Informační manuál společnosti M-cent s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační manuál společnosti M-cent s.r.o."

Transkript

1 1 Stránka Informační manuál společnosti M-cent s.r.o. Tento souhrn informací byl vytvořen pro potřeby zákazníků společnosti M-cent s.r.o. a slouží jako průvodce důležitými body vzájemné spolupráce. Snahou společnosti M-cent s.r.o. je zajistit svým zákazníkům maximální možný servis a profesionální péči v oblasti poskytovaných služeb, a to i nad rámec svých zákonných povinností a směrnic. Informační manuál obsahuje zejména údaje o společnosti M-cent s.r.o., poskytovaných investičních službách a nástrojích, a s tím i spojených rizicích, způsobu vzájemné komunikace a další skutečnosti potřebné pro orientaci v této oblasti. Cílem Informačního manuálu společnosti M-cent s.r.o. je zdůraznit a zpřehlednit důležité skutečnosti v oblasti investičních služeb a nabídnout tak svým zákazníkům přesné, jasné a neskreslené informace přehlednou formou a v jednom dokumentu. Uvedené informace jsou v souladu se směrnicemi Evropské unie o trzích finančních nástrojů MiFID Markets in Financial Instruments Directive, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů upravující pravidla při poskytování investičních služeb. Hlavní zásady MiFID Markets in Financial Instruments Directive jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků poskytovat korektní, jasné a úplné informace, které nejsou zavádějící poskytovat investiční služby odpovídající investičnímu profilu investora M-cent s.r.o. Společnost M-cent s.r.o., založená v květnu roku 2009 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , je registrovaný investiční zprostředkovatel (dále také jen Zprostředkovatel ) na základě osvědčení o registraci investičního zprostředkovatele, které podle ustanovení 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT ), vydala Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, (dále jen ČNB ). Sídlo společnosti: M-cent s.r.o., Masarykovo náměstí 33, Mnichovice IČ: Telefonická infolinka: Internetové stránky: Společnost M-cent s.r.o. jedná se zákazníky pomocí vázaných zástupců, registrovaných u ČNB v souladu s ustanovením 32a ZPKT, nebo pomocí konzultantů, a to vždy na základě písemné smlouvy. Pro realizaci obchodů na evropských trzích a trzích v USA využívá společnost M-cent s.r.o. služeb licencovaného obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers (UK) Limited se sídlem na adrese 1 Carey Lane, London, EC2V 8AE, schválená a registrovaná FAS (Financial Services Authority), registrační číslo (dále jen obchodník ). K zabezpečení výkonu činností společnost M-cent s.r.o. zavedla a dodržuje vnitřní směrnice a předpisy, administrativní postupy, pravidla a postupy, a to zejména v souladu se ZPKT, příslušnými vyhláškami, právními předpisy a směrnicemi MiFID. 1. Poskytované investiční služby a investiční nástroje Společnost M-cent s.r.o. je oprávněna poskytovat v souladu s ustanovením 4 odst. 2 písm. a) nebo e) ZPKT tyto hlavní investiční služby: - přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů - investiční poradenství týkající se investičních nástrojů Při poskytování investičních služeb podléhá společnost M-cent s.r.o. dozoru ČNB. Společnost M-cent s.r.o. poskytuje investiční služby v souladu s 32 ZPKT, zejména s vynaložením odborné péče, především jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Společnost M-cent s.r.o. v souladu se ZPKT poskytuje hlavní investiční služby týkající se těchto investičních nástrojů:

2 2 Stránka - investiční cenné papíry (především akcie, dluhopisy, ETF, komoditní ETF) - cenné papíry vydané fondem kolektivního investování 2. Další poskytované služby Společnost M-cent s.r.o. je na základě živnostenského oprávnění oprávněna působit v těchto oborech: - činnost informačních a zpravodajských kanceláří - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - zprostředkování obchodu a služeb 3. Obecné zásady Poskytování služeb je prováděno v souladu se smluvní dokumentací se zákazníkem, českými právními předpisy, metodickými pokyny, stanovisky Ministerstva financí ČR a/nebo Českou národní bankou, platnými předpisy jednotlivých burzovních domů, vypořádacích center, zahraničními předpisy a pravidly zahraničních orgánů dozoru, pravidly, technickými parametry a zvyklostmi zahraničních trhů, depozitářů, registračních a vypořádacích center, obchodními podmínkami třetích osob. Společnost