VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství

2 Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 ORGANIZACE VÝUKY... 9 METODICKÉ POSTUPY... 9 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 1 - PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY 29 PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Střední škola-centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova Kroměříž Zlínský kraj Příspěvková organizace Autoopravárenství Rekvalifikace Stanoví lékař Vyučen Denní 3 měsíce Závěrečná zkouška Mechanik opravář motorových vozidel Certifikát o absolvování programu dalšího vzdělávání AO 4

5 2. Profil absolventa Odborné vědomosti, dovednosti a postoje Příprava žáků při dalším vzdělávání v oboru Mechanik opravář motorových vozidel vede k tomu, že po úspěšném vykonání zkoušky absolvent: - ovládá odbornou terminologii typickou pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, - dodržuje technologickou a pracovní kázeň, - má základní znalosti z výpočetní techniky, - má všeobecné znalosti v oblasti normalizace a standardizace, - pracuje s normami a odbornou literaturou, - orientuje se ve strojírenské i elektrotechnické výkresové dokumentaci, umí číst tyto výkresy, - využívá výkresy a schémata pro demontáž, montáž a diagnostiku, - zná základní druhy technických materiálů a jejich použití, mechanické a technologické vlastnosti, způsoby jejich tepelného zpracování, povrchových úprav a metody kontroly jakosti, - zná podstatu strojních součástí, částí, mechanizmů a strojů používaných při údržbě, diagnostice a opravách motorových vozidel, - ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, volby pracovního postupu a pracovních prostředků, - zná základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikací v motorových vozidlech a umí s využitím diagnostických přístrojů vyhledávat závady, - chápe podstatu základních měřících technik a metod, je schopen měřením a kontrolou ověřovat základní funkce elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel, - uplatňuje nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu, a umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem, - zná činnost základních automatizačních obvodů, bloků a přístrojů, jejich použití v motorových vozidlech a autoopravárenství, - zná význam, funkci a způsoby použití přípravků, měřidel, měřicích a regulačních zařízení diagnostických přístrojů a ovládá jejich obsluhu při využívání k opravárenské praxi, - umí řídit motorové vozidlo skupiny C, - zná zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování, - je seznámen se základními protipožárními opatřeními a předpisy, umí používat hasební prostředky; 5

6 Výsledky vzdělávání Provádět montáže, opravy a seřízení vozidel, tzn., aby absolventi: - zvládali přípravu a organizaci svého pracoviště umí řídit motorové vozidlo skupiny C; - zná zásady skladování a používání ropných produktů a jejich ekologické likvidování; - je seznámen se základními protipožárními opatřeními a předpisy, umí používat hasební prostředky; - volili a používali vhodnou technickou dokumentaci pro daný druh a typ vozidla a vyhledali odpovídající parametry v dílenských příručkách, katalozích apod. - četli a orientovali se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci (včetně schémat tekutinových a elektrických); - volili vhodné strojírenské materiály a technologický postup jejich zpracování; - ovládali základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním; - volili a používali stroje, nástroje, zařízení, běžné i speciální montážní nářadí, univerzální i speciální montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství; - volili a nahrazovali vhodné součástky, kinematické a tekutinové mechanismy, elektronické prvky apod., používané ve vozidlech; - identifikovali příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - prováděli kontrolu tvaru, rozměrů, uložení, elektrických hodnot, parametrů, jakosti provedených prací apod. a parametry porovnávali s údaji stanovenými výrobcem; - stanovili způsob vzájemného uložení součástí, dílů a velikost vůlí; - dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí; - prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovili vhodný způsob údržby a ošetření a prováděli jej; - prováděli předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - prováděli běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkoušeli; - prováděli jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel; - prováděli funkční zkoušky vozidel; - volili a správně aplikovali prostředky určené k ochraně povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí; - zpracovávali příjmovou a následnou dokumentaci (např. průběh opravárenských úkonů, základní evidence o vykonané práci, potřeba náhradních dílů, předávání vozidla); 6

