Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin Centrum volného asu FANTÁZIE eská asociace Sport pro všechny oddíl Junáka Brno...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin... 3. Centrum volného asu FANTÁZIE... 4. eská asociace Sport pro všechny... 7. 43. oddíl Junáka Brno..."

Transkript

1

2

3 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin Centrum volného asu FANTÁZIE eská asociace Sport pro všechny oddíl Junáka Brno Ob anské sdružení d tí a dosp lých Klubí ko Ob anské sdružení Poj te si hrát Ob anské sdružení Slatina d tem Pionýrská skupina Letka PTO Poutníci Sbor dobrovolných hasi Slatina SK Slatina Soukromá základní um lecká škola - Lídl Music Základní škola a mate ská škola Brno Jihomoravské nám stí Základní škola Brno, P emyslovo nám stí Organizace jsou azeny abecedn.

4 sál staré radnice P emyslovo nám stí Brno-Slatina kulturní innost pohádky, divadelní hry, spole enské akce Po ádáme: kulturní spole enské akce d tské maškarní plesy, Mikulášské nadílky a podobn... Hrajeme: pohádky pro d ti divadelní hry pro dosp lé Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin byl založen v roce V sou asnosti zajiš uje celoro n pravidelné kulturní akce nejen pro slatinskou ve ejnost. Zkoušky probíhají každé pond lí a tvrtek (mimo m síce ervenec a srpen) od do hod. v sále staré slatinské radnice. Zájemci o lenství se mohou p ihlásit každé pond lí v hodin na výše uvedené adrese. Bližší informace na:

5 Centrum volného asu FANTÁZIE, pobo ka JUNIOR - Domu d tí a mládeže, Brno, zahájilo svoji innost ve Slatin 21. listopadu Díky stovkám hodin dobrovolné práce a nadšení stálých i externích pracovník Fantázie se postupn z p vodního objektu staršího rodinného domku s dvorkem a zahradou stalo p íjemné tvo ivé místo pro volný as, ve kterém mohou aktivn trávit sv j volný as malí i velcí Slati áci. FANTÁZIE svou inností podporuje aktivní využití volného asu, je centrem zájmové výchovy a vzd lání, ctí eské tradice, podporuje nezastupitelnou funkci rodiny, dostupnými formami propaguje zásady trvale udržitelného života, rozvíjí a posiluje osvojování životních kompetencí d tí - u ení pro život". To vše se d je v p átelské a tvo ivé atmosfé e díky kolektivu 41 interních a externích vedoucích CV. P ij te se p esv d it!

6 Ve školním roce 2008 / 2009 p ipravujeme: ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY (od do ) PRO P EDŠKOLÁKY: výtvarka, výtvarka s angli tinou, keramika, cvi ení Stonožka, flétna PRO D TI 6-10 LET: výtvarka, keramika, angli tina, flétna, kytara, cvi ení Stonožka, florbal, aerobic, rukod lné Šikovné tlapky, deskové hry PRO D TI LET: výtvarka, keramika, angli tina, další jazyky dle poptávky, flétna, kytara, florbal, aerobic, rukod lné Šikovné ko ky, plastikoví modelá i, Dra í doup, Warzone, capoeira, to ení na kruhu PRO MLÁDEŽ A DOSP LÉ: keramika, angli tina, anglická konverzace, ruština, další jazyky dle poptávky, Warzone, kytara, florbal, aerobic, power joga, fitball a bodyforming, capoeira, to ení na kruhu, keramika pro rodi e s d tmi Zápis se koná od 15. do 18. zá í 2008 od 9,00 do 18,00 na CV Fantázie Pro nové leny ZK nabízíme možnost platby pouze na m síc íjen a dle zájmu dít te následné uhrazení pololetní i ro ní platky ZK. TVO IVÉ DÍLNY ( íjen erven 2009) - keramika, to ení na kruhu, mozaika, smalt, vitráže Tiffany, modrotisk, práce sk ží, korálkování, práce se d evem, pletení pedigu, papírové nádoby, malování na hedvábí atd. FREE DÍLNY pravidelná nabídka aktivit pro p íležitostnou ú ast - náctiletých dle vlastního výb ru - odpolední i sobotní aktivity TVO IVÉ DÍLNY PRO MLÁDEŽ A DOSP LÉ páte ní i sobotní jednorázové aktivity

