Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH"

Transkript

1 Îivot 10/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zpráva o činnosti města 6 Z politického života 10 Zprávy z výborů 12 Kultura 13 Informační centrum 15 Škola informuje 16 Školka informuje 17 Příspěvky od našich církví 17 Sport 19 Zdraví 19 Můj svět 20 Informace od Z vašich příspěvků 23 Inzerce 24 Společenská kronika Slavnostní otevření 4. třídy MŠ Ve čtvrtek byla slavnostně otevřena 4. třída Motýlková v Mateřské škole Mnichovice za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nově otevřená třída MŠ Novou třídu MŠ slavnostně otevřeli dne v Mnichovicích senátorka RNDr. Helena Rögnerová, starosta města Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal a ředitelka MŠ Mgr. Alena Hybešová za přítomnosti významných hostů. Starosta města Mgr. Jakub Žvejkal na úvod přivítal všechny přítomné a poděkoval všem, kteří se o vytvoření nové 4. třídy MŠ zasloužili a na jejím vytvoření se podíleli. Po předání slova paní senátorce RNDr. Heleně Rögnerové, která novou třídu kladně ohodnotila, a paní ředitelce Mgr. Aleně Hybešové, která vyslovila poděkování za tuto novou třídu, následovalo slavnostní přestřižení pásky a předání daru firmou Alltoys pro novou třídu, a to dřevěné dráhy. Mnichovický rodák pan Antonín Mareček přednesl báseň, kterou pro děti 4. třídy MŠ k této významné příležitosti složil. Po slavnostním přípitku a poděkování následovala prohlídka veškerých prostor Mateřské školy v Mnichovicích a Den otevřených dveří MŠ....více na straně 16 senátorka `RNDr. Helena Rögnerová 1

2 Îivot Mnichovic Z jednání zastupitelstva města Zastupitelstvo města Mnichovice na svém mimořádném zasedání dne schválilo: prodej pozemku č. kat.1406/2 o výměře 4982 m 2 v k. ú. Božkov Českému rybářskému svazu za nabídnutou cenu Kč prodej pozemku č. kat o výměře 1368m 2 v k. ú. Mnichovice manželů Chrástovým za cenu Kč zveřejnění úmyslu prodeje objektu č.p. 21, Nádražní ulice v Mnichovicích zveřejnění úmyslu prodeje části pozemku č. kat. 1517/1 o výměře 100m 2 v k. ú. Mnichovice úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2006 včetně rozpočtového opatření přijetí dotace na projekt města Zkvalitnění služeb v Jiráskově knihovně v Mnichovicích včetně zavedení výpůjční služby pro občany města pomocí internetu, donáškové služby pro imobilní občany a zajištění přístupu k síti Internet pro veřejnost zdarma. zvýšení nájemného u bytů se sníženou kvalitou v domě č.p. 143 v Mnichovicích prominutí povinného poplatku ze vstupného na divadelní akci dne v ZŠ Mnichovice Společnosti pro podporu zdravého života dítěte a matky realizaci definitivních úprav komunikací asfaltovým povrchem v celé šíři vozovky v ulicích Konrádova, Sportovní, Podskalí, Švermova, Pod Vráží, V Zátiší, Na Kroupáku v rámci výstavby vodovodních a kanalizač. systémů a zároveň zvýšení rozsahu asfaltových prací nad rámec smlouvy v ulici Jánská a Tyršova ruší: úmysl prodeje chaty č. ev. 01 v k. ú. Mnichovice. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města (Výtahy z usnesení sestavila Mgr. Šrámková) Zpráva o činnosti města a městského úřadu Za období V měsíci srpnu 2006 Dne se uskutečnilo jednání ve věci vyřešení majetkoprávních vztahů na umístění trafostanice na Božkově pro čerpací stanici. Dne starosta města spolu s tajemnicí popřáli občance města k významnému životnímu jubileu a předali jí dárek. Dne se uskutečnila porada starosty města za účasti zastupitelů města. Dne se uskutečnilo jednání s firmou VRV ve věci dalšího postupu při řešení intenzifikace a modernizace ČOV s napojením dalších okolních obcí. Dne se uskutečnilo jednání na Krajském úřadu SK ve věci zařazení finančního požadavku města na opravu komunikace II/508 Masarykovo náměstí v Mnichovicích. Dne se uskutečnilo v Informačním centru MěÚ Mnichovice veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu města Mnichovice. Dne se uskutečnilo místní šetření na komunikacích města, které jsou zatíženy stavbou a bylo firmě uloženo zajištění úklidu některých lokalit. Dne došlo k předání a převzetí stavby rekonstrukce 4. třídy Mateřské školy v Mnichovicích. Dne se uskutečnilo kolaudační řízení nově zrekonstruované 4. třídy Mateřské školy v Mnichovicích. Dne byla provedena kontrola realizace projektu Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice zástupci Evropské unie, která neshledala nedostatky. Dne se uskutečnilo jednání na Městském úřadu Říčany, odbor dopravně správních agend ve věci vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace II/508 na Masarykově náměstí z důvodu započetí rekonstrukce pravé strany Masarykova náměstí v Mnichovicích. Dne se uskutečnil kontrolní den na akci Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice. Dne se starosta města zúčastnil prezentace kanceláře Středočeského kraje v Bruselu pro EU fondy, která se uskutečnila v Říčanech. Dne se konala porada starosty města za účasti zastupitelů města. Dne došlo k předání a převzetí staveniště k pokládce kabelů a následné Rekonstrukci Masarykova náměstí v Mnichovicích - pravá strana. Dne se uskutečnilo jednání se zástupci Telefonicy Praha za účelem možného přemístění telefonních budek na Masarykově náměstí v Mnichovicích. Dne bylo provedeno zástupci Zdravotního ústavu v Kolíně měření hluku v nové 4. třídě Mateřské školy v Mnichovicích Muzeum krojů a výsledky měření prokázaly, že jsou splněny hygienické limity pro provoz MŠ. Dne v 9,30 hod. byla slavnostně otevřena nově vytvořená 4. třída v Mateřské škole v Mnichovicích a tento den se v MŠ od 11,00 hod. do 16,00 hod. konal pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Dne došlo k fyzickému předání a převzetí díla vybudování IKT center ZŠ Mnichovice a ZŠ Mukařov. V měsíci září 2006 Dne se starosta města spolu s tajemnicí zúčastnili vernisáže v nově otevřeném Muzeu lidových krojů z Čech, Moravy a Slovenska v budově č. p. 61 Masarykovo náměstí v Mnichovicích, které bylo otevřeno pro veřejnost dne Dne došlo k předání a převzetí vybudovaného Informačního systému ve městě, který byl financován z přidělené dotace městu Mnichovice v rámci podané žádosti Ladovým krajem na Krajský úřad SK. Dne starosta města přivítal v Základní škole v Mnichovicích děti, které nastoupily do prvních tříd a předal jim na památku zápisníčky kocoura Mikeše. Dne se tajemnice MěÚ Mnichovice zúčastnila konzultačního dne pořádaného na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k bytové problematice a problematice jednostranného zvyšování nájemného. Dne se konala na MěÚ Mnichovice výběrová řízení na prodej zveřejněných pozemků a nemovitostí. Dne se konala porada starosty

3 10/2006 města za účasti zastupitelů města. Dne se uskutečnil kontrolní den na akci Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice. Dne se uskutečnilo jednání ve věci grafického zpracování pohledu Po stopách kocoura Mikeše. Dne starosta města spolu s tajemnicí popřáli občance města k významnému životnímu jubileu a předali jí dárek. Dne se uskutečnila organizační schůzka na pořádání akce Po stopách kocoura Mikeše. Dne se uskutečnilo místní šetření na všech komunikacích dotčených výstavbou vodovodu a kanalizace na území města za přítomnosti místostarosty města a hlavní inženýrky stavby a byl připraven návrh řešení oprav komunikací a vytipování komunikací na pokládku asfaltového povrchu v celé šíři vozovky. Dne se uskutečnilo slavnostní otevření nově vybudovaných IKT center v ZŠ Mnichovice a ZŠ Mukařov, která byla spolufinancována z prostředků EU. Dne se v Informačním centru v Mnichovicích konalo mimořádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice. Dne se uskutečnil kontrolní den na akci Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice. Dne se na Městském úřadu v Mnichovicích uskutečnilo jednání za přítomnosti náměstka hejtmana Krajského úřadu SK a zástupců Správy a údržby silnic ve věci termínu realizace a rozsahu prací na pokládce nového asfaltového povrchu na komunikaci II/508 vedoucí přes Masarykovo náměstí v Mnichovicích. Dne se uskutečnil 3. ročník turistického pochodu Po stopách kocoura Mikeše. Dne se uskutečnily na MěÚ Mnichovice pohovory se zájemci o pracovní místo samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice. Dne se konalo místní šetření na Masarykově náměstí v Mnichovicích za účasti firmy Telefonica ve věci přeložky kabelů v rámci akce Rekonstrukce Masarykova náměstí v Mnichovicích pravá strana. Dne se konalo místní šetření ve věci dokončovacích prací na nově dobudované zahradě pro veřejnost, která se nachází za budovou MěÚ Mnichovice. Dne 20. a se konala ve Vlašimi konference Ohlédnutí se za SROP, na které byly představeny nejzajímavější projekty v kraji přímo žadateli a město Mnichovice zde prezentovalo všech pět projektů realizovaných z EU. Dne se uskutečnil kontrolní den na akci Kanalizace Mnichovic a Vodovod ve městě Mnichovice. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Ohlédnutí za čtyřletou činností zastupitelstva Na tomto místě bych se rád ohlédnul za tím, co se za uplynulé čtyřleté volební období podařilo stávajícímu zastupitelstvu zrealizovat a na jakých akcích se podílelo. Někteří zastupitelé přiložili ruku k dílu více, někteří méně a někteří zcela vůbec. I přes to se většině zastupitelů z řad nezávislých kandidátů podařilo odvést spoustu dobré práce pro město. projekt, realizace, vyhodnocení) a samozřejmě i velkou administrativní zátěž pro MěÚ. IKT centrum Podařilo se nám, jako jedné z mála obcí, získat dotace z EU na tyto projekty: vytvoření Informačního centra v Mnichovicích, Vodovod ve městě Mnichovice, Kanalizace Mnichovice, IKT centra ZŠ Mnichovice a ZŠ Mukařov, Komunitní síť Mnichovicka, a to v celkové výši 154,7 mil. Kč, což obnášelo nemalé úsilí (vytvoření žádosti, Bezručova ul. před opravou Dále se nám podařilo získat dotace od státu, tj. z národních zdrojů na projekty: plynofikace kotelen mateřské školy, základní školy a MěÚ, rekonstrukce čtvrté třídy v mateřské škole v celkové výši 3,5 mil. Kč. Dále dotace z grantů Středočeského kraje na akce: rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ, vybudování dětských hřišť na Božkově, v Podhorkách a vybavení knihovny v celkové výši 700 tisíc Kč. Mezi nejpalčivější problémy patřil a i patří stav komunikací. Bylo postupováno od nejvytíženějších a nejhorších. Nový definitivní asfaltový povrch s obrubníky a chodníky byl realizován v Bezručově ulici, části Tyršovy ul., Podskalí, Jiráskovy ul., Jánské náměstí, na křižovatce ulic Kunická a Pražská. Asfaltovým přetahem byly opraveny ulice Fučíkova, Na Zahrádkách, Sadová, část Sokolské, část Pod Mohylou, Na Bulánce, Zelená, část Skuhrovecké. Recyklátem byly opraveny ulice Průběžná II, Nad Rybníkem, Sluneční, Polní, Pod Borováčkem, Zelená, Úzká. V ostatních komunikacích byly dle možností spravovány výtluky. Nová plynová kotelna ZŠ Byla zahájena rekonstrukce části Masarykova náměstí, zřízeny dvě nové autobusové zastávky a chodník od vlakové zastávky do Sportovní ulice. Dle finančních možností byla doplněna světla veřejného osvětlení v ulicích Bezručova ul. po opravě 3

