LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM"

Transkript

1

2 LESNÍ POZEMKY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Porostní půda 947,14 Ha Bezlesí a jiné pozemky 28,75 Ha Celkem hospodářské lesy 974,89 Ha plošná tabulka LHP (lesní hospodářský plán) Celková zásoba dříví r m 3 rok 2007 je prvním rokem platnosti LHP Hlavní dřevina: Smrk ztepilý zastoupený 70% tj m 3 Buk lesní zastoupený 21% tj m 3 Roční těžba: Plánovaná dle LHP m 3 pro každý rok platného LHP Skutečná těžba: m 3 roky Zásadní pozitiva analýzy : 1. Údržba lesního porostu je na dobré úrovni. 2. Vzniklé holiny jsou zalesněny. 3. Porosty jsou z převážně obnovovány podrostním způsobem s využitím přirozené obnovy. 4. Lesní cesty jsou udržovány na obvyklé úrovni.

3 OCENĚNÍ LESNÍCH POZEMKŮ Tržní cena Stanovení ceny tržní se provádí na základě analýzy výnosů a nákladů prováděných na lesním majetku dle řádného hospodaření. Cena tržní (obvyklá) byla stanovena metodou současné čisté hodnoty a pomocí Ohlinova vzorce. Cena obvyklá lesního majetku Hodnota potenciálního výnosu lesního majetku dle LHP Na 10 let Roční výnos Kč Kč Kč Úřední cena dle aktuálního předpisu oceňování Úřední cena byla stanovena podle aktuálního oceňovacího předpisu dle Vyhlášky MZE 364/2010 sb. Cena úřední lesních pozemků Cena úřední lesních porostů Celkem úřední cena Kč Kč Kč Příloha: Znalecký posudek Ing. Tauber.

4 POSOUZENÍ MOŽNÉ VÝŠE NÁJEMNÉHO Z PRONAJATÉHO LESNÍHO MAJETKU Nájemné lesního majetku lze dovodit z analýz výnosů a nákladů v běžném hospodaření na lesním majetku. Pro posouzení výše nájmu bylo provedeno několik variant výpočtů. Základní varianta byla provedena z analýzy a kalkulací zjištěných ze Zpráv o hospodaření společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o. za léta Další variantou bylo posouzení na základě odvozených výnosů zjištěných měřením a běžných nákladů na hospodaření. Přílohy: Znalecký posudek Zádrapa R., Znalecký posudek Ing. Tauber. Jaký by měl být obvyklý nájem pro rok 2012? Plánovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem stanovený aktuálně Kč/rok tj Kč/ha Navrhovaný nájem Kč/rok tj Kč/ha Nájem na rok 2012 by se měl pohybovat v rozmezí od Kč/ha do Kč/ha a to za předpokladu, že základní ekonomické parametry hospodaření nebudou měněny. To znamená, že uvedené rozpětí ceny nájmu by bylo obvyklé pro nájemce, který by pečoval o svěřený lesní majetek shodným, tedy současným způsobem. Viz posudek Ing.Tauber

5 VÝNOS LESNÍHO MAJETKU Pojmy Jakostní třídy výřezů jsou definovány v Doporučených pravidlech třídění dříví v ČR. Na základě zde uvedených kritérií se budeme zabývat především parametry níže uvedených jakostních tříd týkajících se především kulatiny. Kulatina - Pokácený strom s odděleným vrškem a větvemi, který může nebo nemusí být dále krácen, kromě palivového dříví. Jakostní třída III - dříví pro pilařské zpracování Kvalita A/B - Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti, zdravé kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků, u kterých je tloušťka zdravých suků povolena do 4cm, nezdravých do 2 cm. Kvalita C - Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady, které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva. Rozsah uvedených vad nesmí být překročen. Tloušťka zdravých suků do 6 cm, nezdravých do 3 cm. Kvalita D - Dříví, které nelze zatřídit do kvality A, B, C.

