Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V Ivančicích Zpracovala: Mgr. Petra Krysová Schválila: Ing. Marta Špalková 1

2 ÚVOD Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence, který je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Preventivní program vychází z předchozích zkušeností, je aktuálně upravován a doplňován. Každý další školní rok přináší nové nápady, podněty a na základě zkušeností hledáme efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Za velmi důležitou oblast v MPP je považováno prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné pomoci, řešení konfliktů, překonávání překážek a smysluplné využívání volného času. Minimální preventivní program je zpracován na jeden školní rok školním metodikem prevence, je nejméně jednou ročně vyhodnocován, pro školu je závazný a podléhá kontrole ČŠI. Minimální preventivní program vychází z doporučených dokumentů MŠMT- Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. MSMT /

3 Minimální preventivní program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky školy a má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Zahrnuje výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu třídy a školy, ke změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Základním předpokladem k maximální účinnosti je aktivní zapojení všech žáků a pedagogických pracovníků. Rodiče žáků by měli být aktivními účastníky procesu realizace minimálního preventivního programu a jsou s průběhem a výsledky programu seznamováni. Minimální preventivní program zahrnuje oblast problematiky šikanování a násilí, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence a dalších sociálně patologických jevů. Na tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence, při tvorbě a vyhodnocování Minimálního preventivního programu školní metodik prevence dle potřeby spolupracuje s metodikem prevence v PPP. V letošním školním roce zůstává nejdůležitějším principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. U dětí s těžkým sluchovým a kombinovaným postižením, se zaměříme na prevenci rizikového chování. Díky celoročnímu celoškolnímu projektu Vodní svět můžeme prevenci rizikového chování zařadit do výuky a pracovat na rozvoji sociálních a volních vlastností během celého školního roku, navodit přátelské vztahy ve skupině dětí a nastavit zásadní pravidla chování. 3

4 1. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Školské zařízení je určeno dětem a žákům se sluchovým postižením mentálním postižením kombinovaným postižením poruchami autistického spektra vadami řeči Rizika vzniku rizikového chování různorodé seskupení tříd žáků podle stupně a typu postižení různorodé seskupení tříd podle věku žáků větší počet neinternátních slyšících dětí, které mají různé sociální zkušenosti a kontakty více dětí s kombinovaným postižením, které mohou být potenciálními oběťmi chuť mladším žáků přizpůsobit se a vyrovnat svým jednáním starším spolužákům menší informovanost sluchově postižených žáků, kterou člověk získává přirozenou cestou (náhodným vyslechnutím, vlastní sociální zkušeností) 2. PRIMÁRNÍ PREVENCE A JEJÍ ZAMĚŘENÍ Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření, zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie 4

5 záškoláctví, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. 3. KLÍČOVÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Minimální preventivní program je v naší škole nedílnou součástí tematických plánů jednotlivých předmětů a týká se těchto klíčových oblastí: oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) 5

6 4. PRIMÁRNÍ PREVENCE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Prevence krizového chování je součástí školních osnov ŠVP Hravá škola podle RVP ZV a výuky následujících jednotlivých předmětů: Předmět Ročník Tematický okruh Český jazyk (Člověk a jeho svět) 1., 2., 3., 4. Člověk a jeho zdraví Přírodověda 6. Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 5., 6. Lidé kolem nás Občanská výchova 7., 8. Člověk ve společnosti Občanská výchova 9. Člověk jako jedinec Přírodopis (Člověk a zdraví) 9., 10. Výchova ke zdraví Chemie 10. Chemie a společnost Tělesná výchova 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Činnosti ovlivňující zdraví Prevence krizového chování je součástí školních osnov ŠVP Hravější škola podle RVP ZV LMP a výuky následujících jednotlivých předmětů: Předmět Ročník Tematický okruh Prvouka 1., 2., 3, 4. Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Přírodověda 5., 6. Člověk a jeho zdraví Vlastivěda 5., 6. Lidé kolem nás Přírodopis 9., 10. Výchova ke zdraví Občanská výchova 9. Člověk ve společnosti Chemie 10. Chemie a společnost Tělesná výchova 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Činnosti ovlivňující zdraví 6

