KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY..."

Transkript

1

2 OBSAH Obsah RADNICE Slovo starostky Ze zased nì Zastupitelstva ZastupitelÈ informujì ObËanÈ se ptajì, zastupitelè odpovìdajì ad mïstskè Ë sti Praûsk plyn rensk informuje äkolstvõ A DÃTI Z kladnì ökola V Ladech Zpr viëky ze ökolky KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï Bar Ënick rychta Program kulturnìch akcì SdruûenÌ äupina Obec bar ËnÌk SPORT Fotbal ZDRAVÕ ZdravotnÌ okènko T MA P ikrmov nì pt k. Ot zky a odpovïdi Chodci, dïti a idiëi v obytnè zûnï DalöÌ vzdïl v nì KR TK ZPR VY Od n s Od soused Odjinud NAäI SOUSED SilniËnÌ okruh kolem Prahy se blìûì ROZHOVOR P ijôte n m fandit! KONTAKTY INZERCE ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 1

3 RADNICE Slovo starostky V ûenì spoluobëanè, Nastal Ëas pro vïtöinu lidì nejp ÌjemnÏjöÌ ñ Ëas V noënìch sv tk, setk nì s p teli, blìzk mi lidmi, s rodinou, ale i Ëas hodnocenì. Jsem velice r da, ûe se n m na konci roku poda ilo sestavit rozpoëet na rok Rozpo- Ëet vyrovnan, kdy nedopl cìme deficit z p ebytk zisku minul ch let, tedy zejmèna ze zisku z prodej pozemk. RozpoËet se schvaluje na zased nì zastupitelstva, kterè se bohuûel kon po datu uz vïrky tohoto ËÌsla, proto jeho schv lenou verzi, vëetnï koment e, zve- ejnìme aû v dalöìm ËÌsle Zpravodaje. Po zased nì zastupitelstva bude rozpoëet zve ejnïn na internetov ch str nk ch i na v vïsk ch adu mïstskè Ë sti (M»). Mezi dalöì kroky, kterè jdou kup edu, je zpracovan studie centra v äeberovï. BliûöÌ informace, vëetnï obrazovè vizualizace, jsou zve- ejnïny v p ÌspÏvku mìstostarosty Ji Ìho Ritta v rubrice ZastupitelÈ informujì. Centrum v HrnËÌ Ìch je o nïco pozadu, nicmènï jsme jiû takè zadali zpracov nì prvnìch objemov ch studiì. Koncem roku vybereme t i uchazeëe, kte Ì dostanou jiû delöì Ëasov prostor ke zpracov nì detailnïjöìch studiì. Tyto studie n slednï zve ejnìme, budou vystaveny v Bar ËnickÈ rychtï. Teprve potè se schv lì architekt, kter bude s naöì mïstskou Ë stì spolupracovat na zpracov nì dokumentace k zemnìmu rozhodnutì a pravdïpodobnï i na realizaci celèho projektu. S koncem roku se mi poda ilo zìskat dotaci od hlavnìho mïsta Prahy na rekonstrukci h iötï p i Z kladnì ökole (Zä) V Ladech. Rekonstrukce p ijde na zhruba 1,8 milionu KË, p i- Ëemû dotace hlavnìho mïsta Prahy ËinÌ 1,18 milionu KË, zbyl Ë stka pak p jde z rozpoëtu naöì mïstskè Ë sti. Projekt jsme konzultovali s pedagogick m sborem. H iötï bude v dopolednìch hodin ch k dispozici pot eb m Zä a mate skè ökoly, v odpolednìch hodin ch bude slouûit vöem dïtem z naöì M». Provoz h iötï bude upraven provoznìm dem, kter bude zve ejnïn na oplocenì h iötï a na n - stïnce Zä. Kdyû uû se budou rekonstruovat venkovnì plochy, nech me takè provèst izolace Ë sti budovy Zä, protoûe se tu dlouhodobï vlivem zv öenè vlhkosti budova ökoly poökozuje. Do konce roku chceme jeötï takè nechat provèst dalöì opat enì, tak aby idiëi automobil, projìûdïjìcì naöì M», byli nuceni zpomalit. Z tohoto d vodu bude vybudov na zpomalovacì lavice p ed fotbalov m h iötïm smïrem od HrnËÌ. V p ÌötÌm roce pl nujeme postavit dalöì zpomalovacì lavice. V rozpoëtu jsme vy- Ëlenili finance i na semafory, kterè by takè mïly doplnit bezpeënostnì opat enì na obou p te nìch ulicìch v naöì mïstskè Ë sti. Se zimnìm obdobìm jsou spojenè i zimnì radov nky, kterè zejmèna naöim nejmenöìm p in öì radost. Naopak dospïl m p sobì starost klid snïhu, ledu a n mrazy. Mezi povinnosti naöì M» pat Ì mimo jinè takè klid snïhu z nïkter ch komunikacì a chodnìk. Avöak ne vöechny chodnìky musì uklìzet M». V p ÌpadÏ, ûe mezi hranicì stavby (domu Ëi plotu) a chodnìkem leûì p s zelenï a chodnìk je u komunikace, uklìzì snìh M». Pokud vöak chodnìk bezprost ednï sousedì s vaöìm pozemkem Ëi stavbou, mïli by snìh uklìzet majitelè p ilehl ch nemovitostì. Za p ÌpadnÈ neuklizenì snïhu neexistujì û dnè sankce v podobï pokut. P esto prosìm ty majitele nemovitostì, kte Ì by mïli snìh z chodnìku uklìzet, aby to dïlali. Pom hajì tìm nejen sami sobï, ale i n m vöem, tedy obëan m naöì mïstskè Ë sti. Pouze pro ilustraci uv dìm, ûe M» se star o drûbu vìce neû m 2 komunikacì a vìce neû m 2 chodnìku. Proto i sebemenöì pomoc od V s je pro n s velk m p Ìnosem. A proto vöem, kdo se svïdomitï star te o chodnìky p ed sv m domem, dïkuji. S Ëasem V noënìm p ich zì takè konec roku. Doba, kdy vïtöina lidì hodnotì rok, kter se ch lì ke svèmu konci, a takè pl nuje rok nadch zejìcì. VÏtöina z n s se jistï dostane k pra- 2 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

4 RADNICE videln m novoroënìm p edsevzetìm, kter se ne vûdy poda Ì dodrûet. DomnÌv m se, ûe nenì d leûitè si d vat p edsevzetì na p elomu roku, p ÌpadnÏ hodnotit uplynul rok. Z leûì jen na n s sam ch, jacì jsme, jak se chov me, nejen sami k sobï, ale zejmèna k ostatnìm. V tomto obdobì bychom nemïli b t pouze s naöimi blìzk mi, ale nap Ìklad i s nemocn mi, kter m p ejeme brzkè uzdravenì a zdravì v dalöìch letech. Protoûe zdravì pat Ì, podle mne, mezi to nejd leûitïjöì, co ËlovÏk m ûe mìt. A dokud mu slouûì, mnohdy si jej nev ûì. P eji V m vöem kr snè proûitì V noc, oslav s rodinou a p teli. A takè hodnï l sky a p - telstvì. äùastn Nov rok Petra Venturov, starostka Ze zased nì Zastupitelstva UsnesenÌ z 14. zased nì Zastupitelstva MÏstskÈ Ë sti Praha-äeberov ze dne I. Zah jenì zased nì ñ program Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje program zased nì ZM» jako celek. II. Volba ovï ovatel z pisu Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje pp. Ritta a Kolka ovï ovateli z pisu. III. Kontrola z pisu z minulèho zastupitelstva Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov konstatuje, ûe z pis z minulèho zastupitelstva odpovìd pr bïhu jedn nì. IV. Smlouva o v p jëce ñ Zä a Mä Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje smlouvu o v p jëce n sledujìcìho nemovitèho majetku v k.. äeberov: Zä V Ladech 6, Praha 4-äeberov: 1. Budova Zä, ulice V Ladech Ë.p. 6 ñ 671 m 2 2. Pozemek parc. Ë. 64 (zast.plocha) ñ 671 m 2 3. Pozemek parc. Ë. 65 (zahrada) ñ 390 m 2 4. Pozemek parc. Ë. 66 (zahrada) ñ 93 m 2 5. Pozemek parc. Ë. 67 (zahrada) ñ 456 m 2 Mä Na P ÌËnÈ mezi 186, Praha 4-äeberov: 1. Budova Mä, ulice Na p ÌËnÈ mezi 186 ñ 299 m 2 2. Pozemek parc. Ë (zast.plocha bez stavby) ñ 34 m 2 3. Pozemek parc. Ë (zahrada) ñ 1733 m 2 4. Pozemek parc. Ë. 414 (zast.plocha) ñ 299 m 2 5. Pozemek parc. Ë. 415 (zahrada) ñ 4859 m 2 V. ZmÏna z izovacì listiny Zä a Mä Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov schvaluje z izovacì listinu Z kladnì ökoly, Praha 4, V Ladech 6 a z izovacì listinu Mate skè ökoly, Praha 4, Na P ÌËnÈ mezi 186 v navrûenèm znïnì. Tyto z izovacì listiny v plnèm rozsahu zruöujì veökerè p edchozì z izovacì listiny organizacì Z kladnì ökola, Praha 4, V Ladech 6 a Mate sk ökola, Praha 4, Na P ÌËnÈ mezi 186. VI. Informace o zmïnï P 2010 Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov bere na vïdomì informaci o zasl nì podnït k p ipravovanè zmïnï zemnìho pl nu hl. m. Prahy k roku VII. R znè R1 ñ StanovenÌ odmïny neuvolnïnèmu Ëlenu zastupitelstva Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov stanovuje p. Pa Ìkovi, neuvolnïnèmu Ëlenu zastupitelstva, mïsìënì odmïnu ve v öi 480 KË se zpïtnou platnostì o VIII. R2 ñ Vesteck spojka Zastupitelstvo mïstskè Ë sti Praha-äeberov rozhodlo, ûe tento bod programu bude p esunut na zased nì zastupitelstva dne Ing. Petra V e n t u r o v, starostka Ing. Ji Ì R i t t, mìstostarosta ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 3

