Informační manuál společnosti M-cent s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační manuál společnosti M-cent s.r.o."

Transkript

1 1 Stránka Informační manuál společnosti M-cent s.r.o. Tento souhrn informací byl vytvořen pro potřeby zákazníků společnosti M-cent s.r.o. a slouží jako průvodce důležitými body vzájemné spolupráce. Snahou společnosti M-cent s.r.o. je zajistit svým zákazníkům maximální možný servis a profesionální péči v oblasti poskytovaných služeb, a to i nad rámec svých zákonných povinností a směrnic. Informační manuál obsahuje zejména údaje o společnosti M-cent s.r.o., poskytovaných investičních službách a nástrojích, a s tím i spojených rizicích, způsobu vzájemné komunikace a další skutečnosti potřebné pro orientaci v této oblasti. Cílem Informačního manuálu společnosti M-cent s.r.o. je zdůraznit a zpřehlednit důležité skutečnosti v oblasti investičních služeb a nabídnout tak svým zákazníkům přesné, jasné a neskreslené informace přehlednou formou a v jednom dokumentu. Uvedené informace jsou v souladu se směrnicemi Evropské unie o trzích finančních nástrojů MiFID Markets in Financial Instruments Directive, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů upravující pravidla při poskytování investičních služeb. Hlavní zásady MiFID Markets in Financial Instruments Directive jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků poskytovat korektní, jasné a úplné informace, které nejsou zavádějící poskytovat investiční služby odpovídající investičnímu profilu investora M-cent s.r.o. Společnost M-cent s.r.o., založená v květnu roku 2009 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , je registrovaný investiční zprostředkovatel (dále také jen Zprostředkovatel ) na základě osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele, které podle ustanovení 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT ), vydala Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, (dále jen ČNB ). Sídlo společnosti: M-cent s.r.o., Masarykovo náměstí 33, Mnichovice IČ: Telefonická infolinka: Internetové stránky: Společnost M-cent s.r.o. jedná se zákazníky pomocí vázaných zástupců, registrovaných u ČNB v souladu s ustanovením 32a ZPKT, nebo pomocí konzultantů, a to vždy na základě písemné smlouvy. Pro realizaci obchodů na evropských trzích a trzích v USA využívá společnost M-cent s.r.o. služeb licencovaného obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers (UK) Limited se sídlem na adrese 1 Carey Lane, London, EC2V 8AE, schválená a registrovaná FAS (Financial Services Authority), registrační číslo (dále jen obchodník ). K zabezpečení výkonu činností společnost M-cent s.r.o. zavedla a dodržuje vnitřní směrnice a předpisy, administrativní postupy, pravidla a postupy, a to zejména v souladu se ZPKT, příslušnými vyhláškami, právními předpisy a směrnicemi MiFID. 1. Poskytované investiční služby a investiční nástroje Společnost M-cent s.r.o. je oprávněna poskytovat v souladu s ustanovením 4 odst. 2 písm. a) nebo e) ZPKT tyto hlavní investiční služby: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů - investiční poradenství týkající se investičních nástrojů Při poskytování investičních služeb podléhá společnost M-cent s.r.o. dozoru ČNB. Společnost M-cent s.r.o. poskytuje investiční služby v souladu s 32 ZPKT, zejména s vynaložením odborné péče, především jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Společnost M-cent s.r.o. v souladu se ZPKT poskytuje hlavní investiční služby týkající se těchto investičních nástrojů:

2 2 Stránka - investiční cenné papíry (především akcie, dluhopisy, ETF, komoditní ETF) - cenné papíry vydané fondem kolektivního investování 2. Další poskytované služby Společnost M-cent s.r.o. je na základě živnostenského oprávnění oprávněna působit v těchto oborech: - činnost informačních a zpravodajských kanceláří - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - zprostředkování obchodu a služeb 3. Obecné zásady Poskytování služeb je prováděno v souladu se smluvní dokumentací se zákazníkem, českými právními předpisy, metodickými pokyny, stanovisky Ministerstva financí ČR a/nebo Českou národní bankou, platnými předpisy jednotlivých burzovních domů, vypořádacích center, zahraničními předpisy a pravidly zahraničních orgánů dozoru, pravidly, technickými parametry a zvyklostmi zahraničních trhů, depozitářů, registračních a vypořádacích center, obchodními podmínkami třetích osob. Společnost M-cent s.r.o. informuje zákazníky o cenách a údajích o cenných papírech na internetových stránkách a dále individuální formou. Zákazník je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho rozhodnutí podat pokyn. Při poskytování hlavních investičních služeb bez poradenského prvku je společnost M-cent s.r.o. v souladu s právními předpisy oprávněna vyžadovat od zákazníka informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které umožní posoudit, zda zvažovaná hlavní investiční služba, instrument či obchod, jsou pro zákazníka přiměřené. Při poskytování investičního poradenství je společnost M-cent s.r.o. v souladu s právními předpisy oprávněna vyžadovat od zákazníka informace o jeho finanční situaci, investičních cílech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic, k vyhodnocení investičního profilu zákazníka Dotazník investora. Na veškeré informace takto získané se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Společnost M-cent s.r.o. není povinna posuzovat, zda je zvažovaná investiční služba spočívající v přijímání a předávání pokynů pro zákazníka vhodná, přiměřená, je-li prováděna z podnětu zákazníka. 4. Vyžadování informací od zákazníků Při poskytování investičních služeb je investiční zprostředkovatel povinen získat od zákazníka nezbytné informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic, zejména o znalostech služeb, investičních nástrojů a obchodů, předchozích zkušenostech zákazníka v oblasti investic, zejména o délce, frekvenci, rozsahu a povaze obchodování. Dále o finančním zázemí zákazníka, přiměřeně poskytované investiční službě tedy alespoň údaje o zdroji a výši pravidelných příjmů, finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách. Prosíme proto o sdělení veškerých informací, které jsou podstatné pro stanovení Vašeho osobního investičního profilu investičnímu zprostředkovateli resp. obecně osobě, se kterou jednáte v souvislosti s Vaší investicí. Investiční zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené chybným vyhodnocením investičního profilu v důsledku toho, že mu nebyly sděleny informace podstatné pro stanovení tohoto investičního profilu. 5. Informování zákazníků Investiční zprostředkovatel je povinen na základě ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a souvisejících předpisů informovat zákazníka o investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat, o možných rizicích která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo investičním nástrojem a o možných zajištěních proti nim včetně vysvětlení pákového efektu a rizika ztráty celé investice. O tom zda mohou rizika spojená s investičním nástrojem složeným ze dvou a více investičních nástrojů nebo jiných složek být pravděpodobně vyšší než rizika spojená s jeho jednotlivými složkami, a jak jejich vzájemné působení zvyšuje rizika spojená s daným investičním nástrojem. O požadavcích spojených s obchodováním na úvěr nebo obdobným způsobem obchodování, které se týkají daného investičního nástroje. Dále také o režimu ochrany majetku zákazníka, zejména o tom, že pokud účty, na kterých budou nebo jsou vedeny investiční nástroje nebo peněžní prostředky, podléhají právu státu, který není členským státem Evropské unie, a že práva k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům se mohou v důsledku toho lišit. O existenci všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, které má obchodník s cennými papíry ve vztahu k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, včetně existence podobných práv a nároků ze strany

