1 ZAMER PREDMET zakladnf PARAMETRY Rozsah testovani Specifikace nabizenych zkousek Matematika...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ZAMER... 2 2 PREDMET... 3. 3 zakladnf PARAMETRY... 3. 3.1 Rozsah testovani... 3. 3.2 Specifikace nabizenych zkousek... 4. 3.2.2 Matematika..."

Transkript

1 BUZSf PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONANf JEDNOTNEHO TESTU V RAMCI PILOTNfHO OVEROVANf ORGANIZACE PRIJfMACfHO RfZENf DO OBORU VZDElANf S MATURITNf ZKOUSKOU S VYUZITfM CENTRALNE ZADAVANYCH JEDNOTNYCH TESTU VYHLASENEHO MSMT POD C. j.: MSMT-23913/2014 Obsah Zpracovano v souladu s textem bodu (13) clanku 3, Vyhlasenf pilotnfho overovanf organizace prijfmacfho rfzenf do oboru vzdelanf s maturitnf zkouskou s vyuzitfm centralne zadavanych jednotnych testu" k datu 15. zari 2014 Obsah 1 ZAMER PREDMET zakladnf PARAMETRY Rozsah testovani Specifikace nabizenych zkousek Cesky jazyk a literatura Matematika Konstrukce a prfprava testu V'{chodiska pro konstrukci didaktickych testu a jejich ramcova specifikace Uzpusobenf podmfnek konanf zkousek pro uchazece se zdravotnim postizenim a znevyhodnenim Organizace testovani a vyhodnocenf Term in a misto administrace zkousek Rozsah a zpusob administrace zkousek Prihlasenf skol a registrace uchazecu Hodnocenf uloh, zaznam v'{sledku a jejich zpracovanf Zkusebni dokumentace, jejf vyroba a distribuce do skol V'{roba zkusebnf dokumentace, jejf kompletace a baleni Distribuce zkusebnf dokumentace Vystupnf dokumentace a data Uzivatelska podpora, informacnf obsluznost skol a zainteresovane verejnosti llustracnf testy Uzivatelska podpora zapojenych skol Dokumentace pro registrovane sti'ednf skoly lnformacnf seminar pro registrovane skoly Marketingova, medialni a PR podpora projektu HARMONOGRAM... 19

2 1 ZAMER v soucasne dobe neexistuje pri prechodu ze zakladnlho na stredni stu pen vzdelavanl zadny system objektivnlho, srovnatelneho mereni urovne vedomostl a dovednosti. Prvnlm relevantnlm v'{stupem je spolecna cast maturitni zkousky. lnformace o nizke a stale klesajid urovni vzdelavani tak prichazejf pozde. Sti'ednl skoly jsou zejmena kvuli kapitacnimu principu financovani nuceny prijimat ke studiu v podstate vsechny uchazece, a pokud uz na zaklade vlastniho rozhodnuti ci doporuceni zrizovatelu realizujf prijfmad zkousky, cini tak lokalne, bez moznosti sirslho srovnani. Nesrovnatelnost jednotlivych prijimacich zkousek brani moznosti prenositelnosti vysledku, prijfmad zkousky probihajl v nekolika termlnech a pro konkretniho uchazece i v ruznych mistech. To vyznamne zvysuje celkove naklady zkousek a omezuje srovnatelnost vystupu. Ke srovnatelnosti neprispivaji ani nektere marne snahy o harmonizaci vysledku. Jednotlive termlny zkousek se totiz obvykle zasadne lisl strukturou harmonizovanych vzorku. Zminene skutecnosti vedou zrizovatele (zejmena krajske urady) k rozhodnutl realizovat na vsech skolach v oborech vzdelani ukoncovanych maturitni zkouskou kvalitni prijimad zkousky, na nez zpravidla vypisujf verejna vyberova rizeni a ktere financujf z vlastnfch zdroju. Tato cesta vsak s sebou prinasi dva hlavni problemy: celkove naklady na prijimad zkousky se vyznamne zvysujl a nelze dosahnout prijatelne srovnatelnosti v'{stupu. v takto nastavenem systemu se teziste pripravy zaku presouva do mimoskolni sfery, coz ucitele zakladnfch skol zbavuje zodpovednosti za kvalitu vystupu vzdelavanl zaku. Prlprava zaka pak do znacne miry zavisi na rodinnem prosti'edi (opakovane dolozeno vystupy z mezinarodnfch seti'eni PISA) a financnl podpore prlpravy zaka, jejfz rozsah je generovan rozlicne podle formy a rozsahu dodavanych testu. Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy (dale jen,m~mt") rozhodlo zahajit proces hledani efektivni cesty k reseni zminenych problemu. Za tim ucelem vyhlasilo 5. srpna 2014,Pilotnl overovani organizace prijimaciho rizeni do oboru vzdelani s maturitni zkouskou s vyuzitim centralne zadavanych jednotnych testu" pod C. j.: MSMT-23913/2014 ze dne 30. cervence 2014 (dale jen,vyhlaseni pilotniho overovani"). Vyhlasene pilotni overovani se uskutecnuje na zaklade ustanoveni 171 odst. 1 zakona c. 561/2004 Sb., o predskolnim, zakladnim, strednim, vysslm odbornem a jinem vzdelavani (skolskeho zakona) a v jeho ramci je M~MT zmocneno vyhlasovat a ridit pokusne overovani metod, obsahu, forem, organizace vzdelavani a pokusne overovani zpusobu rizeni skol a skolskych zai'fzeni; pritom vzdy stanovi dobu pokusneho overovanl, jeho rozsah, financovani ze statniho rozpoetu a zpusob hodnoceni jeho vysledku. Pokusna overovani tedy mohou overit takove nove metody, formy a organizaci vzdelavani, ktere dosud nejsou upraveny pravnimi predpisy. Zakladnimi dli vyhlaseneho projektu je: a) overit organizaci a obsah zadanl jednotnych testu; b) ziskat poznatky 0 pusobenl pouziti jednotnych testu v prijimadm rizeni a pro proces rozhodovani reditelu strednfch skol pri prijlmacim rizeni; c) ziskat podklady pro budouci upravu pravnich predpisu upravujicich system prijimaciho rizeni. Realizaci vyhlaseneho pilotnlho overovanl M~MT poverilo Centrum pro zjistovani vysledku vzdelavani (dale jen,centrum"). Zpracovani tohoto dokumentu k datu 15. zari 2014 bylo Centru ulozeno ustanovenlm bodu (13) clanku 3 vyhlaseneho pilotniho overovani, jeho zamerem je predstavit blizsi podrobnosti organizace jednotneho testu. Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 2

3 2 PREDMET Predmetem resenf je poi'fzenf, zhotovenf, distribuce a vyhodnocenf testu pro testovanf uchazecu v ramci pilotnfho overovanf jednotnych prijfmadch zkousek do oboru vzdelanf poskytujfdch sti'ednf vzdelanf s maturitnf zkouskou ve skolnfm roce 2014/2015. Testy budou vychazet z platnych pedagogickych dokumentu, tj. z prfslusnych vzdelavacfch oblasti Ramcoveho vzdelavacfho programu pro zakladnf vzdelavanf, kter'{mi je urcen obsah vzdelavanf iaku, a to v souladu s nfze deklarovanymi zasadami: 1) Testy pro uchazece z 9. rocnfku zakladnf skoly (ctyrlete obory vzdelanf na sti'ednich skolach) vychazf z obsahu vzdelavani na prvnim a druhem stupni zakladni skoly. 2) Testy pro uchazece z 5. rocniku zakladni skoly (osmileta gymnazia) vychazi z obsahu vzdelavani na prvnim stupni zakladni skoly. 3) Testy pro uchazece ze 7. rocniku zakladni skoly (sestileta gymnazia) vychazi z obsahu vzdelavani na prvnim a druhem stupni zakladni skoly a pozadavky testu neprekracuji oblasti vymezene Doporucenymi ucebnimi osnovami pro zakladni skolu 1 (MSMT, 2011). 3 ZAKLADNI PARAMETRY 3.1 Rozsah testovani Testovanf probehne v roce 2015 na sti'ednich skolach, ktere se k pilotnimu projektu prihlasi. Vlastni testovani bude realizovano ve dvou terminech (druhy termfn bude nahradni). Prvni termin testu bude probihat ve dvou ruznych dnech: jeden den pro uchazece o prijeti na sestileta a osmileta gymnazia a jiny den pro uchazece o Ctyrleta studia. Terminy testu jsou stanoveny takto: Studlum A~dny term in testu N~hradni term in testu Ctyrlete Sestilete a osmilete Pro kazde kolo budou pripraveny jednotne testy z ceskeho jazyka a literatury (CJl) a matematiky (MA), a to v provedeni pro Ctyrlete, sestilete a osmilete studium. Uchazecum a skolam budou v pi'edstihu k dispozici ilustracni testy jako jeden z predpokladu srovnatelnosti podminek. Term in zverejneni ilustracnich testu je uveden v harmonogramu, kter'{ je soucastf tohoto dokumentu. Testovanf probehne metodou tuika- papfr; zaci budou mit k dispozici zadani i zaznamovy arch v listinne podobe. 1 n i-vzd elavani/ ucitele-za klad nich-skol-dosta li-od-min isterstvaskolstvi?highlightwords=osnovy+matematika Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdihava ni 3

