V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 239 březen 2010 V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let Děti ze zámku tak se říká na Sedlecko-Prčicku malým i trochu větším obyvatelům Dětského domova v Přestavlkách. Jsou tu s námi několik desetiletí. Barokní stavba a její park dětem poskytuje útočiště prakticky od poloviny minulého století. V tomto školním roce zdejší internátní škola slaví 50. výročí svého založení. Od konce druhé světové války, kdy zámek přešel do státní správy, fungují jeho zdi jako náhradní domov. Nejprve jako domov důchodců, děti se zde poprvé objevily v roce Tehdy zámek začal sloužit jako dětský domov určený dětem zaměstnanců ministerstva zahraničního obchodu. O tři roky později, v roce 1959, tu už byla zřízena zvláštní internátní škola. V zámeckém parku, který se rozkládá na ploše téměř tří hektarů, si tedy hrál už úctyhodný počet dětí. Mohly zde obdivovat mimo jiné i vzácný sekvojovec obrovský, stoletý strom. Zámek pojme 72 dětí ve věku od tří až do osmnácti let, kterým byla soudem nařízena ústavní výchova nebo vydáno předběžné opatření. Mnohdy přicházejí zanedbané, psychicky frustrované, někdy i týrané děti. Není výjimkou, že na prázdniny nebo na Vánoce nemají kam jet nemají žádné jiné doma. Na jednu stranu jde o děti nesoustředěné, hyperaktivní, s poruchami učení i chování, na druhou stranu bývají velmi nadané například hudebně či pohybově, říká ředitelka domova Mgr. Hana Fárová. pokračování na str. 5 Hromadná fotografie obyvatelů dětského domova v 70. letech minulého století. Dočkáme se dálnice D3? O kapacitně dostatečné komunikaci, která by měla spojit Prahu s jihem Čech, se hovoří již několik desítek let. Po rozhodnutí vlády ČR z prosince 2005 se zdálo, že v případě zapracování koridoru dálnice D3 ve variantě Stabilizované (dnes Západní) do územních plánů Pražského regionu a VÚC Benešovsko bude umístění dálnice definitivní a jejímu dalšímu projednávání a výstavbě nebude stát už nic v cestě. Vláda ČR rozhodla o vytvoření Bohužel situace se změnila. Mimo tzv. Stabilizovanou variantu začaly být zvažovány další nisterstva dopravy a pět odborníků z ministerstva skupiny odborníků, kde bylo pět zástupců z mi- alternativy, a to varianta Východní, dříve známá pod životního prostředí, kteří se zabývali hodnocením názvem Promika a varianta Nulová tedy nerealizování žádné nové komunikace dálničního typu, Středočeském kraji. Protože varianta Promika a její jednotlivých variant řešení výstavby dálnice D3 ve nýbrž rozšíření stávajících I/3. Varianta Promika modifikace nebyly zpracovány ve stejném stupni v průběhu několika let doznala ještě dalších úprav jako varianta Stabilizovaná Západní, byla investorem a tím vznikly modifikované subvarianty. pokračování na str. 3 Výstavba dálnice D3 na úseku Miličín. Koleda, koleda, pomlázka Velikonoce svátky jara, zrození..., patří k nejstarší duchovní a kulturní tradici lidstva. Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50). Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory z 2. století o datum slavení Velikonoc a stejně staré Velikonoční homilii (kázání) Melitona ze Sard. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu - Svátek nekvašených chlebů, jímž si izraelský národ připomíná, že ho Bůh vysvobodil z egyptského otroctví a jehož prvky dodnes v sobě nese. Podobně jako Vánoce také oslavy Velikonoc se přenesly i mimo oblast církve. Pro nenábožensky smýšlející jsou Velikonoce především oslavou jara, probuzení přírody, nástupu teplejších a na sluneční svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těšíme. Jsou na začátku nového cyklu. Základem křesťanských Velikonoc je biblická zvěst o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Odtud pramení i samotný název Velikonoc odvozený od Veliké noci noci, při které vstal Ježíš z mrtvých, noci největšího tajemství v duchovních dějinách. Věřící pokračování na str. 8 Vybíráme z obsahu: Zloděj na našich hřbitovech... 4 Projekt rekonstrukce náměstí v Prčici bude podpořen... 4 V březnu přejdeme na letní čas... 6 Sportovci zhodnotili uplynulý rok... 6 Jak statek na buben přišel... 7 Fotbalista roku 2010 byl vyhlášen Zveme vás na fotbal... 12

2 2 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 ZPRÁVY Z RADNICE Z jednání rady města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve vedení kanalizační přípojky na pozemku pč. 78/1 v k.ú. Sedlec u Votic za jednorázový poplatek 1 000,-Kč + DPH smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku el. energie pro vodní zdroj na pozemcích pč. 597/2 a pč. 597/3 v k.ú. Vrchotice podání žádosti o dotace na opravu drobných sakrálních objektů z dotačního titulu MMR ČR a současně schválila úhradu spoluúčasti města ve výši 30 % z celkových nákladů projektu z kapitoly spoluúčast k dotacím smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení VB vedení vodovodu, jeho oprav a údržby včetně přístupu k vodnímu zdroji přes pozemek pč. 554 v k. ú. Kvasejovice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB pro vedení zasněžovacího systému a přívodu pitné vody dle PD uzavřenou za jednorázovou úhradu 500,-Kč + DPH s podmínkou, že po zrealizování stavby dojde nejpozději do tří měsíců k zaměření stavby uzavřít pracovní poměr na dobu určitou k posílení výkonu státní správy a zajištění všech povinností SÚ v souvislosti s nárůstem podání v oblasti územního plánování a stavebního řádu Doporučila: zastupitelům schválit odkoupení části pozemku za účelem zřízení ochranného pásma 10 x10 m u vodního zdroje na pozemku pč. 554 v k. ú. Kvasejovice Požádala: o předložení další nabídky na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů v čp. 325 v Sedlci Vzala na vědomí: finanční zprávu o hospodaření okrsku hasičů za rok 2009 Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově čp. 69 v Prčici - rozšíření plochy o jednu místnost za cenu 200 Kč/m 2 za podmínky předchozí konzultace se stavebním úřadem a případné rekolaudace Pověřila: MěÚ řádným zveřejněním záměru prodeje nepotřebného majetku na základě provedené inventarizace MěÚ zajištěním tří nabídek na rekonstrukci rozvodů vody, odpadů a nových rozvodů plynu v prvním patře budovy čp. 69 v Prčici bývalé radnice Navrhla: zastupitelům schválit trvalý odpis pohledávky z roku 1996 Vzala na vědomí: zprávu o činnosti lesního hospodáře o hospodaření v městských lesích za rok 2009 informace k převodu pohledávek evidovaných na účtu 315 do evidence na podrozvahovém účtu Vydala: prohlášení o souladu předložených podkladů k výstavbě dálnice D3 na správním území města s platnou územně plánovací dokumentací města pro záměry prověření variantního koridoru dálnice D3 s požadavkem na řešení dálničního přivaděče a obchvatu města Sedlec-Prčice souhlasné stanovisko ke zhotovení přípojek inženýrských sítí k rodinnému domu na pozemku pč. 988/9 v k.ú. Prčice za splnění zákonných podmínek a následného zřízení úplatného VB souhlas se stavbou přístřešku na pozemku pč. 68/14 v k.ú. Přestavky u Sedlce při splnění všech podmínek stavebního úřadu Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: uzavření dohody o ukončení nájmu bytu k a jeho vyklizení Jmenovala: členy výběrové komise a jejich náhradníky pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky: Modernizace divadelního sálu Sedlec-Prčice Vydala: kladné stanovisko ke stavebním úpravám a ke změně užívání stavby v přízemí čp. 61 v Sedlci včetně podmínky zajištění nakládání s odpadem z provozoven v souladu se zákonem o odpadech stanovisko bez námitek a návrhů k doplnění havarijního plánu v rámci zahájeného správního řízení MěÚ Sedlčany pro dvě hospodářství v k.ú. Divišovice s upozorněním na dodržování čistoty přilehlých veřejných komunikací při užívání dočasných úložišť (hnojišť) chlévské mrvy kladné stanovisko k územnímu řízení pro umístění stavby Lesního rybníka a vedení zasněžovacího systému a přípojky pitné vody SKI Kvasejovice s upozorněním na křížení tras s místním vodovodem pro veřejnou potřebu a s podmínkou dodržení všech předpisů včetně náhrady případné škody při poškození obecního vodovodu Odložila: rozhodnutí ve věci vyhlášení památných stromů na správním území města s požadavkem na zjištění případných povinností pro obec vyplývajících ze zákonných norem Vzala na vědomí: oznámení ředitele ZŠ a MŠ o přijímání žádostí na umístění dětí do MŠ v 16,00 hod v MŠ informace starostky k nákladům na zimní údržbu obecních komunikací a chodníků zprávu o celkovém stavu pohledávek k informace starostky o zajištění rekonstrukce rozvodů vody, odpadů a nových rozvodů plynu v čp. 69 v Prčici. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Rozhodla: o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení na akci Modernizace divadelního sálu Sedlec-Prčice na základě oznámení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek ze strany těchto uchazečů Vydala: stanovisko k žádosti o vyhlášení památných stromů v k. ú. Přestavlky u Sedlce a Dvorce u Sedlce stanovisko k žádosti o vypořádání pozemku pč. 221/6 v k.ú. Šanovice kladné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení stavba sklepa a pergoly na pč. 315/4 v k. ú. Přestavlky u Sedlce s podmínkou zachování linie s již realizovanou stavbou kladné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu haly na uskladnění sena a slámy na pozemku pč. 717/5 v k. ú. Divišovice při splnění všech podmínek stavebního zákona doporučení správci daní a poplatků MěÚ Sedlec-Prčice k žádosti o prominutí poplatku a pokuty stanovisko k oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby a dodatečnému povolení stavby na pozemku pč. 354/2 v k.ú. Sedlec u Votic za splnění všech podmínek daných zákonem č. 137/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu povolení stavby na dobu určitou 10 let s přihlédnutím k jejímu charakteru, umístění, provedení a platnému ÚP stanovisko k žádosti o územní a stavební řízení rybník Kvasejovice s požadavkem doložení vyjádření odboru ŽP MěÚ Sedlčany k zásahu stavby do ochranného pásma ČOV dle platného ÚP Vzala na vědomí: informace starostky k úpravě rozpočtu projektu Revitalizace Vítkova nám. Prčice I. etapa z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy informace starostky z kontroly provedené pracovnicí SFŽP na akci Obecní kompostárna Sedlec-Prčice. JT Finanční úřad Sedlčany informuje, že ve dnech: až a až bude pro výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 podatelna úřadu otevřena: hod. a daňová pokladna otevřena: hod. a hod. Daňové povinnosti lze rovněž uhradit na každé poště daňovými složenkami bez poplatku.

