Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin Centrum volného asu FANTÁZIE eská asociace Sport pro všechny oddíl Junáka Brno...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin... 3. Centrum volného asu FANTÁZIE... 4. eská asociace Sport pro všechny... 7. 43. oddíl Junáka Brno..."

Transkript

1

2

3 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin Centrum volného asu FANTÁZIE eská asociace Sport pro všechny oddíl Junáka Brno Ob anské sdružení d tí a dosp lých Klubí ko Ob anské sdružení Poj te si hrát Ob anské sdružení Slatina d tem Pionýrská skupina Letka PTO Poutníci Sbor dobrovolných hasi Slatina SK Slatina Soukromá základní um lecká škola - Lídl Music Základní škola a mate ská škola Brno Jihomoravské nám stí Základní škola Brno, P emyslovo nám stí Organizace jsou azeny abecedn.

4 sál staré radnice P emyslovo nám stí Brno-Slatina kulturní innost pohádky, divadelní hry, spole enské akce Po ádáme: kulturní spole enské akce d tské maškarní plesy, Mikulášské nadílky a podobn... Hrajeme: pohádky pro d ti divadelní hry pro dosp lé Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin byl založen v roce V sou asnosti zajiš uje celoro n pravidelné kulturní akce nejen pro slatinskou ve ejnost. Zkoušky probíhají každé pond lí a tvrtek (mimo m síce ervenec a srpen) od do hod. v sále staré slatinské radnice. Zájemci o lenství se mohou p ihlásit každé pond lí v hodin na výše uvedené adrese. Bližší informace na:

5 Centrum volného asu FANTÁZIE, pobo ka JUNIOR - Domu d tí a mládeže, Brno, zahájilo svoji innost ve Slatin 21. listopadu Díky stovkám hodin dobrovolné práce a nadšení stálých i externích pracovník Fantázie se postupn z p vodního objektu staršího rodinného domku s dvorkem a zahradou stalo p íjemné tvo ivé místo pro volný as, ve kterém mohou aktivn trávit sv j volný as malí i velcí Slati áci. FANTÁZIE svou inností podporuje aktivní využití volného asu, je centrem zájmové výchovy a vzd lání, ctí eské tradice, podporuje nezastupitelnou funkci rodiny, dostupnými formami propaguje zásady trvale udržitelného života, rozvíjí a posiluje osvojování životních kompetencí d tí - u ení pro život". To vše se d je v p átelské a tvo ivé atmosfé e díky kolektivu 41 interních a externích vedoucích CV. P ij te se p esv d it!

6 Ve školním roce 2008 / 2009 p ipravujeme: ZÁJMOVÉ KROUŽKY A KURZY (od do ) PRO P EDŠKOLÁKY: výtvarka, výtvarka s angli tinou, keramika, cvi ení Stonožka, flétna PRO D TI 6-10 LET: výtvarka, keramika, angli tina, flétna, kytara, cvi ení Stonožka, florbal, aerobic, rukod lné Šikovné tlapky, deskové hry PRO D TI LET: výtvarka, keramika, angli tina, další jazyky dle poptávky, flétna, kytara, florbal, aerobic, rukod lné Šikovné ko ky, plastikoví modelá i, Dra í doup, Warzone, capoeira, to ení na kruhu PRO MLÁDEŽ A DOSP LÉ: keramika, angli tina, anglická konverzace, ruština, další jazyky dle poptávky, Warzone, kytara, florbal, aerobic, power joga, fitball a bodyforming, capoeira, to ení na kruhu, keramika pro rodi e s d tmi Zápis se koná od 15. do 18. zá í 2008 od 9,00 do 18,00 na CV Fantázie Pro nové leny ZK nabízíme možnost platby pouze na m síc íjen a dle zájmu dít te následné uhrazení pololetní i ro ní platky ZK. TVO IVÉ DÍLNY ( íjen erven 2009) - keramika, to ení na kruhu, mozaika, smalt, vitráže Tiffany, modrotisk, práce sk ží, korálkování, práce se d evem, pletení pedigu, papírové nádoby, malování na hedvábí atd. FREE DÍLNY pravidelná nabídka aktivit pro p íležitostnou ú ast - náctiletých dle vlastního výb ru - odpolední i sobotní aktivity TVO IVÉ DÍLNY PRO MLÁDEŽ A DOSP LÉ páte ní i sobotní jednorázové aktivity