6 UKÁZKA CHARAKTERU POROSTNÍCH SKUPIN DLE RŮZNÉHO ZASTOUPENÍ A/B C Obrázek 1: Stromy s převážným výskytem kulatiny kvality A/B Obrázek 2: Stromy s větším výskytem kvality "C"

7 METODIKA ANALÝZY VÝNOSŮ Pro uvedenou analýzu bylo vybráno 15 porostních skupin ve třech revírech V každé porostní skupině bylo změřeno 40 stromů a 10 vzorníků, které byly zatříděny do skupin 1 běžná kvalita, 2 nadměrně sukaté stromy, 3 stromy s poškozením hnilobou. U vzorníků byl pomocí fotografie zjištěn tvar kmene a průměrná výška suků dle parametrů jakostních tříd. Pro každý měřený porost byl proveden výpočet výtěžnosti jakostních tříd. Výsledné hodnoty byly aplikovány na celý lesní majetek. Ceny jakostních tříd byly určeny jako průměr za rok 2010 dle LP (lesnická práce) 1/2011 Analýza výnosu byla provedena pro každou porostní skupinu na základě definice lesnických opatření (prořezávka, výchovná těžba, obnovní těžba)

8 ZJIŠTĚNÝ PODÍL JAKOSTNÍCH TŘÍD Z MĚŘENÍ Pro každou kvalitativní skupinu byl zjištěn podíl jakostních tříd sortimentů. Tabulka 1: Podíl jakostních tříd dle skupin kvality stromů Graf 1: Podíl výtěžnosti jakostních tříd dle skupin kvalit Z výše uvedeného grafu vyplývá následující: Výtěžnost jakostní třídy III. A/B u ML Rožnov je neobvykle velmi nízká. Důvodem může být těžba v porostních skupinách s nadměrným zastoupením jakostní třídy III.C, což není pravděpodobné. S velkou pravděpodobností dochází k záměnám v zastoupení jakostních tříd III.A/B a III.C. Poměry ostatních jakostních tříd jsou však již obdobné, III.D, surové kmeny a palivo.

9 ZJIŠTĚNÝ PODÍL SKUPIN KVALITY Z MĚŘENÍ Při šetření v terénu byla provedena analýza výskytu stromů pro zjištění podílu kvality C. Zkoumané stromy byly proto rozděleny do níže uvedených kvalitativních skupin: 1. skupina stromy běžné kvality 2. skupina stromy sukaté, s boulemi, nadměrným výskytem kvality C 3. skupina stromy poškozené hnilobou Výsledky šetření jsou uvedeny v grafu Skupiny kvalit. Graf 2: Zastoupení stromů dle skupin kvality Konstatování : Na základě šetření v terénu bylo zjištěno, že v porostech lesního majetku města Rožnov pod Radhoštěm, jsou stromy 2. skupiny (stromy sukaté, s boulemi a s nadměrným výskytem kvality C ) zastoupeny průměrně 17%. ML Rožnov však vykazuje množství vytěženého dříví jakostní třídy III.C dle výkazu ČSU za rok 2010 v takovém objemu, že by zastoupení počtu stromů 2. skupiny muselo být ve výši blízké hodnotě 70%.

10 ZPENĚŽENÍ SORTIMENTŮ JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ V ROCE 2010 Dle výše uvedené analýzy výnosu byla vypočítána hodnota zpeněžení jehličnatého dříví. Množství vytěženého jehličnatého dříví za rok 2010 dle výkazu ČSU m 3 ML Rožnov Výnos z prodeje za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč Průměrná cena za rok 2010 dle výkazu ČSU Kč/m 3 Dle analýzy výnosu Výnos z prodeje za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč Průměrná cena za rok 2010 dle analýzy výnosu Kč/m 3 Rozdíl ve výnosu za rok 2010 ( zkrácený zisk ) Kč Rozdíl v průměrných prodejních cenách 199 Kč/m 3 Z výše uvedeného je zřejmý rozdíl ve výnosech z prodeje dříví, který je způsobeno nízkým zhodnocením dřevní hmoty. Vzhledem ke zjištěnému poměru jakostních tříd, při prodeji dřevní hmoty, je důvodné předpokládat, že dochází ke špatnému zatříďování dřevní hmoty při prodeji. Otázkou zůstává, zda záměrně nebo z neznalosti.

