MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Studie respektuje aktuální stav k Mgr. Marie Vaštová MBA Kmochova Ústí nad Labem IČO: prosinec 2010

2 OBSAH STRUKTURÁLNÍ FONDY OBECNĚ... 5 SITUACE V ČR... 6 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE V OBDOBÍ CO JE OP VAVPI?... 7 DALŠÍ INFORMACE O OP VAVPI... 7 CÍLE A PRIORITNÍ OSY OP VAVPI... 7 Prioritní osa 1 Evropská centra excelence... 8 Prioritní osa 2 Regionální VaV centra... 9 Prioritní osa 3 Komercializace a popularizace VaV Prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem INFORMACE O UKONČENÍ I AKTUÁLNÍCH VÝZVÁCH V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS Výzva v rámci prioritní osy Výzvy v rámci prioritní osy Výzvy v rámci prioritní osy Výzva v rámci prioritní osy Výzvy v rámci prioritní osy VÝSLEDKY PRIORITNÍ OSY VÝZVA ČÍSLO EVROPSKÁ CENTRA EXCELENCE VÝSLEDKY PRIORITNÍ OSY VÝZVA ČÍSLO REGIONÁLNÍ VAV CENTRA VÝZVA ČÍSLO REGIONÁLNÍ VAV CENTRA VÝSLEDKY PRIORITNÍ OSY VÝZVA ČÍSLO POPULARIZACE, PROPAGACE A MEDIALIZACE VĚDY A TECHNIKY VÝZVA ČÍSLO INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY PRO VAV MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÉ INFRASTRUKTURY V RÁMCI OP VAVPI PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR ZÁVĚR ZDROJE INFORMACÍ PŘÍLOHY VÝZVA ČÍSLO EVROPSKÁ CENTRA EXCELENCE Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 24 Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO), Biologické centrum AV ČR, v.v.i CEITEC středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita Centrum excelence IT4Innovations, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava Centrum excelence Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i Czech Globe Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i ELI: EXTREME LIGHTS INFRASTRUCTURE, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUS-ICRC), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

3 NTIS Nové technologie pro informační společnost, Západočeská univerzita v Plzni VÝZVA ČÍSLO REGIONÁLNÍ VAV CENTRA NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství), Vysoké učení technické v Brně Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně (AdmireVet), Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická Univerzita v Liberci CETOCOEN, Masarykova univerzita Brno Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC), Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG), Univerzita Palackého v Olomouci Aplikační vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Univerzita Palackého v Olomouci Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, Vysoké učení technické v Brně Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, Vysoké učení technické v Brně Inovace pro efektivitu a životní prostředí (INEF), Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava.. 41 Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝZVA ČÍSLO REGIONÁLNÍ VAV CENTRA AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie, Vysoké učení technické v Brně Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova v Praze Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM), Západočeská univerzita v Plzni Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec, VÚTS, a.s. (Výzkumný ústav textilních strojů) Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech), Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX), Vysoké učení technické v Brně Centrum výzkumu neželezných kovů CEVYNEK, VÚK Panenské Břežany a.s Centrum zahradnického výzkumu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Dopravní VaV centrum, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i ENET Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ExAM Experimental Animal Models, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Institut environmentálních technologií, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Membránové inovační centrum, MemBrain s.r.o Národní ústav duševního zdraví České republiky, Psychiatrické centrum Praha Ovocnářský výzkumný institut, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility, České vysoké učení technické v Praze Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav

4 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Univerzita Palackého v Olomouci Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů (TOPTEC), Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. v Turnově Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE), Západočeská univerzita v Plzni Regionální technologický institut RTI, Západočeská univerzita v Plzni Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy, Masarykova univerzita Udržitelná energetika, Centrum výzkumu Řež s.r.o Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE), Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), České vysoké učení technické v Praze Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC), COMTES FHT a.s

