Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci"

Transkript

1 Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

2 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol ( FRVŠ ) 2) Projekty Evropské unie (OP VK) 3) Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR ( IGA MZČR ) 4) Grantová agentura ČR ( GAČR ) 5) Studentská grantová soutěž na Univerzitě Palackého v Olomouci ( IGA UP ) 6) Institucionální rozvojový plán MŠMT ( IRP ) 7) HBSC studie a odborný recenzovaný časopis FZV UP v Olomouci: PROFESE on-line 8) VaV na FZV UP ( )

3 DSP Doktorský studijní program Ošetřovatelství Studijní program: P 5341 Ošetřovatelství Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele Standardní doba studia: 3 roky Orientace programu: především zaměřen na vědní ošetřovatelství a jeho metodologii, vědecké bádání,verifikaci a validizaci klasifikačních systémů, využití Evidence Based Practice a Nursing, Aliance 3N Schopnost vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni

4 FRVŠ FRVŠ výběr projektů: 1. Rozšíření přístrojového vybavení Kineziologické laboratoře pro praktickou a experimentální výuku studentů (2011) MUDr. Alois Krobot, Ph.D. 2. Aktivizační a participativní pojetí výuky zdravotnické edukace (2010) PhDr. Danuška Tomanová, CSc. 3. V roce 2012 podány celkem 4 projekty (ve schvalovacím řízení)

5 OPVK Projekty EU výběr: : Ošetřovatelská dokumentace v elektronické verzi studijní disciplína kategorie A povinný předmět : Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP : Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních

6 OPVK Projekty EU výběr: : E-learningová podpora výuky zdravotnické informatiky pro středně zdravotnický personál : Inovace praktické a experimentální výuky studentů lékařských a nelékařských zdravotnických oborů zajišťované Ústavem fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci : Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc

7 VaV na FZV Název projektu: Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. Cílem projektu je vytvořit podmínky ke zdokonalení týmu odborníků s vědeckým potenciálem FZV UP. Jejich zapojení do realizace cílů pod vedením dvou zahraničních expertů podpoří jejich vědeckou erudici a angažovanost v oblastech, které jsou charakterizovány klíčovými aktivitami. Tým projektu vytvoří personální základ excelentního Centra vědy a výzkumu nelékařských zdravotnických oborů FZV UP.

8 VaV na FZV VaV na FZV klíčové aktivity Klíčová aktivita 1 - Vytvoření a činnost excelentního Centra VaV nelékařských zdravotnických oborů na FZV Klíčová aktivita 2 - Zvýšení VaV kompetencí pracovníků Centra a akademické obce FZV včetně dovedností Evidence Based Practice přístupu v nelékařských zdravotnických oborech Klíčová aktivita 3 - Rozvoj implementace Mezinárodní terminologie Aliance 3N v českém prostředí Klíčová aktivita 4 - Zdokonalení aplikace sociálních a psychologických vědních aspektů v nelékařských zdravotnických oborech Klíčová aktivita 5 - Podpora a rozvoj vědeckých postupů ve výzkumu motoriky

9 IGA MZČR Transformace nelékařských zdravotnických oborů (č. ID. KÓD-NT /2011) Název IGA MZČR projektu: Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice Hlavní řešitel: FN Olomouc (Mgr. Martin Šamaj, MBA) Spoluřešitel: FZV UP v Olomouci (Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.) WWW: Projekt podaný v roce 2012: Obsahová a klinická validace mezinárodní terminologie 3N pro pordní asistenci péče o fyziologicky rodící ženy (hlavní řešitel: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.)

10 GA ČR Klíčové faktory fluktuace všeobecných sester Hlavní řešitel: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Doba řešení:

11 IGA UP prioritní témata: Evidence Based Practice v nelékařských oborech Multidisciplinární tým v péči o zdraví vybraných skupin příjemců podpory a péče Zdraví, jeho podpora a psychosociální determinanty u vybraných skupin příjemců péče Reprodukční zdraví ženy Mezinárodní klasifikace v ošetřovatelství a v porodní asistenci Léčebná rehabilitace a kinezioterapie IGA UP Management v oblasti nelékařských zdravotnických profesí Systém podpory a zdravotně-sociální péče vybrané cílové skupině pacientů / klientů Radiologická asistence a diagnostické zobrazování u vybrané cílové skupiny pacientů/ klientů

12 IGA UP IGA UP ukončené projekty (2010): Limity životního stylu chronicky nemocných v diagnostických ošetřovatelských doménách Reakce na zvládání zátěže dětskými pacienty jako ošetřovatelský diagnostický fenomén a NOC komponenty sledování efektu péče Výsledky ošetřovatelské diagnostiky NANDA International v ošetřovatelské péči a v porodní asistenci Ověření přesnosti diagnostického závěru u vybraných ošetřovatelských problémů NANDA International

13 IGA UP IGA UP ukončené projekty (2011): Návrh systému péče o rodiče sluchově postižených dětí v NANDA doménách Objektivizace modifikovaného senzorického vstupu v klinické rehabilitaci Metodologie zkoumání životního stylu v ošetřovatelství Příprava výzkumu vlivu OPT modelu s 3N terminologií na klinickou rozvahu Systém řízení opatrovnické péče o nekompetentní seniory ve vybraných regionech České republiky

