Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS 2606.00.10) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)"

Transkript

1 CS CS CS

2 Guyana 1 Příloha I VÝVOZNÍ CLA Drahokamy, jiné než řezané a leštěné (HS 71.01) Bauxit, kalcinovaný (HS ) Bauxit, ostatní (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701) 3,00 USD za metrický karát 0,45 USD za tunu 0,45 USD za tunu 1,00 USD za tunu Greenheart, zaoblené a otesané (HS ) 0,29 USD za m³ Greenheart, rozřezané (HS ) 5,0 USD za m³ Akvarijní ryby (HS ) 5 % Melasa (HS 17.03) 1,00 USD za 100 litrů 1 Viz strana 620 guyanského HS z roku CS 1 CS

3 Surinam Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry, dřevní běli nebo nahrubo opracované Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: Zaoblené, neodkorněné Odkorněné, v čtvercovém tvaru Z jehličnanů 5 % Z mahagonu 5 % Jiné než z jehličnanů 5 % Ostatní, jehličnaté 5 % Ostatní, z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 k této kapitole: Dark Red Meranti (Tmavočervené meranti), Light Red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti Bakau 20 % 10 % Ostatní: Mahagon 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Ostatní: Ze dřeva greenheart 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků; dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky: Jehličnaté Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky 5 % Ostatní 5 % Jiné než jehličnaté: Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, ze dřeva greenheart 5 % Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, z jiného dřeva 5 % Ostatní 5 % CS 2 CS

4 44.06 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce): Neimpregnované 5 % Ostatní 5 % CS 3 CS

5 Příloha II CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE STÁTŮ CARIFORUM 1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 4, 5, 6 a 7, odstraňují se ke dni vstupu této dohody v platnost cla ES u všech produktů kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou produktů kapitoly 93, pocházejících ze státu CARIFORUM. U produktů kapitoly 93 ES nadále uplatňuje doložku nejvyšších výhod. 2. Cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM se odstraňují od 1. ledna 2010, s výjimkou cel ES pro produkty podpoložky , která se odstraňují ode dne vstupu této dohody v platnost. Do doby, než budou cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM zcela odstraněna, se pro kalendářní rok 2008 pro všechny produkty čísla 1006, s výjimkou podpoložky , pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta tun s nulovým clem. Celní kvóta pro kalendářní rok 2009 činí tun. 3. ES a signatářské státy CARIFORUM se dohodly, že ustanovení protokolu 3 dohody z Cotonou (dále jen protokol o cukru ) zůstávají v platnosti do 30. září 2009 a že po tomto datu platnost protokolu o cukru pro obě strany skončí. Pro účely čl. 4 odst. 1 protokolu o cukru bude dodacím obdobím 2008/09 doba od 1. července 2008 do 30. září O zaručené ceně pro období od 1. července do 30. září 2009 se rozhodne na základě jednání podle čl. 5 odst Cla ES pro produkty čísla 1701 celního sazebníku pocházející ze státu CARIFORUM se odstraňují od 1. října Do doby než budou cla ES zcela odstraněna, se kromě přidělení celní kvóty s nulovým clem, která je stanovena v protokolu o cukru, v hospodářském roce /09 pro produkty čísla 1701 pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta s nulovým clem ve výši tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, z nichž bude vyhrazeno pro Dominikánskou republiku. Pro produkty dovezené na základě této dodatečné celní kvóty nebude poskytnuta dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže, že tyto produkty nakoupí za cenu, která je alespoň rovna zaručené ceně stanovené pro cukr dovážený do ES na základě protokolu o cukru. 5. a) ES může v období od 1. října 2009 do 30. září 2015 u produktů čísla 1701 (cukr) pocházejících se států CARIFORUM a dovezených nad rámec níže uvedených množství vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, u kterých se má za to, že ES způsobují narušení trhu s cukrem, uplatnit doložku nejvyšších výhod: i) 3,5 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států, které patří k africkým, karibským a tichomořským států (státy AKT) a podepsaly dohodu z Cotonou, v hospodářském roce, a ii) 1,38 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států AKT, které OSN neuznává jako nejméně rozvinuté země, v hospodářském roce 2009/2010. Číslo 1,38 milionů tun se v hospodářském roce 2010/11 zvyšuje na 1,45 2 Pro účely odstavců 4, 5, 6 a 7 se hospodářským rokem rozumí období od 1.října do 30. září. CS 4 CS

