KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY..."

Transkript

1

2 OBSAH Obsah RADNICE Slovo starostky Ze zased nì Zastupitelstva ZastupitelÈ informujì ObËanÈ se ptajì, zastupitelè odpovìdajì ad mïstskè Ë sti Praûsk plyn rensk informuje äkolstvõ A DÃTI Z kladnì ökola V Ladech Zpr viëky ze ökolky KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï Bar Ënick rychta Program kulturnìch akcì SdruûenÌ äupina Obec bar ËnÌk SPORT Fotbal ZDRAVÕ ZdravotnÌ okènko T MA P ikrmov nì pt k. Ot zky a odpovïdi Chodci, dïti a idiëi v obytnè zûnï DalöÌ vzdïl v nì KR TK ZPR VY Od n s Od soused Odjinud NAäI SOUSED SilniËnÌ okruh kolem Prahy se blìûì ROZHOVOR P ijôte n m fandit! KONTAKTY INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 1

3 RADNICE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, Nastal Ëas pro vïtöinu lidì nejp ÌjemnÏjöÌ ñ Ëas V noënìch sv tk, setk nì s p teli, blìzk mi lidmi, s rodinou, ale i Ëas hodnocenì. Jsem velice r da, ûe se n m na konci roku poda ilo sestavit rozpoëet na rok Rozpo- Ëet vyrovnan, kdy nedopl cìme deficit z p ebytk zisku minul ch let, tedy zejmèna ze zisku z prodej pozemk. RozpoËet se schvaluje na zased nì zastupitelstva, kterè se bohuûel kon po datu uz vïrky tohoto ËÌsla, proto jeho schv lenou verzi, vëetnï koment e, zve- ejnìme aû v dalöìm ËÌsle Zpravodaje. Po zased nì zastupitelstva bude rozpoëet zve ejnïn na internetov ch str nk ch i na v vïsk ch adu mïstskè Ë sti (M»). Mezi dalöì kroky, kterè jdou kup edu, je zpracovan studie centra v äeberovï. BliûöÌ informace, vëetnï obrazovè vizualizace, jsou zve- ejnïny v p ÌspÏvku mìstostarosty Ji Ìho Ritta v rubrice ZastupitelÈ informujì. Centrum v HrnËÌ Ìch je o nïco pozadu, nicmènï jsme jiû takè zadali zpracov nì prvnìch objemov ch studiì. Koncem roku vybereme t i uchazeëe, kte Ì dostanou jiû delöì Ëasov prostor ke zpracov nì detailnïjöìch studiì. Tyto studie n slednï zve ejnìme, budou vystaveny v Bar ËnickÈ rychtï. Teprve potè se schv lì architekt, kter bude s naöì mïstskou Ë stì spolupracovat na zpracov nì dokumentace k zemnìmu rozhodnutì a pravdïpodobnï i na realizaci celèho projektu. S koncem roku se mi poda ilo zìskat dotaci od hlavnìho mïsta Prahy na rekonstrukci h iötï p i Z kladnì ökole (Zä) V Ladech. Rekonstrukce p ijde na zhruba 1,8 milionu KË, p i- Ëemû dotace hlavnìho mïsta Prahy ËinÌ 1,18 milionu KË, zbyl Ë stka pak p jde z rozpoëtu naöì mïstskè Ë sti. Projekt jsme konzultovali s pedagogick m sborem. H iötï bude v dopolednìch hodin ch k dispozici pot eb m Zä a mate skè ökoly, v odpolednìch hodin ch bude slouûit vöem dïtem z naöì M». Provoz h iötï bude upraven provoznìm dem, kter bude zve ejnïn na oplocenì h iötï a na n - stïnce Zä. Kdyû uû se budou rekonstruovat venkovnì plochy, nech me takè provèst izolace Ë sti budovy Zä, protoûe se tu dlouhodobï vlivem zv öenè vlhkosti budova ökoly poökozuje. Do konce roku chceme jeötï takè nechat provèst dalöì opat enì, tak aby idiëi automobil, projìûdïjìcì naöì M», byli nuceni zpomalit. Z tohoto d vodu bude vybudov na zpomalovacì lavice p ed fotbalov m h iötïm smïrem od HrnËÌ. V p ÌötÌm roce pl nujeme postavit dalöì zpomalovacì lavice. V rozpoëtu jsme vy- Ëlenili finance i na semafory, kterè by takè mïly doplnit bezpeënostnì opat enì na obou p te nìch ulicìch v naöì mïstskè Ë sti. Se zimnìm obdobìm jsou spojenè i zimnì radov nky, kterè zejmèna naöim nejmenöìm p in öì radost. Naopak dospïl m p sobì starost klid snïhu, ledu a n mrazy. Mezi povinnosti naöì M» pat Ì mimo jinè takè klid snïhu z nïkter ch komunikacì a chodnìk. Avöak ne vöechny chodnìky musì uklìzet M». V p ÌpadÏ, ûe mezi hranicì stavby (domu Ëi plotu) a chodnìkem leûì p s zelenï a chodnìk je u komunikace, uklìzì snìh M». Pokud vöak chodnìk bezprost ednï sousedì s vaöìm pozemkem Ëi stavbou, mïli by snìh uklìzet majitelè p ilehl ch nemovitostì. Za p ÌpadnÈ neuklizenì snïhu neexistujì û dnè sankce v podobï pokut. P esto prosìm ty majitele nemovitostì, kte Ì by mïli snìh z chodnìku uklìzet, aby to dïlali. Pom hajì tìm nejen sami sobï, ale i n m vöem, tedy obëan m naöì mïstskè Ë sti. Pouze pro ilustraci uv dìm, ûe M» se star o drûbu vìce neû m 2 komunikacì a vìce neû m 2 chodnìku. Proto i sebemenöì pomoc od V s je pro n s velk m p Ìnosem. A proto vöem, kdo se svïdomitï star te o chodnìky p ed sv m domem, dïkuji. S Ëasem V noënìm p ich zì takè konec roku. Doba, kdy vïtöina lidì hodnotì rok, kter se ch lì ke svèmu konci, a takè pl nuje rok nadch zejìcì. VÏtöina z n s se jistï dostane k pra- 2 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE videln m novoroënìm p edsevzetìm, kter se ne vûdy poda Ì dodrûet. DomnÌv m se, ûe nenì d leûitè si d vat p edsevzetì na p elomu roku, p ÌpadnÏ hodnotit uplynul rok. Z leûì jen na n s sam ch, jacì jsme, jak se chov me, nejen sami k sobï, ale zejmèna k ostatnìm. V tomto obdobì bychom nemïli b t pouze s naöimi blìzk mi, ale nap Ìklad i s nemocn mi, kter m p ejeme brzkè uzdravenì a zdravì v dalöìch letech. Protoûe zdravì pat Ì, podle mne, mezi to nejd leûitïjöì, co ËlovÏk m ûe mìt. A dokud mu slouûì, mnohdy si jej nev ûì. P eji V m vöem kr snè proûitì V noc, oslav s rodinou a p teli. A takè hodnï l sky a p - telstvì. äùastn Nov rok Petra Venturov, starostka Ze zased nì Zastupitelstva UsnesenÌ z 14. zased nì Zastupitelstva MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov ze dne I. Zah jenì zased nì ñ program Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje program zased nì ZM» jako celek. II. Volba ovï ovatel z pisu Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje pp. Ritta a Kolka ovï ovateli z pisu. III. Kontrola z pisu z minulèho zastupitelstva Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov konstatuje, ûe z pis z minulèho zastupitelstva odpovìd pr bïhu jedn nì. IV. Smlouva o v p jëce ñ Zä a Mä Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje smlouvu o v p jëce n sledujìcìho nemovitèho majetku v k.. äeberov: Zä V Ladech 6, Praha 4-äeberov: 1. Budova Zä, ulice V Ladech Ë.p. 6 ñ 671 m 2 2. Pozemek parc. Ë. 64 (zast.plocha) ñ 671 m 2 3. Pozemek parc. Ë. 65 (zahrada) ñ 390 m 2 4. Pozemek parc. Ë. 66 (zahrada) ñ 93 m 2 5. Pozemek parc. Ë. 67 (zahrada) ñ 456 m 2 Mä Na P ÌËnÈ mezi 186, Praha 4-äeberov: 1. Budova Mä, ulice Na p ÌËnÈ mezi 186 ñ 299 m 2 2. Pozemek parc. Ë (zast.plocha bez stavby) ñ 34 m 2 3. Pozemek parc. Ë (zahrada) ñ 1733 m 2 4. Pozemek parc. Ë. 414 (zast.plocha) ñ 299 m 2 5. Pozemek parc. Ë. 415 (zahrada) ñ 4859 m 2 V. ZmÏna z izovacì listiny Zä a Mä Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje z izovacì listinu Z kladnì ökoly, Praha 4, V Ladech 6 a z izovacì listinu Mate skè ökoly, Praha 4, Na P ÌËnÈ mezi 186 v navrûenèm znïnì. Tyto z izovacì listiny v plnèm rozsahu zruöujì veökerè p edchozì z izovacì listiny organizacì Z kladnì ökola, Praha 4, V Ladech 6 a Mate sk ökola, Praha 4, Na P ÌËnÈ mezi 186. VI. Informace o zmïnï P 2010 Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov bere na vïdomì informaci o zasl nì podnït k p ipravovanè zmïnï zemnìho pl nu hl. m. Prahy k roku VII. R znè R1 ñ StanovenÌ odmïny neuvolnïnèmu Ëlenu zastupitelstva Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov stanovuje p. Pa Ìkovi, neuvolnïnèmu Ëlenu zastupitelstva, mïsìënì odmïnu ve v öi 480 KË se zpïtnou platnostì o VIII. R2 ñ Vesteck spojka Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov rozhodlo, ûe tento bod programu bude p esunut na zased nì zastupitelstva dne Ing. Petra V e n t u r o v, starostka Ing. Ji Ì R i t t, mìstostarosta ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 3

