Služby čtenářům a uživatelům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby čtenářům a uživatelům"

Transkript

1 Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce

2 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období (návrh listopad 2010) Motto koncepce: Klient v roce 2020 říká: "V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně motivovaným personálem, nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získávám bezplatně požadovanou službu v dobré kvalitě." Na základě tohoto strategického motta bylo vybráno 20 základních priorit, koncepce rozdělena do 5 bloků (tzn. 5 pracovních týmů), které řešily: Klient-služby - CO BUDOU DĚLAT (komunitní role knihoven, partnerství, rozvoj kreativity, standardy VKIS, MVS, DODO, bezbariérovost, zapojení knihoven do systému celoživotního vzdělávání) Legislativa, procesy JAK TO BUDOU DĚLAT (vytvořit koncept centrálních služeb, které umožní veřejnosti přístup přes jeden portál každý si může odkudkoliv objednat cokoliv, sdílení uživatelských identit, on-line poplatky za služby, centrální zpracování povinného výtisku, kvalitní MVS) Fondy S ČÍM BUDOU PRACOVAT (kvalitní uchování tradičních fondů, digitalizace, elektronické informační zdroje a jejich přístupnost pro širokou veřejnost) Lidé KDO TO BUDE DĚLAT (evaluace programů CŽV pro oblast knihovnictví, motivační faktory, standardy kurzů vzdělávání, doplnit kartotéku typových pozic knihovníka) Financování ZA CO TO BUDOU KNIHOVNY DĚLAT (optimalizace grantových programů, intenzivnější využívání dobrovolníků a systému veřejně prospěšných prací) 1. Knihovna jako KOMUNITNÍ CENTRUM (propojit činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími rozvoj místní komunity), neboť knihovna je místem dostupným bez omezení věku, vzdělání, náboženství, pohlaví, národnosti, zdravotního stavu: a) místo setkávání občanských sdružení a neformálních aktivit; b) místo setkávání seniorů; c) místo pro získávání informací o zdravém způsobu života; d) místo pro komunikaci s veřejnou správou, zpřístupňování všech druhů obecních informací, zapojování veřejnosti do života města; e) místo pro pomoc nezaměstnaným (vyhledávání zaměstnání, práce dobrovolníků v knihovně); f) centrum celoživotního vzdělávání, podpora samostatného sebevzdělávání; g) informační centrum pro neziskový sektor, vzdělávání pracovníků neziskových organizací; h) poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám; i) setkání s významnou osobností či představitelem instituce regionálního významu (příležitostné tisky) j) výstavy s vernisážemi, besedy, přednášky, ankety,

3 2. vytváření a posilování čtenářských návyků, podpora tradice lidové slovesnosti: a) knihovnické lekce, tematické besedy, přednášky, soutěže, kvízy, ankety (celostátní akce Noc s Andersenem, Celé Česko čte dětem, Noc literatury, ) b) literární soutěže; c) první čtení možnost občanů - autorů básní, povídek či románů osobně předvést svá díla v knihovně; d) literární kluby; 3. podíl na multikulturní výchově a vzdělávání občanů: a) účast v projektu Rozmanitost do knihoven s cílem zpřístupnit čtenářům knížky, které informují o historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických a národnostních menšin nebo se věnují aktuálnímu tématu multikulturní společnosti; b) setkávání s kulturami jiných států i s kulturami minorit a cizinců žijících na území České republiky, problematika migrace a uprchlíků, nacionalismu, kulturní a sociální antropologie formou interaktivních besed a výstav; c) interkulturní dílny pro děti a mládež; 4. spolupráce s organizacemi handicapovaných občanů: a) se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR a TyfloCentrem smlouvy o bezplatné výpůjčce; speciální besedy s hudební tematikou, kombinované besedy slovohudba; dotykové výstavy v knihovně; b) s Unií neslyšících ČR vytváření čtenářských návyků u neslyšících dětí; internetová školení; c) spolupráce se Střediskem sociální prevence, dětským domovem, Klokánkem, ; 5. zkvalitňovat informační služby poskytované přes Internet získávání a rozvíjení informační gramotnosti osvědčená, ale i nová školení pro občany obce (Internet, ová pošta, Word) s důrazem na minoritní skupiny obyvatelstva (nezaměstnaní, senioři, matky s dětmi, zrakově či tělesně postižení) Využívat přitom řady grantů, které se těmito oblastmi zabývají. 6. spolupráce při výchově knihovnického dorostu; 7. publikační činnost nejlépe ve spolupráci s obcí. 3

