VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Osík, okres Svitavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Osík, okres Svitavy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Osík, okres Svitavy Školní rok 2013/2014

2 Údaje o škole: Název školy: Základní škola Osík, okres Svitavy Adresa: Osík 198 Jméno ředitele: Mgr. Eva Hrdonková Telefon: IZO: IČO: Základní škola Zřizovatel: Obec Osík Adresa zřizovatele: Osík 240 Telefon:

3 Organizace školy: Škola se nachází v obci s 1000 obyvateli. Je málotřídní školou rodinného typu s 5 postupnými ročníky ve třech třídách a jedním oddělením školní družiny. Má kapacitu 100 žáků. 1. ročník je samostatný, ostatní jsou spojovány podle počtu žáků. V loňském školním roce byly spojeny 2. a 5. ročník, 3. a 4. ročník. Spojování ročníku probíhá na škole již několik let, máme s ním mnoho zkušeností. Při malém počtu žáků v ročníku se můžeme dětem věnovat individuálně, zohledňovat jejich specifické vzdělávací potřeby. Žákům nabízíme příjemné prostředí malé školy, velké učebny s odpočinkovým a hracím koutkem, přístup do počítačové učebny, na internet, dostatek akcí pro děti i rodiče. V budově školy jsou čtyři učebny (jedna je vyhrazena výuce angličtiny), počítačová učebna, školní družina, sborovna. Škola měla 41 žáků. Zastupitelstvem obce Osík byla škole udělena výjimka z počtu žáků. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu. Cizím vyučovacím jazykem je angličtina. Součásti školy: Základní škola Školní družina Zaměstnanci: Pedagogičtí: Jméno, příjmení: Aprobace: Funkce Mgr. Eva Hrdonková 1.stupeň ZŠ ředitelka Emilie Moučková Dějepis - občanská nauka učitelka Mgr. Jana Jandová 1.stupeň ZŠ učitelka Hana Neužilová SPGŠ - obor vychovatelství vychovatelka vyučuje tělesnou výchovu, pracovní činnosti, prvouku Mgr. Martina Mrkvičková I. stupeň ZŠ v současnosti na mateřské dovolené Bc. Michal Zölfl výuka ICT Nepedagogičtí: Zdeňka Cupalová školnice

4 Třídnictví, počty žáků ve třídách: Ročník I. II. III. IV. V. Tř.učitel Hrdonková Moučková Jandová Moučková Jandová Počet žáků Zájmové kroužky: Náboženství - vyučuje Mgr. Karel Dvořák, vzdělání Teologická fakulta UK (6 žáků) Sborový zpěv pod vedením p.uč. Jandové ( 19 žáků) Sportovní hry- florbal pod vedením p.uč.neužilové ( 13 žáků) Sportovní hry stolní tenis pod vedením p.uč. Neužilové (4 žáci) Myslivecký kroužek pod vedením p. J. Drábka, K. Veselíka (. žáků) Rybářský kroužek pod vedením p. Neumana Výuka hry na flétnu ZUŠ Bravo ( 6 žáků ) Angličtina hrou pod vedením S. Kotvanové (2 hod. týdně 29 žáků) ICT pod vedením Bc. M. Zölfla ( 8 žáků ) Vhodným sestavením rozvrhu bylo dětem umožněno navštěvovat další kroužky a ZUŠ. Žáci dojížděli do ZUŠ v Litomyšli, do ZUŠ Dolní Újezd, Výtvarného studia Š.Hrouzkové do Dolního Újezda, Tanečního studia Scarlet v Litomyšli, florbal Litomyšl, cvičí a hrají badminton a florbal v Sokole Osík, hokejový oddíl Litomyšl, basketbal Litomyšl, Skauti Litomyšl. Výsledky vzdělávání: 1. ročník: Žáci výborní a dobří - vyznamenání 1. pol - 8 žáků / 2. pol.- 8 žáků Jedna žákyně byla vzdělávána podle individuálního vzdělávacího paánu. 2. ročník: Žáci výborní, velmi dobří i slabší - vyznamenání 1.pol.- 11 žáků / 2.pol žáků 3. ročník: Žáci výborní a velmi dobří - vyznamenání 1.pol. - 9 žáků / 2.pol.- 8 žáků 4. ročník: Žáci výborní, velmi dobří i průměrní - vyznamenání 1.pol.- 5 žáků / 2.pol.- 5 žáků 5. ročník: Žáci velmi dobří vyznamenání 1.pol. - 3 žáci / 2.pol.- 3 žáci Žáci 5. ročníku odcházejí na I. ZŠ Litomyšl ( 2 ), na II. ZŠ Litomyšl ( 1 ). Na konci školního roku bylo uděleno 24 pochval za velmi dobrou práci, snahu a píli, nebyla snížená známka z chování. Během školního roku.bylo uděleno napomenutí a důtka třídního učitele.