5 Strukturální fondy obecně Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti. Od 1. ledna 2007 odstartovalo v Evropské unii další sedmileté programovací období ( ). V oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti došlo v této souvislosti k několika změnám. První změnou je počet strukturálních fondů. V minulém období ( ) do politiky HSS spadaly čtyři strukturální fondy (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu) a Fond soudržnosti. V současném programovacím období ( ) byl snížen počet strukturálních fondů na dva Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond + Fond soudržnosti. Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a současně se staly součástí Společné zemědělské politiky. Druhou změnou je zapojení Fondu soudržnosti do systému programování strukturálních operací. Z fondu tedy nebude poskytována podpora na individuální projekty, ale obdobně jako v případě strukturálních fondů na programové dokumenty vypracované na národní úrovni. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) byl přijat Evropskou komisí dne Rozhodnutím K(2008) 5344 pro pomoc Společenství z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci cíle Konvergence v České republice. 5

6 Situace v ČR Z hlediska tematického zaměření se Česká republika v uplynulých letech rozhodla koncentrovat zdroje na výzkum a vývoj (VaV) na omezený počet oborů. Na základě tohoto rozhodnutí byl v roce 2005 schválen (a v roce 2006 pozměněn) vládou ČR dokument Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV). Tento dokument představuje široký národní odborný a politický konsensus, který byl založen na rozsáhlém hodnocení existujících výzkumných kapacit a výsledků, na porovnání s mezinárodním kontextem, SWOT analýze každého oboru, na vyhodnocení národních rozvojových předpokladů a na očekávání budoucích společenských a ekonomických potřeb. V současnosti představují DZSV jediný určující strategický dokument svého druhu v České republice. Národní prioritní obory definované v DZSV jsou: 1) Udržitelný rozvoj 2) Molekulární biologie 3) Energetické zdroje 4) Materiálový výzkum 5) Konkurenceschopné strojírenství 6) Informační společnost 7) Bezpečnostní výzkum 8) Společenskovědní výzkum. OP VaVpI tento dokument striktně dodržuje, přesto po strategickém uvážení byly intervence v prvních třech prioritních osách omezeny pouze na prvních sedm národních priorit, které reprezentují vědecké a technologické obory, jež jsou ve své většině silně provázané na praktické aplikace a mají průřezový charakter vůči průmyslovým odvětvím. V případě čtvrté prioritní osy, byl osmý prioritní obor (společenskovědní výzkum), v souladu s výsledky analýzy a SWOT analýzy, zachován. Vzhledem k omezení daného souboru dlouhodobých základních směrů výzkumu vylučují intervence z velké části ty výzkumné obory, které nemají výraznou aplikační dimenzi nebo u nich lze očekávat praktické aplikace ve velmi dlouhodobém horizontu (například astrofyzika, archeologie atd.). Kromě toho pro účely OP VaVpI, ve snaze o zúžení často širokých definic některých směrů výzkumu je kladen důraz na příspěvek podpořených projektů k regionální a národní konkurenceschopnosti ve smyslu potenciální produkce výsledku a know-how, jež mohou vytvářet příležitosti pro rozvoj podnikání anebo zvyšovat export zboží a služeb. Toho by mělo být dosaženo na úrovni individuálních projektů, u kterých se očekává, že budou koncipovány se zřetelem na tyto dopady. 6

7 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace v období Co je OP VaVpI? Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je čtvrtým největším operačním programem, které se realizují na území ČR v období Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro tento operační program vyčleněno 2,436 miliardy EUR. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem a vývojem. Cílem OP VaVpI je zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikání. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky. Český operační program Výzkum a vývoj pro inovace lze pokládat za vzor při využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v souladu s Lisabonskou strategií. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. OP VaVpI podporuje jak projekty běžné (celkové náklady nepřesahují částku 50 mil. EUR), tak tzv. projekty velké, které svým finančním objemem překračují částku 50 mil. EUR (v kategorii velkých projektů po fázi negociací, která následuje po kladném hodnocení výběrové komise Řídícího orgánu (MŠMT), jako u ostatních projektů posledního článku hodnocení) ještě následuje zaslání projektových žádostí Evropské komisi. Teprve ta rozhodne, kterému z velkých projektů dotaci přizná. Operační program VaVpI byl dne 1. října 2008 oficiálně podepsán Evropskou komisí. Další informace o OP VaVpI Další informace o strukturálních fondech a všech operačních programech v České republice lze nalézt na webových stránkách Informace o Evropské unii na stránkách nebo na portálu Evropské unie, Cíle a prioritní osy OP VaVpI Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který přispěje k růstu, konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. 7

