Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V Ivančicích Zpracovala: Mgr. Petra Krysová Schválila: Ing. Marta Špalková 1

2 ÚVOD Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence, který je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Preventivní program vychází z předchozích zkušeností, je aktuálně upravován a doplňován. Každý další školní rok přináší nové nápady, podněty a na základě zkušeností hledáme efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Za velmi důležitou oblast v MPP je považováno prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné pomoci, řešení konfliktů, překonávání překážek a smysluplné využívání volného času. Minimální preventivní program je zpracován na jeden školní rok školním metodikem prevence, je nejméně jednou ročně vyhodnocován, pro školu je závazný a podléhá kontrole ČŠI. Minimální preventivní program vychází z doporučených dokumentů MŠMT- Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. MSMT /

3 Minimální preventivní program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Zahrnuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy a školy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků a pedagogických pracovníků. Rodiče žáků by měli být aktivními účastníky procesu realizace minimálního preventivního programu a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni. Minimální preventivní program zahrnuje oblast problematiky šikanování a násilí, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence a dalších sociálně patologických jevů. Na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence, při tvorbě a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školní metodik prevence dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP. V letošním školním roce zůstává nejdůležitějším principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. U dětí s těžkým sluchovým a kombinovaným postižením, se zaměříme na prevenci rizikového chování. Díky celoročnímu celoškolnímu projektu Vodní svět můžeme prevenci rizikového chování zařadit do výuky a pracovat na rozvoji sociálních a volních vlastností během celého školního roku, navodit přátelské vztahy ve skupině dětí a nastavit zásadní pravidla chování. 3

4 1. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Školské zařízení je určeno dětem a žákům se sluchovým postižením mentálním postižením kombinovaným postižením poruchami autistického spektra vadami řeči Rizika vzniku rizikového chování různorodé seskupení tříd žáků podle stupně a typu postižení různorodé seskupení tříd podle věku žáků větší počet neinternátních slyšících dětí, které mají různé sociální zkušenosti a kontakty více dětí s kombinovaným postižením, které mohou být potenciálními oběťmi chuť mladším žáků přizpůsobit se a vyrovnat svým jednáním starším spolužákům menší informovanost sluchově postižených žáků, kterou člověk získává přirozenou cestou (náhodným vyslechnutím, vlastní sociální zkušeností) 2. PRIMÁRNÍ PREVENCE A JEJÍ ZAMĚŘENÍ Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření, zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 4

5 záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. 3. KLÍČOVÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Minimální preventivní program je v naší škole nedílnou součástí tematických plánů jednotlivých předmětů a týká se těchto klíčových oblastí: oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) 5

6 4. PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Prevence krizového chování je součástí školních osnov ŠVP Hravá škola podle RVP ZV a výuky následujících jednotlivých předmětů: Předmět Ročník Tematický okruh Český jazyk (Člověk a jeho svět) 1., 2., 3., 4. Člověk a jeho zdraví Přírodověda 6. Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 5., 6. Lidé kolem nás Občanská výchova 7., 8. Člověk ve společnosti Občanská výchova 9. Člověk jako jedinec Přírodopis (Člověk a zdraví) 9., 10. Výchova ke zdraví Chemie 10. Chemie a společnost Tělesná výchova 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Činnosti ovlivňující zdraví Prevence krizového chování je součástí školních osnov ŠVP Hravější škola podle RVP ZV LMP a výuky následujících jednotlivých předmětů: Předmět Ročník Tematický okruh Prvouka 1., 2., 3, 4. Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Přírodověda 5., 6. Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 5., 6. Lidé kolem nás Přírodopis 9., 10. Výchova ke zdraví Občanská výchova 9. Člověk ve společnosti Chemie 10. Chemie a společnost Tělesná výchova 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Činnosti ovlivňující zdraví 6