3 číslo 239, březen 2010 Náš domov strana 3 Dočkáme se dálnice D3? dokončení ze str. 1 zadána ke zpracování Technická ověřovací studie alternativní trasy D3 v úseku Praha Mezno (tzv. Promika 2008 zpracovatel PUDIS, a.s.), jejímž cílem byla přesná interpretace závěrů zjišťovacího řízení. Ke studii vzneslo MŽP ČR řadu připomínek, které byly do dokumentace postupně zapracovávány. Dalším krokem, který doporučila odborná komise ve spolupráci s vládou ČR, bylo zpracování Komparativních studií, které u obou variant Západní (Stabilizované) a Východní (Promika) komplexně hodnotí rizika dopravní, environmentální, celospolečenská a ekonomická. Byly zároveň hodnoceny přínosy a zápory na území, kterými dálnice prochází. Studie byly zpracovány od března do května V současné době je rozhodující fází přípravy zpracování dokumentace EIA vyhodnocení dopadů na životní prostředí, a to jak v průběhu výstavby, tak po zprovoznění. Výběr zpracovatelských firem byl dokončen , kdy byla podepsána smlouva mezi investorem (ŘSD ČR) a sdružením Pragoprojekt, a.s. /SUDOP Praha, a.s. Lhůta pro odevzdání dokumentace je 18 měsíců od podpisu smlouvy s tím, že do konce roku 2009 byla zpracována první část dokumentace technická studie. Konečný termín pro projednání EIA je únor V průběhu výše uvedených příprav pro zpracování EIA jednala jmenovaná komise odborníků, jejímž cílem bylo vydání souhrnného doporučení s vyhodnocením pozitivních i negativních dopadů všech uvažovaných variant D3. Závěr komise byl přijat v Závěrečné zprávě ze dne , kde je uvedeno, že: Západní variantu vedení dálnice D3 ve Středočeském kraji preferuje pět členů skupiny odborníků ; Východní variantu vedení dálnice D3 ve Středočeském kraji preferují čtyři členové skupiny odborníků Každá z části odborníků zároveň schválila svůj dokument, kde jsou vyjádřena jejich stanoviska k dané problematice a zdůvodnění, proč se přiklánějí k dané trase. K datu vydání závěrečné zprávy zároveň jmenovaná skupina ukončila svou činnost. Na základě uvedených skutečností byla na 15. února 2010 svolána Sdružením pro výstavbu D3 a R4 a Společností pro rozvoj silniční dopravy v ČR společná schůzka starostů měst a obcí okresu Benešov dotčených stavbou dálnice D3. Jednání se zúčastnili také pozvaní zástupci MD ČR náměstek ministra dopravy ing. Tomáš Kaas, zástupce MŽP ČR Martin Robeš, předseda Výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje Jaroslav Zelenka, ředitel CITY Planu ing. Jiří Landa, ředitel ŘSD ČR ing. Tomáš Jílek, generální ředitel Pragoprojekt a.s, Praha ing. Marek Svoboda a předseda představenstva Společnosti pro rozvoj silniční dopravy ČR ing. Bořivoj Kačena. Schůzce předsedal Mgr. Pavel Eybert, senátor a předseda Sdružení pro výstavbu D3 a R4. Na začátku schůzky byly shrnuty výše popsané postupy a provedené kroky pro zajištění realizace dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ing. Tomáš Kaas, náměstek ministra dopravy, upřesnil údaje o jednání skupiny odborníků a zároveň přítomné seznámil se zpracovanými zprávami obou částí skupiny, podle cílení jejich podpory pro jednotlivé varianty D3. Podrobnou analýzu kladů a záporů obou zkoumaných variant přednesl ing. Jiří Landa z CITY Planu, přičemž poukázal na poměr kladů 60:40 ve prospěch varianty Západní (dříve Stabilizované). Zároveň přítomné seznámil s předpokládaným časovým postupem tohoto úseku D3: 06/2010 zpracování EIA 10/2010 stanovisko MŽP ČR Plánovaná trasa dálnice D3 - tzv, Západní varianta Rok 2011 dokumentace pro územní řízení (DUR) 06/2012 projednání a vydání územního rozhodnutí Rok 2012 zpracování dokumentace pro stavební povolení (SP) Rok 2013 dokončení majetkového vypořádání Rok 2013 vydání stavebního povolení realizace stavby Důležitým momentem je však skutečnost, že tyto termíny jsou reálné pouze u varianty Západní, která je začleněna do územních plánů vyšších samosprávných celků a platných územních plánů obcí a měst. U varianty Promika (či jejích subvariant) by muselo dojít k zásadním změnám územně plánovacích dokumentací, tedy přepracování a schválení územních plánů v rámci Středočeského kraje a části měst a obcí dotčených touto trasou. V tom případě lze předpokládat časový posun přípravy v rozmezí 5 8 let. Stanovisko ministerstva životního prostředí přednesl Martin Robeš, který prohlásil, že výsledek jednání jmenované skupiny odborníků není z hlediska ministerstva průkazný s ohledem na poměr hlasů 5: 4 pro Západní variantu. Zároveň nepřímo potvrdil, že zpracování posudku v rámci hodnocení vlivu na životní prostředí a stanovisko MŽP nelze očekávat ve výše uvedeném termínu. Proti postojům MŽP se zásadně postavil senátor Mgr. Pavel Eybert, který uvedl, že ministerstvo využívá procesu zdržování, což má přímý dopad nejen na časový posun hodnocení a realizace stavby, ale zároveň zásadním způsobem negativně ovlivňuje ekonomickou náročnost staveb, protože dochází k značnému prodražování. Za Středočeský kraj vystoupil Jaroslav Zelenka, který sdělil, že vedení kraje plně respektuje usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje z roku 2006 ve vztahu k územním plánům a zároveň se připojil ke kritickému postoji P. Eyberta v souvislosti s postupem MŽP. V rámci dalšího bodu jednání byla prezentována vizualizace západní varianty D3, kterou představil ing. Marek Svoboda, který také zdůraznil, že zdržovací taktika znamená vyšší finanční nároky na fyzickou výstavbu dálnice. V následné diskusi se přítomní starostové vyjadřovali k postojům MŽP s tím, že např. starosta města Čtyřkoly požádal zástupce ministerstva o zdůvodnění, proč poměr hlasování odborné komise není směrodatný a konečný. Reakcí M. Robeše bylo tvrzení, že poměr hlasů 6/4 nebo 7/3 by ministerstvo respektovalo, ale stávající hlasování 5:4:1 není jednoznačné. Vzápětí kontroval starosta Benešova ing. Kouba, že podle výkladu MŽP není starostou města, protože byl zvolen poměrem hlasů 14:13. Zoufalou situaci na stávající silnici Benešov Tábor popsal ve svém příspěvku starosta obce Miličín Jiří Zika, který zdůraznil vysokou nehodovost se smrtelnými následky, ekonomické dopady na obyvatelstvo, zhoršené životní podmínky Posteskl si, že z hlediska MŽP je pro obyvatele Miličína smutné, že nejsou zvířata, ale pouze lidé, kterých se ochrana ministerstva bohužel netýká. Po dalším příspěvku místostarosty Neveklova, kde žádal zástupce ministerstva o důvody, proč nerespektuje MŽP většinový systém rozhodování a neplní usnesení vlády z roku 2005, se Martin Robeš bez odpovědi na vznesené dotazy omluvil z jednání a odešel. V další diskusi vystoupil ing. Bořivoj Kačena, který zdůraznil potřebu osobní odpovědnosti všech účastníků přípravného a rozhodovacího procesu, a to nejen s ohledem na finanční dopady, ale hlavně v souvislosti s lidskými životy, kdy oddálení výstavby dálnice o deset let znamená ztrátu 70 životů na stávající silnici I/3. Tyto údaje vychází z provedených průzkumů bezpečnosti a statistických zdrojů. Na to reagoval místostarosta Neveklova s požadavkem, aby zástupci státní správy jmenovitě MŽP nesli vymahatelnou osobní odpovědnost za způsobené škody v důsledku jejich zdržovací taktiky, stejně jako ji nesou zástupci komunální sféry. Na závěr jednání byla schválena tisková zpráva z jednání a většina starostů obcí a měst se připojila svým podpisem k výzvě adresované premiérovi Janu Fišerovi s požadavkem urychleného řešení situace, a to i v oblasti finančních prostředků pro přípravu realizace. Druhým dopisem byl informován hejtman Středočeského kraje David Rath o situaci a nutnosti dalších činností souvisejících s přípravou Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Z hlediska Města Sedlec-Prčice je v platném územním plánu zahrnuta a schválena trasa bývalé Stabilizované, dnes Západní varianty. Ta se našeho území dotýká na hranici s územím sousedních Heřmaniček a Ještětic nad Chotěticemi, Mrákoticemi, Kvašťovem Vískou. Vedení města opakovaně vyjadřuje své požadavky související s plánovanou trasou dálnice D3 ohledně ochrany vodních zdrojů v lokalitě pod Loudilkou a u Kvašťova a zároveň požadavek na vybudování protihlukových bariér nad místními částmi dotčenými stavbou. Dalším požadavkem vzneseným ze strany města je výstavba obchvatu Sedlce-Prčice, který je také zakomponován v platném územním plánu a měl by zároveň sloužit jako přivaděč pro plánovaný nájezd na dálnici D3 u Loudilky. Obchvat byl do platného ÚP zanesen v souvislosti s předpokládaným zvýšením provozu při vybudování dálničního nájezdu nedaleko našeho města a měl by zabránit zásadnímu navýšení projíždějících vozidel přes centrum města. Mirka Jeřábková

4 4 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 Březen - měsíc čtenářů Vážení čtenáři, Městská knihovna Sedlec-Prčice se připojuje k akci Svazu knihovníků a informačních pracovníků nazvané Březen měsíc čtenářů. V rámci této akce jsme pro vás připravili, tak jako v minulých letech, následující: - besedy s žáky ZŠ - přístup na internet zdarma /30 min./ - práci s on-line katalogem - amnestii pro upomínkované čtenáře - registraci nových čtenářů do 15 let zdarma. Srdečně zveme do naší knihovny nejen čtenáře, ale i nečtenáře. Máme co nabídnout. Přijďte se podívat na naše nové zařízení. Také můžete navštívit naše internetové stránky na adrese: Městská knihovna Sedlec-Prčice - Alena Lukašíková Projekt rekonstrukce náměstí v Prčici bude podpořen Informace o tom, že byla podaná žádost o dotaci na realizaci I. etapy Vítkova nám. v Prčici, jsme již v Našem domově přinesli. Na sklonku února přišla dobrá zpráva. 19. února 2010 zasedal Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a vybíral a schvaloval projekty, které budou Z REGIONU Zloděj na našich hřbitovech Na sklonku února byl městský úřad kontaktován ze strany Obvodního oddělení Policie ČR Votice s upozorněním, že s největší pravděpodobností došlo v rozmezí předcházejících cca 14 dnů ke krádeži měděného oplechování z vývěsní skříňky na jednom z našich hřbitovů. Po provedené kontrole bylo konstatováno, že krádež byla spáchána na obou pietních místech a pachatelé si odnesli dvě měděné plechové stříšky z informačních vývěsek. Město se tudíž připojilo k oznámení o krádeži, které již Policie ČR evidovala od dalších subjektů nejen v Sedlci, ale i ve Voticích a okolí. Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme občany, kterým pobertové řádící v našem regionu odcizili měděné či mosazné předměty, aby Realizace obecní kompostárny se blíží k svému závěru Od podání žádosti o finanční podporu na stavbu a vybavení obecní kompostárny Sedlec- -Prčice uběhlo více než 1,5 roku. V průběhu této doby bylo nutné zpracovat a předložit na Státní fond životního prostředí značné množství nejrůznějších dokladů a podkladů, které sloužily k vyhodnocení našeho záměru. Nicméně v tuto chvíli můžeme konstatovat, že se celá realizace blíží ke zdárnému konci. Samotná stavba byla provedena již ke konci loňského roku. V únoru 2010 pak byly dodány stroje a zařízení nutné k provozu kompostárny nakladač rýpadlo, štěpkovač, třídící a drtící lopata, kalové čerpadlo, teploměr s vlhkoměrem a velkoobjemové kontejnery. Finanční úřad v Sedlčanech informuje veřejnost Finanční úřad v Sedlčanech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2009 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni dne od hod. do hod. na Městském úřadu v Sedlci-Prčici. Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedeném termínu, obdobně jako v minulých letech, umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu, bez front a v domácím prostředí mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet daňovou složenku pro případné zaplacení daně. Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na Finančním úřadu v Sedlčanech a Městském Ve středu 17. února proběhla na místě samém, tedy v Sedlci-Prčici, kontrola ze strany SFŽP, kdy bylo konstatováno, že realizace předloženého projektu proběhla v souladu s pravidly pro poskytování dotací a zároveň byly předneseny požadavky fondu pro následné proplacení nákladů na stavbu a vybavení. Podle pracovnice, která kontrolu prováděla, bychom měli nejpozději v květnu 2010 dostat proplacené dotační prostředky. Ty činí z celkových uznatelných nákladů ve výši 3,2 milionu korun téměř 90%. Kompostárna by měla být uvedena do provozu cca v dubnu 2010 a bude sloužit k ukládání biologicky rozložitelných odpadů (štěpky z větví, tráva, listí ) z veřejné zeleně a ze sběrného dvora. -mjpodpořeny v rámci ROP, tedy z evropských zdrojů. Celkem bylo předloženo 20 žádostí o podporu, z čehož polovina buď nesplňovala bodové hodnocení, nebo byly vzaty žadatelem zpět. Vzhledem k tomu, že náš projekt byl bodově vysoko hodnocen, došlo ke schválení podpory ze úřadu v Sedlci-Prčici vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání. Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách České daňové správy a lze je stáhnout i na této internetové adrese: xchg/sid-3ea98423-cd7db025/cds/xsl/ 66.html?year=0 Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách České daňové správy sekce daně elektronicky. Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách FÚ v Sedlčanech tel. čísla: , nebo FŘ v Praze - tel. číslo: se přihlásili na Policii ČR Obvodní oddělení Votice. Krádež stříšek na hřbitově nebyl jediný problém, na který se v průběhu února narazilo. Došlo také k poškození několika náhrobních kamenů a ztrátě výzdoby na některých hrobových místech. Těžko v tuto chvíli tvrdit, že i vandalismus mají na svědomí pachatelé krádeže, ale určitě je možné konstatovat, že hloupost a bezohlednost některých lidí se nezastaví ani na takovém místě, jako je hřbitov. V případě, že narazíte na problém vandalismu, ať již na hřbitově v Prčici nebo v Sedlci, je nutné tuto skutečnost nahlásit nejen na MěÚ Sedlec-Prčice, ale i na nejbližší služebně Policie ČR, v našem případě ve Voticích. -mj- strany Regionální rady regionu soudržnosti. V tuto chvíli město obdrželo pouze oznámení o schválení žádosti, ale konkrétní částka oznámena nebyla. Lze pouze předpokládat, že výše podpory bude cca 19 miliónů korun. Bližší informace přineseme v příštím vydání Našeho domova. -r- Informační linky budou v provozu v termínu: od do Po, St.: hod., Út, Čt: hod., Pá: hod. Pracovníci daňové správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností. Předem Vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování. Finanční úřad Sedlčany

