VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Osík, okres Svitavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Osík, okres Svitavy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Osík, okres Svitavy Školní rok 2013/2014

2 Údaje o škole: Název školy: Základní škola Osík, okres Svitavy Adresa: Osík 198 Jméno ředitele: Mgr. Eva Hrdonková Telefon: IZO: IČO: Základní škola Zřizovatel: Obec Osík Adresa zřizovatele: Osík 240 Telefon:

3 Organizace školy: Škola se nachází v obci s 1000 obyvateli. Je málotřídní školou rodinného typu s 5 postupnými ročníky ve třech třídách a jedním oddělením školní družiny. Má kapacitu 100 žáků. 1. ročník je samostatný, ostatní jsou spojovány podle počtu žáků. V loňském školním roce byly spojeny 2. a 5. ročník, 3. a 4. ročník. Spojování ročníku probíhá na škole již několik let, máme s ním mnoho zkušeností. Při malém počtu žáků v ročníku se můžeme dětem věnovat individuálně, zohledňovat jejich specifické vzdělávací potřeby. Žákům nabízíme příjemné prostředí malé školy, velké učebny s odpočinkovým a hracím koutkem, přístup do počítačové učebny, na internet, dostatek akcí pro děti i rodiče. V budově školy jsou čtyři učebny (jedna je vyhrazena výuce angličtiny), počítačová učebna, školní družina, sborovna. Škola měla 41 žáků. Zastupitelstvem obce Osík byla škole udělena výjimka z počtu žáků. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu. Cizím vyučovacím jazykem je angličtina. Součásti školy: Základní škola Školní družina Zaměstnanci: Pedagogičtí: Jméno, příjmení: Aprobace: Funkce Mgr. Eva Hrdonková 1.stupeň ZŠ ředitelka Emilie Moučková Dějepis - občanská nauka učitelka Mgr. Jana Jandová 1.stupeň ZŠ učitelka Hana Neužilová SPGŠ - obor vychovatelství vychovatelka vyučuje tělesnou výchovu, pracovní činnosti, prvouku Mgr. Martina Mrkvičková I. stupeň ZŠ v současnosti na mateřské dovolené Bc. Michal Zölfl výuka ICT Nepedagogičtí: Zdeňka Cupalová školnice

4 Třídnictví, počty žáků ve třídách: Ročník I. II. III. IV. V. Tř.učitel Hrdonková Moučková Jandová Moučková Jandová Počet žáků Zájmové kroužky: Náboženství - vyučuje Mgr. Karel Dvořák, vzdělání Teologická fakulta UK (6 žáků) Sborový zpěv pod vedením p.uč. Jandové ( 19 žáků) Sportovní hry- florbal pod vedením p.uč.neužilové ( 13 žáků) Sportovní hry stolní tenis pod vedením p.uč. Neužilové (4 žáci) Myslivecký kroužek pod vedením p. J. Drábka, K. Veselíka (. žáků) Rybářský kroužek pod vedením p. Neumana Výuka hry na flétnu ZUŠ Bravo ( 6 žáků ) Angličtina hrou pod vedením S. Kotvanové (2 hod. týdně 29 žáků) ICT pod vedením Bc. M. Zölfla ( 8 žáků ) Vhodným sestavením rozvrhu bylo dětem umožněno navštěvovat další kroužky a ZUŠ. Žáci dojížděli do ZUŠ v Litomyšli, do ZUŠ Dolní Újezd, Výtvarného studia Š.Hrouzkové do Dolního Újezda, Tanečního studia Scarlet v Litomyšli, florbal Litomyšl, cvičí a hrají badminton a florbal v Sokole Osík, hokejový oddíl Litomyšl, basketbal Litomyšl, Skauti Litomyšl. Výsledky vzdělávání: 1. ročník: Žáci výborní a dobří - vyznamenání 1. pol - 8 žáků / 2. pol.- 8 žáků Jedna žákyně byla vzdělávána podle individuálního vzdělávacího paánu. 2. ročník: Žáci výborní, velmi dobří i slabší - vyznamenání 1.pol.- 11 žáků / 2.pol žáků 3. ročník: Žáci výborní a velmi dobří - vyznamenání 1.pol. - 9 žáků / 2.pol.- 8 žáků 4. ročník: Žáci výborní, velmi dobří i průměrní - vyznamenání 1.pol.- 5 žáků / 2.pol.- 5 žáků 5. ročník: Žáci velmi dobří vyznamenání 1.pol. - 3 žáci / 2.pol.- 3 žáci Žáci 5. ročníku odcházejí na I. ZŠ Litomyšl ( 2 ), na II. ZŠ Litomyšl ( 1 ). Na konci školního roku bylo uděleno 24 pochval za velmi dobrou práci, snahu a píli, nebyla snížená známka z chování. Během školního roku.bylo uděleno napomenutí a důtka třídního učitele.

