Psychologické aspekty řidičů HZS u SŽDC s.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologické aspekty řidičů HZS u SŽDC s.o."

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Psychologické aspekty řidičů HZS u SŽDC s.o. Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie Autor: PhDr. Yvona Dobrovská 2013

2 Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a použila v ní pouze uvedené prameny a literaturu: V České Třebové

3 Obsah Úvod 5 I. Teoretická část 6 1. Příslušník HZS u SŽDC s.o Historie, poslání a výkon služby HZS Odbornost řidičů HZS Pracovní funkce příslušníků HZS Praktické dovednosti řidičů Psychická způsobilost řidičů HZS u SŽDC Směrnice SŽDC č Psychologická vyšetření Osobnost řidiče a kritéria jejich výběru Psychologické aspekty dopravních nehod Pozornost a nepozornost Emoce, agrese a psychické stavy řidičů Struktura osobnosti řidiče a věk Zátěžové situace a stres Rozhodování a psychologická přednost 31

4 II. Výzkumná část Cíl výzkumu a výzkumné otázky Typ výzkumu a použité metody Zkoumaný soubor Výsledky Diskuse Závěr Souhrn 42 Použitá literatura 44 Přílohy

5 ÚVOD Pracuji jako psycholog na psychologickém pracovišti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Provádím dopravně-psychologická vyšetření většiny profesí pracujících u naší organizace. Proto jsem si pro svoji závěrečnou práci zvolila zkoumání profilu jedné z nich hasiče - řidiče. Jedná se o náročnou profesi, která je součástí hasičské záchranné služby (HZS), jež je součástí naší organizace. Železniční hasiči přicházejí na naše pracoviště jak při vstupních psychologických vyšetřeních, tak při kontrolních a mimořádných vyšetřeních, takže jsem měla možnost získat dostatek teoretických i praktických údajů potřebných pro tuto práci. Toto téma jsem zvolila také proto, že hasič řidič musí splňovat řadu kritérií po stránce fyzické, psychické a odborné, jsou na něho kladeny zvýšené požadavky z hlediska schopností, znalostí, dovedností a psychických předpokladů, jako je vysoká míra emoční stability, sebekontroly, zodpovědnosti, míry rizika atd. Taková profese je z pohledu dopravní psychologie velmi zajímavým tématem. Práci jsem rozdělila na dvě části teoretickou a výzkumnou. Teoretická část mapuje historii a poslání hasičské záchranné služby, zaměřuje se na odbornost a praktické dovednosti hasičů - řidičů v rámci jednotek požární ochrany (JPO). Dále jsou v ní vymezeny požadavky a stanovena kritéria výběru na posouzení psychické způsobilosti hasičů řidičů. Závěrečná část teoretické části je věnována psychologickým aspektům, které souvisí se vznikem dopravních nehod, jako například nepozornost, emoce a agrese za volantem. V praktické části pak zkoumám, jak se hasič - řidič se zátěžovými situacemi a stresem vyrovnává a zda zátěžové situace mají vliv na jeho koncentraci při řízení a jakých nejčastějších chyb se při řízení vozidla dopouští. Přitom bylo nutné zohlednit i to, že na jeho jednání mají kromě aspektů působících na každého standardního řidiče vliv i aspekty související s jeho prací hasiče.

6 I. Teoretická část 1. Příslušník HZS u SŽDC s.o Historie, poslání a výkon služby HZS Počátky dnešní Hasičské záchranné služby (HZS) na železnici se datují rokem 1953 a jsou úzce spjaté jak s tehdejšími právními a technickými předpisy pro provoz a ochranu železnice, tak i s právními předpisy upravujícími od roku 1953 postavení a úkoly jednotek požární ochrany. Požární ochrana na železnici byla až do roku 1952 zajišťována pouze dobrovolnými sbory, zřizovanými jen ojediněle ve větších provozovnách. V dubnu 1953 byl schválen zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně a v listopadu 1953 bylo vydáno nařízení o organizaci státního požárního dozoru a státní požární ochrany. V souladu s pokyny ministerstva vnitra byla stanovena organizace a dislokace jednotek požární ochrany v podnicích náležejících do resortu ministerstva dopravy. Bylo dohodnuto, že místo požárních sborů z povolání budou zřízeny jednotky, jejichž organizace a výkon služby v nich budou přizpůsobeny zásadám platným pro vojenské útvary. Ve smyslu tehdy platné nové právní úpravy na úseku požární ochrany se takto organizované jednotky nazývaly útvary požární ochrany. Tyto útvary se na železnici postupně zřizovaly ve vybraných uzlových železničních stanicích. Nejzásadnější organizační změny proběhly k odtržení požární ochrany od ozbrojené ochrany železnic a vytvoření čtyř Správ požární ochrany železnic v rámci sítě ČSD. Další organizační změna proběhla k zřízením Hasičské záchranné služby ČD (opatřením vrchního ředitele DDC č.j /94-6 z ). V roce