5 číslo 239, březen 2010 Náš domov strana 5 V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let dokončení ze str. 1 Vedle snahy poskytnout dětem plnohodnotnou péči plní domov také funkci vzdělávací. Přímo v areálu zámku je škola se třemi třídami, další 2 třídy pro děti ze zrušené Speciální školy internátní v Prčici byly otevřeny v jednom z pavilonů Mateřské školy v Sedlci. Pět dívek v současné době dojíždí do okolních učilišť, kde se připravují na své budoucí povolání. O děti se tu starají zkušení a vysoce kvalifikovaní učitelé a vychovatelé. A dle jejich slov jde o práci krásnou, i když psychicky velmi náročnou. Děti se mohou realizovat v několika zájmových kroužcích. Je zde kroužek vaření, šití, aerobiku, výtvarný kroužek, hudební či turistický. O náplni jednoho z kroužků hovoří zkušená vychovatelka Marie Skalická: V kroužku pro dovedné ruce si děti Děti z domova pomáhaly i při podzimním sběru brambor. Foto je ze 70. let min. stol. Při cvičení v přírodě chutnají na ohni opečené buřty nejvíce. rozvíjejí zručnost při vystřihování, vyšívání, lepení koláží, práci s přírodními materiály a podobně. Jejich výrobky jste se mohli již nejednou prohlédnout i zakoupit při velikonočních nebo vánočních trzích, které pořádáme. V současné době v prčickém infocentru probíhá u příležitosti padesátého výročí výstava, na níž se s výtvory přestavlckých dětí můžete také setkat a jistě vás mile překvapí zručnost, nápaditost i hravost, s jakou byly vytvořeny. Mezi dětmi jsou velmi oblíbené různé akce, jako třeba drakiáda, karneval, dětský den, plavecké závody, taneční soutěže nebo turnaje ve stolním tenise. Kupříkladu od začátku tohoto školního roku byly děti několikrát v sedleckém kině, zúčastnily se dopravní soutěže v Bystřici, zavítaly do táborského divadla na pohádkové představení, pravidelně navštěvovaly Horákovu farmu na Březí a svezly se na koni. Táborští policisté pro ně připravili ukázky své práce a výcvik policejních psů Před rokem se poprvé část dětí přesunula mimo budovu zámku: do přestavěných domečků umožňujících bydlení rodinného typu. Proměna klasického internátního způsobu bydlení v domově v rodinný (jenž je v poslední době upřednostňován) je bohužel problematická. Domov je totiž umístěn v kulturně chráněné památce a při úpravách nesmí být narušen její ráz. Přesto soužití neposedných dětí a prastaré budovy funguje. Už padesát let. Přejme dětem ze zámku, aby jim tu bylo dobře. A takové jsou Vánoce dětí v domově, spokojené a veselé. Alice Valsová, foto archiv DD Řeka Sázava se bude čistit již po páté Sázava ráj vodáků, milovníků přírody, rybářů i turistů. Ne každý se však ke své řece chová vlídně. Na jejích březích se rok co rok najdou tuny odpadků, které její krásu hyzdí. Proto se ve dnech dubna pod záštitou obecně prospěné společnosti Posázaví rozběhne již pátý ročník projektu Čistá řeka Sázava. Jedná se o jarní úklid řeky Sázavy a jejích břehů. Úklid provádějí dobrovolníci, kteří jedou na lodích nebo jdou podél řeky a do připravených pytlů sbírají vše, co do řeky a jejího okolí nepatří a s čím si příroda neumí poradit sama. Jedná se především o plastové obaly, PET lahve, fólie, torza lodí, kol, kočárků, zahradního nábytku a dalších odpadků, říká manažerka projektu Denisa Cibulková a pokračuje: Lehce pozměněná organizace loňského ročníku se ukázala být úspěšná a věřte nebo ne, nasbírané odpadky dosáhly hmotnosti 25,28 tun. Je to cca o 4 tuny více než v roce Projekt je nekomerční aktivitou založenou na dobré vůli a snaze všech zúčastněných. Pokud máte i vy chuť pomoci řece Sázavě od civilizačních nánosů, můžete využít několika možností: - věnovat řece Sázavě svůj volný čas a zapojit se do úklidu aktivně přímo z lodě nebo ze souše - přispět jakýmkoliv materiálem, který je nezbytný pro realizaci projektu (pytle, nářadí, Zima jako z vyprávění našich babiček Říkává se tomu zima jako v ruské pohádce a myslím, že tento příměr zcela letošní zimu vystihuje. Ke středě 27. ledna, kdy padl dlouhodobý teplotní rekord a v Česku bylo naměřeno -28 C, by pak král českých komiků Vlasta Burian ještě dodal: Tam vám byl takovej krut, že kdybyste řekli voda, hned vám to zmrzne u huby Pravda, dnů, kdy rtuť teploměru klesla hodně hluboko pod nulu, bychom v naší nedávné historii našli více, zato dny se souvislou sněhovou pokrývkou, a to i v nižších polohách, bychom možná spočetli na prstech. Zima bohatá na sníh se poslední dobou stávala spíše výjimkou, většinou jsme si sněhu užili jen pár dnů, někdy vydržel i přes týden, ale pak ho spláchla obleva. A tak vzpomínky našich babiček, byť notně přikrášlené, o tom, že sníh napadl v listopadu a ležel až do Velikonoc a co ho tehdá bejvávalo, jsme brali jako pohádku a současný ráz počasí přikládali globálnímu oteplování. Zima ve městě, to byly věčné čvachtanice, smog a sůl. Takže takovou zimu, jaká panovala letos, kdy se děti mohly dosyta vysáňkovat na každé mezi, i běžkaři si přišli na své, a kdy se sjezdovalo nejen na Monínci, ale díky dostatku přírodního sněhu i na dalších sjezdovkách v okolí, ba dokonce i v Praze, tak takovou zimu si budeme určitě ještě dlouho pamatovat. Alice Valsová rukavice, plastové nádobí, hygienické potřeby atd.), potravinami pro dobrovolníky (ovoce, zelenina, sušenky či upečení bábovky) - poskytnout či pomoci se zajištěním některých služeb pro dobrovolníky (stravování, ubytování, hygienické zázemí, atd.) - anebo přispět jakkoli velkým či malým finančním příspěvkem na sbírkové konto projektu: /0800. Tyto peníze budou použity na technické zajištění akce. Dobrovolníci, ale stejně tak i ti, kteří chtějí přispět nějakým materiálem či službou, se mohou již teď, ale nejpozději do 31. března, hlásit u manažerky projektu pro rok 2010 Denisy Cibulkové, a to: em nebo na telefonu: red

6 6 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 V neděli 28. března si opět ubereme jednu hodinu ze svého spánku, bude změna času. V noci ze soboty na neděli se ve 2.00 přetočí všechny hodiny v zemi na 3.00 hodin. Nastane letní čas (SEČ). A pak už budeme pomalu pokukovat po létu. Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce Po několika letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend (v noci ze soboty na neděli) a končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší trvá až do posledního víkendu v říjnu, čímž je v platnosti déle než čas pásmový (zimní). Tato změna byla provedena v celé Evropské unii. Cílem letního času je úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení, protože většina lidí je aktivnější večer (po západu slunce) než ráno (před východem slunce). Občas se také argumentuje pro letní čas tím, že se poněkud zmírňují některé energetické špičky. V březnu zase přejdeme na letní čas Princip podobný letnímu času se asi poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina Franklina vydavatelům časopisu Journal of Paris. Franklin nenavrhoval zavedení letního času, ale aby lidé vstávali i chodili spát dříve, čímž by lépe využili denní světlo, dopis však byl míněn ironicky. První vážně pojatý návrh na zavedení letního času učinil londýnský stavitel William Willett roku Ačkoli pro myšlenku přesvědčil i jednoho z britských poslanců, návrh se prosadit nepodařilo. V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to hned v řadě evropských zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Švédsko od 14. dubna 1916 do 30. září téhož roku, ale v dalších letech už nepokračovalo. Dále pak v Německu a v Rakousko-Uhersku, jehož součástí tehdy byly i české země, platil mezi 30. dubnem a 1. říjnem Také Velká Británie si upravila hodinky a letní čas zde ve třetím válečném roce fungoval mezi 21. květnem a 1. říjnem Letní čas je však také terčem kritiky. Někteří lidé tvrdí, že energetické úspory jsou diskutabilní. Podle měření zaměstnanců Pražské energetiky se úspora elektrické energie projevuje pouze v období okolo rovnodennosti, a to v rozsahu pouhého jednoho procenta. Rakouský svaz podnikatelů v energetice uvádí, že zavedení letního času již několik let nepřináší energetické úspory, ale naopak vede ke zvýšené spotřebě pohonných hmot, neboť Rakušané jezdí svými auty do pozdějších večerních hodin. Častý argument odpůrců také je, že časový posun mnoha lidem působí zdravotní potíže. Mezi nepříznivé následky změny času podle těchto kritiků patří i zvýšené množství dopravních nehod ve dnech po přechodu na letní čas či zpět, zvýšená únava, roztěkanost, poruchy spánku, lehké neurózy a podobně. Někteří lidé místo dvou změn času každý rok navrhují přejít na letní čas celoročně, tzn. trvale přijmout sousední časové pásmo. Tato myšlenka se objevuje hlavně ve Velké Británii, pro kterou by to znamenalo přechod na SEČ, tzn. sjednocení časového pásma s většinou Evropy. Alice Valsová SPOLKY Sportovci zhodnotili uplynulý rok V sobotu 27. února 2010 se v sále Hospody U Škrpálu v Prčici konala slavnostní valná hromada členů TJ Sokol Sedlec-Prčice. Sportovci zhodnotili uplynulý rok, který přinesl mnoho starostí, ale i radostí. díky spolupráci s Městem Sedlec-Prčice pojat jako Jak vyplývá ze statistiky členské základny, bylo Dětský den. v TJ Sokol k 31. prosinci 2009 registrováno celkem Vzhledem k tomu, že Sazka neplní své závazky 283 členů. Z toho bylo 169 mužů a 35 žen. Dospělých ohledně dotací, jsou jednotlivá odvětví tělovýchovy byla výrazná převaha 204 členů, dětí a mládeže bylo nucena k různým úsporným opatřením. ČASPV rozhodla na svém zasedání dne , že každý člen v TJ Sokol evidováno 79. Tělovýchovná jednota je i nadále rozdělena do ASPV je povinen odvádět na činnost ASPV 100,-Kč tří odborů, nejpočetnější je odbor kopané, druhým a děti do 18 let 50,-Kč. My jsme se rozhodli, že toto nejpočetnějším je odbor ASPV, který sdružuje tři oddíly volejbalistů a jeden oddíl tenistů. V součinnosti se jíme. Budeme nadále pouze jedním z oddílů naší TJ, akceptovat nebudeme a od vyšších orgánů se odpo- základní školou spolupracuje také na atletické přípravě řekl v závěru své zprávy Josef Sládek. mládeže. Třetím odborem TJ Sokol je turistický odbor, Zprávu o činnosti fotbalového odboru přednesl ten se však rozhodl jít svou vlastní cestou a ukončit jeho sekretář Karel Pištěk (o činnosti a výsledcích fotbalistů vás pravidelně na stránkách ND informujeme). členství v jednotě. Zprávu o činnosti odboru ASPV (Asociace Fotbalový odbor eviduje celkem 225 členů, z toho je sportu pro všechny), který má 44 členů (30 žen a mužů, 2 ženy, 28 dorostenců, 1 dorostenka, 48 mužů), přednesl Josef Sládek. Seznámil přítomné žáků a 2 žákyně. s činností všech čtyř oddílů a vyzdvihl tradičně Činnost Tělovýchovné jednoty pak shrnul její výbornou spolupráci se Základní a Mateřskou předseda Josef Nádvorník. Poděkoval trenérům, školou Sedlec-Prčice. Díky tomu se děti dostanou funkcionářům i členům za jejich obětavou a nezištnou práci nejen v rámci činnosti sportovní, ale i při na atletické soutěže organizované tělovýchovnými orgány. Děvčata a chlapci závodí ve svých kategoriích organizování sportovních a společenských akcí pod v atletickém víceboji zahrnujícím sprint, skok daleký, hlavičkou TJ Sokol. Připomněl výbornou a pro tělovýchovnou jednotu nezbytnou spolupráci s Městem hod a vytrvalostní běh. 25. května 2009 soutěžilo 36 našich dětí na atletických závodech benešovského Sedlec-Prčice. Poděkoval vedení města a zastupitelům regionu v Týnci nad Sázavou. Odtud postoupilo 18 za podporu při tíživé ekonomické situaci, do které atletů do krajského kola. V sobotu 30. května na atletickém stadionu v Houšťce u Staré Boleslavi změřili mická situace byla v roce 2009 velmi složitá. Vyšší se Sokol dostal v průběhu loňského roku. Ekono- své síly s atletickými nadějemi celého kraje. Do atletické reprezentace Středočeského kraje se probojo- doplatkem za elektrickou energii a následně vysokými příjmy z ubytování v roce 2008 se promítly vysokým vali: Kateřina Turnovcová, Aneta Krejčová, Terezka zálohami. Příjmy z ubytování byly naopak na velmi Chocholoušková, Jana Hadáčková, Anna Dvořáková, nízké úrovni. Organizace sportovních činností nebyla Josef Pech, Petr Luzum a Tomáš Pištěk. Všichni pak oproti rokům minulým podpořena z Fondu sportu statečně bojovali na republikovém finále. Na Valné a volného času Středočeského kraje. Minimální podporu jsme obdrželi také od sportovních svazů (ČSTV, hromadě proto obdrželi poděkování za vzornou reprezentaci Tělovýchovné jednoty a města. ČMFS). V průběhu roku byly učiněny kroky, které Členové odboru ASPV se tradičně zapojují vedly ke zmírnění dopadu nízkých příjmů na činnost do příprav a soutěžení v Derby a organizují Běh TJ. Byla zavedena úsporná opatření v odběru energií proti rakovině, který byl v minulém roce poprvé a na dvojnásobek byly zvýšeny příspěvky těch družstev oddílu kopané, která jsou zapojena do mistrovských soutěží. Zásadním způsobem se k ekonomickým problémům TJ postavilo město Sedlec-Prčice. Ekonomická situace TJ byla projednána v zastupitelstvu města a rozhodnutím zastupitelstva nám dotace na činnost TJ byla zvýšena, řekl k ekonomickým těžkostem Josef Nádvorník. Poděkování však adresoval také dalším sponzorům za jejich trvalou podporu sportu ve městě. Tělovýchovná jednota se však v roce 2009 potýkala nejen s problémy. Dva z jejích členů dosáhli mimořádných individuálních výsledků. Mimořádným úspěchem se může pochlubit Stanislav Rataj, který se ve své kategorii stal Mistrem republiky v ultramaratonu. Další skvělý úspěch zaznamenala Jana Sedláčková, v současné době hráčka Sparty Praha a členka ženské fotbalové reprezentace České republiky, která byla vyhodnocena Českým fotbalovým svazem v kategorii amatérských sportovců jako Talent roku. Oba jmenovaní na Valné hromadě převzali poděkování a věcné dary. V průběhu roku zakoupila TJ Sokol autobus Karosa, a to nejen pro účely přepravy sportovců na utkání, ale nabízí služby ve vnitrostátní autobusové dopravě. O službu je zájem a příjmy z autobusové dopravy se stávají významným příjmem hospodaření TJ. Ekonomickou situaci TJ Sokol popsala ve zprávě o hospodaření její účetní paní Marie Richtrová a poté byla zahájena diskuze. V diskuzi Stanislav Rataj informoval o své přípravě na ultramaraton a seznámil přítomné se svými celoročními úspěchy. Michal Davídek, kapitán fotbalového A mužstva, poděkoval divákům a zejména pak bubeníkům za podporu v mistrovských utkáních a Ing. Zbyněk Kobliha v zastoupení paní starostky poděkoval trenérům a cvičitelům za dobrovolnou práci a obeznámil přítomné se současným vývojem plánu rekonstrukce sportovního areálu. V rámci diskuze se uskutečnilo také vyhlášení klubové ankety Fotbalista roku. V závěru večera účastníci schválili výroční zprávu a probíhala volná zábava spojená s občerstvením. Alice Valsová

