Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety)"

Transkript

1 Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 4 vyučovací hodiny (VH); možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková kategorie: střední škola Počet žáků: max. 30 Místo: ve třídě Pomůcky (pro každého žáka): - tablet se staženou aplikací Tárium: Reakce organických sloučenin - periodická soustava prvků Návaznost na RVP: chemie Cíle programu: - Žáci rozliší reaktanty v organické chemii ve smyslu činidla a substrátu. - Žáci popíší typy vazeb v organických sloučeninách a vysvětlí vliv charakteru vazeb na vlastnosti látek. - Žáci charakterizují organické reakce podle způsobu štěpení vazby (homolytické, heterolytické) a typu interagujících částic (elektrofilní, nukleofilní, radikálové). - Žáci klasifikují organické reakce (adice, eliminace, substituce, přesmyk). - Žáci používají označení reakcí (de)hydratace, (de)hydrogenace, halogenace. - Žáci aplikují znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech. Charakteristika aplikace: Aplikace se skládá ze čtyř kapitol: Reaktanty v organické chemii substrát a činidlo (1/2 VH) Typy reakcí podle způsobu štěpení vazby (1 VH) Typy reakcí podle přeměny substrátu (1 VH) Úvod do reakčních mechanizmů (1 2 VH) Látku lze probrat v uceleném bloku 3 4 vyučovacích hodin, příp. lze využít pouze vybrané úseky v jednotlivých vyučovacích hodinách. Součástí aplikace jsou názorné animace a řada úkolů na porozumění a procvičení probírané látky. Úkoly pro žáky jsou koncipovány tak, že žáci u nich odesílají návrh vlastního řešení, na základě čehož dostanou zpětnou vazbu informující o tom, zda úkol vyřešili správně či chybně. Tyto testy ověřují, jak žáci porozuměli látce probírané v příslušných dvou kapitolách a poskytují zpětnou vazbu, jak samotným žákům, tak učiteli. Při využívání aplikace je ve výuce důležitý výklad učitele. Učitel vystupuje jako průvodce aplikací poskytuje žákům doprovodný komentář k jednotlivým snímkům (jeho možné znění je naznačeno níže).

2 Průběh výuky: Žáci mohou s tabletem pracovat každý sám, příp. ve dvojicích. Učitel žáky instruuje, jak pracovat s tabletem. - Každý žák/dvojice žáků si zapne aplikaci. - Pokud je to nutné (např. u méně zkušených žáků) učitel předvede, jak zapnout aplikaci, otevřít příslušnou kapitolu, jakým pohybem lze přecházet mezi snímky apod. Když aplikace spadne, je třeba ji vypnout, event. vypnout tablet a pustit znovu. - Žáci postupují aplikací společně s učitelem. Postup aplikací řídí učitel žáci se v aplikaci sami nemohou dostat dále, než je učitelský tablet; (mohou se ale pohybovat zpět). - Při řešení úkolů nejde o rychlost, ale o správnost odpovědí. - Po označení zvolené možnosti je nutné odeslat výsledek ke kontrole (použít tlačítko vyhodnotit ) - Žáci mají u většiny úkolů dva pokusy na svoje odpovědi (netýká se kontrolních otázek ). Pokud neuspějí, zobrazí se jim následně správné řešení. - V aplikaci jsou použity následující typy úkolů: o Výběr právě jedné možnosti u položek označených abc a u překlikávacích položek o Výběr více správných možností u položek označených čtverečkem o Doplnění číslice/slova o Přesouvání objektů Zkrácený scénář výuky (členěný podle kapitol): 1. Reaktanty v organické chemii substrát a činidlo V úvodní kapitole se žáci seznámí s termíny substrát a činidlo. Klasifikována jsou činidla radikálová, nukleofilní a elektrofilní. 2. Typy reakcí podle způsobu štěpení vazby Ve druhé kapitole jsou představeny typy vazeb v organických sloučeninách (nepolární a polární kovalentní vazby). S pomocí animací je názorně ukázáno, jak charakter vazby ovlivňuje její štěpení (homolytické vs. heterolytické). Poté je zařazeno osm editovatelných testových otázek na zopakování učiva prvních dvou kapitol. 3. Typy reakcí podle přeměny substrátu Třetí kapitola se věnuje klasifikaci organických reakcí na adici, eliminaci, substituci a přesmyk. Poklepáním na vybraný název reakce v úvodním snímku ( menu ) dojde k přesměrování na příslušný výkladový snímek. Dále je možné vrátit se na úvodní menu kapitoly či zvolit ikonu pro procvičování všech čtyř typů reakcí. 4. Úvod do reakčních mechanizmů V poslední kapitole žáci postupným řešením úkolů odhalují typické reakce pro vybrané uhlovodíky (alkany, alkeny, areny) a jejich deriváty (halogenalkany a alkoholy, karbonylové sloučeniny). Žáci se tak naučí rozlišovat substituci radikálovou, adici elektrofilní, substituci elektrofilní, substituci nukleofilní a adici nukleofilní. V dalších úkolech žáci označí reakce jako hydrataci, hydrogenaci a halogenaci. Zjistí také, že chlorace může probíhat třemi odlišnými mechanizmy. Průběžně jsou v této kapitole zařazeny editovatelné kontrolní otázky. V závěru najdeme editovatelné testové otázky, které slouží k procvičení učiva ze třetí a čtvrté kapitoly.

