HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)"

Transkript

1 Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)»ervenec 2015

2 Záznam u účinnosti správní orgán vydávající územní plán Zastupitelstvo obce Horní Beřkovice označení správního orgánu datum nabytí účinnosti oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing. Kamila Kloubská jméno a příjmení Úřad územního plánování Roudnice nad Labem, vedoucí oddělení funkce razítko a podpis projektant Ing. arch. Ladislav Bareš 5. května 61/ Praha 4 Ing. arch. Ladislav Bareš, autorizovaný architekt ČKA

3 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Roudnice nad Labem adresa: MÏstsk ú ad Roudnice nad Labem Ú ad územního plánování Karlovo nám Roudnice n. Labem SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN: Zastupitelstvo obce Horní Be kovice adresa: Obecní ú ad Horní Be kovice Pod ipská Horní Be kovice PROJEKTANT: Ing. arch. Ladislav Bareö,»KA adresa: Ing. arch. Ladislav Bareö 5. kvïtna 61/ Praha 4 tel./fax:

4 OBSAH: a) Vymezení zastavïného území 1 b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 b.1) Vymezení eöeného území b.2) Koncepce rozvoje eöeného území b.3) Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje b.4) Ochrana hodnot vypl vajících z p írodních a dalöích podmínek území c) Urbanistická koncepce 2 c.1) ZastavÏné území c.2) Vymezení ploch p estavby c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch c.4) Vymezení systému sídelní zelenï d) Koncepce ve ejné infrastruktury 5 d.1) Dopravní infrastruktura d.2) Technická infrastruktura d.3) ObËanské vybavení d.4) Ve ejná prostranství d.5) Nakládání s odpady e) Koncepce uspo ádání krajiny 7 e.1) NezastavÏné území e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat ení a zvyöování retenëních schopností e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p ed povodnïmi e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci e.7) Stanovení podmínek pro dob vání nerost f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití 8 g) Vymezení ploch ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s právem vyvlastnïní 14 h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s p edkupním právem 14 h.1) Ve ejná prostranství i) Vymezení ploch s provï ením zmïn jejich vyuûití územní studií 14 j) Údaje o poëtu list územního plánu a poëtu v kres 14

5 SEZNAM V KRESŸ: název 1 V KRES ZÁKLADNÍHO»LENÃNÍ ÚZEMÍ 2 HLAVNÍ V KRES 3 V KRES VEÿEJNÃ PROSPÃäN CH STAVEB, OPATÿENÍ A ASANACÍ

6 ÚP HORNÍ BEÿKOVICE - TEXTOVÁ»ÁST a) Vymezení zastavïného území ZastavÏné území je vymezeno k Rozsah zastavïného území je vyznaëen graficky ve v kresech Ë. 1 a Ë. 2 ÚP Horní Be kovice (V kres základního ËlenÏní území, Hlavní v kres). b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot b.1) Vymezení eöeného území ÿeöen m územím je území obce Horní Be kovice (Ëíseln kód: ), které tvo í katastrální území Horní Be kovice (Ëíseln kód: ). ÿeöené území se nachází v okresu LitomÏ ice, Ústeckém kraji. b.2) Koncepce rozvoje eöeného území Potenciál rozvojov ch moûností sídla je dán zejména celkov mi moûnostmi územního rozvoje daného kapacitou öiröího území a velmi dobrou dopravní dostupností okolních mïst (Roudnice nad Labem, MÏlník) i Prahy. Pro charakter sídla je urëující existence rozsáhlého areálu Psychiatrické léëebny Horní Be kovice s rozsáhl mi plochami parkovï udrûované zelenï a vzhledem k velikosti sídla s öirokou nabídkou kulturních p íleûitostí. Tento areál obëanské vybavenosti je také v znamn m lokálním zamïstnavatelem. Hlavní prioritou koncepce eöení územního plánu je zachování klidového rekreaëního charakteru sídla. Areál Psychiatrické léëebny Horní Be kovice je územnï chránïn a je navrûeno jeho moûné rozöí ení severním smïrem (zastavitelná plocha Z2). Z hlediska obëanské vybavenosti s charakterem ve ejné infrastruktury je dále navrûeno rozöí ení stávajícího areálu Základní ökoly (plocha p estavby P3) a rozöí ení stávajícího sportovního areálu na v chodním okraji sídla (zastavitelná plocha Z5). Ve st ední Ëásti historické Ëásti sídla je vymezena plocha ve ejné zelenï s moûností stavby dïtského h iötï a úpravy místa pro p ípadné po ádání spoleëensk ch akcí (plocha p estavby P1). Nevyuûívaná Ëást h bitova bude upravena jako lesopark (plocha p estavby P6), dalöí plochy ve ejnï p ístupné zelenï jsou navrûeny v souvislosti s rozöí ením sportovního areálu (zastavitelná plocha Z5). V blízkosti ûelezniëní trati je vymezena plocha pro z ízení separaëního dvora (plocha p estavby P5). V sídle se nacházejí dva, v souëasné dobï chátrající, hospodá ské areály tvo ící p edpolí vstupu do b valého zámku. Jde o areál tzv. vrchnostenského dvora (plocha p estavby P4) a pivovaru (plocha p estavby P2). V obou p ípadech jde z urbanistického hlediska o hodnotné celky, které vhodnï doplúují strukturu historické zástavby. Z hlediska funkëního vyuûití je t eba v obou areálech umoûnit co nejöiröí polyfunkëní vyuûití tïchto ploch s moûností v stavby staveb pro bydlení, obëanského vybavení sociálních a zdravotních sluûeb (d m s peëovatelskou sluûbou), obchodních a komerëních administrativních staveb i staveb neruöící v roby zejména agro-rekreaëního charakteru. Zachována by mïla b t objemová struktura obou dvor s rozmístïním staveb po obvodu areál a s dominantními prvky u vjezd a nebo ve st edních Ëástech, v p ípadï obou areál by mïly b t zachovány i architektonicky hodnotnïjöí stavby, vëetnï co nejvyööí míry zachování p vodních architektonick ch prvk. V p ípadï obou lokalit by mïly b t vymezeny také navazující plochy ve ejné a vyhrazené zelenï. Z hlediska rozvoje za ízení v roby a v robních sluûeb nejsou navrûeny nové zastavitelné plochy. Územní rozvoj v hradnï neruöících za ízení bude umoûnïn v rámci smíöen ch ploch obytn ch a v rámci areál obëanské vybavenosti odpovídajícího charakteru. Na základï konkretního poûadavku je jako smíöené území vymezena plocha pro stavbu autodílny (plocha p estavby P8). Stávající nevyuûívan areál zemïdïlské v roby se skladem na severním okraji sídla je navrûen k asanaci, plocha bude rekultivována na ornou p du. Prioritou koncepce rozvoje sídla v oblasti bydlení je podpora intenzivního vyuûívání zastavïného území. Sídlo je ËlenÏno do jednotliv ch ploch funkëního vyuûití v závislosti na charakteru zástavby, koncepce funkëního vyuûití území klade d raz zejména na vymezení smíöen ch ploch ve st ední Ëásti sídla v okolí návsi. Dalöí smíöené plochy jsou vymezeny podél silniëní komunikace procházející sídlem jako hlavní osa. Obec má vzhledem ke klidnému charakteru prost edí zájem na rozöí ení obytného území. Prioritou je postupná realizace lokalit vymezen ch ve d íve zpracované územnï plánovací dokumentaci. Jde zejména o rozsáhlou lokalitu na v chodním okraji sídla mezi stávající zástavbou a h bitovem (plocha p estavby P7). Lokalita je vzhledem k probíhající v stavbï ËlenÏna na t i Ëásti. K dalöím takov m lokalitám pat í zastavitelné plochy Z3, Z4, Z5, Z6 a západní Ëást plochy Z1, nacházející se ve zruöeném ochranném pásmu vodního zdroje, vymezené ve v chodní Ëásti sídla. Tyto lokality byly navrûeny a projednány d íve vydan mi zmïnami územnï plánovací dokumentace. Jde vûdy o lokality sousedící se zastavïn m územím, prioritou je doplnïní kompaktního tvaru sídla po obvodu zastavïného území. UmístÏní lokalit odpovídá dlouhodob m smïr m rozvoje sídla a navazuje na zástavbu z 1. a 2. poloviny 20. století. NovÏ (bez p edchozího projednání v p edcházejících zmïnách ÚPO) je navrûena pouze západní Ëást zastavitelné plochy Z1. Navrûená obytná zástavba zde vytvo í malou náves s plochou ve ejné zelenï. Zachován z stane voln pr chod k navazujícím zemïdïlsk m pozemk m. b.3) Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje Z hlediska ochrany archeologického dïdictví bude p i vöech stavbách zasahujících do území s archeologick mi nálezy (tj. na celém území obce) postupováno v souladu s platnou legislativou. Základním poûadavkem pro rozhodování o stavebním rozvoji obce bude snaha o zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick rozvoj, kter bude p izp soben historickému charakteru sídla. 1