M-cent s.r.o. informuje zákazníky o cenách a údajích o cenných papírech na internetových stránkách a dále individuální formou. Zákazník je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho rozhodnutí podat pokyn. Při poskytování hlavních investičních služeb bez poradenského prvku je společnost M-cent s.r.o. v souladu s právními předpisy oprávněna vyžadovat od zákazníka informace o jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic, které umožní posoudit, zda zvažovaná hlavní investiční služba, instrument či obchod, jsou pro zákazníka přiměřené. Při poskytování investičního poradenství je společnost M-cent s.r.o. v souladu s právními předpisy oprávněna vyžadovat od zákazníka informace o jeho finanční situaci, investičních cílech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic, k vyhodnocení investičního profilu zákazníka Dotazník investora. Na veškeré informace takto získané se vztahuje povinnost mlčenlivosti. Společnost M-cent s.r.o. není povinna posuzovat, zda je zvažovaná investiční služba spočívající v přijímání a předávání pokynů pro zákazníka vhodná, přiměřená, je-li prováděna z podnětu zákazníka. 4. Vyžadování informací od zákazníků Při poskytování investičních služeb je investiční zprostředkovatel povinen získat od zákazníka nezbytné informace o jeho odborných znalostech v oblasti investic, zejména o znalostech služeb, investičních nástrojů a obchodů, předchozích zkušenostech zákazníka v oblasti investic, zejména o délce, frekvenci, rozsahu a povaze obchodování. Dále o finančním zázemí zákazníka, přiměřeně poskytované investiční službě tedy alespoň údaje o zdroji a výši pravidelných příjmů, finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách. Prosíme proto o sdělení veškerých informací, které jsou podstatné pro stanovení Vašeho osobního investičního profilu investičnímu zprostředkovateli resp. obecně osobě, se kterou jednáte v souvislosti s Vaší investicí. Investiční zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené chybným vyhodnocením investičního profilu v důsledku toho, že mu nebyly sděleny informace podstatné pro stanovení tohoto investičního profilu. 5. Informování zákazníků Investiční zprostředkovatel je povinen na základě ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu a souvisejících předpisů informovat zákazníka o investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat, o možných rizicích která mohou být spojena s požadovanou investiční službou nebo investičním nástrojem a o možných zajištěních proti nim včetně vysvětlení pákového efektu a rizika ztráty celé investice. O tom zda mohou rizika spojená s investičním nástrojem složeným ze dvou a více investičních nástrojů nebo jiných složek být pravděpodobně vyšší než rizika spojená s jeho jednotlivými složkami, a jak jejich vzájemné působení zvyšuje rizika spojená s daným investičním nástrojem. O požadavcích spojených s obchodováním na úvěr nebo obdobným způsobem obchodování, které se týkají daného investičního nástroje. Dále také o režimu ochrany majetku zákazníka, zejména o tom, že pokud účty, na kterých budou nebo jsou vedeny investiční nástroje nebo peněžní prostředky, podléhají právu státu, který není členským státem Evropské unie, a že práva k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům se mohou v důsledku toho lišit. O existenci všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, které má obchodník s cennými papíry ve vztahu k investičním nástrojům nebo peněžním prostředkům zákazníka, včetně existence podobných práv a nároků ze strany

3 3 Stránka schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení a o tom, u které osoby jsou nebo budou na účtu vedeny peněžní prostředky zákazníka. Čtěte proto, prosím, pozorně následující část tohoto informačního manuálu. Informace o investičních nástrojích, rizicích a režimu ochrany majetku dle 15d odst. 1 písm. c), d) a f) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a navazující ustanovení 19 odst.1 písm. a), b) a e) vyhlášky č. 303/2010 Sb Investiční nástroje a jejich povaha a vlastnosti Akcie Akcie představuje cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti. Akcie mohou být vydávány v listinné nebo zaknihované podobě. S akciemi je spojen kapitálový výnos spočívající v kladném rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou akcie a v případě, že je tento rozdíl záporný, jedná se samozřejmě o kapitálovou ztrátu a dividendový výnos související