LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM"

Transkript

1

2 LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Porostní půda 947,14 Ha Bezlesí a jiné pozemky 28,75 Ha Celkem hospodářské lesy 974,89 Ha plošná tabulka LHP (lesní hospodářský plán) Celková zásoba dříví r m 3 rok 2007 je prvním rokem platnosti LHP Hlavní dřevina: Smrk ztepilý zastoupený 70% tj m 3 Buk lesní zastoupený 21% tj m 3 Roční těžba: Plánovaná dle LHP m 3 pro každý rok platného LHP Skutečná těžba: m 3 roky Zásadní pozitiva analýzy : 1. Údržba lesního porostu je na dobré úrovni. 2. Vzniklé holiny jsou zalesněny. 3. Porosty jsou z převážně obnovovány podrostním způsobem s využitím přirozené obnovy. 4. Lesní cesty jsou udržovány na obvyklé úrovni.

3 OCENĚNÍ LESNÍCH POZEMKŮ Tržní cena Stanovení ceny tržní se provádí na základě analýzy výnosů a nákladů prováděných na lesním majetku dle řádného hospodaření. Cena tržní (obvyklá) byla stanovena metodou současné čisté hodnoty a pomocí Ohlinova vzorce. Cena obvyklá lesního majetku Hodnota potenciálního výnosu lesního majetku dle LHP Na 10 let Roční výnos Kč Kč Kč Úřední cena dle aktuálního předpisu oceňování Úřední cena byla stanovena podle aktuálního oceňovacího předpisu dle Vyhlášky MZE 364/2010 sb. Cena úřední lesních pozemků Cena úřední lesních porostů Celkem úřední cena Kč Kč Kč Příloha: Znalecký posudek Ing. Tauber.

4 POSOUZENÍ MOŽNÉ VÝŠE NÁJEMNÉHO Z PRONAJATÉHO LESNÍHO MAJETKU Nájemné lesního majetku lze dovodit z analýz výnosů a nákladů v běžném hospodaření na lesním majetku. Pro posouzení výše nájmu bylo provedeno několik variant výpočtů. Základní varianta byla provedena z analýzy a kalkulací zjištěných ze Zpráv o hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o. za léta Další variantou bylo posouzení na základě odvozených výnosů zjištěných měřením a běžných nákladů na hospodaření. Přílohy: Znalecký posudek Zádrapa R., Znalecký posudek Ing. Tauber. Jaký by měl být obvyklý nájem pro rok 2012? Plánovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem stanovený aktuálně Kč/rok tj Kč/ha Navrhovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem na rok 2012 by se měl pohybovat v rozmezí od Kč/ha do Kč/ha a to za předpokladu, že základní ekonomické parametry hospodaření nebudou měněny. To znamená, že uvedené rozpětí ceny nájmu by bylo obvyklé pro nájemce, který by pečoval o svěřený lesní majetek shodným, tedy současným způsobem. Viz posudek Ing.Tauber

5 VÝNOS LESNÍHO MAJETKU Pojmy Jakostní třídy výřezů jsou definovány v Doporučených pravidlech třídění dříví v ČR. Na základě zde uvedených kritérií se budeme zabývat především parametry níže uvedených jakostních tříd týkajících se především kulatiny. Kulatina - Pokácený strom s odděleným vrškem a větvemi, který může nebo nemusí být dále krácen, kromě palivového dříví. Jakostní třída III - dříví pro pilařské zpracování Kvalita A/B - Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků, u kterých je tloušťka zdravých suků povolena do 4cm, nezdravých do 2 cm. Kvalita C - Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah uvedených vad nesmí být překročen. Tloušťka zdravých suků do 6 cm, nezdravých do 3 cm. Kvalita D - Dříví, které nelze zatřídit do kvality A, B, C.

