Pojem a institut dědictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem a institut dědictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Pojem a institut dědictví Bakalářská práce Autor: Hana Rejfková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Miroslav Čapek Praha Duben

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Teplicích dne 27. Dubna 2010 Hana Rejfková 2

3 Poděkování Dovoluji si poděkovat svému vedoucímu práce panu JUDr. Miroslavu Čapkovi za odborná doporučení a nasměrování mé bakalářské práce ke správnému cíli, Bankovnímu Institutu VŠ za poskytnutí moţnosti kombinovaného studia oboru, který je středem mého zájmu, a téţ své rodině, která mne ve všech směrech podporovala po celé délce mého dosavadního studia. Hana Rejfková 3

4 Anotace Bakalářská práce obsahuje popis pojmu a institutu dědictví, včetně vysvětlení jednotlivých pojmů a výrazů potřebných k porozumění problematiky. Zpočátku se zabývám historickým vývojem institutu dědictví, dále pak zejména současnou právní úpravou dědického práva, a na závěr jsem provedla komparaci stávající úpravy dědického práva s novelou Občanského zákoníku, který je v době sestavování mé bakalářské práce ve stavu projednávání v Parlamentu České republiky. Annotation Bachelor's thesis describes the concept and institutes of the heritage, including explanations of terminology needed to understand the problem. Initially I deal with the historical development of the Institute's heritage, then notably the existing rules of inheritance rights, and finally I did a comparison of the existing regulation of inheritance law with an amendment to the Civil Code, which at the time of my thesis in a state of discussion in the Czech Parliament. 4

5 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 Obsah... 5 Úvod Historie dědictví Dědictví a jeho právní úpravy ve starověku Starověký Egypt Mezopotámie Indie Izrael Čína Starověké Řecko Starověký Řím Historie dědictví v českém právu Dědictví v současnosti a jeho právní úprava Základní pojmy Zásady nabývání dědictví Současná právní úprava Podmínky k dědění Smrt zůstavitele Existence dědictví Způsoby dědění Způsobilost dědice Přechod dluhů Dědění ze zákona První dědická skupina Druhá dědická skupina Třetí dědická skupina Čtvrtá dědická skupina Dědění ze závěti Závěť Svědci závěti Vlastní obsah závěti Neopomenutelní dědici Moţnosti zrušení závěti Ochrana oprávněného dědice Odúmrť Vydědění Odmítnutí dědictví Dědické řízení a jeho proces Notář a jeho pravomoc Doklady potřebné k řízení Řízení o dědictví s mezinárodním prvkem Příslušnost soudu Účastníci řízení Zastoupení účastníků řízení

6 Etapy řízení o dědictví Zahájení řízení Předběţné šetření Zastavení řízení Informování dědiců o jejich dědickém právu Vypořádání společného jmění manţelů Součet aktiv a pasiv Usnesení o dědictví Potvrzení nabytí dědictví jednomu dědici Potvrzení, ţe dědictví připadá státu Schválení dohody dědiců o vypořádání dědictví Schválení dohody o přenechání dědictví věřitelům Potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů Doručování usnesení Likvidace dědictví Dodatečné projednání dědictví Opravné prostředky Dědická daň Poplatník daně Předmět daně Základ daně Lhůty, výpočet daně a sazby daně Dědictví a trestní právo ,,Internetový majetek jako součást dědictví Komparace platného práva a novely občanského zákoníku Fáze přípravy občanského zákoníku Schválení věcného záměru Sestavení paragrafového znění návrhu Představení návrhu vládě Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš Rozdělení občanského zákoníku Dědické právo dle nového občanského zákoníku Posílení práv zůstavitele Větší rozsah úpravy dědického práva Konkrétní změny v porovnání s platným právem Dědické tituly Dědická smlouva Závěť Dědění ze zákona Náhradní dědic Obecné náhradnictví Svěřenské nástupnictví Odkaz Přechod dluhů Zřeknutí se dědického práva Nepominutelní dědicové Závěr...53 Příloha č Seznam pouţité literatury