7 P ÍLEŽITOSTNÉ AKCE ( zá í erven 2009) Aktuální informace o více než 80 každoro n p ipravovaných akcích pro malé i velké najdete na výv skách a Slatinských aktualitách. TÁBORY P ÍM STSKÉ TÁBORY v dob podzimních, jarních a letních prázdnin - pro d ti 6-12 let POBYTOVÉ TÁBORY PRO RODI E S D TMI - tábor na kolech Ští í d l, Chorvatsko, Kutiny PRO D TI - tábor na kolech Ští í d l, stanový tábor Karolín, zimní s lyža ským výcvikem Aktuální informace o táborech najdete na výv skách a Slatinských aktualitách Kontakty: CV FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno tel: mobil: ,

8 eská asociace Sport pro všechny nabízí všem zájemc m pestrý výb r ú inných pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, zdravotní t lesnou výchovu, cvi ení p edškolních d tí, cvi ení rodi s d tmi Krom svých len oslovuje ASPV širokou ve ejnost prost ednictvím hnutí Pohyb je život", zameného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v život moderního lov ka. V každém odboru ASPV, kde je v nována pozornost rozvíjení lenské základny, se vytvá ejí podmínky již pro cvi ení nejmenších d tí. Jeho základem je všestranné a postupné zat žování, p imené d tskému v ku s d razem na zdravotní p sobení. Cvi ení rodi, z ásti samostatné, d ti inspiruje a rozvíjí jejich touhu po vlastní zdatnosti. Na v kovou kategorii p edškolních d tí navazuje cvi ení žactva školního v ku. Všestrann zamené sportovní a t lovýchovné innosti p ispívají ke zdravému vývoji organismu dít te a nabízejí efektivní a zábavné prožití volného asu... Cvi ení oddílu: rodi e a d ti probíhá v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám stí vždy ve tvrtek od 17 do 18 hodin. Krom pohybových her a cvi ení na ná adí a s r zným ná iním po ádá náš oddíl mikulášské dovád ní, kuli kiádu, závod ní na kolob žkách a d tských kolech a sobotní podzimní nebo jarní výlety. Cvi ení je ur eno p edevším d tem ve v ku od 2 do 6 let v doprovodu jednoho z rodi. Cvi ení oddílu: mladší žákyn probíhá v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám stí vždy v pond lí od 18 do 19 hodin. Obsah cvi ení se více zamuje dle zájmu na tane ní formy, juniorský aerobik, pohybové hry a cvi ení na ná adí. Pokud se chcete se svými d tmi nau it n co nového, poznat nové kamarády, získat a udržet dobrou kondici a zárove se odreagovat od denních starostí, p ij te mezi nás! Kontakty: Jarmila Balejová, mobil: Marie Kone ná, mobil:

9 Cílem naší innosti je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a t lesných schopností tak, aby byli p ipraveni plnit povinnosti k sob samým, bližním (vlasti, obci), p írod a celému lidskému spole enství v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem sv tového skautského hnutí lordem Baden-Powellem. Skauting je ur en pro všechny d ti a mladé lidi, kte í se cht jí neustále nemu u it a pracovat na sob. Jsou dv základní v ci - dobrá parta a dobrá p íležitost. Jednak skupina lidí, p átel, kamarád, jednak p íležitost žít život dynamicky a smyslupln. Skauting je celosv tov nejv tší výchovné hnutí pro d ti a mladé lidi. Umož uje jim žít a d lat v ci spole n a staví p ed n p íležitosti, které jsou zárove zábavou a hrou, a zárove zp sobem, jak poznávat nové v ci. Skauting dává do života adu sociálních dovedností - schopnost mluvit p ed lidmi a schopnost naslouchat, být otev ený vi druhým, spolupracovat. Skauting u í um t se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, p evzít odpov dnost za to, co se se mnou a s mým životem d je. Ve skautingu se všichni u í hledat smysluplnost toho, co d lají, kam nasm rovat sv j život a pro. Skauting je p íležitost vstoupit do dosp losti jako lov k, který ví o svých kvalitách i o tom, pro nebýt sám, pro být sou ástí týmu. lov k, který ví, co chce, a aktivn jde za tím. Junácká organizace se d lí do skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného p ístupu k r zným v kovým kategoriím d tí. Jsou to: P edškolní d ti (v k 5 7let) Sv tlušky a vl ata (v k 7 11 let) Skauti a skautky (v k let) Rangers a rove i (v k nad 15 let) Program v každé skupin je vylad n tak, aby odpovídal p edstavám, zájm m a pot ebám daného v ku. Sv tlušky a vl ata, kte í jsou velmi hraví a teprv poznávají sv t kolem sebe, provází na jejich skautské cest vypráv ní o Brou cích i p íb h Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se u í týmové spolupráci ve skupin vrstevník, jsou podporování v rozvoji samostatnosi a odpov dnosti. Rove i a rangers si již v tšinou sv j program p ipravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlasní cestu životem. Náš oddíl byl založen v roce 1990 a v sou asné dob má 46 len. Jednotlivé družinky (skupinky cca 5-10 d tí) v našem oddíle jsou rozd lené podle v ku a pohlaví a schází se pravideln jendou týdn na sch zkách v klubovn v Orato i u kostela na Matlachov ulici. Sch zky jsou nejen plné her, ale d ti si také zábavnou formou procvi ují adu

