DOKUMENTACE ŠKOLY. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ŠKOLY. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program Číslo dokumentu: Platnost: Účinnost: Zodpovídá: Mgr. Blanka Klossová Počet stran: 234 Počet příloh: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola, Brno, Gajdošova 3 2

2 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu SCHOLA APERTA Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa školy Gajdošova 3, Brno, Ředitelka Mgr. Markéta Olbertová Kontakty: Telefon Fax Web Koordinátor ŠVP Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Mgr. Blanka Klossová Statutární město Brno, Městská část Brno Židenice Gajdošova 7, Brno Kontakty: Telefon Fax Starosta MČ Mgr. René Novotný Vedoucí odboru školství MČ Mgr. Monika Doležalová Platnost dokumentu od: Verze: č. 10 srpen 2015 Podpis ředitele školy Razítko školy

3 1.2 Charakteristika školy Historie školy Stavba budovy probíhala v letech září 1906 byl zahájen první školní rok na naší škole. Budovu slavnostně převzala obec Židenice 27. března Žáci a učitelé měli připraveno 14 tříd, kreslírnu, tělocvičnu, ředitelnu, sborovnu, kabinety, kuchyně a byty pro ředitele a školníka. Při zahájení bylo zapsáno 243 žáků. Prvním ředitelem byl jmenován Emil Kolář, odborný učitel z Ivančic. Novější část školy na ulici Balbínova byla postavena v roce Během dalších let škola prošla několika rekonstrukcemi. Došlo k výměně oken, zavedení ústředního topení, nově, moderněji vybaveny učebny a vybudovány nové odborné učebny. I v současnosti probíhá v několika etapách generální úprava školy Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem. Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty MU. Škola se nachází v městské části Brno-Židenice, v blízkosti důležitého dopravního uzlu. Je dostupná i dětem z přilehlých městských částí (Vinohrady, Líšeň, Husovice, Maloměřice, Obřany, Brno střed). V současné době školu navštěvuje cca 580 žáků. Součástí školy je i školní družina a školní jídelna Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvořený učiteli, vychovatelkami školní družiny, vedením školy, případně asistenty pedagoga pro integrované žáky spojuje mladé i zkušené pedagogy. Velký důraz klademe na počítačovou gramotnost. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholožka, koordinátorka školního vzdělávacího programu, koordinátorka environmentální výchovy, koordinátor ICT, podle potřeby asistenti pro integrované žáky. V odděleních školní družiny pracují plně kvalifikované vychovatelky Charakteristika žáků Asi 3/4 žáků jsou děti z Brna-Židenic. Mezi naše žáky patří i děti z jiných městských částí, jejichž zákonné zástupce zaujal program a aktivity školy, které směřují už k předškolnímu věku (projekt pro předškoláky Pohádková škola, projekt Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně, adaptační pobyty žáků 6. tříd, výtvarné dílny pro veřejnost atd.). Naše alternativní třídy s výukou Montessori navštěvují dokonce i mimobrněnští žáci. Zvláštní pozornost věnujeme žákům se zdravotním postižením, ale i mimořádně nadaným žákům. Máme zkušenosti s integrací žáků se sluchovým, mentálním, tělesným postižením, poruchami chování a učení Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů. V rámci ekologické výchovy jsme napojeni na Dům ekologické výchovy Lipka a sdružení Rezekvítek. V jeho spolupráci

