Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI"

Transkript

1 Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI VETfair, Hradec Králové, 8.dubna 2006

2 NABÍDKA SONOGRAFŮ PRO PRAXI U VELKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Současný trend ve vývoji sonografů pro diagnostiku u velkých hospodářských zvířat směřuje k maximálnímu snížení hmotnosti, nezávislosti na pevném zdroji el. energie při zachování výkonu a kvality zobrazení. Zřejmě nejlepším přístrojem v této kategorii je AGROSCAN L francouzského výrobce ECM, vítěz srovnávacího testu magazínu Top Agrar. Tento sonograf je vybaven LCD diplejem o úhlopříčce 12,5 cm, umožňuje 3 hladiny měření při rozlišovací schopnosti 256 odstínů šedi. Skutečnou raritou je hmotnost 1,85 kg včetně akumulátoru, který má kapacitu 5 hodin plného výkonu na jedno dobití. Cena tohoto přístroje bez DPH je ,- Kč včetně 5 MHz lineární rektální sondy. Mezi klasickými sonografy došlo v poslední době k mimořádnému rozšíření nabídky a výraznému poklesu cen. Toto dokumentuje nová řada sonografů MAGIC německého výrobce Eickemeyer. Pro jednoduchou diagnostiku gravidity je nabízen MAGIC 1000 s 5 MHz lineární rektální sondou za pouhých ,- Kč. Hmotnost přístroje pouze 7,7 kg. Kvalitativně o třídu výš je MAGIC 2000 s multifrekvenční lineární rektální sondou. Sondu lze přepínat ve frekvencích 3,5, 5, 6, 7 MHz. V nabídce je i multifrekvenční mikrokonvexní sonda se stejným rozsahem. Cena kompletního přístroje se sondou je opět přijatelná ,-, respektive ,- Kč bez DPH. Hmotnost 10 kg. Tradičně vyhledávanými a vysoce ceněnými sonografy jsou japonské přístroje ALOKA. Ze současně vyráběných je pro terénní praxi určena ALOKA SSD 500 MICRUS. Tento špičkový sonograf je nabízen včetně 5 MHz lineární rektální sondy za ,- Kč. Všechny přístroje je možno před závaznou objednávkou vyzkoušet v praxi. V ceně je zahrnuta přeprava k zákazníkovi, základní zaškolení obsluhy. Servis je zajištěn.

3 Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI Sborník referátů z odborného buiatrického semináře uspořádaného u příležitosti mezinárodní veterinární výstavy VETfair Odborná garance Prof. MVDr. Bohumír Hofírek, DrSc. Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc. VETfair, Hradec Králové 8.dubna 2006

4

5 Obsah OBSAH Úvod B. Hofírek, Česká buiatrická společnost.. 7 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení,interpretace obrazu I.Grygar, privátní veterinární práce, Valašské Meziříčí... 9 Sonografie u skotu S. Franz, Veterinární univerzita Vídeň, Rakousko Využití ultrasonografie ke zpřesnění gynekologického vyšetření u krav R.Doležel, S. Čěch, J. Zajíc, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Využití ultrasonografie při produkci embryí in vitro S. Čech, R. Doležel, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Hodnocení tělesné kondice sonografickým měřením síly hřbetního tuku B. Hofírek, L. Ottová, I. Hofírek, Česká buiatrická společnost, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fak. nemocnice u sv. Anny, Brno Sonografické stanovení výšky hřbetního tuku u krav ve vztahu k poruchám metabolismu v peripartálním období J. Illek, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

6

7 Úvod ÚVOD Prof. MVDr. Bohumír Hofírek, DrSc., Česká buiatrická společnost V posledních letech jsme svědky, že i ve veterinární medicině se ve stále hojnější míře uplatňují moderní diagnostické postupy, souborně označované jako zobrazovací diagnostické metody. Jednou z nich je sonografie, respektive ultrasonografie. Zatím co v praxi malých zvířat je používání této diagnostické metody již zcela běžné, v buiatrické praxi je širší využívání této metody v diagnostice v podstatě stále, až na výjimky (např. diagnostika gravidity), v počátcích, i když metodické postupy byly již v mnoha směrech propracovány a jejich využitelnost v diagnostice, diferenciální diagnostice a také v prognostice chorob ověřeny. Velkou předností sonografické diagnostiky je, že se jedná o metodu neinvazní, která pacienta nepoškozuje, je nebolestivá, a zpravidla nevyžaduje zvláštní fixační postupy. V současnosti jsou již k dispozici vhodné ultrasonografické diagnostické přístroje, které umožňují různé způsoby zobrazení nejrozmanitějších patologických stavů. Je již více oblastí, kde sonografie poskytuje vysokou vypovídací diagnostickou a tím i užitnou hodnotu. Jedná se o dnes již zcela běžnou diagnostiku časné březosti. V oblasti reprodukce je možno využít sonografii také v diagnostice poruch reprodukce, zobrazování a posuzování zejména vaječníků, ale i dalších částí pohlavního aparátu. Široké možnosti se otvírají pro sonografii v oblasti diagnostiky orgánových alterací. Zejména jde o patologické alterace vnitřních orgánů, jejich dislokace, dilatace, narušení morfologické struktury zánětem nebo malformacemi. Nejčastěji se sahá k sonografickému vyšetření při onemocnění předžaludku, slezu, střev, jater, ledvin, vývodných cest močových, srdce a mléčné žlázy. V těchto případech se naskytují nevídané možnosti rychlé diagnostiky, diferenciální diagnostiky, rychlého prognostického i terapeutického rozhodování, což přináší nemalý ekonomický efekt. Sonografickým vyšetřením mohou být odhaleny také některé vrozené nebo získané vady již v ranném mládí a tato zvířata mohou být tak zavčas z chovu vyřazena. Sonografické vyšetřování zvířat může být uplatněno i v oblastech, kde bychom to nepředpokládali, v oblasti poruch látkové výměny u stád s vysokou užitkovostí, kdy je nutné posuzovat kondici zvířat, respektive stavy energetické bilance a v této souvislosti i následné poruchy látkové výměny. Jedná se zejména o poškození jater, steatózu i jaterní abscedace. S úspěchem se při této diagnostice uplatňuje také stanovení síly hřbetního tuku u dojnic v průběhu laktace, včetně doby stání na sucho. Výsledkem je poměrně přesné určení jejich kondice. Cílem tohoto monotematického semináře o diagnostickém využití sonografie v buiastrické praxi je přiblížit Vám, praktikujícím veterinárním lékařům na úseku buiatrických zvířat, především dojnic možnosti, jak využít tuto moderní diagnostickou metodu a jak zvýšit efektivnost vaší činnosti v rutinní diagnostice. Přál bych si, aby obsah tohoto semináře ve Vás podnítil zájem o tuto metodu a vyvolal touhu tento moderní diagnostický postup uplatnit ve vaší praxi. 7

