SPRÁVA MAJETKU M STA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVA MAJETKU M STA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ, CSc. Autor: Veronika PA ÍZKOVÁ Brno, duben 2006 Digitally signed by SVI(Jiri Polacek) Date: :29:23 +01'00'

2

3

4 Jméno a p íjmení autora: Název diplomové práce: Správa majetku m sta Název práce v angli tin : Administration of property of city Katedra: Ve ejná ekonomie Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. Rok obhajoby: 2006 Anotace P edm tem diplomové práce Správa majetku m sta je výzkum funkcí a významu majetku obce, identifikace specifik hospoda ení a správy s tímto majetkem. Teoretická ást, tj. první, druhá a t etí kapitola, je zam ena na deskripci a rozbor teoretických východisek, na vymezení postavení obce jako vlastníka majetku, na sledování realizace funkcí majetku obce, na právní principy hospoda ení a správy v etn možnosti využití metod managementu v této oblasti. V praktické ásti, tj. ve tvrté kapitole, je potom analyzována majetková základna, hospoda ení s majetkem a jeho správa ve statutárním m st Brn. Annotation The main subject of the diploma Administration of property of city is represented by research of functions and relevancy of the municipal property, identification of specific management concerning municipal property. The theoretical part (i. e the first, the second and the third chapter) is focused on description and analyze of theoretical assumptions, status of the municipality as a possessor of municipal property, monitoring the realization of the functions of the municipal property, legal principles of management and administration as well as utilization manager methods in this sphere. In the practical part (i. e the forth chapter) are analyzed property base, property management and its administration of the corporate town Brno. Klí ová slova Správa majetku, struktura majetku, rozpo et, metody managementu, investice, majetková politika. Keywords Administration of property, structure of property, budget, methods of management, investment, property policy.

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Správa majetku m sta vypracovala samostatn pod vedením Doc. PhDr. Jana Šelešovského, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brn dne vlastnoru ní podpis autora

6 Na tomto míst bych ráda pod kovala Doc. PhDr. Janovi Šelešovskému, CSc. za cenné p ipomínky a odborné rady, kterými p isp l k vypracování této diplomové práce. Dále d kuji pracovník m Magistrátu m sta Brna za poskytnuté informace a ochotnou spolupráci.

7 OBSAH ÚVOD OBEC A MAJETEK Obec jako vlastník a spoluvlastník Vykonavatelé vlastnického práva obcí Organiza ní složky obce P ísp vkové organizace Svazky obcí Majetek obce v historickém kontextu Význam majetku pro innost obce Druhy majetku ve vlastnictví obce Vhodná struktura majetku Shrnutí kapitoly HOSPODA ENÍ S MAJETKEM OBCE Základní povinnosti hospoda ení Nakládání s majetkem Nabývání majetku Smluvní nabývání Jiné zp soby nabývání majetku Evidence majetku Ú etní evidence Evidence v katastru nemovitostí Rozpo et obce Majetek statutárních m st Shrnutí kapitoly SPRÁVA MAJETKU OBCE Metody managementu v majetkové oblasti Facility management Projektové ízení Majetková politika Zastupitelstvo obce a majetkoprávní úkony Organizace majetkového odboru Rozhodování o investicích...51

8 3.3 Shrnutí kapitoly SPRÁVA MAJETKU STATUTÁRNÍHO M STA BRNA Profil Brna P sobnost m sta a m stských ástí v majetkové oblasti Majetek statutárního m sta Brna Struktura majetku Správa a hospoda ení s majetkem m sta Brna Rozd lení správy majetku Nemovitý majetek Movitý majetek Investi ní proces Shrnutí kapitoly...84 ZÁV R...85 POUŽITÉ ZROJE...89 SEZNAM OBRÁZK, GRAF A TABULEK...92 SEZNAM P ÍLOH...93

