Zpravodaj ALCEDO Září - říjen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ALCEDO Září - říjen 2013"

Transkript

1 Zpravodaj ALCEDO Září - říjen 2013

2 Aktuality Milí čtenáři, Začal nový školní rok a u nás v ALCEDU probíhá zápis do krouţků, klubů a kurzů a instruktoři na pobytových programech vítají další účastníky z mateřských a základních škol. Rád bych všechny zájemce upozornil na to, ţe přihlašovat se do krouţků můţete po telefonu, nebo em a jsou moţné bezhotovostní platby. Pokud se přihlásíte do krouţku, můţete vyuţit 50% slevy na další vybrané krouţky. Do tří lekcí nebo schůzek, můţete docházku přerušit a dostanete zpět poměrné školné. Kaţdý účastník, dostane praktický dárek Diář ALCEDA na školní rok Nicméně mi dovolte ohlédnutí za uplynulými prázdninami. Na 29 příměstských a pobytových táborech se bavilo a vzdělávalo 760 dětí a mládeţníků. Rád bych poděkoval rodičům za důvěru, vedoucím, instruktorům a personálu za výbornou práci a účastníkům za krásné záţitky, které se nezapomínají. Jednou z novinek a zároveň velkých zkušeností byla zakázka na realizaci dvou táborů zaměřených na angličtinu pro 100 účastníků od 8 do 18 let. Během června 2013 jsme museli zajistit ubytování, stravu, dopravu, pojištění a sehnat 5 rodilých mluvčí a 6 vedoucí včetně programové náplně a zajištění pomůckami a materiálem. Zvládli jsme to! Poděkování patří také všem kolegyním a kolegům z ALCEDA a také přátelům na facebooku. Fotokurz: Základy fotografování Srdečně Vás zveme na fotoworkshop, který je určen všem, kteří chtějí zachytit zajímavé okamţiky ze ţivota. Ať uţ jsou to Vaše děti, rodinná fota, dokumentační fotky, foto z akcí, foto jako příloha k tiskové zprávě apod. FTW je také vhodný pro ty, kteří uvaţují o koupi zrcadlovky, nebo fotoaparátu s pokročilejšími funkcemi. Termín: Neděle 13. října 2013, od do hod. Místo: ALCEDO středisko volného času Vsetín, budova Záviše Kalandry 1095, bývalá zemědělská škola. Link1:http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl Určeno: Začátečníci. Max. 10 účastníků. Počet hodin: 4 hodiny. Lektor: Pavel Bartoň Cena: 750,- Kč - zahrnuje náklady na seminář, lektorné, osvědčení o absolvování, občerstvení. Prostředí a podmínky: KLUB ALCEDA, připojení na WIFI. Po dobu FTW k dispozici drobné občerstvení - káva, čaj, (zahrnuto v ceně FTW). Na závěr bych popřál všem pedagogům, aby měli co nejvíce zvídavých dětí a studentů. Moc nás potěšili pozitivní reakce od rodičů a dětí. Rodičové, nešetřete tím ani ve školách, mnozí učitelé mají baterie psychických sil přes prázdniny nabité, ale kaţdý rok se mnoţství vydané energie zvyšuje a kaţdá pochvala znovu dobíjí! Přeji všem barevný podzim, Mgr. Pavel Bartoň, ředitel ALCEDA. Mgr. Pavel Bartoň ředitel ALCEDA Přihláška Vám bude zaslána na základě údajů, které pošlete na: Obsahová náplň: Ovládání a nastavení fotoaparátu, fototechnika, fotopříslušenství, objektivy, správná expozice, vztah expozičních parametrů ISO čas clona, kompozice, ostření, vyváţení bílé, praktická cvičení, jednoduché úpravy fotografií, ZonerPhotoStudio, Program bude přizpůsoben zájmu, zaměření a dovednostem účastníků. Doporučené vybavení: Digitální fotoaparát s pokročilými funkcemi nebo digitální zrcadlovka, stativ, notebook, příp. další vybavení. Link2: 2