5 RADNICE ZastupitelÈ informujì AKTU LNÕ STAV VEÿEJN CH INVESTIC OpÏt se pokusìm struënï shrnout posun v investicìch dokonëen ch, rozestavïn ch a p ipravovan ch, kterè se dot kajì mïstskè Ë sti (M») Praha-äeberov. Jejich investorem nemusì b t jen M». AKCE DOKON»EN A ROZESTAVÃN Nechci Ëten e zatïûovat v Ëtem vöech ve- ejn ch staveb dokonëen ch v poslednì dobï. Pr vï proto se omezìm pouze na stavebnì dìla dokonëen v obdobì, kterè uplynulo od poslednìho ËÌsla Zpravodaje, tj. od ËÌsla 5/2007. PÿISVÃTLENÕ PÿECHODŸ NA P TEÿNÕCH KOMUNIKACÕCH Vöech pït p isvìcen ch p echod, p es komplikace u tak Ñmal ch stavebì aû nepochopiteln ch, uû svìtì. VÏ Ìm, ûe p ispïjì k bezpeënïjöìmu p ech zenì chodc p es tyto enormnï zatìûenè komunikace. DOPRAVNÕ OPATÿENÕ V LOKALITà V LO- KALITà ULIC V LADECH, MUSILOVAÖ Ve snaze vyjìt vst Ìc obëan m tèto lokality a omezit provoz projìûdïjìcìch automobil byl po dohodï s MÏstskou policiì hlavnìho mïsta Prahy (MP) a PoliciÌ»eskÈ republiky (P»R) zde nainstalov n systèm svisl ch dopravnìch znaëek a p ÌËn zpomalovacì pr h. Protoûe tato opat enì se nïkter m zde ûijìcìm obëan m p Ìliö nezamlouvajì, bude po urëitè dobï systèm vyhodnocen za Ëasti P»R a MP a obëan a dle v sledk upraven. KOMUNIKACE LOUCK RelativnÏ ÑmenöÌ stavbaì ale technicky n - roën (viz Zpravodaj ËÌslo 5/2007) byla p ed na z stupc m M» ZlepöÌ * * * obytn komfort zde bydlìcìm obëan m a komunikaënï propojì tuto Ë st s ulicì OsvÏtovou. REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERIC- K DOMKY Akce, jejìmû investorem je hlavnì mïsto Praha (HMP) za finanënì spolu Ëasti M», probìh dle harmonogramu. Do konce roku by mïla b t alespoú provizornï zprovoznïna nynì rozkopan Ë st komunikacì. DalöÌ pr bïh ovlivnì hlavnï poëasì. PodrobnÏji k tèto akci viz minulè ËÌslo Zpravodaje. HÿIäTà U Z KLADNÕ äkoly V LADECH DÌky finanënìmu p ÌspÏvku hlavnìho mïsta Prahy, kter se bohuûel poda ilo zìskat aû tïsnï p ed koncem roku, bude u Z kladnì ökoly zrekonstruov no sportovnì a rekreaënì h iötï se sportovnì plochou pro streetbal a basketbal, dïtsk Ñhorolezeck stïnaì a Ñlanov vïûì, laviëky a revitalizace zahradnì zelenï, dl ûdïnè p ÌstupovÈ chodnìëky. SouËasnÏ se technicky vy eöì odvlhëenì obvodov ch zdì ökolnì budovy a provede sanaënì omìtka. AKCE PÿIPRAVOVAN KOMUNIKACE ZADNÕ, K DRAZDŸM, ZA JEDNOTOU, U ROZKOäE Avizovan sch zka nad rozpracovan m projektem s dotëen mi obëany probïhla Projektanta jsme sezn mili s p ipomìnkami obëan. Do konce roku bude p e- 4 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE d n projekt. PotÈ co se zajistì stavebnì povolenì a pokud zìsk me finanënì prost edky od Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy (MHMP), je moûnè zah jit stavebnì pr ce. CYKLOSTEZKY Na z kladï Studie cyklostezek v M» jsou geodeticky zamï eny a p ipraveny projekty na cyklostezky Ë. 2 (do podchodu pod d lnicì D1 ve smïru na Kate inky), Ë. 3 (V Ladech II ñ do Kunratic), Ë. 4 (za fotbalov m h iötïm), Ë. 5 (rozöì enì chodnìku äeberov- HrnËÌ e), Ë. 6 (Drazdy ñ Rozkoö) a Ë. 7 (Ov- ËÌn). OdsouhlasÌ-li Zastupitelstvo mïstskè Ë sti (ZM») rozpoëet M» podle n vrhu, cyklostezky se zaënou stavït v p ÌötÌm roce. SouËasnÏ p ipomìn m hlavnï z jemc m o cyklistiku v Praze, ûe na adu mïstskè Ë sti ( M») je zdarma k dispozici cyklomapa Prahy se z kresem vöech souëasn ch praûsk ch cyklotras a cyklostezek. CENTRUM äeberova Jak zn mo, ZM» usiluje o to, aby postupnï vznikla administrativnì, kulturnì, spoleëensk a obchodnì (komerënì) centra v äeberovï i HrnËÌ Ìch, kter zde zatìm citelnï chybì. Viz k tomu Zpravodaj ËÌslo 4/2007. PokraËujeme v jedn nì s majitelem dotëenèho pozemku v äeberovï ñ spoleënostì Stavocentral a. s. V tèto chvìli je zpracov - na architektonick studie, ze kterè pro vaöi p edstavu uprost ed Zpravodaje v barevnè p Ìloze p etiskujeme n zornou vizualizaci. Centr lnì plocha n mïstì s vodnìm v tvarn m prvkem, laviëkami a dïtsk m h iötïm je uzav ena ze z padnì strany objektem penzionu pro seniory s ortopedicko-rehabilitaënì Ë stì a s bazènem. SuterÈn se vyuûije jako gar ûe. JiûnÌ Ë st n mïstì zaujme objekt komerënìch sluûeb, nïkolika bytov ch jednotek a M». Uvaûujeme o tom, ûe na v chodnì stranï n mïstì vznikne restaurace se zahr dkou, d le prostor pro fitnes centrum a bowling. V suterènu vybudujeme gar ûe. Pr vï tato budova se propojì s objektem rekonstruovanèho äpejcharu, kter bude slouûit k po- d nì kulturnìch a spoleëensk ch akcì. SevernÌ Ë st pozemku Stavocentralu se otev e do souëasnèho öeberovskèho Ñcentr lnìho bulv ruì ñ ulice V Ladech, kde se nach zì ökola, kostel a dïtskè h iötï. V centru objektu se budou moci pohybovat pouze chodci, parkoviötï a z sobov nì bude zajiötïno po obvodu. Tuto studii budeme postupnï upravovat a up esúovat. Pr vï proto ji nelze povaûovat za nïco nemïnnèho. Ukazuje n m vöak smïr, kter m m ûeme st ÌzlivÏ postupovat d l. Ide lnì, z roveú vöak realistickè je zah jit v stavbu centra v roce UvÌtali bychom p ÌpadnÈ v ûnè z jemce o provozov nì nïkter ch aktivit v centru Ëi ty, kdo by chtïli investovat do restaurace a fines centra s bowlingem. TakovÈ osoby by mohly spolupracovat uû p i dalöìch stupnìch projektovè dokumentace. CENTRUM HRN»Õÿ Oslovili jsme osm atelièr, aby podaly svè nabìdky na projektovou dokumentaci centra HrnËÌ. Toto centrum by mïlo zahrnovat restauraci, byty, komerënì sluûby, cukr rnu, kav rnu, formanku, relaxaënì aktivity, parkoviötï, dïtskè h iötï a podobnï. Uz vïrka probïhla ZM» m ûe vybrat t i nejvhodnïjöì nabìdky. Potom se zpracujì t i studie a z nich vzejde vìtïzn n vrh. N sledovat bude zpracov nì dokumentace pro zemnì rozhodnutì ( R), vyd nì R, zpracov nì dokumentace pro stavebnì povolenì (SP) a vyd nì SP. Koncem roku 2008 bychom mohli, optimisticky vidïno, zah jit v stavbu hrnëì skèho centra. Ps no Ji Ì Ritt, mìstostarosta ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 5