9 ÚVOD Po roce 1989 došlo k významným spole enským a ekonomickým zm nám. Obce znovu získaly na základ ústavního zákona. 294/1990 Sb. svou právní subjektivitu, z ehož plyne i znovunabytí práva vlastnit majetek, hospoda it a nakládat s ním. V demokratické spole nosti je majetek pro obec nutným p edpokladem pro pln ní jejího poslání. Avšak díky ty icetileté pauze, kdy obce majetek jen spravovaly, bylo t eba vytvo it novou koncepci hospoda ení s obecním majetkem. Obce se ocitly v nezávid níhodné pozici, kdy byly nuceny ešit pro n dosud nové situace plynoucí z p evád ní státního majetku na obce, z restitu ních a privatiza ních proces apod. Musely si vytvo it vlastní koncepci majetkové politiky a podrobn ji rozpracovat pravidla pro hospoda ení s majetkem, která by odpovídala daným podmínkám obce. Právní úprava je v tomto ohledu, dle mého názoru nedostate ná, protože jsou jí stanoveny pouze základní všeobecné principy hospoda ení. Obce by m ly p edevším usilovat o vytvo ení efektivního systému hospoda ení, který by p ispíval k jejímu lepšímu fungování a rozvoji, šet ení ve ejných finan ních prost edk a vyšší spokojenosti ob an. D vodem volby tohoto tématu byl zájem proniknout do tohoto složitého systému, nebo majetková problematika se dotýká všech oblastí innosti obce a je jedním z d ležitých kritérií jejího hodnocení. Domnívám se, že v sou asné dob je tomuto tématu v nována malá pozornost, a to nejen v praxi, ale i na úrovni akademické, což odráží i stav literatury vztahující se k této oblasti. Odborná literatura se dotýká spíše právních otázek a nep ináší komplexn jší pohled na tuto problematiku. Proto bych svou prací cht la p isp t k rozší ení poznatk týkajících se majetku obcí jak z teoretického, tak praktického hlediska. Cílem diplomové práce je poskytnout kompaktn jší p ehled poznatk o jednotlivých aspektech, které souvisejí s majetkem ve vlastnictví obce, na základ analýzy dostupné literatury a p íslušné právní legislativy. Takto získané poznatky potom konfrontovat se skute nou majetkovou situací ve vybraném m st, tj. ve statutárním m st Brn. P i zpracování diplomové práce jsem využila metodu deskripce a obsahové analýzy odborných publikací a legislativních zdroj. P i sb ru informací jsem p evážn aplikovala metodu ízeného rozhovoru se zam stnanci jednotlivých odbor Magistrátu m sta Brna a metodu analýzy poskytnutých interních p edpis a zpráv. Mezi další metody pat ila komparace teoretických a praktických poznatk a jejich následná syntéza

10 Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních ástí. První ást je teoretická a druhá praktická. Dále je práce len na do ty základních kapitol. V teoretické ásti je práce nejd íve zam ena na postavení obce v roli vlastníka, jsou zde zmín ni i možní vykonavatelé vlastnického práva obcí. Je zde vymezen význam majetku obce a p ehled jednotlivých druh majetku dle r zných hledisek klasifikace. Druhá kapitola je v nována problematice hospoda ení s majetkem, jeho základním princip m a souvisejícím aspekt m. T etí kapitola se zabývá správou majetku, možnostmi využití metod managementu v této oblasti a majetkové politice obce. Praktická ást se pak soust edí na konkrétní situaci ve statutárním m st Brn. Je zde provedena analýza majetkové základny m sta, jsou zde vysv tleny vztahy mezi subjekty, které se podílejí na správ majetku m sta. Dále jsou popsána p ijatá pravidla a samotný proces hospoda ení a správy majetku m sta. Toto m sto jsem si vybrala proto, že p edpokládám, že zde budu i nadále žít a pracovat, a v ím, že díky této diplomové práci proniknu hloub ji do jeho d ní a budu tak schopna se do n j více zapojit. P i zpracování této práce jsem vycházela z dostupné literatury a relevantní legislativy. Použila jsem informací z dostupných internetových zdroj a z interních dokument poskytnutých pracovníky Magistrátu m sta Brna

