Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha I VÝVOZNÍ CLA. Bauxit, kalcinovaný (HS 2606.00.10) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701)"

Transkript

1 CS CS CS

2 Guyana 1 Příloha I VÝVOZNÍ CLA Drahokamy, jiné než řezané a leštěné (HS 71.01) Bauxit, kalcinovaný (HS ) Bauxit, ostatní (HS ) Nerafinovaný třtinový cukr (zařazený do čísla 1701) 3,00 USD za metrický karát 0,45 USD za tunu 0,45 USD za tunu 1,00 USD za tunu Greenheart, zaoblené a otesané (HS ) 0,29 USD za m³ Greenheart, rozřezané (HS ) 5,0 USD za m³ Akvarijní ryby (HS ) 5 % Melasa (HS 17.03) 1,00 USD za 100 litrů 1 Viz strana 620 guyanského HS z roku CS 1 CS

3 Surinam Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry, dřevní běli nebo nahrubo opracované Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky: Zaoblené, neodkorněné Odkorněné, v čtvercovém tvaru Z jehličnanů 5 % Z mahagonu 5 % Jiné než z jehličnanů 5 % Ostatní, jehličnaté 5 % Ostatní, z tropického dřeva uvedeného v poznámce k položkám 1 k této kapitole: Dark Red Meranti (Tmavočervené meranti), Light Red Meranti (Světlečervené meranti) a Meranti Bakau 20 % 10 % Ostatní: Mahagon 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Ostatní: Ze dřeva greenheart 20 % 10 % Ostatní 20 % 10 % Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků; dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky: Jehličnaté Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky 5 % Ostatní 5 % Jiné než jehličnaté: Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, ze dřeva greenheart 5 % Štípané tyče, dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, z jiného dřeva 5 % Ostatní 5 % CS 2 CS

4 44.06 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce): Neimpregnované 5 % Ostatní 5 % CS 3 CS

5 Příloha II CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE STÁTŮ CARIFORUM 1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2, 4, 5, 6 a 7, odstraňují se ke dni vstupu této dohody v platnost cla ES u všech produktů kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou produktů kapitoly 93, pocházejících ze státu CARIFORUM. U produktů kapitoly 93 ES nadále uplatňuje doložku nejvyšších výhod. 2. Cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM se odstraňují od 1. ledna 2010, s výjimkou cel ES pro produkty podpoložky , která se odstraňují ode dne vstupu této dohody v platnost. Do doby, než budou cla ES pro produkty čísla 1006 celního sazebníku pocházející ze států CARIFORUM zcela odstraněna, se pro kalendářní rok 2008 pro všechny produkty čísla 1006, s výjimkou podpoložky , pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta tun s nulovým clem. Celní kvóta pro kalendářní rok 2009 činí tun. 3. ES a signatářské státy CARIFORUM se dohodly, že ustanovení protokolu 3 dohody z Cotonou (dále jen protokol o cukru ) zůstávají v platnosti do 30. září 2009 a že po tomto datu platnost protokolu o cukru pro obě strany skončí. Pro účely čl. 4 odst. 1 protokolu o cukru bude dodacím obdobím 2008/09 doba od 1. července 2008 do 30. září O zaručené ceně pro období od 1. července do 30. září 2009 se rozhodne na základě jednání podle čl. 5 odst Cla ES pro produkty čísla 1701 celního sazebníku pocházející ze státu CARIFORUM se odstraňují od 1. října Do doby než budou cla ES zcela odstraněna, se kromě přidělení celní kvóty s nulovým clem, která je stanovena v protokolu o cukru, v hospodářském roce /09 pro produkty čísla 1701 pocházející ze států CARIFORUM otevírá celní kvóta s nulovým clem ve výši tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, z nichž bude vyhrazeno pro Dominikánskou republiku. Pro produkty dovezené na základě této dodatečné celní kvóty nebude poskytnuta dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže, že tyto produkty nakoupí za cenu, která je alespoň rovna zaručené ceně stanovené pro cukr dovážený do ES na základě protokolu o cukru. 5. a) ES může v období od 1. října 2009 do 30. září 2015 u produktů čísla 1701 (cukr) pocházejících se států CARIFORUM a dovezených nad rámec níže uvedených množství vyjádřených ekvivalentem bílého cukru, u kterých se má za to, že ES způsobují narušení trhu s cukrem, uplatnit doložku nejvyšších výhod: i) 3,5 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států, které patří k africkým, karibským a tichomořským států (státy AKT) a podepsaly dohodu z Cotonou, v hospodářském roce, a ii) 1,38 milionů tun těchto produktů pocházejících ze států AKT, které OSN neuznává jako nejméně rozvinuté země, v hospodářském roce 2009/2010. Číslo 1,38 milionů tun se v hospodářském roce 2010/11 zvyšuje na 1,45 2 Pro účely odstavců 4, 5, 6 a 7 se hospodářským rokem rozumí období od 1.října do 30. září. CS 4 CS