7 Proto je doporuëeno p i dalöím rozhodování o stavbách v území uplatúovat tyto obecné poûadavky: - Za tradiëní eöení venkovské zástavby pro bydlení a rodinnou rekreaci v této oblasti jsou povaûovány obdélné stavby se sedlov mi, symetrick mi st echami se sklonem nad hlavními objekty. - Pro harmonické p sobení zástavby v krajinï (dálkové pohledy) bude chránïna celková v öková hladinu zástavby tak, aby byly zachovány tradiëní stavební dominanty sídla. Po obvodu zastavïného území by mïly b t umístïny plochy sídelní zelenï (zahrady) nebo alespoú plochy liniové ochranné zelenï. - D leûité je také zachování tradiëního materiálového eöení zástavby s tlumenou barevností. b.4) Ochrana hodnot vypl vajících z p írodních a dalöích podmínek území V nezastavïn ch Ëástech eöeného území je prioritou ochrana Ëástí krajiny vymezen ch jako územní systém ekologické stability (vëetnï zaloûení chybïjících a nefunkëních Ëástí). Zvláötní d raz p i vyuûívání území musí b t kladen, vzhledem k vysoké intenzitï zemïdïlského vyuûití krajiny, na zvyöování retenëních schopností, revitalizaci upraven ch vodních tok, údrûbu stávající a z izování nové krajinné zelenï a v sadbu doprovodné a ochranné zelenï (podél stávajících místních komunikací a vodních tok a v blízkosti v robních areál ). c) Urbanistická koncepce c.1) ZastavÏné území Pro plochy v zastavïném území platí, ûe lze provádït zmïny staveb a umísùovat dalöí stavby a za ízení v souladu s charakteristikou funkëního vyuûití a v souladu s dalöími ustanoveními ÚP Horní Be kovice. c.2) Vymezení ploch p estavby ÚP Horní Be kovice jsou vymezeny tyto plochy p estavby (plochy v zastavïném území, pro které je navrûena zmïna vyuûití nebo jejich prostorového uspo ádání): ZastavÏná plocha/parcela: ZastavÏná plocha/parcela: ZastavÏná plocha/parcela: P1 plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV) pozemek pro stavbu dïtského h iötï Lokalita bude vyuûívána jako plocha ve ejnï p ístupné zelenï s dïtsk m h iötïm, p ípadnï jako místo pro po ádání spoleëensk ch akcí (p ípustná v stavba altánu, grilu, taneëního parketu ap.). P2 plochy obëanského vybavení - komerëní za ízení (OK) stavby a za ízení obëanské vybavenosti (se zamï ením sociální a zdravotní sluûby, na cestovní ruch a agroturistiku), stavby a za ízení pro podnikání (administrativního a obchodního charakteru), vëetnï neruöící v roby, pozemky pro stavby pro bydlení (vëetnï bytov ch dom a dom s peëovatelskou sluûbou) max. 30% plochy max. 3 nadzemní podlaûí Lokalita bude dopravnï zp ístupnïna ze stávající silniëní komunikace. UmístÏní staveb pro v robu je p ípustné, pokud nebude naruöen provoz a uûívání dalöích staveb a za ízení v ploöe (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. P3 plochy obëanského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) rozöí ení stávajícího areálu základní ökoly (p edpoklad umístïní sportovních staveb a za ízení, p ípadnï hospodá ského zázemí ökoly) max. 40% plochy max. 2 nadzemní podlaûí P4 plochy obëanského vybavení - komerëní za ízení (OK) stavby a za ízení obëanské vybavenosti (se zamï ením sociální a zdravotní sluûby, na cestovní ruch a agroturistiku), stavby a za ízení pro podnikání (administrativního a obchodního charakteru), vëetnï neruöící v roby, pozemky pro stavby pro bydlení (vëetnï bytov ch dom a dom s peëovatelskou sluûbou) max. 30% plochy max. 3 nadzemní podlaûí Lokalita bude dopravnï zp ístupnïna ze stávající silniëní komunikace. UmístÏní staveb pro v robu je p ípustné, pokud nebude naruöen provoz a uûívání dalöích staveb a za ízení v ploöe (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. 2