6 UKÁZKA CHARAKTERU POROSTNÍCH SKUPIN DLE RŮZNÉHO ZASTOUPENÍ A/B C Obrázek 1: Stromy s převážným výskytem kulatiny kvality A/B Obrázek 2: Stromy s větším výskytem kvality "C"

7 METODIKA ANALÝZY VÝNOSŮ Pro uvedenou analýzu bylo vybráno 15 porostních skupin ve třech revírech V každé porostní skupině bylo změřeno 40 stromů a 10 vzorníků, které byly zatříděny do skupin 1 běžná kvalita, 2 nadměrně sukaté stromy, 3 stromy s poškozením hnilobou. U vzorníků byl pomocí fotografie zjištěn tvar kmene a průměrná výška suků dle parametrů jakostních tříd. Pro každý měřený porost byl proveden výpočet výtěžnosti jakostních tříd. Výsledné hodnoty byly aplikovány na celý lesní majetek. Ceny jakostních tříd byly určeny jako průměr za rok 2010 dle LP (lesnická práce) 1/2011 Analýza výnosu byla provedena pro každou porostní skupinu na základě definice lesnických opatření (prořezávka, výchovná těžba, obnovní těžba)

8 ZJIŠTĚNÝ PODÍL JAKOSTNÍCH TŘÍD Z MĚŘENÍ Pro každou kvalitativní skupinu byl zjištěn podíl jakostních tříd sortimentů. Tabulka 1: Podíl jakostních tříd dle skupin kvality stromů Graf 1: Podíl výtěžnosti jakostních tříd dle skupin kvalit Z výše uvedeného grafu vyplývá následující: Výtěžnost jakostní třídy III. A/B u ML Rožnov je neobvykle velmi nízká. Důvodem může být těžba v porostních skupinách s nadměrným zastoupením jakostní třídy III.C, což není pravděpodobné. S velkou pravděpodobností dochází k záměnám v zastoupení jakostních tříd III.A/B a III.C. Poměry ostatních jakostních tříd jsou však již obdobné, III.D, surové kmeny a palivo.

9 ZJIŠTĚNÝ PODÍL SKUPIN KVALITY Z MĚŘENÍ Při šetření v terénu byla provedena analýza výskytu stromů pro zjištění podílu kvality C. Zkoumané stromy byly proto rozděleny do níže uvedených kvalitativních skupin: 1. skupina stromy běžné kvality 2. skupina stromy sukaté, s boulemi, nadměrným výskytem kvality C 3. skupina stromy poškozené hnilobou Výsledky šetření jsou uvedeny v grafu Skupiny kvalit. Graf 2: Zastoupení stromů dle skupin kvality Konstatování : Na základě šetření v terénu bylo zjištěno, že v porostech lesního majetku města Rožnov pod Radhoštěm, jsou stromy 2. skupiny (stromy sukaté, s boulemi a s nadměrným výskytem kvality C ) zastoupeny průměrně 17%. ML Rožnov však vykazuje množství vytěženého dříví jakostní třídy III.C dle výkazu ČSU za rok 2010 v takovém objemu, že by zastoupení počtu stromů 2. skupiny muselo být ve výši blízké hodnotě 70%.

10 ZPENĚŽENÍ SORTIMENTŮ JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ V ROCE 2010 Dle výše uvedené analýzy výnosu byla vypočítána hodnota zpeněžení jehličnatého dříví. Množství vytěženého jehličnatého dříví za rok 2010 dle výkazu ČSU m 3 ML Rožnov Výnos z prodeje za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč Průměrná cena za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč/m 3 Dle analýzy výnosu Výnos z prodeje za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč Průměrná cena za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč/m 3 Rozdíl ve výnosu za rok 2010 ( zkrácený zisk ) Kč Rozdíl v průměrných prodejních cenách 199 Kč/m 3 Z výše uvedeného je zřejmý rozdíl ve výnosech z prodeje dříví, který je způsobeno nízkým zhodnocením dřevní hmoty. Vzhledem ke zjištěnému poměru jakostních tříd, při prodeji dřevní hmoty, je důvodné předpokládat, že dochází ke špatnému zatříďování dřevní hmoty při prodeji. Otázkou zůstává, zda záměrně nebo z neznalosti.