4 organizujeme každoročně projekt Den Země. Naše spolupráce se ZOO spočívá v projektu Adopce zvířete. Dlouhodobě spolupracujeme s Městskou policií Brno (odborem prevence) a se světovou zdravotnickou organizací akce ELSPAC (sledování vývoje vybraných žáků z několika ZŠ v ČR). Účastníme se projektu Jeden svět na školách, což je projekt společnosti Člověk v tísni. Nově jsme se v rámci podpory environmentální výchovy zapojili do projektu Recyklohraní a mezinárodního přírodovědného projektu Globe. Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturně vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty u nás i v zahraničí, lyžařské kurzy. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, školy v přírodě, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Kromě pravidelných aktivit a projektů máme jako škola každý rok společné téma celoročního projektu, v rámci kterého probíhají různé akce napříč ročníky. Pro budoucí prvňáčky je určen projekt Za pohádkou do školy. V průběhu posledního roku předškolní docházky každých čtrnáct dní přicházejí se zákonnými zástupci do školy a zde formou pohádky rozvíjí potřebné dovednosti a kompetence, seznamují se s učiteli i prostředím školy. Pro budoucí prvňáčky ve třídě Montessori je určen Klubík Montessori Projekty financované z ESF v rámci OPVK Naše škola se díky tvůrčímu kolektivu pedagogů stala příjemcem již pěti dotací z Evropských strukturálních fondů. V současné době máme úspěšně dokončeny tyto projekty: projekt podpora výuky předmětů z oblasti člověk a příroda, který si klade za cíl zavést moderní e-learningové metody do výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ; projekt byl plánován na 36 měsíců projekt rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování, který vede k dalšímu rozvoji alternativní metody vzdělávání na prvním stupni naší základní školy; projekt byl plánován na 29 měsíců projekt "inovace a individualizace vzdělávání", který dalším způsobem rozšiřuje mimo jiné e-learningové metody podpory vzdělávání žáků a vede ke zkvalitnění stěžejních oblastí vzdělávání jako je čtenářská gramotnost, podpora výuky cizích jazyků, matematická gramotnost a další a umožnil škole moderně se vybavit - například tabule na křídy jsou ve většině tříd nahrazeny tabulemi interaktivními; projekt byl plánován na 24 měsíců projekt "tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis", jehož výstupem je 48 detailně zpracovaných praktických úloh včetně metodických materiálů a videonávodů na provedení úlohy. projekt Podpora výuky angličtiny metodou CLIL na 1.stupni ZŠ", jehož výstupem je zpracování a uložení 5 sad po 20 úlohách pro příští využití a jejich realizace. Po pilotním ověření úloh ve výuce následovalo zařazení těchto úloh do Školního vzdělávacího programu. Tento projekt nám pomohl významně zvýšit úroveň výuky anglického jazyka. Na škole v současné době neprobíhají žádné projekty:

5 1.3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Co chceme a kam směřujeme Škola se profiluje jako škola s rozšířenou výukou anglického jazyka na prvním stupni a škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky na druhém stupni. Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci: Zaměření školy Profilace školy - výuka cizích jazyků (anglický jazyk od 1. třídy, další cizí jazyk od 7. třídy) - výuka přírodovědných předmětů, důraz na ekologickou výchovu - výuka matematiky a informatiky - kromě běžných tříd i třídy Montessori na 1. a 2. stupni Propojení mateřské a základní školy - projekt pro předškoláky Pohádková škola - Klubík Montessori pro předškoláky se zájmem o alternativní výuku Montessori - spolupráce s mateřskými školami dny otevřených dveří, společné akce Důraz na vytváření pozitivního klimatu ve škole - Zařazení osobnostní a etické výchovy - Projekty napříč ročníky - Úzká spolupráce se zákonnými zástupci (AES systém, hovorové hodiny, dny otevřených dveří) - Konzultační hodiny učitelů, vstřícnost směrem k žákům - Adaptační pobyty pro žáky 6. ročníku - Projekty pro předškoláky Promyšlený systém hodnocení a sebehodnocení žáků třídy hodnotíme slovně, podporujeme vnitřní motivaci k učení - Oceňujeme posun každého žáka vzhledem k jeho schopnostem a možnostem - Máme vytvořen promyšlený systém kritérií hodnocení - Využíváme elektronické žákovské knížky - Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní výsledky Moderní a efektivní metody výuky - důraz na rozvoj kompetencí žáků potřebných pro život, podpora vlastní odpovědnosti - výuka v moderních odborných učebnách, třídách s interaktivními tabulemi - práce s výpočetní a komunikační technikou, podpora e-learningové výuky - kooperativní metody výuky - individualizace a diferenciace výuky - projekty ve výuce - pestrá nabídka volitelných předmětů

6 Důraz na zdravý životní styl - nabídka svačin - důraz na pestrost a kvalitní zdravou strukturu jídelníčku ve školní jídelně - účast v projektu Ovoce do škol, mléčný automat - volnočasové aktivity - výlety, školy v přírodě Inkluzivní vzdělávání, tj. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení - integrace žáků s postižením - individuální i skupinová práce se žáky s vývojovými poruchami učení v rámci výuky vedená speciálním pedagogem - práce s nadanými žáky (soutěže, olympiády, testy Scio, individualizace výuky)

