Nový občanský zákoník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový občanský zákoník"

Transkript

1 kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) nebo

2 Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních práv a svobod: Dědění se zaručuje ) část třetí, hlava III, NOZ Literatura Linhart, A. Revoluční změny v dědickém právu. (http://www.epravo.cz/top/clanky/revolucni-zmeny-v-dedickem-pravu html) Pavelka, J. Šmída, D. Dědická smlouva a odkaz. (http://www.epravo.cz/top/clanky/dedicka-smlouva-a-odkaz html) Elšík, P. Několik úvah k dědické smlouvě. Ad Notam, 01/2011, Praha : NKČR, 2011, s. 2. MK ČR E 7049

3 Předmět úpravy přechod majetkových poměrů po zemřelé zásady dědického práva: zachování hodnot a testamentární volnosti princip universální sukcese (přechod aktiv a pasiv) práva a povinnosti tvoří nerozlučný celek rozšíření stávající koncepce dědického právo přechod práv vázaných na osobu zůstavitele, pokud již byly uznány anebo uplatněny u soudu privilegované závěti vedlejší doložky závěti dědická smlouva svěřenecké nástupnictví odkaz (legát) rozlišování pojmů pozůstalost (jmění zůstavitele ke dni úmrtí) a dědictví (jmění, které připadá konkrétnímu dědici)

4 Obecná ustanovení dědický nápad dědické právo vzniká smrtí zůstavitele nabytí dědictví potvrzením soudu (neuplatní-li dědic své právo, není mu nabytí dědictví potvrzeno soudem, samotné dědické právo nezaniká absolutní majetkové právo) dědická nezpůsobilost vyloučení z dědického práva (jednání mající znaky trestného činu proti zůstavitelovi nebo jeho rodině, jednání proti poslední vůli tyto jednání může zůstavitel výslovně prominout, ze zákonné dědické posloupnosti je vyloučen manžel za probíhajícího rozvodového řízení z důvodu domácího násilí a rodič zbavený anebo omezený v rodičovské odpovědnosti)

5 zřeknutí se dědického práva smlouvou se zůstavitelem v podobě veřejné listiny odmítnutí dědictví zachována prekluzivní lhůta jednoho měsíce (nelze odvolat; nelze takto učinit, pokud začne dědic spravovat pozůstalost; nelze odmítnout dědictví jen z jednoho dědického titulu) vzdání se dědictví ve prospěch jiného dědice závěra pozůstalosti (zajištění majetku) zcizení dědictví odvážná smlouva (převod celé pozůstalosti)

6 Dědické tituly přednost pořízení pro případ smrti před zákonnou posloupností není-li pozůstalost vyčerpána jedním z titulů, nastupuje další osoba oprávněná ze slabšího důvodu je aktivně legitimovaná k podání dědické žaloby dědická smlouva závěť zákonná posloupnost přechodná ustanovení: použije se právo platné v den smrti zůstavitele ujednání neplatná podle OZ, se budou považovat za platná, pokud je upravuje NOZ

7 Závěť povolání dědice anebo odkazovníka nezastupitelný úkon podrobná pravidla pro výklad závěti pořizovací způsobilost ( 1525 a násl.) obligatorní náležitostí není doba pořízení v případě vícero závětí neuvedení doby povede k neplatnosti závěti Dovětek pro nařízení odkazu anebo stanovení podmínky nebo doložky času či uložení příkazu

8 Forma závěti vlastnoruční (holografní) závěť celá sepsána vlastní rukou, vlastnoručně podepsána (podpis uzavírá text závěti) alografní závěť napsána jinak než vlastní rukou, ale vlastnoručně podepsána před 2 svědky (povinnost zachovávat mlčenlivost), svědkové též podepisují závěť nesmí být povolanými dědici anebo odkazovníky napsána třetí osobou, osobou odlišnou od této přečtena (pokud je tlumočena zvláštním způsobem dorozumívání, musí všichni tento způsob ovládat) a před dalším potvrzena správnost závěť pořízená veřejnou listinou privilegovaná závěť (omezená časová platnost) ústně před 3 svědky osoba v bezprostředním ohrožení života starosta a 2 svědci obava náhlého úmrtí velitel námořního plavidla nebo letadla a velitel ozbrojených složek