11 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady přímé Náklady na těžbu 1m 3 vytěženého dříví jsou standardně děleny na náklady související s přímou těžbou a náklady související s přiblížením těženého dříví na odvozní místo. U společnosti ML Rožnov činí průměrně: 120 Kč na těžbu 1m Kč na přibližování 1m 3 Náklad přímý je celkem 295,- Kč na 1 m 3 vytěženého dříví za rok 2009

12 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady režijní Firma nezaměstnává výrobní dělníky, avšak vlastní stroje s nutnou obsluhou výrobním dělníkem. (traktor, štípačka atd.) Dle statistického výkazu Roční výkaz o hospodaření v lesích ( LES Mze) činí režijní náklady tis. Kč za rok Režijní náklady související s těžbou dřevní hmoty v roce 2009 byly ve výši tis. Kč. Z celkových režijních nákladů byly odečteny režijní náklady související s provozem obchodu STIHL, nákupem a následným prodejem dřevní hmoty od externích dodavatelů a režijními náklady souvisejícími s pěstební činnosti. (Podrobné podklady v příloze) Náklad režijní celkem 530,- Kč na 1m 3 vytěženého dříví za rok 2009 Úplné vlastní náklady na těžbu společnosti ML Rožnov činí 295, ,- = 825 Kč/m 3.

13 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Úplné vlastní náklady Státní lesy 581 Kč/m 3 Soukromé lesy 411 Kč/m 3 Obecní lesy 419 Kč/m 3 Lesy Rožnov 825 Kč/m 3 Určitý rozdíl může být způsoben i metodikou v účtování úplných vlastních nákladů, ale pojem úplný je celkem jasný a přímé náklady jsou zajišťovány dodavatelskou službou. Je zřejmé, že v režiích je kořen problému. Rozpor ve vykazování stavu zaměstnanců a průměrné mzdy Mzdové náklady činí 79 % celkových režijních nákladů. V roce 2009 osobní náklady činí tis. Kč. Na tyto osobní náklady se nabalují další režijní náklady související se zajištěním pracovních podmínek THP zaměstnanců. Lze tedy říci, že vysoké režijní náklady korelují s počtem zaměstnanců, jejich průměrnou mzdou a produktivitou práce. Počet zaměstnanců v THP je v roce 2009 u ML Rožnov 6 osob, které zajišťují nakupované služby ke spravovanému majetku. Průměrný režijní náklad na jednoho z šesti zaměstnanců činí cca ,- Kč za rok. Z toho osobní náklad 594 tis. za rok, při průměrné mzdě cca 35 tis. Kč měsíčně, plus další sociální požitky.

14 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Státní lesy Soukromé lesy Obecní lesy Lesy Rožnov Průměrná mzda (Kč/měsíčně) Kč Kč Kč Kč bez benefitů!!! Ve výroční zprávě ML Rožnov za rok 2009 je uveden počet 6 zaměstnanců. Ve statistickém výkazu za rok 2009 ( LES Mze 1-01) je však uvedeno 7 zaměstnanců. V tabulce, zaslané jednatelem společnosti p. Fojtáškem dne 5. srpna 2011, je dokonce uvedeno 8 zaměstnanců. To má zásadní vliv na výši vykazované průměrné mzdy; při 6 zaměstnancích činí 35 tis. Kč měsíčně, při 7 zaměstnancích 30 tis. Kč a při 8 zaměstnancích 26 tis. Kč za měsíc. K tomu je však zapotřebí připočíst benefity. Důchodové připojištění, životní pojistka, finanční příspěvek na dovolenou, deputátní dříví, stravenky, deputátní zvěřinu a příspěvek na cestování po pracovišti. Vše podrobně uvedeno v příloze. Ve stejném statistickém výkaze za rok 2010 je ale uvedeno 6 zaměstnanců, což souhlasí s výroční zprávou viz srovnání, ale nesouhlasí mzdové náklady s výkazem zisku a ztrát : Počet zaměstnaců (LES Mze1-01) 11,8 7 6 Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Počet zaměstnanců - Výroční Zpráva Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Vykazované stavy zaměstnanců nesouhlasí ve statistice zasílané Mze ( roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok.. ) a výroční zprávě. Dále pak v r nesouhlasí vyplacené mzdy tis. Kč ve statistice Mze proti tis. Kč uvedenými ve Výroční zprávě společnosti ML Rožnov.

