B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ B A K A L ÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Martin Pacovský

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Katedra podnikového a evropského práva Obor: Podnikání a právo Dědictví nemovitostí jako způsob nabytí vlastnického práva (bakalářská práce) Autor: Martin Pacovský Vedoucí práce: doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D 2010

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Dědictví nemovitostí jako způsob nabytí vlastnického práva vypracoval samostatně a vyznačil jsem všechny zdroje a citace z pramenů. V Praze dne 22. května 2010 podpis studenta

4 Poděkování: Na tomto místě bych rád poděkoval doc. JUDr. Michalovi Spiritovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné připomínky při zpracovávání této bakalářské práce.

5 OBSAH ÚVOD PRÁVNÍ ÚPRAVA A VYMEZENÍ POJMŮ PRÁVNÍ ÚPRAVA POUŽÍVANÉ POJMY DĚDICKÉHO PRÁVA VLASTNICKÉ PRÁVO VLASTNICKÉ PRÁVO PŘEDMĚT VLASTNICKÉHO PRÁVA Věc, součást a příslušenství věci Nemovitost jako předmět vlastnického práva OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA Věcná břemena ZPŮSOBY NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ DĚDICKÉ PRÁVO OBECNÉ ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA HMOTNĚ-PRÁVNÍ ČÁST Předpoklady dědění Dědění ze zákona Dědění ze závěti Neopomenutelný dědic a vydědění Odmítnutí dědictví Potvrzení o vypořádání dědictví Ochrana oprávněného dědice PROCESNĚ-PRÁVNÍ ČÁST Úvod k dědickému řízení Notář jako soudní komisař Průběh dědického řízení Nemovitost v dědickém řízení DĚDICKÁ DAŇ PRAKTICKÁ ČÁST OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTI V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ Úvod k oceňování majetku v dědickém řízení Důvody oceňování majetku v dědickém řízení Stanovení obvyklé ceny nemovitosti Stanovisko realitní kanceláře k obvyklé ceně nemovitosti DĚDĚNÍ DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU Úvod k bytovému družstvu Dědění družstevního podílu v bytovém družstvu ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY... 40

6 POUŽITÉ ZKRATKY ObčZ zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObchZ zákon číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů OSŘ zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

7 ÚVOD Základem tématu této práce je problematika, se kterou přijde do styku dříve nebo později každý z nás - dědictví. Poměrně široké téma problematiky dědického práva jsem se rozhodl zpracovat s jistou specifikací. Dědické právo je úzce spojeno s právem vlastnickým, zaměřil jsem se proto na dědění jako na jeden ze způsobů nabytí vlastnického práva. A protože mohu nahlížet přes práci mého otce do činnosti realitní kanceláře, měl jsem možnost zjistit, že dědění je velmi častý způsob změny vlastnického práva u nemovitostí. Proto jsem se rozhodl zpracovat tuto práci právě se zaměřením na dědění jako na jeden ze způsobů nabytí vlastnického práva u nemovitostí. Protože se jedná o průnik dvou velmi důležitých a rozsáhlých částí občanského práva, dědického práva a vlastnického práva, přináším v mé práci základní ucelený přehled, který popisuje způsob přechodu vlastnictví nemovitostí na základě dědění. Zabývám se děděním jednak v obecné rovině, a jednak v rovině, ve které se protíná s nabýváním vlastnictví nemovitostí a souvisí tak s praxí realitní kanceláře. K teoretickým poznatkům doplňuji v praktické části dva příklady z praxe. Cílem práce je uceleně popsat, jak se postupuje, pokud zemřelá osoba zanechá v pozůstalosti nemovitost. Při výběru tématu jsem narazil na problematiku vymezení tématu podle zadaného názvu. Podle zvyklostí na katedře Podnikového a evropského práva se pro zadávání práce používá pojmu dědictví. Proto je název práce Dědictví nemovitosti jako způsob nabytí vlastnického práva zachován s tímto pojmem. Došel jsem však k názoru, že náplň této práce lépe vyjadřuje pojem dědění. Zabývám se tedy děděním nemovitosti jako způsobem nabytí vlastnického práva. Práci je možné rozdělit na dva velké celky. Na teoretickou část, která je vymezena první až třetí kapitolou, a na praktickou část, která je obsažena ve čtvrté kapitole. Rozdělení teoretické části práce je postaveno na skutečnosti, že dědění je způsobem nabytí vlastnického práva. Proto se nejprve věnuji krátce vlastnictví a také nemovitostem jako vybranému předmětu vlastnického práva. Teprve poté navazuji dědickým právem a tím, že k nabytí nemovitosti může dojít právě na základě dědění. V první kapitole uvádím přehled právní úpravy a vymezení základních používaných pojmů. Pojmy dědického práva se objevují v celé práci, a jsou proto pro přehlednost zařazeny již na začátek. Ve druhé kapitole pokračuji základním popisem vlastnického práva. Věnuji prostor nemovitosti jako předmětu vlastnického práva, obecné charakteristice vlastnického práva a specifikacím u nemovitostí. Větší prostor patří omezení 1

8 vlastnického práva u nemovitostí, tedy věcným břemenům. Důležitou součástí této kapitoly je zařazení dědění mezi způsoby nabytí vlastnického práva. Proto se ve třetí kapitole podrobněji zabývám dědickým právem. Kapitola dědického práva popisuje ve své hmotně-právní části poznatky ze základní právní úpravy dědického práva, v procesně-právní části pojednávám o průběhu dědického řízení, včetně zmínky o nových pravomocích notáře jako soudního komisaře v řízení o dědictví. Jako nezbytnou součást vycházející z procesu dědění uvádím zmínku o dědické dani. Čtvrtá kapitola již pojednává o konkrétních vybraných příkladech z oblasti dědění nemovitostí. Nejprve jsem si vybral oceňování nemovitostí pro účely dědického řízení, protože může využívat postupu, který není při oceňování majetku pro jiné účely přípustný. Na základě zkušeností realitní kanceláře z oblasti dědění se nadále v praktické části věnuji specifickému případu dědění v souvislosti s nemovitostmi jde o dědění družstevního podílu v bytovém družstvu. Důležitou součástí praktické části jsou kopie příslušného stanoviska a usnesení v přílohách. 2

