Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin Centrum volného asu FANTÁZIE eská asociace Sport pro všechny oddíl Junáka Brno...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin... 3. Centrum volného asu FANTÁZIE... 4. eská asociace Sport pro všechny... 7. 43. oddíl Junáka Brno..."

Transkript

1

2

3 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin Centrum volného asu FANTÁZIE eská asociace Sport pro všechny oddíl Junáka Brno Ob anské sdružení d tí a dosp lých Klubí ko Ob anské sdružení Poj te si hrát Ob anské sdružení Slatina d tem Pionýrská skupina Letka PTO Poutníci Sbor dobrovolných hasi Slatina SK Slatina Soukromá základní um lecká škola - Lídl Music Základní škola a mate ská škola Brno Jihomoravské nám stí Základní škola Brno, P emyslovo nám stí Organizace jsou azeny abecedn.

4 sál staré radnice P emyslovo nám stí Brno-Slatina kulturní innost pohádky, divadelní hry, spole enské akce Po ádáme: kulturní spole enské akce d tské maškarní plesy, Mikulášské nadílky a podobn... Hrajeme: pohádky pro d ti divadelní hry pro dosp lé Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin byl založen v roce V sou asnosti zajiš uje celoro n pravidelné kulturní akce nejen pro slatinskou ve ejnost. Zkoušky probíhají každé pond lí a tvrtek (mimo m síce ervenec a srpen) od do hod. v sále staré slatinské radnice. Zájemci o lenství se mohou p ihlásit každé pond lí v hodin na výše uvedené adrese. Bližší informace na:

5 Centrum volného asu FANTÁZIE, pobo ka JUNIOR - Domu d tí a mládeže, Brno, zahájilo svoji innost ve Slatin 21. listopadu Díky stovkám hodin dobrovolné práce a nadšení stálých i externích pracovník Fantázie se postupn z p vodního objektu staršího rodinného domku s dvorkem a zahradou stalo p íjemné tvo ivé místo pro volný as, ve kterém mohou aktivn trávit sv j volný as malí i velcí Slati áci. FANTÁZIE svou inností podporuje aktivní využití volného asu, je centrem zájmové výchovy a vzd lání, ctí eské tradice, podporuje nezastupitelnou funkci rodiny, dostupnými formami propaguje zásady trvale udržitelného života, rozvíjí a posiluje osvojování životních kompetencí d tí - u ení pro život". To vše se d je v p átelské a tvo ivé atmosfé e díky kolektivu 41 interních a externích vedoucích CV. P ij te se p esv d it!

6 Ve školním roce 2008 / 2009 p ipravujeme: ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY (od do ) PRO P EDŠKOLÁKY: výtvarka, výtvarka s angli tinou, keramika, cvi ení Stonožka, flétna PRO D TI 6-10 LET: výtvarka, keramika, angli tina, flétna, kytara, cvi ení Stonožka, florbal, aerobic, rukod lné Šikovné tlapky, deskové hry PRO D TI LET: výtvarka, keramika, angli tina, další jazyky dle poptávky, flétna, kytara, florbal, aerobic, rukod lné Šikovné ko ky, plastikoví modelá i, Dra í doup, Warzone, capoeira, to ení na kruhu PRO MLÁDEŽ A DOSP LÉ: keramika, angli tina, anglická konverzace, ruština, další jazyky dle poptávky, Warzone, kytara, florbal, aerobic, power joga, fitball a bodyforming, capoeira, to ení na kruhu, keramika pro rodi e s d tmi Zápis se koná od 15. do 18. zá í 2008 od 9,00 do 18,00 na CV Fantázie Pro nové leny ZK nabízíme možnost platby pouze na m síc íjen a dle zájmu dít te následné uhrazení pololetní i ro ní platky ZK. TVO IVÉ DÍLNY ( íjen erven 2009) - keramika, to ení na kruhu, mozaika, smalt, vitráže Tiffany, modrotisk, práce sk ží, korálkování, práce se d evem, pletení pedigu, papírové nádoby, malování na hedvábí atd. FREE DÍLNY pravidelná nabídka aktivit pro p íležitostnou ú ast - náctiletých dle vlastního výb ru - odpolední i sobotní aktivity TVO IVÉ DÍLNY PRO MLÁDEŽ A DOSP LÉ páte ní i sobotní jednorázové aktivity