15 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Produktivita Počet lesníků dokazuje, že produktivita lesníka, vyjádřená v m 3 těženého dříví, vychází méně než 2 500m 3 za rok včetně podílu práce v pěstební činnosti. Produktivita lesníka je pak vyjádřena podílem ve výši 11m 3 těženého dříví za jeden pracovní den a to je vysoce pod republikovým průměrem. Průměrná výměra lesního úseku činí 330 ha na jednoho lesníka. Obvykle se pohybuje od 600 do ha na jednoho lesníka. Účetní vykonává práci pro 6 zaměstnanců, včetně sebe. Shrnutí : 1. Produktivita u jiných, podobných, subjektů se pohybuje nad m 3 za rok. U těžebních firem m 3 + pěstební činnost. 2. Obvyklá výměra jednoho lesního úseku u společností obdobného typu činí ha na jednoho lesníka. 3. Chceme- li hledat úspory nákladů, pak je můžeme najít především v oblast režijních nákladů, a to zejména v osobních nákladech, které jsou determinovány produktivitou práce a průměrnou mzdou. 4. Při správě lesního majetku je nezbytná změna organizační struktury.

16 EVIDENCE (VÝROBNÍ LÍSTKY VL) - DOPAD Z rozboru VL za rok 2009 plyne, že tyto dokumenty prvotní evidence, které vystavili lesníci, mají tyto nedostatky: 1. Nejsou za všechny lesní úseky (L1,L2, L3 ) podepsány kontrolujícím a schvalujícím pracovníkem. Dle zákona o účetnictví je takový doklad prvotní operativní evidence neprůkazný. Důkaz: Kopie výr. Lístků 2. K těženému dříví se váže následná operace, kterou je přibližování dříví od pařezu (P) na vývozní místo (VM) až po odvozní místo (OM). Z VL za rok 2009 plyne, že tato operace, která je prováděna jako dodavatelská služba cizími pracovníky, není na VL jednotně a systematicky evidována. Viz příloha. Z těchto podkladů nelze účetně zaevidovat vytěžené a neodvezené dříví na lokalitách P, VM, OM, jak nařizuje zákon o účetnictví (evidence nedokončené výroby). 3. Z těchto dokladů nelze zkontrolovat výkon nakoupených služeb za přibližování dříví, za což společnost ML Rožnov v roce 2009 zaplatila v celkových nákladech Kč.

17 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Pracovní náplň lesníků společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. Dodržovat ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyžadovat jeho dodržování u podřízených pracovníků. Spolupracovat na přípravě ročních prováděcích plánů s OLH, vyznačovat plánované výchovné těžby v porostech. Spolupracovat při výběru vhodných pracovníků (firem OSVČ) pro zdárné plnění plánovaných úkolů vyplývajících z LHP. Stanovit rozsah prací dle jednotlivých výkonů činnosti pro vybrané pracovníky (firmy OSVČ) tak, aby byly jednotlivé výkony splněny v agrotechnických lhůtách. Stanovit výkonové normy jednotlivých činností výroby na jmenovitý porost (porostní skupinu). Připravit podklady pro sepsání a uzavření smlouvy o dílo nebo dohodu o pracovní činnosti. Zajistit seznámení pracovníků s přiděleným porostem (pracovištěm), proškolení o zásadách BOZ a PO na zadaném pracovišti, seznámení s možnými riziky a zvláštnostmi pracoviště. Je zodpovědný za kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a stanovení sortimentace dřeva dle ČSM nebo jiné specifikace. Vést písemnou prvotní evidenci vytěženého dříví a veškerých ostatních výkonů na stanoveném formuláři. Tuto evidenci předkládat vždy k poslednímu dni v měsíci (měsíční uzávěrka) OLH. Zodpovídat za řádnou evidenci vytěženého dříví, dbát na jeho správné zatřídění a připravit podklady pro fakturaci. Zaznamenat závazné ukazatele LHP po jejich splnění do hospodářské knihy dle jednotlivých LÚ. Po splnění ročního plánu předkládat knihu ke kontrole OLH.