6 milionů tun a v následujících čtyřech hospodářských letech na 1,6 milionů tun. b) Ustanovení odst. 5 písm. a) se nevztahuje na dovoz produktů čísla 1701 pocházejících z jakéhokoli státu CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi. Na tento dovoz se však nadále vztahuje článek 25 dohody 3. c) Uplatňování doložky nejvyšších výhod bude ukončeno na konci hospodářského roku, během kterého bylo zavedeno. d) Jakákoli opatření přijatá na základě tohoto odstavce se neprodleně oznamují výboru CARIFORUM ES pro obchod a rozvoj a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci dotyčného subjektu. 6. Od 1. října 2015 lze pro účely uplatňování ustanovení článku 25 dohody považovat za narušování trhů s produkty čísla 1701 za situace, kdy tržní cena bílého cukru v Evropském společenství klesne v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců pod 80 % tržní ceny bílého cukru v Evropském společenství převládající v předchozím hospodářském roce. 7. Od 1. ledna 2008 do 30. září 2015 se na produkty podpoložek , , , a celního sazebníku vztahuje zvláštní kontrolní mechanismus, který má zajistit, aby ujednání podle odstavce 4 a 5 nebyla obcházena. V případě celkového nárůstu dovozu těchto produktů pocházejících ze států CARIFORUM o více než 20 % objemu v průběhu období 12 po sobě následujících měsíců ve srovnáním s průměrem ročních dovozů v průběhu předcházejících tří dvanáctiměsíčních období ES provede analýzu povahy obchodních vztahů, hospodářského odůvodnění a obsahu cukru v takto dovezených produktech, a dospěje-li k závěru, že se tento dovoz používá s cílem obejít ujednání podle odstavce 4 a 5, může pozastavit preferenční zacházení a zavést pro dovoz produktů položek celního sazebníku , , , a pocházejících ze států CARIFORUM doložku nejvyšších výhod podle celního sazebníku Evropského společenství. Ustanovení odst. 5 písm. b), c) a d) se na opatření podle tohoto odstavce použijí obdobně. 8. Od 1. října 2009 do 30. září 2012 nejsou produktům čísla 1701 celního sazebníku udělovány preferenční dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže nakoupit dotyčné produkty za cenu alespoň 90 % referenční ceny stanovené ES pro příslušný hospodářský rok. 9. Odstavec 1 se nevztahuje na produkty položky celního sazebníku, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších regionech ES. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na produkty čísla 1701, které pocházejí ze států CARIFORUM a které byly propuštěny do volného oběhu v nejvzdálenějších francouzských regionech. Tato ustanovení platí po dobu desíti let. Nedohodnou-li se strany jinak, toto období se prodlouží o dalších deset let. 3 Za tímto účelem a odchylně od článku 25 dohody se na signatářský stát CARIFORUM, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi, mohou vztahovat ochranná opatření. CS 5 CS

