LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM"

Transkript

1

2 LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Porostní půda 947,14 Ha Bezlesí a jiné pozemky 28,75 Ha Celkem hospodářské lesy 974,89 Ha plošná tabulka LHP (lesní hospodářský plán) Celková zásoba dříví r m 3 rok 2007 je prvním rokem platnosti LHP Hlavní dřevina: Smrk ztepilý zastoupený 70% tj m 3 Buk lesní zastoupený 21% tj m 3 Roční těžba: Plánovaná dle LHP m 3 pro každý rok platného LHP Skutečná těžba: m 3 roky Zásadní pozitiva analýzy : 1. Údržba lesního porostu je na dobré úrovni. 2. Vzniklé holiny jsou zalesněny. 3. Porosty jsou z převážně obnovovány podrostním způsobem s využitím přirozené obnovy. 4. Lesní cesty jsou udržovány na obvyklé úrovni.

3 OCENĚNÍ LESNÍCH POZEMKŮ Tržní cena Stanovení ceny tržní se provádí na základě analýzy výnosů a nákladů prováděných na lesním majetku dle řádného hospodaření. Cena tržní (obvyklá) byla stanovena metodou současné čisté hodnoty a pomocí Ohlinova vzorce. Cena obvyklá lesního majetku Hodnota potenciálního výnosu lesního majetku dle LHP Na 10 let Roční výnos Kč Kč Kč Úřední cena dle aktuálního předpisu oceňování Úřední cena byla stanovena podle aktuálního oceňovacího předpisu dle Vyhlášky MZE 364/2010 sb. Cena úřední lesních pozemků Cena úřední lesních porostů Celkem úřední cena Kč Kč Kč Příloha: Znalecký posudek Ing. Tauber.

4 POSOUZENÍ MOŽNÉ VÝŠE NÁJEMNÉHO Z PRONAJATÉHO LESNÍHO MAJETKU Nájemné lesního majetku lze dovodit z analýz výnosů a nákladů v běžném hospodaření na lesním majetku. Pro posouzení výše nájmu bylo provedeno několik variant výpočtů. Základní varianta byla provedena z analýzy a kalkulací zjištěných ze Zpráv o hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o. za léta Další variantou bylo posouzení na základě odvozených výnosů zjištěných měřením a běžných nákladů na hospodaření. Přílohy: Znalecký posudek Zádrapa R., Znalecký posudek Ing. Tauber. Jaký by měl být obvyklý nájem pro rok 2012? Plánovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem stanovený aktuálně Kč/rok tj Kč/ha Navrhovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem na rok 2012 by se měl pohybovat v rozmezí od Kč/ha do Kč/ha a to za předpokladu, že základní ekonomické parametry hospodaření nebudou měněny. To znamená, že uvedené rozpětí ceny nájmu by bylo obvyklé pro nájemce, který by pečoval o svěřený lesní majetek shodným, tedy současným způsobem. Viz posudek Ing.Tauber

5 VÝNOS LESNÍHO MAJETKU Pojmy Jakostní třídy výřezů jsou definovány v Doporučených pravidlech třídění dříví v ČR. Na základě zde uvedených kritérií se budeme zabývat především parametry níže uvedených jakostních tříd týkajících se především kulatiny. Kulatina - Pokácený strom s odděleným vrškem a větvemi, který může nebo nemusí být dále krácen, kromě palivového dříví. Jakostní třída III - dříví pro pilařské zpracování Kvalita A/B - Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků, u kterých je tloušťka zdravých suků povolena do 4cm, nezdravých do 2 cm. Kvalita C - Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah uvedených vad nesmí být překročen. Tloušťka zdravých suků do 6 cm, nezdravých do 3 cm. Kvalita D - Dříví, které nelze zatřídit do kvality A, B, C.