7 Úvod Téma své bakalářské práce Pojem a institut dědictví jsem si vybrala na základě na první pohled jednoduchého názvu, ovšem velmi širokého a obsáhlého pojmu. Ačkoli se můţe zdát, ţe pojem dědictví je jasně daný, a není k tomuto tématu moţnost jakékoli jiné diskuze, opak je pravdou. Institut dědictví je pojmem občanského práva a stejně jako jiné oblasti práva, je i toto závislé na zvycích a tradicích občanů určité země, tudíţ je nutné, aby reagovalo na společenské změny a přizpůsobovalo se době, ve které ţijeme. Rozhodla jsem se problematiku dědění popsat nejen z jednoho úhlu, ale z více hledisek, ať uţ z hlediska historického vývoje dědického práva, nebo práv a povinností vyplývajících z dnešní praxe. V současném moderním a uspěchaném světě, ve kterém se lidé často snaţí věnovat naplno výhradně svému oboru, nebo svému ţivotnímu přesvědčení, často můţeme zjistit nepříjemný fakt, a sice, ţe většině lidí nezbývá čas či chtíč vzdělávat se i v jiných oblastech, které se týkají našeho ţivota. Ačkoli je problematika dědického práva velmi odborná, dotýká se kaţdého z nás, i prostého, či nevzdělaného člověka. Díky tématu mé bakalářské práce se mi dostala moţnost prohloubení znalostí z oblasti nejen dědického práva, ale českého práva jako takového. Domnívám se, ţe znát svá práva a povinnosti v oblasti dědického práva stejně jako ostatních právních oblastí, je povinností kaţdého člověka. Kdo z nás občanů České republiky můţe říci, ţe se ho českého právo netýká? 7

8 ,, Nikdy neříkejte, že znáte nějakého člověka, dokud jste se s ním nedělili o dědictví. 1 1 Johann Caspar Lavater švýcarský teolog. 8

9 1 Historie dědictví 1.1 Dědictví a jeho právní úpravy ve starověku Aby byly lépe pochopeny některé informace, které si lze přečíst v následujících kapitolách, je potřeba objasnit některá fakta, která souvisí s vývojem práva a institutu dědictví ve starověku. Pokud hovoříme o starověku, jedná se o období vzniku prvních států na Blízkém východě (Mezopotámie), v Sýrii, na území tehdejší Malé Asie a v Egyptě, aţ po Antiku (Řecko, Řím). Jako počátek Starověku je udáván konec pravěku, tedy polovina 4. tisíciletí př. n. l.. Celé období starověku sahá aţ do počátku středověku v 6. aţ 7. století. Je nutné zmínit, ţe se lidstvo ve středověku rozdělovalo v kaţdém státě do mnoha vrstev obyvatelstva. Zejména existence otroků, která byla ve starověku běţná, se odráţí v tehdejším právu. Otroci byli aţ na výjimky povaţováni jak morálně, tak i právně za majetek, nikoli za občany, kteří mají svá práva a povinnosti. Ve většině starověkých ustanoveních také nebyla zmínka o právech ţen, jelikoţ postavení ţen v té době rozhodně zaujímalo jinou pozici, neţ jak je tomu v současné době. Velmi výraznou roli ve starověkém právu také hrálo náboţenství a skutečnost, ţe vedení válek se povaţovalo za běţný stav. Období míru bylo ve starověku výjimkou Starověký Egypt Dá se říci, ţe uţ ve starověkém Egyptě měli zákony psané. Důkazem jsou dochované papyrové svitky a svitky z kůţe, na které staří Egypťané vpisovali zákony a pravidla chování. První písemné zákony vznikaly jiţ kolem 3000 př. n. l. Postavení vrchního soudce země měl první ministr, a ten také evidoval kopie svitků. Stejné kopie svitků byly téţ uchovávány u Egyptských soudních dvorů, a originály bylo moţné nalézt v královském soudním archivu. 9