5 Zápis do 1.ročníku: K zápisu se dostavilo 12 budoucích žáků. Všichni byli přijati. Rodiče 2 žáků požádali o odklad školní docházky. V červnu oznámili rodiče 3 zapsaných dětí přestup do Litomyšle. Zameškané hodiny: Třída: 1.pol. 2. pol. : /15,37 187/23, /12 339/28, /15,67 228/25, /13,5 133/16, /15,66 110/36,66 Celkem: 563/13,73 997/24,92 Všechny zameškané hodiny byly řádně omluvené. Vzdělávání pedagogických pracovníků Eva Hrdonková Komunikace se třídou, obtížné rozhovory Vybrané aplikace právních předpisů ve školství Nový občanský zákoník ve školství Novely právních předpisů Zpíváme jaru a mamince Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky ( 2 dny ) Školení pedagogů dopravní výchovy Emilie Moučková Jak lépe učit češtinu ve 2. období 1. stupně Prevence šikany na ZŠ ( 2 dny ) Jana Jandová Zpíváme jaru a mamince

6 Hana Neužilová Výtvarná dílna hrátky s papírem Psychomotorické hry Všichni vyučující pracovali svědomitě. Výuku přizpůsobovali věkovým a individuálním zvláštnostem žáků. Spolupracovali s OPPP, žákům, kteří byli v péči OPPP se věnovali v odpoledních hodinách. Učitelky vedou kroužky v odpoledním čase, čímž zvyšují prevenci sociálně patologických jevů. Doučovaly dle potřeby žáků, nacvičovaly programy na kulturní akce, účastnily se akcí pořádaných obcí. Staraly se o výzdobu školy, pečovaly o květiny ve škole i během hlavních prázdnin. Během celého školního roku se dále vzdělávaly. Kromě účasti na seminářích studovaly odbornou literaturu. Soutěže: Žáci 2. až 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže Klokánek, Cvrček Soutěž Mikroregion Litomyšlsko Desinka : obě družstva 2. místo Soutěž Den Země : 1. a 2. ročník 2. místo ročník 2. místo Okresní soutěž v zimním čtyřboji: 1. místo Denisa Macháčková Krajská soutěž v zimním čtyřboji: 1. místo Denisa Macháčková Oblastní kolo v poznávání rostlin: Štafety regionů.? Zapojení do projektů: Ovoce do škol Dotované mléčné výrobky Zdravé zuby Dopravní výchova Besip Škola byla od po dobu 30 měsíců zapojena do projektu Peníze EU. Z dotací byla vybavena počítačová učebna novými počítači, do všech tříd byla instalována interaktivní tabule. Učitelky vytvořily 180 digitálních učebních materiálů (DUM). Projekt skončil v lna konci roku V červenci 2014byly na pokyn MŠMT ještě jednou všechny již schválené výukové materiály vytvořené v průběhu realizace projektu učitelkami znovu anotovány a v původní formátu zaslány na MŠMT.

7 Školní družina: Ve škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny s kapacitou 25 žáků. V tomto školním roce byli zapsáni žáci 1. až 3. ročníku. Děti mají k dispozici dvě místnosti vybavené televizorem, videem, třemi počítači, kobercem, stavebnicemi, hračkami, dětskými časopisy. Využívají sportovní halu, nové dětské hřiště i sportovní areál. Školní družina je vybavena moderním nábytkem. Volně přístupná je i počítačová učebna. Pitný režim, relaxace o přestávkách: Po celou dobu vyučování je žákům umožněno pít čaj. Každý den si mají možnost zakoupit mléčné výrobky v akci dotované školní mléko, jsme zapojeni do projektu ovoce do škol 2x měsíčně zdarma ovoce, přírodní ovocné šťávy. Ve třídách jsou umístěny koberce ke hrám a relaxaci dětí. Děti využívají stavebnice a stolní hry, hudební nástroje. Plavecký výcvik Žáci všech ročníků absolvovali s výbornými výsledky od 1.4. do 5.6. plavecký výcvik v bazénu v Litomyšli. Materiální podmínky školy: Škola oslavila na podzim roku výročí svého otevření. Z venku stará, udržovaná budova je uvnitř zařízena tak, aby odpovídala současnosti. V letech 1980 až 1996 byla postupně rekonstruována elektroinstalace, vyměněna okna, vybudováno plynové topení, venkovní omítka. V roce 2000 byla provedena nutná oprava chlapeckých WC. V roce 2001 byla natřena okna, opraveny vstupní dveře a dveře na chodbě zajištěny bezpečnostním kódem. Z bývalého bytu byla na žádost rodičů vybudována další třída a nová školní družina. Po spojení ročníků patří obě místnosti školní družině. Moderní nábytek je od června 2002 ve sborovně. Všechny třídy jsou vybaveny novými stolky a židlemi. O prázdninách 2013 byly zakoupeny nové skříně do třídy v přízemí. V letošním školním roce byla vybavena novými skříněmi poslední třída. Na konci června 2002 byla zahájena příprava počítačové učebny v rámci projektu internet do škol. Počítače bohužel škola neobdržela. Pomocí sponzorů, z prostředků SIPVZ a obce jsme vybavili počítačovou učebnu 11 počítači. V prosinci 2008 byly nejstarší počítače nahrazeny počítači získanými z Karosy Vysoké Mýto. Všechny počítače jsou připojeny na internet. O prázdninách 2011 byla z dotací Peníze EU z části vybavena učebna novými počítači, do všech tříd byly nainstalovány interaktivní tabule. O prázdninách 2014 byly nahrazeny 2 staré počítače novými. V letech byly zhotoveny nové do dveře sborovny, do tříd a na WC. Vyměněny byly i ještě původní a zcela zničené vstupní dveře do staré tělocvičny. Na podzim roku 2007 proběhly rekonstrukce nevyhovujících WC. Byly vymalovány všechny třídy, chodby byly dokončeny o prázdninách 2008.