11 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady přímé Náklady na těžbu 1m 3 vytěženého dříví jsou standardně děleny na náklady související s přímou těžbou a náklady související s přiblížením těženého dříví na odvozní místo. U společnosti ML Rožnov činí průměrně: 120 Kč na těžbu 1m Kč na přibližování 1m 3 Náklad přímý je celkem 295,- Kč na 1 m 3 vytěženého dříví za rok 2009

12 SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY A VÝNOSY LESNÍ VÝROBY Náklady režijní Firma nezaměstnává výrobní dělníky, avšak vlastní stroje s nutnou obsluhou výrobním dělníkem. (traktor, štípačka atd.) Dle statistického výkazu Roční výkaz o hospodaření v lesích ( LES Mze) činí režijní náklady tis. Kč za rok Režijní náklady související s těžbou dřevní hmoty v roce 2009 byly ve výši tis. Kč. Z celkových režijních nákladů byly odečteny režijní náklady související s provozem obchodu STIHL, nákupem a následným prodejem dřevní hmoty od externích dodavatelů a režijními náklady souvisejícími s pěstební činnosti. (Podrobné podklady v příloze) Náklad režijní celkem 530,- Kč na 1m 3 vytěženého dříví za rok 2009 Úplné vlastní náklady na těžbu společnosti ML Rožnov činí 295, ,- = 825 Kč/m 3.

13 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Úplné vlastní náklady Státní lesy 581 Kč/m 3 Soukromé lesy 411 Kč/m 3 Obecní lesy 419 Kč/m 3 Lesy Rožnov 825 Kč/m 3 Určitý rozdíl může být způsoben i metodikou v účtování úplných vlastních nákladů, ale pojem úplný je celkem jasný a přímé náklady jsou zajišťovány dodavatelskou službou. Je zřejmé, že v režiích je kořen problému. Rozpor ve vykazování stavu zaměstnanců a průměrné mzdy Mzdové náklady činí 79 % celkových režijních nákladů. V roce 2009 osobní náklady činí tis. Kč. Na tyto osobní náklady se nabalují další režijní náklady související se zajištěním pracovních podmínek THP zaměstnanců. Lze tedy říci, že vysoké režijní náklady korelují s počtem zaměstnanců, jejich průměrnou mzdou a produktivitou práce. Počet zaměstnanců v THP je v roce 2009 u ML Rožnov 6 osob, které zajišťují nakupované služby ke spravovanému majetku. Průměrný režijní náklad na jednoho z šesti zaměstnanců činí cca ,- Kč za rok. Z toho osobní náklad 594 tis. za rok, při průměrné mzdě cca 35 tis. Kč měsíčně, plus další sociální požitky.

14 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Státní lesy Soukromé lesy Obecní lesy Lesy Rožnov Průměrná mzda (Kč/měsíčně) Kč Kč Kč Kč bez benefitů!!! Ve výroční zprávě ML Rožnov za rok 2009 je uveden počet 6 zaměstnanců. Ve statistickém výkazu za rok 2009 ( LES Mze 1-01) je však uvedeno 7 zaměstnanců. V tabulce, zaslané jednatelem společnosti p. Fojtáškem dne 5. srpna 2011, je dokonce uvedeno 8 zaměstnanců. To má zásadní vliv na výši vykazované průměrné mzdy; při 6 zaměstnancích činí 35 tis. Kč měsíčně, při 7 zaměstnancích 30 tis. Kč a při 8 zaměstnancích 26 tis. Kč za měsíc. K tomu je však zapotřebí připočíst benefity. Důchodové připojištění, životní pojistka, finanční příspěvek na dovolenou, deputátní dříví, stravenky, deputátní zvěřinu a příspěvek na cestování po pracovišti. Vše podrobně uvedeno v příloze. Ve stejném statistickém výkaze za rok 2010 je ale uvedeno 6 zaměstnanců, což souhlasí s výroční zprávou viz srovnání, ale nesouhlasí mzdové náklady s výkazem zisku a ztrát : Počet zaměstnaců (LES Mze1-01) 11,8 7 6 Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Počet zaměstnanců - Výroční Zpráva Mzdy (tis.kč) ! Průměrná mzda Vykazované stavy zaměstnanců nesouhlasí ve statistice zasílané Mze ( roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok.. ) a výroční zprávě. Dále pak v r nesouhlasí vyplacené mzdy tis. Kč ve statistice Mze proti tis. Kč uvedenými ve Výroční zprávě společnosti ML Rožnov.

