PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz"

Transkript

1 1. Celoživotní vzdělávání Idea celoživotního vzdělávání a její historické kořeny v díle J.A.K. J.A.K. o C.Vz. mluví jako šanci pro řešení konkrétních problémů doby. C.Vz. je brané jako nezbytnost. Základním dílem J.A.K. je jeho Vševýchova. V té definoval osm stupňů škol podle úkolů spojených s konkrétní etapou lidského života (lze srovnat se stadiálním pojetím vývoje osobnosti): 1. škola zrození 2. škola dětství 3. škola chlapectví 4. škola jinošství 5. škola mladosti 6. škola mužnosti tu ještě rozděluje do tří pod-období: a. začínající životní poslání b. pokračující životní poslání c. přivádějící životní poslání ke konci 7. škola stáři (vytěžení života) tu také rozděluje do tří pod-období: 8. škola smrti a. vstup na práh a ohlížení se po minulých a budoucích úkolech b. zralé kmetstvo (spěch dokončit co ještě zbývá) c. sešlost vyhlížení smrti Pojetí celoživotního vzdělávání na konci 20. stol. (Fredriksson, Gestrelius, Cropley, Wroczynski, Darinskij, Lengrand aj.). Dvě základní koncepce celoživotního vzdělávání 1. Celoživotní vzdělávání jako pokračováním formálního vzdělávání. Podstata spočívá ve vzdělávání následujícím po ukončení povinného školního vzdělání / formálního vzdělávání. Tato koncepce se zaměřuje na poškolní vz. což je v rozporu s pojmem celoživotní. (70.léta) Fredriksson, Gestrelius : C.Vz. zahrnuje formální i neformální jak neplánované tak plánované vzdělávání. Úkolem formální školy ve vztahu k C.Vz. je vychovat lidi, kteří se budou ochotni učit i v budoucnosti. Cropley: tvrdí, že je to ideál, který současná škola není schopna plnit. Školní vzdělávání musí nejprve změnit své cíle, a poté bude usnadněno dobrovolné vzdělávání. Lidé se mají sami snažit měnit se Tomu musí odpovídat i osnovy a dokumenty. 2. Celoživotní vzdělávání jako organizační princip struktury vzdělávací soustavy Darinskij zásadně rozlišuje mezi organizovaným a plánovaným a spontánním a neplánovaným vzděláváním. Jeho koncepce se týká především systému možností pro osoby, které potřebují vzdělání doplnit v určitých životních nebo profesních etapách. Příležitosti ve vzdělávání musí být podle něj koordinované a integrované. Wroczynski a Lengrand naproti tomu celoživotní vzdělávání vnímají jako systém propojující organizované a plánované vzdělávání s neorganizovanými formami. Bariéry u jedinců a společnosti proti celoživotnímu vzdělávání 1. Tradiční postoj vzdělávání patří dětem (přežitek tezí filozofa J.F. Herbarta (2.pol.19.století) dle jeho přesvědčení musí být vzdělávány pouze děti, jinak by vznikla všeobecná nedospělost). 2. Různé společenské vrstvy, mají ke vzdělávání různý vztah. 3. Vzdělávání má různou dostupnost (cena, čas, vzdálenost, kredencializmus...) 4. Rozdílná motivovanost ke vzdělávání. Z hlediska společnosti je pak především komplikace v: 1. množství příležitostí ke vzdělávání (školy, vzdělávací instituce veřejné a soukromé, firemní vzdělávání, literatura, umění, politika, masmédia, internet, zaměstnání, církev, zájmová činnost ), které však postrádá systémovost 2. disproporcionalitě mezi potřebami společnosti a potřebami jednotlivců 3. nerespektování potřeb lidí institucemi, příp. neschopnost reagovat na tyto potřeby aktuálně 3 etapy celoživotního vzdělávání. 1. Předškolní výchova 2. Školní vzdělávání 3. Vzdělávání dospělých 2. Vybrané faktory ovlivňující člověka a vzdělávání na přelomu tisíciletí Změny jako dynamizující faktor společnosti. To, co staví do popředí otázku vzdělávání a především potřebu celoživotního vzdělávání a učení je stále více se zrychlující dynamika proměnlivosti prostředí a z pohledů mezigeneračních i dynamika příslušníků generací. Pro současnost jsou charakteristické změny, které zásadním způsobem poznamenávají život jedince. Za významné považujeme např. globalizaci, demografický vývoj, rozvoj informační techniky, mobilitu profesí, růst nezaměstnanosti, poznatkovou explozi. S těmito změnami se mění i nároky na vzdělanost lidí. Rozvoj vědy, techniky a technologií. Dynamika prostředí se projevuje především v