Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 7 POJETÍ A CÍLE PROGRAMU DV... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN VÝUKOVÉ MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu dalšího vzdělávání sociálními partnery 3

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Komenského 873, Kostelec nad Orlicí Královéhradecký kraj Základy v oboru chlazení chladicí a klimatizační technika Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Minimálně střední vzdělání s výučním listem podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Prezenční 100 až 160 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Program je určen pro uchazeče s minimálně středním vzděláním s výučním listem v libovolném oboru vzdělání, kteří si chtějí doplnit vzdělání v oboru klimatizace, chladírenství a tepelných čerpadel. Cílové skupiny: zaměstnanci, kteří se pro výkon své profese potřebují seznámit s moderními technologiemi v oblasti klimatizační a chladicí techniky, nezaměstnaní, kteří dalším vzděláváním zvýší svou šanci na pracovním trhu. Absolvent získá znalosti širšího zaměření v oboru opravy a údržby klimatizačních zařízení, chladících agregátů a tepelných čerpadel. Odborná příprava je orientovaná na domácí chladničky a mrazničky, klimatizace pro domácnosti a kanceláře a klimatizace pro automobily, distribuční chladicí zařízení a tepelná čerpadla. Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné práce v pracovních pozicích opravy a údržby moderních chladících a klimatizačních zařízení. Modulová příprava zajistí absolventům specializaci odpovídající požadavkům na odbornou zdatnost vyžadovanou platnými normami a směrnicemi v daném oboru. Výsledky vzdělávání Absolvent programu bude po ukončení vzdělávacího programu disponovat kompetencemi v oblastech: malé a domácí chlazení, střední chlazení, klimatizace a tepelná čerpadla. Absolvent bude schopen: používat základní pojmy a vztahy v oboru, pracovat v souladu s bezpečnostními předpisy při obsluze a práci na chladicích zařízeních, poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, dokázat dimenzovat, jistit a klást elektrická vedení, číst v technické dokumentaci, zvolit postup práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro demontáž a montáž, měřit elektrické a neelektrické veličiny a parametry, vyhodnocovat naměřené hodnoty, diagnostikovat poruchy, jak na chladícím okruhu, tak i na elektrické části, vyhotovit záznamy a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole, provádět přípravné činnosti při montáži, instalaci a opravách, seřídit, zapojit, opravit, rekonstruovat a zkoušet chladící a mrazící zařízení, opracovat kovové i nekovové materiály, spojovat a rozebírat technické součásti, potrubí. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Vzdělávací program vychází především z profesních požadavků povolání stanovených ve sféře výkonu práce. Absolvent vzdělávacího programu Základy klimatizační a chladící techniky se může uplatnit především v povoláních oborů opravárenských a servisních činností, oborech činnosti a pracovních pozicích: opravář chladírenských prvků a zařízení malého chlazení, 5