10 dovedností a v domostí, sportují, vyrábí r zné výrobky a dárky. innost oddílu se však nesoust e uje jen do klubovny. V pr b hu roku (každý m síc) jezdíme na jedno i vícedenní výpravy do okolí Brna i do vzdálen jších míst, v dob jarních prázdnin jezdíme na hory. Vyvrcholením celoro ní innosti oddílu jsou trnáctidenní letní tábory, kde se zúro í zkušenosti získané b hem roku. V zá í po ádáme pro slatinské d ti Hravé odpoledne a ú astníme se humanitárních akcí Kyti kový den, Kapka atp. V oddíle mamé všechny školní v kové kategorie a od zá í bychom cht li rozjet družinku p edškolních d tí. P edpokládané termíny sch zek ve školním roce 2008/2009 P edškolní d ti st eda 15:30-17:00 kontakt: Klára Balášová - Lála, Sv tlušky úterý 16:00-17:30 Veronika Jahodová - Jah dka, Vl ata úterý 16:00-17:30 Petr Krištof - Kolco, Skautky st eda 17:00-19:00 Tereza Žá ková, Skauti úterý 17:30-19:30 Zden k Máca, Více se o oddíle m žete dozv d t na 43bo.wz.cz nebo na našich sch zkách, na které vás tímto srde n zveme. Za skautský slatinský oddíl Veronika Jahodová

11 KLUBÍ KO je ob anské sdružení d tí a dosp lých, hlavní motivací k jeho založení v roce 1998 bylo a stále je vytvá ení nám t a podmínek k aktivnímu a smysluplnému využívání volného asu celých rodin. Spole n aktivn strávený as i spole né zážitky d tí a jejich rodi vedou k posílení vazeb v rodin, která d ti nejvýznamn ji ovliv uje p i vytvá ení žeb í ku hodnot a v budování vztah. Naše innost je zamena p edevším na aktivity pro slatinskou ve ejnost. Hlavní náplní je organizování poznávacích, relaxa ních a sportovních akcí v pr b hu celého roku a letních tábor. Aktivn spolupracujeme s CV Fantázie p i zajiš ování organiza n náro ných akcí, podílíme se na realizaci jarní a podzimní burzy sportovních pot eb a oble ení. Na rok 2008/09 p ipravujeme: PRAVIDELNÁ INNOST PRO D TI A RODI E ( íjen 08 - erven 09): T LOVÝCHOVNÉ AKTIVITKY v t locvi n ZŠ Jihomoravské nám. MYŠI KY - cvi ení pro maminky a d ti od 1 roku BLECHY - cvi ení pro rodi e a d ti od 2 let lektorky: Míša Cénková, Ivana Bílková VOLEJBAL PRO RODI E - páte ní podve erní aktivitku - vede Katka Vašáková KLUBOVÁ INNOST v prostorách CV Fantázie - hry a sout že, rukod lná innost p imená v ku d tí KO ÁTKA ( aktivitka 60 min.) KLUBÍ KO ( aktivitky 120 min.) KLUBÁCI ( aktivitky 120 min.) lektorky: Míša Cénková, Katka R ži ková, Marcela Kolá ková TERMÍNY aktivit budou (na základ dohod se ZŠ a CV ) zve ejn ny prost ednictvím leták a Slatinských aktualit

12 P ÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO SLATINSKOU VE EJNOST: JARNÍ A PODZIMNÍ BURZA sportovních pot eb a oble ení - íjen 08 / duben 09 TÁTA NA SOBOTU - p ldenní dobrodružství pro ta ky s d tmi - 1x m sí n POJ TE S NÁMI DO DIVADLA - 1x za 2 m síce ( LD Radost, DS Tetiny apod.) POSLEDNÍ ZVON NÍ - víkendová rozlu ka s prázdninami - zá í 2008 VÁNO NÍ PUN A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - prosinec 08 SPORTOVNÍ VÍKEND Bystré - leden 09 JARNÍ VÝLET do Bílovic - duben 09 JARNÍ AKTIVITKY - malování na chodníku, kolob žky apod. duben - erven 09 LETNÍ TÁBOR v Sebranicích - ervenec 09 TERMÍNY aktivit budou (na základ dohod se ZŠ a CV ) zve ejn ny prost ednictvím leták a Slatinských aktualit Kontakt: OS KLUBÍ KO Tilhonova Brno