4 Îivot Mnichovic U Obecníka, Myšlínská, Průběžná II, Sokolská, Tyršova, Pod Vráží, Nádražní, Na Vráži, v podchodech do Sportovní a Nádražní. Byla osvětlena socha sv. Jana Nepomuského na Jánském náměstí. Byl 4 Tyršova ulice před opravou Ulice V Podskalí před opravou Jiráskova ulice před opravou Jánské náměstí před rekonstrukcí WC ZŠ před opravou Probíhající rekonstrukce náměstí připraven kabelový rozvod veřejného osvětlení v Myšlínské ulici. V rámci rekonstrukce Masarykova náměstí bude ještě osazeno nové veřejné osvětlení včetně kabelového vedení. V mateřské škole byla provedena kompletní rekonstrukce plotu, plynofikace kotelny, vybudována vodovodní přípojka a byly otevřeny dvě nové třídy. V základní škole byly provedeny rekonstrukce WC, plynofikace kotelny, nové rozvody vody, sanace šaten, rekonstrukce zázemí tělocvičny a IKT centra. V knihovně byla provedena sanace vlhkého zdiva, byly pořízeny nové počítače, které může využívat veřejnost, knihovna byla vybavena novým nábytkem. Byl přestěhován stavební úřad do nově zrekonstruovaných prostor. V nově otevřeném Informačním centru jsou poskytovány nové služby pro občany, jako jsou podávání žádostí o sociální dávky, ověřování i v sobotu, kopírování, podatelna, kroužková vazba a další. Veřejné služby byly dořešeny majetkoprávní vztahy mezi městem a touto příspěvkovou organizací, byla zajištěna všechna živnostenská oprávnění na činnosti veřejných služeb, byl postupně opravován vozový park a zakoupen nakladač, byly rozšířeny služby o instalaci dopravního značení, Komunitní síť Mnichovicka a jiné. Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Ladův kraj, jehož jsou Mnichovice členem, byl nainstalován informační systém po městě. V Mnichovicích byla zřízena služebna Policie ČR. Její činnost však považujeme za nedostatečnou. V současné době se jedná o zřízení obvodního oddělení Policie ČR v Mnichovicích. Podařilo se nám získat: bezúplatným převodem pozemky v areálu Igry a budovu č.p. 24 (policie). Tyršova ulice po opravě Ulice V Podskalí po opravě Jiráskova ulice po opravě Jánské náměstí po rekonstrukci WC ZŠ po opravě Město se také podílelo na organizaci a zajištění kulturních a sportovních akcí jako jsou: Mnichovické kramaření, Dětský den, 50 MTB Posázavím, Mariánská pouť, turistický pochod Po stopách kocoura Mi-

5 10/2006 IC před rekonstrukcí Rekonstrukce zázemí tělocvičny keše, Možná přijde i Mikuláš. Dále město uspořádalo několik akcí ku příležitosti 870let Mnichovic a zajistilo vydání upomínkových předmětů. V sociální oblasti město prosadilo zřízení střediska pečovatelské služby v Mnichovicích. Byla poskytnuta pomoc sociálně slabým rodinám a občanům. Kromě svatebních obřadů byla organizována pravidelná vítání nových občánků města Mnichovice, rozloučení s dětmi MŠ a ZŠ, osobně byli navštíveni občané města k významným životním jubileím. Všem zastupitelům bych rád touto cestou poděkoval za jejich dosavadní práci v zastupitelstvu města. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice IC po rekonstrukci Interiér IC Plot MŠ před rekonstrukcí Plot MŠ po rekonstrukcí Radar, pořízen z výtěžku Mnichovického kramaření Nová autobusová zastávka Dětské hřiště na Božkově Po stopách kocoura Mikeše Informace k průběhu výstavby vodovodu a kanalizace v Mnichovicích Vážení občané, rád bych Vás touto cestou informoval, že probíhající výstavba vodovodu a kanalizace v Mnichovicích se blíží k závěru a jistě budeme všichni rádi, až bude akce úspěšně za námi. V současné době probíhá výstavba vodovodu a kanalizace v několika oblastech města současně a vím, že pro Vás, občany města, je to velkou zátěží. Věřte, že bychom rádi postavili 30 km řadů vodovodu a kanalizace bez výkopu, prachu a hluku, ale to samozřejmě není možné. Vzhledem k tomu, že celou akci musíme včetně pokládky povrchů dokončit nejpozději do , což je na tak rozsáhlou akci šibeniční termín, byli jsme nuceni přistoupit k většímu omezení průjezdů některými lokalitami ve městě v důsledku realizace většího objemu prací na více místech. Nyní kolaudujeme sítě v těchto ulicích: Pod Vráží, Švermova, Kunická, Tyršova, Konrádova, Nová, Jánská, Husova, Sadová a připravujeme kolaudace další. O zkolaudovaných stokách a řadech Vás budeme informovat. 5

6 Îivot Mnichovic Na Okrouhlíku Co to znamená pro Vás, kteří čekáte na napojení? Ihned po kolaudaci hlavních řadů v případě, že máte již stavební povolení a zrealizovanou soukromou část vodovodní či kanalizační přípojky, je možno požádat Stavební úřad v Mnichovicích o kolaudaci a připojení. Veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek se snažíme operativně řešit, tam kde je to možné, dle požadavků občanů. Snažíme se vyjít vstříc i při posunech těchto přípojek. Na pravidelných kontrolních dnech, které jsou minimálně jednou za 14 dní, jsou řešeny průběžně všechny problémy a změny. Nyní město ve spolupráci s realizační firmou řeší úpravy povrchů komunikací v oblastech dotčených výstavbou. Bylo provedeno místní šetření na všech komunikacích dotčených výstavbou místostarostou města, hlavní inženýrkou a technickým dozorem, ze kterého bylo doporučeno řešení pro zastupitelstvo města Mnichovice. Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne rozhodlo o definitivní úpravě těchto komunikací či jejich částí asfaltem a to v celé šíři vozovky: Sportovní, V Zátiší, Podskalí, Na Kroupáku, Švermova, Pod Vráží, Konrádova. Ostatní povrchy budou uvedeny do řádného stavu dle jejich stávajícího charakteru. Upozorňuji touto cestou občany, kteří mají uzavřenu smlouvu a vybudovanou veřejnou část vodovodního a kanalizačního ATS II. řadu a nemají na soukromou část ještě stavební povolení, aby tak urychleně učinili. Zároveň žádáme ty z Vás, kteří máte neuhrazenu některou ze splátek vyplývající z uzavřené smlouvy s městem na vybudování veřejných řadů, abyste platbu v nejbližší době provedli. Děkujeme za pochopení a věříme, že vše zdárně dokončíme. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Z politického života Protože toto číslo Života Mnichovic je posledním vydáním našeho časopisu v tomto volebním období, dali jsme politice daleko větší prostor než obvykle. Vy, naši čtenáři, ve volbách do městského zastupitelstva rozhodnete o tom, jaké bude městské zastupitelstvo neboli ještě jasněji řečeno kdo nám bude vládnout. Oproti tzv. velké politice na národní úrovni je tady jeden důležitý faktor naši zastupitelé, kteří nám budou vládnout, budou dennodenně ovlivňovat náš život ve městě. Vy svými hlasy rozhodnete, jak bude vládnutí těch, kteří nás budou zastupovat, vypadat. Můžeme být městem šedivým nebo městem aktivním Co se děje ve městě šedivém? Zastupitelé se schází jednou za měsíc aby se Volby 2006 neřeklo. Nic vážného neprojednávají, město se nerozvíjí, občané nechválí ani nekritizují, protože ví, že to je zbytečné. Nikdo neshání peníze na rozvoj, nikdo se nestará o bezpečnost, kulturu, sport, školu. Opozice neexistuje, vláda města šeď není pod tlakem. Ve městě aktivním je to naopak. Zastupitelé skutečně pracují, scházejí se několikrát do týdne, problémy se snaží řešit, tlačí na starostu a výkonné pracovníky na radnici, aby vše šlo, jak má. Dochází ke sporům, vytváří se přirozená opozice, všichni se starají, aby občan (to je volič) měl ty správné informace. Protože rozpočet města (neboli co dostaneme od státu) je minimální, zastupitelé se starostou města se snaží, aby urvali jakékoliv další peníze ať už z různých ministerských fondů, tak z Evropy. Lepší je vzhled ulic a silnic, podporuje se kultura, sport, výstavba. Nevýhodou je, že aktivita zastupitelů přináší různé spory, to co se nepodaří, je hned vidět, občan je daleko aktivnější a nepříjemnější. Ví, že jeho pochvala nebo kritika je projednávána a když není spokojen, tak jim to dá znát. My, občané města Mnichovic, nyní rozhodneme, v jakém městě chceme žít, jestli ve městě šedivém nebo aktivním. Protože občan musí mít dostatek informací, požádali jsme všechny strany a sdružení, které jdou do voleb, aby svůj program představily. Vážení čtenáři, v této rubrice Vám představíme strany, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány pro letošní volby do zastupitelstva města Mnichovice. Bohužel strana KDU-ČSL této možnosti nevyužila a do uzávěrky tohoto čísla nám nedodala žádné materiály prezentující jejich program a cíle. redakce 6

