DOKUMENTACE ŠKOLY. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ŠKOLY. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program Číslo dokumentu: Platnost: Účinnost: Zodpovídá: Mgr. Blanka Klossová Počet stran: 234 Počet příloh: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola, Brno, Gajdošova 3 2

2 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu SCHOLA APERTA Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa školy Gajdošova 3, Brno, Ředitelka Mgr. Markéta Olbertová Kontakty: Telefon Fax Web Koordinátor ŠVP Zařazení do sítě škol IZO REDIZO IČO Zřizovatel Mgr. Blanka Klossová Statutární město Brno, Městská část Brno Židenice Gajdošova 7, Brno Kontakty: Telefon Fax Starosta MČ Mgr. René Novotný Vedoucí odboru školství MČ Mgr. Monika Doležalová Platnost dokumentu od: Verze: č. 10 srpen 2015 Podpis ředitele školy Razítko školy

3 1.2 Charakteristika školy Historie školy Stavba budovy probíhala v letech září 1906 byl zahájen první školní rok na naší škole. Budovu slavnostně převzala obec Židenice 27. března Žáci a učitelé měli připraveno 14 tříd, kreslírnu, tělocvičnu, ředitelnu, sborovnu, kabinety, kuchyně a byty pro ředitele a školníka. Při zahájení bylo zapsáno 243 žáků. Prvním ředitelem byl jmenován Emil Kolář, odborný učitel z Ivančic. Novější část školy na ulici Balbínova byla postavena v roce Během dalších let škola prošla několika rekonstrukcemi. Došlo k výměně oken, zavedení ústředního topení, nově, moderněji vybaveny učebny a vybudovány nové odborné učebny. I v současnosti probíhá v několika etapách generální úprava školy Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem. Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty MU. Škola se nachází v městské části Brno-Židenice, v blízkosti důležitého dopravního uzlu. Je dostupná i dětem z přilehlých městských částí (Vinohrady, Líšeň, Husovice, Maloměřice, Obřany, Brno střed). V současné době školu navštěvuje cca 580 žáků. Součástí školy je i školní družina a školní jídelna Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvořený učiteli, vychovatelkami školní družiny, vedením školy, případně asistenty pedagoga pro integrované žáky spojuje mladé i zkušené pedagogy. Velký důraz klademe na počítačovou gramotnost. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholožka, koordinátorka školního vzdělávacího programu, koordinátorka environmentální výchovy, koordinátor ICT, podle potřeby asistenti pro integrované žáky. V odděleních školní družiny pracují plně kvalifikované vychovatelky Charakteristika žáků Asi 3/4 žáků jsou děti z Brna-Židenic. Mezi naše žáky patří i děti z jiných městských částí, jejichž zákonné zástupce zaujal program a aktivity školy, které směřují už k předškolnímu věku (projekt pro předškoláky Pohádková škola, projekt Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně, adaptační pobyty žáků 6. tříd, výtvarné dílny pro veřejnost atd.). Naše alternativní třídy s výukou Montessori navštěvují dokonce i mimobrněnští žáci. Zvláštní pozornost věnujeme žákům se zdravotním postižením, ale i mimořádně nadaným žákům. Máme zkušenosti s integrací žáků se sluchovým, mentálním, tělesným postižením, poruchami chování a učení Dlouhodobé projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů. V rámci ekologické výchovy jsme napojeni na Dům ekologické výchovy Lipka a sdružení Rezekvítek. V jeho spolupráci