6 milionů tun a v následujících čtyřech hospodářských letech na 1,6 milionů tun. b) Ustanovení odst. 5 písm. a) se nevztahuje na dovoz produktů čísla 1701 pocházejících z jakéhokoli státu CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi. Na tento dovoz se však nadále vztahuje článek 25 dohody 3. c) Uplatňování doložky nejvyšších výhod bude ukončeno na konci hospodářského roku, během kterého bylo zavedeno. d) Jakákoli opatření přijatá na základě tohoto odstavce se neprodleně oznamují výboru CARIFORUM ES pro obchod a rozvoj a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci dotyčného subjektu. 6. Od 1. října 2015 lze pro účely uplatňování ustanovení článku 25 dohody považovat za narušování trhů s produkty čísla 1701 za situace, kdy tržní cena bílého cukru v Evropském společenství klesne v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců pod 80 % tržní ceny bílého cukru v Evropském společenství převládající v předchozím hospodářském roce. 7. Od 1. ledna 2008 do 30. září 2015 se na produkty podpoložek , , , a celního sazebníku vztahuje zvláštní kontrolní mechanismus, který má zajistit, aby ujednání podle odstavce 4 a 5 nebyla obcházena. V případě celkového nárůstu dovozu těchto produktů pocházejících ze států CARIFORUM o více než 20 % objemu v průběhu období 12 po sobě následujících měsíců ve srovnáním s průměrem ročních dovozů v průběhu předcházejících tří dvanáctiměsíčních období ES provede analýzu povahy obchodních vztahů, hospodářského odůvodnění a obsahu cukru v takto dovezených produktech, a dospěje-li k závěru, že se tento dovoz používá s cílem obejít ujednání podle odstavce 4 a 5, může pozastavit preferenční zacházení a zavést pro dovoz produktů položek celního sazebníku , , , a pocházejících ze států CARIFORUM doložku nejvyšších výhod podle celního sazebníku Evropského společenství. Ustanovení odst. 5 písm. b), c) a d) se na opatření podle tohoto odstavce použijí obdobně. 8. Od 1. října 2009 do 30. září 2012 nejsou produktům čísla 1701 celního sazebníku udělovány preferenční dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže nakoupit dotyčné produkty za cenu alespoň 90 % referenční ceny stanovené ES pro příslušný hospodářský rok. 9. Odstavec 1 se nevztahuje na produkty položky celního sazebníku, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších regionech ES. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na produkty čísla 1701, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších francouzských regionech. Tato ustanovení platí po dobu desíti let. Nedohodnou-li se strany jinak, toto období se prodlouží o dalších deset let. 3 Za tímto účelem a odchylně od článku 25 dohody se na signatářský stát CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi, mohou vztahovat ochranná opatření. CS 5 CS

7 Příloha III CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z ES Není-li stanoveno jinak, nesmí být při dovozu veškerých produktů třídy 6 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v této příloze a pocházejí z ES, do států CARIFORUM uplatněno od data uvedeného v této příloze vyšší clo, než které je uvedeno v této příloze pro odpovídající třídu 6 HS. Je-li při dovozu do určitého signatářského státu CARIFORUM uplatňována zvláštní sazba, je tato sazba uvedena pod obecnou sazbou. Signatářskými státy CARIFORUM jsou: ATG BHM BRB BEL DMA DOM GRD GUY HAI JAM KNA LCA VCT SUR TTO Antigua a Barbuda Bahamy Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Haiti Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago Pokud se na některý produkt třídy 6 HS uvedený v této příloze liberalizace nevztahuje, je v této příloze uvedena poznámka Excl.. Je-li u číselného kódu HS uvedena poznámka ex vztahující se ke konkrétnímu popisu, uvedená celní sazba se vztahuje pouze na produkty s tímto konkrétním popisem. Na produkty kapitoly 93 harmonizovaného systému se tato příloha nevztahuje. Signatářské státy CARIFORUM souhlasí s tím, že u produktů, na něž se vztahuje liberalizace podle této přílohy, celní sazby nezvýší nad úroveň používanou v době podpisu této dohody. CS 6 CS