5 RADNICE ZastupitelÈ informujì AKTU LNÕ STAV VEÿEJN CH INVESTIC OpÏt se pokusìm struënï shrnout posun v investicìch dokonëen ch, rozestavïn ch a p ipravovan ch, kterè se dot kajì mïstskè Ë sti (M») Praha-äeberov. Jejich investorem nemusì b t jen M». AKCE DOKON»EN A ROZESTAVÃN Nechci Ëten e zatïûovat v Ëtem vöech ve- ejn ch staveb dokonëen ch v poslednì dobï. Pr vï proto se omezìm pouze na stavebnì dìla dokonëen v obdobì, kterè uplynulo od poslednìho ËÌsla Zpravodaje, tj. od ËÌsla 5/2007. PÿISVÃTLENÕ PÿECHODŸ NA P TEÿNÕCH KOMUNIKACÕCH Vöech pït p isvìcen ch p echod, p es komplikace u tak Ñmal ch stavebì aû nepochopiteln ch, uû svìtì. VÏ Ìm, ûe p ispïjì k bezpeënïjöìmu p ech zenì chodc p es tyto enormnï zatìûenè komunikace. DOPRAVNÕ OPATÿENÕ V LOKALITà V LO- KALITà ULIC V LADECH, MUSILOVAÖ Ve snaze vyjìt vst Ìc obëan m tèto lokality a omezit provoz projìûdïjìcìch automobil byl po dohodï s MÏstskou policiì hlavnìho mïsta Prahy (MP) a PoliciÌ»eskÈ republiky (P»R) zde nainstalov n systèm svisl ch dopravnìch znaëek a p ÌËn zpomalovacì pr h. Protoûe tato opat enì se nïkter m zde ûijìcìm obëan m p Ìliö nezamlouvajì, bude po urëitè dobï systèm vyhodnocen za Ëasti P»R a MP a obëan a dle v sledk upraven. KOMUNIKACE LOUCK RelativnÏ ÑmenöÌ stavbaì ale technicky n - roën (viz Zpravodaj ËÌslo 5/2007) byla p ed na z stupc m M» ZlepöÌ * * * obytn komfort zde bydlìcìm obëan m a komunikaënï propojì tuto Ë st s ulicì OsvÏtovou. REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERIC- K DOMKY Akce, jejìmû investorem je hlavnì mïsto Praha (HMP) za finanënì spolu Ëasti M», probìh dle harmonogramu. Do konce roku by mïla b t alespoú provizornï zprovoznïna nynì rozkopan Ë st komunikacì. DalöÌ pr bïh ovlivnì hlavnï poëasì. PodrobnÏji k tèto akci viz minulè ËÌslo Zpravodaje. HÿIäTà U Z KLADNÕ äkoly V LADECH DÌky finanënìmu p ÌspÏvku hlavnìho mïsta Prahy, kter se bohuûel poda ilo zìskat aû tïsnï p ed koncem roku, bude u Z kladnì ökoly zrekonstruov no sportovnì a rekreaënì h iötï se sportovnì plochou pro streetbal a basketbal, dïtsk Ñhorolezeck stïnaì a Ñlanov vïûì, laviëky a revitalizace zahradnì zelenï, dl ûdïnè p ÌstupovÈ chodnìëky. SouËasnÏ se technicky vy eöì odvlhëenì obvodov ch zdì ökolnì budovy a provede sanaënì omìtka. AKCE PÿIPRAVOVAN KOMUNIKACE ZADNÕ, K DRAZDŸM, ZA JEDNOTOU, U ROZKOäE Avizovan sch zka nad rozpracovan m projektem s dotëen mi obëany probïhla Projektanta jsme sezn mili s p ipomìnkami obëan. Do konce roku bude p e- 4 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

6 RADNICE d n projekt. PotÈ co se zajistì stavebnì povolenì a pokud zìsk me finanënì prost edky od Magistr tu hlavnìho mïsta Prahy (MHMP), je moûnè zah jit stavebnì pr ce. CYKLOSTEZKY Na z kladï Studie cyklostezek v M» jsou geodeticky zamï eny a p ipraveny projekty na cyklostezky Ë. 2 (do podchodu pod d lnicì D1 ve smïru na Kate inky), Ë. 3 (V Ladech II ñ do Kunratic), Ë. 4 (za fotbalov m h iötïm), Ë. 5 (rozöì enì chodnìku äeberov- HrnËÌ e), Ë. 6 (Drazdy ñ Rozkoö) a Ë. 7 (Ov- ËÌn). OdsouhlasÌ-li Zastupitelstvo mïstskè Ë sti (ZM») rozpoëet M» podle n vrhu, cyklostezky se zaënou stavït v p ÌötÌm roce. SouËasnÏ p ipomìn m hlavnï z jemc m o cyklistiku v Praze, ûe na adu mïstskè Ë sti ( M») je zdarma k dispozici cyklomapa Prahy se z kresem vöech souëasn ch praûsk ch cyklotras a cyklostezek. CENTRUM äeberova Jak zn mo, ZM» usiluje o to, aby postupnï vznikla administrativnì, kulturnì, spoleëensk a obchodnì (komerënì) centra v äeberovï i HrnËÌ Ìch, kter zde zatìm citelnï chybì. Viz k tomu Zpravodaj ËÌslo 4/2007. PokraËujeme v jedn nì s majitelem dotëenèho pozemku v äeberovï ñ spoleënostì Stavocentral a. s. V tèto chvìli je zpracov - na architektonick studie, ze kterè pro vaöi p edstavu uprost ed Zpravodaje v barevnè p Ìloze p etiskujeme n zornou vizualizaci. Centr lnì plocha n mïstì s vodnìm v tvarn m prvkem, laviëkami a dïtsk m h iötïm je uzav ena ze z padnì strany objektem penzionu pro seniory s ortopedicko-rehabilitaënì Ë stì a s bazènem. SuterÈn se vyuûije jako gar ûe. JiûnÌ Ë st n mïstì zaujme objekt komerënìch sluûeb, nïkolika bytov ch jednotek a M». Uvaûujeme o tom, ûe na v chodnì stranï n mïstì vznikne restaurace se zahr dkou, d le prostor pro fitnes centrum a bowling. V suterènu vybudujeme gar ûe. Pr vï tato budova se propojì s objektem rekonstruovanèho äpejcharu, kter bude slouûit k po- d nì kulturnìch a spoleëensk ch akcì. SevernÌ Ë st pozemku Stavocentralu se otev e do souëasnèho öeberovskèho Ñcentr lnìho bulv ruì ñ ulice V Ladech, kde se nach zì ökola, kostel a dïtskè h iötï. V centru objektu se budou moci pohybovat pouze chodci, parkoviötï a z sobov nì bude zajiötïno po obvodu. Tuto studii budeme postupnï upravovat a up esúovat. Pr vï proto ji nelze povaûovat za nïco nemïnnèho. Ukazuje n m vöak smïr, kter m m ûeme st ÌzlivÏ postupovat d l. Ide lnì, z roveú vöak realistickè je zah jit v stavbu centra v roce UvÌtali bychom p ÌpadnÈ v ûnè z jemce o provozov nì nïkter ch aktivit v centru Ëi ty, kdo by chtïli investovat do restaurace a fines centra s bowlingem. TakovÈ osoby by mohly spolupracovat uû p i dalöìch stupnìch projektovè dokumentace. CENTRUM HRN»Õÿ Oslovili jsme osm atelièr, aby podaly svè nabìdky na projektovou dokumentaci centra HrnËÌ. Toto centrum by mïlo zahrnovat restauraci, byty, komerënì sluûby, cukr rnu, kav rnu, formanku, relaxaënì aktivity, parkoviötï, dïtskè h iötï a podobnï. Uz vïrka probïhla ZM» m ûe vybrat t i nejvhodnïjöì nabìdky. Potom se zpracujì t i studie a z nich vzejde vìtïzn n vrh. N sledovat bude zpracov nì dokumentace pro zemnì rozhodnutì ( R), vyd nì R, zpracov nì dokumentace pro stavebnì povolenì (SP) a vyd nì SP. Koncem roku 2008 bychom mohli, optimisticky vidïno, zah jit v stavbu hrnëì skèho centra. Ps no Ji Ì Ritt, mìstostarosta ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 5