11 1 OBEC A MAJETEK Podle Ústavy eské republiky se území eské republiky lení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky 1. Vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje. Takže v eské republice je realizována dvoustup ová územní samospráva. Pro každý stupe je typické, že p edstavuje ur itý územní celek, geograficky omezený, dále spole enství ob an a nakonec samosprávu ve ejných záležitostí, které se týkají daného spole enství ob an. Obec uplat uje dva druhy p sobnosti. Do samostatné p sobnosti pat í záležitosti, které jsou v zájmu obce a ob an obce, pokud nejsou zákonem sv eny kraj m nebo správním ú ad m jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné p sobnosti obce sv í zákon, a to hlavn zákon o obcích 2. Rozsah samostatné p sobnosti je pro všechny obce stejný bez ohledu na to, jde-li o obec s n kolika desítkami obyvatel nebo milionovou metropoli. D vodem je skute nost, že právo obcí na samosprávu je ústavním právem zaru ené všem obcím stejn, a mezi obcemi tedy musí existovat naprostá rovnost. Do této p sobností pat í nap íklad tyto innosti: schvalování programu rozvoje územního obvodu obce, hospoda ení s majetkem obce, sestavování rozpo tu obce, zakládání a z izování právnických osob, zabezpe ování místních záležitostí ve ejného po ádku apod. Dále obec zastává ur itý rozsah státní správy, který plní v zastoupení státu, vykonává tzv. p enesenou p sobnost. P i výkonu této p sobnosti se obec ídí zákony a jinými právními p edpisy, které upravují p íslušný úsek státní správy. Rozsah p enesené p sobnosti se m že v jednotlivých obcích lišit a závisí to na tom, o jaký typ obce jde. Zákon o obcích rozlišuje t i kategorie obcí, a to obce (minimální výkon státní správy), obce s pov enými obecními ú ady a obce s rozší enou p sobností 3. Obce je možno dále lenit na obce, m sta, což jsou obce, které mají alespo obyvatel a které stanovil m stem p edseda Poslanecké sn movny, a statutární m sta, jedná se o velká m sta, která jsou oprávn na vydávat statut 4. Do p enesené p sobnosti pat í nap íklad tyto innosti: evidence obyvatel, územní a stavební ízení, projednávání p estupk, požární ochrana apod. 1 l. 99 a 100 ústavního zákona. 1/1993 Sb. Ústava eské republiky. 2 Hlava II. zákona. 128/2000 Sb., o obcích a 66 zákona. 128/2000 Sb., o obcích. 4 Statut zvláštní typ obecn závazné vyhlášky, ve které se stanovuje rozd lení m sta na m stské ásti nebo obvody, jejich pravomoci, sou innost s m stskými orgány apod

12 Na svém území plní územní samospráva r zné typy funkcí, které však spolu úzce souvisejí. V p ípad funkcí sociáln -kulturního typu se územní samospráva angažuje v zabezpe ování sociální pé e a sociálních služeb pro chudší vrstvy obyvatel. Stará se o bezpe nost ob an, podílí se na ochran jejich majetku apod. Typ ekonomicko-hospodá ských funkcí souvisí s pot ebou zmír ovat lokální projevy tržního selhání. Územní samospráva má za úkol zabezpe ovat ve ejné statky pro své ob any. Za ur itých okolností m že vystupovat jako soukromoprávní subjekt, tzn. že m že pronajímat i prodávat sv j majetek, v omezené mí e m že podnikat v rámci vedlejší hospodá ské innosti apod. Územní samospráva ovliv uje v rámci možností daných jí zákonem sociáln ekonomický rozvoj svého území. Usiluje o zvýšení ekonomického potenciálu daného území vytvá ením p íznivého podnikatelského prost edí, zejména v oblasti technické infrastruktury. Mezi další funkce, které souvisejí s inností územních samospráv, pat í typ technickosprávních funkcí. Tímto typem se rozumí optimální využití daného území obce, jejího majetku a potenciálu v rámci programu rozvoje obce a v souladu s územním plánem k r zným aktivitám, které obec všeobecn preferuje. 1.1 Obec jako vlastník a spoluvlastník Obec je právnickou osobou 5 a Ústava eské republiky i zákon o obcích ji ozna ují jako tzv. ve ejnoprávní korporaci, která m že mít vlastní majetek a hospoda í podle vlastního rozpo tu 6. Postavení obce jako vlastníka upravují obecná ustanovení ob anského zákoníku o vlastnictví 7. Z nich vyplývá, že: obec je v mezích zákona oprávn na p edm t svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním; jako vlastník je obec ve vztahu k jiným vlastník m v rovném postavení a její vlastnické právo požívá stejnou ochranu jako vlastnické právo ostatních vlastník ; je oprávn na domáhat se ochrany proti tomu, kdo do jejího vlastnického práva neoprávn n zasahuje; 5 18 odst. 2 c) zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník. 6 2 zákona. 128/2000 Sb., o obcích. l. 101 odst. 3 ústavního zákona. 1/1993 Sb. Ústava eské republiky. 7 Hlava první Vlastnické právo 123 až 135 b) zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník

13 je povinna zdržet se všeho, ím by nad míru p im enou pom r m obt žovala jiného vlastníka nebo ím by vážn ohrožovala výkon jeho práv; vlastníci (tedy i obec) sousedících pozemk jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné mí e vstup na své pozemky, pop ípad na stavby na nich stojící, pokud to nezbytn vyžaduje údržba a obhospoda ování sousedících pozemk a staveb; je povinna strp t, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém ve ejném zájmu byla na nezbytnou dobu, v nezbytné mí e a za náhradu použita jeho v c, nelze-li ú elu dosáhnout jinak; v c ve vlastnictví obce lze ve ve ejném zájmu vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout ú elu jinak, a to jen na základ zákona, jen pro tento ú el a za náhradu; obci jako vlastníkovi náleží i p ír stky v ci, i když byly odd leny od v ci hlavní; zvláštním p edpisem m že být stanoveno, že ur ité v ci mohou být p edm tem vlastnictví pouze obcí 8. Obce jsou p i výkonu svého vlastnického práva také speciáln ve ejnoprávn omezovány. Vlastnictví je u obcí pojímáno z hlediska zájm ob an a m lo by tedy plnit i funkci sociální. Vzhledem k tomu, že jsou obce nezastupitelné v této funkci i ve funkci napl ování ve ejného zájmu, je možné je ozna it za vlastníky se zvláštním posláním 9. Vlastnictví majetku je d ležitým ekonomickým p edpokladem existence samosprávy obcí. Z hospoda ení s majetkem obcí plynou vlastní p íjmy do jejich rozpo tu. Jakým zp sobem bude obec nakládat se svým majetkem, je jen její záležitostí, a má v tom naprostou suverenitu. O zp sobu využívání majetku rozhodují volené orgány obcí, tedy zastupitelstva. Za hospoda ení s majetkem obce odpovídají ob an m 10. Obec m že vystupovat i v roli spoluvlastníka, tzn. že se m že podílet na výkonu vlastnických oprávn ní k ur ité v ci spole n s jiným subjektem, pop ípad n kolika subjekty, a to jak osobou fyzickou, tak i osobou právnickou. Tato role je pro obec v tšinou rolí nežádoucí, protože obec je p i výkonu vlastnických opat ení ke spole né v ci omezována vlastnickými oprávn ními jiného vlastníka. Obec by proto m la zvažovat 8 Nap. 9 odst. 1 zákona. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Místní komunikace jsou ve vlastnictví obcí. 9 HAVLAN, P. Majetek obcí a kraj v platné právní úprav. Praha: Linde Praha, a. s., PEKOVÁ, J. Hospoda ení obcí a rozpo et. Praha: Codex Bohemia, s. r. o.,