8 Globální cíl OP VaVpI Specifický cíl 1 Vytvoření omezeného počtu špičkových center s vysoce kvalitní VaV infrastrukturou schopných zapojit se do mezinárodní spolupráce v rámci ERA a ESFRI, a vytvářet poznatky využitelné v aplikační sféře Specifický cíl 2 Zajištění regionálních VaV kapacit určených pro tvorbu a přenos poznatků a posílení spolupráce VaV institucí s aplikační sférou Specifický cíl 3 Zajištění podmínek pro transfer technologií, ochranu, šíření a uplatnění výsledků, popularizaci VaV, dostupnost vědeckých informací a zefektivnění VaV politiky Specifický cíl 4 Podpora infrastruktury pro výuku na vysokých školách, spojenou s výzkumem s přímým dopadem na nárůst a zvýšení kvality lidských zdrojů pro VaV aktivity a lepší připravenost absolventů pro praxi Prioritní osa 1 EVROPSKÁ CENTRA EXCELENCE Prioritní osa 2 REGIONÁLNÍ VaV CENTRA Prioritní osa 3 KOMERCIALIZACE A POPULARIZACE VaV Prioritní osa 4 INFRASTRUKTURA PRO VÝUKU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH SPOJENOU S VÝZKUMEM Prioritní osa 5 Schéma: Cíle a prioritní osy OP VAVpI TECHNICKÁ POMOC (pro všechny specifické cíle) Prioritní osa 1 Evropská centra excelence Očekává se, že navržená prioritní osa 1 přispěje k transferu technologií a konkurenceschopnosti především produkcí nových myšlenek a know-how, zvýšenou produkcí vysoce kvalitních lidských zdrojů, stejně jako vysoce specializovaného zaškolování spojeného s vývojem, instalací a využíváním vysoce náročných sofistikovaných zařízení, která vytvoří absorpční kapacitu pro technologické inovace v české ekonomice. V neposlední řadě lze také očekávat, že v rámci první prioritní osy vzniknou partnerství s aplikačním sektorem založené na kolaborativním řešení problému. Prioritně je počítáno s podporou a rozvojem relativně omezeného počtu interdisciplinárně zaměřených výzkumných center špičkové kvality (budoucí Centra excelence) vybavených moderní, potenciálně unikátní výzkumnou infrastrukturou a vytvářením výzkumných center 8