8

9 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu ZÁKLADNÍ PRINCIPY ULTRASONOGRAFIE, TECHNICKÉ VYBAVENÍ, INTERPRETACE OBRAZU MVDr. Ivo Grygar, privátní veterinární praxe, Valašské Meziříčí 1. Ultrazvukové vlny (fyzikální principy) Energie zvuku je harmonické kmitání částeček prostředí, kterým se zvuk šíří, kolem rovnovážné polohy. Nejdůležitější jsou podélné ultrazvukové vlny, kdy částice prostředí kmitají přímočaře ve směru šíření vlny. Při tomto pohybu vzniká střídavé zhušťování (komprese) a zřeďování částic prostředí (obr. 1), přičemž dochází i ke střídavé změně jeho objemu. Jestliže slyšitelný zvuk má frekvenci Hz, pak ultrazvuk je definován frekvencí Hz. Frekvence se udává v hertzech (Hz), přičemž 1 kmit za sekundu se rovná 1 Hz, pak milión kmitů za sekundu je 1 megahertz (MHz). Pro diagnostické lékařské přístroje se používá ultrazvuk o frekvenci 1 15 MHz, při speciálním použití dnes i o vyšší frekvenci. o různé akustické impedanci dochází k lomu, odrazu nebo částečnému lomu i odrazu. Podíl zpět odražené ultrazvukové energie nezávisí při kolmém dopadu na rozhraní na absolutních hodnotách jednotlivých akustických impedancí, ale na jejich vzájemném poměru (Při malém rozdílu akustických impedancí jednotlivých tkání je odražená část ultrazvukové energie relativně malá a většina energie přechází hlouběji, naopak velké rozdíly akustických impedancí jednotlivých prostředí vedou téměř k úplnému odrazu). V lékařské technice se výhradně používá způsob generování ultrazvukových vln, jenž vychází z nepřímého piezoelektrického jevu, při kterém se krystal smršťuje a roztahuje (kmitá), když na jeho povrch se střídavě a velmi rychle přivádí pozitivní a negativní elektrický náboj (obr. 1) Při konstrukci lékařských ultrazvukových přístrojů se v současnosti místo krystalů (např. křemen, Obr. 1 Geneze, šíření a charakteristika ultrazvukových vln. Pro pochopení dále uvedených principů sonografie a správné nastavení a používání ultrazvukových přístrojů je žádoucí alespoň zjednodušené vysvětlení některých základních fyzikálních jevů, ke kterým dochází při prostupu ultrazvukového vlnění prostředím. V ultrazvukové praxi se zavádí a používá pojem akustická impedance, která je definována jako součin hustoty prostředí (tkání) a rychlosti šíření ultrazvuku v prostředí. Obecně můžeme říci, že akustická impedance je největší pro pevné látky, nižší pro kapaliny a nejnižší pro plyny. Na rozdílu akustických impedancí prostředí (tkání) tvořících určité rozhraní bude mimo jiné záviset výsledné echo (obraz rozhraní). Při každém dopadu ultrazvukového paprsku na rozhraní dvou prostředí 9

10 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu turmalín) s přirozenými piezoelektrickými vlastnostmi používá hlavně umělá keramika, která je polykrystalická a má velmi silné elektrostrikční vlastnosti. Piezoelektrické měniče (krystaly) jsou v různém počtu (např. 3 nebo 128) součástí důležité části ultrazvukového přístroje ultrazvukové sondy (obr. 2). Ultrazvukové sondy jsou nejrůznějších tvarů a velikostí podle typu (způsobu) zobrazení (viz kap. 2.2) a frekvence, ale také podle účelu k jakému jsou používány (viz kap. 2.3). Piezoelektrické měniče v sondě slouží nejen k vysílání, ale i k příjmu odražených vln (echo odraz, ozvěna) vracejících se k sondě z vyšetřované oblasti. Obr. 2 Generování ultrazvukového vlnění piezoelektrickým měničem v lineární sondě. 2. Ultrazvukové diagnostické metody a principy ultrasonografie Ultrasonografie (zkráceně sonografie, USG) využívá druhé ze dvou základních ultrazvukových diagnostických metod: - metoda prozvučovací (transmisní), - metoda odrazová. Metoda odrazová se zakládá na odrazu ultrazvukové vlny na rozhraní dvou prostředí s různou akustickou impedancí. Tato metoda, při které je vysílán i přijímán signál kontinuálně, vyžaduje zvlášť vysílač a zvlášť přijímač. Po demodulaci se vyhodnocuje rozdíl frekvence vysílané a přijímané. Metoda odrazová se používá pouze v dopplerovském způsobu měření pohybu a rychlostí (kontinuální dopplerovská technika). Nejvíce se používá metoda impulzní - odrazová. Při ní je využíván stejný převodník (piezoelektrický měnič krystal v sondě) pro vysílání a příjem, které jsou od sebe časově oddělené. Do vyšetřované oblasti je vysílán ultrazvukový pulz a do začátku dalšího vysílaného pulzu převodník přijímá echa odražená od přechodů a překážek s rozdílnou akustickou impedancí. Právě metoda impulzní - odrazová (impulz - echo) je jedním z principů ultrasonografie. Na hraničních plochách (přechodech) jednotlivých tkání a tekutin v závislosti na jejich akustické impedanci se ultrazvukové vlny vycházející z kmitajícího krystalu (sondy) přiloženého na tělo zčásti (eventuálně zcela) odrážejí a vracejí nazpět a zčásti pronikají hlouběji, přičemž dochází k jejich různě veliké absorpci. Časový rozdíl mezi vysíláním a přijímáním vln je mimo jiné závislý na hloubce uložení odrážející vrstvy. Množství odražených a vracejících se ultrazvukových vln je závislé na vlastnostech jednotlivých tkání a tekutin (jejich akustické impedanci). Zachycené odražené ultrazvukové vlny jsou převáděny piezoelektrickým měničem zpět na elektrický signál, který je veden kabelem sondy do vlastní přístrojové jednotky a dále zpracován a upravován (např. zesilován) podle potřeby a způsobu zobrazení a znázorňován ve vizuální formě na monitoru. Impulsní systémy (sonografy) mají své vlastnosti, jejichž vysvětlení přesahuje rámec tohoto sdělení a proto pro podrobnější seznámení s problematikou (i v následujících částech) doporučuji studium uvedené literatury. Přesto uvádím alespoň nejpodstatnější skutečnosti. Kvalita impulzního systému je určována jednak konstrukcí daného přístroje, jednak fyzikálními vlastnostmi vyšetřované oblasti. Z dílčích prvků systému se především uplatňují rozlišovací schopnost, citlivost, kvalita výstupního signálu, dynamika zpracování přijatého echa, digitální zpracování signálu a pod. Rozlišovací schopností přístroje rozumíme minimální vzdálenost mezi dvěma body, které lze ještě registrovat odděleně. Vztahuje se jak na směr osy ultrazvukového paprsku (axiální rozlišovací schopnost), tak i v kolmém směru na osu paprsku (laterální rozlišovací schopnost v rovině řezu, respektive transverzální rozlišovací schopnost v rovině kolmé na rovinu řezu). Axiální rozlišovací schopnost je dána délkou vysílaného pulzu (určo- 10

11 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu vanou vlastnostmi celého impulsního systému přístroje) a frekvencí ultrazvukového paprsku. Frekvence ovlivňuje axiální rozlišitelnost, protože je v podstatě funkcí vlnové délky. V praxi ji můžeme ovlivnit vhodným výběrem ultrazvukové sondy o určité frekvenci (o určitém rozsahu frekvencí). Čím kratší je vlnová délka, tím je axiální rozlišovací schopnost vyšší. Čím vyšší je frekvence ultrazvukového paprsku, tím vyšší je rozlišitelnost, ale současně se zvyšuje útlum ultrazvukového vlnění v materiálu (ve vyšetřované oblasti), a tím se snižuje dosah (hloubka zobrazení). Laterální rozlišovací schopnost je dána především šíří ultrazvukového paprsku a jeho fokusací. Je nejvyšší v ohniskové zóně, kde je paprsek nejužší. Na rozlišovací schopnost (jak axiální tak i laterální) má rozhodující vliv sonda (frekvence a způsob fokusace) a dále je také určována samotným elektronickým zpracováním přijatých ech a způsobem zobrazení. Pokud to daný přístroj umožňuje (většina vyráběných sonografů) doporučuji měnit fokusaci ultrazvukového paprsku (svazku, snopce) se zřetelem na dosažení optimální ohniskové zóny v požadované hloubce zobrazení, která má zásadní vliv na laterální rozlišovací schopnost a tím i na kvalitu výsledné diagnózy Základní druhy zobrazení Se zřetelem na vytváření obrazu na monitoru rozeznáváme řadu ultrazvukových zobrazovacích metod (viz obr. 3). Nelze jednoznačně říci, který typ zobrazení je nejlepší, ale lze určit, který způsob je pro určitý obor nebo cíl nejvhodnější. U moderních diagnostických přístrojů se nyní vedle hlavního způsobu zobrazení (B- -způsob) využívají mnohdy ještě doplňkové zobrazovací metody (A-, M-způsob, i ve veterinární medicíně na významu nabývají dopplerovské metody). Dále se budu zabývat především dynamickým B-způsobem zobrazení (ultrasonografie) A - způsob zobrazení A-způsob zobrazení (amplitude-modulated) je nejjednodušší a byl používán v ultrazvukové diagnostice jako první. Je to jednorozměrný způsob zobrazení a dává informaci o velikosti (amplitudě) ech na jedné dráze ultrazvukového paprsku. Sonda se při vyšetřování nepohybuje. Jednotlivá rozhraní, jež jsou kolmá k dráze ultrazvukového paprsku, se zobrazí jako posloupnost vertikálních výchylek. Vzdálenost těchto výchylek na časové ose je úměrná vzdálenosti jednotlivých rozhraní, jež způsobují odraz vlnění. Většinou se používá jednoho převodníku. Systém pracuje v pulzním režimu. Již v roce 1966 referoval LINDAHL o použití A-způsobu zobrazení k diagnostice gravidity u ovcí a následně byl využíván ke stejnému účelu i u prasnic. Tento způsob zobrazení se stále využívá k měření tloušťky vrstvy některých tkání (např. tuku), dále v oftalmologii a neurologii. Obr. 3 Rozdělení způsobů ultrazvukového zobrazení (upraveno podle JANDY, 1988). 11