5 Zápis do 1.ročníku: K zápisu se dostavilo 12 budoucích žáků. Všichni byli přijati. Rodiče 2 žáků požádali o odklad školní docházky. V červnu oznámili rodiče 3 zapsaných dětí přestup do Litomyšle. Zameškané hodiny: Třída: 1.pol. 2. pol. : /15,37 187/23, /12 339/28, /15,67 228/25, /13,5 133/16, /15,66 110/36,66 Celkem: 563/13,73 997/24,92 Všechny zameškané hodiny byly řádně omluvené. Vzdělávání pedagogických pracovníků Eva Hrdonková Komunikace se třídou, obtížné rozhovory Vybrané aplikace právních předpisů ve školství Nový občanský zákoník ve školství Novely právních předpisů Zpíváme jaru a mamince Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ( 2 dny ) Školení pedagogů dopravní výchovy Emilie Moučková Jak lépe učit češtinu ve 2. období 1. stupně Prevence šikany na ZŠ ( 2 dny ) Jana Jandová Zpíváme jaru a mamince

6 Hana Neužilová Výtvarná dílna hrátky s papírem Psychomotorické hry Všichni vyučující pracovali svědomitě. Výuku přizpůsobovali věkovým a individuálním zvláštnostem žáků. Spolupracovali s OPPP, žákům, kteří byli v péči OPPP se věnovali v odpoledních hodinách. Učitelky vedou kroužky v odpoledním čase, čímž zvyšují prevenci sociálně patologických jevů. Doučovaly dle potřeby žáků, nacvičovaly programy na kulturní akce, účastnily se akcí pořádaných obcí. Staraly se o výzdobu školy, pečovaly o květiny ve škole i během hlavních prázdnin. Během celého školního roku se dále vzdělávaly. Kromě účasti na seminářích studovaly odbornou literaturu. Soutěže: Žáci 2. až 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže Klokánek, Cvrček Soutěž Mikroregion Litomyšlsko Desinka : obě družstva 2. místo Soutěž Den Země : 1. a 2. ročník 2. místo ročník 2. místo Okresní soutěž v zimním čtyřboji: 1. místo Denisa Macháčková Krajská soutěž v zimním čtyřboji: 1. místo Denisa Macháčková Oblastní kolo v poznávání rostlin: Štafety regionů.? Zapojení do projektů: Ovoce do škol Dotované mléčné výrobky Zdravé zuby Dopravní výchova Besip Škola byla od po dobu 30 měsíců zapojena do projektu Peníze EU. Z dotací byla vybavena počítačová učebna novými počítači, do všech tříd byla instalována interaktivní tabule. Učitelky vytvořily 180 digitálních učebních materiálů (DUM). Projekt skončil v lna konci roku V červenci 2014byly na pokyn MŠMT ještě jednou všechny již schválené výukové materiály vytvořené v průběhu realizace projektu učitelkami znovu anotovány a v původní formátu zaslány na MŠMT.

