VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství

2 Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 ORGANIZACE VÝUKY... 9 METODICKÉ POSTUPY... 9 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 1 - PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY 29 PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Střední škola-centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova Kroměříž Zlínský kraj Příspěvková organizace Autoopravárenství Rekvalifikace Stanoví lékař Vyučen Denní 3 měsíce Závěrečná zkouška Mechanik opravář motorových vozidel Certifikát o absolvování programu dalšího vzdělávání AO 4

5 2. Profil absolventa Odborné vědomosti, dovednosti a postoje Příprava žáků při dalším vzdělávání v oboru Mechanik opravář motorových vozidel vede k tomu, že po úspěšném vykonání zkoušky absolvent: - ovládá odbornou terminologii typickou pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, - dodržuje technologickou a pracovní kázeň, - má základní znalosti z výpočetní techniky, - má všeobecné znalosti v oblasti normalizace a standardizace, - pracuje s normami a odbornou literaturou, - orientuje se ve strojírenské i elektrotechnické výkresové dokumentaci, umí číst tyto výkresy, - využívá výkresy a schémata pro demontáž, montáž a diagnostiku, - zná základní druhy technických materiálů a jejich použití, mechanické a technologické vlastnosti, způsoby jejich tepelného zpracování, povrchových úprav a metody kontroly jakosti, - zná podstatu strojních součástí, částí, mechanizmů a strojů používaných při údržbě, diagnostice a opravách motorových vozidel, - ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, volby pracovního postupu a pracovních prostředků, - zná základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací v motorových vozidlech a umí s využitím diagnostických přístrojů vyhledávat závady, - chápe podstatu základních měřících technik a metod, je schopen měřením a kontrolou ověřovat základní funkce elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel, - uplatňuje nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu, a umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem, - zná činnost základních automatizačních obvodů, bloků a přístrojů, jejich použití v motorových vozidlech a autoopravárenství, - zná význam, funkci a způsoby použití přípravků, měřidel, měřicích a regulačních zařízení diagnostických přístrojů a ovládá jejich obsluhu při využívání k opravárenské praxi, - umí řídit motorové vozidlo skupiny C, - zná zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování, - je seznámen se základními protipožárními opatřeními a předpisy, umí používat hasební prostředky; 5

6 Výsledky vzdělávání Provádět montáže, opravy a seřízení vozidel, tzn., aby absolventi: - zvládali přípravu a organizaci svého pracoviště umí řídit motorové vozidlo skupiny C; - zná zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování; - je seznámen se základními protipožárními opatřeními a předpisy, umí používat hasební prostředky; - volili a používali vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla a vyhledali odpovídající parametry v dílenských příručkách, katalozích apod. - četli a orientovali se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci (včetně schémat tekutinových a elektrických); - volili vhodné strojírenské materiály a technologický postup jejich zpracování; - ovládali základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním; - volili a používali stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství; - volili a nahrazovali vhodné součástky, kinematické a tekutinové mechanismy, elektronické prvky apod., používané ve vozidlech; - identifikovali příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - prováděli kontrolu tvaru, rozměrů, uložení, elektrických hodnot, parametrů, jakosti provedených prací apod. a parametry porovnávali s údaji stanovenými výrobcem; - stanovili způsob vzájemného uložení součástí, dílů a velikost vůlí; - dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí; - prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovili vhodný způsob údržby a ošetření a prováděli jej; - prováděli předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - prováděli běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkoušeli; - prováděli jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel; - prováděli funkční zkoušky vozidel; - volili a správně aplikovali prostředky určené k ochraně povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí; - zpracovávali příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhradních dílů, předávání vozidla); 6

7 Možnosti pracovního uplatnění absolventa Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů 7

8 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Obor Mechanik opravář motorových vozidel je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je dosáhnout toho, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, ochraně a péči o životní prostředí. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a laboratořích a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách nebo na pracovištích autoopraven apod. Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci učňovskou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon technických činností v autoopravárenství, výrobě automobilů apod. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Odborný výcvik vybavuje žáky základními praktickými dovednostmi potřebnými při údržbě, opravách a diagnostice motorových vozidel. Důraz bude kladen na zajištění vzájemné spolupráce při osvojování moderních metod učení (např. na principy metod kooperativního učení, na sociálně komunikativní metody dialog, metody kritického myšlení). Pojetí výuky by mělo směřovat k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce. Konkrétně ve výuce odborných předmětů bude VP klást velký důraz nejen na kvalitu. Změna se promítne i do struktury modulů a projektů, které by měly ještě více respektovat provázanost a aplikaci odborných předmětů na konkrétní úkoly z praxe a propojení s reálným životem. Zvýšený důraz bude kladen i na motivační činitele (např. větší veřejné prezentování prací žáků, uplatňování projektové metody výuky). Průřezová témata odborného výcviku se nejvíce promítnou do celkového provozu školy při produktivní práci žáků ve školním autoservisu a v péči o vozidla školy. Odborná výchova a vzdělávání má úzkou vazbu nejen na odborné předměty, ale 8