7 číslo 239, březen 2010 Náš domov strana 7 HISTORIE KRAJE Prčické střípky Věra Kapková Jak statek na buben přišel Zda šlo o statek v Prčici nebo blízkém okolí, to nevím, o příběhu mi vyprávěla moje maminka. Sedlák majitel toho statku, byl člověk pracovitý a rovněž tak i jeho žena. Hospodářství prosperovalo, jediná dcera byla v Praze na studiích a finanční hotovost uložená v záložně byla jistotou pro stáří. Ale jak tomu někdy bývá, když jdou na mužského léta, moudrost předchozích roků jakoby někam zmizela. Hospodář, který dosud nevyhledával hospody ani pivní kamarády, dospěl k názoru, že vlastně v životě nic neužil, jen samou práci a šetření. Nechal se zlákat sousedy do hospody a vždy v neděli po obědě sem začal chodit. Pravda, dlouho se nezdržel, vypil jedno pivo a spěchal domů. Jenomže časem vypitých piv přibývalo a doba pobytu v hospodě se prodlužovala. Manželka nejprve neměla námitek, později pro něj chodila, aby si ho už mírně opilého odvedla domů. Na provoz hospodářství to zatím nemělo vliv. Práci zastala hospodyně s čeládkou. V hospodářství býval čeledín, kočí a děvečka, kteří zatím nepřítomnost hospodářovu dokázali nahradit. Tak ubíhal čas a stalo se jakousi samozřejmostí, že hospodář nedělní odpoledne pravidelně trávil v hospodě. Jenomže žízeň je prevít a sedlák zjistil, že se potřebuje napít i v průběhu týdne, takže si na pivo občas zaskočil i ve všední den. Dobří kamarádi se v hospodě vždy najdou. Tak byl pozván na partičku karet, pro povzbuzení to chtělo něco ostřejšího ani to neodmítl. Že domů nespěchal, dalo se očekávat. Příchod domů se neobešel bez výčitek manželky, ty už ani nevnímal, zmožen alkoholem ulehl v kuchyni na kanape a usnul. Za čas sedlák alkoholu propadl zcela a v hospodě byl denním hostem. Dávno už přestal mít zájem o hospodářství. Na statku hospodařila čeládka ke svému prospěchu aby po nějaké době bezvládí ze statku odešla. Manželka nyní stále častěji chodila pro svého muže do hospody, až i ona při čekání na něj, než dohraje partičku karet, konzumovala nabízené pivo. Záhy zjistila, že to není nápoj tak špatný a časem i ona přišla pivu na chuť. Uběhlo jen pár roků, hospodář i jeho žena propadli alkoholu úplně. Hospodářství dále upadalo, konzumace alkoholu i časté prohry v kartách vyčerpaly ušetřené peníze, došlo i na půjčky a následné dluhy. To už byl statek značně zadlužený, věřitelé naléhali na zaplacení, jenomže nebylo z čeho. Sedlák se selkou se už dávno o hospodářství nestarali a dle toho usedlost vypadala. Dříve pracovití a pořádní lidé, nyní neupravení a trvale opilí, přežívali v nepořádku v zanedbaném statku. Netrvalo dlouho a zemřela selka a krátce po ní i její muž. Zadlužený statek zdědila nyní již dospělá dcera, která žila a pracovala v Praze. Zdědila i dluhy, které bylo nutné věřitelům zaplatit, rovněž tak i soudní výlohy. Nezbylo, než rodný statek, na radu soudce, prodat. Tak se i stalo. Soudce, který měl sám o usedlost zájem, statek i polnosti koupil. Mladá žena poplatila dluhy a ještě jí slušný finanční obnos zůstal. Byla mladá, hezká, vzdělaná a nyní nebyla ani bez věna. Nelze se tedy divit, že pan soudce projevil o dívku zájem a po vyřízení veškerých soudních formalit se s ní oženil. Dalo by se tedy říci, že vše dobře dopadlo, pokud pomineme, že alkohol byl příčinou předčasného úmrtí obou dívčiných rodičů a rovněž dluhy rodiči zůstavené ji připravily i rodný statek a původní domov. Z KULTURY Redakce Našeho domova přeje všem svým občasným i stálým čtenářům hezké jaro a veselé prožití svátků velikonočních. Na infocentru vystavují děti z Přestavlk Na Informačním centru Sedlec-Prčice probíhá v současné době výstava prací dětí Zvláštní školy internátní v Přestavlkách, která byla připravena v rámci oslav 50. výročí založení domova. Pro velký zájem diváků bude tato výstava prodloužena do 9. dubna. V čase předvelikonočním si můžete kromě velmi pěkných dětských prací a fotografií ze života zařízení prohlédnout i jarní a velikonoční dekorace. Vystavené exponáty je možné i zakoupit. info Kdo letos obdrží čestný titul Blanický rytíř? V roce 2010 bude již podvanácté udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, a to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Ocenění udělují třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka, konkrétně Pod- Soutěžíme s Naším domovem V únoru jsem vám nabídla hádanku, o které jsem byla přesvědčená, že bude velice těžká a jen málokdo z vás bude znát její správné řešení. Jak se však ukázalo, mýlila jsem se. Těch, kdo správně poznali, že se jedná o zasněženou kapličku na návsi v Přestavlkách, byl tentokrát rekordní počet 14. Opět jsem ze všech správných odpovědí vylosovala jednoho šťastného výherce, který získává hrneček města a může si ho vyzvednout na Informačním centru Sedlec-Prčice. Je jím pan Antonín Zemánek. Gratulujeme. blanické ekocentrum ČSOP Vlašim (administrátor ceny), občanské sdružení Chlum Čerčany, Vlastivědný klub P. A. N. Vlasáka Vlašim, Vlastivědný klub Votice, Vlastivědný klub Český Merán, o. p. s., Klub mladých Sedlec-Prčice, Sdružení Přátel Chotýšan, Český svaz ochránců přírody Benešov, Český svaz ochránců přírody Kladruby, Český svaz ochránců přírody Sázava, Český svaz ochránců přírody Střítež, Český svaz ochránců přírody Votice, Vlastivědný klub Šternberk, A nabízíme další hádanku. Poznáte, co je na naší fotografii tentokrát? (Pouze v rámci obce Sedlec- -Prčice). Jako vždy vám nabízím nápovědu. Je to budova, kam občas musí zajít každý z nás. Váš tip nám dejte vědět (zavolat, em, osobně nebo písemně) na Informační centrum Sedlec-Prčice. Všechny došlé odpovědi koncem měsíce vhodíme do osudí a vylosujeme jednoho výherce, který obdrží hrneček s motivem našeho města. Ale aby to nebylo tak snadné, tak vám soutěžní obrázek jednoduchou grafickou metodou vždy trochu upravíme. -red- Vlastivědný klub Týnec nad Sázavou a okolí, Podblanický vědeckotechnický klub železniční, Podblanické infocentrum, občanské sdružení Podblanickem, Posázaví o.p.s., Posázavský pacifik, Vlašimské hudební mládí a Vlašimská astronomická společnost. I tentokrát bude ocenění udělováno na Velký pátek, letos tedy 2. dubna 2010 od 13 hodin v obřadním sále vlašimského zámku. Pavel Pešout