3 3 Stránka schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení a o tom, u které osoby jsou nebo budou na účtu vedeny peněžní prostředky zákazníka. Čtěte proto, prosím, pozorně následující část tohoto informačního manuálu. Informace o investičních nástrojích, rizicích a režimu ochrany majetku dle 15d odst. 1 písm. c), d) a f) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a navazující ustanovení 19 odst.1 písm. a), b) a e) vyhlášky č. 303/2010 Sb Investiční nástroje a jejich povaha a vlastnosti Akcie Akcie představuje cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti. Akcie mohou být vydávány v listinné nebo zaknihované podobě. S akciemi je spojen kapitálový výnos spočívající v kladném rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou akcie a v případě, že je tento rozdíl záporný, jedná se samozřejmě o kapitálovou ztrátu a dividendový výnos související s vyplacenou dividendou majiteli akcie. Akcie mohou být obchodovány na regulovaném trhu i mimo něj Dluhopisy Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto investičního nástroje. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopisy můžeme dělit zejména podle doby splatnosti (krátkodobé, dlouhodobé), podle druhu emitenta (dluhopisy veřejného sektoru, bankovní dluhopisy, dluhopisy korporací apod.), podle způsobu výplaty kupónu (bezkupónové dluhopisy, dluhopisy s fixním kupónem, dluhopisy s proměnlivým kupónem apod.). Možný výnos z dluhopisu je bezprostředně spojen s typem dluhopisu Cenné papíry kolektivního investování Kolektivním investováním se podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. V jiných zemích Evropské unie však znají i některé další instituty, např. ETF (tzv. Exchange Traded Fund). Exchange Traded Funds (ETFs) jsou fondy, které na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů vydaly své akcie. S těmito ETF lze obchodovat na oficiálním trhu (burze). S ETFs lze obchodovat stejně jako s akciemi. Fondy naplňující určitou strategii mohou například investovat jen do tzv. růstových nebo hodnotových titulů či vybírat tituly dle jejich tržní kapitalizace. Jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních nástrojů 5.2. Základní rizika související s obchodováním s investičními nástroji S obchodování s investičními nástroji je spojená celá řada rizik. Zejména se jedná o následující případy: kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými cennými papíry v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných cenných papírů a tyto kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry, které jsou nebo mohou být předmětem pokynů zákazníka, se mohou měnit, tzn. růst a klesat, jejich vývoj lze pouze předpokládat a nikoliv zaručit a zaručena nemusí být ani návratnost investované částky či může dojít k její úplné ztrátě cenné papíry denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách Prodejnost či dostupnost nástrojů závisí na likviditě určitého investičního nástroje a v některých případech může být obtížné koupit či prodat určitý investiční nástroj Obchodování na úvěr Obchodování s využitím úvěru představuje vysoký stupeň rizika a může vést ke ztrátě finančních prostředků vyšší než investovaná částka. Pokles kurzů investičních nástrojů nakoupených na úvěr nebo půjčených investičních nástrojů může znamenat nutnost složit obchodníkovi s cennými papíry další peněžní prostředky, bude-li chtít zákazník zabránit nucenému prodeji svých investičních nástrojů. Při obchodování na úvěr má obchodník s cennými papíry právo při poklesu hodnoty investičních nástrojů kdykoliv prodat tyto nástroje aniž by kontaktoval zákazníka a zákazník nemá právo rozhodnout, které z těchto nástrojů budou prodány. Pokud plně nerozumíte principu obchodování na úvěr, měl byste se poradit s profesionálním finančním poradcem. Pokud chcete využívat úvěr při Vašem obchodování na kapitálovém trhu, měl byste zvážit, zda je to vhodné vzhledem k Vašim osobním finančním cílům, Vaší toleranci k riziku či jiným okolnostem známým pouze Vám Pákový efekt