7 P ÍLEŽITOSTNÉ AKCE ( zá í erven 2009) Aktuální informace o více než 80 každoro n p ipravovaných akcích pro malé i velké najdete na výv skách a Slatinských aktualitách. TÁBORY P ÍM STSKÉ TÁBORY v dob podzimních, jarních a letních prázdnin - pro d ti 6-12 let POBYTOVÉ TÁBORY PRO RODI E S D TMI - tábor na kolech Ští í d l, Chorvatsko, Kutiny PRO D TI - tábor na kolech Ští í d l, stanový tábor Karolín, zimní s lyža ským výcvikem Aktuální informace o táborech najdete na výv skách a Slatinských aktualitách Kontakty: CV FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno tel: mobil: ,

8 eská asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemc m pestrý výb r ú inných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní t lesnou výchovu, cvi ení p edškolních d tí, cvi ení rodi s d tmi Krom svých len oslovuje ASPV širokou ve ejnost prost ednictvím hnutí Pohyb je život", zameného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v život moderního lov ka. V každém odboru ASPV, kde je v nována pozornost rozvíjení lenské základny, se vytvá ejí podmínky již pro cvi ení nejmenších d tí. Jeho základem je všestranné a postupné zat žování, p imené d tskému v ku s d razem na zdravotní p sobení. Cvi ení rodi, z ásti samostatné, d ti inspiruje a rozvíjí jejich touhu po vlastní zdatnosti. Na v kovou kategorii p edškolních d tí navazuje cvi ení žactva školního v ku. Všestrann zamené sportovní a t lovýchovné innosti p ispívají ke zdravému vývoji organismu dít te a nabízejí efektivní a zábavné prožití volného asu... Cvi ení oddílu: rodi e a d ti probíhá v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám stí vždy ve tvrtek od 17 do 18 hodin. Krom pohybových her a cvi ení na ná adí a s r zným ná iním po ádá náš oddíl mikulášské dovád ní, kuli kiádu, závod ní na kolob žkách a d tských kolech a sobotní podzimní nebo jarní výlety. Cvi ení je ur eno p edevším d tem ve v ku od 2 do 6 let v doprovodu jednoho z rodi. Cvi ení oddílu: mladší žákyn probíhá v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám stí vždy v pond lí od 18 do 19 hodin. Obsah cvi ení se více zamuje dle zájmu na tane ní formy, juniorský aerobik, pohybové hry a cvi ení na ná adí. Pokud se chcete se svými d tmi nau it n co nového, poznat nové kamarády, získat a udržet dobrou kondici a zárove se odreagovat od denních starostí, p ij te mezi nás! Kontakty: Jarmila Balejová, mobil: Marie Kone ná, mobil:

9 Cílem naší innosti je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a t lesných schopností tak, aby byli p ipraveni plnit povinnosti k sob samým, bližním (vlasti, obci), p írod a celému lidskému spole enství v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem sv tového skautského hnutí lordem Baden-Powellem. Skauting je ur en pro všechny d ti a mladé lidi, kte í se cht jí neustále nemu u it a pracovat na sob. Jsou dv základní v ci - dobrá parta a dobrá p íležitost. Jednak skupina lidí, p átel, kamarád, jednak p íležitost žít život dynamicky a smyslupln. Skauting je celosv tov nejv tší výchovné hnutí pro d ti a mladé lidi. Umož uje jim žít a d lat v ci spole n a staví p ed n p íležitosti, které jsou zárove zábavou a hrou, a zárove zp sobem, jak poznávat nové v ci. Skauting dává do života adu sociálních dovedností - schopnost mluvit p ed lidmi a schopnost naslouchat, být otev ený vi druhým, spolupracovat. Skauting u í um t se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, p evzít odpov dnost za to, co se se mnou a s mým životem d je. Ve skautingu se všichni u í hledat smysluplnost toho, co d lají, kam nasm rovat sv j život a pro. Skauting je p íležitost vstoupit do dosp losti jako lov k, který ví o svých kvalitách i o tom, pro nebýt sám, pro být sou ástí týmu. lov k, který ví, co chce, a aktivn jde za tím. Junácká organizace se d lí do skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného p ístupu k r zným v kovým kategoriím d tí. Jsou to: P edškolní d ti (v k 5 7let) Sv tlušky a vl ata (v k 7 11 let) Skauti a skautky (v k let) Rangers a rove i (v k nad 15 let) Program v každé skupin je vylad n tak, aby odpovídal p edstavám, zájm m a pot ebám daného v ku. Sv tlušky a vl ata, kte í jsou velmi hraví a teprv poznávají sv t kolem sebe, provází na jejich skautské cest vypráv ní o Brou cích i p íb h Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se u í týmové spolupráci ve skupin vrstevník, jsou podporování v rozvoji samostatnosi a odpov dnosti. Rove i a rangers si již v tšinou sv j program p ipravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlasní cestu životem. Náš oddíl byl založen v roce 1990 a v sou asné dob má 46 len. Jednotlivé družinky (skupinky cca 5-10 d tí) v našem oddíle jsou rozd lené podle v ku a pohlaví a schází se pravideln jendou týdn na sch zkách v klubovn v Orato i u kostela na Matlachov ulici. Sch zky jsou nejen plné her, ale d ti si také zábavnou formou procvi ují adu

10 dovedností a v domostí, sportují, vyrábí r zné výrobky a dárky. innost oddílu se však nesoust e uje jen do klubovny. V pr b hu roku (každý m síc) jezdíme na jedno i vícedenní výpravy do okolí Brna i do vzdálen jších míst, v dob jarních prázdnin jezdíme na hory. Vyvrcholením celoro ní innosti oddílu jsou trnáctidenní letní tábory, kde se zúro í zkušenosti získané b hem roku. V zá í po ádáme pro slatinské d ti Hravé odpoledne a ú astníme se humanitárních akcí Kyti kový den, Kapka atp. V oddíle mamé všechny školní v kové kategorie a od zá í bychom cht li rozjet družinku p edškolních d tí. P edpokládané termíny sch zek ve školním roce 2008/2009 P edškolní d ti st eda 15:30-17:00 kontakt: Klára Balášová - Lála, Sv tlušky úterý 16:00-17:30 Veronika Jahodová - Jah dka, Vl ata úterý 16:00-17:30 Petr Krištof - Kolco, Skautky st eda 17:00-19:00 Tereza Žá ková, Skauti úterý 17:30-19:30 Zden k Máca, Více se o oddíle m žete dozv d t na 43bo.wz.cz nebo na našich sch zkách, na které vás tímto srde n zveme. Za skautský slatinský oddíl Veronika Jahodová

11 KLUBÍ KO je ob anské sdružení d tí a dosp lých, hlavní motivací k jeho založení v roce 1998 bylo a stále je vytvá ení nám t a podmínek k aktivnímu a smysluplnému využívání volného asu celých rodin. Spole n aktivn strávený as i spole né zážitky d tí a jejich rodi vedou k posílení vazeb v rodin, která d ti nejvýznamn ji ovliv uje p i vytvá ení žeb í ku hodnot a v budování vztah. Naše innost je zamena p edevším na aktivity pro slatinskou ve ejnost. Hlavní náplní je organizování poznávacích, relaxa ních a sportovních akcí v pr b hu celého roku a letních tábor. Aktivn spolupracujeme s CV Fantázie p i zajiš ování organiza n náro ných akcí, podílíme se na realizaci jarní a podzimní burzy sportovních pot eb a oble ení. Na rok 2008/09 p ipravujeme: PRAVIDELNÁ INNOST PRO D TI A RODI E ( íjen 08 - erven 09): T LOVÝCHOVNÉ AKTIVITKY v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám. MYŠI KY - cvi ení pro maminky a d ti od 1 roku BLECHY - cvi ení pro rodi e a d ti od 2 let lektorky: Míša Cénková, Ivana Bílková VOLEJBAL PRO RODI E - páte ní podve erní aktivitku - vede Katka Vašáková KLUBOVÁ INNOST v prostorách CV Fantázie - hry a sout že, rukod lná innost p imená v ku d tí KO ÁTKA ( aktivitka 60 min.) KLUBÍ KO ( aktivitky 120 min.) KLUBÁCI ( aktivitky 120 min.) lektorky: Míša Cénková, Katka R ži ková, Marcela Kolá ková TERMÍNY aktivit budou (na základ dohod se ZŠ a CV ) zve ejn ny prost ednictvím leták a Slatinských aktualit

