1. Pokyny pro uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Pokyny pro uživatele"

Transkript

1 1. Pokyny pro uživatele Čtení identifikační karty Pro načtení identifikační karty je nutné kartu přiblížit k přední straně přístupového terminálu. Čtení je velmi rychlé, proběhne za zlomek vteřiny. Po úspěšném načtení terminál krátce pípne. Chcete-li přečíst stejnou kartu znovu, musíte ji vzdálit mimo dosah terminálu, počkat alespoň 1 vteřinu a pak znovu přiblížit k terminálu. Procházení střeženými dveřmi Svítí-li červené světlo, vstup je zakázán všem - průchod není možný. Svítí-li zelené světlo, vstup je povolen všem - stiskněte {ENT} nebo načtěte libovolnou kartu a dveře se otevřou. Bliká-li krátce zelené světlo v intervalu 2 vteřin, vstup je kontrolován - musíte se prokázat svou platnou kartou nebo platným heslem (nebo obojím). Máte-li pouze kartu, načtěte ji a dveře se otevřou. Máte-li pouze heslo, zadejte ho klávesnicí (jakmile začnete psát, terminál začne střídavě blikat červeně a zeleně) a potvrďte {ENT}. Dveře se otevřou. Máte-li kartu i heslo, načtěte nejprve kartu. Terminál pípne a začne střídavě blikat červeně a zeleně - očekává heslo. Zadejte heslo klávesnicí a potvrďte ho {ENT}. Dveře se otevřou. Dokud budou dveře odemčeny, bude svítit zelené světlo. Jestli po načtení karty nebo zadání hesla terminál pípne a třikrát červeně blikne, je použitá karta neplatná nebo je neplatné heslo, přístup nebude povolen. Klávesami {F2} nebo {F3} můžete zrušit heslo, když se při zadávání spletete. Po použití těchto kláves se musíte identifikovat znovu od začátku i s případným načtením karty.

2 2. Uvedení AC903 do základního nastavení Při uvedení do základního nastavení je prověřena vnitřní paměť AC903 a její obsah je vymazán: je zrušena systémová karta a systémové heslo, jsou nastaveny tovární hodnoty všech parametrů a je vymazán seznam uživatelů. Uvedení do základního nastavení je také jediný způsob, jak vyřešit ztrátu systémové karty nebo zapomenutí systémového hesla, bez nichž nelze vstoupit do programovacího režimu. Postup: 1. Vypněte AC Otevřte terminál: vyšroubujte 2 šroubky ve spodní straně AC903 a sundejte kryt. 3. Spojte oba vývody INIT (podle obr.), nejlépe zkratovací propojkou (jumperem). 4. Zapněte AC903, propojku nechte zkratovanou. Vymazání trvá asi 3 vteřiny. 5. Po proběhnutí základního nastavení se rozsvítí zelené světlo a ozývá se krátké pípání. Kdyby se v průběhu nastavování vyskytly chyby, rozsvítilo by se červené světlo a ozývalo by se dlouhé pípání; v tom případě je nutná oprava AC903, terminál dále nepoužívejte. 6. Odstraňte propojku, AC903 přejde do normálního provozního režimu.