7 Oblast Žáci se seznamují s následujícími oblastmi v předmětech: Předmět zdravého životního stylu společenskovědní přírodovědná rodinné a občanské výchovy sociálně-právní. společenská Český jazyk, Přírodověda, Tělesná výchova Vlastivěda, Přírodopis Přírodověda, Přírodopis, Chemie Český jazyk (1.-4.),Vlastivěda, Občanská výchova Občanská výchova Vlastivěda, Občanská výchova Jako prevence krizového chování slouží rovněž realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a to zejména (dle ŠVP Hravá škola ): Tematický okruh ročník ročník Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Jazyk český Občanská výchova, Přírodopis, Pracovní činnosti Seberegulace a sebeorganizace Jazyk český, Přírodověda Pracovní činnosti Psychohygiena Jazyk český, Tělesná výchova, Informatika Informatika, Přírodopis Sociální rozvoj Poznávání lidí Jazyk český, Přírodověda Mezilidské vztahy Jazyk český, Přírodověda Komunikace Jazyk český Dějepis, Pracovní činnosti Kooperace a kompetice Pracovní činnosti, Tělesná výchova Pracovní činnosti, Občanská výchova Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Jazyk český Jazyk český Hodnoty, postoje, praktická etika Jazyk český, Pracovní činnosti Pracovní činnosti 7

8 Účinnou prevencí rizikového chování jsou každoročně realizované projekty: Projekt, akce Charakteristika Přínos Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt o 2014/2015 Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínající veškerými činnostmi celého školského zařízení o podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce vytváří podmínky pro dlouhodobou cílenou práci žáků ŠKOLNÍ TĚŠENÍ První týden ve školním roce s výlety a tematickým vyučováním o Školní vodníci o Výpravy proti proudu o Můj vodní svět o VÁNOČNÍ TĚŠENÍ Týden před Vánocemi vyplněný výlety, celoškolními akcemi, o dílnami, završený společnou večeří a živým betlémem PRÁZDNINOVÉ Týden před hlavními o TĚŠENÍ prázdninami vyplněný výlety, celoškolními akcemi, dílnami, završený společnou hostinou a Zahradní slavností s pódiovými vystoupeními o o o o o o navozuje příjemnou atmosféru a téma celoročního projektu přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni pomáhá utvářet pozitivní vztah k sobě samému i druhým vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci a k pochopení významu pravidel stanoví přijatelná pravidla v menších skupinách a následně celková závazná pravidla při společné práci ve dvoraně vede k vědomí, že nejsme na světě sami a že umíme rozdávat radost i druhým navozuje atmosféru pozitivních citových vztahů k jiným lidem je příležitostí pro prezentaci vlastních výsledků a pokroků prostřednictvím závěrečného připraveného pódiového vystoupení vytváří příležitost pro sebehodnocení 8

9 Školní žákovský časopis SLUCHÁČEK Příprava, tvorba a vydávání vlastního časopisu 4 krát ročně o o o o posiluje sounáležitost se školou podporuje kreativitu všech žáků školy rozvíjí pracovní návyky společnou prací podporuje ducha spolupráce a uznání 5. CÍLE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči a ostatními institucemi formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk a postižení schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a činit správná rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět zorganizovat si svůj vlastní volný čas a bude umět zvládat sociální dovednosti. Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na žáky, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomůžou v krizových chvílích života přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Velmi důležitou oblastí v oblasti prevence je prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů a překonávání překážek. 5.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřskou školu tvoří tři třídy PAS I., II. vady řeči třída s kombinovaným postižením 9

