Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS 2606.00.10) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)"

Transkript

1 CS CS CS

2 Guyana 1 Příloha I VÝVOZNÍ CLA Drahokamy, jiné než řezané a leštěné (HS 71.01) Bauxit, kalcinovaný (HS ) Bauxit, ostatní (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701) 3,00 USD za metrický karát 0,45 USD za tunu 0,45 USD za tunu 1,00 USD za tunu Greenheart, zaoblené a otesané (HS ) 0,29 USD za m³ Greenheart, rozřezané (HS ) 5,0 USD za m³ Akvarijní ryby (HS ) 5 % Melasa (HS 17.03) 1,00 USD za 100 litrů 1 Viz strana 620 guyanského HS z roku CS 1 CS

3 Surinam Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry, dřevní běli nebo nahrubo opracované Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: Zaoblené, neodkorněné Odkorněné, v čtvercovém tvaru Z jehličnanů 5 % Z mahagonu 5 % Jiné než z jehličnanů 5 % Ostatní, jehličnaté 5 % Ostatní, z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 k této kapitole: Dark Red Meranti (Tmavočervené meranti), Light Red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti Bakau 20 % 10 % Ostatní: Mahagon 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Ostatní: Ze dřeva greenheart 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků; dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky: Jehličnaté Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky 5 % Ostatní 5 % Jiné než jehličnaté: Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, ze dřeva greenheart 5 % Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, z jiného dřeva 5 % Ostatní 5 % CS 2 CS

4 44.06 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce): Neimpregnované 5 % Ostatní 5 % CS 3 CS

5 Příloha II CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE STÁTŮ CARIFORUM 1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 4, 5, 6 a 7, odstraňují se ke dni vstupu této dohody v platnost cla ES u všech produktů kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou produktů kapitoly 93, pocházejících ze státu CARIFORUM. U produktů kapitoly 93 ES nadále uplatňuje doložku nejvyšších výhod. 2. Cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM se odstraňují od 1. ledna 2010, s výjimkou cel ES pro produkty podpoložky , která se odstraňují ode dne vstupu této dohody v platnost. Do doby, než budou cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM zcela odstraněna, se pro kalendářní rok 2008 pro všechny produkty čísla 1006, s výjimkou podpoložky , pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta tun s nulovým clem. Celní kvóta pro kalendářní rok 2009 činí tun. 3. ES a signatářské státy CARIFORUM se dohodly, že ustanovení protokolu 3 dohody z Cotonou (dále jen protokol o cukru ) zůstávají v platnosti do 30. září 2009 a že po tomto datu platnost protokolu o cukru pro obě strany skončí. Pro účely čl. 4 odst. 1 protokolu o cukru bude dodacím obdobím 2008/09 doba od 1. července 2008 do 30. září O zaručené ceně pro období od 1. července do 30. září 2009 se rozhodne na základě jednání podle čl. 5 odst Cla ES pro produkty čísla 1701 celního sazebníku pocházející ze státu CARIFORUM se odstraňují od 1. října Do doby než budou cla ES zcela odstraněna, se kromě přidělení celní kvóty s nulovým clem, která je stanovena v protokolu o cukru, v hospodářském roce /09 pro produkty čísla 1701 pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta s nulovým clem ve výši tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, z nichž bude vyhrazeno pro Dominikánskou republiku. Pro produkty dovezené na základě této dodatečné celní kvóty nebude poskytnuta dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže, že tyto produkty nakoupí za cenu, která je alespoň rovna zaručené ceně stanovené pro cukr dovážený do ES na základě protokolu o cukru. 5. a) ES může v období od 1. října 2009 do 30. září 2015 u produktů čísla 1701 (cukr) pocházejících se států CARIFORUM a dovezených nad rámec níže uvedených množství vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, u kterých se má za to, že ES způsobují narušení trhu s cukrem, uplatnit doložku nejvyšších výhod: i) 3,5 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států, které patří k africkým, karibským a tichomořským států (státy AKT) a podepsaly dohodu z Cotonou, v hospodářském roce, a ii) 1,38 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států AKT, které OSN neuznává jako nejméně rozvinuté země, v hospodářském roce 2009/2010. Číslo 1,38 milionů tun se v hospodářském roce 2010/11 zvyšuje na 1,45 2 Pro účely odstavců 4, 5, 6 a 7 se hospodářským rokem rozumí období od 1.října do 30. září. CS 4 CS

