LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM"

Transkript

1

2 LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Porostní půda 947,14 Ha Bezlesí a jiné pozemky 28,75 Ha Celkem hospodářské lesy 974,89 Ha plošná tabulka LHP (lesní hospodářský plán) Celková zásoba dříví r m 3 rok 2007 je prvním rokem platnosti LHP Hlavní dřevina: Smrk ztepilý zastoupený 70% tj m 3 Buk lesní zastoupený 21% tj m 3 Roční těžba: Plánovaná dle LHP m 3 pro každý rok platného LHP Skutečná těžba: m 3 roky Zásadní pozitiva analýzy : 1. Údržba lesního porostu je na dobré úrovni. 2. Vzniklé holiny jsou zalesněny. 3. Porosty jsou z převážně obnovovány podrostním způsobem s využitím přirozené obnovy. 4. Lesní cesty jsou udržovány na obvyklé úrovni.

3 OCENĚNÍ LESNÍCH POZEMKŮ Tržní cena Stanovení ceny tržní se provádí na základě analýzy výnosů a nákladů prováděných na lesním majetku dle řádného hospodaření. Cena tržní (obvyklá) byla stanovena metodou současné čisté hodnoty a pomocí Ohlinova vzorce. Cena obvyklá lesního majetku Hodnota potenciálního výnosu lesního majetku dle LHP Na 10 let Roční výnos Kč Kč Kč Úřední cena dle aktuálního předpisu oceňování Úřední cena byla stanovena podle aktuálního oceňovacího předpisu dle Vyhlášky MZE 364/2010 sb. Cena úřední lesních pozemků Cena úřední lesních porostů Celkem úřední cena Kč Kč Kč Příloha: Znalecký posudek Ing. Tauber.

4 POSOUZENÍ MOŽNÉ VÝŠE NÁJEMNÉHO Z PRONAJATÉHO LESNÍHO MAJETKU Nájemné lesního majetku lze dovodit z analýz výnosů a nákladů v běžném hospodaření na lesním majetku. Pro posouzení výše nájmu bylo provedeno několik variant výpočtů. Základní varianta byla provedena z analýzy a kalkulací zjištěných ze Zpráv o hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o. za léta Další variantou bylo posouzení na základě odvozených výnosů zjištěných měřením a běžných nákladů na hospodaření. Přílohy: Znalecký posudek Zádrapa R., Znalecký posudek Ing. Tauber. Jaký by měl být obvyklý nájem pro rok 2012? Plánovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem stanovený aktuálně Kč/rok tj Kč/ha Navrhovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem na rok 2012 by se měl pohybovat v rozmezí od Kč/ha do Kč/ha a to za předpokladu, že základní ekonomické parametry hospodaření nebudou měněny. To znamená, že uvedené rozpětí ceny nájmu by bylo obvyklé pro nájemce, který by pečoval o svěřený lesní majetek shodným, tedy současným způsobem. Viz posudek Ing.Tauber

5 VÝNOS LESNÍHO MAJETKU Pojmy Jakostní třídy výřezů jsou definovány v Doporučených pravidlech třídění dříví v ČR. Na základě zde uvedených kritérií se budeme zabývat především parametry níže uvedených jakostních tříd týkajících se především kulatiny. Kulatina - Pokácený strom s odděleným vrškem a větvemi, který může nebo nemusí být dále krácen, kromě palivového dříví. Jakostní třída III - dříví pro pilařské zpracování Kvalita A/B - Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků, u kterých je tloušťka zdravých suků povolena do 4cm, nezdravých do 2 cm. Kvalita C - Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah uvedených vad nesmí být překročen. Tloušťka zdravých suků do 6 cm, nezdravých do 3 cm. Kvalita D - Dříví, které nelze zatřídit do kvality A, B, C.

6 UKÁZKA CHARAKTERU POROSTNÍCH SKUPIN DLE RŮZNÉHO ZASTOUPENÍ A/B C Obrázek 1: Stromy s převážným výskytem kulatiny kvality A/B Obrázek 2: Stromy s větším výskytem kvality "C"