7 P ÍLEŽITOSTNÉ AKCE ( zá í erven 2009) Aktuální informace o více než 80 každoro n p ipravovaných akcích pro malé i velké najdete na výv skách a Slatinských aktualitách. TÁBORY P ÍM STSKÉ TÁBORY v dob podzimních, jarních a letních prázdnin - pro d ti 6-12 let POBYTOVÉ TÁBORY PRO RODI E S D TMI - tábor na kolech Ští í d l, Chorvatsko, Kutiny PRO D TI - tábor na kolech Ští í d l, stanový tábor Karolín, zimní s lyža ským výcvikem Aktuální informace o táborech najdete na výv skách a Slatinských aktualitách Kontakty: CV FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno tel: mobil: ,

8 eská asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemc m pestrý výb r ú inných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní t lesnou výchovu, cvi ení p edškolních d tí, cvi ení rodi s d tmi Krom svých len oslovuje ASPV širokou ve ejnost prost ednictvím hnutí Pohyb je život", zameného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v život moderního lov ka. V každém odboru ASPV, kde je v nována pozornost rozvíjení lenské základny, se vytvá ejí podmínky již pro cvi ení nejmenších d tí. Jeho základem je všestranné a postupné zat žování, p imené d tskému v ku s d razem na zdravotní p sobení. Cvi ení rodi, z ásti samostatné, d ti inspiruje a rozvíjí jejich touhu po vlastní zdatnosti. Na v kovou kategorii p edškolních d tí navazuje cvi ení žactva školního v ku. Všestrann zamené sportovní a t lovýchovné innosti p ispívají ke zdravému vývoji organismu dít te a nabízejí efektivní a zábavné prožití volného asu... Cvi ení oddílu: rodi e a d ti probíhá v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám stí vždy ve tvrtek od 17 do 18 hodin. Krom pohybových her a cvi ení na ná adí a s r zným ná iním po ádá náš oddíl mikulášské dovád ní, kuli kiádu, závod ní na kolob žkách a d tských kolech a sobotní podzimní nebo jarní výlety. Cvi ení je ur eno p edevším d tem ve v ku od 2 do 6 let v doprovodu jednoho z rodi. Cvi ení oddílu: mladší žákyn probíhá v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám stí vždy v pond lí od 18 do 19 hodin. Obsah cvi ení se více zamuje dle zájmu na tane ní formy, juniorský aerobik, pohybové hry a cvi ení na ná adí. Pokud se chcete se svými d tmi nau it n co nového, poznat nové kamarády, získat a udržet dobrou kondici a zárove se odreagovat od denních starostí, p ij te mezi nás! Kontakty: Jarmila Balejová, mobil: Marie Kone ná, mobil:

9 Cílem naší innosti je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a t lesných schopností tak, aby byli p ipraveni plnit povinnosti k sob samým, bližním (vlasti, obci), p írod a celému lidskému spole enství v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem sv tového skautského hnutí lordem Baden-Powellem. Skauting je ur en pro všechny d ti a mladé lidi, kte í se cht jí neustále nemu u it a pracovat na sob. Jsou dv základní v ci - dobrá parta a dobrá p íležitost. Jednak skupina lidí, p átel, kamarád, jednak p íležitost žít život dynamicky a smyslupln. Skauting je celosv tov nejv tší výchovné hnutí pro d ti a mladé lidi. Umož uje jim žít a d lat v ci spole n a staví p ed n p íležitosti, které jsou zárove zábavou a hrou, a zárove zp sobem, jak poznávat nové v ci. Skauting dává do života adu sociálních dovedností - schopnost mluvit p ed lidmi a schopnost naslouchat, být otev ený vi druhým, spolupracovat. Skauting u í um t se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, p evzít odpov dnost za to, co se se mnou a s mým životem d je. Ve skautingu se všichni u í hledat smysluplnost toho, co d lají, kam nasm rovat sv j život a pro. Skauting je p íležitost vstoupit do dosp losti jako lov k, který ví o svých kvalitách i o tom, pro nebýt sám, pro být sou ástí týmu. lov k, který ví, co chce, a aktivn jde za tím. Junácká organizace se d lí do skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného p ístupu k r zným v kovým kategoriím d tí. Jsou to: P edškolní d ti (v k 5 7let) Sv tlušky a vl ata (v k 7 11 let) Skauti a skautky (v k let) Rangers a rove i (v k nad 15 let) Program v každé skupin je vylad n tak, aby odpovídal p edstavám, zájm m a pot ebám daného v ku. Sv tlušky a vl ata, kte í jsou velmi hraví a teprv poznávají sv t kolem sebe, provází na jejich skautské cest vypráv ní o Brou cích i p íb h Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se u í týmové spolupráci ve skupin vrstevník, jsou podporování v rozvoji samostatnosi a odpov dnosti. Rove i a rangers si již v tšinou sv j program p ipravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlasní cestu životem. Náš oddíl byl založen v roce 1990 a v sou asné dob má 46 len. Jednotlivé družinky (skupinky cca 5-10 d tí) v našem oddíle jsou rozd lené podle v ku a pohlaví a schází se pravideln jendou týdn na sch zkách v klubovn v Orato i u kostela na Matlachov ulici. Sch zky jsou nejen plné her, ale d ti si také zábavnou formou procvi ují adu

10 dovedností a v domostí, sportují, vyrábí r zné výrobky a dárky. innost oddílu se však nesoust e uje jen do klubovny. V pr b hu roku (každý m síc) jezdíme na jedno i vícedenní výpravy do okolí Brna i do vzdálen jších míst, v dob jarních prázdnin jezdíme na hory. Vyvrcholením celoro ní innosti oddílu jsou trnáctidenní letní tábory, kde se zúro í zkušenosti získané b hem roku. V zá í po ádáme pro slatinské d ti Hravé odpoledne a ú astníme se humanitárních akcí Kyti kový den, Kapka atp. V oddíle mamé všechny školní v kové kategorie a od zá í bychom cht li rozjet družinku p edškolních d tí. P edpokládané termíny sch zek ve školním roce 2008/2009 P edškolní d ti st eda 15:30-17:00 kontakt: Klára Balášová - Lála, Sv tlušky úterý 16:00-17:30 Veronika Jahodová - Jah dka, Vl ata úterý 16:00-17:30 Petr Krištof - Kolco, Skautky st eda 17:00-19:00 Tereza Žá ková, Skauti úterý 17:30-19:30 Zden k Máca, Více se o oddíle m žete dozv d t na 43bo.wz.cz nebo na našich sch zkách, na které vás tímto srde n zveme. Za skautský slatinský oddíl Veronika Jahodová

11 KLUBÍ KO je ob anské sdružení d tí a dosp lých, hlavní motivací k jeho založení v roce 1998 bylo a stále je vytvá ení nám t a podmínek k aktivnímu a smysluplnému využívání volného asu celých rodin. Spole n aktivn strávený as i spole né zážitky d tí a jejich rodi vedou k posílení vazeb v rodin, která d ti nejvýznamn ji ovliv uje p i vytvá ení žeb í ku hodnot a v budování vztah. Naše innost je zamena p edevším na aktivity pro slatinskou ve ejnost. Hlavní náplní je organizování poznávacích, relaxa ních a sportovních akcí v pr b hu celého roku a letních tábor. Aktivn spolupracujeme s CV Fantázie p i zajiš ování organiza n náro ných akcí, podílíme se na realizaci jarní a podzimní burzy sportovních pot eb a oble ení. Na rok 2008/09 p ipravujeme: PRAVIDELNÁ INNOST PRO D TI A RODI E ( íjen 08 - erven 09): T LOVÝCHOVNÉ AKTIVITKY v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám. MYŠI KY - cvi ení pro maminky a d ti od 1 roku BLECHY - cvi ení pro rodi e a d ti od 2 let lektorky: Míša Cénková, Ivana Bílková VOLEJBAL PRO RODI E - páte ní podve erní aktivitku - vede Katka Vašáková KLUBOVÁ INNOST v prostorách CV Fantázie - hry a sout že, rukod lná innost p imená v ku d tí KO ÁTKA ( aktivitka 60 min.) KLUBÍ KO ( aktivitky 120 min.) KLUBÁCI ( aktivitky 120 min.) lektorky: Míša Cénková, Katka R ži ková, Marcela Kolá ková TERMÍNY aktivit budou (na základ dohod se ZŠ a CV ) zve ejn ny prost ednictvím leták a Slatinských aktualit