7 RADNICE DALäÕ MOéNOSTI JAK NAKL DAT S BIOODPADEM V naöì mïstskè Ë sti se vïtöina obëan vypo d v hlavnï v letnìch mïsìcìch s velk m mnoûstvìm bioodpadu. PlatÌ to hlavnï pro majitele zahrad, ve kter ch se prov dì intenzivnì seë tr vnìku. Prakticky v pr bïhu celèho vegetaënìho obdobì navìc produkujeme dalöì odpad (nap Ìklad vïtve po pro ez nì strom, odkvetlè rostliny, listì a tak d le). Ne vöichni jsou schopni, nebo se chtïjì starat o kompostov nì takovèho odpadu. V lètï, kdy produkujeme nejvìce posekanou tr vu, dokonce ani nenì moûnè kvalitnì kompost vytv et. Od letoönì Ëervna majì vöichni obëanè naöì mïstskè Ë sti moûnost svozu bioodpadu od Praûsk ch sluûeb a.s. K ukl d nì bioodpadu slouûì hnïd popelnice. V r mci pilotnìho programu jsme druh mïstsk Ë st, kde se tato sluûba zavedla. Svoz odpadu probìhal do konce Ìjna ve Ëtrn ctidennìch intervalech. I kdyû tu existuje tato moûnost, z jem naöich spoluobëan nebyl velk. V souëasnè dobï sluûbu vyuûìv necel stovka dom cnostì. Ke svozu pomocì hnïd ch popelnic se m ûete kdykoliv dodateënï p ihl sit. Magistr t hlavnìho mïsta Prahy n m na podzim poskytl dalöì kontejnery. Ty jsou ale urëenè pouze ke svozu bioodpadu. Pokud jste jich vyuûili, jistï vìte, ûe z jem o nï byl obrovsk. Tento mimo dn svoz odpadu pravdïpodobnï probïhne i na podzim p ÌötÌho roku. DalöÌ moûnost, jak se zbavit bioodpadu, se n m otvìr dìky dnï vybranè firmï, kter bude v roce 2008 zajiöùovat pèëi o naöe komunikace, chodnìky a z roveú se bude starat i o zeleú. Bude sekat tr vu na pozemcìch mïstskè Ë sti, peëovat o vysazenou zeleú (tìm se rozumì hlavnï z livka), pro ez vat stromy a tak d le. Pokud by si kdokoliv z naöich obëan nevïdïl rady s vïtöìm mnoûstvìm bioodpadu, pro ez vkou strom nebo jinou zahradnickou ËinnostÌ, m ûe se na tuto firmu obr tit a kontaktovat pana KotrbatÈho prost ednictvìm telefonu Kaûd obyvatel naöì mïstskè Ë sti se se sv m podnïtem k pèëi o mïstskou zeleú m ûe obr tit p Ìmo na z stupce tèto firmy. MyslÌm, ûe m me takovèto rozmanitè moûnosti, jak nakl dat s naöimi bioodpady, nem me jiû zapot ebì nic p lit na naöich zahrad ch anebo snad vyhazovat na okraj polì, na meze Ëi do p Ìkop. NezapomeÚte, ûe p ÌötÌ rok vstoupì v Ëinnost nov z kon o odpadech. KaûdÈ neleg lnì nakl d nì s odpadem bude moûnè sn z postihnout. Petr Kolek, mìstostarosta ObËanÈ se ptajì, zastupitelè odpovìdajì Zastupitelstvo mïstskè Ë sti obdrûelo dopis, kter obsahoval petici od obëan. Ti v nì vyjad ujì sv j n zor na eöenì dopravnì situace v naöì mïstskè Ë sti. N ö Zpravodaj äeberov, HrnËÌ e chce b t co nejvìce objektivnì, a proto podporujeme zve ejúov nì r zn ch pohled zejmèna na problèmy, kterè tìûì naöi mïstskou Ë st, a n vrhy na jejich eöenì. I do budoucna vìt me vaöe n zory, nejen k VesteckÈ spojce. KontaktnÌ daje najdete v tir ûi na konci Zpravodaje. Tom ö Nechv tal, redakce 6 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 RADNICE DOPIS OB»ANŸ Zastupitelstvo M» Praha äeberov k ruk m starostky Ing. Petry VenturovÈ K HrnËÌ m 160, Praha 4-äeberov VÏc: OkamûitÈ eöenì dopravnì situace v M» Praha äeberov V ûenì zastupitelè! ObracÌme se na v s s nalèhavou û dostì okamûitï eöit ne nosnou dopravnì situaci p i pr jezdu äeberovem a HrnËÌ i. Velmi siln hustota dopravy hlavnï v rannìch a veëernìch öpiëk ch, stojìcì fronty aut a nep imï en rychlost aut v dobï mimo öpiëky ËinÌ domy v tïsnèm okolì, ale i domy vzd lenïjöì tak ka neobyvatelnè. Poûadujeme okamûitè eöenì tèto dle n s katastrof lnì situace, tak jak jste to slibovali ve svèm programovèm prohl öenì. DomnÌv me se ve shodï s dopravnìmi odbornìky, ûe jedinè eöenì je urychlen realizace VesteckÈ spojky a n sledn obchvat äeberova podèl d lnice D1. DokonËovanou v stavbou obrovsk ch ploch satelitnìch sìdliöù RD jiûnï od HrnËÌ se dopravnì zatìûenì pr jezdu v naöì obci v nejbliûöì dobï stane jeötï kritiëtïjöì. Do tè doby bychom uvìtali jakèkoliv opat enì p Ìmo na trase p te nìch komunikacì, kterè by omezili alespoú rychlost projìûdïjìcìch aut a ËetnÈ kontroly dodrûov nì rychlosti P»R. VÏ Ìme, ûe ËinnÏ pom ûete ochr nit naöe ûivotnì prost edì a zdravì a ûivoty naöe i naöich dïtì. Nedopusùte, aby demagogick m tvrzenìm o nepot ebnosti VesteckÈ spojky bylo eöenì dopravnì situace v äeberovï a HrnËÌ Ìch odsunuto do dalekè budoucnosti! V Praze äeberovï, listopad 2007 Za obëany M» podepsan ch na podpisov ch aröìch STAROSTKA K VESTECK SPOJCE * * * Petr Veidenthaler za SDI äeberov Ing. V. Mencl V ûenì spoluobëanè, vzhledem k mnoûìcìm se informaënìm let k m, kterè jsou mezi v s distribuov ny, a kterè z roveú majì vïtöinou jednostrann pohled na ot zku VesteckÈ spojky, zve ej- Úuji n sledujìcì informace: 1. V p edvolebnìch programech vöech zvolen ch zastupitel byla zmìnïna i Vesteck spojka, kterou kandid ti s urëit mi p ipomìnkami (jako nap Ìklad protihlukovè valy, hydrogeologick pr zkum apod.) podporovali. P ipomìn m, ûe na tvorbï nïkter ch p edvolebnìch program se podìleli nejen souëasnì zastupitelè, ale i ada v s, obëan äeberova i HrnËÌ. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 7