7 METODIKA ANALÝZY VÝNOSŮ Pro uvedenou analýzu bylo vybráno 15 porostních skupin ve třech revírech V každé porostní skupině bylo změřeno 40 stromů a 10 vzorníků, které byly zatříděny do skupin 1 běžná kvalita, 2 nadměrně sukaté stromy, 3 stromy s poškozením hnilobou. U vzorníků byl pomocí fotografie zjištěn tvar kmene a průměrná výška suků dle parametrů jakostních tříd. Pro každý měřený porost byl proveden výpočet výtěžnosti jakostních tříd. Výsledné hodnoty byly aplikovány na celý lesní majetek. Ceny jakostních tříd byly určeny jako průměr za rok 2010 dle LP (lesnická práce) 1/2011 Analýza výnosu byla provedena pro každou porostní skupinu na základě definice lesnických opatření (prořezávka, výchovná těžba, obnovní těžba)

8 ZJIŠTĚNÝ PODÍL JAKOSTNÍCH TŘÍD Z MĚŘENÍ Pro každou kvalitativní skupinu byl zjištěn podíl jakostních tříd sortimentů. Tabulka 1: Podíl jakostních tříd dle skupin kvality stromů Graf 1: Podíl výtěžnosti jakostních tříd dle skupin kvalit Z výše uvedeného grafu vyplývá následující: Výtěžnost jakostní třídy III. A/B u ML Rožnov je neobvykle velmi nízká. Důvodem může být těžba v porostních skupinách s nadměrným zastoupením jakostní třídy III.C, což není pravděpodobné. S velkou pravděpodobností dochází k záměnám v zastoupení jakostních tříd III.A/B a III.C. Poměry ostatních jakostních tříd jsou však již obdobné, III.D, surové kmeny a palivo.

9 ZJIŠTĚNÝ PODÍL SKUPIN KVALITY Z MĚŘENÍ Při šetření v terénu byla provedena analýza výskytu stromů pro zjištění podílu kvality C. Zkoumané stromy byly proto rozděleny do níže uvedených kvalitativních skupin: 1. skupina stromy běžné kvality 2. skupina stromy sukaté, s boulemi, nadměrným výskytem kvality C 3. skupina stromy poškozené hnilobou Výsledky šetření jsou uvedeny v grafu Skupiny kvalit. Graf 2: Zastoupení stromů dle skupin kvality Konstatování : Na základě šetření v terénu bylo zjištěno, že v porostech lesního majetku města Rožnov pod Radhoštěm, jsou stromy 2. skupiny (stromy sukaté, s boulemi a s nadměrným výskytem kvality C ) zastoupeny průměrně 17%. ML Rožnov však vykazuje množství vytěženého dříví jakostní třídy III.C dle výkazu ČSU za rok 2010 v takovém objemu, že by zastoupení počtu stromů 2. skupiny muselo být ve výši blízké hodnotě 70%.

10 ZPENĚŽENÍ SORTIMENTŮ JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ V ROCE 2010 Dle výše uvedené analýzy výnosu byla vypočítána hodnota zpeněžení jehličnatého dříví. Množství vytěženého jehličnatého dříví za rok 2010 dle výkazu ČSU m 3 ML Rožnov Výnos z prodeje za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč Průměrná cena za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč/m 3 Dle analýzy výnosu Výnos z prodeje za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč Průměrná cena za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč/m 3 Rozdíl ve výnosu za rok 2010 ( zkrácený zisk ) Kč Rozdíl v průměrných prodejních cenách 199 Kč/m 3 Z výše uvedeného je zřejmý rozdíl ve výnosech z prodeje dříví, který je způsobeno nízkým zhodnocením dřevní hmoty. Vzhledem ke zjištěnému poměru jakostních tříd, při prodeji dřevní hmoty, je důvodné předpokládat, že dochází ke špatnému zatříďování dřevní hmoty při prodeji. Otázkou zůstává, zda záměrně nebo z neznalosti.

11 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady přímé Náklady na těžbu 1m 3 vytěženého dříví jsou standardně děleny na náklady související s přímou těžbou a náklady související s přiblížením těženého dříví na odvozní místo. U společnosti ML Rožnov činí průměrně: 120 Kč na těžbu 1m Kč na přibližování 1m 3 Náklad přímý je celkem 295,- Kč na 1 m 3 vytěženého dříví za rok 2009

12 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady režijní Firma nezaměstnává výrobní dělníky, avšak vlastní stroje s nutnou obsluhou výrobním dělníkem. (traktor, štípačka atd.) Dle statistického výkazu Roční výkaz o hospodaření v lesích ( LES Mze) činí režijní náklady tis. Kč za rok Režijní náklady související s těžbou dřevní hmoty v roce 2009 byly ve výši tis. Kč. Z celkových režijních nákladů byly odečteny režijní náklady související s provozem obchodu STIHL, nákupem a následným prodejem dřevní hmoty od externích dodavatelů a režijními náklady souvisejícími s pěstební činnosti. (Podrobné podklady v příloze) Náklad režijní celkem 530,- Kč na 1m 3 vytěženého dříví za rok 2009 Úplné vlastní náklady na těžbu společnosti ML Rožnov činí 295, ,- = 825 Kč/m 3.