9 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Právní úprava Dědické právo a vlastnické právo jsou důležité součásti občanského práva, proto je v této oblasti zcela základním pramenem práva občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ObčZ). ObčZ vymezuje v 118 až 121 důležité pojmy, které v této práci používám - např. pojem věc a pojem nemovitost. Pro oblast vlastnického práva je důležitá část druhá ObčZ ( 123 a násl.). Vlastnické právo je také zaručeno Listinou základních práv a svobod (usnesení o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, číslo 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen Listina základních práv a svobod). Problematika dědění je upravena v ObčZ v části sedmé, konkrétně v 460 až 487. ObčZ upravuje řadu dalších důležitých oblastí v souvislosti s děděním a nemovitostmi, např. věcná břemena, nájem apod. Dědické řízení upravuje občanský soudní řád (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OSŘ). Řízení o dědictví je obsaženo v ustanoveních 175a až 175ze. Úkony v dědickém řízení mohou provádět také notáři jako soudní komisaři. Problematiku notářů upravuje notářský řád (zákon číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů). Zdanění nabytí dědictví upravuje zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a s tím související zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s vlastnictvím nemovitostí je potřeba zmínit některé další zákony. Jedná se o právní úpravu katastru nemovitostí (zákon číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Katastrální zákon, a zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákon o zápisech) a o zákon upravující vlastnictví bytů a nebytových prostor (zákon číslo 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákon o vlastnictví bytů). Právní úprava bytového družstva je obsažena v obchodním zákoníku (zákon číslo 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ObchZ). Některé pojmy použité v této práci jsou definovány dalšími jednotlivými zákony, na které v přímo textu uvádím odkaz. V této práci se zabývám současným platným stavem právních předpisů, nikoliv jejich vývojem nebo historií. 3

10 1.2. Používané pojmy dědického práva Pro potřeby této práce je potřeba vymezit některé pojmy dědického práva, protože se objevují již v kapitole o vlastnickém právu. Nejprve základní pojem dědické právo. Dědické právo je odvětví soukromého práva upravující právní vztahy, které vznikají po smrti fyzické osoby v souvislosti s přechodem jejího majetku na právní nástupce. Zemřelá osoba se nazývá zůstavitel, její právní nástupce je označován jako dědic. Zůstavitel může být pouze fyzická osoba, dědění po právnické osobě ObčZ nepřipouští. Souhrn všech práv a závazků zůstavitele se nazývá pozůstalost. Pozůstalost ve vztahu k dědicům je dědictvím. 1 Ne všechna práva a povinnosti zůstavitele přecházejí děděním, některá např. smrtí zůstavitele zanikají (podrobněji v části Existence dědictví). Pojem dědění znamená samotný přechod zůstavitelem zanechaných práv a povinností na dědice. Musí být splněny předpoklady dědění, mezi které patří především smrt zůstavitele, dále existence dědictví, právní důvod dědění a dědická způsobilost. 2 Dědic může nabýt dědictví na základě závěti, na základě zákona nebo na základě obou těchto titulů. Předmětem občanskoprávních vztahů, tedy i vztahů vzniklých na základě dědění, jsou, podle 118 ObčZ, věci a pokud to jejich povaha připouští, tak i práva nebo jiné majetkové hodnoty. Proto mohou být předmětem dědění věci (např. nemovitosti), ale také např. pohledávky, závazky nebo autorská práva. V následující kapitole se věnuji výslovně věcem (především nemovitostem) a jejich vlastnictví (vlastnickému právu). 1 SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str. 13 4

11 2. VLASTNICKÉ PRÁVO 2.1. Vlastnické právo Vlastnické právo má přímou souvislost s právem dědickým. Jak vyplývá již z názvu této práce, dědění patří mezi způsoby nabývání vlastnického práva. Zároveň předpokladem dědění je vlastnictví nějakého majetku. Vlastnické právo (neboli vlastnictví) je jedním z nejdůležitějších práv upravovaných občanským zákoníkem (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ObčZ). Je upraveno v 123 a následujících ObčZ. Patří také mezi základní lidská práva chráněná Listinou základních práv a svobod. Podle článku 11 Listiny základních práv a svobod má právo vlastnit majetek každý (podle odst. (2) 125 ObčZ však některé věci mohou být předmětem vlastnictví pouze státu nebo určených právnických osob). Vlastnické právo se řadí do věcných práv. Věcná práva jsou vedle samotného vlastnického práva tvořena věcnými právy k věcem cizím. Společným znakem věcných práv je skutečnost, že jejich předmětem jsou věci, resp. práva k věcem (u věcných práv k věcem cizím). 3 Důležitým znakem vlastnického práva je jeho absolutní povaha. Působí proti všem jiným subjektům, které jsou obecně zavázány nečinit nic, co by oprávněného rušilo v jeho vlastnickém právu. 4 Podle 124 ObčZ mají všichni vlastnici stejné právní postavení mají stejná práva a povinnosti a mají stejnou právní ochranu. Obsahem vlastnického práva jsou práva a povinnosti, které příslušejí vlastníkovi věci. ObčZ v 123 vymezuje vlastníkova oprávnění, kdy vlastník může věc držet, užívat, požívat její plody a užitky a s věcí může také nakládat. Subjektem vlastnického práva je vlastník. Vlastníkem může být fyzická osoba, právnická osoba nebo stát. ObčZ upravuje vedle vlastnictví jedné osoby (výlučné, individuální vlastnictví) také vlastnictví více osob, kam patří podle 137 a následujících ObčZ podílové spoluvlastnictví a podle 143 a následujících ObčZ společné jmění manželů Předmět vlastnického práva Věc, součást a příslušenství věci Předmětem vlastnického práva jsou věci. České právní předpisy (především ObčZ) ale neuvádí žádnou konkrétní definici pojmu věc. Věc je v právním smyslu 3 SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str HOLUB, M. Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str. 7 5

