Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 7 POJETÍ A CÍLE PROGRAMU DV... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN VÝUKOVÉ MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery 3

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Komenského 873, Kostelec nad Orlicí Královéhradecký kraj Základy v oboru chlazení chladicí a klimatizační technika Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Minimálně střední vzdělání s výučním listem podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Prezenční 100 až 160 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Program je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním s výučním listem v libovolném oboru vzdělání, kteří si chtějí doplnit vzdělání v oboru klimatizace, chladírenství a tepelných čerpadel. Cílové skupiny: zaměstnanci, kteří se pro výkon své profese potřebují seznámit s moderními technologiemi v oblasti klimatizační a chladicí techniky, nezaměstnaní, kteří dalším vzděláváním zvýší svou šanci na pracovním trhu. Absolvent získá znalosti širšího zaměření v oboru opravy a údržby klimatizačních zařízení, chladících agregátů a tepelných čerpadel. Odborná příprava je orientovaná na domácí chladničky a mrazničky, klimatizace pro domácnosti a kanceláře a klimatizace pro automobily, distribuční chladicí zařízení a tepelná čerpadla. Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v pracovních pozicích opravy a údržby moderních chladících a klimatizačních zařízení. Modulová příprava zajistí absolventům specializaci odpovídající požadavkům na odbornou zdatnost vyžadovanou platnými normami a směrnicemi v daném oboru. Výsledky vzdělávání Absolvent programu bude po ukončení vzdělávacího programu disponovat kompetencemi v oblastech: malé a domácí chlazení, střední chlazení, klimatizace a tepelná čerpadla. Absolvent bude schopen: používat základní pojmy a vztahy v oboru, pracovat v souladu s bezpečnostními předpisy při obsluze a práci na chladicích zařízeních, poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, dokázat dimenzovat, jistit a klást elektrická vedení, číst v technické dokumentaci, zvolit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro demontáž a montáž, měřit elektrické a neelektrické veličiny a parametry, vyhodnocovat naměřené hodnoty, diagnostikovat poruchy, jak na chladícím okruhu, tak i na elektrické části, vyhotovit záznamy a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole, provádět přípravné činnosti při montáži, instalaci a opravách, seřídit, zapojit, opravit, rekonstruovat a zkoušet chladící a mrazící zařízení, opracovat kovové i nekovové materiály, spojovat a rozebírat technické součásti, potrubí. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Vzdělávací program vychází především z profesních požadavků povolání stanovených ve sféře výkonu práce. Absolvent vzdělávacího programu Základy klimatizační a chladící techniky se může uplatnit především v povoláních oborů opravárenských a servisních činností, oborech činnosti a pracovních pozicích: opravář chladírenských prvků a zařízení malého chlazení, 5

6 opravář chladírenských prvků a zařízení středního chlazení, opravář prvků a zařízení klimatizace a tepelných čerpadel, servisní technik a montér chladírenských prvků a zařízení malého chlazení, servisní technik a montér chladírenských prvků a zařízení středního chlazení, servisní technik a montér prvků a zařízení klimatizace a tepelných čerpadel. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program Základy klimatizační a chladicí techniky je koncipován s ohledem na neustále se měnící podmínky na trhu práce, což je dáno především rozvojem techniky a průmyslu. Preferovanými obory se stávají obory klimatizační techniky a tepelných čerpadel. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je rozdělen na tyto moduly: M0 Základy chladicí a klimatizační techniky, M1 Malé a domácí chlazení, M2 Střední chlazení, M3 Klimatizace a tepelná čerpadla. V modulu M0 Základy klimatizační a chladicí techniky získají účastníci znalosti jednotlivých chladicích systémů, chladiv a olejů, měření měřicími přístroji a základy elektrotechniky a elektroniky, kompresory, kondenzátory, výparníky a řídicí, jisticí a pomocné přístroje. V modulu M1 Malé a domácí chlazení získají účastníci dovednosti v používání speciálního nářadí, naučí se zjistit závady, otevírat chladící okruh, demontovat vadné díly a instalovat díly nové, provádět zkoušku těsnosti, sušení a čištění okruhů, odsávání a plnění chladiva, vychlazovací zkoušku, a uzavírat chladírenský okruh. V modulu M2 Střední chlazení získá účastník znalosti k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na střední chlazení. V modulu M3 Klimatizace a tepelná čerpadla získá účastník znalostí k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na klimatizaci a tepelná čerpadla. Organizace výuky Vzdělávací program je tvořen základním modul, který je povinný. Následuje sada tří modulů, které lze absolvovat jednotlivě dle potřeb absolventa nebo firmy. Vzdělávací program je možné absolvovat jako celek. Při absolvování jednotlivých modulů získá absolvent osvědčení o absolvování. Výuka je organizována formou teoretické výuky a praktické výuky. Hlavním cílem teoretické výuky je získání potřebných vědomostí. Hlavním cílem praktické výuky je získání potřebných praktických dovedností. Výuka bude probíhat v odborných učebnách plně vybavených didaktickou technikou. Jednotlivé moduly budou ukončeny zkouškou. Maximální délka vzdělávacího programu činí celkem 160 hodin a bude rozdělena: Základní modul 70 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina je 45 minut). A každý další modul po 30 hodinách. Výuka bude probíhat po dobu 15 dnů a bude rozdělena do pěti víkendů včetně pátků. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Kurz je z velké části založen na zkušenostním učení, sebereflexi a bezprostředním ověřování nových poznatků. Lektor není ten, kdo určuje, dává a hodnotí, ale především doprovází, nabízí, inspiruje a pomáhá k úspěšnému ukončení kurzu. Výuka bude probíhat především v těchto formách: 7