4 4 Stránka Při obchodování na úvěr vzniká tzv. pákový efekt (leverage). Investor musí dodat pouze část finančních prostředků nutných k uzavření obchodu, plně však přebírá ztráty nebo zisky z obchodu vyplývající. To má za následek, že i malá procentní změna v kurzu obchodovaného aktiva znamená velkou změnu investorovy finanční pozice. Příklad fungování pákového efektu: Investor nakoupí kontrakt na devizovém trhu s nominální hodnotou USD. K zakoupení kontraktu je však třeba pouze 1000 USD, pákový efekt tak představuje hodnotu / (tj. 1/1000). Dojde-li k posunu kurzu pouze o 0,1%, znamená to, že hodnota investorovy pozice se změnila o 100% (0,1% x 1000), je tedy buď dvojnásobná (2000 USD), nebo v případě nepříznivého posunu ztratil investor celý svůj vklad Rizika pákového efektu integrovaného přímo v investičním nástroji Mezi speciální skupinu ETF patří Short-ETF a pákové ETF (fond kopíruje vývoj indexu či jiného podkladového aktiva v násobcích například při poklesu/růstu indexu o jednotku klesne/vzroste hodnota ETF o dvě jednotky) Intra-day obchodování Tzv. intra-day obchodování je strategií, při níž investor nakupuje a prodává shodné cenné papíry nebo jiná aktiva v průběhu jednoho nebo nejvýše několika málo obchodních dní. Investor tedy nakoupí v jeden den určité množství cenných papírů (příp. deviz, komodit) a ještě týž nebo následující den je opět prodá. Investor obvykle očekává zisk z vystižení krátkodobých výkyvů kurzů cenných papírů nebo trendů vývoje kurzů, často využívá metody technické analýzy cenných papírů. Úspěch při využívání strategie obchodování intra-day předpokládá hluboké znalosti problematiky finančního trhu. Investor musí při intra-day obchodování mít poměrně hluboké znalosti zejména o fungování trhů cenných papírů, technik a strategií obchodování. Navíc by měl investor vědět, jak funguje obchodník s cennými papíry, který investorovi přístup na trhy zprostředkovává, zejména jakým způsobem zpracovává a provádí pokyny, které mu investor zadává a jaká jsou pravidla konkrétního trhu, na němž bude obchodovat. Během prodlevy mezi okamžikem, kdy investor podá pokyn obchodníkovi, a okamžikem, kdy obchodník podá pokyn na trh se totiž na trhu mohou objevit nové podstatné informace, které mohou významně změnit tržní situaci. Intra-day obchodování může být extrémně rizikové. Obecně není tato strategie vhodná pro investory s omezenými finančními zdroji, nízkými investičními zkušenosti ani pro investory, kteří vyžadují ochranu svých prostředků před rizikem ztráty. Intra-day investor musí být připraven nést možnou ztrátu všech prostředků, které na tuto strategii vyčlenil. Rozumný investor by proto nikdy neměl na intra-day obchodování používat celoživotní úspory, peníze z půjček a úvěrů, rezervy pro naléhavé výdaje, na pořízení bydlení či automobilu, ani prostředky určené pro hrazení běžných výdajů. Náklady na intra-day obchodování na poplatcích jsou vždy vysoké, a to i tehdy, jsou-li poplatky za jednotlivé obchody nízké. Obchodování v průběhu dne je agresivní obchodní strategií s velkým množstvím provedených obchodů, přičemž investor přitom platí poplatek za každý jednotlivý obchod. Celkové výdaje na poplatky tedy mohou podstatně prohloubit ztrátu investora nebo významně sníží jeho zisk. Například při poplatcích 20 USD za obchod, při 220 obchodních dnech v roce a při 4 obchodech denně musí investor obchodováním vydělat alespoň USD ročně, tzn. více než Kč, jen aby uhradil poplatky makléřské společnosti. Investoval-li investor Kč, musel by jeho roční zisk přesáhnout 56 %, aby se jeho investice udržela nominálně na stejné výši Rizika spojená s investičním poradenstvím Riziko vyplývajícího z charakteru poskytovaných investičních služeb, tedy zejména ze způsobu vedení obchodní komunikace. Vzhledem k volatilnímu vývoji cen jednotlivých investičních nástrojů na akciových trzích, k výši akceptovatelného rizika zákazníkem, vyhodnoceného dle informací poskytnutých zprostředkovateli, může v průběhu roku docházet ke zvýšené aktivitě při poskytovaném investičním poradenství vyplývající zejména z fundamentální a technické analýzy. Toto riziko spočívá v tom, že může být při realizaci takových obchodů účet zákazníka zatížen poplatky z těchto obchodů, které spolu s četností obchodů mohou vykazovat znaky nadměrného obchodování dle Stanoviska ČNB k problematice churningu, jako neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka. Toto může mít negativní následek pro zákazníka spočívající v placení vyšších provizí obchodníkovi s cennými papíry za uskutečnění obchodů na jeho účet, nebo provizí za investiční služby Zprostředkovateli. I přes poskytnutí takového investičního poradenství vedoucí k vyšší četnosti obchodů, zákazník tímto není vázán a nemusí jej při svém konečném rozhodování akceptovat, je povinen nepodat takové pokyny k nákupu či prodeji investičních