12 chápána jako hmotný předmět, který je ovladatelný a užitečný. 5 Podle 118 ObčZ jsou věci předmětem občanskoprávních vztahů, jako samostatný předmět se zde označují bytové a nebytové prostory (např. samostatná bytová jednotka). Podle 119 ObčZ se věci dělí na movité a nemovité. Nemovité věci jsou vymezeny jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Movitými věcmi jsou pak všechny ostatní věci. V odst. (1) 120 ObčZ je vymezen pojem součást věci. Součástí věci (hlavní věci) je vše, co s ní tvoří funkční celek a co k ní podle povahy náleží a nemůže být od ní odděleno, aniž by tím věc hlavní byla znehodnocena. Součást věci má vždy stejného vlastníka jako věc hlavní a také sdílí s věcí hlavní její právní osud. 6 Součástí nemovitosti je např. vstupní schodiště do domu. Příslušenstvím hlavní věci jsou podle 121 ObčZ takové věci, které náleží vlastníkovi věci hlavní a jsou určeny k tomu, aby byly s věcí hlavní trvale užívány. Musí se tedy jednat o minimálně dvě věci věc hlavní a její příslušenství. Obě věci musí mít stejného vlastníka a příslušenství musí být trvale určeno k užívání s věcí hlavní. Na rozdíl od součástí věci je ale možné příslušenství oddělit od věci hlavní a používat jej jako samostatnou věc. 7 Příslušenstvím nemovitosti je např. kůlna, jímka apod. Výslovně je v odst. (2) 121 ObčZ uvedeno příslušenství bytu. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory, to znamená např. sklepní kóje Nemovitost jako předmět vlastnického práva Nemovitost je věcí podle ObčZ. Pojem nemovitost zahrnuje pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Podle příslušných předpisů (zákon číslo 65/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákon o zápisech, a zákon číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Katastrální zákon) jsou nemovitosti evidovány v katastru nemovitostí, který vede příslušný katastrální úřad (podle místa, kde se nemovitost nachází). Pozemkem se rozumí přesně vymezená část zemského povrchu. Přesné vymezení pro účely evidence pozemků je podle Katastrálního zákona a Zákona o zápisech zajištěno označením pozemku parcelním číslem, případně dalšími značkami (např. všechny stavební parcely jsou v případě dvojí číselné řady vždy označovány písmeny St. ) a vyznačením pozemku do katastrální mapy. Aby byla stavba považována za samostatnou nemovitost, musí být pevně svým základem spojena se zemí. Stavbou je např. dům nebo i chata. Ale stavbou nejsou 5 HOLUB, M. Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str HOLUB, M. Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str BRADÁČ, A. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str. 15 6

13 dřevěné přístřešky, altány apod., které nemají pevný základ spojující je se zemí. Stavba podle ObčZ se však liší od širšího pojetí stavby podle stavebně právních předpisů (zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). Rozdělování a definice staveb podle stavebních předpisů nemají vliv na vymezení staveb pro účely ObčZ. 8 Katastrální zákon uvádí, které stavby spojené se zemí pevným základem se evidují v katastru nemovitostí. Buď se jedná o stavby, kterým se přiděluje číslo budovy (evidenční číslo nebo číslo popisné, vždy s odkazem na část obce), nebo stavby, kterým se tato čísla nepřidělují. Číslo popisné nebo evidenční se nepřiděluje buď stavbám, které tvoří příslušenství hlavní stavby na téže parcele (např. garáž u rodinného domu, kůlna, stodola), nebo se nepřidělují samostatným stavbám na samostatném pozemku (např. tovární hale, skladům apod.) podle zvláštních předpisů (zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). V katastru se neevidují drobné stavby (např. včelín, dřevník). V odst. (2) 120 stanovuje ObčZ důležitou zásadu, že stavba není součástí pozemku. Stavba a pozemek, na kterém se stavba nachází, jsou dvě samostatné nemovitosti a každá může mít jiného vlastníka. Samostatným předmětem právních vztahů mohou být podle odst. (2) 118 ObčZ byty nebo nebytové prostory. Toto ustanovení je upřesněno v zákoně (zákon číslo 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákon o vlastnictví bytů), který také definuje některé pojmy (vymezení pojmů byt, budova, nebytový prostor, společná část domu atd.). Podle Zákona o vlastnictví bytů je možné tzv. prohlášením vlastníka rozdělit budovu na bytové nebo nebytové jednotky. Vzniklé jednotky jsou předmětem práva jako samostatné nemovitosti. Na vlastnictví bytové nebo nebytové jednotky se vždy váže podíl na tzv. společných částech domu (např. chodba, schodiště, vstup) a na pozemku (podle 21 Zákona o vlastnictví bytů, pokud není pozemek pronajatý) Omezení vlastnického práva Vlastník může být na výkonu svého vlastnického práva omezen. Omezení vlastnického práva znamená určité povinnosti vlastníka vůči ostatním subjektům (např. něčeho se zdržet, něco trpět) a vzniká různými způsoby. Může být dáno přímo zákonem (např. tzv. sousedská práva podle 127 ObčZ), může být vlastníkovi uloženo úředním rozhodnutím (soudu, správního úřadu), nebo jej vytvoří právním úkonem sám vlastník (pronajmutím věci, zřízením věcného břemene - podrobněji viz níže). 9 Z jiného pohledu je možné rozlišit na jedné straně omezení obecně vyplývající 8 HOLUB, M. Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str. 56 7

14 z podstaty vlastnictví, platné obecně pro všechny vlastníky, na druhé straně omezení, která jsou spojena s konkrétními právními vztahy a týkají se konkrétní věci. 10 Pokud omezení vlastnického práva zanikne (např. zanikne věcné břemeno), ihned se obnovuje vlastnické právo v plném (původním) rozsahu jako před omezením. Tato vlastnost se označuje jako elasticita vlastnického práva Věcná břemena Věcné břemeno je omezení vlastnického práva, patří do skupiny tzv. věcných práv k věcem cizím a v ObčZ je upraveno v 151n až 151p. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něco konat, nebo něčeho se zdržet. Z tohoto vyplývá, že se vztahuje pouze k nemovitostem a je to omezení vznikající pouze v souvislosti s konkrétní nemovitostí na základě konkrétního občanskoprávního vztahu. Z podstaty věcného břemene vyplývá existence dvou subjektů oprávněného a povinného. Oprávněný je ten, který požívá právo (prospěch, výhodu) plynoucí z břemene. Povinný je ten, jehož věc je břemenem zatížena. Podle oprávněných subjektů se rozlišují jednak tzv. věcná břemena in personam, kde se oprávnění z břemene vztahuje přímo a pouze na konkrétní osobu (např. oprávněným je přímo jmenovitě osoba souseda), na druhé straně tzv. břemena in rem, kde se oprávnění vztahují k věci, resp. na vlastníka této věci (oprávněným je např. vlastník sousední nemovitosti). 12 Oprávnění z věcného břemene spojené s konkrétní osobou oprávněného (in personam) je závislé na existenci této osoby. Proto smrtí fyzické osoby, případně zánikem právnické osoby, oprávnění z takového břemene zaniká a nemůže být tedy součástí dědictví. Naopak je tomu u oprávnění z břemene ve prospěch vlastníka (in rem), toto oprávnění přechází společně s vlastnictvím věci, pokud není trvání věcného břemene časově omezeno. V případě smrti oprávněného vlastníka prospěch z břemene nezaniká a je společně s děděnou věcí předmětem dědění. Z pohledu povinného přecházejí věcná břemena se zatíženou nemovitostí při změně vlastnického práva na nového vlastníka (odst. (2) 151n ObčZ). Tedy v případě dědění nemovitosti zatížené věcným břemenem přechází na dědice vedle vlastnictví k nemovitosti také váznoucí břemeno. 151o ObčZ v odstavci (1) vyjmenovává způsoby, jakými může dojít ke vzniku věcného břemene. Umožňuje vznik písemnou smlouvou, na základě závěti, 10 HOLUB, M. Občan a vlastnictví v českém právním řádu. Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str BRADÁČ, A. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str BRADÁČ, A. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str

