KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY..."

Transkript

1

2 OBSAH Obsah RADNICE Slovo starostky Ze zased nì Zastupitelstva ZastupitelÈ informujì ObËanÈ se ptajì, zastupitelè odpovìdajì ad mïstskè Ë sti Praûsk plyn rensk informuje äkolstvõ A DÃTI Z kladnì ökola V Ladech Zpr viëky ze ökolky KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï Bar Ënick rychta Program kulturnìch akcì SdruûenÌ äupina Obec bar ËnÌk SPORT Fotbal ZDRAVÕ ZdravotnÌ okènko T MA P ikrmov nì pt k. Ot zky a odpovïdi Chodci, dïti a idiëi v obytnè zûnï DalöÌ vzdïl v nì KR TK ZPR VY Od n s Od soused Odjinud NAäI SOUSED SilniËnÌ okruh kolem Prahy se blìûì ROZHOVOR P ijôte n m fandit! KONTAKTY INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 1

3 RADNICE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, Nastal Ëas pro vïtöinu lidì nejp ÌjemnÏjöÌ ñ Ëas V noënìch sv tk, setk nì s p teli, blìzk mi lidmi, s rodinou, ale i Ëas hodnocenì. Jsem velice r da, ûe se n m na konci roku poda ilo sestavit rozpoëet na rok Rozpo- Ëet vyrovnan, kdy nedopl cìme deficit z p ebytk zisku minul ch let, tedy zejmèna ze zisku z prodej pozemk. RozpoËet se schvaluje na zased nì zastupitelstva, kterè se bohuûel kon po datu uz vïrky tohoto ËÌsla, proto jeho schv lenou verzi, vëetnï koment e, zve- ejnìme aû v dalöìm ËÌsle Zpravodaje. Po zased nì zastupitelstva bude rozpoëet zve ejnïn na internetov ch str nk ch i na v vïsk ch adu mïstskè Ë sti (M»). Mezi dalöì kroky, kterè jdou kup edu, je zpracovan studie centra v äeberovï. BliûöÌ informace, vëetnï obrazovè vizualizace, jsou zve- ejnïny v p ÌspÏvku mìstostarosty Ji Ìho Ritta v rubrice ZastupitelÈ informujì. Centrum v HrnËÌ Ìch je o nïco pozadu, nicmènï jsme jiû takè zadali zpracov nì prvnìch objemov ch studiì. Koncem roku vybereme t i uchazeëe, kte Ì dostanou jiû delöì Ëasov prostor ke zpracov nì detailnïjöìch studiì. Tyto studie n slednï zve ejnìme, budou vystaveny v Bar ËnickÈ rychtï. Teprve potè se schv lì architekt, kter bude s naöì mïstskou Ë stì spolupracovat na zpracov nì dokumentace k zemnìmu rozhodnutì a pravdïpodobnï i na realizaci celèho projektu. S koncem roku se mi poda ilo zìskat dotaci od hlavnìho mïsta Prahy na rekonstrukci h iötï p i Z kladnì ökole (Zä) V Ladech. Rekonstrukce p ijde na zhruba 1,8 milionu KË, p i- Ëemû dotace hlavnìho mïsta Prahy ËinÌ 1,18 milionu KË, zbyl Ë stka pak p jde z rozpoëtu naöì mïstskè Ë sti. Projekt jsme konzultovali s pedagogick m sborem. H iötï bude v dopolednìch hodin ch k dispozici pot eb m Zä a mate skè ökoly, v odpolednìch hodin ch bude slouûit vöem dïtem z naöì M». Provoz h iötï bude upraven provoznìm dem, kter bude zve ejnïn na oplocenì h iötï a na n - stïnce Zä. Kdyû uû se budou rekonstruovat venkovnì plochy, nech me takè provèst izolace Ë sti budovy Zä, protoûe se tu dlouhodobï vlivem zv öenè vlhkosti budova ökoly poökozuje. Do konce roku chceme jeötï takè nechat provèst dalöì opat enì, tak aby idiëi automobil, projìûdïjìcì naöì M», byli nuceni zpomalit. Z tohoto d vodu bude vybudov na zpomalovacì lavice p ed fotbalov m h iötïm smïrem od HrnËÌ. V p ÌötÌm roce pl nujeme postavit dalöì zpomalovacì lavice. V rozpoëtu jsme vy- Ëlenili finance i na semafory, kterè by takè mïly doplnit bezpeënostnì opat enì na obou p te nìch ulicìch v naöì mïstskè Ë sti. Se zimnìm obdobìm jsou spojenè i zimnì radov nky, kterè zejmèna naöim nejmenöìm p in öì radost. Naopak dospïl m p sobì starost klid snïhu, ledu a n mrazy. Mezi povinnosti naöì M» pat Ì mimo jinè takè klid snïhu z nïkter ch komunikacì a chodnìk. Avöak ne vöechny chodnìky musì uklìzet M». V p ÌpadÏ, ûe mezi hranicì stavby (domu Ëi plotu) a chodnìkem leûì p s zelenï a chodnìk je u komunikace, uklìzì snìh M». Pokud vöak chodnìk bezprost ednï sousedì s vaöìm pozemkem Ëi stavbou, mïli