7 Příloha III CLA PRO PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z ES Není-li stanoveno jinak, nesmí být při dovozu veškerých produktů třídy 6 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v této příloze a pocházejí z ES, do států CARIFORUM uplatněno od data uvedeného v této příloze vyšší clo, než které je uvedeno v této příloze pro odpovídající třídu 6 HS. Je-li při dovozu do určitého signatářského státu CARIFORUM uplatňována zvláštní sazba, je tato sazba uvedena pod obecnou sazbou. Signatářskými státy CARIFORUM jsou: ATG BHM BRB BEL DMA DOM GRD GUY HAI JAM KNA LCA VCT SUR TTO Antigua a Barbuda Bahamy Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Haiti Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago Pokud se na některý produkt třídy 6 HS uvedený v této příloze liberalizace nevztahuje, je v této příloze uvedena poznámka Excl.. Je-li u číselného kódu HS uvedena poznámka ex vztahující se ke konkrétnímu popisu, uvedená celní sazba se vztahuje pouze na produkty s tímto konkrétním popisem. Na produkty kapitoly 93 harmonizovaného systému se tato příloha nevztahuje. Signatářské státy CARIFORUM souhlasí s tím, že u produktů, na něž se vztahuje liberalizace podle této přílohy, celní sazby nezvýší nad úroveň používanou v době podpisu této dohody. CS 6 CS

8 Dodatek 1 k příloze III Seznam celní liberalizace států CARIFORUM CS 7 CS

9 Dodatek 2 k příloze III Celní kvóta pro sušené mléko v Dominikánské republice V případě zboží podpoložek , a pocházejícího z ES povoluje Dominikánská republika po zaplacení valorického cla uvedeného ve sloupci B dovážet v obdobích uvedených ve sloupci C množství, jež jsou v metrických tunách uvedena ve sloupci A. A B C července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června července června 2023 Bez omezení 0 1. července 2023 a dále ES bude tuto celní kvótu spravovat v souladu s mechanismem vývozních licencí, který stanoví právní předpisy Společenství. ES usiluje o to, aby novým účastníkům přidělila přiměřený podíl množství v rámci kvóty. ES uvědomí Dominikánskou republiku o veškerých stávajících nebo očekávaných problémech s dodávkou množství uvedených v sloupci A. Nemůže-li ES tato množství dodat, má Dominikánská republika právo převést nevyužitá množství celní kvóty mezi ostatní dodavatele, není-li problém s dodávkou vyřešen do dvou měsíců od okamžiku, kdy ES dotyčný problém s dodávkou oznámilo. Ustanoveními tohoto dodatku nejsou dotčeny obsažené v listině zemědělských produktů WTO pro Dominikánskou republiku (listina XXIII, příloha Marrákešského protokolu) a tato ustanovení nahrazují Memorandum o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice, které bylo dne 6. srpna 1998 zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství L 218 na straně 46. CS 8 CS

10 Cla pro zboží položek , a pocházející z ES a dovezeného do Dominikánské republiky nad rámec množství uvedených ve sloupci A nesmí být vyšší než cla, která jsou pro tyto produkty uvedena v příloze III. CS 9 CS

11 Příloha IV SEZNAM ZÁVAZKŮ V OBLASTI INVESTIC A OBCHODU SE SLUŽBAMI ES a) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) b) Seznam závazků v souladu s článkem 78 (přeshraniční dodávka služeb) c) Seznam výhrad v souladu s článkem 81 (klíčoví zaměstnanci a stážistéabsolventi) d) Seznam výhrad v souladu s článkem 83 (smluvní dodavatelé služeb a nezávislí odborníci) CARIFORUM A SIGNATÁŘSKÉ STÁTY CARIFORUM e) Seznam závazků v souladu s článkem 69 (komerční přítomnost) u ekonomických činností s výjimkou odvětví služeb f) Seznam závazků v souladu s články 69, 78, 81 a 83 v odvětví služeb Pro účely přílohy IV se používají tyto zkratky: ES AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr CZ Česká republika DE Německo DK Dánsko EC Evropské společenství a jeho členské státy ES Španělsko EE Estonsko FI Finsko FR Francie EL Řecko HU Maďarsko IE Irsko IT Itálie LV Lotyšsko LT Litva LU Lucembursko MT Malta CS 10 CS

