Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS 2606.00.10) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)"

Transkript

1 CS CS CS

2 Guyana 1 Příloha I VÝVOZNÍ CLA Drahokamy, jiné než řezané a leštěné (HS 71.01) Bauxit, kalcinovaný (HS ) Bauxit, ostatní (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701) 3,00 USD za metrický karát 0,45 USD za tunu 0,45 USD za tunu 1,00 USD za tunu Greenheart, zaoblené a otesané (HS ) 0,29 USD za m³ Greenheart, rozřezané (HS ) 5,0 USD za m³ Akvarijní ryby (HS ) 5 % Melasa (HS 17.03) 1,00 USD za 100 litrů 1 Viz strana 620 guyanského HS z roku CS 1 CS

3 Surinam Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry, dřevní běli nebo nahrubo opracované Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: Zaoblené, neodkorněné Odkorněné, v čtvercovém tvaru Z jehličnanů 5 % Z mahagonu 5 % Jiné než z jehličnanů 5 % Ostatní, jehličnaté 5 % Ostatní, z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 k této kapitole: Dark Red Meranti (Tmavočervené meranti), Light Red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti Bakau 20 % 10 % Ostatní: Mahagon 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Ostatní: Ze dřeva greenheart 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků; dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky: Jehličnaté Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky 5 % Ostatní 5 % Jiné než jehličnaté: Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, ze dřeva greenheart 5 % Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, z jiného dřeva 5 % Ostatní 5 % CS 2 CS

4 44.06 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce): Neimpregnované 5 % Ostatní 5 % CS 3 CS

5 Příloha II CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE STÁTŮ CARIFORUM 1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 4, 5, 6 a 7, odstraňují se ke dni vstupu této dohody v platnost cla ES u všech produktů kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou produktů kapitoly 93, pocházejících ze státu CARIFORUM. U produktů kapitoly 93 ES nadále uplatňuje doložku nejvyšších výhod. 2. Cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM se odstraňují od 1. ledna 2010, s výjimkou cel ES pro produkty podpoložky , která se odstraňují ode dne vstupu této dohody v platnost. Do doby, než budou cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM zcela odstraněna, se pro kalendářní rok 2008 pro všechny produkty čísla 1006, s výjimkou podpoložky , pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta tun s nulovým clem. Celní kvóta pro kalendářní rok 2009 činí tun. 3. ES a signatářské státy CARIFORUM se dohodly, že ustanovení protokolu 3 dohody z Cotonou (dále jen protokol o cukru ) zůstávají v platnosti do 30. září 2009 a že po tomto datu platnost protokolu o cukru pro obě strany skončí. Pro účely čl. 4 odst. 1 protokolu o cukru bude dodacím obdobím 2008/09 doba od 1. července 2008 do 30. září O zaručené ceně pro období od 1. července do 30. září 2009 se rozhodne na základě jednání podle čl. 5 odst Cla ES pro produkty čísla 1701 celního sazebníku pocházející ze státu CARIFORUM se odstraňují od 1. října Do doby než budou cla ES zcela odstraněna, se kromě přidělení celní kvóty s nulovým clem, která je stanovena v protokolu o cukru, v hospodářském roce /09 pro produkty čísla 1701 pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta s nulovým clem ve výši tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, z nichž bude vyhrazeno pro Dominikánskou republiku. Pro produkty dovezené na základě této dodatečné celní kvóty nebude poskytnuta dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže, že tyto produkty nakoupí za cenu, která je alespoň rovna zaručené ceně stanovené pro cukr dovážený do ES na základě protokolu o cukru. 5. a) ES může v období od 1. října 2009 do 30. září 2015 u produktů čísla 1701 (cukr) pocházejících se států CARIFORUM a dovezených nad rámec níže uvedených množství vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, u kterých se má za to, že ES způsobují narušení trhu s cukrem, uplatnit doložku nejvyšších výhod: i) 3,5 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států, které patří k africkým, karibským a tichomořským států (státy AKT) a podepsaly dohodu z Cotonou, v hospodářském roce, a ii) 1,38 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států AKT, které OSN neuznává jako nejméně rozvinuté země, v hospodářském roce 2009/2010. Číslo 1,38 milionů tun se v hospodářském roce 2010/11 zvyšuje na 1,45 2 Pro účely odstavců 4, 5, 6 a 7 se hospodářským rokem rozumí období od 1.října do 30. září. CS 4 CS