4 3.2 Specifikace nabizenych zkousek Pro realizaci prijfmadch zkousek budou pripraveny standardizovane a srovnatelne testy z predmetu cesky jazyk a literatura a matematika, a to v provedenf pro 5., 7. a 9. rocnfk. Pro radny termfn testu budou skolam dodany testy (zkusebnf dokumentace) v listinne podobe, pro uchazece prihlasene k nahradnfmu termfnu testu dodatecne 21. dubna 2014 v elektronicke podobe (skola si zajistf tisk zkusebnf dokumentace). Hranice uspesnosti (tzv. cut-off score) bude deklarovana jako doporucena, rozhodnutf 0 jejf aplikaci bude v pravomoci reditelu skol Cesky jazyk a literatura V testu jsou zastoupeny ulohy uzavrene i otevrene. Uzavrene ulohy tvorf ulohy s v'{berem odpovedi ze 4 alternativ (tzv. ulohy multiple-choice), ulohy prirazovaci, usporadacf a svazky dichotomickych uloh. Celkov'{ maximalnf pocet bodu je 50. Ukazka typov'{ch uloh je uvedena v samostatne priloze I tohoto dokumentu s nazvem Soubor testov'fch uloh z ceskeho jazyka a literatury. Casovy limit konanf testu je stanoven na 60 min. Pro uchazece se specialnfmi vzdelavacfmi potrebami (SVP) nebudou pro pilotnf projekt pripravovana modifikovana zadanf. Pred konanfm testu probehne administrace v deice 15 min urcena k poskytnutf zakladnfch informacf uchazecum a rozdanf testu. Po ukoncenf testu se predpoklada zaverecna administrace v deice 10 min na vybranf zaznamovych archu s odpoved'mi uchazecu. Testova dokumentace pro uchazece se sklada z testoveho sesitu (zadanf) a zaznamoveho archu pro zapis resenf uloh Matematika v testu jsou zastoupeny ulohy uzavrene i otevrene. v nekter'{ch otevrenych ulohach (nevyjfmaje ulohy z konstrukcnf geometrie) je pozadovan a hodnocen i postup resen f. Uzavrene ulohy tvorf ulohy s v'{berem odpovedi z 5 alternativ (tzv. ulohy multiple-choice), svazky dichotomickych uloh, prfpadne prirazovacf ulohy. Celkov'{ maximalnf pocet bodu je 50. Ukazka typov'{ch uloh je uvedena v samostatne priloze II tohoto dokumentu s nazvem Soubor testov'fch uloh z matematiky. Casovy limit konanf testu je stanoven na 60 min. Pro uchazece se specialn fmi vzdelavadmi potrebami (SVP) nebude v ramci pilotnfho projektu pripravovano modifikovane zadanf. Pred konanfm testu probehne administrace v deice 15 min urcena k poskytnutf zakladnfch informacf uchazecum a rozdani testu. Po ukonceni testu se predpoklada zaverecna administrace v deice 10 min na vybranf zaznamovych archu s odpoved'mi uchazecu. Testova dokumentace pro uchazece se sklada z testoveho sesitu (zadanf) a zaznamoveho archu pro zapis resenf uloh. 3.3 Konstrukce a pfiprava testu Vychodiska pro konstrukci didaktickych testu a jejich nimcova specifikace Didakticke testy budou vychazet z platnych pedagogickych dokumentu (z prislusnych vzdelavacfch oblasti Ramcoveho vzdelavaciho programu pro zakladni vzdelavani), kter'{mi je urcen obsah vzdelavanf zaku na Centrum pro zjist'ovani vysledko vzdelavani 4

5 prvnim a druhem stupni povinne skolni dochazky Cesky jazyk a literatura Didakticky test z ceskeho jazyka pro 5., 7. a 9. rocnik obsahove vychazi ze vzdelavadho oboru Cesky jazyk a literatura vymezeneho v Ramcovem vzdelavadm programu pro zakladni vzdelavanl Nezbytnym predpokladem pro zvladnuti testu je osvojenf znalostf a dovednostf definovanych ve Standardech pro zakladni vzdelavanf - Cesky jazyk a literatura. Konstrukce didaktickeho testu respektuje take Doporucene ucebnf osnovy CJL pro zakladn f skolu 2 (MSMT, 2011). Prijimaci zkousky pro 5. rocnik Zak 5. rocniku zs, kter'f sklada v ramci prijfmadho rizenf do oboru vzdelanf zakoncenych maturitnf zkouskou test z ceskeho jazyka a literatury, prokaze osvojenf nasledujldch vedomostf a dovednostf: 1. ovlada lexikalnf pravopis, zaklady pravopisu morfologickeho (koncovky podstatnych a pi'fdavnych jmen tvrdych a mekkych) a syntaktickeho (shoda prfsudku s holym podmetem, carky v jednoduchych souvetfch a nekolikanasobnych vetnych Clenech); 2. pochopf vyznam pojmenovanf v danem kontextu, porovna vyznamy slov (zvlaste slova vyznamove nadrazena, podrazena, souradna), vyhleda v textu slova pribuzna, rozlisi slova jednoznacna a mnohoznacna, priradi k vybranym slovum synonyma a antonyma, rozlisi slova spisovna a nespisovna (nahradi nespisovne slovo slovem spisovnym), orientuje se ve stavbe slova (koren, cast predponova a priponova); 3. rozlisi vetu jednoduchou a souvetf, upravf vetu jednoduchou na souvetf, urcf zakladni skladebni dvojici (rozlisi podmet vyjadreny, nevyjadreny a nekolikanasobny), priradi vetny vzorec konkretnimu vetnemu celku, uziva vhodne spojovad vyrazy (nahradi spojovacf vyraz v souvetf tak, a by smysl zustal zachovan; spoji vety v souveti pomod vhodneho spojovadho vyrazu); 4. urci slovni druhy plnov znamov ch slov, urci mluvnicke kategorie podstatnych jmen (pad, cislo, rod) a sloves (osoba, Cislo, cas); 5. rozlisi podstatne informace od nepodstatnych, prokaze porozumeni textu vcetne nepismennych typu textu (tabulka, graf aj.); 6. seradi ilustrace podle dejove posloupnosti nebo usporada jednoduchy text podle textove navaznosti, odhadne pokracovani textu nebo doplni jeho predchazejid cast, rozezna jednoduche slohove utvary (blahoprani, oznameni, pozvanka, vzkaz, inzerat, dopis, popis, jednoduche vypravovani), posoudi uplnost/neuplnost jednoducheho sdeleni; 7. pouziva elementarni literarni pojmy pri jednoduchem rozboru literarnich textu (pr6za, poezie, basel\ vers, r'fm), rozlisi ruzne typy umeleckych a neumeleckych textu, rozezna zakladni zanry lidove slovesnosti (rikanka, hadanka, pohadka, bajka, povest). Prijimaci zkousky pro 7. rocnik Zak 7. rocniku zs, kter'f sklada v ramci prijfmadho rizeni do oboru vzdelani zakoncenych maturitni zkouskou test z ceskeho jazyka a literatury, prokaze osvojeni nasledujidch vedomosti a dovednosti: 2 elava n i/zaklad n i-vzdelavan i/ ucitele-za kladnich -skol-dostali -od-mi n isterstvaskolstvi?highlightwords=osnovy+matematika Centrum pro zjist'ovimi vysledku vzdelavimi 5