8 V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce chodníku, schodiště a plotu před budovou školy. Byla dokončena novým osázením parku v červnu O prázdninách 2010 byla vymalována školní družina a opraveny vstupní dveře do budovy. Na podzim 2011 byla za provozu vyměněna okna část oken na horní chodbě. Škola vlastní starší pianino, televizor, video, přenosné CD přehrávače, kopírku přeřazenou z obecního úřadu. O prázdninách 2014 byly opravena fasáda od haly a komín. V suterénu školy je i nadále posilovna a prostor pro stolní tenis. Školní jídelna: Modernizovaná jídelna je umístěna v budově Mateřské školy v Osíku. Kuchyně je společná s MŠ. Jídelníček je k nahlédnutí na Den otevřených dveří Inspekce: Školská rada: Během letošního školníku roku se rada sešla a Paní M. Siglovou nahradila R.Nováková. Rada schválila školní a klasifikační řád. Pedagogické rady: Schůzky rodičů: (1. ročník) ( budoucí prvňáci ) A na závěr mi dovolte poděkovat rodičům za spolupráci při hodnocení práce naší školy. Všechny dotazníky se nám vrátily vyplněné. Potěšilo nás kladné hodnocení a slova uznání. Připomínky byly vyřešeny na schůzce rodičů. Jsme rádi, že spolupráce učitel žák rodič na škole funguje.

9 Certifikát Rodiče vítáni Naše škola splňuje kritéria značky Rodiče vítáni a získala její certifikát za spolupráci s rodiči. Spolupráce s rodinou a výchova dětí je samozřejmou součástí práce školy. Při vzájemné spolupráci je třeba v maximální míře respektovat lidskou důstojnost. Desatero Rodiče vítáni Pro paní učitelku: 1. Mluvte s rodičem jako s rovnocenným partnerem, respektujte jeho důstojnost. 2. Vnímejte rodiče jako experta, který nejlépe zná své dítě. 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte. 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm. 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok. Pro tatínka a maminku: 1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte. 2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost. 3. Přicházejte do školy raději zdvořilým způsobem, ne s odhodláním bojovat. 4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené. 5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet.

10 Akce: Akce školy: Září: Zahájení školního roku Výuka golfu na hřišti v Osíku Krásné dny jsme si užívali pod vedením pana J. Flídra a J. Němce. Nonstop čtení Městská knihovna v Litomyšli Dopravní výchova teorie Dopravní výchova na hřišti ve Vysokém Mýtě Exkurze na Obecním úřadě v Osíku Novým Obecním úřadem v Osíku nás provedl pan starosta Pohádka v MŠ Říjen: Exkurze v Muzeu vesnice v Dolním Újezdě Výstava hub v Litomyšli Hodina angličtiny s rodilým mluvčím Angličtinu se učíme nejen v hodinách a kroužku, ale máme možnost si ji procvičit s rodilým mluvčím panem J.Pachlem. Listopad: Beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem Salvy smíchu se ze školy ozývaly při vystoupení ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka. Děti se dověděly, jak vznikají ilustrace a velmi se při tom pobavily. Na památku nám zůstane i ilustrace na zdi chodby. Divadlo ve Smetanově domě Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky. Malování zrcátek pro maminky Vánoce v Městské knihovně v Litomyšli Vystoupení žáků na vítaní občánků

