TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY"

Transkript

1 TÝMOVÁ PRÁCE A PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, TEREZA SADKOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

2 2014 ÚVOD Tento materiál si klade za cíl jednoduchým způsobem popsat zkušenosti jedné neziskové organizace spolku Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu - s nutnými změnami v práci s lidskými zdroji. Materiál byl zpracován na základě uvedené literatury, zkušeností SPRSV s finančním plánováním a kurzu, který na míru v rámci projektu Operačního programu Praha adaptabilita, projektu CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, sestavilo České centrum fundraisingu.

3 Zásadní pro úspěšnou týmovou práci a efektivní práci s týmovými zdroji je vyřazení pana Seto* a pana Byse* z týmu. Činnosti, pro které nemáme lidi, nemůžeme realizovat!! * Takhle se to udělá. * Mělo by se to udělat. ČINNOSTI ORGANIZACE Je vhodné vycházet z aktuální situace v dané organizaci a stanovit její hlavní činnosti a projekty, které směřují navenek, i ty, které směřují spíše dovnitř organizace (často jde o činnosti podpůrné, umožňující právě projekty směřované navenek př. administrativní zajištění přihlašování na akce). Tato tabulka pomůže organizaci zorientovat se v aktuálním stavu lidských zdrojů, jak jsou rozloženy v organizaci a odhalit případné nevhodné vzorce využívání lidských zdrojů (přetížení jednoho pracovníka, nesmyslné rozdělení činností, apod.) Činnosti směřující mimo organizaci: Kdo to aktuálně dělá: Následující tabulka zobrazuje stav po dohodě, kdy jsou již zapsány jen ty činnosti, které se skutečně budou realizovat tj. činnosti, pro které jsou

4 dostupné lidské zdroje. U každé činnosti je třeba zvolit zodpovědnou osobu, která bude nejen zodpovídat za jednotlivé činnosti, ale i koordinovat případnou činnost dalších lidí, které pracují na tomtéž (např. vedoucí týmu zajišťující chod webových stránek). Pokud nemáme vhodné osoby, které danou činnost vykonávat, danou činnost již do dalšího plánování nemůžeme zahrnout! Činnosti směřující mimo organizaci: Kdo to bude dělat: Kdo za to bude zodpovědný: Stejné tabulky je třeba vytvořit i pro činnosti směřující dovnitř organizace. Příklady činností směřujících mimo organizaci: vzdělávací akce pro veřejnost projekty poradny pro veřejnost Příklady činností směřujících dovnitř organizace: administrativní zázemí pro konference správa členské základny finanční řízení Je možné a do jisté míry i vhodné zamyslet se nad možným logickým propojením činností organizace do větších celků, které spolu souvisí, popř. se

5 vzájemně podporují. Vytvoří se tak určité okruhy činností a zájmů organizace, které mohou velmi dobře korespondovat se složením jednotlivých týmů. Př.:Dobrovolníci starající se o oslovování a vyhledávání sponzorů, kontakt s jednotlivými dárci a sledování vypisovaných grantových řízení tvoří tým zajišťující fundraising organizace a mají svého vedoucího týmu, který za celou jejich oblast komunikuje s ostatními týmy. Do sekce vzdělávání se naopak mohou sdružit lidé připravující kongresy, lektoři workshopů a zároveň osoby zajišťující akreditace pro jednotlivé akce. Tým pro vzdělávání musí nutně komunikovat s týmem pro fundraising, aby bylo jasné, na které akce se mají získávat finanční zdroje, popř. jakými výsledky vzdělávání lze grantové žádosti podpořit apod. Fundraising Vzdělávání Sponzoři Grantová řízení Dárci Kongresy Workshopy Akreditace

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Po sestavení seznamu aktuálních činností a seznamu činností, pro které organizace skutečně má lidské zdroje, je nutné přemýšlet o možnostech vnitřní organizační struktury. Existuje několik možností uspořádání zodpovědných osob v rámci organizace. Obecně platí několik zásad: 1. Jeden horizontální tým by neměl mít více než 6 členů. (Při větším počtu již nelze dobře komunikovat každý s každým a všichni na stejné úrovni.) 2. Při vertikálním řízení je vhodné pečlivě zvážit počet úrovní řízení. (Příliš mnoho úrovní řízení komplikuje komunikaci a příliš málo úrovní zase neposkytuje dostatečnou strukturu.) 3. Každá pozice uvedená v struktuře organizace by měla být jasně definovaná. (Jinak se může stát, že organizace bude mít velké množství pozic s hezkým názvem, ale nikdo nebude vědět, co ten daný člověk vlastně má dělat.) Při tvorbě nové organizační struktury trvá 2 až 3 roky, než se systém zaběhne a začne správně fungovat. VERTIKÁLNÍ ŘÍZENÍ ORGANIZACE Příkladem vertikálního řízení organizace může být vzájemný vztah výkonného ředitele, předsednictva, revizní komise a vedoucích jednotlivých projektů. Model může vypadat například následovně:

7 Členská schůze organizace Předsednictvo Revizní komise Výkonný ředitel projektu 1 projektu 2 projektu 3 projektu 4 HORIZONTÁLNÍ ŘÍZENÍ V horizontálním řízení jsou všichni zúčastnění na stejné úrovni, mají stejné pravomoci (byť každý ve své oblasti) a navzájem se respektují. Na rozdíl od vertikálního řízení je tento způsob náročnější na komunikaci a na řešení konfliktů, které mohou být především v počátečních fázích tohoto systému řízení větší. Konflikty jsou normální součástí ladění nové organizační struktury a ani při nejlepší vůli všech zúčastněných se jim nelze vyhnout. Vhodné je využití mediátora, koordinátora, facilitátora, nebo jiné osoby, které účastníkům pomůže osvětlit situaci, lépe komunikovat a v případě potřeby podpořit rozhodovací procesy. Koordinátor komunikuje jednak

8 s každým účastníkem zvlášť, ale i se všemi dohromady v rámci společných schůzek. projektu 1 projektu 4 Koordinátor projektu 2 projektu 3 SCHŮZKY Ať už jde o vertikální nebo horizontální řízení, je třeba myslet na možnosti setkávání zodpovědných osob. Současné technologie skýtají mnohé možnosti, jak tyto schůzky uskutečňovat: Face to face přímá setkávání na předem určeném místě a čase. Využití volně dostupných služeb př. Skype.

9 Využití placených softwarů př. ProjectStandart 2013 (pro řízení projektů). Stejně tak je možné stanovit časy setkávání pevně (každé první pondělí v měsíci v 19h), nebo variabilně (na jedné schůzce se domluví datum následující). V případě variabilního určování času schůzek doporučujeme stanovit např. maximální možný interval mezi dvěma schůzkami (př. vedoucí projektů se schází min. 2x měsíčně). DEFINOVÁNÍ POZIC Pokud tvoříme pozice nové, je potřeba je definovat zřejmá. Nesmíme ale zapomínat ani na pozice již nějak fungující. Je nutné všechny pozice obsažené v nově vytvořené organizační struktuře definovat. Může se stát, že předchozí projektový manažer nebude zcela stejný s novým pojetím a definováním této pozice. Při definování pozic a jejich úkolů nám do značné míry pomáhají předchozí tabulky určující činnosti organizace, tady vlastně náplň dané pozice. Pozice:... Povinnosti? Pravomoci? Komu se zodpovídá? S jakým týmem pracuje? Co je hlavní náplní činnosti?

10 Jasně dané pozice pomohou organizaci nejen při změně její struktury, ale pokud by se v budoucnu rozhodla na některé pozice vypsat např. výběrová řízení, bude jasné, o jakou práci jde, co je její náplní a denním chlebem. ČLENSKÁ ZÁKLADNA Aktivizace členů patří mezi časté problémy, které spolky řeší. Jak využít potenciál svých členů? Jak dosáhnout aktivního zapojení dosud pasivních platičů členských příspěvků? Jak motivovat členy k dobrovolnické práci pro organizaci? Jak získat nové členy? A jak nové členy v organizaci udržet? Základem pro všechny tyto otázky je zamyšlení se nad potřebami organizace a potřebami stávajících členů. V ideálním případě se potřeby organizace a členů potkávají organizace po svých členech něco žádá a zároveň jim nabízí něco, co členové chtějí. Při tvoření naší nabídky a poptávky není nutné zaměřovat se pouze na materiální položky, ale i na položky nehmotné, ale možná pro některé o to cennější. (Pro některé osoby je důležitá již samotná příslušnost k organizaci, dobrý pocit při vykonání práce navíc, apod.) Co od nich chceme? Co požadujeme od stávajících členů? Co členům nabízíme? Co nabízíme za vlastní členství? (Co mohou získat už jen tím, že jsou členové?) Co nabízíme za další činnosti navíc vykonané pro organizaci?