7 Možnosti pracovního uplatnění absolventa Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů 7

8 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Obor Mechanik opravář motorových vozidel je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání. Základním cílem vzdělávacího programu je dosáhnout toho, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům patří proto výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, ochraně a péči o životní prostředí. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy, odborných učebnách a laboratořích a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách nebo na pracovištích autoopraven apod. Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci učňovskou zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro výkon technických činností v autoopravárenství, výrobě automobilů apod. Uplatnění mohou nalézt i v příbuzných oborech. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Odborný výcvik vybavuje žáky základními praktickými dovednostmi potřebnými při údržbě, opravách a diagnostice motorových vozidel. Důraz bude kladen na zajištění vzájemné spolupráce při osvojování moderních metod učení (např. na principy metod kooperativního učení, na sociálně komunikativní metody dialog, metody kritického myšlení). Pojetí výuky by mělo směřovat k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi, modifikaci a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce. Konkrétně ve výuce odborných předmětů bude VP klást velký důraz nejen na kvalitu. Změna se promítne i do struktury modulů a projektů, které by měly ještě více respektovat provázanost a aplikaci odborných předmětů na konkrétní úkoly z praxe a propojení s reálným životem. Zvýšený důraz bude kladen i na motivační činitele (např. větší veřejné prezentování prací žáků, uplatňování projektové metody výuky). Průřezová témata odborného výcviku se nejvíce promítnou do celkového provozu školy při produktivní práci žáků ve školním autoservisu a v péči o vozidla školy. Odborná výchova a vzdělávání má úzkou vazbu nejen na odborné předměty, ale 8

9 stává se rovněž nedílnou součástí přípravy na práci v autoservisu a používání speciálních montážních přípravků a pomůcek, zdvihacích a jiných pomocných zařízení. Organizace výuky Cílem je propojit efektivní frontální výuku s individualizovanou výukou ve skupinách, aby v závěru studia byl student schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti. Odborný výcvik lze organizovat v dílnách SŠ-COPT a na pracovištích firem. Odborné kompetence s převahou praxe budou řazeny do výukových modulů, jejichž kombinací lze vytvářet další vzdělávací programy. Odborné kompetence, které nelze vyučovat v dílnách SŠ-COPT budou zajištěny na smluvním pracovišti nebo pracovišti sociálních partnerů. V průběhu výuky by měl absolvent získávat pracovní zkušenosti na reálných pracovištích firem. Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, ale i kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli a rozšíření pracovních zkušeností. Metodické postupy V části odborného výcviku je kladen důraz na řešení komplexních problémů v oblasti opravárenství motorových vozidel. Žáci se tak setkají s běžnými typy závad různých částí motorových vozidel a zvládají nejčastější úkony spojené s diagnostikou, údržbou a seřízením motorových vozidel. Výčet základních činností: Stanovování diagnózy poruchy prozkoumáním závad s používáním diagnostických měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy; Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě; Opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla; Nastavovací a seřizovací práce na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel; Nastavovací a seřizovací práce kompletních skupin (např. seřizování chodu motoru, geometrie náprav, atd.) Opravy a výměna elektrotechnických součástí a celků vozidla. Zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace; Montáž dílů automobilového příslušenství; Kontrola vlastní vykonané práce; 9

10 Vstupní předpoklady Vyučen v technickém oboru, umožní to uznání znalostí některých modulů a postup do dalších bez jejich absolvování, popřípadě pouze po přezkoušení znalostí a dovedností. Dále řidičské oprávnění skupiny C, popřípadě B, jedná-li se o kvalifikaci se zaměřením na osobní vozidla. Zdravotní předpoklady v případě problémů posoudí lékař. 10

11 Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Příloha č. 2 - Dotazník pro zjištění zpětné vazby absolventů kurzu 11

12 4. Učební plán Střední škola-centrum odborné přípravy technické POVINNÉ MODULY Název modulu Kód modulu Nábělkova 539, Kroměříž Autoopravárenství Hodinová dotace Teorie (samostudium) /praxe T S Px Ukončení modulu Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu Základní montážní práce Opravy podvozků, náprav a řízení Opravy, seřízení a údržba motorových vozidel AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA AO ZKOUŠKA CELKEM POVINNĚ ZKOUŠKA VOLITELNÉ MODULY Elektrické zařízení AO ZKOUŠKA motorových vozidel Opravy převodů a AO ZKOUŠKA spojek Opravy motorů a AO ZKOUŠKA jejich příslušenství Opravy karoserie a AO ZKOUŠKA komfortní výbavy CELKEM VOLITELNÉ MODULY Řízení motoru a diagnostika a diagnostická zařízení AO ZKOUŠKA CELKEM