8 Dodatek 1 k příloze III Seznam celní liberalizace států CARIFORUM CS 7 CS

9 Dodatek 2 k příloze III Celní kvóta pro sušené mléko v Dominikánské republice V případě zboží podpoložek , a pocházejícího z ES povoluje Dominikánská republika po zaplacení valorického cla uvedeného ve sloupci B dovážet v obdobích uvedených ve sloupci C množství, jež jsou v metrických tunách uvedena ve sloupci A. A B C července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června 2023 Bez omezení 0 1. července 2023 a dále ES bude tuto celní kvótu spravovat v souladu s mechanismem vývozních licencí, který stanoví právní předpisy Společenství. ES usiluje o to, aby novým účastníkům přidělila přiměřený podíl množství v rámci kvóty. ES uvědomí Dominikánskou republiku o veškerých stávajících nebo očekávaných problémech s dodávkou množství uvedených v sloupci A. Nemůže-li ES tato množství dodat, má Dominikánská republika právo převést nevyužitá množství celní kvóty mezi ostatní dodavatele, není-li problém s dodávkou vyřešen do dvou měsíců od okamžiku, kdy ES dotyčný problém s dodávkou oznámilo. Ustanoveními tohoto dodatku nejsou dotčeny obsažené v listině zemědělských produktů WTO pro Dominikánskou republiku (listina XXIII, příloha Marrákešského protokolu) a tato ustanovení nahrazují Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice, které bylo dne 6. srpna 1998 zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství L 218 na straně 46. CS 8 CS

10 Cla pro zboží položek , a pocházející z ES a dovezeného do Dominikánské republiky nad rámec množství uvedených ve sloupci A nesmí být vyšší než cla, která jsou pro tyto produkty uvedena v příloze III. CS 9 CS

11 Příloha IV SEZNAM ZÁVAZKŮ V OBLASTI INVESTIC A OBCHODU SE SLUŽBAMI ES a) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) b) Seznam závazků v souladu s článkem 78 (přeshraniční dodávka služeb) c) Seznam výhrad v souladu s článkem 81 (klíčoví zaměstnanci a stážistéabsolventi) d) Seznam výhrad v souladu s článkem 83 (smluvní dodavatelé služeb a nezávislí odborníci) CARIFORUM A SIGNATÁŘSKÉ STÁTY CARIFORUM e) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) u ekonomických činností s výjimkou odvětví služeb f) Seznam závazků v souladu s články 69, 78, 81 a 83 v odvětví služeb Pro účely přílohy IV se používají tyto zkratky: ES AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr CZ Česká republika DE Německo DK Dánsko EC Evropské společenství a jeho členské státy ES Španělsko EE Estonsko FI Finsko FR Francie EL Řecko HU Maďarsko IE Irsko IT Itálie LV Lotyšsko LT Litva LU Lucembursko MT Malta CS 10 CS

12 NL Nizozemsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SK Slovenská republika SI Slovinsko SE Švédsko UK Spojené království CARIFORUM CAF ATG BRB BEL DMA DOM GRD GUY JAM KNA LCA VCT SUR TTO Všechny státy CARIFORUM* Antigua a Barbuda Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago * S výjimkou Baham a Haiti. CS 11 CS

