VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství

2 Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 ORGANIZACE VÝUKY... 9 METODICKÉ POSTUPY... 9 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 1 - PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY 29 PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Střední škola-centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova Kroměříž Zlínský kraj Příspěvková organizace Autoopravárenství Rekvalifikace Stanoví lékař Vyučen Denní 3 měsíce Závěrečná zkouška Mechanik opravář motorových vozidel Certifikát o absolvování programu dalšího vzdělávání AO 4

5 2. Profil absolventa Odborné vědomosti, dovednosti a postoje Příprava žáků při dalším vzdělávání v oboru Mechanik opravář motorových vozidel vede k tomu, že po úspěšném vykonání zkoušky absolvent: - ovládá odbornou terminologii typickou pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, - dodržuje technologickou a pracovní kázeň, - má základní znalosti z výpočetní techniky, - má všeobecné znalosti v oblasti normalizace a standardizace, - pracuje s normami a odbornou literaturou, - orientuje se ve strojírenské i elektrotechnické výkresové dokumentaci, umí číst tyto výkresy, - využívá výkresy a schémata pro demontáž, montáž a diagnostiku, - zná základní druhy technických materiálů a jejich použití, mechanické a technologické vlastnosti, způsoby jejich tepelného zpracování, povrchových úprav a metody kontroly jakosti, - zná podstatu strojních součástí, částí, mechanizmů a strojů používaných při údržbě, diagnostice a opravách motorových vozidel, - ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, volby pracovního postupu a pracovních prostředků, - zná základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací v motorových vozidlech a umí s využitím diagnostických přístrojů vyhledávat závady, - chápe podstatu základních měřících technik a metod, je schopen měřením a kontrolou ověřovat základní funkce elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel, - uplatňuje nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu, a umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem, - zná činnost základních automatizačních obvodů, bloků a přístrojů, jejich použití v motorových vozidlech a autoopravárenství, - zná význam, funkci a způsoby použití přípravků, měřidel, měřicích a regulačních zařízení diagnostických přístrojů a ovládá jejich obsluhu při využívání k opravárenské praxi, - umí řídit motorové vozidlo skupiny C, - zná zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování, - je seznámen se základními protipožárními opatřeními a předpisy, umí používat hasební prostředky; 5

6 Výsledky vzdělávání Provádět montáže, opravy a seřízení vozidel, tzn., aby absolventi: - zvládali přípravu a organizaci svého pracoviště umí řídit motorové vozidlo skupiny C; - zná zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování; - je seznámen se základními protipožárními opatřeními a předpisy, umí používat hasební prostředky; - volili a používali vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla a vyhledali odpovídající parametry v dílenských příručkách, katalozích apod. - četli a orientovali se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci (včetně schémat tekutinových a elektrických); - volili vhodné strojírenské materiály a technologický postup jejich zpracování; - ovládali základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním; - volili a používali stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství; - volili a nahrazovali vhodné součástky, kinematické a tekutinové mechanismy, elektronické prvky apod., používané ve vozidlech; - identifikovali příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - prováděli kontrolu tvaru, rozměrů, uložení, elektrických hodnot, parametrů, jakosti provedených prací apod. a parametry porovnávali s údaji stanovenými výrobcem; - stanovili způsob vzájemného uložení součástí, dílů a velikost vůlí; - dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí; - prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovili vhodný způsob údržby a ošetření a prováděli jej; - prováděli předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - prováděli běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkoušeli; - prováděli jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel; - prováděli funkční zkoušky vozidel; - volili a správně aplikovali prostředky určené k ochraně povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí; - zpracovávali příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhradních dílů, předávání vozidla); 6

