RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 12/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum platnosti): Zpracovali: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Věra Majerová Bc. Kristina Hahnová Bc. Jana Klusová Mgr. Kateřina Křehulová Mgr. Lucie Kubiková Pracovníky OSV (pro pracovníky Klubu seniorů je zúžená v rámci jejich činnosti) Ve znění dodatku č. 1. S účinností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 10)

2 Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem a předpisů: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 11a Zajištění jednotného postupu pracovníků OSV při rizikových a nouzových situacích - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Vnitřní směrnice města Třinec č. 11/2007 Pracovní řád, zejména ustanovení čl. 16 (bezpečnost a ochrana při práci) a čl. 17 (Předcházení škodám, ochrana majetku, náhrada škod) - Vnitřní směrnice města Třinec č. 18/2007 Organizace zabezpečení požární ochrany - Vnitřní směrnice města Třinec č. 13/2006 Směrnice k řízení rizik na Městském úřadě Třinec Interní dokument OSV Odbor sociálních věcí Strana 2 (celkem 10)

3 Obsah Základní ustanovení, vymezení pojmů, platné směrnice... 4 Rizikové situace a jejich řešení... 6 Nouzové situace a jejich řešení... 8 Závěrečná a přechodná ustanovení... 9 Strana 3 (celkem 10)

4 Článek 1 Základní ustanovení, vymezení pojmů, platné směrnice 1.1 Tato metodika upravuje postup pracovníků při rizikových a nouzových situacích v souladu se standardem kvality č. 11 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kdy jednotlivé postupy jsou závazné také pro ostatní pracovníky odboru sociálních věcí, jelikož se mohou při výkonu práce dostat do rizikové nebo nouzové situace Kritérium 11a: Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany včetně postupů při jejich řešení. 1.2 Cílem tohoto metodického materiálu je seznámit pracovníky s možnými rizikovými a nouzovými situacemi, které mohou nastat při výkonu práce na odboru sociálních věcí, a přiblížit jim postupy, které se osvědčily v praxi, popřípadě se jevily pracovníkům jako adekvátní a realizovatelné. Dodržování tohoto postupu by mělo minimalizovat nebezpečí neprovedení výkonů v souvislosti s poskytováním sociálně-právní ochrany dětí či jiné práce na odboru sociálních věcí a ochránit pracovníky. 1.3 Pracovníci jsou seznámeni s postupy při rizikových a nouzových situacích na začátku adaptačního období (v prvním měsíci po nástupu), stávající zaměstnanci se s tímto postupem seznámí do doby nabytí jeho účinnosti. Seznámení se s rizikovými a nouzovými situacemi stvrdí pracovník svým podpisem. 1.4 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.5 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). 1.6 Oddělení rozvoje sociálních služeb Městského úřadu Třinec (dále jen ORSS ). 1.7 Oddělení sociální pomoci Městského úřadu Třinec (dále jen OSP ). 1.8 Rizikové situace jsou situace, ve kterých může dojít k ohrožení pracovníka OSV nebo jeho klienta. 1.9 Nouzové situace jsou situace, ve kterých může dojít k omezení výkonu sociální práce a výkonu sociálně-právní ochrany dětí z důvodu mimořádných okolností Vybraná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Strana 4 (celkem 10)

5 Odst zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem. Odst zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem. Odst zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Zaměstnavatel odpovídá za věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem. Ustanovení věty první se vztahuje i na účelně vynaložené náklady. Odst zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. K tomuto se váže povinnost pracovníka odkládat věci na místa k tomuto určená (šatní skříň), případně při sociálním šetření mít své osobní věci pokud možno u sebe a pod dohledem. Odst zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: Právo na náhradu škody zanikne, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl Základní vnitřní směrnice a předpisy vztahující se k rizikovým a nouzovým situacím, kterými jsou pracovníci povinni se řídit: vnitřní směrnice č. 11/07 Městského úřadu Třinec, Pracovní řád, zejména ustanovení čl. 16 (bezpečnost a ochrana při práci) a čl. 17 (Předcházení škodám, ochrana majetku, náhrada škod), vnitřní směrnice č. 18/07 Městského úřadu Třinec, Organizace zabezpečení požární ochrany, vnitřní směrnice č. 13/2006 Městského úřadu Třinec, Směrnice k řízení rizik na Městském úřadě Třinec. Strana 5 (celkem 10)

