BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, »Ìslo 16, Mä Blatensk 2145, 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006"

Transkript

1 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr zpr vaö RozlouËenÌ s p edökol ky.. Hur pr zdniny!! strana 1

2 CO BYLO A JEäTÃ BUDE? DUBEN Poh dkov semafor KC Zahrada (po ad o dopravnì v chovï, kter navötìvily nejstaröì dïti) V stava-chodovsk tvrz VelikonoËnÌ v stava v KD Klubka N vötïva dïtì ze Zä v naöì Mä - JarnÌ p smo KVÃTEN InformaËnÌ sch zka o ozdravnèm pobytu - 16,00hodin BesÌdky ke Dni matek od 16,00, t. A - od 15,30 hod VystoupenÌ dïtì ze t Ìdy D v DPS V LET DO ZOO - dïti navötìvì novï otev en pavilon v praûskè ZOO t Ìda C, D - ZOO (odjezd z Mä v 8,00 hod., n vrat 12,30 hod., podrobnè informace v jednotliv ch öatn ch t Ìd nebo u p. uëitelek) FOTOGRAFOV NÕ - v 7,30-8,00 p iveôte svè dïti vëas Ozdravn pobyt - Zlenice u»erëan (t. C, D) InformativnÌ sch zka pro rodiëe novï p ijat ch dïtì k v 16,30 hod. ve t. A»ERVEN BalÛnkovÈ sportovnì dopoledne v 9, 30 hod., moûn p ijde kouzelnìk. strana 2

3 PEDAGOGICK OK NKO Jsou agresivnì? A proë? (zamyölenì) Agresivita je souë stì lidskè p irozenosti. Hraje velkou lohu ve v voji dìtïte. Vnit nì prudkost dod v dìtïti energii a motivaci, jeû jsou nezbytnè k sebep ekon v nì. kolem v chovy nenì tedy AGRESIVITU zcela odstranit, ale USM RNIT ji. Je nutnè, aby bylo moûnè mobilizovat tuto energii pro dosaûenì pozitivnìch cìl, jak pro sebe, tak pro ostatnì. Je d leûitè uspokojovat ûivotnì pot eby fyzickèho i psychickèho v voje dìtïte, ale nenì dobrè plnit vöechna p nì. DÌtÏ, kterè je zvyklè, ûe se mu plnì vöechna p nì, reaguje agresivnï, kdyû mu nejsou plnïna a nebo jsou mu kladeny p ek ûky!! "St Ì 3 roky, v lì se po zemi, jakmile v obchodï eknu NE". PRO» m dìtï tyto nekontrolovanè v buchy hnïvu??? Mezi 2. a 5. rokem ûivota je povrchov oblast mozku uû rozvinut a umoûúuje dìtïti mluvit a rozumït eëi ostatnìch-tedy i rodiëovsk m p edn ök m. Ale hloubkov oblast mozku, kter umoûúuje kontrolovat "n lady", je jeötï nezral, takûe se dìtï vztek p i sebemenöì mrzutosti. Je zachv ceno hnïvem a uû ani nevì, co ho vyprovokovalo. MusÌme je p edevöìm UKLIDNIT. P evedeme pozornost na jinè p edmïty, sedneme si k nïmu a uklidúujeme ho, nek iëìme... TakÈ p i pobytu dïtì v Mä se st le ËastÏji setk v me s agresivitou dïtì. NenÌ v jimkou, ûe dïti eöì konfliktnì situaci kousnutìm, kopancem dokonce i fackou kamar dovi. Na ot zku-"proë jsi ho uhodil" Ëasto dïti odpovìdajì, ûe nevì, ûe to vidïly v televizi nebo, ûe se doma takhle eöì konfliktnì situace. UrËitÏ je to tèma k zamyölenì-pouötït dïtem agresivnì poh dky, poëìtaëovè hry, nechat je eöit spory se sourozenci agresivitou? Vûdyù oni pouze dïlajì to, co nïkde vidïly, s ËÌm se uû nïkdy setkaly. (Ëerp no z knihy "Agresivita dïtì"e. Antier, nakladatelstvì PORT L) Veverkov R. Kdy snadnïji usìnajì? ï kdyû majì po cel den dostatek pohybu ï jsou v klidu alespoú hodinu p ed spanìm, vïnujì se klidn m Ëinnostem (kreslenì, prohlìûenì...) ï po veëernìëku se jiû nedìvajì na tel. po ady urëenè pro dospïlè ï majì pravideln reûim - chodì sp t vûdy ve stejnou dobu ï dodrûujì veëernì ritu l - ËiötÏnÌ zub, p Ìprava na sp nek ï mohou usìnat s oblìbenou hraëkou, s rozsvìcenou malou lampiëkou (pokud to vyûadujì) Pokud dïti dob e spì, lèpe rostou a sìlì. Mozek totiû vyluëuje do krve nejvìce r stovèho hormonu pr vï v tomto Ëase. StresovanÈ dïti trpì ËastÏji poruchami sp nku a proto rostou pomaleji neû dïti s nenaruöen m sp nkem. Poruchy usìn nì a lehkèho sp nku vöak nep sobì jenom na r st. Nedostatek r stovèho hormonu m ûe omezit schopnost uëenì a rozumovèho v voje. DÏti, jejichû rodiëe na nï majì p es den m lo Ëasu pot ebujì veëer p i ukl d nì vìce nïhy neû dìtï, kterè str vilo cel den spolu s matkou a otcem. Forejtov V. strana 3