13 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Úplné vlastní náklady Státní lesy 581 Kč/m 3 Soukromé lesy 411 Kč/m 3 Obecní lesy 419 Kč/m 3 Lesy Rožnov 825 Kč/m 3 Určitý rozdíl může být způsoben i metodikou v účtování úplných vlastních nákladů, ale pojem úplný je celkem jasný a přímé náklady jsou zajišťovány dodavatelskou službou. Je zřejmé, že v režiích je kořen problému. Rozpor ve vykazování stavu zaměstnanců a průměrné mzdy Mzdové náklady činí 79 % celkových režijních nákladů. V roce 2009 osobní náklady činí tis. Kč. Na tyto osobní náklady se nabalují další režijní náklady související se zajištěním pracovních podmínek THP zaměstnanců. Lze tedy říci, že vysoké režijní náklady korelují s počtem zaměstnanců, jejich průměrnou mzdou a produktivitou práce. Počet zaměstnanců v THP je v roce 2009 u ML Rožnov 6 osob, které zajišťují nakupované služby ke spravovanému majetku. Průměrný režijní náklad na jednoho z šesti zaměstnanců činí cca ,- Kč za rok. Z toho osobní náklad 594 tis. za rok, při průměrné mzdě cca 35 tis. Kč měsíčně, plus další sociální požitky.

14 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Státní lesy Soukromé lesy Obecní lesy Lesy Rožnov Průměrná mzda (Kč/měsíčně) Kč Kč Kč Kč bez benefitů!!! Ve výroční zprávě ML Rožnov za rok 2009 je uveden počet 6 zaměstnanců. Ve statistickém výkazu za rok 2009 ( LES Mze 1-01) je však uvedeno 7 zaměstnanců. V tabulce, zaslané jednatelem společnosti p. Fojtáškem dne 5. srpna 2011, je dokonce uvedeno 8 zaměstnanců. To má zásadní vliv na výši vykazované průměrné mzdy; při 6 zaměstnancích činí 35 tis. Kč měsíčně, při 7 zaměstnancích 30 tis. Kč a při 8 zaměstnancích 26 tis. Kč za měsíc. K tomu je však zapotřebí připočíst benefity. Důchodové připojištění, životní pojistka, finanční příspěvek na dovolenou, deputátní dříví, stravenky, deputátní zvěřinu a příspěvek na cestování po pracovišti. Vše podrobně uvedeno v příloze. Ve stejném statistickém výkaze za rok 2010 je ale uvedeno 6 zaměstnanců, což souhlasí s výroční zprávou viz srovnání, ale nesouhlasí mzdové náklady s výkazem zisku a ztrát : Počet zaměstnaců (LES Mze1-01) 11,8 7 6 Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Počet zaměstnanců - Výroční Zpráva Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Vykazované stavy zaměstnanců nesouhlasí ve statistice zasílané Mze ( roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok.. ) a výroční zprávě. Dále pak v r nesouhlasí vyplacené mzdy tis. Kč ve statistice Mze proti tis. Kč uvedenými ve Výroční zprávě společnosti ML Rožnov.

15 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Produktivita Počet lesníků dokazuje, že produktivita lesníka, vyjádřená v m 3 těženého dříví, vychází méně než 2 500m 3 za rok včetně podílu práce v pěstební činnosti. Produktivita lesníka je pak vyjádřena podílem ve výši 11m 3 těženého dříví za jeden pracovní den a to je vysoce pod republikovým průměrem. Průměrná výměra lesního úseku činí 330 ha na jednoho lesníka. Obvykle se pohybuje od 600 do ha na jednoho lesníka. Účetní vykonává práci pro 6 zaměstnanců, včetně sebe. Shrnutí : 1. Produktivita u jiných, podobných, subjektů se pohybuje nad m 3 za rok. U těžebních firem m 3 + pěstební činnost. 2. Obvyklá výměra jednoho lesního úseku u společností obdobného typu činí ha na jednoho lesníka. 3. Chceme- li hledat úspory nákladů, pak je můžeme najít především v oblast režijních nákladů, a to zejména v osobních nákladech, které jsou determinovány produktivitou práce a průměrnou mzdou. 4. Při správě lesního majetku je nezbytná změna organizační struktury.