6 opravář chladírenských prvků a zařízení středního chlazení, opravář prvků a zařízení klimatizace a tepelných čerpadel, servisní technik a montér chladírenských prvků a zařízení malého chlazení, servisní technik a montér chladírenských prvků a zařízení středního chlazení, servisní technik a montér prvků a zařízení klimatizace a tepelných čerpadel. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program Základy klimatizační a chladicí techniky je koncipován s ohledem na neustále se měnící podmínky na trhu práce, což je dáno především rozvojem techniky a průmyslu. Preferovanými obory se stávají obory klimatizační techniky a tepelných čerpadel. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je rozdělen na tyto moduly: M0 Základy chladicí a klimatizační techniky, M1 Malé a domácí chlazení, M2 Střední chlazení, M3 Klimatizace a tepelná čerpadla. V modulu M0 Základy klimatizační a chladicí techniky získají účastníci znalosti jednotlivých chladicích systémů, chladiv a olejů, měření měřicími přístroji a základy elektrotechniky a elektroniky, kompresory, kondenzátory, výparníky a řídicí, jisticí a pomocné přístroje. V modulu M1 Malé a domácí chlazení získají účastníci dovednosti v používání speciálního nářadí, naučí se zjistit závady, otevírat chladící okruh, demontovat vadné díly a instalovat díly nové, provádět zkoušku těsnosti, sušení a čištění okruhů, odsávání a plnění chladiva, vychlazovací zkoušku, a uzavírat chladírenský okruh. V modulu M2 Střední chlazení získá účastník znalosti k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na střední chlazení. V modulu M3 Klimatizace a tepelná čerpadla získá účastník znalostí k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na klimatizaci a tepelná čerpadla. Organizace výuky Vzdělávací program je tvořen základním modul, který je povinný. Následuje sada tří modulů, které lze absolvovat jednotlivě dle potřeb absolventa nebo firmy. Vzdělávací program je možné absolvovat jako celek. Při absolvování jednotlivých modulů získá absolvent osvědčení o absolvování. Výuka je organizována formou teoretické výuky a praktické výuky. Hlavním cílem teoretické výuky je získání potřebných vědomostí. Hlavním cílem praktické výuky je získání potřebných praktických dovedností. Výuka bude probíhat v odborných učebnách plně vybavených didaktickou technikou. Jednotlivé moduly budou ukončeny zkouškou. Maximální délka vzdělávacího programu činí celkem 160 hodin a bude rozdělena: Základní modul 70 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina je 45 minut). A každý další modul po 30 hodinách. Výuka bude probíhat po dobu 15 dnů a bude rozdělena do pěti víkendů včetně pátků. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Kurz je z velké části založen na zkušenostním učení, sebereflexi a bezprostředním ověřování nových poznatků. Lektor není ten, kdo určuje, dává a hodnotí, ale především doprovází, nabízí, inspiruje a pomáhá k úspěšnému ukončení kurzu. Výuka bude probíhat především v těchto formách: 7

8 prezentace teoretické výuky s využitím dataprojektoru, účastníci kurzu budou mít tištěnou formu prezentace k dispozici na případné poznámky a doplnění učiva, diskusní metody, metody řešení problémových příkladů a situací, praktické ukázky, demonstrace učiva na řešení konkrétních příkladů, podporovat práci se zdroji informací jako jsou internet, technická literatura nebo odborný tisk. Jednotlivé moduly budou ukončeny písemnou i praktickou zkouškou. Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. Vstupní předpoklady Program je určen jednak pro zájemce z řad veřejnosti pro získání specifických dovedností a znalostí v oblasti chladírenství, klimatizace a tepelných čerpadel. Základním předpokladem je minimálně střední vzdělání s výučním listem. 8

9 4. Učební plán Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Komenského 873, Kostelec nad Orlicí Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Základy chladicí a klimatizační techniky MO Zkouška Součet 70 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Malé a domácí chlazení M Zkouška Střední chlazení M Zkouška Klimatizace a tepelná čerpadla M Zkouška Optimální trajektorie: M0 M1 / M2 / M3 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Základy klimatizační a chladící techniky kód M0 délka modulu 70 platnost od typ modulu Povinný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání s výučním listem stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M0 Základy klimatizační a chladící techniky získání účastníci znalosti jednotlivých chladicích systémů, chladiv a olejů, měření měřicími přístroji a základy elektrotechniky a elektroniky, kompresory, kondenzátory, výparníky a řídicí, jisticí a pomocné přístroje předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) počítat základní tepelné výpočty, odvodit jednoduché výpočty např. výkon, teplosměnná plocha, b) vysvětlit principy termodynamiky teplo, teplota, tlak, c) vyjmenovat kompresorové parní systémy a znát použití, d) měřit elektrickými přístroji elektrické obvody, e) provést zjištění a odstranění závady na elektrické části, f) popsat základní elektrické veličiny a postupy elektrického měření, g) vysvětlit principy chladicích okruhů, h) seřizovat a odstraňovat zjištěné závady, jak v elektrické, tak i v chladící části, i) popsat jednotlivé komponenty, jejich funkci, rozdělení a možnosti závad, j) popsat všeobecné vlastnosti chladiv a olejů, definice a požadavky, k) popsat funkci a princip činnosti kompresorů, l) vyjmenovat druhy kompresoru a jejich vlastnosti, m) popsat funkci a princip činnosti kondenzátorů, n) vyjmenovat druhy kondenzátorů a jejich vlastnosti, o) popsat funkci a princip činnosti výparníků, p) vyjmenovat druhy výparníků a jejich vlastnosti, q) zapojit a seřídit rozběhové a jistící přístroje, expanzní ventily, termostaty, tlakové spínače elektromagnetických ventilů a filtrdehydrátorů, r) vyjmenovat jisticí přístroje a vysvětlit jejich funkci, s) popsat postup při instalaci potrubí - uložení, izolace a spádování, t) vyjmenovat a popsat vlastnosti, druhy a zásady provádění montáže izolací v chladící technice, u) charakterizovat problematiku ochrany ovzduší, v) dodržovat BOZP manipulace s tlakovými přístroji a nádobami, w) uvézt normy související s prací chladírenského mechanika. učivo / obsah výuky Fyzikální základy oboru jednotky SI a jejich použití v chlazení, termodynamika - teplo, teplota, tlak, sdílení tepla, základní tepelné výpočty. Přehled chladicích systémů jednostupňový kompresorový parní systém s expanzním ventilem a kapilárou, dvoustupňový kompresorový parní systém, 10