10 Cíle u dětí v MŠ: podporovat spolupráci a samostatnost dětí různého předškolního i školního věku učit děti řešit různé sociální situace v MŠ přivolat pomoc, odmítnout cizí osobu a rozvíjet aktivní komunikaci v případě nelibosti vést je ke zdravému životnímu stylu (výživa, sport) - v MŠ jíst ovoce a zeleninu, dodržovat pitný režim, aktivně se pohybovat učit se používat aktivní NE (nechci, nebudu, ) podporovat dobré kamarádské vztahy rozeznat dobro a zlo odmítat zlo zapojit všechny děti do celoškolního projektu a společně si hrát a učit se 5.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Cíle u žáků v ZŠ: I.stupeň zapojovat všechny žáky do celoškolního projektu rozvíjet samostatnost, volní vlastnosti a zdravý životní styl umět správně trávit volný čas zlepšovat mezilidské vztahy učit žáky řešit různé sociální situace informovat přiměřeným způsobem o rizikovém chování používat aktivní NE v naučených sociálních situacích vytvářet pozitivní klima pocit důvěry, pohody a klidu, bez strachu a nejistoty žáci dokážou pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením a pitím alkoholu znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu mají vědomosti jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu 10

11 II. stupeň zapojovat všechny žáky do celoškolního projektu používat aktivní NE v běžné komunikaci znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny schopnost řešit, případně nalézt pomoc pro řešení problémů respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování a myšlení, jsou tolerantní k menšinám vyhranit negativní vztah k návykovým látkám aktivně přijímat zdravý životní styl posilovat komunikační dovednosti schopnost řešit problémy, konflikty ví, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání 5.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Cíle: vést děti k samostatnosti ve známém prostředí, zvládnutí základních hygienických návyků vést děti ke zdravému životnímu stylu rozeznat dobro a zlo učit se používat aktivní NE (nesouhlas nechci, nebudu, ) učit děti držet si odstup od neznámých osob dodržovat pokyny za ně odpovědných osob zapojovat všechny žáky do celoškolního projektu 5.4 INTERNÁT Cíle: utvářet pozitivní vztahy v dětském kolektivu včas odhalit šikanu a agresivní chování mezi dětmi podporovat sportovní a jiné volnočasové aktivity připravovat pro děti pestrý program 11

12 5.5 DĚTSKÝ DOMOV Cíle: maximálně zapojovat všechny děti do domácích prací postupně připravovat děti na budoucí samostatný život připravovat pestrý program na víkendy nabízet aktivity SVČ Ivančice, Oslavany, Rosice a okolí seznamovat děti s různými sociálními situacemi zajišťovat kontakt s jinými dětmi učit se samostatnosti, schopnosti řešit konflikty a zodpovědnému jednání za své činy 5.6 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT ZÁŘÍ ŘÍJEN o Úvodní pedagogická rada o Příprava nástěnky školního metodika prevence o Konzultace s výchovným poradcem o Zahájení celoškolního projektu Vodníci o Poznáváme a putujeme za mravenci třídní akce zaměřená na navození přátelských vztahů ve skupině, nastavení základních pravidel chování o Monitoring vzájemných vztahů mezi žáky (učitelé, vychovatelé) o Seznámení s minimálním preventivním programem učitele a vychovatele o Konzultace s psychologem školy o problémových dětech ve škole a v DD (rodiče, třídní učitelé, vychovatelé, psycholog) o Schůzka školních metodiků prevence o Preventivní program Kočičí zahrada (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Pobyt na dětském dopravním hřišti třídní akce o Jízda zručnosti třídní akce o Monitoring psychosociálního klimatu ve třídách a skupinách (školní psycholog) o Preventivní program Kočičí zahrada I. lekce (I. stupeň) o Dopravní soutěž ve Valašském Meziříčí účast 8 žáků na cyklistické soutěži upevňování vzájemných přátelských vztahů s žáky jiných škol o Další vzdělávání pedagogů dle nabídky o Čtvrteční odpolední akce vychovatelé o Den pěkného chování II. - projektový den výchova k 12