9 nové kvality, která v České republice zatím neexistují. Centra budou využívat a posilovat potenciál existujících vysoce kvalitních výzkumných týmů tak, aby se stala mezinárodně viditelnými výzkumnými partnery. Očekává se, že centra excelence zásadním způsobem přispějí k vytváření nových znalostí, k rozvoji lidských zdrojů a k dalšímu vývoji průlomových technologií v relevantních oborech (pomocí designu a využití nového unikátního zařízení). V neposlední řadě, že centra excelence budou přitahovat silný zájem ze strany aplikační sféry, budou vytvářet sítě spolupráce a zapojovat se do společných projektů s partnery z aplikačního sektoru. Tyto aktivity budou představovat významnou část jejich budoucích aktivit. Tato centra by měla produkovat vysoce kvalitní výzkumné výsledky, které budou mít potenciál vytvářet radikální inovace, přitahovat zájem aplikačního sektoru, a tím přinášet zásadní ekonomické přínosy regionální a národní ekonomice. Podpora sestává jak z podpory investic/infrastruktury, tak podpory vysoce kvalitní VaV činnosti. VaV činnost (v podobě start-up grantů) je zaměřena na zvyšování mezinárodní spolupráce s vedoucími partnery v daném oboru, stejně jako spolupráce s vedoucími výzkumnými institucemi v ČR. Lze očekávat, že podpora VaV činnosti vytvoří podmínky pro budoucí zapojení do mezinárodních výzkumných sítí, spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými infrastrukturami a pro využívání mezinárodních zdrojů pro VaV. Dalším cílem podpory, vedle mezinárodní excelence, je vytvořit dlouhodobá špičková partnerství s aplikační sférou. K podnícení a posilování této interakce je část zdrojů určena na podporu spolupráce a networkingu s aplikačním sektorem a veřejným sektorem (princip triple-helix), jako například společné platformy, workshopy nebo konference. Lze očekávat, že kvalita výzkumu bude přitahovat zájem průmyslu jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Tímto způsobem se budou vytvářet mosty nejen mezi různými institucemi a sférami v České republice, ale také mezi regiony v cíli Konvergence a předními partnery ve vyspělejších regionech v zahraničí. Lze očekávat, že současné využití mezinárodních zdrojů pro VaV a vazby spolupráce s partnery z aplikačního sektoru zaručí, že v budoucnosti nebudou tato centra plně závislá na národním veřejném financování VaV. Prioritní osa 2 Regionální VaV centra V případě prioritní osy 2 je očekáván přínos k produkci nového know-how a zaměření především na přizpůsobení know-how a jeho osvojování ze strany partnerů z aplikační sféry. Kolaborativní sítě s aplikačním sektorem by měly hrát zásadní roli v podněcování transferu technologií. Rozvoj vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů představuje další významný pozitivní přínos intervencí v této prioritní ose. Podpora směřuje do více aplikačně orientovaných, často více sektorově zaměřených výzkumných institucí, které již disponují potenciálem, nebo mají potenciál rozvíjet silná partnerství s aplikačním sektorem (budoucí Regionální VaV centra). Také zde bude vytvořena nová kvalita, dosud v České republice neexistující, center zaměřených na poptávku z aplikační sféry. Jejich přínos lze očekávat především ve vytváření sítí a intenzivní spolupráci s aplikačním sektorem díky smluvnímu výzkumu a poskytování služeb vycházejících z požadavku aplikačního sektoru a v rozvoji lidských zdrojů pro vysoce kvalifikované pozice ve VaV. Přitom lze očekávat také přínos k vytváření nových znalostí, především díky postupnému zdokonalování a osvojování již existujících znalostí. 9

10 Nově vytvářená regionální VaV centra budou klást důraz na bezprostřednější praktickou relevanci VaV, na zkvalitnění výzkumných institucí vytvářejících výsledky relevantní pro uživatele a na těsnou spolupráci s nimi (konkrétní průmysloví partneři a další partneři z aplikační sféry). Podpora sestává jak z podpory investic infrastruktury, tak podpory VaV činnosti. Cílem je posílit vazby na aplikační sektor (kolaborativní výzkum) tak, aby byla ve střednědobém výhledu zvýšena kapacita pro smluvní výzkum. Očekává se, že podporované VaV aktivity budou hrát klíčovou roli v usnadnění transferu technologií, čímž zvýší konkurenceschopnost regionální ekonomiky a vytvoří také podmínky pro posílení smluvního výzkumu, aby mohl hrát zásadní roli v budoucím financování center. Z tohoto důvodu je část zdrojů zaměřena na podporu spolupráce a networkingu s aplikačním sektorem a veřejným sektorem (princip triple-helix), jako například společné platformy, workshopy a konference, podobně jako u center excelence. Regionální VaV centra tak prohloubí technologickou specializaci regionu v dané ekonomické oblasti a díky spolupráci s ostatními centry a průmyslovými partnery vytvoří mosty mezi ekonomickou specializací a technologickým rozvojem státu. V některých odůvodněných případech mohou mít centra excelence a regionální VaV centra podobu tzv. velkých projektů (nad 50 mil. euro). Zvláště v těchto případech se očekává, že díky networkingu a spolupráci s partnery ze soukromého a veřejného sektoru na principu triple-helix se podpořené projekty stanou významnými aktéry v regionálních strategiích svých regionů zaměřených na výzkum a inovace, a pomohou stimulovat rozvoj ekonomiky založené na znalostech. Klíčovým znakem jak center excelence, tak regionálních VaV center je důraz na jejich výkonnostní orientaci. Podmínky realizace projektu obsahují závazné parametry, které bude nutné naplňovat definován je minimální počet výsledku VaV činností, jako například: počet publikací, patentů, spin-off, podíl příjmu ze smluvních VaV aktivit (který představuje nejčistší a nejvýznamnější formu spolupráce VaV a aplikační sféry) a další. Podmínky realizace projektu jsou nastavovány individuálně, v závislosti na vědeckém oboru a specifické náplni projektu a na mezinárodním srovnání. Dalším očekávaným mechanismem pro dosažení orientace na aplikovatelnost výzkumných programů implementovaných jednotlivými centry jsou tzv. poradní orgány (nebo případně již existující dozorčí orgány výzkumného centra), jejichž členové budou zástupci aplikační sféry. Lze očekávat, že se budou aktivně účastnit na strategické orientaci VaV center a budou poskytovat zpětnou vazbu a doporučeni pro budoucí aktivity center. Prioritní osa 3 Komercializace a popularizace VaV V prioritní ose 3 lze očekávat přínos ke konkurenceschopnosti v podobě posílení sítí s aplikačním sektorem (pomocí podpory center pro transfer technologií) a ve formě podpory projektů, které mají potenciál stát se technologickými start-up společnostmi. Intervence zaměřené na popularizaci a propagaci VaV by měly dále přispět ke společenské akceptaci inovací a k jejich šíření v ekonomice a společnosti. 10