13 Ob anské sdružení Poj te si hrát vzniklo a od této doby zašti uje a po ádá r zné kulturní a volno asové aktivity pro d ti a mládež. Ke své innosti využívá jednopatrovou budovu p istav nou ke kostelu v Brn -Slatin tzv. orato ". Mezi kulturní aktivity našeho sdružení pat í: Chrámový p vecký sbor - sbor dosp lých a student, Schola-hudební kroužek školních d tí pod vedením I. Sokolové, skupina Blue Šnek" tvo ená gymnazisty, zabývající se populární hudbou, a také divadelní skupina. Ve Slatin se rovn ž angažuje skupinka student, tvo ících nealkoholické diskotéky - tzv. Discozone". Dále sdružení po ádá p ednášky na r zná témata, výstavy, d tské dílny, divadla a fotografické sout že. Z volno asových aktivit nabízíme: letní tábor, zimní lyža ské pobyty, sportovní dny apod. Jedním z nejvýrazn jších subjekt, které pod naše sdružení spadá je hudební skupina Dejá vu, jež vytvá í a hraje hudbu v žánru vokálního folku. V rámci ob anského sdružení také podporujeme ministrantské výlety a pobyty, nabízíme možnost dozv d t se n co více o duchovních aktivitách v rámci slatinské farnosti (výuka náboženství, setkání mladých apod.). P edseda sdružení Jan Ku era

14 Ob anské sdružení Slatina d tem vzniklo v roce 1996 jako místn zamené ob anské sdružení s ambicí spojovat kulturu s pé í o životní prost edí a s pozitivním vlivem na mezilidské vztahy. Již z názvu vyplývá, že naší základní cílovou skupinou jsou d ti. Od ledna 2002 p ešla innost ob anského sdružení Slatina d tem k ZŠ Jihomoravské nám stí 2. Ve své nové podob ob anské sdružení podporuje p edevším sportovní a volno asové aktivity slatinských d tí. Naše akce: výlety pro d ti i dosp lé do Laa výlety pro d ti i dosp lé do r zných míst v eské republice jednodenní lyža ské zájezdy pro d ti i dosp lé pravidelné výtvarné seminá e pro dosp lé - vitráže dílny pro d ti i rodi e - váno ní a velikono ní Dny zdraví - každoro ní podzimní akce pro d ti podzimní a jarní výstava d tských prací - financování odm n a ob erstvení bruslení pro d ti i dosp lé sout že pro d ti - financování odm n pro žáky sb r papíru r zné akce školy - financování pot eb a ob erstvení (Den naruby, Den matek, váno ní posezení ) Den d tí - spolupráce s o.s. Klubí ko - nákup dárk pro d ti Nejbližší akce: sobota 27. zá í 2008 výlet do Babiina údolí návšt va Babiina údolí, prohlídka zámku v Ratibo icích, koupání v aquaparku v Hradci Králové Kontakty: Jarmila Balejová cz mobil:

15 85. Pionýrská skupina Letka je organiza ní jednotkou sdružení PIONÝR a svými aktivitami spl uje d tské sny o dobrodružstvích a chvilkovém odreagování se od školních povinností. P edevším organizuje letní stanový tábor ve Valtínov a putovní vodácký tábor o velkých letních prázdninách. Mimo tábory konané o letních prázdninách Letka dále po ádá v ase jarních prázdnin zimní lyža ský tábor. B hem školního roku se d ti pravideln scházejí v oddílech (Klub deskových her Kondo i, Delfínci), kde si sd lují své poznatky a zážitky a také zde mohou hloub ji rozvíjet své tv r í schopnosti. Ty po té mohou zužitkovat na výpravách, mezioddílových sout žích a na výše uvedených letních i zimních táborech.