10 Důkazem toho, ţe i ve starém Egyptě jiţ fungoval institut dědictví je nalezený svitek papyru, který byl kopií ze staroegyptského zákoníku. V jedné z částí tohoto svitku jsou popsána práva nejstaršího syna a povinnosti ohledně dědictví. Ve svitku je jasně stanoveno, ţe v případě, ţe zůstavitelovi prvními potomky jsou dcery, a později zplodí syny, povaţuje se za zákonného dědice jeho nejstarší potomek muţského pohlaví. Nejstarší dochovaná závěť neboli testament pochází z doby Staré říše. Ovšem za nejvýznamnější a propracovaný testament lze povaţovat závěť, která pochází z dob Nové říše ( př.n.l.). Jedná se o závěť jisté Naunachty, která tzv. vydědila tři z osmi svých dětí, a jako důvod uvedla, ţe o ni neprojevovali dostatečný zájem a péči. Z pěti dětí, které měly po matce dědit ze závěti, jeden syn zdědil více majetku neţ ostatní čtyři. Není však dokázáno, zda důvod nerovného rozdělení dědictví byla větší péče syna o matku, či zda byl dotyčný nejstarším synem zůstavitelky Naunachty. Staří Egypťané také vyuţívali institut adopce a to především k dědickým účelům. Dokladem tohoto tvrzení můţe být nalezený papyrus, který byl sepsán v době Nové říše za vlády krále Ramesse XI. ( př.n.l.). Papyrus obsahuje informace o muţi, který adoptoval svou manţelku jako svou dceru. Adopcí učinil manţelku dědičkou svého majetku, jelikoţ spolu neměli manţelé ţádné potomky, tedy potenciální dědice. Manţelka ovdověla, a tak se stala dědičkou manţelova majetku. Později adoptovala manţelka (adoptivní dcera) děti své otrokyně, kterou manţelé během svého manţelství koupili, a zajistila si tím své dědice. Mezi nejvýznamnější důvody k existenci potomků, potenciálních dědiců majetku ovšem nepatřilo nynější finanční a hmotné zajištění potomků a příbuzných, ale tehdejší víra Egypťanů v posmrtný ţivot. Podmínkami k zajištění posmrtného ţivota byly mumifikace těla zemřelého, řádné pohřbení těla a tzv. výţiva ducha zemřelého, která spočívala v kaţdodenním přinášení jídel a pití. Přinášení tzv.obětí, při kterém duch zemřelého vycházel, absolvoval dědic zůstavitelova majetku, tudíţ byla potřeba dědice řádně zajistit, aby mohl plnit povinnosti vůči zemřelému. 10

11 1.1.2 Mezopotámie V době babylónské i sumerské (3000 př.n.l.) opět dědily ţeny jen výjimečně, a v první řadě se o dědictví dělili synové zemřelého. V případě, ţe byl zemřelý bezdětný, majetek dědili jeho starší bratři či otcovi bratři (strýcové zůstavitele). Manţelka po zůstaviteli nedědila, nýbrţ získala zpět své věno a svatební dar, který získala od manţela. V případě, ţe manţelka nedostala svatební dar, pak měla právo dědit rovným dílem jako ostatní dědicové. Veškeré práva a povinnosti občanů se řídila Chammurapiho zákoníkem (vznik přibliţně v 50. letech 18.st. př. n. l., kde se řešila také moţnost vydědění tzv. vypuzení syna z otcovského domu. Chammurapiho zákoník, ale neřešil otázku závěti, a tak se dá předpokládat, ţe způsob sepsání a forma testamentu byla zaloţena na základě zvykového práva Indie Dědické právo ve starověké Indii bylo poněkud sloţitější, jelikoţ běţným způsobem rodinného souţití bylo tzv. rodinné společenství, do kterého patřili všichni členové rodu. Veškerý majetek měli všichni členové rodu ve společném vlastnictví. Nejvyšším představitelem byl nejstarší člen rodu (tzv. grhapati), jeho pravou rukou byla jeho ţena (tzv. grhiní), která plnila roli paní domu a starala se o vše, co se týkalo ţenských a domácích záleţitostí. Nejstaršímu členu rodu byli všichni ostatní členové podřízeni, staral se o rodinný majetek, otroky a záleţitosti kolem financí. Po smrti nejstaršího člena se dělil majetek podle věku ostatních členů rodu. Členové rodu, kteří byli fyzicky či duševně postiţení nesměli dědit vůbec. 11

12 V případě, ţe zůstavitel nezanechal ani jednoho muţského potomka, získali ţeny jen prostředky k obţivě. Pokud neměl zůstavitel ţádné příbuzné, kteří by mohli dědit, pak připadl majetek králi. V Indii existovalo také tzv. dědění po ţenské linii, kdy majetek (dary), který získala ţena od svých rodičů, bratrů či jiných příbuzných, a to před svatbou či během manţelství, dědily vţdy její dcery. Do dědictví neboli majetku ţeny se také řadilo odškodnění od manţela, na které měla ţena nárok v případě, ţe si manţel přivedl do domácnosti jinou ţenu. Majetek ţen byl ovšem omezován hlavně z důvodu obav muţů. Manţelka, která by během svého ţivota nahromadila větší mnoţství majetku byla hrozbou, kvůli moţnému vymizení majetku z rodu, prostřednictvím dědění po ţenské linii Izrael O institutu dědictví v Izraeli se dochovalo menší mnoţství poznatků. Ţeny, které pocházely z rodiny, kde nebyli muţští potomci se nestěhovaly do rodiny svých manţelů, ale zůstávali s manţeli ve své rodině. Manţelky neměli dědické právo. Na dědictví otce měl vţdy právo pouze prvorozený syn. V případě, ţe byl zůstavitel bezdětný, pak dědil jeho nejbliţší příbuzný, většinou jeho bratr Čína Ve starověké Číně nebylo dědické právo upraveno zákony, a čínské soudy se zabývaly spíše trestním právem. Práva a povinnosti týkající se institutu dědictví tedy záleţely čistě na rodinných zvyklostech. Majetek přecházel vţdy z otce na syna a pouze v některých oblastech Číny bylo moţné, aby dědila ţena. 12