3 Aktuality Začal zápis do krouţků Se začátkem nového školního roku začínají rodiče i děti řešit krouţky. ALCEDO - středisko volného času Vsetín nabízí více neţ 80 krouţků. Nabídka je široká od výtvarných, keramických, modelářských, plaveckých aţ po hudební, chovatelské, taneční, sportovní a lezecké krouţky. Zápis začíná. Září je startující měsíc nejen pro školy, ale i pro další školská zařízení. Jedním z nich je i ALCEDO. Nabídka krouţků na školní rok 2013/14 je pestrá. Nechybí v ní krouţky výtvarné, sportovní, taneční, plavecké, turistické, chovatelské, modelářské, hudební fotografické, a jiné. Mezi novinky letošní nabídky patří například Brazilské Jiu-Jitsu, mažoretky, turistický klub, hra na violoncello a lezecká přípravka. Další novinkou je systém nabízených kroužků, respektive časový rozvrh. Snažíme se u některých aktivit pro dospělé dát souběžně i kroužek pro děti. Rodiče si mohou jít zacvičit a ví, že o dítě je postaráno vedle v kroužku. Přijdou do ALCEDA a odejdou společně. Z vlastní zkušenosti vím, jak je mnohdy těžké skloubit rozvrh hodin v rodině nebo zajistit hlídaní dětí, popisuje Simona Hlaváčová z ALCEDA.. Další novinkou v ALCEDU je moţnost elektronického přihlašování. Stačí, kdyţ zájemci o krouţek v ALCEDU zavolají nebo pošlou em potřebné informace, ty budou v ALCEDU zpracovány a zájemci bude vygenerována přihláška s příslušným symbolem pro případ elektronické platby. Pokud má rodina zájem o aktivity v ALCEDU, doporučuji se podívat i na systém slev u kroužků. Je možné si ke každému kroužku v hodnotě vyšší než 1.000,- Kč vybrat další označený příslušným znakem a mít ho za padesáti procentní slevu, dodává Simona Hlaváčová z ALCEDA. Zpracovala: Mgr. Simona Hlaváčová Foto: Archiv ALCEDO SVČ Vsetín Link 1: Link 2: archiv=0&p1=6731, Vs. noviny č. 15 3

4 Aktuality Valašké záření 2013 V letním duchu proběhl letošní ročník Valašského záření. Vsetínem se procházely tisíce lidí, kteří navštívili připravený kulturní a doprovodný program. Alcedo - středisko volného času Vsetín nabídlo dětem a mládeţi školu pod otevřeným nebem. Ve škole probíhala tělesná výchova v podobě lezecké stěny, v pracovní výchově se vyráběly letadla, v matematice si vyzkoušeli ţáci číselnou řadu a ve výtvarné výchově si vyrobili vtipné pohyblivé obrázky. Předškoláci si vyzkoušeli jaké to je usednou do školních lavic. Dětský parlament Vsetín si pro veřejnost připravil Pohádkovou cestu Vsetínem, kde se malí i velcí mohli potkat s vodníkem, králem, princeznou, portášem a dalšími postavami. Valašské záření navštívilo více neţ 3500 lidí. Link1: 4