7 Nikdo se nestává moudrým pouze náhodou /Seneca/ chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; propojit přirozeně mateřskou a základní školu pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; budeme se snažit, aby estetická výchova prolínala všemi předměty druhého stupně. Největší pozornost estetické výchově budeme věnovat ve výchově k občanství; provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

8 1.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Dílčí kompetence Žáci jsou vedeni k vyhledávání a třídění potřebných informací. Na základě jejich pochopení dokáží zvážit jejich důležitost. Žáci srovnáním dokáží posoudit důvěryhodnost informačních zdrojů. Využívají je v procesu učení. Žáci jsou schopni využívat vhodné metody učení. Učí se pracovat s odbornou literaturou. Žáci jsou schopni k učení využívat výpočetní techniku. Žáci uplatňují logické myšlení a umí použít nabyté znalosti a dovednosti v praxi, jsou schopni používat metodu pozorování a experimentu a z experimentů vyvodit závěry. Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu učení. Žáci jsou vedeni k užívání vhodných termínů, znaků a symbolů. Žáci jsou vedeni k tvůrčí činnosti. Žák poznává nové oblasti života, novou problematiku. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Tvorbou projektů a využíváním skupinové i samostatné práce vedeme žáky ke schopnosti vyhledat potřebné informace a na základě jejich třídění a zpracování odlišit podstatné od méně podstatného. Žáci se na základě práce na tematických projektech učí efektivně vyhledávat informace na internetu a posuzovat důvěryhodnost zdrojů informací. Při vyhledávání a třídění nezbytných teoretických informací vedeme žáky k samostatnosti. Výkladem, diskuzí, formou cvičení a skupinovou prací seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem. Provádíme jejich praktický nácvik. Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou, s českou i cizojazyčnou. Odborná literatura je žákům dostupná ve studovně, kterou mohou volně navštěvovat. V hodinách často se žáky využíváme výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací využívat výpočetní techniku. Procvičováním gramatických jevů, tematických okruhů, slovní zásoby, porozumění textu, poslechu na PC vytváříme u žáků schopnost pracovat s výpočetní technikou i v cizím jazyce. Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjíme logické myšlení žáků, jejich schopnost použít nabyté znalosti a dovednosti. V přírodovědných předmětech vycházíme často z experimentů a metodou aktivní konstrukce poznatku vedeme žáky k poznání obecného. Studiem životopisů významných osobností, vlastním příkladem, sledování dokumentárních filmů, motivačními metodami probouzíme v žácích snahu o další vzdělávání. Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme žáky ke správnému užívání odborných termínů, znaků a symbolů. Ve spojení s praktickou činností upevňujeme u žáků jejich znalost. Vhodným výběrem činností rozvíjíme exaktní a abstraktní myšlení žáků. V hodinách vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby, práce na projektech, při krátkodobé tematické výuce k rozvoji tvůrčího myšlení. Navazují na známá fakta, učí se porozumět neznámým oblastem.

9 Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence Žáci se umějí samostatně rozhodovat a využívat vlastního úsudku a zkušeností Žáci si poradí se zátěžovou situací a mají schopnost vyrovnat se s případným neúspěchem Žáci se učí najít příčinu a způsob řešení problémových situací Při řešení problémů pracují s chybou a sledují vlastní pokrok při jejich zdolávání Žáci umí kriticky zhodnotit a obhájit způsoby řešení Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Se žáky pracujeme skupinově i samostatně na krátkodobých nebo dlouhodobých tematických projektech Vedeme žáky ke správné prezentaci projektů. S žáky konzultujeme možnost volby jak při výběru tématu, tak při výběru vlastního kreativního způsobu zpracování výsledných prací. Diskutujeme nad nezdarem při řešení problémů. Vedeme žáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich sebekontroly. Aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí adaptačních programů, škol v přírodě a výletů vytvářením modelových situací a simulováním reálných situací. Učíme žáky správně nacházet a formulovat problém. Při řešení problémů využíváme metody skupinové práce. Připravujeme žáky na řešení běžných životních problémů a k hledání různých variant řešení. Pracujeme se žáky metodami moderované diskuze, metodou aktivní konstrukce poznatku, dedukce. Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, odborná literatura apod.). Vedeme žáky k sebekontrole a zdokonalování výsledků jejich práce. Učíme žáky sebehodnocení. Učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce písemnou, ústní i multimediální formou. Upevňujeme v žácích schopnost kriticky hodnotit výsledky jejich práce.