6 milionů tun a v následujících čtyřech hospodářských letech na 1,6 milionů tun. b) Ustanovení odst. 5 písm. a) se nevztahuje na dovoz produktů čísla 1701 pocházejících z jakéhokoli státu CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi. Na tento dovoz se však nadále vztahuje článek 25 dohody 3. c) Uplatňování doložky nejvyšších výhod bude ukončeno na konci hospodářského roku, během kterého bylo zavedeno. d) Jakákoli opatření přijatá na základě tohoto odstavce se neprodleně oznamují výboru CARIFORUM ES pro obchod a rozvoj a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci dotyčného subjektu. 6. Od 1. října 2015 lze pro účely uplatňování ustanovení článku 25 dohody považovat za narušování trhů s produkty čísla 1701 za situace, kdy tržní cena bílého cukru v Evropském společenství klesne v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců pod 80 % tržní ceny bílého cukru v Evropském společenství převládající v předchozím hospodářském roce. 7. Od 1. ledna 2008 do 30. září 2015 se na produkty podpoložek , , , a celního sazebníku vztahuje zvláštní kontrolní mechanismus, který má zajistit, aby ujednání podle odstavce 4 a 5 nebyla obcházena. V případě celkového nárůstu dovozu těchto produktů pocházejících ze států CARIFORUM o více než 20 % objemu v průběhu období 12 po sobě následujících měsíců ve srovnáním s průměrem ročních dovozů v průběhu předcházejících tří dvanáctiměsíčních období ES provede analýzu povahy obchodních vztahů, hospodářského odůvodnění a obsahu cukru v takto dovezených produktech, a dospěje-li k závěru, že se tento dovoz používá s cílem obejít ujednání podle odstavce 4 a 5, může pozastavit preferenční zacházení a zavést pro dovoz produktů položek celního sazebníku , , , a pocházejících ze států CARIFORUM doložku nejvyšších výhod podle celního sazebníku Evropského společenství. Ustanovení odst. 5 písm. b), c) a d) se na opatření podle tohoto odstavce použijí obdobně. 8. Od 1. října 2009 do 30. září 2012 nejsou produktům čísla 1701 celního sazebníku udělovány preferenční dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže nakoupit dotyčné produkty za cenu alespoň 90 % referenční ceny stanovené ES pro příslušný hospodářský rok. 9. Odstavec 1 se nevztahuje na produkty položky celního sazebníku, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších regionech ES. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na produkty čísla 1701, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších francouzských regionech. Tato ustanovení platí po dobu desíti let. Nedohodnou-li se strany jinak, toto období se prodlouží o dalších deset let. 3 Za tímto účelem a odchylně od článku 25 dohody se na signatářský stát CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi, mohou vztahovat ochranná opatření. CS 5 CS

7 Příloha III CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z ES Není-li stanoveno jinak, nesmí být při dovozu veškerých produktů třídy 6 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v této příloze a pocházejí z ES, do států CARIFORUM uplatněno od data uvedeného v této příloze vyšší clo, než které je uvedeno v této příloze pro odpovídající třídu 6 HS. Je-li při dovozu do určitého signatářského státu CARIFORUM uplatňována zvláštní sazba, je tato sazba uvedena pod obecnou sazbou. Signatářskými státy CARIFORUM jsou: ATG BHM BRB BEL DMA DOM GRD GUY HAI JAM KNA LCA VCT SUR TTO Antigua a Barbuda Bahamy Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Haiti Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago Pokud se na některý produkt třídy 6 HS uvedený v této příloze liberalizace nevztahuje, je v této příloze uvedena poznámka Excl.. Je-li u číselného kódu HS uvedena poznámka ex vztahující se ke konkrétnímu popisu, uvedená celní sazba se vztahuje pouze na produkty s tímto konkrétním popisem. Na produkty kapitoly 93 harmonizovaného systému se tato příloha nevztahuje. Signatářské státy CARIFORUM souhlasí s tím, že u produktů, na něž se vztahuje liberalizace podle této přílohy, celní sazby nezvýší nad úroveň používanou v době podpisu této dohody. CS 6 CS