12 P ÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO SLATINSKOU VE EJNOST: JARNÍ A PODZIMNÍ BURZA sportovních pot eb a oble ení - íjen 08 / duben 09 TÁTA NA SOBOTU - p ldenní dobrodružství pro ta ky s d tmi - 1x m sí n POJ TE S NÁMI DO DIVADLA - 1x za 2 m síce ( LD Radost, DS Tetiny apod.) POSLEDNÍ ZVON NÍ - víkendová rozlu ka s prázdninami - zá í 2008 VÁNO NÍ PUN A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - prosinec 08 SPORTOVNÍ VÍKEND Bystré - leden 09 JARNÍ VÝLET do Bílovic - duben 09 JARNÍ AKTIVITKY - malování na chodníku, kolob žky apod. duben - erven 09 LETNÍ TÁBOR v Sebranicích - ervenec 09 TERMÍNY aktivit budou (na základ dohod se ZŠ a CV ) zve ejn ny prost ednictvím leták a Slatinských aktualit Kontakt: OS KLUBÍ KO Tilhonova Brno

13 Ob anské sdružení Poj te si hrát vzniklo a od této doby zašti uje a po ádá r zné kulturní a volno asové aktivity pro d ti a mládež. Ke své innosti využívá jednopatrovou budovu p istav nou ke kostelu v Brn -Slatin tzv. orato ". Mezi kulturní aktivity našeho sdružení pat í: Chrámový p vecký sbor - sbor dosp lých a student, Schola-hudební kroužek školních d tí pod vedením I. Sokolové, skupina Blue Šnek" tvo ená gymnazisty, zabývající se populární hudbou, a také divadelní skupina. Ve Slatin se rovn ž angažuje skupinka student, tvo ících nealkoholické diskotéky - tzv. Discozone". Dále sdružení po ádá p ednášky na r zná témata, výstavy, d tské dílny, divadla a fotografické sout že. Z volno asových aktivit nabízíme: letní tábor, zimní lyža ské pobyty, sportovní dny apod. Jedním z nejvýrazn jších subjekt, které pod naše sdružení spadá je hudební skupina Dejá vu, jež vytvá í a hraje hudbu v žánru vokálního folku. V rámci ob anského sdružení také podporujeme ministrantské výlety a pobyty, nabízíme možnost dozv d t se n co více o duchovních aktivitách v rámci slatinské farnosti (výuka náboženství, setkání mladých apod.). P edseda sdružení Jan Ku era

14 Ob anské sdružení Slatina d tem vzniklo v roce 1996 jako místn zamené ob anské sdružení s ambicí spojovat kulturu s pé í o životní prost edí a s pozitivním vlivem na mezilidské vztahy. Již z názvu vyplývá, že naší základní cílovou skupinou jsou d ti. Od ledna 2002 p ešla innost ob anského sdružení Slatina d tem k ZŠ Jihomoravské nám stí 2. Ve své nové podob ob anské sdružení podporuje p edevším sportovní a volno asové aktivity slatinských d tí. Naše akce: výlety pro d ti i dosp lé do Laa výlety pro d ti i dosp lé do r zných míst v eské republice jednodenní lyža ské zájezdy pro d ti i dosp lé pravidelné výtvarné seminá e pro dosp lé - vitráže dílny pro d ti i rodi e - váno ní a velikono ní Dny zdraví - každoro ní podzimní akce pro d ti podzimní a jarní výstava d tských prací - financování odm n a ob erstvení bruslení pro d ti i dosp lé sout že pro d ti - financování odm n pro žáky sb r papíru r zné akce školy - financování pot eb a ob erstvení (Den naruby, Den matek, váno ní posezení ) Den d tí - spolupráce s o.s. Klubí ko - nákup dárk pro d ti Nejbližší akce: sobota 27. zá í 2008 výlet do Babiina údolí návšt va Babiina údolí, prohlídka zámku v Ratibo icích, koupání v aquaparku v Hradci Králové Kontakty: Jarmila Balejová cz mobil:

15 85. Pionýrská skupina Letka je organiza ní jednotkou sdružení PIONÝR a svými aktivitami spl uje d tské sny o dobrodružstvích a chvilkovém odreagování se od školních povinností. P edevším organizuje letní stanový tábor ve Valtínov a putovní vodácký tábor o velkých letních prázdninách. Mimo tábory konané o letních prázdninách Letka dále po ádá v ase jarních prázdnin zimní lyža ský tábor. B hem školního roku se d ti pravideln scházejí v oddílech (Klub deskových her Kondo i, Delfínci), kde si sd lují své poznatky a zážitky a také zde mohou hloub ji rozvíjet své tv r í schopnosti. Ty po té mohou zužitkovat na výpravách, mezioddílových sout žích a na výše uvedených letních i zimních táborech.

16 Ahoj, jmenujeme se Poutníci a jsme pionýrský tábornický oddíl, který má v sou asné dob okolo 50 len, z nichž je více než 30 d tí. Ve Slatin p sobíme již 20 let, a proto si myslíme, že jste o nás již n co slyšeli. Abyste zjistili co vše o nás víte, zkuste si krátký testík. 1) lenové Poutník se potkávají a) každý týden na sch zce b) jednou za rok v kin c) jedin za hezkého po así 2) Oddílové sch zky probíhají a) na fotbalovém h išti b) v klubovn na CV Fantazie c) na nádraží 3) D ti na sch zkách a) spí b) va í c) hrají r zné hry 4) Na sch zkách se také a) u íme tábornickým dovednostem (orientace v p írod, uzlování, ) b) u íme matematiku c) píšou diktáty 5) Poutníci, ale nechodí jen na sch zky, jezdí také a) na po íta ová školení b) na výlety, výpravy a tábor c) na konference 6) Výprava pro Poutníky znamená a) as, kdy d ti nic ned lají b) spole n strávený as u po íta e c) vícedenní výlet do p írody 7) Všichni Poutníci spole n každé léto a) jedou na tábor pod stany b) letí na m síc c) koukají na televizi

17 8) Poutníci jsou pro d ti, které a) touží po dobrodružství b) neradi se nudí c) cht jí poznat nové kamarády Doufáme, že jste v testu usp li a t eba se o nás dozv d li i n co nového. Pokud se o nás chcete dozv d t více, sta í na ukat na internetu a otev ou se Vám naše stránky, nebo za námi m žete p ijít p ímo na sch zku. Naše innost za ne už ve tvrtek 11. zá í od 16 hodin na CV Fantazie (Tilhonova 49). Rádi mezi sebou uvidíme nové tvá e, p edevším ve v ku 6 12 let, ale p ivítáme úpln každého. Pokud Vám ješt n co není jasné m žete kontaktovat: em telefonicky na (Ji í Balej) Správné odpov di: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8abc