14 (pokud je to alespo trochu ú elné a hospodárné) opušt ní spoluvlastnického vztahu, a to nejlépe p evodem spoluvlastnického podílu na jiného spoluvlastníka nebo t etí osobu 11. Spoluvlastnictví obce má povahu spoluvlastnictví podílového. Rozhodování o hospoda ení se spole nou v cí je založeno na tzv. majoritním principu, tzn. rozhoduje se v tšinou po ítanou podle velikosti podíl. Pouze jde-li o d ležitou zm nu spole né v ci (nap. p em na pozemkové parcely na parcelu stavební), mohou p ehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o takové zm n rozhodl soud. Spoluvlastníci mají v i sob navzájem p edkupní právo. Proto v p ípad, že chce n který ze spoluvlastník p evést sv j podíl, je povinen ho nabídnout všem ostatním spoluvlastník m. Zvláštní úpravu spoluvlastnictví obsahuje zákon. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt, kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám, byt m a nebytovým prostor m. Spoluvlastníky tohoto typu jsou výlu n vlastníci tzv. jednotek 12. Velikost podílu závisí na velikosti podlahové plochy jednotky vzhledem k celkové ploše všech jednotek v dom. Specifické je rozhodování o hospoda ení se spole nými ástmi domu (nap. k rozhodnutí o podstatných zm nách týkajících se spole ných ástí domu je zapot ebí souhlasu všech vlastník jednotek). 1.2 Vykonavatelé vlastnického práva obcí Na výkonu vlastnických a jiných majetkových práv se mohou krom obcí podílet také jejich organiza ní složky a p ísp vkové organizace. Výkon vlastnického práva m žeme rozlišit na p ímý výkon, kdy jsou práva vykonávána jménem p íslušného územního celku a na jeho ú et jeho orgány, dále organiza n zprost edkovaný výkon, p i n mž práva vykonává jménem p íslušného územního celku jeho organiza ní složka jako za ízení bez právní subjektivity, a právn zprost edkovaný výkon, kdy jsou práva vykonávána prost ednictvím právnických subjekt p ísp vkových organizací územního celku HAVLAN, P. Majetek obcí a kraj v platné právní úprav. Praha: Linde Praha, a. s., Tj. byt nebo nebytových prostor anebo rozestav ných byt nebo rozestav ných nebytových prostor jako vymezených ástí domu podle zákona o vlastnictví byt. 13 HAVLAN, P. Majetek obcí a kraj v platné právní úprav. Praha: Linde Praha, a. s.,

15 1.2.1 Organiza ní složky obce Obec má ze zákona 14 právo z izovat vlastní organiza ní složky. Vznikají rozhodnutím zastupitelstva, které vydá z izovatelskou listinu. Organiza ní složka není právnickou osobou, a proto nem že v právních vztazích vystupovat svým jménem, jedná tedy jménem svého z izovatele. Obce v tšinou tato za ízení z izují za ú elem pln ní svých úkol, zejména k hospodá skému využití svého majetku a k zabezpe ení ve ejn prosp šných inností. Zákon doporu uje tuto formu hospoda ení pro takové innosti, které nevyžadují velký po et zam stnanc, nepot ebují složité a rozsáhlé strojní vybavení, nejsou vnit n organiza n len né a nevstupují do složitých ekonomických nebo právnických vztah. Organiza ní složka nemá vlastní majetek, jen spravuje majetek, který jí byl p edán p i z ízení do správy. Tento majetek m že využívat pro ú ely svého z ízení, a to v rámci vymezených pravomocí z izovatelem. M že vstupovat do majetkoprávních vztah, které se týkají nabývání majetku danou obcí a nakládání s majetkem dané obce. Takto se ovšem d je v rámci rozhodovací pravomoci zastupitelstva a rady obce. Vedoucí organiza ní složky, kterého jmenuje zastupitelstvo, má nejširší jednatelské oprávn ní. Ten m že init jménem obce všechny právní úkony týkající se dané organiza ní složky. Další osoby oprávn né p sobit v organiza ní složce jsou zam stnanci obce. Dále je nutné uvést, že organiza ní složka obce není samostatnou ú etní jednotkou, její rozpo et je sou ástí rozpo tu jejího z izovatele P ísp vkové organizace Obec z izuje p ísp vkové organizace pro takové innosti své p sobnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. P ísp vková organizace vzniká na základ z izovatelské listiny, jejíž obsah je dán zákonem 15. Jedná se o organizaci se samostatnou právní subjektivitou, tzn. že v právních vztazích vystupuje svým jménem zákona. 218/2000 Sb., o obcích, nebo 23 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t odst. 2) zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t