18 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Vyhotovovat podklady pro fakturaci prací zejména výrobně mzdový lístek, který musí být součástí každé vystavené dodavatelské faktury nebo dohody o provedení práce. Provádět na svěřeném úseku veškerá opatření směřující ke snižování hmyzích škůdců, zejména smrkožrouta smrkového, vést evidenci lapáků a lapačů včetně hodnocení stavu napadení (monitoring). Provádět a dodržovat všechna protipožární opatření na svěřeném LÚ. Vobdobích dlouhotrvajícího sucha vykonávat protipožární hlídku dle rozpisu a pokynů OLH. Povinnost hlášení pálení klestu záchrannému hasičskému sboru ve Zlíně dle KÚ a porostu, ve kterém se tyto činnosti provádí. Kontrolovat lesní dopravní síť a provádět nejnutnější prevenci jako je vyčištění svodnic, ucpaných propustí, příkopů a vznášet požadavky na případnou techniku (stroje). Zajistit do přiděleného krmného zařízení dostatečné množství objemného krmiva (seno letnina) pro zimní přikrmování zvěře. V době zimního strádání pravidelně doplňovat krmivo nejméně 1x týdně. Pracovník je povinen plnit i úkoly nad rámec této stanovené pracovní náplně, které jsou stanoveny na pracovních poradách nebo jsou přiděleny vedoucím organizace. Pracovník je povinen neprodleně informovat vedoucího organizace o skutečnostech souvisejících se stavem obhospodařovaného úseku. Poznámka: Pracovní náplň může být rozšířena a doplněna v souvislosti s rozvojem společnosti. V Rožnově pod Radhoštěm, dne

19 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Společnost ML Rožnov vykoupila v uvedeném roce 596 m 3 dřevní hmoty. Z nákupní ceny plyne, že se jedná o dříví kvalitní, a tedy dražší, ( nákupní cena cca 1250 Kč/m 3 ). Položkově patří jednoznačně mezi skupinu 111 a 211. Z firemních dokladů plyne, že bylo vyrobeno min m 3 výřezů v jakosti 111 t.j. A/B v průměrné ceně 1688 Kč/m 3, avšak fakturováno bylo jen 1034 m 3 v této kvalitě a ceně. Rozdílné množství m 3 bylo fakturováno v nižší jakosti C a nižší ceně 1334 Kč/m 3. Ztráta zisku v roce 2009 činí ,- Kč

20 ROZPORY VE VÝKAZECH Poznámky: Objem prodejů surového dříví (položka cca 30%) nemá logiku. Pravděpodobně se jedná o fingovaný prodej dřevní hmoty, na kterém profituje subjekt, který provede vytřídění. K této formulaci mne vede fakt, že na VL není veden sortiment jakostní třídy C a D. Surové dříví je navíc prodáváno v nepochopitelně nízké cenové hladině 620,- Kč za m 3. Cena obvyklá v roce 2009 činila 790,- Kč až 820,- Kč za m 3. Rozdíl mezi cenou palivového dříví (520,-) a surového dříví (620,-) činí pouhých 100,- Kč za m 3. Rovněž se musím ptát, proč se společnost ML Rožnov věnuje výkupům dříví od externích dodavatelů (v objemu 596 m 3 v roce 2009), když na druhé straně není schopna se svými 3 lesníky, vyrobit atraktivní obchodní sortiment z vlastních 2000 m 3 surových kmenů.