10 Kompetence komunikativní Dílčí kompetence Žáci spolupracují v týmu Žáci dokáží respektovat názory jiných Žáci vhodným způsobem prezentují svůj názor Žáci prezentují výsledky své práce Žáci ovládají základy společenského chování Žáci se orientují v mediálních sděleních Žáci komunikují alespoň v jednom cizím jazyce Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Spolupráci mezi žáky uskutečňujeme diskuzí nad řešením problémových úloh, skupinovou prací na projektech a umožňujeme tak žákům věnovat zvýšenou pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci. Respekt k názorům druhých upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti respektovat názory druhých. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti otevřeně a vhodným způsobem sdělit vlastní názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat. Přípravou písemného projevu vedeme žáky k formulaci svých myšlenek a názorů v logickém sledu. Hodnocením průběhu práce podporujeme diskuzi, ve které mohou žáci vyjádřit vhodným způsobem svůj názor. Ústním i písemným vyjadřováním vedeme žáky k prezentaci a hodnocení své práce. Využíváme k tomu referáty i písemné zápisy, soutěže, olympiády a projekty. Žáky vedeme k využívání grafických a prezentačních programů. Hrou v roli a řešením různých životních situací vedeme žáky k ovládání základního společenského chování, které u nich pěstujeme také při návštěvách rozličných kulturních zařízení a při besedách k jednotlivým výukovým tématům. Základy společenského chování u žáků upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími (zasílání úkolů, konzultace pracovních postupů). Formou hraní rolí napomáháme žákům vhodným způsobem zaujímat názor k informacím v médiích. Při práci na projektech žáky vedeme k využívání nejrůznějších médií. Prací s odbornou literaturou a na PC učíme žáky schopnosti vyhledávat, zpracovávat informace a následně je aplikovat při řešení konkrétních problémů. Nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů a ů. Využitím základní odborné slovní zásoby v cizím jazyce se prohlubuje jeho znalost a využití v praktickém životě. Žáci využívají cizí jazyk při vyhledávání informací na internetu.

11 Kompetence sociální a personální Dílčí kompetence Účinně spolupracují ve skupinách Podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce Aktivně se podílí na vytváření příjemné atmosféry a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů Realisticky hodnotí své schopnosti, mají zdravé sebevědomí, ale nepřeceňují své schopnosti Uvědomují si zodpovědnost za své chování a jednání, zdraví a život Jsou schopni diskutovat v malých skupinách i v třídním kolektivu Žáci jsou vedeni k respektování a úctě k rodinnému prostředí. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Používáme skupinovou práci žáků a pod vedením vyučujícího učíme žáky spolupráci v kolektivu a týmové práci. Žáky vedeme k získávání základů kooperace a týmové práce, při které se společně s pedagogy podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Rozvíjíme u žáků systematičnost, vytrvalost a přesnost. Aktivizačními metodami, relaxačními chvilkami a osobním pozitivním přístupem vedeme žáky k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody. Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se o ně s ostatními, tím si dokázat vytvořit žebříček hodnot. U žáků pěstujeme schopnost vytvářet příjemnou atmosféru v týmu, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc nebo dokázat sami o ni požádat. Žáci jsou stejně vedeni i v oblasti silničního provozu. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Pěstujeme u všech žáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. U žáků vytváříme pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru. Učíme je ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopnosti pomocí srovnávání své práce i prací ostatních. Vytváříme u žáků schopnost vyslovit hypotézu na základě jejich myšlení a vedeme je k jejímu ověřování či vyvrácení pomocí protipříkladu. Řešením úkolů v menších skupinách vedeme žáky k odpovědnosti vůči kolektivu a vzájemné pomoci. Formujeme odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Dbáme o dodržování zásad bezpečnosti práce a učíme je k poskytnutí první pomoci. Vedeme žáky k vhodnému uplatňování svých práv, uvědomování si svých povinností a jejich plnění. U žáků podporujeme dovednosti týkající se duševní a tělesné hygieny, pěstujeme zodpovědnost za jejich zdravý život. Učíme žáky k vzájemné spolupráci, rozvoji komunikace, diskuse a asertivnímu chování. Posilujeme kladný vztah a úctu k rodičům, rodině a tím upevňujeme vzájemné rodinné vztahy. Uvádíme příklady možných důsledků neuváženě založené rodiny, snažíme se, aby si uvědomili potřebu úcty k rodičům a všem lidem, hlavně starším, svoji