akceleraci vývoje vědeckých poznatků a technických prostředků a geometrickou řadou narůstajícímu objemu informací. To má za následek neustálé změny nároků na jednotlivé role ve společnosti, ať už z hlediska práce, tak z hlediska rodinného a společenského života. Pokud chce člověk v tomto prostředí obstát, musí se mu umět přizpůsobit a základní podmínkou přizpůsobení se je učení. Globalizace. Rozvoj informační techniky. Globalizace se původně týkala pohybu zboží a služeb. Dnes i investic, lidí a myšlenek přes hranice států. Je to umožněno tržní deregulací, rozšířením nových druhů informační techniky na mikroelektronické bázi a globalizací finančních trhů. Dále masový cestovní ruch, migrace. Dochází k míšení kultur, přestávají platit některé normy a hodnoty. Informační technika: nové druhy IT způsobují přesun od výroby nízké úrovně odbornosti pracovníků k výrobě s vysokou úrovní odborné připravenosti a techniky. 1 2

2 Mobilita profesí a kvalifikační struktury. Nezaměstnanost. Mobilita profesí Technické změny mají vliv na profesní a kvalifikační struktury trhu práce. Největším zdrojem je sektor služeb. Dále jsou perspektivní odvětví podílející se na tvorbě, zpracování a šíření informací a vědomostí. Vzrůstá poptávka po řídících a administrativních pracovnících s vysokou kvalifikací; klesá po málo kvalifikovaných v zemědělství a výrobě. Vzniká požadavek na formalizované vzdělání Nezaměstnanost: Na snížení nezaměstnanosti se podílí vzdělávání (např. rekvalifikace, v některých zemích zájmové, občanské). Formy nezaměstanosti: - Fluktuační nezam.(frikční) krátkodobá při hledání nové práce. Pokud nabídka odpovídá poptávce. - Konjukturální vlivem cyklických ekonomických výkyvů dle hloubky recese x (konjunkce). - Strukturální příčinou technologické změny. Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou podmíněný místně, nebo profesně či kvalifikačně. (V současnosti narůstá počet míst, která jsou neobsazena). - Sezónní některé činnosti v některé sezóně nelze vykonávat roční období zemědělství, turistický ruch, stavebnictví. (Jedná se zejména o zimní měsíce). Pracovní prostředí. Díky novým technikám a technologiím se zkracuje vzdálenost mezi domovem a prací prostřednictvím: telefonu, PC, homeworking, teleworking atd.. Domácí, pracovní i učební prostředí se propojuje distanční vzdělávání. Zanikají hranice mezi formalizovaným vzděláváním a učením v neformálním prostředí. Akcelerace vývoje společnosti a rozvoj vědy a techniky potřeba informací v rámci změn poznatková exploze (možnosti a schopnosti přijímat je a využívat) Problematika gramotnosti (primární, funkční). Primární negramotnost Chybí dovednost číst, psát, počítat (problém rozvojových zemí nedostatek peněz, problémy vzdělávací strategií iniciovaných UNESCO v zemí třetího světa). Funkční negramotnost Jev relativní povahy. Vědomosti a dovednosti závislé na fungování společnosti. Dle kanad.odborníka Neice neschopnost přečíst text (rozpoznávání písmen), porozumět textu neschopnost se řídit návody, vyplnit dotazník, podat daňové přiznání, návod užívání léku, pracovat s počítačem. Nejvíce ohrožené skupiny: - bez ukončeného základního vzdělání (6., 7.tř) - národnostní menšiny (rómové) - děti z marginálních rodin (alkoholiků, trvale nezam., krimin.,) - lidé s nejnižšími příjmy Funkční gramotnost vytváří předpoklady pro sociál. a ekonom integraci člověka do civilizace Základní znaky současné vzdělávací situace. Základní znaky vzdělávací politiky: 1. prodlužování rozsahu škol. vzdělávání 2. změny v organ.struktuře škol.systémů (prostupnost) 3. změna obsahové skladbě vzdělávání (optimál.poměr mezi všeobec. a odbor. vzděl.) 4. změny ve vztahu mezi geodet. a prakt. přípravou 5. rozvoj vzděl. dospělých (další vzděl.příležitosti) 6. emancipace vzděl. Seniorů 7. důraz na aktivitu člověka ve vzděl. (míry odpovědnosti vzdělávaného za výsledky) Základní znaky současné vzdělávací situace v ČR Kvantita nabídky vzdělávacích příležitostí: klady pružnost od krátkod.vzděl.aktivit po náročné, existence rozvinuté realizační základny, vznik nových institucí vzděl.dospěl., rozmanitost vzděl.služeb; zápory živelnost a nekoordinovanost, často neodpovědné podnikání, nedostatky v kvalitě vzdělávacích institucí Poptávka po vzdělávacích příležitostech: klady dobrá vzděl.