7 2008 byla Hasičská záchranná služba převedena pod Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (SŽDC, s.o.). Ve smyslu zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Hasičská záchranná služba jednotkou Hasičského záchranného sboru podniku. HZS se vnitřně dělí na ředitelství HZS a 18 jednotek požární ochrany (JPO), dislokovaných v rámci celé České republiky. Dislokace JPO HZS SŽDC, s.o. je provedena v místech bývalých útvarů Požární ochrany železnic a v těchto městech: Brno, Břeclav, Česká Třebová, České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Liberec, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Přerov a Ústí nad Labem. Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zajišťuje záchranné služby, požární zásahy, zásahy při havarijních únicích ekologicky závadných a nebezpečných látek a jiných mimořádných událostech v železničním provozu včetně stanovení příslušných opatření a činnosti související s provozováním železniční dopravy, požární bezpečnosti budov, obslužných zařízení železnice a zásilek k přepravě. Dále zajišťuje pomoc a likvidaci následků živelných pohrom, asistenční činnosti a napomáhá při obnovení přerušené železniční dopravy následkem mimořádné události. Jako jediná jednotka PO v České republice je oprávněna provádět zajištění bezpečného stavu trakčního vedení pomocí zkratovacích souprav. V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) na vyžádání poskytuje hasičská záchranná služba SŽDC i pomoc mimo teritorium svého zřizovatele na základě právních předpisů a uzavřených smluv. Výkon služby u JPO HZS SŽDC, s.o. se člení na operační řízení činnost u zásahu a na organizační řízení ostatní činnost jednotky (školení, výcvik, údržba

8 techniky, námětová cvičení, atd.). Zaměstnanci JPO pracují buď pouze v denních směnách nebo v nepřetržitém turnuse. Stávající celková délka výkonu služby hasiče řidiče v turnuse ve směně při nerovnoměrně rozvržené pracovní době včetně pracovní pohotovosti je 24 hodin. Z toho je 16 hodin výkon služby a 8 hodin pohotovost. Poté následuje pracovní volno v délce 48 hodin. Střídají se celkem tři směny označené jako směna,,a,,,b,,,c. Taktickou jednotkou pro provedení zásahu je požární družstvo 1+5 nebo zmenšené družstvo 1+3, se zaměstnancem na ohlašovně požáru (operační a informační středisko) je minimální stav nebo s navýšením zaměstnanců pro zajištění nutné absence (nemoc, dovolená,..) Mezi požadavky kladené na hasiče patří kromě zdravotní, psychické a tělesné zdatnosti a trestní bezúhonnosti i odborná způsobilost pro danou funkci a vykonávanou činnost (řidičské oprávnění, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, jeřábnický a vazačský průkaz atd.) 1.2. Odbornost řidičů HZS Zákon č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje podmínky a předpoklady pro výkon služby v bezpečnostním sboru. Takový člověk musí splňovat podmínky stanovené pro výkon obsazeného služebního místa a musí být fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby. Příslušník HZS zabezpečuje řadu služeb, mezi které patří: Strojní služba Řád strojní služby HZS ČR stanoví základní úkoly HZS při zabezpečení provozuschopnosti, provozování, údržby a skladování prostředků strojní služby, zejména požárních automobilů a vybraných věcných prostředků požární ochrany, přenosných a přívěsných agregátů, jako jsou motorové stříkačky, plovoucí čerpadla, čerpadla na nebezpečné látky, hydraulická vyprošťovací zařízení, přetlakové ventilátory, odsavače kouře, motorové pily, generátory elektrického