7 Školní družina: Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny s kapacitou 25 žáků. V tomto školním roce byli zapsáni žáci 1. až 3. ročníku. Děti mají k dispozici dvě místnosti vybavené televizorem, videem, třemi počítači, kobercem, stavebnicemi, hračkami, dětskými časopisy. Využívají sportovní halu, nové dětské hřiště i sportovní areál. Školní družina je vybavena moderním nábytkem. Volně přístupná je i počítačová učebna. Pitný režim, relaxace o přestávkách: Po celou dobu vyučování je žákům umožněno pít čaj. Každý den si mají možnost zakoupit mléčné výrobky v akci dotované školní mléko, jsme zapojeni do projektu ovoce do škol 2x měsíčně zdarma ovoce, přírodní ovocné šťávy. Ve třídách jsou umístěny koberce ke hrám a relaxaci dětí. Děti využívají stavebnice a stolní hry, hudební nástroje. Plavecký výcvik Žáci všech ročníků absolvovali s výbornými výsledky od 1.4. do 5.6. plavecký výcvik v bazénu v Litomyšli. Materiální podmínky školy: Škola oslavila na podzim roku výročí svého otevření. Z venku stará, udržovaná budova je uvnitř zařízena tak, aby odpovídala současnosti. V letech 1980 až 1996 byla postupně rekonstruována elektroinstalace, vyměněna okna, vybudováno plynové topení, venkovní omítka. V roce 2000 byla provedena nutná oprava chlapeckých WC. V roce 2001 byla natřena okna, opraveny vstupní dveře a dveře na chodbě zajištěny bezpečnostním kódem. Z bývalého bytu byla na žádost rodičů vybudována další třída a nová školní družina. Po spojení ročníků patří obě místnosti školní družině. Moderní nábytek je od června 2002 ve sborovně. Všechny třídy jsou vybaveny novými stolky a židlemi. O prázdninách 2013 byly zakoupeny nové skříně do třídy v přízemí. V letošním školním roce byla vybavena novými skříněmi poslední třída. Na konci června 2002 byla zahájena příprava počítačové učebny v rámci projektu internet do škol. Počítače bohužel škola neobdržela. Pomocí sponzorů, z prostředků SIPVZ a obce jsme vybavili počítačovou učebnu 11 počítači. V prosinci 2008 byly nejstarší počítače nahrazeny počítači získanými z Karosy Vysoké Mýto. Všechny počítače jsou připojeny na internet. O prázdninách 2011 byla z dotací Peníze EU z části vybavena učebna novými počítači, do všech tříd byly nainstalovány interaktivní tabule. O prázdninách 2014 byly nahrazeny 2 staré počítače novými. V letech byly zhotoveny nové do dveře sborovny, do tříd a na WC. Vyměněny byly i ještě původní a zcela zničené vstupní dveře do staré tělocvičny. Na podzim roku 2007 proběhly rekonstrukce nevyhovujících WC. Byly vymalovány všechny třídy, chodby byly dokončeny o prázdninách 2008.

8 V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce chodníku, schodiště a plotu před budovou školy. Byla dokončena novým osázením parku v červnu O prázdninách 2010 byla vymalována školní družina a opraveny vstupní dveře do budovy. Na podzim 2011 byla za provozu vyměněna okna část oken na horní chodbě. Škola vlastní starší pianino, televizor, video, přenosné CD přehrávače, kopírku přeřazenou z obecního úřadu. O prázdninách 2014 byly opravena fasáda od haly a komín. V suterénu školy je i nadále posilovna a prostor pro stolní tenis. Školní jídelna: Modernizovaná jídelna je umístěna v budově Mateřské školy v Osíku. Kuchyně je společná s MŠ. Jídelníček je k nahlédnutí na Den otevřených dveří Inspekce: Školská rada: Během letošního školníku roku se rada sešla a Paní M. Siglovou nahradila R.Nováková. Rada schválila školní a klasifikační řád. Pedagogické rady: Schůzky rodičů: (1. ročník) ( budoucí prvňáci ) A na závěr mi dovolte poděkovat rodičům za spolupráci při hodnocení práce naší školy. Všechny dotazníky se nám vrátily vyplněné. Potěšilo nás kladné hodnocení a slova uznání. Připomínky byly vyřešeny na schůzce rodičů. Jsme rádi, že spolupráce učitel žák rodič na škole funguje.

9 Certifikát Rodiče vítáni Naše škola splňuje kritéria značky Rodiče vítáni a získala její certifikát za spolupráci s rodiči. Spolupráce s rodinou a výchova dětí je samozřejmou součástí práce školy. Při vzájemné spolupráci je třeba v maximální míře respektovat lidskou důstojnost. Desatero Rodiče vítáni Pro paní učitelku: 1. Mluvte s rodičem jako s rovnocenným partnerem, respektujte jeho důstojnost. 2. Vnímejte rodiče jako experta, který nejlépe zná své dítě. 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte. 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm. 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok. Pro tatínka a maminku: 1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte. 2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost. 3. Přicházejte do školy raději zdvořilým způsobem, ne s odhodláním bojovat. 4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené. 5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet.

10 Akce: Akce školy: Září: Zahájení školního roku Výuka golfu na hřišti v Osíku Krásné dny jsme si užívali pod vedením pana J. Flídra a J. Němce. Nonstop čtení Městská knihovna v Litomyšli Dopravní výchova teorie Dopravní výchova na hřišti ve Vysokém Mýtě Exkurze na Obecním úřadě v Osíku Novým Obecním úřadem v Osíku nás provedl pan starosta Pohádka v MŠ Říjen: Exkurze v Muzeu vesnice v Dolním Újezdě Výstava hub v Litomyšli Hodina angličtiny s rodilým mluvčím Angličtinu se učíme nejen v hodinách a kroužku, ale máme možnost si ji procvičit s rodilým mluvčím panem J.Pachlem. Listopad: Beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem Salvy smíchu se ze školy ozývaly při vystoupení ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka. Děti se dověděly, jak vznikají ilustrace a velmi se při tom pobavily. Na památku nám zůstane i ilustrace na zdi chodby. Divadlo ve Smetanově domě Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky. Malování zrcátek pro maminky Vánoce v Městské knihovně v Litomyšli Vystoupení žáků na vítaní občánků