8 8 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 Koleda, koleda, pomlázka dokončení ze str. 1 slaví Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky naděje a velikonoční slavností Zmrtvýchvstání Páně každoročně vrcholí liturgický rok křesťanů. Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období, na jehož vrcholu je Svatý týden nebo také Pašijový či Velký týden. Ten začíná Květnou nedělí (oslavuje památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou), pokračuje Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a končí před slavností Vzkříšení. Jsou to dny očisty, dny střídmosti, soustředění, klidu i mlčenlivosti. Zvláštní význam pro poznání Velikonoc mají lidové obyčeje a obřady: zaříkání a lidové modlitby, duchovní písně, velikonoční hry, psané kolední lístky a další skladby, koledy a jiné obřadní písně, nápisy na kraslicích nebo vyšívané texty na darovaných šátcích. Posvátný charakter těchto dní umocňují rovněž lidové tradice svěcení jara, zvláště obyčeje zaměřené k ochraně budoucího živobytí a zdraví rodiny. Svatý týden Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem a studentům začínaly jarní prázdniny. Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Ani jeden z těchto dvou dnů nebyl nijak výjimečný z hlediska lidových zvyků. Větší roli hrály až dny nadcházející. Popelečná nebo Škaredá středa: Ten den Jidáš zradil Ježíše. Popelečná nebo také Sazometná - vymetávali se saze z komína. Dle lidové pověry se v tento den nemá nikdo škaredit, protože by mu to mohlo vydržet každou středu v roce. Symbolika Škaredé středy se promítla i do gastronomie. Ač se ten den hospodyni jídlo povedlo, možná i více než kdy jindy, bylo nutné, aby na talíři vypadalo ošklivě a na první pohled nepovedeně. Jestliže se hospodyně rozhodla usmažit bramboráky nebo placky, vždy je při obracení trochu potrhala nebo přeložila. Tak vznikly trhance. Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli rosou, která bránila onemocnění šíje a dalším nemocem. Také se pečlivě uklízelo a smetí se odnášelo na křižo- vatku cest, aby se v domech nedržely blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se též paličkou o hmoždíř. Na Zelený čtvrtek utichaly zvony odlétaly do Říma. Znovu se rozeznívaly až na Bílou sobotu. Místo zvonů se však na vsích ozývaly dřevěné řehtačky a klapačky klapání. V odpoledních hodinách se scházeli chlapci a dívky a říkali říkanky o Jidášovi. V chalupách se v ten den vařilo z jarní zeleně a luštěnin. Pekly se preclíky, pletence nebo škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním polévkám. Kromě petrželky se vařilo hlavně z mladých kopřiv, špenátu a další zeleniny. Tradičním pokrmem byly jidáše kynuté pečivo, které se podávalo namazané medem nebo sypané kmínem a mákem. I dnes se můžeme s jidáši v leckteré domácnosti setkat. Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag - Zelený čtvrtek. Velký pátek: Den hlubokého smutku, při němž se dodržoval i přísný půst - na památku ukřižovaného Ježíše Krista (v řadě domácností, ale i restaurací a veřejných jídelen se na Velký pátek půst dodržuje i dnes, povoleny jsou pouze ryby a bezmasá jídla). Také výzdoba kostelů byla tento den chudá a písně se zpívaly bez doprovodu varhan. Někde i na Velký pátek nahrazovaly hlas zvonů řehtačky, které oznamovaly poledne a ranní i večerní klekání. Chodilo se s velkým hlukem po vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Nemělo se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo (špatně by se pralo i sušilo). Přesto symbolem Velkého pátku byla voda - lidé se omývali pro zdraví a omývala se zvířata, svěcenou vodou se pak vykrápěly chlévy. Tento den se také děly zázraky dle mnoha pověstí se otevírala zem i skály, aby vydaly své poklady. Bílá sobota: Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým koštětem. Pekly se mazance, beránci a také chléb. Vše se chystalo na Boží hod velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z vrbových proutků, vázali se březové větvičky a děvčata zdobila vajíčka. Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována za velkou. Tento den byl ukončením půstu a začala se jíst tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec, beránek, víno a chléb. Podávaly se však i další oblíbené pokrmy, jako klobásy či nádivky. Návody na přípravu i samotný název nádivky (hlavička, řeřábek, fašírka, čarodějka) se liší dle krajových odlišností a specifik, základem však zůstává maso, jarní byliny, houska a vejce. Na Boží hod se setkávaly jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých. Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí a je to den ve znamení koledování a hlavně pomlázky. Po odeznění vážných náboženských svátků se lidová tradice vrací k projevům veselí a proudícího života. Pomlázka Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Za to od děvčat dostávali malovaná vajíčka a cukroví, někde však i polití studenou vodou. Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl pomladil, odtud i název pomlázka. Pomlázka sice nevzešla z náboženské tradice, nýbrž z lidového zvyku, zato se u nás velmi rychle usadila. Konání těchto věkovitých a vpravdě podivných zvyků se navzdory civilizačnímu proudu moderní doby zachovalo dodnes, a to nejen v prostředí venkova, ale i ve velkých městech. Dodnes chlapci a muži dovedou uplést z osmi, šestnácti i více prutů pletence velkých i malých rozměrů. Některé kusy představují skutečná pletařská dílka s ozdobně vytvarovanými rukojeťmi, různých kombinací barev prutů a zdobení. Podle zvyklosti jsou malé pomlázky určeny ke šlehání, objemné žily, korbáče či tatary nosili, a místy ještě nosí, chlapci při koledě s sebou jako symbol svého stavu a od vyšlehaných děvčat na ně dostávají stuhy. Zdobení kraslic si užívají zejména děti. Tento zvyk se stále udržuje v řadě obcí hlavně na Slovácku. Velikonoční vajíčko Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně musí platit - dárky a vejci. Vajíčko samo nese pochopitelnou symboliku rodícího se života, znak přicházejícího jara. Vajíčko proto v ten den nesmí chybět na žádném stole a mělo by být i součástí velikonočního jídelníčku. Jako dárek musí být vajíčko plné a malované. Tradiční a nejvýmluvnější je červené barva lásky, barva života. Slovanská tradice zachovala pestrou škálu technik a vzorů kraslic, které se na českém území rozvinuly do specifické šíře. Známé je zdobení voskem, slámou, vyškrabování barvy, malování barvami, batikování, dírkování krajkování a další. Malování kraslic se stalo oblíbenou činností řady lidí - především žen. V malování kraslic se pořádají soutěže a řada lidí se této činnosti věnuje prakticky po celý rok. Nicméně v čase velikonočním se umně i neuměle vajíčka malují téměř v každé rodině. Zpracovala A. Valsová, zdroj internet. stránky

9 číslo 239, březen 2010 Náš domov strana 9 Kalendárium na březen k tomuto datu měla podle sčítání lidu česká část Československa obyvatel. Slovensko mělo obyvatel, to znamená, že v celém Československu bylo obyvatel Ústavním zákonem České národní rady z tohoto dne byl změněn název Česká socialistická republika na Česká republika. Zajímavé je, že Slovensko se názvu socialistická zbavilo ústavním zákonem Slovenské národní rady o 6 dní dřív se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, filozof, pedagog, státník a náš první prezident. Jeho různě obsáhlý a různě pojatý životopis bude při tomto jeho výročí jistě plnit stránky většiny našich novin. Jistě i kritice budou podrobovány jeho postoje a činy. Možná i to, jak se zasloužil o vznik Československa. A možná i jeho statečnost např. při obhajobě Žida Hilsnera, který byl obviněn z vraždy Anežky Hrůzové nebo v případech prokazování pravosti Královédvorského a Zelenohorského rukopisu. Tak co k Masarykovu výročí ještě dodat? Že to byl do svých pozdních let velmi hezký muž. A také přání: Kéž bychom měli dnes takové politiky, jako byl on, i přes jeho omyly a chyby tragicky zemřel při automobilové nehodě Tomáš Holý - nejslavnější dětská filmová hvězda své doby. Bylo mu 22 let. Mezi lety , tzn. od svých 8 do 14 let, hrál ve 14 filmech. Z herectví odešel dobrovolně a třeba udělal dobře, jen krutý osud to vzal příliš doslova. Tomáš Holý, student práv, kterého miloval celý národ, se zabil ve svém autě čelním nárazem do stromu v malé vesničce na severu Čech. Této zprávy v médiích si tehdy všimlo málo lidí, protože záplava politických událostí bylo to hlavní, co plnilo na počátku devadesátých let novinové stránky. Jeho blízkou přítelkyní byla v té době o dva roky starší Hana Zaňáková (Lucie Bílá) zemřel v 78 letech spisovatel Alois Jirásek, původně středoškolský profesor dějepisu, který dokázal svým rozsáhlým beletristickým dílem zachytit prakticky celou naši národní minulost. Ale málokterý český spisovatel se setkal s tak nekritickým obdivem a zároveň i s tak pohrdlivým odsouzením jako on. Nejvíce mu bývá vyčítána rozvláčnost a idealizování historie. Jeho dílo však bylo podloženo studiem pramenů, ačkoli si z nich autor vybíral především ta fakta, která zapadala do jeho vlastenecky výchovných záměrů. Nelze ale upřít, že obzvláště v těžkých dobách obou světových válek měly Jiráskovy romány velký význam pro povzbuzení českého národa. Byl několikrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu, ale nezískal ji se narodil v Bohdanči u Pardubic Josef Gočár, významný český architekt, žák Jana Kotěry. V roce 1908 černovlasý mladík s uhrančivým pohledem sebevědomě vstoupil na pražskou architektonickou scénu výstředním projektem dostavby Staroměstské radnice, jíž dal podobu jakési krystalické stupňovité věže, která ovládá svou velikostí centrum Prahy. S provokativním návrhem sice nezvítězil, ale další jeho návrhy se stavěly v různých městech Čech a Moravy. V roce 1911 se podle jeho návrhu začala v Praze, na rohu Celetné ulice, stavět budova, která se stala pilířem nového stylu kubismu. Je to dům U Černé Matky boží, který byl letos vyhlášen národní kulturní památkou. I léta první republiky přinesla, v té době už ctihodnému projektantovi a profesoru pražské umělecké akademie úspěchy. Po kubismu hýbal světem módní styl art déco, který u nás také zásluhou Gočárovou získal podobu tzv. národního dekorativismu. A opět to byl Gočár, kdo postavil v r kultovní dílo té doby: budovu Legiobanky na pražském Poříčí. Od roku 1924 až do své smrti v září 1945 Gočár působil jako profesor na pražské Akademii výtvarných umění a byl mimořádně oblíbeným profesorem. Jako rektor působil v letech na AVU. Před jeho rozsáhlým dílem čítajícím desítky realizací od Paříže až po podkarpatský Užhorod a dalšími desítkami neuskutečněných projektů dodnes stojí odborníci v úžasu. Kdo ví, kam by se ubíraly jeho cesty v éře stalinismu. Ale k tzv. sorele jistě nikdy Gočár byl demokrat a s levičáctvím si nikdy nezadal se narodil Josef Šváb-Malostranský - český herec, kabaretiér, prozaik, dramatik, písničkář, režisér a scenárista. Z lásky k rodné Malé Straně přijal i svůj přídomek Malostranský. Byl tvůrce kupletů, scének, výstupů a písniček. Vymýšlel je a psal velmi snadno, poté je vydával a šířil, také je sám v různých hostincích interpretoval. Byl typickým představitelem českého lidového humoru a stal se mezi lidmi velmi oblíbený. Jeho kuplety znali i v Americe a Austrálii, kam je zdarma zasílal. Přátelil se také s řadou tehdejších spisovatelů a básníků a snad nejvíce si rozuměl s Ignátem Herrmannem, ale znal se i s Nerudou, Svatoplukem Čechem a se všemi redaktory humoristických časopisů, do kterých přispíval. Vlastnil knihkupectví s nakladatelstvím v Mostecké ulici. Josef Šváb-Malostranský stál u zrodu českého filmu a byl prvním českým filmovým hercem (Dostaveníčko ve mlýnici 1898). Ve filmech sice většinou hrál jen drobné postavy, od přestárlých záletníků, sluhů a hostinských až po role farářů a továrníků, ale bylo jich na sedm desítek. Hrál až do své smrti v roce Málokdo ví, že jeho neteří je Zita Kabátová se narodil ve Šklíně v ukrajinské Volyni významný operní pěvec Eduard Haken. Po maturitě na ukrajinském gymnáziu v Lucku odešel studovat medicínu na pražské Univerzitě Karlově ( ). Už během studií se věnoval zpěvu a své pěvecké umění soukromě zdokonaloval. Po krátkém angažmá v olomoucké opeře byl po zbytek své aktivní pěvecké dráhy předním členem operního souboru Národního divadla v Praze, kde už hostoval předtím. Eduard Haken byl operním pěvcem se zvláštním výrazným basem, přes svůj hluboký hlas se ale dokázal dostat až do naříkavého groteskního tónu, který mu zpočátku zaručoval převážně komické úlohy. Předností byla jeho vysoká štíhlá postava, usměvavý obličej, asketický zjev i zvláštní jevištní projev. Ale hlavně jeho hlas mu záhy zajistil titulní role, popularitu u posluchačů i u diváků a na dlouhá léta postavení prvního basisty opery Národního divadla. Jeho Vodník v Rusalce ani Kecal v Prodané nevěstě zatím nemají konkurenci. Po celou svoji kariéru pořádal četné koncerty a zájezdy po různých koutech Československa i v zahraničí. Dožil se téměř 86 let, jeho milovanou manželkou byla herečka Marie Glázrová se narodil Akira Kurosawa - významný japonský režisér světového formátu. První Kurosawovy filmy vznikaly v době druhé světové války. Z nich nejvýše hodnocený je film Velká legenda Judo. Ten ale není příliš známý a zůstává ve stínu režisérova pozdějšího díla. Některé jeho filmy jsou točeny na státní zakázku a mají tak oslavit Japonsko válčící po boku nacistického Německa. Známější filmy začal točit Kurosawa až po válce. Zobrazují situaci tehdejšího poválečného Japonska a jsou značně sociálně kritické. Všímají si situace těch nejchudších, zobrazují bídu obyčejných lidí, často se zabývají otázkou hranice, za níž je člověk ochoten porušit psaná i nepsaná pravidla. V roce 1954 natočil Kurosawa svůj nejznámější film Sedm samurajů, který i po více než padesáti letech od doby svého vzniku diváky fascinuje a strhává a byl prý i předlouhou pro napsání scénáře známého westernu Sedm statečných. V roce 1990 dostal Kurosawa Oskara za celoživotní režisérské dílo. Zemřel v roce proběhla bitva u Sudoměře, první větší vítězné střetnutí husitů pod vedením Jana Žižky s panským vojskem a strakonickými Johanity. Traduje se, že Žižka tehdy před bitvou poručil husitským ženám, aby po dně rybníka rozprostřely svoje plachetky, do kterých se pak panské koně i ozbrojenci zamotávali. Historikové to považují za legendu, jenže už pamětník husitských časů Eneáš Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II., šířil historku o ženských šatech metaných koním nepřátel v cestu se v Prostějově, v dobře situované rodině, narodil básník Jiří Wolker. Po gymnáziu v Prostějově šel do Prahy a na přání otce studoval práva, přičemž zároveň navštěvoval literární přednášky a také byl činný v KSČ. Wolker trpěl tuberkulózou, která se u něj projevovala již v dětství častými záněty mandlí a katary průdušek. Léčil se u moře i ve Vysokých Tatrách. Ve své tvorbě se často zabýval sociálními problémy a ztotožňoval se s programem proletářského kolektivismu. Jeho tvorba byla u nás před rokem 1989 povinnou školní četbou. Vědom si, že brzy zemře, sám si složil epitaf: Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel - mlád dvacet čtyři let. Některé březnové události u nás 1990 v březnu před 20 lety vyšlo 1. číslo Našeho domova, měsíčníku Sedlecka-Prčicka, který nahradil dosavadní Zpravodaj Sedlecka. Náš domov začal vycházet pravidelně každý měsíc, někdy s výjimkami července nebo srpna byla na plenárním zasedání MNV provedena rekonstrukce pléna a rady MNV, jak bylo dohodnuto v lednu u kulatého stolu. Nové složení pléna: ČSL = 4, KSČ = 15, OF = 7, nestraníci = 27, tj. celkem 53 poslanců. Rada má 13 členů, z toho 4 = KSČ, je napsáno v dubnovém ND. Před 10 lety, v r. 2000, v Našem domově m.j. bylo: - Hodně informací k plynofikaci - Přehled hospodaření v r. 1999; příjmy byly Kč a výdaje Kč - Pan učitel Miroslav Fiala zpracoval historii sedleckého školství - Televize Prima natáčela v Sedlci-Prčici pořad o trávení psů. -MK- Citát na tento měsíc: V únorovém čísle ND se nám do tisku vloudil tiskařský šotek a moudrá myšlenka české spisovatelky Zdeňky Ortové vyšla zkomoleně. Proto ji uvádíme ještě jednou a všem čtenářům se tímto omlouváme. Chceme-li být úspěšní, pak by náš smutek z prohry nikdy neměl být větší než radost toho, kdo nad námi zvítězil. Zdeňka Ortová