6 milionů tun a v následujících čtyřech hospodářských letech na 1,6 milionů tun. b) Ustanovení odst. 5 písm. a) se nevztahuje na dovoz produktů čísla 1701 pocházejících z jakéhokoli státu CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi. Na tento dovoz se však nadále vztahuje článek 25 dohody 3. c) Uplatňování doložky nejvyšších výhod bude ukončeno na konci hospodářského roku, během kterého bylo zavedeno. d) Jakákoli opatření přijatá na základě tohoto odstavce se neprodleně oznamují výboru CARIFORUM ES pro obchod a rozvoj a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci dotyčného subjektu. 6. Od 1. října 2015 lze pro účely uplatňování ustanovení článku 25 dohody považovat za narušování trhů s produkty čísla 1701 za situace, kdy tržní cena bílého cukru v Evropském společenství klesne v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců pod 80 % tržní ceny bílého cukru v Evropském společenství převládající v předchozím hospodářském roce. 7. Od 1. ledna 2008 do 30. září 2015 se na produkty podpoložek , , , a celního sazebníku vztahuje zvláštní kontrolní mechanismus, který má zajistit, aby ujednání podle odstavce 4 a 5 nebyla obcházena. V případě celkového nárůstu dovozu těchto produktů pocházejících ze států CARIFORUM o více než 20 % objemu v průběhu období 12 po sobě následujících měsíců ve srovnáním s průměrem ročních dovozů v průběhu předcházejících tří dvanáctiměsíčních období ES provede analýzu povahy obchodních vztahů, hospodářského odůvodnění a obsahu cukru v takto dovezených produktech, a dospěje-li k závěru, že se tento dovoz používá s cílem obejít ujednání podle odstavce 4 a 5, může pozastavit preferenční zacházení a zavést pro dovoz produktů položek celního sazebníku , , , a pocházejících ze států CARIFORUM doložku nejvyšších výhod podle celního sazebníku Evropského společenství. Ustanovení odst. 5 písm. b), c) a d) se na opatření podle tohoto odstavce použijí obdobně. 8. Od 1. října 2009 do 30. září 2012 nejsou produktům čísla 1701 celního sazebníku udělovány preferenční dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže nakoupit dotyčné produkty za cenu alespoň 90 % referenční ceny stanovené ES pro příslušný hospodářský rok. 9. Odstavec 1 se nevztahuje na produkty položky celního sazebníku, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších regionech ES. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na produkty čísla 1701, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších francouzských regionech. Tato ustanovení platí po dobu desíti let. Nedohodnou-li se strany jinak, toto období se prodlouží o dalších deset let. 3 Za tímto účelem a odchylně od článku 25 dohody se na signatářský stát CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi, mohou vztahovat ochranná opatření. CS 5 CS

7 Příloha III CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z ES Není-li stanoveno jinak, nesmí být při dovozu veškerých produktů třídy 6 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v této příloze a pocházejí z ES, do států CARIFORUM uplatněno od data uvedeného v této příloze vyšší clo, než které je uvedeno v této příloze pro odpovídající třídu 6 HS. Je-li při dovozu do určitého signatářského státu CARIFORUM uplatňována zvláštní sazba, je tato sazba uvedena pod obecnou sazbou. Signatářskými státy CARIFORUM jsou: ATG BHM BRB BEL DMA DOM GRD GUY HAI JAM KNA LCA VCT SUR TTO Antigua a Barbuda Bahamy Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Haiti Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago Pokud se na některý produkt třídy 6 HS uvedený v této příloze liberalizace nevztahuje, je v této příloze uvedena poznámka Excl.. Je-li u číselného kódu HS uvedena poznámka ex vztahující se ke konkrétnímu popisu, uvedená celní sazba se vztahuje pouze na produkty s tímto konkrétním popisem. Na produkty kapitoly 93 harmonizovaného systému se tato příloha nevztahuje. Signatářské státy CARIFORUM souhlasí s tím, že u produktů, na něž se vztahuje liberalizace podle této přílohy, celní sazby nezvýší nad úroveň používanou v době podpisu této dohody. CS 6 CS

