PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum platnosti): Zpracovali: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Věra Majerová Bc. Jana Klusová Mgr. Kateřina Křehulová Pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Vedoucí oddělení odboru sociálních věcí Metodik sociální práce a standardů kvality Ve znění dodatku č. 1 S účinností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 8)

2 Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 6a, 6b, 6c a 6d - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Směrnice č. 14/2011 Hodnocení zaměstnanců Městského úřadu Třinec Interní dokument OSV Odbor sociálních věcí Strana 2 (celkem 8)

3 Obsah Základní ustanovení a vymezení pojmů... 4 Hodnocení pracovníků... 5 Vzdělávání pracovníků... 6 Podpora nezávislého odborníka... 7 Přechodná a závěrečná ustanovení... 8 Strana 3 (celkem 8)

4 Článek 1 Základní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tato metodika upravuje postup pro další profesní rozvoj pracovníků OSPOD, jejich pravidelné hodnocení, další vzdělávání a zajištění jejich podpory ze strany nezávislého odborníka v souladu se standardem kvality č. 6 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Kritérium 6a: Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnance zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace Kritérium 6b: Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany Kritérium 6c: Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálněprávní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace Kritérium 6d: Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. 1.2 Cílem této metodiky je zajistit co nejkvalitnější výkon pracovníků orgánu sociálněprávní ochrany dětí díky jejich pravidelnému hodnocení, odbornému vedení, průběžnému vzdělávání a podpoře nezávislých odborníků. 1.3 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.4 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). Strana 4 (celkem 8)

5 Článek 2 Hodnocení pracovníků 2.1 Hodnocení pracovníků OSPOD se řídí Vnitřní směrnicí města Třince č. 14/2011. Pracovníci jsou hodnoceni minimálně jednou ročně. Podklady pro hodnocení pracovníků OSPOD zpracuje vedoucí OSPOD, podklady pro hodnocení vedoucí OSPOD zpracuje vedoucí OSV, do předepsaného formuláře. 2.2 Formulář Hodnocení zaměstnance obsahuje celkem 5 části, dále pak celkový výsledek hodnocení s uvedením hodnotící stupnice, doporučená opatření a stanoviska. Jeho obsah a struktura je následující: Orientace na občana-klienta a na výsledky Složitost řešení problémů a rozhodování Komunikace Osobní efektivnost Odborná způsobilost a znalost prostředí Celkový výsledek hodnocení s uvedením stupnice Doporučená opatření pro zaměstnance Doporučená opatření pro organizaci Stanovisko hodnotitele k předchozím opatřením (z předcházejícího hodnocení) Stanovisko hodnoceného k předchozím opatřením (z předcházejícího hodnocení) Vyjádření zaměstnance s hodnocením Návrh k ponechání, zvýšení, snížení osobního příplatku Datum a podpisy 2.3 Samotné hodnocení pak probíhá formou rozhovoru ve složení vedoucí OSPOD, vedoucí OSV a hodnocený pracovník. Vedoucí OSPOD a vedoucí OSV si připraví svůj návrh hodnocení pracovníka, pracovník si připraví vlastní sebehodnocení. Hodnocení je zaměřeno na kompetence pracovníka, naplňování jeho osobních a profesních cílů, naplnění stanovených opatření a doporučení v rámci předchozího hodnocení, vyhodnocení plánu vzdělávání a stanovení potřeb další odborné kvalifikace. Vedoucí OSPOD je hodnocena formou rozhovoru s vedoucí OSV. Vedoucí OSV je hodnocena tajemníkem městského úřadu. Hodnocený má právo se k hodnocení vyjádřit. Strana 5 (celkem 8)