12 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu M - způsob zobrazení M-způsob zobrazení (movement-modulated) neboli TM-způsob (time movement-modulated) je dvourozměrný záznam, kde vertikální osa představuje hloubku a horizontální čas. V principu se jedná o A-způsob zobrazení, kde se sleduje struktura na jedné pevné ultrazvukové dráze (sonda se nepohybuje), ale amplituda odražených ech je převedena do stupnice šedi (viz kap ) a získaný obraz rozvinut v čase. Maximálnímu echu ve zkoumané dráze odpovídá bílá barva a žádnému, respektive minimálnímu echu odpovídá černá. Obraz je statický a obnovuje se zleva doprava nebo zprava doleva. M-způsob zobrazení vznikl především z potřeb kardiologie ke sledování pohybu dynamických struktur a kvalitativnímu vyhodnocení tohoto pohybu v čase. Na základě měření v M-obraze lze automaticky vypočítat rychlost pohybu určité struktury (např. chlopně) nebo frekvenci srdeční. Pro lepší orientaci je velmi výhodné současné použití B-způsobu zobrazení, kde v B-obraze vidíme přesně pomocí tzv. M-mode cursoru, v které části vyšetřovaného objektu je M-zobrazení (případně měření) prováděno. M- -způsob zobrazení se používá v kardiologii sportovních koní a malých zvířat, ale i při prenatální diagnostice srdečních vad B - způsob zobrazení B-způsob (brightness-modulated) je nejdůležitější a nejužívanější dvourozměrné zobrazení. Plošným zobrazením tvarů a topografickým přístupem umožnilo největší rozvoj ultrazvukové diagnostiky. Z hlediska možnosti sledování dynamických změn vyšetřovaných struktur ho lze rozdělit na: - statické B-zobrazení - dynamické B-zobrazení Dynamické B-zobrazení (ultrasonografie) je nejrozšířenější a nejdůležitější způsob zobrazení a dále mu bude věnována hlavní pozornost Dopplerovské metody Dopplerovské metody a diagnostické přístroje využívají Dopplerova efektu a slouží k měření pohybu tkání, ale hlavně toku krve v srdci a cévách, popřípadě k diagnostice dalších dynamických dějů v těle. Z naměřených výsledných hodnot se pomocí vestavěných počítačů vypočítávají potřebné informace - rychlosti, objemy, tlaky a další. Princip Dopplerova jevu spočívá v tom, že pohybuje-li se zdroj nebo přijímač ultrazvukových vln nebo oba současně, lze pozorovat změnu přijímané frekvence vzhledem ke konstantní frekvenci vysílače (frekvenční posun). Např. při pohybu přijímače směrem ke zdroji na něj dopadne za stejnou časovou jednotku větší počet kmitů než v klidu. Přijímaná frekvence je tedy vyšší než vysílaná. V praxi však nastává situace, kdy se pohybuje reflektor, to je rozhraní, které odráží ultrazvukové vlny, a nebo se pohybuje prostředí, v němž se vlny šíří, a vysílač ani přijímač se nepohybují. Výsledná frekvence je vyšší, pokud se rozhraní blíží k měniči, nižší, když se od něho vzdaluje. V současné době je nejvíce Dopplerova efektu využíváno k neinvazivnímu měření rychlosti toku krve a vyhodnocení charakteru proudění. Pohyblivými rozhraními jsou přitom povrchy krvinek, vzhledem ke své početnosti především erytrocyty. Frekvenční (dopplerovský) posun je přímo úměrný frekvenci ultrazvukového vlnění, měřené rychlosti toku krve a úhlu, pod kterým vysílané ultrazvukové vlnění na cévu dopadá. Používány jsou dva způsoby: kontinuální a pulzní dopplerovská technika. Kontinuální dopplerovská technika (continuous-wave Doppler, CW) využívá, jak je již zřejmé z názvu, kontinuální vysílání ultrazvukového signálu a kontinuální přijímání odraženého signálu od pohybujících se struktur v měřené oblasti. Proto vyžaduje dva piezo-převodníky (jeden vysílač a druhý přijímač). Relativně jednoduché přístroje se používaly, a vzhledem k nízké ceně ještě omezeně používají, k diagnostice březosti u malých přežvýkavců, prasnic a malých zvířat. Pomocí akustické informace jsou registrovány pohyby fetálního srdce nebo proudění krve ve velkých cévách plodu, případně po zavedení sondy do rekta lze u prasnic zaznamenat pulzaci děložních arterií. Předností kontinuálního měření je možnost měřit vysoké rychlosti krevního proudu, jednou z nevýhod je sumace všech rychlostí v ose šíření ultrazvukového vlnění bez možnosti hloubkového rozlišení. Zatímco kontinuální dopplerovská technika vyhovovala pro měření v povrchových cévních systémech a monitorování srdeční činnosti plodu, pro analýzu krevního toku v srdečních dutinách, v břišních cévách a ve vzdálenějších cévních systémech, respektive srdci a cévním systému plodu, kde je nutná přesná lokalizace pozice měřeného toku, je nezbytné použití později vyvinuté pulzní dopplerovské techniky (pulsed-wave Doppler, PW). Na rozdíl od kontinuální dopplerovské techniky u pulzní techniky využíváme stejný převodník pro vysílání i příjem. V čase mezi jednotlivými emitorovanými ultrazvukovými pulzy převodník přijímá odražená echa, která ve svém frekvenčním spektru obsahují vysílané frekvence s příslušným dopplerovským posunem. Příslušný dopple- 12