7 Oblast Žáci se seznamují s následujícími oblastmi v předmětech: Předmět zdravého životního stylu společenskovědní přírodovědná rodinné a občanské výchovy sociálně-právní. společenská Český jazyk, Přírodověda, Tělesná výchova Vlastivěda, Přírodopis Přírodověda, Přírodopis, Chemie Český jazyk (1.-4.),Vlastivěda, Občanská výchova Občanská výchova Vlastivěda, Občanská výchova Jako prevence krizového chování slouží rovněž realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a to zejména (dle ŠVP Hravá škola ): Tematický okruh ročník ročník Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Jazyk český Občanská výchova, Přírodopis, Pracovní činnosti Seberegulace a sebeorganizace Jazyk český, Přírodověda Pracovní činnosti Psychohygiena Jazyk český, Tělesná výchova, Informatika Informatika, Přírodopis Sociální rozvoj Poznávání lidí Jazyk český, Přírodověda Mezilidské vztahy Jazyk český, Přírodověda Komunikace Jazyk český Dějepis, Pracovní činnosti Kooperace a kompetice Pracovní činnosti, Tělesná výchova Pracovní činnosti, Občanská výchova Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Jazyk český Jazyk český Hodnoty, postoje, praktická etika Jazyk český, Pracovní činnosti Pracovní činnosti 7

8 Účinnou prevencí rizikového chování jsou každoročně realizované projekty: Projekt, akce Charakteristika Přínos Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt o 2014/2015 Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínající veškerými činnostmi celého školského zařízení o podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce vytváří podmínky pro dlouhodobou cílenou práci žáků ŠKOLNÍ TĚŠENÍ První týden ve školním roce s výlety a tematickým vyučováním o Školní vodníci o Výpravy proti proudu o Můj vodní svět o VÁNOČNÍ TĚŠENÍ Týden před Vánocemi vyplněný výlety, celoškolními akcemi, o dílnami, završený společnou večeří a živým betlémem PRÁZDNINOVÉ Týden před hlavními o TĚŠENÍ prázdninami vyplněný výlety, celoškolními akcemi, dílnami, završený společnou hostinou a Zahradní slavností s pódiovými vystoupeními o o o o o o navozuje příjemnou atmosféru a téma celoročního projektu přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni pomáhá utvářet pozitivní vztah k sobě samému i druhým vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci a k pochopení významu pravidel stanoví přijatelná pravidla v menších skupinách a následně celková závazná pravidla při společné práci ve dvoraně vede k vědomí, že nejsme na světě sami a že umíme rozdávat radost i druhým navozuje atmosféru pozitivních citových vztahů k jiným lidem je příležitostí pro prezentaci vlastních výsledků a pokroků prostřednictvím závěrečného připraveného pódiového vystoupení vytváří příležitost pro sebehodnocení 8

9 Školní žákovský časopis SLUCHÁČEK Příprava, tvorba a vydávání vlastního časopisu 4 krát ročně o o o o posiluje sounáležitost se školou podporuje kreativitu všech žáků školy rozvíjí pracovní návyky společnou prací podporuje ducha spolupráce a uznání 5. CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk a postižení schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět zorganizovat si svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomůžou v krizových chvílích života přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Velmi důležitou oblastí v oblasti prevence je prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání překážek. 5.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu tvoří tři třídy PAS I., II. vady řeči třída s kombinovaným postižením 9

10 Cíle u dětí v MŠ: podporovat spolupráci a samostatnost dětí různého předškolního i školního věku učit děti řešit různé sociální situace v MŠ přivolat pomoc, odmítnout cizí osobu a rozvíjet aktivní komunikaci v případě nelibosti vést je ke zdravému životnímu stylu (výživa, sport) - v MŠ jíst ovoce a zeleninu, dodržovat pitný režim, aktivně se pohybovat učit se používat aktivní NE (nechci, nebudu, ) podporovat dobré kamarádské vztahy rozeznat dobro a zlo odmítat zlo zapojit všechny děti do celoškolního projektu a společně si hrát a učit se 5.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Cíle u žáků v ZŠ: I.stupeň zapojovat všechny žáky do celoškolního projektu rozvíjet samostatnost, volní vlastnosti a zdravý životní styl umět správně trávit volný čas zlepšovat mezilidské vztahy učit žáky řešit různé sociální situace informovat přiměřeným způsobem o rizikovém chování používat aktivní NE v naučených sociálních situacích vytvářet pozitivní klima pocit důvěry, pohody a klidu, bez strachu a nejistoty žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením a pitím alkoholu znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu 10