11 Prosinec: Vystoupení žáků na Mikulášské besídce Sokola Osík Mikulášská nadílka ve škole V prosinci nás tradičně navštívil Mikuláš a čert.mnoho toho o dětech věděli. Nejenže přinesli dárečky, ale velmi nás překvapili svými tanečními schopnostmi. Stavění s Geomagem Bruslení v Litomyšli Angličtina s rodilým mluvčím Pachlem Pečení perníčků ve školní družině Exkurze do Planetária v Hradci Králové, prohlídka Muzea betlémů v Třebechovicích Koncert žáků ZUŠ Bravo Vánoční setkání s rodiči Vánoční besídka, rozloučení se starým rokem Leden: Bruslení Návštěva dětí z MŠ Den otevřených dveří Rozdáno vysvědčení za 1. pololetí Únor: Zápis do 1.ročníku I letos na naše budoucí školáky čekal pohádkový zápis. Přestože byli někteří z nich oslabeni bojem s neštovicemi, nad sedmihlavým drakem lehce zvítězili. Splnili všechny úkoly, odemkli zámky na řetězech a princezna byla volná. Zasloužili si pochvalu a hromadu dárečků. Těšíme se na ně v 1. třídě. Bruslení v Litomyšli Ukázka výcviku ptáků Čápy vídáme na komíně školy každý rok, ale pohladit si živého čápa? Takovou příležitost jsme měli při návštěvě pana J.Šulce v naší škole. Pozvali jsme i děti z mateřské školy.

12 Společně jsme viděli výra velkého, výrečka malého, poštolku obecnou, káně Harrisovo, luňáka hnědého, orla skalního a mořského a čápa bílého. O ptácích jsme se dověděli mnoho zajímavostí. Největším zážitkem bylo vidět dravce v letu, nabídnou mu potravu a podržet ho na ruce. Poutavý program se nám všem velice líbil. Ekologická výchova Tonda obal na cestách Ekologickou výchovu jsme dětem zpestřili programem Tonda obal na cestách. Vyzkoušeli jsme si třídění odpadu v praxi. Viděli, jak to vypadá na třídičkách odpadu, dověděli jsme se, kolik plastových lahví je potřeba na výrobu jedné mikiny. Angličtina s rodilým mluvčím Angličtinu si žáci 3. až 5. ročníku opět procvičili s rodilým mluvčím Ivanem N. Pachlem. Dětský karneval Ani letos základní škola neporušila tradici a pro malé i velké z Osíka i okolí připravila dětský karneval. Umožnili nám to sponzoři z řad podnikatelů a rodiče našich žáků. Na nákup bohaté tomboly se všemi vyhrávajícími losy nám přispěli: Alfa Z. Portlík, Tiskárna P. Dvořák, Kadeřnictví J. Rožková, ing. Staňková, Rehabilitace A. Prosecká, Obecní úřad Osík, Hudební škola Bravo, Kysilkovi, Otčenáškovi, Hanzlovi, Macháčkovi, Plchovi, Jiráčkovi, Kočí, Veselíkovi, Lenochovi, Sedláčkovi, Bělohlávkovi, Pacalovi, Horákovi, Flídrovi, Havranovi, Vaškovi, Zölflovi, Hájkovi a Pechovi. Velký úspěch měla živá hudba Hudební škola BRAVO. Milým přístupem, krásným zpěvem a pestrými soutěžemi si paní učitelka Švecová získala všechny děti v sále. Poděkování zaslouží všichni rodiče, kteří se podíleli na přípravě krásných masek. O občerstvení plného sálu se postarali pan R. Vodehnal, V. Flídrová a zaměstnankyně školy. Březen: Praktická ukázka, jak pečovat o zuby Prevenci zubního kazu a správnou péči o chrup vysvětlujeme dětem během školního roku mnohokrát Jsme zapojeni do programu Zdravé zuby, Veselé zoubky. Naši snahu přišla podpořit zubní laborantka paní Eva Hanzlová.Dětem ukázala správný způsob čištění zubů, vady chrupu a jejich nápravu pomocí rovnátek. Zdůraznila i pravidelnou návštěvu zubního lékaře. Za čas i poutavé povídání jí velmi děkujeme. Veselé zoubky s Hurvínkem Opakování je matka moudrosti. Proto si prvňáčci v projektu dm drogerie Veselé zoubky hráli s Hurvínkem a učili se zábavnou formou pečovat o své zuby. Odměnou za splněné úkoly byla plná taška dárečků potřebných k ústní hygieně Focení Soutěž v poznávání přírodnin v DDM Litomyšl Matematická soutěž Klokan Hudebně vzdělávací pořad Šel tudy, měl dudy Exkurze u Sedláčků malá jehňátka Učivo prvouky a přírodovědy jsme si zopakovali na návštěvě u Sedláčků. Potěšili jsme se s jejich krásnými jehňátky Den naruby dnes učí děti Ze Dne učitelů se stal den naruby.s dětmi jsme si vyměnily role. Přípravy na vyučování si udělaly děti doma, ve škole se z nich staly učitelky a učitelé. Janička, Miluška a Evička byly žákyně, psaly diktát, místy vyrušovaly a chvílemi i pěkně zlobily.