13 toleranci o Beseda pro žáky II. stupně Policie ČR primární prevence LISTOPAD o Návštěva Policie ČR v Ivančicích žáci I. stupně o Třídní schůzky řešení aktuálních situací s rodiči o Pedagogická rada hodnocení chování, prospěchu, návrhy na psychologické vyšetření, výsledky sociometrického šetření o Zavírání zahrady projektový den schopnost komunikace, spolupráce, tolerance ke kamarádům o Putování za světýlkem projektový večer spojený s nácvikem evakuace internátu spolupráce, komunikace, tolerance o Návštěva úřadu práce pro zdravotně postižené v Brně - starší děti schopnost rozhodovat se o Exkurze na pracovní úřad Ivančice 8., 9., 10. ročník o Preventivní program Kočičí zahrada II. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti PROSINEC o Protidrogová prevence na I. stupni PPP Brno - umění říci NE, zdravý životní styl, bezpečné chování, rozvoj sebepoznávání o Vánoční těšení pozitivní vztahy ve skupině, komunikace o Živý Betlém třídní vystoupení o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Preventivní program Kočičí zahrada III. lekce (I. stupeň) o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti LEDEN o Beseda pro žáky II.stupně prevence rizik spojených s užíváním internetu o Beseda se záchranáři (hasiči) rozvoj komunikačních schopností, vztahů ve skupině o Třídní schůzky vycházejících žáků (třídní učitel, VP, školní psycholog, vedení školy) o Preventivní program Kočičí zahrada IV. lekce (I. stupeň) o Pedagogická rada zpráva o plnění úkolů, hodnocení chování a prospěchu žáků se zaměřením na volbu povolání o Beseda se staršími žáky o volbě povolání (VP, školní psycholog) vlastní volba, rozhodování, cílevědomost o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti ÚNOR o Hodnocení činnosti za 1. pololetí o Den prevence rizikového chování - projektový den 13

14 BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN o Maškarní mravenčí bál o Preventivní program Kočičí zahrada V. lekce (I. stupeň) o Další vzdělávání pedagogů (DVP) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Lyžařský výlet pod možností o Pravidla třídy projektový den (šikana) - učení se respektovat ostatní, používat aktivní NE o Individuální třídní schůzky jednotlivých tříd o Preventivní program Kočičí zahrada VI. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Přijímací zkoušky na střední školy + výsledky přijímacího řízení o Týden bezpečnosti - Dopravní výchova na dopravním hřišti prevence kriminality, bezpečnost na silnici o Beseda pro žáky I. stupně dopravní výchova (Policie ČR) o Beseda pro žáky II.stupně dopravní bezpečnost (Policie ČR) o Otevírání zahrady projektový den spolupráce ve skupině, komunikace, umět se rozhodnout o Preventivní program Kočičí zahrada VII. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Dny Evropy pozitivní vztahy ve skupině, spolupráce dětí různého školního věku, respektování ostatních dětí o Krizový den projektový den zaměřený na 1. pomoc o Monitoring a hodnocení psychosociálního klimatu ve třídách a zhodnocení posunu v postojích (školní psycholog) o Preventivní program Kočičí zahrada VIII. lekce (I. stupeň) o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Třídní exkurze podle výběru sebepoznávání, komunikační schopnosti o Školní výlety řešení sociálních situací, rozvoj sebepoznávání, rozvoj komunikačních schopností a vztahů ve skupině o Ukončení celoročního projektu VODNÍ SVĚT o Čtvrteční odpolední akce pro děti vychovatelé o Den Policie ČR projektový den v Brně, zážitky spojené s trenažéry a simulátory nehod o Prázdninové těšení klima třídy, pozitivní vztahy ve 14

