Obnovitelné zdroje energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovitelné zdroje energie"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie

2 Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA...5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 MOŢNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA V ZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...6 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...6 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...6 ORGANIZACE VÝUKY...6 METODICKÉ POSTUPY...7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY...7 ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...9 PŘÍLOHA Č. 1 - PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU...14

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříţ Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní poţadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Nábělkova 539, Kroměříţ Zlínský kraj Příspěvková organizace Obnovitelné zdroje energie Rekvalifikace Bez omezení s výjimkou váţných duševních poruch Ukončená povinná školní docházka prezenční 3 měsíce Ústní zkouška a obhajoba závěrečné práce Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát o úspěšném absolvování kurzu OZE 4

5 2. Profil absolventa Cílem vzdělávacího programu je získání teoretických znalostí z oblasti OZE a jejich praktické ověření. Program je určen pro absolventy základních a středních škol. Výsledky vzdělávání Absolvent Chápe základní principy fungování obnovitelných zdrojů Zná a dokáţe pouţívat základní terminologii v oblasti OZE Zná základní části a funkce technických prostředků v oblasti OZE Zná přínos OZE pro ţivotní prostředí a úspory energie Orientuje se ve vyuţitelnosti OZE v dané lokalitě Má základní vědomosti o platné legislativě v oblasti OZE v ČR Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent můţe pracovat u firem zabývajících se výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie nebo výrobou technického vybavení pro danou oblast. 5

6 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Jedná se o rekvalifikační vzdělávací program, který usnadní zájemcům přechod do nové pracovní oblasti. Jeho cílem je získání teoretických znalostí i praktických dovedností z oblasti obnovitelných zdrojů energie, vytvoření ekologického povědomí i pochopení ekonomických souvislostí. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program se skládá ze tří samostatných výukových modulů 01 Malé vodní a větrné elektrárny Získání znalostí o energii vody a větru, principu, konstrukci a fungování malých vodních a větrných elektráren, současném stavu ve světě a ČR 02 Solární energie Získání znalostí o solární energii, solární termice a fotovoltaice a praktických aplikacích. Prohloubení znalostí praktickou prací s experimentálními soupravami. 03 Biomasa Získání znalostí o biomase, bioplynu a alternativních motorových palivech. Přehled o současném stavu vyuţívání ve světě a v ČR. Organizace výuky Modulární forma umoţňuje flexibilní přístup k výuce. Teoretická výuka jednotlivých modulů bude průběţně doplňována samostudiem zadávaných témat, praktickou prací a odbornými exkurzemi. Výukový program je rozdělen do 3 měsíců v celkovém počtu 108 hodin včetně samostudia a vypracování závěrečné práce. Výuka bude probíhat v multimediálně vybavených učebnách a laboratořích školy. Absolvování kaţdého modulu bude zakončeno kolokviem; celý výukový program bude zakončen ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce. 6

7 Metodické postupy Výuka bude probíhat formou přednášek s multimediální podporou včetně vyuţití internetových zdrojů. Součástí budou rovněţ řízené rozhovory. Praktická ověření budou probíhat formou laboratorních prací s experimentálními soupravami OZE. Průběţně zadávané úkoly budou stimulovat aktivní přístup účastníků. Vstupní předpoklady Úspěšné absolvování základní školy. Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Zpětná vazba bude zajištěna dotazníkovou formou. 7

8 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž POVINNÉ MODULY Název modulu Nábělkova 539, Kroměříž OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Kód modulu Hodinová dotace Teorie(samostudium) /praxe T S Px Ukončení modulu Větrné a malé vodní elektrárny kolokvium Solární energie kolokvium Biomasa kolokvium CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY ne CELKEM VOLITELNÉ MODULY ne CELKEM Optimální trajektorie 8

9 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Větrné a malé vodní elektrárny Kód modulu: 01 Nominální délka: 36 hodin Počet kreditů*: Typ modulu: rekvalifikační Platnost od: Vstupní Ukončená povinná školní docházka předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Úvod modulu je zaměřen na obecné seznámení s obnovitelnými zdroji energie a jejich výhodami ve srovnání s konvenčními zdroji. Jádro modulu se zabývá malými vodními elektrárnami (MVE) a větrnými elektrárnami (VE). Obě části jsou uvedeny stručnou historií, po které následuje vysvětlení principů, popisy základních částí elektráren a jejich funkce. Je uveden současný stav v ČR a Zlínském kraji. V závěru jsou uvedeny opakovací otázky k tématu. Předpokládané výsledky výuky: Posílené ekologické myšlení Orientace v problematice OZE Základní znalosti o druzích, konstrukci a vyuţití MVE Základní znalosti o druzích, konstrukci a vyuţití VE Informovanost o současném stavu a vyuţití VE v ČR Obsah modulu: 1. Přehled netradičních zdrojů energie 2. Malé vodní elektrárny 3. Větrné elektrárny Doporučené postupy výuky: Výklad s vyuţitím multimediálních prostředků, aktivní zapojení účastníků s vyuţitím internetových zdrojů, řízené rozhovory Způsob ukončení modulu: kolokvium Hodnocení výsledků výuky: Ústní Doporučená literatura: 9