9 RADNICE 2. V programovèm prohl öenì Zastupitelstva mïstskè Ë sti (ZM») zmiúujeme i podporu VesteckÈ spojky, protoûe to, jak z v öe uvedenèho bodu jasnï plyne, vych zì ze vöech p edvolebnìch program. 3. Dne zastupitelè naöì mïstskè Ë sti (M») schv lili p ipomìnky ke studii VesteckÈ spojky. 4. Ve Zpravodaji ËÌslo 4/2007 jsme tyto p ipomìnky zve ejnili, stejnï tak jako jsme tehdy publikovali studii VesteckÈ spojky, kterou jsme obdrûeli. 5. Na tyto kroky ZM», tedy schv lenì p ipomìnek a jejich zve ejnïnì spolu se studiì, nikdo z mìstnìch obëan nereagoval. PrvnÌ podnïty od spoluobëan p iöly aû v listopadu, tedy aû Ëtvrtroku po zve ejnïnì. 6. Vesteckou spojkou jsme znovu zab vali na sch zi ZM» dne , a to na û dost zastupitele V clava Pa Ìka, kterou podal na poradï starostky dne Vesteck spojka se jako jeden bod programu objevila i na zased nì zastupitelstva dne (Tato sch ze se vöak konala aû po uz vïrce tohoto ËÌsla Zpravodaje.) 7. Vesteck spojka je v zemnìm pl nu hlavnìho mïsta Prahy i St edoëeskèho kraje. 8. V souëasnè dobï m me k dispozici studii VesteckÈ spojky, ze kterè vypl v Ëasov podmìnïnost jejìho zprovoznïnì, omezenì rychlosti na 70 km/hod, öì ka 9,5 m, tedy jeden pruh tam a druh zpït, kruhov k iûovatka ve smïru na ZdimÏ ice. 9. SpoleËnost Eurospektrum zpracov v studii k dokumentaci pot ebnè pro vyd nì zemnìho rozhodnutì. 10. ÿeditelstvì silnic a d lnic (ÿsd) dosud nem ofici lnì povï enì jako investor VesteckÈ spojky. 11. SpoleËnost D-plus nevykupuje pro ÿsd pozemky pod Vesteckou spojkou, ale zab v se pozemky nutn mi k v stavbï obchvatu Prahy (JVD) ñ pro seky vedenè pod ËÌsly 512, 513. S ohledem na p edch zejìcì bod ËÌslo 10, ÿsd nem ûe vykupovat pozemky k z mïru, na kter nem povï enì. 12. V souëasnè dobï nem me û dn ofici- lnì podklad k û dosti, abychom se vyj d- ili k dokumentaci k zemnìmu rozhodnutì. 13. Do tèto chvìle jsme neobdrûeli û dn podnït k probìhajìcìmu procesu posuzov nì vlivu stavby na ûivotnì prost edì (EIA), neexistuje û dn materi l, kter by slouûil k tomu, abychom se vyj d ili k dokumentaci EIA. 14. Dne se konala sch zka s obëany. Z pis z nì zve ejúuji nìûe. Po nì ZM» rozöì ilo podmìnky, jejichû splnïnì bude poûadovat po spoleënosti Eurospektrum. Ta je povï ena vypracov nìm dokumentace k zemnìmu rozhodnutì, m takè zpracovat dokumentaci EIA. Jedna naöe z - kladnì podmìnka je nov, a proto ji nìûe v z pisu ze sch zky neuv dìme. Je nutno zpracovat studii souëasnè dopravnì z tïûe v naöì lokalitï. P itom se bude poëìtat takè s variantami, jak by dopravnì z tïû vypadala bez VesteckÈ spojky, jak s Vesteckou spojkou, jak po zprovoznïnì obchvatu Prahy (JVD), d le pokud by byla postavena d lnice D3 (ËeskobudÏjovick ) i pokud by nevznikla. A to vöe v horizontu souëasnost ñ 5 let ñ 10 let ñ 30 let. Tuto studii pak budeme oponovat z naöeho rozpoëtu. 15. Za tìmto p ÌspÏvkem najdete z pis ze setk nì s obëany äeberova a HrnËÌ, z stupci obëansk ch sdruûenì, zastupiteli a z stupcem ÿsd. 16. Na ad mïstskè Ë sti ( M») k ruk m zastupitel nïkte Ì obëanè doruëili dopis obsahujìcì v zvu, abychom odmìtli v stavbu VesteckÈ spojky i vznik k iûovatky na d lnici D1 (brnïnskè). Viz k tomu minulè ËÌslo Zpravodaje. 17. Na M» byla ale takè doruëena v zva jin ch naöich obëan, kte Ì naopak podporujì budov nì VesteckÈ spojky. Viz k tomu dopis obëan uve ejnïn p ed tìmto m m Ël nkem. VÏ Ìm, ûe v öe uvedenè informace pro v s budou p Ìnosem. Vy sami rozhodujete, zda a takè jak h jìme vaöe z jmy. PravidelnÏ 8 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 zve ejúujeme vöechny svè kroky, kterè v ot zce VesteckÈ spojky podnik me. Z - roveú m te moûnost si na M» prostudovat materi ly, kterè nechala zpracovat naöe M» na tèma dopravnì z tïûe. M ûete posuzovat Vesteckou spojku ve srovn nì se studiì nap Ìklad pana architekta Petra Preiningera a dalöìmi navrûen mi variantami. CÌlem vöech je vy eöit nar stajìcì dopravnì z tïû v naöì M». Z naöì studie vypl v jako nejv hodnïjöì varianta pr vï v stavba VesteckÈ spojky. * * * RADNICE Vesteckou spojku nelze br t jako spojnici d lnic, ale naopak jako odvadïë dopravy ze ZdimÏ ic, Kocandy, Vestce, Jesenice, OsniceÖ Vöechny tyto obce se rychle rozr stajì a jejich novì obyvatelè zahlcujì komunikace v naöì M». SouËasnÈ ZM» chce snìûit dopravnì z tïû a z roveú zv öit bezpeënost chodc. Pr vï proto podporujeme nejen Vesteckou spojku, ale z roveú i v stavbu zpomalovacìch lavic, osvïtlenì p echod, budov nì semafor a podobnï. Petra Venturov, starostka K VesteckÈ spojce se na konci listopadu konalo setk nì obëan naöì Ëtvrti, zamïstnance ÿeditelstvì silnic a d lnic (ÿsd) a z stupci mïstskè Ë sti (M») Praha-äeberov. P in öìme v m z pis z tohoto shrom ûdïnì. Pod zkratkou R se v z pise rozumì zemnì rozhodnutì. JVD je jihov chodnì dlouh varianta silniënìho okruhu kolem Prahy. EIA je proces takzvanèho posuzov nì vlivu stavby na ûivotnì prost edì. Tom ö Nechv tal, redakce * * * Z PIS ZE SCHŸZKY ZE DNE VESTECK SPOJKA Dne od probïhlo setk - nì se z stupci obëan äeberova a HrnËÌ, z stupcem ÿsd a z stupci M» Praha äeberov (viz prezenënì listina). P edmïtem bylo setk nì na tèma VesteckÈ spojky, shrnutì souëasnèho stavu, moûnè budoucì varianty a nalezenì spoleënèho postupu, akceptujìcì pokud moûno veökerè poûadavky vöech stran. V vodu starostka sdïlila v voj od konce Ëervna do souëasnè doby. Na vyû d nì M» jsme od spoleënosti Eurospektrum dostali studii VesteckÈ spojky, kter do tè doby nebyla k dispozici. V razn posun oproti p edch zejìcìm obdobìm je skuteënost, ûe prim tor hl. m. Prahy, hejtman St edoëeskèho kraje a editel ÿsd se dohodli o spoleënèm postupu v ot zce VesteckÈ spojky. Projektovou dokumentaci k R financuje Euro- spektrum, v dalöì f zi by investov nì mïlo p ejìt na ÿsd. PotÈ dostal slovo pan Selichar, z stupce ÿsd, kter p ÌtomnÈ sezn mil se souëasn m stavem postupu v ot zce nejen VesteckÈ spojky, ale zejmèna stavby d lniënìho obchvatu hl. m. Prahy. Re ln termìn dokon- ËenÌ a propojenì seku JVD (jihov chodnì d lniënì okruh), 512, 513, 514 by mïl b t duben Tento termìn je podmìnka R, vëetnï podmìnky zprovoznïnì vöech t Ì sek najednou, a ne postupnï. V souëasnè dobï p ipravila spoleënost Eurospektrum studii, kter m slouûit k vodnìmu projedn nì a stanovenì parametr pro vypracov nì dokumentace vlivu na ûivotnì prost edì (EIA) a n slednï pro dokumentaci k zemnìmu ÌzenÌ. V ot zce VesteckÈ spojky p ipravuje spoleënost Eurospektrum dokumentaci k R, jak ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 9