16 Charakteristickým znakem p ísp vkové organizace je, že nemá majetek ve vlastnictví, ale jen ve správ. Proto ve z izovatelské listin musí být vymezen majetek ve vlastnictví z izovatele, který se p ísp vkové organizaci p edává do správy k jejímu vlastnímu hospodá skému využití. To se provádí na základ tzv. soupisu, který obsahuje veškeré údaje o p evád ném majetku. Vedle vymezení majetku je také d ležité definovat majetková práva, která p ísp vkové organizaci umožní, aby sv ený majetek v etn majetku získaného vlastní inností, spravovala pro hlavní ú el, k n muž byla z ízena. P ísp vková organizace hospoda í s pen žními prost edky získanými vlastní inností a s pen žními prost edky p ijatými z rozpo tu z izovatele. Dále hospoda í s prost edky svých fond a s pen žními dary od fyzických a právnických osob. Územní samosprávný celek jako z izovatel poskytuje p ísp vek na provoz své p ísp vkové organizaci v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích pot eb. Pokud p ísp vková organizace vytvá í ve své dopl kové innosti zisk, m že jej použít jen ve prosp ch své hlavní innosti; z izovatel m že organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. Z izovatel má právo provád t kontrolu hospoda ení p ísp vkové organizace Svazky obcí K pln ní n kterých spole ných aktivit mohou obce vytvá et dobrovolné svazky obcí 16. Jedná se o úkoly v oblasti školství, sociální pé e, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, ve ejného po ádku, ochrany životního prost edí, shromaž ování a odvozu komunálních odpad, zásobování vodou, išt ní odpadních vod, systému ve ejné osobní dopravy. P edm tem innosti svazku obcí m že být také správa majetku obcí, zejména místních komunikací, les, domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních za ízení. Svazek obcí je právnickou osobou a hospoda í s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho lenské obce podle stanov svazku obcí, a dále s majetkem, který získal svou vlastní inností. Majetek vložený obcí do hospoda ení svazku obcí z stává ve vlastnictví obce. Orgány svazku obcí s ním mohou nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na n lenská obec p enesla podle stanov svazku obcí. Svazek obcí hospoda í podle svého rozpo tu, který si sestavuje a jehož návrh musí vhodným zp sobem zve ejnit nejmén do dobu 15 dn p ed jeho projednáním. 16 ást pátá zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t

17 1.3 Majetek obce v historickém kontextu Prvním právním p edpisem, který vymezil t i hlavní atributy obcí, mezi než pat ila i existence vlastního majetku, byl íšský obecní zákon, vydaný v roce Jednotlivé stupn územní samosprávy na našem území vlastnily tradi n r zný majetek, jak movitý, tak nemovitý, a to až do konce roku došlo ke znárodn ní veškerého majetku obcí, stalo se tak po reorganizaci ve ejné správy, kdy zanikly zem a byly z ízeny národní výbory. Od té doby až do roku 1990 národní výbory majetek pouze spravovaly. Po sametové revoluci v roce 1989 nastal v zemi demokratiza ní proces. Obcím bylo nutné vrátit alespo ást majetku, stalo se tak na základ zákona. 172/1991 Sb., o p echodu n kterých v cí z majetku eské republiky do vlastnictví obcí, ve zn ní pozd jších p edpis. Jednalo se o historický majetek 17 a majetek, se kterým hospoda ily bývalé národní výbory. Pokud po roce 1989 došlo k rozd lení obcí, vrácený historický majetek se d lil mezi nov vzniklé samosprávní obce rovným dílem, jestliže došlo po roce 1950 ke slou ení obcí, historický majetek bývalých samostatných obcí se vrátil nové slou ené obci. Není nic zvláštního na tom, že obcím nebyl vrácen veškerý majetek. D vodem byl p esun vlastnictví na jiné subjekty v období p edcházejících ty iceti let. Na základ rozhodnutí ministerstva kultury mohly obce získat zp t n které kulturní památky, muzea, galerie apod. Obcím se vrátil bytový fond s pozemky tvo ícími jeden funk ní celek (jednak jako historický obecní majetek), a domy, které vlastnily obce v tzv. p ímé správ (spravované podniky bytového hospodá ství) nebo byly postavené po roce 1949 státem v rámci státní bytové výstavby, v etn p íslušenství dom (nap. za ízení prádelen apod.). Do vlastnictví obcí zpravidla nep ešly objekty nebytových dom, nap. kotelny apod. Obce nezískaly ani majetek podléhající restitucím, tzn. na který uplatnily nároky oprávn né osoby. U nemovitého majetku, který dostaly v uplynulých letech obce do vlastnictví, a to jak 17 Historickým majetkem rozumíme majetek, který obce vlastnily k , zahrnoval zejména lesy, zem d lskou p du, stavební pozemky, stavby a pozemky tvo ící jeden funk ní celek, pat il tam také majetek, který obce vlastnily mimo své katastrální území