3 3. Nastavení systémové karty a systémového hesla Systémová karta a systémové heslo chrání údaje uložené v AC903 před neoprávněnými změnami. Při jejich ztrátě nebo zapomenutí není možné vstoupit do programovacího režimu a jedinou možností je uvedení terminálu do základního nastavení (kapitola 1.). Záleží na volbě provozovatele terminálu, zda přístup do programovacího režimu ochrání pouze systémovou kartou, systémovou kartou a heslem, pouze systémovým heslem, nebo nechá bez ochrany (nedoporučuje se). Nastavení systémové karty a systémového hesla: 1. Stiskněte {F1} pro vstup do programovacího režimu. Nastane jeden z následujících případů: 1.1. Není-li zadána systémová karta ani systémové heslo (po uvedení AC903 do základního nastavení nebo ochrana kartou a heslem není vyžadována), AC903 dvakrát pípne a přejde do hlavního menu Rozsvítí-li se oranžové světlo, AC903 vyžaduje potvzení systémovou kartou. Načtěte platnou systémovou kartu. Není-li vyžadováno systémové heslo, AC903 dvakrát pípne a přejde do hlavního menu. Je-li vyžadováno heslo, střídavě bliká červené a zelené světlo. v tom případě pokračujte následujícím bodem Bliká-li střídavě červené a zelené světlo, AC903 vyžaduje potvrzení platným systémovým heslem. Zadejte heslo a stiskněte {ENT}, AC903 dvakrát pípne a přejde do hlavního menu. Nesouhlasí-li při vstupu do programovacího režimu systémová karta nebo heslo, AC903 třikrát červěně blikne a pípne, pak se vrátí do normálního provozu. V hlavním menu trvale bliká zelené světlo, AC903 očekává volbu nějaké položky hlavního menu. Do normálního provozního režimu se můžete vrátit stisknutím {F2} nebo {F3}. 2. Stiskněte {0} {ENT} pro zadání systémové karty nebo hesla. AC903 pípne a rozsvítí oranžové světlo Chcete-li vymazat platnou kartu i heslo (nedoporučuje se), stiskněte {ENT}. AC903 pípne a vrátí se do hlavního menu. Karta i heslo jsou vymazány Chcete-li chránit programování pouze heslem, zadejte nové číselné heslo (po stisknutí první číslice začne střídavě blikat zelené a červené světlo). Heslo potvrďte stisknutím {ENT}. AC903 pípne a vrátí se do hlavního menu. Nové heslo je vloženo Chcete-li chránit programování kartou, nebo kartou a heslem, načtěte novou systémovou kartu. AC903 pípne a začne střídavě blikat zeleným a červeným světlem Nechcete-li používat systémové heslo, stiskněte {ENT}. AC903 pípne a vrátí se do hlavního menu. Nová systémová karta je vložena Chcete-li používat i systémové číselné heslo, zadejte ho a potvrďte stisknutím {ENT}. AC903 pípne a vrátí se do hlavního menu. Nová systémová karta i nové systémové heslo jsou vloženy. 3. Teď můžete pokračovat nastavováním parametrů a seznamu uživatelů. Doporučuje se ale opustit programovacíh režim a vstoupit do něj znovu s využitím nově nastaveného zabezpečení.

4 4. Hlavní menu opustíte stisknutím {F1} a vrátíte se tak do normálního provozního režimu.

5 4. Hlavní menu programovacího režimu AC903 je programovatelné po vstupu do tzv. programovacího režimu. Je-li AC903 v továrním nastavení, vstoupí se do programovacího režimu samotným stisknutím {F1}, jinak je nutné ještě načtení systémové karty a zadání systémového hesla (podle aktuálního nastavení; viz kapitola 2). Programovací režim lze kdykoliv ukončit stisknutím {F2}. Ihned po vstupu do programovacího režimu nabízí AC903 tzv. hlavní menu. Přítomnost v hlavním menu signalizuje trvale blikající zelené světlo. Jednotlivé položky menu lze volit stisknutím odpovídajícího kódu (čísla) a {ENT}. Zelené světlo pak zůstane trvale svítit (kromě volby 0 - nastavení systémové karty a systémového hesla). Nová hodnota zvoleného parametru se potvrdí opět stisknutím {ENT}. AC903 se pak vrátí do hlavního menu a zelené světlo začne opět trvale blikat. Při zadání špatného výběrového kódu (volba neexitující položky) nebo neplatné hodnoty parametru terminál pípne, třikrát červeně blikne a vrátí se do hlavního menu. Přerušit vkládání libovolné hodnoty a vrátit se do hlavního menu lze kdykoliv stisknutím {F2} nebo {F3}. Bude-li AC903 v programovacím režimu a přitom déle než 1 minutu nevykonáte žádnou operaci, programovací režim se ukončí a terminál se vrátí do normálního provozního režimu. Pokud bude při zadávání kódu položky nebo hodnoty parametru prodleva mezi jednotlivými číslicemi větší, než 5 vteřin, AC903 se automaticky vrátí do hlavního menu. Seznam položek menu: 0. Zadání systémové karty a systémového hesla (kapitola 2) 1. Přidání uživatele 2. Vymazání uživatele 3. Vymazání všech uživatelů 4. Obnovení továrních hodnot parametrů (tovární hodnoty jsou dále zvýrazněny) 5. Režim dveří (0 - kontrola vstupu, 1 - vstup povolen, 2 - vstup zakázán) 6. Způsob uzamčení zámku (0 - uplynutí času, 1 - uplynutí času nebo otevření dveří, 2 - uplynutí času nebo zavření dveří) 7. Doba sepnutí zámku ( vteřin, 10 vteřin) 8. Doba sepnutí alarmu ( vteřin, 10 vteřin) 9. Typ dveřního čidla (0 - v klidu kontakt sepnut, 1 - v klidu kontakt rozepnut) 10. Typ odchodového tlačítka (0 - v klidu kontakt sepnut, 1 - v klidu kontakt rozepnut) 11. Typ elektrického zámku (0 - v klidu kontakt sepnut, 1 - v klidu kontakt rozepnut) 12. Typ alarmu (0 - v klidu kontakt sepnut, 1 - v klidu kontakt rozepnut)