6 1. ovlc~da lexikalni, morfologicky a syntakticky pravopis; 2. pochopi v'{znam pojmenovani, rozlisi puvodnf i pi'eneseny v'{znam slova, rozlisi slova v'{znamove nadrazena, podrazena, pi'ii'adf k vybranym slovum synonyma a antonyma, rozezna homonyma, rozlisi slova spisovna a nespisovna (nahradi nespisovne slovo slovem spisovnym), urcf zpusob, kter'{m bylo slovo vytvoi'eno (odvozovanf, skladani, zkracovani), orientuje se ve stavbe slova (koi'en, pi'edpona, pi'ipona, koncovka); 3. rozlisf vetu jednoduchou a souveti, urcf zakladnf i rozvfjejid vetne cleny (podmet, pi'isudek, pi'edmet, pi'fvlastek, pi'islovecne urcenf), uzfva vhodne spojovad vyrazy (nahradf spojovad v'{raz v souvetf tak, aby smysl zustal zachovan; spojf vety v souveti pomod vhodneho spojovadho vyrazu), identifikuje nedostatky ve vystavbe vetnych celku; 4. urcf slovnf druhy vcetne neohebnych slovnich druhu, urcf mluvnicke kategorie podstatnych jmen (pad, Cislo, rod) a slaves (osoba, Cislo, cas, zpusob), nalezne v danem kontextu chybny tvar slova; 5. rozezna hlavnf myslenku textu, rozlisi podstatne informace od nepodstatnych, rozezna manipulativnf prvky v reklame, prokaze porozumenf textu vcetne nepismennych typu textu (tabulka, graf aj.); 6. uspoi'ada text podle textove navaznosti, odhadne pokracovanf textu nebo doplnf jeho pi'edchazejfd cast, rozezna zakladnf slohove utvary (zprava, oznamenf, osobnf a ui'edni dopis, zivotopis, zadost, pozvanka, vypravovanf, charakteristika, popis aj.); 7. pouziva elementarni literarnf pojmy pi'i jednoduchem rozboru literarnich textu (tema, pr6za, poezie, base11, vers, r'{m, pi'irovnanf, metafora, personifikace), orientuje se v literarnich druzich (lyrika, epika, drama) a zakladnich litenirnich zanrech. Prijimaci zkousky pro 9. rocnik Zak 9. rocniku z~, kter'{ sklada v ramci prijfmaciho i'izeni do oboru vzdelanf zakoncenych maturitnf zkouskou test z ceskeho jazyka a literatury, prokaze osvojenf nasledujfdch vedomosti a dovednosti: 1. ovlada lexikalnf, morfologicky a syntakticky pravopis; 2. pochopf v'{znam pojmenovanf, nahradi slova pi'ejata ceskymi ekvivalenty, rozlisf puvodnf i preneseny vyznam slova, rozlisf slova vyznamove nadi'azena, podi'azena, pi'iradi k vybranym slovum synonyma a antonyma, rozezna homonyma, orientuje se ve vrstvach narodnfho jazyka (rozlisf spisovne a nespisovne jazykove prosti'edky), urcf zpusob, kter'{m bylo slovo vytvoreno (odvozovani, skladani, zkracovani), orientuje se ve stavbe slova (koren, predpona, prfpona, koncovka); 3. rozlisf vetu jednoduchou a souveti, rozlisf souvetf souradne a podradne, urcf zakladni i rozvijejfci vetne cleny, rozlisf vety podle clenitosti, urcf v'{znamove pomery mezi soui'adne spojenymi vetami/vetnymi cleny, identifikuje nedostatky ve vystavbe vetnych celku, popi'. chybny vetny celek opravi; 4. urcf slovnf druhy vcetne neohebnych slovnich druhu, urcf mluvnicke kategorie podstatnych jmen a sloves (vcetne slovesneho rodu a vidu), nalezne v danem kontextu chybny tvar slova, popi'. ho opravf; 5. rozezna hlavnf myslenku textu, rozlisi fakta od nazoru a hodnocenf, rozezna v textu prvky manipulace a nadsazky, porovna informace z ruznych textu, rozlisf podstatne informace od Centrum pro zjist'ovani vjsledku vzdelavani 6

7 nepodstatnych, prokaze porozumeni textu vcetne nepismennych typu textu (tabulka, graf aj.); 6. uspoi'ada text podle textove navaznosti, odhadne pokracovani textu nebo doplni jeho pi'edchazejid cast, rozlisi zakladni slohove postupy, rozezna znaky stylu odborneho, publicistickeho, umeleckeho a prostesdelovadho, orientuje se v zakladnich slohov'{ch utvarech (zadost, osobni dopis, ui'edni dopis, zprava, oznamenf, objednavka, strukturovany zivotopis, pozvanka, clanek, vypravovanf, lfcenf, popis, uvaha, vyklad, charakteristika), respektuje charakter komunikacni situace (najde slovo nevhodne uzite vzhledem k dane komunikacnf situaci a nahradf je vhodnejsfm; posoudf, kter'{ text je vzhledem k dane komunikacnf situaci vhodnejsf); 7. pouzfva elementarnf literarnf pojmy pi'i rozboru literarnich textu (tema, kompozice, pr6za, poezie, vypravec, postava, r'{m, rytmus, vers, metafora, metonymie, personifikace, kontrast, pi'irovnanf), rozezna obrazna a neobrazna pojmenovanf, rozlisf literaturu umeleckou a vecnou, orientuje se v literarnfch druzfch (lyrika, epika, drama) a zakladnfch literarnfch zanrech, prokaze zakladnf pi'ehled 0 v'{voji ceske a svetove literatury. Povolenou pomuckou pi'i i'eseni didaktickeho testu z ceskeho jazyka a literatury bude pouze modi'e ci cerne pfsid propisovad tuzka Matematika Didakticky test z matematiky pro 5., 7. a 9. rocnfk obsahove vychazi ze vzdelavadho oboru Matematika a jeji aplikace v Ramcovem vzdelavadm programu pro zakladni vzdelavanf. V 5. a 9. rocniku jsou vystupy Ramcovym vzdelavadm programem vymezeny. U 7. rocniku vychazf konstrukce testu z logicke posloupnosti probfraneho uciva a pozadavky testu nepi'ekracujf oblasti vymezene Doporucenymi ucebnfmi osnovami pi'edmetu Matematika pro zakladni skolu 3 (MSMT, 2011). Zakladni obtiznost uloh bude dana Standardy pro vzdelavad obor Matematika a jeji aplikace, ktere jsou od pi'flohou RVP ZV. U nekter'{ch uloh vsak muze b'{t obtfznost vyssi. Testy jsou konstruovany tak, ze ovei'ujf osvojeni zakladnfch znalostf a dovednostf v matematice. Uchazec zvladnutim testu prokazuje: 1. ovladanf pocetnfch ukonu a elementarnich vztahu; 2. porozumenf matematickym pojmum; 3. uzfvanf promenne; 4. dovednost pracovat s geometrickymi objekty v rovine i prostoru; 5. orientaci ve strukturovanych numerickych informadch. Zak 5. rocniku z~, kter'{ kona v ramci pi'ijimadho i'izenf na sti'edni skoly zakoncene maturitnf zkouskou test z matematiky, prokaze osvojeni nasledujfdch vedomosti a dovednosti: uzfva vedomostf a dovednostf pi'i i'esenf uloh z oblasti oboru pi'irozenych cfsel (operace s prirozenymi cfsly vcetne zaokrouhlenf a odhadu), rozumf elementarnfm pojmum (,o kolik",, kolikrat"), vnima vztahy a zavislosti mezi cfsly (rovnost, nerovnost), pracuje se zakladnfmi geometrickymi objekty (bod, pi'fmka a jejf casti, pravouheln fk, trojuhelnfk, jednoduchy osove soumerny utvar ve Ctvercove sfti), provadf jednoduche konstrukce (rovnobezka, kolmice, pravouhelnik, pravouhly, rovnoramenny a rovnostranny trojuhelnfk), mei'i vzdalenosti, pocita obvod obrazce a obsah obrazce pomod ctvercove site, uziva jednotek (delky, obsahu, hmotnosti a casu), rozpozna jednoducha telesa; pracuje se strukturovanymi daty (tabulka, 3 msmt.cz/ vzdelava n i/ zaklad n i-vzdelavan i/ ucitele-za kladn ich-skol-dostali-od-m in isterstvaskolstvi?highlightwords=osnovy+matematika Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 7