3 Podrobné doporučené komentáře k jednotlivým snímkům aplikace: Poznámka: V textu jsou úkoly pro žáky označeny červeně, animace modře, kontrolní otázky (ve čtvrté kapitole) a testové otázky zeleně. 1. Reaktanty v organické chemii substrát a činidlo V úvodní kapitole se žáci seznámí s termíny substrát a činidlo. Klasifikována jsou činidla radikálová, nukleofilní a elektrofilní. Snímek 1: Učitel: Při chemických reakcí dochází obvykle ke vzájemnému působení dvou nebo více reaktantů. Mohou se označovat jako substrát a činidlo. Substrátem se rozumí organická látka, která v průběhu chemické reakce podléhá změnám. Z reagujících látek to bývá ta složitější. Jako činidlo se označuje výchozí látka, která reaguje s různými substráty stejným způsobem. Mívá jednodušší strukturu, často je anorganické povahy. V naznačené rovnici reakce vidíme, že substrátem je složitější organická látka alken, který reaguje s činidlem, kterým je voda. Reakce s vodou se nazývá hydratace. Produktem reakce je alkohol. Reakci je navíc nutné katalyzovat působením kyseliny. Snímek 2: Úkol pro žáky: Vyber vždy právě jednu správnou možnost. Řešení: Substrátem je alkan (methan), činidlem je chlor. Reakce s chlorem se nazývá chlorace. Snímek 3: Úkol pro žáky: Vyber vždy právě jednu správnou možnost. Řešení: Substrátem je karboxylová kyselina (kyselina octová), tj. CH3COOH, činidlem je hydroxid sodný, tj. NaOH. Tato reakce je reakcí kyseliny a zásady, vzniká při ní sůl a voda. Takové reakce nazýváme jako neutralizace. Snímek 4: Učitel: Činidla v organické chemii rozlišujeme radikálová, nukleofilní a elektrofilní. Poklepáním na vybraný obrázek se zobrazí podrobnosti k danému typu činidla: Radikálová činidla nesou nepárový elektron ten se značí tečkou. Jsou velmi reaktivní, protože obsahují atom, v jehož valenční vrstvě je místo stabilního elektronového oktetu lichý počet elektronů. Potřebný oktet může radikál získat několika způsoby, např. tak, že odtrhne atom s jedním vazebným elektronem jiné molekule a vytvoří tím nový radikál. Nukleofilními činidly jsou anionty nebo neutrální molekuly nesoucí volný elektronový pár. Fungují tedy jako donory elektronů. Elektrofilními činidly jsou kationty nebo neutrální molekuly s nedostatkem elektronů. Jsou ochotnými akceptory elektronů. Snímek 5: Úkol pro žáky: Rozhodni, o jaký typ činidla se jedná. Řešení: SO3H+ elektrofilní, Br radikálové, CNnukleofilní, elektrofilní, CH3 radikálové, H2O nukleofilní, Br+ elektrofilní, CH3NH2 nukleofilní.

4 2. Typy reakcí podle způsobu štěpení vazby Ve druhé kapitole jsou představeny typy vazeb v organických sloučeninách (nepolární a polární kovalentní vazby). S pomocí animací je názorně ukázáno, jak charakter vazby ovlivňuje její štěpení (homolytické vs. heterolytické). Snímek 1: Učitel: Jak víte, soudržné síly, které působí mezi atomy či ionty v molekulách a krystalech nazýváme chemická vazba. Na tvorbě chemické vazby se podílejí valenční elektrony. Chemická vazba může být kovalentní jedná se o sdílení elektronů dvěma atomy, nebo iontová jde o přitahování kationtu a aniontu. Atomy jednotlivých prvků mají rozdílnou schopnost poutat k sobě elektrony tvořící chemickou vazbu. Tuto schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby vyjadřuje číselně elektronegativita (značí se χ). Hodnoty elektronegativity najdeme v chemických tabulkách. V závislosti na rozdílu elektronegativit vázaných prvků můžeme odhadovat posun v rozložení elektronů ve vazbě. Na základě toho rozlišujeme chemickou vazbu kovalentní a vazbu iontovou. V případě kovalentní vazby je rozdíl elektronegativit relativně malý ( χ <1,7), takže elektrony jsou sdíleny oběma vázanými atomy. Iontovou vazbu si lze představit tak, že rozdíl elektronegativit mezi dvěma vázanými atomy je již tak velký ( χ >1,7) že oba elektrony vazby patří elektronegativnějšímu atomu, který tudíž získává záporný náboj (stává se aniontem), zatímco elektropozitivní atom získává kladný náboj (stává se kationtem); na iontovou vazbu lze proto pohlížet spíše jako na elektrostatické přitahování opačně nabitých částic (kationtů a aniontů). Většina organických sloučenin je elektricky neutrální (nemají náboj), protože jsou tvořeny atomy poutanými kovalentními vazbami. U většiny organických reakcí tedy dochází ke změnám v kovalentních vazbách. Abychom pochopili, jak tyto reakce probíhají, pojďme si zopakovat poznatky o kovalentních vazbách. Snímek 2: Učitel: V případě kovalentní vazby ovlivňuje rozdíl elektronegativit vázaných prvků rozložení elektronové hustoty vazebného elektronového páru. U nepolární vazby jsou elektrony ve vazbě rovnoměrně rozloženy mezi oběma vázanými atomy. Tyto atomy mají srovnatelnou hodnotu elektronegativity ( χ <0,4); jedná se např. o vazbu mezi atomy téhož prvku H H, C C, ale i vazba C H je nepolární. U polární vazby elektronová hustota není rozložena rovnoměrně dochází k polarizaci vazby. Elektrony jsou více přitahovány na stranu atomu s větší elektronegativitou, na kterém se vytváří částečný záporný náboj. Naopak na atomu s nižší hodnotou elektronegativity se vytváří částečný kladný náboj (0,4< χ <1,7); např. Hδ+ Clδ-, Cδ+ Brδ-. Snímek 3: Úkol pro žáky: Urči typy vazeb v daných látkách. (K řešení úkolu žáci použijí periodickou soustavu prvků.) Řešení: CH4 nepolární, CCl4 polární, CH3CH3 nepolární, CH3OH nepolární i polární, NH3 polární, NaCl iontová, Cl2 nepolární. Snímek 4: Učitel: Při všech chemických reakcích dochází ke štěpení chemických vazeb v reagujících molekulách a tvorbě nových chemických vazeb v produktech. Reakce v organické chemii můžeme třídit podle řady kritérií, např. právě podle způsobu štěpení vazby u reaktantů. Způsob štěpení vazby závisí na rozdílu elektronegativity vázaných prvků. Interaktivní animace: Sami si vyzkoušejte posouváním prstem po ose, jak se mění elektronová hustota při změně rozdílu elektronegativit mezi vázanými atomy. Jak si myslíte, že se bude štěpit nepolární kovalentní vazba? Jak se bude pravděpodobně štěpit polární kovalentní vazba?