12 NL Nizozemsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SK Slovenská republika SI Slovinsko SE Švédsko UK Spojené království CARIFORUM CAF ATG BRB BEL DMA DOM GRD GUY JAM KNA LCA VCT SUR TTO Všechny státy CARIFORUM* Antigua a Barbuda Barbados Belize Dominika Dominikánská republika Grenada Guyana Jamajka Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie Svatý Vincenc a Grenadiny Surinam Trinidad a Tobago * S výjimkou Baham a Haiti. CS 11 CS

13 Příloha IV písm. a) SEZNAM ZÁVAZKŮ TÝKAJÍCÍCH SE KOMERČNÍ PŘÍTOMNOSTI (podle článku 69) ES 1. V níže uvedeném seznamu závazků jsou uvedeny ekonomické činnosti, které ES liberalizuje podle článku 69, a prostřednictvím výhrad jsou zde stanovena omezení týkající se přístupu na trh a národního zacházení, která se vztahují na usazování a investory ze států CARIFORUM v těchto činnostech. Seznam se skládá z těchto prvků: a) V prvním sloupci je uvedeno odvětví nebo pododvětví, ve kterém smluvní strana závazek přijímá, a rozsah liberalizace, na který se výhrady vztahují. b) Ve druhém sloupci jsou popsány uplatňované výhrady. Pokud sloupec uvedený pod písmenem b) obsahuje pouze specifické výhrady pro určitý členský stát, členské státy, které zde nejsou uvedeny, přijímají v dotyčném odvětví bez výhrad (neuvedením specifických výhrad pro určitý členský stát v dotyčném odvětví nejsou dotčeny horizontální výhrady nebo výhrady pro dané odvětví na úrovni celého ES, které mohou být uplatněny). Pro odvětví a pododvětví, která v níže uvedeném seznamu nejsou uvedena, nejsou stanoveny žádné. 2. Při označování jednotlivých odvětví a pododvětví: a) se výrazem ISIC rev 3.1 rozumí Mezinárodní standardní klasifikace ekonomických činností Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řady M, č. 4, ISIC REV 3.1, 2002, b) se výrazem CPC rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC prov, 1991, c) se výrazem CPC ver. 1.0 rozumí centrální klasifikace produkce Statistického oddělení OSN, Statistical Papers, řada M, č. 77, CPC ver. 1.0, Níže uvedený seznam nezahrnuje opatření týkající se kvalifikačních požadavků a postupů, technických norem a licenčních požadavků a postupů, pokud tato opatření nepředstavují omezení přístupu na trh nebo národního zacházení ve smyslu článků 67 a 68 dohody. Tato opatření (např. potřeba získání licence, povinnosti univerzální služby, potřeba uznání kvalifikace v regulovaných odvětvích, absolvování určité zkoušky, včetně jazykového přezkoušení, nesdikriminační požadavek, že některé činnosti nemohou být provozovány v zónách chráněných z hlediska životního prostředí nebo v místech zvláštního historického a uměleckého zájmu), i v případě, že nejsou uvedena, se na investory druhé smluvní strany vztahují v každém případě. 4. V souladu s čl. 60 odst. 3 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuta opatření týkající se dotací, které strany poskytují. 5. V souladu s článkem 67 dohody nejsou v níže uvedeném seznamu zahrnuty nediskriminační požadavky týkající se typů právních forem usazování. CS 12 CS

14 6. Práva a povinnosti vyplývající ze seznamu závazků nenabývají účinku automaticky, a přímo proto nezakládají práva jednotlivých fyzických nebo právnických osob. CS 13 CS