8 prezentace teoretické výuky s využitím dataprojektoru, účastníci kurzu budou mít tištěnou formu prezentace k dispozici na případné poznámky a doplnění učiva, diskusní metody, metody řešení problémových příkladů a situací, praktické ukázky, demonstrace učiva na řešení konkrétních příkladů, podporovat práci se zdroji informací jako jsou internet, technická literatura nebo odborný tisk. Jednotlivé moduly budou ukončeny písemnou i praktickou zkouškou. Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. Vstupní předpoklady Program je určen jednak pro zájemce z řad veřejnosti pro získání specifických dovedností a znalostí v oblasti chladírenství, klimatizace a tepelných čerpadel. Základním předpokladem je minimálně střední vzdělání s výučním listem. 8

9 4. Učební plán Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Komenského 873, Kostelec nad Orlicí Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy chladicí a klimatizační techniky MO Zkouška Součet 70 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Malé a domácí chlazení M Zkouška Střední chlazení M Zkouška Klimatizace a tepelná čerpadla M Zkouška Optimální trajektorie: M0 M1 / M2 / M3 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Základy klimatizační a chladící techniky kód M0 délka modulu 70 platnost od typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání s výučním listem stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M0 Základy klimatizační a chladící techniky získání účastníci znalosti jednotlivých chladicích systémů, chladiv a olejů, měření měřicími přístroji a základy elektrotechniky a elektroniky, kompresory, kondenzátory, výparníky a řídicí, jisticí a pomocné přístroje předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) počítat základní tepelné výpočty, odvodit jednoduché výpočty např. výkon, teplosměnná plocha, b) vysvětlit principy termodynamiky teplo, teplota, tlak, c) vyjmenovat kompresorové parní systémy a znát použití, d) měřit elektrickými přístroji elektrické obvody, e) provést zjištění a odstranění závady na elektrické části, f) popsat základní elektrické veličiny a postupy elektrického měření, g) vysvětlit principy chladicích okruhů, h) seřizovat a odstraňovat zjištěné závady, jak v elektrické, tak i v chladící části, i) popsat jednotlivé komponenty, jejich funkci, rozdělení a možnosti závad, j) popsat všeobecné vlastnosti chladiv a olejů, definice a požadavky, k) popsat funkci a princip činnosti kompresorů, l) vyjmenovat druhy kompresoru a jejich vlastnosti, m) popsat funkci a princip činnosti kondenzátorů, n) vyjmenovat druhy kondenzátorů a jejich vlastnosti, o) popsat funkci a princip činnosti výparníků, p) vyjmenovat druhy výparníků a jejich vlastnosti, q) zapojit a seřídit rozběhové a jistící přístroje, expanzní ventily, termostaty, tlakové spínače elektromagnetických ventilů a filtrdehydrátorů, r) vyjmenovat jisticí přístroje a vysvětlit jejich funkci, s) popsat postup při instalaci potrubí - uložení, izolace a spádování, t) vyjmenovat a popsat vlastnosti, druhy a zásady provádění montáže izolací v chladící technice, u) charakterizovat problematiku ochrany ovzduší, v) dodržovat BOZP manipulace s tlakovými přístroji a nádobami, w) uvézt normy související s prací chladírenského mechanika. učivo / obsah výuky Fyzikální základy oboru jednotky SI a jejich použití v chlazení, termodynamika - teplo, teplota, tlak, sdílení tepla, základní tepelné výpočty. Přehled chladicích systémů jednostupňový kompresorový parní systém s expanzním ventilem a kapilárou, dvoustupňový kompresorový parní systém, 10