8 Dodatek 1 k příloze III Seznam celní liberalizace států CARIFORUM CS 7 CS

9 Dodatek 2 k příloze III Celní kvóta pro sušené mléko v Dominikánské republice V případě zboží podpoložek , a pocházejícího z ES povoluje Dominikánská republika po zaplacení valorického cla uvedeného ve sloupci B dovážet v obdobích uvedených ve sloupci C množství, jež jsou v metrických tunách uvedena ve sloupci A. A B C července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června 2023 Bez omezení 0 1. července 2023 a dále ES bude tuto celní kvótu spravovat v souladu s mechanismem vývozních licencí, který stanoví právní předpisy Společenství. ES usiluje o to, aby novým účastníkům přidělila přiměřený podíl množství v rámci kvóty. ES uvědomí Dominikánskou republiku o veškerých stávajících nebo očekávaných problémech s dodávkou množství uvedených v sloupci A. Nemůže-li ES tato množství dodat, má Dominikánská republika právo převést nevyužitá množství celní kvóty mezi ostatní dodavatele, není-li problém s dodávkou vyřešen do dvou měsíců od okamžiku, kdy ES dotyčný problém s dodávkou oznámilo. Ustanoveními tohoto dodatku nejsou dotčeny obsažené v listině zemědělských produktů WTO pro Dominikánskou republiku (listina XXIII, příloha Marrákešského protokolu) a tato ustanovení nahrazují Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice, které bylo dne 6. srpna 1998 zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství L 218 na straně 46. CS 8 CS

10 Cla pro zboží položek , a pocházející z ES a dovezeného do Dominikánské republiky nad rámec množství uvedených ve sloupci A nesmí být vyšší než cla, která jsou pro tyto produkty uvedena v příloze III. CS 9 CS

11 Příloha IV SEZNAM ZÁVAZKŮ V OBLASTI INVESTIC A OBCHODU SE SLUŽBAMI ES a) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) b) Seznam závazků v souladu s článkem 78 (přeshraniční dodávka služeb) c) Seznam výhrad v souladu s článkem 81 (klíčoví zaměstnanci a stážistéabsolventi) d) Seznam výhrad v souladu s článkem 83 (smluvní dodavatelé služeb a nezávislí odborníci) CARIFORUM A SIGNATÁŘSKÉ STÁTY CARIFORUM e) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) u ekonomických činností s výjimkou odvětví služeb f) Seznam závazků v souladu s články 69, 78, 81 a 83 v odvětví služeb Pro účely přílohy IV se používají tyto zkratky: ES AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr CZ Česká republika DE Německo DK Dánsko EC Evropské společenství a jeho členské státy ES Španělsko EE Estonsko FI Finsko FR Francie EL Řecko HU Maďarsko IE Irsko IT Itálie LV Lotyšsko LT Litva LU Lucembursko MT Malta CS 10 CS

12 NL Nizozemsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SK Slovenská republika SI Slovinsko SE Švédsko UK Spojené království CARIFORUM CAF ATG BRB BEL DMA DOM GRD GUY JAM KNA LCA VCT SUR TTO Všechny státy CARIFORUM* Antigua a Barbuda Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago * S výjimkou Baham a Haiti. CS 11 CS