13 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu rovský signál se detekuje z daného vyšetřovaného místa - přesné polohy - která je udána tzv. vzorkovacím (měřícím) objemem. Např. jsou sledovány hemodynamické poměry jen v určité části srdce (např. v pravé komoře). Po transformaci ech měničem na elektrické impulzy se ve fázovém detektoru celé frekvenční spektrum přijatého signálu porovnává s vysílanou frekvencí (tzv. demodulace). Protože frekvenční dopplerovský posun leží ve slyšitelném pásmu, může být nízkofrekvenční signál z demodulátoru přiváděn přímo do sluchátek nebo do přístroje vestavěného reproduktoru. Hodnocení audio-signálu však vyžaduje značnou zkušenost a je relativně subjektivní. V principu rozeznáváme dva základní typy dopplerovského záznamu: - spektrální dopplerovský záznam ( černobílý Doppler), - barevný dopplerovský záznam Spektrální záznam je grafickým vyjádřením závislosti rychlosti krevního toku na čase a umožňuje přesnou kvantifikaci průtokových parametrů např. v dané cévě. Barevný dopplerovský záznam je metodou semikvantitativní, která kromě směru toku umožní určit pouze přibližný rozsah rychlostí, avšak ve více cévách najednou. Kladné dopplerovské frekvenční posuvy (tj. toky směrem ke zdroji ultrazvukového vlnění) se standardně ve spektrálním dopplerovském záznamu vynášejí nad nulovou linií, v případě barevného záznamu se zobrazují červenou barvou. Záporné frekvenční posuvy se zobrazují pod nulovou linií a jsou kódovány modrou barvou. Frekvenční (spektrální) analýza dopplerovského signálu umožňuje přesné změření jednotlivých rychlostí, které se ve vzorkovacím objemu vyskytují, s vyjádřením jejich četnosti v čase. Rychlost toku krve není totiž konstantní, ale jde o charakteristickou distribuci různých rychlostí (od nízkých po vysoké) v různých fázích srdečního rytmu. Navíc rychlostní profil krevního toku významně ovlivňuje průměr cévního lumina. Obecně platí, že největší je rychlost v centru cévy, směrem ke stěnám klesá. Spektrum frekvencí (rychlostí) v dopplerovském záznamu, který je v konečné fázi graficky vyjádřen na monitoru přístroje, se rozšiřuje (charakteristicky mění) např. při turbulentním proudění při výrazné stenóze cévního lumina. V praxi se pulzní dopplerovská technika používá v kombinaci s dvourozměrným dynamickým B-způsobem zobrazení. To umožňuje dobrou orientaci (např. měření jen na určitém místě v luminu jedné konkrétní tepny). V posledních letech se i ve veterinární medicíně rozšiřují přístroje (vycházející v podstatě z pulzní dopplerovské techniky), které umožňují barevné mapování krevního řečiště (toku krve) v ploše obrazu a v reálném čase s vyhodnocením směru (od sondy nebo k sondě), respektive charakteru proudění. Tento způsob poskytuje zejména lepší orientaci při vyšetření srdce nebo cévního systému a odlišení cév od jiných anechogenních struktur (např. od malých folikulů nebo v mléčné žláze od mlékovodů). Dopplerovská pulzní technika umožňuje určit rozložení jednotlivých rychlostí v časovém průběhu na předem zvoleném místě barevné dopplerovské mapování průtoku (Color Doppler Imaging CDI, Color Flow Mapping CFM). Analyzuje rychlost toku v mnoha vzorkovacích místech v celém obraze nebo jeho zvolené části. Výsledkem je prostorové rozložení (mapa) jedné hodnoty - střední dopplerovské frekvence, respektive střední rychlosti toku krve v časovém sledu daném snímkovou frekvencí. Je znázorněn směr toku krve (tzv. směrové systémy) a naměřené hodnoty jsou kódovány do barevné škály. Při frekvenční analýze odražených signálů se obvykle rychlosti toku ve směru k sondě zobrazují nad osou x (nulovou linií) a většinou je tento směr toku zobrazen odstíny červené barvy. Naopak tok krve od sondy je znázorněn pod osou x a v barevném zobrazení spektrem modré barvy. Střední rychlost krevního toku v jednotlivých částech krevního řečiště je vyjádřena pomocí jemných rozdílů v jasnosti barevné stupnice, přičemž vyšší rychlosti jsou zobrazeny jasnějšími (světlejšími) odstíny. Pro lepší vyjádření variancí se mnohdy přidává žlutá barva (červená přechází ve žlutou), nebo při opačném směru toku krve zelená (modrá přechází v modrozelenou). To umožňuje ještě lépe diagnostikovat změny v charakteru proudění (např. turbulenci). Kromě již vzpomenutých výhod (snadné a názorné zjištění toku krve, jeho směru a charakteru proudění, rychlé odlišení cév od jiných anechogenních struktur) přináší barevné dopplerovské zobrazení další dodatečné informace, mající význam např. pro určení benignity či malignity tumorů (informace o vaskularizaci na periferii a uvnitř patologické formace). V současnosti jsou moderní přístroje vybaveny další metodou barevné zobrazení dopplerovské energie (Color Doppler Energy CDE, Color Power Angio CPA a pod.). Princip barevného zobrazení dopplerovské energie je založen na určení amplitudy, tj. energie dopplerovských signálů vznikajících na pohybujících se strukturách. Za cenu obětování informace o směru a přibližné rychlosti toku, kterými tato modalita nedisponuje, umožní energetická barevná mapa zobrazit větší dynamický rozsah energie dopplerovských signá- 13

14 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu lů, a tím i lépe vizualizovat drobné cévy s velmi pomalým tokem. Barevný odstín pixelu tedy přímo odpovídá amplitudě (energii) dopplerovského signálu a vyjadřuje v podstatě množství krvinek, které se v dané oblasti pohybují, přičemž na rychlosti a směru jejich pohybu při tomto typu zobrazení nezáleží. Proto také energetická barevná mapa obsahuje jen odstíny jedné barvy. Čím více krvinek je v cévě v pohybu (čím lepší perfuze), tím světlejší odstín. Obr. 4 Tvary obrazů při použití jednotlivých způsobů zobrazení Typy (způsoby) dynamického B - zobrazení Dynamický B - způsob zobrazení vyplynul z potřeby dvourozměrně sledovat pohyb zobrazovaných struktur ve skutečném (reálném) čase, tzv. real-time technique. Obraz ve skutečném čase předpokládá snímkovou frekvenci více než 25 snímků za sekundu. Při nižší snímkové frekvenci pohyb není v reálném čase. Protože lidské oko začíná vnímat obrazy odděleně při frekvenci nižší než obrazů/s, je již při této frekvenci vidět obnovování obrazu. Podle způsobu tvorby obrazu a konstrukce sondy (hlavice s piezoelektrickými měniči - krystaly) dělíme dynamické B-zobrazení na: 1. sektorové 2. lineární 3. konvexní Všechny jmenované způsoby využívají pulzně odrazovou techniku. Vznik jednotlivých obrazů je podmíněn rychlým vychylováním ultrazvukového paprsku (svazku), které lze provádět mechanicky nebo elektronicky. Mechanický způsob předpokládá kývavý pohyb nebo rotaci při vychylování jednoho či více měničů. Tato mechanická zobrazení jsou sektorová. Phased array sektorové, lineární, konvexní a trapezoidní zobrazení jsou plně elektronická. V současné době se pro potřeby veterinární medicíny používá sektorové zobrazení ( mechanické i elektronické sondy ), lineární a konvexní zobrazení Sektorové zobrazení Je charakterizováno obrazem ve tvaru kruhové výseče (obr. 4). Jeho hlavní výhodou je snímání obrazu z malé plochy (nevyžaduje k přiložení sondy na povrch těla velkou lysou plochu a může se vyhnout anatomickým překážkám při šíření ultrazvuku - např. žebrům). Nevýhodou je, že hustota ultrazvukových řádků na ploše obrazu klesá s rostoucí vzdáleností od sondy, a tím úměrně klesá i rozlišovací schopnost, hlavně laterální. Nevhodné zobrazení objektů bývá také v oblasti nejblíže sondy v důsledku úzkého výhledu a vysoké hustoty ultrazvukových řádků na malé ploše. Vychylování ultrazvukového paprsku sektorovou sondou, a tím tvorba sektorového zobrazení, může být mechanické nebo elektronické. Mechanická sektorová sonda s kývavým způsobem vychylování ultrazvukového paprsku je tvořena jedním krystalem. U sond rotačních, které mají oproti prvně jmenovaným sondám několik výhod, rotuje kolem osy 1-5 (nejčastěji 3) měničů, které v příslušné poloze vysílají a přijímají odražené ultrazvukové paprsky, a tím vytvářejí sektorový obraz. Úhel sektorového obrazu bývá nejčastěji kolem 90 o (běžné jsou i tzv. panoramatické sondy s úhlem až 120 o ) a hloubka zobrazení (dosah) do 25 cm. Z hlediska veterinární medicíny je důležité, že životnost a spolehlivost mechanických sond je podstatně nižší než u elektronických sond. I vzhledem k dalším zde neuváděným nevýhodám mechanických sond je dávána přednost sice dražším sektorovým sondám s elektronickým vychylováním ultrazvukového paprsku - phased array sektor. Sonda je konstruována pomocí řady měničů krystalů. Princip vychylování ultrazvukového paprsku z osy u elektronické sektorové sondy spočívá v podstatě v rozdílné fázi přiváděného budicího signálu pro jednotlivé piezoelektrické elementy, v jejich fázovém seřazení. Elektronické sektorové sondy jsou celkově menší než mechanické, a také plocha pro snímání obrazu může být podstatně menší. Velkou výhodou elektronických sektorových sond je možnost elektronicky prováděné dynamické fokusace (viz kap ). Rozhodující však je (zejména z pohledu humánní medicíny), že pro tzv. dvourozměrné dopplerovské zobrazení v reálném čase, kódované 14