9 proudu apod., a to s cílem zajištění trvalé připravenosti těchto prostředků k okamžitému použití. Chemická služba Udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, zejména zařízení pro práci s nebezpečnými látkami, dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek a hasiv. Poskytuje odbornou pomoc při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek. Jednotky požární ochrany HZS SŽDC, s.o. jsou vybaveny prostředky chemické služby pro zásahovou činnost, tj. dýchací technikou izolačními dýchacími přístroji, kyslíkovými dýchacími přístroji pro práci v železničních tunelech spolu s ochrannými maskami, křísícími přístroji, plynotěsnými protichemickými obleky, kompresory k plnění tlakových lahví dýchací techniky, detektory ke zjišťování nebezpečných plynů, expozimetry, analyzéry a dekontaminačními sprchami apod. Pro potřeby likvidace mimořádných událostí jsou JPO HZS SŽCD, s.o. vybaveny přečerpávajícími a utěsňovacími soupravami při narušení těsnosti cisternových vozů a dalšími speciálními čerpadly s hydro nebo elektro pohonem. Technická služba Ta má za úkol zabezpečit provozuschopnost, používání, zkoušení a kontroly, údržbu a skladování věcných prostředků technické služby jako jsou hasící přístroje, hadice, žebříky, osvětlovací prostředky, zvedáky, navijáky, ruční mechanická vyprošťovací zařízení, pneumatické zvedací a těsnící vaky a ucpávky, záchranné a evakuační prostředky, protižárové obleky, prostředky pro práci na vodní hladině, ruční a ženijní nářadí včetně nejiskřivého provedení, zkratovací soupravy pro práci pod trakčním vedení, osvětlovací balóny a prostředky pro zásahy ve výškách nad volnou hloubkou atd. Spojová služba Udržuje provoz linkových a rádiových prostředků na frekvencích SŽDC, s.o. a na frekvencích hasičské záchranné služby Ministerstva vnitra ČR pro součinnostní zásahy s jednotkami hasičské záchranné služby České republiky.

10 JPO HZS SŽDC, s.o. jsou vybaveny rádiovým systémem MOTOROLA, a to základnovými, vozidlovými a přenosnými radiostanicemi, ve verzi pro použití v normálním i ex-prostředí. Telefonní spojení je zajišťováno pevnými linkami umístěnými na jednotlivých JPO HZS SŽDC, s.o. a dále mobilními telefony, které mají prioritu v síti operátora. (krizové telefony). JPO HZS SŽDC, s.o. dislokované na I. Tranzitním železničním koridoru (Děčín-Praha Č..Třebová - Břeclav) jsou vybaveny pro součinnostní komunikaci v drážním prostředí navíc i mobilními telefony GSM-R. Ty pak umožňují přímou komunikaci s pracovníky železnice zajišťujícími provoz. Mobilní požární technika Řidiči HZS JPO HZS SŽDC, s.o. používají při likvidaci následků mimořádných událostí v železniční dopravě následující základní zásahové požární automobily: Cisternové automobilové stříkačky s výkonem čerpadla 1600l/min 3200l/min, objemy hasiva nádrží voda/pěnidlo od 2000/400 litrů do 8200/800 litrů, podvozky TATRA, LIAZ a MERCEDES - BENZ, RENAULT. Dále JPO HZS SŽDC, s.o. používají následující speciální požární automobily: TA (technické automobily) vybavené věcnými prostředky požární ochrany pro řešení chemických událostí na podvozku AVIA, TA (technické automobily) s věcnými prostředky požární ochrany (např. hydraulické vyprošťovací zařízení, hydraulické vzpěry, zvedací vaky, přetlakové ventilátory apod.) na podvozcích TATRA, MERCEDES BENZ, RENAULT, VOLKSWAGEN. Mezi základní zásahové požární automobily patří i KHA 30 (kombinovaný hasící automobil) s výkonem čerpadla 3000l/min, objemy nádrží voda/pěnislo /600 litrů na podvozku TATRA pro hašení vodou nebo oxidem uhličitým CO 2 u elektrických zařízení. U zásahů je využíván JPO HZS SŽDC, s.o. i TKA (technický kontejnerový automobil) postavený na podvozku AVIA, TATRA, LIAZ spolu s vybavenými kontejnery (technický, chemický, povodňový, týlový a odtahový).