16 EVIDENCE (VÝROBNÍ LÍSTKY VL) - DOPAD Z rozboru VL za rok 2009 plyne, že tyto dokumenty prvotní evidence, které vystavili lesníci, mají tyto nedostatky: 1. Nejsou za všechny lesní úseky (L1,L2, L3 ) podepsány kontrolujícím a schvalujícím pracovníkem. Dle zákona o účetnictví je takový doklad prvotní operativní evidence neprůkazný. Důkaz: Kopie výr. Lístků 2. K těženému dříví se váže následná operace, kterou je přibližování dříví od pařezu (P) na vývozní místo (VM) až po odvozní místo (OM). Z VL za rok 2009 plyne, že tato operace, která je prováděna jako dodavatelská služba cizími pracovníky, není na VL jednotně a systematicky evidována. Viz příloha. Z těchto podkladů nelze účetně zaevidovat vytěžené a neodvezené dříví na lokalitách P, VM, OM, jak nařizuje zákon o účetnictví (evidence nedokončené výroby). 3. Z těchto dokladů nelze zkontrolovat výkon nakoupených služeb za přibližování dříví, za což společnost ML Rožnov v roce 2009 zaplatila v celkových nákladech Kč.

17 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Pracovní náplň lesníků společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. Dodržovat ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyžadovat jeho dodržování u podřízených pracovníků. Spolupracovat na přípravě ročních prováděcích plánů s OLH, vyznačovat plánované výchovné těžby v porostech. Spolupracovat při výběru vhodných pracovníků (firem OSVČ) pro zdárné plnění plánovaných úkolů vyplývajících z LHP. Stanovit rozsah prací dle jednotlivých výkonů činnosti pro vybrané pracovníky (firmy OSVČ) tak, aby byly jednotlivé výkony splněny v agrotechnických lhůtách. Stanovit výkonové normy jednotlivých činností výroby na jmenovitý porost (porostní skupinu). Připravit podklady pro sepsání a uzavření smlouvy o dílo nebo dohodu o pracovní činnosti. Zajistit seznámení pracovníků s přiděleným porostem (pracovištěm), proškolení o zásadách BOZ a PO na zadaném pracovišti, seznámení s možnými riziky a zvláštnostmi pracoviště. Je zodpovědný za kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a stanovení sortimentace dřeva dle ČSM nebo jiné specifikace. Vést písemnou prvotní evidenci vytěženého dříví a veškerých ostatních výkonů na stanoveném formuláři. Tuto evidenci předkládat vždy k poslednímu dni v měsíci (měsíční uzávěrka) OLH. Zodpovídat za řádnou evidenci vytěženého dříví, dbát na jeho správné zatřídění a připravit podklady pro fakturaci. Zaznamenat závazné ukazatele LHP po jejich splnění do hospodářské knihy dle jednotlivých LÚ. Po splnění ročního plánu předkládat knihu ke kontrole OLH.

18 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Vyhotovovat podklady pro fakturaci prací zejména výrobně mzdový lístek, který musí být součástí každé vystavené dodavatelské faktury nebo dohody o provedení práce. Provádět na svěřeném úseku veškerá opatření směřující ke snižování hmyzích škůdců, zejména smrkožrouta smrkového, vést evidenci lapáků a lapačů včetně hodnocení stavu napadení (monitoring). Provádět a dodržovat všechna protipožární opatření na svěřeném LÚ. Vobdobích dlouhotrvajícího sucha vykonávat protipožární hlídku dle rozpisu a pokynů OLH. Povinnost hlášení pálení klestu záchrannému hasičskému sboru ve Zlíně dle KÚ a porostu, ve kterém se tyto činnosti provádí. Kontrolovat lesní dopravní síť a provádět nejnutnější prevenci jako je vyčištění svodnic, ucpaných propustí, příkopů a vznášet požadavky na případnou techniku (stroje). Zajistit do přiděleného krmného zařízení dostatečné množství objemného krmiva (seno letnina) pro zimní přikrmování zvěře. V době zimního strádání pravidelně doplňovat krmivo nejméně 1x týdně. Pracovník je povinen plnit i úkoly nad rámec této stanovené pracovní náplně, které jsou stanoveny na pracovních poradách nebo jsou přiděleny vedoucím organizace. Pracovník je povinen neprodleně informovat vedoucího organizace o skutečnostech souvisejících se stavem obhospodařovaného úseku. Poznámka: Pracovní náplň může být rozšířena a doplněna v souvislosti s rozvojem společnosti. V Rožnově pod Radhoštěm, dne