15 schválenou dohodou dědiců (o problematice dědického práva podrobněji v části Dědické právo), rozhodnutím příslušného orgánu, ze zákona a vydržením. Častým titulem pro vznik věcného břemene je smlouva. Smlouva mezi budoucím oprávněným a povinným musí mít písemnou formu, pro nabytí účinnosti je třeba vkladu do katastru nemovitostí. Vedle dalších způsobů vzniku břemene je potřeba zdůraznit pro potřeby této práce vznik na základě závěti a na základě dohody dědiců. Závěť je možným titulem pro vznik věcného břemene. Zůstavitel, tedy pouze fyzická osoba, ve svém projevu vůle ustanoví vedle dědice nemovitosti také oprávněného, kterému vzniká nějaký prospěch z děděné nemovitosti (např. užívání bytu v nemovitosti). Dědic nemovitosti se stává povinným z nově vzniklého věcného břemene a na děděné nemovitosti vázne vzniklé břemeno. Oprávněným se může stát fyzická nebo právnická osoba určená zůstavitelem v závěti, může vzniknout věcné břemeno in personam, ale také in rem. 13 Věcné břemeno může vzniknout i schválením dohody dědiců. V dohodě o vypořádání dědictví (podrobněji v části Dědické řízení) se mohou dědicové dohodnout, že jeden z dědiců umožní v rámci vzájemného vypořádání druhému nějaký prospěch v souvislosti s děděnou nemovitostí (opět např. umožnit užívání bytu v nemovitosti). Tato dohoda musí být uzavřena jako součást dědického řízení. Stejně jako u vzniku břemen ze závěti i v případě dohody dědiců vzniká věcné břemeno nabytím právní moci rozhodnutí o vypořádání dědictví. O vzniku se provede v katastru nemovitostí pouze záznam Způsoby nabývání vlastnictví K nabývání vlastnického práva může docházet různými způsoby. ObčZ uvádí jednotlivé nabývací tituly v 132. Vlastnictví věci lze nabýt kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu, nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem. Vlastnictví je možné nabýt pouze od vlastníka věci (výjimku tvoří 486 ObčZ týkající se nabytí vlastnictví od nepravého dědice) a pouze v takovém rozsahu, v jakém náleželo původnímu vlastníkovi. Součástí však jsou i váznoucí věcná břemena, zástavní práva apod. Způsoby nabytí vlastnického práva se mohou teoreticky rozdělovat podle různých kriterií BRADÁČ, A. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str BRADÁČ, A. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str. 17 9

16 a) Podle toho, zda nabyvatel váže své vlastnické právo k předchozímu vlastníkovi, se rozlišuje: o derivativní (odvozený) způsob nabytí vlastnického práva - V tomto případě odvozuje nabyvatel své vlastnické právo od předchozího vlastníka, vstupuje do práv a povinností svého předchůdce. Odvozeným způsobem nabytí je právě dědění a také převody na základě smluv (kupní, darovací či jiná smlouva). o originární způsob nabytí vlastnického práva - Nabyvatel své vlastnické právo buď nabývá vytvořením zcela nové věci (jejím zhotovením vzniká vlastnické právo poprvé), nebo jej získává po předchozím vlastníkovi, ale nezávisle na něm (předchozí vlastník např. není znám). Podle ObčZ 134 a následujících se jedná např. o vydržení, nalezení věcí ztracených, skrytých a opuštěných, o přírůstky věci, zpracování cizí věci, nebo o přechod vlastnictví na základě rozhodnutí státního orgánu (rozhodnutím o nabytí vlastnického práva při zřízení stavby na cizím pozemku) apod. b) Podle toho, zda je vlastnictví nabyto na základě projevu vůle vlastníka, se rozlišuje: o Převod - Nabyvatel se stane novým vlastníkem se souhlasem předchozího vlastníka (na základě projevu vůle, tj. smlouvou). K nabytí vlastnického práva dojde převodem např. na základě kupní smlouvy. o Přechod - Vlastnické právo není převedeno na základě vůle původního vlastníka, ale přechází na základě jiných právních skutečností, např. na základě zákona, rozhodnutí státních orgánů (restituce), smrti (dědění) apod. c) Podle toho, zda dochází ke změně vlastnického práva k věci mezi živými nebo v případě smrti dosavadního vlastníka. 15 Do těchto uvedených kritérií nyní zařadím dědění. Při dědění dochází ke změně vlastnického práva kvůli smrti dosavadního vlastníka (zůstavitele). Jde o derivativní způsob nabytí - nabyvatel (dědic) vstupuje do práv původního vlastníka (zůstavitele). Po nabytí právní moci rozhodnutí o vypořádání dědictví přechází práva na dědice zpětně k okamžiku zůstavitelovy smrti. Jedná se tedy o přechod práv způsobený jinou právní skutečností, a to sice smrtí zůstavitele. 15 SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str

17 Určitá specifičnost se objevuje u dědění ze závěti, protože v takovém případě zůstavitel projevuje svou vůli sepsáním závěti. Jedná se však o jednostranný úkon zůstavitele, povolaný dědic např. dědictví vůbec nemusí přijmout, nejde tedy o smlouvu a ani o převod. Jiná situace by nastala při sepsání tzv. dědické smlouvy, ta však není součástí české právní úpravy (vyskytuje se např. v Občanském zákoníku Spolkové republiky Německo). Při dědění přejde vlastnické právo na dědice zpětně k okamžiku smrti zůstavitele po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví. U věci nemovitých přitom není potřeba podávat samostatný návrh na vklad do katastru nemovitostí. Podle Zákona o zápisech (zákon číslo 65/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů) provede místně příslušný katastrální úřad pouze záznam o nabytí vlastnického práva. Změny v katastru nemovitostí vyznačí katastrální úřad na základě kopie rozhodnutí zaslané od soudu, který rozhodnutí o vypořádání dědictví vydal. 11