4 TVOÿME S DÃTMI DOMA Ö JarnÌ n pady Ö KvÏtin Ëky ï obyëejnè kvïtin Ëky pomalujeme bìlou barvou (latex, balakryl) ï ozdobìme libovolnou barvou - jednoduchè motivy (prouûky, puntìky)- to, co dïti samy zvl dnou ï kvïtin Ëky mohou ozdobit jejich dïtsk pokojìk nebo balkon - samy si mohou do kvïtin Ëe zasadit nen roënou kvïtinu a starat se o ni. Forejtov V. strana 4

5 strana 5

6 CO JSME PROéILI V DUBNU? NavötÌvili jsme s dïtmi 12. dubna vernis û v tvarnè soutïûe "BALONSTORY" v prostor ch chodovskè tvrze. SpoleËnÏ jsme se zapojili do soutïûe v tvarn ch pracì a r di se podìvali na obr zky dïtì z jin ch mate sk ch ökol. Z roveú jsme se proöli nov m n kupnìm centrem - Chodov a p i zp teënì cestï zvl dli nïkolik k iûovatek a procviëili si tak bezpeënè chov nì na ruönè ulici. TakÈ sousoöì - "»ty i roënì obdobì" n s motivovalo k zamyölenì. DÏti V m povì, kde ho najdete. Sv tky jara jsme oslavovali i v naöì mate skè ökole. SpoleËnÏ s dïtmi ze Zä PoöepnÈho jsme si zazpìvali pìsniëky s jarnì tematikou (byli u n s na n vötïvï). NezapomnÏli jsme ani na Velikonoce - a procviëili nïkolik koled(hlavnï k- luci), aby si vykoledovali koöìk pln dobrot na PondÏlÌ velikonoënì. SoutÏû-"VelikonoËnÌ kraslice" n s motivovala k v robï nevöednìch kraslic, po dalo ji KD Klubka. Tu jsme shlèdli 19. dubna na v stavï v KD a vidïli plno nov ch n pad. Cestu tam i zpït jsme zvl dli pïöky a mïli moûnost pozorovat okolì svèho bydliötï. TakÈ divadelnì p edstavenì "Poh dkov semafor" po dalo KC Zahrada v tomto mïsìci (b val to mïsìc bezpeënosti). N paditou formou "»ernèho divadla" upozorúovalo dïti na nebezpeëì, kterè na nï ËÌh v kaûdodennìm dopravnìm provozu. Kola Ìkov J. strana 6