7 RADNICE DALäÕ MOéNOSTI JAK NAKL DAT S BIOODPADEM V naöì mïstskè Ë sti se vïtöina obëan vypo d v hlavnï v letnìch mïsìcìch s velk m mnoûstvìm bioodpadu. PlatÌ to hlavnï pro majitele zahrad, ve kter ch se prov dì intenzivnì seë tr vnìku. Prakticky v pr bïhu celèho vegetaënìho obdobì navìc produkujeme dalöì odpad (nap Ìklad vïtve po pro ez nì strom, odkvetlè rostliny, listì a tak d le). Ne vöichni jsou schopni, nebo se chtïjì starat o kompostov nì takovèho odpadu. V lètï, kdy produkujeme nejvìce posekanou tr vu, dokonce ani nenì moûnè kvalitnì kompost vytv et. Od letoönì Ëervna majì vöichni obëanè naöì mïstskè Ë sti moûnost svozu bioodpadu od Praûsk ch sluûeb a.s. K ukl d nì bioodpadu slouûì hnïd popelnice. V r mci pilotnìho programu jsme druh mïstsk Ë st, kde se tato sluûba zavedla. Svoz odpadu probìhal do konce Ìjna ve Ëtrn ctidennìch intervalech. I kdyû tu existuje tato moûnost, z jem naöich spoluobëan nebyl velk. V souëasnè dobï sluûbu vyuûìv necel stovka dom cnostì. Ke svozu pomocì hnïd ch popelnic se m ûete kdykoliv dodateënï p ihl sit. Magistr t hlavnìho mïsta Prahy n m na podzim poskytl dalöì kontejnery. Ty jsou ale urëenè pouze ke svozu bioodpadu. Pokud jste jich vyuûili, jistï vìte, ûe z jem o nï byl obrovsk. Tento mimo dn svoz odpadu pravdïpodobnï probïhne i na podzim p ÌötÌho roku. DalöÌ moûnost, jak se zbavit bioodpadu, se n m otvìr dìky dnï vybranè firmï, kter bude v roce 2008 zajiöùovat pèëi o naöe komunikace, chodnìky a z roveú se bude starat i o zeleú. Bude sekat tr vu na pozemcìch mïstskè Ë sti, peëovat o vysazenou zeleú (tìm se rozumì hlavnï z livka), pro ez vat stromy a tak d le. Pokud by si kdokoliv z naöich obëan nevïdïl rady s vïtöìm mnoûstvìm bioodpadu, pro ez vkou strom nebo jinou zahradnickou ËinnostÌ, m ûe se na tuto firmu obr tit a kontaktovat pana KotrbatÈho prost ednictvìm telefonu Kaûd obyvatel naöì mïstskè Ë sti se se sv m podnïtem k pèëi o mïstskou zeleú m ûe obr tit p Ìmo na z stupce tèto firmy. MyslÌm, ûe m me takovèto rozmanitè moûnosti, jak nakl dat s naöimi bioodpady, nem me jiû zapot ebì nic p lit na naöich zahrad ch anebo snad vyhazovat na okraj polì, na meze Ëi do p Ìkop. NezapomeÚte, ûe p ÌötÌ rok vstoupì v Ëinnost nov z kon o odpadech. KaûdÈ neleg lnì nakl d nì s odpadem bude moûnè sn z postihnout. Petr Kolek, mìstostarosta ObËanÈ se ptajì, zastupitelè odpovìdajì Zastupitelstvo mïstskè Ë sti obdrûelo dopis, kter obsahoval petici od obëan. Ti v nì vyjad ujì sv j n zor na eöenì dopravnì situace v naöì mïstskè Ë sti. N ö Zpravodaj äeberov, HrnËÌ e chce b t co nejvìce objektivnì, a proto podporujeme zve ejúov nì r zn ch pohled zejmèna na problèmy, kterè tìûì naöi mïstskou Ë st, a n vrhy na jejich eöenì. I do budoucna vìt me vaöe n zory, nejen k VesteckÈ spojce. KontaktnÌ daje najdete v tir ûi na konci Zpravodaje. Tom ö Nechv tal, redakce 6 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

8 RADNICE DOPIS OB»ANŸ Zastupitelstvo M» Praha äeberov k ruk m starostky Ing. Petry VenturovÈ K HrnËÌ m 160, Praha 4-äeberov VÏc: OkamûitÈ eöenì dopravnì situace v M» Praha äeberov V ûenì zastupitelè! ObracÌme se na v s s nalèhavou û dostì okamûitï eöit ne nosnou dopravnì situaci p i pr jezdu äeberovem a HrnËÌ i. Velmi siln hustota dopravy hlavnï v rannìch a veëernìch öpiëk ch, stojìcì fronty aut a nep imï en rychlost aut v dobï mimo öpiëky ËinÌ domy v tïsnèm okolì, ale i domy vzd lenïjöì tak ka neobyvatelnè. Poûadujeme okamûitè eöenì tèto dle n s katastrof lnì situace, tak jak jste to slibovali ve svèm programovèm prohl öenì. DomnÌv me se ve shodï s dopravnìmi odbornìky, ûe jedinè eöenì je urychlen realizace VesteckÈ spojky a n sledn obchvat äeberova podèl d lnice D1. DokonËovanou v stavbou obrovsk ch ploch satelitnìch sìdliöù RD jiûnï od HrnËÌ se dopravnì zatìûenì pr jezdu v naöì obci v nejbliûöì dobï stane jeötï kritiëtïjöì. Do tè doby bychom uvìtali jakèkoliv opat enì p Ìmo na trase p te nìch komunikacì, kterè by omezili alespoú rychlost projìûdïjìcìch aut a ËetnÈ kontroly dodrûov nì rychlosti P»R. VÏ Ìme, ûe ËinnÏ pom ûete ochr nit naöe ûivotnì prost edì a zdravì a ûivoty naöe i naöich dïtì. Nedopusùte, aby demagogick m tvrzenìm o nepot ebnosti VesteckÈ spojky bylo eöenì dopravnì situace v äeberovï a HrnËÌ Ìch odsunuto do dalekè budoucnosti! V Praze äeberovï, listopad 2007 Za obëany M» podepsan ch na podpisov ch aröìch STAROSTKA K VESTECK SPOJCE * * * Petr Veidenthaler za SDI äeberov Ing. V. Mencl V ûenì spoluobëanè, vzhledem k mnoûìcìm se informaënìm let k m, kterè jsou mezi v s distribuov ny, a kterè z roveú majì vïtöinou jednostrann pohled na ot zku VesteckÈ spojky, zve ej- Úuji n sledujìcì informace: 1. V p edvolebnìch programech vöech zvolen ch zastupitel byla zmìnïna i Vesteck spojka, kterou kandid ti s urëit mi p ipomìnkami (jako nap Ìklad protihlukovè valy, hydrogeologick pr zkum apod.) podporovali. P ipomìn m, ûe na tvorbï nïkter ch p edvolebnìch program se podìleli nejen souëasnì zastupitelè, ale i ada v s, obëan äeberova i HrnËÌ. ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 7