11 Prosinec: Vystoupení žáků na Mikulášské besídce Sokola Osík Mikulášská nadílka ve škole V prosinci nás tradičně navštívil Mikuláš a čert.mnoho toho o dětech věděli. Nejenže přinesli dárečky, ale velmi nás překvapili svými tanečními schopnostmi. Stavění s Geomagem Bruslení v Litomyšli Angličtina s rodilým mluvčím Pachlem Pečení perníčků ve školní družině Exkurze do Planetária v Hradci Králové, prohlídka Muzea betlémů v Třebechovicích Koncert žáků ZUŠ Bravo Vánoční setkání s rodiči Vánoční besídka, rozloučení se starým rokem Leden: Bruslení Návštěva dětí z MŠ Den otevřených dveří Rozdáno vysvědčení za 1. pololetí Únor: Zápis do 1.ročníku I letos na naše budoucí školáky čekal pohádkový zápis. Přestože byli někteří z nich oslabeni bojem s neštovicemi, nad sedmihlavým drakem lehce zvítězili. Splnili všechny úkoly, odemkli zámky na řetězech a princezna byla volná. Zasloužili si pochvalu a hromadu dárečků. Těšíme se na ně v 1. třídě. Bruslení v Litomyšli Ukázka výcviku ptáků Čápy vídáme na komíně školy každý rok, ale pohladit si živého čápa? Takovou příležitost jsme měli při návštěvě pana J.Šulce v naší škole. Pozvali jsme i děti z mateřské školy.

12 Společně jsme viděli výra velkého, výrečka malého, poštolku obecnou, káně Harrisovo, luňáka hnědého, orla skalního a mořského a čápa bílého. O ptácích jsme se dověděli mnoho zajímavostí. Největším zážitkem bylo vidět dravce v letu, nabídnou mu potravu a podržet ho na ruce. Poutavý program se nám všem velice líbil. Ekologická výchova Tonda obal na cestách Ekologickou výchovu jsme dětem zpestřili programem Tonda obal na cestách. Vyzkoušeli jsme si třídění odpadu v praxi. Viděli, jak to vypadá na třídičkách odpadu, dověděli jsme se, kolik plastových lahví je potřeba na výrobu jedné mikiny. Angličtina s rodilým mluvčím Angličtinu si žáci 3. až 5. ročníku opět procvičili s rodilým mluvčím Ivanem N. Pachlem. Dětský karneval Ani letos základní škola neporušila tradici a pro malé i velké z Osíka i okolí připravila dětský karneval. Umožnili nám to sponzoři z řad podnikatelů a rodiče našich žáků. Na nákup bohaté tomboly se všemi vyhrávajícími losy nám přispěli: Alfa Z. Portlík, Tiskárna P. Dvořák, Kadeřnictví J. Rožková, ing. Staňková, Rehabilitace A. Prosecká, Obecní úřad Osík, Hudební škola Bravo, Kysilkovi, Otčenáškovi, Hanzlovi, Macháčkovi, Plchovi, Jiráčkovi, Kočí, Veselíkovi, Lenochovi, Sedláčkovi, Bělohlávkovi, Pacalovi, Horákovi, Flídrovi, Havranovi, Vaškovi, Zölflovi, Hájkovi a Pechovi. Velký úspěch měla živá hudba Hudební škola BRAVO. Milým přístupem, krásným zpěvem a pestrými soutěžemi si paní učitelka Švecová získala všechny děti v sále. Poděkování zaslouží všichni rodiče, kteří se podíleli na přípravě krásných masek. O občerstvení plného sálu se postarali pan R. Vodehnal, V. Flídrová a zaměstnankyně školy. Březen: Praktická ukázka, jak pečovat o zuby Prevenci zubního kazu a správnou péči o chrup vysvětlujeme dětem během školního roku mnohokrát Jsme zapojeni do programu Zdravé zuby, Veselé zoubky. Naši snahu přišla podpořit zubní laborantka paní Eva Hanzlová.Dětem ukázala správný způsob čištění zubů, vady chrupu a jejich nápravu pomocí rovnátek. Zdůraznila i pravidelnou návštěvu zubního lékaře. Za čas i poutavé povídání jí velmi děkujeme. Veselé zoubky s Hurvínkem Opakování je matka moudrosti. Proto si prvňáčci v projektu dm drogerie Veselé zoubky hráli s Hurvínkem a učili se zábavnou formou pečovat o své zuby. Odměnou za splněné úkoly byla plná taška dárečků potřebných k ústní hygieně Focení Soutěž v poznávání přírodnin v DDM Litomyšl Matematická soutěž Klokan Hudebně vzdělávací pořad Šel tudy, měl dudy Exkurze u Sedláčků malá jehňátka Učivo prvouky a přírodovědy jsme si zopakovali na návštěvě u Sedláčků. Potěšili jsme se s jejich krásnými jehňátky Den naruby dnes učí děti Ze Dne učitelů se stal den naruby.s dětmi jsme si vyměnily role. Přípravy na vyučování si udělaly děti doma, ve škole se z nich staly učitelky a učitelé. Janička, Miluška a Evička byly žákyně, psaly diktát, místy vyrušovaly a chvílemi i pěkně zlobily.