8 Dodatek 1 k příloze III Seznam celní liberalizace států CARIFORUM CS 7 CS

9 Dodatek 2 k příloze III Celní kvóta pro sušené mléko v Dominikánské republice V případě zboží podpoložek , a pocházejícího z ES povoluje Dominikánská republika po zaplacení valorického cla uvedeného ve sloupci B dovážet v obdobích uvedených ve sloupci C množství, jež jsou v metrických tunách uvedena ve sloupci A. A B C července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června 2023 Bez omezení 0 1. července 2023 a dále ES bude tuto celní kvótu spravovat v souladu s mechanismem vývozních licencí, který stanoví právní předpisy Společenství. ES usiluje o to, aby novým účastníkům přidělila přiměřený podíl množství v rámci kvóty. ES uvědomí Dominikánskou republiku o veškerých stávajících nebo očekávaných problémech s dodávkou množství uvedených v sloupci A. Nemůže-li ES tato množství dodat, má Dominikánská republika právo převést nevyužitá množství celní kvóty mezi ostatní dodavatele, není-li problém s dodávkou vyřešen do dvou měsíců od okamžiku, kdy ES dotyčný problém s dodávkou oznámilo. Ustanoveními tohoto dodatku nejsou dotčeny obsažené v listině zemědělských produktů WTO pro Dominikánskou republiku (listina XXIII, příloha Marrákešského protokolu) a tato ustanovení nahrazují Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice, které bylo dne 6. srpna 1998 zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství L 218 na straně 46. CS 8 CS

10 Cla pro zboží položek , a pocházející z ES a dovezeného do Dominikánské republiky nad rámec množství uvedených ve sloupci A nesmí být vyšší než cla, která jsou pro tyto produkty uvedena v příloze III. CS 9 CS

11 Příloha IV SEZNAM ZÁVAZKŮ V OBLASTI INVESTIC A OBCHODU SE SLUŽBAMI ES a) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) b) Seznam závazků v souladu s článkem 78 (přeshraniční dodávka služeb) c) Seznam výhrad v souladu s článkem 81 (klíčoví zaměstnanci a stážistéabsolventi) d) Seznam výhrad v souladu s článkem 83 (smluvní dodavatelé služeb a nezávislí odborníci) CARIFORUM A SIGNATÁŘSKÉ STÁTY CARIFORUM e) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) u ekonomických činností s výjimkou odvětví služeb f) Seznam závazků v souladu s články 69, 78, 81 a 83 v odvětví služeb Pro účely přílohy IV se používají tyto zkratky: ES AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr CZ Česká republika DE Německo DK Dánsko EC Evropské společenství a jeho členské státy ES Španělsko EE Estonsko FI Finsko FR Francie EL Řecko HU Maďarsko IE Irsko IT Itálie LV Lotyšsko LT Litva LU Lucembursko MT Malta CS 10 CS

12 NL Nizozemsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SK Slovenská republika SI Slovinsko SE Švédsko UK Spojené království CARIFORUM CAF ATG BRB BEL DMA DOM GRD GUY JAM KNA LCA VCT SUR TTO Všechny státy CARIFORUM* Antigua a Barbuda Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago * S výjimkou Baham a Haiti. CS 11 CS

13 Příloha IV písm. a) SEZNAM ZÁVAZKŮ TÝKAJÍCÍCH SE KOMERČNÍ PŘÍTOMNOSTI (podle článku 69) ES 1. V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny ekonomické činnosti, které ES liberalizuje podle článku 69, a prostřednictvím výhrad jsou zde stanovena omezení týkající se přístupu na trh a národního zacházení, která se vztahují na usazování a investory ze států CARIFORUM v těchto činnostech. Seznam se skládá z těchto prvků: a) V prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém smluvní strana závazek přijímá, a rozsah liberalizace, na který se výhrady vztahují. b) Ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady. Pokud sloupec uvedený pod písmenem b) obsahuje pouze specifické výhrady pro určitý členský stát, členské státy, které zde nejsou uvedeny, přijímají v dotyčném odvětví bez výhrad (neuvedením specifických výhrad pro určitý členský stát v dotyčném odvětví nejsou dotčeny horizontální výhrady nebo výhrady pro dané odvětví na úrovni celého ES, které mohou být uplatněny). Pro odvětví a pododvětví, která v níže uvedeném seznamu nejsou uvedena, nejsou stanoveny žádné. 2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví: a) se výrazem ISIC rev 3.1 rozumí Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řady M, č. 4, ISIC REV 3.1, 2002, b) se výrazem CPC rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov, 1991, c) se výrazem CPC ver. 1.0 rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC ver. 1.0, Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 67 a 68 dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení, nesdikriminační požadavek, že některé činnosti nemohou být provozovány v zónách chráněných z hlediska životního prostředí nebo v místech zvláštního historického a uměleckého zájmu), i v případě, že nejsou uvedena, se na investory druhé smluvní strany vztahují v každém případě. 4. V souladu s čl. 60 odst. 3 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se dotací, které strany poskytují. 5. V souladu s článkem 67 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuty nediskriminační požadavky týkající se typů právních forem usazování. CS 12 CS