9 RADNICE 2. V programovèm prohl öenì Zastupitelstva mïstskè Ë sti (ZM») zmiúujeme i podporu VesteckÈ spojky, protoûe to, jak z v öe uvedenèho bodu jasnï plyne, vych zì ze vöech p edvolebnìch program. 3. Dne zastupitelè naöì mïstskè Ë sti (M») schv lili p ipomìnky ke studii VesteckÈ spojky. 4. Ve Zpravodaji ËÌslo 4/2007 jsme tyto p ipomìnky zve ejnili, stejnï tak jako jsme tehdy publikovali studii VesteckÈ spojky, kterou jsme obdrûeli. 5. Na tyto kroky ZM», tedy schv lenì p ipomìnek a jejich zve ejnïnì spolu se studiì, nikdo z mìstnìch obëan nereagoval. PrvnÌ podnïty od spoluobëan p iöly aû v listopadu, tedy aû Ëtvrtroku po zve ejnïnì. 6. Vesteckou spojkou jsme znovu zab vali na sch zi ZM» dne , a to na û dost zastupitele V clava Pa Ìka, kterou podal na poradï starostky dne Vesteck spojka se jako jeden bod programu objevila i na zased nì zastupitelstva dne (Tato sch ze se vöak konala aû po uz vïrce tohoto ËÌsla Zpravodaje.) 7. Vesteck spojka je v zemnìm pl nu hlavnìho mïsta Prahy i St edoëeskèho kraje. 8. V souëasnè dobï m me k dispozici studii VesteckÈ spojky, ze kterè vypl v Ëasov podmìnïnost jejìho zprovoznïnì, omezenì rychlosti na 70 km/hod, öì ka 9,5 m, tedy jeden pruh tam a druh zpït, kruhov k iûovatka ve smïru na ZdimÏ ice. 9. SpoleËnost Eurospektrum zpracov v studii k dokumentaci pot ebnè pro vyd nì zemnìho rozhodnutì. 10. ÿeditelstvì silnic a d lnic (ÿsd) dosud nem ofici lnì povï enì jako investor VesteckÈ spojky. 11. SpoleËnost D-plus nevykupuje pro ÿsd pozemky pod Vesteckou spojkou, ale zab v se pozemky nutn mi k v stavbï obchvatu Prahy (JVD) ñ pro seky vedenè pod ËÌsly 512, 513. S ohledem na p edch zejìcì bod ËÌslo 10, ÿsd nem ûe vykupovat pozemky k z mïru, na kter nem povï enì. 12. V souëasnè dobï nem me û dn ofici- lnì podklad k û dosti, abychom se vyj d- ili k dokumentaci k zemnìmu rozhodnutì. 13. Do tèto chvìle jsme neobdrûeli û dn podnït k probìhajìcìmu procesu posuzov nì vlivu stavby na ûivotnì prost edì (EIA), neexistuje û dn materi l, kter by slouûil k tomu, abychom se vyj d ili k dokumentaci EIA. 14. Dne se konala sch zka s obëany. Z pis z nì zve ejúuji nìûe. Po nì ZM» rozöì ilo podmìnky, jejichû splnïnì bude poûadovat po spoleënosti Eurospektrum. Ta je povï ena vypracov nìm dokumentace k zemnìmu rozhodnutì, m takè zpracovat dokumentaci EIA. Jedna naöe z - kladnì podmìnka je nov, a proto ji nìûe v z pisu ze sch zky neuv dìme. Je nutno zpracovat studii souëasnè dopravnì z tïûe v naöì lokalitï. P itom se bude poëìtat takè s variantami, jak by dopravnì z tïû vypadala bez VesteckÈ spojky, jak s Vesteckou spojkou, jak po zprovoznïnì obchvatu Prahy (JVD), d le pokud by byla postavena d lnice D3 (ËeskobudÏjovick ) i pokud by nevznikla. A to vöe v horizontu souëasnost ñ 5 let ñ 10 let ñ 30 let. Tuto studii pak budeme oponovat z naöeho rozpoëtu. 15. Za tìmto p ÌspÏvkem najdete z pis ze setk nì s obëany äeberova a HrnËÌ, z stupci obëansk ch sdruûenì, zastupiteli a z stupcem ÿsd. 16. Na ad mïstskè Ë sti ( M») k ruk m zastupitel nïkte Ì obëanè doruëili dopis obsahujìcì v zvu, abychom odmìtli v stavbu VesteckÈ spojky i vznik k iûovatky na d lnici D1 (brnïnskè). Viz k tomu minulè ËÌslo Zpravodaje. 17. Na M» byla ale takè doruëena v zva jin ch naöich obëan, kte Ì naopak podporujì budov nì VesteckÈ spojky. Viz k tomu dopis obëan uve ejnïn p ed tìmto m m Ël nkem. VÏ Ìm, ûe v öe uvedenè informace pro v s budou p Ìnosem. Vy sami rozhodujete, zda a takè jak h jìme vaöe z jmy. PravidelnÏ 8 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

10 zve ejúujeme vöechny svè kroky, kterè v ot zce VesteckÈ spojky podnik me. Z - roveú m te moûnost si na M» prostudovat materi ly, kterè nechala zpracovat naöe M» na tèma dopravnì z tïûe. M ûete posuzovat Vesteckou spojku ve srovn nì se studiì nap Ìklad pana architekta Petra Preiningera a dalöìmi navrûen mi variantami. CÌlem vöech je vy eöit nar stajìcì dopravnì z tïû v naöì M». Z naöì studie vypl v jako nejv hodnïjöì varianta pr vï v stavba VesteckÈ spojky. * * * RADNICE Vesteckou spojku nelze br t jako spojnici d lnic, ale naopak jako odvadïë dopravy ze ZdimÏ ic, Kocandy, Vestce, Jesenice, OsniceÖ Vöechny tyto obce se rychle rozr stajì a jejich novì obyvatelè zahlcujì komunikace v naöì M». SouËasnÈ ZM» chce snìûit dopravnì z tïû a z roveú zv öit bezpeënost chodc. Pr vï proto podporujeme nejen Vesteckou spojku, ale z roveú i v stavbu zpomalovacìch lavic, osvïtlenì p echod, budov nì semafor a podobnï. Petra Venturov, starostka K VesteckÈ spojce se na konci listopadu konalo setk nì obëan naöì Ëtvrti, zamïstnance ÿeditelstvì silnic a d lnic (ÿsd) a z stupci mïstskè Ë sti (M») Praha-äeberov. P in öìme v m z pis z tohoto shrom ûdïnì. Pod zkratkou R se v z pise rozumì zemnì rozhodnutì. JVD je jihov chodnì dlouh varianta silniënìho okruhu kolem Prahy. EIA je proces takzvanèho posuzov nì vlivu stavby na ûivotnì prost edì. Tom ö Nechv tal, redakce * * * Z PIS ZE SCHŸZKY ZE DNE VESTECK SPOJKA Dne od probïhlo setk - nì se z stupci obëan äeberova a HrnËÌ, z stupcem ÿsd a z stupci M» Praha äeberov (viz prezenënì listina). P edmïtem bylo setk nì na tèma VesteckÈ spojky, shrnutì souëasnèho stavu, moûnè budoucì varianty a nalezenì spoleënèho postupu, akceptujìcì pokud moûno veökerè poûadavky vöech stran. V vodu starostka sdïlila v voj od konce Ëervna do souëasnè doby. Na vyû d nì M» jsme od spoleënosti Eurospektrum dostali studii VesteckÈ spojky, kter do tè doby nebyla k dispozici. V razn posun oproti p edch zejìcìm obdobìm je skuteënost, ûe prim tor hl. m. Prahy, hejtman St edoëeskèho kraje a editel ÿsd se dohodli o spoleënèm postupu v ot zce VesteckÈ spojky. Projektovou dokumentaci k R financuje Euro- spektrum, v dalöì f zi by investov nì mïlo p ejìt na ÿsd. PotÈ dostal slovo pan Selichar, z stupce ÿsd, kter p ÌtomnÈ sezn mil se souëasn m stavem postupu v ot zce nejen VesteckÈ spojky, ale zejmèna stavby d lniënìho obchvatu hl. m. Prahy. Re ln termìn dokon- ËenÌ a propojenì seku JVD (jihov chodnì d lniënì okruh), 512, 513, 514 by mïl b t duben Tento termìn je podmìnka R, vëetnï podmìnky zprovoznïnì vöech t Ì sek najednou, a ne postupnï. V souëasnè dobï p ipravila spoleënost Eurospektrum studii, kter m slouûit k vodnìmu projedn nì a stanovenì parametr pro vypracov nì dokumentace vlivu na ûivotnì prost edì (EIA) a n slednï pro dokumentaci k zemnìmu ÌzenÌ. V ot zce VesteckÈ spojky p ipravuje spoleënost Eurospektrum dokumentaci k R, jak ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/2007 9