16 Ahoj, jmenujeme se Poutníci a jsme pionýrský tábornický oddíl, který má v sou asné dob okolo 50 len, z nichž je více než 30 d tí. Ve Slatin p sobíme již 20 let, a proto si myslíme, že jste o nás již n co slyšeli. Abyste zjistili co vše o nás víte, zkuste si krátký testík. 1) lenové Poutník se potkávají a) každý týden na sch zce b) jednou za rok v kin c) jedin za hezkého po así 2) Oddílové sch zky probíhají a) na fotbalovém h išti b) v klubovn na CV Fantazie c) na nádraží 3) D ti na sch zkách a) spí b) va í c) hrají r zné hry 4) Na sch zkách se také a) u íme tábornickým dovednostem (orientace v p írod, uzlování, ) b) u íme matematiku c) píšou diktáty 5) Poutníci, ale nechodí jen na sch zky, jezdí také a) na po íta ová školení b) na výlety, výpravy a tábor c) na konference 6) Výprava pro Poutníky znamená a) as, kdy d ti nic ned lají b) spole n strávený as u po íta e c) vícedenní výlet do p írody 7) Všichni Poutníci spole n každé léto a) jedou na tábor pod stany b) letí na m síc c) koukají na televizi

17 8) Poutníci jsou pro d ti, které a) touží po dobrodružství b) neradi se nudí c) cht jí poznat nové kamarády Doufáme, že jste v testu usp li a t eba se o nás dozv d li i n co nového. Pokud se o nás chcete dozv d t více, sta í na ukat na internetu a otev ou se Vám naše stránky, nebo za námi m žete p ijít p ímo na sch zku. Naše innost za ne už ve tvrtek 11. zá í od 16 hodin na CV Fantazie (Tilhonova 49). Rádi mezi sebou uvidíme nové tvá e, p edevším ve v ku 6 12 let, ale p ivítáme úpln každého. Pokud Vám ješt n co není jasné m žete kontaktovat: em telefonicky na (Ji í Balej) Správné odpov di: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8abc

18 Od podzimu roku 2007 se dva lenové našeho sboru aktivn v nují družstvu mladých hasi. Tento kroužek v sou asné dob navšt vují chlapci a z p evážné v tšiny kupodivu dívky ve v ku od 8 do 15 let. V oddílu máme 6 dívek a jednoho chlapce a stále hledáme nové leny. Co se mladí hasi i nau í? Nau í se zacházet s hasi ským vybavením, vedoucí je nau í velkou adu dovedností, jako je nap íklad vázání uzl, znalost topografických zna ek, orientace v terénu, práci s mapou, kompasem, motání hadic, základy zdravov dy a mnohé další. Poté co je družstvo šikovn jší, dostane se k samotnému požárnímu útoku, štafetám apod... Se svými znalostmi a dovednostmi se poté ú astní hojn po ádaných hasi ských sout ží v Brn a okolí. Pro nejšikovn jší je možný postup do m stského kola. Sch zky se konají na hasi ské zbrojnici v Brn -Slatin na ulici Tu anka 7 každé úterý od 17:30 do 19:00 hodin. Zde kolektiv pracuje pod vedením vedoucích p. Romana a p. Kone ného. Tréninky probíhají bu v samotných prostorách zbrojnice, je-li hezké po así tak na travnatém dvorku. V letních dnech se získávání nových dovedností uskuteuje i v p írod. Protože spolupracujeme s mladými hasi i ze SDH Brno- Vinohrady, n které tréninky probíhají i pod jejich režií p ímo na Vinohradech. Dopravu d tí na místo zajiš uje náš sbor. Stejn tak dopravu na sout že a ostatní spole enské akce. MÁŠ-LI ZÁJEM SE MEZI NÁS P IDAT, NEVÁHEJ A P IJ Shrnutí: Kdy: každé úterý 17:30 až 19:00 hod. Kde: hasi ská zbrojnice Slatina, Tu anka 7 Vedoucí mládeže: Vojt ch Roman, tel.: Pomocník vedoucího mládeže: Dušan Kone ný, tel.: V p ípad zájmu prosím kontaktujte p edem p. Romana, pop. p. Kone ného na uvedeném telefonním ísle. POZOR! V DOB VELKÝCH PRÁZDNIN SE SCH ZKY MLÁDEŽE NEKONAJÍ!