11 RADNICE nabude pr vnì moci, m v myslu zpracovat dokumentaci ke stavebnìmu povolenì, vyj d enì. Eurospektrum bude ve spolupr - ci s ÿsd p ipravovat zajiötïnì v kupu pozemk, kterè mohou dojìt aû nap. k vyvlastnïnì. Bez vyjasnïn ch majetkov ch vztah (vlastnick ch pr v k pozemk m) nelze zìskat stavebnì povolenì. Teprve po zìsk nì stavebnìho povolenì bude vybìr n zhotovitel stavby v bïrov m ÌzenÌm podle z kona. Z v öe uvedenèho tedy nebude Vesteck spojka realizov na d Ìve neû v roce Podle informacì M» i ÿsd je Vesteck spojka projektov na jako dvoupruhov, s zemnì rezervou na Ëty pruh, parametr 9,5 metru, s rychlostì 70 km/hod. V tomto momentï vstoupila do diskuse ve- ejnost, kdy pan NÏmec sdïlil svè obavy, ûe firma Eurospektrum bude stejnï prosazovat Ëty pruh a bude ho i projektovat. Pan Rajtora za obëanskè sdruûenì Ekokoridor û d o informaci o tom, pokud bude spoleënost Eurospektrum projektovat dle parametr, kterè byly prezentov ny obëan m äeberova a HrnËÌ, tj. v terènnìm z ezu, o sdïlenì p esnè öì ky komunikace vëetnï ochrann ch val, kter bude p edloûena k posouzenì vlivu na ûivotnì prost edì, coû dle studie je dvoupruhov komunikace. Pan mìstostarosta Kolek navrhl poûadovat po Eurospektru, p ÌpadnÏ ÿsd, jako podmìnku zemnìho rozhodnuti, novè dopravnì mï enì za 2 roky a teprve po tomto mï- enì pokraëovat v projektu. Tedy 2 roky po spuötïnì JVD provèst nov mï enì, kter dajì odpovïô, zda v stavba JVD v raznï pomohla snìûit dopravnì z tïû v naöì M» p ÌpadnÏ ne a pak znovu jednat o projektu VesteckÈ spojky. V p ÌpadÏ nabytì pr vnì moci zemnìho rozhodnutì na projekt VesteckÈ spojky v dobï prov dïn ch mï enì nelze zemnì rozhodnutì zpïtnï podmiúovat. PodmÌnky je moûnè stanovit pro n slednè stavebnì ÌzenÌ. Pan Veidenthaler naopak za obëany äeberova vyj d il znepokojenì t kajìcì se pokusu o zastavenì realizace v stavby VesteckÈ spojky. DomnÌv se, ûe komunikace mimo M» je rozhodnï ku prospïchu dopravy v tèto lokalitï. Pan Polaneck oponoval, ûe tato komunikace dopravu nevy eöì, ale vy eöily by to nap. zpomalovacì prahy. ObËanskÈ sdruûenì Ekokoridor pro eliminov nì diskusì na z kladï domnïnek û d o vypracov nì p ÌpadnÏ aktualizaci studie dopravnìho zatìûenì pro äeberov a HrnËÌ e po realizaci OC a P+R na ChodovÏ a P+R na OpatovÏ, aby bylo prok z no, jestli komunikace, kterou financuje soukrom spoleënost Eurospektrum jako p Ìjezdovou komunikaci k zemì pl novanè n kupnì zûny, byla ve sv ch n vaznostech projektov na kv li odlehëenì dopravy v äeberovï a Hrn- ËÌ Ìch. EIA by se mïla zpracov vat v souladu se z konem 100/2001 Sb. a p ed zìsk v nìm povolenì k R. V souëasnè dobï M» nedostala û dn ofici lnì podnït k vyj d enì se k dokumentaci k R ani EIA. Po tïchto p ÌspÏvcÌch probïhla velmi rozs hl diskuse, ve kterè se eöilo, zda m ûe b t v zemnìm ÌzenÌ za azena podmìnka mï enì dopravnì z tïûe po 2 letech provozu JVD a zda je tato podmìnka z vazn. V z vïru diskuse bylo konstatov no, ûe tuto podmìnku nelze po vyd nì R v pr vnì moci zapracovat, ale je moûnè ji za adit jako podmìnku realizace pro stavebnì ÌzenÌ. Z vïr diskuse byl n sledujìcì: ñ p ipomìnkovat a snaûit se dos hnout maxim lnìho spïchu v akceptov nì vöech dosud navrûen ch p ipomìnek, ñ jako podmìnku dokumentace k R poûadovat zapracov nì mï enì dopravnì z - tïûe po 2 letech provozu JVD p ed pod - nìm û dosti stavebnìho ÌzenÌ, ñ jakmile dostaneme k vyj d enì EIA, objednat si na n klady M» oponenta na hlukovou a rozptylovou Ë st studie, pokud bude dokumentace vlivu na ûivotnì prost edì zpracov v na pro dva pruhy, je nutnè trvat 10 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 RADNICE na vypuötïnì dalöìch dvou pruh jako zemnì rezervy. ñ vöechny materi ly budou projedn v ny v komisi stavebnì i ûivotnìho prost edì, ñ oslovit editele ÿsd s dotazem, jak je moûnè, ûe ÿsd se angaûuje v komunikace II. t Ìdy, kdyû ve z izovacì listinï mu n leûì pouze d lnice, komunikace rychlostnì a komunikace I. t Ìdy, nikoliv II. t Ìdy, jak je vöude Vesteck spojka deklarov na, ñ zapojit do ot zky VesteckÈ spojky mìstnì sdruûenì obëan. Zapsala Ing. Petra Venturov, starostka M» Praha äeberov * * * Podle p iloûenè prezenënì listiny, kde jsou uvedena pouze p ÌjmenÌ, se sch zky z Ëastnili: Venturov, Kolek, Kastner, Pa Ìk, Pol neck, P Ìhoda, NÏmcov, NÏmec, Martinek, Peötov, Stokl ska, Veidenthaler, Rajtora, Ritt a Selichar. Tom ö Nechv tal, redakce ad mïstskè Ë sti POZOR! ZMÃNA»ÕSLA»TU é d me uûivatele kabelovè televize a rozhlasu (KTR), kte Ì hradì poplatek za kabelovou televizi bezhotovostnï, aby zmïnili ËÌslo Ëtu, na kter poplatek odv dì. Jedn se pouze o zmïnu v p edëìslì ËÌsla Ëtu. Od je ËÌslo Ëtu /0800 DÏkujeme za pochopenì ad mïstskè Ë sti Praha-äeberov ÿednõ HODINY V ûenì obëanè, vzhledem k dlouhodobè nemoci pracovnice agendy poplatk jsem nucen upravit reûim pr ce zb vajìcìch pracovnic adu. Proto V s upozorúuji, ûe ad bude nad le pro ve ejnost p Ìstupn pouze v ednì dny, tj. pondïlì a st eda od 8.00ñ12.00 hodin a od 13.00ñ17.30 hodin. V nalèhav ch p Ìpadech po telefonickè dohodï s p Ìsluönou pracovnicì adu v ter a ve Ëtvrtek od 7.00ñ14.30 hodin. Podatelna adu PondÏlÌ a st eda 8.00ñ12.00 hodin a 13.00ñ17.30 hodin. ter a Ëtvrtek 7.00ñ14.30 hodin DÏkuji V m za pochopenì Ivo Novotn, tajemnìk adu mïstskè Ë sti Praha-äeberov ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

13 äkolstvõ A DÃTI Praûsk plyn rensk informuje MOBILNÕ OBCHODNÕ KANCEL ÿ PraûskÈ plyn renskè, a. s. TermÌny p istavenì: od 9.00 do hodin od do hodin od 9.00 do hodin od do hodin od 9.00 do hodin od do hodin od 9.00 do hodin MobilnÌ kancel bude umìstïna v dod vkovèm automobilu VW Transporter, oznaëenèm logem PraûskÈ plyn renskè, a. s., zaparkovanèm na parkoviöti adu M» Praha-äeberov, K HrnËÌ m 160. Praûsk plyn rensk, a. s. ve spolupr ci s dce inou spoleënostì PromÈtheus, energetickè sluûby, s. r. o. a adem M» Praha-äeberov nabìzì odbïratel m zemnìho plynu novu sluûbu ñ takzvanou mobilnì obchodnì kancel, jejìmû prost ednictvìm si st vajìcì i potenci lnì z kaznìci PraûskÈ plyn renskè, a. s. mohou vy Ìdit z leûitosti souvisejìcì s odbïrem zemnìho plynu bez n vötïvy kontaktnìch mìst v Praze 2 a 4. MobilnÌ kancel poskytuje zejmèna n sledujìcì sluûby: ñ zah jenì, p evod a ukonëenì odbïru zemnìho plynu, ñ zmïna smluvnìho vztahu (zp sobu placenì, zasìlacì adresy, jmèna atd.), ñ p evzetì reklamace, ñ v mïna, kontrola a zaplombov nì plynomïru, ñ informace k ot zk m souvisejìcìm s dod vkami zemnìho plynu, ñ tiskopisy a informaënì broûury. Sluûeb mobilnì kancel e mohou vyuûìt i obëanè p ilehl ch obcì a Ë stì Prahy. BliûöÌ informace na telefonnìch ËÌslech a Z kladnì ökola V Ladech ad mïstskè Ë sti Praha-äeberov RODI»ŸM BUDOUCÕCH PRV»KŸ V ûenì rodiëe, blìûì se Ëas z pis do prvnìch t Ìd. DneönÌ doba p in öì rodië m sice vïtöì moûnost volby, ale takè z toho plynoucì vïtöì zodpovïdnost za budoucnost dïtì. NenÌ to jednoduch krok, proto V m jej chceme usnadnit. NabÌzÌme V m informace o n s. Jsme z kladnì ökola toho typu, kter je dnes spìöe Ñohroûen m druhemì. Najdete u n s pouze 1. stupeú, od kaûdèho roënìku vûdy jednu t Ìdu. Sami o sobï Ìk - me, ûe jsme ökolou rodinnèho typu. Co to znamen v praxi? Moment lnï n s navötïvuje 86 û k, coû 12 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

14 äkolstvõ A DÃTI je v pr mïru 17 û k ve t ÌdÏ. Limit û k ve ökole je 100, coû zaruëuje nìzkè poëty i do budoucna. Jiû tento fakt s sebou p in öì obrovskè v hody. Vöechny dïti se znajì mezi sebou, znajì vöechny pedagogy a ti znajì kaûdè dìtï, vïtöinou i jmènem. V takov ch podmìnk ch je minim lnì prostor pro öikanu a jejì p ÌpadnÈ projevy lze likvidovat uû v z rodku. NÌzk poëet dïtì ve t ÌdÏ samoz ejmï p Ìmo souvisì s pèëì, kterè se dïtem dost v. PanÌ uëitelky majì vìce prostoru vïnovat se dïtem individu lnï, lèpe je poznat a pom - hat p esnï tam, kde je t eba. Vöichni se snaûìme, aby ve ökole panovala p telsk atmosfèra, vz jemn cta a porozumïnì. V dìtïti nespat ujeme nedokonalèho dospïlèho, ale respektujeme v nïm jedineënou dokonalou bytost, partnera pro dialog. NaöÌ prioritou je vöak nejen spokojenè, ale i vzdïlanè dìtï. K dosaûenì tohoto cìle vyuûìv me nejr znïjöìch metod a forem pr ce tak, aby vyuëov nì bylo pestrè a efektivnì. Proto se cel sbor pr bïûnï d le vzdïl v. V uka probìh podle vlastnìho vzdïl vacìho programu, kter je k dispozici v editelnï nebo na internetov ch str nk ch ökoly. Za velmi d leûitou pro naöi pr ci povaûujeme komunikaci s rodiëi. V ûìme si vöech p ipomìnek a dve e jsou u n s pro nï vûdycky otev enè. Co napsat z vïrem? Pop t V m öùastnou ruku a snad jen malou praktickou pozn mku. I v tè nejprestiûnïjöì ökole, se skvïlou povïstì a ûasnou prezentacì, z leûì p edevöìm na uëiteli. U n s m te jedineënou öanci poznat vöechny panì uëitelky, jejich styl pr - ce a p Ìstup k dïtem za jeden den. NÏkdy rozhodnutì m ûe ovlivnit pocit, celkov atmosfèra, a tu V m nezprost edkuje ani papìr, ani webovè str nky. Vyuûijte tèto p Ìleûitosti a p ijôte, sami nebo se sv mi dïtmi, na Den otev en ch dve Ì od 8 do 10 hodin nebo kdykoliv jindy po domluvï. TÏöÌme se na V s! KONTAKTY Za pedagogick sbor Mgr. Simona Ber nkov Telefon Internet: * * * Z PIS DO PRVNÕCH TÿÕD Z pis do prvnìch t Ìd na Zä V Ladech 6 probïhne ve Ëtvrtek od do hodin. Bude spojen se Dnem otev en ch dve Ì. Do v uky se m ûete p ijìt podìvat v dobï od 8 do 10 hodin. K z pisu s sebou p ineste rodn list dìtïte a obëansk pr kaz rodiëe. SouËasnÏ doplúujeme û ky do vyööìch roënìk ökoly. V obdobì b ezen aû duben 2008 bude na naöì ökole opït probìhat p edökolnì v chova pro budoucì prvú Ëky. BliûöÌ informace a p ihl öky dostanete u z pisu. Za pedagogick sbor Mgr. Simona Ber nkov ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