9 stává se rovněž nedílnou součástí přípravy na práci v autoservisu a používání speciálních montážních přípravků a pomůcek, zdvihacích a jiných pomocných zařízení. Organizace výuky Cílem je propojit efektivní frontální výuku s individualizovanou výukou ve skupinách, aby v závěru studia byl student schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti. Odborný výcvik lze organizovat v dílnách SŠ-COPT a na pracovištích firem. Odborné kompetence s převahou praxe budou řazeny do výukových modulů, jejichž kombinací lze vytvářet další vzdělávací programy. Odborné kompetence, které nelze vyučovat v dílnách SŠ-COPT budou zajištěny na smluvním pracovišti nebo pracovišti sociálních partnerů. V průběhu výuky by měl absolvent získávat pracovní zkušenosti na reálných pracovištích firem. Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, ale i kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšíření pracovních zkušeností. Metodické postupy V části odborného výcviku je kladen důraz na řešení komplexních problémů v oblasti opravárenství motorových vozidel. Žáci se tak setkají s běžnými typy závad různých částí motorových vozidel a zvládají nejčastější úkony spojené s diagnostikou, údržbou a seřízením motorových vozidel. Výčet základních činností: Stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy; Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě; Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla; Nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel; Nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (např. seřizování chodu motoru, geometrie náprav, atd.) Opravy a výměna elektrotechnických součástí a celků vozidla. Zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace; Montáž dílů automobilového příslušenství; Kontrola vlastní vykonané práce; 9

10 Vstupní předpoklady Vyučen v technickém oboru, umožní to uznání znalostí některých modulů a postup do dalších bez jejich absolvování, popřípadě pouze po přezkoušení znalostí a dovedností. Dále řidičské oprávnění skupiny C, popřípadě B, jedná-li se o kvalifikaci se zaměřením na osobní vozidla. Zdravotní předpoklady v případě problémů posoudí lékař. 10

11 Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Příloha č. 2 - Dotazník pro zjištění zpětné vazby absolventů kurzu 11

12 4. Učební plán Střední škola-centrum odborné přípravy technické POVINNÉ MODULY Název modulu Kód modulu Nábělkova 539, Kroměříž Autoopravárenství Hodinová dotace Teorie (samostudium) /praxe T S Px Ukončení modulu Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu Základní montážní práce Opravy podvozků, náprav a řízení Opravy, seřízení a údržba motorových vozidel AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA CELKEM POVINNĚ ZKOUŠKA VOLITELNÉ MODULY Elektrické zařízení AO ZKOUŠKA motorových vozidel Opravy převodů a AO ZKOUŠKA spojek Opravy motorů a AO ZKOUŠKA jejich příslušenství Opravy karoserie a AO ZKOUŠKA komfortní výbavy CELKEM VOLITELNÉ MODULY Řízení motoru a diagnostika a diagnostická zařízení AO ZKOUŠKA CELKEM

13 Optimální trajektorie Primární moduly AO1, AO2 Sekundární moduly AO3, AO4, AO5, AO6, AO7, AO9 Volitelný modul AO8 po AO7 13

14 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Základní úkony při ručním a Kód modulu: AO1 strojním zpracování materiálu Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Primární povinný Platnost od: Vstupní Technické materiály, BOZP předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Ruční a strojní zpracování materiálu. Modul seznamuje a vytváří s modulem montáž a demontáž základních strojních součástí zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Je základním předpokladem pro vstup do dalších modulů. Předpokládané výsledky výuky: - Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. - Volí vhodné strojírenské materiály a technologický postup jejich zpracování; - Ovládá základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním - Stanovuje způsob vzájemného uložení součástí, dílů a velikost vůlí Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. Ruční zpracování technických materiálů, ručním i mechanizovaným nářadím Pájení jemných plechů, vodičů a oček; Zhotovení jednoduché součástky strojním obráběním podle technických výkresů Základní technologické postupy při lepení, tmelení a svařování plastů a ocelí. Ochrana povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí; Spojování závitovými nebo nýtovanými spoji, a spoji nerozebíratelnými Používání technické dokumentace Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka technické materiály v automobilní praxi a technologie ručního a strojního zpracování technických materiálů. V odborném výcviku navazuje výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Zhotovení jednoduché součástky ručním zpracováním podle technického výkresu Zhotovení jednoduché součástky strojním obráběním podle technického výkresu. Oprava vnitřního závitu závitovou vložkou. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané práce, zvoleného pracovního postupu, dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku na pracovišti u závěrečné zkoušky 14