10 Mgr. Jiří Přikryl, Alternativní energie, VENTUREAL s.r.o. * prozatím nevyplňovat Název modulu: Solární energie Kód modulu: 01 Nominální délka: 36 hodin Počet kreditů*: Typ modulu: rekvalifikační Platnost od: Vstupní Ukončená povinná školní docházka předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Úvodní část modulu je zaměřena na energii Slunce a historii jejího vyuţívání. Následující část se stručně zabývá solární architekturou. Úvod do solární termiky seznamuje účastníky s moţnostmi přeměny solární energie na energii tepelnou, se solárními kolektory a jejich praktickým provedením. Další část se zabývá fotovoltaikou. Seznamuje účastníka s principem přeměny solární energie na energii elektrickou; s fotovoltaickými články, panely a generátory. Větší pozornost je věnována jednotlivým parametrům FV článků a jejich praktickému uplatnění. Pro účely praktické práce jsou účastnici seznámení s experimentální soupravou Solar Trainer a jednotlivými úlohami pro ověření základů fotovoltaiky. Předpokládané výsledky výuky: Posílené ekologické myšlení Orientace v problematice OZE Základní znalosti principu, konstrukci a vyuţití solárních kolektorů Základní znalosti o fotovoltaických článcích, jejich parametrech a praktickém vyuţití Informovanost o současném stavu a vyuţití solárních aplikací v ČR Obsah modulu: 4. Energie Slunce 5. Solární architektura 6. Solární kolektory 7. Solárně termická výroba energie 8. FV články a jejich parametry 9. On-grid a off-grid FV systémy 10. Fotovoltaické elektrárny 11. Praktické experimenty s fotovoltaikou 10

11 Doporučené postupy výuky: Výklad s vyuţitím multimediálních prostředků, aktivní zapojení účastníků s vyuţitím internetových zdrojů, řízené rozhovory Způsob ukončení modulu: kolokvium Hodnocení výsledků výuky: Ústní Doporučená literatura: Henze, Hillebrand: Elektrický proud ze slunce Cihelka: Solární tepelná technika * prozatím nevyplňovat Název modulu: Biomasa Kód modulu: 02 Nominální délka: 36 hodin Počet kreditů*: Typ modulu: rekvalifikační Platnost od: Vstupní Ukončená povinná školní docházka předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Úvod modulu je zaměřen na současný vývoj energetické politiky ve světě, v EU a ČR. Jádro modulu se zabývá biomasou, bioplynem a alternativními motorovými palivy. V kaţdé části je stručný úvod do problematiky s vysvětlením základní terminologie po kterém následuje vysvětlení základních principů, konstrukce a funkce po uţívaných zařízení. V příloze jsou uvedeny praktické aplikace se zaměřením na ČR a Zlínský kraj. Předpokládané výsledky výuky: Posílené ekologické myšlení Orientace v problematice OZE Základní znalosti o aplikaci biomasy pro výrobu energie, hodnocení a normalizace paliv Základní znalosti o bioplynu a jeho vyuţití Základní znalosti o zdrojích obnovitelných motorových paliv Obsah modulu: 12. Vývoj ve vyuţívání biomasy ve světě 13. Základní poznatky o biomase 14. Bioplyn zdroje a vyuţití 15. Alternativní motorová paliva 11

12 Doporučené postupy výuky: Výklad s vyuţitím multimediálních prostředků, aktivní zapojení účastníků s vyuţitím internetových zdrojů, řízené rozhovory Způsob ukončení modulu: kolokvium Hodnocení výsledků výuky: Ústní Doporučená literatura: * prozatím nevyplňovat 12

13 Příloha č. 1 - Prvotní evaluace vzdělávacího programu sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele 13

14 Příloha č. 2 - Dotazník pro zjištění zpětné vazby absolventů kurzu EVALUAČNÍ DOTAZNÍK Účelem tohoto evaluačního dotazníku je další zkvalitnění kurzu na základě vyhodnocení Vašich poznatků jako čerstvých absolventů. Odpovězte, prosím, na následující otázky: Pro hodnocení jednotlivých otázek stupnici 1 5, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší. 1. Organizace kurzu a) Byl kurz organizačně dobře zajištěn? b) Byla časová dotace úměrná náročnosti jednotlivých modulů? c) Byl k dispozici dostatek studijních materiálů? 2. Lektoři a) Byl pro Vás výklad lektora dostatečně srozumitelný? b) Vyuţíval lektor multimedia a Internet? c) Měl lektor potřebnou odbornou úroveň? 3. Obsah kurzu a) Povaţujete volbu daných modulů za vhodnou k OZE? b) Povaţujete za vhodné zařazení praktických cvičení a exkurzí? c) Byla pro Vás látka srozumitelná? d) Obsahoval kurz dostatek praktických informací? 4. Celkové hodnocení kurzu a) Splnil kurz Vaše očekávání? b) Motivoval Vás kurz k další činnosti v daném oboru? c) Doporučil byste kurz případným zájemcům 5. Vaše připomínky a náměty 14

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Pro obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Platný od 1.9.2011 Verze č.1 2 Č.j. SZŠ. Střední zdravotnická škola, Karviná,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice

Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice Školní vzdělávací program obor vzdělání název ŠVP 18-20 - M/01 Informační technologie Informační technologie Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o. Máchovy schody 13/4, 412 01 Litoměřice - 1 -

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více