15 äkolstvõ A DÃTI NEJ»ASTÃJäÕ DOTAZY RODI»Ÿ 1. N VAZNOST NA 1. STUPE é ci nejëastïji p ech zejì do sp dovè ökoly v KunraticÌch nebo na Z kladnì ökolu (Zä) KvÏtnovÈho vìtïzstvì 57, Praha 11. S obïma ökolami spolupracujeme, slaôujeme poûadavky na û ky. TÌm je û k m p echod usnadnïn. P ijetì na vìcelet gymn zia, jazykovè ökoly. 2. V UKA JAZYKŸ Na ökole probìh v uka angliëtiny od 1. t Ìdy. Je vedena aprobovan m pedagogem. Povinn v uka je doplúov na krouûky s Ëesk m lektorem i rodil m mluvëìm. V 5. t ÌdÏ je û k na rovni û ka jazykovè ökoly, lze tedy bez problèmu pokraëovat od 6. t Ìdy v nïkterè Zä s rozöì enou v ukou jazyk, kterè kaûdoroënï doplúujì stav û k (odchod û k na vìcelet gymn zia). M ûete tak dìtïti dop t spokojen ch pït let v jednom t ÌdnÌm kolektivu. 3. äkolnõ DRUéINA VyvÌjÌ samostatnou Ëinnost a zabezpeëuje pèëi o dïti v odpolednìch hodin ch. V pr bïhu roku po dajì r znè akce, dïti si hrajì, tvo Ì, soutïûì. Provoz konëì v hodin. 4. KROUéKY Letos si dïti mohly vybìrat ze Ëtrn cti krouûk : Tvo ivè ruce Keramika Hur za angliëtinou Vesel angliëtina PoËÌtaËe Putov nì s angliëtinou DouËov nì AJ AngliËtina s rodil m mluvëìm Sborov a sûlov zpïv FlÈtna Florbal PohybovÈ hry SportovnÌ hry (1. a 2. t.) SportovnÌ hry (3. a 4. t.) Na vöechny lze odch zet ze ökolnì druûiny a zase se do nì vracet, takûe sv m z lib m se mohou vïnovat i dïti vytìûen ch rodië. 5. INFORMATIKA V PRAXI Ve ökole je jedna poëìtaëov uëebna. VyuûÌv se ve vöech p edmïtech. é ci se vïnujì buô v ukov m program m, nebo vyhled vajì informace na internetu. Podle novèho ökolnìho vzdïl vacìho programu se zaëìn v 1. aû 3. t ÌdÏ uëit z klad m pr ce na PC zvl ötï v r mci matematiky, ve 4. a 5. roënìku bude zaveden samostatn p edmït Informatika s vlastnìm vzdïl - vacìm obsahem. 6. P»E O é KY SE SPECI LNÕMI VZDÃ- L VACÕMI POTÿEBAMI DlouhodobÏ spolupracujeme s pracovnicemi pedagogicko-psychologickè poradny pro Prahu 11. NavötÏvujÌ n s pravidelnï pïtkr t roënï a v p ÌpadÏ pot eby. Doch zejì p Ìmo do hodin a vidì dïti p i pr ci. Jsou sto p ispït k odhalenì specifick ch poruch uëenì jiû v z rodku, to znamen vïtöì öanci n pravy. Jsou uëitelk m oporou p i volbï metod a postup nejvhodnïjöìch jak pro dïti s obtìûemi, tak pro rozvoj dïtì talentovan ch. 7. JAK DLOUHO M DÕTà ÑSVOJIì PANÕ U»ITELKU Dlouhodob person lnì politika vedenì smï uje k zabezpeëenì stabilnìho sboru. CÌlem je, aby dïti od 1. do 5. t Ìdy vedl jeden pedagog. ZatÌm se snaûìme aspoú o dodrûov nì cykl 1. aû 3. a 4. aû 5. t Ìda s jednìm uëitelem. Za pedagogick sbor Mgr. Simona Ber nkov 14 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

16 äkolstvõ A DÃTI STÿÕPKY ZE äkolnõ DRUéINY Na podzim mïly dïti ze ökolnì druûiny plnè ruce pr ce s p Ìpravou podzimnìch v robk, kter vyvrcholila dlab nìm d nï na Hallowen. V poslednìm ÌjnovÈm t dnu to vöak nebyla jedin Ëinnost, kterou dïti s chutì dïlaly. P lo n m totiû poëasì, kterè jsme vyuûili k pouötïnì drak. Na öeberovskè obloze tak bylo moûnè spat it vzn öet se netop ry, balûny nebo t eba orly. T etìho prosince dïti ze ökolnì druûiny p ekvapila n vötïva. Byla to n vötïva p Ìmo pekeln.»ert s ËerticÌ se vöak tentokr t p iöli spoleënï s dïtmi pobavit na»ertovskè diskotèce plnè her a soutïûì. Ze ökolnì tïlocviëny si od pekelnìk na z vïr kaûd odnesl mal d reëek. A na co se naöe dïti mohou tïöit v nejbliûöì dobï? Vöechny bychom r di pozvali na tradiënì masopustnì pr vod v Ëele s naöìm kamar dem medvïdem MÌöou, kter se uskuteënì 18. ledna. P ejeme v m veselè V noce a öùastn nov rok Romana Dubov, Romana Janouökov, ökolnì druûina Zpr viëky ze ökolky PÿENOCOV NÕ VE äkolce V äeberovã V podveëer se n s nïkolik odv ûlivc seölo ve ökolce. PanÌ uëitelky vymyslely straöidelnè hry: poh dkov straöidla a cesta zaklet m z mkem. TanËily jsme v z vojìch jako BÌl panì, s baterkou jako duchovè a bludiëky. V noënìch hodin ch jsme se proöly temn mi z koutìmi naöì ökolky. Kaûd s m se svou baterkou. Uk zaly jsme, jak jsme stateënè a odv ûnè dïti. Za to jsme obdrûely odmïnu. To, ûe û dn z n s nemïl strach, dokazoval klidn a spokojen sp nek po celou noc. Vaöe dïti ñ hrdinovè z Mä äeberov MIKUL äsk DÕLNA * * * A m me tu zase Ëas adventnì.»as p Ìprav, Ëas tïöenì a Ëas p ekvapenì. V pondïlì odpoledne p iöli za dïtmi do mate skè ökoly v HrnËÌ Ìch jejich rodiëe nebo i prarodiëe. S nadöenìm se spoleënï s dïtmi pustili do v roby Ëert i ËertÌk, Mikul ö, andïl a komet. DÏtem prstìky jen kmitaly a rodiëe Ëi prarodiëe pomohli s obtìûnïjöìm konem nebo p idali dobrou radu. Ti, kte Ì p iöli, urëitï nelitovali. DÏti byly öùastnè, ûe mohou mìt svè nejbliûöì u sebe v mate skè ökolce a dospïlì zase ûasli nad öikovnostì sv ch ratolestì. Vöichni odch zeli dom spokojeni se spoustou vlastnoruënï vyroben ch dekoracì. Jedna dìlna skonëila a dalöì je p ed n mi, ale to aû zase p ed Velikonocemi. Jana Dojavov, uëitelka v mate skè ökolce ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