11 II. stupeň zapojovat všechny žáky do celoškolního projektu používat aktivní NE v běžné komunikaci znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny schopnost řešit, případně nalézt pomoc pro řešení problémů respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám vyhranit negativní vztah k návykovým látkám aktivně přijímat zdravý životní styl posilovat komunikační dovednosti schopnost řešit problémy, konflikty ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 5.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Cíle: vést děti k samostatnosti ve známém prostředí, zvládnutí základních hygienických návyků vést děti ke zdravému životnímu stylu rozeznat dobro a zlo učit se používat aktivní NE (nesouhlas nechci, nebudu, ) učit děti držet si odstup od neznámých osob dodržovat pokyny za ně odpovědných osob zapojovat všechny žáky do celoškolního projektu 5.4 INTERNÁT Cíle: utvářet pozitivní vztahy v dětském kolektivu včas odhalit šikanu a agresivní chování mezi dětmi podporovat sportovní a jiné volnočasové aktivity připravovat pro děti pestrý program 11

12 5.5 DĚTSKÝ DOMOV Cíle: maximálně zapojovat všechny děti do domácích prací postupně připravovat děti na budoucí samostatný život připravovat pestrý program na víkendy nabízet aktivity SVČ Ivančice, Oslavany, Rosice a okolí seznamovat děti s různými sociálními situacemi zajišťovat kontakt s jinými dětmi učit se samostatnosti, schopnosti řešit konflikty a zodpovědnému jednání za své činy 5.6 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT ZÁŘÍ ŘÍJEN o Úvodní pedagogická rada o Příprava nástěnky školního metodika prevence o Konzultace s výchovným poradcem o Zahájení celoškolního projektu Vodníci o Poznáváme a putujeme za mravenci třídní akce zaměřená na navození přátelských vztahů ve skupině, nastavení základních pravidel chování o Monitoring vzájemných vztahů mezi žáky (učitelé, vychovatelé) o Seznámení s minimálním preventivním programem učitele a vychovatele o Konzultace s psychologem školy o problémových dětech ve škole a v DD (rodiče, třídní učitelé, vychovatelé, psycholog) o Schůzka školních metodiků prevence o Preventivní program Kočičí zahrada (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Pobyt na dětském dopravním hřišti třídní akce o Jízda zručnosti třídní akce o Monitoring psychosociálního klimatu ve třídách a skupinách (školní psycholog) o Preventivní program Kočičí zahrada I. lekce (I. stupeň) o Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí účast 8 žáků na cyklistické soutěži upevňování vzájemných přátelských vztahů s žáky jiných škol o Další vzdělávání pedagogů dle nabídky o Čtvrteční odpolední akce vychovatelé o Den pěkného chování II. - projektový den výchova k 12

13 toleranci o Beseda pro žáky II. stupně Policie ČR primární prevence LISTOPAD o Návštěva Policie ČR v Ivančicích žáci I. stupně o Třídní schůzky řešení aktuálních situací s rodiči o Pedagogická rada hodnocení chování, prospěchu, návrhy na psychologické vyšetření, výsledky sociometrického šetření o Zavírání zahrady projektový den schopnost komunikace, spolupráce, tolerance ke kamarádům o Putování za světýlkem projektový večer spojený s nácvikem evakuace internátu spolupráce, komunikace, tolerance o Návštěva úřadu práce pro zdravotně postižené v Brně - starší děti schopnost rozhodovat se o Exkurze na pracovní úřad Ivančice 8., 9., 10. ročník o Preventivní program Kočičí zahrada II. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti PROSINEC o Protidrogová prevence na I. stupni PPP Brno - umění říci NE, zdravý životní styl, bezpečné chování, rozvoj sebepoznávání o Vánoční těšení pozitivní vztahy ve skupině, komunikace o Živý Betlém třídní vystoupení o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Preventivní program Kočičí zahrada III. lekce (I. stupeň) o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti LEDEN o Beseda pro žáky II.stupně prevence rizik spojených s užíváním internetu o Beseda se záchranáři (hasiči) rozvoj komunikačních schopností, vztahů ve skupině o Třídní schůzky vycházejících žáků (třídní učitel, VP, školní psycholog, vedení školy) o Preventivní program Kočičí zahrada IV. lekce (I. stupeň) o Pedagogická rada zpráva o plnění úkolů, hodnocení chování a prospěchu žáků se zaměřením na volbu povolání o Beseda se staršími žáky o volbě povolání (VP, školní psycholog) vlastní volba, rozhodování, cílevědomost o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti ÚNOR o Hodnocení činnosti za 1. pololetí o Den prevence rizikového chování - projektový den 13