12 Při řešení úkolů a problémů jsou schopni akceptovat názory a zkušenosti jiných zodpovědnost za zdraví a život. Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré lidské vztahy. U žáků rozvíjíme zdravé sebevědomí, fantazii a originalitu. Vedeme žáky k pochopení významu krásy a jejího postavení v životě lidském.

13 Kompetence občanské Dílčí kompetence Žáci respektují příslušníky jiných ras a vyznání, jsou proti útlaku a násilí. Žáci si jsou vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu, chápou význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Žáci jsou v různých situacích zodpovědní, ohleduplní, ochotní pomáhat. Žáci mají pozitivní vztah ke kultuře a historickému dědictví, aktivně se zapojují do kulturního a sportovního dění. Žáci přistupují zodpovědně ke svému okolí, jednají v zájmu podpory a ochrany prostředí a zdraví. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Organizujeme zájezdy do zahraničí. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Diskutujeme o člověku, jeho potřebách a odlišnostech a vedeme tím žáky k respektování příslušníků jiných ras. Využíváme metody dramatické výchovy. Organizujeme adaptační programy. Využíváme skupinové práce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Dbáme na dodržování pravidel. Diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech. Vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem. Využíváme skupinové práce. Využíváme metody dramatické výchovy. Využíváme skupinové práce. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Organizujeme soutěže a olympiády. Využíváme skupinové práce. Využíváme mezipředmětových vztahů a umožňujeme tvorbu prezentací k ekologickým globálním a lokálním problémům. Využíváme statistických údajů ve vztahu k životnímu prostředí. Diskutujeme o problémech prostředí. Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění. Organizujeme Den Země. Využíváme skupinové práce.

14 Kompetence pracovní Dílčí kompetence Žáci používají bezpečně a účinně veškeré materiály a nástroje, dodržují stanovené pracovní postupy, dovedou se přizpůsobit pracovním podmínkám. Výchova k šetrnosti hospodaření s přírodními zdroji a majetkem, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, pracuje s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí plánovat budoucnost, má představu o způsobu dosažení svého cíle, chápe základní zásady podnikání a zná jeho rizika. Při práci využívají získané poznatky z jiných předmětů a dovede je vhodně využít k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost, dovedou je využít při volbě svého budoucího povolání. Dodržují pracovní morálku a kázeň, pracují s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí požádat o pomoc a radu a dovede je poskytnout ostatním. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky pomocí používání základních pomůcek a nástrojů, vedeme je k účelnému využití pracovního místa. Používáním různých pomůcek a materiálů vedeme žáky k hospodaření s přírodními zdroji a majetkem. Vedeme žáky k zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru odpadových surovin k šetření energiemi k péči o čistotu a pořádek okolí školy, bydliště, apod. Třídíme odpad. V tematickém celku o povoláních vedeme žáky prostřednictvím besedy a diskuse k poznání svých schopností a možností, které jim pomohou se rozhodnout o svém budoucím povolání. Praktická práce nad konkrétními úkoly vede žáky k upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosažení cílů. Srovnávací metodou učíme žáky chápat minulost jako základ a východisko jejich budoucnosti. Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a rozvíjením dovedností, vedeme žáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti. Dodržováním bezpečnostních zásad žákům vštěpován návyk ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Nácvikem reálných dialogů učíme žáky schopnosti dorozumět se v cizím prostředí, požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout. Skupinovou prací vedeme žáky k vzájemné pomoci a k tomu, aby sami dokázali v případě potřeby o pomoc požádat. Praktickým seznamováním žáků se zásadami první pomoci je vedeme k bezprostřednímu poskytnutí pomoci zraněnému a znalosti požádat o odbornou pomoc.