15 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu v barvách (kap ), lze použít pouze sektorové sondy s elektronickým vychylováním ultrazvukového paprsku. Sektorové zobrazení lze použít při diagnostice přes stěnu břišní u všech druhů hospodářských zvířat, kdy stačí pouze malá plocha kůže pro dokonalé přiložení sektorové sondy (např. lysé místo pod předkolení řasou u ovcí), nepostradatelné je v kardiologii (snadné přiložení mezi žebra) nebo je sektorové zobrazení vhodné tam, kde v určité hloubce potřebujeme co největší šíři obrazu Lineární zobrazení (pravoúhlé) Je charakterizováno lineárním (pravoúhlým, většinou obdelníkovým) tvarem obrazu (obr. 4). Získává se pomocí lineární sondy s krystaly uspořádanými v řadě ( linear array ), které umožňují elektronické vychylování ultrazvukového paprsku a tzv. dynamickou fokusaci. Počet krystalů v lineární sondě závisí na konstrukci celého přístroje a pohybuje se od 64 do 256 krystalů. (Uvedená čísla jsou jen orientační podle počtu krystalů používaných některými firmami.) Každý ultrazvukový řádek (paprsek, svazek paprsků) je tvořen aktivací několika - skupiny krystalů (např. od 3 až do 128) v závislosti na konstrukci sondy a celého přístroje na rozdíl od phased array sektorové sondy, kde je tvořen všemi krystaly v řadě. Výsledný obraz je tedy složen z jednotlivých ultrazvukových řádků kolmých na krystalovou řadu lineární sondy..lineární zobrazení se používá především tam, kde je dostatečně veliká plocha pro přiložení vhodného typu sondy (ty jsou nejrůznějších tvarů a rozměrů - zejména délky, která určuje i velikost záběru neboli šíři pohledu). Na rozdíl od sektorového zobrazení lze dobře vyšetřovat útvary ležící i v blízké vzdálenosti od sondy. Pravoúhlý tvar obrazu i tvar celé lineární sondy umožňuje dobrou orientaci v průběhu vyšetření. Lineární zobrazení je velmi vhodné při rektálním zavedení sondy k vyšetření pohlavního ústrojí u velkých a případně i středně velkých druhů hospodářských zvířat. Je však dobře použitelné i pro transkutánní vyšetření u středně velkých a zejména malých druhů zvířat Konvexní zobrazení Konvexní zobrazení (electronic convex sector) spojuje výhody sektorového a lineárního zobrazení (ze kterého v principu vychází) a je plně elektronické. Konvexní sondy jsou konstruovány tak, že řada krystalů je uspořádána (prohnuta) do oblouku s určitým poloměrem (rádiem) se zřetelem na danou sondu a určení jejího použití. Rádius sond pro kardiologická vyšetření je malý (např. 15 mm), pro abdominální diagnostiku a transkutánně, respektive transrektálně prováděná porodnicko-gynekologická vyšetření se obvykle používají sondy s větším rádiem (např mm), ale pro některá vyšetření jsou naopak výhodné i sondy s malým rádiem (mikrokonvexní sondy). Pohledový úhel (scanning angle) se volí podle konkrétního použití sondy a je závislý na příslušném rádiu a délce krystalové řady. Tedy tvar obrazu, který mimo jiné danou konvexní sondu charakterizuje, je dán rádiem a úhlem. Možnosti a výhody použití mikrokonvexní sondy (malý rádius, velký úhel) jsou podobné jako u sektorových sond. Tvar obrazu takovýchto konvexních sond se podobá tvaru obrazu některých sektorových sond se stejným úhlem sektoru, takže podle tvaru výsledného obrazu na monitoru nelze mnohdy rozlišit použití sektorové nebo konvexní sondy. Přestože konvexní sondy spojují přednosti sond sektorových a lineárních, zároveň přebírají nevýhody sektorového zobrazení (rozšiřování mezer mezi jednotlivými ultrazvukovými řádky s rostoucí hloubkou, což způsobuje ve větší vzdálenosti od sondy horší rozlišovací schopnost), ale v mnohem menší míře. S použitím konvexních sond se dnes setkáme prakticky ve všech oborech humánní a veterinární medicíny Ultrazvukové sondy a způsoby použití Ultrazvuková sonda pracující s kterýmkoliv způsobem zobrazení (sektorové, lineární a konvexní) do značné míry limituje jeho výsledek v rámci ultrazvukové techniky. Sonda je nejen důležitou, ale také velmi drahou součástí každého ultrazvukového přístroje, a proto je nezbytné jejímu výběru věnovat náležitou pozornost. Z obecného hlediska určujícím faktorem pro použití sondy v různých situacích a za různým účelem je její pracovní frekvence (viz kap. 1). Při respektování známé skutečnosti, že nižší frekvence se vyznačuje průnikem ultrazvukových paprsků do větších hloubek, a tudíž je vhodná k vyšetření větších a hlouběji uložených objektů, a naopak, že vyšší frekvence je účelnější vzhledem k lepší axiální rozlišovací schopnosti a menšímu průniku ultrazvukových vln k detailnímu sledování objektů blízkých sondě, se u skotu používají sondy s frekvencí od 3 do 7,5 MHz respektive 2 až 10 MHz. Např. pro vyšetření pohlavních orgánů krav a jalovic včetně diagnostiky rané březosti je optimální sonda s frekvencí 5 respektive až 8 MHz. S frekvencí a zobrazovací hloubkou dané sondy koreluje i její fokusace. Dnes jsou nejvýhodnější tzv. širokopásmové nebo multifrekvenční sondy vysílající simultánně určité frekvenční spektrum. Vývoj a výroba širokopásmových a multifrekvenčních sond znamenaly prudký průlom ve vyřešení protichůdných 15

16 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu problémů - vysoké rozlišovací schopnosti a hluboké penetrace. U širokopásmových sond je jedna hlavní (dominantní) frekvence, která může být i frekvencí střední, a tato hlavní frekvence je také pro každou sondu uváděna. Nejnovější multifrekvenční sondy vysílají do tkáně celé spektrum prakticky rovnocenných frekvencí. V podstatě je, podle výrobce, možností multifrekvenčních sond využíváno automaticky (frekvence se mění se změnou hloubky zobrazení), nebo lze u některých typů sonografů frekvenci libovolně měnit ve vícestupňovém režimu. Pro takovouto multifrekvenční sondu je rozmezí frekvencí uvedeno. Výrobci mobilních sonografů, kteří nepoužívají systém širokopásmových sond, se snaží zvýšit využití některých typů sond možností přepnutí frekvence alespoň ve dvoustupňovém režimu - tzv. dvoufrekvenční sondy (např. 5 a 7,5 MHz). Tvar, velikost, omyvatelnost a jiné vlastnosti sondy závisí na způsobu použití. Transkutánní sondy se používají k vyšetření přes kůži, transrektální sondy k vyšetření přes rektum, vaginální sondy k vyšetření přes pochvu apod.) Tvorba obrazu a konstrukční uspořádání ultrazvukových diagnostických přístrojů Hlavice sondy je spojena různě dlouhým kabelem (2 3 m ) s vlastní přístrojovou jednotkou ultrazvukového Obr. 5 Schematické znázornění sonografu s lineární sondou a postupu signálu jednotlivými komponenty přístroje. 16