8 »lenïní plochy: P5 plochy obëanského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) místo pro z ízení sbïrného separaëního dvora Lokalita bude dopravnï zp ístupnïna ze stávající místní komunikace. P6 plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV) z ízení lesoparku na místï dnes neuûívaného h bitova Lokalita bude eöena tak, aby byla zachována nezbytná pieta místa. P7 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy ve ejn ch prostranství (PV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom (Ëást 1) 4-6 stavebních parcel (doporuëeno 5 stavebních parcel) (Ëást 2) stavebních parcel (doporuëeno 16 stavebních parcel) (Ëást 3) 4-6 stavebních parcel (doporuëeny 4 stavební parcely)»ást lokality bude dopravnï zp ístupnïna ze stávající místní komunikace. Podmínkou pro zp ístupnïní stavebních pozemk ve st ední Ëásti lokality je realizace nové místní komunikace. Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy bude zajiötïno min. 5 parkovacích stání (pro osobní automobily). P8 plochy smíöené obytné - venkovské (SV) pozemky pro stavbu za ízení neruöící v roby V souladu s charakteristikou funkëního vyuûití lze povolit pouze takov rozsah v roby a v robních sluûeb, kter umoûúuje umístïní v p eváûnï obytném území. Plochy p estavby jsou vymezeny graficky ve v kresech Ë. 1 a 2 ÚP Horní Be kovice (V kres základního ËlenÏní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p ípustné, podmínïnï p ípustné vyuûití a nep ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Plochy s rozdíln m zp sobem vyuûití. c.3) Vymezení zastaviteln ch ploch ÚP Horní Be kovice jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:»lenïní plochy: Max. zastavïná plocha/parcela: ZastavÏná plocha/parcela:»lenïní plochy: Max. zastavïná plocha/parcela: Z1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DK) pozemky pro stavbu rodinn ch dom stavebních parcel, doporuëeno 24 stavebních parcel min. velikost stavební parcely 800 m2 250 m2 max. 2 nadzemní podlaûí Stavební parcely budou zp ístupnïny z navrûené místní komunikace zakonëené obratiötïm. Zachován bude p ístup se stávajícím zemïdïlsky vyuûívan m pozemk m v severní Ëásti lokality. Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy bude zajiötïno min. 5 parkovacích stání (pro osobní automobily). Pro Ëást lokality bude po ízena územní studie. V rámci studie bude navrûena parcelace pozemk a v rámci ve ejného prostranství bude vymezena plocha zelenï o ploöe min. 500 m2. Z2 plochy obëanského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) rozöí ení stávajícího areálu léëebny max. 30% plochy max. 4 nadzemní podlaûí P ípustné je také umístïní hospodá ského zázemí areálu, vëetnï neruöící v roby a zemïdïlské v roby slouûící pot ebám léëebny. Z3 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy ve ejn ch prostranství (PV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom 6-10 stavebních parcel, doporuëeno 8 stavebních parcel min. velikost stavební parcely 800 m2 250 m2 max. 2 nadzemní podlaûí 3

9 Podél stávající místní komunikace bude vymezen pás ve ejného prostranství. Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy budou zajiötïna min. 2 parkovací stání (pro osobní automobily).»ást lokality se nachází v bezpeënostním pásmu VVTL plynovodu. Stavební Ëinnost v nïm je podmínïna souhlasem a podmínkami správce vedení. V ochranném pásmu dráhy bude v následném ízení prokázáno nep ekroëení maximální p ípustné hladiny hluku v chránïn ch vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. P ípadná protihluková opat ení musí b t realizována mimo pozemky dotëené ûelezniëní tratï. Z4 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy ve ejn ch prostranství (PV) plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) pozemky pro stavbu rodinn ch dom»lenïní plochy: (bydlení) 2-5 stavebních parcel, doporuëeny 4 stavební parcely min. velikost stavební parcely 800 m2 ZastavÏná plocha/parcela: max. 200 m2 max. 2 nadzemní podlaûí Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy budou zajiötïna min. 2 parkovací stání (pro osobní automobily). Stavební parcely budou dopravnï zp ístupnïny z navrûené místní komunikace. Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející plochou budou chránïny nebo budou navrûeny p eloûky nevyhovujících úsek sítí tak, aby byla zachována jejich celková funkënost. Stavby pro bydlení v ochranném pásmu ve ejného poh ebiötï budou p ipojeny na ve ejn vodovod nebo u nich bude prokázáno p ipojení na jin hygienicky nezávadn zdroj pitné vody. SouËástí místní komunikace bude pás ve ejné zelenï o öí ce min. 3 m prostorovï oddïlující navrûené stavby od stávajícího ve ejného poh ebiötï.»lenïní plochy: Z5 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy obëanského vybavení - sport a rekreace (OS) plochy ve ejn ch prostranství (PV) plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom, pozemky pro stavbu sportovních za ízení (bydlení) 2-7 stavebních parcel, doporuëeny 3 stavební parcely min. velikost stavební parcely 800 m2 max. 2 nadzemní podlaûí Po obvodu lokality smïrem do krajiny bude realizována ochranná zeleú. Zastavitelnou plochou bude vedena ve smïru v chod - západ komunikace pro pïöí. Stavební parcely budou zp ístupnïny z navrûené místní komunikace zakonëené obratiötïm, stávající místní komunikace bude rozöí ena. Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy budou z ízena parkovací stání slouûící pro návötïvníky sportovního areálu (pro osobní automobily). Na ve ejn ch prostranstvích v Ëásti plochy urëené pro bydlení budou zajiötïna min. 2 parkovací stání (pro osobní automobily). V ochranném pásmu dráhy bude v následném ízení prokázáno nep ekroëení maximální p ípustné hladiny hluku v chránïn ch vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. P ípadná protihluková opat ení musí b t realizována mimo pozemky dotëené ûelezniëní tratï. Z6 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DK) pozemky pro stavbu rodinn ch dom»lenïní plochy: (bydlení) stavebních parcel, doporuëeno 32 stavebních parcel Na ve ejn ch prostranstvích v rámci plochy budou zajiötïno min. 8 parkovacích stání (pro osobní automobily). Stavební parcely budou dopravnï zp ístupnïny z navrûené místní komunikace a z rozöí en ch stávajících komunikací. Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející plochou budou chránïny nebo budou navrûeny p eloûky nevyhovujících úsek sítí tak, aby byla zachována jejich celková funkënost. Navrûeno je zkrácení stávajícího vedení elektro VN a posunutí distribuëní trafostanice na okraj lokality. V rámci lokality bude umístïna Ëerpací stanice splaökové kanalizace. 4