8 jednoduchy graficky model), resf elementarni slovni ulohy a jednoduche nestandardni aplikacni ulohy a problemy. Zak 7. rocnfku z~, kter'{ konc1 v ramci prijimaciho rizeni na strednf skoly zakoncene maturitni zkouskou test z matematiky, prokaze osvojeni nasledujicich vedomosti a dovednostf: uzfva vedomostf a dovednosti pri resenf uloh z oblasti cfselnych oboru (operace s prirozenymi, celymi a racionalnfmi cfsly), rozum i matematickym pojmum (nasobek, delitel, delitelnost, prvocfslo), uzfva elementarnfch zavislostf (prima a neprfma umernost, pomer, merftko, procenta), pracuje s geometrickymi objekty (bod, prfmka a jeji casti, rovinne utvary), provadf jednoduche konstrukce (trojuhelnfk, ctyruhelniky, shodna zobrazeni - osova a stredova soumernost), resf metricke ulohy (velikosti uhlu, obvod a obsah rovinnych utvaru, objem a povrch hranolu), ulfva jednotek delky, obsahu a objemu; pracuje se strukturovanymi daty (tabulka, grafy), resf elementarnf slovnf ulohy a jednoduche nestandardnf aplikacnf ulohy a problemy; ovlada ucivo nizsfch rocnfku (viz vedomosti a dovednosti overovane v testu pro uchazece z 5. rocnfku). Zak 9. rocniku Z~, kter'{ kona v ramci prijfmaciho rfzeni na strednf skoly zakoncene maturitnf zkouskou test z matematiky, prokaze osvojenf nasledujfcich vedomostf a dovednostf: uzfva vedomostf a dovednostf pri reseni uloh z oblasti cfselnych oboru (operace s prirozenymi, celymi a racionalnfmi cfsly), pracuje s promennou (elementarnf upravy vyrazu, funkcnf vztahy, grafy) a neznamou (v'(pocet nezname ze vzorce, resenf rovnic a jejich soustav), zpracovava data predkladana formou tabulek ci schemat a informace obsazene v textech. Resf elementarni slovni ulohy a jednoduche nestandardni aplikacni ulohy a problemy; pracuje s geometrickymi objekty (mnohouhelniky, kruznice, kruh, krychle, hranol, valec, jehlan), provadi konstrukce rovinnych utvaru, resi metricke ulohy v rovine a prostoru, uziva jednotek delky, obsahu a objemu; ovlada ucivo nizsfch rocniku (viz vedomosti a dovednosti overovane v testech pro uchazece z 5. a 7. rocnfku). Povolenymi pomuckami pri resenf didaktickeho testu z matematiky budou pouze r'{sovaci potreby a modre ci cerne pisici propisovaci tuzka. Uzivanf kalkulatoru a tabulek neni povoleno Uzpusobeni podminek konani zkousek pro uchazece se zdravotnim postizenim a zneryhodnenim Pro uchazece se zdravotnfm postizenim a znev'(hodnenim nebudou v ramci pilotniho projektu pripravovany modifikace zadani. o pripadnych uzpusobenfch ci jinem rezimu zkousek rozhodne reditel na zaklade posudku SPZ. 3.4 Organizace testovani a vyhodnoceni Termin a misto administrace zkousel< Pocet dnu administrace zkousek: 3, z toho 2 radne terminy testu a 1 nahradni term in testu, a to odlisne jednak pro uchazece o ctyrlete studium, jednak pro uchazece o sestilete a osmilete studium. Administrace testu probehne ve vsech skolach prihlasenych do pilotniho projektu (registrovanych skolach) v jednotnem case. Presne terminy zahajeni zkousek budou stanoveny do 31. brezna Misto administrace zkousek: registrovane stredni skoly Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 8

9 3.4.2 Rozsah a zpusob administrace zkousek Pocet testu realizovanych jednfm 2 uchazecem Metoda administrace zkousek tuzka - papfr Forma zadanf testu testov'( sesit v listinne podobe Predpokladany rozsah testovych sesitu: cesky jazyk pro zaky 5. rocnfku : 14 stran textu vcetne titulnf strany s instrukcemi Cesky jazyk pro zaky 7. rocnfku 14 stran textu vcetne titulnf strany s instrukcemi cesky jazyk pro zaky 9. rocnfku 14 stran textu vcetne titulnf strany s instrukcemi Matematika pro zaky 5. rocnfku stran textu vcetne titulni strany s instrukcemi Matematika pro zaky 7. rocniku stran textu vcetne titulnf strany s instrukcemi Matematika pro zaky 9. rocniku stran textu vcetne titulnf strany s instrukcemi Zpusob zaznamu reseni testovych uloh do zaznamoveho archu Maximalnf pocet uchazecu ve zkusebni die rozhodnutf skoly tak, aby bylo dosazeno efektivni ucebne ochrany proti opisovanf Balenf zadavad dokumentace pro zkusebni v zabezpecenem balenf pro max. 17 uchazecu (soucastf ucebny baleni budou testovy sesit ( TS), zaznamovy arch (ZA), prezencni listina (PL), protokol o prubehu zkousky v ucebne (PZU) a metodicke pokyny pro zadavatele do ucebny Delka administrace zkousky v ucebne: prfprava administrace 15 min vlastnf administrace 60min ukonceni administrace 10min Administraci testu v ucebne i'fdf zadavatel urceny reditelem skoly Administraci testu ve skole i'fdf reditel skoly V zajmu omezenf rizika neobjektivniho prubehu administrace testu jsou pro vykon funkce zadavatele stanovena tato doporuceni: a) zadavatel disponuje platnym osvedcenfm o zpusobilosti k v'(konu funkce zadavatele pfsemnych zkousek spolecne casti maturitni zkousky; b) zadavatel se i'idi metodickymi pokyny pro zadavatele vydanymi Centrem Pfihl<iseni skol a registrace uchazecu Pfihltiseni skoly Rozhodnuti o prihlasenf skoly do pilotnfho overovanf oznamf reditel skoly mistne pi'fslusnemu krajskemu uradu nebo magistratu do 30. zarf Pro registraci skol maji krajske urady k dispozici tabulku, do ktere skoly vyplnf udaje, ktere jsou pro Centrum dulezite z hlediska importu do informacnfho systemu. Reditel skoly muze prihlc~sit pouze nektere obory vzdelanf. Prihlaseni skoly do centralnfho informacnfho systemu provede Centrum na zaklade seznamu skol, kter'( preda pi'fslusny krajsky urad Centru, nejpozdeji do 31. rfjna registraci skoly do centralnfho systemu bude reditel registrovane skoly vyrozumen em. Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 9