11 Prioritní osa 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem V případě prioritní osy 4 lze očekávat přínos ke zvýšení kapacity pro produkci většího množství kvalifikovaných lidských zdrojů ve větší kvalitě, což je klíčové pro schopnost ekonomiky uspět v mezinárodní soutěži globalizující se ekonomiky založené na znalostech. Záměrem této prioritní osy je také fungovat jako pobídkový mechanismus pro motivaci vysokých škol k posilování jejich třetí role. Informace o ukončení i aktuálních výzvách v rámci jednotlivých prioritních os Aktuálními výzvami v tuto chvíli (k ) jsou výzvy pro prioritní osu 3 a 4. Výzvy pro prioritní osy 1 a 2 již byly ukončeny. Výzva v rámci prioritní osy 1 Výzva číslo Evropská centra excelence - příjem žádostí ukončen k Výzvy v rámci prioritní osy 2 Výzva číslo Regionální VaV centra - příjem žádostí ukončen k Výzva číslo Regionální VaV centra - příjem žádostí ukončen k Výzvy v rámci prioritní osy 3 Výzva číslo Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky příjem žádostí ukončen k Výzva číslo Informační infrastruktury pro VaV příjem žádostí ukončen Výzva číslo Centra transferu technologií výzva bude ukončena k Výzva v rámci prioritní osy 4 Výzva číslo Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem - výzva bude ukončena k Výzvy v rámci prioritní osy 5 Výzva číslo Administrace OP VaVpI Výzva číslo Informovanost a publicita programu 11

12 Výzva číslo Absorpční kapacita OP VaVpI Z hlediska možnosti využití nově budovaných infrastruktur pro rozvoj chemického průmyslu v České republice jsou relevantní především prioritní osy 1 a 2. Proto bude v následujícím textu pozornost věnována právě těmto prioritní osám. Prioritní osa 3 bude zmíněna jen okrajově (dvě výzvy této osy skončily v letošním roce a ještě nejsou k dispozici všechny výsledky hodnocení), třetí výzva bude ukončena teprve v lednu Prioritní osa 4 bude ukončena k