9 Vedlejší doložky závěti odkládací a rozvazovací podmínka nesmí se týkat uzavření nebo neuzavření manželství doložka času právo nabýt dědictví jen na určitou dobu, případně právo nabýt dědictví nastane později právní poměr mezi předním a následným dědicem přední dědic má ke zděděním věcem práva poživatele následný dědic má právo požadovat sestavení inventáře přední dědic má následný regres za plnění poskytnuté na zůstavitelovy dluhy nebo neopomenutelnému dědici příkaz k určitému nakládání se zděděným majetkem zákaz zcizení majetku se zapisuje do veřejného seznamu nesplněním příkazu ztrácí dědic právo na pozůstalost, pokud zůstavitel nestanoví jinak

10 Náhradnictví obecné (vulgární substituce) povolání jiné osoby, pokud osoba povolaná za dědice dědictví nenabude; zaniká, pokud se dědici, kterému zůstavitel stanovil náhradníka, narodí po sepsání závěti dítě svěřenské (fideikomisární substituce) nařízení zůstavitele, aby po jeho dědici (anebo v určitých jiných případech 1513 naplnění podmínky nebo doložky času a nesplnění příkazu) nastoupila konkrétní osoba jako další dědic týká se jen zděděného majetku (sestavení inventáře) lze zřídit maximálně na dobu 100 let

11 Osoby naplňující poslední vůli ustanoveny závětí stanovení rozsahu povinností a možnost sjednání úplaty spravují dědictví do doby potvrzení dědictví založeno na dobrovolnosti a důvěře možnost odstoupení vykonavatel závěti osoba, která dbá o řádné splnění poslední vůle před soudem hájí platnost závěti, dbá o splnění zůstavitelových pokynů správce pozůstalosti osoba vykonavatele závěti odlišná osoba ustanovená v závěti sepsané v podobě veřejné listiny

12 Dědická smlouva forma veřejné listiny druhá strana se stane (smluvním) dědicem nebo (smluvním) odkazovníkem nelze vyloučit úplatnou podobu dědické smlouvy ( 1589) takto nelze naložit z celým majetkem minimálně 1/4 majetku nesmí být předmětem smlouvy možnost konverze neplatné dědické smlouvy na závěť neomezuje zůstavitele v nakládání s majetkem za trvání života smluvní dědic se může domáhat relativní neúčinnost pořízení pro případ smrti nebo darovací smlouvy smluvního závazku se lze zprostit jen se souhlasem smluvního dědice dědická smlouva uzavřená mezi manželi přetrvá i po zániku manželství rozvodem

13 Nepominutelní dědic potomci zůstavitele náleží jim povinný díl (zahrnuje i bezplatně nabytý majetek za poslední 3 roky před smrtí) nezletilé děti 3/4 zákonného dědického podílu zletilé děti 1/4 zákonného dědického podílu povinný díl může být zůstaven jako dědický podíl anebo odkaz nesmí být zatížen soudní ochrana peněžní částka rovnající se hodnotě povinného dílu dohoda (nesmí krátit práva věřitelů neúčinnost dohody ex lege) nebo odstupné

14 Prohlášení o vydědění vyloučit anebo zkrátit nepominutelného dědice z práva na povinný díl výslovně uvést i vydědění potomků dědice neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi neprojevuje opravdový zájem odsouzení pro trestný čin svědčící o zvrhlé povaze dědice trvalé vedení nezřízeného života

15 Zákonná posloupnost podpůrné řešení dědického nástupnictví, osoby jsou postupně povolávány dle tříd NOZ zavádí 6 dědických tříd příslušnost ke třídě je dáno příbuzenstvím k zůstaviteli první třída děti (nečiní se rozdíl mezi potomky zrozenými a nezrozenými z manželství a potomky pokrevními a osvojenými; právo vstupu další potomků dítěte bez omezení) a manžel zůstavitele rovným dílem manžel nemůže v této skupině dědit sám druhá třída (není tady žádný z potomků) manžel (nejméně polovinu), rodiče a osoba žijící se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň po dobu 1 roku před jeho smrtí a za podmínky, že byla na něho odkázána výživou osoba žijící se zůstavitelem ve společné domácnosti nemůže v této skupině dědit sama třetí třída sourozenci zůstavitele (nebo jejich děti právem reprezentace) a osoba žijící se zůstavitelem ve společné domácnosti čtvrtá třída prarodiče zůstavitele pátá třída prarodiče rodičů zůstavitele (každá strana jednu polovinu) šestá třída děti dětí sourozenců zůstavitele děti prarodičů zůstavitele

16 Odúmrť dědictví, jehož nenabude žádný dědic, nabývá stát stát má postavení zákonného dědice, kterému svědčí výhrada soupisu nejsou-li zákonní dědicové, nastupují na místo nich odkazovníci ( 1633 odst. 1)