14 6. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu závazků nenabývají účinku automaticky, a přímo proto nezakládají práva jednotlivých fyzických nebo právnických osob. CS 13 CS

15 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad Nemovitosti AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omezení týkající se nabývání pozemků a nemovitého majetku ze strany zahraničních investorů 4. VŠECHNA ODVĚTVÍ Veřejné služby EC: Ekonomické činnosti, které se považují za veřejné služby na vnitrostátní nebo místní úrovni, mohou být předmětem veřejných monopolů nebo výlučných práv vyhrazených soukromým dodavatelům 5. VŠECHNA ODVĚTVÍ Druhy usazení EC: Zacházení poskytované dceřiným společnostem (společností třetích zemí), které jsou zřízeny podle práva členského státu a mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání ve Společenství, se neposkytuje pobočkám nebo agenturám zřízeným v členském státě společností třetí země. BG: Ke zřízení poboček je nutné povolení. EE: Alespoň polovina členů správní rady musí mít trvalé bydliště v ES. FI: Cizinec, který podniká v oblasti obchodu jako společník finské osobní společnosti nebo veřejné společnosti, potřebuje povolení k obchodu a musí mít trvalý pobyt v ES. V případě všech odvětví kromě telekomunikačních služeb musí nejméně polovina řadových a zastupujících členů představenstva splňovat podmínku státní příslušnosti a trvalého pobytu. Pro jednotlivé společnosti však mohou být poskytnuty výjimky. Pokud zahraniční organizace hodlá podnikat či obchodovat zřízením pobočky ve Finsku, potřebuje povolení k obchodu. Povolení jednat jako zakladatel společnosti s ručením omezeným je vyžadováno od zahraniční organizace nebo soukromé osoby, jež není občanem ES. V případě telekomunikačních služeb musí mít nejméně polovina zakladatelů a polovina členů představenstva trvalý pobyt. Je-li zakladatelem právnická osoba, vztahuje se požadavek trvalého pobytu na tuto právnickou osobu. IT: Přístup k průmyslovým, obchodním a řemeslným činnostem je podmíněn povolením k pobytu a zvláštním povolením k výkonu činnosti. BG, PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční mateřské společnosti, kterou kancelář zastupuje. PL: S výjimkou finančních služeb nejsou pro pobočky stanoveny žádné. Investoři ze zemí mimo EU mohou podnikat a vykonávat ekonomické činnosti pouze ve formě komanditní společnosti, osobní akciové společnosti s ručením omezeným, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (v případě právních služeb pouze ve formě osobní společnosti s ručením neomezeným a komanditní společnosti). RO: Jediný jednatel nebo předseda správní rady, jakož i polovina celkového počtu jednatelů obchodních společností musejí být rumunští občané, pokud společenská 4 5 V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS. Vzhledem k tomu, že veřejné služby také často existují na nižší než ústřední úrovni, není praktické uvádět podrobné a vyčerpávající seznamy pro každé odvětví. Pro snazší pochopení obsahuje tento seznam závazků zvláštní poznámky pod čarou, kde jsou ilustrativně a nevyčerpávajícícm způsobem uvedena odvětví, v nichž veřejné služby hrají významnou roli. CS 14 CS