13 Duben: Vzdělávací pořad v Městská knihovně v Litomyšli Vzdělávací pořad v Městské knihovně v Litomyšli Humor v dětských knížkách pro nás připravila paní Helena Vomáčková. Pobavily nás legrační zápletky a vtipná rozuzlení, vyluštili jsme křížovku, nakreslili ilustrace k veselým básničkám. Angličtina s rodilým mluvčím Projekt Velikonoce Před Velikonocemi jsme si připomněli tradiční zvyky, vyrobili kraslice, zajíčky a slepičky. I letos nám paní Cupalová ukázala, jak zdobit kraslice. Zatím na ní ale nikdo nemáme. Exkurze v Záchranné stanici živočichů Pasíčka Velmi se nám líbila exkurze v Záchranné stanici živočichů Pasíčka. Už víme, jak se chovat, když v přírodě najdeme zraněné zvíře a jakým způsobem ho záchranáři odchytnou. Viděli jsme Den Země v Litomyšli Na program DDM v Litomyšli pořádaný ke Dni Země se těšíme každý rok. Bavili jsme se při soutěžích v poznávání rostlin a živočichů, třídění odpadu, chůzi po laně. Viděli jsme zásah hasičů. I letos jsme v soutěži obstáli na výbornou. Obě družstva naší školy se umístila na 2. místě. Po předání diplomů si všechny děti opět pochutnaly na výborných dortech. Projekt Čarodějnice Tradičním projektem jsou i čarodějnice. Malé čarodějnice a čarodějové nejprve ve škole zaříkávali, vymýšleli čarodějné lektvary, počítaly a četli. Posvačili jsme zelené žabičky, bílé myšky, vydloubnuté oči a uříznuté prsty. Nelekejte se, tuto sladkou čarodějnickou svačinu pro nás připravily Míša a Terezka Hájkovy s maminkou. Ještě jednou jim děkujeme. Pak jsme se na košťatech různého stáří přesunuli na hřiště. Nejstarší čarodějnice, učitelky čarodějnické školy, zde obdržely letecké průkazy na dalších 100 let. Pak jsme si za krásného slunečného počasí užili her a soutěží. Květen: Škola v přírodě v Příchovcích Škola v přírodě. V pondělí 5.5. jsme odjeli na školu v přírodě do Příchovic. Společně s námi jely děti z Vidlaté Seče.Po příjezdu jsme dostali k obědu svíčkovou a pak jsme vyrazili na rozhlednu Štěpánku. ( Na pomezí Krkonoš a Jizerských hor najdeme vrcholek Hvězda dosahující výšky 959 m nad mořem. V roce 1847 na něm dal kníže Kamil Rohan na počest zemského správce a arcivévody Štěpána postavit rozhlednu Štěpánku.,nejstarší v Jizerských horách.zbudováno na ní bylo prvních 6 metrů vyhlídkové věže, pak byla stavba předčasně ukončena.vypráví se, že to má n svědomí věštba staré cikánky, která knížeti Rohanovi předpověděla,že jakmile rozhlednu dostaví, zemře.bez ohledu na věštbu byla r rozhledna dokončena a kníže Rohan skutečně do měsíce poté zemřel..) Byl pěkný výhled, viděli jsme Sněžku i Ještěd. Pak jsme šli zpět do Příchovic. U jednoho z nejstarších domů v obci U čápa byla postavena nová rozhledna Maják s muzeem Járy Cimrmana. Tady nás velmi zaujaly toaleta pro zimní období, rohový smeták a Cimrmanovy holínky, v nichž nosil zasunutý bič, jehož prásknutím dosahoval úlekové fixace učiva. Druhý den nás autobus odvezl do Sklárny Novosad v Harrachově. ( Je to nejstarší sklárna v Čechách a pravděpodobně i na světě, z roku Dochovala se zde tradiční ruční výroba sklářskými píšťalami a foukáním do dřevěných forem, tedy techniky, které nebyly dodnes překonány.)