18 ze zákona, tak rozhodnutím, musela být provedena zm na vlastnického práva zápisem do katastru nemovitostí u p íslušného katastrálního ú adu. V letech obce, zejména malé, prodávaly nemovitý majetek. Daly tak p ednost okamžitému p íjmu z prodeje p ed menším, ale dlouhodobým p íjmem z pronájmu nemovitostí. D vodem pro prodej nemovitostí byl i jejich zchátralý stav (p edevším v p ípad navráceného bytového fondu). Tento majetek se tak v mnoha p ípadech stal pro obce b emenem, nebo se jim nedostávaly v rozpo tech finan ní prost edky na opravu a údržbu. V 90. letech 20. století obce majetek prodávaly, zárove však mnoho obcí zv tšilo sv j majetek. Získané kapitálové p íjmy z prodeje navráceného majetku v tšina obcí totiž použila na financování investic, nákup a rozší ení zejména dlouhodobého hmotného majetku v rámci budování technické infrastruktury. To znamená, že obce postavily vodovody, isti ky odpadních vod, budovaly ob anskou infrastrukturu, nakupovaly nemovitý a movitý majetek apod. Zvláštní ást majetku obcí získaného od státu p edstavovaly cenné papíry. Obce je obdržely bezúplatným p evodem v rámci procesu privatizace od Fondu národního majetku. Cenné papíry byly vydány v zaknihované podob a jednalo se p edevším o akcie infrastrukturních podnik a distribu ních spole ností v oblasti energetiky, teplárenství, vodárenství a kanalizace. Obce tak nap. získaly 34 % akcií plynárenských a energetických spole ností a % akcií podnik p sobících v oblasti vodního hospodá ství. Dále dostaly akcie n kterých velkých spole ností celostátního významu, jako je nap. eská spo itelna, p ípadn klí ových, ale i menších podnik daného regionu i lokality. 1.4 Význam majetku pro innost obce M sta a obce za azuje mezi subjekty, které mohou mít vlastní majetek, již ústava. Užívání majetku a nakládání s ním je pln v kompetenci p íslušného lánku územní samosprávy, na úrovni m st a obcí rozhoduje jejich zastupitelstvo. O využití majetku sice rozhoduje v mezích strategických dokument (nap. dle územního i investi ního plánu) a právních p edpis, ale jinak rozhodnutí spo ívá ist na jeho úsudku a preferencích, tudíž zde hrozí ur ité riziko. Toto riziko spo ívá v tom, že majetkového potenciálu obce nebude využito