15 Kompetence k práci s digitálními technologiemi Dílčí kompetence Žáci zpracovávají úlohy či zadání na počítači Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Především žáci vyšších ročníků pracují i se záznamovou technikou, žáci zpracovávají materiál digitálně (např. fotografie či kresby v grafických programech). Kompetence kulturního povědomí a vyjádření Dílčí kompetence Žáci jsou vedeni k etické výchově Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Výchova k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu, vybudování základů etických norem, etické chování.

16 1.3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostření s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Poradenské služby na škole zajišťují: výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog ředitelka školy speciální pedagog Poradenské služby se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce v oblasti výchovy a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevenci sociálně patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volbu školy, integraci žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Výchovná poradkyně, školní metodik prevence, školní psycholog i ředitelka školy se pravidelně setkávají, řeší případné problémy, navrhují opatření. Tento poradenský tým úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálněpedagogickými centry, popř. s kurátory, policií, středisky výchovné péče apod. Těsná spolupráce se zákonnými zástupci je samozřejmostí. Schéma poradenství na škole POLICIE ŽÁK ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ- ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE- ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Třídní učitel Učitel RODINA ÚŘAD PRÁCE PPP, SPC

17 Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Spolupracuje s poradenskými zařízeními (testy profesní orientace), shromažďuje informační materiály o středním školství a trhu práce a prezentuje je na nástěnkách školy. Vede žáky k využití informačních technologií v rámci vyhledávání potřebných informací. Organizuje besedy žáků na Informačním a poradenském středisku úřadu práce (IPS), návštěvu veletrhu středních škol, besedy se zástupci škol a učilišť i exkurze na vybrané střední školy a učiliště. Rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření probíhá ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Prevence sociálně negativních jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem a základě rozboru aktuální situace ve škole Minimální preventivní program (dále MPP) pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Každý vyučující zahrnuje témata MPP do časových a tematických plánů učiva v návaznosti na učební osnovy. Součástí prevence jsou i metody výuky vstřícný vztah učitele a žáka, vedení dialogu se žáky, komunikace se zákonnými zástupci klima školy. Prevencí výskytu jevů jako je např. šikana, jsou projektové dny a aktivity, které probíhají napříč školou nebo ve spolupráci mladších a starších dětí. Žáci se vzájemně poznávají, mladší ztrácí případné obavy ze starších spolužáků, nachází mezi nimi kamarády. Důležitým okamžikem je nástup dítěte do školy a přestup z prvního na druhý stupeň školy. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování, nabízí škola předškolním dětem projekt Pohádková škola, kdy v průběhu roku dochází předškoláci i se zákonnými zástupci pravidelně do školy, seznamují se s prostředím, budoucími spolužáky i učiteli. Od začátku školního roku běží projekt Partnerství mezi 1. a 8. ročníky, který usnadňuje žákům 1. tříd orientaci ve škole a včlenění mezi starší spolužáky. Přestup žáků z prvního na druhý stupeň školy ulehčí adaptační programy, při kterých se na začátku 6. třídy poznávají žáci se svým třídním učitelem, s novými spolužáky. V rámci prevence škola pomáhá dětem v organizování volného času (zájmové kroužky školní družiny a ostatní kroužky, které organizují učitelé na 1. a 2. stupni). Žáci mají možnost zasahovat do dění a organizace školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Škola sleduje výskyt negativních jevů, při jejich výskytu metodik kontaktuje zákonné zástupce, ve spolupráci s třídním učitelem navrhuje nápravu, nabízí konzultace pro zákonné zástupce i žáky. Metodik spolupracuje podle potřeby s oddělením péče o dítě a kurátory pro děti a mládež, případně dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně negativních jevů, využívá vybrané programy, organizuje besedy. Ve škole funguje schránka důvěry, kam mohou žáci vkládat svoje problémy a těžkosti.