5 Učitel: Obecně existují dva základní způsoby, kterými se může štěpit kovalentní vazba buď se štěpí elektronově symetricky (tzv. homolyticky) nebo nesymetricky (tzv. heterolyticky). Podle toho se dle způsobu štěpení vazeb (u reaktantů) chemické reakce dělí na homolytické a heterolytické. Snímek 5: Úkoly pro žáky: Doplň vhodné slovo. Vyber správnou odpověď. Řešení/Učitel: Homolytické reakce bývají často označovány jako reakce radikálové. Při těchto reakcích dochází k homolýze vazby, tj. symetrickému štěpení vazebného elektronového páru a vzniku reaktivních částic s nepárovým elektronem, tzn. že vznikají radikály. Homolytické štěpení vazby je pravděpodobnější mezi atomy prvků se stejnou či velmi podobnou hodnotou elektronegativity, tj. u atomů vázaných nepolární vazbou. Radikálové reakce nejsou tak běžné jako reakce, při kterých se vazba štěpí heterolyticky, nicméně v organické chemii mají důležité místo, a to zejména v některých průmyslových výrobách a při biologických přeměnách. Uvedená obecná rovnice naznačuje homolytické štěpení vazby a vznik radikálů. Všimněte si, že pro znázornění posunu jednoho elektronu v homolytické reakci používáme pološipku ve tvaru rybářského háčku. Snímek 6: Animace: K homolýze dochází např. při štěpení molekuly chloru, Cl 2. Ozářením molekuly chloru elektromagnetickým zářením vhodné vlnové délky dochází k symetrickému štěpení vazby mezi atomy chloru za vzniku dvou volných atomů chloru. Všimněte si, že volné atomy chloru jsou zároveň jednoatomovými radikály. Snímek 7: Úkoly pro žáky: Doplň vhodné slovo. Vyber správnou odpověď. Řešení/Učitel: Při heterolýze neboli nesymetrickém štěpení vazby, dochází k přesunu celého elektronového páru k jednomu z vazebných partnerů. Vznikající částice obvykle nesou elektrický náboj, tzn. že vznikají ionty. Při heterolytickém štěpení vazby zůstává elektronový pár na tom z vázaných atomů, který má vyšší hodnotu elektronegativity. Z tohoto atomu se tudíž stává anion. Naopak z atomu s nižší hodnotou elektronegativity se stane kation. Heterolytické štěpení vazby je pravděpodobnější atomů s větším rozdílem elektronegativity, tj. u atomu vázaných polární vazbou. Uvedená obecná rovnice naznačuje přesun elektronového páru při heterolytickém štěpení vazby a vznik iontů. Všimněte si, že posun dvou elektronů (tj. celého elektronového páru) naznačujeme úplnou šipkou. Snímek 8: Animace: V molekule daného halogenderivátu (halogenalkanu) je elektronegativnější atom bromu vázán s uhlíkovým atomem, na kterém je částečný kladný náboj. Vazba je v důsledku rozdílu elektronegativit bromu a uhlíku polarizovaná. Protože má brom vyšší hodnotu elektronegativity, při heterolytickém štěpení se na tento atom přesune celý vazebný elektronový pár a z bromu se tak stane bromidový anion. Odštěpením bromidového aniontu se z molekuly halogenderivátu vytváří karboniový kation (karbokation). Snímek 9: Úkol pro žáky: Přetažením doplň na správná místa příslušné reaktanty a produkty. Snímky 10 14: Editovatelný test pro zopakování učiva prvních dvou kapitol. Řešení: Snímek 10: Substrátem v uvedené reakci je alken (ethen, ethylen). Snímek 11: O reakci neplatí: Produkty reakce jsou alkohol a nasycené uhlovodíky. Snímek 12: Vlevo: Typickým znakem radikálu je přítomnost nepárového elektronu. Vpravo: Heterolytickým štěpením vazby vznikají ionty. Snímek 13: Vlevo: Heterolytické štěpení. Vpravo: Molekula NH 3 je činidlem nukleofilním. Snímek 14: Vlevo: Elektrofilem je kladně nabitý reaktant. Vpravo: Kation H 3 O + se bude chovat jako elektrofil.