13 Příloha IV písm. a) SEZNAM ZÁVAZKŮ TÝKAJÍCÍCH SE KOMERČNÍ PŘÍTOMNOSTI (podle článku 69) ES 1. V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny ekonomické činnosti, které ES liberalizuje podle článku 69, a prostřednictvím výhrad jsou zde stanovena omezení týkající se přístupu na trh a národního zacházení, která se vztahují na usazování a investory ze států CARIFORUM v těchto činnostech. Seznam se skládá z těchto prvků: a) V prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém smluvní strana závazek přijímá, a rozsah liberalizace, na který se výhrady vztahují. b) Ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady. Pokud sloupec uvedený pod písmenem b) obsahuje pouze specifické výhrady pro určitý členský stát, členské státy, které zde nejsou uvedeny, přijímají v dotyčném odvětví bez výhrad (neuvedením specifických výhrad pro určitý členský stát v dotyčném odvětví nejsou dotčeny horizontální výhrady nebo výhrady pro dané odvětví na úrovni celého ES, které mohou být uplatněny). Pro odvětví a pododvětví, která v níže uvedeném seznamu nejsou uvedena, nejsou stanoveny žádné. 2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví: a) se výrazem ISIC rev 3.1 rozumí Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řady M, č. 4, ISIC REV 3.1, 2002, b) se výrazem CPC rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov, 1991, c) se výrazem CPC ver. 1.0 rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC ver. 1.0, Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 67 a 68 dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení, nesdikriminační požadavek, že některé činnosti nemohou být provozovány v zónách chráněných z hlediska životního prostředí nebo v místech zvláštního historického a uměleckého zájmu), i v případě, že nejsou uvedena, se na investory druhé smluvní strany vztahují v každém případě. 4. V souladu s čl. 60 odst. 3 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se dotací, které strany poskytují. 5. V souladu s článkem 67 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuty nediskriminační požadavky týkající se typů právních forem usazování. CS 12 CS

14 6. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu závazků nenabývají účinku automaticky, a přímo proto nezakládají práva jednotlivých fyzických nebo právnických osob. CS 13 CS

15 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad Nemovitosti AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omezení týkající se nabývání pozemků a nemovitého majetku ze strany zahraničních investorů 4. VŠECHNA ODVĚTVÍ Veřejné služby EC: Ekonomické činnosti, které se považují za veřejné služby na vnitrostátní nebo místní úrovni, mohou být předmětem veřejných monopolů nebo výlučných práv vyhrazených soukromým dodavatelům 5. VŠECHNA ODVĚTVÍ Druhy usazení EC: Zacházení poskytované dceřiným společnostem (společností třetích zemí), které jsou zřízeny podle práva členského státu a mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání ve Společenství, se neposkytuje pobočkám nebo agenturám zřízeným v členském státě společností třetí země. BG: Ke zřízení poboček je nutné povolení. EE: Alespoň polovina členů správní rady musí mít trvalé bydliště v ES. FI: Cizinec, který podniká v oblasti obchodu jako společník finské osobní společnosti nebo veřejné společnosti, potřebuje povolení k obchodu a musí mít trvalý pobyt v ES. V případě všech odvětví kromě telekomunikačních služeb musí nejméně polovina řadových a zastupujících členů představenstva splňovat podmínku státní příslušnosti a trvalého pobytu. Pro jednotlivé společnosti však mohou být poskytnuty výjimky. Pokud zahraniční organizace hodlá podnikat či obchodovat zřízením pobočky ve Finsku, potřebuje povolení k obchodu. Povolení jednat jako zakladatel společnosti s ručením omezeným je vyžadováno od zahraniční organizace nebo soukromé osoby, jež není občanem ES. V případě telekomunikačních služeb musí mít nejméně polovina zakladatelů a polovina členů představenstva trvalý pobyt. Je-li zakladatelem právnická osoba, vztahuje se požadavek trvalého pobytu na tuto právnickou osobu. IT: Přístup k průmyslovým, obchodním a řemeslným činnostem je podmíněn povolením k pobytu a zvláštním povolením k výkonu činnosti. BG, PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční mateřské společnosti, kterou kancelář zastupuje. PL: S výjimkou finančních služeb nejsou pro pobočky stanoveny žádné. Investoři ze zemí mimo EU mohou podnikat a vykonávat ekonomické činnosti pouze ve formě komanditní společnosti, osobní akciové společnosti s ručením omezeným, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (v případě právních služeb pouze ve formě osobní společnosti s ručením neomezeným a komanditní společnosti). RO: Jediný jednatel nebo předseda správní rady, jakož i polovina celkového počtu jednatelů obchodních společností musejí být rumunští občané, pokud společenská 4 5 V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS. Vzhledem k tomu, že veřejné služby také často existují na nižší než ústřední úrovni, není praktické uvádět podrobné a vyčerpávající seznamy pro každé odvětví. Pro snazší pochopení obsahuje tento seznam závazků zvláštní poznámky pod čarou, kde jsou ilustrativně a nevyčerpávajícícm způsobem uvedena odvětví, v nichž veřejné služby hrají významnou roli. CS 14 CS