11 kaskádní kompresorový parní systém, absorpční difuzní kontinuálně pracující chladicí systém, termoelektrický chladicí systém. Elektrické měřicí přístroje základní elektrické hodnoty, postupy měření elektrickými přístroji, elektrotechnická schémata a zapojení, zjišťování závad na elektrické části chladicích zařízení. Chladiva všeobecné vlastnosti chladiv, definice, podstata, požadavky, rozdělení, popis a použitelnost chladiv, vlastnosti, vztahy konkrétních chladiv k životnímu prostředí, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chladivy. Oleje vlastnosti olejů používaných v chladicí technice, rozdělení, použitelnost, zásady, způsoby mazání kompresorů, mísitelnost oleje a chladiva, zkoušky olejů v zařízení. Kompresory rozdělení kompresorů, kompresory s vratným pohybem pístu, mechanismy pro převod rotačního pohybu hřídele na přímočarý vratný pohyb pístu, kompresory s krouživým pohybem pístu, speciální kompresory (membránový, vibrační, RSD.), práce kompresoru včetně p-v diagramu, výkonové zkoušky kompresorů na dílně a u zákazníka, odvození jednoduchého výpočtu výkonu kompresoru, demontáž, čištění, klasifikace dílů, celková oprava. Kondenzátory co je to kondenzátor a jeho funkce v okruhu, rozdělení kondenzátorů, kondenzační tlak a teplota, závady kondenzátorů a jejich odstraňování, výpočet výkonu a teplosměnné plochy kondenzátoru. Výparníky funkce a rozdělení výparníků, závady výparníků a jejich odstraňování, výpočet výkonu a teplosměnné plochy výparníku, doporučené teplotní spády. Řídicí, jisticí a pomocné přístroje rozběhové a jisticí přístroje: expanzní ventily, termostaty, elektromagnetické ventily, filtrdehydrátory, sací chemické filtry, Montáže a instalace potrubních systémů potrubí a příslušenství, vedení potrubí a jeho spádování, spojování, uložení a izolace potrubí. Servisní postupy a technologie oprav, diagnostika 11

12 záznamy a povinná dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole, způsob určení závady, typická místa s výskytem závad, správný postup při otevření okruhu, plnění a doplňování chladiva, přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti, diagnostika poruch, optimalizace výběru komponentů chladících okruhů s ohledem na pracovní podmínky a energetickou účinnost, odsávání a vakuování chladících okruhů, požadavky na spoje tvrdé pájení. Ochrana ovzduší a bezpečnostní předpisy legislativa z oblasti životního prostřední, chladící faktor, energetická hlediska při navrhování, seřizování a obsluze chladících okruhů, bezpečnostní předpisy, bezpečnost práce, manipulace s tlakovými nádobami, první pomoc při zásahu elektrickým proudem, seznam norem souvisejících s prací chladírenského mechanika. doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů, praktická cvičení. způsob ukončení modulu Praktická zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 45 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky ýsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) ad m) ad n) kritéria hodnocení Správnost výpočtu a postupu výpočtu. Úplnost odpovědi, správnost výpočtu, přesnost uvedení terminologie. Přesnost a úplnost odpovědí. Správnost technologického postupu při měření, přesnost měření Správnost diagnostiky možných závad, přesnost měření. Správnost odpovědi, zvolení vhodného postupu. Úplnost vyjmenování a specifikace principů. Přesnost seřízení a technologického postupu odstranění závady. Správnost určení jednotlivých komponentů a popsání jejich funkce, úplnost vyjmenování možných závad. Znalost druhů chladiv a jejich vlastností. Správnost popisu funkce a činnosti kompresoru. Úplnost a přesnost vyjmenování druhů kompresorů a jejich vlastností. Přesnost a úplnost popisu funkce a principu činnosti kondenzátorů. Přesnost a úplnost uvedení druhů kondenzátorů. 12