4 organizujeme každoročně projekt Den Země. Naše spolupráce se ZOO spočívá v projektu Adopce zvířete. Dlouhodobě spolupracujeme s Městskou policií Brno (odborem prevence) a se světovou zdravotnickou organizací akce ELSPAC (sledování vývoje vybraných žáků z několika ZŠ v ČR). Účastníme se projektu Jeden svět na školách, což je projekt společnosti Člověk v tísni. Nově jsme se v rámci podpory environmentální výchovy zapojili do projektu Recyklohraní a mezinárodního přírodovědného projektu Globe. Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturně vzdělávací, ozdravné nebo sportovně zaměřené pobyty u nás i v zahraničí, lyžařské kurzy. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, školy v přírodě, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, týmu a respektování druhých. Kromě pravidelných aktivit a projektů máme jako škola každý rok společné téma celoročního projektu, v rámci kterého probíhají různé akce napříč ročníky. Pro budoucí prvňáčky je určen projekt Za pohádkou do školy. V průběhu posledního roku předškolní docházky každých čtrnáct dní přicházejí se zákonnými zástupci do školy a zde formou pohádky rozvíjí potřebné dovednosti a kompetence, seznamují se s učiteli i prostředím školy. Pro budoucí prvňáčky ve třídě Montessori je určen Klubík Montessori Projekty financované z ESF v rámci OPVK Naše škola se díky tvůrčímu kolektivu pedagogů stala příjemcem již pěti dotací z Evropských strukturálních fondů. V současné době máme úspěšně dokončeny tyto projekty: projekt podpora výuky předmětů z oblasti člověk a příroda, který si klade za cíl zavést moderní e-learningové metody do výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ; projekt byl plánován na 36 měsíců projekt rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování, který vede k dalšímu rozvoji alternativní metody vzdělávání na prvním stupni naší základní školy; projekt byl plánován na 29 měsíců projekt "inovace a individualizace vzdělávání", který dalším způsobem rozšiřuje mimo jiné e-learningové metody podpory vzdělávání žáků a vede ke zkvalitnění stěžejních oblastí vzdělávání jako je čtenářská gramotnost, podpora výuky cizích jazyků, matematická gramotnost a další a umožnil škole moderně se vybavit - například tabule na křídy jsou ve většině tříd nahrazeny tabulemi interaktivními; projekt byl plánován na 24 měsíců projekt "tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis", jehož výstupem je 48 detailně zpracovaných praktických úloh včetně metodických materiálů a videonávodů na provedení úlohy. projekt Podpora výuky angličtiny metodou CLIL na 1.stupni ZŠ", jehož výstupem je zpracování a uložení 5 sad po 20 úlohách pro příští využití a jejich realizace. Po pilotním ověření úloh ve výuce následovalo zařazení těchto úloh do Školního vzdělávacího programu. Tento projekt nám pomohl významně zvýšit úroveň výuky anglického jazyka. Na škole v současné době neprobíhají žádné projekty:

5 1.3 Charakteristika školního vzdělávacího programu Co chceme a kam směřujeme Škola se profiluje jako škola s rozšířenou výukou anglického jazyka na prvním stupni a škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky na druhém stupni. Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci: Zaměření školy Profilace školy - výuka cizích jazyků (anglický jazyk od 1. třídy, další cizí jazyk od 7. třídy) - výuka přírodovědných předmětů, důraz na ekologickou výchovu - výuka matematiky a informatiky - kromě běžných tříd i třídy Montessori na 1. a 2. stupni Propojení mateřské a základní školy - projekt pro předškoláky Pohádková škola - Klubík Montessori pro předškoláky se zájmem o alternativní výuku Montessori - spolupráce s mateřskými školami dny otevřených dveří, společné akce Důraz na vytváření pozitivního klimatu ve škole - Zařazení osobnostní a etické výchovy - Projekty napříč ročníky - Úzká spolupráce se zákonnými zástupci (AES systém, hovorové hodiny, dny otevřených dveří) - Konzultační hodiny učitelů, vstřícnost směrem k žákům - Adaptační pobyty pro žáky 6. ročníku - Projekty pro předškoláky Promyšlený systém hodnocení a sebehodnocení žáků třídy hodnotíme slovně, podporujeme vnitřní motivaci k učení - Oceňujeme posun každého žáka vzhledem k jeho schopnostem a možnostem - Máme vytvořen promyšlený systém kritérií hodnocení - Využíváme elektronické žákovské knížky - Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní výsledky Moderní a efektivní metody výuky - důraz na rozvoj kompetencí žáků potřebných pro život, podpora vlastní odpovědnosti - výuka v moderních odborných učebnách, třídách s interaktivními tabulemi - práce s výpočetní a komunikační technikou, podpora e-learningové výuky - kooperativní metody výuky - individualizace a diferenciace výuky - projekty ve výuce - pestrá nabídka volitelných předmětů