15 SROVNÁNÍ SE STATISTIKOU A ZELENOU ZPRÁVOU (PŘÍČINA VYSOKÝCH NÁKLADŮ) Produktivita Počet lesníků dokazuje, že produktivita lesníka, vyjádřená v m 3 těženého dříví, vychází méně než 2 500m 3 za rok včetně podílu práce v pěstební činnosti. Produktivita lesníka je pak vyjádřena podílem ve výši 11m 3 těženého dříví za jeden pracovní den a to je vysoce pod republikovým průměrem. Průměrná výměra lesního úseku činí 330 ha na jednoho lesníka. Obvykle se pohybuje od 600 do ha na jednoho lesníka. Účetní vykonává práci pro 6 zaměstnanců, včetně sebe. Shrnutí : 1. Produktivita u jiných, podobných, subjektů se pohybuje nad m 3 za rok. U těžebních firem m 3 + pěstební činnost. 2. Obvyklá výměra jednoho lesního úseku u společností obdobného typu činí ha na jednoho lesníka. 3. Chceme- li hledat úspory nákladů, pak je můžeme najít především v oblast režijních nákladů, a to zejména v osobních nákladech, které jsou determinovány produktivitou práce a průměrnou mzdou. 4. Při správě lesního majetku je nezbytná změna organizační struktury.

16 EVIDENCE (VÝROBNÍ LÍSTKY VL) - DOPAD Z rozboru VL za rok 2009 plyne, že tyto dokumenty prvotní evidence, které vystavili lesníci, mají tyto nedostatky: 1. Nejsou za všechny lesní úseky (L1,L2, L3 ) podepsány kontrolujícím a schvalujícím pracovníkem. Dle zákona o účetnictví je takový doklad prvotní operativní evidence neprůkazný. Důkaz: Kopie výr. Lístků 2. K těženému dříví se váže následná operace, kterou je přibližování dříví od pařezu (P) na vývozní místo (VM) až po odvozní místo (OM). Z VL za rok 2009 plyne, že tato operace, která je prováděna jako dodavatelská služba cizími pracovníky, není na VL jednotně a systematicky evidována. Viz příloha. Z těchto podkladů nelze účetně zaevidovat vytěžené a neodvezené dříví na lokalitách P, VM, OM, jak nařizuje zákon o účetnictví (evidence nedokončené výroby). 3. Z těchto dokladů nelze zkontrolovat výkon nakoupených služeb za přibližování dříví, za což společnost ML Rožnov v roce 2009 zaplatila v celkových nákladech Kč.

17 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Pracovní náplň lesníků společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. Dodržovat ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyžadovat jeho dodržování u podřízených pracovníků. Spolupracovat na přípravě ročních prováděcích plánů s OLH, vyznačovat plánované výchovné těžby v porostech. Spolupracovat při výběru vhodných pracovníků (firem OSVČ) pro zdárné plnění plánovaných úkolů vyplývajících z LHP. Stanovit rozsah prací dle jednotlivých výkonů činnosti pro vybrané pracovníky (firmy OSVČ) tak, aby byly jednotlivé výkony splněny v agrotechnických lhůtách. Stanovit výkonové normy jednotlivých činností výroby na jmenovitý porost (porostní skupinu). Připravit podklady pro sepsání a uzavření smlouvy o dílo nebo dohodu o pracovní činnosti. Zajistit seznámení pracovníků s přiděleným porostem (pracovištěm), proškolení o zásadách BOZ a PO na zadaném pracovišti, seznámení s možnými riziky a zvláštnostmi pracoviště. Je zodpovědný za kvalitu prováděných prací, dodržování technologických postupů a stanovení sortimentace dřeva dle ČSM nebo jiné specifikace. Vést písemnou prvotní evidenci vytěženého dříví a veškerých ostatních výkonů na stanoveném formuláři. Tuto evidenci předkládat vždy k poslednímu dni v měsíci (měsíční uzávěrka) OLH. Zodpovídat za řádnou evidenci vytěženého dříví, dbát na jeho správné zatřídění a připravit podklady pro fakturaci. Zaznamenat závazné ukazatele LHP po jejich splnění do hospodářské knihy dle jednotlivých LÚ. Po splnění ročního plánu předkládat knihu ke kontrole OLH.