úroveň dospělé populace, vliv tržního prostředí na motivaci a stimulace k dalšímu vzdělávání, zvyšující se profesní způsobilost řídících pracovníků, tlak na certifikaci kvalifikace dle evrop.standardů; zápory nedostatečná identifikace a anticipace vzděl.potřeb, které se nedostatečně promítají do kvalifik.požadavků na výkon jednotliv.profesí, nedostatek finančních prostředků, orientace v nabídce a kvalitě vzděl.služeb, problém komunikace a kooperace mezi odběrateli. AIVD Asociace institucí vzdělávání dospělých (VD), cíl: sdružování institucí VD, prosazování zájmů a potřeb, profesionalita členů a jejich služeb, reprezentace jejich činnosti v mezinárod.sdruženích, předkládání návrhů a spolupráce se stát.orgány při přípravě a zavádění legislativních a dalších opatření v oblasti VD Česká společnost pro vzdělávání dospělých Založena 1991; pracuje při Filozofické fakultě UK, pořádá odborné přednášky, semináře, spolupráce se zahraničními. odborníky, podílení se na mezinárodních srovnávacích výzkumech. Problematikou rozvoje vzdělávání se v ČR zabývá Národní program rozvoje vzdělávání = Bílá kniha monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání. 3 4

3 3. Celoživotní vzdělávání v konceptu celoživotního učení Učení a vzdělávání. Učení je činností jedince, zatímco vzdělávání a výchova je relativně souvislou řadou sociálních aktivit, které jsou obvykle spjaty s určitou institucí. Výchova a vzdělávání nejsou možné bez učení, ale učení může existovat i mimo rámec výchovy a vzdělávání a na těchto institucích výchovy a vzdělávání není primárně závislé. Celoživotní učení je chápáno jako rozvoj lidského potenciálu, opírající se o soustavné podpůrné procesy, které stimulují jednotlivce a umožňují jim získávat veškeré znalosti, dovednosti, hodnoty a porozumění, které budou potřebovat v průběhu celého života a aplikovat je se sebedůvěrou, tvořivostí a uspokojením ve všech rolích, okolnostech a prostředcích. Celoživotní učení je považováno za prostředek, který formuje budoucnost společnosti tím, že podporuje osobní rozvoj jednotlivců, pomáhá čelit rizikům, ohrožujícím sociální soudržnost, udržuje demokratické tradice a reaguje na změny vyvolané stále globálnějšími a na znalostech založenými ekonomickými a sociálními systémy. Cíle CžU 1. osobní rozvoj 2. sociální soudržnost 3. hospodářský rozvoj Znaky celoživotního učení vzdělávání a učení má hodnotu samo k sobě, ne jen hodnotu instrumentální všeobecná dostupnost učebních možností bez ohledu na věk, pohlaví, zaměstnání uznání významu mimoinstituciálního v různých prostředích rozmanitost prostředků a metod výuky a učení u těch, kdo se učí, jsou podporovány osobní rysy potřebné pro navazující učení, včetně motivace a schopností využívat režim samostatného a nezávislého učení koncepce CžU jako protiklad a alternativa k jednostranným vzdělávacím filozofiím, které vnímají vzdělávání jako časově ohraničený proces středem zájmu je ten kdo se učí a jeho potřeby důraz na samostatné řízení učení a s tím spojenou potřebu učení učit se učení není chápáno jako krátkodobá záležitost, ale je brána v úvahu celá životní dráha Charakteristika CžV: 1. permanentní kultivace a rozvoj člověka 2. socializace a vpravování do kultury příslušné společnosti 3. CŽV je demokratické kdokoliv kdykoliv (dle individuálních předpokladů a možností) 4. Prostředek společenského pokroku i kvalit jednotlivce 5. Typickou vlastností dynamičnost projevující se v přizpůsobování nových potřeb Rozdíly mezi vzděláváním a celoživotním učením učitel stanovuje pravidla x studující je nositelem potřeb učení, rozhoduje rozdělení dle věku x v koncepci i obsahu vertikální i horizontální propojení věkových skupini založeno na znalostech a informacích x dovednosti a hodnoty (jak myslet potřeby organizace x potřeby jednotlivce v rozvíjení svého potenciálu autorita rozhodne kde, proč, kdy a jak x studující rozhodne hodnocení