19 optimáln jším i efektivn jším zp sobem, než by tomu bylo v p ípad, kdyby o majetku rozhodoval odborný tým. Vlastnictví majetku má hned n kolik d ležitých význam. Dnes, v demokratickém stát si lze jen t žko p edstavit, že by obec žádný majetek nevlastnila a že by veškeré rozhodování záviselo jen na centrální moci. Obec pot ebuje ur itou míru nezávislosti a flexibility, aby mohla operativn reagovat na m nící se podmínky, které jsou specifické pro každé konkrétní území obce. Vlastní majetek je pro obec nutný už z prostého d vodu: pro výkon vlastní innosti, tzn. innosti související s provozem ú adu jako takového. Dále obec jako ve ejnoprávní korporace v rámci své samostatné p sobnosti zajiš uje pro své ob any ur ité druhy ve ejných služeb, které mají p edevším lokální charakter a slouží k uspokojování pot eb ob an žijících na území obce. Základní závaznou povinností je vytvá et podmínky pro školní docházku a vytvá et podmínky pro nakládání s komunálním odpadem, ostatní ve ejné služby pak závisejí na rozhodnutí zastupitelstva a možnostech obce. Pokud se však zastupitelstvo rozhodne z ídit ur itou ve ejnou službu, musí zaru it její chod, kontrolu, financování, a to vyžaduje, aby také m la zna ný materiální potenciál. Každá ve ejná služba pot ebuje ke svému výkonu ur itý majetek. Nap íklad k zajišt ní bezpe nosti a ve ejného po ádku, což je st žejní sou ástí pé e o všestranný rozvoj území a o pot eby ob an, m že být z ízena obecní policie. Její technické vybavení si podle bezpe nostní situace a ekonomických možností ur uje obec. Nezbytností jsou uniformy, policejní vozidla, policejní budovy. Mnohé obecní policie mají svá opera ní st ediska, linky tís ového volání, kynologický oddíl, starají se o kamerový systém apod. Do samostatné p sobnosti také pat í z izování jednotky sboru dobrovolných hasi. Zde musí obec nap íklad zajistit hasi ská auta, výstroj hasi, komunika ní prost edky, musí pe ovat o zdroje vody pro hašení požár a další skute nosti, které s výkonem této služby souvisejí. A takto by se dalo pokra ovat u každé jednotlivé služby, kterou má obec možnost poskytovat. A už se tedy jedná o služby v oblasti sociální pé e, zdravotní pé e, kultury, školství, dopravy, bydlení i v oblasti ochrany životního prost edí, vždy obec musí zvážit, nakolik je služba pot ebná a zdali k jejímu zabezpe ení má dostatek finan ních a majetkových prost edk. V praxi v tšina obcí využívá možnosti p evodu výkonu ve ejných služeb

20 na své organiza ní složky i p ísp vkové organizace. Sv uje jim tedy i pot ebný majetek, u kterého však musí být p esn vymezená vlastnická práva. Majetek také pro obec p edstavuje možnost existence a rozvoje vlastní podnikatelské innosti, získání úv ru, nebo m že za úv r ru it svým nemovitým majetkem. Zde je však otázkou, zda je vlastní podnikání pro obec p íhodné a zda neohrozí základní poslání obce. Jist p edstavuje další pen žní zdroj obecního rozpo tu, n kdy je to zdroj velmi podstatný. Na druhou stranu však existuje riziko, že honba za podnikatelským ziskem m že potla it správný a ádný výkon základních funkcí obce. Existují proto r zné názory a d vody, pro obcím podnikání umožnit i nikoliv. Zvlášt pro malé obce je vlastní podnikání možností, jak zabezpe it pro své ob any ty oblasti, které jinak ve v tších obcích zast ešuje soukromý sektor. V obcích s malým po tem obyvatel nemusí být pro soukromé podnikatele dostate n výhodné si zde otev ít svou živnost, nap. obchod s potravinami. V obci však žijí ob ané (zvlášt starší a nemocní), kte í nemají možnost dopravit se do v tší obce a tam si nakoupit. Obec je proto nucena zajistit prodej alespo základních potravin. Podnikání obcí m že být i nástrojem, jak zvýšit turistický ruch na svém území. Provozování koupališ, kin a lyža ských vlek jist do obce p iláká více návšt vník a navíc uspokojí pot eby samotných ob an obce. Otázkou zde však z stává, aby takto vynaložené investice byly opravdu ú elné a obec se nedostala díky nim do finan ních potíží. Dalším argumentem proti výkonu hospodá ské innosti obcemi je fakt, že by mohl ovlivnit výkon t ch inností, které obci ukládá zákon. Panují také názory, že zajišt ní n kterých ve ejných služeb soukromým sektorem je mnohdy efektivn jší a ú eln jší. 1.5 Druhy majetku ve vlastnictví obce V odborné literatu e jsou uvád ny r zné klasifikace majetku obcí dle r zných kritérií a aspekt. Hovo í-li se o základním len ní majetku, jedná se o v ci movité, které p edstavují vybavení ú adu a obecních organizací, které jsou z ízeny pro zabezpe ení ve ejných statk,

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecní zřízení. HLAVA I Obecná ustanovení 128/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění zákonů č. 273/2001 Sb., č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 313/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 22/2004 Sb., č.

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v ve pro SVITAVY 0 Da ové identi ka ní íslo C Z Než za nete vypl ovat tiskopis p e t te si prosím pokyny. 02 Fyzická osoba ) Rodné íslo X 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 03 Právnická osoba ) Identi

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více