s vyplacenou dividendou majiteli akcie. Akcie mohou být obchodovány na regulovaném trhu i mimo něj Dluhopisy Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto investičního nástroje. Konkrétní podoba tohoto závazku závisí na druhu dluhopisu. Dluhopisy můžeme dělit zejména podle doby splatnosti (krátkodobé, dlouhodobé), podle druhu emitenta (dluhopisy veřejného sektoru, bankovní dluhopisy, dluhopisy korporací apod.), podle způsobu výplaty kupónu (bezkupónové dluhopisy, dluhopisy s fixním kupónem, dluhopisy s proměnlivým kupónem apod.). Možný výnos z dluhopisu je bezprostředně spojen s typem dluhopisu Cenné papíry kolektivního investování Kolektivním investováním se podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. V jiných zemích Evropské unie však znají i některé další instituty, např. ETF (tzv. Exchange Traded Fund). Exchange Traded Funds (ETFs) jsou fondy, které na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů vydaly své akcie. S těmito ETF lze obchodovat na oficiálním trhu (burze). S ETFs lze obchodovat stejně jako s akciemi. Fondy naplňující určitou strategii mohou například investovat jen do tzv. růstových nebo hodnotových titulů či vybírat tituly dle jejich tržní kapitalizace. Jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních nástrojů 5.2. Základní rizika související s obchodováním s investičními nástroji S obchodování s investičními nástroji je spojená celá řada rizik. Zejména se jedná o následující případy: kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými cennými papíry v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných cenných papírů a tyto kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry, které jsou nebo mohou být předmětem pokynů zákazníka, se mohou měnit, tzn. růst a klesat, jejich vývoj lze pouze předpokládat a nikoliv zaručit a zaručena nemusí být ani návratnost investované částky či může dojít k její úplné ztrátě cenné papíry denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách Prodejnost či dostupnost nástrojů závisí na likviditě určitého investičního nástroje a v některých případech může být obtížné koupit či prodat určitý investiční nástroj Obchodování na úvěr Obchodování s využitím úvěru představuje vysoký stupeň rizika a může vést ke ztrátě finančních prostředků vyšší než investovaná částka. Pokles kurzů investičních nástrojů nakoupených na úvěr nebo půjčených investičních nástrojů může znamenat nutnost složit obchodníkovi s cennými papíry další peněžní prostředky, bude-li chtít zákazník zabránit nucenému prodeji svých investičních nástrojů. Při obchodování na úvěr má obchodník s cennými papíry právo při poklesu hodnoty investičních nástrojů kdykoliv prodat tyto nástroje aniž by kontaktoval zákazníka a zákazník nemá právo rozhodnout, které z těchto nástrojů budou prodány. Pokud plně nerozumíte principu obchodování na úvěr, měl byste se poradit s profesionálním finančním poradcem. Pokud chcete využívat úvěr při Vašem obchodování na kapitálovém trhu, měl byste zvážit, zda je to vhodné vzhledem k Vašim osobním finančním cílům, Vaší toleranci k riziku či jiným okolnostem známým pouze Vám Pákový efekt

4 4 Stránka Při obchodování na úvěr vzniká tzv. pákový efekt (leverage). Investor musí dodat pouze část finančních prostředků nutných k uzavření obchodu, plně však přebírá ztráty nebo zisky z obchodu vyplývající. To má za následek, že i malá procentní změna v kurzu obchodovaného aktiva znamená velkou změnu investorovy finanční pozice. Příklad fungování pákového efektu: Investor nakoupí kontrakt na devizovém trhu s nominální hodnotou USD. K zakoupení kontraktu je však třeba pouze 1000 USD, pákový efekt tak představuje hodnotu / (tj. 1/1000). Dojde-li k posunu kurzu pouze o 0,1%, znamená to, že hodnota investorovy pozice se změnila o 100% (0,1% x 1000), je tedy buď dvojnásobná (2000 USD), nebo v případě nepříznivého posunu ztratil investor celý svůj vklad Rizika pákového efektu integrovaného přímo v investičním nástroji Mezi speciální skupinu ETF patří Short-ETF a pákové ETF (fond kopíruje vývoj indexu či jiného podkladového aktiva v násobcích například při poklesu/růstu indexu o jednotku klesne/vzroste hodnota ETF o dvě jednotky) Intra-day obchodování Tzv. intra-day obchodování je strategií, při níž investor nakupuje a prodává shodné cenné papíry nebo jiná aktiva v průběhu jednoho nebo nejvýše několika málo obchodních dní. Investor tedy nakoupí v jeden den určité množství