10 Nejpozdeji 17. brezna 2015 zpi'istupni Centrum i'editelum skol informacni system CERTIS pro import pi'ihlasenych uchazecu. Postup pi'ihlasovani uchazecu vyuziva obdobnych procesu, ktere skoly vyuzivaji v ramci maturitni zkousky, jsou jim tedy zname a mely by pro ne byt rutinni zalezitosti. Metodicky pokyn pro pi'ihlasovani bude pi'edan i'editelum skol nejpozdeji 28. unora Registrace ucltazecu a jejiclt zkousek Uchazec pouzije k pi'ihlaseni formular pi'ihlasky nove stanoveny M~MT pro skolni rok 2014/2015. Na pi'ihla5ce muze uchazec uvest dve skoly, na ktere se hlasi. Do pi'ihlasky uchazec uvede nazev a adresu skoly a k6d a nazev oboru vzdelani. Vyplnenou pi'ihlasku, podepsanou zakonnym zastupcem uchazece, uchazec okopiruje a obe identicka vyhotoveni uchazec a zakonny zastupce podepisi. Vyplnenou a podepsanou pi'ihlasku zasle uchazec skolam uvedenym v pi'ihla5ce. Na pi'ihla5ce bude uveden souhlas uchazece se zpracovanim udaju Centrem. Skola, ktere uchazec pi'ihlasku podal, vyznaci ve formulari evidencni cislo pi'ihlasky v rozsahu 1 az 999. Reditel skoly, na niz uchazec podal pi'ihlasku, nebo jim poverena osoba prihlasi uchazece do informacniho systemu Centra importem datove tabulky v pozadovane struktui'e. Reditel tak ucini prostym vlozenim datove tabulky (dale blize specifikovane) do okna importu. Import musi byt proveden samostatne pro skupiny uchazecu jednotliv'fch rocniku zakladni skoly, tedy samostatne pro zaky 5., 7. a 9. rocniku. Postup importu bude podrobne uveden v metodickem pokynu pro pi'ihlasovani. ~kola pozve k vykonani zkousky v radnem terminu testu (16. dubna nebo 20. dubna) uchazece, kterf ji uvedli v prihliisce jako prvni v poradi. ~kola dale pozve k vykonani zkousky v nahradnim terminu testu uchazece, kteri ji uvedli jako druhou v poradi, za podminky, ie skola, kterou uvedli jako prvnf v poradi, se pilotnfho overovani neucastni. lnformaci o iadch podle vety druhe tohoto odstavce preda Centrum skole do 31. brezna Uchazece, ktefi se z duvodu hodnych zretele nemohli zucastnit prijimad zkousky v radnem terminu testu, prihlasi reditel k nahradnimu terminu testu do 21. dubna v pi'ipadech, kdy se uchazec nemuze pi'ijimacich zkousek ucastnit ani v i'adnem, ani v nahradnim terminu testu, bude uplatnen postup obdobny jako u pi'ijimaci zkousky podle 60 odst. 11 skolskeho zakona. Reditel skoly stanovi pro jeji vykonani nahradni termin uchazeci, kter'f se pro vazne duvody k prijimaci nebo talentove zkousce v urcenem terminu nedostavi a svoji neucast i'adne pisemne omluvi i'editeli skoly nejpozdeji do 3 dnu po terminu stanovenem pro pi'ijimaci nebo talentovou zkousku. Zkouska v nahradnim terminu se kona nejpozdeji do 1 mesice po terminu konani i'adne pi'ijimaci nebo talentove zkousky; pro takoveho uchazece ponecha misto v ramci prvniho kola pi'ijimaciho i'izeni (podle cl. 4 odst. 5 vyhi<heni). Struktura datove vety uchazece: Uchazec je v informacnim systemu IS CERTIS veden pod identifikacnim cislem uchazece (10 zaka). lmportovana datova tabulka bude obsahovat pro kazdeho uchazece jeden datov'f radek s nasledujici strukturou udaju: Poloika Parametry poloiky Evidencni Cislo pi'ihlasky Cislo v rozsahu 1 az 999 Jmeno uchazece Textovy i'etezec o deice max. 30 znaku Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 10

11 Polofka Parametry polofky Prfjmeni uchazece Textovy i'etezec o deice max. SO znaku Datum narozeni Datum ve form«hu DD.MM.RRRR Misto narozeni (stat) Textovy i'etezec o deice max. 30 znaku Adresa trvaleho pobytu Textov'{ i'etezec o deice max. 80 znaku ve formatu: obec; ulice; cislo i'adove/cislo popisne; kraj Ciselne oznalenf rolniku Jednociferne lislo (5, 7, nebo 9) zakladni skoly Oznaceni ucebny pro Textovy i'etezec o deice 10 znaku - pokud neni skladba uceben konani zkousky v okamziku pi'ihlasovani jasna, doporucuje se pouzit, fiktivni" ucebny a jim pak pro konani zkousky pi'ii'adit skutecne ucebny Obor vzdelani K6dove oznaceni oboru vzdelani podle Prilohy c. 1 narizeni vlady c. 211/2010 Sb., o soustave oboru vzdelani v zakladnim, sti'ednim a vyssim odbornem vzdelavani Poi'adf zajmu uchazece Poradove cfslo skoly z prihlasky (1, nebo 2) IZO zakladni skoly ldentifikacni cislo zarfzeni uvedene v Rozhodnuti o zarazeni do rejsti'iku (udaj uvedeny v pravem hornfm rohu druhe strany prihlasky) Termin uzaverky registrace uchazecu reditelem skoly pro radny termfn testu bude stanoven na 25. brezna 2015, pro nahradni termfn testu pak na 21. dubna Pi'fpadne dodatecne upravy v registraci uchazecu muze reditel provest v informacnim systemu po dohode s Centrem pro radny termin testu do 31. brezna Pro nahradni termfn testu musi byt registrace ukoncena nejpozdeji 21. dubna Hodnocenf ul oh, zaznam vysledku a j ejich zpracovanf Vyhodnoceni vysledku Zaznamove archy budou neprodlene po ukonceni zkousky skenovany a odeslany pomoci duplexniho skeneru datoveho digitalizacniho terminalu (DDT) do Centra. Uzavrene testove ulohy budou vyhodnocovany automaticky informacnim systemem Centra podle klice spravnych i'eseni. Otevrene testove ulohy budou vyhodnocovat Centrem urceni hodnotitele otevi'enych uloh (tzv. rateri) podle metodiky pro hodnotitele zpracovane Centrem. Hodnoceni bude probihat anonymne, elektronicky pres webove rozhrani. Kazdou ulohu budou hodnotit nezavisle dva ratefi. V pi'fpade neshody rateru rozhoduje o hodnoceni vedouci hodnotitel (superrater) Zpr acovani vysledku zkousek a zakladni VJistupni sestava vysledku pro skoly Vysledky zkousek budou zpracovany centralne. Kazda z registrovanych skol obdrzi v terminu podle harmonogramu v'{stupni sestavu s v'{sledky jednotliv'{ch uchazecu, a to v clenenf po rocnicich zakladnich skol (samostatne pro zaky s., 7. a 9. rocniku) a po oborech vzdelan r. Skala obddi vysledky vsech uchazecu, tedy jednak tech, ktei'i ji volili jako prvni, jednak tech, ktei'i si ji vybrali jako nahradni variantu. Wsledky zkousek obdrzi skola ve formatu pdf (dokument bude k dispozici v knihovne projektu) a take ve formatu xis. Centrum pro zjist'ovimi vysledkll vzdeliwani 11

12 Vysledkova sestava bude obsahovat minimalne nasledujlci udaje: Polozka Evidencni cislo pi'ihlasky Parametry polofky Cislo v rozsahu 1 az 999 (ziskane z formulai'e pi'ihlasky) ID zaka Sedmimistny interni systemov'( identifikator uchazece Cislo oznacujici rocnik zakladni skoly Jednociferne cislo (5, 7, nebo 9) Den konani zkousky Datum konani zkousky Obor vzdelani K6dove oznaceni oboru vzdelani podle Pi'ilohy c. 1 nai'izeni vlady c. 211/2010 Sb., o soustave oboru vzdelani Bodove hodnoceni testu z CJL Procentni uspesnost v testu z CJL Poi'adi uchazece v ramci skoly a oboru vzdelani podle dosazene procentni uspesnosti v testu z CJL Percentilove umisteni uchazece v ramci oboru vzdelani podle procentni uspesnosti v testu z CJL Bodove hodnoceni testu z MA Procentni uspesnost v testu z MA Poi'adi uchazece v ramci skoly a oboru vzdelani podle dosazene procentni uspesnosti v testu z MA Percentilove umisteni uchazece v ramci oboru vzdelani podle procentni uspesnosti v testu z MA Vyrok o uspesnosti absolvovani pi'ijimadch testu (tento udaj ma pouze informativni hodnotu, 0 hranici uspesnosti rozhoduje i'editel skoly v ramci jim vyhlasenych kriterii hodnoceni) v zakladnim, sti'ednim a vyssim odbornem vzdelavani Cislo cele; pocet ziskanych bodu celkem Cislo; podil dosazeneho hodnoceni a maximalniho bodoveho zisku v testu {50 bodu) nasobeny 100 a zaokrouhleny na dve desetinna mista Cislo cele Cislo; zaokrouhleno na jedno desetinne misto Cislo cele; pocet ziskanych bodu celkem Cislo; podil dosazeneho hodnoceni a maximalniho bodoveho zisku v testu (SO bodu) nasobeny 100 a zaokrouhleny na dve desetinna mista Cislo cele Cislo; zaokrouhleno na jedno desetinne misto Textovy i'etezec; povolene hodnoty: Uspel, Neuspel, prazdna hodnota; Vyrok Uspei/Neuspel bude vydan na zaklade nasledujicich kriterii:,uchazec uspel v pi'ipade, ze jeho bodove hodnoceni dosahlo minimalne hodnoty cut-off score stanoveneho pro zkousku (test) v obou zkouskach, v ostatnfch pi'ipadech uchazec neuspel." Zaverecna zprava Centrum zpracuje souhrnnou zaverecnou zpravu se sumarizaci, srovnanim a komentarem za vsechny skoly a sku piny oboru vzdelani a pi'eda ji MSMT a krajum nejpozdeji do 13. cervna Zaverecna zprava bude obsahovat komentai' popisujid metodiky a postupy vypocru, vysvetleni pojmu. Centrum pro zjist'ovani vysledkll vzdelavani 12