neúspěchů a úspěch x potvrzení úspěchu, povzbuzení k dalšímu učení reaktivní potřeby organizace x proaktivní povzbuzuje návyky učení u všech lití každý sektor společnost své vlastní potřeby x celostní přístup, všechny sektory spolupracují vzdělání pro zaměstnanost a krátké potřeby x pro zaměstnanost a dlouhé potřeby zaleženo na práci x na životě pohled dovnitř pro uspokojení specifických potřeb x pohled ven, širší horizonty, pochopení jiných uspokojení pro současnost x příprava pro budoucnost učení jako práce a přejatá moudrost x učení zábava a jako pochopení Učící se jedinec, podnik (organizace), komunita, společnost. Učící se jedinec. Úspěšnost celoživotního učení je podmíněna mimo jiné individualizací a deinstitucionalizací učením a to především v období dospělosti. To znamená, že učení se má zaměřovat na konkrétní individuální potřeby každého jednotlivce a probíhá na úrovni několika vzdělávacích prostředí. V rámci individuálních předpokladů úspěšnosti pak důležitou roli hraje především iniciativa, ochota, motivovanost a zájmy jednotlivce. Učící se organizace představuje komplexní model rozvoje lidských zdrojů, v němž se pracovníci učí z každodenních zkušeností. v centru pozornosti není individ.učení, ale učení organizace vzdělávací proces je kontinuální (místo přerušovaný, celistvý (místo rozčleněný), orientovaný na konkrétní situace a problémy a zahrnuje všechny pracovníky, ne jen vedoucí. Cílem je přeměna celého systému. Učící se společnost je taková kde si váží vzdělávání, podporují je a financují. vzdělávání/učení chápáno jako nepřetržitá celoživotní aktivita učící mají zodpovědnost za svůj rozvoj hodnocení výsledků dává přednost před potvrzením úspěchů sdílené hodnoty, týmová práce rovnocenné se získanými znalostmi učení je partnerství studující, rodiče, učitelé, zaměstnavatelé, komunita. Individuální předpoklady pro celoživotní učení. Celoživotní učení vyžaduje, aby na ně byl člověk dobře připraven. Již předškolní výchova a základní vzdělávání má v dětech podporovat zájem, motivaci a předpoklady pro CžV. 5 6

4 SCHOPNOSTI, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA DŮLEŽITÉ PRO CžV Umění učit se znalost vlastního studijního stylu Aplikace nových znalostí v praxi schopnost shromažďovat znalosti a kombinovat nové informace se stávajícími chápání spojování teorie a praxe přenos získaných znalostí do praktické činnosti Zvídavost a logické myšlení neustálé reflektování změn zvídavost hodnocení informací Schopnost vést (řídi) stanovení realistických cílů a jejich sdělování ostatním rozpoznávání rozdílů mezi současným a cílovým stavem schopnost tyto rozdíly překlenout Komunikační dovednosti schopnost vyjadřovat se slovem i písmem Týmová práce sdílení informací přijímání informací spolupráce kooperativní dosahování cílů Schopnost řešení problémů tvořivost a inovace Flexibilita a přizpůsobivost vypořádání se se změnami Chápání zodpovědnosti za zkvalitňování vlastních schopností Změny ve vzdělávacím systému přizpůsobení se novým situacím a úkolům chápání potřeb rozvoje dovedností a jejich hodnoty rozvoj vlastních dovedností Prvořadým úkolem je vytvořit pevné základy pro CžU. To vyžaduje realizovat následující opatření: rozšířit a posílit vzdělávání dětí předškolního věku vnést přiměřenou flexibilitu do současné školní praxe více propojovat teoretické znalosti s praktickými aplikacemi poskytovat příležitost pro rozvoj dovedností jako jsou: interpersonální komunikace, schopnost řešit problémy, umění učit se uplatňovat takové metody a prostředky učení, které umožní více využívat IT dosáhnout podpory ze strany studujících, rodičů a místních komunit Rozšiřování vzdělávacích příležitostí. CžU neznamená jenom rozšíření vzdělávacího systému o sektor vzdělávání dospělých. Jde o zásadní změnu pojetí celého vzdělávání, kdy všechny možnosti učení ať v systému tradičních vzdělávacích institucích či mimo něj jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Formalizovaný systém vzdělávání vytváří pro celoživotní učení nezbytné základy, tvoří však jen jednu jeho část. 4. Vzdělávání v průběhu životní