18 PŘÍLOHA K PRACOVNÍM SMLOUVÁM Vyhotovovat podklady pro fakturaci prací zejména výrobně mzdový lístek, který musí být součástí každé vystavené dodavatelské faktury nebo dohody o provedení práce. Provádět na svěřeném úseku veškerá opatření směřující ke snižování hmyzích škůdců, zejména smrkožrouta smrkového, vést evidenci lapáků a lapačů včetně hodnocení stavu napadení (monitoring). Provádět a dodržovat všechna protipožární opatření na svěřeném LÚ. Vobdobích dlouhotrvajícího sucha vykonávat protipožární hlídku dle rozpisu a pokynů OLH. Povinnost hlášení pálení klestu záchrannému hasičskému sboru ve Zlíně dle KÚ a porostu, ve kterém se tyto činnosti provádí. Kontrolovat lesní dopravní síť a provádět nejnutnější prevenci jako je vyčištění svodnic, ucpaných propustí, příkopů a vznášet požadavky na případnou techniku (stroje). Zajistit do přiděleného krmného zařízení dostatečné množství objemného krmiva (seno letnina) pro zimní přikrmování zvěře. V době zimního strádání pravidelně doplňovat krmivo nejméně 1x týdně. Pracovník je povinen plnit i úkoly nad rámec této stanovené pracovní náplně, které jsou stanoveny na pracovních poradách nebo jsou přiděleny vedoucím organizace. Pracovník je povinen neprodleně informovat vedoucího organizace o skutečnostech souvisejících se stavem obhospodařovaného úseku. Poznámka: Pracovní náplň může být rozšířena a doplněna v souvislosti s rozvojem společnosti. V Rožnově pod Radhoštěm, dne

19 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Společnost ML Rožnov vykoupila v uvedeném roce 596 m 3 dřevní hmoty. Z nákupní ceny plyne, že se jedná o dříví kvalitní, a tedy dražší, ( nákupní cena cca 1250 Kč/m 3 ). Položkově patří jednoznačně mezi skupinu 111 a 211. Z firemních dokladů plyne, že bylo vyrobeno min m 3 výřezů v jakosti 111 t.j. A/B v průměrné ceně 1688 Kč/m 3, avšak fakturováno bylo jen 1034 m 3 v této kvalitě a ceně. Rozdílné množství m 3 bylo fakturováno v nižší jakosti C a nižší ceně 1334 Kč/m 3. Ztráta zisku v roce 2009 činí ,- Kč

20 ROZPORY VE VÝKAZECH Poznámky: Objem prodejů surového dříví (položka cca 30%) nemá logiku. Pravděpodobně se jedná o fingovaný prodej dřevní hmoty, na kterém profituje subjekt, který provede vytřídění. K této formulaci mne vede fakt, že na VL není veden sortiment jakostní třídy C a D. Surové dříví je navíc prodáváno v nepochopitelně nízké cenové hladině 620,- Kč za m 3. Cena obvyklá v roce 2009 činila 790,- Kč až 820,- Kč za m 3. Rozdíl mezi cenou palivového dříví (520,-) a surového dříví (620,-) činí pouhých 100,- Kč za m 3. Rovněž se musím ptát, proč se společnost ML Rožnov věnuje výkupům dříví od externích dodavatelů (v objemu 596 m 3 v roce 2009), když na druhé straně není schopna se svými 3 lesníky, vyrobit atraktivní obchodní sortiment z vlastních 2000 m 3 surových kmenů.