7 10/2006 Sdružení nezávislých kandidátů Zkrácený volební program, Mnichovice Vážení spoluobčané, dovolujeme si představit naši základní osu programu, se kterým se chceme ucházet o Vaši důvěru v nadcházejících podzimních komunálních volbách. V mnohém chceme navázat na činnost předcházejícího SNK a v něčem budeme postupovat odlišně. Tento program tvoří názorovou shodu jednotlivých členů našeho týmu na aktuální potřeby města a určuje základní pilíře naší budoucí spolupráce ve všech oblastech, kterými jsou: komunální politika; MěÚ a spolupráce s okolními obcemi; finance; majetek, výstavba a rozvoj města; vzhled města, odpady a životní prostředí; kultura a společenský život; sport a turistický ruch; školství; bezpečnost ve městě; sociální péče; městské části Božkov a Myšlín. Těmito základními pilíři jsou: - Otevřený, rozumný a transparentní způsob řízení a předávání informací o činnosti zastupitelů, MěÚ a dění ve městě, které je základem trvale udržitelného rozvoje ve městě. - Sjednocení a spolupráce lidí, kterým jde o společnou věc zasadit se o zlepšování podmínek ve městě. - Navázání a pokračování v započatých investičních akcích se znalostí věci a v činnostech MěÚ, v čele se současnou tajemnicí. Naší devizou je velké nasazení, odbornost, znalost prostřední, současných vztahů a prakticky kompletní obnova členů a tím i postojů a zkušeností. Jsme připravení vnést do dění ve městě nový směr. Vyzveme ostatní strany k přátelské a tvořivé spolupráci. Vždyť všem by mělo jít o společnou věc, a tou je zasadit se o trvalé zlepšování podmínek ve městě. Každý se bude moci přihlásit a zapojit do veřejného dění. Budeme rádi, pokud nebude mít žádná strana rozhodující podíl v zastupitelstvu. Tím bude zaručeno demokratické hlasování, důkladné projednání všech záležitostí a kontrola. Informovanost a aktivní podíl občanů na řízení obce považujeme za jeden z nejdůležitějších bodů našeho programu. Kromě veřejných zasedání zastupitelstev města budeme pořádat k důležitým otázkám setkání s občany, veřejné diskuse a ankety. V případě velmi citlivých a pro obec zcela zásadních rozhodnutí budeme využívat veřejného hlasování, např. referenda. MěÚ musí v maximální míře reagovat na potřeby veřejnosti, a pokud tyto potřeby budou reálné, tak je prosadíme. Umíme sehnat dotace a mezi naše prvořadé cíle patří: výstavba domu s pečovatelskou službou, intenzifikace a modernizace ČOV Mnichovice, vybudování kanalizace a vodovodu na Myšlíně, vybudování nebo rekonstrukce společenského sálu, vybudování sběrného dvora, rekonstrukce a opravy místních komunikací včetně chodníků, dokončení náměstí, vybudování školní jídelny dle norem EU, zateplení školy a školky včetně výměny oken a vybudování dětských hřišť. Provedeme kontrolu majetku města. Budeme usilovat o získání nového majetku a to bezúplatně, který obec může získat od Pozemkového fondu a od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ponecháme Veřejné služby jako příspěvkovou organizaci. V žádném případě nedovolíme privatizaci. Zabezpečíme stávající vrty a vodojem tak, aby bylo v maximální možné míře omezeno riziko sabotáže a budeme hledat záložní zdroje vody. Důkladně se připravíme na možnost krizových stavů. Budeme apelovat na Krajský úřad SK ve věcech definitivních oprav státních průjezdních komunikací, prosazení investiční akce rekonstrukce mostku v úseku mezi křižovatkami Ondřejovská a Mirošovická včetně chodníku a dopravního opatření na nebezpečné křižovatce (na tuto akci je zahájeno již územní řízení a tato akce je předjednána) a v neposlední řadě hledání vhodného dopravního řešení zatáčky na vjezdu do Mnichovic od lomu. Změníme způsob projednávání územního plánu. Budeme naslouchat připomínkám a představám občanů. Během přípravy budou organizována setkání vč. dotazníkových akcí a anket. Závěrečné schválení budete moci ovlivnit veřejným hlasováním. Naším cílem je zelené město s dostatečným občanským vybavením, ve kterém se bude lidem dobře bydlet. Budeme optimalizovat umístění separačních míst, bojovat s nepořádkem, vybudujeme sběrný dvůr a zapojíme do systému odpadového hospodářství chataře. Zastřešíme některé autobusové zastávky, umístíme nové lavičky, koše a stojany na kola. Vyřešíme potřebu kulturního sálu a budeme iniciovat založení MěKS a podporovat všechny druhy kulturních akcí a spolků. Podpoříme sport v jakýchkoli formách stejně, jako dostatek veřejně přístupných sportovišť i v našich městských částech. Zasadíme se o zkvalitňování výuky vhodnou motivací učitelů a budeme spolupracovat se školou v oblasti prevence kriminality a drogové závislosti. Zlepšíme bezpečnostní situaci ve městě, dopravní značení a regionální záchranný systém, jehož základní složkou je městský hasičský sbor tak, aby každý občan v tísni dostal v co nejkratší době přiměřenou a kvalitní pomoc. Budeme zajišťovat pečovatelskou službu pro staré a nemocné občany (rozvoz obědů, odvoz nemocných k lékaři ve městě i mimo město, obstarávání nákupů atd). Založíme osadní výbory v obou částech Božkov a Myšlín, které budou prosazovat zájmy těchto městských částí. Více informací naleznete na internetových stránkách za SNK Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal, Michal Jirásek, Karel Pátek, Ing. Miloš Hejný, Jiří Babor, Ing. Igor Hejný (shoda jmen), Ing. Petr Laštovička 7

8 Îivot Mnichovic 8

9 10/2006 Mnichovice potřebují někoho, kdo bude občanům naslouchat Vážení spoluobčané, jak jistě víte, v termínu od do se konají v našem městě volby zastupitelstva. Jménem kandidátů za sociální demokracii bych si dovolil využít tuto možnost a říci několik slov. Nebudu zde kritizovat práci současných nezávislých zastupitelů, ačkoliv oni si toto při posledních volbách neodpustili, protože je mi jasné, jak nevděčnou úlohu na sebe bere každý, kdo se stane zastupitelem. Ostatně si každý jistě udělal o práci současných zastupitelů svůj vlastní úsudek. A teď krátce o tom, co by mimo jiné mohlo, dle mého názoru, fungovat lépe. Asi nejkontroverznějším bodem je probíhající změna územního plánu. Byl jsem přítomen na veřejném projednávání a nevěřil jsem svým očím. Věřím, že zpracovatelé této změny byli vedeni dobrými a profesionálními úmysly, avšak provádět takovouto podstatnou změnu bez toho, aby bylo zřejmé, jaký bude mít dopad na život trvale žijících občanů tohoto města, je přinejmenším nešťastné. Myslím, že je nutná revize práce zpracovatelů a to na základě demografické studie, která nám řekne, kolik lidí, kromě trvale hlášených vlastně v Mnichovicích bydlí a potenciálně bude bydlet. To má samozřejmě návaznost například na kapacitu školy, školky atd. Po zmapování tohoto stavu je potřeba oslovit ty, kteří zde nejsou trvale hlášeni, aby takto učinili, protože na každého trvale hlášeného občana dostává obec ze státního rozpočtu cca 5000 Kč. Ještě markantnější dopad do naší městské pokladny by mělo převedení sídel podnikatelů fyzických osob, kteří mají svá sídla firem např. v Praze a v Mnichovicích fyzicky bydlí. Další vrásky mi dělá chování řidičů v našem městě. Vozím denně své děti do školky a děsím se dne, až začnou chodit samy do školy a budou vydány na pospas řidičům, kteří nerespektují rychlostní limity ani přednost chodců. Nemluvě o parkování na chodnících a v místech, kde blokují dopravu. Omlouvám se spěchajícím řidičům, ale mně by se na přechodu u školy líbil semafor. Dopravy se týká i další věc. Jedná se o silnici Mirošovice - Mnichovice. Tam jde opravdu o život. Není to lehký úkol, ale myslím, že pokud by se podařilo vytvořit podmínky pro její rozšíření, přispělo by to výrazně ke komfortu a bezpečnosti řidičů, kteří tuto komunikaci používají. Mám toho na srdci ještě mnohem více, avšak vzhledem k omezenému prostoru pro tento článek nelze vše vyjmenovat. Je mi jasné, že stát se zastupitelem není žádná procházka růžovým sadem, ale spíše trním a také závazek k tvrdé práci. Na závěr bych si dovolil poděkovat za práci všem současným zastupitelům a členům všech komisí a zejména tajemnici paní Vojtíškové, která přispěla lvím podílem k získání finančních prostředků na kanalizaci, na vybudování čtvrté třídy mateřské školky a na další projekty. Přeji občanům tohoto města, aby si vybrali v nadcházejících komunálních volbách zastupitele, kteří jim budou naslouchat a budou pokračovat v tom dobrém, a občany prosím, aby se zajímali o věci veřejné po celé volební období a zkusili také sami pomoci, jak jim to jejich síly dovolí. Pavel Fojtík občan Mnichovic od roku 2001 Uplynuly čtyři roky a opět budeme přistupovat k volebním urnám s vybranými kandidáty do zastupitelstva města. Chtěli bychom Vás, občany Mnichovic, požádat, abyste se při výběru kandidátů neřídili emocemi a pečlivě zvážili, kdo a v jaké míře může něco vykonat pro město a v kom je záruka, že to také uskuteční. Je mnoho otázek, které by bylo třeba v našem městě vyřešit. Naši kandidáti, pokud získají rozhodující podíl v zastupitelstvu města mohou zaručit, že rozvoj města bude pokračovat správným směrem v ucelené koncepci. S lidmi pro lidi CO CHCEME JAKÉ MÁME CÍLE 1) S lidmi - umožnit občanům, aby moli uplatňovat své požadavky, připomínky nebo stížnosti i formou veřejných jednání - prosazovat dodržování zásad demokracie, tj. uplatnění názorů politických i nepolitických uskupení 2) Pro lidi - podporovat činnost zájmových organizací a sdružení zejména pro aktivní zapojení mladých lidí - dbát na bezpečnost a ochranu majetku občanů a požadovat od Policie ČR rozšíření její činnosti ve služebně v Mnichovicích 3) Za město krásnější pečovat o zlepšování životního prostředí - aktivizovat občany k udržování veřejného pořádku dokončit výstavbu rozdělaných akcí (např. úpravu Masarykova nám.) Naši kandidáti: 1. Ing. A. Řeřábek 64 let důchodce 2. JUDr. V. Tomek 51 let právník 3. M. Růžička 38 let podnikatel 4. O. Rybář 29 let podnikatel 5. L. Buranský 72 let důchodce 6. K. Dražil 75 let důchodce 7. V. Hájek 77 let důchodce Naši kandidáti jsou schopni uvedené záměry naplnit, když jim dáte svou důvěru. Komunistická strana Čech a Moravy základní organizace Mnichovice Volba pro Mnichovice se představuje Volba pro Mnichovice sdružuje občany, kteří ve svém volném čase dlouhodobě pro naše město pracují. Naším společným zájmem je žít v Mnichovicích, které i nadále budou mít pověst klidného městečka s čistým vzduchem a spoustou zeleně. Chceme žít ve městě, které nám ostatní budou závidět. O našem volebním programu budeme samozřejmě se všemi zájemci diskutovat. Stručně ho lze představit takto: Vybudujeme koncepci Mnichovic, vycházející z těchto hlavních bodů: 1. Zachováme venkovský charakter Mnichovic. Obnovíme historický ráz našeho náměstí. Nechceme z náměstí mít parkoviště! 2. Obnovíme kontakt a diskusi občanů s radnicí. Radnice musí občanům sloužit, ne vládnout! Zadržování a zatajování informací musí skončit, občan má právo být informován. Vytvoříme systém, který dovolí předat každému občanovi objektivní a pokud možno okamžitou informaci. 3. Zavedeme razantní opatření pro zvýšení bezpečnosti našich občanů. Stav silnic, chybě- 9