dráhy člověka Předškolní výchova, její pojetí a význam. Rodina Formování a směrování Mateřská škola Mateřská škola se podílí na: podpoře rozvoje osobnosti a sociálního života (jedinec se učí žít ve vrstevnické skupině). zdravém, citovém a rozumovém vývoji osvojování základních pravidel chování a samoobslužné činnosti rozvoji motorických, logopedických, expresivních a kognitivních dovedností Mateřská škola vytváří: základy pro pokračování na ZŠ podmínky pro pomoc vyrovnat nerovnoměrnost dětí před vstupem do ZŠ Základní vzdělání a výchova občana. Základní školství První stupeň ZŠ Všeobecná výuka Druhý stupeň ZŠ Odborná výuka + možnost odchodu na víceletá gymnázia Cíle povinného školního vzdělání: osvojit si potřebné strategie učení a na jejich základě motivovat k CžV učit tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy účinně komunikovat a spolupracovat chránit: své psychické a fyzické zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí být ohleduplný a tolerantní k jiným lidem a odlišným duchovním a kulturním hodnotám poznat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat toto poznání spolu s osvojenými dovednostmi a znalostmi při rozhodování o své životní a profesní dráze Profesní vzdělávání. Další profesní vzdělávání označuje všechny formy profesního a odborného vzdělávání, které dospělý člověk absolvuje v průběhu aktivního pracovního života (po skončení odborného vzdělávání a přípravy na povolání ve školském systému). Jeho posláním je rozvíjení postojů, vědomostí a schopností pro výkon určitého povolání. Přispívá k udržování souladu mezi nároky na výkon určité profese a kvalifikovaností (reálnou pracovní způsobilostí) jednotlivce. 7 8

5 Vzdělávání dospělých Vzděláváním dospělých rozumíme komplexní systém institucionálně organizovaných i individuálních vzdělávacích aktivit, které nahrazují, doplňují nebo jinak obohacují dosud získané vzdělání dospělých osob, které si záměrně rozvíjejí vědomosti, dovednosti, zájmy a jiné osobní a sociální aktivity, jež jsou potřebné pro plnohodnotnou práci i mimo život. Vzdělávání dospělých zahrnuje: 1. školní vzdělávání 2. další profesní vzdělávání 3. občanské vzdělávání 4. zájmové vzdělávání Vzdělávání v postproduktivním věku. Postproduktivní věk je vymezovaný odchodem do důchodu. Představuje třetí fázi lidského života. Třetí věk představuje období, v němž se člověk ocitá v nové situaci způsobené ukončením profesní aktivity a odchodem do důchodu V tomto životním období, je vzdělávání prioritně ovlivňováno skutečnými zájmy jednotlivce, poznatky a praktickými zkušenostmi, kterých nabyl v předchozích etapách života. Do popředí se tedy dostává zájmové vzdělávání, vzdělávání směřující k seberealizaci a plnící humanizující poslání. Periodizace třetího věku starší věk stáří dlouhověkost 90 + Podle R.Čornaničové ovlivňují seniory ve vzdělávání zejména: 1. zájmy a záliby 2. motivace ke vzdělávání 3. dosažené předchozí vzdělání 4. sociální prostředí 5. tvořivost a pracovní návyky 6. společenská angažovanost 7. zdravotní stav 8. zvládání přechodu do důchodu 9. hledání nového životního programu 10. vyrovnání se s krizemi a omezeními stáří 11. úroveň získávání kompetencí pro starší věk Ve vztahu k jednotlivci, seniorovi, mohou vzdělávací aktivity znamenat: 1. uspokojování potřeb v oblasti zájmů 2. možnost pro stimulování a udržování fyzické i duševní kondice a dalšího rozvoje 3. prostředek ke korigování změn v osobnosti jednotlivce 4. prostředek k záměrnému ovlivňování osobních charakteristik, vzorů chování, hodnotové orientace a postojů 5. podporu svobodné volby v rámci životní cesty 6. podporu přijetí úloh seniorského věku 7. zdroj pro životní optimismus 8. prostředek obohacování života Ve vztahu k společnosti představuje vzdělávání seniorů: 1. možnost společenské podpory života ve stáří 2. pozitivní prvek při utváření názorů společnosti na stáří 3. stimul k akceptování positivního modelu stáří 4. integrující mezigenerační prvek 5. součást sociálních programů týkajících se stáří 6. podpora zaměstnanosti ve skupinách osob zabývajících se vzděláváním