14 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN o Maškarní mravenčí bál o Preventivní program Kočičí zahrada V. lekce (I. stupeň) o Další vzdělávání pedagogů (DVP) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Lyžařský výlet pod možností o Pravidla třídy projektový den (šikana) - učení se respektovat ostatní, používat aktivní NE o Individuální třídní schůzky jednotlivých tříd o Preventivní program Kočičí zahrada VI. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Přijímací zkoušky na střední školy + výsledky přijímacího řízení o Týden bezpečnosti - Dopravní výchova na dopravním hřišti prevence kriminality, bezpečnost na silnici o Beseda pro žáky I. stupně dopravní výchova (Policie ČR) o Beseda pro žáky II.stupně dopravní bezpečnost (Policie ČR) o Otevírání zahrady projektový den spolupráce ve skupině, komunikace, umět se rozhodnout o Preventivní program Kočičí zahrada VII. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Dny Evropy pozitivní vztahy ve skupině, spolupráce dětí různého školního věku, respektování ostatních dětí o Krizový den projektový den zaměřený na 1. pomoc o Monitoring a hodnocení psychosociálního klimatu ve třídách a zhodnocení posunu v postojích (školní psycholog) o Preventivní program Kočičí zahrada VIII. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Školní výlety řešení sociálních situací, rozvoj sebepoznávání, rozvoj komunikačních schopností a vztahů ve skupině o Ukončení celoročního projektu VODNÍ SVĚT o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Den Policie ČR projektový den v Brně, zážitky spojené s trenažéry a simulátory nehod o Prázdninové těšení klima třídy, pozitivní vztahy ve 14

15 skupině o Zahradní slavnost zapojení rodičů do celoškolního projektu o Pedagogická rada hodnocení školního roku Pozn. Plán příležitostné činností se během školního roku postupně doplňuje a upravuje podle aktuální situace. 6.ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní metodik prevence: Koordinovat přípravy a realizace programů Komunikovat s žáky, rodiči, ostatními pracovníky školy (především s třídními učiteli) Odkazovat na další odborníky Monitorovat žáky v riziku a s rizikovým chováním Zaměřovat se na zachycování varovných signálů souvisejících s problematikou rizikového chování Pedagogové: Spolupracovat s výchovným poradcem a školním metodikem prevence Vytvářet rozličné sociální situace a navádět děti ke správnému jednání Rozšiřovat vědomosti o sociálně patologických jevech Vytvářet dovednosti aktivní prevence sociálně patologických jevů Spolupracovat s rodiči Individuálně přistupovat k problémovým žákům Monitorovat rizikové prostředí žáků Sledovat docházku žáků Působit na žáky ve smyslu rasismu, netoleranci a xenofobii prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů Spolupráce s rodiči: 15

16 Probudit zájem o problematiku rizikového chování u rodičů Vzbudit větší zájem o problémy svých dětí, získat poznatky především v oblasti komunikace a výchovného působení Aktivně zapojit rodiče do celoškolního projektu MRAVENCI Úkoly pedagogů ve vztahu k dětem: Učit žáky řešit různé sociální situace Vést žáky ke zdravému životnímu stylu (výživa, sport) Informovat přiměřeným způsobem o rizikovém chování Působit na rozvoj samostatnosti a rozhodnosti Zapojit všechny děti do celoškolního projektu a společně si hrát a učit se 7. METODICKÉ A UČEBNÍ MATERIÁLY A LITERATURA: - k dispozici u školního metodika prevence Videokazety: Abeceda lidské sexuality - I., II., III., IV., V. Máš právo na své NE! Dospívání a menstruace DVD: Pravda o drogách 8 videoklipů popisující velmi dobře nebezpečí drog u mládeže Mandragora český film o světě dětské prostituce Žňup film o drogách Šikana film o tom, kam až může šikana zajít Seznam se bezpečně nebezpečí spojená s používáním internetu a sociálních sítí Literatura: Bolest šikanování Michal Kolář Hodnocení žáků Zdeněk Kolář, Renata Šikulová 16