10 10 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 ŠKOLSTVÍ Únor 2010 v ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Ve čtvrtek 4. února zorganizoval turistický kroužek pro školní družinu zimní olympiádu. Soutěžilo se v pěti disciplínách: Běh na lyžích Střelba sněhovou koulí na cíl Sobí závody na saních Jízda na bobech Vyšlapávání obrázku ve sněhu Děti závodily s velkým nasazením a nadšením. Na závěr zimní olympiády byli všichni účastníci odměněni čokoládovou medailí, diplomem a nezbytným čajem. 10. únor patřil tentokrát poezii. Žáci 1. i 2. stupně předvedli své recitátorské umění ve školním kole recitační soutěže. Porota si s chutí poslechla jak známé, klasické verše, tak i básně současných autorů. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: V první kategorii (2. a 3. ročník) získala prvenství trojice V. Márová, M. Starostová a V. Dolejší, o druhé místo se podělili V. Zubová a L. Dřevojan a třetí příčku obsadil M. Vnenčák. Ve druhé kategorii (4. a 5. ročník) obsadila první příčku L. Pešková, druhé místo zaujala trojice O. Rataj, M. Konopiský a V. Karda, třetí místo pak patřilo P. Nohové. Třetí kategorie (6. a 7. ročník) měla tyto vítěze: 1. místo - B. Špačková, 2. místo - M. Márová, 3. místo - L. Dvořáková. Ve čtvrté kategorii (8. a 9. ročník) zvítězila B. Špačková, druhé místo obsadil A. Marat a 3. místo pak M. Dvořák. Publikum ocenilo zvláště výkony souborů: 5. ročník nacvičil scénku z našich pověstí Blaničtí rytíři, 6. třída zaujala Erbenovým Zlatým kolovratem. K Erbenovi se přiklonili také žáci 8. třídy, kteří zdramatizovali báseň Vodník. Všechny tři soubory si odnesly zvláštní ocenění. Vítězům gratulujeme a přejeme jim nejen mnoho úspěchů v dalších soutěžích, ale také aby je láska k poezii nikdy neopustila. Ve čtvrtek 11. února zasedli žáci šesté a sedmých tříd k plnění úkolů školního kola Pythagoriády. Žáci měli vyřešit 15 úkolů z matematické logiky. Při správném určení výsledku alespoň u 9 příkladů se stávají úspěšným řešitelem a postupují do okresního kola. V šesté třídě se úspěšným řešitelem stala žákyně Kubíčková, ale v sedmých třídách byl maximální počet získaných bodů jen čtyři. V pátek 12. února se žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výukového programu Vládci nebes. Představení bylo přibližně 45 minut dlouhé a žáci se seznámili s historií a současností sokolnictví. Při komentovaných letových ukázkách sokolník Milan Zaleš (pracovník ZOO Plzeň) názorně demonstroval život dravců (sokola stěhovavého, orla mořského) a sov (puštíka bělavého a puštíka obecného) v přírodě i v zajetí. Žáci se stali reálnou součástí programu, po výběru asistovali sokolníkovi v přeletech puštíka na ruku. Tento výukový program byl nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné žáky a učitele. 2. února od 14 hodin se konaly závody na běžkách. Dráhu připravil pan Vaník ve tvaru osmičky. 22 závodníků bylo rozděleno do tří kategorií. Po vysilujícím a napínavém souboji některých jedinců bylo konečné pořadí následovné: 1. kategorie Šmejkal (6. tř), Vaník (6. tř), Kabíček (3. A) 2. kategorie Šmejkal (9.B), Lagron (9. A), Mařík (8.) 3. kategorie Chocholoušková (7. A), Dohnalová (7. A) Počasí bylo nádherné, nálada velmi dobrá, vítězům blahopřejeme a panu Vaníkovi děkujeme. Ptáci vyskytující se na území České republiky bylo téma biologické olympiády letošního školního roku pro kategorii C a D, která proběhla na naší škole 24. února. Školního kola se účastnilo 10 žáků 6. a 7. ročníku (kategorie D) a 8 žáků 8. ročníku (kategorie C). Nejlepší řešitelé v kategorii C: 1. Petra Jalovecká, 2. Klára Dubská, 3. Martina Janů; v kategorii D: 1. Jana Kosíková, 2. Jan Pištěk-Prčice, 3. Tereza Chocholoušková k nám do školy přijela opět milá návštěva z CEV Tábor. Žáci 5. třídy a 4. třídy prošli programem s názvem Padouch, nebo hrdina?, který zahrnoval průřezová témata Výchova demokratického občana a Environmentální výchova. Žáci se dozvěděli nové informace o ochraně zvířat, o týrání zvířat, o tom, která zvířata si můžeme přivézt z ciziny a mnoho dalších zajímavých informací. Dětem se program líbil, odnesly si domů pracovní listy, které si mohou dotvořit. V posledním únorovém týdnu navštívilo několik tříd naší školy zajímavou výstavu v městské knihovně, která jim přiblížila život a dílo našeho předního spisovatele Karla Čapka. Své zážitky a nové poznatky dále zpracují v hodinách českého jazyka. V týdnu od 23. do 30. ledna odjeli žáci sedmého ročníku na pravidelný lyžařský výcvikový kurz do Rokytnice nad Jizerou. 20 sedmáků doplnilo 5 dětí z 8. a 9. třídy. Ubytování a stravování bylo zajištěno v penzionu AKUMA. Dopoledne i odpoledne probíhal výcvik na sjezdovce Rokytka a na Lysé hoře. Večery byly vyplněny přednáškami o základech lyžování, péči o lyže, lyžařských závodech a disciplínách, o první pomoci. Velmi zajímavá byla beseda s členem Horské služby o nebezpečí hor a zásadách pobytu v zimní přírodě. Na začátku kurzu bylo 10 dětí bez základních lyžařských dovedností, na konci kurzu lyžovali všichni. Počasí bylo správně zimní, dostatek sněhu a celý týden se teploty pohybovaly pod bodem mrazu. Sjezdovky byly upravované, děti ukázněné, takže během pobytu nedošlo k žádnému zranění, ani nenastaly jiné zdravotní komplikace. Šestý výcvikový den byly uspořádány závody ve slalomu. Úspěšně ho dokončili všichni účastníci kurzu. Z chlapců byl nejrychlejší Martin Hájek před Pepou Pechem a Jirkou Řezáčem. Z děvčat zvládla slalom nejlépe Marie Čápová před Luckou Dvořákovou a Anetou Dohnalovou. Celý týden výcvik vedli a o děti se starali instruktoři lyžování Miluše Sládková, Jiří Smítka a zdravotnice Zdena Müllerová. Přepravu účastníků LVK tam i zpět bezpečně provedl Pavel Kobliha autobusem TJ Sokol. ZŠ a MŠ Zápis do mateřské školky Základní a Mateřská škola Sedlec-Prčice informuje, že příjem žádostí o přijetí dětí do Mateřské školy v Sedlci-Prčici se koná ve středu od 12,30 do 16,00 hodin ve 3. třídě MŠ. K zápisu mohou přijít děti, kterým v průběhu školního roku bude 3-6 let a budou navštěvovat MŠ každodenně nebo děti ve věku 3-4 roky, které budou navštěvovat MŠ 4 hodiny denně nebo 5 dnů v každém měsíci. Při zápisu je nutné předložit rodný list zapisovaného dítěte! V letošním školním roce dochází do třech tříd naší mateřské školy 82 dětí, které jsou do tříd rozděleny podle věku. Školní rámcový vzdělávací program se jmenuje SPOLU ZA POZNÁNÍM a děti si při něm hlavně hrají, osamostatňují se ve všech oblastech rozvíjení své osobnosti a připravují se na vstup do základní školy. Organizujeme také divadelní a jiná kulturní vystoupení a děti se mohou zúčastnit i plaveckého výcviku v Táboře. Domlouváme se na všem, co je pro vaše dítě důležité a těšíme se na společnou radost z jejich zdravého rozvoje. Jitka Sládková ROK NA ZAHRADĚ Šalvěj lékařská Šalvěj lékařská patří do čeledi hluchavkovitých. Je to vytrvalý aromatický polokeř vysoký 20 až 70 cm. Lodyhy jsou čtyřhranné, s jemnými chlupy, ve druhém roce začínají dřevnatět. Listy voní silně aromaticky, mají kořenitou, hořkou chuť. Květy vyrůstající v řídkých lichopřeslenech mohou být bílé, růžové nebo světle fialové. Šalvěj lékařská kvete v červnu a v červenci. A jak již její název napovídá, je to léčivka, která by rozhodně neměla chybět ve vaší bylinkové zahrádce. U nás byla pro potřeby farmaceutického průmyslu vyšlechtěna výnosná a otužilá odrůda Krajová. Šalvěj vyžaduje sušší, slunné a chráněné polohy. Půdy jí svědčí hlinité až písčité, dobře zásobené vápnem. Pro hnojení používáme kvalitní kompost, nesnáší hnojení čerstvým hnojem. Rostliny množíme výsevem semen na záhony, do pařeniště nebo kelímků s perlitem. Termínem pro výsev je podzim (říjen, listopad) nebo jaro (březen, duben). Semena vyséváme do kelímků s perlitem v březnu, klíčí během 3 až 4 týdnů, klíčivost se pohybuje kolem 40%. Z předpěstované sadby zakládáme v květnu trvalý porost, rostliny sázíme do řad na vzdálenost 40 až 60 cm. Jiný způsob množení je pomocí bylinných řízků v jarním období. Za použití stimulátoru řízky dobře koření. Tímto způsobem množíme zejména kultivary šalvěje s barevnými listy. Na ošetřování není šalvěj náročná, porost udržujeme nezaplevelený a na podzim přihnojujeme Šalvěj lékařskou můžete s úspěchem pěstovat i v nádobách na balkoně či terase.