13 Duben: Vzdělávací pořad v Městská knihovně v Litomyšli Vzdělávací pořad v Městské knihovně v Litomyšli Humor v dětských knížkách pro nás připravila paní Helena Vomáčková. Pobavily nás legrační zápletky a vtipná rozuzlení, vyluštili jsme křížovku, nakreslili ilustrace k veselým básničkám. Angličtina s rodilým mluvčím Projekt Velikonoce Před Velikonocemi jsme si připomněli tradiční zvyky, vyrobili kraslice, zajíčky a slepičky. I letos nám paní Cupalová ukázala, jak zdobit kraslice. Zatím na ní ale nikdo nemáme. Exkurze v Záchranné stanici živočichů Pasíčka Velmi se nám líbila exkurze v Záchranné stanici živočichů Pasíčka. Už víme, jak se chovat, když v přírodě najdeme zraněné zvíře a jakým způsobem ho záchranáři odchytnou. Viděli jsme Den Země v Litomyšli Na program DDM v Litomyšli pořádaný ke Dni Země se těšíme každý rok. Bavili jsme se při soutěžích v poznávání rostlin a živočichů, třídění odpadu, chůzi po laně. Viděli jsme zásah hasičů. I letos jsme v soutěži obstáli na výbornou. Obě družstva naší školy se umístila na 2. místě. Po předání diplomů si všechny děti opět pochutnaly na výborných dortech. Projekt Čarodějnice Tradičním projektem jsou i čarodějnice. Malé čarodějnice a čarodějové nejprve ve škole zaříkávali, vymýšleli čarodějné lektvary, počítaly a četli. Posvačili jsme zelené žabičky, bílé myšky, vydloubnuté oči a uříznuté prsty. Nelekejte se, tuto sladkou čarodějnickou svačinu pro nás připravily Míša a Terezka Hájkovy s maminkou. Ještě jednou jim děkujeme. Pak jsme se na košťatech různého stáří přesunuli na hřiště. Nejstarší čarodějnice, učitelky čarodějnické školy, zde obdržely letecké průkazy na dalších 100 let. Pak jsme si za krásného slunečného počasí užili her a soutěží. Květen: Škola v přírodě v Příchovcích Škola v přírodě. V pondělí 5.5. jsme odjeli na školu v přírodě do Příchovic. Společně s námi jely děti z Vidlaté Seče.Po příjezdu jsme dostali k obědu svíčkovou a pak jsme vyrazili na rozhlednu Štěpánku. ( Na pomezí Krkonoš a Jizerských hor najdeme vrcholek Hvězda dosahující výšky 959 m nad mořem. V roce 1847 na něm dal kníže Kamil Rohan na počest zemského správce a arcivévody Štěpána postavit rozhlednu Štěpánku.,nejstarší v Jizerských horách.zbudováno na ní bylo prvních 6 metrů vyhlídkové věže, pak byla stavba předčasně ukončena.vypráví se, že to má n svědomí věštba staré cikánky, která knížeti Rohanovi předpověděla,že jakmile rozhlednu dostaví, zemře.bez ohledu na věštbu byla r rozhledna dokončena a kníže Rohan skutečně do měsíce poté zemřel..) Byl pěkný výhled, viděli jsme Sněžku i Ještěd. Pak jsme šli zpět do Příchovic. U jednoho z nejstarších domů v obci U čápa byla postavena nová rozhledna Maják s muzeem Járy Cimrmana. Tady nás velmi zaujaly toaleta pro zimní období, rohový smeták a Cimrmanovy holínky, v nichž nosil zasunutý bič, jehož prásknutím dosahoval úlekové fixace učiva. Druhý den nás autobus odvezl do Sklárny Novosad v Harrachově. ( Je to nejstarší sklárna v Čechách a pravděpodobně i na světě, z roku Dochovala se zde tradiční ruční výroba sklářskými píšťalami a foukáním do dřevěných forem, tedy techniky, které nebyly dodnes překonány.)