11 RADNICE nabude pr vnì moci, m v myslu zpracovat dokumentaci ke stavebnìmu povolenì, vyj d enì. Eurospektrum bude ve spolupr - ci s ÿsd p ipravovat zajiötïnì v kupu pozemk, kterè mohou dojìt aû nap. k vyvlastnïnì. Bez vyjasnïn ch majetkov ch vztah (vlastnick ch pr v k pozemk m) nelze zìskat stavebnì povolenì. Teprve po zìsk nì stavebnìho povolenì bude vybìr n zhotovitel stavby v bïrov m ÌzenÌm podle z kona. Z v öe uvedenèho tedy nebude Vesteck spojka realizov na d Ìve neû v roce Podle informacì M» i ÿsd je Vesteck spojka projektov na jako dvoupruhov, s zemnì rezervou na Ëty pruh, parametr 9,5 metru, s rychlostì 70 km/hod. V tomto momentï vstoupila do diskuse ve- ejnost, kdy pan NÏmec sdïlil svè obavy, ûe firma Eurospektrum bude stejnï prosazovat Ëty pruh a bude ho i projektovat. Pan Rajtora za obëanskè sdruûenì Ekokoridor û d o informaci o tom, pokud bude spoleënost Eurospektrum projektovat dle parametr, kterè byly prezentov ny obëan m äeberova a HrnËÌ, tj. v terènnìm z ezu, o sdïlenì p esnè öì ky komunikace vëetnï ochrann ch val, kter bude p edloûena k posouzenì vlivu na ûivotnì prost edì, coû dle studie je dvoupruhov komunikace. Pan mìstostarosta Kolek navrhl poûadovat po Eurospektru, p ÌpadnÏ ÿsd, jako podmìnku zemnìho rozhodnuti, novè dopravnì mï enì za 2 roky a teprve po tomto mï- enì pokraëovat v projektu. Tedy 2 roky po spuötïnì JVD provèst nov mï enì, kter dajì odpovïô, zda v stavba JVD v raznï pomohla snìûit dopravnì z tïû v naöì M» p ÌpadnÏ ne a pak znovu jednat o projektu VesteckÈ spojky. V p ÌpadÏ nabytì pr vnì moci zemnìho rozhodnutì na projekt VesteckÈ spojky v dobï prov dïn ch mï enì nelze zemnì rozhodnutì zpïtnï podmiúovat. PodmÌnky je moûnè stanovit pro n slednè stavebnì ÌzenÌ. Pan Veidenthaler naopak za obëany äeberova vyj d il znepokojenì t kajìcì se pokusu o zastavenì realizace v stavby VesteckÈ spojky. DomnÌv se, ûe komunikace mimo M» je rozhodnï ku prospïchu dopravy v tèto lokalitï. Pan Polaneck oponoval, ûe tato komunikace dopravu nevy eöì, ale vy eöily by to nap. zpomalovacì prahy. ObËanskÈ sdruûenì Ekokoridor pro eliminov nì diskusì na z kladï domnïnek û d o vypracov nì p ÌpadnÏ aktualizaci studie dopravnìho zatìûenì pro äeberov a HrnËÌ e po realizaci OC a P+R na ChodovÏ a P+R na OpatovÏ, aby bylo prok z no, jestli komunikace, kterou financuje soukrom spoleënost Eurospektrum jako p Ìjezdovou komunikaci k zemì pl novanè n kupnì zûny, byla ve sv ch n vaznostech projektov na kv li odlehëenì dopravy v äeberovï a Hrn- ËÌ Ìch. EIA by se mïla zpracov vat v souladu se z konem 100/2001 Sb. a p ed zìsk v nìm povolenì k R. V souëasnè dobï M» nedostala û dn ofici lnì podnït k vyj d enì se k dokumentaci k R ani EIA. Po tïchto p ÌspÏvcÌch probïhla velmi rozs hl diskuse, ve kterè se eöilo, zda m ûe b t v zemnìm ÌzenÌ za azena podmìnka mï enì dopravnì z tïûe po 2 letech provozu JVD a zda je tato podmìnka z vazn. V z vïru diskuse bylo konstatov no, ûe tuto podmìnku nelze po vyd nì R v pr vnì moci zapracovat, ale je moûnè ji za adit jako podmìnku realizace pro stavebnì ÌzenÌ. Z vïr diskuse byl n sledujìcì: ñ p ipomìnkovat a snaûit se dos hnout maxim lnìho spïchu v akceptov nì vöech dosud navrûen ch p ipomìnek, ñ jako podmìnku dokumentace k R poûadovat zapracov nì mï enì dopravnì z - tïûe po 2 letech provozu JVD p ed pod - nìm û dosti stavebnìho ÌzenÌ, ñ jakmile dostaneme k vyj d enì EIA, objednat si na n klady M» oponenta na hlukovou a rozptylovou Ë st studie, pokud bude dokumentace vlivu na ûivotnì prost edì zpracov v na pro dva pruhy, je nutnè trvat 10 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

12 RADNICE na vypuötïnì dalöìch dvou pruh jako zemnì rezervy. ñ vöechny materi ly budou projedn v ny v komisi stavebnì i ûivotnìho prost edì, ñ oslovit editele ÿsd s dotazem, jak je moûnè, ûe ÿsd se angaûuje v komunikace II. t Ìdy, kdyû ve z izovacì listinï mu n leûì pouze d lnice, komunikace rychlostnì a komunikace I. t Ìdy, nikoliv II. t Ìdy, jak je vöude Vesteck spojka deklarov na, ñ zapojit do ot zky VesteckÈ spojky mìstnì sdruûenì obëan. Zapsala Ing. Petra Venturov, starostka M» Praha äeberov * * * Podle p iloûenè prezenënì listiny, kde jsou uvedena pouze p ÌjmenÌ, se sch zky z Ëastnili: Venturov, Kolek, Kastner, Pa Ìk, Pol neck, P Ìhoda, NÏmcov, NÏmec, Martinek, Peötov, Stokl ska, Veidenthaler, Rajtora, Ritt a Selichar. Tom ö Nechv tal, redakce ad mïstskè Ë sti POZOR! ZMÃNA»ÕSLA»TU é d me uûivatele kabelovè televize a rozhlasu (KTR), kte Ì hradì poplatek za kabelovou televizi bezhotovostnï, aby zmïnili ËÌslo Ëtu, na kter poplatek odv dì. Jedn se pouze o zmïnu v p edëìslì ËÌsla Ëtu. Od je ËÌslo Ëtu /0800 DÏkujeme za pochopenì ad mïstskè Ë sti Praha-äeberov ÿednõ HODINY V ûenì obëanè, vzhledem k dlouhodobè nemoci pracovnice agendy poplatk jsem nucen upravit reûim pr ce zb vajìcìch pracovnic adu. Proto V s upozorúuji, ûe ad bude nad le pro ve ejnost p Ìstupn pouze v ednì dny, tj. pondïlì a st eda od 8.00ñ12.00 hodin a od 13.00ñ17.30 hodin. V nalèhav ch p Ìpadech po telefonickè dohodï s p Ìsluönou pracovnicì adu v ter a ve Ëtvrtek od 7.00ñ14.30 hodin. Podatelna adu PondÏlÌ a st eda 8.00ñ12.00 hodin a 13.00ñ17.30 hodin. ter a Ëtvrtek 7.00ñ14.30 hodin DÏkuji V m za pochopenì Ivo Novotn, tajemnìk adu mïstskè Ë sti Praha-äeberov ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

13 äkolstvõ A DÃTI Praûsk plyn rensk informuje MOBILNÕ OBCHODNÕ KANCEL ÿ PraûskÈ plyn renskè, a. s. TermÌny p istavenì: od 9.00 do hodin od do hodin od 9.00 do hodin od do hodin od 9.00 do hodin od do hodin od 9.00 do hodin MobilnÌ kancel bude umìstïna v dod vkovèm automobilu VW Transporter, oznaëenèm logem PraûskÈ plyn renskè, a. s., zaparkovanèm na parkoviöti adu M» Praha-äeberov, K HrnËÌ m 160. Praûsk plyn rensk, a. s. ve spolupr ci s dce inou spoleënostì PromÈtheus, energetickè sluûby, s. r. o. a adem M» Praha-äeberov nabìzì odbïratel m zemnìho plynu novu sluûbu ñ takzvanou mobilnì obchodnì kancel, jejìmû prost ednictvìm si st vajìcì i potenci lnì z kaznìci PraûskÈ plyn renskè, a. s. mohou vy Ìdit z leûitosti souvisejìcì s odbïrem zemnìho plynu bez n vötïvy kontaktnìch mìst v Praze 2 a 4. MobilnÌ kancel poskytuje zejmèna n sledujìcì sluûby: ñ zah jenì, p evod a ukonëenì odbïru zemnìho plynu, ñ zmïna smluvnìho vztahu (zp sobu placenì, zasìlacì adresy, jmèna atd.), ñ p evzetì reklamace, ñ v mïna, kontrola a zaplombov nì plynomïru, ñ informace k ot zk m souvisejìcìm s dod vkami zemnìho plynu, ñ tiskopisy a informaënì broûury. Sluûeb mobilnì kancel e mohou vyuûìt i obëanè p ilehl ch obcì a Ë stì Prahy. BliûöÌ informace na telefonnìch ËÌslech a Z kladnì ökola V Ladech ad mïstskè Ë sti Praha-äeberov RODI»ŸM BUDOUCÕCH PRV»KŸ V ûenì rodiëe, blìûì se Ëas z pis do prvnìch t Ìd. DneönÌ doba p in öì rodië m sice vïtöì moûnost volby, ale takè z toho plynoucì vïtöì zodpovïdnost za budoucnost dïtì. NenÌ to jednoduch krok, proto V m jej chceme usnadnit. NabÌzÌme V m informace o n s. Jsme z kladnì ökola toho typu, kter je dnes spìöe Ñohroûen m druhemì. Najdete u n s pouze 1. stupeú, od kaûdèho roënìku vûdy jednu t Ìdu. Sami o sobï Ìk - me, ûe jsme ökolou rodinnèho typu. Co to znamen v praxi? Moment lnï n s navötïvuje 86 û k, coû 12 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