12 P ÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO SLATINSKOU VE EJNOST: JARNÍ A PODZIMNÍ BURZA sportovních pot eb a oble ení - íjen 08 / duben 09 TÁTA NA SOBOTU - p ldenní dobrodružství pro ta ky s d tmi - 1x m sí n POJ TE S NÁMI DO DIVADLA - 1x za 2 m síce ( LD Radost, DS Tetiny apod.) POSLEDNÍ ZVON NÍ - víkendová rozlu ka s prázdninami - zá í 2008 VÁNO NÍ PUN A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - prosinec 08 SPORTOVNÍ VÍKEND Bystré - leden 09 JARNÍ VÝLET do Bílovic - duben 09 JARNÍ AKTIVITKY - malování na chodníku, kolob žky apod. duben - erven 09 LETNÍ TÁBOR v Sebranicích - ervenec 09 TERMÍNY aktivit budou (na základ dohod se ZŠ a CV ) zve ejn ny prost ednictvím leták a Slatinských aktualit Kontakt: OS KLUBÍ KO Tilhonova Brno

13 Ob anské sdružení Poj te si hrát vzniklo a od této doby zašti uje a po ádá r zné kulturní a volno asové aktivity pro d ti a mládež. Ke své innosti využívá jednopatrovou budovu p istav nou ke kostelu v Brn -Slatin tzv. orato ". Mezi kulturní aktivity našeho sdružení pat í: Chrámový p vecký sbor - sbor dosp lých a student, Schola-hudební kroužek školních d tí pod vedením I. Sokolové, skupina Blue Šnek" tvo ená gymnazisty, zabývající se populární hudbou, a také divadelní skupina. Ve Slatin se rovn ž angažuje skupinka student, tvo ících nealkoholické diskotéky - tzv. Discozone". Dále sdružení po ádá p ednášky na r zná témata, výstavy, d tské dílny, divadla a fotografické sout že. Z volno asových aktivit nabízíme: letní tábor, zimní lyža ské pobyty, sportovní dny apod. Jedním z nejvýrazn jších subjekt, které pod naše sdružení spadá je hudební skupina Dejá vu, jež vytvá í a hraje hudbu v žánru vokálního folku. V rámci ob anského sdružení také podporujeme ministrantské výlety a pobyty, nabízíme možnost dozv d t se n co více o duchovních aktivitách v rámci slatinské farnosti (výuka náboženství, setkání mladých apod.). P edseda sdružení Jan Ku era

14 Ob anské sdružení Slatina d tem vzniklo v roce 1996 jako místn zamené ob anské sdružení s ambicí spojovat kulturu s pé í o životní prost edí a s pozitivním vlivem na mezilidské vztahy. Již z názvu vyplývá, že naší základní cílovou skupinou jsou d ti. Od ledna 2002 p ešla innost ob anského sdružení Slatina d tem k ZŠ Jihomoravské nám stí 2. Ve své nové podob ob anské sdružení podporuje p edevším sportovní a volno asové aktivity slatinských d tí. Naše akce: výlety pro d ti i dosp lé do Laa výlety pro d ti i dosp lé do r zných míst v eské republice jednodenní lyža ské zájezdy pro d ti i dosp lé pravidelné výtvarné seminá e pro dosp lé - vitráže dílny pro d ti i rodi e - váno ní a velikono ní Dny zdraví - každoro ní podzimní akce pro d ti podzimní a jarní výstava d tských prací - financování odm n a ob erstvení bruslení pro d ti i dosp lé sout že pro d ti - financování odm n pro žáky sb r papíru r zné akce školy - financování pot eb a ob erstvení (Den naruby, Den matek, váno ní posezení ) Den d tí - spolupráce s o.s. Klubí ko - nákup dárk pro d ti Nejbližší akce: sobota 27. zá í 2008 výlet do Babiina údolí návšt va Babiina údolí, prohlídka zámku v Ratibo icích, koupání v aquaparku v Hradci Králové Kontakty: Jarmila Balejová cz mobil:

15 85. Pionýrská skupina Letka je organiza ní jednotkou sdružení PIONÝR a svými aktivitami spl uje d tské sny o dobrodružstvích a chvilkovém odreagování se od školních povinností. P edevším organizuje letní stanový tábor ve Valtínov a putovní vodácký tábor o velkých letních prázdninách. Mimo tábory konané o letních prázdninách Letka dále po ádá v ase jarních prázdnin zimní lyža ský tábor. B hem školního roku se d ti pravideln scházejí v oddílech (Klub deskových her Kondo i, Delfínci), kde si sd lují své poznatky a zážitky a také zde mohou hloub ji rozvíjet své tv r í schopnosti. Ty po té mohou zužitkovat na výpravách, mezioddílových sout žích a na výše uvedených letních i zimních táborech.

16 Ahoj, jmenujeme se Poutníci a jsme pionýrský tábornický oddíl, který má v sou asné dob okolo 50 len, z nichž je více než 30 d tí. Ve Slatin p sobíme již 20 let, a proto si myslíme, že jste o nás již n co slyšeli. Abyste zjistili co vše o nás víte, zkuste si krátký testík. 1) lenové Poutník se potkávají a) každý týden na sch zce b) jednou za rok v kin c) jedin za hezkého po así 2) Oddílové sch zky probíhají a) na fotbalovém h išti b) v klubovn na CV Fantazie c) na nádraží 3) D ti na sch zkách a) spí b) va í c) hrají r zné hry 4) Na sch zkách se také a) u íme tábornickým dovednostem (orientace v p írod, uzlování, ) b) u íme matematiku c) píšou diktáty 5) Poutníci, ale nechodí jen na sch zky, jezdí také a) na po íta ová školení b) na výlety, výpravy a tábor c) na konference 6) Výprava pro Poutníky znamená a) as, kdy d ti nic ned lají b) spole n strávený as u po íta e c) vícedenní výlet do p írody 7) Všichni Poutníci spole n každé léto a) jedou na tábor pod stany b) letí na m síc c) koukají na televizi

17 8) Poutníci jsou pro d ti, které a) touží po dobrodružství b) neradi se nudí c) cht jí poznat nové kamarády Doufáme, že jste v testu usp li a t eba se o nás dozv d li i n co nového. Pokud se o nás chcete dozv d t více, sta í na ukat na internetu a otev ou se Vám naše stránky, nebo za námi m žete p ijít p ímo na sch zku. Naše innost za ne už ve tvrtek 11. zá í od 16 hodin na CV Fantazie (Tilhonova 49). Rádi mezi sebou uvidíme nové tvá e, p edevším ve v ku 6 12 let, ale p ivítáme úpln každého. Pokud Vám ješt n co není jasné m žete kontaktovat: em telefonicky na (Ji í Balej) Správné odpov di: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8abc