15 skupině o Zahradní slavnost zapojení rodičů do celoškolního projektu o Pedagogická rada hodnocení školního roku Pozn. Plán příležitostné činností se během školního roku postupně doplňuje a upravuje podle aktuální situace. 6.ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní metodik prevence: Koordinovat přípravy a realizace programů Komunikovat s žáky, rodiči, ostatními pracovníky školy (především s třídními učiteli) Odkazovat na další odborníky Monitorovat žáky v riziku a s rizikovým chováním Zaměřovat se na zachycování varovných signálů souvisejících s problematikou rizikového chování Pedagogové: Spolupracovat s výchovným poradcem a školním metodikem prevence Vytvářet rozličné sociální situace a navádět děti ke správnému jednání Rozšiřovat vědomosti o sociálně patologických jevech Vytvářet dovednosti aktivní prevence sociálně patologických jevů Spolupracovat s rodiči Individuálně přistupovat k problémovým žákům Monitorovat rizikové prostředí žáků Sledovat docházku žáků Působit na žáky ve smyslu rasismu, netoleranci a xenofobii prostřednictvím vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů Spolupráce s rodiči: 15

16 Probudit zájem o problematiku rizikového chování u rodičů Vzbudit větší zájem o problémy svých dětí, získat poznatky především v oblasti komunikace a výchovného působení Aktivně zapojit rodiče do celoškolního projektu MRAVENCI Úkoly pedagogů ve vztahu k dětem: Učit žáky řešit různé sociální situace Vést žáky ke zdravému životnímu stylu (výživa, sport) Informovat přiměřeným způsobem o rizikovém chování Působit na rozvoj samostatnosti a rozhodnosti Zapojit všechny děti do celoškolního projektu a společně si hrát a učit se 7. METODICKÉ A UČEBNÍ MATERIÁLY A LITERATURA: - k dispozici u školního metodika prevence Videokazety: Abeceda lidské sexuality - I., II., III., IV., V. Máš právo na své NE! Dospívání a menstruace DVD: Pravda o drogách 8 videoklipů popisující velmi dobře nebezpečí drog u mládeže Mandragora český film o světě dětské prostituce Žňup film o drogách Šikana film o tom, kam až může šikana zajít Seznam se bezpečně nebezpečí spojená s používáním internetu a sociálních sítí Literatura: Bolest šikanování Michal Kolář Hodnocení žáků Zdeněk Kolář, Renata Šikulová 16

17 Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků Barbara Hansen Čechová Filipova nová dobrodružství + pracovní sešit Normální je nekouřit 1., 2., 3. díl Prevence časopisy Život a my časopisy 8. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti primární a sekundární prevence závislosti Sládkova 45, Brno Sdružení a nadace Podané ruce, primární, sekundární a terciární prevence drogové závislosti Městská policie Ivančice Policie ČR preventivní skupina Mgr. Zdeňka Procházková Pediatrie Mudr. Kulhánek Psychiatrie Mudr. Strmisková Metodik prevence Mgr. Lenka Cupalová Středisko volného času Ivančice Úřad práce Brno venkov OSPOD Orgán sociálně právní ochrany dětí 9. SÍŤ ORGANIZACÍ A SLUŽEB POSKYTUJÍCÍCH ODBORNOU POMOC, INTERNETOVÉ ODKAZY A PORADNY DROGY, ALKOHOL, KOUŘENÍ, GAMBLING PPP Brno poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti o Adresa: Sládkova 45, Brno o Kontakt: , , Sdružení a nadace Podané ruce Drug Azyl - adresa: Vídeňská 3, Brno o kontakt: , Centrum prevence - adresa: Hapalova 22, Brno 17

18 o kontakt: , Centrum léčby závislosti na tabáku Adresa: Jihlavská 20, Brno o Kontakt: Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností o Kontakt: PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY A KRIZOVÁ CENTRA: Psychiatrická léčebna Černovice Adresa: Húskova 2, Brno Kontakt: (spojovatelka), Psychiatrická léčebna Bohunice Adresa: Jihlavská 20, Brno Kontakt: (spojovatelka) Středisko sociální pomoci dětem Adresa: Hapalova 4, Brno Kontakt: Dětské krizové centrum SPONDEA, o. p. s. Adresa: Sýpka 25, Brno Kontakt: , Sociálně-právní ochrana dětí Pavla Hodovská, DiS, , SMS pro neslyšící tísňová linka pro neslyšící, tel: , INTERNETOVÉ ODKAZY A PORADNY: (anonymní linka pomoci) (znásilnění, pohlavní zneužívání, domácí násilí, oběti a svědci trestných činů, přepadení)