17 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu přístroje - sonograf, scanner. Na vlastnostech a kvalitě kabelu sondy zejména při použití u zvířat také velmi záleží. Vlastní přístroj obsahuje komponenty sloužící jednak k aktivaci krystalů sondy v určeném rytmu, jednak ke zpracování echo signálů (vytvářených piezoelektrickými měniči po přijetí příslušných ech) a tvorbě vlastního obrazu na monitoru (obr 5). K dalšímu zpracování signálu vytvářeného sondou dochází v elektronickém bloku přístroje. Předpokladem vytvoření obrazu na obrazovce je přeměna ultrazvukových svislých (u lineárního zobrazení) řádků na vodorovné televizní řádky. Je to ve skutečnosti velmi složitý proces, který probíhá v digitální části přístroje s pamětí Úpravy (korekce) obrazu K získání kvalitního obrazu umožňujícího stanovit co nejpřesnější diagnózu se provádějí různé úpravy signálu. Podle umístění korekce signálu v signální cestě rozeznáváme úpravy před pamětí - preprocessing a za pamětí - postprocessing. Preprocessing korekce můžeme použít jen během snímání reálného obrazu, postprocessing korekce lze provádět i po zastavení ( zmrazení ) obrazu. Mezi p r e p r o c e s s i n g k o r e k c e patří zisk (gain), časová kompenzace zisku (time gain compensation, TGC), z dalších např. automatické řízení zisku (automatic gain control, AGC), dynamický rozsah (DR), zvýšení echa (echo enhance, EE) a zprůměrnění snímkové (frame correlation). Pochopení významu těchto korekcí je velmi důležité, protože si některé z nich (gain, TGC) nebo všechny (podle dokonalosti přístroje) může vyšetřující před každým vyšetřením nastavit, nebo je může během vyšetření měnit. Jen tak lze docílit co nejkvalitnějšího a nejvíce vyhovujícího obrazu pro ten který druh vyšetření a pro každý jednotlivý případ. Korekcí zisku (gain) zesilujeme stejnoměrně přijímaný signál v celé hloubce obrazu, který se tím zesvětluje nebo v opačném případě ztmavuje, podle hodnoty zisku (volitelný od 30 do 90 db, respektive ve větším rozsahu podle konstrukce přístroje). Při nedostatečném zisku nelze důležitá echa vidět, opačně při nadměrném zisku jsou některá echa zakryta přezvučením (šumem). Pro optimální nastavení zisku je také důležité prvotní správné nastavení jasu a kontrastu na monitoru. Z praktického hlediska je správné nastavení zisku při každém vyšetření velmi důležité, protože má velký vliv na kvalitu výsledného obrazu. Velmi obecně platí, že pro větší hloubky zobrazení, ale také např. při vyšetření přes kůži u obézních pacientů i jinde, kde dochází k většímu útlumu ultrazvukového vlnění, je nutné použít vyšších hodnot zisku. Časová kompenzace zisku (time gain compensation, TGC), označována také jako sensitivity time control, STC slouží k srovnání úrovně signálu v celé hloubce obrazu. Ultrazvukový paprsek je průchodem vyšetřovaným prostředím utlumován jak na vysílací dráze, tak po odrazu na dráze přijímací. Z toho vyplývá, že echa ze dvou stejných rozhraní ale z rozdílných hloubek budou rozdílná, což je nevyhovující. Tento rozdíl se srovnává větším zesílením signálu z větších hloubek (far field) nebo zeslabením signálu z blízké vzdálenosti od sondy (near field). Mezi p o s t p r o c e s s i n g k o r e k c e patří např. tzv. gama korekce. Při ní se lineární přiřazení stupňů škály šedi příslušným intenzitám registrovaných ech nelineárně deformuje (mění na nelineární). Tím se zvýrazňuje nebo potlačuje určitý rozsah intenzit ech Výsledný obraz na monitoru při B způsobu zobrazení Echa různých amplitud (rozdílných intenzit) se na televizní obrazovce zobrazí jako různě zářivé nebo jasově modulované body - pole (obr. 6). Podle tohoto fenoménu je také odvozen název - B-způsob zobrazení (B = Brightness - jas, záře). Zářivost (světlost) těchto bodů je reprezentována různým stupněm šedi od bílé až po černou. Tento způsob vyjádření intenzity ech je označován jako metoda odstupňované šedi (grey scale system). Bílou barvou se zobrazují echa největší intenzity, tj. v případech, že se vysílané paprsky maximálně odrážejí od tkání vysoce echogenních (kost). Naopak černě se zobrazí echa s nejnižší intenzitou, případně oblasti, které neposkytují žádné odrazy, tj. anechogenní nebo neechogenní zóny (tekutina). Mezi echy nejvyšších a nejnižších intenzit leží široká škála ech různých intenzit, která se zobrazují v různých odstínech šedé barvy. Ve veterinární medicíně běžně používané přístroje mají dnes stupnici šedi o 64, 128 nebo 256 stupních. Protože však rozsah intenzit vracejících se ech je podstatně větší, je k jednomu stupni šedi přiřazeno několik ech blízkých intenzit. Lidské oko není schopné rozlišit nepatrné odstínové rozdíly mezi sousedními stupni těchto hustých stupnic (rozlišuje jen kolem 30 stupňů šedi), obraz je však jemnější, uhlazenější, než když bylo dříve používáno jen např. 8 nebo 16 stupňů šedi. K vyjádření relativní echogenity a tím i struktury útvaru se používají termíny jako hypoechogenní, hyperechogenní a izoechogenní (nor- 17

18 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu Obr. 6 Znázornění jednotlivých ech ve výsledném obraze na monitoru v závislosti na lokalizaci a akustické impedanci příslušných reflektorů. mechogenní). Je samozřejmé, že echogenita (resp. akustická impedance) určité tkáně se fyziologicky může měnit (např. endometrium v průběhu pohlavního cyklu), a tak je možné rozpoznat její stav. Umístění příslušných ech v dvourozměrném obraze vzhledem k lineární sondě ukazuje obr.6. Zřejmá je závislost na hloubce uložení a stranové lokalizaci jednotlivých reflektorů ve vyšetřované oblasti. Řádkování (rastrování), dané pohybem elektronového svazku po obrazovce monitoru, je horizontální, ale ultrazvukové řádky probíhají vertikálně, což umožňuje dobrou orientaci. Reflektor nacházející se ve vyšetřované oblasti blíže sondě se na monitoru přístroje zobrazí blíže k hornímu okraji obrazu než reflektor uložený hlouběji. Kvalita speciálních monitorů (daná např. počtem televizních řádků), které jsou důležitou součástí každého sonografu, také ovlivňuje kvalitu obrazu, a tím i výsledný efekt vyšetření. Monitor by měl být takové velikosti (zejména při vyšetření ve stáji), aby objekty byly zobrazeny při nejběžněji používané sondě a hloubce zobrazení v přiměřené velikosti (nejlépe 1 : 1, případně o něco větší než ve skutečnosti). U každého monitoru je důležité správné nastavení jasu a kontrastu, které musí předcházet nastavení zisku Ultrazvukové diagnostické přístroje Každý ultrazvukový diagnostický přístroj (sonograf, ultrazvukový scanner) se skládá ze sondy (výkonné části) a vlastní přístrojové jednotky. Ta se skládá z elektronického bloku, monitoru, ovládací klávesnice a dalších přídavných zařízení. Schematicky je uspořádání lineárního sonografu uvedeno na obr. 5. Vysílač vytváří elektrický signál (v určeném rytmu časovým synchronizátorem) k buzení piezoelektrických krystalů sondy. Ty po vyslání ultrazvukového pulzu přijímají odražený ultrazvukový paprsek a přeměňují ho zpět na elektrický signál, který je veden kabelem sondy do přijímače, kde je částečně upravován (viz výše) a poté uložen v digitalní formě v paměti DSC (digital scan converter). V konečné fázi je informace z digitální paměti po převedení zpět na elektrický signál přenesena do monitoru, pomocí kterého je na obrazovce zobrazena. Sonografy rozdělujeme na stabilní a mobilní (přenosné). Stabilní sonografy jsou rozměrnější a mají větší hmotnost (asi kg). Jsou umístěny ve vyšetřovací místnosti a vyšetřovaná zvířata jsou k nim přiváděna. Celý přístroj je na malých kolečkách, takže přejíždění ke zvířeti je velmi omezené (jen v rámci k tomu přizpůsobeného pracoviště - ošetřovny, kliniky). Mají určité výhody: umožňují převážně zobrazení více způsoby - B, M, příp. 18