cenných papírů (příp. deviz, komodit) a ještě týž nebo následující den je opět prodá. Investor obvykle očekává zisk z vystižení krátkodobých výkyvů kurzů cenných papírů nebo trendů vývoje kurzů, často využívá metody technické analýzy cenných papírů. Úspěch při využívání strategie obchodování intra-day předpokládá hluboké znalosti problematiky finančního trhu. Investor musí při intra-day obchodování mít poměrně hluboké znalosti zejména o fungování trhů cenných papírů, technik a strategií obchodování. Navíc by měl investor vědět, jak funguje obchodník s cennými papíry, který investorovi přístup na trhy zprostředkovává, zejména jakým způsobem zpracovává a provádí pokyny, které mu investor zadává a jaká jsou pravidla konkrétního trhu, na němž bude obchodovat. Během prodlevy mezi okamžikem, kdy investor podá pokyn obchodníkovi, a okamžikem, kdy obchodník podá pokyn na trh se totiž na trhu mohou objevit nové podstatné informace, které mohou významně změnit tržní situaci. Intra-day obchodování může být extrémně rizikové. Obecně není tato strategie vhodná pro investory s omezenými finančními zdroji, nízkými investičními zkušenosti ani pro investory, kteří vyžadují ochranu svých prostředků před rizikem ztráty. Intra-day investor musí být připraven nést možnou ztrátu všech prostředků, které na tuto strategii vyčlenil. Rozumný investor by proto nikdy neměl na intra-day obchodování používat celoživotní úspory, peníze z půjček a úvěrů, rezervy pro naléhavé výdaje, na pořízení bydlení či automobilu, ani prostředky určené pro hrazení běžných výdajů. Náklady na intra-day obchodování na poplatcích jsou vždy vysoké, a to i tehdy, jsou-li poplatky za jednotlivé obchody nízké. Obchodování v průběhu dne je agresivní obchodní strategií s velkým množstvím provedených obchodů, přičemž investor přitom platí poplatek za každý jednotlivý obchod. Celkové výdaje na poplatky tedy mohou podstatně prohloubit ztrátu investora nebo významně sníží jeho zisk. Například při poplatcích 20 USD za obchod, při 220 obchodních dnech v roce a při 4 obchodech denně musí investor obchodováním vydělat alespoň USD ročně, tzn. více než Kč, jen aby uhradil poplatky makléřské společnosti. Investoval-li investor Kč, musel by jeho roční zisk přesáhnout 56 %, aby se jeho investice udržela nominálně na stejné výši Rizika spojená s investičním poradenstvím Riziko vyplývajícího z charakteru poskytovaných investičních služeb, tedy zejména ze způsobu vedení obchodní komunikace. Vzhledem k volatilnímu vývoji cen jednotlivých investičních nástrojů na akciových trzích, k výši akceptovatelného rizika zákazníkem, vyhodnoceného dle informací poskytnutých zprostředkovateli, může v průběhu roku docházet ke zvýšené aktivitě při poskytovaném investičním poradenství vyplývající zejména z fundamentální a technické analýzy. Toto riziko spočívá v tom, že může být při realizaci takových obchodů účet zákazníka zatížen poplatky z těchto obchodů, které spolu s četností obchodů mohou vykazovat znaky nadměrného obchodování dle Stanoviska ČNB k problematice churningu, jako neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka. Toto může mít negativní následek pro zákazníka spočívající v placení vyšších provizí obchodníkovi s cennými papíry za uskutečnění obchodů na jeho účet, nebo provizí za investiční služby Zprostředkovateli. I přes poskytnutí takového investičního poradenství vedoucí k vyšší četnosti obchodů, zákazník tímto není vázán a nemusí jej při svém konečném rozhodování akceptovat, je povinen nepodat takové pokyny k nákupu či prodeji investičních

5 5 Stránka nástrojů, které nejsou v souladu s jeho investičním záměrem, akceptovatelnou mírou rizika a dalším okolnostem rozhodným pro účel a povahu jeho investice. Vzhledem k charakteru a četnosti poskytovaných investičních služeb, tedy přijímání a předávání pokynů a poskytování investičního poradenství Zprostředkovatelem, musí každý provedený pokyn zákazníka být v souladu s jeho kvalifikovanou a svobodnou vůlí a s vědomím investičních rizik dopadajících na jeho majetkový účet. Zprostředkovatel informuje zákazníka o skutečnostech rozhodné pro vývoj kurzu investičních nástrojů prostřednictvím svého informačního systému, elektronickými komunikačními kanály, telefonicky či jakýmkoliv jiným způsobem a Zákazník je povinen pravidelně sledovat informace o investičních nástrojích zařazených v portfoliu a odmítnout investiční doporučení, které není v souladu s jeho kvalifikovanou