13 Příloha IV písm. a) SEZNAM ZÁVAZKŮ TÝKAJÍCÍCH SE KOMERČNÍ PŘÍTOMNOSTI (podle článku 69) ES 1. V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny ekonomické činnosti, které ES liberalizuje podle článku 69, a prostřednictvím výhrad jsou zde stanovena omezení týkající se přístupu na trh a národního zacházení, která se vztahují na usazování a investory ze států CARIFORUM v těchto činnostech. Seznam se skládá z těchto prvků: a) V prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém smluvní strana závazek přijímá, a rozsah liberalizace, na který se výhrady vztahují. b) Ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady. Pokud sloupec uvedený pod písmenem b) obsahuje pouze specifické výhrady pro určitý členský stát, členské státy, které zde nejsou uvedeny, přijímají v dotyčném odvětví bez výhrad (neuvedením specifických výhrad pro určitý členský stát v dotyčném odvětví nejsou dotčeny horizontální výhrady nebo výhrady pro dané odvětví na úrovni celého ES, které mohou být uplatněny). Pro odvětví a pododvětví, která v níže uvedeném seznamu nejsou uvedena, nejsou stanoveny žádné. 2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví: a) se výrazem ISIC rev 3.1 rozumí Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řady M, č. 4, ISIC REV 3.1, 2002, b) se výrazem CPC rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov, 1991, c) se výrazem CPC ver. 1.0 rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC ver. 1.0, Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 67 a 68 dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení, nesdikriminační požadavek, že některé činnosti nemohou být provozovány v zónách chráněných z hlediska životního prostředí nebo v místech zvláštního historického a uměleckého zájmu), i v případě, že nejsou uvedena, se na investory druhé smluvní strany vztahují v každém případě. 4. V souladu s čl. 60 odst. 3 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se dotací, které strany poskytují. 5. V souladu s článkem 67 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuty nediskriminační požadavky týkající se typů právních forem usazování. CS 12 CS

14 6. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu závazků nenabývají účinku automaticky, a přímo proto nezakládají práva jednotlivých fyzických nebo právnických osob. CS 13 CS

15 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad Nemovitosti AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omezení týkající se nabývání pozemků a nemovitého majetku ze strany zahraničních investorů 4. VŠECHNA ODVĚTVÍ Veřejné služby EC: Ekonomické činnosti, které se považují za veřejné služby na vnitrostátní nebo místní úrovni, mohou být předmětem veřejných monopolů nebo výlučných práv vyhrazených soukromým dodavatelům 5. VŠECHNA ODVĚTVÍ Druhy usazení EC: Zacházení poskytované dceřiným společnostem (společností třetích zemí), které jsou zřízeny podle práva členského státu a mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání ve Společenství, se neposkytuje pobočkám nebo agenturám zřízeným v členském státě společností třetí země. BG: Ke zřízení poboček je nutné povolení. EE: Alespoň polovina členů správní rady musí mít trvalé bydliště v ES. FI: Cizinec, který podniká v oblasti obchodu jako společník finské osobní společnosti nebo veřejné společnosti, potřebuje povolení k obchodu a musí mít trvalý pobyt v ES. V případě všech odvětví kromě telekomunikačních služeb musí nejméně polovina řadových a zastupujících členů představenstva splňovat podmínku státní příslušnosti a trvalého pobytu. Pro jednotlivé společnosti však mohou být poskytnuty výjimky. Pokud zahraniční organizace hodlá podnikat či obchodovat zřízením pobočky ve Finsku, potřebuje povolení k obchodu. Povolení jednat jako zakladatel společnosti s ručením omezeným je vyžadováno od zahraniční organizace nebo soukromé osoby, jež není občanem ES. V případě telekomunikačních služeb musí mít nejméně polovina zakladatelů a polovina členů představenstva trvalý pobyt. Je-li zakladatelem právnická osoba, vztahuje se požadavek trvalého pobytu na tuto právnickou osobu. IT: Přístup k průmyslovým, obchodním a řemeslným činnostem je podmíněn povolením k pobytu a zvláštním povolením k výkonu činnosti. BG, PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční mateřské společnosti, kterou kancelář zastupuje. PL: S výjimkou finančních služeb nejsou pro pobočky stanoveny žádné. Investoři ze zemí mimo EU mohou podnikat a vykonávat ekonomické činnosti pouze ve formě komanditní společnosti, osobní akciové společnosti s ručením omezeným, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (v případě právních služeb pouze ve formě osobní společnosti s ručením neomezeným a komanditní společnosti). RO: Jediný jednatel nebo předseda správní rady, jakož i polovina celkového počtu jednatelů obchodních společností musejí být rumunští občané, pokud společenská 4 5 V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS. Vzhledem k tomu, že veřejné služby také často existují na nižší než ústřední úrovni, není praktické uvádět podrobné a vyčerpávající seznamy pro každé odvětví. Pro snazší pochopení obsahuje tento seznam závazků zvláštní poznámky pod čarou, kde jsou ilustrativně a nevyčerpávajícícm způsobem uvedena odvětví, v nichž veřejné služby hrají významnou roli. CS 14 CS