15 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad Nemovitosti AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Omezení týkající se nabývání pozemků a nemovitého majetku ze strany zahraničních investorů 4. VŠECHNA ODVĚTVÍ Veřejné služby EC: Ekonomické činnosti, které se považují za veřejné služby na vnitrostátní nebo místní úrovni, mohou být předmětem veřejných monopolů nebo výlučných práv vyhrazených soukromým dodavatelům 5. VŠECHNA ODVĚTVÍ Druhy usazení EC: Zacházení poskytované dceřiným společnostem (společností třetích zemí), které jsou zřízeny podle práva členského státu a mají své sídlo, správní ústředí nebo hlavní místo podnikání ve Společenství, se neposkytuje pobočkám nebo agenturám zřízeným v členském státě společností třetí země. BG: Ke zřízení poboček je nutné povolení. EE: Alespoň polovina členů správní rady musí mít trvalé bydliště v ES. FI: Cizinec, který podniká v oblasti obchodu jako společník finské osobní společnosti nebo veřejné společnosti, potřebuje povolení k obchodu a musí mít trvalý pobyt v ES. V případě všech odvětví kromě telekomunikačních služeb musí nejméně polovina řadových a zastupujících členů představenstva splňovat podmínku státní příslušnosti a trvalého pobytu. Pro jednotlivé společnosti však mohou být poskytnuty výjimky. Pokud zahraniční organizace hodlá podnikat či obchodovat zřízením pobočky ve Finsku, potřebuje povolení k obchodu. Povolení jednat jako zakladatel společnosti s ručením omezeným je vyžadováno od zahraniční organizace nebo soukromé osoby, jež není občanem ES. V případě telekomunikačních služeb musí mít nejméně polovina zakladatelů a polovina členů představenstva trvalý pobyt. Je-li zakladatelem právnická osoba, vztahuje se požadavek trvalého pobytu na tuto právnickou osobu. IT: Přístup k průmyslovým, obchodním a řemeslným činnostem je podmíněn povolením k pobytu a zvláštním povolením k výkonu činnosti. BG, PL: V působnosti zastoupení může být zahrnuta pouze reklama a propagace zahraniční mateřské společnosti, kterou kancelář zastupuje. PL: S výjimkou finančních služeb nejsou pro pobočky stanoveny žádné. Investoři ze zemí mimo EU mohou podnikat a vykonávat ekonomické činnosti pouze ve formě komanditní společnosti, osobní akciové společnosti s ručením omezeným, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (v případě právních služeb pouze ve formě osobní společnosti s ručením neomezeným a komanditní společnosti). RO: Jediný jednatel nebo předseda správní rady, jakož i polovina celkového počtu jednatelů obchodních společností musejí být rumunští občané, pokud společenská 4 5 V případě odvětví služeb tato omezení nepřesahují omezení obsažená ve stávajících závazcích GATS. Vzhledem k tomu, že veřejné služby také často existují na nižší než ústřední úrovni, není praktické uvádět podrobné a vyčerpávající seznamy pro každé odvětví. Pro snazší pochopení obsahuje tento seznam závazků zvláštní poznámky pod čarou, kde jsou ilustrativně a nevyčerpávajícícm způsobem uvedena odvětví, v nichž veřejné služby hrají významnou roli. CS 14 CS