7 Možnosti pracovního uplatnění absolventa Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů 7

8 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Obor Mechanik opravář motorových vozidel je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je dosáhnout toho, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, ochraně a péči o životní prostředí. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a laboratořích a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách nebo na pracovištích autoopraven apod. Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci učňovskou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon technických činností v autoopravárenství, výrobě automobilů apod. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Odborný výcvik vybavuje žáky základními praktickými dovednostmi potřebnými při údržbě, opravách a diagnostice motorových vozidel. Důraz bude kladen na zajištění vzájemné spolupráce při osvojování moderních metod učení (např. na principy metod kooperativního učení, na sociálně komunikativní metody dialog, metody kritického myšlení). Pojetí výuky by mělo směřovat k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce. Konkrétně ve výuce odborných předmětů bude VP klást velký důraz nejen na kvalitu. Změna se promítne i do struktury modulů a projektů, které by měly ještě více respektovat provázanost a aplikaci odborných předmětů na konkrétní úkoly z praxe a propojení s reálným životem. Zvýšený důraz bude kladen i na motivační činitele (např. větší veřejné prezentování prací žáků, uplatňování projektové metody výuky). Průřezová témata odborného výcviku se nejvíce promítnou do celkového provozu školy při produktivní práci žáků ve školním autoservisu a v péči o vozidla školy. Odborná výchova a vzdělávání má úzkou vazbu nejen na odborné předměty, ale 8

9 stává se rovněž nedílnou součástí přípravy na práci v autoservisu a používání speciálních montážních přípravků a pomůcek, zdvihacích a jiných pomocných zařízení. Organizace výuky Cílem je propojit efektivní frontální výuku s individualizovanou výukou ve skupinách, aby v závěru studia byl student schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti. Odborný výcvik lze organizovat v dílnách SŠ-COPT a na pracovištích firem. Odborné kompetence s převahou praxe budou řazeny do výukových modulů, jejichž kombinací lze vytvářet další vzdělávací programy. Odborné kompetence, které nelze vyučovat v dílnách SŠ-COPT budou zajištěny na smluvním pracovišti nebo pracovišti sociálních partnerů. V průběhu výuky by měl absolvent získávat pracovní zkušenosti na reálných pracovištích firem. Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, ale i kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšíření pracovních zkušeností. Metodické postupy V části odborného výcviku je kladen důraz na řešení komplexních problémů v oblasti opravárenství motorových vozidel. Žáci se tak setkají s běžnými typy závad různých částí motorových vozidel a zvládají nejčastější úkony spojené s diagnostikou, údržbou a seřízením motorových vozidel. Výčet základních činností: Stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy; Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě; Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla; Nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel; Nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (např. seřizování chodu motoru, geometrie náprav, atd.) Opravy a výměna elektrotechnických součástí a celků vozidla. Zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace; Montáž dílů automobilového příslušenství; Kontrola vlastní vykonané práce; 9

10 Vstupní předpoklady Vyučen v technickém oboru, umožní to uznání znalostí některých modulů a postup do dalších bez jejich absolvování, popřípadě pouze po přezkoušení znalostí a dovedností. Dále řidičské oprávnění skupiny C, popřípadě B, jedná-li se o kvalifikaci se zaměřením na osobní vozidla. Zdravotní předpoklady v případě problémů posoudí lékař. 10

11 Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Příloha č. 2 - Dotazník pro zjištění zpětné vazby absolventů kurzu 11

12 4. Učební plán Střední škola-centrum odborné přípravy technické POVINNÉ MODULY Název modulu Kód modulu Nábělkova 539, Kroměříž Autoopravárenství Hodinová dotace Teorie (samostudium) /praxe T S Px Ukončení modulu Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu Základní montážní práce Opravy podvozků, náprav a řízení Opravy, seřízení a údržba motorových vozidel AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA CELKEM POVINNĚ ZKOUŠKA VOLITELNÉ MODULY Elektrické zařízení AO ZKOUŠKA motorových vozidel Opravy převodů a AO ZKOUŠKA spojek Opravy motorů a AO ZKOUŠKA jejich příslušenství Opravy karoserie a AO ZKOUŠKA komfortní výbavy CELKEM VOLITELNÉ MODULY Řízení motoru a diagnostika a diagnostická zařízení AO ZKOUŠKA CELKEM

13 Optimální trajektorie Primární moduly AO1, AO2 Sekundární moduly AO3, AO4, AO5, AO6, AO7, AO9 Volitelný modul AO8 po AO7 13