11 kaskádní kompresorový parní systém, absorpční difuzní kontinuálně pracující chladicí systém, termoelektrický chladicí systém. Elektrické měřicí přístroje základní elektrické hodnoty, postupy měření elektrickými přístroji, elektrotechnická schémata a zapojení, zjišťování závad na elektrické části chladicích zařízení. Chladiva všeobecné vlastnosti chladiv, definice, podstata, požadavky, rozdělení, popis a použitelnost chladiv, vlastnosti, vztahy konkrétních chladiv k životnímu prostředí, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chladivy. Oleje vlastnosti olejů používaných v chladicí technice, rozdělení, použitelnost, zásady, způsoby mazání kompresorů, mísitelnost oleje a chladiva, zkoušky olejů v zařízení. Kompresory rozdělení kompresorů, kompresory s vratným pohybem pístu, mechanismy pro převod rotačního pohybu hřídele na přímočarý vratný pohyb pístu, kompresory s krouživým pohybem pístu, speciální kompresory (membránový, vibrační, RSD.), práce kompresoru včetně p-v diagramu, výkonové zkoušky kompresorů na dílně a u zákazníka, odvození jednoduchého výpočtu výkonu kompresoru, demontáž, čištění, klasifikace dílů, celková oprava. Kondenzátory co je to kondenzátor a jeho funkce v okruhu, rozdělení kondenzátorů, kondenzační tlak a teplota, závady kondenzátorů a jejich odstraňování, výpočet výkonu a teplosměnné plochy kondenzátoru. Výparníky funkce a rozdělení výparníků, závady výparníků a jejich odstraňování, výpočet výkonu a teplosměnné plochy výparníku, doporučené teplotní spády. Řídicí, jisticí a pomocné přístroje rozběhové a jisticí přístroje: expanzní ventily, termostaty, elektromagnetické ventily, filtrdehydrátory, sací chemické filtry, Montáže a instalace potrubních systémů potrubí a příslušenství, vedení potrubí a jeho spádování, spojování, uložení a izolace potrubí. Servisní postupy a technologie oprav, diagnostika 11

12 záznamy a povinná dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole, způsob určení závady, typická místa s výskytem závad, správný postup při otevření okruhu, plnění a doplňování chladiva, přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti, diagnostika poruch, optimalizace výběru komponentů chladících okruhů s ohledem na pracovní podmínky a energetickou účinnost, odsávání a vakuování chladících okruhů, požadavky na spoje tvrdé pájení. Ochrana ovzduší a bezpečnostní předpisy legislativa z oblasti životního prostřední, chladící faktor, energetická hlediska při navrhování, seřizování a obsluze chladících okruhů, bezpečnostní předpisy, bezpečnost práce, manipulace s tlakovými nádobami, první pomoc při zásahu elektrickým proudem, seznam norem souvisejících s prací chladírenského mechanika. doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů, praktická cvičení. způsob ukončení modulu Praktická zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 45 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky ýsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) ad m) ad n) kritéria hodnocení Správnost výpočtu a postupu výpočtu. Úplnost odpovědi, správnost výpočtu, přesnost uvedení terminologie. Přesnost a úplnost odpovědí. Správnost technologického postupu při měření, přesnost měření Správnost diagnostiky možných závad, přesnost měření. Správnost odpovědi, zvolení vhodného postupu. Úplnost vyjmenování a specifikace principů. Přesnost seřízení a technologického postupu odstranění závady. Správnost určení jednotlivých komponentů a popsání jejich funkce, úplnost vyjmenování možných závad. Znalost druhů chladiv a jejich vlastností. Správnost popisu funkce a činnosti kompresoru. Úplnost a přesnost vyjmenování druhů kompresorů a jejich vlastností. Přesnost a úplnost popisu funkce a principu činnosti kondenzátorů. Přesnost a úplnost uvedení druhů kondenzátorů. 12