16 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ Popis výhrad smlouva nebo stanovy společnosti nestanoví jinak. Většina auditorů obchodních společností a jejich zástupců musejí být rumunští občané. SE: Zahraniční společnost (která ve Švédsku nezaložila právnickou osobu) je povinna provádět svoji obchodní činnost prostřednictvím pobočky zřízené ve Švédsku s nezávislým vedením a odděleným účetnictvím. Stavební projekty, které trvají méně než jeden rok, jsou osvobozeny od požadavku na zřízení pobočky nebo jmenování zástupce s trvalým pobytem. Společnost s ručením omezeným (akciová společnost) může být založena jedním nebo několika zakladateli. Zakladatel má buď trvalý pobyt ve Švédsku, nebo je švédskou právnickou osobou. Osobní společnost může být zakládající stranou pouze tehdy, pokud má každý společník trvalý pobyt ve Švédsku. Obdobné podmínky platí pro zakládání všech dalších typů právnických osob. Nejméně 50 % členů správní rady má trvalý pobyt ve Švédsku. Cizí státní příslušníci nebo švédští státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt ve Švédsku a kteří si přejí provádět ve Švédsku obchodní činnost, jsou povinni jmenovat a zapsat do rejstříku u místního úřadu zástupce s trvalým pobytem ve Švédsku, který bude za tuto obchodní činnost odpovědný. Od podmínky trvalého pobytu lze upustit v případě, že lze prokázat, že tato podmínka není v daném případě nezbytná. SI: Zřízení poboček zahraničními společnostmi je podmíněno registrací mateřské společnosti u registračního soudu v zemi původu po dobu nejméně jednoho roku. SK: Zahraniční fyzická osoba, jejíž jméno má být zapsáno v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná jednat jménem podnikatelského subjektu, musí předložit povolení k pobytu ve Slovenské republice. Investice ES: Investice zahraničních vládních orgánů a zahraničních veřejných subjektů ve Španělsku (které by pravděpodobně mohly kromě hospodářských zájmů zahrnovat také nehospodářské zájmy dotyčného subjektu) přímo nebo prostřednictvím společností nebo jiných subjektů řízených přímo nebo nepřímo zahraničními vládními orgány vyžadují předchozí souhlas španělské vlády. BG: V podnicích, v nichž veřejný (státní nebo obecní) podíl na základním kapitálu přesahuje 30 %, je pro převod těchto podílů třetím osobám nutné povolení. Pro určité ekonomické činnosti týkající se používání státního nebo veřejného majetku je zapotřebí koncese udělovaná za podmínek zákona o koncesích. Zahraniční investoři se nemohou účastnit privatizací. Zahraniční investoři a bulharské právnické osoby s většinovou zahraniční účastí potřebují povolení pro a) průzkum, otevírání nebo těžbu nerostného bohatství z teritoriálních vod, kontinentálního šelfu nebo výlučné hospodářské oblasti a b) nabývání většinové účasti ve společnostech, které se zabývají některou z činností uvedených pod písmenem a). FR: Pro cizince platí při nabývání více než 33,33 % akcií kapitálu nebo hlasovacích práv ve stávající francouzské společnosti nebo 20 % ve francouzské společnosti kotované na burze následující ustanovení: investice nepřesahující 7,6 milionů eur do francouzských společností s obratem maximálně 76 milionů eur se povolují po uplynutí 15denní lhůty od předběžného oznámení a ověření, že tyto podmínky jsou splněny; po uplynutí jednoho měsíce od předběžného oznámení je mlčky uděleno povolení pro ostatní investice, pokud ve výjimečných případech ministerstvo hospodářství nevyužije své právo investici odložit. Zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech může být omezena na proměnnou hodnotu stanovenou francouzskou vládou v jednotlivých případech z podílu kapitálu nabízeného veřejnosti. Výkon některých obchodních, průmyslových nebo řemeslných činností vyžaduje zvláštní povolení, pokud výkonný ředitel nemá CS 15 CS

17 Odvětví nebo pododvětví VŠECHNA ODVĚTVÍ povolení k trvalému pobytu. Popis výhrad FI: Nabývání akcií zahraničními vlastníky, jimiž by tito vlastníci získali více než jednu třetinu hlasovacích práv významné finské společnosti nebo významného podniku (které mají více než zaměstnanců nebo obrat převyšující 168 milionů eur nebo celkovou rozvahu převyšující 168 milionů eur), podléhá schválení finských orgánů; schválení může být odmítnuto pouze v případě ohrožení důležitého národního zájmu. Tato omezení se nevztahují na oblast telekomunikačních služeb. HU: Bez závazků pro zahraniční účast v nově privatizovaných společnostech. IT: Nově privatizované společnosti mohou obdržet nebo si uchovat výlučná práva. Hlasovací práva v nově privatizovaných společnostech mohou být v některých případech omezena. Po dobu pěti let může nabývání velkých podílů základního kapitálu společností, jež jsou činné v oblasti obrany, dopravních služeb, telekomunikací a energetiky, podléhat schválení ze strany příslušných orgánů. Geografické oblasti FI: Na Alandských ostrovech platí omezení práva usazování fyzických osob, které nemají občanství Aland, nebo právnických osob bez povolení příslušných orgánů Alandských ostrovů. 1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LOV A LESNICTVÍ A. Zemědělství, lov (ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 6 B. Lesnictví a těžba dřeva (ISIC rev 3.1: 020), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 7 AT, HU, MT, RO: Bez závazků pro zemědělské činnosti. CY: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. FR: Zakládání zemědělských podniků státními příslušníky zemí mimo EU, a nabývání vinic investory ze zemí mimo EU je podmíněno povolením. IE: Zakládání podniků v oblasti mlynářství osobami, které nemají v Společenství trvalý pobyt nebo sídlo, podléhá povolení. BG: Bez závazků pro těžbu dřeva. 2. RYBOLOV A AKVAKULTURA (ISIC rev.3.1: 0501, 0502), s výjimkou poradenských a konzultačních služeb 8 AT: Alespoň 25 % plavidel musí být registrováno v Rakousku. BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo v Belgii, Finsku, Irsku, Lotyšku, Nizozemsku, Portugalsku a ve Slovenské republice nemohou vlastnit belgické, Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. Poradenské a konzultační služby týkající se zemědělství, lovu, lesnictví a rybolovu spadají do části 6.F.f) a 6.F.g) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 16 CS