18 Od podzimu roku 2007 se dva lenové našeho sboru aktivn v nují družstvu mladých hasi. Tento kroužek v sou asné dob navšt vují chlapci a z p evážné v tšiny kupodivu dívky ve v ku od 8 do 15 let. V oddílu máme 6 dívek a jednoho chlapce a stále hledáme nové leny. Co se mladí hasi i nau í? Nau í se zacházet s hasi ským vybavením, vedoucí je nau í velkou adu dovedností, jako je nap íklad vázání uzl, znalost topografických zna ek, orientace v terénu, práci s mapou, kompasem, motání hadic, základy zdravov dy a mnohé další. Poté co je družstvo šikovn jší, dostane se k samotnému požárnímu útoku, štafetám apod... Se svými znalostmi a dovednostmi se poté ú astní hojn po ádaných hasi ských sout ží v Brn a okolí. Pro nejšikovn jší je možný postup do m stského kola. Sch zky se konají na hasi ské zbrojnici v Brn -Slatin na ulici Tu anka 7 každé úterý od 17:30 do 19:00 hodin. Zde kolektiv pracuje pod vedením vedoucích p. Romana a p. Kone ného. Tréninky probíhají bu v samotných prostorách zbrojnice, je-li hezké po así tak na travnatém dvorku. V letních dnech se získávání nových dovedností uskuteuje i v p írod. Protože spolupracujeme s mladými hasi i ze SDH Brno- Vinohrady, n které tréninky probíhají i pod jejich režií p ímo na Vinohradech. Dopravu d tí na místo zajiš uje náš sbor. Stejn tak dopravu na sout že a ostatní spole enské akce. MÁŠ-LI ZÁJEM SE MEZI NÁS P IDAT, NEVÁHEJ A P IJ Shrnutí: Kdy: každé úterý 17:30 až 19:00 hod. Kde: hasi ská zbrojnice Slatina, Tu anka 7 Vedoucí mládeže: Vojt ch Roman, tel.: Pomocník vedoucího mládeže: Dušan Kone ný, tel.: V p ípad zájmu prosím kontaktujte p edem p. Romana, pop. p. Kone ného na uvedeném telefonním ísle. POZOR! V DOB VELKÝCH PRÁZDNIN SE SCH ZKY MLÁDEŽE NEKONAJÍ!

19 Zveme mládež do svých mužstev. P ij te mezi nás si zasportovat! SK Slatina FOTBALOVÝ ODDÍL nabízí pro mládež široké vyžití ve svých sedmi mládežnických a t ech dosp lých mužstvech. Oddíl vznikl v roce 1930 a za celou dobu své existence vychoval celou adu hrá, kte í p sobili i ve vyšších sout žích. Fotbal je nejpopulárn jším sportem na sv t. SK Slatina se m že pochlubit mnoha úsp chy v mládežnických kategoriích. Klademe velký d raz na výchovu mládeže. Mnoho našich hrá bylo vybráno do výb r m sta Brna. Máme kategorie od 6 let až po družstvo starších pán. Jsme p esv d eni, trošku p etechnizované dob je nutný pohyb u mládeže. V našich družstvech jsou zajišt ny tréninkové podmínky na travnatém h išti na ulici Tu anka ap ípadn na um lé tráv na h išti Jihomoravské nám stí. V zimním období se p ipravujeme na sezónu v t locvi nách ve škole na Jihomoravském nám stí. P edstavení jednotlivých kategorií: Mladší p ípravka: ro níky narození 2000, 2001, 2002 Mladší p ípravka trénuje dvakrát týdn, pond lí - st eda, st ídav na ulici Tu anka a na h išti Jihomoravské nám stí. Ú astníme se m stských sout ží. Kontaktní osoba: Jaroslav Šlagor Starší p ípravka: ro níky narození 1998, 1999 Starší p ípravka trénuje dvakrát týdn, pond lí - st eda, st ídav na ulici Tu anka a na h išti Jihomoravské nám stí. Ú astníme se m stských sout ží. Kontaktní osoba: Martin Burian a Karel ervinka Mladší žáci: ro níky narození 1996 a 1997 Mladší žáci trénují t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajské sout že. Kontaktní osoba: Ivan Meluzín Starší žáci: ro níky narození 1994 a 1995 Starší žáci trénují t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajské sout že. B družstvo starších žák hraje m stskou sout ž. Kontaktní osoba: Martin Chalabala Mladší dorost: ro níky narození 1992 a 1993 Mladší dorost trénuje t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajský p ebor - nejvyšší krajskou sout ž. Kontaktní osoba: Tomáš Procházka