16 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad smlouva nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musejí být rumunští občané. SE: Zahraniční společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět svoji obchodní činnost prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím. Stavební projekty, které trvají méně než jeden rok, jsou osvobozeny od požadavku na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s trvalým pobytem. Společnost s ručením omezeným (akciová společnost) může být založena jedním nebo několika zakladateli. Zakladatel má buď trvalý pobyt ve Švédsku, nebo je švédskou právnickou osobou. Osobní společnost může být zakládající stranou pouze tehdy, pokud má každý společník trvalý pobyt ve Švédsku. Obdobné podmínky platí pro zakládání všech dalších typů právnických osob. Nejméně 50 % členů správní rady má trvalý pobyt ve Švédsku. Cizí státní příslušníci nebo švédští státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt ve Švédsku a kteří si přejí provádět ve Švédsku obchodní činnost, jsou povinni jmenovat a zapsat do rejstříku u místního úřadu zástupce s trvalým pobytem ve Švédsku, který bude za tuto obchodní činnost odpovědný. Od podmínky trvalého pobytu lze upustit v případě, že lze prokázat, že tato podmínka není v daném případě nezbytná. SI: Zřízení poboček zahraničními společnostmi je podmíněno registrací mateřské společnosti u registračního soudu v zemi původu po dobu nejméně jednoho roku. SK: Zahraniční fyzická osoba, jejíž jméno má být zapsáno v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat jménem podnikatelského subjektu, musí předložit povolení k pobytu ve Slovenské republice. Investice ES: Investice zahraničních vládních orgánů a zahraničních veřejných subjektů ve Španělsku (které by pravděpodobně mohly kromě hospodářských zájmů zahrnovat také nehospodářské zájmy dotyčného subjektu) přímo nebo prostřednictvím společností nebo jiných subjektů řízených přímo nebo nepřímo zahraničními vládními orgány vyžadují předchozí souhlas španělské vlády. BG: V podnicích, v nichž veřejný (státní nebo obecní) podíl na základním kapitálu přesahuje 30 %, je pro převod těchto podílů třetím osobám nutné povolení. Pro určité ekonomické činnosti týkající se používání státního nebo veřejného majetku je zapotřebí koncese udělovaná za podmínek zákona o koncesích. Zahraniční investoři se nemohou účastnit privatizací. Zahraniční investoři a bulharské právnické osoby s většinovou zahraniční účastí potřebují povolení pro a) průzkum, otevírání nebo těžbu nerostného bohatství z teritoriálních vod, kontinentálního šelfu nebo výlučné hospodářské oblasti a b) nabývání většinové účasti ve společnostech, které se zabývají některou z činností uvedených pod písmenem a). FR: Pro cizince platí při nabývání více než 33,33 % akcií kapitálu nebo hlasovacích práv ve stávající francouzské společnosti nebo 20 % ve francouzské společnosti kotované na burze následující ustanovení: investice nepřesahující 7,6 milionů eur do francouzských společností s obratem maximálně 76 milionů eur se povolují po uplynutí 15denní lhůty od předběžného oznámení a ověření, že tyto podmínky jsou splněny; po uplynutí jednoho měsíce od předběžného oznámení je mlčky uděleno povolení pro ostatní investice, pokud ve výjimečných případech ministerstvo hospodářství nevyužije své právo investici odložit. Zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech může být omezena na proměnnou hodnotu stanovenou francouzskou vládou v jednotlivých případech z podílu kapitálu nabízeného veřejnosti. Výkon některých obchodních, průmyslových nebo řemeslných činností vyžaduje zvláštní povolení, pokud výkonný ředitel nemá CS 15 CS