18 Odvětví nebo pododvětví 3. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 9 Popis výhrad finské, irské, lotyšské, nizozemské, portugalské a slovenské plavidlo. CY, EL: Účast ze zemí mimo EU je povolena pouze do výše 49 %. DK: Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, nemohou vlastnit jednu třetinu nebo větší podíl podniku zabývajícího se obchodním rybolovem. Osoby, které nemají trvalý pobyt nebo sídlo v ES, mohou vlastnit plavidla plující pod dánskou vlajkou pouze prostřednictvím podniku, jež je v Dánsku zapsán v obchodním rejstříku. FR: Osoby, které nejsou státními příslušníky Společenství, nemohou mít podíl na pobřežním státním majetku za účelem pěstování nebo chovu ryb, měkkýšů a řas. Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Francii, nemohou vlastnit více než 50 % francouzského plavidla. DE: Licence pro mořský rybolov se uděluje pouze plavidlům, která jsou oprávněna plout pod německou vlajkou. Jsou to rybářská plavidla, u nichž vlastní většinu akcií občané Společenství nebo společnosti zřízené podle pravidel Společenství a s hlavním místem podnikání v členském státě. Používání plavidla musí řídit a kontrolovat osoby, které mají trvalý pobyt v Německu. Pro získání licence k rybolovu se musejí všechna rybářská plavidla registrovat u pobřežních států, v nichž mají své domovské přístavy. EE: Lodě jsou oprávněny plout pod estonskou vlajkou, jestliže se nacházejí v Estonsku a většinové vlastnictví je v držení státních příslušníků Estonska u veřejných obchodních společností a u komanditních společností nebo jiných právnických osob se sídlem v Estonsku, v nichž mají většinu hlasů v představenstvu společnosti státní příslušníci Estonska. BG, HU, LT, MT, RO: Bez závazků. IT: Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt či sídlo ve Společenství, nemohou vlastnit většinový podíl na plavidle plujícím pod italskou vlajkou nebo kontrolní podíl ve společnostech, které vlastní plavidla a mají své sídlo v Itálii. Rybolov v italských teritoriálních vodách je vyhrazen plavidlům plujícím pod italskou vlajkou. SE: Zahraniční investoři, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nemají své hlavní sídlo ve Švédsku, nemohou vlastnit více než 50 % švédského plavidla. Pro nabývání 50 % nebo většího podílu na podnicích, které se věnují obchodnímu rybolovu ve švédských vodách je vyžadováno povolení. SI: Lodě mohou plout pod slovinskou vlajkou, pokud jsou z více než poloviny vlastněny občany ES nebo právnickými osobami se sídlem v členském státě ES. UK: Výhrada k nabývání plavidel plujících pod vlajkou Spojeného království, ledaže nejméně 75 % investice vlastní britští občané a/nebo společnosti, které jsou nejméně ze 75 % vlastněny britskými občany, kteří mají v Británii trvalý pobyt, popř. sídlo. Plavidla musí být spravována, řízena a kontrolována ze Spojeného království. A. Těžba uhlí, lignitu a rašeliny (ISIC rev 3.1: 10) B. Těžba ropy a zemního plynu 10 EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). Bez závazků pro těžbu ropy a zemního plynu. 9 Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 17 CS