13 1.1.6 Starověké Řecko Zde jiţ bylo dědické právo upravené na tzv. zákonnou posloupnost a posloupnost testamentní: a) posloupnost zákonná První dědická linie zahrnuje zůstavitelovi potomky, do druhé linie patřili zůstavitelovi bratři, třetí linie zahrnovala strýce, bratrance a jejich potomky. b) posloupnost testamentní Dědění na základě testamentu bylo upraveno kolem roku 600 př.n.l. Solónovou reformou, mělo však svá pravidla. V případě, ţe měl zůstavitel syna, nebylo moţné ho z dědictví vyloučit ani testamentem. Zůstavitel mohl syna zbavit dědického práva pouze tzv. apokéryxí (zřeknutí se syna veřejným prohlášením). Muţ, který byl bezdětný, mohl pořídit poslední vůli pouze v případě, ţe nebyl pod nátlakem nebo pod vlivem ţeny, a jeho psychický stav nebyl ovlivněn nemocí nebo stářím. Obrázek č. 1 Busta slavného zákonodárce Solóna Zdroj: 13

14 Závěť byla v podobě listiny, která se sepisovala za přítomnosti svědků, byla zapečetěna, a uloţena na úředním místě. Dědické spory se projednávaly u soudů. Jelikoţ měli soudci v té době spoustu špatných zkušeností s falšovanými, nebo jinak podezřelými testamenty, přikláněli se ve svých rozsudcích spíše k dědění ze zákona Starověký Řím Ve starověkém Římě jsou jiţ všechny oblasti práva plně rozvinuté a písemně upravené v jednotlivých zákonech. Mezi jakýsi soubor všeho římského práva byl povaţován Zákon dvanácti tabulí, který řešil mimo jiné i dědickou posloupnost zákonnou a závětní. Dědění ze závěti mělo dokonce přednost před děděním ze zákona, jelikoţ platila zásada, ţe má kaţdý občan právo na to, rozhodnout o svém majetku v případě smrti. Římané tuto zásadu povaţovali dokonce za povinnost. V římském právu se pozůstalost při dědictví rozdělovala na dvanáctiny. Kaţdý dědic tedy dědil několik dvanáctin celkového majetku. Během celého vývoje římského dědického práva platila zásada respektování zůstavitelovi vůle. Zákon dvanácti tabulí pouze určoval, kdo je dědicem v případě, ţe zůstavitel nezanechal závěť. Povinnost neopomenutelných dědiců tedy byla podle Zákona dvanácti tabulí pouze formální a podpůrná. Při vydědění bylo dostačující v závěti uvést např. exheres esto (budiţ vyděděn). Existovalo spoustu forem testamentů např. závěť před shromáţděním, testament vlastnoruční, nebo testament psaný cizí rukou, který musel být vlastnoručně podepsaný zůstavitelem za přítomnosti svědků. V případě, ţe zůstavitel v závěti odkazoval na jinou listinu, kde byl určen dědic nebo výše dědického podílu se nazýval Testamentum mysticum (Mystický testament neboli tajná závěť). Zůstavitel mohl v závěti stanovit dědice tzv. dědického náhradníka pro případ, ţe dědic nenabude dědictví. V případě nedodrţení zákonem předepsané formy, byla závěť neplatná. 14

15 V případě dědění ze zákona byly určeny čtyři třídy. Do první dědické třídy patřili potomci (descendenti) a do druhé třídy předci (ascendenti). Ve třetí třídě dědili sourozenci, ve čtvrté všichni ostatní příbuzní. Existovala jiţ i moţnost dědictví nepřijmout. V pozdější době za vlády císaře Justiniána I. ( n. l.) byl reformován institut neopomenutelných dědiců, kdy předkové a potomci zůstavitele měli neopomenutelné právo dědit. Vydědění bylo moţné pouze z důvodů, které stanovil zákon jako např. fyzické násilí na rodičích, stýkání se se zločinci, pokus o vraţdu rodičů, nebo odchod od katolické víry. Justiniánská novela je povaţována za vyvrcholení vývoje práva a konečnou úpravu práva dědického. 1.2 Historie dědictví v českém právu Vznik českého práva byl provázen vývojem společnosti ve středověku. Pravidla chování a jejich dodrţování jiţ nebyla dobrovolná, ale byla potřeba zajistit jejich vynutitelnost mocí. Dodrţování těchto pravidel a spravedlnost se dostává do rukou panovníka a státních orgánů. Aţ do doby, kdy se začaly psát právní knihy, si lidé předávali obyčejové právo z generace na generaci, a to pouze ústně, jelikoţ umět číst a psát bylo tehdy výsadou mála lidí. Většina obyvatel byla negramotná. Mezi nejčastější prameny práva ve středověku patří dekreta, privilegia, statuta, výsady apod. Jako nejstarší prameny psaného práva jsou uváděny Výsady Boleslavovy (939) a Dekreta Břetislavova (1039). Velký význam pro české právo pak měla Statuta Konrádova (konec 12.století), kde se výrazně mění také právo dědické. Konečně bylo přiznáno i ţenám (dcerám) právo dědit, a to v případě, ţe zůstavitel nezanechal syny. 15