13 ad o) ad p) ad q) ad r) ad s) ad t) ad u) ad v) ad w) Přesnost popisu funkce a principu činnosti výparníků. Úplnost vyjmenovat druhů výparníků a jejich vlastností. Správnost technologického postupu při zapojení a seřizování. Úplnost vyjmenování jisticích přístrojů a přesnost uvedení jejich funkcí. Přesnost popisu postupu při instalaci potrubí. Přesnost a úplnost popisu vlastností, druhů a zásad. Přesnost a úplnost uvedení problematiky ochrany ovzduší. Vhodnost navržení správné a bezpečné metody manipulace s nádobami. Přesnost a úplnost vyjmenování norem. doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II., Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 13

14 název modulu Malé a domácí chlazení kód M1 délka modulu 30 hodin platnost od typ modulu Povinně volitelný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Znalost kompetencí modulu M0 stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M1 Malé a domácí chlazení získají účastníci dovednosti v používání speciálního nářadí, naučí se zjistit závady, otevírat chladící okruh, demontovat vadné díly a instalovat díly nové, provádět zkoušku těsnosti, sušení a čištění okruhů, odsávání a plnění chladiva, vychlazovací zkoušku, a uzavírat chladírenský okruh. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) pracovat se speciálním nářadím, b) otevřít a uzavřít chladící okruh, provádět montáž a demontáž dílů, c) provádět jednotlivé úkony na chladícím okruhu odsávání, vakuování, plnění, d) diagnostikovat možné závady chladícího okruhu podle vnějších a vnitřních projevů, e) určit možné závady na elektrickém zapojení, f) rozlišovat přímou a nepřímou metodu a rozhodnout se pro správný způsob detekce. učivo / obsah výuky příprava a speciální nářadí, elektrické okruhy na malé a domácí chlazení, chladící a mrazící okruhy na malé a domácí chlazení, způsob oprav a diagnostikování závad na malém a domácím chlazení, metody a zjišťování těsnosti okruhu. doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů, praktická cvičení. způsob ukončení modulu Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 30 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Správnost výběru nářadí, správnost technologického postupu. Přesnost a úplnost provedení dané činnosti. Správnost návrhu metody, plynulost operací, vhodného technologického postupu. Správnost diagnostiky možných závad, přesnost měření. 14

15 ad e) ad f) Správnost diagnostiky možných závad, přesnost měření. Správnost volby metody a zjištění nalezené netěsnosti. doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 15

16 název modulu Střední chlazení kód M2 délka modulu 30 hodin platnost od typ modulu Povinně volitelný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Znalost kompetencí modulu M0 stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M2 Střední chlazení získá účastník znalosti k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na střední chlazení. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) analyzovat závady chladicích systémů středního chlazení, b) odstranit zjištěné závady, c) seřizovat jisticí a řídicí přístroje, d) popsat princip okruhu středního chlazení jeho komponenty, e) zvládne běžné technologie montáže f) uplatňovat znalosti o využití chladiv a látek používaných v chladící technice. učivo / obsah výuky metody zjišťování závad chladicích systémů, způsoby odstraňování závad dle technologických postupů, tlakové jištění a řízení chladicích systémů, expanzní komponenty používané v chladící technice, zásady montáže kompresorového chladicího systému, použití chladiv dle požadavků na provozní teploty vychlazovaných prostorů. doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů, praktická cvičení. způsob ukončení modulu Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 30 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Přesnost specifikace závady. Správnost výběru možností a přesnost technologického postupu odstranění závady. Správnost výběru hodnot pro seřízení a přesnost seřízení. Správnost určení jednotlivých komponentů a popsání jejich funkce. 16

17 ad e) ad f) Správnost sestavení, vhodnost postupu, výběru nářadí. Správnost výběru druhu chladiva a jeho množství. doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 17