5 5 Stránka nástrojů, které nejsou v souladu s jeho investičním záměrem, akceptovatelnou mírou rizika a dalším okolnostem rozhodným pro účel a povahu jeho investice. Vzhledem k charakteru a četnosti poskytovaných investičních služeb, tedy přijímání a předávání pokynů a poskytování investičního poradenství Zprostředkovatelem, musí každý provedený pokyn zákazníka být v souladu s jeho kvalifikovanou a svobodnou vůlí a s vědomím investičních rizik dopadajících na jeho majetkový účet. Zprostředkovatel informuje zákazníka o skutečnostech rozhodné pro vývoj kurzu investičních nástrojů prostřednictvím svého informačního systému, elektronickými komunikačními kanály, telefonicky či jakýmkoliv jiným způsobem a Zákazník je povinen pravidelně sledovat informace o investičních nástrojích zařazených v portfoliu a odmítnout investiční doporučení, které není v souladu s jeho kvalifikovanou a svobodnou vůlí a s vědomím investičních rizik dopadajících na jeho majetkový účet. Zákazník souhlasí s tím, uskutečnění obchodů na základě jím udělených souhlasů s provedením těchto obchodů, nemůže být vykládáno jako kontrola nad objemem a frekvencí obchodování na jeho majetkovém účtu ve smyslu stanoviska ČNB STAN/1/ Měnová rizika Zisk nebo ztráta z transakcí se smlouvami vyjádřenými v cizí měně (ať jiţ jsou obchodovány ve vaší vlastní nebo cizí jurisdikci) budou ovlivněny kolísáním směnných kurzů v případech, kde je potřeba provést přepočet smlouvy z cizí měny na jinou měnu. Výše zmíněná obecná rizika rozhodně nepředstavují úplný katalog rizik souvisejících s investičními nástroji a obchodování s nimi může být spojeno s dalšími riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního instrumentu, pohybů jeho kurzu, fluktuace měnových kurzů a rovněž z předpisů a zvyklostí veřejných trhů, resp. zemí Režim ochrany majetku Uložené peněžní prostředky a majetek Měli byste se seznámit s ochranou peněžních prostředků či jiného majetku, který používáte jako vklad pro tuzemské a zahraniční transakce, zejména pro případ platební neschopnosti (insolvence) nebo konkurzu firmy. Míra, v níž můžete získat zpět své peněžní prostředky nebo majetek, se může řídit konkrétními právními předpisy nebo místními pravidly. V některých jurisdikcích, bude majetek, který bylo možné výslovně určit jako váš, oceněn v poměrné výši stejným způsobem jako peněžní prostředky, za účelem jejich rozdělení v případě deficitu Provize a jiné poplatky Předtím, než začnete obchodovat, byste si měli nechat jasně vysvětlit veškeré provize, odměny a jiné poplatky, za které budete odpovídat. Tyto poplatky budou mít dopad na váš čistý zisk nebo navýší vaši ztrátu Transakce v jiných jurisdikcích Transakce na trzích v jiných jurisdikcích, včetně trhů, které mají oficiální vazbu na tuzemský trh, vás mohou vystavit dalšímu riziku. Na těchto trzích můžete podléhat regulaci, která eventuálně zajišťuje odlišnou nebo sníženou ochranu investorů. Předtím, než začnete obchodovat, byste se měli informovat o veškerých pravidlech, která jsou relevantní pro vaše konkrétní transakce. Váš místní regulační orgán nebude schopen prosadit vynucení předpisů regulačních orgánů nebo trhů v jiných jurisdikcích, ve kterých byly vaše transakce provedeny Technické prostředky pro obchodování Většina zařízení elektronického obchodování je podporována systémy s prvky výpočetní techniky pro postoupení objednávek, provádění, párování, registraci nebo zúčtování obchodů. Stejně jako je tomu u všech zařízení a systémů, jsou i tyto náchylné k dočasným výpadkům nebo poruchám. Vaší snaze získat zpět určité ztráty z takových situací může bránit omezení odpovědnosti, které ukládá provozovatel systému, trh, zúčtovací středisko a/nebo členské firmy. Výše těchto omezení se může lišit Garanční fond obchodníka s cennými papíry v tuzemsku Garanční fond obchodníka s cennými papíry (dále jen "fond") je právnickou osobou zabezpečující záruční systém, tedy je jí svěřen zákonem výkon veřejné moci. Není státním fondem ani správním orgánem a není ve své kompetenci podřízen Ministerstvu financí ani jinému státnímu orgánu. Hlavním účelem zřízení fondu je fungování záručního systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Jedná se tedy o určitou pojistku zákazníkům obchodníků, aby v případě špatného hospodaření nebo fungování obchodníka nepřišli o veškerý svůj majetek, svěřený obchodníkovi. K zajištění takového účelu dozajista potřebuje fond nemalé prostředky. Pokud se obchodník dostane do situace, kdy není schopen dostát svým závazkům, nebo na něj soud prohlásí konkurz, oznámí tyto skutečnosti Česká národní banka fondu. Po určité dohodě fond uveřejní informaci, že obchodník není schopen