15 Doporučená literatura:příručka pro automechanika. Rolf Gscheide a kol. * prozatím nevyplňovat 15

16 Název modulu: Základní montážní práce Kód modulu: AO2 Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Primární povinný Platnost od: Vstupní Znalosti STR, STE předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Montáž a demontáž základních strojních součástí. Modul seznamuje a vytváří s modulem ruční a strojní zpracování technických materiálů zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Je základním předpokladem pro vstup do dalších modulů Předpokládané výsledky výuky: Rozpoznává základní strojní součásti a spoje. Volí způsob spojení součástí a dílů a zajištění spojů Stanovuje a provádí montáž a demontáž spojů a převodů v souladu s tech. dokumentací Volí a používá vhodné přípravky a pomůcky k usnadnění montáže. Rozlišuje metody měření elektrického napětí, proudu, odporu, výkonu Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. Elektrické měřicí přístroje, metody měření elektrických veličin Demontáž a montáž šroubových spojů, určení rozměru, materiálu, utah. momentů apod. Demontáž a montáž ložisek a stanovení montážních vůlí. Demontáž a montáž svěrných a lisovaných spojů. Demontáž a montáž spojů pro přenos pohybu a sil. Demontáž a montáž pružin. Používání nářadí, přípravků apod. Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka Elektrotechnika měření v elektrických obvodech a Strojnictví zákl.spoje a mechanismy. Na praxi opakován učitele s praktickou ukázkou používání nářadí a technické dokumentace. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž vinuté pružiny teleskopického tlumiče. Výměna ložisek náboje kola zadní nápravy. Oprava vnitřního závitu závitovou vložkou. Demontáž a montáž svěrného spoje. Dotažení šroubového spoje podle technické dokumentace Měření elektrického napětí, proudu, odporu a výkonu. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se zaměří na dodržování pracovního postupu podle technické dokumentace při vykonané závěrečné zkoušce Doporučená literatura: Příručka pro automechanika. Rolf Gscheide a kol. 16

17 Název modulu: Opravy podvozků, náprav a řízení Kód modulu: AO3 Nominální délka: 100 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinný Platnost od: Vstupní předpoklady: PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu Základní montážní práce. Znalost konstrukce podvozku, náprav a řízení 1 Stručná anotace vymezující cíle modulu: Opravy podvozků, náprav a řízení Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě podvozků motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu základní montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách všech částí podvozku a rozvoj klíčových dovedností spojených s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Po zvládnutí mechanické části podvozku se zaměří výuka na kontrolu pomocí sériové diagnostiky elektronických systémů vozidla. Umožní získání částečné kvalifikace. Podle dalšího zaměření absolventů bude kladen důraz na získání příslušné kompetence. Předpokládané výsledky výuky: - zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště; - odstraňuje závady podvozku zjištěné na STK - provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovuje vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej; - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkouší; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - provádí funkční zkoušky vozidel; - dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů podvozků a náprav. Obsah modulu: Kontrola a oprava přední a zadní nápravy. Kontrola a oprava tlumičů a pérování. Kontrola a oprava řízení a geometrie Kontrola a oprava brzd. Vlastní diagnostika vozidla Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka a samostudium učebních textů. Odborný výcvik se zaměří na opravy základních typů částí podvozku na osobních, nákladních a přípojných vozidlech s praktickou ukázkou a samostatnou prací žáků. Vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž vinuté pružiny teleskopického tlumiče. Výměna brzdového obložení kola zadní nápravy. 17

18 Měření a seřízení geometrie náprav Demontáž a montáž bezdušové pneumatiky Odvzdušnění brzd. Dotažení šroubového spoje podle technické dokumentace Měření elektrického napětí, proudu, odporu při kontrole ABS Zjištění závady sériovou diagnostikou. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení bude zaměřeno hlavně na provádění oprav v souladu s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky. Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 18