21 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Rozborem dokladů za rok 2010 plyne zhruba stejný negativní posun v tržbách, ale metodika nesouladu s prvotní evidencí je jiná: Doklad z informačního systému byl nahrazen tabulkou (viz příloha), která má jiné členění sloupců jakostních položek. Dále není zřejmé, tak jako u předchozí tabulky, kdo ji vyhotovil (viz srovnání těchto výkazů) Kvalita sledované jakostní třídy B je vyňata oproti roku 2009 z třídy A/B a zařazena do samostatné třídy B pod nesprávnou položkou 112. U této B třídy je však uvedena cena 1375 Kč/m 3, což ovšem představuje cenu jakosti C v roce Ve skutečnosti by měla být uváděna cena jakosti A/B ve výši 1745 Kč/m 3, rozdíl činí 370 Kč/m 3. V roce 2010 bylo vyfakturováno 3066 m 3, a to představuje Ztráta zisku v roce 2010 činí ,- Kč

22 ROZPORY VE VÝKAZECH Ze srovnání cen WOOD Paskov a STORA ENSO Ždírec v roce 2009 a 2100 plyne, že tyto velkokapacitní spotřebitelské subjekty navýšily výkupní ceny u sdružené jakosti A/B. U ML Rožnov však došlo k opaku, a to k posunu jakosti B do nižšího cenového pásma. Příloha: (ceníky Ždírec, Paskov na r. 2009, 2010, 2011 ). Shrnutí: Bez znalosti obchodních smluv, dodacích listů a jejich srovnáním s doklady prvotní operativní evidence nelze učinit přesný závěr. Je ale zřejmé, že posun kvalit a cen dřevní hmoty je v přímém rozporu s vývojem na trhu surového dříví. Rozbor prodejny STIHL Zde platí opakované tvrzení, že bez řádných účetních výkazů o hospodaření nelze u prodejny STIHL činit definitivní závěry. Doložená tabulka o nákladech a výnosech prodejny STIHL je neprůkazná. Nejsou tam evidovány cestovní a dopravní náklady, telefon, vodné stočné, pojištění, nájemné a především správní režie. Tím, že není veden příslušný podíl správní režie (komplexní náklady na účetní a jednatele včetně režie ústředí) je výsledek hospodaření zcela nevěrohodný. Jednatel a účetní řídí a obsluhují i prodejnu, proto by měla být zatížena příslušným podílem správní režie. Komplexní náklady na účetní, jednatele a režii ústředí činila v roce 2010 částku 1,2 mil. Kč. Podíl na středisko prodejny STIHL by tedy činil váženým poměrem cca 300 tis. Kč, a to již uvedené středisko posouvá do hluboké ztráty. Tržby za poskytovaný servis obchodním partnerům v objemu 11 tis. Kč za rok (50,- Kč za den!!!) jsou - upřímně řečeno - směšné. Při 200 pracovních dnech pak vychází průměrná denní tržba za prodané zboží cca Kč. Obchodní marže ve výši 1400,- Kč na den kryje pouze osobní náklady prodavače. Přitom podíl osobních nákladů prodavače na rabatu je 92%, při započtení všech nákladů včetně režie ústředí bylo dosaženo výrazné ztráty.

23 ROZPORY VE VÝKAZECH Pronájem bydlení - zastřený stav, krácení daní Společnost ML Rožnov pořídila nákupem nemovitosti dle příloh. Rodinný domek, vedený v majetku společnosti ML Rožnov, byl pronajat synovi jednatele za měsíční nájemné ve výši 1050,-Kč. Dospěl jsem k názoru, že jde o zcela účelový nákup nemovitosti. Pravděpodobně syn jednatele neměl kde bydlet. Výši nájmu písemně obhájil jednatel společnosti tím, že se jedná o formu kompenzace za prováděné práce. Jsou podrobně rozepsány v zaslaném dokumentu, který je obsažen v příloze. Z hlediska zákonnosti se jedná o dokonaný trestný čin krácení daní, cel a jiných poplatků s vysokou trestní sazbou. V Českém právním i účetním řádu platí pravidlo zákazu kompenzace. Přeloženo: nelze si vzájemně neúčtovat za dodané zboží, služby nebo provedené práce. Jedná se o doložené krácení daní z příjmu fyzických osob, poplatků sociálního a zdravotního pojištění atd. Tato dlouhodobě vykonávaná práce na černo, je u subjektu ML Rožnov se 100% vlastnickým podílem Města Rožnova p. R. celo-republikovým unikem.