11 Na JPO HZS SŽDC, s.o. jsou dále zařazeny AJ (automobilový jeřáb) nebo VYA (vyprošťovací automobil) s nosností výložníku od 16 do 28 tun (a to na podvozcích TATRA). Některé JPO HZS SŽDC, s.o. mají AP (automobilovou plošinu) s dostupnou výškou 20 až 27 metrů na podvozcích TATRA A ŠKODA. Při železničních nehodách většího rozsahu se využívají pro vybrané JPO HZS SŽDC, s.o. VT 55 (vyprošťovací tanky s radlicí) Součástí JPO HZS SŽDC, s.o. jsou i vozidla lehké hmotnostní kategorie, mezi něž patří RZA (rychlý zásahový automobil) na podvozcích NISSAN vybavený věcnými prostředky požární ochrany pro řešení událostí, např. dopravních nehod, a dále VEA (velitelský automobil) na podvozcích ŠKODA. Ostatní vybavení Pro usnadnění práce JPO HZS SŽDC, s.o. v nepřístupném terénu nebo v kolejišti používají příslušníci HZS u SŽDC, ruční kolejový vozík s nosností 500 kg na dopravu věcných břemen po železničních kolejích až na místo zásahu. K likvidaci mimořádných událostí vzniklých vykolejením železničního vozidla jsou JPO HZS SŽDC, s.o. postupně doplňovány nakolejovacími zařízeními a dalšími technickými prostředky. Pro záchranu a vyprošťování osob spolu s následnou likvidací následků železničních nehod jsou JPO HZS SŽDC, s.o. vybaveny oproti HZS ČR hydraulickými vyprošťovacími zařízeními tzv.,,těžké kategorie (nůžky, rozpínáky apod.), odpovídajícími výkonově masivní konstrukci železničních kolejových vozidel (Ročenka 2009 HZS).

12 1.3. Pracovní funkce příslušníků HZS V rámci struktury jednotlivých JPO zastávají příslušníci HZS následující pracovní funkce: - Velitel jednotky PO - Zástupce velitele jednotky - Požární referent - Velitel směny - Velitele družstva - Vedoucí technik specialista - Hasič technik specialista - Hasič strojník - řidič - Hasič specialista - Hasič Uvedené pracovní pozice musí zároveň vyhovovat profesním požadavkům na pozici řidič pod zvláštním výstražným modrým světlem a zvukovým znamením. Jeho pravomoci jsou vymezeny v Řádu strojní služby, kde je mimo jiné stanoveno, že velitel ani jiný člen posádky vozidla nesmí omezovat pravomoci a povinnosti řidiče, který je dle tohoto řádu zároveň uváděn i jako řidič - strojník. (Řád strojní služby, 2007). V rámci jednotek požární ochrany HZS SŽDC existují i další profese, které mají sjednaný jiný druh práce, ale také řídí firemní vozidla s právem předností jízdy se zvláštním výstražným modrým světlem a zvukovým znamením, viz např. požární referent, který je také hasič z povolání. Náplň práce řidiče hasičských vozidel (hasiče strojníka) zahrnuje: - řízení vozidel s výstražným zařízením, - řízení a obsluhu požárních vozidel, speciální požární techniky a jiné vyprošťovací techniky (např. automobilových cisteren, automobilních žebříků, vysokozdvižných plošin, kombinovaných hasících automobilů, bagrů, jeřábů, požárních člunů, kompresorů, světelných agregátů, odsávačů kouře, vozidel rychlé technické pomoci apod.)

13 - údržbu požární techniky, věcných prostředků a jejich oprav. V rámci vykonávané činnosti je povinen zejména: - znát předpisy související s provozem motorových vozidel a řídit se jimi - v době střídání směn mít přidělenou techniku přebranou a přezkoušenou - znát konstrukci a charakteristiku čerpadel, agregátů a vozidel a jejich obsluhu - znát základy chování kapalin a umět stanovit počet čerpadel při dálkové dopravě vody - pečovat o svěřený vozový park a vybavení vozidel - zabezpečovat nezbytné opravy a podílet se na opravách svěřené požární techniky a speciálních prostředků - dokonale ovládat veškerou speciální techniku pro záchranu osob a tuto udržovat ve stálé pohotovosti - zúčastňovat se povinného doškolování řidičů motorových vozidel - zúčastňovat se odborné přípravy, taktických a prověřovacích cvičení s cílem prohloubení znalostí ovládání přidělené techniky - vést předepsanou dokumentaci o provozu svěřené techniky a technických prostředků PO - provádět kondiční jízdy s určenou technikou - v případě dopravní nehody postupovat podle platných předpisů - provádět určené práce při zdolávání požárů a jiných zásazích jednotek HZS - zdržet se potřebný čas před nástupem služby a v jejím průběhu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek - zabezpečovat a plnit další úkoly uložené velitelem JPO - nosit předepsanou výzbroj a výstroj, používat předepsané ochranné pracovní prostředky, výzbroj a výstroj udržovat v řádném stavu - dostavit se včas a v řádném stavu střídání směn a ohlásit svůj příchod veliteli družstva (směny) k zařazení do výjezdové jednotky - řídit se předpisy, řády a rozkazy na úseku PO a dalšími vnitřními rozkazy a normami JPO - plnit rychle a správně rozkazy uložené nadřízenými veliteli - zachovat kázeň a dodržovat pravidla služebního styku