6 5. Změny parametrů Chování a činnost AC903 jsou ovlivněny nastavením parametrů. Každý parametr má určeno základní (tovární) nastavení. Všem parametrům jsou nastaveny tovární hodnoty při uvedení AC903 do základního stavu (kapitola 1) nebo volbou položky č. 4 v hlavním menu. Popis parametrů, zvýrazněny jsou tovární hodnoty: 5. Parametr 5 - režim dveří 5.0. hodnota 0 - kontrola vstupu: vstupy jsou povolovány podle seznamu uživatelů. Spínač alarmu je v činnosti, je sepnut v případě násilného otevření dveří nebo otevření AC903. Odchodové tlačítko je v činnosti. Režim kontroly vstupu je signalizován krátkými zelenými záblesky s periodou 2 vteřiny hodnota 1 - vstup povolen: vstup je povolen po načtení libovolné karty nebo po stisknutí {ENT}. Spínač alarmu je v činnosti, je sepnut v případě otevření AC903. Odchodové tlačítko je v činnosti. Režim povoleného vstupu je signalizován trvalým zeleným světlem hodnota 2 - vstup zakázán: vstup je zakázán všem. Spínač alarmu je v činnosti, je sepnut v případě násilného otevření dveří nebo otevření AC903. Odchodové tlačítko je v činnosti, takže odchod není omezen. Režim zakázaného vstupu je signalizován trvalým červeným světlem. 6. Parametr 6 - způsob uzamčení zámku, určuje podmínky, za jakých dojde po sepnutí zámkového kontaktu (uvolnění zámku) k jeho opětovnému rozepnutí (zamčení zámku) 6.0. hodnota 0 - uplynutí času: zámkový kontakt se rozepne po uplynutí doby určené parametrem hodnota 1 - uplynutí času nebo otevření dveří: zámkový kontakt se rozepne buď po uplynutí doby určené parametrem 7 nebo hned po otevření dveří, podle toho, co nastane dříve. Tato volba vyžaduje správně nainstalované a nastavené dveřní čidlo hodnota 2 - uplynutí času nebo zavření dveří: zámkový kontakt se rozepne buď po uplynutí doby určené parametrem 7 nebo hned po zavření dveří (po jejich předchozím otevření), podle toho, co nastane dříve. Tato volba vyžaduje správně nainstalované a nastavené dveřní čidlo. 7. Parametr 7 - doba sepnutí zámku, určuje maximální dobu sepnutí zámkového kontaktu. Doba skutečného sepnutí může být kratší při nastavení parametru 6 na hodnotu 1 nebo 2. Povolená doba: vteřin, základní doba 10 vteřin. 8. Parametr 8 - doba sepnutí alarmu, určuje dobu sepnutí alarmového kontaktu při vyvolání poplachu. Povolená doba: vteřin, 0 vypne alarm, základní doba 10 vteřin. 9. Parametr 9 - typ dveřního čidla, typy popsány v kapitole 8 instalační příručky 9.0. hodnota 0 - v klidu kontakt sepnut 9.1. hodnota 1 - v klidu kontakt rozepnut 10.Parametr 10 - typ odchodového tlačítka, typy popsány v kapitole 8 instalační příručky 10.0.hodnota 0 - v klidu kontakt sepnut 10.1.hodnota 1 - v klidu kontakt rozepnut 11.Parametr 11 - typ elektrického zámku, typy popsány v kapitole 8 instalační příručky