6 UKÁZKA CHARAKTERU POROSTNÍCH SKUPIN DLE RŮZNÉHO ZASTOUPENÍ A/B C Obrázek 1: Stromy s převážným výskytem kulatiny kvality A/B Obrázek 2: Stromy s větším výskytem kvality "C"

7 METODIKA ANALÝZY VÝNOSŮ Pro uvedenou analýzu bylo vybráno 15 porostních skupin ve třech revírech V každé porostní skupině bylo změřeno 40 stromů a 10 vzorníků, které byly zatříděny do skupin 1 běžná kvalita, 2 nadměrně sukaté stromy, 3 stromy s poškozením hnilobou. U vzorníků byl pomocí fotografie zjištěn tvar kmene a průměrná výška suků dle parametrů jakostních tříd. Pro každý měřený porost byl proveden výpočet výtěžnosti jakostních tříd. Výsledné hodnoty byly aplikovány na celý lesní majetek. Ceny jakostních tříd byly určeny jako průměr za rok 2010 dle LP (lesnická práce) 1/2011 Analýza výnosu byla provedena pro každou porostní skupinu na základě definice lesnických opatření (prořezávka, výchovná těžba, obnovní těžba)

8 ZJIŠTĚNÝ PODÍL JAKOSTNÍCH TŘÍD Z MĚŘENÍ Pro každou kvalitativní skupinu byl zjištěn podíl jakostních tříd sortimentů. Tabulka 1: Podíl jakostních tříd dle skupin kvality stromů Graf 1: Podíl výtěžnosti jakostních tříd dle skupin kvalit Z výše uvedeného grafu vyplývá následující: Výtěžnost jakostní třídy III. A/B u ML Rožnov je neobvykle velmi nízká. Důvodem může být těžba v porostních skupinách s nadměrným zastoupením jakostní třídy III.C, což není pravděpodobné. S velkou pravděpodobností dochází k záměnám v zastoupení jakostních tříd III.A/B a III.C. Poměry ostatních jakostních tříd jsou však již obdobné, III.D, surové kmeny a palivo.

9 ZJIŠTĚNÝ PODÍL SKUPIN KVALITY Z MĚŘENÍ Při šetření v terénu byla provedena analýza výskytu stromů pro zjištění podílu kvality C. Zkoumané stromy byly proto rozděleny do níže uvedených kvalitativních skupin: 1. skupina stromy běžné kvality 2. skupina stromy sukaté, s boulemi, nadměrným výskytem kvality C 3. skupina stromy poškozené hnilobou Výsledky šetření jsou uvedeny v grafu Skupiny kvalit. Graf 2: Zastoupení stromů dle skupin kvality Konstatování : Na základě šetření v terénu bylo zjištěno, že v porostech lesního majetku města Rožnov pod Radhoštěm, jsou stromy 2. skupiny (stromy sukaté, s boulemi a s nadměrným výskytem kvality C ) zastoupeny průměrně 17%. ML Rožnov však vykazuje množství vytěženého dříví jakostní třídy III.C dle výkazu ČSU za rok 2010 v takovém objemu, že by zastoupení počtu stromů 2. skupiny muselo být ve výši blízké hodnotě 70%.

10 ZPENĚŽENÍ SORTIMENTŮ JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ V ROCE 2010 Dle výše uvedené analýzy výnosu byla vypočítána hodnota zpeněžení jehličnatého dříví. Množství vytěženého jehličnatého dříví za rok 2010 dle výkazu ČSU m 3 ML Rožnov Výnos z prodeje za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč Průměrná cena za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč/m 3 Dle analýzy výnosu Výnos z prodeje za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč Průměrná cena za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč/m 3 Rozdíl ve výnosu za rok 2010 ( zkrácený zisk ) Kč Rozdíl v průměrných prodejních cenách 199 Kč/m 3 Z výše uvedeného je zřejmý rozdíl ve výnosech z prodeje dříví, který je způsobeno nízkým zhodnocením dřevní hmoty. Vzhledem ke zjištěnému poměru jakostních tříd, při prodeji dřevní hmoty, je důvodné předpokládat, že dochází ke špatnému zatříďování dřevní hmoty při prodeji. Otázkou zůstává, zda záměrně nebo z neznalosti.