14 äkolstvõ A DÃTI je v pr mïru 17 û k ve t ÌdÏ. Limit û k ve ökole je 100, coû zaruëuje nìzkè poëty i do budoucna. Jiû tento fakt s sebou p in öì obrovskè v hody. Vöechny dïti se znajì mezi sebou, znajì vöechny pedagogy a ti znajì kaûdè dìtï, vïtöinou i jmènem. V takov ch podmìnk ch je minim lnì prostor pro öikanu a jejì p ÌpadnÈ projevy lze likvidovat uû v z rodku. NÌzk poëet dïtì ve t ÌdÏ samoz ejmï p Ìmo souvisì s pèëì, kterè se dïtem dost v. PanÌ uëitelky majì vìce prostoru vïnovat se dïtem individu lnï, lèpe je poznat a pom - hat p esnï tam, kde je t eba. Vöichni se snaûìme, aby ve ökole panovala p telsk atmosfèra, vz jemn cta a porozumïnì. V dìtïti nespat ujeme nedokonalèho dospïlèho, ale respektujeme v nïm jedineënou dokonalou bytost, partnera pro dialog. NaöÌ prioritou je vöak nejen spokojenè, ale i vzdïlanè dìtï. K dosaûenì tohoto cìle vyuûìv me nejr znïjöìch metod a forem pr ce tak, aby vyuëov nì bylo pestrè a efektivnì. Proto se cel sbor pr bïûnï d le vzdïl v. V uka probìh podle vlastnìho vzdïl vacìho programu, kter je k dispozici v editelnï nebo na internetov ch str nk ch ökoly. Za velmi d leûitou pro naöi pr ci povaûujeme komunikaci s rodiëi. V ûìme si vöech p ipomìnek a dve e jsou u n s pro nï vûdycky otev enè. Co napsat z vïrem? Pop t V m öùastnou ruku a snad jen malou praktickou pozn mku. I v tè nejprestiûnïjöì ökole, se skvïlou povïstì a ûasnou prezentacì, z leûì p edevöìm na uëiteli. U n s m te jedineënou öanci poznat vöechny panì uëitelky, jejich styl pr - ce a p Ìstup k dïtem za jeden den. NÏkdy rozhodnutì m ûe ovlivnit pocit, celkov atmosfèra, a tu V m nezprost edkuje ani papìr, ani webovè str nky. Vyuûijte tèto p Ìleûitosti a p ijôte, sami nebo se sv mi dïtmi, na Den otev en ch dve Ì od 8 do 10 hodin nebo kdykoliv jindy po domluvï. TÏöÌme se na V s! KONTAKTY Za pedagogick sbor Mgr. Simona Ber nkov Telefon Internet: * * * Z PIS DO PRVNÕCH TÿÕD Z pis do prvnìch t Ìd na Zä V Ladech 6 probïhne ve Ëtvrtek od do hodin. Bude spojen se Dnem otev en ch dve Ì. Do v uky se m ûete p ijìt podìvat v dobï od 8 do 10 hodin. K z pisu s sebou p ineste rodn list dìtïte a obëansk pr kaz rodiëe. SouËasnÏ doplúujeme û ky do vyööìch roënìk ökoly. V obdobì b ezen aû duben 2008 bude na naöì ökole opït probìhat p edökolnì v chova pro budoucì prvú Ëky. BliûöÌ informace a p ihl öky dostanete u z pisu. Za pedagogick sbor Mgr. Simona Ber nkov ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

15 äkolstvõ A DÃTI NEJ»ASTÃJäÕ DOTAZY RODI»Ÿ 1. N VAZNOST NA 1. STUPE é ci nejëastïji p ech zejì do sp dovè ökoly v KunraticÌch nebo na Z kladnì ökolu (Zä) KvÏtnovÈho vìtïzstvì 57, Praha 11. S obïma ökolami spolupracujeme, slaôujeme poûadavky na û ky. TÌm je û k m p echod usnadnïn. P ijetì na vìcelet gymn zia, jazykovè ökoly. 2. V UKA JAZYKŸ Na ökole probìh v uka angliëtiny od 1. t Ìdy. Je vedena aprobovan m pedagogem. Povinn v uka je doplúov na krouûky s Ëesk m lektorem i rodil m mluvëìm. V 5. t ÌdÏ je û k na rovni û ka jazykovè ökoly, lze tedy bez problèmu pokraëovat od 6. t Ìdy v nïkterè Zä s rozöì enou v ukou jazyk, kterè kaûdoroënï doplúujì stav û k (odchod û k na vìcelet gymn zia). M ûete tak dìtïti dop t spokojen ch pït let v jednom t ÌdnÌm kolektivu. 3. äkolnõ DRUéINA VyvÌjÌ samostatnou Ëinnost a zabezpeëuje pèëi o dïti v odpolednìch hodin ch. V pr bïhu roku po dajì r znè akce, dïti si hrajì, tvo Ì, soutïûì. Provoz konëì v hodin. 4. KROUéKY Letos si dïti mohly vybìrat ze Ëtrn cti krouûk : Tvo ivè ruce Keramika Hur za angliëtinou Vesel angliëtina PoËÌtaËe Putov nì s angliëtinou DouËov nì AJ AngliËtina s rodil m mluvëìm Sborov a sûlov zpïv FlÈtna Florbal PohybovÈ hry SportovnÌ hry (1. a 2. t.) SportovnÌ hry (3. a 4. t.) Na vöechny lze odch zet ze ökolnì druûiny a zase se do nì vracet, takûe sv m z lib m se mohou vïnovat i dïti vytìûen ch rodië. 5. INFORMATIKA V PRAXI Ve ökole je jedna poëìtaëov uëebna. VyuûÌv se ve vöech p edmïtech. é ci se vïnujì buô v ukov m program m, nebo vyhled vajì informace na internetu. Podle novèho ökolnìho vzdïl vacìho programu se zaëìn v 1. aû 3. t ÌdÏ uëit z klad m pr ce na PC zvl ötï v r mci matematiky, ve 4. a 5. roënìku bude zaveden samostatn p edmït Informatika s vlastnìm vzdïl - vacìm obsahem. 6. P»E O é KY SE SPECI LNÕMI VZDÃ- L VACÕMI POTÿEBAMI DlouhodobÏ spolupracujeme s pracovnicemi pedagogicko-psychologickè poradny pro Prahu 11. NavötÏvujÌ n s pravidelnï pïtkr t roënï a v p ÌpadÏ pot eby. Doch zejì p Ìmo do hodin a vidì dïti p i pr ci. Jsou sto p ispït k odhalenì specifick ch poruch uëenì jiû v z rodku, to znamen vïtöì öanci n pravy. Jsou uëitelk m oporou p i volbï metod a postup nejvhodnïjöìch jak pro dïti s obtìûemi, tak pro rozvoj dïtì talentovan ch. 7. JAK DLOUHO M DÕTà ÑSVOJIì PANÕ U»ITELKU Dlouhodob person lnì politika vedenì smï uje k zabezpeëenì stabilnìho sboru. CÌlem je, aby dïti od 1. do 5. t Ìdy vedl jeden pedagog. ZatÌm se snaûìme aspoú o dodrûov nì cykl 1. aû 3. a 4. aû 5. t Ìda s jednìm uëitelem. Za pedagogick sbor Mgr. Simona Ber nkov 14 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

16 äkolstvõ A DÃTI STÿÕPKY ZE äkolnõ DRUéINY Na podzim mïly dïti ze ökolnì druûiny plnè ruce pr ce s p Ìpravou podzimnìch v robk, kter vyvrcholila dlab nìm d nï na Hallowen. V poslednìm ÌjnovÈm t dnu to vöak nebyla jedin Ëinnost, kterou dïti s chutì dïlaly. P lo n m totiû poëasì, kterè jsme vyuûili k pouötïnì drak. Na öeberovskè obloze tak bylo moûnè spat it vzn öet se netop ry, balûny nebo t eba orly. T etìho prosince dïti ze ökolnì druûiny p ekvapila n vötïva. Byla to n vötïva p Ìmo pekeln.»ert s ËerticÌ se vöak tentokr t p iöli spoleënï s dïtmi pobavit na»ertovskè diskotèce plnè her a soutïûì. Ze ökolnì tïlocviëny si od pekelnìk na z vïr kaûd odnesl mal d reëek. A na co se naöe dïti mohou tïöit v nejbliûöì dobï? Vöechny bychom r di pozvali na tradiënì masopustnì pr vod v Ëele s naöìm kamar dem medvïdem MÌöou, kter se uskuteënì 18. ledna. P ejeme v m veselè V noce a öùastn nov rok Romana Dubov, Romana Janouökov, ökolnì druûina Zpr viëky ze ökolky PÿENOCOV NÕ VE äkolce V äeberovã V podveëer se n s nïkolik odv ûlivc seölo ve ökolce. PanÌ uëitelky vymyslely straöidelnè hry: poh dkov straöidla a cesta zaklet m z mkem. TanËily jsme v z vojìch jako BÌl panì, s baterkou jako duchovè a bludiëky. V noënìch hodin ch jsme se proöly temn mi z koutìmi naöì ökolky. Kaûd s m se svou baterkou. Uk zaly jsme, jak jsme stateënè a odv ûnè dïti. Za to jsme obdrûely odmïnu. To, ûe û dn z n s nemïl strach, dokazoval klidn a spokojen sp nek po celou noc. Vaöe dïti ñ hrdinovè z Mä äeberov MIKUL äsk DÕLNA * * * A m me tu zase Ëas adventnì.»as p Ìprav, Ëas tïöenì a Ëas p ekvapenì. V pondïlì odpoledne p iöli za dïtmi do mate skè ökoly v HrnËÌ Ìch jejich rodiëe nebo i prarodiëe. S nadöenìm se spoleënï s dïtmi pustili do v roby Ëert i ËertÌk, Mikul ö, andïl a komet. DÏtem prstìky jen kmitaly a rodiëe Ëi prarodiëe pomohli s obtìûnïjöìm konem nebo p idali dobrou radu. Ti, kte Ì p iöli, urëitï nelitovali. DÏti byly öùastnè, ûe mohou mìt svè nejbliûöì u sebe v mate skè ökolce a dospïlì zase ûasli nad öikovnostì sv ch ratolestì. Vöichni odch zeli dom spokojeni se spoustou vlastnoruënï vyroben ch dekoracì. Jedna dìlna skonëila a dalöì je p ed n mi, ale to aû zase p ed Velikonocemi. Jana Dojavov, uëitelka v mate skè ökolce ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