6 Článek 2 Rizikové situace a jejich řešení 2.1 Jednání s klientem trpícím infekčním nebo přenosným kožním onemocněním. A) V prostorách úřadu jednat s klientem pouze po dobu nezbytnou k získání potřebných informací po klientově odchodu provést základní hygienické opatření (místnost vyvětrat, desinfikovat plochy, se kterými klient přišel do kontaktu), umýt a vydesinfikovat si ruce B) V terénu při sociálním šetření jednat s klientem po nejnutnější dobu, po odchodu použít na ruce desinfekční gel po příchodu na pracoviště použít desinfekční prostředky k očistě rukou 2.2 Jednání s rizikovým klientem (tj. klientem ovlivněným návykovou látkou drogy a alkohol, trpícím duševní nemocí nebo poruchou osobnosti). Může nastat v prostorách úřadu nebo v terénu. A) V prostorách úřadu jednat s klientem klidně dbát, aby v dosahu klienta nebyly předměty použitelné k útoku na pracovníka pokud klient zvyšuje svoje agresivní projevy, požádat o spolupráci dalšího pracovníka, ukončit jednání s klientem, snažit se klienta vykázat z kanceláře, v případě potřeby přivolat policii využít nouzového tlačítka v kanceláři k přivolání pomoci a rozezvučení sirény (v případě rozezvučení sirény jsou všichni pracovníci povinni zkontrolovat situaci v okolních kancelářích, zda někdo není ohrožen, a vyjít na chodbu a ujistit se, že je vše v pořádku; v případě potřeby zavolat městskou nebo státní policii) B) V terénu při sociálním šetření jednat s klientem klidně nevstupovat do klientova obydlí další šetření provést za přítomnosti druhého pracovníka (kdy jeden pracovník se věnuje klientovi, vede rozhovor, a druhý sleduje náznaky ohrožení, hlídá únikovou cestu, v případě potřeby volá pomoc) s klientem jednat v prostoru, který umožňuje okamžitý únik Strana 6 (celkem 10)

7 v případě ohrožení či napadení ukončit jednání s klientem, volat o pomoc, bránit se všemi dostupnými prostředky (např. kabelka, deštník, volně ležící předměty), pokud je to možné, zavolat policii, přivolat si pomoc jiného pracovníka a zejména se snažit z ohrožující situace uniknout ochrana zdraví má vždy přednost před jakoukoli finanční ujmou 2.3 Ohrožení pracovníka okolím klienta (např. agresivní spolubydlící nebo soused, volně se pohybující zvíře). ukončit jednání s klientem, ukončit sociální šetření dohodnout s klientem jiný termín jednání zanechat předvolání v poštovní schránce (např. pes na zahradě - nevstupovat) v případě napadení osobou postupovat dle bodu 2.2 v případě napadení zvířetem se snažit uniknout z dosahu zvířete za plot, do automobilu nebo na jiné vhodné např. vyvýšené místo (případně použít k jeho odehnání či vlastní obraně vhodné prostředky deštník, klacek, kabelka, volně ležící předměty), volat městskou policii či státní policii, v případě vážného zranění také záchrannou službu (při úrazu postupuje pracovník dle bodu 2.5) ochrana zdraví má vždy přednost před jakoukoli finanční újmou v případě, že pracovníkovi vznikne při výkonu práce (z důvodu napadení jakoukoli osobou nebo zvířetem, případně úmyslného či neúmyslného poškození věcí) škoda na majetku (např. poškození oděvu, osobních věcech, zničení mobilního telefonu), sepíše bezodkladně po svém příchodu do zaměstnání s vedoucím oddělení Zápis o rizikové či nouzové situaci, ve kterém popíše škodní událost, kdo ji způsobil, jaká škoda byla způsobena, jména svědků apod., a dále postupuje dle Dokumentu č. 2 této metodiky 2.4 Náhlá zdravotní indispozice klienta poskytnout první pomoc požádat o pomoc kolegy a oznámit tuto skutečnost vedoucímu oddělení v akutním případě přivolat RZP 2.5 Úraz pracovníka pracovník, pokud je toho schopen, oznámí úraz neprodleně vedoucímu zaměstnanci Strana 7 (celkem 10)

8 pokud zraněný pracovník vzhledem k povaze zranění není schopen provést oznámení, přechází povinnost provést oznámení na svědka úrazu pracovník/svědek úrazu/vedoucí pracovník zajistí lékařskou pomoc vyhodnotí-li to vedoucí oddělení jako potřebné, sepíše s pracovníkem také Zápis o rizikové či nouzové situaci, ve kterém popíše průběh vzniku úrazu vedoucí oddělení, popřípadě vedoucí OSV, provede záznam o úrazu do Knihy úrazů, která je k dispozici na personálním oddělení dle pokynů oddělení personálního podrobnější postup je popsán v Dokumentu č. 2 této metodiky a Dokumentu č. 3 této metodiky 2.6 Požár na pracovišti Pro případ požáru dbá pracovník zejména na prevenci jeho vzniku. Vypukneli požár, postupuje v souladu se směrnicí č. 18/2007 Organizace zabezpečení požární ochrany. Článek 3 Nouzové situace a jejich řešení 3.1 Nemožnost provést sociální šetření nebo zúčastnit se soudního jednání z důvodu nepředvídatelné události (dopravní nehoda, porucha automobilu, výluka hromadné přepravy, živelní pohroma apod.). telefonicky sdělit klientovi, soudu, že se pracovník na schůzku, jednání, nedostaví, příp. dostaví později (za předpokladu, že má potřebný telefonický kontakt k dispozici, popřípadě ho mají spolupracovníci, které o předání informace z terénu telefonicky požádá); pracovník se vždy snaží vyhodnotit naléhavost provedení úkonu a podle toho činí další nezbytné kroky (např. pokusí se zajistit jiný služební automobil, najde objízdnou trasu apod.) 3.2 Výpadek elektrického proudu na pracovišti v průběhu jednání s klientem protokol s klientem zaznamenat písemně rukou a v této podobě se založí do spisu 3.3 Nedostatek pracovníků na pracovišti vedoucí oddělení, popřípadě vedoucí OSV přidělí přítomným pracovníkům úkoly podle jejich naléhavosti a termínů plnění Strana 8 (celkem 10)