17 Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků Barbara Hansen Čechová Filipova nová dobrodružství + pracovní sešit Normální je nekouřit 1., 2., 3. díl Prevence časopisy Život a my časopisy 8. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti primární a sekundární prevence závislosti Sládkova 45, Brno Sdružení a nadace Podané ruce, primární, sekundární a terciární prevence drogové závislosti Městská policie Ivančice Policie ČR preventivní skupina Mgr. Zdeňka Procházková Pediatrie Mudr. Kulhánek Psychiatrie Mudr. Strmisková Metodik prevence Mgr. Lenka Cupalová Středisko volného času Ivančice Úřad práce Brno venkov OSPOD Orgán sociálně právní ochrany dětí 9. SÍŤ ORGANIZACÍ A SLUŽEB POSKYTUJÍCÍCH ODBORNOU POMOC, INTERNETOVÉ ODKAZY A PORADNY DROGY, ALKOHOL, KOUŘENÍ, GAMBLING PPP Brno poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti o Adresa: Sládkova 45, Brno o Kontakt: , , Sdružení a nadace Podané ruce Drug Azyl - adresa: Vídeňská 3, Brno o kontakt: , Centrum prevence - adresa: Hapalova 22, Brno 17

18 o kontakt: , Centrum léčby závislosti na tabáku Adresa: Jihlavská 20, Brno o Kontakt: Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností o Kontakt: PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY A KRIZOVÁ CENTRA: Psychiatrická léčebna Černovice Adresa: Húskova 2, Brno Kontakt: (spojovatelka), Psychiatrická léčebna Bohunice Adresa: Jihlavská 20, Brno Kontakt: (spojovatelka) Středisko sociální pomoci dětem Adresa: Hapalova 4, Brno Kontakt: Dětské krizové centrum SPONDEA, o. p. s. Adresa: Sýpka 25, Brno Kontakt: , Sociálně-právní ochrana dětí Pavla Hodovská, DiS, , SMS pro neslyšící tísňová linka pro neslyšící, tel: , INTERNETOVÉ ODKAZY A PORADNY: (anonymní linka pomoci) (znásilnění, pohlavní zneužívání, domácí násilí, oběti a svědci trestných činů, přepadení)

19 (závislosti)

20 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN Příloha Minimálního preventivního programu Sestavila: Mgr. Petra Krysová 20

21 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), je škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí (msta agresorů), ale i pachatelů a dalších účastníků. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stádia šikany Prevence šikany a její minimalizace souvisí s dobrou komunikací jednotlivých pracovníků školy. Organizace chodu školy musí umožňovat častou, pružnou a efektivní komunikaci o problémových jevech. Kdykoliv si někdo z pracovníků školy všimne příznaků nezdravých vztahů a nevhodného chování k některým žákům, neprodleně to sdělí třídnímu učiteli a školnímu metodikovi prevence, vedení školy. Každý řešený případ je nutné dotáhnout shrnout postupy a výsledky řešení a náležitě informovat zúčastněné strany. Co je a co není šikana Šikana je každé chování, splňující tyto znaky: Je cílené vůči jedinci nebo skupině žáků (oběti) Jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit Je obvykle opakované, často dlouhodobé Existuje jedinec či skupina, jímž přináší prospěch nebo uspokojení (agresoři) Oběť se neumí bránit a dlouhodobě trpí 21

22 Šikanou tedy není: Jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt Vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho Základní formy: Fyzická šikana bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí Psychická šikana nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování Naše cíle jsou: 1. snažit se vytvořit prostředí omezující vznik šikany (prevence) 2. být ve střehu a odhalit počínající šikanu dříve, než se plně rozvine 3. vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání - každý případ vyžaduje specifické řešení! Prevence šikany Podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky. Vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své jednání. Jednat s dětmi jako s partnery, respektovat jejich práva, zároveň je vést k plnění povinností. Co nejvíce omezit nudu při výuce - šikana, často vzniká jako zdroj zábavy pro agresory. Udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy. V kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat. Nebýt lhostejný k projevům agresivity, a to i v případě, že nejsem pověřen dozorem. Informovat žáky, ale i rodiče, na koho se obrátit při problémech třídní učitel, výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence, linka důvěry.. 22

23 Snažit se mít přehled o vzájemných vztazích ve třídě i mimo ní. Třídní učitel by měl znát záliby svých žáků, zajímat se o to, jak tráví volný čas, a umět si umět si s nimi o tom popovídat, mají-li zájem. 12 komponentů programu proti šikanování dle Dr. M. Koláře Následující komponenty v sobě musí PPŠ zahrnovat, má-li být úspěšný. 1. Společné vzdělávání pedagogů a supervize odborníků zvenčí. 2. Na řešení šikany se podílejí: Vedení školy, třídní učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga Školní metodik prevence Výchovný poradce 3. Zmapování skutečné situace ve škole a motivování učitelů ke změně 4. Společný postup pedagogů i rodičů při řešení případů šikanování (viz krizový plán) 5. Prevence v třídnických hodinách 6. Prevence ve výuce Pedagogové se soustředí na rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce a zpětnou vazbu. Žáci by měli být otevřeni skupinové práci, dokázat se vyjadřovat slušně a otevřeně při zpětné vazbě. 7. Prevence ve školním životě mimo výuku (celodenní akce) Prevence šikany se uplatňuje rovněž ve volnočasových aktivitách Účinný ochranný režim (dozory, třídní pravidla) Práce s Desaterem proti šikaně, ve třídách individuálně stanovena pravidla, dohled nad žáky o přestávkách možnost aktivního odpočinku 8. Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o prospěchu a chování jejich dítěte Návštěvy v hodinách 23