14 - pravidelně se podrobovat lékařským prohlídkám - trvale udržovat prostory JPO v čistotě a provozuschopném stavu - znát služební předpisy a řídit se jimi - trvale si zvyšovat svou fyzickou kondici tělesnou přípravou, nácvikem a účastí v požárním sportu a podrobovat se prověřováním fyzické zdatnosti - znát hasební obvod, vodní zdroje, nástupové plochy a příjezdové komunikace k objektům SŽDC, ČD a ČD Cargo - zúčastňovat se předepsané odborné přípravy - plnit i jiné úkoly uložené mu v rámci pracovní smlouvy nadřízenými, vykonávat svědomitě uložené práce a úkoly - v případě potřeby vykonávat jednotlivé odbornosti, na které má platná oprávnění - plnit další úkoly týkající se zajištění požární ochrany a funkce JPO, které mu budou nařízeny s přihlédnutím k jeho schopnostem, případně jeho kvalifikaci v rámci vykonávané činnosti je povinen: - znát předpisy související s provozem motorových vozidel a řídit se jimi - v době střídání směn mít přidělenou techniku přebranou a přezkoušenou - znát konstrukci a charakteristiku 1.4. Praktické dovednosti řidičů Strojní službu, její povinnosti a také odbornou přípravu upravuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Strojní služba udržuje provozuschopnost požární techniky a věcných prostředků požární ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství a hydraulických vyprošťovacích zařízení a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a dalších obdobných zařízení. V jednotce požární ochrany je prováděna pravidelná odborná příprava. Strojníci dle 37 odst. 2d, a odst. 3, vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, mají stanoveno: - řidiči požárních automobilů se zvláštním výstražným zařízením a hasiči z povolání ve funkci strojníků, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili požární

15 automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez použití zvláštního výstražného zařízení; - procvičením podle odstavce 2 se rozumí i použití požární techniky a věcných prostředků požární ochrany při zásahu. V rámci JPO HZS se provádí pravidelně jednou za rok školení řidičů HZSV roce absolvovali řidiči cisteren kurz bezpečné jízdy v Centru bezpečné jízdy Polygon Most. Tato školení nejsou pravidelná a zajišťují se dle potřeb a finančních možností organizačních jednotek, v tomto případě se jedná o finanční prostředky SŽDC s.o.

16 2. Psychická způsobilost řidičů HZS u SŽDC s.o Směrnice SŽDC, s.o. č. 75 Psychická způsobilost řidičů HZS u SŽDC s.o. se posuzuje jako součást celkové pracovní způsobilosti. Ta zahrnuje i všechny ostatní druhy způsobilosti zdravotní, odbornou, speciální aj. Hodnocení psychického stavu v rámci lékařského vyšetření (vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., v platném znění Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy) však nenahrazuje posouzení psychické způsobilosti pro výkon konkrétního zaměstnání. Proto vydala Správa železniční dopravní cesty, s.o., jakožto provozovatel dráhy, svoji vlastní směrnici (Směrnice č. 75), která specifikuje pravidla pro posouzení psychické způsobilosti zaměstnanců podniku pro výkon jednotlivých funkcí. Při nesplnění psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání u SŽDC je třeba přeřadit zaměstnance na jinou pracovní pozici či ukončit pracovně právní vztah dle platného Zákoníku práce. Psychologické vyšetření hasičů - řidičů se provádí na psychologickém pracovišti SŽDC s.o.. Psychickou způsobilost k výkonu práce ve vybraných zaměstnáních SŽDC posuzuje odborně způsobilý psycholog práce na základě speciální přípravy zahrnující ukončené vysokoškolské studium psychologie (jednooborové) a absolvování nejméně tříměsíční praxe pod dohledem zkušeného psychologa práce. Osobnostní způsobilost k řízení vozidel s právem předností v jízdě se řídí metodikou uvedenou ve směrnici č.75, která slouží i jako metodická příručka SŽDC s.o. pro výběr zaměstnání na SŽDC, přičemž stanovuje kritéria a postupy při psychologických vyšetřeních. Na základě této směrnice vydá po vyšetření psycholog pro posuzovaného zaměstnance SŽDC s.o. rozhodnutí o jeho způsobilosti či nezpůsobilosti pro řízení vozidel s právem předností v jízdě.