13 Výsledky prioritní osy 1 Výzva číslo Evropská centra excelence Na podporu evropských center excelence bylo přihlášeno celkem 15 projektů za více jak 28 miliard korun. Alokace na tuto výzvu činí 17 miliard korun. Do negociační fáze, na jejímž konci je samotné přiznání dotace, postoupilo celkem 9 projektů. Z nich je 5 projektů velkých, tj. s celkovými náklady převyšujícími částku 50 mil. eur. K byly vydány 3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (označeny zeleně). NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL 1 Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 2 Biotechnologický institut aplikované ekologie Biologické centrum AV ČR, (BIOEKO) v.v.i. 3 CEITEC středoevropský technologický institut Masarykova univerzita 4 Centrum excelence IT4Innovations VŠB - Technická Univerzita Ostrava 5 Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. 6 Czech Globe Centrum pro studium dopadů globální Ústav systémové biologie a změny klimatu ekologie AV ČR, v.v.i. 7 ELI: EXTREME LIGHTS INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 8 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Mezinárodní Fakultní nemocnice u sv. Anny centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) v Brně 9 NTIS Nové technologie pro informační společnost Západočeská univerzita v Plzni Pozn. - modře označená centra označují velké projekty (nad 50 mil. Euro) - projekty označené zeleně již podepsaly Rozhodnutí o poskytnutí dotace Informace k jednotlivým centrům - viz přílohy. 13

14 Výsledky prioritní osy 2 Výzva číslo Regionální VaV centra Přijatých projektových žádostí bylo celkem 44, s finanční náročností více až 23 miliard korun. Celkem bude mezi úspěšné projekty rozděleno 6 miliard korun. Dle informací MŠMT ze de byla podpořena níže uvedená regionální VaV centra (podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace). NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL 1 NETME Centre (Nové technologie pro Vysoké učení technické v Brně strojírenství) 2 Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. 3 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická Univerzita v Liberci 4 CETOCOEN Masarykova univerzita, Brno 5 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava 6 Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) Univerzita Palackého v Olomouci 7 Aplikační vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i. 8 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzita Palackého v Olomouci 9 Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně 10 Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie Vysoké učení technické v Brně 11 Vysoká škola báňská Technická Inovace pro efektivitu a životní prostředí univerzita Ostrava 12 Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pozn. - všechny výše uvedené projekty již podepsaly Rozhodnutí o poskytnutí dotace Informace k jednotlivým centrům - viz přílohy. Výzva číslo Regionální VaV centra Ministerstvo (MŠMT) obdrželo celkem 59 projektů požadujících téměř 30 miliard korun, což značně převyšuje rozpočet výzvy (11 miliard). Dle informací MŠMT byla podpořena (již bylo (10) nebo v nejbližší době bude podepsáno Rozhodnutí) níže uvedená regionální VaV centra: 14

15 1 AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Vysoké učení technické v Brně 2 Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze 3 Centrum bezpečnostních, informačních a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pokročilých technologií 4 Centrum nových technologií a materiálů Západočeská univerzita v Plzni 5 Centrum polymerních systémů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 6 Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec Výzkumný ústav textilních strojů, a.s. 7 Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 8 Centrum senzorických, informačních a Vysoké učení technické v Brně komunikačních systémů (SIX) 9 Centrum výzkumu neželezných kovů VÚK Panenské Břežany a.s. CEVYNEK 10 Centrum zahradnického výzkumu Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 11 Dopravní VaV centrum Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 12 ENET Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava 13 ExAM Experimental Animal Models Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR, v.v.i. 14 Institut čistých technologií těžby a užití Vysoká škola báňská Technická energetických surovin Univerzita Ostrava 15 Institut environmentálních technologií Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava 16 Membránové inovační centrum MemBrain s.r.o. 17 Národní ústav duševního zdraví České republiky PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA 18 Ovocnářský výzkumný institut Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. 19 Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility 20 Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) České vysoké učení technické v Praze MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 21 Regionální centrum pokročilých technologií a Univerzita Palackého v Olomouci 15

16 materiálů (RCPTM) 22 Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů (TOPTEC) Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 23 Regionální inovační centrum elektrotechniky Západočeská univerzita v Plzni (RICE) 24 Regionální technologický institut RTI Západočeská univerzita v Plzni 25 Regionální VaV centrum pro nízkonákladové Masarykova univerzita plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy 26 Udržitelná energetika Centrum výzkumu Řež s.r.o. 27 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE) 28 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. České vysoké učení technické v Praze 29 Západočeské materiálově metalurgické centrum COMTES FHT a.s. (ZMMC) Pozn.: - modře označená centra označují velké projekty (nad 50 mil. Euro) - projekty označené zeleně již podepsaly Rozhodnutí o poskytnutí dotace Informace k jednotlivým centrům - viz přílohy. 16