seniorů Funkce vzdělávání v postrproduktivním věku 1. preventivní: vz. aktivity positivně ovlivňují průběh stárnutí a kvalitu života 2. anticipační: připravenost na směny v životním stylu 3. rehabilitační: obnovování a udržování fyzických a duševních sil 4. stimulační: rozvoj zájmů a potřeb, aktivity, postojů a hodnotového systému 5. mezigenerační porozumění: vzdělávání směřuje k prohloubení porozumění mezi generacemi a k prevenci napětí mezi nimi. Kvality vzdělávacích aktivit pro seniory: Jasná cílová orientace Propracované pracovní programy Odůvodněné metodické postupy Kvalifikovaní realizátoři Odborná literatura, studijní pomůcky Realizační prostor (učebny, knihovny, kluby) Inspirační prostředí, podpora pro sebevýchovné a sebevzdělávací procesy 9 10

6 Vzdělávací instituce pro seniory Univerzita třetího věku - Olomouc 1986, o 5 let dříve pod vedením LF, určitý poplatek 1995, 3 roky, 1+2) - 1. rok vstup přednášky z různých oblastí - 2. rok specializace - Věk nad 50. let, jakékoliv předchozí vzdělání - Tam, kde má vliv VŠ Akademie třetího věku - Kdekoliv, kde se najde někdo ochotný zajišťovat přednášky (o regionu, návody na tvorbu různých produktů Vánoce, Velikonoce) Kluby aktivního stáří Univerzita volného času - Praha, Ostrava - Nezáleží na věku, placená aktivita Elderhostel - V létě, týdenní, max. 14ti-denní kurzy pro seniory - Na odborné, univerzitní úrovni - Žádné zjednodušení - V zahraničí Profesní programy 50+, Zaškolení, doplnění vědomostí dle jejich osobnosti - Např. pro získání nové práce Služby spojené se vzděláváním Pedagogicko-psychologické poradny Konzultační, studijní střediska Knihovny Počítačová a internetová centra 5. Institucionálně organizační základna celoživotního vzdělávání Školský systém v ČR a) do 3 let výchovu zajišťuje rodina b) do 6 let mateřská škola - nejnižší článek školské soustavy c) do 11 let první stupeň ZŠ d) od 11. let možnost přestupu na osmileté gym. nebo pokračování ZŠ na druhém stupni e) od 13 let možnost přestupu na šestileté gym. nebo pokračování ZŠ na druhém stupni f) do 15 let druhý stupeň ZŠ g) do střední školství: G (4,6,8 leté), SOŠ, SOU (2,3,4 leté) h) po ukončení středního školství: VOŠ (2 2,5 leté) VŠ: Bc 3 roky, Ma 4 roky, Ph.D. 7 let Primární a sekundární vzdělávání Mateřskou školu + ZŠ nazýváme primárním vzděláváním SOŠ + SOU + VOŠ + SŠ nazýváme sekundární vzdělávání Cíle v jednotlivých stupních školské soustavy ČR Blíže je upraveno v zákoně 561/2004 a 383/2005 sb. Rodina Formování a směrování Mateřská škola Mateřská škola se podílí na: podpoře rozvoje osobnosti a sociálního života (jedinec se učí žít ve vrstevnické skupině). zdravém, citovém a rozumovém vývoji osvojování základních pravidel chování a samoobslužné činnosti rozvoji motorických, logopedických, expresivních a kognitivních dovedností Mateřská škola vytváří: základy pro pokračování na ZŠ podmínky pro pomoc vyrovnat nerovnoměrnost dětí před vstupem do ZŠ Základní školství První stupeň ZŠ Všeobecná výuka Druhý stupeň ZŠ Odborná výuka + možnost odchodu na víceletá gymnázia 11 12

7 Cíle povinného školního vzdělání: osvojit si potřebné strategie učení a na jejich základě motivovat k CžV učit tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy účinně komunikovat a spolupracovat chránit: své psychické a fyzické zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí být ohleduplný a tolerantní k jiným lidem a odlišným duchovním a kulturním hodnotám poznat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat toto poznání spolu s osvojenými dovednostmi a znalostmi při rozhodování o své životní a profesní dráze Střední školství rozvoj vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot ze ZŠ, které jsou důležité pro rozvoj jedince poskytnout širší nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevnit hodnotovou orientaci vytváří předpoklady pro plnoprávný, osobní a občanský život, pro samostatné získávání informací a CžV, pro pokračování v navazujícím vzdělávání příprava pro výkon povolání nebo pracovní činnosti Cíle středního školství jsou vnímány ze širšího hlediska, kdy