16 V českém právním řádu se dědické právo aţ do 12. století v podstatě nevyvíjelo. Hlavní příčinou pozastavení vývoje bylo odúmrtní právo panovníka, který měl nárok na veškerý majetek po zůstaviteli, který nezanechal muţské potomky. Aţ Statuta Konrádova stanovila právo dcer dědit majetek v případě, ţe nezanechal otec muţské potomky. Manţelka neměla dědické právo na majetek zůstavitele, pouze získala zpět své věno. Dle Statut Konrádových se také připouštělo právo dědit nejbliţším dědicům. Mezi nejbliţší dědice se zřejmě zařazoval otec a bratři zůstavitele. Zůstavitel měl právo sepsat o svém majetku závěť, ovšem ta musela být předběţně odsouhlasena panovníkem. Jistým opatřením proti získání majetku panovníkem byly tehdejší,,zápisy. Ty naznačovaly fiktivní dluh zůstavitele vůči věřiteli. Tyto zápisy se ukládaly a umoţnily fiktivnímu věřiteli vymáhat dluh, který zůstal po zemřelém. Tímto způsobem se dosáhlo stejného výsledku jako při děděni ze závěti. Bylo zde jediné riziko, a to takové, ţe po uloţení,,zápisu jiţ nebylo moţné ho změnit nebo zrušit. Situace v institutu dědictví se změnila aţ v roce 1497, kdy šlechta donutila tehdejšího krále Vladislava II., aby se vzdal za sebe i za budoucí panovníky odúmrtních nároků na majetek zemřelých. Teprve poté se začaly v dědickém právu uplatňovat zásady dědění ze závěti a ze zákona. V městském právu byla jiţ vymezena přesná pravidla dědění, právní úprava tedy pokročila nejdále. Zde bylo akceptováno původní právo římské. Závěť, tehdy nazývaná kšaft mohla mít buď formu písemnou nebo ústní. V případě ústní formy byla nutnost svědků. Kšaftovat, tedy vytvořit závěť nemohli osoby duševně choré a osoby, které nenabyly dospělosti (u muţů 18 let, u dívek 15 let), přičemţ ţeny nabývaly zletilost i provdáním, nebo dospělí, kteří byli v moci svého otce. Osoby neslyšící, nebo němé mohli sepsat závěť pouze v písemné formě, tudíţ musely umět psát a číst. Také svědkem závěti nemohl být jen tak někdo. Svědky závěti nesměli být osoby, které nenabyly dospělosti, duševně nemocní, hluší, nepoctiví, duchovní, domácí čeleď a ţeny. 16

17 Pozdější závěť automaticky rušila platnost závěti dřívější jako je tomu v současném právu. Existovala tedy svoboda při rozhodování o svém majetku pro případ smrti. Děti zůstavitele patřily mezi neopomenutelné dědice, a vyděděni mohly být pouze pokud se dopustily některého z vyjmenovaných činů např. cizoloţství s macechou, zlé zacházení s rodiči, spáchání trestného činu, aj. Také dědění ze zákona v případě, ţe zůstavitel nezanechal závěť bylo v městském právu upraveno. Dědění ze zákona se řídilo těmito pravidly: ascendenti (předkové) měli přednost před descendenty (potomky). Poté měli právo dědit příbuzní ve vedlejší linii (poboční příbuzní do 10. kolena). Synové i dcery dědily stejným dílem. Tyto zásady týkající se dědictví v podstatě trvaly aţ do přijetí Všeobecného občanského zákoníku v roce Všeobecný občanský zákoník vydaný za první republiky platil na našem území do 25. října 1950, kdy byl přijat tzv. střední občanský kodex, jako zákon č. 141/1950 Sb. Dá se říci, ţe od přijetí Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811 se uplatňovala moderní úprava dědického práva, které mělo základy v právu římském. Z tehdejších právních úprav také vychází podoba dědického práva, které známe ze současného Občanského zákoníku. 2 Dědictví v současnosti a jeho právní úprava Pro správné pochopení současné úpravy dědického zákona je potřeba vypsat a vysvětlit pár nejdůleţitějších pojmů, které s institutem dědictví souvisí. 2.1 Základní pojmy Akrescence přírůstání dědického podílu ostatním dědicům ve skupině, v případě uvolnění dědického podílu (jeden ze skupiny nedědí, tudíţ jeho podíl je rozdělen mezi ostatní členy dědické skupiny) Alografní testament závěť zůstavitele napsaná jiným způsobem neţ vlastnoručním Ascendent předek zůstavitele 17