7 11.0.hodnota 0 - v klidu kontakt sepnut 11.1.hodnota 1 - v klidu kontakt rozepnut 12.Parametr 12 - typ alarmu, typy popsány v kapitole 8 instalační příručky 12.0.hodnota 0 - v klidu kontakt sepnut 12.1.hodnota 1 - v klidu kontakt rozepnut Nastavení továrních hodnot všech parametrů: 1. Vstupte do hlavního menu (zelené světlo bliká). 2. Stiskněte {4} {ENT}, AC903 pípne a trvale rozsvítí zelené světlo. 3. Stiskněte {ENT} znovu a tím nastavíte tovární hodnoty, AC903 se vrátí do hlavního menu. Zrušit akci můžete kdykoliv stisknutím {F2} nebo {F3} - AC903 se vrátí do hlavního menu beze změn hodnot parametrů. Změna hodnoty parametru: 1. Vstupte do hlavního menu (zelené světlo bliká). 2. Napište kód parametru a potvrďte stisknutím {ENT}. 3. Je-li kód platný, AC903 pípne a rozsvítí zelené světlo - parametr je vybrán. Je-li kód neplatný, AC903 pípne, třikrát červeně blikne a vrátí se do hlavního menu. 4. Zadejte novou hodnotu vybraného parametru a potvrďte ji {ENT}. 5. Je-li hodnota platná, AC903 pípne a vrátí se do hlavního menu, nová hodnota je nastavena. Je-li hodnota neplatná, AC903 pípne, třikrát červeně blikne a vrátí se do hlavního menu, je zachována původní hodnota parametru. Zrušit akci můžete kdykoliv stisknutím {F2} nebo {F3} - AC903 se vrátí do hlavního menu beze změny hodnoty parametru. Příklad - nastavení typu zámku na v klidu kontakt sepnut : 1. Z hlavního menu vyberte Typ elektrického zámku stisknutím {1} {1} {ENT}. 2. Zvolte typ v klidu kontakt sepnut stisknutím {0} {ENT}.

8 6. Změny seznamu uživatelů Uživatel je osoba, která může vstupovat do oblasti střežené terminálem. Seznam může obsahovat až 240 uživatelů. Každý záznam uživatele obsahuje kód jeho karty, nebo jeho heslo, nebo obojí. Každý záznam navíc obsahuje číslo uživatele Číslo uživatele je určeno při vkládání uživatele do seznamu a je potřeba při jeho odebrání ze seznamu. Neznáte-li číslo uživatele, nemůžete ho ze seznamu vyřadit. Proto se doporučuje vést si tabulku uložených uživatelů. Přidávat a odebírat uživatele ze seznamu je možné kdykoliv, také lze smazat seznam celý najednou. Pravidla jednoznačnosti záznamů: 1. Bude-li nově vkládaný uživatel používat kartu, nesmí mít kartu stejnou, jako někdo jiný v seznamu. 2. Bude-li nově vkládáný uživatel používat pouze heslo, nesmí se toto heslo shodovat s heslem jiného uživatele v seznamu, který také používá jenom heslo. Hesla se mohou shodovat pouze u uživatelů s kartami, případně jen jeden z nich může používat samotné heslo. 3. Každý záznam musí mít jedinečné číslo uživatele. 4. Nelze vložit prázdný záznam (bez karty a bez hesla). Příklad jednoznačnosti: V seznamu jsou záznamy: 1. karta1, heslo , heslo 2 Je možné přidat: 1. karta2, karta2, heslo , heslo 1 Není možné přidat: 1. karta1, karta1, heslo , heslo 2 Smazání celého seznamu uživatelů: 1. Vstupte do hlavního menu. 2. Stiskněte {3} {ENT}, AC903 pípne a rozsvítí zelené světlo. 3. Stiskněte {ENT}, seznam uživatelů se smaže, to může trvat několik vteřin. Pak se terminál vrátí do hlavního menu. Akci můžete kdykoliv přerušit stisknutím {F2} nebo {F3}, terminál pípne a vrátí se do hlavního menu beze změny seznamu. Přidání uživatele do seznamu: 1. Vstupte do hlavního menu.