4 Regionální funkce 4 Regionální funkce jsou odborné knihovnické služby, které poskytuje dle knihovního zákona 257/2001, 2 písm. h krajská knihovna a další jí pověřené knihovny v kraji. Podle 11 odstavce (3) plnění regionálních funkcí zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu a odstavce (4) smlouva o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny musí mít písemnou formu. Řídí se Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky z Cílem je zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky. vyrovnání rozdílů v poskytování informačních a knihovních služeb obyvatelům měst a malých obcí, odstranění nežádoucích diferencí mezi jednotlivými regiony a kraji. účelná dělba práce a koordinace odborných činností. efektivní využití veřejných finančních prostředků. udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu, garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání). Krajská knihovna 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory 2. Statistika 3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady - ve spolupráci s pověřenými knihovnami dosáhnout cílového stavu, kdy každý profesionální pracovník v kraji absolvuje 35 hodin ročně, neprofesionální pracovník absolvuje 10 hodin ročně bez ohledu na místo vzdělávání Pověřená knihovna vybírá ji krajská knihovna. Musí splňovat určené podmínky: a) odbornou úroveň (dodržuje národní standardy, má kvalitní fond včetně elektronických informačních zdrojů, automatizovaný knihovnický systém, předává záznamy do Souborného katalogu, nabízí i služby referenční, kopírovací, veřejně přístupný internet, kvalitní mvs, webovou stránku, ) b) má pracovní síly pro vykonávání RF c) sleduje moderní trendy knihovnictví d) má prostorové kapacity 1. Poradenská a konzultační činnost - poskytování konzultací, rad a referencí, řešení odborných problémů, zpracování projektů, plánů, koncepcí a rozborů knihovnictví v regionu metodická návštěva minimálně 1x ročně v každé obsluhované knihovně 2. Statistika - sběr dat, kontrola a součet dat, předání dat, analýza dat, metodická pomoc knihovnám 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady - vzdělávání může být realizováno také v rámci většího/menšího území, ve spolupráci atd. podle místních podmínek a tradice, je nutno dodržet minimální počet hodin na vzdělávání 2x ročně odborný seminář pro všechny knihovny okresu 2x ročně porada pro profesionální knihovníky 4. Tvorba výměnných fondů, oběh, distribuce akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu, tvorba souborů, jejich oběh (rozvoz/svoz) do knihoven, protokol (evidence) pohybu výměnného fondu. určeno pro knihovny, které o tuto službu požádají (obvykle neprofesionální knihovny a malé profesionální knihovny do úvazku 1,0)

5 minimálně 2x ročně 1 soubor s minimálně 30 svazky 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů - fyzická revize knihovního fondu, obsahová prověrka, dohledávky, opravy, aktualizace knihovního katalogu a dalších evidencí, zpracování protokolů neprofesionální knihovny a malé profesionální knihovny do úvazku 1,0 6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce - akvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fondu, jeho distribuce do knihoven (je možno částečné služby) 7. Servis automatizovaného knihovního systému - zajištění servisních služeb AKS v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí (katalogizace, revize knihovních fondů a automatizované agendy výměnných souborů), zaškolení pracovníků při práci s příslušnými moduly, oční údržba, případně upgrade Výše částky: odečte se částka pro krajskou knihovnu 55% dle počtu obyvatel (odečítají se obyvatelé krajského města kromě místních částí) 45% dle počtu knihoven 5 Elektronické informační zdroje Běžný internet však kvalitní a vysoce odbornou databázi, plnou informačních zdrojů, nenabízí, ovšem to mnozí uživatelé nevědí. Elektronické informační zdroje se staly součástí a standardní nabídkou každé větší či menší knihovny - vědecké, akademické, speciální nebo veřejné. 1. výběr promyšlený (aby se nepřekrývaly), studium software, obsahového složení databáze 2. vzdělaný knihovník přehled v elektronických informačních zdrojích - placených, ale i volně dostupných (open access) na internetu. Musí ovládat minimálně angličtinu a základy rešeršní strategie, rozumět pojmům a sledovat novinky 3. propagace 4. školení (již pro vyšší třídy ZŠ a střední školy), individuální konzultace, rešerše používání booleovských operátorů, krácení, ale i logické spojování slov 5. e-novinky zasílání novinek uživatelům dle oborového profilu 6. pravidelně vyhodnocovat jejich přínos resp. je měnit

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 Příloha č. 1 STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 zpracoval kolektiv pracovníků SVK PK únor

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2012 Moravská zemská knihovna v Brně 2013 Obsah 1 Úvod... 4 2 Finanční zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-635-6 2 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme

Více

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven

Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven Služby knihoven knihovnám Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven 1 Národní knihovna České republiky, 2014 ISBN 978-80-7050-638-7 ISBN 978-80-7050-635-6 (tištěná verze) 2 Vážená paní starostko,

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Předkládá: Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Obsah: I. Úloha a cíle knihovny str. 3 II. Knihovní fondy str. 3 III. Čtenáři a návštěvníci knihovny..str.

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy Fotografie na titulní straně: knihovny oceněné na Slavnostním setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2014, zleva nahoře: Městská knihovna v Mikulově (fotografie: Mgr. Ilona Salajková), Městská

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více