6 3. Typy reakcí podle přeměny substrátu Třetí kapitola se věnuje klasifikaci organických reakcí na adici, eliminaci, substituci a přesmyk. Úvodní snímek ( menu ) k třetí kapitole. Učitel: Nyní se podíváme na základní typy reakcí, ke kterým dochází u organických sloučenin. Podle charakteru přeměny substrátu rozlišujeme čtyři typy reakcí, jimiž jsou: substituce, adice, eliminace a přesmyk. Na schématu je znázorněn přehled čtyř základních typů reakcí. Všimněte si, že výchozí organickou sloučeninou (substrátem) je jedna molekula (but-1-en), zatímco produkty reakcí se liší na základě odlišných reakčních podmínek (teplota, katalyzátor, činidlo apod.). Reakční podmínky ovlivňují průběh chemické reakce a vznik příslušného produktu, event. produktů. Poklepáním na vybraný název reakce dojde k přesměrování na příslušný výkladový snímek. Dále je možné vrátit se na úvodní menu kapitoly či zvolit ikonu pro procvičování všech čtyř typů reakcí. Snímek substituce: Úkol pro žáky: Označ správnou odpověď. Učitel/Řešení: Substituční reakce probíhá tehdy, když si dva reaktanty vymění své části za vzniku dvou nových produktů. Při substituce nedochází ke změnám v násobnosti vazeb u reaktantů ani u produktů. Uvedeným příkladem substituce je reakce but-1-enu (alkenu) s chlorem za teploty 400 C. Při této reakci dochází k výměně jednoho atomu vodíku v molekule alkenu za atom chloru. Násobnost vazeb zůstává beze změny. (Pozn: Za teploty nižší než 400 C by přednostně docházelo k adici chloru na násobnou vazbu.) Poklepáním na obrázek vpravo dole návrat k menu. Snímek adice: Úkol pro žáky: Označ správnou odpověď. Učitel/Řešení: Jako adiční reakce se označují takové reakce, při nichž se dva reaktanty spojí dohromady za vzniku jediného nového produktu. Adice probíhá u substrátů s alespoň jednou násobnou vazbou. Adicí činidla dochází k tomu, že se substrát úplně nebo částečně nasytí z trojné vazby vzniká vazba dvojná a ze dvojné jednoduchá. V průběhu adičních reakcí se tedy mění násobnost vazeb. Jako příklad adice je zde uvedena reakce but-1-enu (alkenu) s chlorovodíkem. Chlorovodík se aduje na alken tak, že jeho elektropozitivní část (H+) se naváže na ten uhlík dvojné vazby, který nese více vodíků (platí zde tzv. Markovnikovo pravidlo). Elektronegativní část činidla (Cl-) se naváže na uhlík dvojné vazby, který nese méně atomů vodíku. Při adicích dochází k nasycení vazby v molekule substrátu z nenasyceného alkenu tak v tomto případě vzniká nasycený halogenalkan (2-chlorbutan). Poklepáním na obrázek vpravo dole návrat k menu. Snímek eliminace: Úkol pro žáky: Označ správnou odpověď. Učitel/Řešení: Eliminační reakce jsou v určitém smyslu opakem reakcí adičních. Jsou to reakce, při kterých se reaktant štěpí na dva produkty v molekule substrátu vzniká násobná vazba (nebo se zvyšuje její násobnost), současně se uvolňuje molekula jednoduché (většinou anorganické) látky. Při eliminacích tedy dochází ke změně násobnosti vazeb. Uvedeným příkladem je eliminace but-1-enu (alkenu, tj. uhlovodíku s jednou dvojnou vazbou), při níž se odštěpí molekula vodíku (H2) a vzniká buta-1,3-dien (tj. uhlovodík se dvěma dvojnými vazbami) produkt má vyšší stupeň nenasycenosti, než substrát. Reakci, při níž dochází k oštěpení molekuly vodíku nazýváme jako dehydrogenaci. Poklepáním na obrázek vpravo dole návrat k menu. Snímek přesmyk: Úkol pro žáky: Doplň správné číslice. Učitel/Řešení: Přesmyk je reakce, při které v molekule reaktantu dochází k přeskupení vazeb a atomů a vzniká izomerní produkt. Na příkladu přesmyku but-1-enu na jeho konstituční izomer but-2-en působením kyselého katalyzátoru je vidět, že reaktant i produkt mají stejný

7 sumární vzorec C4H8, ale liší se strukturními vzorci. Poklepáním na obrázek vpravo dole návrat k menu. Snímky procvičování: Úkol pro žáky: Klasifikuj reakci z obrázku jako substituci, adici, eliminaci či přesmyk. Řešení: Snímek 1: Adice (halogenace bromace). Snímek 2: Substituce. Snímek 3: Eliminace (dehydrogenace). Snímek 4: Přesmyk. Snímek 5: Eliminace (dehydratace). Snímek 6: Adice. Snímek 7: Přesmyk. Snímek 8: Substituce (nitrace).