11 číslo 239, březen 2010 Náš domov strana 11 dokončení ze str. 10 kvalitním kompostem. Dobře ošetřované rostliny vydrží na stanovišti až 10 let. Pro použití v medicíně sklízíme listy a někdy nať. Listy získáme odrhnutím sklizených stonků. Sklizené části sušíme na stinném, dobře větratelném místě rozprostřené v tenkých vrstvách. Protože se jedná o rostlinu siličnatou, teplota sušení nemá překročit 35 C. Usušenou drogu ukládáme do dobře uzavíratelných nádob, na suchá a stinná místa. Nať sklízíme před květem 1 až 3 krát do roka. Výhony řežeme nejhlouběji 10 cm nad zemí. Sklízíme za suchého počasí, vlhké listy při sušení hnědnou nebo plesniví. Poslední sklizeň by měla být nejpozději v září, jinak rostliny nevyzrají a mohou namrznout. Rostlinky šalvěje můžeme s úspěchem pěstovat i v květináčích či truhlících za oknem, na balkonech nebo v zimních zahradách. Pro využití v domácnosti můžeme čerstvé listy sklízet během celé vegetace. Šalvějová droga účinkuje dezinfekčně, hojivě a potlačuje potivost. Působí protizánětlivě v ústní dutině. V silici obsažený thujon je při dlouhodobém používání ve velkých množstvích jedovatý. Účinky šalvěje se dají využít při zánětech dutiny ústní, dásní a krku, angíně, při zánětech žaludku, střevního traktu, k potlačení pocení, obklady na špatně se hojící rány, při akné, ekzémech, bodnutí a pokousání hmyzem. Své uplatnění najde i v kuchyni, v malém množství se používá jako koření k ochucení pokrmů z ryb (rozhodně vyzkoušejte), zvěřiny, vepřového a skopového masa. Snítkou šalvěje si můžete ochutit kvalitní olivový olej či balzamikový ocet, který pak využijete při přípravě salátů a dresinků. Petr Kumšta POLICEJNÍ OKÉNKO Policisté byli opět na silnicích Celkem 34 dopravních přestupků zjistili policisté při dopravně bezpečnostní akci, která se na Benešovsku uskutečnila 24. února v době od osmi do šestnácti hodin. Devět policistů z dopravní policie a policisté z Obvodního oddělení v Čerčanech a ve Voticích se zaměřili na dodržování a respektování dopravního značení, používání bezpečnostních pásů a dalšího dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté na pokutách vybrali celkem korun. Dechovými zkouškami nezjistili žádného řidiče pod vlivem alkoholu. Bezpečnostní akce budou na Benešovsku probíhat i v následujících měsících. Kradli měď i na hřbitovech Tři muže ve věku 20, 23 a 24 let zadrželi 18. února ve Voticích policisté z místního obvodního oddělení. Zadržení jsou podezřelí z nejméně patnácti krádeží měděných okapů, různého nářadí, hromosvodu, motorové nafty a dalších věcí. Od konce listopadu loňského roku do poloviny února podezřelí odcizili okapové svody ze hřbitova ve Voticích a v Miličíně a dále měděné oplechování skříněk na hřbitovech v Sedlci a v Prčici. Ve Voticích odcizili okapové svody z budovy městského úřadu, základní školy, školní jídelny a dvou rodinných domků. Měděné svody v délce šesti metů odcizili také z budovy ratměřického zámku. Při prošetřování případu policisté zjistili, že muži jsou podezřelí i z další trestné činnosti. Na místa činů muži přijížděli vozidlem Ford Escort. Jeden z nich čekal v autě a hlídal, ostatní se pak dopouštěli krádeží. Měděné věci sešlapali a odvezli do sběrných surovin na Příbramsku. Poškozeným způsobili škodu ve výši téměř 145 tisíc korun. Policisté při šetření případu zajistili bateriový skútr červené barvy (viz foto). Žádají proto veřejnost o pomoc při zjišťování jeho majitele. Informace mohou občané nahlásit na linku 158 nebo na telefonních číslech a Chceme znát váš názor Jak jsou lidé spokojení s prací středočeských policistů, zda se cítí bezpečně. Tyto a podobné otázky budou občanům pokládat policisté preventivně informačních skupin ve Středních Čechách. Dotazníkový průzkum proběhne od 1. března do 26. března i na Benešovsku. Dvě policistky benešovské preventivně informační skupiny budou oslovovat na ulici náhodně vybrané občany a pokládat jim postupně patnáct otázek. Dotazník bude anonymní. Podle přesně stanovených kritérií se policistky budou ptát žen, mužů, studentů, seniorů a osob v produktivním věku. Průzkum budou provádět po celém teritoriu Benešovska. Cílem této dotazníkové akce je mimo jiné i zjistit, jak jsou občané Benešovska spokojeni s prací policistů v jejich regionu nebo bydlišti. Z výsledků průzkumu bude policie vycházet při konkrétních krocích směřujících ke zlepšení práce policistů a větší spokojenosti občanů. nprap. Zuzana Stránská ZE SPORTU Na slavnostní valné hromadě TJ Sokol Sedlec- -Prčice, která se konala v sobotu 27. února 2010 v Hospodě U Škrpálu v Prčici, byly vyhlášeny výsledky XXIV. ročníku klubové ankety Fotbalista roku Svými hlasy do ankety přispělo celkem 123 příznivců fotbalu i samotných hráčů ze Sedlce-Prčice a okolí. Platných bylo 100 anketních lístků, což představuje 900 přidělených bodů. 23 soutěžních lístků komise ve složení Karel Pištěk, Josef Peroutka a Pavel Dejmalík anulovala pro jejich sice žertovný, avšak úroveň soutěže snižující obsah. Vítězové ankety fotbalista roku 2009 Fotbalista roku 2009 byl vyhlášen Pořadí Jméno a příjmení 1. místo (5b) 2. místo (3b) 3. místo (1b) Celkem bodů 1. Ing. Michal Davídek Jan Ryšavý Tomáš Pištěk st Milan Sedláček Ing. Zdeněk Pištěk Ing. Radek Hedvík Petr Polidar Petr Bouška Karel Mára Jan Lukáš Pavel Müller Petr Bechyně Zbyněk Dařena Petr Nádvorník Jan Hudák Lukáš Pištěk Milan Stibor Tomáš Jenčík Marek Jindrák Tomáš Kotva Jan Špaček Stanislav Boubalík Tomáš Pištěk ml red

12 12 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 Áčko má nového trenéra Zajímavá tvář od ledna působí v Sedlci-Prčici. Vedení fotbalového klubu Sokol Sedlec-Prčice se totiž domluvilo na spolupráci s Miroslavem Rybkou, který v době své aktivní kariéry hrával za Benešov a pak trénoval mj. Uhlířské Janovice, Velim, Vlašim, Teplýšovice. Odcházející Zdeněk Pištěk po skončení podzimní části požádal o uvolnění z kontraktu z pracovních důvodů. Pod jeho vedením sedlecko-prčický tým v podzimní části krajské I. B třídy získal 15 bodů a obsadil desáté místo. Mužstvo pod vedením nového trenéra absolvuje Zimní turnaj ve Voticích na UMT a třikrát týdně se schází na trénincích. V březnu ho čekají dva přátelské zápasy s Mladou Vožicí (I. B.) a se Sokolem Sezimovo Ústí (I. A.). V neděli v 15:00 hodin pak naše mužstvo přivítá svého prvního soupeře jarní části fotbalové soutěže, kterým bude SK Hostomice. Cílem jarní části bude udržet krajskou soutěž a uhrát pokud možno co nejlepší výsledek. Karel Pištěk Kraje a ČMFS chtějí za čtyři roky vyměnit branky na fotbal Na sklonku roku 2009 byl odstartovaný projekt Bezpečná fotbalová branka, který je prvním konkrétním výsledkem Memoranda o spolupráci podepsaného mezi Asociací Krajů ČR a ČMFS. Jedná se o proces výměn stávajících duralových nebo železných přenosných branek 5x2 m určených pro mistrovská utkání přípravek. Do tří let od spuštění projektu by byly tyto branky ve všech krajích ČR nahrazeny brankami z lehkých kompozitních materiálů, které je díky sníženému těžišti nesnadné převrhnout a i v případě pádu konstrukce Koncem března se rozjíždí jarní kolo fotbalových soutěží. Přinášíme přehled utkání, které sehrají hráči TJ Sokol Sedlec-Prčice a fotbalisté SK Přestavlky. nezpůsobují velmi těžká nebo smrtelná zranění. Projekt vyvolalo několik úrazů a i úmrtí dětí vinou pádu přenosných branek. Proto ČMFS oslovil výzkumnou organizaci CVVI, která má již zkušenosti s obdobnými projekty, a za přispění Nadace fotbalové reprezentace ČR a ve spolupráci s ČVUT a Ústřední vojenskou nemocnicí provedl testování, které dopadlo velmi pozitivně. Nyní je již na jednotlivých krajích i oddílech, aby byla dobrá myšlenka uvedena rychle v život. red Poděkování fanouškům Na valné hromadě TJ Sokol Sedlec-Prčice, která se konala v sobotu 27. února, vystoupil v rámci diskuse také nejlepší hráč poslední doby a držitel titulu Fotbalista roku Ing. Michal Davídek. Rádi bychom poděkovali našim fanouškům, kteří nás v posledních letech mohutně podporují, a to jak na domácích zápasech, tak i na zápasech venku. Když pak hrajeme na branku směrem od prčického mostu, je zkrátka radost útočit. Hned má potom fotbalista tři metry náskok a je to jen Zveme vás na fotbal díky skvělým fanouškům. Zůstaňte nám i nadále věrni, řekl. S obdobným poděkováním se na redakci Našeho domova obrátil i dlouholetý funkcionář a známý přítel fotbalu Jan Konopiský z Přestavlk. I on chtěl poděkovat skvělým přestavlckým fanouškům za podporu. Fotbalisté SK Přestavlky prý přes zimu trochu potrénovali a už se těší na jarní kolo soutěže. Náš domov poděkování Michala Davídka i Jana Konopiského rád tlumočí a přidává se k jejich výzvě. Přijďte na jaře opět podpořit naše hochy! red 16. kolo :15 SO SK Petrovice venku 17. kolo :15 NE FC Jílové doma 18. kolo :15 SO SK Nový Knín venku TJ Sokol Sedlec-Prčice: I. B třída, skupina E, muži A 14. kolo :00 NE SK Hostomice doma 15. kolo :30 SO MFK Dobříš venku 16. kolo :30 NE SK Březnice 1918 doma 17. kolo :00 SO Sokol Nespeky venku 18. kolo :00 NE FK Mníšek p. Brdy doma IV. třída odd. B - muži B 14. kolo :30 NE Sokol Jankov B venku 15. kolo :00 NE Sokol Heřmaničky B doma 16. kolo :00 SO SK Přestavlky venku I. A třída dorost, sk. D 14. kolo :00 SO Sokol Teplýšovice venku 15. kolo :15 NE MFK Dobříš doma I. A třída - starší a mladší žáci odd. C 14. kolo :30 a 11:10 SO Slavia Jesenice doma 15. kolo :30 a 11:10 SO FK Kolín B venku 16. kolo :30 a 11:10 SO FK Metaz Týnec doma 17. kolo :30 a 11:10 NE FK Dobřejovice venku 18. kolo :30 a 11:10 SO TJ Kouřim doma OP přípravka 14. kolo kolo :15 SO FK FERCOM Týnec n/s doma 16. kolo :00 SO Sokol Nespeky Čerčany Sledujte sedlec-prčice.cz SK Přestavlky: 14. kolo :30 NE Sokol Miličín B doma 15. kolo :00 SO Sokol Mezno B venku 16. kolo :00 SO Sedlec-Prčice B doma red Pozvánka na 40. ročník pochodu Čertova podkova Klub přátel dlouhých kilometrů KČT Sedlec-Prčice srdečně zve všechny milovníky pěší turistiky na jubilejní 40. ročník jarního pochodu Čertova podkova, který se koná v sobotu 20. března Letos jsme pro vás připravili celkem tři trasy o délce: 15, 25, 36 km. START - v Ateliéru na náměstí v Prčici od 7 do 10 hod. CÍL - v Ateliéru na náměstí v Prčici do 18 hod. MAPA - Česká Sibiř KČT č. 41, Sedlčansko. STARTOVNÉ - děti do 15 let a členové KČT: 15,- Kč, ostatní: 20,- Kč. TRASY - 15 km: Ateliér Prčice, Divišovice, Vozerovice, Chotětice, Mrákotice. Cíl - Ateliér Prčice km: Ateliér Prčice, Zvěřinec, Jesenice, Vozerovice, Mrákotice, Chotětice. Cíl - Ateliér Prčice km: Ateliér Prčice, Jetřichovice, Čertovo břemeno, Zvěřinec, Jesenice,Vozerovice, Mrákotice, Chotětice. Cíl - Ateliér Prčice. Plnění odznaků Podblanicko, Táborsko, Písecko. Šiškyáda - Aneb hod do tlamy čerta o bonbóny. Šišky s sebou. Odměny - losování o špekáčky a možnost si je opéci na ohni. V cíli obdrží každý diplom a perníkovou podkovu, dojde rovněž na dekorování pravou, nefalšovanou podkovou pro nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka. Přijďte se pokochat krásami probouzející se jarní přírody Českého Meránu. Čertova podkova je k tomu nejlepší příležitostí. mfd

13 číslo 239, březen 2010 Náš domov strana 13 PLACENÁ INZERCE OZNÁMENÍ V 12. a 13. týdnu, tj. od do bude v Sedlci-Prčici a přilehlých obcích probíhat hromadné čištění komínů. Cena čištění za jeden průduch je 90,- Kč vč. DPH U hromadného čištění je účtována doprava 25,-Kč/zákazník. V případě zájmu objednávejte na tel nebo na u: Kominictví Petr Kříž I nadále je našim čtenářům k dispozici řádková inzerce Našeho domova. Potřebujete něco prodat, sháníte něco či snad hledáte práci? Obraťte se na nás. Řádková inzerce je cenově výhodná. Způsob placení řádkové inzerce: vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. I nadále je všem inzerentům k dispozici plošná forma inzerce v Našem domově, a to za daných cenových podmínek. Řádková inzerce Našeho domova Koupím: Koupím od vás sběretalské předměty, staré zemědělské stroje a nástroje různé půdní harampádíčko, staré stavební materiály. Tel: Nabízím: Nabízím skladové prostory k pronájmu, možnost garážování os. i nákl. vozidel či jiné techniky. Ateliér Prčice, tel Daňové přiznání za 500 Kč!!! Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence, vedení mzdové a personální agendy, vyřizování na úřadech. Neváhejte a volejte !