19 Zveme mládež do svých mužstev. P ij te mezi nás si zasportovat! SK Slatina FOTBALOVÝ ODDÍL nabízí pro mládež široké vyžití ve svých sedmi mládežnických a t ech dosp lých mužstvech. Oddíl vznikl v roce 1930 a za celou dobu své existence vychoval celou adu hrá, kte í p sobili i ve vyšších sout žích. Fotbal je nejpopulárn jším sportem na sv t. SK Slatina se m že pochlubit mnoha úsp chy v mládežnických kategoriích. Klademe velký d raz na výchovu mládeže. Mnoho našich hrá bylo vybráno do výb r m sta Brna. Máme kategorie od 6 let až po družstvo starších pán. Jsme p esv d eni, trošku p etechnizované dob je nutný pohyb u mládeže. V našich družstvech jsou zajišt ny tréninkové podmínky na travnatém h išti na ulici Tu anka ap ípadn na um lé tráv na h išti Jihomoravské nám stí. V zimním období se p ipravujeme na sezónu v t locvi nách ve škole na Jihomoravském nám stí. P edstavení jednotlivých kategorií: Mladší p ípravka: ro níky narození 2000, 2001, 2002 Mladší p ípravka trénuje dvakrát týdn, pond lí - st eda, st ídav na ulici Tu anka a na h išti Jihomoravské nám stí. Ú astníme se m stských sout ží. Kontaktní osoba: Jaroslav Šlagor Starší p ípravka: ro níky narození 1998, 1999 Starší p ípravka trénuje dvakrát týdn, pond lí - st eda, st ídav na ulici Tu anka a na h išti Jihomoravské nám stí. Ú astníme se m stských sout ží. Kontaktní osoba: Martin Burian a Karel ervinka Mladší žáci: ro níky narození 1996 a 1997 Mladší žáci trénují t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajské sout že. Kontaktní osoba: Ivan Meluzín Starší žáci: ro níky narození 1994 a 1995 Starší žáci trénují t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajské sout že. B družstvo starších žák hraje m stskou sout ž. Kontaktní osoba: Martin Chalabala Mladší dorost: ro níky narození 1992 a 1993 Mladší dorost trénuje t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajský p ebor - nejvyšší krajskou sout ž. Kontaktní osoba: Tomáš Procházka

20 Starší dorost: ro níky narození 1990 a 1991 Starší dorost trénuje t ikrát týdn na h išti Tu anka. Hrajeme krajský p ebor - nejvyšší krajskou sout ž. Kontaktní osoba: Petr Jelínek Pokud máte zájem, je možné se hlásit v dob trénink u jednotlivých kontaktních osob. V p ípad, že budete pot ebovat více informací, je možné zavolat kdykoliv na horkou linku: Michal Nos. Super nabídka: pro nové hrá e nabízíme zcela bezplatn první m síc v našem oddíle. Každý hrá si m že zkusit, zda se mu u nás bude líbit (víme, že ano) a zda bude mít zájem u nás pokra ovat v innosti. P ísp vky: Fotbal není náro ný sport pro rodi e, p ísp vky u kategorie p ípravky 100 K /m síc, žáci 120 K /m síc a dorost 150 K /m síc. Poznámka: Pro tatínky našich budoucích hrá nabízíme možnost pomoci p i výchov mladé generace. Jakákoliv pomoc je vítaná, protože chceme nadále zkvalit ovat naši práci s mládeží! SK Slatina ODDÍL STOLNÍHO TENISU má hernu se ty mi stoly. Oddíl má zájem o nové leny, a to zejména o žáky od 8 rok. Žáci trénují od zá í, v úterý a pátek od do hod. Zájemci o lenství v oddílu se mohou hlásit u p edsedy oddílu p. Petra ampy tel.: Hernu mohou b žn využívat i rekrea ní hrá i, a to v úterý a pátek od 19 hod., v sobotu a v ned li v dopoledních hodinách (podmínky zjistí na míst ). Hernu lze využívat i každý den dopoledne po dohod se správcem areálu tel.: Dopl ující informace podá p. Petr ampa. SK Slatina ODDÍL TENISU má ty i kurty. P ípadní zájemci o lenství v oddíle se mohou hlásit u p. Old icha Miklíka tel.: Rekrea ní hrá i se mohou telefonicky hlásit u správce areálu. Nejvíce volných temín je v dopoledních hodinách ve všední dny a v sobotu. SK Slatina ODDÍL KULTURISTIKY má pr m rn vybavenou posilovnu. P ípadní zájemci o lenství a rekrea ní posilování se mohou telefonicky hlásit u správce areálu.