19 Název modulu: Elektrické zařízení motorových Kód modulu: AO4 vozidel Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Stručná anotace vymezující cíle modulu: Elektrické zařízení motorových vozidel. Modul seznamuje a vytváří s modulem ruční a strojní zpracování technických materiálů zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Předpokládané výsledky výuky: - čte výkresy, elektrotechnická schémata a zapojení elektrické výstroje obsažená v technické dokumentaci vozidel; - rozlišuje základní elektrotechnické části a podsystémy elektrických zařízení ve vozidlech, ovládá jejich zapojení - je chopen diagnostikovat závady, zařízení demontovat, určit postup opravy a provést opravu el. zařízení. - volí a používá vhodné přípravky a pomůcky k usnadnění montáže. - rozlišuje metody měření elektrického napětí, proudu, odporu, výkonu a práce Obsah modulu: Měření elektrických veličin. Základy elektrotechniky. Elektrické měřicí přístroje, metody měření elektrických veličin Spouštěcí soustava. Zdrojová soustava. Ostatní elektrické zařízení motorových vozidel Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Oprava spouštěcí soustavy, zdrojové soustavy, osvětlení, apod. Měření elektrického napětí, proudu, odporu a výkonu. Hodnocení výsledků výuky: Při hodnocení bude kladen důraz zejména na zvládnutí praktického měření v souvislosti se znalostí a aplikací základních elektrotechnických zákonů a orientaci v elektrotechnické dokumentaci a stanovení správného pracovního postupu při hledání závad. Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 19

20 Název modulu: Kód modulu: AO5 Opravy, seřízení a údržba motorových vozidel Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce karoserii a podvozků, technických a provozních kapalin.bozp Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje a vytváří znalosti a dovednosti v každodenní přípravě vozidla na provoz na pozemních komunikacích. Je zaměřen na každodenní běžnou péči o motorová vozidla i přechodem na letní či zimní provoz. Zaměření modulu lze snadno přizpůsobit jako opravy seřízení a údržba vozidla absolventa, kde se podrobně seznámí nejen s údržbou vozidla, ale také jak správně používat komfortní a bezpečnostní výbavu vozidla. Předpokládané výsledky výuky: - opravuje a udržuje motorová a přípojná vozidla; vykonává záruční a pozáruční prohlídky silničních motorových vozidel; - zaznamenává provedené úkony v dokumentaci; - provádí úkony k zajištění provozuschopnosti motorových a přípojných vozidel z hlediska měření emisí a stanic technické kontroly; - provádí funkční zkoušky agregátů a jízdní zkoušky opravených vozidel; - zachází s ropnými látkami podle zásad bezpečnosti, hygieny a ekologie; - doplňuje a vyměňuje provozní kapaliny; - rozlišuje jednotlivé druhy vozidel a dovede pojmenovat jejich hlavní části; - rozlišuje druhy karosérií; - zná způsoby použití motorových vozidel; - dovede pojmenovat používané příslušenství a vysvětlit jejich význam; - posuzuje použitelnost výbavy a výstroje vozidla z hlediska provozu a bezpečnosti; - obsluhuje přístroje, měřicí a kontrolní pomůcky a zařízení; - používá ruční mechanizované nářadí, základní stroje a zařízení; - používá jednoduché zdvihací a jiné mechanizační prostředky pro pracovní činnosti; - zná způsoby dlouhodobého uskladnění vozidel a zařízení, jejich ošetřování a konzervaci; - zná způsoby uskladnění materiálů, nářadí, pomůcek, náhradních dílů a hořlavin; - při skladování hořlavin jedná v souladu s bezpečnostními, hygienickými a ekologickými požadavky. Obsah modulu: Měření a kontrola neelektrických a el. veličin, stavu provozních kapalin a povinné výbavy. Výměna provozních kapalin a jejich klasifikace. Zobrazení závad na přístrojové desce a jejich odstranění. Palubní počítač. Oprava osvětlení vozidla, pneumatik, filtrů, řemenů, závěsného zařízení. Drobné opravy interiéru a laku vozidla Hlavní prvky komfortu, ABS,ESP,AIRBAG, posilovač, sklon světel, a pod. Používání technické dokumentace. 20

21 Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou bude zaměřen na používání předepsaných provozních kapalin, ochranných pomůcek, třídění nebezpečných odpadů a ochrany životního prostředí. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Výměna provozních kapalin Měření a kontrola stavu provozních kapalin Kontrola technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Oprava osvětlovací soustavy vozidla Měření elektrického napětí Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 21