18 Činnost školního psychologa Činnost školního psychologa se zaměřuje především na následující oblasti: spolupráce s vedením školy s výchovnou poradkyní a metodikem prevence, s třídními a ostatními pedagogy seznamovací zážitkové programy pro třídy konzultace s jednotlivými pedagogy o třídě jako celku, o jednotlivých (problémových) žácích, metodická podpora pedagogů, nabídka další spolupráce účast na pravidelných schůzkách ŠPP, zorientování se systému školního poradenství (seznámení s Minimálním preventivním programem a plánem výchovného poradenství), ukotvení pozice v týmu ŠPP, zápisy z porad účast na poradách školy seznámení se s dokumenty: Školním řádem a ŠVP a další spolupráce na autoevaluaci školy (SWOT analýza) individuální poradenské konzultace se zákonnými zástupci krizová intervence pro žáky pravidelné konzultace se žáky, vedení psychologické dokumentace o žácích intervenční programy ve třídách s porušenými vztahy, vedení dokumentace o intervencích příprava intervenčních programů, materiálového zázemí pro jednotlivé aktivity příprava diagnostických materiálů pro individuální i skupinovou diagnostiku dotazníkové šetření k problematice sebepoškozování (7. 9.ročník) účast na akcích školy a preventivních aktivitách (Kociánka, Den pro rodiče, návštěva Lanového centra, lekce dramatické výchovy) náslechy ve třídách, poznávání tříd a žáků v procesu výuky účast na výchovných komisích, snaha navázat se zákonnými zástupci další spolupráci úpravy prezentačních materiálů a dokumentů pro práci školního psychologa orientace a přípravná fáze projektu od JMK kraje (dále nerealizován) další vzdělávání účast na metodických setkáních školních psychologů, účast na vzdělávacích seminářích, individuální konzultace s metodičkou

19 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vyhledává žáky, které mají speciální vzdělávací potřeby. Výchovná poradkyně a metodik prevence spolu s ředitelkou školy (poradenská skupina) se pravidelně schází a řeší případné problémy. Třídní učitelé zpracovávají informace o třídě a pravidelně je s ostatními vyučujícími upravují. Výchovná poradkyně navrhuje postupy, pomáhá třídním učitelům, poskytuje poradenství pro zákonné zástupce v době svých konzultačních hodin. Svolává výchovné komise, na které kromě zákonných zástupců zve v případě potřeby i odborníky (kurátory, zástupce ze střediska výchovné péče apod.) Žáci se zdravotním postižením Na naší základní škole máme přibližně 150 žáků se zdravotním postižením, někteří žáci jsou integrovaní. Převážná většina trpí některou ze specifických vývojových poruch učení, ale mezi integrovanými žáky bývá i postižení sluchové, mentální, tělesné a poruchy chování. Poruchy učení odhalujeme velice brzy, v prvním až druhém roce školní docházky. Žáci prvního stupně jsou podle potřeby zařazeni do skupin po 5 8 dětech podle ročníku a v rámci dělené hodiny českého jazyka jednou týdně probíhá výuka s nápravou poruch učení, podporou deficitu potřebných funkcí (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonematický sluch, grafomotorika, individuální nácvik čtení atd.). Učitel speciální pedagog nebo učitel proškolený v oblasti péče o žáky s poruchami učení úzce spolupracuje s třídním učitelem, pravidelně s ním rozebírá problémy i možnosti jejich nápravy, způsob školní a domácí práce s dítětem. Obtíže jsou někdy takového stupně, že vyžadují zařazení žáka do speciální třídy. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování změnou kolektivu, dojížděním apod., pedagogickopsychologická poradna doporučuje integraci dítěte ve stávající třídě. Pro takové žáky je vypracováván na základě doporučení poradny a žádosti zákonných zástupců individuální studijní plán, který vychází z diagnózy, z jejich možností a schopností. Ve vyučování mohou využívat speciálních pomůcek a je jim věnována podle možností a potřeby zvláštní individuální péče s využitím moderních metod i výpočetní techniky. Na základě vyjádření školského poradenského zařízení a se souhlasem krajského úřadu může být zřízena funkce asistenta pedagoga. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování dětí s poruchami učení, zohledňují učitelé jejich obtíže i při klasifikaci. Některé hodnotí na žádost zákonných zástupců raději slovně jak v průběhu školního roku, tak na vysvědčení. Vzdělávání žáků se smyslovým, mentálním postižením, autismem, s více vadami, probíhá formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd (mentální postižení osnovy základní školy speciální dle doporučení speciálně pedagogického centra) a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Podle stupně postižení je na základě doporučení speciálně pedagogického centra požadována přítomnost asistenta pedagoga. Na jeho doporučení jsou rovněž realizovány případné změny v učebním plánu, týkající se omezení v určitých předmětech. Žáci s poruchami chování se vzdělávají podle učebního plánu školy a na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny je integrovaným žákům vypracován individuální studijní plán. Tito žáci nerespektují normy společenského chování, jsou hyperaktivní, hypoaktivní, nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Učitel musí stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s nimi. Je třeba klást důraz na správný model jednání, kritické myšlení, výchovu k práci a ke spolupráci ve třídě. V případě výskytu sociálně negativních jevů spolupracuje škola úzce se zákonnými zástupci, se střediskem výchovné péče, kurátory a dalšími odborníky.