10 Îivot Mnichovic jící chodníky a nedostatečné dopravní značení způsobují ve městě chaos. Špína, prach a nepořádek musí z našich ulic vymizet. Samozřejmostí bude trvalé značení přechodů pro chodce, nejen před volbami. Bezpečnostní situace ve městě je velmi špatná. Hodláme zřídit Městskou policii, což minulé zastupitelstvo neudělalo. 4. Podpoříme výrazně místní spolky, zájmová profesní sdružení, občanská sdružení i podnikatelské subjekty. Budeme podporovat obnovení sítě rybníků. Převedeme péče o sportoviště do správy města. Zřídíme důstojné centrum pro realizaci činností seniorů. Zajistíme zvýšenou finanční podporu našemu dobrovolnému hasičskému sboru, který byl a je v současné době největší oporou bezpečnostního systému našeho města. 5. K dosažení všech těchto cílů využijeme v co největší míře Regionální operační programy, které naše cíle plně pokrývají rekonstrukce a modernizace silnic, budování služeb a zlepšení současných standardů, modernizace infrastruktury apod. PhDr. Petr Dvořák, Margita Valentová, Ing. Petr Schneider, Ing. Magdalena Třebická, Karel Špringer, Pavel Vyskočil, Miloslav Šindelář, Petr Šimera. Placená inzerce Zprávy z výboru kultury, cestovního ruchu, školství a sportu Jak jsme pracovali Výbor nejintenzivněji pracoval od svého ustavení v prosinci 2002 do konce r Zpočátku se především věnoval přípravě kritériíí pro výběrové řízení na ředitele ŽŠ, které proběhlo v červnu Výbor vydal počátkem roku 2003 doporučení zastupitelstvu ve věci zvýšených finančních dotací spolkům, které bylo počínaje rokem 2003 zastupitelstvem realizováno. Počátkem roku 2003 jsme zpracovali roční kulturní kalendář, podle nějž se v mnichovicích akce pořádají v principu doposud. Kromě Kramaření, založeného ještě za pana starosty Roda, byla uspořádána (s cílem navázat na tradici slavných Mnichovických poutí) nově Mariánská pouť, dětský den, pochod kocoura Mikeše, předvánočí akce Možná přijde 10 i Mikuláš. Výbor též vyjádřil podporu o.s. Sporťáci s návrhem na nevratnou finanční půjčku, vázanou na výstavbu beachvolejbalového hřiště. Výsledkem spolupráce s MÚ a velkým úspěchem bylo otevření pobočky ZUŠ Říčany v naší ZŠ k Pro rok 2004 připravil výbor dosud nejbohatší kalendář kulturně společenských a sportovních akcí. Tak např zahájil nyní již pravidelný cyklistický závod MTB Posázavím se startem a cílem na náměstí, bohatou činnost vyvíjel v oblasti vážné hudby Mnichovický Rynek, na náměstí se mj. uskutečnila velká přehlídka motocyklů, poprvé byl s velkým úspěchem uspořádán Vánoční koncert J. Hutky. Pro opakovanou operaci oka (březen a opět potom červen 2004 plastika pravého oka), pověřil jsem uspořádáním Kramaření MUDr. P. Kopsu. V této souvislosti byla posílena pořadatelská úloha naší ZŠ při Kramaření, a tak je tomu doposud. V tomto roce prakticky ukončilo činnost občanské sdružení Za lepší den. V říjnu 2004 jsem velmi těžce havaroval na motocyklu a upadl do dlouhodobé pracovní neschopnosti, která trvala s malými přestávkami 15 měsíců. Poté co mi lékařská komise navrhla dočasný invalidní důchod, jsem na předsednictví výboru v březnu tohoto roku rezignoval. V uvedeném období se spolková činnost v podstatě odehrávala v obvyklém rámci. Kromě pravidelných akcí pro širokou veřejnost konaných na náměstí se jako aktivní pořadatelé nejrůznějších akcí vyprofilova-

11 10/2006 li občanské sdružení Mnichovický Rynek (kromě koncertů vážné hudby též cestovatelské besedy, vzdělávací cykly či koncert V. Mišíka), občanské sdružení Myšlín, tedy jsem (mj. četné výtvarné vernisáže, republikový význam mělo rozhodně setkání se spisovatelem Josefem Škvoreckým), a občanské sdružení Mnichovice (např. promítání několika dílů Šumných měst s následnou diskusí s architektem D. Vávrou). Od roku 2005 se do nabídky aktivního trávení volnočasových aktivit zapojil nově vzniklý rodinný klub Přístav a to jak projektem Přístav, tak nabídkou různých tvůrčích dílem či zábavnými akcemi. Nejenom v rámci základní školy velmi aktivně pracovala a pracuje občanské sdružení ROSa. Z nových akcí roku 2006 stojí za to jmenovat úspěch Mnichovického rockování. Velkým úspěchem města a splněním jeho závazku je otevření další třídy v mateřské škole. K významným problémům, které si zasluhují intenzivního řešení, patří stav zázemí naší ZŠ. Škola se v nejbližším období zcela zaplní novými žáky a během dvou let reálně hrozí, že se první třídy budou muset učit v prostorách současné školní družiny. Výjimka pro provoz školní jídelny skončí v prosinci 2007 a je zcela jisté, že její rekonstrukce pro nedostatek finančních prostředků do té doby neproběhne. Zpožděna je výstavba nových kabin na hřišti naší TJ. Velkým sportovním problémem je neexistence dorosteneckých družstev chlapců i dívek v pozemním hokeji. Dlouhodobé působení mužstva mužů v extralize a družstva žen v 1. lize je z těchto důvodu významně ohroženo. Na závěr zbývá poděkovat členům výboru: Mgr. Dagmar Andrlové, Ivaně Drbohlavové, Ing. Miloši Hejnému, MUDr. Petru Kopsovi. Karlu Špringerovi a Ing. Luboru Žalmanovi za jejich náměty, soudržnost, schopnost samostatné práce a především za to, že městu a prospěchu jeho občanů věnovali spoustu svého volného času. Přeji nově zvolenému předsedovi výboru hodně dobrých nápadů a šťastnou ruku při výběru dobrovolných spolupracovníků. PhDr. Petr Dvořák do předseda výboru kultury, cestovního ruchu, školství a sportu Zprávy z finančního výboru Zpráva finančního výboru města Mnichovice Vážení spoluobčané, blíží se volby a vzhledem k tomu, že v nadcházejícím volebním období již nekandiduji, dovolte mi tedy se ohlédnout za čtyřletou činností finančního výboru, jehož členové byli samí erudovaní odborníci. V oblasti městských financí, a to ve všech složkách města, jsme nastavili řád a pravidelnou kontrolu, jejímž výsledkem byl vždy vyrovnaný rozpočet. V průběhu celého volebního období jsme Vás pravidelně informovali nejen o městských příjmech a výdajích, ale i o investičních úvěrech města. Podporovali jsme, a to velmi výraznými finančními příspěvky, nejen rozvoj všech místních spolků a sdružení, ale i všechny naše sportovce a mládež, tělovýchovnou jednotu. Podařilo se nám za čtyři roky obohatit městský rozpočet o cca 160 mil. Kč z různých fondů, které byly použity pro nové povrchy našich silnic, zajištění vody a kanalizace, výstavbu IC, plynofikaci školních kotelen, úpravu sportovních a dětských hřišť, rekonstrukci části školy, ale i nově otevřenou třídu v MŠ, zřízení Komunitní sítě Mnichovicka a další výstavby ve městě. Rovněž o podrobnostech všech investovaných prostředků jste byli prostřednictvím Života Mnichovic informováni. Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že město za čtyři roky rámcově proinvestovalo bezmála cca 200 mil. Kč. Na závěr bych chtěla jmenovitě poděkovat členům finančního výboru ing. Ivanu Drbohlavovi, Mgr. Luborovi Žalmanovi, ing. Pavlovi Šebkovi i Mgr Petrovi Krčilovi nejen za spolupráci, trpělivost, čas ukrojený z jejich soukromí, ale i za nesčetné množství nápadů a podnětů, kterými přispěli k rozvoji a účelnému vynakládání městských financí. Přeji mému nástupci nejen úspěch, ale i minimálně takový tým specialistů jako byl ten v minulém volebním období. Za finanční výbor Marcela Černá Výbor výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí V následujících řádcích bych rád ve stručnosti občanům města Mnichovice připomněl složení komise a popsal některé činnosti, kterými se komise zabývala a popsal způsob fungování. Jednání v komisi se zúčastňovali s více či méně aktivním zapojením níže uvedení členové komise: Mgr. J. Žvejkal, Ing. A. Hejná, Ing. D. Vaníčková, Ing. S. Zdeněk, RNDr. V. Třebický Ph.D., V. Blecha, J. Mašín, F. Košata, P. Záruba, M. Povýšil, K. Sura. Je nutné zmínit, že někteří členové komise se v průběhu čtyřletého období rozhodli své členství z různých důvodů ukončit. Komise se obvykle scházela ve čtrnáctidenním intervalu a to ve středu v hod. na MěÚ v Mnichovicích. Podotýkám, že se jednalo o práci, která byla dobrovolná, na úkor našeho volného času a nebyla žádným způsobem finančně ani jiným způsobem honorována. Úkolem komise bylo umět odborně reagovat na všechny potřebné požadavky města vyplývající již z názvu komise. Mojí snahou bylo zajistit z hlediska složení členů potřebné odborné názory v komisi, vždy mít k disposici fundovaný náhled na řešenou problematiku. Hned v prvopočátku fungování komise jsme se se členy komise dohodli, že se oprostíme od politických názorů každého z nás a budeme vše řešit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V podstatě se jednalo o hledání optimálních řešení při posuzování jednotlivých případů, ať už se jednalo o vyřizování písemných požadavků doručených na MěÚ Mnichovice a nebo osobních jednání, kdy při objektivním posuzování různých problematik jsme uskutečňovali schůzky přímo při jednání komise. Při každém našem posuzování se obvykle objevovalo vícero pohledů na řešení záležitostí, nicméně stanovovali jsme si dopředu kritéria, podle kterých se každý případ bude posuzovat a vždy na prvním místě byla připomínka, že naše komise je ustanovená, aby co nejlépe hájila zájmy města a aby naše předkládané návrhy zastupitelům města byly objektivní, průhledné, nezaujaté. Z jednání komise byly prováděny písemné zápisy, které jsou uloženy na MěÚ a každý zastupitel se s nimi mohl kdykoliv seznámit a o návrzích vzešlých z komise byli zastupitelé informováni na poradách zastupitelů. Úkoly, které jsme řešili byly různé, ať už se týkaly hned v prvopočátku fungování komise celkovou inventarizací stavu skutečností, posuzování přání, připomínek či námětů občanů až po posuzování záležitostí zásadního charakteru, jako je vybudování Informačního centra. Úpravy a opravy místních komunikací (Jánské náměstí, Bezručova a Tyršova ulice), návrhy podoby Masarykova náměstí až po vodovod a kanalizaci ve městě a v neposlední řadě územní plán města. Za komisi výstavby mohu prohlásit, že jsme se vždy snažili o co nejlépe odvedenou práci. Jsem si vědom, že ne vždy se podařilo, co jsme si předsevzali, ale tak už to v životě chodí. Za aktivní práci v komisi bych rád všem výše uvedeným členům komise poděkoval, neměli jsme to opravdu vůbec jednoduché. Dovolte, abych obzvlášť veřejně poděkoval paní Ing. A. Hejné a paní Ing. D. Vaníčkové, tyto dámy byly v komisi výstavby nejvíce vytěžovány a bez jejich odborných posudků, obětavosti a životních zkušeností by se nám nepodařilo to, z čeho mám dobrý pocit, a to je poctivě odvedená práce. František Turek předseda výboru výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí 11