5 Reportáž Dětská regata V průběhu letních měsíců uspořádali oddíl TOM Skorci Vsetín, Vsetínská sportovní a ALCEDO - středisko volného času Vsetín akce pod názvem Dětská regata. Návštěvníci měli moţnost zúčastnit se aktivit připravených na vsetínském Sokoláku. Na bazéně byly účastníky vyuţívány nafukovací lodě a kajaky. Proběhla ukázka záchrany cvaknutého vodáka a ukázka eskymáka. Návštěvníci z řad veřejnosti si zasoutěţili o drobné ceny v rychlosti pádlování na kajacích a v lezení na stěnu. Na břehu byla moţnost zahrát si deskové hry, zajezdit si na koloběţkách, vyzkoušet rovnováhu, či zaveslovat na trenaţéru. Světlušky zářily ve Vsetíně Zpracovala: Gabriela Hučíková Září je ve Vsetíně ve znamení Valašského záření a v republice ve znamení sbírky SVĚTLUŠKA. ALCEDO středisko volného času Vsetín pořádá sbírku uţ více neţ 8 let. Letos zorganizovali pracovníci ALCEDA sbírku spolu se ţáky ZŠ Luh Vsetín a s Dětským parlamentem Vsetín. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu zaloţený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těţkým zrakovým postiţením. Je oporou pro ty, které nelehký ţivotní osud postavil před kaţdodenní výzvu: znovu a znovu se učit ţivotu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůleţitějších lidských smyslů. Všem světluškám, které dva dny procházeli Vsetínem moc děkujeme za jejich obětavost. Procházet ulicemi od brzkého rána a představovat sbírku není vůbec jednoduché. Dobrovolníci vše výborně zvládli. Odhadují, že vybrali přes 7.000,- Kč, informuje Simona Hlaváčová z ALCEDA. Přesné informace o vybraných penězích se dozví v ALCEDU v nebliţším termínu po převozu odevzdaných kasiček do sběrného centra. Veřejnost bude o výtěţku informována v průběhu benefičního večera Světlo pro Světlušku, který se bude konat 2. listopadu 2013 v půl desáté večer na ČT 1. Jmenovitě děkujeme: Ţákům ZŠ Luh Vsetín Kateřině Michálkové z 8.B Adéle Pospíšilové ze 7.A Janu Pončíkovi z 9.C Janu Hajdovi z 9.B Dětskému parlamentu Vsetín Vladimíru Hurtovi Lucii Lačíkové Veronice Mozkové (příznivec DP Vs.) Link: Zpracovala: Simona Hlaváčová 5

6 Reportáž Prázdniny skončily, záţitky zůstanou Prázdninové radovánky skončily, ale vzpomínky a záţitky si děti uchovají i několik let. ALCEDO středisko volné času připravilo letos 28 táborů, z toho bylo 16 příměstských a 12 pobytových. Celkem se na táborech Alceda prostřídalo na 760 dětí. Prázdniny patří mezi období odpočinku a dovolených. Pedagogové z Alceda si odpočinku a dovolených tolik nedopřáli, protoţe se po celou dobu letních prázdnin věnovali dětem na táborech. Táborů se účastnilo 760 dětí. Jednalo se o tábory příměstské, například Vodácký, Kudy z nudy, Cirkus Fokus, Plaváček. Z pobytových jsou nejznámější tábory v indiánském tee-pee Malý Hrom, Karlovická škola čar a kouzel, Vodácký tábor na Vltavě a další. Novinkou byly dva tábory pro 100 studentů Zlínského kraje, kteří se během školního roku zúčastnili a vyhráli znalostní soutěţ na školách. Za odměnu dostali pobyt na táboře s názvem Léto plné angličtiny, kde vedoucími byli rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí a pedagogové z ALCEDA. děkuji, sdělila své nadšení maminka Nely. Naše vnučka byla na vodáckém táboře opravdu moc spokojená. Měli jsme obavu.že se jí na vodě nebo na táboře nebude líbit a musíme Vám opravdu moc poděkovat. Vše zvládla a moc se jí tábor líbil, popisovala na konci příměstského tábora babička mladé vodačky. Skončily prázdniny a tábory. Na kaţdém konci vţdy něco nového začíná a v ALCEDU to platí doslova. Od 2. září 2013 začíná zápis do krouţků na školní rok 2013/14. Nabídka krouţků je dostupná na webových stránkách ALCEDA. Těšíme se na vás. Foto z táborů: Nela byla naprosto nadšená, stejně jako ostatní tři holky z naší školy. Prohlásila, že bude dělat vše pro to, aby mohla jet na tábor příští rok znovu. Vyjadřuje se o táboru v superlativech, prý se jí vůbec nechtělo domů, angličtina super, rodilí mluvčí super, prostě nadšení veliké. Těším se, až mi holky vše popíší osobně. Moc za ně Zpracovala: Simona Hlaváčová 6