14 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Základní úkony při ručním a Kód modulu: AO1 strojním zpracování materiálu Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Primární povinný Platnost od: Vstupní Technické materiály, BOZP předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Ruční a strojní zpracování materiálu. Modul seznamuje a vytváří s modulem montáž a demontáž základních strojních součástí zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Je základním předpokladem pro vstup do dalších modulů. Předpokládané výsledky výuky: - Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. - Volí vhodné strojírenské materiály a technologický postup jejich zpracování; - Ovládá základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním - Stanovuje způsob vzájemného uložení součástí, dílů a velikost vůlí Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. Ruční zpracování technických materiálů, ručním i mechanizovaným nářadím Pájení jemných plechů, vodičů a oček; Zhotovení jednoduché součástky strojním obráběním podle technických výkresů Základní technologické postupy při lepení, tmelení a svařování plastů a ocelí. Ochrana povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí; Spojování závitovými nebo nýtovanými spoji, a spoji nerozebíratelnými Používání technické dokumentace Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka technické materiály v automobilní praxi a technologie ručního a strojního zpracování technických materiálů. V odborném výcviku navazuje výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Zhotovení jednoduché součástky ručním zpracováním podle technického výkresu Zhotovení jednoduché součástky strojním obráběním podle technického výkresu. Oprava vnitřního závitu závitovou vložkou. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané práce, zvoleného pracovního postupu, dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku na pracovišti u závěrečné zkoušky 14

15 Doporučená literatura:příručka pro automechanika. Rolf Gscheide a kol. * prozatím nevyplňovat 15

16 Název modulu: Základní montážní práce Kód modulu: AO2 Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Primární povinný Platnost od: Vstupní Znalosti STR, STE předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Montáž a demontáž základních strojních součástí. Modul seznamuje a vytváří s modulem ruční a strojní zpracování technických materiálů zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Je základním předpokladem pro vstup do dalších modulů Předpokládané výsledky výuky: Rozpoznává základní strojní součásti a spoje. Volí způsob spojení součástí a dílů a zajištění spojů Stanovuje a provádí montáž a demontáž spojů a převodů v souladu s tech. dokumentací Volí a používá vhodné přípravky a pomůcky k usnadnění montáže. Rozlišuje metody měření elektrického napětí, proudu, odporu, výkonu Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. Elektrické měřicí přístroje, metody měření elektrických veličin Demontáž a montáž šroubových spojů, určení rozměru, materiálu, utah. momentů apod. Demontáž a montáž ložisek a stanovení montážních vůlí. Demontáž a montáž svěrných a lisovaných spojů. Demontáž a montáž spojů pro přenos pohybu a sil. Demontáž a montáž pružin. Používání nářadí, přípravků apod. Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka Elektrotechnika měření v elektrických obvodech a Strojnictví zákl.spoje a mechanismy. Na praxi opakován učitele s praktickou ukázkou používání nářadí a technické dokumentace. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž vinuté pružiny teleskopického tlumiče. Výměna ložisek náboje kola zadní nápravy. Oprava vnitřního závitu závitovou vložkou. Demontáž a montáž svěrného spoje. Dotažení šroubového spoje podle technické dokumentace Měření elektrického napětí, proudu, odporu a výkonu. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se zaměří na dodržování pracovního postupu podle technické dokumentace při vykonané závěrečné zkoušce Doporučená literatura: Příručka pro automechanika. Rolf Gscheide a kol. 16

17 Název modulu: Opravy podvozků, náprav a řízení Kód modulu: AO3 Nominální délka: 100 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinný Platnost od: Vstupní předpoklady: PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu Základní montážní práce. Znalost konstrukce podvozku, náprav a řízení 1 Stručná anotace vymezující cíle modulu: Opravy podvozků, náprav a řízení Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě podvozků motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu základní montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách všech částí podvozku a rozvoj klíčových dovedností spojených s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Po zvládnutí mechanické části podvozku se zaměří výuka na kontrolu pomocí sériové diagnostiky elektronických systémů vozidla. Umožní získání částečné kvalifikace. Podle dalšího zaměření absolventů bude kladen důraz na získání příslušné kompetence. Předpokládané výsledky výuky: - zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště; - odstraňuje závady podvozku zjištěné na STK - provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovuje vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej; - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkouší; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - provádí funkční zkoušky vozidel; - dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů podvozků a náprav. Obsah modulu: Kontrola a oprava přední a zadní nápravy. Kontrola a oprava tlumičů a pérování. Kontrola a oprava řízení a geometrie Kontrola a oprava brzd. Vlastní diagnostika vozidla Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka a samostudium učebních textů. Odborný výcvik se zaměří na opravy základních typů částí podvozku na osobních, nákladních a přípojných vozidlech s praktickou ukázkou a samostatnou prací žáků. Vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž vinuté pružiny teleskopického tlumiče. Výměna brzdového obložení kola zadní nápravy. 17