14 Po zajímavé prohlídce jsme si zakoupili dárečky ze skla, pan Polák nám ke sklárnám přivezl oběd. Pak jsme pěšky kolem skokanských můstků vyrazili k Mumlavskému vodopádu.vraceli jsme se Liščí stezkou. ( Mumlavské vodopády patří k nejmohutnějším a nejkrásnějším vodopádům v České republice. Největší Mumlavský vodopád se s mocným hukotem řítí z více než 7 m vysokého a 10 m širokého žulového skalního stupně, při jehož úpatí se tvoří zajímavé prohlubně, tzv. obří hrnce či čertova oka.) Ve středu nám počasí nepřálo, tak jsme na chatě sledovali film. Paní učitelky pro nás měly nachystané zábavné hry a večer na nás čekalo velké překvapení navštívil nás Krakonoš. Po večeři nám pan Polák připravil báječnou diskotéku. Jedničkou na parketě byl určitě Lukáš. Ve čtvrtek jsme autobusem vyrazili do Bozkovských dolomitových jeskyní. Viděli jsme Vánoční jeskyni, Jeskyni překvapení, Bludiště, Přilbu a největší podzemní jezero v Čechách. ( Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let, v průběhu nichž se utvářely a čekaly na své objevení a obdiv návštěvníků. Nejatraktivnějším lákadlem Bozkovských jeskyň jsou bezesporu nazelenalá jezírka a jezera, která z části zatopují podzemí jeskyní. Jejich průzračně čistá voda svádí k vykoupání, což bohužel vzhledem k přísným zákonům na ochranu přírody není možné. ) Po prohlídce jsme se vydali na pěší túru - Riegrovou stezku. ( Zajímavostí stezky je 77 metrů dlouhá visutá galerie vybudovaná 5,5 metru nad původní hladinou řeky. Další netradiční stavbou je hydroelektrárna ve Spálově. Vodu na turbínu přivádí metrů dlouhý tunel, vylámaný ve skále. ) Večer nám své umění předvedl motokrosový závodník P. Baláž. Celý týden jsme si nacpávali bříška výbornými jídly pana Poláka. V pátek po snídani a posledním focení nás čekala cesta domů.byla to super škola v přírodě, moc se nám tam líbilo. ( Bára, Katka, Ondra, Marika, Evča ) Děkujeme panu J. Lenochovi, který nám předal sponzorský dar Zemědělského družstva v Dolním Újezdě Kč bylo použito na zaplacení dopravy do Příchovic. Výuka golfu na hřišti v Osíku Ukázka exotických zvířat pana Neumana Děti z první a druhé třídy ve škole v přírodě nebyly. Aby jim to nebylo líto, zašly si zahrát golf pod vedení pana J. Němce a J. Flídra. Pan J. Neuman jim připravil poutavé vyprávění o svých exotických zvířatech. Soutěž Mikroregion Litomyšlsko-Desinka V soutěží Mikroregionu Litomyšlsko Desinka letos za Osík bojovali v družstvu mladších žáků O. Neuman, B. Hanzlová, D. Novák, T. Flídr a M. Hájková. Za starší žáky V. Jiskrová, M. Cupalová, Z.Vodehnalová, D. Driml a K. Girčáková. Na olympijských hrách v Dolním Újezdě se nám dařilo výborně. Kokosy na sněhu, biatlon, poznávání rostlin a živočichů, olympijská vesnice, poskytnutí první pomoci a portrét pana starosty vynesly oběma družstvům 2. místo. Gratulujeme a máme společně s panem starostou radost z příkladné reprezentace naší obce.