13 V analyticke casti budou zpracovana agregovana data samostatne za skoly i predmety, za jednotlive rocniky zakladni skoly uchazecu, terminy konani, a to souhrnne za oba terminy radneho terminu testu, v nasledujicim formatu: Poloika Predmet Rocnik zakladni skoly Datum konani zkousky Skala Udaje za obor vzdelani a skolu Pocet prihlasenych v ramci skoly Pocet konajicich zkousku v ramci skoly Prumerna uspesnost v ramci skoly Smerodatna odchylka uspesnosti v ramci skoly Median uspesnosti v ramci skoly Percentilove umisteni skoly podle prumerne uspesnosti v ramci kraje Pocet uspesnych v ramci skoly Udaje za obor vzdelani a kraj Pocet prihlasenych v ramci kraje Pocet konajicich zkousku v ramci kraje Prumerna uspesnost v ramci kraje Smerodatna odchylka uspesnosti v ramci kraje Median uspesnosti v ramci kraje (prazdne pole) Pocet uspesnych v ramci kraje Udaje za skupinu oboru vzdelani a skolu Pocet prihlasenych v ramci skoly Pocet konajicich zkousku v ramci skoly Prumerna uspesnost v ramci skoly Smerodatna odchylka uspesnosti v ramci skoly Median uspesnosti v ramci skoly Percentilove umisteni skoly podle prumerne uspesnosti v ramci kraje Pocet uspesnych v ramci skoly Parametry poloiky Matematika nebo cesky jazyk a literatura 5., 7. nebo 9. Datum ldentifikace skoly Pocet radku podle poctu oboru vzdelani v ramci skoly, predmetu, rocniku zakladni skoly uchazecu a data konan i zkousky Udaj zalozeny na doporucene hranici minimalni uspesnosti (nebude odpovidat skutecnosti; reditele mohou vyhlasit minimalni hranici uspesnosti na zaklade vlastniho rozhodnuti odlisne) Srovnavad radky pro obor vzdelan i a kraj Udaj zalozeny na doporucene hranici minimalni uspesnosti (nebude odpovidat skutecnosti; reditele mohou vyhlasit minimalni hranici uspesnosti na zaklade vlastniho rozhodnuti odlisne) Pocet radku podle poetu skupin oboru vzdelani v ramci skoly, predmetu, rocniku zakladni skoly uchazecu a data konani zkousky Udaj zalozeny na doporucene hranici minimalni uspesnosti (nebude odpovidat Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdehivani 13

14 Poloika Udaje za skupinu oboni vzdelani a kraj Pocet pi'ihlasenych v ramci kraje Pocet konajicich zkousku v ramci kraje Prumerna uspesnost v ramci kraje Smerodatna odchylka uspesnosti v ramci kraje Median uspesnosti v ramci kraje (prazdne pole) Pocet uspesnych v ramci kraje Parametry poloiky skutecnosti; i'editele mohou vyhlasit minimalni hranici uspesnosti na zaklade vlastniho rozhodnuti odlisne) Srovnavad i'adky pro skupinu oboru vzdelani a kraj Udaj zalozeny na doporucene hranici minimalni uspesnosti (nebude odpovidat skutecnosti; i'editele mohou vyhlasit minimalni hranici uspesnosti na zaklade vlastniho rozhodnuti odlisne) Pozn.: Pokud ma skola pouze jed en obor vzdelani v ramci skupiny oboru, budou datove radky v casti oboru vzdelani a v casti sku piny oboru vzdelani stejne. Analyticka tabulka bude po zpracovani dat na zaklade struktury oboru a skupin oboru upravena tak, aby byla co nejprehlednejsi. Skupiny oboru vzdelan f urcf Centrum obdobne jako pro maturitni zkousku. Mira podrobnosti a rozsahu analytickych vystupu bude v prubehu pi'ipravy projektu konzultovana s dlovymi skupinami a v'fstupy budou prizpusobeny jejich efektivnim pozadavkum Zpetna vazba pro zakladni skoly Na zaklade udaju z prihlasek a v'fsledku zkousek zpracuje Centrum informace pro zakladni skoly. Pro kazde IZO skoly bude pripravena tabulka obsahujid nasledujid udaje: Polofka Predmet Prumerna uspesnost prvniho kvartilu zaku skoly, ktei'i konali test Prumerna uspesnost druheho kvartilu zaku skoly, ktei'i konali test Prumerna uspesnost tretiho kvartilu zaku skoly, kteri konali test Prumerna uspesnost ctvrteho kvartilu zaku skoly, ktei'i konali test Cista neuspesnost Parametry poloiky Matematika nebo cesky jazyk a literatura Cislo; podil dosazeneho hodnoceni a maximalniho bodoveho zisku v testu nasobeny 100 a zaokrouhleny na dve desetinna mista Cislo; podil dosazeneho hodnoceni a maximalniho bodoveho zisku v testu nasobeny 100 a zaokrouhleny na dve desetinna mista Cislo; podil dosazeneho hodnoceni a maximalniho bodoveho zisku v testu nasobeny 100 a zaokrouhleny na dve desetinna mista Cislo; podil dosazeneho hodnoceni a maximalniho bodoveho zisku v testu nasobeny 100 a zaokrouhleny na dve desetinna mista Cislo; podil Z<iku skoly, ktei'i v testu neuspeli, a zaku, ktei'i test konali, nasobeny stem a zaokrouhleny na dve destinna mista Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 14