by snìh uklìzet majitelè p ilehl ch nemovitostì. Za p ÌpadnÈ neuklizenì snïhu neexistujì û dnè sankce v podobï pokut. P esto prosìm ty majitele nemovitostì, kte Ì by mïli snìh z chodnìku uklìzet, aby to dïlali. Pom hajì tìm nejen sami sobï, ale i n m vöem, tedy obëan m naöì mïstskè Ë sti. Pouze pro ilustraci uv dìm, ûe M» se star o drûbu vìce neû m 2 komunikacì a vìce neû m 2 chodnìku. Proto i sebemenöì pomoc od V s je pro n s velk m p Ìnosem. A proto vöem, kdo se svïdomitï star te o chodnìky p ed sv m domem, dïkuji. S Ëasem V noënìm p ich zì takè konec roku. Doba, kdy vïtöina lidì hodnotì rok, kter se ch lì ke svèmu konci, a takè pl nuje rok nadch zejìcì. VÏtöina z n s se jistï dostane k pra- 2 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE videln m novoroënìm p edsevzetìm, kter se ne vûdy poda Ì dodrûet. DomnÌv m se, ûe nenì d leûitè si d vat p edsevzetì na p elomu roku, p ÌpadnÏ hodnotit uplynul rok. Z leûì jen na n s sam ch, jacì jsme, jak se chov me, nejen sami k sobï, ale zejmèna k ostatnìm. V tomto obdobì bychom nemïli b t pouze s naöimi blìzk mi, ale nap Ìklad i s nemocn mi, kter m p ejeme brzkè uzdravenì a zdravì v dalöìch letech. Protoûe zdravì pat Ì, podle mne, mezi to nejd leûitïjöì, co ËlovÏk m ûe mìt. A dokud mu slouûì, mnohdy si jej nev ûì. P eji V m vöem kr snè proûitì V noc, oslav s rodinou a p teli. A takè hodnï l sky a p - telstvì. äùastn Nov rok Petra Venturov, starostka Ze zased nì Zastupitelstva UsnesenÌ z 14. zased nì Zastupitelstva MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov ze dne I. Zah jenì zased nì ñ program Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje program zased nì ZM» jako celek. II. Volba ovï ovatel z pisu Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje pp. Ritta a Kolka ovï ovateli z pisu. III. Kontrola z pisu z minulèho zastupitelstva Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov konstatuje, ûe z pis z minulèho zastupitelstva odpovìd pr bïhu jedn nì. IV. Smlouva o v p jëce ñ Zä a Mä Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje smlouvu o v p jëce n sledujìcìho nemovitèho majetku v k.. äeberov: Zä V Ladech 6, Praha 4-äeberov: 1. Budova Zä, ulice V Ladech Ë.p. 6 ñ 671 m 2 2. Pozemek parc. Ë. 64 (zast.plocha) ñ 671 m 2 3. Pozemek parc. Ë. 65 (zahrada) ñ 390 m 2 4. Pozemek parc. Ë. 66 (zahrada) ñ 93 m 2 5. Pozemek parc. Ë. 67 (zahrada) ñ 456 m 2 Mä Na P ÌËnÈ mezi 186, Praha 4-äeberov: 1. Budova Mä, ulice Na p ÌËnÈ mezi 186 ñ 299 m 2 2. Pozemek parc. Ë (zast.plocha bez stavby) ñ 34 m 2 3. Pozemek parc. Ë (zahrada) ñ 1733 m 2 4. Pozemek parc. Ë. 414 (zast.plocha) ñ 299 m 2 5. Pozemek parc. Ë. 415 (zahrada) ñ 4859 m 2 V. ZmÏna z izovacì listiny Zä a Mä Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje z izovacì listinu Z kladnì ökoly, Praha 4, V Ladech 6 a z izovacì listinu Mate skè ökoly, Praha 4, Na P ÌËnÈ mezi 186 v navrûenèm znïnì. Tyto z izovacì listiny v plnèm rozsahu zruöujì veökerè p edchozì z izovacì listiny organizacì Z kladnì ökola, Praha 4, V Ladech 6 a Mate sk ökola, Praha 4, Na P ÌËnÈ mezi 186. VI. Informace o zmïnï P 2010 Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov bere na vïdomì informaci o zasl nì podnït k p ipravovanè zmïnï zemnìho pl nu hl. m. Prahy k roku VII. R znè R1 ñ StanovenÌ odmïny neuvolnïnèmu Ëlenu zastupitelstva Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov stanovuje p. Pa Ìkovi, neuvolnïnèmu Ëlenu zastupitelstva, mïsìënì odmïnu ve v öi 480 KË se zpïtnou platnostì o VIII. R2 ñ Vesteck spojka Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov rozhodlo, ûe tento bod programu bude p esunut na zased nì zastupitelstva dne Ing. Petra V e n t u r o v, starostka Ing. Ji Ì R i t t, mìstostarosta ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 3