19 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Společnost ML Rožnov vykoupila v uvedeném roce 596 m 3 dřevní hmoty. Z nákupní ceny plyne, že se jedná o dříví kvalitní, a tedy dražší, ( nákupní cena cca 1250 Kč/m 3 ). Položkově patří jednoznačně mezi skupinu 111 a 211. Z firemních dokladů plyne, že bylo vyrobeno min m 3 výřezů v jakosti 111 t.j. A/B v průměrné ceně 1688 Kč/m 3, avšak fakturováno bylo jen 1034 m 3 v této kvalitě a ceně. Rozdílné množství m 3 bylo fakturováno v nižší jakosti C a nižší ceně 1334 Kč/m 3. Ztráta zisku v roce 2009 činí ,- Kč

20 ROZPORY VE VÝKAZECH Poznámky: Objem prodejů surového dříví (položka cca 30%) nemá logiku. Pravděpodobně se jedná o fingovaný prodej dřevní hmoty, na kterém profituje subjekt, který provede vytřídění. K této formulaci mne vede fakt, že na VL není veden sortiment jakostní třídy C a D. Surové dříví je navíc prodáváno v nepochopitelně nízké cenové hladině 620,- Kč za m 3. Cena obvyklá v roce 2009 činila 790,- Kč až 820,- Kč za m 3. Rozdíl mezi cenou palivového dříví (520,-) a surového dříví (620,-) činí pouhých 100,- Kč za m 3. Rovněž se musím ptát, proč se společnost ML Rožnov věnuje výkupům dříví od externích dodavatelů (v objemu 596 m 3 v roce 2009), když na druhé straně není schopna se svými 3 lesníky, vyrobit atraktivní obchodní sortiment z vlastních 2000 m 3 surových kmenů.

21 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Rozborem dokladů za rok 2010 plyne zhruba stejný negativní posun v tržbách, ale metodika nesouladu s prvotní evidencí je jiná: Doklad z informačního systému byl nahrazen tabulkou (viz příloha), která má jiné členění sloupců jakostních položek. Dále není zřejmé, tak jako u předchozí tabulky, kdo ji vyhotovil (viz srovnání těchto výkazů) Kvalita sledované jakostní třídy B je vyňata oproti roku 2009 z třídy A/B a zařazena do samostatné třídy B pod nesprávnou položkou 112. U této B třídy je však uvedena cena 1375 Kč/m 3, což ovšem představuje cenu jakosti C v roce Ve skutečnosti by měla být uváděna cena jakosti A/B ve výši 1745 Kč/m 3, rozdíl činí 370 Kč/m 3. V roce 2010 bylo vyfakturováno 3066 m 3, a to představuje Ztráta zisku v roce 2010 činí ,- Kč

22 ROZPORY VE VÝKAZECH Ze srovnání cen WOOD Paskov a STORA ENSO Ždírec v roce 2009 a 2100 plyne, že tyto velkokapacitní spotřebitelské subjekty navýšily výkupní ceny u sdružené jakosti A/B. U ML Rožnov však došlo k opaku, a to k posunu jakosti B do nižšího cenového pásma. Příloha: (ceníky Ždírec, Paskov na r. 2009, 2010, 2011 ). Shrnutí: Bez znalosti obchodních smluv, dodacích listů a jejich srovnáním s doklady prvotní operativní evidence nelze učinit přesný závěr. Je ale zřejmé, že posun kvalit a cen dřevní hmoty je v přímém rozporu s vývojem na trhu surového dříví. Rozbor prodejny STIHL Zde platí opakované tvrzení, že bez řádných účetních výkazů o hospodaření nelze u prodejny STIHL činit definitivní závěry. Doložená tabulka o nákladech a výnosech prodejny STIHL je neprůkazná. Nejsou tam evidovány cestovní a dopravní náklady, telefon, vodné stočné, pojištění, nájemné a především správní režie. Tím, že není veden příslušný podíl správní režie (komplexní náklady na účetní a jednatele včetně režie ústředí) je výsledek hospodaření zcela nevěrohodný. Jednatel a účetní řídí a obsluhují i prodejnu, proto by měla být zatížena příslušným podílem správní režie. Komplexní náklady na účetní, jednatele a režii ústředí činila v roce 2010 částku 1,2 mil. Kč. Podíl na středisko prodejny STIHL by tedy činil váženým poměrem cca 300 tis. Kč, a to již uvedené středisko posouvá do hluboké ztráty. Tržby za poskytovaný servis obchodním partnerům v objemu 11 tis. Kč za rok (50,- Kč za den!!!) jsou - upřímně řečeno - směšné. Při 200 pracovních dnech pak vychází průměrná denní tržba za prodané zboží cca Kč. Obchodní marže ve výši 1400,- Kč na den kryje pouze osobní náklady prodavače. Přitom podíl osobních nákladů prodavače na rabatu je 92%, při započtení všech nákladů včetně režie ústředí bylo dosaženo výrazné ztráty.