18 3. DĚDICKÉ PRÁVO Základní pojmy, které používám v této kapitole o dědickém právu, jsou vysvětleny již v první kapitole společně s právní úpravou. Jak je v úvodní části uvedeno, dědické právo je odvětví soukromého práva upravující právní vztahy, které vznikají po smrti fyzické osoby (zůstavitele) v souvislosti s přechodem jejího majetku na právní nástupce (dědice) Obecné zásady dědického práva Po smrti fyzické osoby (zůstavitele) přecházejí na její právní nástupce určitá práva a povinnosti (dědictví). Je nezbytné stanovit nejen co vše je součástí dědictví, ale také k jakému okamžiku dědictví přechází na právní nástupce. Dědické právo v České republice se řídí dvěma základními zásadami: 16 - Zásada univerzální sukcese Zásada znamená, že dědic vstupuje univerzálně do všech práv a povinností zůstavitele 17. Dědic vstupuje do právních vztahů zůstavitele v plné šíři, nevybírá si jen některá práva nebo některé povinnosti. Přechází jeden celek zahrnující nejen aktiva, ale i pasiva, tedy závazky zůstavitele Zásada přechodu zůstavitelem zachovaného majetku na dědice okamžikem smrti zůstavitele ObčZ v 460 přímo stanovuje, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele, přímo na základě této právní skutečnosti. Po smrti zůstavitele probíhá s určitým časovým odstupem dědické řízení, na základě kterého dojde k určení dědiců. Poté, co soud potvrdí nabytí dědictví, přechází majetek na dědice zpětně k okamžiku smrti zůstavitele Hmotně-právní část Předpoklady dědění Aby mohl majetek, který zůstavitel zanechal, přejít na jeho právního nástupce, musí být splněny čtyři základní předpoklady smrt zůstavitele, existence dědictví, právní důvod dědění a způsobilý dědic SCHELLEOVÁ, I. a kol. Dědictví a dědické právo. Praha: COMPUTER PRESS, ISBN , str některá práva přecházejí na právní nástupce jiným způsobem než děděním, podrobněji v části Existence dědictví 18 MIKEŠ, J. Dědictví a právo (právní poradce pro každého). Praha: INFORMATORIUM, ISBN str SCHELLEOVÁ, I. a kol. Dědictví a dědické právo. Praha: COMPUTER PRESS, ISBN , str

19 Smrt zůstavitele Celý proces dědění je vázán na tuto základní právní skutečnost. Dědické právo se zabývá pouze smrtí fyzické osoby, nikoliv zánikem a následným právním nástupnictvím právnické osoby (zánik právnické osoby upravuje ObchZ). ObčZ uvádí v 460, hned v úvodu části sedmé o dědění, že dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Smrtí zaniká u zemřelé fyzické osoby způsobilost k právům a povinnostem. Následně do těch práv a povinností zemřelé osoby, která nezanikají její smrtí, vstupují další subjekty na základě dědické posloupnosti, případně na základě zvláštní právní úpravy. Smrt fyzické osoby obvykle zjišťuje lékař. Lékař prohlásí osobou za mrtvou. Ve zvláštních případech může být osoba prohlášena za mrtvou soudně. Takový postup se použije ve dvou případech. Jednak pokud existuje důkaz, že osoba je po smrti, např. při hromadné nehodě (pád letadla). Druhým případem je dlouhodobá nezvěstnost, kdy se s ohledem ke všem okolnostem předpokládá, že osoba nežije. Rozhodnutím soudu o prohlášení za mrtvého zaniká způsobilost k právům a povinnostem stejně jako v případě smrti. 20 Existence dědictví Druhým předpokladem dědění je existence dědictví, tedy práv a povinností, která mohou přecházet na právního nástupce. Předmětem dědění jsou aktiva a pasiva zůstavitele. Aktiva znamenají hmotný i nehmotný majetek. Patří sem věci movité i nemovité, které mohou být v osobním vlastnictví, v podílovém spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů. Majetek zahrnuje vedle vlastnictví věcí i autorská a průmyslová práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty. Na dědice přecházejí zůstavitelovy pohledávky, pokud nezanikají zůstavitelovou smrtí. Součástí dědictví jsou i pasiva zůstavitele, tedy závazky, pokud nezanikají zůstavitelovou smrtí. O přechodu závazků i pohledávek v závazkových vztazích při smrti dlužníka nebo věřitele pojednává ObčZ v 579. Zákon říká, že smrtí dlužníka závazek nezaniká, zanikl by pouze pokud plnění mělo být provedeno dlužníkem osobně. Smrtí věřitele právo zaniká jen tehdy, pokud plnění bylo omezeno přímo na osobu věřitele. Zvláštní skupinu představují majetková práva, která smrtí zůstavitele nezanikají a přecházejí na jiné osoby na základě právní úpravy v jednotlivých zákonech (např. zákon číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), nebo podle zvláštních ustanovení v ObčZ (např. 706 ObčZ o přechodu nájmu bytu), ne podle právní úpravy dědického práva. Jedná se o peněžité nároky z pracovního poměru, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení, 20 MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str

20 o peněžité dávky sociální péče a státní sociální podpory, o pojistné z pojištění osob, o nájem bytu apod. 21 Způsobilý dědic si nemůže z existujícího dědictví vybírat pouze některé částí. Může dědictví jako celek, tedy aktiva a i pasiva zůstavitele dohromady, buď přijmout, nebo odmítnout (např. s ohledem na předlužení dědictví). Podle 463 a 466 ObčZ dědic nemůže k odmítnutí dědictví připojit výhrady nebo podmínky a nemůže odmítnout dědictví jen zčásti (podrobněji v části Odmítnutí dědictví). Právní důvod dědění Aby mohl dědic nabýt majetku zůstavitele, je nezbytné, aby k tomuto existoval nějaký právní důvod. ObčZ v 461 rozlišuje dva právní důvody pro nabytí dědictví. Jedná se buď o dědění ze závěti, nebo o dědění ze zákona. Nabytí dědictví je také možné z obou těchto titulů, tzv. kumulací titulů. 22 Rozdíl mezi děděním ze zákona a ze závětí ukazuje dva odlišné přístupy k tomu, kdo se stane univerzálním dědicem. První přístup je postaven na historickém pravidlu, že majetek by měl přecházet vždy v rámci rodiny, resp. měl by přecházet na základě příbuzenského vztahu. Přechod majetku mezi generacemi, např. z otce na syna (tzv. princip familiarizace), je respektován v rámci dědění ze zákona. Na druhou stranu je potřeba respektovat vůli samotného zůstavitele. Mohou existovat důvody, proč zůstavitel nechce, aby jeho majetek po jeho smrti přecházel v rámci rodiny (příbuzenských vztahů). V takovém případě projeví zůstavitel svou vůli sepsáním závěti, případně vyděděním neopomenutelných dědiců. Tento tzv. princip individualizace je zajištěn právní úpravou dědění ze závěti. 23 Jak je uvedeno v 461 v odst. (1) ObčZ, zákon respektuje oba zmíněné principy. 461 odst. (2) ObčZ uvádí, že nenabude-li dědictví dědic ze závěti, nastupují místo něho dědici ze zákona. Nabude-li se ze závěti jen část dědictví, nabývají zbývající části dědici ze zákona. Z toho lze vyvodit, že závěť je silnějším titulem než zákon. V některých situacích se však přiznává větší důležitost dědění ze zákona. 24 Taková situace se objevuje např. u tzv. neopomenutelného dědice (podrobněji v části Dědění ze závěti) v 479 ObčZ), především z důvodu ochrany rodinných vazeb. Podrobněji se právní úpravě dědění za zákona a dědění ze závěti věnuji v dalších kapitolách. 21 MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str SCHELLEOVÁ, I. a kol. Dědictví a dědické právo. Praha: COMPUTER PRESS, ISBN , str MIKEŠ, J. Dědictví a právo (právní poradce pro každého). Praha: INFORMATORIUM, ISBN str MIKEŠ, J. Dědictví a právo (právní poradce pro každého). Praha: INFORMATORIUM, ISBN str