10 V ochranném pásmu dráhy bude v následném ízení prokázáno nep ekroëení maximální p ípustné hladiny hluku v chránïn ch vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. P ípadná protihluková opat ení musí b t realizována mimo pozemky dotëené ûelezniëní tratï. Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve v kresech Ë. 1 a 2 ÚP Horní Be kovice (V kres základního ËlenÏní, Hlavní v kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, dalöí p ípustné, podmínïnï p ípustné vyuûití a nep ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole f) Plochy s rozdíln m zp sobem vyuûití. c.4) Vymezení systému sídelní zelenï Stávající systém sídelní zelenï na ve ejn ch prostranstvích bude chránïn a udrûován. Z d vodu ochrany ve ejnï p ístupn ch ploch p eváûnï parkovï upravené zelenï v zastavïném území jsou funkëním ËlenÏním ÚP Horní Be kovice vymezeny plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV) a plochy ve ejn ch prostranství (PV). ÚP Horní Be kovice vymezuje z d vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk zemïdïlského p dního fondu souvisejících se zastavïn m územím plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS). D vodem pro vymezení je zejména historick charakter území, nedostateëná moûnost zajiötïní dopravní obsluhy území, umístïní pozemku vzhledem k vodoteëi a z toho vypl vající trvalé p evlhëení pozemk nebo blízkost stávajících za ízení technické infrastruktury jako je Ëistírna odpadních vod. Rozvoj ploch ve ejné zelenï je jednou z priorit koncepce ÚP Horní Be kovice. Územní plán vymezuje plochu p estavby P1 na návsi u vodní nádrûe (plocha zelenï s odpoëinkov m za ízením a dïtsk m h iötïm), plochu p estavby P6 (vyuûití ústavního h bitova jako lesoparku) a Ëást zastavitelné plochy Z5 (plocha zelenï navazující na rozöí ení stávajícího sportovnï rekreaëního areálu). d) Koncepce ve ejné infrastruktury d.1) Dopravní infrastruktura Systém dopravní obsluhy eöeného území je moûné povaûovat jako celek za stabilizovan, vyhovující a p imï en pot ebám i v znamu sídla. éelezniëní doprava Stávající plochy drah z stanou zachovány. Úpravy tratï, které by mïly územní nároky se nep edpokládají. P i vöech stavebních Ëinnostech musí b t zachován dostateën p ístup k tïlesu dráhy. SilniËní doprava ÚP Horní Be kovice je vymezena síù silniëních komunikací (plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)). Plochy stávajících silniëních komunikací z stanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro p ípadné odstranïní drobn ch bodov ch a liniov ch závad. V ûádném p ípadï nesmí dojít ke zhoröení öí kov ch pomïr silnic, ke zhoröení jejich technick ch parametr a bezpeënosti provozu. Místní komunikace ÚP Horní Be kovice je vymezena síù místních komunikací (plochy ve ejn ch prostranství, plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace), které slouûí v návaznosti na silniëní síù k zajiötïní dopravní obsluhy jednotliv ch objekt a k zajiötïní pr chodnosti krajiny. U takto vymezené sítï místních komunikací musí b t zajiötïna volná pr jezdnost a pr chodnost. Dopravní obsluha ploch p estaveb a zastaviteln ch ploch bude zajiötïna kombinovanï: vyuûitím stávajících silniëních a místních komunikací a nov mi místními komunikacemi (v rámci jednotliv ch ploch funkëního vyuûití). Tyto nové místní komunikace budou za azeny do funkëní skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnïji dle dopravního v znamu C 3 (obsluûné komunikace uvnit obytn ch útvar, zp ístupúující objekty a území). Z hlediska kategorií komunikací budou vöechny nové místní komunikace navrûeny v kategorii místní obsluûné (MO). Komunikace pro pïöí V zastaviteln ch plochách bude vybudována na hlavních komunikaëních tazích ucelená síù chodník. Budování chodník na dalöích úsecích podél pr tahu silnic sídlem je p ípustné a doporuëené za podmínky, ûe realizací tïchto za ízení nedojde ke zhoröení öí kov ch pomïr silnic a místních komunikací, ke zhoröení jejich technick ch parametr a ke zhoröení bezpeënosti silniëního provozu a bude zajiötïno odvodnïní p ilehl ch silniëních komunikací. Doprava v klidu V plochách p estavby a zastaviteln ch plochách s p evaûujícím funkëním vyuûitím pro bydlení bude zajiötïna pot eba parkovacích stání pro osobní automobily na ve ejn ch plochách v poëtu: oznaëení plochy min. poëet parkovacích stání P7 5 Z1 5 Z3 2 Z4 2 Z5 2 Z6 8 5

11 U nové obytné zástavby v plochách p estavby a v zastaviteln ch plochách musí b t na pozemku rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umístïno min. jedno garáûové stání nebo odstavná plocha (pro kaûd byt). Pro rozvoj zástavby objekty obëanské vybavenosti a v roby a skladování platí, ûe pot ebná parkovací stání musí b t umístïna na vlastních pozemcích p iléhajících ke stavbám. ZnaËené turistické a cyklistické trasy Z izování dalöích turistick ch stezek a cyklotras v eöeném území je p ípustné a doporuëené. Jako znaëené cyklistické stezky budou vyuûívány p edevöím stávající místní a úëelové komunikace. Hromadná doprava osob Stávající zastávky ve ejné autobusové dopravy budou zachovány. d.2) Technická infrastruktura Jsou p ípustná zejména tato nová za ízení technické infrastruktury v území: - ady vodovod pro ve ejnou pot ebu, - ady úëelov ch vodovod, - dalöí technologická za ízení a stavby pro zásobování pitnou vodou, - trasy potrubí zemïdïlsk ch závlah, - za ízení slouûící k odvádïní sráûkov ch vod, - stoky oddílné splaökové kanalizace zaústïné do Ëistírny odpadních vod, - stoky oddílné deöùové kanalizace, - Ëerpací öachty oddílné splaökové kanalizace, - dalöí za ízení slouûící k odvádïní splaökov ch vod, - distribuëní trafostanice (vëetnï p ipojovacího vedení VN 22 kv), - podzemní kabelové trasy NN, - fotovoltaické panely (pouze jako souëást st eöních konstrukcí staveb), - trasy STL plynovod, - kabelové trasy telekomunikaëní sítï a dalöí telekomunikaëní za ízení, - kabelové trasy NN slouûící pro VO (vëetnï svítidel VO), kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vëetnï reproduktor místního rozhlasu). Plochy a koridory pro lokalizaci velk ch vïtrn ch elektráren (VVE), tj. za ízení, jejichû nosn sloup je vyööí neû 35 m nejsou územním plánem vymezeny a jejich umísùování v eöeném území není p ípustné. V navrûen ch plochách p estavby a zastaviteln ch plochách budou rozvinuty sítï technické infrastruktury v úrovni odpovídající vybavení celého sídla (likvidace deöùov ch a splaökov ch odpadních vod, zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, zemním plynem, telekomunikaëního p ipojení, ve ejné osvïtlení a místní rozhlas). Vedení a za ízení technické infrastruktury budou p ednostnï umísùována ve vymezen ch plochách ve ejn ch prostranství (PV), p ípadnï plochách ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV). Prostorového uspo ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací bude eöeno dle p ísluön ch norem (rozöí ení sítí technické infrastruktury budou p ednostnï eöena bez naruöení vozovky silnic procházejících zastavïn m územím, trasy sítí v soubïhu se silnicemi budou v intravilánu sídel p ednostnï ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo zastavïné území a vymezené zastavitelné plochy sídla aû za vnïjöím okrajem silniëního tïlesa). OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody Sráûkové odpadní vody v zastaviteln ch plochách budou z ve ejn ch prostranství odvádïny vyuûitím upraven ch sklon zpevnïn ch povrch a pomocí dalöích odvodúovacích za ízení, vëetnï stávajících a nov ch úsek oddílné deöùové kanalizace do p ilehl ch vodoteëí. Pro zlepöení odtokov ch pomïr a snadnïjöí údrûbu budou v místech zv öeného nátoku povrchov ch vod do intravilánu obce z jeho okolí instalovány horské vpusti (s lapáky splavenin) Ëi realizována dalöí podobná technická opat ení (nap. záchytné p íkopy). Splaökové odpadní vody Pro likvidaci splaökov ch odpadních vod v sídle Horní Be kovice bude vyuûívána stávající oddílná splaöková kanalizace. Likvidace splaökov ch odpadních vod v zastaviteln ch plochách bude eöena rozöí ením stokové sítï splaökové oddílné kanalizace. V rámci lokality Z6 bude umístïna dalöí Ëerpací stanice splaökové kanalizace. V objektech, kde není z technick ch d vod moûné zajistit napojení na stokovou síù budou vyuûívány bezodtokové jímky. Zdroje vody, zásobování vodou SouËasn zp sob zásobování sídla Horní Be kovice pitnou vodou bude zachován. ÿady rozvodné sítï ve ejného vodovodu budou rozöí eny do zastaviteln ch ploch. Vzhledem k technickému stavu Ëástí stávající ve ejné vodovodní sítï je p ípustná rekonstrukce staröích zásobovacích nebo rozvodn ch ad a dalöích za ízení vodovodní sítï (zv öení kapacity vodojemu, v mïna a osazení nov ch hydrant a uzávïr ap.). 6