17 Výsledky prioritní osy 3 Výzva číslo Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky MŠMT obdrželo celkem 32 projektů požadujících přes 5,5 miliardy korun. Úspěšné projekty si mezi sebe rozdělí 2,2 miliardy korun. Výzva číslo Informační infrastruktury pro VaV Bylo podáno celkem pět žádostí o podporu za více než miliardu korun. Rozpočet výzvy je 800 milionů korun. 17

18 Možnosti využití nově budované infrastruktury v rámci OP VaVpI pro rozvoj chemického průmyslu v ČR Ve studii je hodnoceno celkem 50 nově vznikajících center, kladně hodnocených projektů z prioritních os 1 a 2. Níže uvedená tabulka ukazuje jejich oborovou příslušnost. Počet center v uvedených oborech přesahuje počet center hodnocených. Některá centra se plánují profilovat v několika oborech současně. Obor působnosti centra Počet center s daným zaměřením BIOLOGIE 4 MEDICÍNA 8 EKOLOGIE A ŽP 9 OBNOVITELNÉ ZDROJE MATERIÁLŮ A ENERGIÍ 5 NANOTECHNOLOGIE 3 INFORMATIKA A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 6 NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 12 FYZIKA 2 STROJÍRENSTVÍ 4 CHEMIE 5 ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ 3 DOPRAVA 3 ENERGETIKA A TĚŽBA SUROVIN 4 Oblasti chemie se plánuje věnovat ať už prioritně nebo okrajově 5 center. Jedná se o: 1) Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (RMTVC), Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (viz str. 34) Chemie zde není hlavním oborem, je spíše jen zmíněnou podporou (v některých jiných centrech budou jistě chemické laboratoře také, ale nejsou ani zmíněny) pro dosažení kvalitních výsledků a jejich ověření. Součástí centra bude laboratoř chemických analýz pro hodnocení vlastností materiálů. Cílem projektu je vybudovat laboratoře a týmy, které budou vyvíjet, připravovat, zkoumat a optimalizovat pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru. Činnost RMTVC bude zaměřena na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku, přípravu materiálů progresivními technologiemi práškové metalurgie (magnetické materiály, frikční materiály, kompozitní materiály apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů, jejich slitin a ocelí připravených extrémní plastickou deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi probíhajících v reaktorech majících vliv na užitné vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické modelování procesů tváření materiálů včetně kování a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj technologie tváření komponent pro zařízení jaderné 18

19 energetiky. Komplexnost řešení materiálově technologické problematiky bude dále prohloubena studiem degradačních procesů sledovaných materiálů působením koroze, vysokých teplot, napěťových stavů a zkřehnutí vlivem působení vodíku a jejich vlivu na mechanismus degradace a bezpečnost při provozním nasazení. Z materiálového hlediska se jedná o nové progresivní materiály, ale i o tradiční konstrukční materiál jako je ocel. 2) Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, Vysoké učení technické v Brně (viz str. 38) Jedním ze dvou výzkumných programů centra jsou Anorganické materiály. Centrálním cílem výzkumného programu Anorganické materiály je vytvoření výzkumného centra v potřebném rozsahu a kvalitě pro poskytnutí instrumentální a vědomostní základny silikátovému průmyslu nezbytné pro rozvoj jeho inovačního potenciálu. Specifické cíle výzkumného programu: Objasnit změny struktury ve vztahu k vlastnostem v průběhu procesu přípravy anorganických pojiv (cementů, vysokohodnotných betonů, super-plastifikátory, sádrových a vápenných pojiv ). Specifikovat roli transportních vlastností v kinetice procesů vzniku materiálů a jejich ovlivňování (složením pevné fáze, teplotou, tlakem, přítomností látek na bázi plastifikátorů). Stanovit úlohu parametrů v přípravě geopolymerů a jiných alkalicky aktivovaných hlinito-křemičitanů. Využít přírodních silikátových surovin pro přípravu pokrokových materiálů (inženýrská a žáruvzdorná keramika, sklokeramika). Rozvinout technologii přípravy anorganických a polymer-cementových kompozitů. Využít sekundární produktů z chemických, metalurgických výrob a energetiky v přípravě anorganických materiálů. Skupiny uživatelů: výrobci a zpracovatelé anorganických pojiv, výrobci stavebních materiálů, výrobci technické a inženýrské keramiky, výrobci a uživatelé žáruvzdorných materiálů, uživatelé anorganických technologií, univerzity a VaV organizace. 3) Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (viz str. 44) Vědecká část je koncipována do tří vzájemně propojených výzkumných programů ve vazbě na: polymerní procesy, polymerní kompozity, bioaktivní polymery. Bohužel další informace zatím nejsou k dispozici. 19