13 Optimální trajektorie Primární moduly AO1, AO2 Sekundární moduly AO3, AO4, AO5, AO6, AO7, AO9 Volitelný modul AO8 po AO7 13

14 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Základní úkony při ručním a Kód modulu: AO1 strojním zpracování materiálu Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Primární povinný Platnost od: Vstupní Technické materiály, BOZP předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Ruční a strojní zpracování materiálu. Modul seznamuje a vytváří s modulem montáž a demontáž základních strojních součástí zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Je základním předpokladem pro vstup do dalších modulů. Předpokládané výsledky výuky: - Zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště. - Volí vhodné strojírenské materiály a technologický postup jejich zpracování; - Ovládá základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním - Stanovuje způsob vzájemného uložení součástí, dílů a velikost vůlí Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. Ruční zpracování technických materiálů, ručním i mechanizovaným nářadím Pájení jemných plechů, vodičů a oček; Zhotovení jednoduché součástky strojním obráběním podle technických výkresů Základní technologické postupy při lepení, tmelení a svařování plastů a ocelí. Ochrana povrchů součástí proti škodlivým vlivům prostředí; Spojování závitovými nebo nýtovanými spoji, a spoji nerozebíratelnými Používání technické dokumentace Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka technické materiály v automobilní praxi a technologie ručního a strojního zpracování technických materiálů. V odborném výcviku navazuje výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Zhotovení jednoduché součástky ručním zpracováním podle technického výkresu Zhotovení jednoduché součástky strojním obráběním podle technického výkresu. Oprava vnitřního závitu závitovou vložkou. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané práce, zvoleného pracovního postupu, dodržování bezpečnostních předpisů a pořádku na pracovišti u závěrečné zkoušky 14

15 Doporučená literatura:příručka pro automechanika. Rolf Gscheide a kol. * prozatím nevyplňovat 15

16 Název modulu: Základní montážní práce Kód modulu: AO2 Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Primární povinný Platnost od: Vstupní Znalosti STR, STE předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Montáž a demontáž základních strojních součástí. Modul seznamuje a vytváří s modulem ruční a strojní zpracování technických materiálů zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Je základním předpokladem pro vstup do dalších modulů Předpokládané výsledky výuky: Rozpoznává základní strojní součásti a spoje. Volí způsob spojení součástí a dílů a zajištění spojů Stanovuje a provádí montáž a demontáž spojů a převodů v souladu s tech. dokumentací Volí a používá vhodné přípravky a pomůcky k usnadnění montáže. Rozlišuje metody měření elektrického napětí, proudu, odporu, výkonu Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. Elektrické měřicí přístroje, metody měření elektrických veličin Demontáž a montáž šroubových spojů, určení rozměru, materiálu, utah. momentů apod. Demontáž a montáž ložisek a stanovení montážních vůlí. Demontáž a montáž svěrných a lisovaných spojů. Demontáž a montáž spojů pro přenos pohybu a sil. Demontáž a montáž pružin. Používání nářadí, přípravků apod. Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka Elektrotechnika měření v elektrických obvodech a Strojnictví zákl.spoje a mechanismy. Na praxi opakován učitele s praktickou ukázkou používání nářadí a technické dokumentace. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž vinuté pružiny teleskopického tlumiče. Výměna ložisek náboje kola zadní nápravy. Oprava vnitřního závitu závitovou vložkou. Demontáž a montáž svěrného spoje. Dotažení šroubového spoje podle technické dokumentace Měření elektrického napětí, proudu, odporu a výkonu. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se zaměří na dodržování pracovního postupu podle technické dokumentace při vykonané závěrečné zkoušce Doporučená literatura: Příručka pro automechanika. Rolf Gscheide a kol. 16