16 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad smlouva nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musejí být rumunští občané. SE: Zahraniční společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět svoji obchodní činnost prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím. Stavební projekty, které trvají méně než jeden rok, jsou osvobozeny od požadavku na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s trvalým pobytem. Společnost s ručením omezeným (akciová společnost) může být založena jedním nebo několika zakladateli. Zakladatel má buď trvalý pobyt ve Švédsku, nebo je švédskou právnickou osobou. Osobní společnost může být zakládající stranou pouze tehdy, pokud má každý společník trvalý pobyt ve Švédsku. Obdobné podmínky platí pro zakládání všech dalších typů právnických osob. Nejméně 50 % členů správní rady má trvalý pobyt ve Švédsku. Cizí státní příslušníci nebo švédští státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt ve Švédsku a kteří si přejí provádět ve Švédsku obchodní činnost, jsou povinni jmenovat a zapsat do rejstříku u místního úřadu zástupce s trvalým pobytem ve Švédsku, který bude za tuto obchodní činnost odpovědný. Od podmínky trvalého pobytu lze upustit v případě, že lze prokázat, že tato podmínka není v daném případě nezbytná. SI: Zřízení poboček zahraničními společnostmi je podmíněno registrací mateřské společnosti u registračního soudu v zemi původu po dobu nejméně jednoho roku. SK: Zahraniční fyzická osoba, jejíž jméno má být zapsáno v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat jménem podnikatelského subjektu, musí předložit povolení k pobytu ve Slovenské republice. Investice ES: Investice zahraničních vládních orgánů a zahraničních veřejných subjektů ve Španělsku (které by pravděpodobně mohly kromě hospodářských zájmů zahrnovat také nehospodářské zájmy dotyčného subjektu) přímo nebo prostřednictvím společností nebo jiných subjektů řízených přímo nebo nepřímo zahraničními vládními orgány vyžadují předchozí souhlas španělské vlády. BG: V podnicích, v nichž veřejný (státní nebo obecní) podíl na základním kapitálu přesahuje 30 %, je pro převod těchto podílů třetím osobám nutné povolení. Pro určité ekonomické činnosti týkající se používání státního nebo veřejného majetku je zapotřebí koncese udělovaná za podmínek zákona o koncesích. Zahraniční investoři se nemohou účastnit privatizací. Zahraniční investoři a bulharské právnické osoby s většinovou zahraniční účastí potřebují povolení pro a) průzkum, otevírání nebo těžbu nerostného bohatství z teritoriálních vod, kontinentálního šelfu nebo výlučné hospodářské oblasti a b) nabývání většinové účasti ve společnostech, které se zabývají některou z činností uvedených pod písmenem a). FR: Pro cizince platí při nabývání více než 33,33 % akcií kapitálu nebo hlasovacích práv ve stávající francouzské společnosti nebo 20 % ve francouzské společnosti kotované na burze následující ustanovení: investice nepřesahující 7,6 milionů eur do francouzských společností s obratem maximálně 76 milionů eur se povolují po uplynutí 15denní lhůty od předběžného oznámení a ověření, že tyto podmínky jsou splněny; po uplynutí jednoho měsíce od předběžného oznámení je mlčky uděleno povolení pro ostatní investice, pokud ve výjimečných případech ministerstvo hospodářství nevyužije své právo investici odložit. Zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech může být omezena na proměnnou hodnotu stanovenou francouzskou vládou v jednotlivých případech z podílu kapitálu nabízeného veřejnosti. Výkon některých obchodních, průmyslových nebo řemeslných činností vyžaduje zvláštní povolení, pokud výkonný ředitel nemá CS 15 CS