14 Po zajímavé prohlídce jsme si zakoupili dárečky ze skla, pan Polák nám ke sklárnám přivezl oběd. Pak jsme pěšky kolem skokanských můstků vyrazili k Mumlavskému vodopádu.vraceli jsme se Liščí stezkou. ( Mumlavské vodopády patří k nejmohutnějším a nejkrásnějším vodopádům v České republice. Největší Mumlavský vodopád se s mocným hukotem řítí z více než 7 m vysokého a 10 m širokého žulového skalního stupně, při jehož úpatí se tvoří zajímavé prohlubně, tzv. obří hrnce či čertova oka.) Ve středu nám počasí nepřálo, tak jsme na chatě sledovali film. Paní učitelky pro nás měly nachystané zábavné hry a večer na nás čekalo velké překvapení navštívil nás Krakonoš. Po večeři nám pan Polák připravil báječnou diskotéku. Jedničkou na parketě byl určitě Lukáš. Ve čtvrtek jsme autobusem vyrazili do Bozkovských dolomitových jeskyní. Viděli jsme Vánoční jeskyni, Jeskyni překvapení, Bludiště, Přilbu a největší podzemní jezero v Čechách. ( Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let, v průběhu nichž se utvářely a čekaly na své objevení a obdiv návštěvníků. Nejatraktivnějším lákadlem Bozkovských jeskyň jsou bezesporu nazelenalá jezírka a jezera, která z části zatopují podzemí jeskyní. Jejich průzračně čistá voda svádí k vykoupání, což bohužel vzhledem k přísným zákonům na ochranu přírody není možné. ) Po prohlídce jsme se vydali na pěší túru - Riegrovou stezku. ( Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky. Další netradiční stavbou je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí metrů dlouhý tunel, vylámaný ve skále. ) Večer nám své umění předvedl motokrosový závodník P. Baláž. Celý týden jsme si nacpávali bříška výbornými jídly pana Poláka. V pátek po snídani a posledním focení nás čekala cesta domů.byla to super škola v přírodě, moc se nám tam líbilo. ( Bára, Katka, Ondra, Marika, Evča ) Děkujeme panu J. Lenochovi, který nám předal sponzorský dar Zemědělského družstva v Dolním Újezdě Kč bylo použito na zaplacení dopravy do Příchovic. Výuka golfu na hřišti v Osíku Ukázka exotických zvířat pana Neumana Děti z první a druhé třídy ve škole v přírodě nebyly. Aby jim to nebylo líto, zašly si zahrát golf pod vedení pana J. Němce a J. Flídra. Pan J. Neuman jim připravil poutavé vyprávění o svých exotických zvířatech. Soutěž Mikroregion Litomyšlsko-Desinka V soutěží Mikroregionu Litomyšlsko Desinka letos za Osík bojovali v družstvu mladších žáků O. Neuman, B. Hanzlová, D. Novák, T. Flídr a M. Hájková. Za starší žáky V. Jiskrová, M. Cupalová, Z.Vodehnalová, D. Driml a K. Girčáková. Na olympijských hrách v Dolním Újezdě se nám dařilo výborně. Kokosy na sněhu, biatlon, poznávání rostlin a živočichů, olympijská vesnice, poskytnutí první pomoci a portrét pana starosty vynesly oběma družstvům 2. místo. Gratulujeme a máme společně s panem starostou radost z příkladné reprezentace naší obce.