15 Pasování prvnáčků na čtenáře Prvňáčci byly tradičně pasováni na čtenáře v knihovně v Litomyšli. Za splnění úkolů si odnesli průkazku do knihovny, pamětní list a knížku. Vystoupení pro rodiče v kulturním domě Ke Dni matem, Dni rodiny, Dni otců a Dni dětí jsme připravili vystoupení pro rodiče v kulturním domě. Děti ukázaly znalosti z angličtiny, pochlubily se hrou na hudební nástroje. Pohádka Červená Karkulka v podání mladších a potom i starších žáků sklidila zasloužený potlesk. Na závěr předvedl svou taneční choreografii čtyřicetičlenný taneční soubor. Podařila se a odměnou byl velký potlesk zaplněného sálu. Maminkám děti předaly dárky a pak už řádily na parketu a mlsaly u stolu plného dobrot. Děkujeme všem, kteří pohoštění připravili. Červen: Den dětí jak na badminton Den dětí jsme samozřejmě oslavili i ve škole. Pan K.Kundera pro nás přichystal zábavné hry s badmintonem. Doufáme, že některé talenty nalákal mezi své ovečky. Zakončení plaveckého výcviku První týden v červnu jsme zakončili plavecký výcvik. Pochvalu zaslouží všechny děti. Léto jsou připraveny strávit u bazénu nebo na koupališti. Děti ze školní družiny navštívily výstavu Výtvarného studia Š. Hrouzkové v Dolním Újezdě. Co se za celý školní rok naučily naši žáci v ZUŠ Bravo nám předvedly na závěrečném koncertě za přítomnosti rodičů. Školní výlet Muzeum loutek v Chrudimi, Kočičí hrádek S posledním měsícem školního roku je tradičně spojen školní výlet.letos jsme se vydali do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a na Kočičí hrádek do Slatiňan. Stálá expozice nazvaná Magický svět loutek postupně návštěvníky seznamuje s loutkami kočovných loutkářů, varietními loutkami, rodinnými loutkovými divadly a dekoracemi českých umělců. Nechybí ani Spejbl a Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky nebo Josefa Váchala. V zahraniční části expozice jsou k vidění stínové loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a také vietnamská vodní loutka. Miniatura zděného hrádku, který stojí na křemencové skalce byla určena pro zámecké děti, které tu rády trávily svůj čas. Místní vyzdobenou kapličku nám ukázala paní L. Pachlová. Pak nás pan Bělohlávek provedl jejich zahradou v japonském stylu a seznámil nás se základy pěstování bonsají. Oběma ještě jednou děkujeme. Exkurze v Muzeu panenek a hraček v Litomyšli V posledním týdnu jsme se přesvědčili, že za zajímavými věcmi nemusíme jezdit daleko. Muzeum domečků, panenek a hraček v Litomyšli okouzlilo děti i pani nás dospělačky. Je umístěno v jednom z domů naproti Zámeckému pivovaru. Sbírka MUDr. Dobromily Filové zahrnuje exponáty od roku 1850 po současnost. Viděli jsme, co děti potřebovaly v minulosti ke hře - historické domečky, pokojíčky, bydlení princezen, venkovských lidí, obchůdky.expozice panenek začíná

16 nejstarší panenkou oblečenou do litomyšlského kroje a končí panenkami Barbie, které se již dnes stávají historií. I kluci našli něco pro sebe model železnice, autíčka, autoopravnu, cirkus s maringotkami, nože a další historické hračky. Děti nadšeně komentovaly, které hračky mají doma po svých rodičích a prarodičích. Kino v Litomyšli - film Dobrodružství pana Peabodyho Dopravní výchova jízda zručnosti na koloběžce a na kole Předposlední dopoledne jsme si zopakovali dopravní výchovu na dětském hřišti. Mladší děti si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koloběžce, starší na kole. Znalosti jsme si pak ověřili i ve škole dopravními testy a výukovými programy. Zakončení školního roku A pak už loučení se školním rokem. Po rozdání vysvědčení, knižních odměn a 24 zasloužených pochval pro nejlepší žáky, jsme se rozloučili s odcházejícími páťáky. Pan Zölfl jim jako zástupce obce předal tradiční trička. A pak už jen diplomy za florbal, stolní tenis, zpívání ve sboru, poslední písnička a prázdniny mohly začít. Přejeme všem dětem zasloužený odpočinek, dny plné sluníčka, koupání a cestování Osík Mgr. Eva Hrdonková

17 Hodnocení minimálního preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Prevenci sociálně nežádoucích jevů byla věnována pozornost zejména v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy a českého jazyka. Byla probírána témata osobní bezpečí, zdraví a péče o zdraví, návykové látky, mezilidské vztahy, styk s cizími lidmi, kulturní diference, rasismus, vztahy ve třídě, šikana, bezpečný internet, využívání volného času, odpovědnost za své chování. Vyučující se zaměřili na utváření příznivého klimatu ve třídách a ve škole a posilování pozitivních jevů v dětském kolektivu - na rozvíjení dobrých vztahů mezi žáky, na podporu vědomí sounáležitosti, vedli žáky ke spolupráci, vzájemnému respektu, toleranci a ochotě pomoci. Věnovali pozornost výchově žáků ke zdravému životnímu stylu a vhodnému využívání volného času, utváření jejich zdravého sebevědomí a právního vědomí. Učili je odpovědnosti za chování, vytvářeli podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, monitorovali jejich chování s cílem včasného rozpoznání nežádoucích projevů chování a jejich včasného řešení. Uvedené cíle se mimo vyučovací hodiny uskutečňovaly prostřednictvím těchto aktivit: - rozhovory o aktuálních problémových jevech a společné hledání jejich řešení - projekty a společné akce třídy a školy - nabídka zájmových kroužků - žákovská prezentace vlastních mimoškolních aktivit a jejich podpora - návštěva obvodního oddělení Policie ČR v Litomyšli, oddělení Městské policie v Litomyšli a HZS v Litomyšli, kde se žáci seznámili s prací a posláním těchto institucí - beseda s policií Co je šikana Rodiče žáků byli na první třídní schůzce seznámeni s minimálním preventivním programem i s možností využít v případě potřeby individuální konzultace s třídními a ostatními učiteli. V evidenci pedagogicko-psychologické poradny byl jeden žák, její doporučení byla vyučujícími uskutečňována. V letošním školním roce se na naší škole nevyskytly žádné projevy sociálně nežádoucího chování, nedošlo k vážnějšímu porušení školního řádu. Byla udělena dvě napomenutí třídního učitele (za neplnění povinností a za nevhodné chování) a důtka třídního učitele (za nevhodné chování a nerespektování pokynů vyučujících). Vypracovala: Emilie Moučková