24 SHRNUTÍ Závěrem si dovoluji konstatovat, že správa lesního majetku Města Rožnova p.r. je po stránce lesnické vedena řádně. Fakt, že kontrolní orgány Města již v dávné minulosti selhaly a rezignovaly na skutečnou kontrolní činnost způsobily, že ve společnosti ML Rožnov došlo k pochopitelnému využití této situace k organizované činnosti směřující k pravděpodobnému vlastnímu obohacování. Tato činnost směřovala, a nadále směřuje k záměrnému zkreslování výnosů a neprůkaznému vedení skutečných příjmů i výdajů. Z uvedené prezentace jednoznačně vyplývá, že stanovená výše nájmu pro společnost ML Rožnov měla být v létech 2008, 2009, 2010 a 2011 minimálně 3,5 až 4 mil.kč. Z výsledku analyzovaného období považuji za prokázané, že je možné stanovit reálnou výši nájmu pro rok 2012 v částce 5 mil.kč. NÁVRH SCÉNÁŘE, JAK ZÍSKAT OBJEKTIVNÍ FINANČNÍ VÝNOS Z LESNÍHO MAJETKU Prodej majetku - pozemky nemovitosti (rychlé peníze) Likvidace s.r.o. Výběrové řízení na lesníky Kontinuální kontrolní audit

25

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

METODY A ZPŮSOBY UMISŤOVÁNÍ DŘÍVÍ NA TRH V PODMÍNKÁCH PRIVÁTNÍHO A KOMUNÁLNÍHO VLASTNICTVÍ LESŮ

METODY A ZPŮSOBY UMISŤOVÁNÍ DŘÍVÍ NA TRH V PODMÍNKÁCH PRIVÁTNÍHO A KOMUNÁLNÍHO VLASTNICTVÍ LESŮ SBORNÍK METODY A ZPŮSOBY UMISŤOVÁNÍ DŘÍVÍ NA TRH V PODMÍNKÁCH PRIVÁTNÍHO A KOMUNÁLNÍHO VLASTNICTVÍ LESŮ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Více

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU

OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ OBECNÍCH A SOUKROMÝCH LESŮ V ČR POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, SEKCE LH A KOMORY OBCÍ SVAZU MĚST A OBCÍ OPTIMALIZACE PRÁVNÍ FORMY HOSPODAŘENÍ NA OBECNÍM LESNÍM MAJETKU SBORNÍK

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta O C E Ň O V Á N Í. S t u d i j n í m a t e r i á l. Jiří Matějíček Radek Zádrapa

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta O C E Ň O V Á N Í. S t u d i j n í m a t e r i á l. Jiří Matějíček Radek Zádrapa Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta O C E Ň O V Á N Í L E S A S t u d i j n í m a t e r i á l Jiří Matějíček Radek Zádrapa Leden 2014 Tato skripta byla vytvořena v rámci projektu InoBio

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.2 Verze 1.2 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 2. 10. 2013 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Analýza uzávěrkových operací vybraného podnikatelského subjektu

Analýza uzávěrkových operací vybraného podnikatelského subjektu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza uzávěrkových operací vybraného podnikatelského subjektu Analysis of balance operations of selected business subject Lenka Nezbedová

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PŘÍLOHA MATERIÁLU 407/ZK/12 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XXX/2012/ZK-XX ze dne 20. 12. 2012 GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE PODPORA MINIMÁLNÍ SÍTĚ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 8 4.1.1

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Informace z kontrolní akce 07/03 - Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku

Informace z kontrolní akce 07/03 - Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku Informace z kontrolní akce 07/03 - Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více