6 Důraz na zdravý životní styl - nabídka svačin - důraz na pestrost a kvalitní zdravou strukturu jídelníčku ve školní jídelně - účast v projektu Ovoce do škol, mléčný automat - volnočasové aktivity - výlety, školy v přírodě Inkluzivní vzdělávání, tj. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení - integrace žáků s postižením - individuální i skupinová práce se žáky s vývojovými poruchami učení v rámci výuky vedená speciálním pedagogem - práce s nadanými žáky (soutěže, olympiády, testy Scio, individualizace výuky)

7 Nikdo se nestává moudrým pouze náhodou /Seneca/ chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; propojit přirozeně mateřskou a základní školu pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; budeme se snažit, aby estetická výchova prolínala všemi předměty druhého stupně. Největší pozornost estetické výchově budeme věnovat ve výchově k občanství; provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

8 1.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Dílčí kompetence Žáci jsou vedeni k vyhledávání a třídění potřebných informací. Na základě jejich pochopení dokáží zvážit jejich důležitost. Žáci srovnáním dokáží posoudit důvěryhodnost informačních zdrojů. Využívají je v procesu učení. Žáci jsou schopni využívat vhodné metody učení. Učí se pracovat s odbornou literaturou. Žáci jsou schopni k učení využívat výpočetní techniku. Žáci uplatňují logické myšlení a umí použít nabyté znalosti a dovednosti v praxi, jsou schopni používat metodu pozorování a experimentu a z experimentů vyvodit závěry. Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu učení. Žáci jsou vedeni k užívání vhodných termínů, znaků a symbolů. Žáci jsou vedeni k tvůrčí činnosti. Žák poznává nové oblasti života, novou problematiku. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Tvorbou projektů a využíváním skupinové i samostatné práce vedeme žáky ke schopnosti vyhledat potřebné informace a na základě jejich třídění a zpracování odlišit podstatné od méně podstatného. Žáci se na základě práce na tematických projektech učí efektivně vyhledávat informace na internetu a posuzovat důvěryhodnost zdrojů informací. Při vyhledávání a třídění nezbytných teoretických informací vedeme žáky k samostatnosti. Výkladem, diskuzí, formou cvičení a skupinovou prací seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem. Provádíme jejich praktický nácvik. Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou, s českou i cizojazyčnou. Odborná literatura je žákům dostupná ve studovně, kterou mohou volně navštěvovat. V hodinách často se žáky využíváme výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací využívat výpočetní techniku. Procvičováním gramatických jevů, tematických okruhů, slovní zásoby, porozumění textu, poslechu na PC vytváříme u žáků schopnost pracovat s výpočetní technikou i v cizím jazyce. Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjíme logické myšlení žáků, jejich schopnost použít nabyté znalosti a dovednosti. V přírodovědných předmětech vycházíme často z experimentů a metodou aktivní konstrukce poznatku vedeme žáky k poznání obecného. Studiem životopisů významných osobností, vlastním příkladem, sledování dokumentárních filmů, motivačními metodami probouzíme v žácích snahu o další vzdělávání. Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme žáky ke správnému užívání odborných termínů, znaků a symbolů. Ve spojení s praktickou činností upevňujeme u žáků jejich znalost. Vhodným výběrem činností rozvíjíme exaktní a abstraktní myšlení žáků. V hodinách vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby, práce na projektech, při krátkodobé tematické výuce k rozvoji tvůrčího myšlení. Navazují na známá fakta, učí se porozumět neznámým oblastem.

9 Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence Žáci se umějí samostatně rozhodovat a využívat vlastního úsudku a zkušeností Žáci si poradí se zátěžovou situací a mají schopnost vyrovnat se s případným neúspěchem Žáci se učí najít příčinu a způsob řešení problémových situací Při řešení problémů pracují s chybou a sledují vlastní pokrok při jejich zdolávání Žáci umí kriticky zhodnotit a obhájit způsoby řešení Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Se žáky pracujeme skupinově i samostatně na krátkodobých nebo dlouhodobých tematických projektech Vedeme žáky ke správné prezentaci projektů. S žáky konzultujeme možnost volby jak při výběru tématu, tak při výběru vlastního kreativního způsobu zpracování výsledných prací. Diskutujeme nad nezdarem při řešení problémů. Vedeme žáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich sebekontroly. Aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí adaptačních programů, škol v přírodě a výletů vytvářením modelových situací a simulováním reálných situací. Učíme žáky správně nacházet a formulovat problém. Při řešení problémů využíváme metody skupinové práce. Připravujeme žáky na řešení běžných životních problémů a k hledání různých variant řešení. Pracujeme se žáky metodami moderované diskuze, metodou aktivní konstrukce poznatku, dedukce. Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, odborná literatura apod.). Vedeme žáky k sebekontrole a zdokonalování výsledků jejich práce. Učíme žáky sebehodnocení. Učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce písemnou, ústní i multimediální formou. Upevňujeme v žácích schopnost kriticky hodnotit výsledky jejich práce.