18 Měření a seřízení geometrie náprav Demontáž a montáž bezdušové pneumatiky Odvzdušnění brzd. Dotažení šroubového spoje podle technické dokumentace Měření elektrického napětí, proudu, odporu při kontrole ABS Zjištění závady sériovou diagnostikou. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení bude zaměřeno hlavně na provádění oprav v souladu s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky. Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 18

19 Název modulu: Elektrické zařízení motorových Kód modulu: AO4 vozidel Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Stručná anotace vymezující cíle modulu: Elektrické zařízení motorových vozidel. Modul seznamuje a vytváří s modulem ruční a strojní zpracování technických materiálů zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Předpokládané výsledky výuky: - čte výkresy, elektrotechnická schémata a zapojení elektrické výstroje obsažená v technické dokumentaci vozidel; - rozlišuje základní elektrotechnické části a podsystémy elektrických zařízení ve vozidlech, ovládá jejich zapojení - je chopen diagnostikovat závady, zařízení demontovat, určit postup opravy a provést opravu el. zařízení. - volí a používá vhodné přípravky a pomůcky k usnadnění montáže. - rozlišuje metody měření elektrického napětí, proudu, odporu, výkonu a práce Obsah modulu: Měření elektrických veličin. Základy elektrotechniky. Elektrické měřicí přístroje, metody měření elektrických veličin Spouštěcí soustava. Zdrojová soustava. Ostatní elektrické zařízení motorových vozidel Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Oprava spouštěcí soustavy, zdrojové soustavy, osvětlení, apod. Měření elektrického napětí, proudu, odporu a výkonu. Hodnocení výsledků výuky: Při hodnocení bude kladen důraz zejména na zvládnutí praktického měření v souvislosti se znalostí a aplikací základních elektrotechnických zákonů a orientaci v elektrotechnické dokumentaci a stanovení správného pracovního postupu při hledání závad. Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 19

20 Název modulu: Kód modulu: AO5 Opravy, seřízení a údržba motorových vozidel Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce karoserii a podvozků, technických a provozních kapalin.bozp Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje a vytváří znalosti a dovednosti v každodenní přípravě vozidla na provoz na pozemních komunikacích. Je zaměřen na každodenní běžnou péči o motorová vozidla i přechodem na letní či zimní provoz. Zaměření modulu lze snadno přizpůsobit jako opravy seřízení a údržba vozidla absolventa, kde se podrobně seznámí nejen s údržbou vozidla, ale také jak správně používat komfortní a bezpečnostní výbavu vozidla. Předpokládané výsledky výuky: - opravuje a udržuje motorová a přípojná vozidla; vykonává záruční a pozáruční prohlídky silničních motorových vozidel; - zaznamenává provedené úkony v dokumentaci; - provádí úkony k zajištění provozuschopnosti motorových a přípojných vozidel z hlediska měření emisí a stanic technické kontroly; - provádí funkční zkoušky agregátů a jízdní zkoušky opravených vozidel; - zachází s ropnými látkami podle zásad bezpečnosti, hygieny a ekologie; - doplňuje a vyměňuje provozní kapaliny; - rozlišuje jednotlivé druhy vozidel a dovede pojmenovat jejich hlavní části; - rozlišuje druhy karosérií; - zná způsoby použití motorových vozidel; - dovede pojmenovat používané příslušenství a vysvětlit jejich význam; - posuzuje použitelnost výbavy a výstroje vozidla z hlediska provozu a bezpečnosti; - obsluhuje přístroje, měřicí a kontrolní pomůcky a zařízení; - používá ruční mechanizované nářadí, základní stroje a zařízení; - používá jednoduché zdvihací a jiné mechanizační prostředky pro pracovní činnosti; - zná způsoby dlouhodobého uskladnění vozidel a zařízení, jejich ošetřování a konzervaci; - zná způsoby uskladnění materiálů, nářadí, pomůcek, náhradních dílů a hořlavin; - při skladování hořlavin jedná v souladu s bezpečnostními, hygienickými a ekologickými požadavky. Obsah modulu: Měření a kontrola neelektrických a el. veličin, stavu provozních kapalin a povinné výbavy. Výměna provozních kapalin a jejich klasifikace. Zobrazení závad na přístrojové desce a jejich odstranění. Palubní počítač. Oprava osvětlení vozidla, pneumatik, filtrů, řemenů, závěsného zařízení. Drobné opravy interiéru a laku vozidla Hlavní prvky komfortu, ABS,ESP,AIRBAG, posilovač, sklon světel, a pod. Používání technické dokumentace. 20