16 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad smlouva nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musejí být rumunští občané. SE: Zahraniční společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět svoji obchodní činnost prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím. Stavební projekty, které trvají méně než jeden rok, jsou osvobozeny od požadavku na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s trvalým pobytem. Společnost s ručením omezeným (akciová společnost) může být založena jedním nebo několika zakladateli. Zakladatel má buď trvalý pobyt ve Švédsku, nebo je švédskou právnickou osobou. Osobní společnost může být zakládající stranou pouze tehdy, pokud má každý společník trvalý pobyt ve Švédsku. Obdobné podmínky platí pro zakládání všech dalších typů právnických osob. Nejméně 50 % členů správní rady má trvalý pobyt ve Švédsku. Cizí státní příslušníci nebo švédští státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt ve Švédsku a kteří si přejí provádět ve Švédsku obchodní činnost, jsou povinni jmenovat a zapsat do rejstříku u místního úřadu zástupce s trvalým pobytem ve Švédsku, který bude za tuto obchodní činnost odpovědný. Od podmínky trvalého pobytu lze upustit v případě, že lze prokázat, že tato podmínka není v daném případě nezbytná. SI: Zřízení poboček zahraničními společnostmi je podmíněno registrací mateřské společnosti u registračního soudu v zemi původu po dobu nejméně jednoho roku. SK: Zahraniční fyzická osoba, jejíž jméno má být zapsáno v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat jménem podnikatelského subjektu, musí předložit povolení k pobytu ve Slovenské republice. Investice ES: Investice zahraničních vládních orgánů a zahraničních veřejných subjektů ve Španělsku (které by pravděpodobně mohly kromě hospodářských zájmů zahrnovat také nehospodářské zájmy dotyčného subjektu) přímo nebo prostřednictvím společností nebo jiných subjektů řízených přímo nebo nepřímo zahraničními vládními orgány vyžadují předchozí souhlas španělské vlády. BG: V podnicích, v nichž veřejný (státní nebo obecní) podíl na základním kapitálu přesahuje 30 %, je pro převod těchto podílů třetím osobám nutné povolení. Pro určité ekonomické činnosti týkající se používání státního nebo veřejného majetku je zapotřebí koncese udělovaná za podmínek zákona o koncesích. Zahraniční investoři se nemohou účastnit privatizací. Zahraniční investoři a bulharské právnické osoby s většinovou zahraniční účastí potřebují povolení pro a) průzkum, otevírání nebo těžbu nerostného bohatství z teritoriálních vod, kontinentálního šelfu nebo výlučné hospodářské oblasti a b) nabývání většinové účasti ve společnostech, které se zabývají některou z činností uvedených pod písmenem a). FR: Pro cizince platí při nabývání více než 33,33 % akcií kapitálu nebo hlasovacích práv ve stávající francouzské společnosti nebo 20 % ve francouzské společnosti kotované na burze následující ustanovení: investice nepřesahující 7,6 milionů eur do francouzských společností s obratem maximálně 76 milionů eur se povolují po uplynutí 15denní lhůty od předběžného oznámení a ověření, že tyto podmínky jsou splněny; po uplynutí jednoho měsíce od předběžného oznámení je mlčky uděleno povolení pro ostatní investice, pokud ve výjimečných případech ministerstvo hospodářství nevyužije své právo investici odložit. Zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech může být omezena na proměnnou hodnotu stanovenou francouzskou vládou v jednotlivých případech z podílu kapitálu nabízeného veřejnosti. Výkon některých obchodních, průmyslových nebo řemeslných činností vyžaduje zvláštní povolení, pokud výkonný ředitel nemá CS 15 CS