21 ROZPORY VE VÝKAZECH Doložený nesoulad mezi Fakturací a Výrobními lístky (doklady prvotní oper. evidence) Rozborem dokladů za rok 2010 plyne zhruba stejný negativní posun v tržbách, ale metodika nesouladu s prvotní evidencí je jiná: Doklad z informačního systému byl nahrazen tabulkou (viz příloha), která má jiné členění sloupců jakostních položek. Dále není zřejmé, tak jako u předchozí tabulky, kdo ji vyhotovil (viz srovnání těchto výkazů) Kvalita sledované jakostní třídy B je vyňata oproti roku 2009 z třídy A/B a zařazena do samostatné třídy B pod nesprávnou položkou 112. U této B třídy je však uvedena cena 1375 Kč/m 3, což ovšem představuje cenu jakosti C v roce Ve skutečnosti by měla být uváděna cena jakosti A/B ve výši 1745 Kč/m 3, rozdíl činí 370 Kč/m 3. V roce 2010 bylo vyfakturováno 3066 m 3, a to představuje Ztráta zisku v roce 2010 činí ,- Kč

22 ROZPORY VE VÝKAZECH Ze srovnání cen WOOD Paskov a STORA ENSO Ždírec v roce 2009 a 2100 plyne, že tyto velkokapacitní spotřebitelské subjekty navýšily výkupní ceny u sdružené jakosti A/B. U ML Rožnov však došlo k opaku, a to k posunu jakosti B do nižšího cenového pásma. Příloha: (ceníky Ždírec, Paskov na r. 2009, 2010, 2011 ). Shrnutí: Bez znalosti obchodních smluv, dodacích listů a jejich srovnáním s doklady prvotní operativní evidence nelze učinit přesný závěr. Je ale zřejmé, že posun kvalit a cen dřevní hmoty je v přímém rozporu s vývojem na trhu surového dříví. Rozbor prodejny STIHL Zde platí opakované tvrzení, že bez řádných účetních výkazů o hospodaření nelze u prodejny STIHL činit definitivní závěry. Doložená tabulka o nákladech a výnosech prodejny STIHL je neprůkazná. Nejsou tam evidovány cestovní a dopravní náklady, telefon, vodné stočné, pojištění, nájemné a především správní režie. Tím, že není veden příslušný podíl správní režie (komplexní náklady na účetní a jednatele včetně režie ústředí) je výsledek hospodaření zcela nevěrohodný. Jednatel a účetní řídí a obsluhují i prodejnu, proto by měla být zatížena příslušným podílem správní režie. Komplexní náklady na účetní, jednatele a režii ústředí činila v roce 2010 částku 1,2 mil. Kč. Podíl na středisko prodejny STIHL by tedy činil váženým poměrem cca 300 tis. Kč, a to již uvedené středisko posouvá do hluboké ztráty. Tržby za poskytovaný servis obchodním partnerům v objemu 11 tis. Kč za rok (50,- Kč za den!!!) jsou - upřímně řečeno - směšné. Při 200 pracovních dnech pak vychází průměrná denní tržba za prodané zboží cca Kč. Obchodní marže ve výši 1400,- Kč na den kryje pouze osobní náklady prodavače. Přitom podíl osobních nákladů prodavače na rabatu je 92%, při započtení všech nákladů včetně režie ústředí bylo dosaženo výrazné ztráty.

23 ROZPORY VE VÝKAZECH Pronájem bydlení - zastřený stav, krácení daní Společnost ML Rožnov pořídila nákupem nemovitosti dle příloh. Rodinný domek, vedený v majetku společnosti ML Rožnov, byl pronajat synovi jednatele za měsíční nájemné ve výši 1050,-Kč. Dospěl jsem k názoru, že jde o zcela účelový nákup nemovitosti. Pravděpodobně syn jednatele neměl kde bydlet. Výši nájmu písemně obhájil jednatel společnosti tím, že se jedná o formu kompenzace za prováděné práce. Jsou podrobně rozepsány v zaslaném dokumentu, který je obsažen v příloze. Z hlediska zákonnosti se jedná o dokonaný trestný čin krácení daní, cel a jiných poplatků s vysokou trestní sazbou. V Českém právním i účetním řádu platí pravidlo zákazu kompenzace. Přeloženo: nelze si vzájemně neúčtovat za dodané zboží, služby nebo provedené práce. Jedná se o doložené krácení daní z příjmu fyzických osob, poplatků sociálního a zdravotního pojištění atd. Tato dlouhodobě vykonávaná práce na černo, je u subjektu ML Rožnov se 100% vlastnickým podílem Města Rožnova p. R. celo-republikovým unikem.