11 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady přímé Náklady na těžbu 1m 3 vytěženého dříví jsou standardně děleny na náklady související s přímou těžbou a náklady související s přiblížením těženého dříví na odvozní místo. U společnosti ML Rožnov činí průměrně: 120 Kč na těžbu 1m Kč na přibližování 1m 3 Náklad přímý je celkem 295,- Kč na 1 m 3 vytěženého dříví za rok 2009

12 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady režijní Firma nezaměstnává výrobní dělníky, avšak vlastní stroje s nutnou obsluhou výrobním dělníkem. (traktor, štípačka atd.) Dle statistického výkazu Roční výkaz o hospodaření v lesích ( LES Mze) činí režijní náklady tis. Kč za rok Režijní náklady související s těžbou dřevní hmoty v roce 2009 byly ve výši tis. Kč. Z celkových režijních nákladů byly odečteny režijní náklady související s provozem obchodu STIHL, nákupem a následným prodejem dřevní hmoty od externích dodavatelů a režijními náklady souvisejícími s pěstební činnosti. (Podrobné podklady v příloze) Náklad režijní celkem 530,- Kč na 1m 3 vytěženého dříví za rok 2009 Úplné vlastní náklady na těžbu společnosti ML Rožnov činí 295, ,- = 825 Kč/m 3.

13 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Úplné vlastní náklady Státní lesy 581 Kč/m 3 Soukromé lesy 411 Kč/m 3 Obecní lesy 419 Kč/m 3 Lesy Rožnov 825 Kč/m 3 Určitý rozdíl může být způsoben i metodikou v účtování úplných vlastních nákladů, ale pojem úplný je celkem jasný a přímé náklady jsou zajišťovány dodavatelskou službou. Je zřejmé, že v režiích je kořen problému. Rozpor ve vykazování stavu zaměstnanců a průměrné mzdy Mzdové náklady činí 79 % celkových režijních nákladů. V roce 2009 osobní náklady činí tis. Kč. Na tyto osobní náklady se nabalují další režijní náklady související se zajištěním pracovních podmínek THP zaměstnanců. Lze tedy říci, že vysoké režijní náklady korelují s počtem zaměstnanců, jejich průměrnou mzdou a produktivitou práce. Počet zaměstnanců v THP je v roce 2009 u ML Rožnov 6 osob, které zajišťují nakupované služby ke spravovanému majetku. Průměrný režijní náklad na jednoho z šesti zaměstnanců činí cca ,- Kč za rok. Z toho osobní náklad 594 tis. za rok, při průměrné mzdě cca 35 tis. Kč měsíčně, plus další sociální požitky.

14 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Státní lesy Soukromé lesy Obecní lesy Lesy Rožnov Průměrná mzda (Kč/měsíčně) Kč Kč Kč Kč bez benefitů!!! Ve výroční zprávě ML Rožnov za rok 2009 je uveden počet 6 zaměstnanců. Ve statistickém výkazu za rok 2009 ( LES Mze 1-01) je však uvedeno 7 zaměstnanců. V tabulce, zaslané jednatelem společnosti p. Fojtáškem dne 5. srpna 2011, je dokonce uvedeno 8 zaměstnanců. To má zásadní vliv na výši vykazované průměrné mzdy; při 6 zaměstnancích činí 35 tis. Kč měsíčně, při 7 zaměstnancích 30 tis. Kč a při 8 zaměstnancích 26 tis. Kč za měsíc. K tomu je však zapotřebí připočíst benefity. Důchodové připojištění, životní pojistka, finanční příspěvek na dovolenou, deputátní dříví, stravenky, deputátní zvěřinu a příspěvek na cestování po pracovišti. Vše podrobně uvedeno v příloze. Ve stejném statistickém výkaze za rok 2010 je ale uvedeno 6 zaměstnanců, což souhlasí s výroční zprávou viz srovnání, ale nesouhlasí mzdové náklady s výkazem zisku a ztrát : Počet zaměstnaců (LES Mze1-01) 11,8 7 6 Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Počet zaměstnanců - Výroční Zpráva Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Vykazované stavy zaměstnanců nesouhlasí ve statistice zasílané Mze ( roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok.. ) a výroční zprávě. Dále pak v r nesouhlasí vyplacené mzdy tis. Kč ve statistice Mze proti tis. Kč uvedenými ve Výroční zprávě společnosti ML Rožnov.