a svobodnou vůlí a s vědomím investičních rizik dopadajících na jeho majetkový účet. Zákazník souhlasí s tím, uskutečnění obchodů na základě jím udělených souhlasů s provedením těchto obchodů, nemůže být vykládáno jako kontrola nad objemem a frekvencí obchodování na jeho majetkovém účtu ve smyslu stanoviska ČNB STAN/1/ Měnová rizika Zisk nebo ztráta z transakcí se smlouvami vyjádřenými v cizí měně (ať jiţ jsou obchodovány ve vaší vlastní nebo cizí jurisdikci) budou ovlivněny kolísáním směnných kurzů v případech, kde je potřeba provést přepočet smlouvy z cizí měny na jinou měnu. Výše zmíněná obecná rizika rozhodně nepředstavují úplný katalog rizik souvisejících s investičními nástroji a obchodování s nimi může být spojeno s dalšími riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního instrumentu, pohybů jeho kurzu, fluktuace měnových kurzů a rovněž z předpisů a zvyklostí veřejných trhů, resp. zemí Režim ochrany majetku Uložené peněžní prostředky a majetek Měli byste se seznámit s ochranou peněžních prostředků či jiného majetku, který používáte jako vklad pro tuzemské a zahraniční transakce, zejména pro případ platební neschopnosti (insolvence) nebo konkurzu firmy. Míra, v níž můžete získat zpět své peněžní prostředky nebo majetek, se může řídit konkrétními právními předpisy nebo místními pravidly. V některých jurisdikcích, bude majetek, který bylo možné výslovně určit jako váš, oceněn v poměrné výši stejným způsobem jako peněžní prostředky, za účelem jejich rozdělení v případě deficitu Provize a jiné poplatky Předtím, než začnete obchodovat, byste si měli nechat jasně vysvětlit veškeré provize, odměny a jiné poplatky, za které budete odpovídat. Tyto poplatky budou mít dopad na váš čistý zisk nebo navýší vaši ztrátu Transakce v jiných jurisdikcích Transakce na trzích v jiných jurisdikcích, včetně trhů, které mají oficiální vazbu na tuzemský trh, vás mohou vystavit dalšímu riziku. Na těchto trzích můžete podléhat regulaci, která eventuálně zajišťuje odlišnou nebo sníženou ochranu investorů. Předtím, než začnete obchodovat, byste se měli informovat o veškerých pravidlech, která jsou relevantní pro vaše konkrétní transakce. Váš místní regulační orgán nebude schopen prosadit vynucení předpisů regulačních orgánů nebo trhů v jiných jurisdikcích, ve kterých byly vaše transakce provedeny Technické prostředky pro obchodování Většina zařízení elektronického obchodování je podporována systémy s prvky výpočetní techniky pro postoupení objednávek, provádění, párování, registraci nebo zúčtování obchodů. Stejně jako je tomu u všech zařízení a systémů, jsou i tyto náchylné k dočasným výpadkům nebo poruchám. Vaší snaze získat zpět určité ztráty z takových situací může bránit omezení odpovědnosti, které ukládá provozovatel systému, trh, zúčtovací středisko a/nebo členské firmy. Výše těchto omezení se může lišit Garanční fond obchodníka s cennými papíry v tuzemsku Garanční fond obchodníka s cennými papíry (dále jen "fond") je právnickou osobou zabezpečující záruční systém, tedy je jí svěřen zákonem výkon veřejné moci. Není státním fondem ani správním orgánem a není ve své kompetenci podřízen Ministerstvu financí ani jinému státnímu orgánu. Hlavním účelem zřízení fondu je fungování záručního systému, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Jedná se tedy o určitou pojistku zákazníkům obchodníků, aby v případě špatného hospodaření nebo fungování obchodníka nepřišli o veškerý svůj majetek, svěřený obchodníkovi. K zajištění takového účelu dozajista potřebuje fond nemalé prostředky. Pokud se obchodník dostane do situace, kdy není schopen dostát svým závazkům, nebo na něj soud prohlásí konkurz, oznámí tyto skutečnosti Česká národní banka fondu. Po určité dohodě fond uveřejní informaci, že obchodník není schopen