9 2. Stiskněte {1} a {ENT}, terminál pípne a rozsvítí zelené světlo. 3. Zadejte číslo uživatele v rozsahu a potvrďte {ENT}. Je-li číslo mimo platný rozsah, nebo už v seznamu existuje, AC903 pípne, čtyřikrát červeně blikne a vrátí se do hlavního menu. 4. Je-li číslo uživatele platné, terminál rozsvítí oranžové světlo a čeká na přiložení uživatelské karty. 5. Přiložte uživatelskou kartu. AC903 pípne, začne střídavě blikat červeně a zeleně, čeká na zadání uživatelského hesla. Zadejte heslo délky až 8 číslic, potvrďte ho {ENT}. Má-li uživatel používat pouze kartu, heslo nezadávejte a stiskněte hned {ENT}. Má-li uživatel používat pouze heslo, začněte ho psát místo čtení karty; terminál vynechá zápis karty a pokračuje hned načtením hesla, potvrďte ho {ENT}. 6. Po potvrzení hesla AC903 otestuje jednoznačnost nového záznamu, to může trvat několik vteřin. Je-li vše v pořádku, záznam se uloží a terminál se vrátí do hlavního menu. Je-li vkládáný záznam duplicitní, neuloží se, terminál pípne, čtyřikrát červeně blikne a vrátí se do hlavního menu. Akci můžete kdykoliv přerušit stisknutím {F2} nebo {F3}, terminál pípne a vrátí se do hlavního menu beze změny seznamu. Odebrání uživatele ze seznamu: 1. Vstupte do hlavního menu. 2. Stiskněte {2} a {ENT}, terminál pípne a rozsvítí zelené světlo. 3. Zadejte číslo uživatele v rozsahu a potvrďte {ENT}. Je-li číslo mimo platný rozsah, nebo v seznamu není, AC903 pípne, čtyřikrát červeně blikne a vrátí se do hlavního menu. 4. Je-li číslo uživatele platné a je v seznamu, odpovídající záznam se smaže, terminál pípne a vrátí se do hlavního menu. Akci můžete kdykoliv přerušit stisknutím {F2} nebo {F3}, terminál pípne a vrátí se do hlavního menu beze změny seznamu. Oprava uživatele v seznamu: Není možné opravovat záznamy uživatelů. Je-li nutné záznam změnit, musí se smazat a pořídit znovu opravený.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Popis a funkce čtečky otisku prstu

Popis a funkce čtečky otisku prstu Popis a funkce čtečky otisku prstu Čtečka používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích systémů které využívaí časové nebo bistabilní kontakty. Programování se provádí

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Obsah 1 Mechanické časti a jejich funkce... 3 2 Montáž... 3 2.1 Připojení kabelů... 3 2.2 Montáž jednotky... 4 2.3 Montáž jmenovky... 5 2.4 Základní zapojení...

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je

Více

Product Line MiniTIME SA

Product Line MiniTIME SA Product Line MiniTIME SA FAAC S.p.A. Via Benini 1 40069 Zola Predosa (BO) Přehled 1 Produkt...3 2 Zapojení...3 3 Elektrické parametry...3 4 Provozní režimy...4 4.1 Ovládání Klávesnice...4 5 Nastavení...4

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a jejich funkce 1 Montáž 1.1 Připojení kabelů JP/LK: Přepínač typu ovládaní zámku, interním napájením/ ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0 SC24000 Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře Instalační manuál Verze 1.0 Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové, Česká republika tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Příručka k zařízení Sebury K3-3

Příručka k zařízení Sebury K3-3 Příručka k zařízení Sebury K3-3 Určeno k odborné montáži. Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit. Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Specifikace... 2 2 Instalace - schéma...

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice verze 2.0 Kódová klávesnice Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 4 3. ZAPOJENÍ... 5 3.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka 1. Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka F007EM-II 1 Uživatelská příručka 1 Plastové hmoždinky 4 Samořezné šrouby 4 Šroubováček

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Návod k obsluze. Stránka 1

Návod k obsluze.  Stránka 1 Video-telefon s RFID Návod k obsluze www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 1.1. Interní displej 1.2. Venkovní část www.spyobchod.cz Stránka 2 1.3. Dálkové ovládání 1.4. Zadní strana venkovní části

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou DH16A-10DT DH16A-20DT DH16A-12DT Strana 1 Obsah DH16A-10DT...3 Specifikace...3 DH16A-20DT...4 Specifikace...4 Instalace DH16A-10DT, DH16A-20DT...5 Zapojení...6

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

EntryProx Návod k použití

EntryProx Návod k použití EntryProx Návod k použití Uchovejte seznam uživatelů na bezpečném místě! Pro vytvoření seznamu můžete použít přiloženou šablonu.. Neprogramujte žádného uživatele na pozici 1 ( User Location 1), ta slouží

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Bezpečnostní GSM alarm systém. Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL Bezpečnostní GSM alarm systém Zkrácený UŽIVATELSKÝ MANUÁL První zapnutí Vložte kartu SIM do hlavní jednotky, zapojte kabely a správně namontujte GSM anténu. Potom zapojte napájecí adapter do napájení.

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Návod k použití pro fóliovou klávesnici

Návod k použití pro fóliovou klávesnici Návod k použití pro fóliovou klávesnici Čísla položek Fóliová klávesnice horizontální: EA-KC2-101 Fóliová klávesnice vertikální: EA-KC2-102 Řídící jednotka: EA-KC2-201 Řídící jednotka EA-KC2-201 1. Přípojka

Více

Sebury F007-EM. Manuál. otisk prstu + karta. samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne 31.7.2009 poslední korekce dne 28.2.