17 Název modulu: Opravy podvozků, náprav a řízení Kód modulu: AO3 Nominální délka: 100 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinný Platnost od: Vstupní předpoklady: PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu Základní montážní práce. Znalost konstrukce podvozku, náprav a řízení 1 Stručná anotace vymezující cíle modulu: Opravy podvozků, náprav a řízení Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě podvozků motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu základní montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách všech částí podvozku a rozvoj klíčových dovedností spojených s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Po zvládnutí mechanické části podvozku se zaměří výuka na kontrolu pomocí sériové diagnostiky elektronických systémů vozidla. Umožní získání částečné kvalifikace. Podle dalšího zaměření absolventů bude kladen důraz na získání příslušné kompetence. Předpokládané výsledky výuky: - zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště; - odstraňuje závady podvozku zjištěné na STK - provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovuje vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej; - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkouší; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - provádí funkční zkoušky vozidel; - dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů podvozků a náprav. Obsah modulu: Kontrola a oprava přední a zadní nápravy. Kontrola a oprava tlumičů a pérování. Kontrola a oprava řízení a geometrie Kontrola a oprava brzd. Vlastní diagnostika vozidla Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Teoretická výuka a samostudium učebních textů. Odborný výcvik se zaměří na opravy základních typů částí podvozku na osobních, nákladních a přípojných vozidlech s praktickou ukázkou a samostatnou prací žáků. Vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž vinuté pružiny teleskopického tlumiče. Výměna brzdového obložení kola zadní nápravy. 17

18 Měření a seřízení geometrie náprav Demontáž a montáž bezdušové pneumatiky Odvzdušnění brzd. Dotažení šroubového spoje podle technické dokumentace Měření elektrického napětí, proudu, odporu při kontrole ABS Zjištění závady sériovou diagnostikou. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení bude zaměřeno hlavně na provádění oprav v souladu s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky. Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 18

19 Název modulu: Elektrické zařízení motorových Kód modulu: AO4 vozidel Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Stručná anotace vymezující cíle modulu: Elektrické zařízení motorových vozidel. Modul seznamuje a vytváří s modulem ruční a strojní zpracování technických materiálů zákl. znalosti a dovednosti potřebné při opravách a údržbě všech části motorových vozidel. Předpokládané výsledky výuky: - čte výkresy, elektrotechnická schémata a zapojení elektrické výstroje obsažená v technické dokumentaci vozidel; - rozlišuje základní elektrotechnické části a podsystémy elektrických zařízení ve vozidlech, ovládá jejich zapojení - je chopen diagnostikovat závady, zařízení demontovat, určit postup opravy a provést opravu el. zařízení. - volí a používá vhodné přípravky a pomůcky k usnadnění montáže. - rozlišuje metody měření elektrického napětí, proudu, odporu, výkonu a práce Obsah modulu: Měření elektrických veličin. Základy elektrotechniky. Elektrické měřicí přístroje, metody měření elektrických veličin Spouštěcí soustava. Zdrojová soustava. Ostatní elektrické zařízení motorových vozidel Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Oprava spouštěcí soustavy, zdrojové soustavy, osvětlení, apod. Měření elektrického napětí, proudu, odporu a výkonu. Hodnocení výsledků výuky: Při hodnocení bude kladen důraz zejména na zvládnutí praktického měření v souvislosti se znalostí a aplikací základních elektrotechnických zákonů a orientaci v elektrotechnické dokumentaci a stanovení správného pracovního postupu při hledání závad. Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 19