15 Pasování prvnáčků na čtenáře Prvňáčci byly tradičně pasováni na čtenáře v knihovně v Litomyšli. Za splnění úkolů si odnesli průkazku do knihovny, pamětní list a knížku. Vystoupení pro rodiče v kulturním domě Ke Dni matem, Dni rodiny, Dni otců a Dni dětí jsme připravili vystoupení pro rodiče v kulturním domě. Děti ukázaly znalosti z angličtiny, pochlubily se hrou na hudební nástroje. Pohádka Červená Karkulka v podání mladších a potom i starších žáků sklidila zasloužený potlesk. Na závěr předvedl svou taneční choreografii čtyřicetičlenný taneční soubor. Podařila se a odměnou byl velký potlesk zaplněného sálu. Maminkám děti předaly dárky a pak už řádily na parketu a mlsaly u stolu plného dobrot. Děkujeme všem, kteří pohoštění připravili. Červen: Den dětí jak na badminton Den dětí jsme samozřejmě oslavili i ve škole. Pan K.Kundera pro nás přichystal zábavné hry s badmintonem. Doufáme, že některé talenty nalákal mezi své ovečky. Zakončení plaveckého výcviku První týden v červnu jsme zakončili plavecký výcvik. Pochvalu zaslouží všechny děti. Léto jsou připraveny strávit u bazénu nebo na koupališti. Děti ze školní družiny navštívily výstavu Výtvarného studia Š. Hrouzkové v Dolním Újezdě. Co se za celý školní rok naučily naši žáci v ZUŠ Bravo nám předvedly na závěrečném koncertě za přítomnosti rodičů. Školní výlet Muzeum loutek v Chrudimi, Kočičí hrádek S posledním měsícem školního roku je tradičně spojen školní výlet.letos jsme se vydali do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a na Kočičí hrádek do Slatiňan. Stálá expozice nazvaná Magický svět loutek postupně návštěvníky seznamuje s loutkami kočovných loutkářů, varietními loutkami, rodinnými loutkovými divadly a dekoracemi českých umělců. Nechybí ani Spejbl a Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky nebo Josefa Váchala. V zahraniční části expozice jsou k vidění stínové loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a také vietnamská vodní loutka. Miniatura zděného hrádku, který stojí na křemencové skalce byla určena pro zámecké děti, které tu rády trávily svůj čas. Místní vyzdobenou kapličku nám ukázala paní L. Pachlová. Pak nás pan Bělohlávek provedl jejich zahradou v japonském stylu a seznámil nás se základy pěstování bonsají. Oběma ještě jednou děkujeme. Exkurze v Muzeu panenek a hraček v Litomyšli V posledním týdnu jsme se přesvědčili, že za zajímavými věcmi nemusíme jezdit daleko. Muzeum domečků, panenek a hraček v Litomyšli okouzlilo děti i pani nás dospělačky. Je umístěno v jednom z domů naproti Zámeckému pivovaru. Sbírka MUDr. Dobromily Filové zahrnuje exponáty od roku 1850 po současnost. Viděli jsme, co děti potřebovaly v minulosti ke hře - historické domečky, pokojíčky, bydlení princezen, venkovských lidí, obchůdky.expozice panenek začíná

16 nejstarší panenkou oblečenou do litomyšlského kroje a končí panenkami Barbie, které se již dnes stávají historií. I kluci našli něco pro sebe model železnice, autíčka, autoopravnu, cirkus s maringotkami, nože a další historické hračky. Děti nadšeně komentovaly, které hračky mají doma po svých rodičích a prarodičích. Kino v Litomyšli - film Dobrodružství pana Peabodyho Dopravní výchova jízda zručnosti na koloběžce a na kole Předposlední dopoledne jsme si zopakovali dopravní výchovu na dětském hřišti. Mladší děti si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koloběžce, starší na kole. Znalosti jsme si pak ověřili i ve škole dopravními testy a výukovými programy. Zakončení školního roku A pak už loučení se školním rokem. Po rozdání vysvědčení, knižních odměn a 24 zasloužených pochval pro nejlepší žáky, jsme se rozloučili s odcházejícími páťáky. Pan Zölfl jim jako zástupce obce předal tradiční trička. A pak už jen diplomy za florbal, stolní tenis, zpívání ve sboru, poslední písnička a prázdniny mohly začít. Přejeme všem dětem zasloužený odpočinek, dny plné sluníčka, koupání a cestování Osík Mgr. Eva Hrdonková

17 Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Prevenci sociálně nežádoucích jevů byla věnována pozornost zejména v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy a českého jazyka. Byla probírána témata osobní bezpečí, zdraví a péče o zdraví, návykové látky, mezilidské vztahy, styk s cizími lidmi, kulturní diference, rasismus, vztahy ve třídě, šikana, bezpečný internet, využívání volného času, odpovědnost za své chování. Vyučující se zaměřili na utváření příznivého klimatu ve třídách a ve škole a posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu - na rozvíjení dobrých vztahů mezi žáky, na podporu vědomí sounáležitosti, vedli žáky ke spolupráci, vzájemnému respektu, toleranci a ochotě pomoci. Věnovali pozornost výchově žáků ke zdravému životnímu stylu a vhodnému využívání volného času, utváření jejich zdravého sebevědomí a právního vědomí. Učili je odpovědnosti za chování, vytvářeli podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, monitorovali jejich chování s cílem včasného rozpoznání nežádoucích projevů chování a jejich včasného řešení. Uvedené cíle se mimo vyučovací hodiny uskutečňovaly prostřednictvím těchto aktivit: - rozhovory o aktuálních problémových jevech a společné hledání jejich řešení - projekty a společné akce třídy a školy - nabídka zájmových kroužků - žákovská prezentace vlastních mimoškolních aktivit a jejich podpora - návštěva obvodního oddělení Policie ČR v Litomyšli, oddělení Městské policie v Litomyšli a HZS v Litomyšli, kde se žáci seznámili s prací a posláním těchto institucí - beseda s policií Co je šikana Rodiče žáků byli na první třídní schůzce seznámeni s minimálním preventivním programem i s možností využít v případě potřeby individuální konzultace s třídními a ostatními učiteli. V evidenci pedagogicko-psychologické poradny byl jeden žák, její doporučení byla vyučujícími uskutečňována. V letošním školním roce se na naší škole nevyskytly žádné projevy sociálně nežádoucího chování, nedošlo k vážnějšímu porušení školního řádu. Byla udělena dvě napomenutí třídního učitele (za neplnění povinností a za nevhodné chování) a důtka třídního učitele (za nevhodné chování a nerespektování pokynů vyučujících). Vypracovala: Emilie Moučková