6 6 Stránka dostát svým závazkům a současně uveřejní místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplat z fondu, přičemž lhůta není kratší než pět měsíců od uveřejnění zjištění. Ovšem ne všichni zákazníci mají na náhradu nárok. Z fondu nemá na náhradu nárok Česká konsolidační agentura, územní samosprávný celek a osoba, která v průběhu předchozích tří let byla určitým způsobem provázána s obchodníkem nebo se dopustila určité trestné činnosti tak, jak je uvedeno taxativním výčtem v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 procent částky, která se dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu vypočte jako rozdíl součtu hodnot všech složek majetku zákazníka, včetně případného spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky a hodnoty závazků zákazníka vůči obchodníkovi splatných ke dni, kdy fond obdrží oznámení od České národní banky. Hodnota peněžních prostředků svěřených bance a pojištěných podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, se do výpočtu nezahrnuje. Nejvýše se však vyplatí částka odpovídající EUR a to v českých korunách pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry. Pro výpočet hodnot investičních nástrojů jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů ke dni, kdy fond obdrží oznámení od České národní banky. Při výpočtu se přihlédne i k dalším skutečnostem uvedeným v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Okamžikem výplaty náhrad se stává fond věřitelem obchodníka, a to v rozsahu těchto náhrad. Pokud zákazník obchodníka přihlásil svou pohledávku do konkursu na majetek obchodníka, stává se fond stejným momentem a ve stejném rozsahu namísto zákazníka konkursním věřitelem obchodníka v úpadku. Na žádost fondu vyznačí insolvenční správce tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek. Tyto zásady zákona 11) však mnohdy soudy vykládají různě, což způsobuje mnohaleté spory mezi zákazníky obchodníka a fondem Ochrana zákaznických účtů u obchodníka Interactive Brokers Zákaznícké účty vedené u obchodníka s cennými papíry Interactive Brokers spadají pod ochranu Securities Investor Protection Corporation ("SIPC") kde maximální pokrytí ztrát v případě úpadku obchodníka činí $ (s hotovostním sublimitem $ 250,000) a dále je tato ochrana rozšířena pod nadstavbou Interactive Brokers při SIPC na $30 mil. u Lloyd s of London (s hotovostním sublimitem $900,000) v celkové výši krytí 150 milionů dolarů. Ochrana nezahrnuje futures a opce na futures. Stejně jako u všech obchodníků s cennými papíry, toto krytí poskytuje ochranu proti úpadku obchodníka, nikoliv proti ztrátě tržní hodnoty cenných papírů. Bližší informace o SIPC a FINRA: 6. Opatření proti praní špinavých peněz Obchodník s cennými papíry provádí prvotní identifikaci zákazníka při uzavírání smluvního vztahu se zákazníkem a následnou identifikaci vždy, pokud má dojít k jakékoliv transakci s finančními prostředky či investičními nástroji zákazníka. Následná identifikaci je prováděna prostřednictvím sdělení osobních údajů zákazníka a hesla. 7. Kategorizace zákazníků Dle ZPKT, prováděcích vyhlášek a směrnic MiFID jsou zákazníci rozděleni do tří kategorií: - Neprofesionální zákazník - Profesionální zákazník (např. banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry) - Způsobilé protistrany Všichni zákazníci, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie Profesionální zákazník, případně Způsobilá protistrana, jsou zařazeni v kategorii Neprofesionální zákazník. Každá kategorie zajišťuje zákazníkům adekvátní míru ochrany. Neprofesionálním zákazníkům náleží nejvyšší míra ochrany. 8. Komunikace se zákazníky Společnost M-cent s.r.o. při komunikaci se zákazníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, dodržuje ustanovení 15a ZPKT, to je především - nepoužívá nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Při komunikaci s neprofesionálním zákazníkem zajistí, aby z obsahu komunikace byly zřejmé údaje o společnosti a obchodníkovi. Dále, aby obsah komunikace byl dostačující, nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění. Zákazník může se společností M-cent s.r.o. komunikovat osobně, telefonicky, elektronicky, písemně, prostřednictvím faxu. Způsob komunikace je zvolen v závislosti na povaze investiční služby a provozních podmínkách. Vzájemná komunikace mezi společností M-cent s.r.o. a zákazníkem v souvislosti s poskytováním služeb probíhá v českém jazyce. Zákazníci mají možnost komunikovat také v anglickém jazyce. Zákazník je pravidelně informován ve vzájemně určených termínech o stavu svého portfolia, situaci na trzích s cennými papíry, poskytovaných službách společnosti M-cent s.r.o. včetně ceny související s investiční službou nebo investičním nástrojem a dalších informacích dle přání a potřeb zákazníka. Povahu, četnost a termíny zasílaných informací si zvolí zákazník dle svých potřeb a možností, minimálně však dochází ke komunikaci se zákazníkem ve lhůtách stanovených