7 Pobytové výukové programy na Hájence v Semetíně Druháci ze Záhumení v Semetíně Sotva v září začal školní rok, vzklíčila v paní učitelce Hance myšlenka na pobyt v přírodě. V dětech nápad vyvolal obrovské nadšení vţdyť odjet kamkoli, vyzkoušet spoustu her a soutěţí a hlavně - spát někde na neznámém místě a ještě s kamarády, to je přece báječná myšlenka! Zařízeno, vyřízeno, kdyţ v přírodě, tak v přírodě vybrala jsem Hájenku v Semetíně nedaleko Vsetína. Kolem les, louky, z civilizace pouze tekoucí studená a teplá voda a elektřina. Ţádné WIFI, téměř nefungující připojení na všechny známé operátory mobilních telefonů, nikde televize, DVD, video.. Polovina června to uţ přece musí být krásně a teplo, lepší termín se snad ani nedá najít, řekly jsme si a zamluvily termín od 10. do 12. června. To jsme si myslely my. Týden před odjezdem pršelo a pršelo, doma i ve škole se topilo, v Čechách řešili opět povodně a záplavy. Maminky začaly smaţit řízky na cestu, starostlivě přidávaly další a další ponoţky a mikiny, některé dokupovaly gumáky a pláštěnky. V pondělí ráno se sluníčko po dlouhém odpočinku protáhlo a rozhodlo se, ţe se pustí do poctivé práce. Začalo hřát, co mu síly stačily. Uţ cestou děti odkládaly některé horní vrstvy oblečení. Ubytování všechny nadchlo spaní na širokých postelích a ve spacáku, to se nám jen tak nepodaří. Co si můţeme víc přát? Navíc se na nich báječně skákalo, lakovaly se nehty, malovalo se, četlo, hrálo na ţíţaly, po večerce povídaly strašidelné příběhy a nepřetrţitě se pojídaly zásoby sladkostí. Sotva jsme se rozhlédli, začal program hry, soutěţe, trocha turistiky, sportování, vycházka do lanového centra, noční strašidelná stezka, zábava střídala napětí. Naše paní učitelky a Petr s Tomášem instruktoři vsetínského ALCEDA - měli rukávy, kapsy i hlavy plné nových nápadů. Určitě bychom nemohli vybrat jednu aktivitu, která byla nejlepší, a která se nám nejvíc líbila. Ţe by stavby v lese? Nebo Nálet? Ne, určitě lanové centrum. To určitě ne, nejlepší bylo, kdyţ jsme balili vajíčka. V ţádném případě, noční hra.a tak bychom se mohli hádat ještě dlouho. Ţe nevíte, co si pod těmito záhadnými názvy máte představit? To je jednoduché zajeďte si tam také a budete mít jasno. My jsme vyzkoušeli všechno. Přišla středa a s ní i věta:. začněte balit a uklízet.. Protáhly se nám obličeje, někteří začali smlouvat, i slzička ukápla, nikomu se odjíţdět nechtělo. Navíc to venku zase vypadalo na krásný den. Ale všechno musí jednou skončit. Začali jsme tedy hledat své věci, s pomocí paní učitelek jsme roztřídili skoro všechny ponoţky, ručníky, trička, mýdla. Z kuchyně voněla báječná nudlová polévka a skvělé řízky. S plným bříškem i loučení vypadá o něco veseleji. Ještě dnes vzpomínáme na Semetín.. Televizi nikdo nepotřeboval, nikomu nechyběl internet, ipod ani počítač. Stačily nám míče všech druhů, hlava, ruce, nohy a hlavně nádherná příroda kolem. Ani to propršené úterý nám tolik nevadilo.nevěříte? Pak sbalte batoh a spacák a jeďte se tam podívat. Nebudete litovat a začnete se těšit, ţe příští rok určitě... Link 1: 7