12 Îivot Mnichovic Kultura v Mnichovicích Navštivte Galerii 9 Vážení přátelé, původně jsme chtěli spolu s Vámi oslavit 9 let Galerie 9 začátkem září a zároveň též zasvětit novou výstavní síň v renovovaném špýcharu. Bohužel přestavba se protáhla, a tak jubilejní výstavu provedeme až z jara příštího roku. Galerie 9 je však otevřena a nabízí k nahlédnutí svou stálou sbírku a nově i kolekci půvabných akvarelů Japonce Kojiho Nishifusi, vytvořených zde v Čechách. Na našich webových stránkách přibyli virtuální hosté: Eva Mansfeldová se svými tématy abstrakce či flóry a Igor Šebestík s tématem jazzu com/artists/cz_index.htm. Na titulní stránce můžete spatřit objekt Schoulená od Zdenka Hůly. S pozdravem Corinne & Jiří Havrda, mobil: , Tak jsme se opět rozloučili s létem Krásné slunečné počasí vyprovázelo i tentokrát na mnichovickém náměstí letošní léto a vítalo přicházející podzim. Již druhý ročník Rozloučení s létem, které pořádal Rodinný klub PŘÍSTAV v sobotu , zahájili svým vystoupením umělci na chůdách. Po zbytek odpoledne se mohly děti, ale mnohdy i dospělí, oddat tvůrčí atmosféře a vyrábět si píšťalky, malovat na oblázky, vyzkoušet plastický tisk bez barvy, skládat zvířátka z papíru a zúčastnit se soutěže o nejkrásnější papírovou lodičku. Celou akci doprovázela ukázkami své techniky Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mnichovice. Příjemné odpoledne uteklo jako voda a tak se můžeme těšit zase na další ročník této akce. Ale můžete nás přece navštívit přímo v PŘÍSTAVu! Od září opět naplno běží kurzy pro dospělé i kroužky pro děti Kutílek pro všechny věkové kategorie, Pískáme si pro radost, Angličtina pro nejmenší, Hravá výtvarná dílna pro nejmenší a předškolní děti, Pohybová průprava a taneční rytmika pro nejmenší a školní děti, Hrátky s batolátky, Jóga. Připojit se můžete kdykoliv. Na listopad chystáme přednášku psycholožky z poradny pro rodinu a školu, Slavnost světýlek s vyhlášením vítězů soutěže o nejkrásnější lodičku. O našich akcích se dozvíte přímo v klubu v Nádražní 313, na stránkách a v místním tisku. Lenka Bláhová 12 Městské kulturní středisko Říčany (Program říjen a listopad 2006) Neděle 15. října, hod. Duhové bubliny a jiné klauniády klaunerie pro děti, vycházející z jejich pohledu na svět. Součástí představení je také klauniáda s obřími mýdlovými bublinami. Představení zaručeně potěší i dospělý doprovod. Václav Strasser a Katia Jiránková (autoři a herci) byli oceněni za svá vystoupení na mezinárodních festivalech v Paříži a dostali také Cenu Jiřího Trnky, kterou uděluje Svaz dramatických umělců. Neděle 22. října, 9.00 hod. Fuego cup soutěž v tanečním sportu jejímž hlavním pořadatelem je TK Fuego Říčany. Úterý 14. listopadu, hod. nákupní zájezd do Polska (Kudova zdroj) Středa 22. listopadu, hod. Musica Dolce Vita komorní koncert Daniela Demuthová mezzoprán; Zbyňka Šolcová harfa, Jan Machat - flétna Hudba mistrů (J. S. Bacha, G. F. Händela; A. Vivaldiho; W. A. Mozarta a dalších) inspirovaná láskou citlivě spojená s poezií harfenistky Z. Šolcové. Během listopadu proběhne v sále MěKS Říčany festival Divadelní podzim Jiřího Šatopleta. Zájemci o pět čtvrtečních večerních představení a dvě nedělní odpolední pohádky budou blíže informováni na plakátech a v příštím čísle ŽM. Bližší informace, předprodej vstupenek a přihlášky do kurzů v kanceláři MěKS Říčany, 17. listopadu 214, telefon

13 10/2006 Otevření zahrady pro veřejnost V úterý 3. října 2006 v hod. byla slavnostně otevřena za účasti 150 hostů zahrada pro veřejnost v Mnichovicích, která se nachází za budovou Informačního centra v Mnichovicích. Zahradě byla na žádost města udělena záštita Japonského velvyslanectví. Zahradu slavnostně otevřeli zástupci Japonského velvyslanectví: ředitelka informačního a kulturního centra slečna Sato Chisa, její zástupkyně Maschimo Mayumi, senátorka RNDr. Helena Rögnerová, autor zahrady Miroslav Pacner, fotograf a cestovatel Zdeněk Thoma, starosta města Mgr. Jakub Žvejkal a tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková. Po slavnostním přestřižení pásky mohli přítomní hosté shlédnout zahradu včetně původního sklípku. Dále následovala prohlídka výstavy fotografií cestovatele a fotografa Zdeňka Thomy umístěná ve výstavní expozici MěÚ s názvem Chuť čaje = chuť zenu, která Vás zavede do japonských zahrad, tentokráte však čajových. Budete kráčet po kamenné stezce s mnoha zastaveními u očistných korýtek a půvabných zenových scenérií až k čajovému domku, kde čekají spíše duchovní zážitky, než ty kulinářské. Tuto výstavu budete moci shlédnout do konce října Součástí otevření zahrady byla ukázka japonského čajového obřadu předvedená čajovou školou Urasenke a spojená s ochutnávkou čaje. Všichni přítomní odcházeli spokojeni a s příjemným pocitem. Každý z Vás, kdo navštíví městský úřad, si od této chvíle může vychutnat klidnou atmosféru nové zahrady. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli k realizaci této zahrady, či se na jejím vzniku podíleli. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta Města Mnichovice Informační centrum Přehled kulturních pořadů v Praze - návštěvy vybraných muzeí, galerií, památek a výstav, na které je v určité dny vstup zdarma České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny každý první čtvrtek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod. Galerie design centra ČR, Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 otevřeno po-pá 10,00 18,00 hod. Galerie Louvre, Národní 22, Praha 1 otevřeno po so 12,00 19,00 hod. Expozice: Stálá prodejní kolekce šperků francouzské návrhářky Sandrine Dulon. Užitné umění porcelán z dílny Karla Janáka, Maxima Velčovského a Idy Saudkové Výstava: Malíři 06 Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Petr Nikl, Petr Pastrnák, Jakub Špaňhel (do ) Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1 otevřeno denně 10,00 12,00 a 13,00 18,00 hod. Výstavy: Zvi Tolkovski (od do ) Miloš Noll (od do ) Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 otevřeno denně 10,00 18,00 hod. Výstava: Chleba a mlýnský kámen soubor děl americké výtvarnice Barbary Benish, která nachází inspiraci ve svém novém šumavském domově a tradičním českém hospodaření (od do ) Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8 Otevřeno po, st 8,00 18,00 hod., út, čt 8,00 15,30 hod., pá 8,00 15,00 hod. Výstava: Krajina jako domov / Praha Libeň ves, město, městská část staré mapy, plány, rekonstrukční mapy a vyobrazení z Historického atlasu měst České republiky (od do ) Lobkovický palác, Jiřská 3, Praha 1, Pražský hrad každou první středu v měsíci od 9,00 17,00 hod. Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod a za symbolické vstupné 1 Kč pro děti, studenty, rodiče s dětmi a seniory Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, Praha 1 každou první středu v měsíci od 15,00 do 20,00 hod. (platí do stálých expozic a na výstavy) Národní muzeum, Václavské nám. 68, 13