21 Způsobilý dědic Vedle splnění předchozích tří předpokladů je pro dědění potřeba způsobilého dědice. Dědická způsobilost se kryje se způsobilostí k právům a povinnostem (právní subjektivitou). Způsobilost k právům a povinnostem vzniká u fyzické osoby podle 7 ObčZ narozením, zaniká smrtí. Právnické osoby získávají právní subjektivitu vznikem (podle 19 ObčZ, zápisem do příslušného rejstříku) a ztrácí zánikem (podle 20a ObčZ). Právnická osoba může být dědicem, pouze pokud ji zůstavitel označí za svého dědice v závěti. Zákon stanovuje, kdy je dědic nezpůsobilý a je tak vyloučen z možnosti dědění. Tímto opatřením má být ochráněna rodina zůstavitele a sám zůstavitel před tím, aby dědictví nabyla osoba, která si jej z následujících důvodů morálně nezaslouží. 469 ObčZ uvádí, že nezpůsobilý dědit je ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům anebo ten, kdo se dopustil zavrženíhodného jednání proti projevu zůstavitelovy poslední vůle. Projevem vůle se zde rozumí nejen pořízení závěti, ale také vydědění a projevy vůle, které ruší předchozí dispozice s dědictvím (např. změna závěti). 25 Ten, kdo se dopustil jednání vůči zůstaviteli podle 469, však může dědit, pokud mu zůstavitel toto jednání odpustil. Pokud je dědic nezpůsobilý, není na něj během dědění nahlíženo jako na dědice. Na jeho místo nastupují další dědicové v pořadí podle závěti nebo podle zákona. Pokud není žádný dědic způsobilý dědit nebo např. žádní dědici nejsou, připadne dědictví státu jako odúmrť (podle 462 ObčZ) Dědění ze zákona Děděni na základě zákona vychází z předpokladu, že zůstavitelův majetek přechází na dědice, kteří jsou se zůstavitelem v určitém příbuzenském vztahu, nebo mají se zůstavitelem společné předky. Dědicové jsou rozdělení do čtyř skupin, které určují pořadí dědiců. Skupiny se liší podle příbuznosti dědiců k osobě zůstavitele, bližší příbuzní mají přednost před vzdálenějšími. Blízkost, resp. vzdálenost, je určena počtem zrození, které dědice oddělují od zůstavitele. Zvýhodněni by měli být také potomci zůstavitele před jeho předky. 26 Dědění ze zákona je upraveno v ObčZ v 473 až 475a. Dědicové v I. skupině Podle 473 ObčZ dědí v první skupině zůstavitelovy děti a manžel (manželka) nebo partner (partnerka) 27, každý z nich stejným dílem. Pokud některé z dětí nemůže 25 MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str registrovaný partner (partnerka) podle z. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen partner 15

22 dědit (např. je po smrti nebo dědictví odmítne), nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti (vnuci). Pokud nedědí ani tyto děti, dědí stejným dílem jejich potomci (pravnuci). Manžel může v této skupině dědit nejvýše jednu polovinu. 28 Dědicové ve II. skupině Ve druhé skupině dědiců upravuje 474 ObčZ situaci, pokud nedědí zůstavitelovi potomci (např. zůstavitel nemá potomky). V takovém případě dědí manžel (nebo partner), zůstavitelovi rodiče a dále osoby, které se zůstavitelem žily ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány na výživu zůstavitele (tzv. spolužijící osoby). Dědicové dědí stejným dílem, manžel však vždy dědí nejméně polovinu. Na rozdíl od první skupiny, kde se manžel dělí vždy s minimálně jedním potomkem zůstavitele a může tak dosáhnout maximálně na polovinu dědictví, může manžel v této skupině dědit sám a nabýt tak celé dědictví. Pokud v této skupině manžel nedědí (např. také zemřel, nebo zůstavitel vůbec neměl manžela/manželku), připadne dědictví rodičům a spolužijícím osobám. Spolužijící osoba však nemůže, na rozdíl od rodiče, nabýt celého dědictví sama. V takovém případě přicházejí na řadu dědicové ve třetí skupině. 29 Dědicové ve III. skupině Pokud nedědí dědicové ve druhé skupině, dědí podle 475 ObčZ ve třetí skupině zůstavitelovi sourozenci a dále osoby, které se zůstavitelem žily ve společné domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány na výživu zůstavitele (tzv. spolužijící osoby). Všichni dědicové v této skupině dědí rovným dílem. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl rovným dílem jeho děti (neteř, synovec zůstavitele). 30 Kterýkoliv dědic z této skupiny může nabýt samostatně celé dědictví, jestliže s ním nikdo jiný jako dědic nevystupuje. Dědicové ve IV. skupině Novelou k ObčZ (zákonem číslo 509/1991 Sb.) byla přidána čtvrtá skupina dědiců, upravená v 475a. Cílem čtvrté skupiny je minimalizovat možnost, aby dědictví připadlo státu jako odúmrť. Pokud tedy nikdo nedědí ve skupině třetí, dědí ve čtvrté skupině stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z prarodičů, nabývají uvolněný podíl jejich děti (strýc nebo teta zůstavitele) ve stejném poměru. 28 SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str