24 SHRNUTÍ Závěrem si dovoluji konstatovat, že správa lesního majetku Města Rožnova p.r. je po stránce lesnické vedena řádně. Fakt, že kontrolní orgány Města již v dávné minulosti selhaly a rezignovaly na skutečnou kontrolní činnost způsobily, že ve společnosti ML Rožnov došlo k pochopitelnému využití této situace k organizované činnosti směřující k pravděpodobnému vlastnímu obohacování. Tato činnost směřovala, a nadále směřuje k záměrnému zkreslování výnosů a neprůkaznému vedení skutečných příjmů i výdajů. Z uvedené prezentace jednoznačně vyplývá, že stanovená výše nájmu pro společnost ML Rožnov měla být v létech 2008, 2009, 2010 a 2011 minimálně 3,5 až 4 mil.kč. Z výsledku analyzovaného období považuji za prokázané, že je možné stanovit reálnou výši nájmu pro rok 2012 v částce 5 mil.kč. NÁVRH SCÉNÁŘE, JAK ZÍSKAT OBJEKTIVNÍ FINANČNÍ VÝNOS Z LESNÍHO MAJETKU Prodej majetku - pozemky nemovitosti (rychlé peníze) Likvidace s.r.o. Výběrové řízení na lesníky Kontinuální kontrolní audit

25

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. 2014 Metodické vysvětlivky Ceny v lesnictví (surové dříví) vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100 Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Tab. 3 1. 2011 =100

Více

Nabídkové řízení na pronájem obecních lesů dle zákona 128/2000Sb.,o obcích

Nabídkové řízení na pronájem obecních lesů dle zákona 128/2000Sb.,o obcích Obec Stanovice Stanovice 44, 360 01 Karlovy Vary,IČO: 00254975, tel.: 353 972 221, www.obecstanovice.cz, email: starosta@obecstanovice.cz Nabídkové řízení na pronájem obecních lesů dle zákona 128/2000Sb.,o

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů, jejich odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Těžební zbytky u LČR

Těžební zbytky u LČR Těžební zbytky u LČR Základní pojmy Těžební zbytky = dendromasa, zbývající na pracovišti po kácení stromů, odvětvování a po druhování surového dříví, tj. větve, vršky stromů, třísky, manipulační odřezky,

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Sortimentace surového dřeva

Sortimentace surového dřeva 30 Sortimentace surového dřeva Vady dřeva jsou vlastnosti, nemoci, poranění a poškození dřeva, které nepříznivě ovlivňují jeho účelové použití. K znehodnocování dřevní hmoty dochází v době růstu stromu,

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013

Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Městských lesů Česká Lípa spol. s r.o. za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem platnosti Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který byl zpracován pro Lesní hospodářský celek

Více

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 TĚŽBA CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 průměrná hmotnatost v m³ 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 1+ 1. Těžba dříví JMP hmota jehličnatá

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Zasedání EK OLH ČAZV Rožnov pod Radhoštěm 29. 4. 2014 Ing. Josef Lenoch, Ph.D. Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Představení metodiky strana 2 Metodika speciální

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ PROVEDENÝCH PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH PRACÍ PŘI VENKOVNÍCH POCHŮZKÁCH V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ

SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ PROVEDENÝCH PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH PRACÍ PŘI VENKOVNÍCH POCHŮZKÁCH V RÁMCI KONTROLNÍCH DNŮ Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 679 05 Křtiny 175 tel.: 516 428 811, fax: 516 439 339, e-mail: slp@slpkrtiny.cz, www.slpkrtiny.cz SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ PROVEDENÝCH

Více

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015

Plán kalkulace ceny vodného na rok 2015 Plán kalkulace ceny vodného nárůst ceny (V+S) +0,9%, vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%), stočné +0,00 Kč/m3 (0%) nájem celkem (V+S) 72.500 tis. Kč 1. Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97 a - chemikálie

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce.

Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Praktická Lesnická Ekonomika v kostce. Přednáška 25.3.2014. LDF Brno. Ing.Venuše Komárková,Ph.D. PLE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR

Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Hledání vlastnického zadání pro Lesy České republiky, s.p. Hledání vlastnického zadání pro státní podnik Lesy ČR Zadání vlastníka (ČR) pro Lesy ČR od roku 1992 transformace lesního hospodářství. Od roku

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu Detailní část provádění auditu 13) Audit tržby a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou úplné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném ocenění

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2011 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ II. Etát a legislativa 1.Základní pojmy A) Etát = objem dříví, které lze na daném LHC za dané období vytěžit s ohledem na dosažení stavu vyrovnanosti a těžební nepřetržitosti

Více

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Foresta SG, a.s. Vznik v roce 1992 Zaměření zejména na: Organizačně-ekonomické poradenství Analýzy/predikce lesního hospodaření Řízení a

Více

Úvod do účtování nákladů

Úvod do účtování nákladů Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4001-17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4001-17/2015 O ceně lesních pozemků p.č.314/7 o výměře 9836m 2 a p.č.330/4 o výměře 7398m 2, oba v obci a k.ú.prachovice, okres Chrudim Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Po sněhové kalamitě v roce 2010, kdy byla několikanásobně překročena roční výše těžeb, bylo naším cílem na následující dva

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Správa lesů města Tábora. společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2013

Správa lesů města Tábora. společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2013 Správa lesů města Tábora společnost s ručením omezeným VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Správa lesů města Tábora, společnost s ručením omezeným, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským

Více

č í s l o 143-6 / 2007

č í s l o 143-6 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 143-6 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Bělušice, obci Bělušice, okres Kolín, evidovaných na listu vlastnictví č. 8 Posudek vypracoval:

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory. Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta

Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory. Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta Výkonové normy pro malé vyvážecí traktory Jiří Dvořák Antonín Kabeš Tomáš Kuchta Podíl sortimentní těžební metody každoročně stoupá. Statistika MZe udává nárůst harvestorových technologií za období let

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2011 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Vídeňská 89, Brno IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno u MV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2003 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2003 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených; 3. přehled

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Ing. Vlastimil Vala, CSc. Prodej dříví jako významný výnos lesního majetku Konference SVOL 5. února 2015 - Kostelec nad Černými lesy 10. Února 2015 - Křtiny strana 2 Bylo by nošením dříví do lesa zdůrazňovat,

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu rozpočtu

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3116/3/2015 6 Lesní pozemek s lesním porostem Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Tymákov, k.ú. Tymákov, kód k.ú. 772101, LV 977 Ostatní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

OCEŇOVÁNÍ LESA. Tržní oceňování lesa. 4. výukový blok (4/4) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.

OCEŇOVÁNÍ LESA. Tržní oceňování lesa. 4. výukový blok (4/4) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 4. výukový blok (4/4) Tržní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Blovice, obec Blovice, okres Plzeň - jih. Objednatel: Státní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Do~lodn~:~ O 8-07- 2015 obec Kardašova Řečice, Jihočeský Jindřichův Hradec Kardašova Řečice. č.1352 Hájek Václav. Jachková Jana Tovární 330

Do~lodn~:~ O 8-07- 2015 obec Kardašova Řečice, Jihočeský Jindřichův Hradec Kardašova Řečice. č.1352 Hájek Václav. Jachková Jana Tovární 330 Ing. Karel Jiřík, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků a porostů lesních a ostatní zeleně mimo les ZNALECKÝ POSUDEK Č. 10 /384/2015 o ceně lesních pozemků ve vlastnictví paní Hájka Václava,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Znalecký posudek č.399-1/13

Znalecký posudek č.399-1/13 Dr. Ing. Miroslav Kubů, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, ekonomická odvětví různá Znalecký posudek č.399-1/13 o hodnotě mýtní výtěže ze stromů určených k odstranění na vybraných lokalitách

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O.

MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. MĚSTSKÉ LESY LIBEREC, P.O. Rozbor činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p.o. Obsah: 1. Samostatné zhodnocení hlavní a doplňkové činnosti 2. Rozbor

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Znalecký posudek č. 2009/136 Pozemek, parcela č. 1029, v katastrálním území Kyjovice ve Slezsku, obec Kyjovice, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Ocenění nemovitosti za účelem provedení exekuce majetku

Více