9 3.4 Nefunkční fotoaparát nebo další technika v terénu zajistit náhradní techniku, případně v době pohotovosti použít i vlastní techniku (fotoaparát, mobilní telefon, notebook) nebo pokud je to možné, využít v době pohotovosti techniku přítomné městské či státní policie (opatření pro dobu pohotovosti platí pro OSPOD) po příchodu do zaměstnání oznámit vedoucímu oddělení nefunkčnost techniky a zajistit dobití či opravu zařízení 3.5 Nedostupnost pracovníka (řidiče) v době pohotovosti (platí pro OSPOD) v době pohotovosti se nelze dovolat pracovníkovi, který má k dispozici služební automobil, má přístup do budovy a k autosedačkám (řidič) informovat o této skutečnosti telefonicky vedoucí OSV, případně vedoucí OSPOD (jsou-li nedosažitelné, pak je informovat formou SMS) jednat dle instrukcí vedoucího pracovníka, popřípadě využít taxislužbu, neníli možný jiný způsob dopravy 3.6 Nefunkční mobilní telefon pro výkon pohotovostní služby (platí pro OSPOD) pracovník použije vlastní mobilní telefon pracovník nahlásí na PČR změnu telefonního čísla, na kterém bude dostupný Článek 4 Závěrečná a přechodná ustanovení 4.1 O rizikové situaci informuje pracovník neprodleně vedoucí OSV a vedoucího oddělení. Po příchodu do zaměstnání sepíše bezodkladně zápis o rizikové situaci spolu s vedoucím oddělení do formuláře. Vedoucí oddělení předloží zápis vedoucí OSV a společně rozhodnou o dalším postupu, přijmou příslušná opatření k zamezení opakování situace a předcházení rizikům. Stanovený postup se pak zapracuje do metodiky. 4.2 O nouzové situaci informuje pracovník neprodleně vedoucího oddělení, který rozhodne, zda nouzová situace vyžaduje písemný záznam. V případě sepsání zápisu do formuláře je vedoucím oddělení tento následně předán vedoucí OSV. Společně pak rozhodnou o dalším postupu či přijmou příslušná opatření k zamezení opakování Strana 9 (celkem 10)

10 situace a předcházení nouzovým situacím. Stanovený postup se pak zapracuje do metodiky. 4.3 Neprodleně po ukončení kalendářního roku (nejpozději do daného roku) pak vedoucí jednotlivých oddělení zpracují analýzy rizikových a nouzových situací za svá oddělení. S jejich výsledky seznámí vedoucí OSV a po jejím schválení s nimi seznámí také pracovníky svého oddělení. Na základě výsledků analýzy může být např. přepracována metodika či jiný pracovní postup nebo mohou být pracovníci proškoleni v určité oblasti. 4.4 Vedoucí odboru a oddělení jsou dále povinni dle vnitřní směrnice č. 13/2006 provádět hodnocení rizik co do dopadu a pravděpodobnosti rizika na jimi řízeném odboru a oddělení. Za celý odbor jsou tyto skutečnosti každoročně celkově vyhodnoceny a nejpozději do následujícího roku zapsány do formuláře Rizika na intranetu města Třince. S hodnocením rizik odboru se prokazatelně seznamují všichni zaměstnanci odboru. 4.5 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucím odboru sociálních věcí (podpisu). 4.6 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková, v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 č. 1 Formulář pro zápis rizikové či nouzové situace č. 2 Postup při vzniku škody na majetku pracovníka a při úrazu pracovníka č. 3 Pracovní úraz a poranění č. 4 Vybraná ustanovení Směrnice 18/2007 povinnosti při požáru č. 5 Umístění bezpečnostních tlačítek OSV č. 6 Umíme se domluvit - příručka č. 7 Projevy intoxikací, psychických stavů a typy návykových látek 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 10 (celkem 10)

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 10/2014 PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Kritéritum 1 - Místní a časová dostupnost Orgán sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno-Bosonohy zajišťuje poskytování sociálněprávní ochrany na celém území správního

Více

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d 10 3. Informovanost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S/ 430 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Školská rada projednala

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bratronice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: JITKA TENKLOVÁ Schválil: Jitka Tenklová Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Směrnice

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: O2 /2012 Vypracoval: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Schválil: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 27.08.2012 Školská rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Školská rada schválila dne: 24. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

XIV / Nouzové a havarijní situace

XIV / Nouzové a havarijní situace STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. ŠKOLNÍ ŘÁD-Dodatek č. 5 Č.j.: 5 /2011 Vypracoval: Mgr. Švihel Jaroslav zástupce ředitele Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Třebíč, Benešova 585, příspěvková organizace se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 410 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více