12 V objektech, kde není z technick ch d vod moûné zajistit napojení na ve ejn vodovod budou vyuûívány individuální studny. Elektrifikace Zásobování sídla elektrickou energií bude zajiötïno prost ednictvím stávajících trafostanic, které budou v p ípadï pot eby posíleny, a z ízením nov ch trafostanic v místech zv öeného odbïru. ÚP Horní Be kovice p edpokládá umístïní nov ch trafostanic zejména v rámci ploch p estavby P2 a P4, v zastavitelné ploöe Z1 a v zastavitelné ploöe Z2. Nové trafostanice budou p ipojeny z páte ního vedení VN 22 kv venkovním vedením nebo v podzemní trase kabelem VN 22 kv (v Ëástech, které procházejí zastavïn m územím vûdy podzemní kabelovou trasou, doporuëeno je propojení krajních v vod ). Rozvody elektrické sítï NN v zastaviteln ch plochách budou vedeny vûdy podzemní kabelovou trasou. Pro zajiötïní moûnosti vyuûití Ëásti zastavitelné plochy Z4 je navrûena p eloûka trasy VN 22 kv (trasa p eloûky bude up esnïna projektovou dokumentací). V zastavitelné ploöe Z6 je navrûeno zkrácení stávajícího vedení elektro VN a posunutí distribuëní trafostanice na okraj lokality. Plynofikace, produktovody Stávající za ízení pro rozvod plynu a dalöích médií budou zachována a chránïna. St edotlaká plynovodní síù bude rozöí ena do zastaviteln ch ploch. Telekomunikace TelekomunikaËní sítï budou dle pot eby rozöí eny do zastaviteln ch ploch. Ve ejné osvïtlení a místní rozhlas Rozvody VO a místního rozhlasu budou realizovány i v zastaviteln ch plochách. Nové vedení bude p eváûnï realizováno soubïûnï s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase. d.3) ObËanské vybavení ÚP Horní Be kovice p edpokládá zachování vöech stávajících za ízení obëanského vybavení. Pro rozvoj za ízení obëanského vybavení, kter je jednou z hlavních priorit koncepce ÚP, je urëena plocha p estavby P3 (rozvoj areálu ökolského za ízení - základní ökoly), zastavitelná plocha Z2 (rozvoj areálu zdravotnického za ízení krajského v znamu - Psychiatrická léëebna Horní Be kovice) a zastavitelná plocha Z5 (rozvoj stávajícího sportovnï rekreaëního areálu na v chodním okraji sídla). Vzhledem k d leûitosti za ízení obëanského vybavení pro rozvoj území mohou b t vybraná za ízení, v p ípadï pot eby, umísùována dle podmínek funkëního ËlenÏní území v zastavïném území, plochách p estavby i zastaviteln ch plochách. d.4) Ve ejná prostranství Nejmenöí öí ka ve ejného prostranství, jehoû souëástí je pozemní komunikace zp ístupúující pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosmïrném provozu lze tuto öí ku sníûit aû na 10,5 m. Nejmenöí öí ka ve ejného prostranství, jehoû souëástí je pozemní komunikace zp ístupúující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i jednosmïrném provozu lze tuto öí ku sníûit aû na 6,5 m. d.5) Nakládání s odpady ÚP Horní Be kovice nevymezuje plochy, na kter ch by bylo p ípustné trvalé ukládání odpad skládkováním. SouËasná koncepce zneökodúování odpad bude uplatnïna i pro zastavitelné plochy a plochy p estavby. Koncepce p edpokládá zachování stávajících míst pro ukládání t ídïného odpadu. e) Koncepce uspo ádání krajiny ÚP Horní Be kovice je respektováno základní krajinné ËlenÏní eöeného území. V zalesnïné Ëásti eöeného území je prioritou ochrana p írody zajiötïná vymezením prvk ÚSES, zb vající Ëást lesa bude vyuûívána v souladu s hospodá sk mi plány a osnovami. Ve zbytku eöeného území bude nadále zachována p evaûující funkce zemïdïlské v roby. Prioritou v této Ëásti území je doplnïní doprovodné, krajinné a ochranné zelenï a revitalizace vodních tok. e.1) NezastavÏné území NezastavÏn m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavïného území nebo do zastavitelné plochy. ÚP Horní Be kovice jsou navrûeny (jako zmïny vyuûití území nestavební povahy) tyto plochy opat ení - zaloûení prvk územního systému ekologické stability: Navrûené opat ení: Navrûené opat ení: Navrûené opat ení: VU1 plochy smíöené nezastavïného území - krajinná zeleú (NK) zaloûení lokálního biokoridoru LBK g VU2 plochy smíöené nezastavïného území - krajinná zeleú (NK) zaloûení lokálního biokoridoru LBK g VU3 plochy p írodní (NP) zaloûení lokálního biocentra A 7