13 ad o) ad p) ad q) ad r) ad s) ad t) ad u) ad v) ad w) Přesnost popisu funkce a principu činnosti výparníků. Úplnost vyjmenovat druhů výparníků a jejich vlastností. Správnost technologického postupu při zapojení a seřizování. Úplnost vyjmenování jisticích přístrojů a přesnost uvedení jejich funkcí. Přesnost popisu postupu při instalaci potrubí. Přesnost a úplnost popisu vlastností, druhů a zásad. Přesnost a úplnost uvedení problematiky ochrany ovzduší. Vhodnost navržení správné a bezpečné metody manipulace s nádobami. Přesnost a úplnost vyjmenování norem. doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II., Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 13

14 název modulu Malé a domácí chlazení kód M1 délka modulu 30 hodin platnost od typ modulu Povinně volitelný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Znalost kompetencí modulu M0 stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M1 Malé a domácí chlazení získají účastníci dovednosti v používání speciálního nářadí, naučí se zjistit závady, otevírat chladící okruh, demontovat vadné díly a instalovat díly nové, provádět zkoušku těsnosti, sušení a čištění okruhů, odsávání a plnění chladiva, vychlazovací zkoušku, a uzavírat chladírenský okruh. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) pracovat se speciálním nářadím, b) otevřít a uzavřít chladící okruh, provádět montáž a demontáž dílů, c) provádět jednotlivé úkony na chladícím okruhu odsávání, vakuování, plnění, d) diagnostikovat možné závady chladícího okruhu podle vnějších a vnitřních projevů, e) určit možné závady na elektrickém zapojení, f) rozlišovat přímou a nepřímou metodu a rozhodnout se pro správný způsob detekce. učivo / obsah výuky příprava a speciální nářadí, elektrické okruhy na malé a domácí chlazení, chladící a mrazící okruhy na malé a domácí chlazení, způsob oprav a diagnostikování závad na malém a domácím chlazení, metody a zjišťování těsnosti okruhu. doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů, praktická cvičení. způsob ukončení modulu Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 30 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Správnost výběru nářadí, správnost technologického postupu. Přesnost a úplnost provedení dané činnosti. Správnost návrhu metody, plynulost operací, vhodného technologického postupu. Správnost diagnostiky možných závad, přesnost měření. 14

15 ad e) ad f) Správnost diagnostiky možných závad, přesnost měření. Správnost volby metody a zjištění nalezené netěsnosti. doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 15

16 název modulu Střední chlazení kód M2 délka modulu 30 hodin platnost od typ modulu Povinně volitelný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Znalost kompetencí modulu M0 stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M2 Střední chlazení získá účastník znalosti k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na střední chlazení. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) analyzovat závady chladicích systémů středního chlazení, b) odstranit zjištěné závady, c) seřizovat jisticí a řídicí přístroje, d) popsat princip okruhu středního chlazení jeho komponenty, e) zvládne běžné technologie montáže f) uplatňovat znalosti o využití chladiv a látek používaných v chladící technice. učivo / obsah výuky metody zjišťování závad chladicích systémů, způsoby odstraňování závad dle technologických postupů, tlakové jištění a řízení chladicích systémů, expanzní komponenty používané v chladící technice, zásady montáže kompresorového chladicího systému, použití chladiv dle požadavků na provozní teploty vychlazovaných prostorů. doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů, praktická cvičení. způsob ukončení modulu Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 30 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Přesnost specifikace závady. Správnost výběru možností a přesnost technologického postupu odstranění závady. Správnost výběru hodnot pro seřízení a přesnost seřízení. Správnost určení jednotlivých komponentů a popsání jejich funkce. 16

17 ad e) ad f) Správnost sestavení, vhodnost postupu, výběru nářadí. Správnost výběru druhu chladiva a jeho množství. doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 17