7 7 Stránka právními předpisy. Další údaje v souvislosti s komunikací se zákazníkem jsou obsaženy ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti M-cent s.r.o., které jsou k dispozici na internetových stránkách společností M-cent s.r.o. Zákazník je vždy předem informován o formě a rozsahu komunikace, včetně konkrétních kontaktních údajích. V souvislosti s poskytováním investičního poradenství a služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů jsou používány konkrétní nahrávané telefonní linky a adresy pro elektronickou komunikaci, prostřednictvím které je zákazníkům poskytováno investiční poradenství. Podrobnosti pořizování, vedení, uchovávání a evidenci záznamů komunikace se zákazníkem jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci se zákazníkem a ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti M-cent s.r.o. dostupných na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o. 9. Propagační sdělení Všechna propagační sdělení či jiné zveřejňované informace vyjadřují názor Společnosti, který je založen na informacích pocházejících z vlastních či cizích zdrojů, vlastních výpočtech či předpokladech. Veškeré v takovýchto sděleních obsažené informace pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti. Společnost nezvřejňuje investiční doporučení, vyjma jednání na základě smlouvy se zákazníkem. Žádná informace, která není předána na základě smluvního vztahu, není doporučením k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů. Využije-li příjemce sdělení některou z investičních služeb u Společnosti či jakékoliv jiné třetí strany činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí. Společnost tímto nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmy způsobené přímo či nepřímo v důsledku využití těchto informací. 10. Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů V souladu s ustanovením 4 odst. 2 písmene a) ZPKT je společnost M-cent s.r.o. oprávněna poskytovat investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Nákup a prodej cenných papírů a případných jiných operací týkajících se cenných papírů je realizován na základě pokynů zákazníka, pokud jsou v souladu s ustanovením platných právních předpisů, smluvní dokumentace a všeobecných obchodních podmínek, které jsou přijaty společností M- cent s.r.o. a předány smluvnímu obchodníkovi s cennými papíry k uskutečnění realizace pokynu zákazníka. Zákazník může společnosti M-cent s.r.o. podávat své pokyny v následujících formách: - písemně osobně doručený písemný pokyn - písemně písemný pokyn zaslaný prostřednictvím poštovního doručovatele - faxem písemný pokyn zaslaný faxem - ústně telefonicky podaný pokyn na nahrávaný telefon - prostřednictvím zabezpečené sms brány společnosti M-cent s.r.o. (detailní postup podání pokynu prostřednictvím zabezpečené sms brány obdrží zákazník v manuálu a je součástí smluvní dokumentace zákazníka, zákazník je s tímto postupem detailně seznámen) - prostřednictvím webových stránek Zprostředkovatele po přihlášení na svůj uživatelský profil pomocí uživatelského jména a hesla v sekci investiční doporučení. Pokyn je podaný kliknutím na tlačítko ve sloupci akce v řádku příslušného investičního doporučení. Formát investičního doporučení odpovídá formátu investičního doporučení poskytovaného prostřednictvím sms brány. Tento formát je podrobně popsán a vysvětlen v informačním manuálu zabezpečené sms brány. Pokyn zákazníka musí minimálně obsahovat alespoň tyto povinné náležitosti: - identifikaci zákazníka/oprávněné osoby, která pokyn podala - identifikační heslo zákazníka, které si zákazník zvolí při podpisu smlouvy pokud se jedná o ústně podaný pokyn prostřednictvím nahrávaného telefonu nebo pokyn podaný zákazníkem prostřednictvím zabezpečené sms brány - podpis zákazníka podle podpisového vzoru pokud se jedná o písemně podaný pokyn - identifikační údaje investičního nástroje název investičního nástroje/isin - směr obchodu nákup/prodej - počet kusů investičního nástroje - cenový limit Podrobné informace v souvislosti se způsoby podání pokynů a náležitosti pokynů jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci se zákazníkem a v Zákaznickém manuálu Zabezpečená sms společnosti M-cent s.r.o. zveřejněném na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o Střet zájmů Společnost M-cent s.r.o. vždy jedná v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků. Za tímto účelem společnost M-cent s.r.o. zavedla a dodržuje, v souladu s platnými právními předpisy, účinné mechanismy, které mimo jiné zabrání střetu zájmů vedoucích k poškození zájmů zákazníka.