22 Název modulu: Opravy převodů a spojek Kód modulu: AO6 Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce spojek a převodovek, BOZP Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě převodovek a spojek motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu zákl. montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách Předpokládané výsledky výuky: - doplňuje a vyměňuje provozní kapaliny; - zná účel, principy činnosti, druhy,konstrukcí a použití jednotlivých skupin převodného ústrojí; - stanoví způsoby kontroly, postupy demontáže, oprav, montáže a seřízení skupin převodného ústrojí a zná typické závady; - udržuje, opravuje a seřizuje skupiny převodných ústrojí; - zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště; - prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovuje vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej; - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkoušeli; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - provádí funkční zkoušky vozidel; - dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí; Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. - převodovky - přídavné převodovky - kloubové a spojovací hřídele, klouby - řetězové převody - spojky Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž spojky, převodovky. Zjištění závad v rozebrané převodovce. Usazení pastorku kuželového soukolí ve skříni převodovky. 22

23 Nastavení ložiskové vůle kuželíkových ložisek převodovky. Oprava kloubového hřídele. Měření elektrického napětí, proudu, odporu. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky, během níž je dotazován na teoretické souvislosti vykonávané práce. Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský 23

24 Název modulu: Opravy motorů a jejich Kód modulu: AO7 příslušenství Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce motorů.bozp Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě motorů motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu zákl. montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách všech částí motoru a rozvoj klíčových dovedností spojených s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Hlavní náplní modulu je opravy závad, které se na spalovacích motorech vyskytují nejčastěji Předpokládané výsledky výuky: - provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů motoru; - stanoví vhodný způsob údržby a ošetření - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy motoru a vozidla přezkoušeli; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím - běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž motoru, vozidel a jejich částí - opravuje hlavní části zážehových a vznětových motorů - ovládá základní opravy palivové soustavy - ovládá základní opravy zapalování Obsah modulu: Demontáž a montáž motoru Opravy pevných částí motoru Opravy pohyblivých částí motoru Opravy hlavy motoru. Opravy rozvodů a pohonu Kontrola a seřízení zapalování Palivová soustava zážehových motorů Palivová soustava vznětových motorů Diagnostika pomoci sériové diagnostiky. Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Kontrola axiální vůle klikového hřídele. 24

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

Střední odborné učiliště. Blatná

Střední odborné učiliště. Blatná Střední odborné učiliště Blatná Nabízíme: vyučení v oborech Automechanik Opravář zemědělských strojů Autoelektrikář Elektrikář Včelař nástavbové studium Montér vodovodů a kanalizací Podnikání dvouleté

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Stavební stroje. Pozemní stavitelství. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Stavební stroje Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 2. ročník: 32 týdnů po 2 hodinách

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště opravárenské Králíky Předměstí 427 K R Á L Í K Y Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Jen pro vnitřní potřebu školy ing.

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřují ke zkvalitnění odborných klíčové aktivity

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Automechanik 23-68-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Automechanik 23-68-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Automechanik 23-68-H/01 Obsah Automechanik... 1 Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Opravář strojů a zařízení (23-001-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení (23-001-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz STŘEDNÍ

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

Více

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba. Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Kód a název oboru vzdělání: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Název školního vzdělávacího programu: ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Autorský tým: Ing. Jaromír Kotůlek Zdeněk

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. 2) Pořadatelem regionálního semifinále soutěže je Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

PROPOZICE SOUTĚŽE. 2) Pořadatelem regionálního semifinále soutěže je Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná PROPOZICE SOUTĚŽE 1) Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže Automechanik Junior 2008 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a odborná sekce profesního vzdělávání při SAČRu.

Více

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce PROFIL ABSOLVENTŮ 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce Absolventi připravovaní na základě ŠVP "Elektrikář" oboru vzdělání 26-51- E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce jsou schopni

Více

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 k čj. ZU 22-9/2013 Příloha č. 1 ZD Počet listů: 5 Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 Rozsah požadované práce: 1. Motor a jeho soustavy -oprava výfukové soustavy formou výměny,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Zámečník (23-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Klempíř

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Klempíř Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Klempíř 23-55-H/01 Obsah: 2. Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence absolventa... 4 Způsob

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název a číslo projektu Název školy Předmět Tématická oblast Název materiálu Ročník

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Učební osnova předmětu automobily

Učební osnova předmětu automobily Učební osnova předmětu automobily Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 4 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK P r o s i n c o v ý t e r m í n - 1 - Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 Závěrečné zkoušky ( ZZ ) v učebních oborech jsou organizovány ve smyslu Školského

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Integrovaná

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ing. Marek Chládek Určen k promítání přes dataprojektor s počítačem nebo jinou vhodnou. Ing. Marek Chládek

Ing. Marek Chládek Určen k promítání přes dataprojektor s počítačem nebo jinou vhodnou. Ing. Marek Chládek Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobní zařízení pro 1. ročník oboru Truhlář Pořadové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více