14 Îivot Mnichovic Praha 1 každé první pondělí v měsíci Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1 každý první pátek v měsíci od 10,00 do 18,00 hod. Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7 první pátek v měsíci od 12,00 hod. Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 každou první středu v měsíci od 9,00 do 17,00 hod. Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, Praha 4 expozice je přístupná po celý rok pouze po předchozím objednání na tel.: nebo Stálá expozice: Počátky a vývoj plynárenství v Čechách i ve světě, modely výrobních zařízení a plynojemů, staré plynové spotřebiče Staroměstská radnice sál architektů, Staroměstské nám. 1 (4. patro, vchod přes turistické informace), Praha 1 otevřeno po 11,00 18,00 hod., út - ne 9,00 18,00 hod. Expozice: Model hl.m. M. Prahy z konce 20. století, stálá expozice části nového modelu Prahy v měřítku 1:1000 Výstava: 13. výstava Tvůrčí skupiny oleje, kresby a koláže z dílny zaměstnanců Útvaru rozvoje hl. m. Prahy pod patronací ředitelky Ing. Světlany Kubíkové (od do ) Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1 každé úterý od 17,00 19,00 hod. Úřad Městské části Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. Bílý dům foyer budovy), Praha 8 Otevřeno po a st 8,00 18,00 hod., út a čt 8,00 15,30 hod., pá 8,00 15,00 hod., není- -li uvedeno jinak Martina Burianová Informační centrum 3. ročník turistického pochodu Po stopách kocoura Mikeše V sobotu 16. září 2006 pořádalo město Mnichovice již 3. ročník tradičního turistického pochodu Po stopách kocoura Mikeše. Účast na tomto pochodu byla velká, což nás velice potěšilo. Celkem se přihlásilo 390 účastníků a to nejen z Mnichovic a okolí, ale také z Prahy a Posázaví. I počasí se vydařilo, všem na cestu svítilo hřejivé sluníčko. Stejně tak jako v minulých letech i letošní ročník pochodu probíhal v duchu Josefa Lady. Start pochodu byl v Informačním centru Mnichovice, kde si každý mohl vybrat jednu ze dvou tras: Trasa 1 (malý okruh) cca 9 km, Mnichovice, IC na Masarykově náměstí Božkovské jezírko Mirošovice Hrusice náves cihelna (ovčín) Kožený vrch / Vlčí halíř osada Jidaška Myšlín Šibeniční vrch IC Mnichovice. Trasa 2 (velký okruh) cca 18 km, Mnichovice, IC na Masarykově náměstí Božkovské jezírko Mirošovice Hrusice náves (Ladova chalupa) údolí Hrusického potoka Ondřejov (v. Pecný / hvězdárna) Kožený vrch / Vlčí halíř osada Jidaška Myšlín Šibeniční vrch IC Mnichovice. Všichni účastníci pochodu dostali domácí povidlovou buchtu od Mařenky Kudláčkové a na cestu je vyprovodily pohádkové postavy, mezi které patřil kocour Mikeš, Pašík a kozel Bobeš. I v Hrusicích na všechny zúčastněné čekal zajímavý program: - návštěva Památníku Josefa Lady, který byl, díky vstřícnému přístupu Oblastního muzea 14 Praha - východ, otevřen bez časového omezení - kostel sv. Václava s románským portálem - Muzeum modelů Antonína Jedličky - Informační centrum Hrusice V hospodě U Sejků každé dítě obdrželo zdarma sušenku a v Hořejším restaurantu u pana Kulfánka zmrzlinu a limonádu také zdarma. Ti, kteří si vybrali delší okruh, mohli pochod spojit s prohlídkou Ondřejovské hvězdárny. V areálu Šibeniční vrch si děti mohly zahrát různé hry a zúčastnit se pro ně připravených soutěží. Všichni účastníci pochodu si přímo s pasáčky u ohýnku opekli buřty, které včetně limonády dostali zdarma. Odpoledne se zde konal turnaj v plážovém fotbale. Vítězné družstvo vyhrálo velký sud Velkopopovického Kozla. Gratulujeme! V Mnichovicích na Masarykově nám. 61 (stará škola u kostela) se nachází nově otevřené Muzeum lidových krojů z Čech, Moravy a Slovenska, které bylo otevřeno od 10,00 do 18,00 hod. Při návratu do cíle, který byl v IC Mnichovice, každý obdržel Pamětní list za úspěšné absolvování pochodu, buchty a všechny děti ještě sladkou odměnu. Pro ty, kteří se zúčastnili pochodu, byla možnost po celý den zakoupit plyšového kocoura Mikeše, licenční figurku, se slevou 20%. Místo 165 Kč zaplatili pouze 130 Kč. Měli jsme velikou radost, že se plyšový kocour Mikeš dětem i dospělým opravdu moc líbil. Dokazuje to mimo jiné jeho úspěšný prodej. K příležitosti pochodu byl vydán krásný pohled ve formátu A4, který se také všem líbil. Ještě tento den večer se v areálu Šibeniční vrch konal pro dospělé Mikešův taneční večer na terase. Ti účastníci pochodu, kteří během cesty fotografovali, mohou své fotografie odevzdat do soboty do 12,00 hod. v IC Mnichovice. Dne provede porota jejich vyhodnocení a tři nejlepší obdrží hodnotné ceny. Jsme velmi rádi, že se i letošní ročník pochodu Po stopách kocoura Mikeše vydařil a že byli všichni spokojeni. Už teď se těšíme na vaši účast při 4. ročníku tohoto turistického pochodu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění této akce: - městu Mnichovice za zajištění a organizaci celé akce - Pekařství Frydrych Říčany panu Davidu Frydrychovi za dodání povidlových buchet zdarma - Řeznictví Vávra za darování buřtů pro všechny účastníky pochodu - Dr. Zenklovi (Šibeniční vrch) za poskytnutí areálu na tuto akci, za dodání velkého sudu piva (za 1. místo v turnaji plážového fotbalu), limonád, hořčic, chlebů a tácků pro účastníky pochodu a za pomoc při vyznačení tras - PhDr. Zuzaně Malcové, ředitelce Oblastního muzea Praha východ, za zpřístupnění Památníku Josefa Lady v Hrusicích - zaměstnankyním Památníku Josefa Lady v Hrusicích - starostovi obce Hrusice Ladislavu Tesaříkovi za spolupráci a organizační zajištění této akce v Hrusicích - Základní škole TGM Mnichovice - mnichovickým hasičům za přípravu a realizaci soutěží a zajištění celodenní asistence na stanovišti areál Šibeniční vrch - Veřejným službám města Mnichovice za pomoc při přípravě celé akce, úklid a vyznačení tras - Rádiu Blaník za mediální podporu - okolním obcím, kterými vedly trasy pochodu - a ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem na akci podíleli. Zdeňka a Martina Burianovy Informační centrum

15 10/2006 Škola informuje IKT centra Mnichovice a Mukařov zahájily provoz Informační a komunikační centra v základních školách Mnichovice a Mukařov zahájily svůj provoz ve čtvrtek 14. září uších). V multimediální klubovně byly k vidění ukázky využití interaktivní tabule žáci 8. třídy promítli vlastnoručně natočený film ze setkání učitelů a žáků v partnerské škole v Ankaře. Děti i dospělí si mohli ověřit své znalosti států Evropské unie, např. správné umístění státu na mapě, přiřazení hlavního města apod. - a vše do slepých map přemístit pouhým dotykem prstu či dopsat pomocí speciálního fixu. Samozřejmostí všech PC pracovišť je rychlé připojení k internetu. Služby IKT center Mnichovice a Mukařov jsou určeny široké veřejnosti. V dopoledních hodinách slouží především pro výuku žáků, odpoledne a o víkendu k organizaci různých kurzů. Zajišťují veřejný přístup k internetu pro zájemce z Mnichovic i okolí. Více o nabízených službách najdete na webových stránkách Mgr. Marcela Erbeková ředitelka školy Otevírání IKT centra Slavnostního otevření se zúčastnili nejen žáci a pedagogové škol, ale i představitelé obcí, Centra pro regionální rozvoj a zástupci firem, které se na vybudování těchto špičkově vybavených učeben podíleli. Přestřižení pásky se zhostili společně paní senátorka Helena Rögnerová a starosta města Mgr. Jakub Žvejkal. Už při prvním vstupu do učeben se příchozí mohli přesvědčit, jak je možné techniku využívat. V počítačové učebně procvičovali žáci 5. ročníku slovní zásobu angličtiny každý samostatně svým tempem, v písemné i mluvené formě (samozřejmě se sluchátky na Báseň Antonína Marečka... Léto nám uteklo, přichází září, dětem zas začíná školní rok, nejmladší půjdou s napětím v tváři, udělat v životě svůj první krok. Znáte tu písničku rozmarnou, co holky ze školky hledá, jak po nich vzpomínky zůstanou, jak život se ošidit nedá. Že život utíká, běží až letí, poznáme podle svých vnoučat a dětí, a ty fajn holky ze školky, kde jsou? Vyrostly, zkrásněly, holky už nejsou. Ukázka interaktivní tabule Rádi vždy potkáme ze školky průvod, človíčci zvědaví, veselí, mladí, přejme jim, ať nemaj k slzičkám důvod, ať je vždy v budoucnu život jen hladí. 15

16 Îivot Mnichovic Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka v Mnichovicích V souladu s 167 školského zákona byla i na naší škole v loňském roce ustavena školská rada. Co je školská rada, jak vzniká a co je náplní její činnosti? Zákon říká: Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy. Funkční období členů školské rady trvá tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Náplň činnosti školské rady 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. První zasedání školské rady ZŠ T. G. M. se uskutečnilo dne 8. listopadu Školská rada se sešla v tomto složení: Mgr. Barbora Beharová, Margita Valentová a Ing. Ivan Drbohlav za zákonné zástupce žáků školy. Mgr. Vlasta Brožková, Mgr. Milan Čásenský a Mgr. Jana Velebová za pedagogické pracovníky. PhDr. Petr Dvořák, Jan Zenkl a Zuzana Marešová za město Mnichovice. Předsedou školské rady byl zvolen PhDr. Petr Dvořák. Druhé zasedání školské rady se uskutečnilo dne 21. září Na programu bylo schválení výroční zprávy školy za školní rok 2005/2006 a schválení nového školního řádu. Oba dokumenty jsou zájemcům přístupné na internetových stránkách školy Mgr. Jana Velebová Školka informuje Slavnostní otevření 4. třídy MŠ Pokračování ze strany 1... Tuto v pořadí již 4. třídu v mateřské škole se městu Mnichovice podařilo za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR během krátkého časového termínu půl roku, vytvořit rekonstrukcí prostor zdravotního střediska a bývalé kuchyně a vybavit nábytkem pro děti. Vždyť v červenci tomu bylo teprve půl roku, co město schválilo záměr vytvoření další třídy, zadalo projektovou dokumentaci na rekonstrukci prostor a následně podalo žádost o dotaci na projekt města Mnichovice, který byl podpořen skupinou dětí z MŠ v Mnichovicích s názvem: Rozšíření Mateřské školy v Mnichovicích o jednu třídu, rekonstrukce a vybavení vymýšlíme, jak by měla vypadat třída pro naše nové kamarády, aby se jim tam líbilo, kterou jsme pojmenovali Motýlková. Na základě tohoto úspěšně vyhodnoceného projektu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se podařilo městu uzavřít na projekt smlouvu a získat tak dotaci ve výši Kč na rekonstrukci a vybavení prostor MŠ o rozloze 172 m 2 pro 20 dětí. Mnichovické děti, tak mohly 1. září 2006 nastoupit do těchto krásných, zrekonstruovaných a nově vybavených prostor nové motýlkové třídy a v jejich rozzářených očích bylo vidět, že se jim v nové třídě opravdu líbí. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Kup mi pejska 16 Mně se stejská, kup mi pejska! Může být i mrňavý. Být sám v domě není pro mě - samota mě nebaví. S pejskem budu plašit nudu, měnit smutek v legraci. Ať je hnědý nebo šedý, jen když bude štěkací! M. Kratochvíl Kdo by si nepřál mít svého pejska! Přání je ale něco jiného, než ho opravdu mít a starat se o něj. O tom všem vyprávěla dětem paní Maňáková, která jim přivedla ukázat své tři psí kamarády. Děti si je mohly pohladit, pomazlit a pohrát si s nimi, povodit je na vodítku, ale také se dozvěděly, jak se správně o psí kamarády starat, co se pejskům líbí a co se jim nesmí dělat, jak se chovat, když potkáme cizího psa, jak se jmenuje psí doktor a další důležité informace, které děti potřebovaly vědět. Dětem se vyprávění moc líbilo, ale ještě více dovádění s novými psími kamarády, což dokazují obrázky. Paní Maňáková, děkujeme! Děti z naší školičky. Mgr. Alena Hybešová ředitelka MŠ