6 Článek 3 Vzdělávání pracovníků 3.1 Jedním z výstupu hodnocení je vytvoření individuálního plánu dalšího vzdělávání pro hodnoceného pracovníka pro následující rok (formulář Individuálního plánu dalšího vzdělávání dokumentem doplňujícím tuto metodiku). Individuální plán dalšího vzdělávání, který je upraven touto metodikou, vychází z plánu vzdělávání, který je sestaven na období tří let oddělením personálním a platovým a vedoucí OSV, není však totožný. 3.2 Individuální plán dalšího vzdělávání (dále jen plán vzdělávání ) je sestavován ve spolupráci vedoucího OSPOD a pracovníka. Vychází nejen z potřeb a doporučení vzešlých z hodnocení pracovníka, ale také z doporučení jiných pracovníků (např. doporučení zajímavého kurzu či školení) nebo z potřeb organizace (např. je třeba proškolit někoho z pracovníků ve znakové řeči). Plán vzdělávání je sestavován pro následující kalendářní rok průběžně vedoucí OSPOD ve spolupráci s konkrétním pracovníkem (hodnocení probíhá v listopadu nebo prosinci). 3.3 Pokud jde o nové pracovníky, účastní se na počátku svého působení na Městském úřadě v Třinci vstupního vzdělávání. Jejich plán vzdělávání je sestavován na konci zkušební doby a vychází z hodnocení pracovníka. Sestavuje se na období do konce kalendářního roku, kdy bude hodnocen stejně jako stávající zaměstnanci. 3.4 Návrh plánu vzdělávání je předkládán k projednání vedoucí OSV po ukončení ročního hodnocení. Schválení plánu vzdělávání bude provedeno vedoucí OSV do konce kalendářního roku. Naplňování plánu vzdělávání kontroluje vedoucí OSPOD, která provede v měsíci červenci každého roku zhodnocení naplňování všech vzdělávacích plánů, zpracuje případné dodatky k jejich úpravám a předá je k projednání a schválení vedoucí OSV. U vedoucí OSPOD zodpovídá za splnění vzdělávání vedoucí OSV. Při sledování splnění povinnosti vzdělávání spolupracují s oddělením platovým a personálním. 3.5 Pracovníci OSPOD jsou povinní se vzdělávat v rozsahu 18 dní školení, z toho alespoň jedno s akreditací MV ve třech po sobě jdoucích letech dle zákona o úřednících, dále v rozsahu 24 hodin školení ročně s akreditací MPSV dle zákona o sociálních službách a 6 pracovních dní ročně s akreditací MPSV dle standardů kvality sociálně právní ochrany dětí. Vzdělávání dle zákona o sociálních službách a dle standardů kvality sociálně právní ochrany dětí se započítává do obou, neboť splňuje požadavek akreditace MPSV. Strana 6 (celkem 8)

7 3.6 Absolvovaná školení by měla vycházet z plánů vzdělávání a sami pracovníci by měli vhodná školení aktivně vyhledávat a navrhovat, aby svůj plán naplnili. 3.7 U pracovníků nastupujících v průběhu kalendářního roku, vracejících se z rodičovské dovolené či odcházející na mateřskou dovolenou (případně při dlouhodobé pracovní neschopnosti) se povinné vzdělávání poměrově krátí (přepočtem hodin). Článek 4 Podpora nezávislého odborníka 4.1 Pracovníci OSPOD v přímé práci s klienty mají možnost využít individuální i skupinové (týmové) supervize. 4.2 Supervize jsou zajištěny formou rámcové smlouvy s každoročním upřesněním zakázky a cílů se supervizorem, ve které je dohodnut předpokládaný rozsah poskytování supervize. 4.3 Týmová supervize probíhá dle potřeb pracovníků, optimálně 4x ročně. Před konáním supervize zašle vedoucí OSPOD supervizorovi návrh témat k projednání na týmové supervizi. 4.4 Individuální supervize lze využívat každé dva měsíce v den, který je předem určen ve smlouvě včetně maximálního rozsahu hodin. Pracovníci se předem u vedoucí OSPOD objednají na konkrétní hodinu. Vedoucí OSPOD kontaktuje před samotnou individuální supervizí supervizora, aby mu upřesnila čas a rozsah požadovaných supervizí. V případě, že nikdo z pracovníků nebude mít o individuální supervizi zájem, tato neproběhne. Individuální supervizi si může pracovník vyžádat prostřednictvím vedoucí OSPOD nebo vedoucí OSV v případě naléhavé potřeby i mimo stanovené termíny. 4.5 Po ukončení každé supervize je každým pracovníkem OSPOD na nejbližší poradě oddělení vyhodnocen průběh supervize, osobnost supervizora, naplnění zakázky, celková spokojenost se supervizí. Vedoucí OSPOD hodnocení zaznamená do zápisu z porady oddělení, který je předkládán vedoucí OSV. 4.6 Pracovníci OSPOD v přímé práci s klienty mají možnost využít také podpory jiných nezávislých odborníků, např. právníka, dětského psychologa, klinického psychiatra, soudního znalce, drogového specialisty, specialisty na standardy kvality sociálněprávní ochrany dětí, a to jak individuálně či skupinově. Strana 7 (celkem 8)

8 Článek 5 Přechodná a závěrečná ustanovení 5.1 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucím odboru sociálních věcí (podpisu). 5.2 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková, v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 Dokument č. 1 Individuální plán vzdělávání Dokument č. 2 Dodatek k Individuálnímu plánu vzdělávání 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 8 (celkem 8)

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více