6 6 Stránka dostát svým závazkům a současně uveřejní místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplat z fondu, přičemž lhůta není kratší než pět měsíců od uveřejnění zjištění. Ovšem ne všichni zákazníci mají na náhradu nárok. Z fondu nemá na náhradu nárok Česká konsolidační agentura, územní samosprávný celek a osoba, která v průběhu předchozích tří let byla určitým způsobem provázána s obchodníkem nebo se dopustila určité trestné činnosti tak, jak je uvedeno taxativním výčtem v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 procent částky, která se dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu vypočte jako rozdíl součtu hodnot všech složek majetku zákazníka, včetně případného spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky a hodnoty závazků zákazníka vůči obchodníkovi splatných ke dni, kdy fond obdrží oznámení od České národní banky. Hodnota peněžních prostředků svěřených bance a pojištěných podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, se do výpočtu nezahrnuje. Nejvýše se však vyplatí částka odpovídající EUR a to v českých korunách pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry. Pro výpočet hodnot investičních nástrojů jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů ke dni, kdy fond obdrží oznámení od České národní banky. Při výpočtu se přihlédne i k dalším skutečnostem uvedeným v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Okamžikem výplaty náhrad se stává fond věřitelem obchodníka, a to v rozsahu těchto náhrad. Pokud zákazník obchodníka přihlásil svou pohledávku do konkursu na majetek obchodníka, stává se fond stejným momentem a ve stejném rozsahu namísto zákazníka konkursním věřitelem obchodníka v úpadku. Na žádost fondu vyznačí insolvenční správce tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek. Tyto zásady zákona 11) však mnohdy soudy vykládají různě, což způsobuje mnohaleté spory mezi zákazníky obchodníka a fondem Ochrana zákaznických účtů u obchodníka Interactive Brokers Zákaznícké účty vedené u obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers spadají pod ochranu Securities Investor Protection Corporation ("SIPC") kde maximální pokrytí ztrát v případě úpadku obchodníka činí $ (s hotovostním sublimitem $ 250,000) a dále je tato ochrana rozšířena pod nadstavbou Interactive Brokers při SIPC na $30 mil. u Lloyd s of London (s hotovostním sublimitem $900,000) v celkové výši krytí 150 milionů dolarů. Ochrana nezahrnuje futures a opce na futures. Stejně jako u všech obchodníků s cennými papíry, toto krytí poskytuje ochranu proti úpadku obchodníka, nikoliv proti ztrátě tržní hodnoty cenných papírů. Bližší informace o SIPC a FINRA: 6. Opatření proti praní špinavých peněz Obchodník s cennými papíry provádí prvotní identifikaci zákazníka při uzavírání smluvního vztahu se zákazníkem a následnou identifikaci vždy, pokud má dojít k jakékoliv transakci s finančními prostředky či investičními nástroji zákazníka. Následná identifikaci je prováděna prostřednictvím sdělení osobních údajů zákazníka a hesla. 7. Kategorizace zákazníků Dle ZPKT, prováděcích vyhlášek a směrnic MiFID jsou zákazníci rozděleni do tří kategorií: - Neprofesionální zákazník - Profesionální zákazník (např. banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry) - Způsobilé protistrany Všichni zákazníci, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie Profesionální zákazník, případně Způsobilá protistrana, jsou zařazeni v kategorii Neprofesionální zákazník. Každá kategorie zajišťuje zákazníkům adekvátní míru ochrany. Neprofesionálním zákazníkům náleží nejvyšší míra ochrany. 8. Komunikace se zákazníky Společnost M-cent s.r.o. při komunikaci se zákazníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, dodržuje ustanovení 15a ZPKT, to je především - nepoužívá nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Při komunikaci s neprofesionálním zákazníkem zajistí, aby z obsahu komunikace byly zřejmé údaje o společnosti a obchodníkovi. Dále, aby obsah komunikace byl dostačující, nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění. Zákazník může se společností M-cent s.r.o. komunikovat osobně, telefonicky, elektronicky, písemně, prostřednictvím faxu. Způsob komunikace je zvolen v závislosti na povaze investiční služby a provozních podmínkách. Vzájemná komunikace mezi společností M-cent s.r.o. a zákazníkem v souvislosti s poskytováním služeb probíhá v českém jazyce. Zákazníci mají možnost komunikovat také v anglickém jazyce. Zákazník je pravidelně informován ve vzájemně určených termínech o stavu svého portfolia, situaci na trzích s cennými papíry, poskytovaných službách společnosti M-cent s.r.o. včetně ceny související s investiční službou nebo investičním nástrojem a dalších informacích dle přání a potřeb zákazníka. Povahu, četnost a termíny zasílaných informací si zvolí zákazník dle svých potřeb a možností, minimálně však dochází ke komunikaci se zákazníkem ve lhůtách stanovených