23 ROZPORY VE VÝKAZECH Pronájem bydlení - zastřený stav, krácení daní Společnost ML Rožnov pořídila nákupem nemovitosti dle příloh. Rodinný domek, vedený v majetku společnosti ML Rožnov, byl pronajat synovi jednatele za měsíční nájemné ve výši 1050,-Kč. Dospěl jsem k názoru, že jde o zcela účelový nákup nemovitosti. Pravděpodobně syn jednatele neměl kde bydlet. Výši nájmu písemně obhájil jednatel společnosti tím, že se jedná o formu kompenzace za prováděné práce. Jsou podrobně rozepsány v zaslaném dokumentu, který je obsažen v příloze. Z hlediska zákonnosti se jedná o dokonaný trestný čin krácení daní, cel a jiných poplatků s vysokou trestní sazbou. V Českém právním i účetním řádu platí pravidlo zákazu kompenzace. Přeloženo: nelze si vzájemně neúčtovat za dodané zboží, služby nebo provedené práce. Jedná se o doložené krácení daní z příjmu fyzických osob, poplatků sociálního a zdravotního pojištění atd. Tato dlouhodobě vykonávaná práce na černo, je u subjektu ML Rožnov se 100% vlastnickým podílem Města Rožnova p. R. celo-republikovým unikem.

24 SHRNUTÍ Závěrem si dovoluji konstatovat, že správa lesního majetku Města Rožnova p.r. je po stránce lesnické vedena řádně. Fakt, že kontrolní orgány Města již v dávné minulosti selhaly a rezignovaly na skutečnou kontrolní činnost způsobily, že ve společnosti ML Rožnov došlo k pochopitelnému využití této situace k organizované činnosti směřující k pravděpodobnému vlastnímu obohacování. Tato činnost směřovala, a nadále směřuje k záměrnému zkreslování výnosů a neprůkaznému vedení skutečných příjmů i výdajů. Z uvedené prezentace jednoznačně vyplývá, že stanovená výše nájmu pro společnost ML Rožnov měla být v létech 2008, 2009, 2010 a 2011 minimálně 3,5 až 4 mil.kč. Z výsledku analyzovaného období považuji za prokázané, že je možné stanovit reálnou výši nájmu pro rok 2012 v částce 5 mil.kč. NÁVRH SCÉNÁŘE, JAK ZÍSKAT OBJEKTIVNÍ FINANČNÍ VÝNOS Z LESNÍHO MAJETKU Prodej majetku - pozemky nemovitosti (rychlé peníze) Likvidace s.r.o. Výběrové řízení na lesníky Kontinuální kontrolní audit

25

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek Historie a současnost společnosti 1994-2014 Rostislav Polášek Vznik společnosti Od podzimu r. 1991 do konce r. 1993 správa lesů spadá do působnosti MěÚRožnov, hosp.odb., násl. odbor správy městských lesů

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Těžba dříví. Základní názvosloví

Těžba dříví. Základní názvosloví Těžba dříví Základní názvosloví 1. Kácení = oddělení stojícího stromu do pařezu + usměrnění jeho pádu do předem určeného směru. 2. Opracování pokáceného stromu = činnosti při zpracování pokáceného stromu

Více

Dodatečné požadavky na prokázání funkčnosti systému ve fázi posouzení nabídek. (rozšíření přílohy č. 10)

Dodatečné požadavky na prokázání funkčnosti systému ve fázi posouzení nabídek. (rozšíření přílohy č. 10) K příloze č. 10 DODATEČNÉ POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ FUNKČNOSTI SYSTÉMU Dodatečné požadavky na prokázání funkčnosti systému ve fázi posouzení nabídek (rozšíření přílohy č. 10) Kontrolní příklad pro druhotné

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, do příslušného uvede 0. t = poslední uzavřený účetní rok předcházející

Více

Znalecký posudek číslo: 2196/2009

Znalecký posudek číslo: 2196/2009 Ing.František Tejkal soudní znalec v oboru lesní hospodářství, ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků, lesa, škod na lese a tržní ocenění nemovitostí 591 02 Žďár nad Sázavou 2, Nová 18 telefon : 602