19 Odvětví nebo pododvětví (ISIC rev 3.1: 1110) C. Těžba rud kovů (ISIC rev 3.1: 13) D, Ostatní těžba a dobývání (ISIC rev 3.1: 14) Popis výhrad 4. VÝROBA 11 A. Výroba potravinářských výrobků a nápojů (ISIC rev 3.1: 15) B. Výroba tabákových výrobků (ISIC rev 3.1: 16) C. Výroba textilií (ISIC rev 3.1: 17) D. Výroba oděvů; zpracování a barvení kožešin (ISIC rev 3.1: 18) E. Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi (ISIC rev 3.1: 19) E. Výroba dřeva a dřevěných výrobků a korku, s výjimkou nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků (ISIC rev 3.1: 20) G. Výroba papíru a výrobků z papíru (ISIC rev 3.1: 21) H. Vydavatelství, tiskařství a reprodukce nosičů 12 (ISIC rev 3.1: 22, s výjimkou vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy 13 ) IT: Podmínka státní příslušnosti pro vlastníka vydavatelské a tiskařské společnosti Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. Nezahrnuje poradenství související s výrobou, které spadají do části 6.F.h) SLUŽBY PRO PODNIKY. CS 18 CS

20 Odvětví nebo pododvětví Popis výhrad I. Výroba koksárenských produktů (ISIC rev 3.1: 231) J. Výroba rafinovaných ropných produktů 14 (ISIC rev 3.1: 232) EC: Investorům ze zemí, které jsou dodavateli energie, může být zakázáno získat nad činností kontrolu. Bez závazků pro zřizování přímých poboček (je požadován zápis do obchodního rejstříku). K. Výroba chemických látek a chemických přípravků kromě výbušnin (ISIC rev 3.1: 24, s výjimkou výroby výbušnin) L.Výroba pryžových a plastových výrobků (ISIC rev 3.1: 25) M. Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (ISIC rev 3.1: 26) N. Výroba základních kovů (ISIC rev 3.1: 27) O.Výroba kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (ISIC rev 3.1: 28) P. Výroba strojů a) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely (ISIC rev 3.1: 291) b) Výroba strojů a zařízení pro speciální účely, kromě zbraní a střeliva (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) Odvětví je vyhrazeno pro výrobní činnosti. Nezahrnuje činnosti související s audiovizuálním odvětvím nebo představující kulturní obsah. Vydavatelství a tiskařství na základě honoráře nebo smlouvy spadá do části 6.F.p) SLUŽBY PRO PODNIKY. Na veřejné služby se uplatňuje horizontální omezení. CS 19 CS

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ŘÍJEN 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 381590 381276 Adresa 381070 381070 Tel. 93601 73006 Fax

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2010 KOM(2010)345 v konečném znění 2010/0188 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji EU k přijetí rozhodnutí Smíšené rady CARIFORUM-ES zřízené Dohodou o hospodářském

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ÚNOR 2010 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 370335 368681 Adresa 368479 368447 Tel. 100687 78686 Fax

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Země Belgie Bulharsko Chorvatsko Estonsko Právní úprava Čl. 2 zákona č. 10-10-1913 obsahuje stejný požadavek pro formu plné moci

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

O autorovi... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů... 11 Úvod... 14

O autorovi... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů... 11 Úvod... 14 Danove prijmy_tema 8.10.13 12:38 Stránka 5 Obsah O autorovi....................................................... 10 Seznam zkratek některých právních předpisů........................... 11 Úvod...........................................................

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava Kapitola 1: Obecná data EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2006 Část Kapitola 1: Obecná data Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem Kapitola 1: Obecná data 1.1.1 Statistický

Více

ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX

ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX ČESKÝ BENCHMARKINGOVÝ INDEX Květen 2007 PŘIHLÁŠKA PRO PODNIKY Verze 1 Garantem Českého benchmarkingového indexu je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Vznik ČBI umožnila Evropská Unie

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 370 07/sv. 1 31992R0881 9.4.1992 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 95/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.6.2008 KOM(2008) 372 v konečném znění 2008/0119 (ACC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v rámci Smíšené rady EU-Mexiko ke změnám rozhodnutí

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 53 PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012

Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012 Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012 V souvislosti s přístupem Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Výzva č. III: POTENCIÁL ZAVEDENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ AKTIVITY V PODNIKU NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT? Program umožňuje získat

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více