17 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY POH DKOV VE»ER VE äkoli»ce V HRN»ÕÿÕCH ÑÖ se na v s tïöìme ve ökoliëce v HrnËÌ Ìch, kde spoleënï proûijeme poh dkov veëerö,ì tak zaëìnal plak tek na n stïnce ve ökolce. DÏti, kterè spanì ve ökolce zaûily, se okamûitï zaëaly tïöit, o noci str venè ve ökolce neust le povìdaly, takûe se p ipojovaly dalöì a dalöì dïti, kterè ÑToì chtïly zaûìt. Byly jsme p ekvapenè, ûe se hl sì i prùouskovè, kte Ì teprve v z Ì zaëali do naöì ökolky chodit. A byli stateënì, skvïlìö Poh dkov veëer je tuö Do ökolky p ich zely nejr znïjöì poh dkovè postaviëky: princezny, indi ni, medvìdci, kaöp rci, taneënice, myöky, dokonce p iöel i kostlivec. Vöechny Ëekala hostina, dobroty p ipravili rodiëe, vöechny Ëekal poh dkov b l, vöechny Ëekaly poh dkovè koly. DÏti skl daly poh dkov obraz, p ebìraly jako Popelka hr ch a ËoËku, ÑvyöÌvalyì koöile pro sedm bratr z poh dky Sedmero krkavc, hledaly Zlatovl sku bez pomoci kouzelnè muöky. A kdyû se zaëala klìûit oëka ñ honem um t a öup do p ipraven ch post lek, poh dka pro pïknè spanì, pusa na ËelÌËko a dobrou noc a uû se spalo a spalo aû do r na. Poh dkov veëer se vyda il a uû se tïöìme na dalöì spanì, kterè n s Ëek na ja e. To je jeötï daleko, ale my se m ûeme tïöit t e- ba na Mikul öskou dìlnu, protoûe ubïhlo p r dn a m me tu opït po roce prosinec, kter pro mnoho z n s znamen mnoho shonu, klidu, peëenì cukrovì, sh nïnì d rk. Pro dïti je to mïsìc, kdy se nemohou doëkat toho kr snèho dne ñ ätïdrèho dne, je to mïsìc napïtì, jestli je navötìvì Mikul ö s Ëertem, doba oëek v nì a p ekvapenì. Mikul ösk dìlna probïhla v obou ökolk ch jiû po druhè, rodiëe, prarodiëe, dïti si mohli spoleënï vyrobit Mikul öe, Ëerta, andïla, spoleënï proûìt chvìle v mate skè ökole. Podnikneme takè v noënì v let do minulosti, za pozn nìm, jak proûìvali V noce naöi p edkovè. ZavÌt me do skanzenu v P erovï. Jen aby n m p lo poëasì! JakÈ to tam bylo, to V m napìöeme p ÌötÏ.»ek n s v noënì posezenì s rodiëi a uû je tu po roce opït ätïdr den. Tak aù je kr sn, pohodov, kouzeln, zapomeúte alespoú v tento veëer na kaûdodennì starosti a nechte se unèst kr sou v noënìho stromku, kouzelnou atmosfèrou ätïdrèho dne. Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch V NOCE BEZ PORODN HO Ned vno u mï byli jedni manûelè, kte Ì ËekajÌ narozenì dìtïte 25. prosince. Snad to miminko stihne a narodì se jeötï v tomto roce a milì rodiëe dostanou vyööì porodnè. To Josef z Nazareta a jeho ûena Marie v bec û dnè porodnè nedostali, jejich dìtï se narodilo v chlèvï a jedinè vyt pïnì obstar val dobytek. (AlespoÚ nebyli z vislì na cen ch energiì.) P esto vöak se narozenì tohoto dìtïte oslavuje dodnes a my tïm sv tk m Ìk me V noce.»ìm bylo toto dìtï tak jinè? ProË jeötï po vìce neû dvou tisìciletìch vzpomìn me na tohle novorozenï? K esùanè totiû vï Ì, ûe to nenì jen ËlovÏk, ale takè prav B h. Ten NejvyööÌ, Stvo itel vesmìru, PrvotnÌ p ÌËina, D rce vöeho, Ö se skrëil, sehnul k ËlovÏku a stal se mal m miminkem, abychom se ho 16 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

18 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY nemuseli b t a s d vïrou se k nïmu p iblìûili. DospÏl JeûÌö z Nazareta je muû, kter m takè urëitè poûadavky, ukazuje svou autoritu, a tak ne vöichni chtïjì p ijìt do jeho blìzkosti. Kdo by se ale nepodìval na malè dìtï, na dìtï, kterè n m ukazuje BoûÌ l sku, na dìtï, kterè n s p iölo zachr nit. V noce jsou tedy oslavou l sky, kter se skl - nì, kter je pokorn, proto by se o V nocìch mïl kaûd dospïl skrëit a podìvat se do oëì nïjakèho dìtïte a najìt tam radost, kterou moûn ztratil. VÏ Ìme, ûe to nenì jen nïco na chvìli, ale ûe opravdovou radost n m d v B h, kter je L ska sama a tou nejd leûitïjöì podmìnkou je l ska mezi n mi. Ch pu, ûe v p edv noënìm shonu je nïkdy tïûkè si tyto vïci uvïdomit, a pr vï proto m me v CÌrkvi advent ñ dobu p Ìpravy na V noce. Advent to nenì jen adventnì vïnec se Ëty mi svìëkami a adventnì koncerty. Advent je Ëas, kdy bychom se mïli pokusit najìt si alespoú p rkr t do t dne Ëas sednout si a v klidu se zamyslet nad sv m ûivotem, nad tìm, co je pro n s d leûitè. Porovnejme v tïch vz cn ch chvìlìch naöe ide ly a kaûdodennì realitu. K esùanè se navìc snaûì d t sv j ûivot do souladu s tìm nej ûasnïjöìm pl nem, kter m B h. Proto i o nedïlìch bïhem adventu, tak jako o kaûdè nedïli, chodì do kostela na möi svatou. K esùansk oslava V noc nezaëìn uû koncem z Ì jako v nïkter ch obchodech, ale opravdu aû 24. prosince veëer a hlavnì sv - tek, slavnost NarozenÌ P nï, je 25. prosince. Ovöem v noënì doba trv tento rok aû do 13. ledna ñ sv tek K tu P nï. V nedïli po V nocìch pak oslavujeme sv tek SvatÈ rodiny, a proto v mnoha farnostech (takè v HrnËÌ Ìch) probìh p i möi svatè tak zvan obnova manûelsk ch slib. KnÏz d v p Ìtomn m manûelsk m p r m ot zky, zda chtïjì zachov vat to, co si kdysi slìbili. Nejen st ty se udrûujì ide ly, ze kter ch vyrostly, ale i ve vztazìch je dob e vracet se k poë tk m ñ k prvnì l sce. Obnova manûelsk ch slib na sv tek SvatÈ rodiny m k tomu b t pomocì. P eji tedy jmènem sv m i jmènem velkèho dobrodince a spr vce HrnËÌ skèho kostela P. Stanislava Hr cha V m vöem, obyvatel m äeberova a HrnËÌ, kr snè, radostnè, poklidnè a p edevöìm Bohem poûehnanè V noce. P. Jaroslav Krajl, far KONTAKTY ÿìmskokatolick farnost u kostela sv. Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice III. praûsk vikari t FarnÌ vik : P. Stanislav Hr ch Far : P. Jaroslav Krajl Adresa: KostelnÌ n mïstì 16, Praha-Kunratice Telefony: , Fax: Internet (ArcibiskupstvÌ praûskè): KontaktnÌ daje ke zdejöì farnosti jsme obdrûeli od ArcibiskupstvÌ praûskèho. Tom ö Nechv tal, redakce ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