8 8 Stránka Zjišťování a řízení střetu zájmu upravuje vnitřní předpis Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů, který je zveřejněný na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o. 12. Pobídky Společnost M-cent s.r.o. jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Při poskytování investičních služeb společnost M-cent s.r.o. nepřijímá, nenabízí nebo neposkytuje poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu pobídku, vyjma určitých přípustných pobídek, které jsou v souladu se zmocněním v 15 odst. 5 ZPKT stanoveny v 15 vyhlášky č. 303/2010 Sb. 13. Odměna a poplatky Společnosti M-cent s.r.o. náleží za svou činnost smluvní odměna dle pravidel uvedených ve smluvní dokumentaci zákazníka. Forma odměny je v souladu s ustanovením 15 vyhlášky č. 303/2010 Sb., a přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby. Zákazník je podrobně seznámen se způsobem odměňování od začátku vzájemné komunikace a přesná výše odměny je součástí smluvní dokumentace. Poplatky za realizované obchody jsou uvedeny v sazebníku poplatků, který je nedílnou součástí smluvní dokumentace. Zákazník je vždy předem podrobně seznámen se způsobem odměňování a výší poplatků. 14. Reklamace a stížnosti Způsob přijetí, projednání a vyřízení reklamací a stížností upravuje samostatný vnitřní předpis společnosti M-cent s.r.o. Reklamační řád, který je zveřejněný na internetových stránkách společnosti M-cent s.r.o. a je k dispozici v zákaznickém centru společnosti M-cent s.r.o. 15. Ochrana osobních údajů Společnost M-cent s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOU ). Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále také "subjekt údajů") za účely stanovenými právními předpisy, dále za účelem jednání o poskytnutí investičních služeb, plnění smluvních závazků společnosti, ochrany zájmů a práv společnosti, oprávněného zveřejňování osobních údajů fyzických osob, nabízení obchodu a služeb a v rámci souhlasu fyzických osob, a to v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají případně jinou osobou v souladu ZOOU. Společnost zpracovává následující osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, kontaktní údaje - telefonní spojení, . Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, zpracovatelům, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů osob, které se společností M-cent s.r.o. hodlají uzavřít smluvní vztah v rozsahu žádaném společností je dobrovolné, nicméně ze strany společnosti je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu Účelem zpracování osobních údajů zákazníka na základě tohoto souhlasu je kromě účelů uvedených výše evidenční účel, poskytování investičních služeb, nabízení obchodu a služeb ze strany společnosti, a to i elektronickými prostředky. Shromážděné osobní údaje společnost M-cent s.r.o. uchovává a chrání je před zneužitím. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu trvání smluvních vztahů se společností a na dobu dalších čtyř let od splnění veškerých finančních závazků zákazníka z uzavřených smluv. M-cent s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ)

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Tyto Obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako OP ) vytvářejí rámec pro poskytování investičních služeb a upravují práva a povinnosti, vyplývající

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností World Investment Mediator, s.r.o., IČ: 29033152, se

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více