23 Pokud neexistuje žádný dědic ani na základě čtvrté skupiny, ani ze závěti, připadá dědictví státu jako odúmrť Dědění ze závěti Nechce-li zůstavitel, aby po smrti jeho majetek přešel na dědice na základě zákonné dědické posloupnosti, může projevit svou vůli a sepsat závěť (testament). Závěť je jednostranné pořízení o dispozici s majetkem pro případ smrti 31. Může být kdykoliv odvolána nebo změněna, její pořízení přichází v úvahu pouze u fyzických osob. Závěť předpokládá projev vůle ještě za života zůstavitele. Dědění ze závěti je upraveno v ObčZ v 476 až 480. Pro případ pořízení závěti je vhodné rozlišit mezi pojmy pořizovatel a zůstavitel. ObčZ ovšem tyto pojmy nerozlišuje. Pořizovatel je stále žijící osoba, která sepisuje nebo již sepsala závěť pro případ své smrti. Jedná se tedy o budoucího zůstavitele. Zůstavitel, jak je uvedeno v úvodní části této práce, je osoba již zemřelá, po které dědí její právní nástupce. Sepsání závěti je právní úkon a platí na něj obecná ustanovení ObčZ týkající se právních úkonů ( 34 a následující). Pořizovatel závěti musí být v okamžiku sepisování závěti plně způsobilý k právním úkonům. Podle odst. (2) 476d ObčZ existuje výjimka, kdy nezletilí starší 15 let mohou sepsat závěť, ale pouze formou notářského zápisu. Závěť se posuzuje podle momentu, kdy byla zřízena. K tomuto okamžiku se posuzuje nejen pořizovatelova způsobilost k právním úkonům, ale také stav věcí rozhodných pro obsah závěti (rozsah majetku pořizovatele apod.). Podle odst. (3) 476 ObčZ je neplatná společná závěť více zůstavitelů. Platnost závěti je nadále podmíněna splněním určitých podmínek a náležitostí. Podle odst. (2) 476 ObčZ musí být v každé závěti uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Důležitou obsahovou náležitostí závěti je přesné určení budoucího dědice, případně dědiců. Podle 477 ObčZ pořizovatel může určit jednotlivým dědicům jejich podíly na dědictví (např. zlomkem) a může určit věci nebo práva, které jim mají připadnout. Pořizovatel může závětí zřídit nadaci nebo nadační fond, na které po smrti pořizovatele přechází jeho majetek (nebo část tohoto majetku). 32 ObčZ neuznává vložení podmínek do závěti, pokud by přesto nějaké podmínky závěť obsahovala, podle 478 ObčZ nemají žádné právní následky a na závěť se nahlíží, jako kdyby byla bez podmínek. Další náležitosti mohou být vyžadovány u jednotlivých forem závěti. 31 MIKEŠ, J. Dědictví a právo (právní poradce pro každého). Praha: INFORMATORIUM, ISBN str SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str

24 ObčZ rozlišuje podle 476 tři formy pořízení závěti: a) závěť vlastnoruční (holografní) b) závěť jinou písemnou formou (allografní) před svědky c) závěť formou notářského zápisu Vlastnoruční závěť musí být celá sepsána a také podepsána vlastní rukou pořizovatele, jinak je neplatná ( 476a ObčZ). Tato forma závěti nevyžaduje žádného svědka, a je tak zcela soukromou záležitostí pořizovatele. Allografní závěť je upravena v 476b a 476c ObčZ. Tato forma nevyžaduje, aby byla v celém rozsahu psána vlastní rukou (může být sepsána např. na počítači). Pořizovatel musí před podpisem allografní závěti před minimálně dvěma svědky výslovně projevit, že se jedná o jeho poslední vůli, poté se na listinu vlastnoručně podepíše a podepíší se také oba (všichni) svědkové. Závěť formou notářského zápisu může pořizovatel využít alternativně místo předchozích dvou forem, v případě nezletilého pořizovatele staršího 15 let a v případě vzniku nadace na základě závěti tak učinit musí. Projev poslední vůle formou notářského zápisu je upraven v 476d ObčZ. Závěť sepsaná před notářem má povahu veřejné listiny a je na ni nahlíženo jako na spolehlivý důkaz pro dědické řízení, jasně prokazuje pořizovatele, datum pořízení i obsah. 33 Sepsaná závěť může být zrušena, podle 480 ObčZ se připouští tři způsoby. Závěť se ruší platnou závětí novější, přičemž nová závěť musí opět splňovat veškeré náležitosti, nebo odvoláním závěti. Odvolání musí mít stejnou formu, jako má sepsaná závěť. Třetím způsobem je zničení listiny, na které je závěť napsána. Tento způsob nelze využít pro zničení závěti sepsané formou notářského zápisu, protože notář ji uchovává ve své úschově Neopomenutelný dědic a vydědění V úpravě tzv. neopomenutelných dědiců je dědickým právem preferován přechod dědictví na osoby, které mají se zůstavitelem příbuzenskou vazbu, před osobami, které takovou vazbu nemají a jsou za dědice povoláni na základě závěti. Jedná se o výjimku z pravidla, že závěť je silnější titul než zákon. Tzv. neopomenutelnými dědici jsou potomci zůstavitele. Nezletilí potomci zůstavitele musí podle 497 ObčZ dostat alespoň takový dědický podíl (tzv. povinný díl), jaký by jim připadl na základě dědění ze zákona. Zletilí potomci musí dostat alespoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu při dědění na základě zákona. 33 MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str MIKEŠ, J. Dědictví a právo (právní poradce pro každého). Praha: INFORMATORIUM, ISBN , str