19 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu Doppler, mnohé z nich mohou používat sondy sektorové, lineární i konvexní, elektronický systém může být dokonalejší a výsledný obraz kvalitnější, mají také větší monitor a jsou komfortněji vybaveny - např. ovládání přístroje. Nevýhodou je kromě omezené mobilnosti (prakticky je nelze použít v terénních podmínkách) většinou také vyšší pořizovací hodnota. Zvláště pro práci ve stáji jsou daleko vhodnější přenosné (mobilní) fonografy, které vzhledem k značnému zdokonalení ultrazvukové diagnostické techniky v posledních letech v mnohých parametrech dosahují dokonalosti stabilních přístrojů. Jako přijatelná hmotnost se připouští do 10 kg respektive do 15 kg. Dále jsou vyžadovány co nejmenší rozměry přístroje, kompaktnost (monitor a elektronický blok tvoří jeden celek) a vhodné umístění ovládacích prvků. S přístrojem o hmotnosti kolem 10 kg lze však dobře pracovat pouze ve vazné stáji skotu (kde je přístroj vezen na k tomuto účelu zhotoveném vozíku) a nebo ve stáji s volným ustájením, pokud jsou zvířata k přístroji přiváděna a vhodným způsobem fixována. Kompromisem by mohla být pro tyto sice přenosné, ale relativně těžké přístroje fixace celé skupiny dojnic např. chytacími zábranami přímo ve stáji a umístění sonografu na vozík. Pořízení tohoto způsobu fixace do většího počtu kotců (sekcí) je však ekonomicky náročné a přehánění jednotlivých skupin zvířat do jednoho takto vybaveného kotce je nevýhodné. Proto se dnes jednoznačně prosazuje např. při velkém počtu prováděných gynekologických vyšetření ve volném ustájení vyšetřovat zvířata přímo v kotcích. Dojnice jsou fixovány obvyklým způsobem jen jedním ošetřovatelem. Za hraniční pro takto prováděná vyšetření považuji hmotnost přístroje 5 kg. Dlouholetá praxe a neustálé zdokonalování ultrazvukových přístrojů ukazují, že pro vyšetření velkého počtu zvířat najednou jsou nejvýhodnější scannery o hmotnosti kolem 2 max. 3 kg. Vyšší hmotnost přístroje však nehraje roli např. při vyšetření jednoho nebo několika zvířat. Zde je naopak upřednostňována kvalita výsledného obrazu na monitoru a tím i získání co nejpřesnější diagnózy. Pokud přicházíme s přístrojem ke zvířeti měl by být vždy napájen z akumulátoru, který je součástí sonografu. Výběru a nákupu přístroje musíme věnovat náležitou pozornost. Je třeba především stanovit, který druh hospodářských zvířat budeme prioritně vyšetřovat (malá, velká zvířata nebo obojí), zda bude přístroj využíván jen v porodnictví a gynekologii, nebo musí pokrýt i diagnostiku v jiných oborech, a konečně v jakých podmínkách a k jakým účelům bude přístroj používán (klinika x stáj, praxe x vědeckovýzkumné účely). 3. Interpretace obrazu Správné posuzování a následná interpretace ultrazvukových obrazů není jednoduchou záležitostí a vyžaduje mnoho trpělivé práce a velké pracovní zkušenosti se sonografickým vyšetřováním. Velkou pomocí pro správné posouzení obrazu tvořeného jednotlivými echy, zvláště u začátečníků, je možnost ověření a porovnání sonografického obrazu se sekčním nálezem a studium tkání různých struktur technikou umístění zkoumaného bjektu ve vodní lázni. Správnost klinické interpretace sonografického nálezu např. v porodnictví a gynekologii je určována také schopností vyšetřujícího získat co nejpřesnější palpační nález a využít jej pro srovnání se sonografickým nálezem. Echa zobrazená na monitoru pocházejí ze dvou typů reflexí ultrazvukových paprsků, tj. zrcadlové reflexe a difuzní (nezrcadlové) reflexe a existuje určitý vztah mezi nimi a tkáňovými strukturami. Difuzní reflexe (backscatter) je původem velké většiny diagnostických ech z parenchymatózních orgánů a dává tkáním typickou granulární strukturu. Zrnitý vzor je sice částečně charakteristický pro určitou strukturu tkáně, závisí ale i na typu použitého přístroje a jeho nastavení (geometrie ultrazvukového pole, fokusace, frekvence, počet stupňů šedi, korekce signálu - zisk, AGC, DR a pod.), ale také na odstupu objektu od sondy. Tkáně a struktury lidského a zvířecího těla však způsobují jak zrcadlové, tak nezrcadlové odrazy, poskytující do určité míry pro ně typický obraz. V něm jsou sonograficky rozeznatelné jednak jednotlivé tkáňové komponenty (např. vazivová septa, cévy), jednak typický složený výše uvedený granulární vzor. V kap. 1 je vysvětleno, že se ultrazvukový paprsek nemusí v dané struktuře šířit přímočaře, ale dochází i k jeho lomu a dalším jevům, nebo mohou vznikat při odrazu od silných, kolmo na vlnění stojících rozhraní vícenásobné odrazy (např. mezi takovýmto rozhraním a sondou). Výsledkem těchto a mnoha dalších skutečností je pak v obraze výskyt ech (neskutečných ech), která nejsou výsledkem odrazu od skutečných reflektorů, nebo tato echa mají nepatrně posunutou polohu oproti skutečné poloze daného reflektoru v tkáni. Arteficiální echa (artefakty) nejen ztěžují interpretaci obrazu, ale mohou být i příčinou chybného hodnocení jak fyziologických, tak patologických stavů. Některé artefakty komplikují hodnocení obrazu (reverberace), ale jsou i žádoucí artefakty, jejichž výskyt pomáhá určit správnou diagnózu (akustické stíny např. za osifikovanými částmi odumřelého plodu). Pro vyšetřujícího je nejen důležité, aby znal formy 19

20 Základní principy ultrasonografie, technické vybavení, interpretace obrazu a původ artefaktů, ale aby je dovedl vhodnou vyšetřovací technikou odstranit nebo alespoň nežádoucí z nich snížit na minimum. Např. vyšetřením objektu ve více rovinách, nebo změnou nastavení některých parametrů přístroje (např. zisku) Zrcadlová reflexe Zrcadlová reflexe (odraz) vzniká při dopadu ultrazvukového paprsku na hladkou plochu (zrcadlový reflektor) širší než paprsek a kolmou k ultrazvukovému paprsku. Při dopadu ultrazvukového paprsku na hladkou, tekutinou naplněnou strukturu je obvykle jen malá část paprsku odražena a větší část prochází prvním rozhraním jako prostupující paprsek (obr. 7). Konkávní stěna takovéto struktury rovněž způsobí zrcadlový odraz. Velikost zrcadlového echa je tedy závislá na rozdílu akustické impedance tkání tvořících rozhraní a na úhlu dopadu ultrazvukového paprsku (na orientaci sondy k hladké ploše). Zrcadlové odrazy jsou např. velmi časté v sonografických obrazech samičího pohlavního ústrojí v důsledku přítomnosti struktur naplněných tekutinou (folikulární cysty, endometriální cysty) a velkého množství hladkých ploch (sliznice pochvy a dělohy) Difuzní (nezrcadlová) reflexe K difuzní reflexi dochází při dopadu ultrazvukového paprsku na nerovnou plochu, nebo když je plocha užší než ultrazvukový paprsek (obr. 8). Na rozdíl od zrcadlového odrazu není amplituda echa závislá na úhlu dopadu paprsku. Ultrazvukový paprsek je ve fokální zóně široký asi 2-3 mm. Plochy menší než je šíře ultrazvukového paprsku dávají difuzní odrazy. Příkladem mohou být malé plochy mezi parenchymatózními buňkami (luteálními, endometriálními, buňkami parenchymatózních orgánů) a obklopujícími malými cévami. Při průchodu ultrazvukového paprsku různorodým prostředím (nerovné plochy nebo rozhraní užší než paprsek) se echa rozptylují. Tato změna odrazu zvukových vln ve více směrech je nazývána rozptyl (satter) a velmi malá část těchto rozptýlených ech směřující zpět ke zdroji ultrazvuku je zpětný rozptyl (backscatter). Amplitudy ech vracejících se k sondě jsou velmi nízké (dosahují 1/100 amplitudy zrcadlových ech). Při interakci paprsku s více podobnými částečkami vzniká více ech najednou a ta, která přicházejí k sondě ve stejnou dobu, mohou interferovat. Odrazy pocházející z difuzní reflexe dávají vyšetřovanému objektu určitou sonografickou strukturu (např. jemně zrnitý vzhled luteální tkáně), která napomáhá identifikaci tkáně. Metoda odstupňované šedi plně využívá fenoménu difuzní reflexe, která dává buněčné tkáni relativně konstantní sonografický obraz nezávislý tolik na orientaci sondy. Obr. 8 Srovnání původů zrcadlových a nezrcadlových ech (podle GINTHERA, 1986). Obr. 7 Vzájemný vztah mezi úhlem dopadu ultrazvukového paprsku a vznikem zrcadlových odrazů Artefakty Mezi nejdůležitější arteficiální (neskutečná, falešná) echa vyskytující se při vyšetřování pohlavního ústrojí patří: akustické stíny, artefakty způsobené zesílením ech, artefakty způsobené šíří ultrazvukového paprsku, artefakty způsobené postranními laloky ultrazvukového paprsku 20

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací

Více

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální

Více

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011 Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček 1, Martin Sedlář 2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno zdroj UZ vlnění piezoelektrický efekt rozkmitání měniče pomocí vysokofrekvenčního

Více

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Diagnostické ultrazvukové přístroje Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální princip

Více

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013 Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013 Zdroje www.usra.ca www.neuraxiom.com ÚVOD DO ULTRASONOGRAFIE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH-Prof.