10 Kompetence komunikativní Dílčí kompetence Žáci spolupracují v týmu Žáci dokáží respektovat názory jiných Žáci vhodným způsobem prezentují svůj názor Žáci prezentují výsledky své práce Žáci ovládají základy společenského chování Žáci se orientují v mediálních sděleních Žáci komunikují alespoň v jednom cizím jazyce Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Spolupráci mezi žáky uskutečňujeme diskuzí nad řešením problémových úloh, skupinovou prací na projektech a umožňujeme tak žákům věnovat zvýšenou pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci. Respekt k názorům druhých upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti respektovat názory druhých. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti otevřeně a vhodným způsobem sdělit vlastní názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat. Přípravou písemného projevu vedeme žáky k formulaci svých myšlenek a názorů v logickém sledu. Hodnocením průběhu práce podporujeme diskuzi, ve které mohou žáci vyjádřit vhodným způsobem svůj názor. Ústním i písemným vyjadřováním vedeme žáky k prezentaci a hodnocení své práce. Využíváme k tomu referáty i písemné zápisy, soutěže, olympiády a projekty. Žáky vedeme k využívání grafických a prezentačních programů. Hrou v roli a řešením různých životních situací vedeme žáky k ovládání základního společenského chování, které u nich pěstujeme také při návštěvách rozličných kulturních zařízení a při besedách k jednotlivým výukovým tématům. Základy společenského chování u žáků upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími (zasílání úkolů, konzultace pracovních postupů). Formou hraní rolí napomáháme žákům vhodným způsobem zaujímat názor k informacím v médiích. Při práci na projektech žáky vedeme k využívání nejrůznějších médií. Prací s odbornou literaturou a na PC učíme žáky schopnosti vyhledávat, zpracovávat informace a následně je aplikovat při řešení konkrétních problémů. Nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů a ů. Využitím základní odborné slovní zásoby v cizím jazyce se prohlubuje jeho znalost a využití v praktickém životě. Žáci využívají cizí jazyk při vyhledávání informací na internetu.

11 Kompetence sociální a personální Dílčí kompetence Účinně spolupracují ve skupinách Podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce Aktivně se podílí na vytváření příjemné atmosféry a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů Realisticky hodnotí své schopnosti, mají zdravé sebevědomí, ale nepřeceňují své schopnosti Uvědomují si zodpovědnost za své chování a jednání, zdraví a život Jsou schopni diskutovat v malých skupinách i v třídním kolektivu Žáci jsou vedeni k respektování a úctě k rodinnému prostředí. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Používáme skupinovou práci žáků a pod vedením vyučujícího učíme žáky spolupráci v kolektivu a týmové práci. Žáky vedeme k získávání základů kooperace a týmové práce, při které se společně s pedagogy podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Rozvíjíme u žáků systematičnost, vytrvalost a přesnost. Aktivizačními metodami, relaxačními chvilkami a osobním pozitivním přístupem vedeme žáky k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody. Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se o ně s ostatními, tím si dokázat vytvořit žebříček hodnot. U žáků pěstujeme schopnost vytvářet příjemnou atmosféru v týmu, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc nebo dokázat sami o ni požádat. Žáci jsou stejně vedeni i v oblasti silničního provozu. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Pěstujeme u všech žáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. U žáků vytváříme pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru. Učíme je ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopnosti pomocí srovnávání své práce i prací ostatních. Vytváříme u žáků schopnost vyslovit hypotézu na základě jejich myšlení a vedeme je k jejímu ověřování či vyvrácení pomocí protipříkladu. Řešením úkolů v menších skupinách vedeme žáky k odpovědnosti vůči kolektivu a vzájemné pomoci. Formujeme odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Dbáme o dodržování zásad bezpečnosti práce a učíme je k poskytnutí první pomoci. Vedeme žáky k vhodnému uplatňování svých práv, uvědomování si svých povinností a jejich plnění. U žáků podporujeme dovednosti týkající se duševní a tělesné hygieny, pěstujeme zodpovědnost za jejich zdravý život. Učíme žáky k vzájemné spolupráci, rozvoji komunikace, diskuse a asertivnímu chování. Posilujeme kladný vztah a úctu k rodičům, rodině a tím upevňujeme vzájemné rodinné vztahy. Uvádíme příklady možných důsledků neuváženě založené rodiny, snažíme se, aby si uvědomili potřebu úcty k rodičům a všem lidem, hlavně starším, svoji