17 Postup základního psychologického vyšetření pro pozici hasič - řidič je založen na zhodnocení aktuálního stavu posuzovaného, dále na analýze anamnestických dat uchazeče, pozorování v průběhu psychologického vyšetření. Dále se psychologické vyšetření zaměřuje na psychické funkce, vlastnosti osobnosti, sociálně - psychologickou orientaci, atd. (viz kapitola 2.2). Částečně také vychází z dlouhodobého pozorování zaměstnance v přirozených pracovních podmínkách, jež je zaznamenáno v Dotazníku hodnocení zaměstnance, které s sebou zaměstnanec přinese na vlastní psychologické vyšetření. Velmi důležitou součástí vyšetření je potom kromě stanovených testů i řízený rozhovor Psychologická vyšetření Psychologická vyšetření hasičů řidičů se podle účelu dělí na: Vstupní psychologické vyšetření: vyšetření se na žádost vedoucího organizační složky či JPO provádí u zaměstnanců, zařazených v jiných zaměstnáních (pracovních činnostech) jakožto preventivní opatření k omezení nehodovosti a úrazovosti. Vyšetření se provádí před zařazením zaměstnance do samostatného výkonu práce, nejlépe před přijetím nebo na začátku trvání pracovně právního vztahu. Při přeřazování do zaměstnání, pro které je posouzení psychické způsobilosti předepsáno, se psychologické vyšetření provádí ještě před zařazením do přípravy k vykonávání odborných zkoušek. Mimořádné psychologické vyšetření: tomu se podrobí zaměstnanci, u kterých je předpoklad odpovědnosti nebo spoluodpovědnosti za mimořádnou událost kategorie A nebo B dle předpisu SŽDC D17 (železniční nehody nejvyšších kategorií), a to před jejich znovuzařazením do funkce. Mimořádné psychologické vyšetření se rovněž provádí při přeřazení do výkonu práce u určitých vyjmenovaných zaměstnání to platí například i u pracovní funkce hasič strojník řidič zmíněné v kapitole 1.3 této práce. V případě, že se jedná o nehodovou událost kategorie C, rozhodne vedoucí zaměstnanec organizační složky o potřebě vykonání mimořádného psychologického vyšetření zaměstnance. Mimořádnému psychologickému vyšetření se dále musí podrobit:

18 - zaměstnanci, kteří jsou odpovědní nebo spoluodpovědní za smrtelný nebo závažný pracovní úraz, - zaměstnanci po opakovaném porušení pracovní kázně ve smyslu Pracovního řádu SŽDC (na žádost vedoucího zaměstnance organizační složky), - zaměstnanci, u nichž jsou důležité psychické předpoklady pro výkon pracovní funkce v zaměstnáních, ve kterých přicházejí do styku s veřejností. (na žádost vedoucího zaměstnance organizační složky), - zaměstnanci po opakovaných a závažných úrazech, nebo u nichž vzniklo odůvodněné podezření na změnu psychické způsobilosti (na žádost lékaře, odborného lékaře, vedoucího zaměstnance organizační složky), - zaměstnanci vybraní pro speciální pracovní činnosti personální, obchodní, vzdělávací aj. (na žádost vedoucího zaměstnance organizační složky). Kontrolní vyšetření: provádí se na podnět vedoucího zaměstnance či velitele jednotky požární ochrany v případě, že při vstupním psychologickém vyšetření byla zjištěna méně vyhovující úroveň některých psychických funkcí, nezralá či méně harmonická osobnost a lze přitom předpokládat, že v průběhu praxe uchazeč dosáhne požadovaných předpokladů pro výkon zaměstnání. V tomto případě lze kontrolní vyšetření provést nejdříve za jeden rok od vstupního vyšetření. (žádá o něj vedoucí zaměstnanec organizační složky). Dále se tento typ vyšetření provádí: - u vybraných zaměstnání nejpozději do 6 měsíců po vzniku nároku na starobní důchod, pokud zaměstnanec neodchází do důchodu, - v případech, kdy zaměstnanci přecházejí na pracoviště s vyššími nároky na psychické funkce (např. při zavádění kvalitativně nové techniky nebo technologických postupů), - pravidelně u těch zaměstnání, která vyžadují zvýšené nároky na psychické funkce zaměstnance. Mezi ně patří právě hasič - řidič pod zvláštním výstražným modrým světlem a zvukovým znamením. Takové kontrolní (opakované) vyšetření se provádí na žádost vedoucího jednotky požární ochrany. Časové rozmezí, po kterém je kontrolní (opakované) vyšetření prováděno, je stanoveno na dobu 5 let.