5 RADNICE ZastupitelÈ informujì AKTU LNÕ STAV VEÿEJN CH INVESTIC OpÏt se pokusìm struënï shrnout posun v investicìch dokonëen ch, rozestavïn ch a p ipravovan ch, kterè se dot kajì mïstskè Ë sti (M») Praha-äeberov. Jejich investorem nemusì b t jen M». AKCE DOKON»EN A ROZESTAVÃN Nechci Ëten e zatïûovat v Ëtem vöech ve- ejn ch staveb dokonëen ch v poslednì dobï. Pr vï proto se omezìm pouze na stavebnì dìla dokonëen v obdobì, kterè uplynulo od poslednìho ËÌsla Zpravodaje, tj. od ËÌsla 5/2007. PÿISVÃTLENÕ PÿECHODŸ NA P TEÿNÕCH KOMUNIKACÕCH Vöech pït p isvìcen ch p echod, p es komplikace u tak Ñmal ch stavebì aû nepochopiteln ch, uû svìtì. VÏ Ìm, ûe p ispïjì k bezpeënïjöìmu p ech zenì chodc p es tyto enormnï zatìûenè komunikace. DOPRAVNÕ OPATÿENÕ V LOKALITà V LO- KALITà ULIC V LADECH, MUSILOVAÖ Ve snaze vyjìt vst Ìc obëan m tèto lokality a omezit provoz projìûdïjìcìch automobil byl po dohodï s MÏstskou policiì hlavnìho mïsta Prahy (MP) a PoliciÌ»eskÈ republiky (P»R) zde nainstalov n systèm svisl ch dopravnìch znaëek a p ÌËn zpomalovacì pr h. Protoûe tato opat enì se nïkter m zde ûijìcìm obëan m p Ìliö nezamlouvajì, bude po urëitè dobï systèm vyhodnocen za Ëasti P»R a MP a obëan a dle v sledk upraven. KOMUNIKACE LOUCK RelativnÏ ÑmenöÌ stavbaì ale technicky n - roën (viz Zpravodaj ËÌslo 5/2007) byla p ed na z stupc m M» ZlepöÌ * * * obytn komfort zde bydlìcìm obëan m a komunikaënï propojì tuto Ë st s ulicì OsvÏtovou. REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERIC- K DOMKY Akce, jejìmû investorem je hlavnì mïsto Praha (HMP) za finanënì spolu Ëasti M», probìh dle harmonogramu. Do konce roku by mïla b t alespoú provizornï zprovoznïna nynì rozkopan Ë st komunikacì. DalöÌ pr bïh ovlivnì hlavnï poëasì. PodrobnÏji k tèto akci viz minulè ËÌslo Zpravodaje. HÿIäTà U Z KLADNÕ äkoly V LADECH DÌky finanënìmu p ÌspÏvku hlavnìho mïsta Prahy, kter se bohuûel poda ilo zìskat aû tïsnï p ed koncem roku, bude u Z kladnì ökoly zrekonstruov no sportovnì a rekreaënì h iötï se sportovnì plochou pro streetbal a basketbal, dïtsk Ñhorolezeck stïnaì a Ñlanov vïûì, laviëky a revitalizace zahradnì zelenï, dl ûdïnè p ÌstupovÈ chodnìëky. SouËasnÏ se technicky vy eöì odvlhëenì obvodov ch zdì ökolnì budovy a provede sanaënì omìtka. AKCE PÿIPRAVOVAN KOMUNIKACE ZADNÕ, K DRAZDŸM, ZA JEDNOTOU, U ROZKOäE Avizovan sch zka nad rozpracovan m projektem s dotëen mi obëany probïhla Projektanta jsme sezn mili s p ipomìnkami obëan. Do konce roku bude p e- 4 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE d n projekt. PotÈ co se zajistì stavebnì povolenì a pokud zìsk me finanënì prost edky od Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy (MHMP), je moûnè zah jit stavebnì pr ce. CYKLOSTEZKY Na z kladï Studie cyklostezek v M» jsou geodeticky zamï eny a p ipraveny projekty na cyklostezky Ë. 2 (do podchodu pod d lnicì D1 ve smïru na Kate inky), Ë. 3 (V Ladech II ñ do Kunratic), Ë. 4 (za fotbalov m h iötïm), Ë. 5 (rozöì enì chodnìku äeberov- HrnËÌ e), Ë. 6 (Drazdy ñ Rozkoö) a Ë. 7 (Ov- ËÌn). OdsouhlasÌ-li Zastupitelstvo mïstskè Ë sti (ZM») rozpoëet M» podle n vrhu, cyklostezky se zaënou stavït v p ÌötÌm roce. SouËasnÏ p ipomìn m hlavnï z jemc m o cyklistiku v Praze, ûe na adu mïstskè Ë sti ( M») je zdarma k dispozici cyklomapa Prahy se z kresem vöech souëasn ch praûsk ch cyklotras a cyklostezek. CENTRUM äeberova Jak zn mo, ZM» usiluje o to, aby postupnï vznikla administrativnì, kulturnì, spoleëensk a obchodnì (komerënì) centra v äeberovï i HrnËÌ Ìch, kter zde zatìm citelnï chybì. Viz k tomu Zpravodaj ËÌslo 4/2007. PokraËujeme v jedn nì s majitelem dotëenèho pozemku v äeberovï ñ spoleënostì Stavocentral a. s. V tèto chvìli je zpracov - na architektonick studie, ze kterè pro vaöi p edstavu uprost ed Zpravodaje v barevnè p