12 Při řešení úkolů a problémů jsou schopni akceptovat názory a zkušenosti jiných zodpovědnost za zdraví a život. Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré lidské vztahy. U žáků rozvíjíme zdravé sebevědomí, fantazii a originalitu. Vedeme žáky k pochopení významu krásy a jejího postavení v životě lidském.

13 Kompetence občanské Dílčí kompetence Žáci respektují příslušníky jiných ras a vyznání, jsou proti útlaku a násilí. Žáci si jsou vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu, chápou význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Žáci jsou v různých situacích zodpovědní, ohleduplní, ochotní pomáhat. Žáci mají pozitivní vztah ke kultuře a historickému dědictví, aktivně se zapojují do kulturního a sportovního dění. Žáci přistupují zodpovědně ke svému okolí, jednají v zájmu podpory a ochrany prostředí a zdraví. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Organizujeme zájezdy do zahraničí. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Diskutujeme o člověku, jeho potřebách a odlišnostech a vedeme tím žáky k respektování příslušníků jiných ras. Využíváme metody dramatické výchovy. Organizujeme adaptační programy. Využíváme skupinové práce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Dbáme na dodržování pravidel. Diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech. Vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem. Využíváme skupinové práce. Využíváme metody dramatické výchovy. Využíváme skupinové práce. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Organizujeme soutěže a olympiády. Využíváme skupinové práce. Využíváme mezipředmětových vztahů a umožňujeme tvorbu prezentací k ekologickým globálním a lokálním problémům. Využíváme statistických údajů ve vztahu k životnímu prostředí. Diskutujeme o problémech prostředí. Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění. Organizujeme Den Země. Využíváme skupinové práce.

14 Kompetence pracovní Dílčí kompetence Žáci používají bezpečně a účinně veškeré materiály a nástroje, dodržují stanovené pracovní postupy, dovedou se přizpůsobit pracovním podmínkám. Výchova k šetrnosti hospodaření s přírodními zdroji a majetkem, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu, pracuje s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí plánovat budoucnost, má představu o způsobu dosažení svého cíle, chápe základní zásady podnikání a zná jeho rizika. Při práci využívají získané poznatky z jiných předmětů a dovede je vhodně využít k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost, dovedou je využít při volbě svého budoucího povolání. Dodržují pracovní morálku a kázeň, pracují s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí požádat o pomoc a radu a dovede je poskytnout ostatním. Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky pomocí používání základních pomůcek a nástrojů, vedeme je k účelnému využití pracovního místa. Používáním různých pomůcek a materiálů vedeme žáky k hospodaření s přírodními zdroji a majetkem. Vedeme žáky k zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru odpadových surovin k šetření energiemi k péči o čistotu a pořádek okolí školy, bydliště, apod. Třídíme odpad. V tematickém celku o povoláních vedeme žáky prostřednictvím besedy a diskuse k poznání svých schopností a možností, které jim pomohou se rozhodnout o svém budoucím povolání. Praktická práce nad konkrétními úkoly vede žáky k upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosažení cílů. Srovnávací metodou učíme žáky chápat minulost jako základ a východisko jejich budoucnosti. Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a rozvíjením dovedností, vedeme žáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti. Dodržováním bezpečnostních zásad žákům vštěpován návyk ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Nácvikem reálných dialogů učíme žáky schopnosti dorozumět se v cizím prostředí, požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout. Skupinovou prací vedeme žáky k vzájemné pomoci a k tomu, aby sami dokázali v případě potřeby o pomoc požádat. Praktickým seznamováním žáků se zásadami první pomoci je vedeme k bezprostřednímu poskytnutí pomoci zraněnému a znalosti požádat o odbornou pomoc.