25 Tímto jsou potomci zůstavitele chráněni před vyloučením z dědění na základě závěti. Zůstavitel ale může své potomky vydědit. Vydědění znamená odebrání práva na povinný díl neopomenutelnému dědici. Jedná se o samostatný úkon zůstavitele pro případ smrti, může být směřován pouze proti neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele a případně i jejich potomkům, pokud to zůstavitel výslovně uvede), pouze v případě dědění na základě závěti a pouze na základě určitých zákonných důvodů. Na rozdíl od dědické nezpůsobilosti (vysvětlené výše) však vydědění nenastane automaticky po splnění zákonných důvodů. Zůstavitel musí projevit svou vůli sepsáním listiny o vydědění, vydědění ale může být i součástí samotné závěti. Formální náležitosti a způsobilost zůstavitele se řídí stejnými pravidly jako při pořizování závěti. 35 ObčZ v 469a taxativně uvádí důvody pro vydědění. Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže: a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život. Důsledek vydědění je obdobný jako důsledek dědické nezpůsobilosti. Na vyděděného není nahlíženo jako na dědice a na jeho místo nastupují další povolaní dědicové Odmítnutí dědictví Způsobilý dědic se může rozhodnout, zda své dědictví příjme, nebo odmítne. Odmítnutí dědictví je jednostranný právní úkon dědice a musí splňovat přesné podmínky. Podle 464 ObčZ k němu musí dojít buď ústním prohlášením u soudu (resp. u notáře jako soudního komisaře podrobněji v části Notář jako soudní komisař), nebo písemným prohlášením zaslaným soudu. Dědic může prohlášení učinit až po smrti zůstavitele, jinak je tento úkon neplatný, nejpozději tak ale musí učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout informován. Prohlášení o odmítnutí může za dědice učinit také zástupce na základě udělené plné moci (udělené výslovně pro tento případ). Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. K odmítnutí nelze připojit žádné výhrady ani podmínky. Dědictví je lze buď celé přijmout, nebo celé odmítnout, nelze 35 MIKEŠ, J.; MUZIKAŘ, L. Dědické právo (praktická příručka). Praha: LINDE PRAHA, a. s., ISBN , str

26 si však vybrat jen část (např. odmítnout pouze dědění dluhů). 36 dědictví státu jako odúmrť, nemůže jej odmítnout. Pokud připadne Potvrzení o vypořádání dědictví Dědictví projednává v dědickém řízení soud (průběh dědického řízení podrobněji v části Průběh dědického řízení). Soud potvrzuje nabytí dědictví. Veškerá rozhodnutí v dědickém řízení provádí soud usnesením. Svým usnesením soud buď potvrdí nabytí dědictví jedinému dědici, nebo potvrdí, že dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadne státu, nebo schválí dohodu dědiců o vypořádání dědictví (součástí této dohody může být i přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů), nebo potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů, nedojde-li mezi dědici k dohodě. Zvláštními případem je, pokud zůstavitel nezanechá majetek, zanechá majetek jen nepatrné hodnoty, nebo je dědictví předluženo. Rozhodnutí soudu má zpětný účinek ke dni smrti zůstavitele, projevuje se zde zásada dědického práva o přechodu zachovaného majetku zůstavitele na dědice okamžikem smrti zůstavitele Ochrana oprávněného dědice Po skončení dědického řízení může dojít ke zjištění, že nabytí dědictví bylo potvrzeno nepravému dědici. Dědic, který nabyl dědictví neprávem, je povinen vydat oprávněnému dědici majetek, který dědictvím získal. Musí se přitom řídit zásadami o bezdůvodném obohacování tak, aby neměl majetkový prospěch na úkor pravého dědice. Právo oprávněného dědice na vydání dědictví lze uskutečnit prostřednictvím tzv. dědické žaloby. Nepravý dědic má však právo, aby mu oprávněný dědic uhradil náklady, které na zděděný majetek vynaložil, po dobu jeho oprávněné držby mu náležejí také užitky dědictví. Jestliže však nepravý dědic věděl nebo vědět mohl, že skutečným dědicem je někdo jiný, na tyto užitky nárok nemá a musí je vydat oprávněnému dědicovi, má nárok pouze na nutné náklady vynaložené na dědictví. To vše platí, i pokud dědictví připadlo státu jako odúmrť Procesně-právní část Úvod k dědickému řízení Důležitou součástí právní úpravy dědění je dědické řízení. Tato procesní část není upravena v ObčZ, ale v občanském soudním řádu (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OSŘ), především v 175a až 175ze. 36 SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str SPIRIT, M. Soukromé právo (Vybrané otázky). Praha: OECONOMICA, ISBN , str

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6 JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz DĚDICKÉ PRÁVO patří mezi absolutní majetková práva dědické právo = právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní pozůstalost

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016)

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016) Absolutní majetková práva II. Dědické právo Základní pojmy právní (podzim 2016) Dědické právo - definice = souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce (dědice)

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření 14. 8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Dědické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu, jehož náplň je věnována dědickému právu. Materiál

Více

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Dědické právo - úvod právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád.

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Ježek M 1. ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA: Zásada univerzální sukcese dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. Majetek

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ vznik a zánik JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta MU v Brně Bytové spoluvlastnictví obecně Charakteristika: spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Nabývání majetku obcemi a kraji

Nabývání majetku obcemi a kraji Nabývání majetku obcemi a kraji Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí I. Přílohy k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí K návrhu na vklad věcného práva k nemovitosti (při jeho vzniku,

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nabývání majetku státem

Nabývání majetku státem Nabývání majetku státem Úvodem stát pro svou činnost nezbytně potřebuje majetek nabývat platná právní úprava nerozlišuje mezi subjekty, od kterých stát majetek nabývá o nabývání majetku státem v pravém

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1030 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

Více

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 210/1993 Sb. Změna: 90/1996 Sb. Změna: 27/2000 Sb. Změna: 30/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna:

Více

Odkaz = věc vyjmutá z dědictví, odkázána zůstavitelem jiné osobě, než dědici (Odkazovník) není účatníkem dědického řízení.

Odkaz = věc vyjmutá z dědictví, odkázána zůstavitelem jiné osobě, než dědici (Odkazovník) není účatníkem dědického řízení. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Deny Absolutní majetková práva dědické právo = je to soubor právních norem, které upravují přechod majetkových práv a povinností zemřelé

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Účastníky řízení o povolení vkladu (dále jen

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby.

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I I M a j e t k o v á p r á v a Z á k l a d n í p o j m y a r o z l i š e n í Podle občanského zákoníku jsou majetková práva rozdělena na absolutní a relativní podle jejich

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ

Více

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem katastr nemovitostí ZÁKON č. 65/199 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 7/000 Sb., zákona č. 30/000 Sb., zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

jakýmkoliv jednáním nesmí být dotčena práva osob na tomto jednání (právního vztahu) přímo nezúčastněných (je možno více správných odpovědí)

jakýmkoliv jednáním nesmí být dotčena práva osob na tomto jednání (právního vztahu) přímo nezúčastněných (je možno více správných odpovědí) Právo 06 Otázka číslo: 1 Zásada ochrany práv třetích osob znamená, že: právní vztah může vzniknout jen mezi dvěma osobami nemůžeme někoho zavázat proti jeho vůli jakýmkoliv jednáním nesmí být dotčena práva

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více