17 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ povolení k trvalému pobytu. Popis výhrad FI: Nabývání akcií zahraničními vlastníky, jimiž by tito vlastníci získali více než jednu třetinu hlasovacích práv významné finské společnosti nebo významného podniku (které mají více než zaměstnanců nebo obrat převyšující 168 milionů eur nebo celkovou rozvahu převyšující 168 milionů eur), podléhá schválení finských orgánů; schválení může být odmítnuto pouze v případě ohrožení důležitého národního zájmu. Tato omezení se nevztahují na oblast telekomunikačních služeb. HU: Bez závazků pro zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech. IT: Nově privatizované společnosti mohou obdržet nebo si uchovat výlučná práva. Hlasovací práva v nově privatizovaných společnostech mohou být v některých případech omezena. Po dobu pěti let může nabývání velkých podílů základního kapitálu společností, jež jsou činné v oblasti obrany, dopravních služeb, telekomunikací a energetiky, podléhat schválení ze strany příslušných orgánů. Geografické oblasti FI: Na Alandských ostrovech platí omezení práva usazování fyzických osob, které nemají občanství Aland, nebo právnických osob bez povolení příslušných orgánů Alandských ostrovů. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LOV A LESNICTVÍ A. Zemědělství, lov (ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 6 B. Lesnictví a těžba dřeva (ISIC rev 3.1: 020), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 7 AT, HU, MT, RO: Bez závazků pro zemědělské činnosti. CY: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. FR: Zakládání zemědělských podniků státními příslušníky zemí mimo EU, a nabývání vinic investory ze zemí mimo EU je podmíněno povolením. IE: Zakládání podniků v oblasti mlynářství osobami, které nemají v Společenství trvalý pobyt nebo sídlo, podléhá povolení. BG: Bez závazků pro těžbu dřeva. 2. RYBOLOV A AKVAKULTURA (ISIC rev.3.1: 0501, 0502), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 8 AT: Alespoň 25 % plavidel musí být registrováno v Rakousku. BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo v Belgii, Finsku, Irsku, Lotyšku, Nizozemsku, Portugalsku a ve Slovenské republice nemohou vlastnit belgické, Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 16 CS

18 Odvětví nebo pododvětví 3. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 9 Popis výhrad finské, irské, lotyšské, nizozemské, portugalské a slovenské plavidlo. CY, EL: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. DK: Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, nemohou vlastnit jednu třetinu nebo větší podíl podniku zabývajícího se obchodním rybolovem. Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, mohou vlastnit plavidla plující pod dánskou vlajkou pouze prostřednictvím podniku, jež je v Dánsku zapsán v obchodním rejstříku. FR: Osoby, které nejsou státními příslušníky Společenství, nemohou mít podíl na pobřežním státním majetku za účelem pěstování nebo chovu ryb, měkkýšů a řas. Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Francii, nemohou vlastnit více než 50 % francouzského plavidla. DE: Licence pro mořský rybolov se uděluje pouze plavidlům, která jsou oprávněna plout pod německou vlajkou. Jsou to rybářská plavidla, u nichž vlastní většinu akcií občané Společenství nebo společnosti zřízené podle pravidel Společenství a s hlavním místem podnikání v členském státě. Používání plavidla musí řídit a kontrolovat osoby, které mají trvalý pobyt v Německu. Pro získání licence k rybolovu se musejí všechna rybářská plavidla registrovat u pobřežních států, v nichž mají své domovské přístavy. EE: Lodě jsou oprávněny plout pod estonskou vlajkou, jestliže se nacházejí v Estonsku a většinové vlastnictví je v držení státních příslušníků Estonska u veřejných obchodních společností a u komanditních společností nebo jiných právnických osob se sídlem v Estonsku, v nichž mají většinu hlasů v představenstvu společnosti státní příslušníci Estonska. BG, HU, LT, MT, RO: Bez závazků. IT: Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt či sídlo ve Společenství, nemohou vlastnit většinový podíl na plavidle plujícím pod italskou vlajkou nebo kontrolní podíl ve společnostech, které vlastní plavidla a mají své sídlo v Itálii. Rybolov v italských teritoriálních vodách je vyhrazen plavidlům plujícím pod italskou vlajkou. SE: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Švédsku, nemohou vlastnit více než 50 % švédského plavidla. Pro nabývání 50 % nebo většího podílu na podnicích, které se věnují obchodnímu rybolovu ve švédských vodách je vyžadováno povolení. SI: Lodě mohou plout pod slovinskou vlajkou, pokud jsou z více než poloviny vlastněny občany ES nebo právnickými osobami se sídlem v členském státě ES. UK: Výhrada k nabývání plavidel plujících pod vlajkou Spojeného království, ledaže nejméně 75 % investice vlastní britští občané a/nebo společnosti, které jsou nejméně ze 75 % vlastněny britskými občany, kteří mají v Británii trvalý pobyt, popř. sídlo. Plavidla musí být spravována, řízena a kontrolována ze Spojeného království. A. Těžba uhlí, lignitu a rašeliny (ISIC rev 3.1: 10) B. Těžba ropy a zemního plynu 10 EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Bez závazků pro těžbu ropy a zemního plynu. 9 Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 17 CS