17 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY POH DKOV VE»ER VE äkoli»ce V HRN»ÕÿÕCH ÑÖ se na v s tïöìme ve ökoliëce v HrnËÌ Ìch, kde spoleënï proûijeme poh dkov veëerö,ì tak zaëìnal plak tek na n stïnce ve ökolce. DÏti, kterè spanì ve ökolce zaûily, se okamûitï zaëaly tïöit, o noci str venè ve ökolce neust le povìdaly, takûe se p ipojovaly dalöì a dalöì dïti, kterè ÑToì chtïly zaûìt. Byly jsme p ekvapenè, ûe se hl sì i prùouskovè, kte Ì teprve v z Ì zaëali do naöì ökolky chodit. A byli stateënì, skvïlìö Poh dkov veëer je tuö Do ökolky p ich zely nejr znïjöì poh dkovè postaviëky: princezny, indi ni, medvìdci, kaöp rci, taneënice, myöky, dokonce p iöel i kostlivec. Vöechny Ëekala hostina, dobroty p ipravili rodiëe, vöechny Ëekal poh dkov b l, vöechny Ëekaly poh dkovè koly. DÏti skl daly poh dkov obraz, p ebìraly jako Popelka hr ch a ËoËku, ÑvyöÌvalyì koöile pro sedm bratr z poh dky Sedmero krkavc, hledaly Zlatovl sku bez pomoci kouzelnè muöky. A kdyû se zaëala klìûit oëka ñ honem um t a öup do p ipraven ch post lek, poh dka pro pïknè spanì, pusa na ËelÌËko a dobrou noc a uû se spalo a spalo aû do r na. Poh dkov veëer se vyda il a uû se tïöìme na dalöì spanì, kterè n s Ëek na ja e. To je jeötï daleko, ale my se m ûeme tïöit t e- ba na Mikul öskou dìlnu, protoûe ubïhlo p r dn a m me tu opït po roce prosinec, kter pro mnoho z n s znamen mnoho shonu, klidu, peëenì cukrovì, sh nïnì d rk. Pro dïti je to mïsìc, kdy se nemohou doëkat toho kr snèho dne ñ ätïdrèho dne, je to mïsìc napïtì, jestli je navötìvì Mikul ö s Ëertem, doba oëek v nì a p ekvapenì. Mikul ösk dìlna probïhla v obou ökolk ch jiû po druhè, rodiëe, prarodiëe, dïti si mohli spoleënï vyrobit Mikul öe, Ëerta, andïla, spoleënï proûìt chvìle v mate skè ökole. Podnikneme takè v noënì v let do minulosti, za pozn nìm, jak proûìvali V noce naöi p edkovè. ZavÌt me do skanzenu v P erovï. Jen aby n m p lo poëasì! JakÈ to tam bylo, to V m napìöeme p ÌötÏ.»ek n s v noënì posezenì s rodiëi a uû je tu po roce opït ätïdr den. Tak aù je kr sn, pohodov, kouzeln, zapomeúte alespoú v tento veëer na kaûdodennì starosti a nechte se unèst kr sou v noënìho stromku, kouzelnou atmosfèrou ätïdrèho dne. Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch V NOCE BEZ PORODN HO Ned vno u mï byli jedni manûelè, kte Ì ËekajÌ narozenì dìtïte 25. prosince. Snad to miminko stihne a narodì se jeötï v tomto roce a milì rodiëe dostanou vyööì porodnè. To Josef z Nazareta a jeho ûena Marie v bec û dnè porodnè nedostali, jejich dìtï se narodilo v chlèvï a jedinè vyt pïnì obstar val dobytek. (AlespoÚ nebyli z vislì na cen ch energiì.) P esto vöak se narozenì tohoto dìtïte oslavuje dodnes a my tïm sv tk m Ìk me V noce.»ìm bylo toto dìtï tak jinè? ProË jeötï po vìce neû dvou tisìciletìch vzpomìn me na tohle novorozenï? K esùanè totiû vï Ì, ûe to nenì jen ËlovÏk, ale takè prav B h. Ten NejvyööÌ, Stvo itel vesmìru, PrvotnÌ p ÌËina, D rce vöeho, Ö se skrëil, sehnul k ËlovÏku a stal se mal m miminkem, abychom se ho 16 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

18 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY nemuseli b t a s d vïrou se k nïmu p iblìûili. DospÏl JeûÌö z Nazareta je muû, kter m takè urëitè poûadavky, ukazuje svou autoritu, a tak ne vöichni chtïjì p ijìt do jeho blìzkosti. Kdo by se ale nepodìval na malè dìtï, na dìtï, kterè n m ukazuje BoûÌ l sku, na dìtï, kterè n s p iölo zachr nit. V noce jsou tedy oslavou l sky, kter se skl - nì, kter je pokorn, proto by se o V nocìch mïl kaûd dospïl skrëit a podìvat se do oëì nïjakèho dìtïte a najìt tam radost, kterou moûn ztratil. VÏ Ìme, ûe to nenì jen nïco na chvìli, ale ûe opravdovou radost n m d v B h, kter je L ska sama a tou nejd leûitïjöì podmìnkou je l ska mezi n mi. Ch pu, ûe v p edv noënìm shonu je nïkdy tïûkè si tyto vïci uvïdomit, a pr vï proto m me v CÌrkvi advent ñ dobu p Ìpravy na V noce. Advent to nenì jen adventnì vïnec se Ëty mi svìëkami a adventnì koncerty. Advent je Ëas, kdy bychom se mïli pokusit najìt si alespoú p rkr t do t dne Ëas sednout si a v klidu se zamyslet nad sv m ûivotem, nad tìm, co je pro n s d leûitè. Porovnejme v tïch vz cn ch chvìlìch naöe ide ly a kaûdodennì realitu. K esùanè se navìc snaûì d t sv j ûivot do souladu s tìm nej ûasnïjöìm pl nem, kter m B h. Proto i o nedïlìch bïhem adventu, tak jako o kaûdè nedïli, chodì do kostela na möi svatou. K esùansk oslava V noc nezaëìn uû koncem z Ì jako v nïkter ch obchodech, ale opravdu aû 24. prosince veëer a hlavnì sv - tek, slavnost NarozenÌ P nï, je 25. prosince. Ovöem v noënì doba trv tento rok aû do 13. ledna ñ sv tek K tu P nï. V nedïli po V nocìch pak oslavujeme sv tek SvatÈ rodiny, a proto v mnoha farnostech (takè v HrnËÌ Ìch) probìh p i möi svatè tak zvan obnova manûelsk ch slib. KnÏz d v p Ìtomn m manûelsk m p r m ot zky, zda chtïjì zachov vat to, co si kdysi slìbili. Nejen st ty se udrûujì ide ly, ze kter ch vyrostly, ale i ve vztazìch je dob e vracet se k poë tk m ñ k prvnì l sce. Obnova manûelsk ch slib na sv tek SvatÈ rodiny m k tomu b t pomocì. P eji tedy jmènem sv m i jmènem velkèho dobrodince a spr vce HrnËÌ skèho kostela P. Stanislava Hr cha V m vöem, obyvatel m äeberova a HrnËÌ, kr snè, radostnè, poklidnè a p edevöìm Bohem poûehnanè V noce. P. Jaroslav Krajl, far KONTAKTY ÿìmskokatolick farnost u kostela sv. Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice III. praûsk vikari t FarnÌ vik : P. Stanislav Hr ch Far : P. Jaroslav Krajl Adresa: KostelnÌ n mïstì 16, Praha-Kunratice Telefony: , Fax: Internet (ArcibiskupstvÌ praûskè): KontaktnÌ daje ke zdejöì farnosti jsme obdrûeli od ArcibiskupstvÌ praûskèho. Tom ö Nechv tal, redakce ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

19 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY KOSTEL SVAT HO PROKOPA V HRN»ÕÿÕCH O V NOCÕCH P ehled mimo dn ch bohosluûeb na konci prosince Den Datum Hodina Pozn mka NedÏle 23. prosince :00 adventnì PondÏlÌ 24. prosince :00 ter 25. prosince :00 St eda 26. prosince :00 NedÏle 30. prosince :00 s obnovou manûelskèho slibu ter 1. ledna :00 NedÏle 6. ledna :00 PravidelnÈ bohosluûby se konajì v nedïli od 11 hodin. Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch spad pod ÿìmskokatolickou farnost u kostela svatèho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice. daje k mimo dn m bohosluûb m jsme obdrûeli od ArcibiskupstvÌ praûskèho. Tom ö Nechv tal, redakce Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï TAJEMSTVÕ V NOC V poslednìch letech ve mnï rok od roku sìlì dojem, ûe ËÌm jsem staröì (je mi pïtat icet), tìm vìc je mi dop no si V noce tak nïjak plnïji a s radostì uûìt. Vûdycky jsem tyto sv tky mïl vcelku r d, ale m m pocit, ûe s postupem let je dovedu vìc docenit a Ñvychutnatì. A snad uû si mohu dovolit Ìct, ûe pamatuji leccos. MyslÌm tìm lecjakè situace a okolnosti, za jak ch se u n s doma v noënì sv tky slavily. Moûn se v m to bude zd t d vïrnï zn mè, anebo naopak öìlenè Ëi komickè, ale nap Ìklad prvnì spoleënè V noce jsme s manûelkou proûili v situaci, kdy n m v kuchyni Ñzr lì ËerstvÏ poloûen beton, takûe vöechno v noënì peëenì a smaûenì se odehr lo na spor ku vytaûenèm do p edsìnï.»ekali jsme narozenì naöeho prvnìho syna, bylo to asi Ëtrn ct dnì do termìnu poroduö A p esto na to r di vzpomìn me. M me celkem r di hezky vyzdoben a uklizen byt, ale moûn i dìky tèto zkuöenosti se tolik netr pìme, kdyû nïco nenì, jak bychom si p li. Letos n s pro zmïnu Ëek mïsìc p ed sv tky stïhov nì. VlastnÏ odmaliëka mï p ekvapovalo, jak se Ëasto zvyky a v noënì zp soby Ëi postupy v jednotliv ch rodin ch liöì. Pravda, nebylo divu, bydlel jsem na praûskèm JiûnÌm MÏstÏ, jehoû obyvatelè poch zeli ze vöech moûn ch kout tehdejöìho»eskoslovenska. Ale dodnes s pobavenìm vzpomìn m, jak jsme se obëas s kamar dy navz jem p esvïdëovali, jak to m b t Ñspr vnïì. Na druhou stranu, pochopitelnï, byla spousta vïcì spoleën a v lecëems asi je dodnes, i kdyû moûnostì, podnït a vliv je mnohem vìc neû tenkr t. Moûn se m lìm, ale m m dojem, ûe p es vöechen stres, kter je s V nocemi spojen, ve vïtöinï z n s z st v touha po klidnèm veëeru uprost ed rodiny nebo p tel, Ëi zkr tka ve spoleënosti nïkoho blìzkèho. P izn m se, ûe mi to st le p ipad zvl ötnì a 18 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