Ìloze p etiskujeme n zornou vizualizaci. Centr lnì plocha n mïstì s vodnìm v tvarn m prvkem, laviëkami a dïtsk m h iötïm je uzav ena ze z padnì strany objektem penzionu pro seniory s ortopedicko-rehabilitaënì Ë stì a s bazènem. SuterÈn se vyuûije jako gar ûe. JiûnÌ Ë st n mïstì zaujme objekt komerënìch sluûeb, nïkolika bytov ch jednotek a M». Uvaûujeme o tom, ûe na v chodnì stranï n mïstì vznikne restaurace se zahr dkou, d le prostor pro fitnes centrum a bowling. V suterènu vybudujeme gar ûe. Pr vï tato budova se propojì s objektem rekonstruovanèho äpejcharu, kter bude slouûit k po- d nì kulturnìch a spoleëensk ch akcì. SevernÌ Ë st pozemku Stavocentralu se otev e do souëasnèho öeberovskèho Ñcentr lnìho bulv ruì ñ ulice V Ladech, kde se nach zì ökola, kostel a dïtskè h iötï. V centru objektu se budou moci pohybovat pouze chodci, parkoviötï a z sobov nì bude zajiötïno po obvodu. Tuto studii budeme postupnï upravovat a up esúovat. Pr vï proto ji nelze povaûovat za nïco nemïnnèho. Ukazuje n m vöak smïr, kter m m ûeme st ÌzlivÏ postupovat d l. Ide lnì, z roveú vöak realistickè je zah jit v stavbu centra v roce UvÌtali bychom p ÌpadnÈ v ûnè z jemce o provozov nì nïkter ch aktivit v centru Ëi ty, kdo by chtïli investovat do restaurace a fines centra s bowlingem. TakovÈ osoby by mohly spolupracovat uû p i dalöìch stupnìch projektovè dokumentace. CENTRUM HRN»Õÿ Oslovili jsme osm atelièr, aby podaly svè nabìdky na projektovou dokumentaci centra HrnËÌ. Toto centrum by mïlo zahrnovat restauraci, byty, komerënì sluûby, cukr rnu, kav rnu, formanku, relaxaënì aktivity, parkoviötï, dïtskè h iötï a podobnï. Uz vïrka probïhla ZM» m ûe vybrat t i nejvhodnïjöì nabìdky. Potom se zpracujì t i studie a z nich vzejde vìtïzn n vrh. N sledovat bude zpracov nì dokumentace pro zemnì rozhodnutì ( R), vyd nì R, zpracov nì dokumentace pro stavebnì povolenì (SP) a vyd nì SP. Koncem roku 2008 bychom mohli, optimisticky vidïno, zah jit v stavbu hrnëì skèho centra. Ps no Ji Ì Ritt, mìstostarosta ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 5

7 RADNICE DALäÕ MOéNOSTI JAK NAKL DAT S BIOODPADEM V naöì mïstskè Ë sti se vïtöina obëan vypo d v hlavnï v letnìch mïsìcìch s velk m mnoûstvìm bioodpadu. PlatÌ to hlavnï pro majitele zahrad, ve kter ch se prov dì intenzivnì seë tr vnìku. Prakticky v pr bïhu celèho vegetaënìho obdobì navìc produkujeme dalöì odpad (nap Ìklad vïtve po pro ez nì strom, odkvetlè rostliny, listì a tak d le). Ne vöichni jsou schopni, nebo se chtïjì starat o kompostov nì takovèho odpadu. V lètï, kdy produkujeme nejvìce posekanou tr vu, dokonce ani nenì moûnè kvalitnì kompost vytv et. Od letoönì Ëervna majì vöichni obëanè naöì mïstskè Ë sti moûnost svozu bioodpadu od Praûsk ch sluûeb a.s. K ukl d nì bioodpadu slouûì hnïd popelnice. V r mci pilotnìho programu jsme druh mïstsk Ë st, kde se tato sluûba zavedla. Svoz odpadu probìhal do konce Ìjna ve Ëtrn ctidennìch intervalech. I kdyû tu existuje tato moûnost, z jem naöich spoluobëan nebyl velk. V souëasnè dobï sluûbu vyuûìv necel stovka dom cnostì. Ke svozu pomocì hnïd ch popelnic se m ûete kdykoliv dodateënï p ihl sit. Magistr t hlavnìho mïsta Prahy n m na podzim poskytl dalöì kontejnery. Ty jsou ale urëenè pouze ke svozu bioodpadu. Pokud jste jich vyuûili, jistï vìte, ûe z jem o nï byl obrovsk. Tento mimo dn svoz odpadu pravdïpodobnï probïhne i na podzim p ÌötÌho roku. DalöÌ moûnost, jak se zbavit bioodpadu, se n m otvìr dìky dnï vybranè firmï, kter bude v roce 2008 zajiöùovat pèëi o naöe komunikace, chodnìky a z roveú se bude starat i o zeleú. Bude sekat tr vu na pozemcìch mïstskè Ë sti, peëovat o vysazenou zeleú (tìm se rozumì hlavnï z livka), pro ez vat stromy a tak d le. Pokud by si kdokoliv z naöich obëan nevïdïl rady s vïtöìm mnoûstvìm bioodpadu, pro