15 3.4.5 Zkusebni dokumentace, jeji ryt oba a distribuce do skol Pro dosazeni maximalni miry srovnatelnosti podminek budou skolam predany jednotne metodiky pro administraci zkousek ve skolach Radny termin testri Pro radny termin testu budou testove sesity (TS), zaznamove archy (ZA), prezencnf listina (PL), protokol o prubehu zkousky v ucebne (PZU) a metodicke pokyny pro zadavatele do ucebny vyrabeny centralne v tiskovem a kompletacnim centru Centra. Jednotliva baleni po ucebnach budou obsahovat jeden metodicky pokyn pro zadavatele PZU, jednu PL a TS a ZA podle poctu uchazecu prihlasenych skolou do predmetne ucebny. Baleni preda Centrum nejpozdeji 14. dubna 2015 prislusnym krajskym uradum ci magistratu. Baleni pro skolu budou opatrena bezpecnostnimi prvky. 0 strukture bezpecnostnich prvku budou reditele skol a krajske urady a magistrat informovani nejpozdeji do 13. dubna Reditel skoly si zkusebni dokumentaci vyzvedne : 15. dubna pokud organizuje minimalne jednu zkousku pro sestilete nebo osmilete gymnazium; 17. dubna 2015 nebo 20. dubna pokud organizuje zkousky pouze pro Ctyrlete obory vzdelani. Personalizovane dokumenty (ZA) jsou pro pripad reseni krizov'f'ch situad k dispozici v datovem digitalizacnim terminalu (DDT). Pomod DDT lze vytisknout i duplikaty PL a PZU Nahradni term in testri Pro nahradni termin testu budou obdobne jako u radneho terminu testu testove sesity (TS), zaznamove archy (ZA), prezencni listina (PL), protokol o prubehu zkousky v ucebne (PZU) a metodicke pokyny pro zadavatele do ucebny vyrabeny centralne v tiskovem a kompletacnim centru Centra, a to v rozsahu podle prihlasek. Zkusebni dokumentace bude tedy vytistena a zabalena pro uchazece, kteri uvedli v prihlasce jako prvni v poradi skolu, ktera se pilotniho overovani neucastn i, a jako druhou skolu do pilotniho overovani prihlasenou. Tato dokumentace pro nahradni termin testu bude pripravena k vyzvednuti ve stejnych termlnech jako dokumentace pro radne terminy testu. Pro uchazece dodatecne prihlasene k nahradnfmu terminu testu 21. dubna 2015 budou digitalizovane dokumenty, Pl a PZU pripraveny pro tisk v DDT. Testove sesity pro tyto uchazece budou k dispozici v knihovne dokumentu IS CERTIS. TS budou opatreny casovym zamkem. 0 terminu zpristupneni testovych sesitu k tisku budou reditele Skol informovani em a zpravou v IS CERTIS. V pripade, ze ma skola k dispozici pro nahradni term in testu centralne tistenou dokumentaci (tedy i TS), muze TS pro dodatecne prihlasene uchazece ziskat tak, ze centralne vytistene TS okopiruje v potrebnem poctu Spolecne informace Zkouskou se rozumi zkusebni predmet a rocnik zakladni skoly, pro kter'f' je zkusebni dokumentace pripravena. K oznaceni jednotliv'f'ch zkousek bude pouzita nasledujid syntaxe: Priklady syntaxe oznaceni zkousek (tato oznaceni budou pouzita na zkusebni dokumentaci a v datovych vystupech): MA9_20 = zkouska z matematiky pro zaky 9. rocniku zakladni skoly konana 20. dubna. 07 _16 = zkouska z ceskeho jazyka a literatury pro zaky 7. rocniku zakladni skoly konana dne 16. dubna. Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 15

16 Zkusebni dokumentace uchazece Zkusebnf dokumentace uchazece obsahuje: Testov sesit s instruktaznf uvodnf stranou, na nfz bude k dispozici pole pro zapis Evidencnfho cfsla prihlasky uchazece. Toto opatrenf zajistf identifikovatelnost testoveho sesitu a umoznf, zejmena u zaku 5. a 7. rocnfku, eliminovat vyrazne excesy, napr. vlivem nervozity, kdy uchzece nezvladne prepis do zaznamoveho archu, ale ulohy pi'itom i'esil v testovem sesite spravne. Zaznamov arch s polem pro zapis Evidencniho cisla prihhuky uchazece. Zaznamov arch bude tisten jako personalizovany dokument s carov mi k6dy. ldentifikace uchazece je provedena prostrednictvfm dvou zakladnfch k6du: ID zaka - internf systemovy identifikator uchazece (na zaznamovem archu je tisten ve tvaru caroveho k6du a ve tvaru cfsla v pravem hornfm roku), Evidencnf Cislo prihlasky uchazece - Cislo z evidence prihlasek skoly (trojmfstne Cislo od 1 do 999) umoznujfd snadne vizualnf prirazenf zaznamoveho archu ke jmenu uchazece podle prezencnf listiny. Aby bylo dosazeno maximalnf jistoty spravneho prirazenf uchzaece k zaznamovemu archu, je na listech zaznamoveho archu pole urcene pro zapis tohoto identifikatoru uchazecem. Metodika administrace zkousky vyzaduje, aby zadavatel rozdal zaznamove archy uchazecum podle prezencnf listiny. Pri rozdavanf se bude Ffdit prave Evidencnfm cfslem prihlasky uchazece. Aby nedoslo ke zbytecnemu omylu, provede zadavatel kontrolu spravnosti pi'irazenf tak, ze kazdeho uchazece pozada, aby do vyse uvedeneho pole zapsal Evidencnf cfslo prihlasky uchazece, ktere mu z prezencnf listiny nadiktuje. Vizualnfm porovnanfm takto zapsaneho k6du a k6du vytisteneho na zaznamovem archu muze byt snadno a rychle identifikovana nedostatecnost pri rozdavanf. Zadavatel dale pozada uchazece, aby do vymezeneho mfsta ZA a TS zapsal sve jmeno a pi'fjmenf. Podai'f-li se v ramci administrace zkousky spravne priradit zaznamove archy uchazecum, probehne cele dalsf zpracovanf a vyhodnocenf zcela bezchybne a bez jakekoli administrativnf zateze skoly. Proces digitalizace a vyhodnocenf je nastaven tak, ze vse probfha pod jedinym identifikatorem, a tfm je ID zaka. V pi'fpade, ze dojde z jakehokoli duvodu k poskozenf zaznamoveho archu takovou merou, ze by hrozilo nebezpecf jeho chybneho skenovanf nebo by skenovanf bylo zcela znemozneno, rna skola moznost prostrednictvfm datoveho digitalizacnfho terminalu (DDT) vytisknout duplikat konkretnfho zaznamoveho archu a udaje z poskozeneho zaznamoveho archu do duplikatu protokolarne prepsat. Tfm je zajistena bezpecna cesta transferu dat pro vyhodnocenf Zkusebni dokumentace pro zkusebnf ucebnu Zkusebnf dokumentace ucebny obsahuje: zkusebnf dokumentaci uchazecu (zpravidla 17; podle poctu uchazecu rozsazenych systemem IS CERTIS do ucebny); prezencnf listinu (obsahuje v cet prihlasenych uchazecu s Evidencnfm cfslem prihlasky uchazece a ID zaka, tj. internf, systemem pridelovane Cislo a mfsto pro podpis uchazece). v pi'fpade nahradnf dokumentace (duplikatu), a tedy i dokumentace pro nahradnf termfn testu, je uvedeno pouze ID zaka. Pole pro podpis je mozne vyuzft v prfpade, ze se skola rozhodne posflit auditovatelnost zkousky; protokol o prubehu zkousky v ucebne; pokyny pro zadavatele (pokyny budou mft zadavatele k dispozici rovnez predem- Centrum je preda Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani Jankovcova 933/63, Praha 7, tel. :

17 rediteli skoly do 28. unora 2015); V'{cetku obsahu baleni. Dokumenty pro zkusebnf ucebnu budou zabaleny samostatne Zkusebni dokumentace pro skolu: Zkusebnf dokumentace pro skolu obsahuje: zkusebnf dokumentace zkusebnfch uceben (oddelene po zkusebnfch predmetech); vycetku obsahu baleni. Zkusebnf dokumentace pro skolu je zabalena v bezpecnostnf prepravce nebo v bezpecnostnf prepravnf tasce a je opati'ena bezpecnostnfmi prvky (plomby, prelepky) Vyroba zkusebni dokumentace, jeji kompletace a baleni Vyroba, kompletace a balenf zkusebnf dokumentace pro radny termfn testu budou provedeny vyrobnfmi kapacitami Centra. Na veskere procesy budou primerene aplikovany bezpecnostnf opati'enf a postupy shodne s metodikou V'{roby zkusebnf dokumentace pro spolecnou cast maturitnf zkousky. Centrum v tomto smyslu poskytuje garanci ochrany obsahu zkusebnf dokumentace do doby jejfho predanf krajskym uradum ci magistratu pro listinnou podobu (tedy pro radny termfn testu) a do doby uvolnenf zkusebnf dokumentace pro tisk skolam pro digitalnf podobu zadanf pro nahradnf termfn testu. V'{roba a balenf zkusebnf dokumentace budou realizovany die udaju poskytnutych skolami v ramci prihlasovanf (registrace) uchazecu (viz vyse) Distribuce zkusebni dokumentace Centrum zajistf distribuci zkusebnf dokumentace pro radny i nahradnf termfn testu v rozsahu prihlasek krajskym uradum a magistratu. Zkusebnf dokumentace bude balena samostatne pro jednotlive termfny a predmety. Pro nahradnf termfn testu bude vyrobena dokumentace pro uchazece, kterf uvedli v prihlasce jako prvnf v poradf skolu, ktera se pilotnfho overovanf neucastnf, a jako druhou skolu do pilotnfho overovanf prihlasenou. Pro uchazece, ktere skola prihlasf dodatecne (21. dubna 2014) k nahradnfmu termfnu testu, ulozf Centrum digitalizovane dokumenty (zaznamov arch, prezencnf listinu a protokol) do informacnfho systemu datovych digitalizacnfch terminalu (DDT), ze kter'{ch si skola poti'ebne dokumenty vytiskne na kalibrovane tiskarne DDT (digitalizovane dokumenty musf b'{t vytisteny na kalibrovane tiskarne). Testove sesity pro dodatecne prihlasene uchazece skola vyrobf okopfrovanfm testovych sesitu distribuovanych pro uchazece prihlasene v radnem termfnu testu. Pokud skola nebude mit k nahradnfmu terminu testu prihlaseny zadne uchazece v radnem termfnu, poskytne jf Centrum testove sesity pro zkousky konane 24. dubna 2014 elektronicky ulozenfm do knihovny IS CERTIS. Z duvodu bezpecnosti budou takto ulozene testove sesity opatreny casovym zamkem, kter'{ umoznf jejich tisk az ve stanovenem termfnu. Okamzikem uvolnenf casoveho zamku zkusebnf dokumentace prechazf nebezpecf prozrazeni obsahu zkusebnf dokumentace na skolu Vystupnf dokumentace a data Vyhodnocenf prijimacfch zkousek probehne v Centru, zucastnenym stranam budou v uvedenych termfnech poskytnuty nasledujicf vystupnf materialy: Centrum pro zjist'ovimi vysledku vzdelavimi 17