19 Odvětví nebo pododvětví (ISIC rev 3.1: 1110) C. Těžba rud kovů (ISIC rev 3.1: 13) D, Ostatní těžba a dobývání (ISIC rev 3.1: 14) Popis výhrad 4. VÝROBA 11 A. Výroba potravinářských výrobků a nápojů (ISIC rev 3.1: 15) B. Výroba tabákových výrobků (ISIC rev 3.1: 16) C. Výroba textilií (ISIC rev 3.1: 17) D. Výroba oděvů; zpracování a barvení kožešin (ISIC rev 3.1: 18) E. Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi (ISIC rev 3.1: 19) E. Výroba dřeva a dřevěných výrobků a korku, s výjimkou nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků (ISIC rev 3.1: 20) G. Výroba papíru a výrobků z papíru (ISIC rev 3.1: 21) H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů 12 (ISIC rev 3.1: 22, s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy 13 ) IT: Podmínka státní příslušnosti pro vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 18 CS

20 Odvětví nebo pododvětví Popis výhrad I. Výroba koksárenských produktů (ISIC rev 3.1: 231) J. Výroba rafinovaných ropných produktů 14 (ISIC rev 3.1: 232) EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). K. Výroba chemických látek a chemických přípravků kromě výbušnin (ISIC rev 3.1: 24, s výjimkou výroby výbušnin) L.Výroba pryžových a plastových výrobků (ISIC rev 3.1: 25) M. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (ISIC rev 3.1: 26) N. Výroba základních kovů (ISIC rev 3.1: 27) O.Výroba kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (ISIC rev 3.1: 28) P. Výroba strojů a) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely (ISIC rev 3.1: 291) b) Výroba strojů a zařízení pro speciální účely, kromě zbraní a střeliva (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) Odvětví je vyhrazeno pro výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah. Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) SLUŽBY PRO PODNIKY. Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 19 CS

PŘÍLOHY. PŘÍLOHY I až V. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHY. PŘÍLOHY I až V. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.1.2014 COM(2014) 42 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY PŘÍLOHY I až V návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 21 Abkommenstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 131 DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, KTEROU SE ZAKLÁDÁ PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH

Více

Úřední věstník Evropské unie AKT

Úřední věstník Evropské unie AKT 33 AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA. o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé PŘÍLOHA PROZATÍMNÍ DOHODA o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen Společenství, na jedné

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004 Předmluva Akční plán pro tranzit v Evropě 1 vyzval k vypracování příručky obsahující podrobný popis společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství a

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010. o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Návrh. NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010. o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.8.2010 KOM(2010) 459 v konečném znění 2010/0240 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 281/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu...

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu... OBSAH A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím,

Více

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EVROPSKO STŘEDOMOŘSKÁ LETECKÁ DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) (2005-)2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Historie podnikatel, spotřebitel Zákon č.227/1859 ř.z., Živnostenský řád Zákon č. 1/1863 ř.z., Obecný

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003)

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003) This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu...

OBSAH. Část první: Zásady... Část druhá: Úpravy smluv... Část třetí: Trvalá ustanovení... Část pátá: Ustanovení k provedení tohoto aktu... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 47 tschechischer Vertagstext (Normativer Teil) 1 von 251 OBSAH A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím,

Více

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s.

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 2005L0036 CS 24.03.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 REKONSTRUKCE 2006

Program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 REKONSTRUKCE 2006 Program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 REKONSTRUKCE 2006 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 23.12.2012 005.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk, 7. září 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ZE DNE 6. ČERVENCE 2005

Více