19 Odvolací vyšetření: se provádí při podání návrhu na přezkoumání závěru původního psychologického vyšetření. Dle směrnice musí takové vyšetření provést jiný psycholog než ten, který vydal původní, proti jehož výsledku bylo podáno odvolání. Poradenské psychologické vyšetření: poradenské psychologické vyšetření a poradenská činnost se poskytuje individuálně pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, a to bez úhrady v rámci specifické psychologické péče o zaměstnance. Na základě nařízení ředitele odboru personálního se navíc provádějí psychologická vyšetření jako součást výběrových řízení či při vypracování kariérových drah Osobnost řidiče a kritéria jejich výběru Osobnost je souhrn psychických procesů, stavů a vlastností a souhrn determinant prožívání a chování. Osobnost se po celý život člověka utváří. Smékal (1985) určuje 6 základních složek osobnosti, jsou jimi: - stavba těla, - temperament, - zaměřenost, - schopnosti, - charakter, - životní dráha Pro pozici řidiče jsou pak důležité zejména tyto vlastnosti: - vyrovnanost (vztekloun ani hromádka neštěstí, nemohou být dobrými řidiči) - emocionální stabilita (ne řidič, u kterého se nálady střídají jako jarní počasí) - přizpůsobivost

20 - schopnost dobře se ovládat (netroubit, nekopat do cizího vozidla, agresivní jednání) - odolnost vůči stresu (dnešní doba je plná stresových faktorů) - svědomitost, spolehlivost, zodpovědnost, přiměřená sebejistota - altruismus (schopnost nemyslet za volantem pouze na sebe, ale i na ostatní) - schopnost umět dobře předvídat (Hamerníková, 2010) Jak bylo naznačeno v předchozím odstavci, při posuzování psychické způsobilosti řidičů - hasičů je kladen důraz na strukturu osobnosti a to zejména na emoční stabilitu a odolnost, psychosociální zralost, odolnost vůči zátěži, míru tendence k riziku a sebekontrolu. Emoční stabilita znamená stabilní, vyrovnané a podnětům přiměřené reakce bez výrazných výkyvů při zátěži. Zjišťuje se rovněž z výše uvedených metod a navíc se posuzuje kvalita výkonových metod. Psychosociální zralostí se rozumí duševní a společenská zralost. Při jejím zjišťování se vychází především z pozorování, z rozhovoru, z osobnostních dotazníků a z projektivních metod. Lze je také získat z dat dotazníku (Hodnocení nadřízeného). Vyzrálost v sobě zahrnuje znalost sebe sama, sebeovládání např. adekvátní chování při vyšetřování, zodpovědnost, přiměřené výstupní chování obecně. Odolnost vůči zátěži neboli psychickou odolnost lze obecně definovat jako kapacitu odolávat a čelit požadavkům prostředí (Kebza, Šolcová, 2008, s. 10). Zjišťuje se rovněž z výše uvedených metod. Zahrnuje mimo jiné např. sílu ega, vytrvalost, dobrý výkon v zátěži, v časové tísni, přizpůsobivost, cílesměrnost, schopnost soustředit se i pod tlakem. Tendenci k riziku lze charakterizovat jako rizikové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Tato tendence je podmíněna temperamentovým základem (viz struktura osobnosti), ale také životními zkušenostmi. Schopnost přiměřeně zdravě riskovat v sobě zahrnuje především přiměřené sebevědomí, schopnost riziko předvídat, nespoléhat se na náhodu, vyrovnané vnější chování bez tendencí se předvádět, vyzrálost, korigovanost a odpovědnost. Příliš riskující nebo naopak příliš opatrný řidič může při výkonu