17 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ povolení k trvalému pobytu. Popis výhrad FI: Nabývání akcií zahraničními vlastníky, jimiž by tito vlastníci získali více než jednu třetinu hlasovacích práv významné finské společnosti nebo významného podniku (které mají více než zaměstnanců nebo obrat převyšující 168 milionů eur nebo celkovou rozvahu převyšující 168 milionů eur), podléhá schválení finských orgánů; schválení může být odmítnuto pouze v případě ohrožení důležitého národního zájmu. Tato omezení se nevztahují na oblast telekomunikačních služeb. HU: Bez závazků pro zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech. IT: Nově privatizované společnosti mohou obdržet nebo si uchovat výlučná práva. Hlasovací práva v nově privatizovaných společnostech mohou být v některých případech omezena. Po dobu pěti let může nabývání velkých podílů základního kapitálu společností, jež jsou činné v oblasti obrany, dopravních služeb, telekomunikací a energetiky, podléhat schválení ze strany příslušných orgánů. Geografické oblasti FI: Na Alandských ostrovech platí omezení práva usazování fyzických osob, které nemají občanství Aland, nebo právnických osob bez povolení příslušných orgánů Alandských ostrovů. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LOV A LESNICTVÍ A. Zemědělství, lov (ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 6 B. Lesnictví a těžba dřeva (ISIC rev 3.1: 020), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 7 AT, HU, MT, RO: Bez závazků pro zemědělské činnosti. CY: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. FR: Zakládání zemědělských podniků státními příslušníky zemí mimo EU, a nabývání vinic investory ze zemí mimo EU je podmíněno povolením. IE: Zakládání podniků v oblasti mlynářství osobami, které nemají v Společenství trvalý pobyt nebo sídlo, podléhá povolení. BG: Bez závazků pro těžbu dřeva. 2. RYBOLOV A AKVAKULTURA (ISIC rev.3.1: 0501, 0502), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 8 AT: Alespoň 25 % plavidel musí být registrováno v Rakousku. BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo v Belgii, Finsku, Irsku, Lotyšku, Nizozemsku, Portugalsku a ve Slovenské republice nemohou vlastnit belgické, Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 16 CS

18 Odvětví nebo pododvětví 3. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 9 Popis výhrad finské, irské, lotyšské, nizozemské, portugalské a slovenské plavidlo. CY, EL: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. DK: Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, nemohou vlastnit jednu třetinu nebo větší podíl podniku zabývajícího se obchodním rybolovem. Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, mohou vlastnit plavidla plující pod dánskou vlajkou pouze prostřednictvím podniku, jež je v Dánsku zapsán v obchodním rejstříku. FR: Osoby, které nejsou státními příslušníky Společenství, nemohou mít podíl na pobřežním státním majetku za účelem pěstování nebo chovu ryb, měkkýšů a řas. Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Francii, nemohou vlastnit více než 50 % francouzského plavidla. DE: Licence pro mořský rybolov se uděluje pouze plavidlům, která jsou oprávněna plout pod německou vlajkou. Jsou to rybářská plavidla, u nichž vlastní většinu akcií občané Společenství nebo společnosti zřízené podle pravidel Společenství a s hlavním místem podnikání v členském státě. Používání plavidla musí řídit a kontrolovat osoby, které mají trvalý pobyt v Německu. Pro získání licence k rybolovu se musejí všechna rybářská plavidla registrovat u pobřežních států, v nichž mají své domovské přístavy. EE: Lodě jsou oprávněny plout pod estonskou vlajkou, jestliže se nacházejí v Estonsku a většinové vlastnictví je v držení státních příslušníků Estonska u veřejných obchodních společností a u komanditních společností nebo jiných právnických osob se sídlem v Estonsku, v nichž mají většinu hlasů v představenstvu společnosti státní příslušníci Estonska. BG, HU, LT, MT, RO: Bez závazků. IT: Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt či sídlo ve Společenství, nemohou vlastnit většinový podíl na plavidle plujícím pod italskou vlajkou nebo kontrolní podíl ve společnostech, které vlastní plavidla a mají své sídlo v Itálii. Rybolov v italských teritoriálních vodách je vyhrazen plavidlům plujícím pod italskou vlajkou. SE: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Švédsku, nemohou vlastnit více než 50 % švédského plavidla. Pro nabývání 50 % nebo většího podílu na podnicích, které se věnují obchodnímu rybolovu ve švédských vodách je vyžadováno povolení. SI: Lodě mohou plout pod slovinskou vlajkou, pokud jsou z více než poloviny vlastněny občany ES nebo právnickými osobami se sídlem v členském státě ES. UK: Výhrada k nabývání plavidel plujících pod vlajkou Spojeného království, ledaže nejméně 75 % investice vlastní britští občané a/nebo společnosti, které jsou nejméně ze 75 % vlastněny britskými občany, kteří mají v Británii trvalý pobyt, popř. sídlo. Plavidla musí být spravována, řízena a kontrolována ze Spojeného království. A. Těžba uhlí, lignitu a rašeliny (ISIC rev 3.1: 10) B. Těžba ropy a zemního plynu 10 EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Bez závazků pro těžbu ropy a zemního plynu. 9 Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 17 CS