17 10/2006 Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Každý člověk touží po pravdě, kráse, dobru, radosti a jiných kladných hodnotách. Někdy je však hledá všude jinde, jen ne v Bohu. Snad by se na to hodilo podobenství o objížďce: představme si náměstí, kde je cesta vedoucí ke kostelu a na ní je značka - zákaz vjezdu. A před náměstím oranžová šipka, určující objížďku postraními ulicemi tak, abychom se kostelu úplně vyhnuli. Mnohý přijde do kostela a je zklamán, protože tam nehraje televize, nemůže si tam zahrát na počítači, není tam možnost fotbalového zápasu. A je tam něco, na co není připraven Boží věci jsou nad jeho představy, nepočítal s nimi. Lépe je na tom tedy ten, kdo je otevřen pro vyšší věci, i když o nich nemá vůbec žádnou představu. Kéž uznáme, že kostel je trochu něco jiného než jiné domy a sály, na které jsme zvyklí. Je to dům modlitby. K modlitbě je potřeba víra. Víru jako dar nám může Bůh dávat po kouskách i nečekaně najednou. Obdivujeme nové knihy, které vycházejí a možná málo čteme v knize přírody. Třeba i žasneme nad krásou, rozmanitostí, barvami, ale nežasneme nad tím, kdo to vše stvořil. Podobně v kostele, kde slyšíme číst z knihy knih, tj. z bible. Možná nás to zajímá, protože jsme určitý úryvek ještě neslyšeli. A nebo si řekneme: to už znám a vypneme. Je potřeba přicházet s touhou: Pane Bože, mluv ke mně, ukazuj mi, co mám dělat, povzbuď mě ve víře v Tebe. Jednou uzdravil Pán Ježíš člověka hluchoněmého. Nejprve se dotkl jeho uší a uzdravil jej z hluchoty. Hluchý člověk může těžko mluvit, neslyší zvuky. A tak i v duchovním životě potřebujeme nejprve vyléčit z duchovní hluchoty, jinak řečeno, potřebujeme se naučit naslouchat. Naslouchat bližním a naslouchat Bohu. Nestačí jen zapamatovat si, co se četlo z Písma svatého v kostele, i když i to někdy po mši svaté nevíme, stačíme to zapomenout. Ale máme naslouchat Bohu s otázkou: Co mi chceš říci, co mám dělat? Někdy možná uslyšíme větu určenou pro nás, a pak na ni odpovídáme upřímně třeba slovy: Pane, to je těžké, to nezvládnu., ale i skutky, když se přesto o to snažíme. Kéž je pro nás kostel dům, kde nasloucháme Bohu a odpovídáme modlitbou i skutky. Když např. zaslechneme výzvu k obrácení, jdeme pak ke svaté zpovědi třeba i po mnoha letech, začneme chodit často ke svatému přijímání. Kéž pro nás je kostel místem setkání s Ježíšem, místem, kde prosíme P. Marii za sebe i za druhé. Kéž nejsme jen přízemními lidmi, ale dokážeme hledat Boha, aby naše radost, pravda, dobro, krása a jiné kladné hodnoty, dostaly kromě vodorovného rozměru též rozměr svislý. Kéž by na všechny obyvatele Mnichovic spadl silný déšť víry. Kéž by byl alespoň jeden posílen ve své slabé víře. P. Ivan Kudláček farář Sport v Mnichovicích Národní družstvo v Mnichovicích Začátkem května 1946, ve dnech oslav osvobození a prvního výročí konce světové války, překvapila Mnichovice velká událost. Československé národní družstvo kopané přijelo k nám připravit se na nadcházející utkání s Jugoslavií a sehrát zde přípravné utkání s družstvem SK Mnichovice. Národní družstvo bylo ubytováno v hotelu na Myšlíně a po jednom tréninku na našem hřišti došlo k vzájemnému utkání. Naše hřiště tenkrát bylo orientováno podél cesty na nádraží s jednou brankou u potoka a druhou 17

18 Îivot Mnichovic pod božkovským svahem. Nebyly rovněž žádné kabiny nebo hygienická zařízení a tak se obě družstva převlékla do dresů v pivovarské restauraci a za doprovodu široké klukovské veřejnosti se přemístila na hřiště. Po rušném utkání jsme prohráli 0 6, což byl ještě pro nás docela slušný výsledek, třebaže jsme ani branku nevstřelili, protože dlouhána Finka byla plná brána a nešlo jej překonat. Po zápase se obě družstva v přátelské pohodě umyla v potoce a společně odešla do pivovarské hospody na pivo. Pro naše hráče to byla velká čest a pro většinu to byl životní zážitek. Tenkráte, rok po válce, se naše národní družstvo teprve stavělo, za protektorátu Němci žádné nepovolili a tak po šestiletém půstu to byla první sestava, která měla reprezentovat osvobozenou Československou republiku. Měsíc před tím sehrálo reprezentační družstvo první zápas ve Francii, kde prohrálo 0 3 a tak nyní se u nás připravovalo na druhé utkání proti Jugoslavii v Praze. Ani to se nám nepodařilo vyhrát, Jugoslávci byli lepší s výsledkem 0 2, ale jako křest to nebylo špatné, a tak do třetice jsme konečně na podzim vyhráli se Švýcarskem v Praze 3 2. V družstvu, které hrálo v Mnichovicích pod hlavičkou Prahy s pražským znakem na prsou byla, vedle již zmíněného brankáře Slavie Karla Finka, řada tehdy známých ligových hráčů: K. Senecký (Sparta), J. Zástěra (SP), L. Koubek (Slavia), R. Bartonec (Baťa) J. Hanke, (Sl) J. Říha (Sp), A. Bradáč (Sl), V. Hönig (Baťa), Vl. Kopecký (Sl), a J. Zmatlík (Sp). Trenéra dělal Dr. Myška. Nás ale bude též zajímat, kdo hrál tenkrát v tomto památném utkání za SK Mnichovice. Tak v brance populární Frantík Vondráček, (druhý zleva vedle Finka) a dále v pruhovaných dresech zleva Fr. Jírů, L. Šubrt, J. Černý, Fr. Neumann, Josef Hosnédl, J. Březina a Jožka Fousek. V pokleku potom zleva opět v pruhovaném dresu J. Brož, K. Špringer, V. Vobořil a Sláva Chvojků. Z této sestavy už dnes žijí pouze tři účastníci, F. Jírů, K. Špringer a J. Fousek. Tento vzácný snímek tehdejšího místního fotografa J. Zimy zapůjčil rovněž bývalý mnichovický sportovec Emil Špecht, který jako malý školák byl tenkrát při tom a fotografii, starou právě šedesát let, chová jako cennou relikvii. Hezká vzpomínka na historii naší kopané. (Údaje o čs. reprezentaci převzaty z knihy redaktora Šálka Slavné nohy.) Antonín Mareček Nabídka cvičení Zveme všechny zájemce o cvičení na Šibeničním vrchu, které se koná každé úterý od hodin v hale. Cena je 60 Kč. Cvičení vede Leona. Podzimní sezóna začala Pozemní hokej zahájil podzimní sezonu utkáním družstev žen v 10,00 hod. Mnichovice Litice, v němž naše družstvo vysoko vyhrálo 7 0. Branky vstřelily Jana Šplíchalová 3, Kocourková 2, Sedláčková a Petra Špringerová po jedné. Hrálo se ve sníženém počtu 10 proti 9, což při zahajovacím utkání sezóny není zrovna dobré znamení. Horší ale bylo, že naše družstvo bylo na střídačce osamělé, bez trenéra i vedoucího. Nenašlo za bývalého trenéra A. Santorcla, který musel převzít družstvo mužů, zatím náhradu. A tak zatím jakéhosi hrajícího trenéra dělá Jana Šplíchalová, jako nejzkušenější hráčka, ale dlouho by to dělat nechtěla, ještě studuje, doma ji čekají malá dvojčata a bylo by to nad její síly. Zvláště nyní po odchodu dvou klíčových hráček Kučerové a Matějovské na angažmá do Rakouska by potřebovaly naše ženy odbornou radu a pomoc, zasloužily by si ji. Ostatně otázka funkcionářů, trenérů a vedoucích pro jednotlivá družstva pozemního hokeje zůstává pro hokejový oddíl stále ožehavým problémem. Proč je tak těžké přesvědčit bývalé, zkušené hráče, aby svými zkušenostmi pomohli, když je toho právě teď tak potřeba? Muži zahájili téhož dne odpoledne v Plzni-Liticích a uhráli tam nerozhodný výsledek 4 4, když branky vstřelili Musil 2 a bratři Turkové po jedné. Více o tom trenér A. Santorcl: Bylo to vyhrané utkání, vedli jsme už 3 1 a ještě dvě minuty před koncem 4 3. Musíme se naučit 18 hrát takticky i v posledních minutách utkání. Zato v dalším kole v Hradci Králové dostala obě naše družstva pořádnou sprchu. Muži nedokázali vstřelit i po řadě příležitostí branku a prohráli 0 2, ženy dokonce 0 4. Ani v dalším kole se našim družstvům nedařilo. Muži prohráli na vlastním hřišti s HC President Praha vysoko 0 4. Ženy byly lepší, vyrovnaly bojovně již ztracené utkání se Slavií Praha B na 3-3 a to hrály opět v devíti. Stálá neúčast trenéra u družstva žen je při utkáních velmi znát. Antonín Mareček