obecným cílem je to, aby se osobnost vzdělávaného rozvíjela, dotvářela, zpevňovala a to i ve smyslu eventuální přípravy na výkon povolání. Vyšší odborné školství rozvoj a především prohloubení vědomostí, dovedností, schopností ze Sš poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročnějších činnosti Trendy ve vývoji školských systémů Školství v současnosti prochází určitou reformou. Školy dnes pracují především s tzv. rámcovými vzdělávacími programy (RVP). Ty vytváří ministerstvo školství a na jejich základě si potom jednotlivé školy zpracovávají školní vzdělávací program (ŠVP). Díky tomu dochází k určitému uvolnění průběhu výuky, která může být pružněji přizpůsobena potřebám vyučujících, ale především žáků. Na druhou stranu však dochází k určité disproporcionalitě v tempu a rozsahu vzdělávání (je dán pouze minimální obsah vz.) na různých školách, což může komplikovat přestup žáků z jedné školy na druhou. RVP stanovují pouze: 1. základní cíle vzdělávání 2. základní formy vzdělávání (prezenční, ) 3. délku vzdělávání 4. povinný obsah vzdělávání ŠKOLSKÝ SYSTÉM + VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH = VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM Instituce vzdělávající dospělé Skupiny vzdělávacích zařízení dle institucí, které vzdělávání realizují obecně kulturně výchovná zařízení (kulturní domy, kluby, osvětové besedy, ZUŠ, ) specializovaná kulturně výchovná zařízení (muzea, galerie, hvězdárny, ZOO, botanická zahrada, objekty památkové péče, naučné turistické stezky), jejich primárním posláním není vzdělávání, ale uchovávání hodnot (umění, příroda, literatura ) a výchova ke vztahu k umění, historii, přírodě, poznání vzdělávací zařízení společenských organizací ( Akademie J.A.K., Domy techniky (JAK i DT mají za úkol popularizaci vědy), zájmové organizace (zahrádkáři, kinologové, filatelisti ), odborová vz. zařízení, vzdělávací akce politických stran) soukromá vzdělávací zařízení (ty mají své prostory a lektory) a agentury (ty především outsorcují) vzdělávací zařízení podniků a resortů (komory lékařů, kadeřníků, ) média (TV, tisk, rozhlas, reklama) zde opět ve většině případů vzdělávání není primární náplní vzdělávací zařízení pro seniory např. univerzity třetího věku (jsou zřizovány univerzitami), akademie třetího věku (ty zřizují různé instituce např. muzea, úřady); obě tyto instituce poskytují pouze zájmové vzdělávání a nikoli zvyšování úrovně vzdělání vzdělávací zařízení organizovaná pro profesní nebo osobní rozvoj: ty mají za cíl především pomoci lidem začlenit se nebo překlenout své potřeby např. v zaměstnání Skupiny vzdělávacích zařízení dle zřizovatele státní soukromé církevní nadační odborových Skupiny vzdělávacích zařízení dle působnosti resortní (komory) ty poskytují vzdělávání v rámci profese (atestce ) podnikové regionální komunitní Skupiny vzdělávacích zařízení dle adresátů profesní orientace (účetní, manažeři, kuchaři) funkční zařazení (referent, vedoucí pracovník, ) věk (mladí nezaměstnaní, 50+, senioři ) podle sociálních rolí (poradny pro rodinu, rodiče, pečující osoby) Další služby spojené se vzděláváním Studijní a konzultační střediska, poradny, knihovny, počítačová a internetová centra

8 6. Vývoj vzdělávání dospělých od poloviny min. století Profesionalizace a institucionalizace vzdělávání dospělých. Pol. 18. století Národní obrození - Národně uvědomělá činnost - Snaha o povznesení kulturní úrovně národa - Popularizace vědy, matice česká - J. E. Purkyně - Kulturně-společenská činnost pěvecké, ochotnické spolky - Tělovýchovná hnutí turistiky, rekreace, výlety, SOKOL - Zábavné zaměření dámská hnutí (zábava, osvěta) - Dobrovský, Jungmann, Palacký, Náprstek - Česká inteligence pocházela z prostých vrstev věděli, co lidé potřebují - Emancipace dělnictva 19. stol. Dělnická akademie (prostředek k sociální a ekonomické emancipaci) 1. republika T. Trnka - Působil na Masarykově výchovném ústavu v Praze - Systematicky zkoumal otázky lidovýchovy na teoretické úrovni - Důraz i na praktickou úroveň - Zdůvodnil rozdílm mezi vzděláváním dospělých a vzděláváním