19 Odvětví nebo pododvětví (ISIC rev 3.1: 1110) C. Těžba rud kovů (ISIC rev 3.1: 13) D, Ostatní těžba a dobývání (ISIC rev 3.1: 14) Popis výhrad 4. VÝROBA 11 A. Výroba potravinářských výrobků a nápojů (ISIC rev 3.1: 15) B. Výroba tabákových výrobků (ISIC rev 3.1: 16) C. Výroba textilií (ISIC rev 3.1: 17) D. Výroba oděvů; zpracování a barvení kožešin (ISIC rev 3.1: 18) E. Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi (ISIC rev 3.1: 19) E. Výroba dřeva a dřevěných výrobků a korku, s výjimkou nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků (ISIC rev 3.1: 20) G. Výroba papíru a výrobků z papíru (ISIC rev 3.1: 21) H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů 12 (ISIC rev 3.1: 22, s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy 13 ) IT: Podmínka státní příslušnosti pro vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 18 CS

20 Odvětví nebo pododvětví Popis výhrad I. Výroba koksárenských produktů (ISIC rev 3.1: 231) J. Výroba rafinovaných ropných produktů 14 (ISIC rev 3.1: 232) EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). K. Výroba chemických látek a chemických přípravků kromě výbušnin (ISIC rev 3.1: 24, s výjimkou výroby výbušnin) L.Výroba pryžových a plastových výrobků (ISIC rev 3.1: 25) M. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (ISIC rev 3.1: 26) N. Výroba základních kovů (ISIC rev 3.1: 27) O.Výroba kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (ISIC rev 3.1: 28) P. Výroba strojů a) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely (ISIC rev 3.1: 291) b) Výroba strojů a zařízení pro speciální účely, kromě zbraní a střeliva (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) Odvětví je vyhrazeno pro výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah. Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) SLUŽBY PRO PODNIKY. Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 19 CS

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 7507/08 ADD 2 ACP 35 WTO 45 COLAT 8 RELEX 170

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 7507/08 ADD 2 ACP 35 WTO 45 COLAT 8 RELEX 170 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 7507/08 ADD 2 ACP 35 WTO 45 COLAT 8 RELEX 170 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Přílohy I až III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0091 (NLE) 7614/16 ADD 24 WTO 79 SERVICES 4 COLAC 18 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 18 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 20 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 4. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2010 KOM(2010)345 v konečném znění 2010/0188 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji EU k přijetí rozhodnutí Smíšené rady CARIFORUM-ES zřízené Dohodou o hospodářském

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Brusel 20. března 2014 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 7942/14 ADD 4. Interinstitucionální spis: 2014/0086 (NLE) COEST 99 PESC 299 JAI 181 WTO 112

Brusel 20. března 2014 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 7942/14 ADD 4. Interinstitucionální spis: 2014/0086 (NLE) COEST 99 PESC 299 JAI 181 WTO 112 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. března 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0086 (NLE) 7942/14 ADD 4 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 2 PART 1/8 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2000

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2000 1998 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 1998-1999 1. ÚVOD Přímé zahraniční investice v roce 1998 Přehled přímých zahraničních investic za rok 1998 byl vypracován ve struktuře

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Země Belgie Bulharsko Chorvatsko Estonsko Právní úprava Čl. 2 zákona č. 10-10-1913 obsahuje stejný požadavek pro formu plné moci

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I ZÁKON ze dne..2004, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

Více

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město

QSCert, spol. s r.o. Klimentská 1746/52, Praha 1 - Nové Město 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 4 4 Výroba textilií,

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Oznámení o zadání zakázky veřejné služby

Oznámení o zadání zakázky veřejné služby Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

O autorovi... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů... 11 Úvod... 14

O autorovi... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů... 11 Úvod... 14 Danove prijmy_tema 8.10.13 12:38 Stránka 5 Obsah O autorovi....................................................... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů........................... 11 Úvod...........................................................

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX

ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX Květen 2007 PŘIHLÁŠKA PRO PODNIKY Verze 1 Garantem Českého benchmarkingového indexu je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Vznik ČBI umožnila Evropská Unie

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby

Pravidelné předběžné oznámení veřejné služby Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012

Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012 Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012 V souvislosti s přístupem Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více