20 4) Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Univerzita Palackého v Olomouci (viz str. 54) Primárním cílem projektu je intenzivní uplatnění výsledků výzkumu v průmyslové a podnikatelské praxi a zvýšení konkurenceschopnosti regionu i celé České republiky. Odborné zaměření RCPTM směřuje především k transferu technologií v oblasti nanomateriálového, chemického a optického výzkumu s očekávaným výstupem také v medicínských a environmentálních aplikacích. Z nejvýznamnějších vědecko-výzkumných aktivit lze vyzdvihnout zavedení velkokapacitní technologie výroby nanočástic elementárního železa. Pracovníci Centra dále patentovali technologii přípravy komplexních sloučenin přechodných kovů vykazujících in vitro protinádorovou aktivitu vysoce převyšující komerční kancerostatika. Úspěšně byla také ukončena etapa klinického testování nové perorální kontrastní látky na bázi magnetických nanočástic oxidu železitého pro MRI diagnostiku dutiny břišní s očekávaným uplatněním na trhu již v příštím roce. Výzkumná skupina nanočástic kovů vypracovala a patentovala univerzální metodu modifikace pevných materiálů nanočásticemi stříbra s vysokou antibakteriální aktivitou, která by měla nalézt uplatnění v celé řadě desinfekčních postupů a při povrchové úpravě lékařských nástrojů. 5) Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE), Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (viz str. 58) UniCRE je jediným centrem zaměřeným výhradně na chemii, samozřejmě s propojením na související ekologické případně energetické aspekty řešených problematik. Cílem je vybudovat v areálu Chempark Záluží moderní výzkumné a vzdělávací centrum pro oblast průmyslové chemie. Centrum se bude zaměřovat na výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání v oblasti rafinérských a petrochemických technologií, environmentálních technologií a procesů pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie. Mezi nejdůležitější plánované výstupy centra výstupy patří: inovovaná zařízení zejména v oblasti zpracování energetických surovin ustavení informační platformy pro výše uvedenou cílovou skupinu uživatelů výsledků zpracované doktorské a diplomové práce v oblasti chemické technologie a zpracování energetických surovin vývoj a zdokonalení analytických metod rafinérských a petrochemických produktů inovace technologických postupů výroby paliv a petrochemických produktů nové způsoby a technologie výroby kapalných paliv II. generace 20

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU. Martin Duda. 9. prosince 2010, Ostrava

ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU. Martin Duda. 9. prosince 2010, Ostrava 1 ROZSÁHLÉ INVESTICE DO VaV JAKO PŘÍLEŢITOST ROZVOJE REGIONU Martin Duda 9. prosince 2010, Ostrava 2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 - OP VaVpI Cílem OP VaVpI je posilování výzkumného,

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Superpočítač včera, dnes a zítra; v Ostravě a mimo ni

Superpočítač včera, dnes a zítra; v Ostravě a mimo ni Superpočítač včera, dnes a zítra; v Ostravě a mimo ni Co je superpočítač? Velmi výkonný počítač, který má řádově vyšší výpočetní výkon než běžný počítač. Umožňuje výpočty, které by klasickému počítači

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přehled ERDF indikátorů OP VVV

Přehled ERDF indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled ERDF indikátorů OP VVV 20215 20210 20110 22010 54510 Odborné (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné (vybrané typy dokumentů) Míra úspěšnosti

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více