ez vkou strom nebo jinou zahradnickou ËinnostÌ, m ûe se na tuto firmu obr tit a kontaktovat pana KotrbatÈho prost ednictvìm telefonu Kaûd obyvatel naöì mïstskè Ë sti se se sv m podnïtem k pèëi o mïstskou zeleú m ûe obr tit p Ìmo na z stupce tèto firmy. MyslÌm, ûe m me takovèto rozmanitè moûnosti, jak nakl dat s naöimi bioodpady, nem me jiû zapot ebì nic p lit na naöich zahrad ch anebo snad vyhazovat na okraj polì, na meze Ëi do p Ìkop. NezapomeÚte, ûe p ÌötÌ rok vstoupì v Ëinnost nov z kon o odpadech. KaûdÈ neleg lnì nakl d nì s odpadem bude moûnè sn z postihnout. Petr Kolek, mìstostarosta ObËanÈ se ptajì, zastupitelè odpovìdajì Zastupitelstvo mïstskè Ë sti obdrûelo dopis, kter obsahoval petici od obëan. Ti v nì vyjad ujì sv j n zor na eöenì dopravnì situace v naöì mïstskè Ë sti. N ö Zpravodaj äeberov, HrnËÌ e chce b t co nejvìce objektivnì, a proto podporujeme zve ejúov nì r zn ch pohled zejmèna na problèmy, kterè tìûì naöi mïstskou Ë st, a n vrhy na jejich eöenì. I do budoucna vìt me vaöe n zory, nejen k VesteckÈ spojce. KontaktnÌ daje najdete v tir ûi na konci Zpravodaje. Tom ö Nechv tal, redakce 6 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 RADNICE DOPIS OB»ANŸ Zastupitelstvo M» Praha äeberov k ruk m starostky Ing. Petry VenturovÈ K HrnËÌ m 160, Praha 4-äeberov VÏc: OkamûitÈ eöenì dopravnì situace v M» Praha äeberov V ûenì zastupitelè! ObracÌme se na v s s nalèhavou û dostì okamûitï eöit ne nosnou dopravnì situaci p i pr jezdu äeberovem a HrnËÌ i. Velmi siln hustota dopravy hlavnï v rannìch a veëernìch öpiëk ch, stojìcì fronty aut a nep imï en rychlost aut v dobï mimo öpiëky ËinÌ domy v tïsnèm okolì, ale i domy vzd lenïjöì tak ka neobyvatelnè. Poûadujeme okamûitè eöenì tèto dle n s katastrof lnì situace, tak jak jste to slibovali ve svèm programovèm prohl öenì. DomnÌv me se ve shodï s dopravnìmi odbornìky, ûe jedinè eöenì je urychlen realizace VesteckÈ spojky a n sledn obchvat äeberova podèl d lnice D1. DokonËovanou v stavbou obrovsk ch ploch satelitnìch sìdliöù RD jiûnï od HrnËÌ se dopravnì zatìûenì pr jezdu v naöì obci v nejbliûöì dobï stane jeötï kritiëtïjöì. Do tè doby bychom uvìtali jakèkoliv opat enì p Ìmo na trase p te nìch komunikacì, kterè by omezili alespoú rychlost projìûdïjìcìch aut a ËetnÈ kontroly dodrûov nì rychlosti P»R. VÏ Ìme, ûe ËinnÏ pom ûete ochr nit naöe ûivotnì prost edì a zdravì a ûivoty naöe i naöich dïtì. Nedopusùte, aby demagogick m tvrzenìm o nepot ebnosti VesteckÈ spojky bylo eöenì dopravnì situace v äeberovï a HrnËÌ Ìch odsunuto do dalekè budoucnosti! V Praze äeberovï, listopad 2007 Za obëany M» podepsan ch na podpisov ch aröìch STAROSTKA K VESTECK SPOJCE * * * Petr Veidenthaler za SDI äeberov Ing. V. Mencl V ûenì spoluobëanè, vzhledem k mnoûìcìm se informaënìm let k m, kterè jsou mezi v s distribuov ny, a kterè z roveú majì vïtöinou jednostrann pohled na ot zku VesteckÈ spojky, zve ej- Úuji n sledujìcì informace: 1. V p edvolebnìch programech vöech zvolen ch zastupitel byla zmìnïna i Vesteck spojka, kterou kandid ti s urëit mi p ipomìnkami (jako nap Ìklad protihlukovè valy, hydrogeologick pr zkum apod.) podporovali. P ipomìn m, ûe na tvorbï nïkter ch p edvolebnìch program se podìleli nejen souëasnì zastupitelè, ale i ada v s, obëan äeberova i HrnËÌ. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 7