20 Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci, kteří jsou zdravotně oslabení, po dlouhodobé nemoci nebo mají lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování jsou zohledněni při vzdělávání. Mají možnost navštěvovat konzultační hodiny, po domluvě i individuální, na prvním stupni mohou být zařazeni do dělených hodin českého jazyka. Je uplatňován individuální přístup dle potřeby podle oblasti, kde nastalo znevýhodnění. Dle formy a míry znevýhodnění mohou být využity kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky a didaktické materiály. Na základě vyjádření školského poradenského zařízení a se souhlasem krajského úřadu může být zřízena funkce asistenta pedagoga. Žáci se sociálním znevýhodněním Žáci se sociálním znevýhodněním mohou využít konzultačních hodin a to i formou individuálních konzultací, na základě žádosti jim mohou být prominuty některé platby. Mohou využít poradenských služeb ve škole. V případě jakýchkoli problémů souvisejících se žákem se sociálním znevýhodněním (časté absence, problémy v kontaktu se zákonnými zástupci, chování apod.) škola úzce spolupracuje s kurátory a okamžitě je řeší. Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Snažíme se vytipovat takovéto děti na základě speciálně upraveného dotazníku, který vyplní zákonní zástupci již u zápisu do školy. Jde o důležité informace pro učitele v 1. třídě, kteří se dále na individualizaci a diferenciaci výuky zaměřují. Pokud se nám jeví dítě jako mimořádně nadané, odešleme jej se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny, kde proběhne už speciální diagnostika dítěte. Na základě závěrů vyšetření se pak budeme se zákonnými zástupci společně domlouvat na dalším postupu (např. individuální plán, případný přechod do vyššího ročníku apod.) Během celé školní docházky budou jednotliví učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní sledovat projevy dětí, které by se mohly jevit jako talentované a mimořádně nadané a v případě, že by takové dítě identifikovali v průběhu školní docházky, následuje stejný postup- vyšetření v PPP a další. Žáci se účastní soutěží, olympiád, jsou podporováni v rozvíjení všech aktivit, o které projevují zájem. Ve vyučování mají připravenou práci tak, aby se rozvíjely jejich dovednosti v oblastech jejich nadání. Bývají pověřeni náročnějšími samostatnými úkoly, vedením skupiny apod. Mimořádně nadaní žáci mohou být ve výjimečném případě přeřazeni do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Žádost zákonných zástupců musí být spojena s vyjádřením školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení škola vypracuje pro mimořádně nadaného žáka individuální vzdělávací program. Přestup žáků z jiné základní školy Při žádosti rozhovorem se zákonnými zástupci zjistíme dosavadní prospěch, případné vývojové poruchy, postižení, užívané učebnice, vzdělávací program, školu. Vyžádáme si dokumenty a dotazník pro školu. První měsíc proběhne pedagogická diagnostika, tedy sledování v konkrétních předmětech, kontakt se spolužáky (chování), projevy, zájem o výuku apod. Třídní učitel odevzdá výchovné poradkyni vyplněný formulář od všech vyučujících a domluví se na dalším postupu. Formulář obsahuje prospěch a chování v každém předmětu v uplynulém měsíci. Tento měsíc se žák neznámkuje, doplňuje si učivo, využívá konzultačních hodin učitelů. Pokud nastane jakýkoliv problém, výchovný poradce a třídní učitel pozve zákonné zástupce na schůzku do školy.

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 PŘEDKLADATEL... 4 1.2 ZŘIZOVATEL...

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČENÍ S PROŽITKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, OKRUŽNÍ 1235 1/30 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název: Název školy:

Více