15 Kompetence k práci s digitálními technologiemi Dílčí kompetence Žáci zpracovávají úlohy či zadání na počítači Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Především žáci vyšších ročníků pracují i se záznamovou technikou, žáci zpracovávají materiál digitálně (např. fotografie či kresby v grafických programech). Kompetence kulturního povědomí a vyjádření Dílčí kompetence Žáci jsou vedeni k etické výchově Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Výchova k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu, vybudování základů etických norem, etické chování.

16 1.3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostření s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Poradenské služby na škole zajišťují: výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog ředitelka školy speciální pedagog Poradenské služby se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich zákonné zástupce v oblasti výchovy a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevenci sociálně patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volbu školy, integraci žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Výchovná poradkyně, školní metodik prevence, školní psycholog i ředitelka školy se pravidelně setkávají, řeší případné problémy, navrhují opatření. Tento poradenský tým úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálněpedagogickými centry, popř. s kurátory, policií, středisky výchovné péče apod. Těsná spolupráce se zákonnými zástupci je samozřejmostí. Schéma poradenství na škole POLICIE ŽÁK ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ- ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE- ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Třídní učitel Učitel RODINA ÚŘAD PRÁCE PPP, SPC

17 Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Spolupracuje s poradenskými zařízeními (testy profesní orientace), shromažďuje informační materiály o středním školství a trhu práce a prezentuje je na nástěnkách školy. Vede žáky k využití informačních technologií v rámci vyhledávání potřebných informací. Organizuje besedy žáků na Informačním a poradenském středisku úřadu práce (IPS), návštěvu veletrhu středních škol, besedy se zástupci škol a učilišť i exkurze na vybrané střední školy a učiliště. Rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření probíhá ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Prevence sociálně negativních jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem a základě rozboru aktuální situace ve škole Minimální preventivní program (dále MPP) pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Každý vyučující zahrnuje témata MPP do časových a tematických plánů učiva v návaznosti na učební osnovy. Součástí prevence jsou i metody výuky vstřícný vztah učitele a žáka, vedení dialogu se žáky, komunikace se zákonnými zástupci klima školy. Prevencí výskytu jevů jako je např. šikana, jsou projektové dny a aktivity, které probíhají napříč školou nebo ve spolupráci mladších a starších dětí. Žáci se vzájemně poznávají, mladší ztrácí případné obavy ze starších spolužáků, nachází mezi nimi kamarády. Důležitým okamžikem je nástup dítěte do školy a přestup z prvního na druhý stupeň školy. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování, nabízí škola předškolním dětem projekt Pohádková škola, kdy v průběhu roku dochází předškoláci i se zákonnými zástupci pravidelně do školy, seznamují se s prostředím, budoucími spolužáky i učiteli. Od začátku školního roku běží projekt Partnerství mezi 1. a 8. ročníky, který usnadňuje žákům 1. tříd orientaci ve škole a včlenění mezi starší spolužáky. Přestup žáků z prvního na druhý stupeň školy ulehčí adaptační programy, při kterých se na začátku 6. třídy poznávají žáci se svým třídním učitelem, s novými spolužáky. V rámci prevence škola pomáhá dětem v organizování volného času (zájmové kroužky školní družiny a ostatní kroužky, které organizují učitelé na 1. a 2. stupni). Žáci mají možnost zasahovat do dění a organizace školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Škola sleduje výskyt negativních jevů, při jejich výskytu metodik kontaktuje zákonné zástupce, ve spolupráci s třídním učitelem navrhuje nápravu, nabízí konzultace pro zákonné zástupce i žáky. Metodik spolupracuje podle potřeby s oddělením péče o dítě a kurátory pro děti a mládež, případně dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně negativních jevů, využívá vybrané programy, organizuje besedy. Ve škole funguje schránka důvěry, kam mohou žáci vkládat svoje problémy a těžkosti.