Sebury F007-EM. Manuál. otisk prstu + karta. samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne 31.7.2009 poslední korekce dne 28.2. Sebury F007-EM Manuál otisk prstu + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 3.7.2009 poslední korekce dne 28.2.202 JM VARIANT plus s.r.o. strana Popis Čtečka otisků prstů a karet

Více

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty)

POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) POPIS KLÁVESNICE (Přístupového modulu se segmenty) V systému JABLOTRON 100 mohou být různé varianty přístupových modulů, které jej umožňují ovládat a zároveň přehledně signalizovat stav jednotlivých částí.

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

Průvodce programováním.

Průvodce programováním. Průvodce programováním. PC1000 je programována prostřednictvím klávesnice. Paměť systému je typu EEPROM, tzn. neztrácí informaci ani po výpadku napájení a může být cca l000x přeprogramována. Základní informace

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Vstupní stanice videotelefonu VERIA Model VERIA: 213, 214, 21, 220, 222, 230 VERIA 21 VERIA 222 VERIA 214 VERIA 213 VERIA 220 VERIA 230 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Návod k obsluze zámku otisku prstů FP C-BT

Návod k obsluze zámku otisku prstů FP C-BT Návod k obsluze zámku otisku prstů FP 6800-3C-BT I. Úvod Tento zámek používá pokročilou technologii identifikace pomocí otisku prstu, popř. mechanické otevření. Zařízení se hodí do venkovních prostor díky

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Používání funkcí 1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí datum a čas.

Používání funkcí 1. Když je klávesnice v klidu, tak se na ní zobrazí datum a čas. Rychlá referenční příručka Tento manuál je pro uživatele typu základní a pokročilí. Každý typ uživatelů může mít přístup k rozdílnému souboru funkcí. Symboly a uvedené dále v titulku každého návodu zobrazují

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí CLIFFORD The Science of Security Prime Level FOUR G4 Návod k použití Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí Dálkové ovladače Vašeho bezpečnostního systému CLIFFORD Prime jsou

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 ZÁKLADNÍ FUNKCE Programování se provádí čtyřmi tlačítky pod displayem: výběr módu programování (např. mód nastavení času) výběr měněné položky (např. hodiny, minuty )

Více

CM727 Příručka pro uživatele

CM727 Příručka pro uživatele CM727 Příručka pro uživatele Popis Honeywell CM727 je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory energie,

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS1209M Uživatelská příručka Upozornění k používání výrobku 1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte si ji pro další využití. 2.

Více

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR

Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Návod na obsluhu odbavovací jednotky (pokladny) v autobusech SOR Odbavovací jednotka je umístěna u předních dveří autobusu. Umožňuje tisk jízdenek a čtení OpenCard. K její obsluze slouží dotykový displej

Více

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu Uživatelský manuál domácího videotelefonu VTB 05 Manuál luxusního barevného videotelefonu VTB-05A je zcela identicky s manuálem pro VTB-05. Jediný rozdíl je v tom, že VTB-05A má základní sestavě pouze

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Základní nastavení Vložení SIM karty První zapnutí Internet a e-mail Zap./Vyp. internetu v ČR Zap./Vyp. internetu v zahraničí Přístupový bod (APN)

Základní nastavení Vložení SIM karty První zapnutí Internet a e-mail Zap./Vyp. internetu v ČR Zap./Vyp. internetu v zahraničí Přístupový bod (APN) 1 5. Základní nastavení Vložení SIM karty První zapnutí Internet a e-mail Zap./Vyp. internetu v ČR Zap./Vyp. internetu v zahraničí Přístupový bod (APN) Nastavení Wi-Fi Nastavení HOTSPOT Nastavení e-mailu

Více

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Jedná se o stručného průvodce nastavení programu ADS. Uvedené informace se týkají především nastavení programu pro spolupráci se systémy UNIgate, A-PRO,

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí Instalační manuál PC-D248-K Venkovní videojednotka s klávesnicí Obsah OBSAH...2 1 POPIS...3 1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2 MONTÁŽ...5 2.1 VÝMĚNA JMENOVKY... 5 3 ZAPOJENÍ...6 3.1 ZAPOJENÍ ZÁMKŮ... 6 3.1.1

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více