13 VU4, VU5 plochy smíöené nezastavïného území - krajinná zeleú (NK) Navrûené opat ení: zaloûení lokálního biokoridoru LBK 107 Plochy opat ení jsou vymezeny graficky ve v kresech Ë. 1 a 2 ÚP Horní Be kovice (V kres základního ËlenÏní, Hlavní v kres). Podmínky pro umisùování staveb, za ízení a jin ch opat ení pro funkëní plochy v nezastavïném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití. e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability Návrh ÚP zp esúuje regionální biocentrum RBC 1482 Pomoklina vymezené ZÚR ÚK (Ëást RBC zasahuje na jihozápadï do správního území obce Horní Be kovice). Zp esnïní RBC v návrhu ÚP je provedeno na podkladu katastrální mapy tak, aby souëástí RBC nebylo zastavïné území obce s tím, ûe zp esnïná hranice RBC na severov chodní a jihov chodní stranï sousedí s hranicí zastavïného území. Za úëelem zajiötïní podmínek pro ochranu p írody a krajiny je RBC 1482 vymezeno jako plocha p írodní (NP). V eöeném území jsou vymezeny tyto prvky místního územního systému ekologické stability: - lokální biocentrum LBC 13 - lokální biocentrum LBC A - lokální biokoridor LBK g - lokální biokoridor LBK i - lokální biokoridor LBK j - lokální biokoridor LBK 107 Rozsah ploch urëen ch pro realizaci územního systému ekologické stability je vymezen graficky ve v kresu Ë. 2 ÚP Horní Be kovice (Hlavní v kres). e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny ÚP Horní Be kovice je vymezena síù stávajících místních a úëelov ch komunikací zp ístupúující zemïdïlské a lesní pozemky. U takto vymezené sítï komunikací musí b t zajiötïna volná pr chodnost a pr jezdnost pro dopravní obsluhu území. P ehrazování komunikací a stavïní plot s bránami není p ípustné. e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat ení a zvyöování retenëních schopností V nezastavïném území je p ípustné realizovat protierozní opat ení (ke sníûení úëink vodní Ëi vïtrné eroze). e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p ed povodnïmi ZastavÏné území sídla není p ímo, vzhledem k morfologii terénu, ohroûeno povodní (za podmínky udrûování technického stavu zatrubnïn ch Ëástí bezejmenného vodního toku). e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci Pro zajiötïní rekreaëních funkcí krajiny (pïöí turistika, cyklotrasy) jsou chránïny hlavní místní úëelové komunikace procházející eöen m územím. e.7) Stanovení podmínek pro dob vání nerost ÚP Horní Be kovice nejsou vymezeny plochy, na kter ch by byla p ípustná tïûba nerost. f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití ÚP Horní Be kovice vymezuje z hlediska funkëního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití: Plochy smíöené obytné - venkovské (SV) Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení a pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání staveb obëanského vybavení a neruöící v roby. Chov hospodá sk ch zví at není vylouëen, pokud splúuje obecnï platné p edpisy. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk. pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíöen ch obytn ch - venkovsk ch lze zahrnout pozemky obëanského vybavení a neruöící v roby se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. 8

14 Struktura zástavby: Nová v stavba v zastavïném území bude p izp sobena p vodnímu p dorysnému ËlenÏní hospodá sk ch dvor. V p ípadï, ûe okolní domy vytvá ejí sv m umístïním uliëní frontu, bude tomuto charakteru p izp sobena i nová v stavba. Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby, vëetnï pr Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky silnice (místní komunikace). V öková regulace zástavby: Nástavby jsou nep ípustné, pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naruöení dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmïny staveb v zastavïném území nesmí p ev öit nejvyööí p ilehlé objekty, mezi které pat í vöechny obytné stavby v okolí urëující charakter místa. Z stane vöak zachována moûnost umístïní drobn ch dominant (tj. Ëást stavby, vystupující nad v ökovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep esahuje v öku dalöího podlaûí) v p ípadech, kdy tyto prvky zd razúují pozici objektu v urbanistické struktu e (nap. nároûí, zd raznïní kompoziëní osy ap.). Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení v p eváûnï rodinn ch domech v kvalitním prost edí, umoûúujícím neruöen a bezpeën pobyt a kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn ch prostranství a obëanského vybavení. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: RozdÏlení plochy dle urëení vyuûití: pozemky rodinn ch dom, souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk. pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch bydlení - rodinné domy venkovské lze zahrnou pozemky staveb bytov ch dom, pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní tïchto staveb. Do ploch bydlení - rodinné domy venkovské lze zahrnout pozemky obëanského vybavení se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Z d vodu zachování stávajících hodnot zástavby je moûno stavby pro bydlení a dalöí související stavby, vëetnï pr Ëelí budov, v nichû jsou okna obytn ch místností, umístit aû na hranici pozemku nebo vozovky silnice (místní komunikace). V öková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud by mohlo navrhovan mi úpravami dojít k naruöení dochovan ch historick ch, urbanistick ch a architektonick ch hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické jednoty celku. Nové stavby a zmïny staveb v zastavïném území nesmí p ev öit nejvyööí p ilehlé objekty, mezi které pat í vöechny obytné stavby v okolí urëující charakter místa. Z stane vöak zachována moûnost umístïní drobn ch dominant (tj. Ëást stavby, vystupující nad v ökovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep esahuje v öku dalöího podlaûí) v p ípadech, kdy tyto prvky zd razúují pozici objektu v urbanistické struktu e (nap. nároûí, zd raznïní kompoziëní osy ap.). Plochy bydlení - bytové domy (BH) Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení v p eváûnï bytov ch domech v kvalitním prost edí, umoûúujícím neruöen a bezpeën pobyt a kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn ch prostranství a obëanského vybavení. pozemky bytov ch dom, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, vëetnï samostatnï stojících garáûí pro osobní automobily. 9

15 PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: Do ploch bydlení - bytové domy lze zahrnout pozemky obëanského vybavení se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Vöe ostatní. Plochy rekreace - zahrady (RZ) Plochy rekreace - zahrady jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro rekreaci v zahradách. Pro stavby pro rodinnou rekreaci platí, ûe na stávajících stavbách lze provádït pouze udrûovací práce a stavební úpravy, které nevyûadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nástavby a p ístavby staveb pro rodinnou rekreaci jsou vylouëeny. Pro nové stavby platí, ûe p ípustné jsou pouze stavby související se zemïdïlsk m vyuûíváním souvisejících pozemk. pozemky zahrad, sad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk slouûících k rekreaëním úëel m, pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky staveb souvisejících se zemïdïlsk m vyuûíváním souvisejících pozemk v rozsahu, kter odpovídá velikosti tïchto pozemk, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Vöe ostatní, zejména pak stavby pro bydlení. Plochy obëanského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) Plochy obëanského vybavení - ve ejná infrastruktura jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání staveb obëanského vybavení a k zajiötïní podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich úëelem. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: pozemky staveb a za ízení obëanského vybavení pro vzdïlávání a v chovu, sociální sluûby, péëi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu, tïlov chovu a sport, ubytování, stravování, sluûby, vïdu a v zkum. pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch obëanského vybavení lze zahrnout stavby byt a dalöích staveb pro bydlení (vëetnï bytov ch dom ), pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní staveb pro bydlení. Do ploch obëanského vybavení lze zahrnout pozemky v roby se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Plochy obëanského vybavení - sport a rekreace (OS) Plochy obëanského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání sportovních staveb a za ízení. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: pozemky staveb a za ízení obëanského vybavení pro sport a rekreaci. pozemky staveb a za ízení dalöích druh obëanského vybavení sluëiteln ch s hlavním vyuûitím, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch obëanského vybavení - sportovní za ízení lze zahrnout stavby byt, pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umístïní staveb pro bydlení. Plochy obëanského vybavení - h bitovy a církevní stavby (OH) Plochy obëanského vybavení - h bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání církevních staveb a poh ebiöù. 10