15 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Produktivita Počet lesníků dokazuje, že produktivita lesníka, vyjádřená v m 3 těženého dříví, vychází méně než 2 500m 3 za rok včetně podílu práce v pěstební činnosti. Produktivita lesníka je pak vyjádřena podílem ve výši 11m 3 těženého dříví za jeden pracovní den a to je vysoce pod republikovým průměrem. Průměrná výměra lesního úseku činí 330 ha na jednoho lesníka. Obvykle se pohybuje od 600 do ha na jednoho lesníka. Účetní vykonává práci pro 6 zaměstnanců, včetně sebe. Shrnutí : 1. Produktivita u jiných, podobných, subjektů se pohybuje nad m 3 za rok. U těžebních firem m 3 + pěstební činnost. 2. Obvyklá výměra jednoho lesního úseku u společností obdobného typu činí ha na jednoho lesníka. 3. Chceme- li hledat úspory nákladů, pak je můžeme najít především v oblast režijních nákladů, a to zejména v osobních nákladech, které jsou determinovány produktivitou práce a průměrnou mzdou. 4. Při správě lesního majetku je nezbytná změna organizační struktury.

16 EVIDENCE (VÝROBNÍ LÍSTKY VL) - DOPAD Z rozboru VL za rok 2009 plyne, že tyto dokumenty prvotní evidence, které vystavili lesníci, mají tyto nedostatky: 1. Nejsou za všechny lesní úseky (L1,L2, L3 ) podepsány kontrolujícím a schvalujícím pracovníkem. Dle zákona o účetnictví je takový doklad prvotní operativní evidence neprůkazný. Důkaz: Kopie výr. Lístků 2. K těženému dříví se váže následná operace, kterou je přibližování dříví od pařezu (P) na vývozní místo (VM) až po odvozní místo (OM). Z VL za rok 2009 plyne, že tato operace, která je prováděna jako dodavatelská služba cizími pracovníky, není na VL jednotně a systematicky evidována. Viz příloha. Z těchto podkladů nelze účetně zaevidovat vytěžené a neodvezené dříví na lokalitách P, VM, OM, jak nařizuje zákon o účetnictví (evidence nedokončené výroby). 3. Z těchto dokladů nelze zkontrolovat výkon nakoupených služeb za přibližování dříví, za což společnost ML Rožnov v roce 2009 zaplatila v celkových nákladech Kč.

17 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Pracovní náplň lesníků společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. Dodržovat ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyžadovat jeho dodržování u podřízených pracovníků. Spolupracovat na přípravě ročních prováděcích plánů s OLH, vyznačovat plánované výchovné těžby v porostech. Spolupracovat při výběru vhodných pracovníků (firem OSVČ) pro zdárné plnění plánovaných úkolů vyplývajících z LHP. Stanovit rozsah prací dle jednotlivých výkonů činnosti pro vybrané pracovníky (firmy OSVČ) tak, aby byly jednotlivé výkony splněny v agrotechnických lhůtách. Stanovit výkonové normy jednotlivých činností výroby na jmenovitý porost (porostní skupinu). Připravit podklady pro sepsání a uzavření smlouvy o dílo nebo dohodu o pracovní činnosti. Zajistit seznámení pracovníků s přiděleným porostem (pracovištěm), proškolení o zásadách BOZ a PO na zadaném pracovišti, seznámení s možnými riziky a zvláštnostmi pracoviště. Je zodpovědný za kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a stanovení sortimentace dřeva dle ČSM nebo jiné specifikace. Vést písemnou prvotní evidenci vytěženého dříví a veškerých ostatních výkonů na stanoveném formuláři. Tuto evidenci předkládat vždy k poslednímu dni v měsíci (měsíční uzávěrka) OLH. Zodpovídat za řádnou evidenci vytěženého dříví, dbát na jeho správné zatřídění a připravit podklady pro fakturaci. Zaznamenat závazné ukazatele LHP po jejich splnění do hospodářské knihy dle jednotlivých LÚ. Po splnění ročního plánu předkládat knihu ke kontrole OLH.