11 Analýza toho, co členům nabízíme, může vycházet z průzkumu se stávajícími členy. Co jim členství dává? Co je motivuje, aby členy zůstali? A také co by třeba sami chtěli? Jaké jsou jejich potřeby? Pokud zjistíme potřeby členů, můžeme se zaměřit na to, zda jim tyto položky může (a je ochotna) organizace poskytnout, popř. za jakých podmínek. NABÍDKA ČINNOSTÍ Ve většině organizací se najdou práce (činnosti), které jsou vhodné pro dobrovolné zapojení členské základny, od administrativní výpomoc s nadepisováním obálek až po vysoce expertní služby IT technika. Doporučujeme sepsat seznam těchto činností, spolu s tím, která osoba je/bude za daného dobrovolníka zodpovědná. Protože činnosti, které organizace potřebuje, mohou být velmi různorodé, je možné je pro zpřehlednění členit do kategorií, které usnadňují orientaci případným zájemcům. Příklad seznamu činností, které lze v rámci dané organizace vykonávat. Expertní služby správa webových stránek právní zakotvení projektů NABÍDKA ČINNOSTÍ Administrativní výpomoc příprava kongresů vyhledávání grantů Terénní služby oslovování sponzorů mapování situace v daném místě

12 Nejde jen o vytvoření seznamu činností, ale také o to, jakým způsobem budeme tyto možnosti členské základně prezentovat. Prezentace možností záleží na možnostech a dosud užívaných kanálech komunikace v dané organizaci a ovlivňuje míru zapojení členů do činností. Pokud jde o organizaci, jejíž členové se scházejí třikrát týdně v místní klubovně, možná pro prezentaci činností stačí nástěnka na chodbě, jde-li ale o organizaci, jejíž členové se pravidelně neschází a nalézají se v různých koutech republiky, je třeba uvažovat o efektivních možnostech využití moderních technologií. Odlišujeme tedy obecný seznam činností, které lze v dané organizaci vykonávat a seznam konkrétních úkolů, které jsou teď aktuální. AKTUÁLNÍ NABÍDKA ČINNOSTÍ Kategorie Činnost Odpovědná osoba EXPERTNÍ SLUŽBY ADMINISTRATIVNÍ VÝPOMOC TERÉNNÍ SLUŽBY Tvorba loga pro projekt XYZ Nadepisování obálek pro sbírku Vyhledání recenzí na novou publikaci Anička Slepička Lada Snadná Pepa Zdepa Kontakt Nezapomínejte na radu zmíněnou v úvodu někdo se musí činnosti spojené s členskou základnou vykonávat. Není možné rozhodnout se pro vytvoření nabídky dobrovolných prací, která bude k veřejně vystavená na internetu

13 (popř. kdekoliv jinde), když vlastně nikdo nebude mít čas a prostor reagovat na případné nabídky! Tím si aktivní členy jen odradíte, protože když napíší, nikdo se jim nebude věnovat. Je vhodné, aby sama organizace aktivně oslovovala potencionální zájemce tj. koordinátor komunikuje s dobrovolníkem, ne dobrovolník s koordinátorem. Důležité je okamžitě a pružně reagovat na zájem ze strany členů a následně neopomenout jejich práci náležitě ocenit. Kde prezentovat nabídku činností:... diskuzní fórum Google dokumenty sociální sítě (facebook apod.) nástěnky zasílání mailů s jednotlivými činnostmi oslovování potencionálních dobrovolníků telefonem intranet Můžeme také jednotlivé možnosti kombinovat, ale pozor na zaspamování členů našimi požadavky. Chceme je informovat, ne jim činnosti znechutit!

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, MONIKA PAROBKOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského centra

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Příprava projektů. 25. října 2010 Dana Diváková

Příprava projektů. 25. října 2010 Dana Diváková Příprava projektů 25. října 2010 Dana Diváková a projekty pro všechny Příprava projektu Pro přípravu projektu je naprosto nezbytné mít jasný cíl, jasnou představu o možných zdrojích, znát patřičné zadání,

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole

Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Strategie v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Učební texty 11/2006 Mgr. Radek Maca Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Jak začít s plánováním... 3 Strategie, taktika, operativa... 3 Shrnutí:... 4 Bez informací

Více