18 název modulu Klimatizace a tepelná čerpadla kód M3 délka modulu 30 hodin platnost od typ modulu Povinně volitelný, teoreticko-praktický kredity* vstupní předpoklady Znalost kompetencí modulu M0 stručná anotace vymezující cíle modulu V modulu M3 Klimatizace a tepelná čerpadla získá účastník znalostí k provádění diagnostické, montážní a opravárenské a údržbářské práce orientované na klimatizaci a tepelná čerpadla. předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) analyzovat závady chladicích systémů klimatizací a tepelných čerpadel, b) seřizovat jistící a řídící přístroje, c) popsat principy chladicích okruhů, d) provádět běžné technologie montáží, e) uplatňovat znalosti o využití chladiv a látek používaných v chladící technice, f) odstranit zjištěné závady. učivo / obsah výuky Projevy závad na chladicích systémech klimatizací a tepelných čerpadlech Diagnostika chladících systému orientovaná na klimatizace a chladící čerpadla Konstrukce chladicích systémů dle zdroje nízkopotenciálního tepla Pracovní technologické postupy při montáži Chladiva používaná v systémech klimatizací a tepelných čerpadlech Způsoby odstraňování závad dle technologických postupů doporučené postupy výuky výklad, prezentace, metodické ukázky postupů způsob ukončení modulu Písemná zkouška bude probíhat formou testu, kdy účastníci budou odpovídat na otevřené otázky. Písemná část bude trvat 30 minut a podmínkou úspěšného splnění zkoušky je dosažení 60% z maximálního počtu bodů. Praktická zkouška bude probíhat formou vykonání činnosti dle zadání na chladicí technice. Zadání si účastníci vylosují. Praktická část bude trvat 45 minut, účastníci budou hodnoceni splnil/nesplnil. Podmínkou úspěšného ukončení modulu je též 75% účast ve výuce. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Přesnost specifikace závady. Přesnost měření. Úplnost vyjmenování, charakteristika různých konstrukcí, vhodnost použití. Správnost volby a provedení technologického postupu při montáži. Správnost výběru druhu chladiva a uvedení jeho vlastností. Správnost výběru možností a přesnost technologického postupu při odstraňování závady. 18

19 doporučená literatura a informační zdroje ULLRICH, H. J. Chladicí technika, Díl II. Praha: Svaz CHKT s.r.o., 2000, 454 s. ISBN Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky. Praha: Svaz CHKT s.r.o., ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob ČSN EN Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace Předběžné ceny Kurz bude otevřen pro minimálně 6 účastníků za tyto ceny: Varianta A (M 0 + M 1 + M 2 + M 3) Kč Varianta B (M 0 + M 1 + M 2) Kč Varianta C (M 0 + M 1 + M 3) Kč Varianta D (M 0 + M 2 + M 3) Kč Varianta E (M 0 + M 1) Kč Varianta F (M 0 + M 2) Kč Varianta G (M 0 + M 3) Kč Každé rozšíření o další modul Kč 19

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla

Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Chladící a klimatizační technika, tepelná čerpadla Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Sponzoři soutěže učňů 2015

Sponzoři soutěže učňů 2015 Soutěž učňů 2015 Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015 23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku najdete kompletní zprávu o průběhu soutěže

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

MECHANIK ELEKTROTECHNIK maturitní nástavba 26-41-L/51

MECHANIK ELEKTROTECHNIK maturitní nástavba 26-41-L/51 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Školní vzdělávací program MECHANIK ELEKTROTECHNIK maturitní nástavba denní forma studia

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov

Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoţivotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Údrţbář bytového fondu a technických zařízení budov Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010 Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Škola se stodvacetiletou tradicí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2010 2011 Škola se stodvacetiletou tradicí nabízí: - moderní perspektivní obory - aktuální a prakticky

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

CZ.1.07/3.2.13/04.0013 Masér CZ.1.07/3.2.13/04.0013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Sportovní masáž (69-037-M) 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus

návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus návod na montáž a OBSLUHU 06/2014 Kompresorové jednotky pro jednotky aeromaster XP, aeromaster Cirrus Obsah Bezpečnostní zásady...2 Záruční podmínky...2 Popis zařízení...2 Konstrukce...3 Schéma zapojení...5

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více