18 Descendent potomek zůstavitele Dědictví - část z pozůstalosti, jejíţ vlastnictví skutečně přejde na dědice Holografní testament závěť zůstavitele psaná vlastnoručně Intestátní posloupnost dědění ze zákona Intestátus zůstavitel, který nezanechal závěť Odúmrť dědictví, které nenabude ţádný dědic, tudíţ připadne státu Pozůstalost - širší pojem neţ pojem dědictví. Do pozůstalosti se zahrnuje veškeré jmění zůstavitele k okamţiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na dědice Smějící se dědici osoby, které citově nevnímají smrt zůstavitele vzhledem ke svému vzdálenému vztahu k zůstaviteli. Právní řád je nezařazuje mezi dědice v Intestátní posloupnosti. Testament poslední vůle zůstavitele, závěť Testamentární posloupnost dědění ze závěti Zůstavitel zemřelý, jehoţ majetek je předmětem dědění 2.2 Zásady nabývání dědictví V českém dědickém právu se uplatňují 2 základní zásady: -zásada univerzální sukcese (v podstatě jde o zásadu, kdy dědic sice dědí práva zůstavitele, ale také povinnosti. Dědí majetek, ale i dluhy. - zásada přechodu předmětu dědění na dědice smrtí zůstavitele (dědictví je moţno nabýt pouze smrtí zůstavitele) 2.3 Současná právní úprava Nabývání dědictví, způsoby dědění a vypořádání dědiců upravuje zákon č. 40/1964 Sb., , v sedmé části Občanského zákoníku. Právní úpravu řízení před soudem a postavení notářů v řízení o dědictví obsahuje občanský soudní řád. Bliţší právní úpravu řízení o dědictví nalezneme v jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 18

19 2.4 Podmínky k dědění K uplatnění dědického práva je potřeba splnění určitých podmínek, které jsou zákonem stanoveny. Podmínky k realizaci dědického práva jsou celkem čtyři, v následujících řádcích budou vysvětleny Smrt zůstavitele Základní podmínkou k uplatnění dědického práva dědice je smrt zůstavitele. Smrtí zůstavitele je myšlen okamţik jeho smrti. Prokázání smrti zůstavitele se provádí prohlídkou mrtvého a vydáním úmrtního listu. V případě, ţe se smrt zůstavitele úředně nezjistí a nelze vydat úmrtní list, je zahájeno soudní řízení na návrh osoby, která má na věci právní zájem (manţel, dědic, věřitel...). Soud rozhodne o prohlášení osoby za mrtvou. Účastníky řízení jsou navrhovatel, dědicové, manţel osoby, která má být prohlášena za mrtvou, potomci osoby, která má být prohlášena za mrtvou, a do řízení je oprávněn vstoupit i státní zástupce. V současnosti není vázáno řízení o prohlášení za mrtvého na jakékoli uplynutí časové lhůty. V případě, ţe soud zjistí během probíhaného řízení některé skutečnosti, které odporují prohlášení za mrtvého, řízení zastaví. Řízení se zastavuje usnesením soudu, proti kterému mohou účastníci řízení podat odvolání. Soud stanoví opatrovníka nezvěstného, pokud osoba, která má být prohlášena za mrvou nemá svého zákonného zástupce. Opatrovník má za úkol hájit zájmy nezvěstné osoby. Opatrovník nemůţe být manţel osoby, jelikoţ by mohlo dojít ke střetu zájmů. Poté soud vyhláškou nebo způsobem dle místních poměrů (např. rozhlasem, v tisku) prohlásí, ţe má nezvěstný či kdokoli jiný moţnost se do jednoho roku přihlásit, nebo podat zprávu o nezvěstném. Soud má roční lhůtu od podání vyhlášky či prohlášení pro vydání rozhodnutí. V rozhodnutí soud určí den smrti nebo den, který zůstavitel nepřeţil. 19