9 RADNICE 2. V programovèm prohl öenì Zastupitelstva mïstskè Ë sti (ZM») zmiúujeme i podporu VesteckÈ spojky, protoûe to, jak z v öe uvedenèho bodu jasnï plyne, vych zì ze vöech p edvolebnìch program. 3. Dne zastupitelè naöì mïstskè Ë sti (M») schv lili p ipomìnky ke studii VesteckÈ spojky. 4. Ve Zpravodaji ËÌslo 4/2007 jsme tyto p ipomìnky zve ejnili, stejnï tak jako jsme tehdy publikovali studii VesteckÈ spojky, kterou jsme obdrûeli. 5. Na tyto kroky ZM», tedy schv lenì p ipomìnek a jejich zve ejnïnì spolu se studiì, nikdo z mìstnìch obëan nereagoval. PrvnÌ podnïty od spoluobëan p iöly aû v listopadu, tedy aû Ëtvrtroku po zve ejnïnì. 6. Vesteckou spojkou jsme znovu zab vali na sch zi ZM» dne , a to na û dost zastupitele V clava Pa Ìka, kterou podal na poradï starostky dne Vesteck spojka se jako jeden bod programu objevila i na zased nì zastupitelstva dne (Tato sch ze se vöak konala aû po uz vïrce tohoto ËÌsla Zpravodaje.) 7. Vesteck spojka je v zemnìm pl nu hlavnìho mïsta Prahy i St edoëeskèho kraje. 8. V souëasnè dobï m me k dispozici studii VesteckÈ spojky, ze kterè vypl v Ëasov podmìnïnost jejìho zprovoznïnì, omezenì rychlosti na 70 km/hod, öì ka 9,5 m, tedy jeden pruh tam a druh zpït, kruhov k iûovatka ve smïru na ZdimÏ ice. 9. SpoleËnost Eurospektrum zpracov v studii k dokumentaci pot ebnè pro vyd nì zemnìho rozhodnutì. 10. ÿeditelstvì silnic a d lnic (ÿsd) dosud nem ofici lnì povï enì jako investor VesteckÈ spojky. 11. SpoleËnost D-plus nevykupuje pro ÿsd pozemky pod Vesteckou spojkou, ale zab v se pozemky nutn mi k v stavbï obchvatu Prahy (JVD) ñ pro seky vedenè pod ËÌsly 512, 513. S ohledem na p edch zejìcì bod ËÌslo 10, ÿsd nem ûe vykupovat pozemky k z mïru, na kter nem povï enì. 12. V souëasnè dobï nem me û dn ofici- lnì podklad k û dosti, abychom se vyj d- ili k dokumentaci k zemnìmu rozhodnutì. 13. Do tèto chvìle jsme neobdrûeli û dn podnït k probìhajìcìmu procesu posuzov nì vlivu stavby na ûivotnì prost edì (EIA), neexistuje û dn materi l, kter by slouûil k tomu, abychom se vyj d ili k dokumentaci EIA. 14. Dne se konala sch zka s obëany. Z pis z nì zve ejúuji nìûe. Po nì ZM» rozöì ilo podmìnky, jejichû splnïnì bude poûadovat po spoleënosti Eurospektrum. Ta je povï ena vypracov nìm dokumentace k zemnìmu rozhodnutì, m takè zpracovat dokumentaci EIA. Jedna naöe z - kladnì podmìnka je nov, a proto ji nìûe v z pisu ze sch zky neuv dìme. Je nutno zpracovat studii souëasnè dopravnì z tïûe v naöì lokalitï. P itom se bude poëìtat takè s variantami, jak by dopravnì z tïû vypadala bez VesteckÈ spojky, jak s Vesteckou spojkou, jak po zprovoznïnì obchvatu Prahy (JVD), d le pokud by byla postavena d lnice D3 (ËeskobudÏjovick ) i pokud by nevznikla. A to vöe v horizontu souëasnost ñ 5 let ñ 10 let ñ 30 let. Tuto studii pak budeme oponovat z naöeho rozpoëtu. 15. Za tìmto p ÌspÏvkem najdete z pis ze setk nì s obëany äeberova a HrnËÌ, z stupci obëansk ch sdruûenì, zastupiteli a z stupcem ÿsd. 16. Na ad mïstskè Ë sti ( M») k ruk m zastupitel nïkte Ì obëanè doruëili dopis obsahujìcì v zvu, abychom odmìtli v stavbu VesteckÈ spojky i vznik k iûovatky na d lnici D1 (brnïnskè). Viz k tomu minulè ËÌslo Zpravodaje. 17. Na M» byla ale takè doruëena v zva jin ch naöich obëan, kte Ì naopak podporujì budov nì VesteckÈ spojky. Viz k tomu dopis obëan uve ejnïn p ed tìmto m m Ël nkem. VÏ Ìm, ûe v öe uvedenè informace pro v s budou p Ìnosem. Vy sami rozhodujete, zda a takè jak h jìme vaöe z jmy. PravidelnÏ 8 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 zve ejúujeme vöechny svè kroky, kterè v ot zce VesteckÈ spojky podnik me. Z - roveú m te moûnost si na M» prostudovat materi ly, kterè nechala zpracovat naöe M» na tèma dopravnì z tïûe. M ûete posuzovat Vesteckou spojku ve srovn nì se studiì nap Ìklad pana architekta Petra Preiningera a dalöìmi navrûen mi variantami. CÌlem vöech je vy eöit nar stajìcì dopravnì z tïû v naöì M». Z naöì studie vypl v jako nejv hodnïjöì varianta pr vï v stavba VesteckÈ spojky. * * * RADNICE Vesteckou spojku nelze br t jako spojnici d lnic, ale naopak jako odvadïë dopravy ze ZdimÏ ic, Kocandy, Vestce, Jesenice, OsniceÖ Vöechny tyto obce se rychle rozr stajì a jejich novì obyvatelè zahlcujì komunikace v naöì