20 Název modulu: Kód modulu: AO5 Opravy, seřízení a údržba motorových vozidel Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce karoserii a podvozků, technických a provozních kapalin.bozp Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje a vytváří znalosti a dovednosti v každodenní přípravě vozidla na provoz na pozemních komunikacích. Je zaměřen na každodenní běžnou péči o motorová vozidla i přechodem na letní či zimní provoz. Zaměření modulu lze snadno přizpůsobit jako opravy seřízení a údržba vozidla absolventa, kde se podrobně seznámí nejen s údržbou vozidla, ale také jak správně používat komfortní a bezpečnostní výbavu vozidla. Předpokládané výsledky výuky: - opravuje a udržuje motorová a přípojná vozidla; vykonává záruční a pozáruční prohlídky silničních motorových vozidel; - zaznamenává provedené úkony v dokumentaci; - provádí úkony k zajištění provozuschopnosti motorových a přípojných vozidel z hlediska měření emisí a stanic technické kontroly; - provádí funkční zkoušky agregátů a jízdní zkoušky opravených vozidel; - zachází s ropnými látkami podle zásad bezpečnosti, hygieny a ekologie; - doplňuje a vyměňuje provozní kapaliny; - rozlišuje jednotlivé druhy vozidel a dovede pojmenovat jejich hlavní části; - rozlišuje druhy karosérií; - zná způsoby použití motorových vozidel; - dovede pojmenovat používané příslušenství a vysvětlit jejich význam; - posuzuje použitelnost výbavy a výstroje vozidla z hlediska provozu a bezpečnosti; - obsluhuje přístroje, měřicí a kontrolní pomůcky a zařízení; - používá ruční mechanizované nářadí, základní stroje a zařízení; - používá jednoduché zdvihací a jiné mechanizační prostředky pro pracovní činnosti; - zná způsoby dlouhodobého uskladnění vozidel a zařízení, jejich ošetřování a konzervaci; - zná způsoby uskladnění materiálů, nářadí, pomůcek, náhradních dílů a hořlavin; - při skladování hořlavin jedná v souladu s bezpečnostními, hygienickými a ekologickými požadavky. Obsah modulu: Měření a kontrola neelektrických a el. veličin, stavu provozních kapalin a povinné výbavy. Výměna provozních kapalin a jejich klasifikace. Zobrazení závad na přístrojové desce a jejich odstranění. Palubní počítač. Oprava osvětlení vozidla, pneumatik, filtrů, řemenů, závěsného zařízení. Drobné opravy interiéru a laku vozidla Hlavní prvky komfortu, ABS,ESP,AIRBAG, posilovač, sklon světel, a pod. Používání technické dokumentace. 20

21 Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou bude zaměřen na používání předepsaných provozních kapalin, ochranných pomůcek, třídění nebezpečných odpadů a ochrany životního prostředí. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Výměna provozních kapalin Měření a kontrola stavu provozních kapalin Kontrola technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Oprava osvětlovací soustavy vozidla Měření elektrického napětí Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský Elektrotechnika: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský, PaeDr. Jindřich Kubát 21

22 Název modulu: Opravy převodů a spojek Kód modulu: AO6 Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce spojek a převodovek, BOZP Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě převodovek a spojek motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu zákl. montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách Předpokládané výsledky výuky: - doplňuje a vyměňuje provozní kapaliny; - zná účel, principy činnosti, druhy,konstrukcí a použití jednotlivých skupin převodného ústrojí; - stanoví způsoby kontroly, postupy demontáže, oprav, montáže a seřízení skupin převodného ústrojí a zná typické závady; - udržuje, opravuje a seřizuje skupiny převodných ústrojí; - zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště; - prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů; - stanovuje vhodný způsob údržby a ošetření a provádí jej; - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy vozidel a vozidla přezkoušeli; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - provádí funkční zkoušky vozidel; - dodržuje odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí; Obsah modulu: Měření neelektrických veličin. - převodovky - přídavné převodovky - kloubové a spojovací hřídele, klouby - řetězové převody - spojky Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Demontáž a montáž spojky, převodovky. Zjištění závad v rozebrané převodovce. Usazení pastorku kuželového soukolí ve skříni převodovky. 22

23 Nastavení ložiskové vůle kuželíkových ložisek převodovky. Oprava kloubového hřídele. Měření elektrického napětí, proudu, odporu. Hodnocení výsledků výuky: Hodnocení se provádí podle kvality vykonané závěrečné zkoušky, během níž je dotazován na teoretické souvislosti vykonávané práce. Doporučená literatura: Automobily: Ing. Zdenek Jan, Ing. Bronislav Ždánský 23