18 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Vyhotovovat podklady pro fakturaci prací zejména výrobně mzdový lístek, který musí být součástí každé vystavené dodavatelské faktury nebo dohody o provedení práce. Provádět na svěřeném úseku veškerá opatření směřující ke snižování hmyzích škůdců, zejména smrkožrouta smrkového, vést evidenci lapáků a lapačů včetně hodnocení stavu napadení (monitoring). Provádět a dodržovat všechna protipožární opatření na svěřeném LÚ. Vobdobích dlouhotrvajícího sucha vykonávat protipožární hlídku dle rozpisu a pokynů OLH. Povinnost hlášení pálení klestu záchrannému hasičskému sboru ve Zlíně dle KÚ a porostu, ve kterém se tyto činnosti provádí. Kontrolovat lesní dopravní síť a provádět nejnutnější prevenci jako je vyčištění svodnic, ucpaných propustí, příkopů a vznášet požadavky na případnou techniku (stroje). Zajistit do přiděleného krmného zařízení dostatečné množství objemného krmiva (seno letnina) pro zimní přikrmování zvěře. V době zimního strádání pravidelně doplňovat krmivo nejméně 1x týdně. Pracovník je povinen plnit i úkoly nad rámec této stanovené pracovní náplně, které jsou stanoveny na pracovních poradách nebo jsou přiděleny vedoucím organizace. Pracovník je povinen neprodleně informovat vedoucího organizace o skutečnostech souvisejících se stavem obhospodařovaného úseku. Poznámka: Pracovní náplň může být rozšířena a doplněna v souvislosti s rozvojem společnosti. V Rožnově pod Radhoštěm, dne

19 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Společnost ML Rožnov vykoupila v uvedeném roce 596 m 3 dřevní hmoty. Z nákupní ceny plyne, že se jedná o dříví kvalitní, a tedy dražší, ( nákupní cena cca 1250 Kč/m 3 ). Položkově patří jednoznačně mezi skupinu 111 a 211. Z firemních dokladů plyne, že bylo vyrobeno min m 3 výřezů v jakosti 111 t.j. A/B v průměrné ceně 1688 Kč/m 3, avšak fakturováno bylo jen 1034 m 3 v této kvalitě a ceně. Rozdílné množství m 3 bylo fakturováno v nižší jakosti C a nižší ceně 1334 Kč/m 3. Ztráta zisku v roce 2009 činí ,- Kč

20 ROZPORY VE VÝKAZECH Poznámky: Objem prodejů surového dříví (položka cca 30%) nemá logiku. Pravděpodobně se jedná o fingovaný prodej dřevní hmoty, na kterém profituje subjekt, který provede vytřídění. K této formulaci mne vede fakt, že na VL není veden sortiment jakostní třídy C a D. Surové dříví je navíc prodáváno v nepochopitelně nízké cenové hladině 620,- Kč za m 3. Cena obvyklá v roce 2009 činila 790,- Kč až 820,- Kč za m 3. Rozdíl mezi cenou palivového dříví (520,-) a surového dříví (620,-) činí pouhých 100,- Kč za m 3. Rovněž se musím ptát, proč se společnost ML Rožnov věnuje výkupům dříví od externích dodavatelů (v objemu 596 m 3 v roce 2009), když na druhé straně není schopna se svými 3 lesníky, vyrobit atraktivní obchodní sortiment z vlastních 2000 m 3 surových kmenů.

21 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Rozborem dokladů za rok 2010 plyne zhruba stejný negativní posun v tržbách, ale metodika nesouladu s prvotní evidencí je jiná: Doklad z informačního systému byl nahrazen tabulkou (viz příloha), která má jiné členění sloupců jakostních položek. Dále není zřejmé, tak jako u předchozí tabulky, kdo ji vyhotovil (viz srovnání těchto výkazů) Kvalita sledované jakostní třídy B je vyňata oproti roku 2009 z třídy A/B a zařazena do samostatné třídy B pod nesprávnou položkou 112. U této B třídy je však uvedena cena 1375 Kč/m 3, což ovšem představuje cenu jakosti C v roce Ve skutečnosti by měla být uváděna cena jakosti A/B ve výši 1745 Kč/m 3, rozdíl činí 370 Kč/m 3. V roce 2010 bylo vyfakturováno 3066 m 3, a to představuje Ztráta zisku v roce 2010 činí ,- Kč