18 Od podzimu roku 2007 se dva lenové našeho sboru aktivn v nují družstvu mladých hasi. Tento kroužek v sou asné dob navšt vují chlapci a z p evážné v tšiny kupodivu dívky ve v ku od 8 do 15 let. V oddílu máme 6 dívek a jednoho chlapce a stále hledáme nové leny. Co se mladí hasi i nau í? Nau í se zacházet s hasi ským vybavením, vedoucí je nau í velkou adu dovedností, jako je nap íklad vázání uzl, znalost topografických zna ek, orientace v terénu, práci s mapou, kompasem, motání hadic, základy zdravov dy a mnohé další. Poté co je družstvo šikovn jší, dostane se k samotnému požárnímu útoku, štafetám apod... Se svými znalostmi a dovednostmi se poté ú astní hojn po ádaných hasi ských sout ží v Brn a okolí. Pro nejšikovn jší je možný postup do m stského kola. Sch zky se konají na hasi ské zbrojnici v Brn -Slatin na ulici Tu anka 7 každé úterý od 17:30 do 19:00 hodin. Zde kolektiv pracuje pod vedením vedoucích p. Romana a p. Kone ného. Tréninky probíhají bu v samotných prostorách zbrojnice, je-li hezké po así tak na travnatém dvorku. V letních dnech se získávání nových dovedností uskuteuje i v p írod. Protože spolupracujeme s mladými hasi i ze SDH Brno- Vinohrady, n které tréninky probíhají i pod jejich režií p ímo na Vinohradech. Dopravu d tí na místo zajiš uje náš sbor. Stejn tak dopravu na sout že a ostatní spole enské akce. MÁŠ-LI ZÁJEM SE MEZI NÁS P IDAT, NEVÁHEJ A P IJ Shrnutí: Kdy: každé úterý 17:30 až 19:00 hod. Kde: hasi ská zbrojnice Slatina, Tu anka 7 Vedoucí mládeže: Vojt ch Roman, tel.: Pomocník vedoucího mládeže: Dušan Kone ný, tel.: V p ípad zájmu prosím kontaktujte p edem p. Romana, pop. p. Kone ného na uvedeném telefonním ísle. POZOR! V DOB VELKÝCH PRÁZDNIN SE SCH ZKY MLÁDEŽE NEKONAJÍ!

19 Zveme mládež do svých mužstev. P ij te mezi nás si zasportovat! SK Slatina FOTBALOVÝ ODDÍL nabízí pro mládež široké vyžití ve svých sedmi mládežnických a t ech dosp lých mužstvech. Oddíl vznikl v roce 1930 a za celou dobu své existence vychoval celou adu hrá, kte í p sobili i ve vyšších sout žích. Fotbal je nejpopulárn jším sportem na sv t. SK Slatina se m že pochlubit mnoha úsp chy v mládežnických kategoriích. Klademe velký d raz na výchovu mládeže. Mnoho našich hrá bylo vybráno do výb r m sta Brna. Máme kategorie od 6 let až po družstvo starších pán. Jsme p esv d eni, trošku p etechnizované dob je nutný pohyb u mládeže. V našich družstvech jsou zajišt ny tréninkové podmínky na travnatém h išti na ulici Tu anka ap ípadn na um lé tráv na h išti Jihomoravské nám stí. V zimním období se p ipravujeme na sezónu v t locvi nách ve škole na Jihomoravském nám stí. P edstavení jednotlivých kategorií: Mladší p ípravka: ro níky narození 2000, 2001, 2002 Mladší p ípravka trénuje dvakrát týdn, pond lí - st eda, st ídav na ulici Tu anka a na h išti Jihomoravské nám stí. Ú astníme se m stských sout ží. Kontaktní osoba: Jaroslav Šlagor Starší p ípravka: ro níky narození 1998, 1999 Starší p ípravka trénuje dvakrát týdn, pond lí - st eda, st ídav na ulici Tu anka a na h išti Jihomoravské nám stí. Ú astníme se m stských sout ží. Kontaktní osoba: Martin Burian a Karel ervinka Mladší žáci: ro níky narození 1996 a 1997 Mladší žáci trénují t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajské sout že. Kontaktní osoba: Ivan Meluzín Starší žáci: ro níky narození 1994 a 1995 Starší žáci trénují t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajské sout že. B družstvo starších žák hraje m stskou sout ž. Kontaktní osoba: Martin Chalabala Mladší dorost: ro níky narození 1992 a 1993 Mladší dorost trénuje t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajský p ebor - nejvyšší krajskou sout ž. Kontaktní osoba: Tomáš Procházka