8 Nabídka vzdělávacích akcí ALCEDA pro učitele Cílem našich vzdělávacích aktivit je umoţnit prohloubení a získání potřebných kompetencí a ukázat širší souvislosti ţivotního prostředí a ţivota člověka, nabídnout praktické náměty a konkrétní projekty a programy pro realizaci environmentální výchovy ve školách i neziskových organizacích. Vzdělávací akce nejsou termínované, budou realizovány na základě objednávek. V případě zájmu o kteroukoliv vzdělávací akci, nás kontaktujte: tel.č.: tel.č.: Nabízené vzdělávací akce probíhají v rámci akreditovaných vzdělávacích programů ALCEDA, náklady s nimi spojené je moţné hradit z prostředků na DVPP. Účastníci získají osvědčení o účasti. Číslo akreditace vydané MŠMT je / Po absolvování seminářů má pedagogický pracovník tyto kompetence: Rozumí cílům, obsahu a pojetí EVVO, rámcově se orientuje v základních dokumentech (celostátních i krajských), orientuje se v organizacích (státních i nevládních) zabývajících se EVVO, začleňuje EVVO do výuky v návaznosti na školní vzdělávací programy a na školní program EVVO, vyuţívá vyučovací metody interdisciplinárního aktivního učení (např. praktické činnosti přímo v budově, tvořivá dramatika, simulace, hry, terénní výuka, péče o školní prostředí) a jejich prostřednictvím tvořivě aplikuje EVVO do výuky, inovuje výuku z hlediska regionálních zvláštností, umí individuálně posoudit ţákovo pochopení učiva o ţivotním prostředí a na základě toho individuálně s ţákem pracovat, je si vědom významu formativního účinku prostředí a osobního příkladu na utváření vztahu dětí k ţivotnímu prostředí, projevovat ekologicky odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v jejich prospěch, sebereflektovat své jednání a výchovné působení v EVVO, výše uvedenými způsoby rozvíjí kompetence v oblasti EVVO u dětí (tj. zprostředkuje jejich potřebné znalosti, formuje dovednosti, postoje a návyky) a podporuje aktivní zapojování do péče o ţivotní prostředí. Více viz. Přílohy nebo Link 1: 8

9 Chlubílek Poděkování Dobrý den pane Hlinský, chtěla bych poděkovat a vyjádřit velkou spokojenost s prací Vašich lektorů (Ondry, Soni a Zuzky). Všichni byli velice ochotní, vstřícní a k dětem a jejich potřebám ohleduplní, ale i správně neústupní. Děti, i kdyţ bylo ošklivé počasí, si výlet uţily a mají spoustu nových záţitků, vztahy ve třídě se snad udrţí na této úrovni. Ještě jednou děkuji. Mgr. Petra Esteřáková Chtěla bych Vám poděkovat za perfektně zorganizovaný týden. Všichni instruktoři to s dětmi uměli, program byl zábavný a nápaditý, děti byly opravdu nadšené.personál hotelu byl vstřícný a ochotný.před odjezdem na školu v přírodě jsme se trochu obávaly, jak to děti zvládnou a jestli jim nebude smutno,ale v podstatě ani neměly šanci tesknit a plakaly teprve při odjezdu - ţe uţ jedou domů. Díky Jana Kostolányová Naši hlavní partneři Záviše Kalandry Vsetín Telefon: Naši mediální partneři Redakční rada: Pavel Bartoň, Ivana Machalová, Simona Hlaváčová, Jana Šuláková, Jakub Boháč Grafická úprava: Jana Šuláková Foto: archiv ALCEDA Foto titulní strana: Pavel Bartoň ALCEDO je také na facebooku: 9