8 4. Úvod do reakčních mechanizmů Čtvrtá kapitola je postavená na vědomostech z předcházejících kapitol. Na začátku hodiny je proto vhodné alespoň stručně zopakovat důležité pojmy: substrát, činidlo radikálové, nukleofilní, elektrofilní, vazba nepolární, polární, iontová, adice, eliminace, substituce, přesmyk apod. Obsah této kapitoly není zaměřen na podrobný popis reakčních mechanizmů, pouze naznačuje rozdílnou reaktivitu vybraných skupin organických sloučenin v závislosti na jejich struktuře (zejména na typu vazby, kterou obsahují). Žáci postupným řešením úkolů odhalují typické reakce pro vybrané uhlovodíky (alkany, alkeny, areny) a jejich deriváty (halogenalkany a alkoholy, karbonylové sloučeniny) a naučí se tak rozlišovat substituci radikálovou, nukleofilní a elektrofilní a dále adici elektrofilní a nukleofilní. V dalších úkolech žáci označí reakce jako hydrataci, hydrogenaci a halogenaci. Žáci také zjistí také, že chlorace může probíhat třemi odlišnými mechanizmy. Podrobné reakční mechanizmy může učitel případně žákům doplnit pomocí klasických výukových metod. Snímek 1: Učitel: Nejprve si vysvětleme, jaký je rozdíl mezi chemickou rovnicí a reakčním mechanizmem. Chemická rovnice představuje souhrnný, vyčíslený zápis chemické reakce. Na levé straně uvádí reaktanty, na pravé straně (za šipkou) uvádí produkty reakce. Naproti tomu reakční mechanizmus přesně a podrobně popisuje průběh chemické reakce, co se děje v každém kroku reakční přeměny. Uvádí reaktanty, produkty a navíc i meziprodukty reakce. Popisuje, které vazby a v jakém pořadí se štěpí, které vazby a v jakém pořadí se tvoří, podává informace o mezistupních reakce a různých přechodových stavech. Úplný mechanizmus musí vysvětlit použití všech reaktantů, vznik všech produktů a relativní zastoupení každého z nich. Znalost mechanizmu reakce umožňuje v praxi vytvářet takové reakční podmínky, aby bylo dosaženo velkého výtěžku žádaného produktu reakce, a naopak se v maximální míře zamezilo tvorbě vedlejších nežádoucích látek. Na snímku je ukázán rozdíl mezi chemickou rovnicí adice bromovodíku na ethen a reakčním mechanizmem téže reakce. Snímek 2: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Alkany jsou poměrně málo reaktivní uhlovodíky, které obsahují vazby C C a C H, tedy jednoduché, kovalentní nepolární vazby. Snímek 3: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Typická reakce pro alkany (s ohledem na to, že obsahují v molekule pouze jednoduché vazby) je substituce. Nepolární vazby v alkanech se štěpí převážně homolyticky po ataku reaktivním radikálem, (který nese nepárový elektron). Reakci typickou pro alkany proto označujeme jako radikálovou substituci. Příkladem radikálové substituce alkanů je chlorace methanu. Ze zápisu reakce chlorace methanu (tj. reakce methanu s chlorem při působení UV záření, event. při zahřátí) je vidět, že při této reakci dochází k výměně (substituci) atomu vodíku za atom chloru a vzniká halogenalkan (chlormethan). Jako vedlejší produkt vzniká chlorovodík. Mechanizmus podrobně popisující průběh reakce a objasňující vznik více různých produktů reakce je mnohem složitější než uvedené schéma reakce. Žáci se s ním seznámí při výkladu u alkanů. Snímek 4: Kontrolní otázka: Pro alkany (tj. uhlovodíky s jednoduchými, nepolárními vazbami) je typickou reakcí substituce radikálová (SR). Snímek 5: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Halogenalkany a alkoholy jsou sloučeniny, které obsahují v molekule jednoduché vazby. V jejich molekulách nacházíme polární vazbu C X, resp. C OH.