24 Název modulu: Opravy motorů a jejich Kód modulu: AO7 příslušenství Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární povinně volitelný Platnost od: Vstupní PM Základní úkony při ručním a strojním zpracování materiálu předpoklady: Základní montážní práce. Znalost konstrukce motorů.bozp Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul seznamuje s postupy při údržbě, ošetření a opravě motorů motorových vozidel. Modul navazuje na znalosti z modulu zákl. montážní práce a ruční a strojní zpracování technických materiálů. Zaměřuje se na dodržování předepsaných technologických postupů při servisních prohlídkách a opravách všech částí motoru a rozvoj klíčových dovedností spojených s technickou způsobilostí vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Hlavní náplní modulu je opravy závad, které se na spalovacích motorech vyskytují nejčastěji Předpokládané výsledky výuky: - provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů motoru; - stanoví vhodný způsob údržby a ošetření - provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky; - provádí běžné a středně náročné opravy motoru a vozidla přezkoušeli; - identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím - běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení; - dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž motoru, vozidel a jejich částí - opravuje hlavní části zážehových a vznětových motorů - ovládá základní opravy palivové soustavy - ovládá základní opravy zapalování Obsah modulu: Demontáž a montáž motoru Opravy pevných částí motoru Opravy pohyblivých částí motoru Opravy hlavy motoru. Opravy rozvodů a pohonu Kontrola a seřízení zapalování Palivová soustava zážehových motorů Palivová soustava vznětových motorů Diagnostika pomoci sériové diagnostiky. Používání technické dokumentace. Doporučené postupy výuky: Výklad učitele s praktickou ukázkou. Samostudium učebních textů, vykonání praktické samostatné práce pod vedením školitele. Způsob ukončení modulu: Zkouška. Teorie písemná, praktická: Kontrola axiální vůle klikového hřídele. 24

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace

Mechanik pneuservisu. Název typové pozice. Alternativní název. Mechanik podvozkových částí vozidel. Identifikace Název typové pozice Mechanik pneuservisu Alternativní název Mechanik podvozkových částí vozidel Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Podobor činnosti:

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

AUTOMECHANIK - řidič/ka kamionové a autobusové dopravy 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - řidič/ka kamionové a autobusové dopravy 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - řidič/ka kamionové a autobusové dopravy 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Školní vzdělávací program. Automechanik. Obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Školní vzdělávací program. Automechanik. Obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Automechanik Obor vzdělání 3-68-H/0 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz

Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál. www.bosch.cz Bosch Injection Systems Uvolněte svůj potenciál www.bosch.cz Vstřikovací systémy: příležitosti pro všechny Technologie Inovace firmy Bosch se neomezují pouze na systémy vznětových motorů. Přímé vstřikování

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK oboru středního vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK Schválil:

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se bude maturitní zkouška konat v těchto studijních oborech: I. 39 41 L / 01 Autotronik II.

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu

A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu A02 Stanovení kompetencí kvalifikačního standardu Kvalifikační standard profesní kvalifikace je zákonem č. 179/2006 Sb. definován jako strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Elektrotechnik Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru Elektrotechnika

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Technická diagnostika

Technická diagnostika Technická diagnostika Martin Pexa, M58/3 Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Program přednášek 1. Základní pojmy technické diagnostiky (diagnóza, prognóza, ekonomika) 2. Diagnostické postupy (prosté,

Více

kapitola 87 - tabulková část

kapitola 87 - tabulková část 8700 00 00 00/80 VOZIDLA, JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8701 00 00 00/80 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709) 8701 10 00 00/80 - Jednonápravové malotraktory p/st 3

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2012

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2012 Školení pro zákazníky 2012 V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů v roce 2012 Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2012 Vám

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 23-68-H/01 Automechanik

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 23-68-H/01 Automechanik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Automechanik 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Mechanik

Více

TECHNICKÉ ŠKOLENÍ. Průvodce technickým školením Česká republika 2015

TECHNICKÉ ŠKOLENÍ. Průvodce technickým školením Česká republika 2015 Průvodce technickým školením Česká republika 2015 1 ŠKOLENÍ V OBLASTI TECHNICKÝCH SLUŽEB ŠKOLENÍ PRO SERVISNÍ TECHNIKY Program školení firmy Ford určený pro servisní techniky pokrývá všechny hlavní systémy

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2015. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ Školení pro zákazníky 2015. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015 Vám nabízíme kompaktní

Více