19 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY KOSTEL SVAT HO PROKOPA V HRN»ÕÿÕCH O V NOCÕCH P ehled mimo dn ch bohosluûeb na konci prosince Den Datum Hodina Pozn mka NedÏle 23. prosince :00 adventnì PondÏlÌ 24. prosince :00 ter 25. prosince :00 St eda 26. prosince :00 NedÏle 30. prosince :00 s obnovou manûelskèho slibu ter 1. ledna :00 NedÏle 6. ledna :00 PravidelnÈ bohosluûby se konajì v nedïli od 11 hodin. Kostel svatèho Prokopa v HrnËÌ Ìch spad pod ÿìmskokatolickou farnost u kostela svatèho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice. daje k mimo dn m bohosluûb m jsme obdrûeli od ArcibiskupstvÌ praûskèho. Tom ö Nechv tal, redakce Sbor CÌrkve bratrskè v äeberovï TAJEMSTVÕ V NOC V poslednìch letech ve mnï rok od roku sìlì dojem, ûe ËÌm jsem staröì (je mi pïtat icet), tìm vìc je mi dop no si V noce tak nïjak plnïji a s radostì uûìt. Vûdycky jsem tyto sv tky mïl vcelku r d, ale m m pocit, ûe s postupem let je dovedu vìc docenit a Ñvychutnatì. A snad uû si mohu dovolit Ìct, ûe pamatuji leccos. MyslÌm tìm lecjakè situace a okolnosti, za jak ch se u n s doma v noënì sv tky slavily. Moûn se v m to bude zd t d vïrnï zn mè, anebo naopak öìlenè Ëi komickè, ale nap Ìklad prvnì spoleënè V noce jsme s manûelkou proûili v situaci, kdy n m v kuchyni Ñzr lì ËerstvÏ poloûen beton, takûe vöechno v noënì peëenì a smaûenì se odehr lo na spor ku vytaûenèm do p edsìnï.»ekali jsme narozenì naöeho prvnìho syna, bylo to asi Ëtrn ct dnì do termìnu poroduö A p esto na to r di vzpomìn me. M me celkem r di hezky vyzdoben a uklizen byt, ale moûn i dìky tèto zkuöenosti se tolik netr pìme, kdyû nïco nenì, jak bychom si p li. Letos n s pro zmïnu Ëek mïsìc p ed sv tky stïhov nì. VlastnÏ odmaliëka mï p ekvapovalo, jak se Ëasto zvyky a v noënì zp soby Ëi postupy v jednotliv ch rodin ch liöì. Pravda, nebylo divu, bydlel jsem na praûskèm JiûnÌm MÏstÏ, jehoû obyvatelè poch zeli ze vöech moûn ch kout tehdejöìho»eskoslovenska. Ale dodnes s pobavenìm vzpomìn m, jak jsme se obëas s kamar dy navz jem p esvïdëovali, jak to m b t Ñspr vnïì. Na druhou stranu, pochopitelnï, byla spousta vïcì spoleën a v lecëems asi je dodnes, i kdyû moûnostì, podnït a vliv je mnohem vìc neû tenkr t. Moûn se m lìm, ale m m dojem, ûe p es vöechen stres, kter je s V nocemi spojen, ve vïtöinï z n s z st v touha po klidnèm veëeru uprost ed rodiny nebo p tel, Ëi zkr tka ve spoleënosti nïkoho blìzkèho. P izn m se, ûe mi to st le p ipad zvl ötnì a 18 6/2007 ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE

20 KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY nesamoz ejmè (a takè cennè), ûe i v dneönì, Ëasto horeënatï uspïchanè, ale takè pomïrnï individualistickè dobï m st le vïtöina lidì pot ebu sejìt se s druh mi a vyj d it jim n klonnost a l sku t eba jen prost m d rkem. (M to ovöem i svou odvr cenou stranu: lidè osamïlì Ëasto pr vï v tento Ëas svou osamïlostì trpì nejvìc. Snad proto mi nïkdy reklamnì tlak na Ñrodinnostì V noc p ipad aû krut.) Leckdo z n s by asi p itakal, byù jistï ne vöichni, ûe V noce zkr tka majì svè kouzlo. Kdybychom vöak chtïli vystopovat, v Ëem to kouzlo spoëìv, tïûko dojdeme k nïjakèmu hmatatelnèmu z vïru. No ano, v nï v noënìho stromu, svïtlo svìëek, nïkde moûn v nï purpury Ëi v noënìho frantiöka, lidè pospolu, rozz enè oëi dïtì, moûn tich v noënì hudbaö A p esto tak nïjak cìtìme, ûe je tu jeötï nïco vìc, co zkr tka p esahuje vöechny tyto vïci a vlastnï i umoûúuje, aby se na onè atmosfè e spolupodìlely. TajemstvÌ. NÏco, co nem me ve svè moci. NÏco, co m ûeme celkem snadno rozbìt t eba rodinnou h dkou, nïco, co m ûeme p ehluöit, nevnìmat nebo zkr tka naslyöet, ale co nem ûeme sami nastrojit a vyrobit. Ani sebeaktu lnïjöì reklamnì hit na v robu v noënì atmosfèry n m nepom ûe. A kdyû se p esto pokusìme tu atmosfèru ÑudÏlatì, mnohdy je z toho k eë Ëi trapnè rozpaky. Jako by samotnè naöe chtïnì proûìt sv tek pïknï nestaëilo. A jindy zas okolnosti vypadajì, jako by se spikly proti n m, a i tak jsou V noce öùastnè. Zkr tka tajemstvì. Kdyû jsem se p ed patn cti lety stal k esùanem, zaëal jsem ch pat, ûe to celè m ûe mìt jeötï hluböì souvislosti. RozumÏjte mi, prosìm, spr vnï, nechci tìm tvrdit, ûe slavenì sv tk v tuto roënì dobu je nïco, co se objevuje aû s p Ìchodem k esùanstvì, a popìrat r znè starè oslavy slunovratu. Ale smïl jsem poznat, ûe v narozenì JeûÌöe Krista spo- ËÌv jeötï hluböì tajemstvì. Jako by mi ono kouzlo Ëi tajemstvì V noc zaëalo ukazovat jeötï d l neû k atmosfè e jedinèho veëera v roce. Podle k esùanskè zvïsti, tak jak ji pod v Bible, bylo to v BetlÈmÏ narozenè dìtï JeûÌö, zavinutè do plenek a poloûenè do kamennèho ûlabu na pìci pro dobytek, plnï ËlovÏk a z roveú plnï BoûÌ Syn. VöemohoucÌ B h se tehdy stal ËlovÏkem a narodil se, jako se rodì lidskè dïti. Vzal na sebe plnï n ö lidsk dïl s jeho utrpenìmi i radostmi, stal se jednìm z n s. B h se vtïlil. Je to nepochopitelnè tajemstvì, ale pr vï toto tajemstvì d v smysl celèmu k esùanskèmu poselstvì. Ten, kter stvo il ËlovÏka, se nynì stal ËlovÏkem svou vlastnì zkuöenostì. Z l sky k n m sestoupil, n m, n m narodil se, jak se zpìv ve zn mè pìsni. P iöel, aby n m otev el cestu do BoûÌ blìzkosti. Pro svou neochotu pod izovat se ve svèm ûivotï Bohu je totiû ËlovÏk od Stvo itele oddïlen a nem ûe proûìvat radost ze vztahu s Bohem, pro kter byl stvo en. Naopak podlèh BoûÌmu soudu. Avöak v JeûÌöi Kristu B h s m podstupuje spravedliv trest mìsto n s.»lovïk a B h na naöem mìstï. Ten, jehoû narozenì si p ipomìn me o V - nocìch, se obïtuje za n s, kdyû umìr na k Ìûi, aby n s smì il s Bohem. Tolik o n s stojì! Skrze vìru pak smìme nav zat s Bohem ûiv vztah a smìme pozn vat Jeho l sku, dobrotu a n dheru Jeho nev stiûnè d stojnosti a velikosti. B h je v Kristu s n mi. B h ËlovÏkem! Jak hlubokè, nesmìrnè a nevystopovatelnè tajemstvì! A jak radost! Vûdyù B h p iöel, aby n s obdaroval. V JeûÌöi n s zahrnul svojì l skou a ötïdrostì. KÈû se n m tedy o letoönìch sv tcìch skrze kouzlo V noc poodkryje i ono hluböì tajemstvì. KÈû n m naöe lidskè dary p ipomenou ten BoûÌ v noënì dar. KÈû mohou b t naöe V - noce zdrojem hlubokè radosti, kterou nezniëì ani nep ÌznivÈ okolnosti, ani tr penì, ani osamïlost. Robert Hart, kazatel CÌrkve bratrskè v äeberovï ZPRAVODAJ äeberov, HRN»ÕÿE 6/

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více