18 Činnost školního psychologa Činnost školního psychologa se zaměřuje především na následující oblasti: spolupráce s vedením školy s výchovnou poradkyní a metodikem prevence, s třídními a ostatními pedagogy seznamovací zážitkové programy pro třídy konzultace s jednotlivými pedagogy o třídě jako celku, o jednotlivých (problémových) žácích, metodická podpora pedagogů, nabídka další spolupráce účast na pravidelných schůzkách ŠPP, zorientování se systému školního poradenství (seznámení s Minimálním preventivním programem a plánem výchovného poradenství), ukotvení pozice v týmu ŠPP, zápisy z porad účast na poradách školy seznámení se s dokumenty: Školním řádem a ŠVP a další spolupráce na autoevaluaci školy (SWOT analýza) individuální poradenské konzultace se zákonnými zástupci krizová intervence pro žáky pravidelné konzultace se žáky, vedení psychologické dokumentace o žácích intervenční programy ve třídách s porušenými vztahy, vedení dokumentace o intervencích příprava intervenčních programů, materiálového zázemí pro jednotlivé aktivity příprava diagnostických materiálů pro individuální i skupinovou diagnostiku dotazníkové šetření k problematice sebepoškozování (7. 9.ročník) účast na akcích školy a preventivních aktivitách (Kociánka, Den pro rodiče, návštěva Lanového centra, lekce dramatické výchovy) náslechy ve třídách, poznávání tříd a žáků v procesu výuky účast na výchovných komisích, snaha navázat se zákonnými zástupci další spolupráci úpravy prezentačních materiálů a dokumentů pro práci školního psychologa orientace a přípravná fáze projektu od JMK kraje (dále nerealizován) další vzdělávání účast na metodických setkáních školních psychologů, účast na vzdělávacích seminářích, individuální konzultace s metodičkou

19 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola vyhledává žáky, které mají speciální vzdělávací potřeby. Výchovná poradkyně a metodik prevence spolu s ředitelkou školy (poradenská skupina) se pravidelně schází a řeší případné problémy. Třídní učitelé zpracovávají informace o třídě a pravidelně je s ostatními vyučujícími upravují. Výchovná poradkyně navrhuje postupy, pomáhá třídním učitelům, poskytuje poradenství pro zákonné zástupce v době svých konzultačních hodin. Svolává výchovné komise, na které kromě zákonných zástupců zve v případě potřeby i odborníky (kurátory, zástupce ze střediska výchovné péče apod.) Žáci se zdravotním postižením Na naší základní škole máme přibližně 150 žáků se zdravotním postižením, někteří žáci jsou integrovaní. Převážná většina trpí některou ze specifických vývojových poruch učení, ale mezi integrovanými žáky bývá i postižení sluchové, mentální, tělesné a poruchy chování. Poruchy učení odhalujeme velice brzy, v prvním až druhém roce školní docházky. Žáci prvního stupně jsou podle potřeby zařazeni do skupin po 5 8 dětech podle ročníku a v rámci dělené hodiny českého jazyka jednou týdně probíhá výuka s nápravou poruch učení, podporou deficitu potřebných funkcí (zrakové vnímání, sluchové vnímání, fonematický sluch, grafomotorika, individuální nácvik čtení atd.). Učitel speciální pedagog nebo učitel proškolený v oblasti péče o žáky s poruchami učení úzce spolupracuje s třídním učitelem, pravidelně s ním rozebírá problémy i možnosti jejich nápravy, způsob školní a domácí práce s dítětem. Obtíže jsou někdy takového stupně, že vyžadují zařazení žáka do speciální třídy. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování změnou kolektivu, dojížděním apod., pedagogickopsychologická poradna doporučuje integraci dítěte ve stávající třídě. Pro takové žáky je vypracováván na základě doporučení poradny a žádosti zákonných zástupců individuální studijní plán, který vychází z diagnózy, z jejich možností a schopností. Ve vyučování mohou využívat speciálních pomůcek a je jim věnována podle možností a potřeby zvláštní individuální péče s využitím moderních metod i výpočetní techniky. Na základě vyjádření školského poradenského zařízení a se souhlasem krajského úřadu může být zřízena funkce asistenta pedagoga. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování dětí s poruchami učení, zohledňují učitelé jejich obtíže i při klasifikaci. Některé hodnotí na žádost zákonných zástupců raději slovně jak v průběhu školního roku, tak na vysvědčení. Vzdělávání žáků se smyslovým, mentálním postižením, autismem, s více vadami, probíhá formou individuální integrace. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd (mentální postižení osnovy základní školy speciální dle doporučení speciálně pedagogického centra) a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Podle stupně postižení je na základě doporučení speciálně pedagogického centra požadována přítomnost asistenta pedagoga. Na jeho doporučení jsou rovněž realizovány případné změny v učebním plánu, týkající se omezení v určitých předmětech. Žáci s poruchami chování se vzdělávají podle učebního plánu školy a na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny je integrovaným žákům vypracován individuální studijní plán. Tito žáci nerespektují normy společenského chování, jsou hyperaktivní, hypoaktivní, nepřizpůsobiví, impulsivní, snadno unavitelní. Učitel musí stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s nimi. Je třeba klást důraz na správný model jednání, kritické myšlení, výchovu k práci a ke spolupráci ve třídě. V případě výskytu sociálně negativních jevů spolupracuje škola úzce se zákonnými zástupci, se střediskem výchovné péče, kurátory a dalšími odborníky.