10

11

12

13

14 Nabídka vzdělávacích akcí ALCEDA - pro MŠ Příprava školních projektů a projektových dnů EVVO Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektová výchova, proč začínat s projekty, jak takový projekt připravit a realizovat, co by měl učitel umět a znát, aby úspěšně realizoval projekt, co dělá projekt projektem - co je v projektu nezbytné, co důležité a co vítané. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí. Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: Kč. Tvorba výukových materiálů pro ţáky Zásady přípravy a zpracování učebních celků a výukových materiálů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí. Celoroční projekt - Co se skrývá za bludným kořenem Praktická ukázka celoročního projektu EV "Co se skrývá za bludným kořenem", motivovaného hledáním ztracené cesty, při kterém děti zblízka poznávají les i jeho obyvatele. Každý měsíc je čekají úkoly, hry a další aktivity na určité téma. K motivaci i zaznamenávání výsledků slouží nástěnný kalendář, jehož listy se postupně skládají a tvoří velké bludiště. Dvoudenní exkurze příklady školních projektů a vyuţití školních zahrad Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity. ALCEDO, 6 hodin cena: 990 Kč. Metodika pro učitele je doplněna i pracovními listy k namnožení. Seznámení s metodikou, praktické ukázky aktivit k vybraným tématům. Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity. Exkurze do škol, školských zařízení, středisek ekologické výchovy, ekoporaden a institucí. Praktické příklady programů a projektů na podporu začlenění EV do ŠVP sestaveného na základě RVP. Praktické ukázky a příklady: praktické příklady přímo v přírodě, školní zahrady apod. Školní zahrada jako příklad projektu, význam a příklady péče o prostředí školy. Příklady dobré praxe - ekologizace provozu školy, jak motivovat a získat své kolegy ke spolupráci, jak spolupracovat s rodiči a v rámci místního společenství. Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity. ZK, OK, 12 hod - cena: Kč, 8 hod - cena: 1 650Kč. EVVO v kostce Školní program EVVO Plánování a dokumenty EVVO ve škole. Metodika ke zpracování školního programu EVVO. Analýza aktuálního stavu ve škole. Stanovení vize a cílů. Vytvoření osnovy pro vlastní Vymezení pojmů. EVVO v dokumentech. Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO. Význam EVVO v životě školy. Klíčové kompetence rozvíjené EVVO. Principy EVVO. Podpora EVVO, možnosti spolupráce. Projekt Mrkvička. Prezentace, práce ve skupině, diskuse. školní program EVVO. Role školního koordinátora EVVO. Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností. Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: Kč. Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO v MŠ Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole. Ukázky manuálů a pomůcek vhodných pro začleňování EV do ŠVP. Terénní programy, náměty pro praktickou EVVO. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. Prezentace, práce ve skupině, praktické činnosti v terénu, praktické aktivity, simulace, diskuse, výměna zkušeností. Ekologizace provozu školy Technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci školy. Školní stravování. Zelená kancelář. Školní zahrada. Prezentace, práce ve skupině, diskuse.