9 V důsledku vyšší elektronegativity atomu halogenu (resp. kyslíku) dochází k posunu vazebného elektronového páru a polarizaci vazby. Na atomu uhlíku se tím vytváří částečný kladný náboj. Snímek 6: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Typická reakce pro halogenalkany/alkoholy (s ohledem na to, že obsahují v molekule pouze jednoduché vazby) je substituce. Polární vazba se při reakci štěpí heterolyticky. Částečný kladný náboj na atomu uhlíku v halogenalkanu/alkoholu je atakován nukleofilní částí činidla. Typickou reakcí je proto substituce nukleofilní. Příkladem je naznačená reakce halogenalkanu (bromethanu) s hydroxidem draselným. (Dochází k výměně nukleofilních částí molekul: Br- za OH-). Snímek 7: Kontrolní otázka: Pro halogenalkany a alkoholy (tj. deriváty uhlovodíků s jednoduchými, polárními vazbami) je typickou reakcí substituce nukleofilní (SN). Snímek 8: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Areny neboli aromatické uhlovodíky jsou stálé sloučeniny s aromatickým charakterem. Jedná se o cyklické sloučeniny s elektronově bohatými konjugovanými vazbami, které jsou delokalizovány nad a pod kruhem. Snímek 9: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Vzhledem k tomu, že je při reakcích arenů preferováno zachování jejich stálého aromatického charakteru, typickou reakcí jsou substituce. elektrony arenů jsou snadno přístupné elektrofilním činidlům. Typickou reakcí pro areny je proto elektrofilní substituce, při níž dochází k výměně elektrofilní části činidla s H+ na aromatickém jádře. Uvedeným příkladem substituce elektrofilní je nitrace benzenu, tj. reakce benzenu s nitrační směsí, kterou tvoří kyselina dusičná (poskytuje elektrofil ) a kyselina sírová (funguje jako katalyzátor reakce). Při reakci vzniká nitrobenzen a jako vedlejší produkt voda. Snímek 10: Kontrolní otázka: Pro areny (tj. uhlovodíky se stálým, elektronově bohatým aromatickým jádrem) je typickou reakcí substituce elektrofilní (SE). Snímek 11: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které obsahují jednu dvojnou vazbu C=C. Jsou reaktivnější než alkany a to proto, že mají podstatně větší elektronovou hustotu, než je ve vazbách jednoduchých (ve dvojné vazbě jsou navíc dva elektrony oproti vazbě jednoduché). Navíc elektrony dvojné vazby tzv. vazba leží mimo spojnici jader a jsou tudíž lépe přístupné činidlu (nejsou skryté mezi jádry jako elektrony jednoduché vazby ). Snímek 12: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Alkeny obsahují jednu dvojnou vazbu. Typickou reakcí je pro ně proto adice. Elektronově bohatá dvojná vazba alkenů je dobře přístupná elektrofilním činidlům. Typickou reakcí pro alkany je tedy elektrofilní adice, která je zahájena napadením elektrofilu elektrony vazby. Na obrázku je naznačeno schéma elektrofilní adice halogenovodíku (např. bromovodíku) na nenasycený alken (ethen), při němž vzniká nasycený halogenalkan (např. bromethan). Snímek 13: Kontrolní otázka: Pro alkeny (tj. uhlovodíky s jednou elektronově bohatou dvojnou vazbou) je typickou reakcí adice elektrofilní (AE). Snímek 14: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: Karbonylové sloučeniny (tj. aldehydy a ketony) obsahují funkční skupinu C=O. Ta, jak je vidět, je tvořena dvojnou vazbou a je polární na uhlíku se vytváří částečný kladný náboj (v důsledku vyšší hodnoty elektronegativity kyslíku, který k sobě více přitahuje elektrony vazby).

10 Snímek 15: Úkol pro žáky: Označ správné odpovědi. Řešení: S ohledem na přítomnost násobné vazby ve funkční skupině karbonylových sloučenin je jejich typickou reakcí adice. Protože atom uhlíku karbonylové skupiny nese částečný kladný náboj, je nejprve atakován nukleofilní částí činidla. Reakci typickou pro karbonylové sloučeniny nazýváme adice nukleofilní. Na schématu je naznačena nukleofilní adice kyanovodíku na aldehyd (ethanal). Reakcí aldehydů (příp. ketonů) s HCN vznikají tzv. kyanhydriny. Snímek 16: Kontrolní otázka: Pro aldehydy a ketony (tj. deriváty uhlovodíků s funkční skupinou tvořenou dvojnou, polární vazbou) je typickou reakcí adice nukleofilní (A N ). Snímek 17: Učitel: Podle použitého činidla můžeme organické reakce nazývat jako hydratace, hydrogenace, halogenace apod. Úkol pro žáky: Přetažením doplň vhodné označení adiční reakce. Řešení: Všechny tři uvedené reakce mají stejný substrát, jímž je ethen. Ve všech třech případech dochází ke stejnému typu reakce k adici činidla na dvojnou vazbu. Reakce se však liší použitím odlišných činidel. Adici vodíku nazýváme jako hydrogenace. Reakci s halogenem (může jít o adici či substituci) nazýváme jako halogenace (reakce s chlorem je chlorace, s bromem bromace apod.). Adici vody nazýváme jako hydratace. Snímek 18: Učitel: V uvedených reakcích je použito stejné činidlo chlor jedná se tedy ve všech případech o chlorace. Reakce se však liší použitým substrátem a reakčními podmínkami (použitím katalyzátoru apod.). Na základě toho reakce probíhají odlišnými mechanizmy. Úkol pro žáky: U každé z chlorací upřesni, o jaký typ reakce se jedná. Řešení: Chlorace benzenu je substituce elektrofilní (týká se přímo benzenového jádra). Chlorace toluenu je substituce radikálová (týká se postranního řetězce). Chlorace cyklohexenu je adice elektrofilní. Snímky 19 26: Editovatelný test pro zopakování učiva ze třetí a čtvrté kapitoly. Řešení: Snímek 19: O adici platí: Během této reakce se zvyšuje nasycenost. Snímek 20: O reakci z obrázku neplatí tvrzení: Dochází k přesunu atomu kyslíku. Snímek 21: Rovnice na obrázku popisují nejprve adici, poté přesmyk. Snímek 22: Reakce na obrázku bude mít elektrofilní průběh. Snímek 23: Pro uvedenou reakci neplatí tvrzení: Substrátem je alkan. Snímek 24: Rovnice popisuje substituci. Snímek 25: Reaktivní částici s nepárovým elektronem nazýváme radikál. Snímek 26: O uvedené reakci neplatí tvrzení: Reaktant a produkt jsou konstitučními izomery.