20 Starší dorost: ro níky narození 1990 a 1991 Starší dorost trénuje t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajský p ebor - nejvyšší krajskou sout ž. Kontaktní osoba: Petr Jelínek Pokud máte zájem, je možné se hlásit v dob trénink u jednotlivých kontaktních osob. V p ípad, že budete pot ebovat více informací, je možné zavolat kdykoliv na horkou linku: Michal Nos. Super nabídka: pro nové hrá e nabízíme zcela bezplatn první m síc v našem oddíle. Každý hrá si m že zkusit, zda se mu u nás bude líbit (víme, že ano) a zda bude mít zájem u nás pokra ovat v innosti. P ísp vky: Fotbal není náro ný sport pro rodi e, p ísp vky u kategorie p ípravky 100 K /m síc, žáci 120 K /m síc a dorost 150 K /m síc. Poznámka: Pro tatínky našich budoucích hrá nabízíme možnost pomoci p i výchov mladé generace. Jakákoliv pomoc je vítaná, protože chceme nadále zkvalit ovat naši práci s mládeží! SK Slatina ODDÍL STOLNÍHO TENISU má hernu se ty mi stoly. Oddíl má zájem o nové leny, a to zejména o žáky od 8 rok. Žáci trénují od zá í, v úterý a pátek od do hod. Zájemci o lenství v oddílu se mohou hlásit u p edsedy oddílu p. Petra ampy tel.: Hernu mohou b žn využívat i rekrea ní hrá i, a to v úterý a pátek od 19 hod., v sobotu a v ned li v dopoledních hodinách (podmínky zjistí na míst ). Hernu lze využívat i každý den dopoledne po dohod se správcem areálu tel.: Dopl ující informace podá p. Petr ampa. SK Slatina ODDÍL TENISU má ty i kurty. P ípadní zájemci o lenství v oddíle se mohou hlásit u p. Old icha Miklíka tel.: Rekrea ní hrá i se mohou telefonicky hlásit u správce areálu. Nejvíce volných temín je v dopoledních hodinách ve všední dny a v sobotu. SK Slatina ODDÍL KULTURISTIKY má pr m rn vybavenou posilovnu. P ípadní zájemci o lenství a rekrea ní posilování se mohou telefonicky hlásit u správce areálu.

21 SZUŠ Lídl Music byla založena v roce 1994 na popud jejího z izovatele - firmy Lídl Music se sídlem na Zelném trhu a v témže roce byla také za azena do sít škol Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R. Významným initelem podpory hudebn vzd lávacích aktivit p i zrodu této školy stejn jako v jejích za átcích byla nadace Yamaha Music Foundation. V sou asné dob SZUŠ Lídl Music disponuje 6 u ebnami, které jsou zám rn dislokovány na základních školách okrajových brn nských sídliš, a to hlavn z d vodu absence p edevším státních hudebních škol. Na t chto u ebnách vyu uje 9 pedagog zhruba p es 300 žák. Pot ebami a zkušenostmi docílená tém p íkladná spolupráce se základními školami a potažmo jejich editeli do zna né míry ovliv uje stoupající tendenci prosperity SZUŠ Lídl Music a zárove p ispívá ke zkvalitn ní výuky hudební výchovy na t chto školách. U ebna v M Slatina je umíst na na ZŠ Jihomoravské nám. 2, kde se vyu uje p ípravná hudební výchova a p edm ty hra na klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu a pro starší žáky populární zp v. Výuka t chto p edm t je ur ena p edevším pro žáky této ZŠ. Pro SZUŠ Lídl Music je závazný soubor interních aspekt, kterými se škola ídí již od zahájení své p sobnosti a které se pak prolínají do všech jejích hudebn výchovných inností. V prvé ad je to výchovn vzd lávací program, který je svou specializací zamen p edevším na výuku hry na elektronické klávesové nástroje. Jedná se o 7letý studijní plán komplexního hudebního vzd lávání, kterému p edchází jednoletá p ípravná hudební výchova a je ur en pro žáky t íd základní školy. Koncepce výuky podporuje komunikativní formu vyu ování, která spole n s adekvátní atmosférou a prost edím má nesporný vliv na p ístup žáka ke studiu, motivuje jeho celkové výkony a zamezuje nežádoucímu vlivu stresu. Získávání pot ebných dovedností hravou formou je provázeno nezbytnou kreativitou s p isp ním nestále sledovaných trend moderní metodiky výuky. Pedagogové školy musí spl ovat požadavek vysokoškolského vzd lání, mít pot ebnou praxi v oboru v etn dosažených výrazných úsp ch zaznamenaných v jejich dosavadní pedagogické innosti. Hmotn materiální zázemí po ítá s nadstandardním vybavením všech u eben a jeho jednotná corporate identity musí korespondovat s vysoce funk ním estetickým prost edím podtrhujícím p sobnost na žáka.