19 (závislosti)

20 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN Příloha Minimálního preventivního programu Sestavila: Mgr. Petra Krysová 20

21 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Škola či školské zařízení má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), je škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Odhalení šikany bývá obtížné. Významnou roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí (msta agresorů), ale i pachatelů a dalších účastníků. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stádia šikany Prevence šikany a její minimalizace souvisí s dobrou komunikací jednotlivých pracovníků školy. Organizace chodu školy musí umožňovat častou, pružnou a efektivní komunikaci o problémových jevech. Kdykoliv si někdo z pracovníků školy všimne příznaků nezdravých vztahů a nevhodného chování k některým žákům, neprodleně to sdělí třídnímu učiteli a školnímu metodikovi prevence, vedení školy. Každý řešený případ je nutné dotáhnout shrnout postupy a výsledky řešení a náležitě informovat zúčastněné strany. Co je a co není šikana Šikana je každé chování, splňující tyto znaky: Je cílené vůči jedinci nebo skupině žáků (oběti) Jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit Je obvykle opakované, často dlouhodobé Existuje jedinec či skupina, jímž přináší prospěch nebo uspokojení (agresoři) Oběť se neumí bránit a dlouhodobě trpí 21

22 Šikanou tedy není: Jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt Vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho Základní formy: Fyzická šikana bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí Psychická šikana nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování Naše cíle jsou: 1. snažit se vytvořit prostředí omezující vznik šikany (prevence) 2. být ve střehu a odhalit počínající šikanu dříve, než se plně rozvine 3. vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání - každý případ vyžaduje specifické řešení! Prevence šikany Podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky. Vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své jednání. Jednat s dětmi jako s partnery, respektovat jejich práva, zároveň je vést k plnění povinností. Co nejvíce omezit nudu při výuce - šikana, často vzniká jako zdroj zábavy pro agresory. Udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy. V kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat. Nebýt lhostejný k projevům agresivity, a to i v případě, že nejsem pověřen dozorem. Informovat žáky, ale i rodiče, na koho se obrátit při problémech třídní učitel, výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence, linka důvěry.. 22

23 Snažit se mít přehled o vzájemných vztazích ve třídě i mimo ní. Třídní učitel by měl znát záliby svých žáků, zajímat se o to, jak tráví volný čas, a umět si umět si s nimi o tom popovídat, mají-li zájem. 12 komponentů programu proti šikanování dle Dr. M. Koláře Následující komponenty v sobě musí PPŠ zahrnovat, má-li být úspěšný. 1. Společné vzdělávání pedagogů a supervize odborníků zvenčí. 2. Na řešení šikany se podílejí: Vedení školy, třídní učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga Školní metodik prevence Výchovný poradce 3. Zmapování skutečné situace ve škole a motivování učitelů ke změně 4. Společný postup pedagogů i rodičů při řešení případů šikanování (viz krizový plán) 5. Prevence v třídnických hodinách 6. Prevence ve výuce Pedagogové se soustředí na rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce a zpětnou vazbu. Žáci by měli být otevřeni skupinové práci, dokázat se vyjadřovat slušně a otevřeně při zpětné vazbě. 7. Prevence ve školním životě mimo výuku (celodenní akce) Prevence šikany se uplatňuje rovněž ve volnočasových aktivitách Účinný ochranný režim (dozory, třídní pravidla) Práce s Desaterem proti šikaně, ve třídách individuálně stanovena pravidla, dohled nad žáky o přestávkách možnost aktivního odpočinku 8. Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o prospěchu a chování jejich dítěte Návštěvy v hodinách 23