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

18. Reakce v organické chemii

18. Reakce v organické chemii 1) homolýza, heterolýza 2) substituce, adice, eliminace, přesmyk 3) popis mechanismů hlavních typů reakcí (S R, A E, A R ) 4) příklady 18. Reakce v organické chemii 1) Homolýza, heterolýza KLASIFIKACE

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Reakce a reakční mechanismy v organické chemii Lucie Szüčová Osnova: homolytické a heterolytické

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Reakce a činidla v organické chemii I v organické chemii platí, že reakce je děj při němž dochází ke změně složení a vlastností látek. Při reakcích

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Aromacké uhlovodíky reakce

Aromacké uhlovodíky reakce Aromacké uhlovodíky reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 20. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Reakce výroby nesubstuovaných

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Metodika pro učitele Chemická vazba pro ZŠ (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Chemická vazba pro ZŠ (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Chemická vazba pro ZŠ (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 vyučovací hodiny; možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková kategorie:

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA VY_32_INOVACE_03_3_07_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou CHEMICKÁ VAZBA Volné atomy v přírodě

Více

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 5. CHEMICKÉ REAKCE Je děj při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Produkty rekce mají jiné chemické

Více

Reakce v organické chemii

Reakce v organické chemii Reakce v organické chemii Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 25. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Základní typy reakcí organických

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3

Vlastnosti. Pozor! H 3 C CH 3 H CH 3 Alkeny Vlastnosti C n 2n obsahují dvojné vazby uhlíky v sp 2 hybridizaci násobná vazba vzniká překryvem 2p orbitalů obou atomů uhlíku nad a pod prostorem obsazeným vazbou aby k překryvu mohlo dojít, musí

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

Ch - Elektronegativita, chemická vazba Ch - Elektronegativita, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s využitím odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní

2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní 32 Polarita vazeb a reaktivita 2. Polarita vazeb, rezonance, indukční a mezomerní efekty ktetové pravidlo je užitečné pro prvky druhé periody (,, ) a halogeny. Formální náboj atomu určíme jako rozdíl počtu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k semináři z organické chemie /SA Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k procvičení 1. Které monochlorované deriváty vzniknou při radikálové chloraci následující sloučeniny. Který z nich

Více

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Více

Halogenderiváty. Halogenderiváty

Halogenderiváty. Halogenderiváty Názvosloví Halogeny jsou v názvu vždy v předponě. Trichlormethan mátriviálnínázev CHLOROFORM Podle připojení halogenu je dělíme na primární sekundární a terciární Br Vazba mezi uhlíkem a halogenem je polarizovaná

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m. 2.3 CHEMICKÁ VAZBA Spojováním dvou a více atomů vznikají molekuly. Jestliže dochází ke spojování výhradně atomů téhož chemického prvku, pak se jedná o molekuly daného prvku (vodíku H 2, dusíku N 2, ozonu

Více

Radikály jsou zároveň velmi reaktivní - stabilních radikálů, které lze izolovat a skladovat, není příliš mnoho.

Radikály jsou zároveň velmi reaktivní - stabilních radikálů, které lze izolovat a skladovat, není příliš mnoho. Radikálové reakce se odlišují od reakcí, se kterými jsme se dosud setkali. Při zápisu mechanismů nebudeme přesunovat elektronové páry, ale pouze jeden elektron. To se mimojiné projeví na způsobu, jak takové

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

Typy vzorců v organické chemii

Typy vzorců v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Typy vzorců v organické chemii Zápis

Více

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E

Obsah. 2. Mechanismus a syntetické využití nejdůležitějších organických reakcí 31 2.1. Adiční reakce 31 2.1.1. Elektrofilní adice (A E Obsah 1. Typy reakcí, reakčních komponent a jejich roztřídění 6 1.1. Formální kritérium pro klasifikaci reakcí 6 1.2. Typy reakčních komponent a způsob jejich vzniku jako další kriterium pro klasifikaci

Více

Chemie - Sexta, 2. ročník

Chemie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem se liší? 4) Vyber správné

Více

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ R X, Ar - X Obsahují ve svých molekulách vazbu uhlík-halogen (C-X) -I > +M Například : chlormethan, methylchlorid trichlormethan, chloroform trijodmethan, jodoform chlorid uhličitý,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH.

Úvod Obecný vzorec alkoholů je R-OH. Alkoholy a fenoly Úvod becný vzorec alkoholů je R-. Názvosloví alkoholů a fenolů Běžná jména alkoholů se odvozují od alifatického zbytku připojeného k hydroxylové skupině, ke kterému se přidá slovo alkohol.