14 14 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 INFORMAČNÍ SERV I S Co se kde děje, co se kde koná? VÝSTAVY: Od do bude v KDJS Sedlčany vystavovat své fotografie i nám známá fotografka Jitka Růžičková. Keramikou je doplní Jan Pešta. Vernisáž výstavy se koná v úterý od 18 hodin. Úvodní slovo Vladimír Voráč, klavír Jitka Mihaliaková. Hody, hody, doprovody Od až do připravilo Městské muzeum Sedlčany pro své návštěvníky velikonoční výstavu z dílny sedlčanského muzea. AKCE: Chorvatské písničky Ve středu v hod. se v KDJS Sedlčany bude konat koncert populárních chorvatských písní v podání zpěvačky Anny Kordič. Přijďte si PLACENÁ INZERCE poslechnout písně, které voní mořem, sluncem, létem, zkrátka dovolenou. Labutí jezero V úterý v 19 hod. bude v KDJS zahájen 46. ročník Sukových Sedlčan. Festival úvodním slovem zahájí starosta města ing. Jiří Burian, poté můžete zhlédnout jedno z nejkrásnějších děl světové klasiky balet Labutí jezero P. I. Čajkovského v provedení Divadla opery a baletu Ústí nad Labem. V rámci předplatného divadla. Ve čtvrtek v hod. se v koncertním sále KDJS uskuteční Komorní koncert, na kterém se představí žáci, učitelé a hosté ZUŠ Sedlec-Prčice. Podskalák Spolek divadelních ochotníků Sedlčany se po letech vrátil k jedné z nejoblíbenějších českých lidových operet Františka Ferdinanda Šamberka Podskalák z roku 1882, jemuž nehynoucí popularitu zajistily šlágry a hudební čísla nejslavnějšího českého písničkáře Karla Hašlera. Zábavný příběh lidové operety o čtyřech obrazech nás zavede do Podskalí (dnes už neexistující pražské osady na pravém břehu Vltavy) mezi jeho svérázné obyvatele. Divadelní představení Spolku divadelních ochotníků můžete v divadelním sálu KDJS navštívit: v 15 hod.: Veřejná generálka v 16 a hod.: Odpolední vystoupení pro důchodce za snížené vstupné v hod.: Mimo předplatné KDJS v hod.: Mimo předplatné ST v hod.: Předplatné divadla KDJS v hod.: Mimo předplatné v hod.: Mimo předplatné, derniéra se od hod. koná v koncertním sále KDJS koncertní vystoupení písničkářky Terezie Palkové. Kam na výstavu? Pražský veletržní areál Letňany: AMPER mezinárodní veletrh elektroniky a elektrotechniky Výstaviště České Budějovice: MOBIL SALON ročník, auto, moto, garážová a servisní technika, příslušenství a doplňky automobilů, služby pro motoristy, sport a pohybové aktivity, vybavení a oblečení, instituce a společnosti, odborná literatura a vydavatelství, ostatní. Bohoslužby o Velikonocích Duchovní správa Sedlec-Prčice Datum Den Hodina Bohuslužba/pobožnost Kostel Květná neděle 8:00 mše svatá s požehnáním ratolestí Arnoštovice 9:30 Sedlec 11:00 Prčice 12:30 Č. Újezd Zelený čtvrtek 8:00 a 15:00 Křížová cesta Sedlec a Prčice Velký pátek 18:00 obřady Velkého pátku Sedlec Bílá sobota od 8:00 možnost adorace u Božího hrobu Sedlec Velikonoční vigilie 20:00 Sedlec Zmrtvýchvstání Páně 8:00 Arnoštovice 9:30 Sedlec 11:00 Prčice 12:30 Č. Újezd Pondělí velikonoční 9:30 Sedlec INCHEBA EXPO PRAHA - Výstaviště Holešovice: SVĚT ZÁBAVY mezinárodní výstava zábavního průmyslu PRAGOMEDICA mezinárodní zdravotnický veletrh. - NON-HANDICAP specializovaná výstava pro zdravotně postižené. Zahrada Čech Litoměřice: TRŽNICE ZAHRADY ČECH ročník jarní prodejní akce pro zahradníky, zahrádkáře, chalupáře, kutily a milovníky přírody MŮJ DŮM, MŮJ HRAD & BYDLENÍ ročník stavební výstavy a výstavy o bydlení. red Bohoslužby v kapli Českobratrské církve evangelické v Prčici Pozn.: Bohoslužby s Večeří Páně (Velký pátek) v hodin v 8.00 hodin

15 číslo 239, březen 2010 Náš domov strana 15 Velikonoční výstava šikovných rukou Osvětová beseda Borotín srdečně zve na tradiční velikonoční výstavu šikovných rukou, která se bude konat v sobotu 20. března 2010 od 9.00 do hodin a v neděli 21. března od 9.00 do hodin v prostorách Základní školy v Borotíně. Na této výstavě uvidíte a také zakoupíte: malované i jinak zdobené kraslice, perníčky, veselé velikonoční dekorace, živé květiny a květinové aranžmá, výrobky z patchworku, paličkované dekorace, košíky z proutí, pediku i papíru, březová košťata, keramiku, ručně malované svíčky a originální ručně vyrobené šperky. Dále zde bude probíhat škola pletení pomlázky, předení na kolovrátku a své ruční práce představí děti z DD Přestavlky. Výstavu doplní koutek Ekofarmy Mlýnec a chovatelský koutek. Součástí výstavy bude rovněž soutěž O nejlepší velikonoční borotínskou sekanici. Svoji bohatou činnost bude na této výstvě prezentovat Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Borotín. Jste srdečně zváni. NA POSLEDNÍ CHVÍLI Zahájení provozu kina posunuto Městské kino v Sedlci-Prčici pravidelně zahajuje svůj provoz na přelomu března a dubna. Letos se ale zahájení promítání v kulturním sále základní školy posune. Důvodem této změny je již avizovaná modernizace divadelního (kulturního) sálu. Město uspělo se žádostí o dotační prostředky z Regionálního operačního programu střední Čechy a od dubna budou zahájeny práce na celkové modernizaci divadelních tahů, jeviště včetně látkových součástí, výměně a doplnění ozvučovací a osvětlovací techniky a v neposlední řadě také práce na demontáži a instalaci nových sedadel. Počet sedaček se v přízemní části sálu sníží ze stávajících 290 na cca 250, protože nová divadelní sedadla budou nejen čalouněná, ale budou i prostornější a pohodlnější. Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků sálu se zvětší i rozestupy mezi jednotlivými řadami. Díky těmto Rybáři se sešli na valné hromadě Místní organizace Českého rybářského svazu Sedlec-Prčice se může v současné době pochlubit nejen více než 30 dospělými členy, ale i zájemci z řad dětí, kterých se pod vedením pánů Václava Slaby a Františka Hájka schází 22. V sobotu se členové rybářského svazu sešli na výroční valné hromadě v příjemném nejen vyhodnocení loňského roku z pohledu hospodaření, brigád a úlovků, ale také příprava na zahájení rybářské sezóny 2010, plánování výlovů jednotlivých rybníků, příprava brigád a dalších činností souvisejících s fungováním rybářské organizace. Do rybářských řad byli přijati dva noví členové a byl stanoven termín pro slavnostní zahájení sezóny. Ten již tradičně připadá na 1. 5., kdy svůj um předvedou manželky a přítelkyně našich rybářů a opět tradičně u rybníku Hůrka. Následující den na stejném místě odstartují rybářskou sezónu i malí rybáři. V diskusi informovala přítomné členy starostka města o zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektu odbahnění rybníku Černický s tím, že hodnocení nabídek proběhne v poslední dekádě března a zahájení realizace se předpokládá v dubnu letošního roku. Dokončení všech prací souvisejících nejen s odbahněním rybníku, ale i revitalizací části toku Sedleckého potoka a úpravami zeleně lze očekávat nejpozději v září říjnu opatřením bude nové hlediště svými parametry splňovat stávající normy. Termín ukončení prací je červen 2010 s tím, že následně proběhnou veškeré potřebné revize a kontroly, takže zahájení provozu kina, ale i dalších kulturních akcí, lze očekávat nejpozději v červenci. Tím však realizace neskončí, protože město bude čekat dokončení administrace tedy splnění všech podmínek pro vyúčtování a proplacení dotačních prostředků. -r- Poznámku si jistě zaslouží i připomínka přítomných členů rybářského svazu, která se týkala stavu prostranství kolem víceúčelové nádrže, tzv. sedleckého koupaliště. Okolí nádrže pravidelně rybáři udržují, sečou, uklízí Bohužel jejich snaha se někdy setkává s lidskou hloupostí a bezohledností. O tom svědčí i současný stav prostor kolem koupaliště někdo využil jako motokrosovou dráhu a v tuto chvíli tak místo louky připomíná spíše oraniště. Pro rybáře to znamená práci navíc, protože celou plochu budou muset za pomoci techniky srovnat a uvést do slušného stavu. Doufejme, že podobných případů nebude přibývat a rybářům bude dělat radost nejen utěšený stav kolem rybníků, ale i úlovky, kterých se dočkají. -r- VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME SDO Včelákova Lhota děkuje všem sponzorům za příspěvky do tomboly. Dále děkuje ZS Přestavlky, a.s., za vzornou zimní údržbu komunikace do Včelákovy Lhoty. SDH Vrchotice děkuje všem sponzorům a přátelům za příspěvky do tomboly na tradiční ples. Hráči a funkcionáři SK Přestavlky děkují touto cestou všem sponzorům, občanům a fanouškům za poskytnuté dary do tomboly Plesu sportovců, který se konal v sobotu 6. února v KD Přestavlky. TJ Sokol Sedlec-Prčice děkuje všem sponzorům a dárcům za poskytnutí příspěvků do tomboly Plesu mladých fotbalistů, který se konal 15. ledna Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává. Dne uplyne již 30 let, co od nás navždy odešel náš syn, bratr, švagr a strýc pan Jiří Kortánek z Veletína a jsme vzpomněli jeho nedožitých 45. narozenin. Vzpomínají maminka a sestry s rodinami. Dne uplyne 25 let, kdy nás opustila naše drahá maminka a babička, paní Růžena Vostřáková ze Sedlce. Vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Ladislavem Zburníkem z Náhlíku. Velké díky patří pohřební službě pana Fáčka, panu Sukovi, muzikantům, panu vikáři Masaříkovi, členům SDH Vrchotice, panu Bursíkovi za hezká slova rozloučení a zaměstnancům Údržby silnic Osečany, s.r.o. Manželka, děti, maminka a sestry s rodinami. Dne jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí paní Růženy Jalovecké ze Stuchanova. Vzpomínají dcery s rodinami.

16 16 strana Náš domov číslo 239, březen 2010 PLACENÁ INZERCE Veselé koledy Dávaj vajec, kázal kadlec, kázal kadlec i kadlička, abys dala dvě vajíčka, jedno bílý, dvě červený, šak slépka snese jiný, vajíčko se kotoulí, slepička se popelí u pastýřů v koutu, na prašivým proutku. Prašivý se zlámal, zlatý se ukázal. (Z Třebíčska) Veselá říkanka pro kluky Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. a pro holky Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám. PLACENÁ INZERCE Proutek vohnoutek Proutek vohnoutek, sedí na něm zlatej kohoutek. Proutek se ohýbá, kohoutek kokrhá: chyťte mi tu slepičku, koupíme za ni čepičku, tu čepičku pánu, on dá za ni krávu, tu krávu hraběnce, ona dá za ni na věnce. Koleda, koleda proutek z vrby, mlsný jazýček mě svrbí. Koleda, koleda holoubek, dejte něco na zoubek. Uzávěrka dubnového čísla je ve středu 31. března do 11 hodin. Na příspěvky došlé po tomto termínu nebude brán zřetel. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V SEDLCI: Pondělí, středa hod. Sobota hod. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice, šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle tel , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 10% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 550 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice Cena inzerce: zadní strana: 12, Kč a vnitřní strany 10, Kč, inzertní strana 8, Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta, místostarosta Svatopluk Divín, člen rady Ing. Jaroslav Podešva, člen rady Mgr. Martin Polách,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17 ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluven: 10 členů zastupitelstva obce 2 občané 1 člen zastupitelstva obce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více