20 V případě, ţe se dodatečně zjistí, ţe osoba prohlášená za mrtvou ţije, soud i bez návrhu své rozhodnutí zruší. Zjistí-li soud dodatečně, ţe osoba prohlášená za mrtvou zemřela jiný den, neţ byl určen v rozhodnutí, opraví i bez návrhu datum, které je uvedeno jako den smrti. Pokud nelze smrt zjistit klasickým ohledáním mrtvoly, ale je zřejmé, ţe fyzická osoba zemřela (např. letecká havárie), pak soud vydá rozhodnutí, kterým prohlásí osobu za mrtvou. V případě, ţe se jedná o nezvěstného, soud vydává vlastně domněnku o smrti osoby, ale v případě, ţe je zřejmé, ţe fyzická osoba zemřela, stanoví soud den její smrti, a toto rozhodnutí má účinek jako úmrtní list Existence dědictví Další podmínkou k realizaci dědického práva je skutečná existence majetkových práv zemřelého. Do dědictví se zařazuje veškerý movitý i nemovitý majetek, zůstavitelovi pohledávky, autorská práva, práva z objevů a vynálezů, ale také zůstavitelovi závazky, kromě závazků, které smrtí automaticky zanikají. Existují ale také práva, která přechází smrtí osoby na jiné osoby, ovšem jinak neţ děděním. Mezi tyto práva patří zejména: mzdová a platová práva zaměstnance do výše odpovídající trojnásobku průměrného měsíčního výdělku (ty přecházejí na zůstavitelova manţela, děti a rodiče, jestliţe s ním ţili v době smrti ve společné domácnosti. Je zde moţnost, ţe se tyto práva stanou předmětem dědictví, a to v případě neexistence výše uvedených osob). peněžní nároky zůstavitele z nemocenského pojištění, ze sociálního zabezpečení či jiného pojištění, které měl zůstavitel uzavřené právo nájmu bytu není součástí dědictví. V okamţiku smrti zůstavitele buď přechází na jiné osoby, nebo úplně zaniká. 20

21 2.4.3 Způsoby dědění V Občanském zákoníku jsou upraveny dva způsoby dědění dědění ze zákona a dědění ze závěti. Více viz. Dědění ze zákona, Dědění ze závěti Způsobilost dědice Dědic je nezpůsobilý v případě, ţe se dopustil úmyslného trestného činu proti zemřelému, jeho manţelu, potomkům nebo rodičům, nebo se dopustil špatného jednání proti projevu poslední vůle zemřelého např. zabránil zůstaviteli sepsat prohlášení o vydědění. Dědická nezpůsobilost se uplatňuje na dědice ze zákona i na dědice ze závěti Přechod dluhů Dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí, a téţ za přiměřené náklady na pohřeb zůstavitele, do výše ceny nabytého dědictví. V případě, ţe dědí více dědiců, odpovídají za dluhy zůstavitele a za náklady na pohřeb v poměru, jakou část nabyli z celkového dědictví. Dědictví můţe být tzv. předluţeno (dluhy převyšují majetek, který je předmětem dědictví). V tomto případě se mohou dědici s věřiteli dohodnout na přenechání dědictví věřitelům k úhradě dluhů. Nedojde-li k této dohodě, řídí se povinnost plnění dluhů ustanoveními občanského soudního řádu o likvidaci dědictví. 2.5 Dědění ze zákona Dědění ze zákona nastupuje aţ v případě, ţe zůstavitel nezanechal závěť, nebo v případě, ţe dědic uvedený v závěti z jakýchkoli důvodů nenabude dědictví. Při dědění ze zákona se rozdělují dědicové do čtyř skupin. 21