7 7 Stránka právními předpisy. Další údaje v souvislosti s komunikací se zákazníkem jsou obsaženy ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti M-cent s.r.o., které jsou k dispozici na internetových stránkách společností M-cent s.r.o. Zákazník je vždy předem informován o formě a rozsahu komunikace, včetně konkrétních kontaktních údajích. V souvislosti s poskytováním investičního poradenství a služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů jsou používány konkrétní nahrávané telefonní linky a adresy pro elektronickou komunikaci, prostřednictvím které je zákazníkům poskytováno investiční poradenství. Podrobnosti pořizování, vedení, uchovávání a evidenci záznamů komunikace se zákazníkem jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci se zákazníkem a ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti M-cent s.r.o. dostupných na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o. 9. Propagační sdělení Všechna propagační sdělení či jiné zveřejňované informace vyjadřují názor Společnosti, který je založen na informacích pocházejících z vlastních či cizích zdrojů, vlastních výpočtech či předpokladech. Veškeré v takovýchto sděleních obsažené informace pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti. Společnost nezvřejňuje investiční doporučení, vyjma jednání na základě smlouvy se zákazníkem. Žádná informace, která není předána na základě smluvního vztahu, není doporučením k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů. Využije-li příjemce sdělení některou z investičních služeb u Společnosti či jakékoliv jiné třetí strany činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí. Společnost tímto nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmy způsobené přímo či nepřímo v důsledku využití těchto informací. 10. Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů V souladu s ustanovením 4 odst. 2 písmene a) ZPKT je společnost M-cent s.r.o. oprávněna poskytovat investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Nákup a prodej cenných papírů a případných jiných operací týkajících se cenných papírů je realizován na základě pokynů zákazníka, pokud jsou v souladu s ustanovením platných právních předpisů, smluvní dokumentace a všeobecných obchodních podmínek, které jsou přijaty společností M- cent s.r.o. a předány smluvnímu obchodníkovi s cennými papíry k uskutečnění realizace pokynu zákazníka. Zákazník může společnosti M-cent s.r.o. podávat své pokyny v následujících formách: - písemně osobně doručený písemný pokyn - písemně písemný pokyn zaslaný prostřednictvím poštovního doručovatele - faxem písemný pokyn zaslaný faxem - ústně telefonicky podaný pokyn na nahrávaný telefon - prostřednictvím zabezpečené sms brány společnosti M-cent s.r.o. (detailní postup podání pokynu prostřednictvím zabezpečené sms brány obdrží zákazník v manuálu a je součástí smluvní dokumentace zákazníka, zákazník je s tímto postupem detailně seznámen) - prostřednictvím webových stránek Zprostředkovatele po přihlášení na svůj uživatelský profil pomocí uživatelského jména a hesla v sekci investiční doporučení. Pokyn je podaný kliknutím na tlačítko ve sloupci akce v řádku příslušného investičního doporučení. Formát investičního doporučení odpovídá formátu investičního doporučení poskytovaného prostřednictvím sms brány. Tento formát je podrobně popsán a vysvětlen v informačním manuálu zabezpečené sms brány. Pokyn zákazníka musí minimálně obsahovat alespoň tyto povinné náležitosti: - identifikaci zákazníka/oprávněné osoby, která pokyn podala - identifikační heslo zákazníka, které si zákazník zvolí při podpisu smlouvy pokud se jedná o ústně podaný pokyn prostřednictvím nahrávaného telefonu nebo pokyn podaný zákazníkem prostřednictvím zabezpečené sms brány - podpis zákazníka podle podpisového vzoru pokud se jedná o písemně podaný pokyn - identifikační údaje investičního nástroje název investičního nástroje/isin - směr obchodu nákup/prodej - počet kusů investičního nástroje - cenový limit Podrobné informace v souvislosti se způsoby podání pokynů a náležitosti pokynů jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci se zákazníkem a v Zákaznickém manuálu Zabezpečená sms společnosti M-cent s.r.o. zveřejněném na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o Střet zájmů Společnost M-cent s.r.o. vždy jedná v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků. Za tímto účelem společnost M-cent s.r.o. zavedla a dodržuje, v souladu s platnými právními předpisy, účinné mechanismy, které mimo jiné zabrání střetu zájmů vedoucích k poškození zájmů zákazníka.