17 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ povolení k trvalému pobytu. Popis výhrad FI: Nabývání akcií zahraničními vlastníky, jimiž by tito vlastníci získali více než jednu třetinu hlasovacích práv významné finské společnosti nebo významného podniku (které mají více než zaměstnanců nebo obrat převyšující 168 milionů eur nebo celkovou rozvahu převyšující 168 milionů eur), podléhá schválení finských orgánů; schválení může být odmítnuto pouze v případě ohrožení důležitého národního zájmu. Tato omezení se nevztahují na oblast telekomunikačních služeb. HU: Bez závazků pro zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech. IT: Nově privatizované společnosti mohou obdržet nebo si uchovat výlučná práva. Hlasovací práva v nově privatizovaných společnostech mohou být v některých případech omezena. Po dobu pěti let může nabývání velkých podílů základního kapitálu společností, jež jsou činné v oblasti obrany, dopravních služeb, telekomunikací a energetiky, podléhat schválení ze strany příslušných orgánů. Geografické oblasti FI: Na Alandských ostrovech platí omezení práva usazování fyzických osob, které nemají občanství Aland, nebo právnických osob bez povolení příslušných orgánů Alandských ostrovů. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LOV A LESNICTVÍ A. Zemědělství, lov (ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 6 B. Lesnictví a těžba dřeva (ISIC rev 3.1: 020), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 7 AT, HU, MT, RO: Bez závazků pro zemědělské činnosti. CY: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. FR: Zakládání zemědělských podniků státními příslušníky zemí mimo EU, a nabývání vinic investory ze zemí mimo EU je podmíněno povolením. IE: Zakládání podniků v oblasti mlynářství osobami, které nemají v Společenství trvalý pobyt nebo sídlo, podléhá povolení. BG: Bez závazků pro těžbu dřeva. 2. RYBOLOV A AKVAKULTURA (ISIC rev.3.1: 0501, 0502), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 8 AT: Alespoň 25 % plavidel musí být registrováno v Rakousku. BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo v Belgii, Finsku, Irsku, Lotyšku, Nizozemsku, Portugalsku a ve Slovenské republice nemohou vlastnit belgické, Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 16 CS

18 Odvětví nebo pododvětví 3. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 9 Popis výhrad finské, irské, lotyšské, nizozemské, portugalské a slovenské plavidlo. CY, EL: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. DK: Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, nemohou vlastnit jednu třetinu nebo větší podíl podniku zabývajícího se obchodním rybolovem. Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, mohou vlastnit plavidla plující pod dánskou vlajkou pouze prostřednictvím podniku, jež je v Dánsku zapsán v obchodním rejstříku. FR: Osoby, které nejsou státními příslušníky Společenství, nemohou mít podíl na pobřežním státním majetku za účelem pěstování nebo chovu ryb, měkkýšů a řas. Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Francii, nemohou vlastnit více než 50 % francouzského plavidla. DE: Licence pro mořský rybolov se uděluje pouze plavidlům, která jsou oprávněna plout pod německou vlajkou. Jsou to rybářská plavidla, u nichž vlastní většinu akcií občané Společenství nebo společnosti zřízené podle pravidel Společenství a s hlavním místem podnikání v členském státě. Používání plavidla musí řídit a kontrolovat osoby, které mají trvalý pobyt v Německu. Pro získání licence k rybolovu se musejí všechna rybářská plavidla registrovat u pobřežních států, v nichž mají své domovské přístavy. EE: Lodě jsou oprávněny plout pod estonskou vlajkou, jestliže se nacházejí v Estonsku a většinové vlastnictví je v držení státních příslušníků Estonska u veřejných obchodních společností a u komanditních společností nebo jiných právnických osob se sídlem v Estonsku, v nichž mají většinu hlasů v představenstvu společnosti státní příslušníci Estonska. BG, HU, LT, MT, RO: Bez závazků. IT: Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt či sídlo ve Společenství, nemohou vlastnit většinový podíl na plavidle plujícím pod italskou vlajkou nebo kontrolní podíl ve společnostech, které vlastní plavidla a mají své sídlo v Itálii. Rybolov v italských teritoriálních vodách je vyhrazen plavidlům plujícím pod italskou vlajkou. SE: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Švédsku, nemohou vlastnit více než 50 % švédského plavidla. Pro nabývání 50 % nebo většího podílu na podnicích, které se věnují obchodnímu rybolovu ve švédských vodách je vyžadováno povolení. SI: Lodě mohou plout pod slovinskou vlajkou, pokud jsou z více než poloviny vlastněny občany ES nebo právnickými osobami se sídlem v členském státě ES. UK: Výhrada k nabývání plavidel plujících pod vlajkou Spojeného království, ledaže nejméně 75 % investice vlastní britští občané a/nebo společnosti, které jsou nejméně ze 75 % vlastněny britskými občany, kteří mají v Británii trvalý pobyt, popř. sídlo. Plavidla musí být spravována, řízena a kontrolována ze Spojeného království. A. Těžba uhlí, lignitu a rašeliny (ISIC rev 3.1: 10) B. Těžba ropy a zemního plynu 10 EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Bez závazků pro těžbu ropy a zemního plynu. 9 Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 17 CS