22 2.5.1 První dědická skupina Do první dědické skupiny patří manţel, nebo registrovaný partner a děti zůstavitele. Mezi děti zůstavitele se řadí děti počaté, dosud nenarozené, počaté v době ţivota zůstavitele i děti osvojené. Výjimkou jsou pouze děti v pěstounské péči, které patří do druhé či třetí skupiny, jako osoby ţijící ve společné domácnosti. Manţelství či partnerství musí v okamţik smrti zůstavitele právně existovat. Dědicové v první skupině dědí rovným dílem. V případě, ţe nedědí manţel nebo partner, přechází jeho podíl na děti zůstavitele a pokud nedědí ani děti zůstavitele, přechází jejich podíl na jejich děti (vnuky zůstavitele). V první skupině nemůţe manţel či partner dědit celý majetek zůstavitele. V této skupině dědí vţdy s potomky. Není-li potomků, pak spadá manţel či partner do druhé skupiny a dělí se o dědictví společně s osobami z druhé skupiny. V první skupině tedy nedosáhne nikdy vyššího podílu neţ je polovina dědictví Druhá dědická skupina V případě, ţe nedědí zůstavitelovy děti, dědí manţel či partner, rodiče zůstavitele a osoby, které ţili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti. Spoluţijící jsou ty osoby, které hradily společné náklady na ţivobytí, nebo je zůstavitel ţivil např. druh/druţka, vyţeněné dítě z předchozího manţelství. Manţeli či partnerovi připadne nejméně polovina dědictví, druhou polovinu dědictví dědí rodiče zůstavitele a osoby spoluţijící rovným dílem. V případě, ţe není v této skupině jiného dědice, pak dědí manţel či partner celé dědictví. Výlučným dědicem celého dědictví mohou být také rodiče zemřelého v případě, ţe nedědí manţel či partner a osoby spoluţijící. Spoluţijící osoby ve druhé skupině dědit celé dědictví nemohou. V případě, ţe nedědí manţel či partner, ani rodiče zůstavitele, spadají do skupiny třetí a o dědictví se podělí s osobami ze třetí skupiny. 22

23 2.5.3 Třetí dědická skupina Do této skupiny patří sourozenci zůstavitele a osoby spoluţijící. Nedědí-li sourozenec zemřelého, přechází jeho dědický podíl na jeho děti (synovci a neteře zůstavitele). Za sourozence se povaţují i osoby, které mají společného pouze jednoho rodiče. Dědicové dědí stejným dílem. Dědicem celého majetku zůstavitele můţe být kterýkoliv z dědiců této skupiny Čtvrtá dědická skupina Nedědí-li ţádná osoba ze třetí skupiny, nastupují prarodiče zůstavitele (z matčiny i otcovi strany) a nedědí-li ţádný z nich, dědí jejich potomci (strýcové a tety zůstavitele). 2.6 Dědění ze závěti Závěť Testament neboli závěť je jednostranný projev vůle zůstavitele o budoucím nakládáním s jeho majetkem v případě smrti. Osoba, která je oprávněná sepsat závěť pro případ své smrti musí být způsobilá. Osoba je způsobilá v případě, ţe dosáhla zletilosti (18let), je způsobilá k právním úkonům (způsobilost k právním úkonům má i osoba starší 16 let, která uzavřela sňatek před dovršením zletilosti). Závěť formou notářského zápisu můţe sepsat i osoba starší 15 let. Mezi další znaky způsobilosti také patří schopnost osoby pochopit význam a účel závěti. Nesmí trpět psychickou poruchou či být pod vlivem látek, které dočasně způsobují neschopnost pochopit smysl jednání (např. pod vlivem alkoholu, omamných látek aj.). V případě, ţe nejsou splněny podmínky předepsané formy závěti a podmínky způsobilosti osoby, je závěť neplatná. Zákon připouští pouze tři formy sepsání závěti a to závěť holografní (psaná vlastní rukou zůstavitele), alografní (sepsaná jiným způsobem neţ vlastnoručně např. cizí rukou, na 23

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016)

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016) Absolutní majetková práva II. Dědické právo Základní pojmy právní (podzim 2016) Dědické právo - definice = souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce (dědice)

Více

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád.

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Ježek M 1. ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA: Zásada univerzální sukcese dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. Majetek

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6 JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz DĚDICKÉ PRÁVO patří mezi absolutní majetková práva dědické právo = právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní pozůstalost

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Dědické právo - úvod právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu, jehož náplň je věnována dědickému právu. Materiál

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. r) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 14/2015

SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 14/2015 SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 14/2015 Název: SMĚRNICE RADY MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ O PRAVIDLECH VYŘIZOVÁNÍ POHŘBŮ OSAMĚLE ZEMŘELÝCH OSOB NA ÚZEMÍ MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ Číslo: 14/2015 Schválena: RM dne 2.12.2015

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 235 10. funkční období 235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE

B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Martin Pacovský VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Katedra podnikového a evropského práva

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Vyznejte se v dědickém řízení

Vyznejte se v dědickém řízení Mgr. Eliška Wellech Vyznejte se v dědickém řízení Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku BizBooks Brno 2014 Vyznejte se v dědickém řízení Mgr. Eliška Wellech Obálka: Petr Holub Sazba: Martina Mojzesová

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

Kupní smlouva. Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: Kupní smlouva Prodávající:., Kupující:., Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu: I. Prodávající prohlašuje, že v jeho vlastnictví

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více