18 Hodnocení školní družiny Školní rok 2013/14 V uplynulém školním roce bylo ve ŠD zapsáno 25 žáků z Osíka. Naplánované akce jsme plnili a přizpůsobili je aktuální nabídce. Co všechno jsme ve ŠD podnikali? Podzim Po dvouměsíčních prázdninách s chutí do práce. To jsme si řekli na začátku školního roku 2013/2014. Podzimní příroda nás lákala ven (na louku, k lesu). Z vycházek jsme si odnášeli různé přírodniny, z kterých jsme v zimě vyráběli zajímavé věci výrobky. Pěkný sportovní areál jsme využívali k pohybovým hrám, k lehké atletice, k relaxaci, k odpočinku. Několikrát do roka jsme navštívili golfové hřiště, kde jsme si rádi zasportovali a bavili se na dětském hřišti. Pobyt ve družince nám zpříjemnila praktikantka M. Quiserová, studenka z pedagogické školy (naše bývalá žákyně), se kterou jsem hledali poklad při hře v přírodě Šipkovaná. Zima V zimě trávíme hodně času ve sportovní hale, která je dobře vybavena nářadím a náčiním. Zahráli jsem si mnoho známých pohybových her a naučili jsme se i nové (psychomotorické). Zimních radovánek jsme si neužili, protože počasí nepřálo. Přírodního ledu jsme se také nedočkali. Na Mikuláše jsem napekli a nazdobili perníčky, vyrobili novoročenky a malé dárečky a čekali na Vánoce. Jaro a léto Máme tu jarní svátky Velikonoce. Barvíme vajíčka kraslice, pleteme velkou pomlázku a vyrábíme velikonoční dárečky, drobnosti. Byli jsme i v litomyšlské knihovně na velikonoční prodejní výstavě. Oslavili jsme čarodějnice, Den matek rodin dětí. Namalovali jsme do soutěže: Víš, co jíš? obrázky, které jsme poslali až do Prahy. Nevyhráli jsme žádnou cenu, ale soutěže jsme se zúčastnili. Snad někdy příště. Koncem školního roku jsme navštívili výstavu Výtvarného studia v Dolním Újezdě. Pokračovali jsme i letos ve sběru víček z PET lahví a krabic od nápojů pro nemocného Míšu. Ve škole dodržujeme pitný režim, svačíme ovoce a zeleninu pro školy, mléčné výrobky. Školní rok jsme zakončili s dobrou náladou a hurá na prázdniny... Hana Neužilová vychovatelka

19 Základní údaje o hospodaření 2013 Prostředky na platy Vyčerpáno celkem : ,- Z toho čerpáno z: Dotace KÚ ,- Obec ,- ONIV: Dotace ,- Knihy, učební pomůcky ,- Výtvarné potřeby 2 200,- Cestovné školení 205,- Školení 850,- Plavecký výcvik 5 500,- Režie obědy MŠ ,- Zákonné pojištění 6 063,- DOTACE EU: Dotace: ,- Ostatní materiál 670,- Majetek do 3000,- Kč 1 360,- Školení 2 200,- Software 1 732,- Dohody ,- Majetek tis ,- Dotace OÚ: ,-- Vyčerpáno na provoz, doplatek prostředků na platy ,- Kč, doplatek prostředků na pojistné 9 869,- Kč, doplatek prostředků na FKSP 437,21 Kč.

20 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne Podpis předsedy/ předsedkyně

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 název: Základní škola a Mateřská škola Dubnice adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice 471 26, Dubnice 240, okres Česká Lípa telefon: 487 851 598 e-mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz internetové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 Základní škola Hýskov, okres Beroun www.zshyskov.cz Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014 Základní

Více