14 IGA UP IGA UP řešené projekty (2012): NIC a NOC klasifikace pro pacienta s ošetřovatelským problémem Neefektivní dýchání (00032) Edukační proces onkologicky nemocných v pregraduální přípravě všeobecných sester FZV UP v Olomouci Využití NIC intervencí Péče o umírající a Duchovní podpora u pacientů s ošetřovatelskou diagnózou úzkost ze smrti (00147) v České republice Validizace diagnostických prvků u diagnózy Úzkost u ženy při porodu

15 IGA UP IGA UP řešené projekty (2012): Management Oblastních spolků Českého červeného kříže a jejich Humanitárních jednotek v Olomouckém kraji Objektivizace využití účelových pohybů, observace a představy pohybu v rehabilitaci Kombinované využití 3N Aliance a ICF Classification v rámci multidisciplinárního zdravotnického týmu Objektivizace svalových synergií ideomotorických funkcí horní končetiny

16 IGA UP IGA UP řešené projekty (2012): Vliv modifikovaného OPT modelu s terminologií Aliance 3N na klinickou rozvahu Komparace výsledků zahraniční studie vybraných komponent Aliance 3N u pacientů s Deficitní znalostí a srdečním selháním s výsledky studie u českých pacientů

17 IRP MŠMT IRP MŠMT projekty řešené v r Bylo podáno celkem 6 dílčích projektů v oblasti decentralizovaných projektů MŠMT. Ty byly sloučeny do třech souhrnných projektů podávaných za UP: 1. PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A ZDOKONALENÍ PUBLIKAČNÍCH AKTIVIT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI 2. ZLEPŠENÍ PUBLIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ AKADEMICKÝCH PEDAGOGŮ VE FILOLOGICKÝCH A HUMANITNÍCH OBORECH 3. PODPORA PERSONÁLNÍHO ROZVOJE FZV

18 IRP projekty řešené v r Podáno celkem 7 dílčích projektů v podporovaných oblastech: MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA EXCELENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ IRP MŠMT VNĚJŠÍ VZTAHY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

19 HBSC studie FZV UP (s partnery: SZÚ ČR, MZ ČR) se účastní přípravy, realizace a vyhodnocení mezinárodní HBSC (The Health Behaviour of School-aged Children) studie životního stylu českých školáků se zaměřením na problematiku pohybové aktivity Data získaná v rámci studie budou součástí mezinárodní databanky spravované WHO a její výsledky budou publikovány v mezinárodní zprávě, která je oficiální publikací WHO Na základě výsledků analýz zahraničních systémů, výstupů HBSC studie a na základě odborných zkušeností a znalostí expertního týmu zpracována Zelená kniha zdravého životního stylu se zaměřením na podporu pohybové aktivity.

20 PROFESE on-line (ISSN ) Je odborný recenzovaný časopis pro zdravotnické obory. Je zařazený v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v České republice (dále jen Seznam ), indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny ČR a zařazen ve službě WebArchiv. Příprava na indexaci ve SCOPUSu a EBSCO aj. Časopis je vydáván 2x ročně, k 20. dni příslušného měsíce (duben, říjen), a to pouze on-line. WWW: profeseonline.upol.cz Periodikum Šéfredaktor: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. V ČR pouze dvě periodika se zaměřením na nelékařské obory (zejména pak ošetřovatelství) uvedená v Seznamu.

21 Děkuji Vám za pozornost, přeji hezký den!

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity

Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Pohyb do škol Projektováčinnost v oblasti podpory pohybové aktivity Zdeněk Hamřík, Michal Kalman, Jan Pavelka Kontakt: Zdeněk Hamřík FTK a FZV Univerzity Palackého v Olomouci www.podporapa.cz; www.pohybdoskol.upol.cz

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2011 Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2011... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní na období 2011 2015 Praha, září 2010 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se:

V letech 2012-2014 bylo uloženo plnit v oblasti RD úkoly a aktivity týkající se: Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014 a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015 2017. Úvod Vzácná onemocnění ( rare diseases"

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2013 Ročník 3, číslo 2 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Zpracovali: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Ing. Pavel Král, MSc., MBA tajemník Předkládá: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. děkan Olomouc,

Více

Jana Marečková*, Soňa Bocková**, Radka Matějková**, Lenka Mazalová*, Petra Stefanová**

Jana Marečková*, Soňa Bocková**, Radka Matějková**, Lenka Mazalová*, Petra Stefanová** Nástroje klinické rozvahy pro výuku ošetřovatelského procesu Jana Marečková*, Soňa Bocková**, Radka Matějková**, Lenka Mazalová*, Petra Stefanová** * Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Olomouc duben 2011 1 ÚVOD 1.1 Úplný název veřejné vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa, názvy a adresy všech jejích fakult

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2006 2010 Aktualizace na rok 2007 Projednáno Vědeckou radou PF UJEP 6. 2. 2007 Schváleno AS PF UJEP 21. 2. 2007 Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. děkan V Ústí

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JEREMENKOVA 2, 703 00 OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENA NA VÝSLEDCÍCH VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav ošetřovatelství. Martina Frydryšková. Kompetence sester.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav ošetřovatelství. Martina Frydryšková. Kompetence sester. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Martina Frydryšková Kompetence sester Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu

Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu Sestra jako navrhovatelka změn v českém zdravotnictví a role ČAS v legislativním procesu Alice Strnadová alice.strnadova@ftn.cz; alice.strnadova@lf1.cuni.cz Praha 2011 Struktura přednášky: - I. Role sester

Více