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. 2014 Metodické vysvětlivky Ceny v lesnictví (surové dříví) vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100 Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Tab. 3 1. 2011 =100

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8- Registrováno ČSÚ ČV 47/5 ze dne 3.0.24 IKF 5 za rok 25 Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 25. Podle zákona č. 89/5 Sb., o státní

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

Sortimentace surového dřeva

Sortimentace surového dřeva 30 Sortimentace surového dřeva Vady dřeva jsou vlastnosti, nemoci, poranění a poškození dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové použití. K znehodnocování dřevní hmoty dochází v době růstu stromu,

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. čtvrtletí Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci)

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. čtvrtletí Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci) Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. 2012 Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci) Ceny v lesnictví (surové dříví) - vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

Komplexní lesnický a. ověřovací analytické. od lesa. studie v LH

Komplexní lesnický a. ověřovací analytické. od lesa. studie v LH Komplexní lesnický a Pojďme ekonomický na audit, to ověřovací analytické od lesa studie v LH Aforismus neznámý autor Žádný experiment nelze považovat za naprostý nezdar - vždy může totiž posloužit jako

Více

Model sortimentace stojícího dříví na podkladě dat LHP, LHE a projektů pro Vojenské lesy a statky České republiky, s.p.

Model sortimentace stojícího dříví na podkladě dat LHP, LHE a projektů pro Vojenské lesy a statky České republiky, s.p. Model sortimentace stojícího dříví na podkladě dat LHP, LHE a projektů pro Vojenské lesy a statky České republiky, s.p. Popis řešené problematiky Sortimentace zásoby lesních porostů patří trvale k velmi

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, jejich odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Nabídkové řízení na pronájem obecních lesů dle zákona 128/2000Sb.,o obcích

Nabídkové řízení na pronájem obecních lesů dle zákona 128/2000Sb.,o obcích Obec Stanovice Stanovice 44, 360 01 Karlovy Vary,IČO: 00254975, tel.: 353 972 221, www.obecstanovice.cz, email: starosta@obecstanovice.cz Nabídkové řízení na pronájem obecních lesů dle zákona 128/2000Sb.,o

Více

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Zasedání EK OLH ČAZV Rožnov pod Radhoštěm 29. 4. 2014 Ing. Josef Lenoch, Ph.D. Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Představení metodiky strana 2 Metodika speciální

Více

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 TĚŽBA CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 průměrná hmotnatost v m³ 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 1+ 1. Těžba dříví JMP hmota jehličnatá

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem platnosti Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který byl zpracován pro Lesní hospodářský celek

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Hledání vlastnického zadání pro Lesy České republiky, s.p. Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Zadání vlastníka (ČR) pro Lesy ČR od roku 1992 transformace lesního hospodářství. Od roku

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

č í s l o 143-6 / 2007

č í s l o 143-6 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 143-6 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Bělušice, obci Bělušice, okres Kolín, evidovaných na listu vlastnictví č. 8 Posudek vypracoval:

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Příloha č. 7 k vyhlášce č. 59/2012 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 1. čtvrtletí 2015

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 1. čtvrtletí 2015 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 1. 2015 Ceny v lesnictví (surové dříví) vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100 Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Tab. 3 1. 2011 =100 Tab. 4 Průměrné ceny

Více

č í s l o / 2007

č í s l o / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 141-4 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, obci Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví

Více

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce.

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Přednáška 25.3.2014. LDF Brno. Ing.Venuše Komárková,Ph.D. PLE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ PROVEDENÝCH PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH PRACÍ PŘI VENKOVNÍCH POCHŮZKÁCH V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ

SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ PROVEDENÝCH PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH PRACÍ PŘI VENKOVNÍCH POCHŮZKÁCH V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 679 05 Křtiny 175 tel.: 516 428 811, fax: 516 439 339, e-mail: slp@slpkrtiny.cz, www.slpkrtiny.cz SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ PROVEDENÝCH

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 9-12 Ekonomická efektivnost dlouhodobých záměrů Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Hodnoticí standard. Technik štěpkovacích strojů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technik štěpkovacích strojů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technik štěpkovacích strojů (kód: 41-107-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice

Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chotutice Příloha č. 4 koncesní smlouvy 1. Úvod Hodnocené období (od-do) Provozovatel: Adresa: Datum vydání: 1.1 Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Obchodní zvyklosti na tuzemském trhu dřevní surovinou