M». SouËasnÈ ZM» chce snìûit dopravnì z tïû a z roveú zv öit bezpeënost chodc. Pr vï proto podporujeme nejen Vesteckou spojku, ale z roveú i v stavbu zpomalovacìch lavic, osvïtlenì p echod, budov nì semafor a podobnï. Petra Venturov, starostka K VesteckÈ spojce se na konci listopadu konalo setk nì obëan naöì Ëtvrti, zamïstnance ÿeditelstvì silnic a d lnic (ÿsd) a z stupci mïstskè Ë sti (M») Praha-äeberov. P in öìme v m z pis z tohoto shrom ûdïnì. Pod zkratkou R se v z pise rozumì zemnì rozhodnutì. JVD je jihov chodnì dlouh varianta silniënìho okruhu kolem Prahy. EIA je proces takzvanèho posuzov nì vlivu stavby na ûivotnì prost edì. Tom ö Nechv tal, redakce * * * Z PIS ZE SCHŸZKY ZE DNE VESTECK SPOJKA Dne od probïhlo setk - nì se z stupci obëan äeberova a HrnËÌ, z stupcem ÿsd a z stupci M» Praha äeberov (viz prezenënì listina). P edmïtem bylo setk nì na tèma VesteckÈ spojky, shrnutì souëasnèho stavu, moûnè budoucì varianty a nalezenì spoleënèho postupu, akceptujìcì pokud moûno veökerè poûadavky vöech stran. V vodu starostka sdïlila v voj od konce Ëervna do souëasnè doby. Na vyû d nì M» jsme od spoleënosti Eurospektrum dostali studii VesteckÈ spojky, kter do tè doby nebyla k dispozici. V razn posun oproti p edch zejìcìm obdobìm je skuteënost, ûe prim tor hl. m. Prahy, hejtman St edoëeskèho kraje a editel ÿsd se dohodli o spoleënèm postupu v ot zce VesteckÈ spojky. Projektovou dokumentaci k R financuje Euro- spektrum, v dalöì f zi by investov nì mïlo p ejìt na ÿsd. PotÈ dostal slovo pan Selichar, z stupce ÿsd, kter p ÌtomnÈ sezn mil se souëasn m stavem postupu v ot zce nejen VesteckÈ spojky, ale zejmèna stavby d lniënìho obchvatu hl. m. Prahy. Re ln termìn dokon- ËenÌ a propojenì seku JVD (jihov chodnì d lniënì okruh), 512, 513, 514 by mïl b t duben Tento termìn je podmìnka R, vëetnï podmìnky zprovoznïnì vöech t Ì sek najednou, a ne postupnï. V souëasnè dobï p ipravila spoleënost Eurospektrum studii, kter m slouûit k vodnìmu projedn nì a stanovenì parametr pro vypracov nì dokumentace vlivu na ûivotnì prost edì (EIA) a n slednï pro dokumentaci k zemnìmu ÌzenÌ. V ot zce VesteckÈ spojky p ipravuje spoleënost Eurospektrum dokumentaci k R, jak ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 9

11 RADNICE nabude pr vnì moci, m v myslu zpracovat dokumentaci ke stavebnìmu povolenì, vyj d enì. Eurospektrum bude ve spolupr - ci s ÿsd p ipravovat zajiötïnì v kupu pozemk, kterè mohou dojìt aû nap. k vyvlastnïnì. Bez vyjasnïn ch majetkov ch vztah (vlastnick ch pr v k pozemk m) nelze zìskat stavebnì povolenì. Teprve po zìsk nì stavebnìho povolenì bude vybìr n zhotovitel stavby v bïrov m ÌzenÌm podle z kona. Z v öe uvedenèho tedy nebude Vesteck spojka realizov na d Ìve neû v roce Podle informacì M» i ÿsd je Vesteck spojka projektov na jako dvoupruhov, s zemnì rezervou na Ëty pruh, parametr 9,5 metru, s rychlostì 70 km/hod. V tomto momentï vstoupila do diskuse ve- ejnost, kdy pan NÏmec sdïlil svè obavy, ûe firma Eurospektrum bude stejnï prosazovat Ëty pruh a bude ho i projektovat. Pan Rajtora za obëanskè sdruûenì Ekokoridor û d o informaci o tom, pokud bude spoleënost Eurospektrum projektovat dle parametr, kterè byly prezentov ny obëan m äeberova a HrnËÌ, tj. v terènnìm z ezu, o sdïlenì p esnè öì ky komunikace vëetnï ochrann ch val, kter bude p edloûena k posouzenì vlivu na ûivotnì prost edì, coû dle studie je dvoupruhov komunikace. Pan mìstostarosta Kolek navrhl poûadovat po Eurospektru, p ÌpadnÏ ÿsd, jako podmìnku zemnìho rozhodnuti, novè dopravnì mï enì za 2 roky a teprve po tomto mï- enì pokraëovat v projektu. Tedy 2 roky po spuötïnì JVD provèst nov mï enì, kter dajì odpovïô, zda v stavba JVD v raznï pomohla snìûit dopravnì z tïû v naöì M» p ÌpadnÏ ne a pak znovu jednat o projektu VesteckÈ spojky. V p