20 Starší dorost: ro níky narození 1990 a 1991 Starší dorost trénuje t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajský p ebor - nejvyšší krajskou sout ž. Kontaktní osoba: Petr Jelínek Pokud máte zájem, je možné se hlásit v dob trénink u jednotlivých kontaktních osob. V p ípad, že budete pot ebovat více informací, je možné zavolat kdykoliv na horkou linku: Michal Nos. Super nabídka: pro nové hrá e nabízíme zcela bezplatn první m síc v našem oddíle. Každý hrá si m že zkusit, zda se mu u nás bude líbit (víme, že ano) a zda bude mít zájem u nás pokra ovat v innosti. P ísp vky: Fotbal není náro ný sport pro rodi e, p ísp vky u kategorie p ípravky 100 K /m síc, žáci 120 K /m síc a dorost 150 K /m síc. Poznámka: Pro tatínky našich budoucích hrá nabízíme možnost pomoci p i výchov mladé generace. Jakákoliv pomoc je vítaná, protože chceme nadále zkvalit ovat naši práci s mládeží! SK Slatina ODDÍL STOLNÍHO TENISU má hernu se ty mi stoly. Oddíl má zájem o nové leny, a to zejména o žáky od 8 rok. Žáci trénují od zá í, v úterý a pátek od do hod. Zájemci o lenství v oddílu se mohou hlásit u p edsedy oddílu p. Petra ampy tel.: Hernu mohou b žn využívat i rekrea ní hrá i, a to v úterý a pátek od 19 hod., v sobotu a v ned li v dopoledních hodinách (podmínky zjistí na míst ). Hernu lze využívat i každý den dopoledne po dohod se správcem areálu tel.: Dopl ující informace podá p. Petr ampa. SK Slatina ODDÍL TENISU má ty i kurty. P ípadní zájemci o lenství v oddíle se mohou hlásit u p. Old icha Miklíka tel.: Rekrea ní hrá i se mohou telefonicky hlásit u správce areálu. Nejvíce volných temín je v dopoledních hodinách ve všední dny a v sobotu. SK Slatina ODDÍL KULTURISTIKY má pr m rn vybavenou posilovnu. P ípadní zájemci o lenství a rekrea ní posilování se mohou telefonicky hlásit u správce areálu.

21 SZUŠ Lídl Music byla založena v roce 1994 na popud jejího z izovatele - firmy Lídl Music se sídlem na Zelném trhu a v témže roce byla také za azena do sít škol Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R. Významným initelem podpory hudebn vzd lávacích aktivit p i zrodu této školy stejn jako v jejích za átcích byla nadace Yamaha Music Foundation. V sou asné dob SZUŠ Lídl Music disponuje 6 u ebnami, které jsou zám rn dislokovány na základních školách okrajových brn nských sídliš, a to hlavn z d vodu absence p edevším státních hudebních škol. Na t chto u ebnách vyu uje 9 pedagog zhruba p es 300 žák. Pot ebami a zkušenostmi docílená tém p íkladná spolupráce se základními školami a potažmo jejich editeli do zna né míry ovliv uje stoupající tendenci prosperity SZUŠ Lídl Music a zárove p ispívá ke zkvalitn ní výuky hudební výchovy na t chto školách. U ebna v M Slatina je umíst na na ZŠ Jihomoravské nám. 2, kde se vyu uje p ípravná hudební výchova a p edm ty hra na klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu a pro starší žáky populární zp v. Výuka t chto p edm t je ur ena p edevším pro žáky této ZŠ. Pro SZUŠ Lídl Music je závazný soubor interních aspekt, kterými se škola ídí již od zahájení své p sobnosti a které se pak prolínají do všech jejích hudebn výchovných inností. V prvé ad je to výchovn vzd lávací program, který je svou specializací zamen p edevším na výuku hry na elektronické klávesové nástroje. Jedná se o 7letý studijní plán komplexního hudebního vzd lávání, kterému p edchází jednoletá p ípravná hudební výchova a je ur en pro žáky t íd základní školy. Koncepce výuky podporuje komunikativní formu vyu ování, která spole n s adekvátní atmosférou a prost edím má nesporný vliv na p ístup žáka ke studiu, motivuje jeho celkové výkony a zamezuje nežádoucímu vlivu stresu. Získávání pot ebných dovedností hravou formou je provázeno nezbytnou kreativitou s p isp ním nestále sledovaných trend moderní metodiky výuky. Pedagogové školy musí spl ovat požadavek vysokoškolského vzd lání, mít pot ebnou praxi v oboru v etn dosažených výrazných úsp ch zaznamenaných v jejich dosavadní pedagogické innosti. Hmotn materiální zázemí po ítá s nadstandardním vybavením všech u eben a jeho jednotná corporate identity musí korespondovat s vysoce funk ním estetickým prost edím podtrhujícím p sobnost na žáka.