15 Nabídka vzdělávacích akcí ALCEDA - pro ZŠ a SŠ Příprava školních projektů a projektových dnů EVVO Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka v oblasti EVVO. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje Celoroční projekt - Škola místo k ţivotu Tvorba výukových materiálů pro ţáky Zásady přípravy a zpracování učebních celků a výukových materiálů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí. a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí. Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: Kč. Vymezení pojmů: EVVO, udržitelný rozvoj, Místní agenda 21, implementace MA21, zpracování školní agendy 21. Téma vlastního školního/třídního projektu s aspekty udržitelného rozvoje. Praktické ukázky a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO, např. praktické činnosti přímo v přírodě, OSV, tvořivá dramatika, simulace, hry, využívání přírodních učeben apod. Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: Kč. Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity. ALCEDO, 6 hodin, cena: 990 Kč. Terénní exkurze - Regionální vlastivěda v praxi Terénní exkurze na zajímavá území Zlínského kraje s lektory na botaniku, zoologii, ornitologii, geologii apod. Praktické příklady terénních pozorování a jejich začlenění do ŠVP sestaveného na základě RVP. Možnosti terénní výuky. Naučné stezky a chráněná území a jejich využití ve výuce. Ukázky výukových programů a pomůcek k terénním programům. Příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v tematických okruzích, vybraných dle složení účastníků. Práce ve skupinách, diskuse, výměna zkušeností, příklady dobré praxe, praktické aktivity. Zlínský kraj, Muzeum regionu Valašsko, 6 hodin, cena Kč. EVVO v kostce Vymezení pojmů. EVVO v dokumentech. Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO. Význam EVVO v životě školy. Klíčové kompetence rozvíjené EVVO. Principy EVVO. Podpora Školní program EVVO Plánování a dokumenty EVVO ve škole. Metodika ke zpracování školního programu EVVO. Analýza aktuálního stavu ve škole. Stanovení vize a cílů. Vytvoření osnovy pro vlastní školní program EVVO. Role školního koordinátora EVVO. EVVO, možnosti spolupráce. Projekt M.R.K.E.V. Prezentace, práce ve skupině, diskuse. Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností. Hájenka Semetín, 12 hodin, cena: Kč. Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO v ZŠ Metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole. Ukázky manuálů a pomůcek vhodných pro začleňování EV do ŠVP. Terénní programy, náměty pro praktickou EVVO, např. Poklad z hlubin, Dunaj v kufru, Zelený ostrov. Výměna Ekologizace provozu školy Technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci školy. Školní stravování. Zelená kancelář. Školní zahrada. zkušeností, příklady dobré praxe. Prezentace, práce ve skupině, praktické činnosti v terénu, praktické aktivity, simulace, diskuse, výměna zkušeností. Prezentace, práce ve skupině, diskuse.