20 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY nesamoz ejmè (a takè cennè), ûe i v dneönì, Ëasto horeënatï uspïchanè, ale takè pomïrnï individualistickè dobï m st le vïtöina lidì pot ebu sejìt se s druh mi a vyj d it jim n klonnost a l sku t eba jen prost m d rkem. (M to ovöem i svou odvr cenou stranu: lidè osamïlì Ëasto pr vï v tento Ëas svou osamïlostì trpì nejvìc. Snad proto mi nïkdy reklamnì tlak na Ñrodinnostì V noc p ipad aû krut.) Leckdo z n s by asi p itakal, byù jistï ne vöichni, ûe V noce zkr tka majì svè kouzlo. Kdybychom vöak chtïli vystopovat, v Ëem to kouzlo spoëìv, tïûko dojdeme k nïjakèmu hmatatelnèmu z vïru. No ano, v nï v noënìho stromu, svïtlo svìëek, nïkde moûn v nï purpury Ëi v noënìho frantiöka, lidè pospolu, rozz enè oëi dïtì, moûn tich v noënì hudbaö A p esto tak nïjak cìtìme, ûe je tu jeötï nïco vìc, co zkr tka p esahuje vöechny tyto vïci a vlastnï i umoûúuje, aby se na onè atmosfè e spolupodìlely. TajemstvÌ. NÏco, co nem me ve svè moci. NÏco, co m ûeme celkem snadno rozbìt t eba rodinnou h dkou, nïco, co m ûeme p ehluöit, nevnìmat nebo zkr tka naslyöet, ale co nem ûeme sami nastrojit a vyrobit. Ani sebeaktu lnïjöì reklamnì hit na v robu v noënì atmosfèry n m nepom ûe. A kdyû se p esto pokusìme tu atmosfèru ÑudÏlatì, mnohdy je z toho k eë Ëi trapnè rozpaky. Jako by samotnè naöe chtïnì proûìt sv tek pïknï nestaëilo. A jindy zas okolnosti vypadajì, jako by se spikly proti n m, a i tak jsou V noce öùastnè. Zkr tka tajemstvì. Kdyû jsem se p ed patn cti lety stal k esùanem, zaëal jsem ch pat, ûe to celè m ûe mìt jeötï hluböì souvislosti. RozumÏjte mi, prosìm, spr vnï, nechci tìm tvrdit, ûe slavenì sv tk v tuto roënì dobu je nïco, co se objevuje aû s p Ìchodem k esùanstvì, a popìrat r znè starè oslavy slunovratu. Ale smïl jsem poznat, ûe v narozenì JeûÌöe Krista spo- ËÌv jeötï hluböì tajemstvì. Jako by mi ono kouzlo Ëi tajemstvì V noc zaëalo ukazovat jeötï d l neû k atmosfè e jedinèho veëera v roce. Podle k esùanskè zvïsti, tak jak ji pod v Bible, bylo to v BetlÈmÏ narozenè dìtï JeûÌö, zavinutè do plenek a poloûenè do kamennèho ûlabu na pìci pro dobytek, plnï ËlovÏk a z roveú plnï BoûÌ Syn. VöemohoucÌ B h se tehdy stal ËlovÏkem a narodil se, jako se rodì lidskè dïti. Vzal na sebe plnï n ö lidsk dïl s jeho utrpenìmi i radostmi, stal se jednìm z n s. B h se vtïlil. Je to nepochopitelnè tajemstvì, ale pr vï toto tajemstvì d v smysl celèmu k esùanskèmu poselstvì. Ten, kter stvo il ËlovÏka, se nynì stal ËlovÏkem svou vlastnì zkuöenostì. Z l sky k n m sestoupil, n m, n m narodil se, jak se zpìv ve zn mè pìsni. P iöel, aby n m otev el cestu do BoûÌ blìzkosti. Pro svou neochotu pod izovat se ve svèm ûivotï Bohu je totiû ËlovÏk od Stvo itele oddïlen a nem ûe proûìvat radost ze vztahu s Bohem, pro kter byl stvo en. Naopak podlèh BoûÌmu soudu. Avöak v JeûÌöi Kristu B h s m podstupuje spravedliv trest mìsto n s.»lovïk a B h na naöem mìstï. Ten, jehoû narozenì si p ipomìn me o V - nocìch, se obïtuje za n s, kdyû umìr na k Ìûi, aby n s smì il s Bohem. Tolik o n s stojì! Skrze vìru pak smìme nav zat s Bohem ûiv vztah a smìme pozn vat Jeho l sku, dobrotu a n dheru Jeho nev stiûnè d stojnosti a velikosti. B h je v Kristu s n mi. B h ËlovÏkem! Jak hlubokè, nesmìrnè a nevystopovatelnè tajemstvì! A jak radost! Vûdyù B h p iöel, aby n s obdaroval. V JeûÌöi n s zahrnul svojì l skou a ötïdrostì. KÈû se n m tedy o letoönìch sv tcìch skrze kouzlo V noc poodkryje i ono hluböì tajemstvì. KÈû n m naöe lidskè dary p ipomenou ten BoûÌ v noënì dar. KÈû mohou b t naöe V - noce zdrojem hlubokè radosti, kterou nezniëì ani nep ÌznivÈ okolnosti, ani tr penì, ani osamïlost. Robert Hart, kazatel CÌrkve bratrskè v äeberovï ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu.

Úřední hodiny starostky Od 1.11.2013 budou úřední hodiny starostky totožné s úředními hodinami Obecního úřadu. Zpravodaj obce Palonín Volby Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 25. - 26.10. 2013 : pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hod sobota 26.10. od 8:00 do 14:00 hod. Dotace- zatrubnění

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9

ZÁPIS. Ing. J. Sevald,I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, P. Jedlička Ing. P. Savincová, V. Huml, M. Huml, L. Marek - 9 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 25. listopadu 2010 od 18.30 hodin v přístavbě

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè..........................................

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis. z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne 21. 5. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice

Zápis. z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne 21. 5. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Černíkovicích, konaného dne 21. 5. 2015 v 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Místo konání: společenská místnost DPS Černíkovice Datum

Více

Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu. 2. Veřejná část kanalizační přípojky

Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu. 2. Veřejná část kanalizační přípojky Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu Vážení občané, v současné době probíhá příprava realizace výstavby nové splaškové kanalizace, která bude

Více

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ...

OB»AN KRITIZUJÕ, ZASTUPITEL ODPOVÕDAJÕ... OBSAH Obsah VODNÕK........................................................ 2 MÌstnÌ volebnì poloëas je tu........................................ 2 RADNICE.........................................................

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Přítomni: 1. Petr Vaněk 6. Václav Kodet, ml. 2. Stanislava Prokešová 7. Jan Matějů

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST

Více

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu VI.. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 18. prosince 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil VI. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Místo: Obec Libenice Datum: 29. 11. 2013 Přítomni: Starosta obce- Lubomír Marcín, zastupitelé : Růžena

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 12. prosince 2013 od 19.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice

Měchenice. Hlavní 4 25206 Měchenice 25206 V Měchenicích dne 18.6.2014 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 5/2014, které se konalo dne 26.6.2014 od 19.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu obce. Navržený program jednání:

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA

na Krkonoše Výhled NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Splnění snu o moderním domě trvalo stavebníkům několik let. Když v roce 2007 vznikla první studie, byli klienti přesvědčení, že si na vesnici kvůli reakci okolí nemohou dovolit jinou střechu než

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK................................................ 2 Slovo starostky.......................................... 2 RADNICE.................................................

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah VODNÕK............................................ 2 Komunikovat nejen o komunikacìch...................... 2 RADNICE............................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva..............................

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

ad 1) Zahájení Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008

ad 1) Zahájení Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis Z5/008 z 8. zasedání ZMČ Brno-jih konaného dne 13.12.2007 v kinosále VUVL-SM, s.r.o., Mariánské náměstí 1, Brno-Komárov Materiály:

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 14.12.2015 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Jaroslav Konečný,

Více

ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015

ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015 ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Zasedání ZO 03/2016 dne 25. 04. 2016 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2016 dne 25. 04. 2016 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2016 dne 25. 04. 2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2016 dne 25. dubna 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Z. Hovorková,

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 Přítomni: Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha členové rady města. Omluven: Mgr.

Více

Z Á P I S č. 26/2015

Z Á P I S č. 26/2015 Z Á P I S č. 26/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 14. 10. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 10.6.2011 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů, 14 občanů, 5 hostů. Veřejné zasedání zahájil

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah VODNÕK........................................................ 2 Vlivu okolì se nelze vyhnout....................................... 2 RADNICE.........................................................

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: 20

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: 20 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 4/2014 konaného dne 23. září 2014 od 19:00 hodin v domě č.p. 256 ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22. 8. 2012 Číslo jednací: 126063/2012/KUSK/OŽP/LK Vyřizuje: Lucie Kubalíková / 661 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Veverská Bítýška, obec Veverská Bítýška, okres Brno-venkov: pozemku parc. č. 1721/4, včetně příslušenství Objednatel posudku: Účel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 4. srpna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 4. srpna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 4. srpna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: Milan Paták ml. Zapisovatel:

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 6. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 375/2015/OUNE Celkem přítomno: 9 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 7

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Zápis z veřejného zasedání OZ č. 2/2014 ze dne 19.2.2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Ing. Iveta Urválková, Bc. Josef Tuček, Anna Šandová, Mgr. Tomáš Zemánek,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Zased nì Zastupitelstva............................ 2 Z NAäÕ»TVRTI....................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více