22 ROZPORY VE VÝKAZECH Ze srovnání cen WOOD Paskov a STORA ENSO Ždírec v roce 2009 a 2100 plyne, že tyto velkokapacitní spotřebitelské subjekty navýšily výkupní ceny u sdružené jakosti A/B. U ML Rožnov však došlo k opaku, a to k posunu jakosti B do nižšího cenového pásma. Příloha: (ceníky Ždírec, Paskov na r. 2009, 2010, 2011 ). Shrnutí: Bez znalosti obchodních smluv, dodacích listů a jejich srovnáním s doklady prvotní operativní evidence nelze učinit přesný závěr. Je ale zřejmé, že posun kvalit a cen dřevní hmoty je v přímém rozporu s vývojem na trhu surového dříví. Rozbor prodejny STIHL Zde platí opakované tvrzení, že bez řádných účetních výkazů o hospodaření nelze u prodejny STIHL činit definitivní závěry. Doložená tabulka o nákladech a výnosech prodejny STIHL je neprůkazná. Nejsou tam evidovány cestovní a dopravní náklady, telefon, vodné stočné, pojištění, nájemné a především správní režie. Tím, že není veden příslušný podíl správní režie (komplexní náklady na účetní a jednatele včetně režie ústředí) je výsledek hospodaření zcela nevěrohodný. Jednatel a účetní řídí a obsluhují i prodejnu, proto by měla být zatížena příslušným podílem správní režie. Komplexní náklady na účetní, jednatele a režii ústředí činila v roce 2010 částku 1,2 mil. Kč. Podíl na středisko prodejny STIHL by tedy činil váženým poměrem cca 300 tis. Kč, a to již uvedené středisko posouvá do hluboké ztráty. Tržby za poskytovaný servis obchodním partnerům v objemu 11 tis. Kč za rok (50,- Kč za den!!!) jsou - upřímně řečeno - směšné. Při 200 pracovních dnech pak vychází průměrná denní tržba za prodané zboží cca Kč. Obchodní marže ve výši 1400,- Kč na den kryje pouze osobní náklady prodavače. Přitom podíl osobních nákladů prodavače na rabatu je 92%, při započtení všech nákladů včetně režie ústředí bylo dosaženo výrazné ztráty.

23 ROZPORY VE VÝKAZECH Pronájem bydlení - zastřený stav, krácení daní Společnost ML Rožnov pořídila nákupem nemovitosti dle příloh. Rodinný domek, vedený v majetku společnosti ML Rožnov, byl pronajat synovi jednatele za měsíční nájemné ve výši 1050,-Kč. Dospěl jsem k názoru, že jde o zcela účelový nákup nemovitosti. Pravděpodobně syn jednatele neměl kde bydlet. Výši nájmu písemně obhájil jednatel společnosti tím, že se jedná o formu kompenzace za prováděné práce. Jsou podrobně rozepsány v zaslaném dokumentu, který je obsažen v příloze. Z hlediska zákonnosti se jedná o dokonaný trestný čin krácení daní, cel a jiných poplatků s vysokou trestní sazbou. V Českém právním i účetním řádu platí pravidlo zákazu kompenzace. Přeloženo: nelze si vzájemně neúčtovat za dodané zboží, služby nebo provedené práce. Jedná se o doložené krácení daní z příjmu fyzických osob, poplatků sociálního a zdravotního pojištění atd. Tato dlouhodobě vykonávaná práce na černo, je u subjektu ML Rožnov se 100% vlastnickým podílem Města Rožnova p. R. celo-republikovým unikem.

24 SHRNUTÍ Závěrem si dovoluji konstatovat, že správa lesního majetku Města Rožnova p.r. je po stránce lesnické vedena řádně. Fakt, že kontrolní orgány Města již v dávné minulosti selhaly a rezignovaly na skutečnou kontrolní činnost způsobily, že ve společnosti ML Rožnov došlo k pochopitelnému využití této situace k organizované činnosti směřující k pravděpodobnému vlastnímu obohacování. Tato činnost směřovala, a nadále směřuje k záměrnému zkreslování výnosů a neprůkaznému vedení skutečných příjmů i výdajů. Z uvedené prezentace jednoznačně vyplývá, že stanovená výše nájmu pro společnost ML Rožnov měla být v létech 2008, 2009, 2010 a 2011 minimálně 3,5 až 4 mil.kč. Z výsledku analyzovaného období považuji za prokázané, že je možné stanovit reálnou výši nájmu pro rok 2012 v částce 5 mil.kč. NÁVRH SCÉNÁŘE, JAK ZÍSKAT OBJEKTIVNÍ FINANČNÍ VÝNOS Z LESNÍHO MAJETKU Prodej majetku - pozemky nemovitosti (rychlé peníze) Likvidace s.r.o. Výběrové řízení na lesníky Kontinuální kontrolní audit

25

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce.