24 Společné aktivity rodičů a žáků 9. Školní poradenské služby (viz krizový plán) 10. Spolupráce se specializovanými zařízeními Pedagogicko psychologická poradna Okresní metodik prevence pro Brno venkov: Mgr. Lenka Cupalová, tel: , PPP Brno poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno, Tel.: , , (viz krizový plán) 11. Dobré vztahy se školami v okolí 12. Průběžné vyhodnocování situace ve škole (evaluace) Krizový plán je zpracován podle platných vyhlášek a metodických pokynů 1. Zákon - Školský zákon 2. Metodický pokyn MŠMT / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 3. Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. MSMT / Metodický pokyn MŠMT / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 5. Metodický pokyn / spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 6. Metodický pokyn MŠMT /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 24

25 Školní poradenský tým: ředitelka školy: Ing. Marta Špalková výchovný poradce : Ing. Marta Špalková metodik prevence : Mgr. Petra Krysová třídní učitel Účastníci plnění krizového plánu: třídní učitelé vychovatelky asistenti pedagoga provozní zaměstnanci Používané zkratky: ŠPT - školní poradenský tým OSPOD - Oddělení sociálně právní ochrany dítěte MMK - Magistrát města Brna VP - výchovný poradce MP - metodik prevence OPL - omamné a psychotropní látky Jak postupovat při řešení ŠIKANY: ŠIKANA všichni pracovníci školy si důsledně všímají nepřímých a přímých znaků šikanování, své poznatky předávají třídnímu učiteli v případě propuknutí skupinového násilí či brutální šikany jsou všichni pracovníci školy povinni zasáhnout ve prospěch oběti 25

26 Opakované projevy nepřímých znaků šikany 1. informovat třídního učitele 2. ve spolupráci s ostatními vyučujícími sledovat žáka, vytvářet podmínky pro zabránění vzniku případné šikany Přímé znaky šikany 1. ochrana oběti 2. vyšetřit situaci 3. provést zápis o šetření /zápis založen u MP/ 4. informovat vedení školy, VP, MP 5. zápis do žákovské knížky 6. projednání s rodiči oběti i agresora /vždy odděleně/ - VK 7. výchovné opatření: napomenutí, důtka třídního učitele, ředitelská důtka, snížená známka z chování - uspokojivé, neuspokojivé ; vždy individuálně po projednání VK Učitel je svědkem šikany 1. Bezprostřední záchrana oběti (zaštítit svým tělem oběť)! Odvést okamžitě ze třídy! 2. Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga nebo zaměstnance školy (zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi)! Zalarmovat další pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování. Nejlépe rozdělit třídu na 2 poloviny, zabezpečit pedagogický dozor. 3. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)! Po návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy. 4. Kontaktovat rodiče oběti. Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je používat trápené nebo ubližované dítě. Hovořit s nimi na rovinu, ujistit je, že se konflikt 26

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno Paříţská 2199 Kladno. Minimální preventivní program

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno Paříţská 2199 Kladno. Minimální preventivní program Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno Paříţská 2199 Kladno Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza současného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Krizový plán školy. Úvod..1. Krizový plán omamné látky.3. Krizový plán šetření a výslech policií ČR. 5. Krizový plán šikana..6

Krizový plán školy. Úvod..1. Krizový plán omamné látky.3. Krizový plán šetření a výslech policií ČR. 5. Krizový plán šikana..6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 PSČ 384 21 MŠ 388331127 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz Krizový plán školy

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště Program proti šikanování ve škole Vypracovala: Mgr. Hana Škarková, školní metodik prevence

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Č.j. 1392/2014 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Zpracovatel: Marie Edrová Realizátor: výchovný poradce a všichni učitelé Mgr. Romana Kolářová Ředitelka

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více