21 Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou bude zaměřen na používání předepsaných provozních kapalin, ochranných pomůcek, třídění nebezpečných odpadů a ochrany životního prostředí. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Výměna provozních kapalin Měření a kontrola stavu provozních kapalin Kontrola technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Oprava osvětlovací soustavy vozidla Měření elektrického napětí Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 21

22 Název modulu: Opravy převodů a spojek Kód modulu: AO6 Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce spojek a převodovek, BOZP Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě převodovek a spojek motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu zákl. montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách Předpokládané výsledky výuky: - doplňuje a vyměňuje provozní kapaliny; - zná účel, principy činnosti, druhy,konstrukcí a použití jednotlivých skupin převodného ústrojí; - stanoví způsoby kontroly, postupy demontáže, oprav, montáže a seřízení skupin převodného ústrojí a zná typické závady; - udržuje, opravuje a seřizuje skupiny převodných ústrojí; - zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště; - prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovuje vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej; - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkoušeli; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - provádí funkční zkoušky vozidel; - dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí; Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. - převodovky - přídavné převodovky - kloubové a spojovací hřídele, klouby - řetězové převody - spojky Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž spojky, převodovky. Zjištění závad v rozebrané převodovce. Usazení pastorku kuželového soukolí ve skříni převodovky. 22

23 Nastavení ložiskové vůle kuželíkových ložisek převodovky. Oprava kloubového hřídele. Měření elektrického napětí, proudu, odporu. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky, během níž je dotazován na teoretické souvislosti vykonávané práce. Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský 23

24 Název modulu: Opravy motorů a jejich Kód modulu: AO7 příslušenství Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce motorů.bozp Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě motorů motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu zákl. montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách všech částí motoru a rozvoj klíčových dovedností spojených s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Hlavní náplní modulu je opravy závad, které se na spalovacích motorech vyskytují nejčastěji Předpokládané výsledky výuky: - provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů motoru; - stanoví vhodný způsob údržby a ošetření - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy motoru a vozidla přezkoušeli; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím - běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž motoru, vozidel a jejich částí - opravuje hlavní části zážehových a vznětových motorů - ovládá základní opravy palivové soustavy - ovládá základní opravy zapalování Obsah modulu: Demontáž a montáž motoru Opravy pevných částí motoru Opravy pohyblivých částí motoru Opravy hlavy motoru. Opravy rozvodů a pohonu Kontrola a seřízení zapalování Palivová soustava zážehových motorů Palivová soustava vznětových motorů Diagnostika pomoci sériové diagnostiky. Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Kontrola axiální vůle klikového hřídele. 24

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA STUDIJNÍHO OBORU AUTOTRONIK PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Bakalářská

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

39-41-L/01 AUTOTRONIK

39-41-L/01 AUTOTRONIK Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 AUTOTRONIK Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Zřizovatel : Pardubický kraj Název RVP: Autotronik Název ŠVP: Autotronik

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

AUTOMECHANIK 23-68-H/01

AUTOMECHANIK 23-68-H/01 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy Tel.: 583 4 057, Fax: 583 45 5 E-mail: sekretarka@spsa-za.cz, www.spsa-za.cz MŠMT ČR s účinností od.9.008 zapisuje do školského rejstříku

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 41-55-E/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více