21 SZUŠ Lídl Music byla založena v roce 1994 na popud jejího z izovatele - firmy Lídl Music se sídlem na Zelném trhu a v témže roce byla také za azena do sít škol Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R. Významným initelem podpory hudebn vzd lávacích aktivit p i zrodu této školy stejn jako v jejích za átcích byla nadace Yamaha Music Foundation. V sou asné dob SZUŠ Lídl Music disponuje 6 u ebnami, které jsou zám rn dislokovány na základních školách okrajových brn nských sídliš, a to hlavn z d vodu absence p edevším státních hudebních škol. Na t chto u ebnách vyu uje 9 pedagog zhruba p es 300 žák. Pot ebami a zkušenostmi docílená tém p íkladná spolupráce se základními školami a potažmo jejich editeli do zna né míry ovliv uje stoupající tendenci prosperity SZUŠ Lídl Music a zárove p ispívá ke zkvalitn ní výuky hudební výchovy na t chto školách. U ebna v M Slatina je umíst na na ZŠ Jihomoravské nám. 2, kde se vyu uje p ípravná hudební výchova a p edm ty hra na klávesové nástroje, hra na zobcovou flétnu a pro starší žáky populární zp v. Výuka t chto p edm t je ur ena p edevším pro žáky této ZŠ. Pro SZUŠ Lídl Music je závazný soubor interních aspekt, kterými se škola ídí již od zahájení své p sobnosti a které se pak prolínají do všech jejích hudebn výchovných inností. V prvé ad je to výchovn vzd lávací program, který je svou specializací zamen p edevším na výuku hry na elektronické klávesové nástroje. Jedná se o 7letý studijní plán komplexního hudebního vzd lávání, kterému p edchází jednoletá p ípravná hudební výchova a je ur en pro žáky t íd základní školy. Koncepce výuky podporuje komunikativní formu vyu ování, která spole n s adekvátní atmosférou a prost edím má nesporný vliv na p ístup žáka ke studiu, motivuje jeho celkové výkony a zamezuje nežádoucímu vlivu stresu. Získávání pot ebných dovedností hravou formou je provázeno nezbytnou kreativitou s p isp ním nestále sledovaných trend moderní metodiky výuky. Pedagogové školy musí spl ovat požadavek vysokoškolského vzd lání, mít pot ebnou praxi v oboru v etn dosažených výrazných úsp ch zaznamenaných v jejich dosavadní pedagogické innosti. Hmotn materiální zázemí po ítá s nadstandardním vybavením všech u eben a jeho jednotná corporate identity musí korespondovat s vysoce funk ním estetickým prost edím podtrhujícím p sobnost na žáka.

22 Proto všechny klávesové nástroje jsou z poslední vývojové ady zna ky YAMAHA, což nutí školu k závazku pravideln tyto nástroje obmovat. Hudební software instalovaný na po íta ích umož uje jejich propojení s klávesovými nástroji a obohacuje výuku o nové prvky dané technickým rozmachem v této oblasti. Vlastní u ebnice v tišt né i digitální verzi se opírají o rozm rný archiv nejen notového materiálu skladeb s žánrovou pestrostí, ale i nahrávky t chto skladeb hned v n kolika verzích dopln né dokonce i o hudební videoklipy. Výsledky žák SZUŠ Lídl Music jsou pravideln prezentovány na školních koncertech nejmén 2x do roka, kde si nejen rodi e, ale i širší ve ejnost mohou ovit dosaženou úrove svých d tí. Velké oblib se t ší i koncerty po ádané pro žáky ZŠ, kde žáci naší školy hrají svým spolužák m. Kontakty: MgA. Ji í Vrtek, editel školy, SZUŠ Lídl Music, Zelný trh 10, Brno, tel

23 Ve školním roce 2008/2009 budou nabízeny tyto zájmové kroužky. ZÁJMOVÉ ÚTVARY: Zdravá výživa ro. Divy-dlo ro. Šikovné tlapky ro. (rukod lná innost) Ekologický kroužek ro. Sborový zp v ro. Keramika ro. Keramika ro. Sportovní kroužek ro. Sportovní kroužek ro. Tane ní kroužek ro. Po íta ový kroužek ro. Dyslektický kroužek ro. Sportovní hry - basketbal ro. Tenis ro. Atletika ro. Cvi ení na overballech ro. Ru ní práce ro. Zdravotní TV ro. Anglický jazyk 7. ro. D jepisný kroužek ro. Sportovní gymnastika ro. Vitráže ro. Vitráže pro dosp lé Základy špan lštiny a konverzace ve špan lském jazyce s rodilou mluv í Základy francouzštiny a konverzace Bližší informace získáte u u itel ZŠ Jihomoravské nám. 2 a na stránkách školy. Mgr. Olga Bauerová, editelka

24 P EMYSLOVO NÁM STÍ 1, BRNO - SLATINA len Asociace eských daltonských škol tel.: Od zá í budou probíhat na naší škole zájmové kroužky. Jaké kroužky budou probíhat záleží na zájmu d tí. Termín (datum a as) kroužk bude up esn n b hem zá í. Kroužky zahájí innost od Bližší informace získáte od u itel ZŠ P emyslovo nám. 1 a na stránkách školy. Pro ilustraci uvádíme kroužky, které probíhaly minulý rok.

25 M BRNO-SLATINA Organizace jsou azeny abecedn. Zpracovala: Mgr. Markéta Vlachová (ÚM Brno-Slatina, odbor sociální pé e) Vydal: M stská ást Brno-Slatina 1. vydání, zá í 2008 Náklad: ks Grafická úprava a tisk: Brko, s.r.o.