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

Obsah Chemická reakce... 2 PL: Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž

Více

Klasifikace chem. reakcí

Klasifikace chem. reakcí Chemické reakce Chemické reakce Chemická reakce spočívá ve vzájemné interakci základních stavebních částic výchozích látek (atomů, molekul, iontů), vedoucí ke spojování, oddělování či přeskupování atomových

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Procvičování uhlovodíky pracovní list

Procvičování uhlovodíky pracovní list Procvičování uhlovodíky pracovní list 1. Uvedené uhlovodíky roztřiďte do pěti skupin. Uveďte vzorce příslušných uhlovodíků: Přiřaďte: ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLOALKANY naftalen okten butyn butan benzen

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané

Více

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními principy hmotnostní spektrometrie a v žádném případě nezahrnuje

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Ivana K. Značka: H. El. konfigurace: 1s 2. Elektronegativita: 2,2. 3 Izotopy:

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Ivana K. Značka: H. El. konfigurace: 1s 2. Elektronegativita: 2,2. 3 Izotopy: Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Ivana K. Značka: H El. konfigurace: 1s 2 Elektronegativita: 2,2 3 Izotopy: Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku. Jádra

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři...

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... ORGANICKÁ CEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Vyučující na semináři... Počet bodů v části A:... Počet bodů v části B:... Počet bodů celkem:...

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118 Chemická vazba Většina atomů má tendenci se spojovat do větších celků (molekul), v nichž jsou vzájemně vázané chemickou vazbou. Chemická vazba je

Více

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku, kromě samotného uhlíku a některých jednoduchých sloučenin uhlíku, jako jsou CO, CO 2, H 2 CO 3, uhlčitanů, hydrogenuhličitanů a karbidů, které

Více

Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny více než 120 o 120 o C O C C d + d - C O C sp 2 C sp 2 R C O H R 1 C O R 2 1.aldehydy, ketony Nu E R C O R C O 2. karboxylové kyseliny a funkční deriváty O H 3. deriváty kys. uhličité

Více

Přílohy. NÁZEV: Molekulární modely ve výuce organické chemie na gymnáziu. AUTOR: Milan Marek. KATEDRA: Katedra chemie a didaktiky chemie

Přílohy. NÁZEV: Molekulární modely ve výuce organické chemie na gymnáziu. AUTOR: Milan Marek. KATEDRA: Katedra chemie a didaktiky chemie NÁZEV: Molekulární modely ve výuce organické chemie na gymnáziu AUTOR: Milan Marek KATEDRA: Katedra chemie a didaktiky chemie Přílohy Příloha 1 Přehled vzorců a modelů Příloha 2 Nástěnné transparenty modelů

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar

Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar. Elektrofilní aromatická substituce S E Ar Substituce na aromatickém jádře S E Ar, S N Ar Už jsme viděli příklady benzenových jader, které jsou substituované ruznými skupinami, např. halogeny, hydroxy skupinou apod. Ukážeme si tedy, jak se tyto

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

Opakování učiva organické chemie Smart Board

Opakování učiva organické chemie Smart Board Opakování učiva organické chemie Smart Board VY_52_INOVACE_200 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie ročník: 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

Učební osnovy předmětu. Chemie

Učební osnovy předmětu. Chemie Gymnázium Rokycany (2. ročník) Učební osnovy předmětu Chemie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda vzdělávacího oboru Chemie. Je určen žákům prvního

Více

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů.

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů. eakce alkanů 75 5. eakce alkanů Alkany poskytují především radikálové reakce (často probíhající řetězovým mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: alogenace pomocí X 2 ; bromaci lze

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton varianta A řešení (správné odpovědi jsou podtrženy) 1. Jeden elementární záporný náboj 1,602.10-19 C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton 2. Sodný kation Na + vznikne, jestliže atom

Více

Řešené příklady k procvičení

Řešené příklady k procvičení Řešené příklady k procvičení 1. Nakreslete strukturní vzorce všech následujících látek a označte, které jsou chirální nebo jsou mezosloučeninami. cischlorcyklohexanol transchlorcyklohexanol cischlorcyklohexanol

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop ATOM základní stavební částice všech hmotných těles jádro 100 000x menší než atom působí jaderné síly p + n 0 [1] e - stejný počet protonů a elektronů

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

Chemie NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2017

Chemie NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY BŘEZNA 2017 NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Chemie T BŘEZNA 2017 D : 4. BŘEZNA 2017 : 212 : 30 M. M. : 29,0 : 26,7 M. : 8,8 % S : -9,7 M. : -4,3 : 14,7 Zopakujte si základní informace ke zkoušce: n Test obsahuje 30 úloh.

Více

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)...

ORGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)... RGANICKÁ CHEMIE I pro bakalářský stud. program (Varianta A) Jméno a příjmení... Datum... Kroužek/Fakulta.../... Zápočet udělil(a)... Počet bodů v části A:... Počet bodů v části B:... Počet bodů celkem:...

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

Základní chemické pojmy

Základní chemické pojmy MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní

Více

Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2

Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2 Název: Deriváty uhlovodíků II S N 1, S N 2 Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický celek:

Více