Obchodní zvyklosti na tuzemském trhu dřevní surovinou OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Obchodní zvyklosti na tuzemském trhu dřevní surovinou Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 14 Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Investiční záměr: a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oceňování škod a újem v LH Ekonomika lesního hospodářství

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Plán Skutečnost Rozdíl. pryskřice Množství vstupu na 1 t 0,75 0,75 0 Cena na 1 l Vliv ceny na 1 t výrobku -0,75 Vliv celkem -3900

Plán Skutečnost Rozdíl. pryskřice Množství vstupu na 1 t 0,75 0,75 0 Cena na 1 l Vliv ceny na 1 t výrobku -0,75 Vliv celkem -3900 Základní řešení případových studií Případová studie č. 3 Spotřeba základního materiálu pro výrobu - Plán Skutečnost Rozdíl pryskřice Množství vstupu na 1 t 0,75 0,75 0 Cena na 1 l 36 37-1 Vliv ceny na

Více

Těžba dříví těžebně-dopravními stroji (kód: M)

Těžba dříví těžebně-dopravními stroji (kód: M) Těžba dříví těžebně-dopravními stroji (kód: 41-042-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní mechanizátor Kvalifikační úroveň

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a)

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a) Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Tento přehled slouží jako pomůcka při sestavování výkazů, avšak nelze jím obsáhnout všechny eventuální

Více

Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK

Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK Ing. Jaroslav Hofmann, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů, lesních pozemků a škod na lesních porostech ZNALECKÝ POSUDEK Evidenční č. 51-01 / 2012 Ocenění lesních pozemků a

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Znalecký posudek č.399-1/13

Znalecký posudek č.399-1/13 Dr. Ing. Miroslav Kubů, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, ekonomická odvětví různá Znalecký posudek č.399-1/13 o hodnotě mýtní výtěže ze stromů určených k odstranění na vybraných lokalitách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Otázka: Náklady a výnosy. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Náklady a výnosy. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Náklady a výnosy Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ: Náklad = peněžní vyjádření spotřeby například: cizích výkonů (nakoupené služby), práce vlastních zaměstnanců

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3116/3/2015 6 Lesní pozemek s lesním porostem Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Tymákov, k.ú. Tymákov, kód k.ú. 772101, LV 977 Ostatní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Úvod do účtování nákladů

Úvod do účtování nákladů Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Foresta SG, a.s. Vznik v roce 1992 Zaměření zejména na: Organizačně-ekonomické poradenství Analýzy/predikce lesního hospodaření Řízení a

Více

Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory. Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta

Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory. Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta Podíl sortimentní těžební metody každoročně stoupá. Statistika MZe udává nárůst harvestorových technologií za období let

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Znalecký posudek č /2012

Znalecký posudek č /2012 Ing. Pavel Zářecký znalec z oboru stavebnictví a ekonomika U Daliborky 1287, 564 01 Žamberk Tel. 603815046 Email: p.zarecky@tyhan.cz Znalecký posudek č. 6788-133/2012 o ceně obvyklé nemovitosti pozemku

Více

Do~lodn~:~ O 8-07- 2015 obec Kardašova Řečice, Jihočeský Jindřichův Hradec Kardašova Řečice. č.1352 Hájek Václav. Jachková Jana Tovární 330

Do~lodn~:~ O 8-07- 2015 obec Kardašova Řečice, Jihočeský Jindřichův Hradec Kardašova Řečice. č.1352 Hájek Václav. Jachková Jana Tovární 330 Ing. Karel Jiřík, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků a porostů lesních a ostatní zeleně mimo les ZNALECKÝ POSUDEK Č. 10 /384/2015 o ceně lesních pozemků ve vlastnictví paní Hájka Václava,

Více

Správa lesů města Tábora. společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2013

Správa lesů města Tábora. společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2013 Správa lesů města Tábora společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Správa lesů města Tábora, společnost s ručením omezeným, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Po sněhové kalamitě v roce 2010, kdy byla několikanásobně překročena roční výše těžeb, bylo naším cílem na následující dva

Více

Prezentace projektu na vybraném biocentru.

Prezentace projektu na vybraném biocentru. Prezentace projektu na vybraném biocentru. Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 7/2016 Vydáno dne: 10. března 2016 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol. s r.o. v roce 2015

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol. s r.o. v roce 2015 Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol. s r.o. v roce 2015 Příznivé ceny v prvním až třetím čtvrtletí a dobrá prodejnost dřeva významně zasáhly do dobrého výsledku za rok 2015. Ke

Více