16 pozemky církevních a náboûensk ch staveb. pozemky ve ejn ch poh ebiöù, pozemky ve ejn ch prostranství. Plochy obëanského vybavení - komerëní za ízení (OK) Plochy obëanského vybavení - komerëní za ízení jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání staveb obëanského vybavení slouûících p edevöím pro zajiötïní podnikatelsk ch Ëinností jako jsou administrativa, obchodní prodej, ubytování, stravování a dalöí sluûby (vëetnï neruöící v roby). PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: pozemky staveb a za ízení vöech druh obëanského vybavení, vëetnï za ízení pro obchodní prodej a administrativu, ubytování, stravování, spoleëenská a zábavní centra a dalöí sluûby. pozemky ve ejn ch prostranství, vëetnï pozemk ve ejnï p ístupné a ochranné zelenï, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch obëanského vybavení - komerëní za ízení lze zahrnout pozemky neruöící a zemïdïlské v roby se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Plochy v roby a skladování - lesní v roba (VL) Plochy v roby a skladování - lesní v roba jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk staveb slouûících pro zajiötïní hospodá sk ch funkcí lesa. Pro stavby a za ízení platí, ûe negativní úëinky a vlivy tïchto staveb a za ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. pozemky staveb a za ízení pro lesní v robu a skladování, Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ) Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk dráûních dopravních staveb a za ízení a k zajiötïní dopravní p ístupnosti jin ch ploch. pozemky dráhy (vëetnï násp, zá ez, opïrn ch zdí, most, kolejiöù a doprovodné zelenï), pozemky za ízení pro dráûní dopravu (stanice, zastávky, nástupiötï a p ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven a správních budov), pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Vöe ostatní. Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS) Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk silniëních dopravních staveb a za ízení a k zajiötïní dopravní p ístupnosti jin ch ploch. pozemky silnic a vybran ch místních komunikací (vëetnï pozemk, na kter ch jsou umístïny souëásti komunikace jako náspy, zá ezy, opïrné zdi, mosty a doprovodná a izolaëní zeleú). pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy), pozemky související technické infrastruktury. Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DK) Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace jsou vymezeny za úëelem zajiötïní pr chodnosti krajinou (nezastavïná území), zajiötïní p ístupnosti vybran ch staveb umístïn ch v krajinï a obsluhy souvisejících zemïdïlsk ch a lesních pozemk. 11

17 pozemky místních a úëelov ch komunikací (vëetnï doprovodné zelenï). pozemky a za ízení technické infrastruktury. Plochy technické infrastruktury (TI) Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk v p ípadech, kdy vyuûití pozemk pro tuto infrastrukturu vyluëuje jejich zaëlenïní do ploch jiného zp sobu vyuûití a kdy jiné vyuûití tïchto pozemk není moûné. Liniová vedení a vybavení je p ípustné vést i jinou plochou. pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provoznï souvisejících za ízení (nap. vodovod, vodojem, kanalizace, Ëistíren odpadních vod, trafostanic, energetick ch vedení, plynovod a komunikaëních vedení a za ízení ve ejné sítï), pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní infrastruktury, pozemky krajinné a sídelní zelenï. Vöe ostatní. Plochy ve ejn ch prostranství (PV) Plochy ve ejn ch prostranství jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, rozsah a dostupnost pozemk ve ejn ch prostranství a k zajiötïní podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich v znamem a úëelem. pozemky ve ejn ch prostranství, zejména místních komunikací a za ízení dopravy v klidu. pozemky ve ejnï p ístupné zelenï. pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluëitelné s úëelem ve ejn ch prostranství. Plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú (ZV) Plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zeleú jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p imï ené umístïní, rozsah a dostupnost pozemk ve ejné zelenï. upravené plochy ve ejnï p ístupné zelenï. stávající a navrhované pozemky dalöích druh ve ejn ch prostranství, pozemky související obëanské, dopravní a technické infrastruktury sluëitelné s úëelem ve ejn ch prostranství - ve ejné zelenï. Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú jsou vymezeny zejména za úëelem vyuûívání zahrad a dalöích pozemk zemïdïlského p dního fondu souvisejících se zastavïn m územím. Jde o pozemky, které se v znamnï podílejí na utvá ení charakteru urbanizovaného území nebo jsou v znamnï dotëeny limity vyuûití území, a proto je na nich nutné omezit moûnost umísùování staveb a dalöích za ízení. pozemky zahrad a dalöí zemïdïlské p dy související s obytn m územím. pozemky ostatních ploch a zelenï, pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zemïdïlství v rozsahu, kter odpovídá velikosti tïchto pozemk. pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Plochy p írodní (NP) Plochy p írodní jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro ochranu p írody a krajiny. Cílem vymezení je územní ochrana zvláötï chránïn ch území a ochrana ekosystém územního systému ekologické stability a dalöích ekologicky cenn ch Ëástí území (ekologické kostry území). Pozemky zemïdïlského p dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda ovat z hlediska mimoprodukëních funkcí v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny. pozemky biocenter ÚSES a dalöích zvláötï chránïn ch a chránïn ch Ëástí p írody. 12