22 Proto všechny klávesové nástroje jsou z poslední vývojové ady zna ky YAMAHA, což nutí školu k závazku pravideln tyto nástroje obmovat. Hudební software instalovaný na po íta ích umož uje jejich propojení s klávesovými nástroji a obohacuje výuku o nové prvky dané technickým rozmachem v této oblasti. Vlastní u ebnice v tišt né i digitální verzi se opírají o rozm rný archiv nejen notového materiálu skladeb s žánrovou pestrostí, ale i nahrávky t chto skladeb hned v n kolika verzích dopln né dokonce i o hudební videoklipy. Výsledky žák SZUŠ Lídl Music jsou pravideln prezentovány na školních koncertech nejmén 2x do roka, kde si nejen rodi e, ale i širší ve ejnost mohou ovit dosaženou úrove svých d tí. Velké oblib se t ší i koncerty po ádané pro žáky ZŠ, kde žáci naší školy hrají svým spolužák m. Kontakty: MgA. Ji í Vrtek, editel školy, SZUŠ Lídl Music, Zelný trh 10, Brno, tel

23 Ve školním roce 2008/2009 budou nabízeny tyto zájmové kroužky. ZÁJMOVÉ ÚTVARY: Zdravá výživa ro. Divy-dlo ro. Šikovné tlapky ro. (rukod lná innost) Ekologický kroužek ro. Sborový zp v ro. Keramika ro. Keramika ro. Sportovní kroužek ro. Sportovní kroužek ro. Tane ní kroužek ro. Po íta ový kroužek ro. Dyslektický kroužek ro. Sportovní hry - basketbal ro. Tenis ro. Atletika ro. Cvi ení na overballech ro. Ru ní práce ro. Zdravotní TV ro. Anglický jazyk 7. ro. D jepisný kroužek ro. Sportovní gymnastika ro. Vitráže ro. Vitráže pro dosp lé Základy špan lštiny a konverzace ve špan lském jazyce s rodilou mluv í Základy francouzštiny a konverzace Bližší informace získáte u u itel ZŠ Jihomoravské nám. 2 a na stránkách školy. Mgr. Olga Bauerová, editelka

24 P EMYSLOVO NÁM STÍ 1, BRNO - SLATINA len Asociace eských daltonských škol tel.: Od zá í budou probíhat na naší škole zájmové kroužky. Jaké kroužky budou probíhat záleží na zájmu d tí. Termín (datum a as) kroužk bude up esn n b hem zá í. Kroužky zahájí innost od Bližší informace získáte od u itel ZŠ P emyslovo nám. 1 a na stránkách školy. Pro ilustraci uvádíme kroužky, které probíhaly minulý rok.

25 M BRNO-SLATINA Organizace jsou azeny abecedn. Zpracovala: Mgr. Markéta Vlachová (ÚM Brno-Slatina, odbor sociální pé e) Vydal: M stská ást Brno-Slatina 1. vydání, zá í 2008 Náklad: ks Grafická úprava a tisk: Brko, s.r.o.

26

27

CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM

CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM 2011/2012 Vážení rodiče a milé děti, také v letošním roce jsme pro Vás připravili průvodce, který by Vám měl pomoci při výběru volnočasových aktivit

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC srpen 2006 RO NÍK 10 ÍSLO 8 Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás op t poinformovali o d ní v naší obci v m síci srpnu. Zam stnanci obce provád

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více