dětí a mládeže - Dílo: Lidovýchova, její teorie, složky, metody a organizace I. A. Bláha - Otázky V+VD ze sociologické pozice - Mravní výchova - Otázka sociální = otázka mravní (TGM) 1919 Zákon o kurzech občanské výchovy 1922 Zákon o knihovnách (TGM měl zájem na jejich rozšíření) - Vznik lidových škol po roce 1926 typ večerní školy hlavně všeobecně vzdělávací, odpovídaly školským stupňům (měšťanské, vyšší, vysoké) - Vzdělávací činnost pro dospělé vyvíjely i politické strany - Hnutí odborová, družstevní, ženská, tělovýchovná - Spolky léta 20. století ovlivnění hospodářskou krizí, lidovýchovná činnost se zaměřovala na pomoc nezaměstnaným 1928 Lidovýchovný sjezd 1938 II. Lidovýchovný sjezd nezbytnost solidarity všech občanů - Lidovýchovná činnost probíhala i v období okupace a protektorátu Moravec Košický vládní program kapitola věnovaná lidovýchově 1948 Monopolní postavení marxistické pedagogiky, která považovala za předmět vzdělávání pouze děti a mládež Dochází k násilnému přerušení snah o teoretické ukotvení vzdělávání dospělých ve všech zemích socialistického bloku Koncem padesátých let se objevuje potřeba teoretických východisek ve vzdělávání dospělých v tzv. studiu pracujících. Toto období je ve znamení bouřlivého rozvoje praxe výchovy a vzdělávání dospělých, zejména při zvyšování kvalifikace vedoucích kádrů a dělníků, kteří se zápalem budovali socialistickou společnost a potřebovali držet krok s technologickým rozvojem Jako jeden z úkolů Státního plánu vědeckého výzkumu bylo teoretické podchycení rozvoje teorie výchovy a vzdělávání dospělých Díky úkolu Státního vzdělávacího plánu z roku 1961 mohou přední čeští odborníci tohoto oboru Jiří Kotásek a Kamil Škoda vydat publikaci Teorie vzdělávání dospělých Sekce státního plánu zabývající se mimoškolským vzděláváním dospělých byla později koncepčně přeměněna v hlavní úkol. V jeho čele byl koordinátor František Hyhlík. Prvním dílčí úkol v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých vedl Kamil Škoda Oficiální otevření studijního oboru Pedagogika dospělých v Praze a Olomouci. U zrodu studijní kombinace Sociologie-Pedagogika dospělých v Olomouci stál i Josef Ludvík Fischer a Vladimír Jochmann. Pod vedením prof. Hyhlíka jsou zahájeny práce na tvorbě rozsáhlého Encyklopedického slovníku vzdělávání dospělých díky normalizačním zásahům je však nakonec vydán pouze jednosvazkový Slovník pedagogiky dospělých 1977 Ustanovení jednooborového studia Vzdělávání dospělých obsahoval polovinu disciplin a sociologických a psychologických, třetinu pedagogických a povinné penzum marxismu-leninizmu Objevuje se termín andragogika. Studijní obor, o jehož konstituování se nejvíce zasloužil V. Jochman, obsahoval čtyři základní profilace vzdělávání dospělých, personální management, sociální práci a kulturní práci. V témže roce byla andragogika Ministerstvem školství oficiálně potvrzena jako studijní, doktorandský i habilitační obor na vysokých školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová Formy a metody vzdělávání dospělých Bc. Marcela Zacpalová Diplomová práce 2013 Anotace Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání dospělých, formami a metodami vzdělávání ve vybrané organizaci. Cílem

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM. Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. OSTRAVA 2007 1 TEORIE VÝCHOVY PRO PEDAGOGICKÉ STUDIUM Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 Obsah: I. Některé problémy týkající se mladé generace vyplývající z výzkumů v posledním období Str. II. Základní východiska Str. 11

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY (pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání) MŠMT BŘEZEN 2002 Předkládací

Více

ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY

ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY ZDENĚK PALÁN ZÁKLADY ANDRAGOGIKY Vysoká škola J.A. Komenského s.r.o. 2002 1 Zdeněk Palán ÚVOD DO STUDIA PERSONALISTIKY Vysoká škola J. A. Komenského s.r.o. Počet stran 207 Praha 2002 Vysoká škola J.A.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více