20 Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci, kteří jsou zdravotně oslabení, po dlouhodobé nemoci nebo mají lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování jsou zohledněni při vzdělávání. Mají možnost navštěvovat konzultační hodiny, po domluvě i individuální, na prvním stupni mohou být zařazeni do dělených hodin českého jazyka. Je uplatňován individuální přístup dle potřeby podle oblasti, kde nastalo znevýhodnění. Dle formy a míry znevýhodnění mohou být využity kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky a didaktické materiály. Na základě vyjádření školského poradenského zařízení a se souhlasem krajského úřadu může být zřízena funkce asistenta pedagoga. Žáci se sociálním znevýhodněním Žáci se sociálním znevýhodněním mohou využít konzultačních hodin a to i formou individuálních konzultací, na základě žádosti jim mohou být prominuty některé platby. Mohou využít poradenských služeb ve škole. V případě jakýchkoli problémů souvisejících se žákem se sociálním znevýhodněním (časté absence, problémy v kontaktu se zákonnými zástupci, chování apod.) škola úzce spolupracuje s kurátory a okamžitě je řeší. Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Snažíme se vytipovat takovéto děti na základě speciálně upraveného dotazníku, který vyplní zákonní zástupci již u zápisu do školy. Jde o důležité informace pro učitele v 1. třídě, kteří se dále na individualizaci a diferenciaci výuky zaměřují. Pokud se nám jeví dítě jako mimořádně nadané, odešleme jej se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny, kde proběhne už speciální diagnostika dítěte. Na základě závěrů vyšetření se pak budeme se zákonnými zástupci společně domlouvat na dalším postupu (např. individuální plán, případný přechod do vyššího ročníku apod.) Během celé školní docházky budou jednotliví učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní sledovat projevy dětí, které by se mohly jevit jako talentované a mimořádně nadané a v případě, že by takové dítě identifikovali v průběhu školní docházky, následuje stejný postup- vyšetření v PPP a další. Žáci se účastní soutěží, olympiád, jsou podporováni v rozvíjení všech aktivit, o které projevují zájem. Ve vyučování mají připravenou práci tak, aby se rozvíjely jejich dovednosti v oblastech jejich nadání. Bývají pověřeni náročnějšími samostatnými úkoly, vedením skupiny apod. Mimořádně nadaní žáci mohou být ve výjimečném případě přeřazeni do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Žádost zákonných zástupců musí být spojena s vyjádřením školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení škola vypracuje pro mimořádně nadaného žáka individuální vzdělávací program. Přestup žáků z jiné základní školy Při žádosti rozhovorem se zákonnými zástupci zjistíme dosavadní prospěch, případné vývojové poruchy, postižení, užívané učebnice, vzdělávací program, školu. Vyžádáme si dokumenty a dotazník pro školu. První měsíc proběhne pedagogická diagnostika, tedy sledování v konkrétních předmětech, kontakt se spolužáky (chování), projevy, zájem o výuku apod. Třídní učitel odevzdá výchovné poradkyni vyplněný formulář od všech vyučujících a domluví se na dalším postupu. Formulář obsahuje prospěch a chování v každém předmětu v uplynulém měsíci. Tento měsíc se žák neznámkuje, doplňuje si učivo, využívá konzultačních hodin učitelů. Pokud nastane jakýkoliv problém, výchovný poradce a třídní učitel pozve zákonné zástupce na schůzku do školy.

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více