18 Hodnocení školní družiny Školní rok 2013/14 V uplynulém školním roce bylo ve ŠD zapsáno 25 žáků z Osíka. Naplánované akce jsme plnili a přizpůsobili je aktuální nabídce. Co všechno jsme ve ŠD podnikali? Podzim Po dvouměsíčních prázdninách s chutí do práce. To jsme si řekli na začátku školního roku 2013/2014. Podzimní příroda nás lákala ven (na louku, k lesu). Z vycházek jsme si odnášeli různé přírodniny, z kterých jsme v zimě vyráběli zajímavé věci výrobky. Pěkný sportovní areál jsme využívali k pohybovým hrám, k lehké atletice, k relaxaci, k odpočinku. Několikrát do roka jsme navštívili golfové hřiště, kde jsme si rádi zasportovali a bavili se na dětském hřišti. Pobyt ve družince nám zpříjemnila praktikantka M. Quiserová, studenka z pedagogické školy (naše bývalá žákyně), se kterou jsem hledali poklad při hře v přírodě Šipkovaná. Zima V zimě trávíme hodně času ve sportovní hale, která je dobře vybavena nářadím a náčiním. Zahráli jsem si mnoho známých pohybových her a naučili jsme se i nové (psychomotorické). Zimních radovánek jsme si neužili, protože počasí nepřálo. Přírodního ledu jsme se také nedočkali. Na Mikuláše jsem napekli a nazdobili perníčky, vyrobili novoročenky a malé dárečky a čekali na Vánoce. Jaro a léto Máme tu jarní svátky Velikonoce. Barvíme vajíčka kraslice, pleteme velkou pomlázku a vyrábíme velikonoční dárečky, drobnosti. Byli jsme i v litomyšlské knihovně na velikonoční prodejní výstavě. Oslavili jsme čarodějnice, Den matek rodin dětí. Namalovali jsme do soutěže: Víš, co jíš? obrázky, které jsme poslali až do Prahy. Nevyhráli jsme žádnou cenu, ale soutěže jsme se zúčastnili. Snad někdy příště. Koncem školního roku jsme navštívili výstavu Výtvarného studia v Dolním Újezdě. Pokračovali jsme i letos ve sběru víček z PET lahví a krabic od nápojů pro nemocného Míšu. Ve škole dodržujeme pitný režim, svačíme ovoce a zeleninu pro školy, mléčné výrobky. Školní rok jsme zakončili s dobrou náladou a hurá na prázdniny... Hana Neužilová vychovatelka

19 Základní údaje o hospodaření 2013 Prostředky na platy Vyčerpáno celkem : ,- Z toho čerpáno z: Dotace KÚ ,- Obec ,- ONIV: Dotace ,- Knihy, učební pomůcky ,- Výtvarné potřeby 2 200,- Cestovné školení 205,- Školení 850,- Plavecký výcvik 5 500,- Režie obědy MŠ ,- Zákonné pojištění 6 063,- DOTACE EU: Dotace: ,- Ostatní materiál 670,- Majetek do 3000,- Kč 1 360,- Školení 2 200,- Software 1 732,- Dohody ,- Majetek tis ,- Dotace OÚ: ,-- Vyčerpáno na provoz, doplatek prostředků na platy ,- Kč, doplatek prostředků na pojistné 9 869,- Kč, doplatek prostředků na FKSP 437,21 Kč.

20 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne Podpis předsedy/ předsedkyně

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně Č. j. 16/06

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně Č. j. 16/06 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2006 Č. j. 16/06 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2005/2006 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Osík, okres Svitavy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Osík, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Osík, okres Svitavy Školní rok 2012/2013 Údaje o škole: Název školy: Základní škola Osík, okres Svitavy Adresa: 569 67 Osík 198 Jméno ředitele: Mgr. Eva Hrdonková Telefon:

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více