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

2. APLIKACE DOPPLEROVA JEVU VULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTICE

2. APLIKACE DOPPLEROVA JEVU VULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTICE 2. APLIKACE DOPPLEROVA JEVU VULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTICE Diagnostický význam Dopplerova jevu (Ch.A.Doppler 1842) Dopplerův jev lze pro akustiku popsat takto: Zdroj akustického vlnění o stálém kmitočtu se

Více

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

1 Fyzikální principy echokardiografie

1 Fyzikální principy echokardiografie Fyzikální principy echokardiografie 1 1 Fyzikální principy echokardiografie 1.1 Princip ultrazvukového vlnění Zvuk (a tedy i ultrazvuk, který se od zvuku liší pouze svojí frekvencí) je mechanické vlnění

Více

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC Otázky - fyzikální základy 1. 25 milionů kmitů za sekundu se dá také vyjádřit jako 25 khz. 2500 khz. 25 MHz. 25000 Hz. 2. Zvukové vlny, jejichž frekvence je nad

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje - 1 - Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje Ultrazvuková kontrola Ing. Jaroslav Smejkal, Testima, spol. s r.o. zpracováno dle materiálů GE IT Krautkramer Zkoušení výkovků není jednoduchou

Více

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5.

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 1 Úloha č. 1: Práce s ultrazvukovým přístrojem Diagnostický ultrazvukový přístroj GE Logiq C5. Seznamte se s diagnostickým ultrazvukovým přístrojem, vyzkoušejte si ovládání přístroje a na sobě nebo na

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) (11) (bi) (22) Přihlášeno 30 10 74 (21) (PV 7386-74] (51) Int. Ol.* B 03 B 13/06 (40) Zveřejněno 28 04 78 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (45) Vydáno 15 02

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) 1 Teoretický úvod Měření parametrů optických vláken metodou zpětného rozptylu představuje v současnosti velmi důležitý

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Zobrazování ultrazvukem

Zobrazování ultrazvukem 2015/16 Zobrazování ultrazvukem Úvod Ultrazvuk je mechanické vlnění a používá se k léčebným nebo diagnostickým účelům. Frekvence UZ je nad 20 000 Hz, při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ (2.5, 2.6 a 2.7) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Optické snímače Optiky umožňuje konstrukci miniaturních snímačů polohy s vysokou rozlišovací schopností (řádově jednotky

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Příloha I. MĚŘENÍ GPR NA VYJMUTÝCH BLOCÍCH PÍSKOVCE UMÍSTĚNÝCH NA ŠUTCE. Datum měření: 18. 3. 2015 Místo zkoušek: Úložiště Šutka

Příloha I. MĚŘENÍ GPR NA VYJMUTÝCH BLOCÍCH PÍSKOVCE UMÍSTĚNÝCH NA ŠUTCE. Datum měření: 18. 3. 2015 Místo zkoušek: Úložiště Šutka Datum měření: 18. 3. 2015 Místo zkoušek: Úložiště Šutka Příloha I. MĚŘENÍ GPR NA VYJMUTÝCH BLOCÍCH PÍSKOVCE UMÍSTĚNÝCH NA ŠUTCE Měřený objekt: Kamenný blok 82VA byl lepený ze dvou částí (Libná a Hořice)

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000 Full High-Definition Projektor pro domácí kino Parametry Označení Zobrazovač 0.74" LCD panely (D7) (formát 16:9) Rozlišení 1920 x 1080 (nativní) Světelný výkon 1.600 ANSI lumen (High Power mode) Kontrast

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

TECHNICKÝ LIST. změřte si svůj úspěch

TECHNICKÝ LIST. změřte si svůj úspěch Elcometer NDT CG100B, CG100BDL, CG100ABDL & CG100ABDL+ Přístroje na měření tloušťky vrstvy koroze Tyto přístroje z produktové řady Elcometer NDT obsahují nejvíce funkcí a zároveň se snadno používají a

Více

FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku:

FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku: FAKULTNÍ NEMOCNIE HRADEC KRÁLOVÉ Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové Vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku: Název poptávky: Název zadavatele: IČ zadavatele: 00179906 DIČ zadavatele: CZ00179906 FN

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění Zvukové (akustické) vlny: Akustické vlnění elastické podélné vlny s frekvencí v intervalu 16Hz-kHz objektivní fyzikální příčina (akustická vlna) vyvolá subjektivní vjem (vnímání zvuku) člověk tyto vlny

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013. Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013. Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost,

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

12 Metody snižování barevného prostoru

12 Metody snižování barevného prostoru 12 Metody snižování barevného prostoru Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro snižování barevného rozsahu pro rastrové obrázky. Postupně zde jsou vysvětleny důvody k použití těchto algoritmů

Více

Infrazvuk a ultrazvuk

Infrazvuk a ultrazvuk Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Název práce: Infrazvuk a ultrazvuk Absolventská práce Autor: Dominik Tománek Třída: IX. A Školní rok: 2013/2014 Datum odevzdání: 23. 5. 2014 Vedoucí

Více

Přenosová technika 1

Přenosová technika 1 Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů

Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů Zkoušení zámků lopatek turbín sondami s fázovanou soustavou měničů Ing. Miloš Kováčik SlovCert s. r. o. Bratislava Úvod Zámek lopatek turbín je místem výskytu trhlin, které mohou ohrozit provoz samotné

Více

magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)

magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2) 1 Pracovní úkoly Pulsní metoda MR (část základní) 1. astavení optimálních excitačních podmínek signálu FID 1 H ve vzorku pryže 2. Měření závislosti amplitudy signálu FID 1 H ve vzorku pryže na délce excitačního

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl 17.9.2014 FTTX - Měření v optických sítích František Tejkl 17.9.2014 Náplň prezentace Co lze měřit v optických sítích Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru Vizuální hledání chyb Optický rozpočet Přímá metoda

Více

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Výhody Spojité měření koncentrace kouře Žádné pohyblivé části Eliminace vlivu mlhy

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu Defektoskopie Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu 1 Teoretický úvod Defektoskopie tvoří v počítačovém vidění oblast zpracování snímků, jejímž úkolem je lokalizovat výrobky a detekovat

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_37_měření DVB-C s

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

Duplexní sonografie extra- a intrakraniáln tepen

Duplexní sonografie extra- a intrakraniáln tepen Duplexní sonografie extra- a intrakraniáln lních tepen IKTOVÉ CENTRUM 1.neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny Pekařská 53, 65691 Brno Tel.: 543182646 Ultrazvuk Extrakraniáln lní Transkraniáln

Více

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Moderní trendy měření Radomil Sikora Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Ultrazvukový snímač vytváří vysokofrekvenční zvukové vlny a zachycuje je zpět odrazem

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Analýza optické trasy optickým reflektometrem Analýza optické trasy optickým reflektometrem Zadání: Pomocí optického reflektometru, zkrácené označení OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), proměřte trasu, která je složena z několika optických vláken.

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 250928 (И) (BI) (22) Přihlášeno 18 09 84 (21) PV 6988-84 (51) Int. Cl. 4 G 01 F 23/28 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů 30.7.2006 Petr Komp 1 Úvod Department once on the title page Co to je hmotnostní průtokoměr? Proč měřit hmotnostní průtok? Měření hmotnostního průtoku s využitím

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Principy a instrumentace

Principy a instrumentace Průtoková cytometrie Principy a instrumentace Ing. Antonín Hlaváček Úvod Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda měření a analýza fyzikálních -chemických vlastností buňky během průchodu laserovým

Více

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty Fresnelův odraz: Otázka č. 4 Světlovodné přenosové cesty Princip šíření světla v optickém vlákně Odraz a lom světla: β α lom ke kolmici n n β α lom od kolmice n n Zákon lomu n sinα = n sin β Definice indexu

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více