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Přednáška 25.3.2014. LDF Brno. Ing.Venuše Komárková,Ph.D. PLE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Po sněhové kalamitě v roce 2010, kdy byla několikanásobně překročena roční výše těžeb, bylo naším cílem na následující dva

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Správa lesů města Tábora. společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2013

Správa lesů města Tábora. společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2013 Správa lesů města Tábora společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Správa lesů města Tábora, společnost s ručením omezeným, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Hledání vlastnického zadání pro Lesy České republiky, s.p. Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Zadání vlastníka (ČR) pro Lesy ČR od roku 1992 transformace lesního hospodářství. Od roku

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Konference SVOL 5. února 2015 - Kostelec nad Černými lesy 10. Února 2015 - Křtiny strana 2 Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat,

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MZE lesnictví a těžba dřeva Těžba dřeva V lesích ČR bylo v roce 2013 vytěženo celkem 15,33 mil. m 3 surového

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Příspěvková organizace. Městské lesy Opava. Rozbor. hospodaření. Zpracoval: Ing. René Binar. Únor2015

Příspěvková organizace. Městské lesy Opava. Rozbor. hospodaření. Zpracoval: Ing. René Binar. Únor2015 Příspěvková organizace Městské lesy Opava Rozbor hospodaření 2014 Zpracoval: Ing. René Binar Únor2015 1 Obsah 1 úvod 3 2 Plán hospodaření a jeho plnění v roce 2014 4 2.1 Plnění plánu 2014 - náklady 4 2.2

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomická efektivnost LH

Ekonomická efektivnost LH Ekonomická efektivnost LH Nově vytvořený předmět Úvod do studia předmětu Lektor : Ing Vlastimil Vala, CSc. Zpracoval:Ing Vlastimil Vala, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 2. výukový blok (2/1) Teorie

Více

Situace lesnických dodavatelských firem v podmínkách ČR

Situace lesnických dodavatelských firem v podmínkách ČR Situace lesnických dodavatelských firem v podmínkách ČR Ing. Venuše Komárková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Správa lesů města Tábora s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

Správa lesů města Tábora s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Správa lesů města Tábora s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Základní údaje o společnosti Název: Sídlo: Správa lesů města Tábora s.r.o. U Čápova dvora 2712, Měšice, 390 02 Tábor IČO: 625 02 646 DIČ: CZ62502646

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti Vodárenského sdružení Bechyňsko za rok 2006 Vodárenské sdružení Bechyňsko, Parkány 548, Bechyně je zájmové sdružení právnických osob a je zaregistrováno pod pořadovým č. 28 ZSTA/2003

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7

Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Specializovaný finanční úřad nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7 Oddělení cenové kontroly v 8rně Územní pracoviště Brno I, Příkop 25,60423 Brno Č. j.: 199925/14/4000-03000-709234 Spisová značka: 155569/14/400003000-37

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ. Pro kalendářní rok: 2010 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ Pro kalendářní rok: 2010 1.Vlastník vodovodu nebo kanalizace: Obchodní firma nebo název: Vodovody a kanalizace Hradec

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Věstník NKÚ, kontrolní závěry 337 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček Oceňování škod na lese Úvod k oceňování škod na lese Oceňování škod na lese je poměrně náročná disciplína v oboru oceňování lesa. Konkrétní příčiny vzniku škod mohou být velice rozmanité (např. výstavba

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.:

V metodice by měly být zahrnuty všechny režijní výdaje, které si nárokujete alikvotně, tedy např.: Vážení příjemci, přestože většina projektů již běží naplno a samotné vykazování nákladů k proplacení v rámci předkládaných finančních zpráv je na mnohem lepší úrovni, existují stále nedostatky v oblasti

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci č.j. MV-19321-2/VZ-2014 SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č.

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více