19 Odvětví nebo pododvětví (ISIC rev 3.1: 1110) C. Těžba rud kovů (ISIC rev 3.1: 13) D, Ostatní těžba a dobývání (ISIC rev 3.1: 14) Popis výhrad 4. VÝROBA 11 A. Výroba potravinářských výrobků a nápojů (ISIC rev 3.1: 15) B. Výroba tabákových výrobků (ISIC rev 3.1: 16) C. Výroba textilií (ISIC rev 3.1: 17) D. Výroba oděvů; zpracování a barvení kožešin (ISIC rev 3.1: 18) E. Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi (ISIC rev 3.1: 19) E. Výroba dřeva a dřevěných výrobků a korku, s výjimkou nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků (ISIC rev 3.1: 20) G. Výroba papíru a výrobků z papíru (ISIC rev 3.1: 21) H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů 12 (ISIC rev 3.1: 22, s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy 13 ) IT: Podmínka státní příslušnosti pro vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 18 CS

20 Odvětví nebo pododvětví Popis výhrad I. Výroba koksárenských produktů (ISIC rev 3.1: 231) J. Výroba rafinovaných ropných produktů 14 (ISIC rev 3.1: 232) EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). K. Výroba chemických látek a chemických přípravků kromě výbušnin (ISIC rev 3.1: 24, s výjimkou výroby výbušnin) L.Výroba pryžových a plastových výrobků (ISIC rev 3.1: 25) M. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (ISIC rev 3.1: 26) N. Výroba základních kovů (ISIC rev 3.1: 27) O.Výroba kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (ISIC rev 3.1: 28) P. Výroba strojů a) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely (ISIC rev 3.1: 291) b) Výroba strojů a zařízení pro speciální účely, kromě zbraní a střeliva (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) Odvětví je vyhrazeno pro výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah. Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) SLUŽBY PRO PODNIKY. Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 19 CS

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5

29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5 29.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 57/5 PŘEKLAD PROTOKOL mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání Tři cíle vzdělávání, úloha všeobecného vzdělávání Pro člověka Pro společnost

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2007 2005 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2007 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic (PZI) v České

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 294, 221 580

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Formy obchodních společností při zahraničně-obchodních operacích v Egyptě

Formy obchodních společností při zahraničně-obchodních operacích v Egyptě Formy obchodních společností při zahraničně-obchodních operacích v Egyptě Pobočky zahraničních společností Zahraničním společnostem je povoleno otevřít v Egyptě svoji pobočku k provozování stavebních prací,

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty

262/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dani z přidané hodnoty 262/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. října 2014, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 3 3. BG Bulharsko... 3 4. CY Kypr... 4 5. CZ Česká republika... 4 6. DE Německo... 4

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Úřední věstník Evropské unie AKT

Úřední věstník Evropské unie AKT 33 AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více