18 název modulu Klimatizace a tepelná čerpadla kód M3 délka modulu 30 hodin platnost od typ modulu Povinně volitelný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Znalost kompetencí modulu M0 stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M3 Klimatizace a tepelná čerpadla získá účastník znalostí k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na klimatizaci a tepelná čerpadla. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) analyzovat závady chladicích systémů klimatizací a tepelných čerpadel, b) seřizovat jistící a řídící přístroje, c) popsat principy chladicích okruhů, d) provádět běžné technologie montáží, e) uplatňovat znalosti o využití chladiv a látek používaných v chladící technice, f) odstranit zjištěné závady. učivo / obsah výuky Projevy závad na chladicích systémech klimatizací a tepelných čerpadlech Diagnostika chladících systému orientovaná na klimatizace a chladící čerpadla Konstrukce chladicích systémů dle zdroje nízkopotenciálního tepla Pracovní technologické postupy při montáži Chladiva používaná v systémech klimatizací a tepelných čerpadlech Způsoby odstraňování závad dle technologických postupů doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů způsob ukončení modulu Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 30 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Přesnost specifikace závady. Přesnost měření. Úplnost vyjmenování, charakteristika různých konstrukcí, vhodnost použití. Správnost volby a provedení technologického postupu při montáži. Správnost výběru druhu chladiva a uvedení jeho vlastností. Správnost výběru možností a přesnost technologického postupu při odstraňování závady. 18

19 doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace Předběžné ceny Kurz bude otevřen pro minimálně 6 účastníků za tyto ceny: Varianta A (M 0 + M 1 + M 2 + M 3) Kč Varianta B (M 0 + M 1 + M 2) Kč Varianta C (M 0 + M 1 + M 3) Kč Varianta D (M 0 + M 2 + M 3) Kč Varianta E (M 0 + M 1) Kč Varianta F (M 0 + M 2) Kč Varianta G (M 0 + M 3) Kč Každé rozšíření o další modul Kč 19

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M E L E K T R I C K É I N S T A L A C E 26-0 0 8 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Programování logických modulŧ

Programování logických modulŧ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování logických modulŧ ISŠ technická Mělník Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů

Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Integrovaná

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla

Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Opravář strojů a zařízení (23-001-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení (23-001-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Zámečník (23-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H)

Servisní mechanik velkých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H)

Servisní mechanik malých chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba

Více

Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obsluha motorové pily a křovinořezu VOŠ a SZeŠ Tábor Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Více

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M)

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Potápěčská dýchací technika. návrh specializačního kurzu SPČR

Potápěčská dýchací technika. návrh specializačního kurzu SPČR Potápěčská dýchací technika návrh specializačního kurzu SPČR Kandidátská práce I*** Vypracoval Tomáš Sládek listopad 2009 Obsah Varianty výuky...3 Pro uchazeče z řad potápěčů...3 Pro uchazeče z řad instruktorů...3

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřují ke zkvalitnění odborných klíčové aktivity

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Bezpečnost práce a řízení jakosti

Bezpečnost práce a řízení jakosti VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Bezpečnost práce a řízení jakosti Autorský tým: Ing. Ivo Mrnuštík Ing. Lubomír Prokop Ing. Martin Baričák Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Hodnoticí standard. Montér tepelných čerpadel (kód: 26-012-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér tepelných čerpadel (kód: 26-012-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér tepelných čerpadel (kód: 26-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU

Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Název projektu: DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0161 Polyfúzní svařování plastů a pájení mědi Získejte oprávnění pro kvalifikovanou práci s perspektivními materiály

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ

PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Vypracoval Třebová

Více

Hodnoticí standard. Topenář montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Topenář montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Topenář montér kotlů na biomasu (kód: 36-149-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 28 Klimatizace

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul TEPELNÁ ČERPADLA ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC Project No. 518423 LLP 1 2011 1 ES LEONARDO LMP NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MECHANIKY, SPECIALIZOVANÉ NA OPRAVY A ÚDRŽBU HLAVNÍCH ČÁSTÍ ELEKTROMOBILŮ: BATERIÍ, ELEKTROMOTORŮ A DOBÍJECÍCH STANIC This

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy. Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz

Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy. Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz Přehled nárůstu klimatizovaných serverů V tisících kusech 20000 15000 12000 13000 16500 Malé realizace Velké

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 1 Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H)

Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H) Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz Kondenzační jednotky www.jdk.cz O bsah Všeobecná charakteristika 5 Systém značení 6 Specifikace standardní výbavy 7 Volitelné příslušenství 8 Návrh jednotky 9 Výkony 11 Jednotky s hermetickými pístovými

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: měření tepla Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1210_měření_tepla_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Vrtání kovových materiálů (23-025-H)

Vrtání kovových materiálů (23-025-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Vrtání kovových materiálů (23-025-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických instalací (kód: 26-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

3.4.2008 Úřední věstník Evropské unie L 92/3

3.4.2008 Úřední věstník Evropské unie L 92/3 3.4.2008 Úřední věstník Evropské unie L 92/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více