22 Proto všechny klávesové nástroje jsou z poslední vývojové ady zna ky YAMAHA, což nutí školu k závazku pravideln tyto nástroje obmovat. Hudební software instalovaný na po íta ích umož uje jejich propojení s klávesovými nástroji a obohacuje výuku o nové prvky dané technickým rozmachem v této oblasti. Vlastní u ebnice v tišt né i digitální verzi se opírají o rozm rný archiv nejen notového materiálu skladeb s žánrovou pestrostí, ale i nahrávky t chto skladeb hned v n kolika verzích dopln né dokonce i o hudební videoklipy. Výsledky žák SZUŠ Lídl Music jsou pravideln prezentovány na školních koncertech nejmén 2x do roka, kde si nejen rodi e, ale i širší ve ejnost mohou ovit dosaženou úrove svých d tí. Velké oblib se t ší i koncerty po ádané pro žáky ZŠ, kde žáci naší školy hrají svým spolužák m. Kontakty: MgA. Ji í Vrtek, editel školy, SZUŠ Lídl Music, Zelný trh 10, Brno, tel

23 Ve školním roce 2008/2009 budou nabízeny tyto zájmové kroužky. ZÁJMOVÉ ÚTVARY: Zdravá výživa ro. Divy-dlo ro. Šikovné tlapky ro. (rukod lná innost) Ekologický kroužek ro. Sborový zp v ro. Keramika ro. Keramika ro. Sportovní kroužek ro. Sportovní kroužek ro. Tane ní kroužek ro. Po íta ový kroužek ro. Dyslektický kroužek ro. Sportovní hry - basketbal ro. Tenis ro. Atletika ro. Cvi ení na overballech ro. Ru ní práce ro. Zdravotní TV ro. Anglický jazyk 7. ro. D jepisný kroužek ro. Sportovní gymnastika ro. Vitráže ro. Vitráže pro dosp lé Základy špan lštiny a konverzace ve špan lském jazyce s rodilou mluv í Základy francouzštiny a konverzace Bližší informace získáte u u itel ZŠ Jihomoravské nám. 2 a na stránkách školy. Mgr. Olga Bauerová, editelka

24 P EMYSLOVO NÁM STÍ 1, BRNO - SLATINA len Asociace eských daltonských škol tel.: Od zá í budou probíhat na naší škole zájmové kroužky. Jaké kroužky budou probíhat záleží na zájmu d tí. Termín (datum a as) kroužk bude up esn n b hem zá í. Kroužky zahájí innost od Bližší informace získáte od u itel ZŠ P emyslovo nám. 1 a na stránkách školy. Pro ilustraci uvádíme kroužky, které probíhaly minulý rok.

25 M BRNO-SLATINA Organizace jsou azeny abecedn. Zpracovala: Mgr. Markéta Vlachová (ÚM Brno-Slatina, odbor sociální pé e) Vydal: M stská ást Brno-Slatina 1. vydání, zá í 2008 Náklad: ks Grafická úprava a tisk: Brko, s.r.o.

26

27

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

AKTIVITY PRO D TI 2015/16 ZM NY VYHRAZENY! 09.09.2015

AKTIVITY PRO D TI 2015/16 ZM NY VYHRAZENY! 09.09.2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH??ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM FLORBAL POHYBOVÉ HRY

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM

CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM CO DĚLAT ODPOLEDNE aneb SLATINSKÝ PRŮVODCE VOLNÝM ČASEM 2011/2012 Vážení rodiče a milé děti, také v letošním roce jsme pro Vás připravili průvodce, který by Vám měl pomoci při výběru volnočasových aktivit

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova

Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná výchova Vzd lávací oblast: Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích KURZ ÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Záv re ná písemná práce Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích Rok: 2001 Jana Beranová Vedoucí práce: PhDr. Ji í Tošner Orienta ní seznam použité literatury Pavol

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ERVENEC 2014. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K

ERVENEC 2014. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K D M KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.. p edprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více