ÌpadÏ nabytì pr vnì moci zemnìho rozhodnutì na projekt VesteckÈ spojky v dobï prov dïn ch mï enì nelze zemnì rozhodnutì zpïtnï podmiúovat. PodmÌnky je moûnè stanovit pro n slednè stavebnì ÌzenÌ. Pan Veidenthaler naopak za obëany äeberova vyj d il znepokojenì t kajìcì se pokusu o zastavenì realizace v stavby VesteckÈ spojky. DomnÌv se, ûe komunikace mimo M» je rozhodnï ku prospïchu dopravy v tèto lokalitï. Pan Polaneck oponoval, ûe tato komunikace dopravu nevy eöì, ale vy eöily by to nap. zpomalovacì prahy. ObËanskÈ sdruûenì Ekokoridor pro eliminov nì diskusì na z kladï domnïnek û d o vypracov nì p ÌpadnÏ aktualizaci studie dopravnìho zatìûenì pro äeberov a HrnËÌ e po realizaci OC a P+R na ChodovÏ a P+R na OpatovÏ, aby bylo prok z no, jestli komunikace, kterou financuje soukrom spoleënost Eurospektrum jako p Ìjezdovou komunikaci k zemì pl novanè n kupnì zûny, byla ve sv ch n vaznostech projektov na kv li odlehëenì dopravy v äeberovï a Hrn- ËÌ Ìch. EIA by se mïla zpracov vat v souladu se z konem 100/2001 Sb. a p ed zìsk v nìm povolenì k R. V souëasnè dobï M» nedostala û dn ofici lnì podnït k vyj d enì se k dokumentaci k R ani EIA. Po tïchto p ÌspÏvcÌch probïhla velmi rozs hl diskuse, ve kterè se eöilo, zda m ûe b t v zemnìm ÌzenÌ za azena podmìnka mï enì dopravnì z tïûe po 2 letech provozu JVD a zda je tato podmìnka z vazn. V z vïru diskuse bylo konstatov no, ûe tuto podmìnku nelze po vyd nì R v pr vnì moci zapracovat, ale je moûnè ji za adit jako podmìnku realizace pro stavebnì ÌzenÌ. Z vïr diskuse byl n sledujìcì: ñ p ipomìnkovat a snaûit se dos hnout maxim lnìho spïchu v akceptov nì vöech dosud navrûen ch p ipomìnek, ñ jako podmìnku dokumentace k R poûadovat zapracov nì mï enì dopravnì z - tïûe po 2 letech provozu JVD p ed pod - nìm û dosti stavebnìho ÌzenÌ, ñ jakmile dostaneme k vyj d enì EIA, objednat si na n klady M» oponenta na hlukovou a rozptylovou Ë st studie, pokud bude dokumentace vlivu na ûivotnì prost edì zpracov v na pro dva pruhy, je nutnè trvat 10 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 RADNICE na vypuötïnì dalöìch dvou pruh jako zemnì rezervy. ñ vöechny materi ly budou projedn v ny v komisi stavebnì i ûivotnìho prost edì, ñ oslovit editele ÿsd s dotazem, jak je moûnè, ûe ÿsd se angaûuje v komunikace II. t Ìdy, kdyû ve z izovacì listinï mu n leûì pouze d lnice, komunikace rychlostnì a komunikace I. t Ìdy, nikoliv II. t Ìdy, jak je vöude Vesteck spojka deklarov na, ñ zapojit do ot zky VesteckÈ spojky mìstnì sdruûenì obëan. Zapsala Ing. Petra Venturov, starostka M» Praha äeberov * * * Podle p iloûenè prezenënì listiny, kde jsou uvedena pouze p ÌjmenÌ, se sch zky z Ëastnili: Venturov, Kolek, Kastner, Pa Ìk, Pol neck, P Ìhoda, NÏmcov, NÏmec, Martinek, Peötov, Stokl ska, Veidenthaler, Rajtora, Ritt a Selichar. Tom ö Nechv tal, redakce ad mïstskè Ë sti POZOR! ZMÃNA»ÕSLA»TU é d me uûivatele kabelovè televize a rozhlasu (KTR), kte Ì hradì poplatek za kabelovou televizi bezhotovostnï, aby zmïnili ËÌslo Ëtu, na kter poplatek odv dì. Jedn se pouze o zmïnu v p edëìslì ËÌsla Ëtu. Od je ËÌslo Ëtu /0800 DÏkujeme za pochopenì ad mïstskè Ë sti Praha-äeberov ÿednõ HODINY V ûenì obëanè, vzhledem k dlouhodobè nemoci pracovnice agendy poplatk jsem nucen upravit reûim pr ce zb vajìcìch pracovnic adu. Proto V s upozorúuji, ûe ad bude nad le pro ve ejnost p Ìstupn pouze v ednì dny, tj. pondïlì a st eda od 8.00ñ12.00 hodin a od 13.00ñ17.30 hodin. V nalèhav ch p Ìpadech po telefonickè dohodï s p Ìsluönou pracovnicì adu v ter a ve Ëtvrtek od 7.00ñ14.30 hodin. Podatelna adu PondÏlÌ a st eda 8.00ñ12.00 hodin a 13.00ñ17.30 hodin. ter a Ëtvrtek 7.00ñ14.30 hodin DÏkuji V m za pochopenì Ivo Novotn, tajemnìk adu mïstskè Ë sti Praha-äeberov ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více