26

27

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15 Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 18.9. v 9,00 Den NATO v Mošnově

Více

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: Den Čas Nabídka Pondělí 13:00-14:00 Předškolní příprava ( děti od 5 let) 15:00 15:45 Dětská jóga (děti 3 4let)

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANE NÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ANGLI TINA POHYBOVÉ FLORBAL PING PONG FOTBAL POHYBOVÉ HRY D ÁTKA POHYB

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, 431 11 Jirkov příspěvková organizace IČO: 613 45 644 Tel. 474 654 313 ředitelka 777 659 886 ekonomka 728 369

Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, 431 11 Jirkov příspěvková organizace IČO: 613 45 644 Tel. 474 654 313 ředitelka 777 659 886 ekonomka 728 369 Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, 431 11 Jirkov příspěvková organizace IČO: 613 45 644 Tel. 474 654 313 ředitelka 777 659 886 ekonomka 728 369 271 e-mail: reditelka@ddmparaplicko.cz www.ddmparaplicko.cz

Více

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 8. ZŠ Slovo úvodem 8. základní škola má již více jak padesátiletou tradici. Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí. Přesto není školou, která

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

A DA. Doris šumperk. ZážiteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný čas. PříroDA. sport. ZáBAvA

A DA. Doris šumperk. ZážiteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný čas. PříroDA. sport. ZáBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris šumperk PočítAče PříroDA ZážiteK HUDBA ZáBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPěv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky 146 vrbových proutků, ze kterých jsme postavili živou stavbu - bunkr

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Dotazníkové šetření mezi

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice, Václavské náměstí 1 Václavské náměstí 1 410 02 Lovosice Identifikátor

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava

TŘÍDNÍ. Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ ŽÁKŮ UČEBNÍCH OBORŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1.ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 / 2017 Třída: 1.ZK Tř. učitelka: Mgr. Petra Plachá Třída:

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn3ks201 Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní umělecká škola

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

,, Školka plná pohody

,, Školka plná pohody ,, Školka plná pohody 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice Adresa: ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30, 751 17 Zřizovatel školy: OÚ Horní

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_0292 ze dne 09.03.2015 Středisko sociálních služeb, Dlouhá 23, Praha RÁMCOVÝ HARMONOGRAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2015 Obsah Pravidelná činnost 3 Jednorázové

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16. (platný od 1. 9. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD (platný od 1. 9. 2014) V Praze dne 28. 7. 2014 Ing. Miloš Kodad ředitel školy Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Zpracoval: Martin Kříž ředitel Domu dětí a mládeže KLÍČ, Školní 95, Jaroměř Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže KLÍČ, Jaroměř

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4. Ke Kostelu 4, 353 01 Mariánské Lázně

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4. Ke Kostelu 4, 353 01 Mariánské Lázně Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4 Ke Kostelu 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školského zařízení: 600 066 649

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012

Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím KVĚTEN 2012 Zpravodaj Sdružení SRAZ Společně za radostí a zdravím Co se u nás zajímavého stalo KVĚTEN 2012 31. března - Výlet do ZOO a promítání fotek z lyžařského kurzu Poslední březnový den jsme uspořádali sraz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor školství a kultury V Písku dne 12.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o provedené aktualizaci systému pro poskytování dotací z rozpočtu

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová

Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová Jiří Nenáhlo Adam Borek David Vošický Lukáš Kubík Barbora Lohrová INFORMACE Chemický kroužek je jednou za čtrnáct dní vpátek. Vede ho paní učitelka Dvořáková. Je určen pro osmou adevátou třídu. MŮJPOHLED

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

C E L O R O Č N Í P L Á N

C E L O R O Č N Í P L Á N CELOROČNÍ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍCH ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 O B S A H 1. Úvod...3 Základní údaje školské organizace...3 Vymezení celoročního plánu...3 Realizované formy zájmového vzdělávání...4

Více

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY

PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY PRÁZDNINOVÉ POČTENÍ ZE ŠKOLY Vážení rodiče žáků naší ZŠ Ostopovice, zdravíme vás a přejeme pěkný zbytek léta. Předkládáme vám aktuality z naší organizace od 2. 9. 2013. Organizace a změny výuky: ZŠ 1.

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Plán práce Dětského domova

Plán práce Dětského domova Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace tel.: 417835324, fax: 417834002, e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz, www.ddzsduchcov.cz Plán práce Dětského domova na školní

Více

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz

Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Základní škola Osek, okres Teplice tel.: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz www.zsosek.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Osek Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více