8 8 Stránka Zjišťování a řízení střetu zájmu upravuje vnitřní předpis Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů, který je zveřejněný na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o. 12. Pobídky Společnost M-cent s.r.o. jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Při poskytování investičních služeb společnost M-cent s.r.o. nepřijímá, nenabízí nebo neposkytuje poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu pobídku, vyjma určitých přípustných pobídek, které jsou v souladu se zmocněním v 15 odst. 5 ZPKT stanoveny v 15 vyhlášky č. 303/2010 Sb. 13. Odměna a poplatky Společnosti M-cent s.r.o. náleží za svou činnost smluvní odměna dle pravidel uvedených ve smluvní dokumentaci zákazníka. Forma odměny je v souladu s ustanovením 15 vyhlášky č. 303/2010 Sb., a přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby. Zákazník je podrobně seznámen se způsobem odměňování od začátku vzájemné komunikace a přesná výše odměny je součástí smluvní dokumentace. Poplatky za realizované obchody jsou uvedeny v sazebníku poplatků, který je nedílnou součástí smluvní dokumentace. Zákazník je vždy předem podrobně seznámen se způsobem odměňování a výší poplatků. 14. Reklamace a stížnosti Způsob přijetí, projednání a vyřízení reklamací a stížností upravuje samostatný vnitřní předpis společnosti M-cent s.r.o. Reklamační řád, který je zveřejněný na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o. a je k dispozici v zákaznickém centru společnosti M-cent s.r.o. 15. Ochrana osobních údajů Společnost M-cent s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOU ). Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále také "subjekt údajů") za účely stanovenými právními předpisy, dále za účelem jednání o poskytnutí investičních služeb, plnění smluvních závazků společnosti, ochrany zájmů a práv společnosti, oprávněného zveřejňování osobních údajů fyzických osob, nabízení obchodu a služeb a v rámci souhlasu fyzických osob, a to v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají případně jinou osobou v souladu ZOOU. Společnost zpracovává následující osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, kontaktní údaje - telefonní spojení, . Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, zpracovatelům, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů osob, které se společností M-cent s.r.o. hodlají uzavřít smluvní vztah v rozsahu žádaném společností je dobrovolné, nicméně ze strany společnosti je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu Účelem zpracování osobních údajů zákazníka na základě tohoto souhlasu je kromě účelů uvedených výše evidenční účel, poskytování investičních služeb, nabízení obchodu a služeb ze strany společnosti, a to i elektronickými prostředky. Shromážděné osobní údaje společnost M-cent s.r.o. uchovává a chrání je před zneužitím. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů se společností a na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých finančních závazků zákazníka z uzavřených smluv. M-cent s.r.o.

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACE O SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH, KATEGORIE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA Ustanovení pro všechny klienty 1.

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

1 15h odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

1 15h odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění Informace pro zákazníky společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. uveřejněné podle pravidel Směrnice 2004/39/EC o trzích s finančními nástroji (MiFID) Tento informační dokument shrnuje nejpodstatnější

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Smlouva o poskytování investičních služeb

Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva č.. Komisionářská smlouva o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost World Investment Mediator s.r.o., (dále jen Zprostředkovatel ) v souladu s ust. 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Obchodování s drahými kovy Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Praha 5. listopadu 2012 Srovnání obchodů s drahými kovy S UniCredit Privátn tním Bankovnictv ankovnictvím

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Údaje o Bance a základní informace související s investičními službami jí poskytovanými

Údaje o Bance a základní informace související s investičními službami jí poskytovanými Obecné informace týkající se poskytování investičních služeb Informace poskytované klientům V souladu s ustanovením 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Nejvyšší stimulace v historii Evropy Prezident ECB Mario Dragi potvrdil na tiskové konferenci 2.10.2014 začátek největší stimulace kapitálových trhů v historii Evropy. Jedná se o 400

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více