24 Společné aktivity rodičů a žáků 9. Školní poradenské služby (viz krizový plán) 10. Spolupráce se specializovanými zařízeními Pedagogicko psychologická poradna Okresní metodik prevence pro Brno venkov: Mgr. Lenka Cupalová, tel: , PPP Brno poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno, Tel.: , , (viz krizový plán) 11. Dobré vztahy se školami v okolí 12. Průběžné vyhodnocování situace ve škole (evaluace) Krizový plán je zpracován podle platných vyhlášek a metodických pokynů 1. Zákon - Školský zákon 2. Metodický pokyn MŠMT / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 3. Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. MSMT / Metodický pokyn MŠMT / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 5. Metodický pokyn / spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané 6. Metodický pokyn MŠMT /99-22 k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance 24

25 Školní poradenský tým: ředitelka školy: Ing. Marta Špalková výchovný poradce : Ing. Marta Špalková metodik prevence : Mgr. Petra Krysová třídní učitel Účastníci plnění krizového plánu: třídní učitelé vychovatelky asistenti pedagoga provozní zaměstnanci Používané zkratky: ŠPT - školní poradenský tým OSPOD - Oddělení sociálně právní ochrany dítěte MMK - Magistrát města Brna VP - výchovný poradce MP - metodik prevence OPL - omamné a psychotropní látky Jak postupovat při řešení ŠIKANY: ŠIKANA všichni pracovníci školy si důsledně všímají nepřímých a přímých znaků šikanování, své poznatky předávají třídnímu učiteli v případě propuknutí skupinového násilí či brutální šikany jsou všichni pracovníci školy povinni zasáhnout ve prospěch oběti 25

26 Opakované projevy nepřímých znaků šikany 1. informovat třídního učitele 2. ve spolupráci s ostatními vyučujícími sledovat žáka, vytvářet podmínky pro zabránění vzniku případné šikany Přímé znaky šikany 1. ochrana oběti 2. vyšetřit situaci 3. provést zápis o šetření /zápis založen u MP/ 4. informovat vedení školy, VP, MP 5. zápis do žákovské knížky 6. projednání s rodiči oběti i agresora /vždy odděleně/ - VK 7. výchovné opatření: napomenutí, důtka třídního učitele, ředitelská důtka, snížená známka z chování - uspokojivé, neuspokojivé ; vždy individuálně po projednání VK Učitel je svědkem šikany 1. Bezprostřední záchrana oběti (zaštítit svým tělem oběť)! Odvést okamžitě ze třídy! 2. Ihned se vrátit zpět do třídy nebo do ní poslat jiného pedagoga nebo zaměstnance školy (zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi)! Zalarmovat další pedagogy a domluvit se na spolupráci při vyšetřování. Nejlépe rozdělit třídu na 2 poloviny, zabezpečit pedagogický dozor. 3. Pokračovat v pomoci a podpoře oběti (dát oběti napít, zajistit lékařské vyšetření)! Po návratu od lékaře nepouštět oběť zpět do třídy. 4. Kontaktovat rodiče oběti. Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je používat trápené nebo ubližované dítě. Hovořit s nimi na rovinu, ujistit je, že se konflikt 26

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým:

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor KRIZOVÝ PLÁN Tento krizový plán shrnuje postupy při řešení vybraných krizových situací, které mohou ve škole nastat. Krizový tým: Mgr. Marcela Vosátková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Krizový plán školy Co dělat když.

Krizový plán školy Co dělat když. nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Tel.: +420 549 410 076, +420 549 410 077, www.soutisnov.cz IČ: 00053198, DIČ: CZ00053198 Krizový plán školy Co dělat když. Výchovná komise K řešení závažných výchovných problémů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Čs. armády 517, 738 01 Frýdek-Místek Tel./Fax: 558 433 515 Email: sekretariat@gpbfm.cz Web: www.gpbfm.cz ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více