18 PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve ejn ch prostranství (vëetnï tras turistick ch stezek, cyklostezek a nauën ch stezek) sluëitelné s úëelem ochrany p írody a krajiny, Plochy lesní (NL) Plochy lesní jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek vyuûití pozemk pro les, vëetnï jeho hospodá sk ch funkcí. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: pozemky urëené k plnïní funkcí lesa. pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Plochy smíöené nezastavïného území - krajinná zeleú (NK) Plochy smíöené nezastavïného území - krajinná zeleú jsou vymezeny zejména za úëelem zajiötïní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a dalöích ekologicky cenn ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat ení a revitalizace vodních tok, opat ení pro ochranu povrchov ch a podzemních vod, pro ochranu p ed povodnïmi a pro zv öení retenëních schopností krajiny. Pozemky zemïdïlského p dního fondu je nutné obhospoda ovat z hlediska mimoprodukëních funkcí v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny. ostatní plochy krajinné zelenï. pozemky zemïdïlského p dního fondu s up ednostnïním mimoprodukëních funkcí, vëetnï úëelov ch komunikací slouûících k jejich obhospoda ování, pozemky vodních ploch a vodních tok, pozemky p irozen ch a p írodï blízk ch ekosystém, pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve ejn ch prostranství (vëetnï tras turistick ch stezek, cyklostezek a nauën ch stezek) sluëitelné s úëelem ochrany p írody a krajiny. Plochy smíöené nezastavïného území - rekreace a sport (NR) Plochy smíöené nezastavïného území - rekreace a sport jsou vymezeny za úëelem zajiötïní rekreaëních funkcí krajiny, zajiötïní podmínek pro formy rekreace a sportu, které nevyûadují umísùování staveb a za ízení (pobytové louky, pláûe, travnatá h iötï ap.). rekreaënï intenzivnï vyuûívané Ëásti lesa, krajinné zelenï a dalöí pozemky slouûící k rekreaëním a sportovním Ëinnostem (zejména tábo iötï, rekreaëní louky, travnatá h iötï a dalöí sportovní za ízení), pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury. vyuûití. Plochy zemïdïlské (NZ) Plochy zemïdïlské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p evaûující zemïdïlské pozemky zemïdïlského p dního fondu. pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zemïdïlství, plochy krajinné a doprovodné liniové zelenï, pozemky související dopravní infrastruktury (místní úëelové komunikace slouûící k obhospoda ování zemïdïlsk ch pozemk ), pozemky související technické infrastruktury, stavby a jiná opat ení pot ebná ke zp ístupnïní pozemk, k ochranï a zúrodnïní p dního fondu, k ochranï ûivotního prost edí, zvelebení krajiny a zv öení její ekologické stability dle schválen ch pozemkov ch úprav. Plochy zemïdïlské - zahrady a sady (NS) Plochy zemïdïlské - zahrady a sady jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro p evaûující zemïdïlské vyuûití na plochách, které jsou vyuûívány p eváûnï jako zahrady a sady. pozemky zemïdïlského p dního fondu vyuûívané zejména jako ovocné sady a zahrady. 13

19 PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: plochy krajinné a doprovodné liniové zelenï, pozemky související dopravní infrastruktury (místní úëelové komunikace slouûící k obhospoda ování zemïdïlsk ch pozemk ), pozemky související technické infrastruktury, stavby a jiná opat ení pot ebná ke zp ístupnïní pozemk, k ochranï a zúrodnïní p dního fondu, k ochranï ûivotního prost edí, zvelebení krajiny a zv öení ekologické stability dle schválen ch pozemkov ch úprav. Oplocené pozemky zemïdïlského p dního fondu (zahrad a sad ), pokud oplocení nezasahuje do vymezeného systému ekologické stability, nenaruöuje síù místních a úëelov ch komunikací a nebrání v znamnï volné migraci ûivoëich. Plochy vodní a vodohospodá ské (VV) Plochy vodní a vodohospodá ské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu p ed jejich ökodliv mi úëinky a suchem, regulaci vodního reûimu území a plnïní dalöích úëel stanoven ch právními p edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p írody a krajiny. Hlavní vyûití: pozemky vodních ploch, pozemky koryt vodních tok vëetnï doprovodn ch porost. pozemky urëené pro p evaûující vodohospodá ské vyuûití. Uspo ádání funkëního vyuûití ploch je vymezeno ve v kresu Ë. 2 (Hlavní v kres). Dalöí podmínky prostorového uspo ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy p estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ÚP Horní Be kovice. g) Vymezení ploch ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s právem vyvlastnïní ÚP Horní Be kovice nejsou vymezeny plochy ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s právem vyvlastnïní. h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení s p edkupním právem Ve ejnï prospïönou stavbou jsou vybrané stavby dopravní a technické infrastruktury urëené k rozvoji území. Ve ejnï prospïön m opat ením je opat ení nestavební povahy slouûící ke sniûování ohroûení území a k rozvoji nebo k ochranï p írodního, kulturního a archeologického dïdictví. h.1) Ve ejná prostranství Jako ve ejnï prospïöná stavby a opat ení, pro které je moûné uplatnit p edkupní právo dle 101 STZ jsou ÚP Horní Be kovice vymezeny tyto plochy: popis pozemek KN Ë.: p edkupní právo: PV1 místní komunikace 315 Obec Horní Be kovice popis pozemek KN Ë.: p edkupní právo: PZ1 ve ejnï p ístupná zeleú 54/47, 373 Obec Horní Be kovice Rozsah ploch pro ve ejnï prospïöné stavby a opat ení s p edkupním právem je vymezen ve v kresu Ë. 3 ÚP Horní Be kovice (V kres ve ejnï prospïön ch staveb, opat ení a asanací), uvedená Ëísla pozemk KN jsou souëástí mapového podkladu. i) Vymezení ploch s provï ením zmïn jejich vyuûití územní studií ÚP Horní Be kovice je jako plocha s provï ením zmïn vyuûití územní studií vymezena Ëást zastavitelné plochy Z1. P edmïtem eöení územní studie bude zejména návrh ËlenÏní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zajiötïna koordinace poûadavk vlastník pozemk a zajiötïna moûnost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy. Územní studie bude zpracována do 10ti let od nabytí úëinnosti územního plánu. Rozsah ploch s provï ením zmïn jejich vyuûití územní studií je vymezen ve v kresu Ë. 1 ÚP Horní Be kovice (V kres základního ËlenÏní území). j) Údaje o poëtu list územního plánu a poëtu v kres Textová Ëást ÚP Horní Be kovice má 14 Ëíslovan ch stran, titulní list a 4 neëíslované strany (údaje o po izovateli a projektantovi, záznam o úëinnosti a obsah). Grafická Ëást ÚP Horní Be kovice má 3 v kresy (1. V kres základního ËlenÏní území, 2. Hlavní v kres, 3. V kres ve ejnï prospïön ch staveb, opat ení a asanací) kaûd o rozmïru 59,4/105 cm nebo 59,4/126 cm. 14

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN LOVEČKOVICE (k.ú. Levínské Petrovice, k.ú. Lovečkovice, k.ú. Mukařov u Úštěku, k.ú. Náčkovice, k.ú. Dolní Šebířov, k.ú. Hlupice, k.ú. Knínice u Touchořin, k.ú. Touchořiny) TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

OBORA (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBORA U KAZNÃJOVA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö

OBORA (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBORA U KAZNÃJOVA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö OBORA (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBORA U KAZNÃJOVA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö LEDEN 2012 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Kralovice Odbor regionálního rozvoje

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY (k.ú. Dymokury, k.ú. Svídnice u Dymokur, k.ú. Černá Hora u Dymokur) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti, v.o.

ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY (k.ú. Dymokury, k.ú. Svídnice u Dymokur, k.ú. Černá Hora u Dymokur) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti, v.o. ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY (k.ú. Dymokury, k.ú. Svídnice u Dymokur, k.ú. Černá Hora u Dymokur) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti, v.o.s KVĚTEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Poděbrady adresa:

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÁ SKALICE Návrh ke společnému jednání 03/2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územní plán Česká Skalice vydalo Zastupitelstvo města Česká Skalice Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LOUŇOVICE POD BLANÍKEM BYL SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM TEXTOVÁ

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více