21 svého povolání ohrozit život svůj a svých kolegů, ale také dalších účastníků silničního provozu. Opatrný řidič nemusí adekvátně rychle zareagovat na vzniklou náhlou situaci, nemusí být schopen rychlého správného úsudku, příliš riskující řidič naopak zase nedomýšlí důsledky svého chování a jednání vůbec nebo velmi málo. Sebekontrola v sobě zahrnuje volní procesy a autoregulaci. Vůle je souhrnný název pro procesy rozhodování, jednání, chtění a vynakládané úsilí. Autoregulaci lze chápat jako schopnost samočinně se přizpůsobovat proměnným podmínkám. Sebekontrola v sobě zahrnuje mimo jiné cílesměrnost, odpovědnost v riziku, anticipaci, přiměřené sebevědomí, vyváženost projevu ad. U výkonnostních kvalit řidičů je kladen důraz zejména na: - schopnost koncentrace pozornosti, - schopnost dělené pozornosti, - reakční pohotovost a - rozhodovací schopnosti v zátěži. Tyto kvality se u HZS SŽDC zjišťují přístrojově. Schopnost koncentrace pozornosti ve své podstatě představuje míru situační schopnosti soustředit se na bezchybné přijetí informace (Šváb, 2006, s. 17). Zejména podstatná je kvalita pozornosti a její kolísání v průběhu zátěže (Šváb, 2006). Schopnost dělené pozornosti představuje schopnost pohotového postřehnutí (vizuální kontroly) dvou podnětů (obvykle světel) exponovaných na vymezené podnětové ploše s následnou motorickou reakcí (obvykle ruka) (Šváb, 2006, s. 18). Hodnotí se vývoj a tempo psychomotorické pohotovosti s účastí vůle. Celkově je faktor dělené pozornosti významný pro stanovení míry kolísání mžikové pozornosti a stanovení míry odolnosti proti zátěži (Šváb, 2006). Reakční pohotovost rozlišujeme jednoduchou a výběrovou. Jednoduchá reakční pohotovost představuje schopnost pohotového zpracování jednoduchého optického nebo akustického podnětu (signálu) s motorickou reakcí. Tou se rozumí cílený pohyb na citlivou plošku dotekového monitoru či myš, kdy je potřeba pohotově a správně reagovat na jednoduchý podnět, např. barevné světlo, zvuk

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-62107-1/PO-2009 Kódové označení. ST-B Praha 21. srpna 2009 Počet listů: 6 Schvaluje: generální ředitel HZS ČR genmjr.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologické vyšetření Voláková D. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba B (T-STS B) Platnost od 1. 1. 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-28991-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: ST-Z Praha 5. března 2014 listů: 14 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA 226/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a)

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Strojní služba - P (T-STS-P)

Strojní služba - P (T-STS-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-63194-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: T-STS-P Praha 24. dubna 2015 listů: 11 Schvaluji:... brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1429/IZS-2006 Praha 20. července 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje

ČÁST PRVNÍ HLAVA I DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY HLAVA II OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY. 2 Koncepce požární ochrany kraje 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Integrovaný záchranný systém systém koordinace složek IZS při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-8/PO-IZS-2014 Praha 29. prosince 2014 listů: 7 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstvo obce Mosty u Jablunkova se na svém zasedání dne 12.3.2003 usneslo vydat na základě 29, odst. 1, písm. o), zákona č. 133/85 Sb. (dále jen zákon o PO ), v

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE schválena dne 29. května 2008 účinnost od 1. července 2008 Zastupitelstvo statutárního

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže V následujícím přehledu je zachycen vývoj legislativy v oblasti kategorizace psychické zátěže, který počal Standardní metodikou AHEM v roce 1990

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zjednodušený návod na dokumentaci jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Obec je povinna dle 68 zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů O požární ochraně (dále zákon o PO) zřídit jednotku požární

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne..,

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.., Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z.s. (Komora velitelů), profesní organizace sdružující velitele jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH), v souladu se svými cíli, navrhuje změnu níže

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce JSI OBEC UHRICICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Uhřičice vydává dne 27.3.2003 v souladu s 29, odst.l, písm. o), zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Program snižování dopravní nehodovosti řidičů-záchranářů u HZS ČR

Program snižování dopravní nehodovosti řidičů-záchranářů u HZS ČR Program snižování dopravní nehodovosti řidičů-záchranářů u HZS ČR Program snižování dopravní nehodovosti řidičů-záchranářů u HZS ČR Počet dopravních nehod v silničním provozu (dále jen DN ) v ČR se za

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD Petřín ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD Petřín Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Při výkonu směny se musí pracovníci LDP řídit: 1 b. b) a) Provozním předpisem L1/1, příkazy

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 03/2010

Obecně závazná vyhláška č. 03/2010 Obecně závazná vyhláška č. 03/2010 Zastupitelstvo obce Nýdek se na svém zasedáním dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 29 odst. 1písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína Obecně závazná vyhláška města Vsetína Číslo 4/2003 Požární řád města Vsetína Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 25. 3. 2003 na základě 29 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více