19 10/2006 Zdraví Každý člověk ví, v jaké žije době Vás zve na přednášku a následnou besedu na téma VODA A TRÁVICÍ SYSTÉM ČLOVĚKA ve čtvrtek od 17,30 hodin v Informačním centru v Mnichovicích Aby mohly všechny buňky v těle dobře fungovat, musí být zajištěna kromě dalších atributů látková výměna. Potrava, kterou přijímáme, by měla být řádně strávena. Tomu napomáhají trávicí enzymy, kterých má mít dospělý člověk více než tři desítky. Ale budete se divit většina z nás má jeden až tři druhy těchto veledůležitých látek. Co z toho vyplývá? Především to, že potrava není dobře využita, škodlivé látky se v nás usazují jako ve starém potrubí, tloustneme, otékáme, máme intoleranci potravin, vysoký krevní tlak a další nemoci a potíže. Je totiž oslabený náš imunitní systém. Buňky našeho těla strádají. Jak z této situace ven? Co by nám pomohlo? Mnozí vyzkoušeli různé potravinové doplňky, ládujeme se vitamíny, ale co je to platné? Většina těchto drahých přípravků projde naším tělem bez většího užitku. Tudy asi cesta nevede. Naše tělo je nadále a neustále zanášeno škodlivinami a neví si s nimi rady. Chybějí nám totiž trávicí enzymy Abychom je probudili k činnosti, musíme pít vodu alespoň 2-3 dcl před jídlem. Voda tvoří víc než 75% lidského těla. Pitná voda přináší řadu látek, které jsou nezbytnou součástí úspěšného průběhu trávení. Bez dostatku pitné vody se neaktivují, ba dokonce ani netvoří endogenní enzymy. Na dostatku pitné vody je závislá i činnost tlustého střeva. Většina z nás je ovšem již značně zanesena, takže správný pitný režim nám pomůže až po dlouhé době. Můžeme si však pomoci glukanovými přípravky z hlívy ústřičné Tyto unikátní a jedinečné přípravky jsou vyrobeny z nejkvalitnějších a ekologicky a energeticky ošetřených domácích surovin. Prokazatelně posilují imunitní systém, pomáhají při snižování hladiny cholesterolu, úpravě krevního tlaku, přispívají k celkové harmonizaci organizmu a jsou zárukou výrazného snížení nadváhy již po prvním týdnu užívání. Jejich hlavní součástí je výtažek z hlívy ústřičné. Tedy: SPRÁVNÝ PITNÝ REŽIM + GLUKANY = ZNAMENÁ NAVRÁCENÍ ZDRAVÍ Míra našeho zanesení se odráží v oční duhovce. Irisdiagnostika je jednou z nejmodernějších diagnostických metod současné alternativní medicíny. Odhalí zdravotní problémy a nalézá jejich pravé příčiny. Jak si sám zdraví navrátit a jak znovu neonemocnět? O tom a o dalších zajímavých odpovědích na Vaše dotazy bude náš program. Můžeme Vás objednat na irisdiagnostiku a nabídneme přípravky do pitného režimu. Těší se na Vás Eva Maratová a Marie Chalupová Kontakt: , Můj svět O Voděradských bučinách V Mnichovicích je jistě mnoho občanů, zvláště houbařů, kteří rádi navštěvují jevanské nebo zvánovické lesy. A kdo zde poznal ten vysoký, listnatý les mezi Jevany a Černými Voděrady, byl jistě uchvácen jeho krásou, rozlohou a velebností bukových stromů, jejichž světlešedá těla se tyčí do úctyhodných výšek. Této lesní kráse se říká Voděradské bučiny. Zajímavý název, ale nakonec říkáme některým lesům smrčiny nebo dubiny, tak tady máme bukové lesy jako bučiny. V zájmu dalšího uchování a ochraně tohoto lesního masivu, byl v roce 1955 prohlášen přírodní rezervací. Jedná se totiž o zbytek přirozeného středoevropského lesa, který v dávných dobách pokrýval nižší polohy české země. Romantici si jistě hned vybaví řadu českých knížat, která se se svou družinou za zvuku loveckých trubek proháněla v těchto lesích a prožívala romantická dobrodružství, jak je známe ze starých pověstí. Tato romantika má ale reálný podklad v české historii. Tento les byl kdysi hraničním hvozdem mezi knížectvím pražským a územím Zličanů (knížat Slavníkovců) se sídlem v Kouřimi. Po jejich vyvraždění v prvním tisíciletí přešel do majetku pražského knížectví, později jej vlastnil rod Ježků z Náchoda, po nich Slavatové, dále Smiřičtí a nakonec po Bílé hoře získali celý kraj Lichtenštejnové. Teprve po první světové válce přešly lesy do majetku čs. státu a ten je svěřil do péče Lesnické fakultě ČVUT, která je obhospodařuje dodnes. Vzhledem k historické zvláštnosti tohoto lesa zde byla vyhlášena národní přírodní rezervace a fakulta v ní vybudovala 6,5 km dlouhou přírodovědnou naučnou stezku se začátkem i koncem v Jevanech. Je vyznačena značkami a na každém z 18ti zastavení je opatřena informačními tabulemi. Návštěvníkům je doporučeno procházet rezervací po této stezce, po veřejných nebo značených cestách. Tento les tu je odedávna a stoleté stromy většinou stá- 19

20 Îivot Mnichovic řím padnou a na jejich místě vyrůstají nové jen s ochranným dohledem člověka. Stejně zajímavá představa je, že lesy tohoto druhu pokrývaly celé okolí Mnichovic a že do okolních vesnic se dalo chodit pouze lesem. Pole a políčka byla v těsném sousedství obydlí a tenkráte pořádné silnice ještě nebyly. Ale bukové dřevo bylo potřebné pro stavbu chalup i nábytku a hlavně pro pálení dřevěného uhlí v milířích. A tak se stalo, že bukové lesy pozvolna zmizely a krajina byla najednou holá, tak jak ji známe třeba ze starých pohledů Mnichovic. Tady se začalo se zalesňováním až po roce 1860 a to převážně lesem smrkovým. A tak jako památka na kus české historie nám zbyly Voděradské bučiny. Po dlouhá století zde hospodařily šlechtické rody, které vlastní péči o stav lesa, jeho údržbu a výsadbu svěřily lesmistrům. To byli zkušení odborníci, z nichž dva, Václav Eliáš Lenhart a Karel Adler mají zde za svou celoživotní práci postaveny pomníčky. Dnes patří Voděradské bučiny do péče Školního lesního podniku při fakultě ČZU v Kostelci nad Černými lesy, kde jsem také ochotně dostal některé informace pro tento článek. Přírodní rezervace má dnes rozlohu 682 ha a silnice ze Struhařova do Jevan, která byla kdysi v lepším stavu než je dnes, ji dělí na dvě poloviny. Je tedy autem dobře přístupná s tím, že je možno zaparkovat nejlépe v prostoru u Josefa. Tento prastarý les, v němž jsou i mohutné buky o celém metru v průměru, má v každém ročním období svoje kouzlo, jak v zimě pro běžkaře na lyžích, tak na jaře, kdy pod nohama šustí vysoká vrstva hnědého listí a v korunách raší čerstvé, zelené ratolesti. Přesto si myslím, že nejkrásnější je na podzim, kdy slunce proniká vysokými korunami a prosvětlí celé okolí barvami podzimu. Člověk se cítí jako ve velkém chrámu, kde vysoké, štíhlé, šedé sloupy podpírají mohutnou barevnou klenbu a kolem je posvátný klid nádherné přírody. Proto kdo máte zájem projít se pohádkovou přírodou, navštivte krásnou naučnou stezku Voděradské bučiny. Počasí si vyberte sami. Antonín Mareček 20 Informace od......měú Mobilní svoz nebezpečných odpadů Vážení občané, město Mnichovice pro Vás zajistilo svoz nebezpečných odpadů, který se uskuteční v sobotu 11. listopadu Na těchto stanovištích budete moci odpad odložit: Mnichovice nám. u autobusové zastávky 10,00 11,00 hod. Myšlín u autobusové zastávky 11,30 12,00 hod. Božkov u lip 12,15 12,45 hod. Pro informaci uvádíme seznam nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízení obsahující chluorfluoruhlovodíky (např. lednice), olej a tuk, detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, dřevo obsahující nebezpečné látky. Spolu s nebezpečným odpadem bude možno odkládat i pneumatiky. Městský úřad Mnichovice K mobilnímu svozu nebezpečných odpadů Snadno si dokážeme představit jako producenta nebezpečných odpadů kouřící chemičku nebo elektrárnu, avšak ne tak vlastní domácnost. Přesto komunální odpady obsahují kolem 1% nebezpečných složek, což představuje v rámci České republiky nezanedbatelných 30 až 40 tisíc tun ročně. Pro informaci uvádíme stručný přehled předmětů a výrobků, které se po ukončení svojí životnosti mohou stát nebezpečným odpadem: Čisticí prostředky pro sanitární keramiku, na leštění nábytku, prací a bělící prostředky, chemikálie pro provoz a udržbu bazénů. Automobilové prostředky motorové oleje, autobaterie, nemrznoucí směsi, brzdové a převodové kapaliny, použité pneumatiky. Zahradnické potřeby herbicidy, insekticidy, fungicidy, mořidla. Domácí dílna lepidla a tmely, barvy a laky, ředidla a rozpouštědla, fotochemikálie, odstraňovače barev a laků. Elektrická a elektronická zařízení chladničky a mrazáky, zářivky a výbojky, obrazovky a monitory. Ostatní přenosné baterie, rtuťnaté teploměry. Každý z výše uvedených výrobků má určité specifické vlastnosti, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků nakládajících s odpady (popeláři, pracovníci skládky apod.) znehodnotit složení komunálního odpadu z hlediska dalšího možného využití, ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného nakládání s odpadem. Chtěli bychom tímto požádat občany, aby vždy používali, skladovali a odstraňovali rizikové materiály a výrobky při dodržování následujících zásad: - odděleně skladovat potraviny a domácí chemikálie - nemíchat zbytky domácích chemikálií - neodstraňovat značení z obalů - předávat rizikové materiály na místa určená městem V České republice je problematice třídění a sběru nebezpečných odpadů věnována pozornost od roku 1998, kdy byla zákonem č. 125/97Sb., o odpadech uložena obcím povinnost zajistit pro občany místa pro odkládání nebezpečných složek. Marta Davídková pracoviště finanční a správy majetku města - poplatky

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin

Obec Nedrahovice. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 2015 v 20 hodin Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více