18 a) vystupnf sestava s v'{sledky jednotlivych uchazecu ve formatu pdf a xis: 1) pro sestileta a osmileta gymnazia 20. dubna 2015 do pro radny termfn testu a 28. dubna 2015 do pro nahradnf termfn testu; 2) pro Ctyrlete obory studia 24. dubna 2015 do pro radny termfn testu a 28. dubna 2015 do pro nahradnf termfn testu. b) souhrnna zaverecna zprava se sumarizad, srovnanfm a komentarem za vsechny skoly a skupiny oboru vzdelanf (do 13. cervna 2015); c) vsechna data zfskana ze zpracovanf (do 27. cervna pouze skohim). 3.5 Uzivatelska podpora, informacni obsluznost skol a zainteresovane vefejnosti Ilustracni testy llustracnf didakticke testy pro zkousky z ceskeho jazyka a literatury a matematiky budou skolam dodany ve formatu umoznujfdm jejich publikaci na webovych strankach (v ruznych verzfch pro zaky 5., 7. a 9. rocnfku a v obtfznosti srovnatelne s didaktickymi testy urcenymi pro prijfmad zkousky). K ilustracnfm testum bude dodana kompletnf testova dokumentace (zaznamovy arch pro zapis odpovedf uchazece, klfc spravnych resenf, pokyny pro zadavatele, pokyny pro hodnotitele), vse v elektronicke podobe Uzivatelska podpora zapojenych skol Uzivatelska podpora zapojenych skol bude zajistena prostrednictvim helpdesku Centra. Cinnost helpdesku bude zahajena okamzikem predani ilustracnfch testu skolam, bude tedy zahrnovat i podporu procesu prihlasovani uchazecu. Sluzby helpdesku budou poskytovany v pracovnfch dnech od 7.30 do hod. V jednotlivych termfnech realizace prijfmadch zkousek (v obdobf konanf zkousek) bude pracovni doba prodlouzena od 6.00 do a bude navysen pocet pracovnfku tohoto utvaru Dokumentace pro registrovane stredni skoly Centrum preda skolam elektronicky ulozenim do knihoven informacniho systemu CERTIS: a) pokyny pro prihlasovanf Pokyny pro prihlasovanf budou obsahovat podrobny navod na registraci uchazecu prihlasenych k prijimadm zkouskam do informacnfho systemu CERTIS. b) pokyny pro reditele (poverenou osobu) Pokyny pro poverenou osobu budou obsahovat informace o vlastnostech testu a popis prubehu testovanf. Pokyny budou dale obsahovat navod pro obsluhu DDT pracoviste pro digitalizaci zkusebni dokumentace. c) pokyny pro zadavatele Pokyny pro zadavatele budou predany zvlast' pro cesky jazyk a literaturu a zvlast' pro matematiku. Pokyny pro zadavatele (testove prfrucky pro zadavatele testu ve skole) budou obsahovat informace o vlastnostech testu, jejich spravnem pouzitf a popis prubehu testovanf. Strucne pokyny pro zadavatele Centrum pro zjist'ovimi vysledkll vzdelavani 18

19 obsahujfd podrobny scenai' administrace zkousky v ucebne (vynatek z testove pi'frucky) budou soucastf zkusebnf dokumentace pro ucebnu. d) pokyny pro hodnotitele Hodnotitelum otevi'enych uloh budou pi'edany pokyny obsahujid podrobny postup hodnocenf vsech otevi'enych uloh. u kazde ulohy bude uveden maximalnf bodovy zisk vcetne bodovanf castecnych i'eseni. Bodovany budou pouze spravne odpovedi, v nekterych pi'fpadech take castecna resenf. Nespravne odpovedi nebudou penalizovany Informacni seminar pro registrovane skoly Centrum zorganizuje v termfnu od 13. do 30. ledna 2015 pro registrovane strednf skoly informacnf seminare v predpokladane deice 2 az 3 hodin Marketingova, medialni a PR podpora projektu Marketingova, medialnf a PR komunikace je pine v kompetenci skol. Centrum zajistf skolam potrebnou informacnf soucinnost, samo vsak nebude bez vedomf ci vyzvy skol nebo kraju tuto cinnost vykonavat. Dulezite termfny a zakladnf informace, vcetne vyhlasenf pilotnfho overovanf, budou uvedeny na webove adrese 4 HARMONOGRAM Akce, cinnost Term in Stanovenf podrobnostl k organizaci konanf do jednotneho testu Prihlasenf strednich skol k overovanl mfstnlmu do krajskemu uradu Pi'edanf seznamu skol (ucastnfdch se overovanf) do od KU a MHMP Centru lnformacnf seminare pro registrovane skoly v obdobf od do Poskytnutf ilustracnich testu + vyhlasenf kriterii do prijimadho i'fzeni reditelem skoly Odevzdanf prihlasek uchazecu skolam do Odpovednost Centrum skoly KU (MHMP) Centrum Centrum uchazec Zpi'fstupnenf aplikace vis CERTIS pro import dat Pi'edanf udaju z pi'ihlasek uchazecu Centru do , pro nahradni term in Termfn pro upi'esnenf prihlasek v IS CERTIS do testu do Centrum skoly skoly Dodanf personalizovanych dokumentu zkusebnf do dokumentace v listinne podobe distribucnfm centrum Prevzetf zkusebnf dokumentace od KU gymnazia; Centrum skoly Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 19

20 Akce, cinnost Termin (20. 4.)- ostatnf obory Termfny konanf jednotnych testu i'adny term in testu: pro 61eta a Sleta gymnazia, pro 41ete obory; nahradni termin testu: pro vsechny obory Pi'edanf pi'ihlasek Centru k nahradnfmu termfnu do testu Dodanf elektronicke zkusebnf dokumentace pro do nahradnf termfn testu Termfn pi'edanf v'(sledku skolam v'(sledky testu konanych pro 61eta a 81eta gymnazia (termfn konanf ), v'(sledky testu konanych pro 41ete obory (termfn konanf ); v'(sledky testu konanych v nahradnfm termfnu testu (termfn konanf ) pro vsechny obory Pi'edanf souhrnne zaverecne zpravy se do sumarizad, srovnanfm a komentai'em za vsechny skoly a sku piny oboru vzdelanf Pi'edanf dat zfskanych ze zpracovanf overovanf do jednotnych testu Odpovednost skoly skoly Centrum Centrum Centrum SEZNAM PRrLOH Pi'floha 1- Soubor testovych uloh z ceskeho jazyka a literatury- samostatny dokument Prfloha II - Soubor testov'(ch uloh z matematiky- samostatny dokument V Praze dne 15. zarf 2014 Jii'f Zfka i'editel Centra Centrum pro zjist'ovani vysledku vzdelavani 20

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více