16 Nabídka vzdělávacích akcí ALCEDA - pro MŠ, ZŠ a SŠ Školní koordinátor EVVO Jak uplatnit získané dovednosti při praktické realizaci školního programu EVVO Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu pro operativní řešení každodenních situací ve vyučovacím procesu i v chodu školy zejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Doporučení jak motivovat své kolegy ke spolupráci. Zásady týmové komunikace a spolupráce. Od Jak připravit aktivity a projektové dny EVVO Osvědčené postupy, které umožní najít vhodnou cestu při plánování, realizaci, operativním řešení a hodnocení aktivit, programů a projektových dnů, ejména ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Vymezení pojmů: projekty, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka v oblasti EV- VO. Doporučení jak motivovat kolegy ke spolupráci. Metody, nástroje a prostředky zpracování, realizace a inovace školního programu EVVO ve škole. Ukázky praktických Úvod do EVVO. Dokumenty EVVO. Koordinátor EVVO, role, úkoly, podmínky pro práci, kompetence. Základy manažerských dovedností (vedení týmu, projektová činnost, PR). Spolupráce s vedením školy. Motivace a zapojování kolegů. Zapojování žáků. Spolupráce v místním společenství. Možnosti spolupráce s institucemi zajišťujícími plnění EVVO. Prezentace, práce ve skupině, diskuse, výměna zkušeností. ALCEDO,6 hodin, cena: 990 Kč. klíčových kompetencí k výchovně vzdělávacím strategiím. Jak na průřezová témata RVP? Jak na projektové vyučování? Metody a formy aktivního učení. Jak formulovat funkční výchovně vzdělávací cíle. Prezentace, práce ve skupině, simulace, diskuse, výměna zkušeností. env. programů, pomůcek, projektů, simulačních her, manuálů a publikací. Příklady různých typů projektů. Výukové programy ke konkrétním tématům, vč. pedagogických reflexí. Metody a formy aktivního učení. Diskuse, práce ve skupinách, praktické aktivity. Výměna zkušeností, příklady dobré praxe. Jak prezentovat projekty a aktivivty EVVO Představení různých prostředků, forem, metod a strategií. Praktická cvičení: tisková zpráva, plakát a pozvánka, zásady PP prezentace. Témata: Teorie PR, Krizová komunikace v PR, PR neziskových organizací. Press relations: spolupráce se sdělovacími prostředky. Aktivity EVVO a jejich přínos ke komunikaci s veřejností. Práce ve skupinách, výměna zkušeností, praktické aktivity. Jak realizovat aktivní učení ţáků prostřednictvím terénní výuky (Dvoudenní exkurze za krásami Bílých Karpat) Terénní exkurze na zajímavá území Zlínského kraje s lektroy na botaniku, zoologii, lesní společenství, udržitelný rozvoj apod. Praktické příklady terénních pozorování a jejich začlenění do ŠVP sestaveného na základě RVP. Zásady a správná manipulace s živočichy, praktická ochrana přírody, ekologicky odpovědné postoje a návyky apod. Praktické ukázky a příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EVVO. Aktivity a programy pro žáky: konkrétní ukázky z výukových programů - praktické činnosti v přírodě, simulace, terénní pozorování, smyslové vnímání přírody, vše s důrazem na Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti enviromentální výchovy - školní koordinátor EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ Specializační studium pro koordinátory v EV je koncipováno dle vyhlášky 317/2005 o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků paragraf 9, Studium k výkonu specializovaných činností, d) specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy. Tento typ studia je určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky, kteří vykonávají specializovanou posílení smyslového i rozumového vnímání přírody, zodpovědnosti za stav životního prostředí a aktivního přístupu ke svému okolí. Příklady aktuálních a regionálně zaměřených informací z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v tematických okruzích, vybraných dle složení účastníků. Praktické činnosti a pozorování v terénu (botanika, ornitologie, hydrobiologie, entomologie apod.). Zásady a správná manipulace s ţivočichy, smyslové vnímání přírody, simulace apod. Hostětín, Kosenka, Pantoflíček, Muzeum regionu Valašsko, 12 hodin - cena: Kč, 8 hodin - cena Kč. činnost (koordinátora EVVO) ve školách školských zařízeních a mají minimálně dvouletou pedagogickou praxi. Studium vychází z požadavků Standardu pro studium k výkonu specializovaných činností. Cílem specializačního studia je dostatečně připravit školní koordinátory EVVO v základních a středních školách tak, aby byli způsobilí plnit roli koordinátora EVVO na profesionální úrovni. Cena bude stanovena dle počtu účastníků.

17

Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013

Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013 Zpravodaj ALCEDO Červen - červenec 2013 Prázdninový provoz ALCEDA Prázdniny 2013 Pokladní hodiny po-čt 9.00-12.00 nebo dle domluvy na tel. 571 417 704, 733 691 981. Zápis na školní rok 2013 / 2014 začíná

Více

Zpravodaj ALCEDO Duben - květen 2013

Zpravodaj ALCEDO Duben - květen 2013 Zpravodaj ALCEDO Duben - květen 2013 Úvodní slovo Jaro je tady! Důkazem toho jsou i kvetoucí ladoňky karpatské. Ty na snímku z titulní strany jsme fotografovali s kamarádem nedaleko obce Bystřička, víkend

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 / 2010 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŢÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přelomový rok rok stavby, učení a těšení se na nové prostory v naší škole 2

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: Stupno

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus.

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus. VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Obsah Obsah 2 Charakteristika školy.3 Podmínky pro výuku.....3 Schválená vzdělávací koncepce....4 Počty ţáků ve škole... 4 Počty dětí do

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více