17 Odkaz Důvodová zpráva: Odkazem zůstavitel zřizuje odkazovníku pohledávku vůči dědici (popř. vůči jinému odkazovníkovi) na vydání věci anebo na zřízení práva. odkazovník není dědicem odkaz zákonným dědicům určení věci zůstavitelem, kterou povolený dědic nemá zdědit odkaz na veřejně prospěšný účel pokud z pořízení nevyplývá něco jiného, je volbu způsobu naplnění odkazu na dědici ochrana dědice zatížit odkazy lze maximálně 3/4 dědictví (poměrné zkrácení odkazu) jmenování správce pozůstalosti

18 druhy odkazů: odkaz věcí určitého druhu (možnost obstarání věci dědicem) odkaz určité věci nelze odkázat cizí věc, lze však předmětem odkazu učinit příkaz věc obstarat (nelze-li obstarat, vyplatí se odkazovníkovi obvyklá cena) odkaz pohledávky postoupení pohledávky odkazovníkovi odkaz dluhu povinnost uznat dluh odkazovníkovi a zapravit jej odkaz zaopatřením, výchovy a výživy (přednostní uspokojení odkazu při záporné hodnotě čistého dědictví) splatnost odkazu ihned odkaz jednotlivé věci, odkaz menších odměn pro zaměstnance a veřejně prospěšné odkazy rok po smrti zůstavitele ostatní odkazy a naplněním podmínky anebo doložky času odkazovník může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty

19 Ochrana věřitelů dluhy přecházejí na dědice okamžikem nabytí dědictví dochází ke splynutí majetku věřitel může do potvrzení dědictví vymáhat plnění jen vůči osobě, které spravuje dědictví, a jen vůči majetku náležejícího do podstaty solidarita dědiců nevyhradí-li si dědic soupis, hradí dluhy v plné výši výhrada soupisu, dědic hradí dluhy do výše ceny nabytého majetku věřitel není vázán přidělením dluhu konkrétnímu dědici odloučení dědictví věřitelský návrh obava z předlužení dědictví majetek bude sloužit k výhradnímu uspokojení věřitele věřitel ztrácí právo uspokojit se z jiného majetku

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ZÁŘÍ 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Pořízení pro případ smrti dle Nového občanského zákoníku Jakub Effenberger Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pořízení

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y K V Ě T E N 2 0 1 3 OBSAH POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK V REŽIMU NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter SP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje SP ČLENĚNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM

ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM Česká republika ÚVAHY NOTÁŘSTVÍ NAD RODINNÝM A DĚDICKÝM PRÁVEM VZHLEDEM K NOVÝM SOCIÁLNÍM VZTAHŮM JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. JUDr. Jana Seemanová Notářská komora České republiky Zpracováno pro XXVII. mezinárodní

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014

Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství v novém soukromém právu pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Seminář MPSV a VOP Praha, 30. 1. 2014 Opatrovnictví a poručenství podle zák. č. 359/1999 Sb. 17 Obecní úřad obce

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 22. ČERVNA 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 22. ČERVNA 2012. Články 3 Ad Notam 1/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 22. ČERVNA 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Martin Šešina: Pořízení pro případ smrti podle nového občanského

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

4. oddíl: Převod cenného papíru

4. oddíl: Převod cenného papíru 1 Základní otázky 4. oddíl: Převod cenného papíru 1. Náležitosti a forma převodní smlouvy; Titulus a modus Převod vlastnického práva k cennému papíru je odvislý od jeho formy a podoby. U převodu vlastnického

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 MILAN MAKARIUS Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání I. Úvod Jak bylo uvedeno v předcházející stati publikované v časopise Aplikované právo č. 1/2005, která se především

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 29. ŘÍJNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 29. ŘÍJNA 2013. Články 5 Ad Notam 5/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 29. ŘÍJNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Šárka Musilová: Předběžná prohlášení a ochrana zranitelných osob

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 23. SRPNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 23. SRPNA 2013. Články 4 Ad Notam 4/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 23. SRPNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jana Seemanová, Martina Pokorná: Sepisování veřejných listin jako

Více

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř C o u f a l, G e o r g e s & partners s.r.o. Brno, Lidická 693/5a, PSČ 602 00 IČ: 025 03 263 tel./fax: + 420 542 212 191 / 542 210 371 e-mail: ak.info@coufal-georges.cz

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředků a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředků a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředků JUDr. Karel Pešta, duben 2005 Fundraising...2 Sponzorování...2 ZÁKONNÁ ÚPRAVA DARU...2 Příklad darovací smlouvy s komentářem...4 POSKYTOVÁNÍ

Více