7 MAMINKY MÃLY SV TEK strana 7

8 SPORTOVNÕ OK NKO Dobr zpr va pro vöechny, kte Ì si chtïjì hr t a sportovat (n pady) Dovoluji si V m navrhnout nïkolik her, kterè by se v m mohli hodit v pr zdninov ch mïsìcìch, aû budete p em ölet o moûnostech, jak si pohr t se sv mi dïtmi. Jsou r znï n roënè(podle vïku dìtïte), ale jistï si vyberete. Z VOD O NEJRYCHLEJäÕHO MALÕÿE MÌsto: zahrada, louka, les Organiz to i: 1 startèr, 1-2 osoby v prostoru hry Pom cky: ï f borky na oznaëenì prostoru (laviëka, alt n, k men, deka, st l) ï Ëtvrtky, hracì karty s p edkreslen mi polìëky ï voskovky, k Ìdy ï jednoduchè obr zky (slunce, d m, rybka) ï odmïny ï pìöùalka, (stopky) Na startu dostanou dïti hracì kartu (oznaëit jmènem, obr zkem) a celou dobu ji nosì sebou spoleënï s pastelkou, fixou. BÏhem hry by dìtï mïlo najìt vöechna stanoviötï a nakreslit do svè karty stejn obr zek, jak najdou na stanoviöti. HodnotÌ se nejp esnïjöì nakreslenì (stejn vïkov kategorie), Ëas. Velk pochvala pro vöechny za snahu by mïla b t samoz ejmostì, stejnï jako sladk odmïna. HRA PÿI RODINN M V LETU ï vybrat zn mou trasu ï znaëenì öipkami z kamìnk, öiöek, klacìk.. ï vytvo enì druûstev (dospïl, dìtï) ï dopisy s plnïnìm jednotliv ch kol (hod na cìl, urëov nì strom, kvïtin, brouk ) Jedno druûstvo vyr ûì s dostateën m p edstihem a klade znaëky(öipky), po kter ch dalöì druûstva jdou a plnì jednotlivè koly (musì je hledat). ZapojÌ se jak dïti tak i dospïlì (dïti pak majì ze svèho spïch vïtöì radost). Str vìte tak se sv mi ratolestmi hezk den. NezapomÌnejte na pochvalu a odmïnu (i pro sebe). DalöÌ n pady m ûete zìskat u vöech pì. uëitelek z naöì mate skè ökoly. "KDO SI HRAJE, NEZLOBÕ" Svobodov J. strana 8

9 RozlouËenÌ s "p edökol ky" Pomalu se n m blìûì konec ökolnìho roku a tak n s Ëek rozlouëenì s naöimi nejstaröìmi dïtmi - "p edökol ky". Letos bude odch zet z naöì Mä 25 dïtì.»ekajì na nï lavice v prvnì t ÌdÏ Zä. NÏkterÈ dïti u n s proûily Ëty i roky, nïkterè t i, nïkdo tu pobyl t eba jen rok. VÏ Ìme, ûe u n s proûily hezkè roky a odn öì si plno z ûitk. ZÌskaly zde mnoho uûiteën ch vïdomostì, dovednostì, kterè se jim budou v dalöìm ûivotï hodit. Chyst me proto pro dïti "P edökolnì maturituî. M me p ipravenè jednoduchè ot zky, na kterè dïti jistï spr vnï odpovì. Budou si je vybìrat z barevn ch kartiëek jako u opravdovè maturity. Za spr vnou odpovïô je Ëek d reëek. Vöechny dïti dostanou na pam tku "PamÏtnÌ list" a knihu prvnìho ËtenÌ "ABECEDA od srdìëka" s vïnov nìm. (knihy byly zakoupeny z fondu Klubu rodië ).... a tak hur na pr zdniny a po nich na dïti Ëek 1. t Ìda. P ejeme jim za vöechny mnoho spïch! Krotk J. strana 9

10 strana 10

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A) 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více