Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice František Dostál, ředitel ZŠ

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 5. Výsledky vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Školská rada schválila dne:. Podpis předsedy školské rady: Ing. Jaroslav Doležal..

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Adresa: Havlíčkova 933, Moravské Budějovice Telefon: Fax: Internet: Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Město Moravské Budějovice Ředitel školy: František Dostál Školská rada: předseda: Ing. Jaroslav Doležal členové: Václava Vomáčková Mgr. Veronika Dohnalová Mgr. Monika Tržilová Mgr. Ludmila Konvalinová Mgr. Blanka Ryvolová Základní škola je zřízena městem Moravské Budějovice jako příspěvková organizace od Veškerá hlavní činnost je dána Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále hlavně Vyhláškou č. 48/2005 Sb. ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a dalšími vyhláškami. MŠMT ČR prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina poskytuje finanční prostředky na mzdy pracovníků a další neinvestiční výdaje vymezené zákony a vyhláškami. Město Moravské Budějovice poskytuje finanční prostředky na provoz školy a případné investiční akce. Další finance získává organizace doplňkovou činností povolenou ve zřizovací listině: - Hostinská činnost - Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, gymnastiky, sportovních her, kondičního cvičení, úpolových sportů - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Pronájem a půjčování věcí movitých- Pronájem a půjčování věcí movitých - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Na všechny uvedené činnosti organizace vlastní živnostenská oprávnění. Součástí organizace vedle základní školy je i školní jídelna, školní družina, školní klub a Dům dětí a mládeže Budík v Moravských Budějovicích s turistickou základnou v Kdousově.

4 Technicko materiální podmínky: Školní budova byla postavena v letech Je zde celkem 39 učeben, z toho je 13 odborných fyzika, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, cvičná kuchyně, školní dílna, 6 jazykových učeben, 3 projektové učebny, multimediální učebna s interaktivní tabulí, 2 počítačové učebny a školní knihovna tvoří informační centrum pro žáky i učitele kdykoliv přístup k encyklopediím a na internet na všech 76 počítačích včetně elektronické pošty. Jedna učebna je pro více jak 40 žáků. Dále je zde chemická laboratoř, 2 místnosti pro školní družinu, 2 tělocvičny, školní plavecký bazén, gymnastický sál a školní kuchyně s jídelnou. V prostorných chodbách je rozmístěno šest pingpongových stolů pro odreagování o přestávkách. Na přilehlých pozemcích jsou zřízena hřiště na odbíjenou a malou kopanou. Pro činnost DDM máme k dispozici dvě budovy spojené chodbou. V nich se nachází celkem 5 kluboven, jedna kuchyňka, 2 dílny, sál a dvě kanceláře. Pro nepravidelnou činnost je využívána turistická základna v Kdousově, kde je 5 místností pro ubytování, kuchyň, jídelna a tělocvična. 2. Přehled oborů vzdělání Základní škola Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C/001 Základní škola studium denní délka studia: 9 roků 0 měsíců nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: není stanoven nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 770 Ve školním roce byl v zahajovacím výkaze k uveden celkový počet žáků 327, z toho 175 chlapců a 152 dívek. Na 1. stupni (1. 5. ročník) se vyučovalo v 5 třídách s celkovým počtem žáků 125, z toho 70 chlapců a 55 děvčat. Na 2. stupni (6. 9. ročník) se vyučovalo v 8 třídách s celkovým počtem žáků 202, z toho 105 chlapců a 97 dívek. Ve všech ročnících se vyučovalo podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem Připravuji se pro život. Některé mimořádné nabídky: - výuka cizího jazyka od 1. třídy - druhý cizí jazyk od 7. třídy v rámci volitelných předmětů - při výuce cizího jazyka vyučujeme současně v paralelních třídách a rozdělujeme děti do skupin podle nadání, snahy a dovedností - široká škála volitelných předmětů od 7. třídy - výuka plavání od 3. třídy do 9. třídy jako nepovinný předmět, nebo v rámci výuky tělesné výchovy - výuka práce na počítači již na 1. stupni - pravidelná výuka dovedností ovládat počítač od 6. do 9. třídy 1 hodinu týdně, výuka psaní na počítači všemi deseti - nabídka odpolední přípravy dětí na přijímací zkoušky - úspěšná účast dětí v různých soutěžích, výrazné úspěchy ve sportovní oblasti - široká nabídka zájmových útvarů v odpoledních hodinách - lyžařský ozdravný pobyt na horách pro zájemce z řad žáků 4., 5., 8. a 9. ročníků - pravidelné lyžařské výcvikové zájezdy žáků 7. tříd

5 - uzavřený systém exkurzí pro všechny ročníky poznávání nejznámějších památek - zájezdy na divadelní představení do Jihlavy - velké množství doplňkových programů kulturních i sportovních např. soutěž o nejsportovnější třídu, matematické soutěže, školní časopis, triatlon Ve škole velmi dobře pracuje Nadační fond při ZŠ, který pomáhá výše uvedené aktivity financovat. Ročně věnuje dětem asi ,- Kč. V uplynulých letech pořídil škole velmi kvalitní lyžařské vybavení čítající asi 150 párů lyží a bot pro sjezdové disciplíny jsou zapůjčovány i okolním školám a široké veřejnosti. Školní družina a školní klub Výchovně vzdělávací činnost se řídí školským zákonem a hlavně Vyhláškou č. 74/2005 Sb. ze dne o zájmovém vzdělávání a vyhláškami souvisejícími. Hlavním posláním školní družiny a školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. ŠD umožňuje docházku přednostně žákům l.stupně, ale mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud to dovoluje kapacita. ŠK je určen přednostně pro žáky 2. stupně, ale účastníkem může být i žák l. stupně, pokud není přijat k trvalé docházce do ŠD. Do školní družiny bylo přihlášeno celkem 108 dětí, které byly rozděleny do čtyř oddělení. Školní klub navštěvovalo celkem 103 dětí (započítávány jsou děti jen jednou bez ohledu na počet útvarů, jejichž činnosti se účastní) v 8 zájmových kroužcích. název kroužku vedoucí počet dětí Havlíček Ryvolová, Nesibová 11 Plavání Chroust 39 SAM Chroust 26 Matematika převážně vážně Maršíková 19 Čeština pro odvážné Simandlová 21 Florbal Hirt 23 Košíková Hirt 36 Pěvecký sbor Tržil 19 Dům dětí a mládeže Budík DDM Budík je školské zařízení nabízející služby v oblasti výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost. Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činnosti pro děti, mládež a dospělé ve volném čase v Moravských Budějovicích a okolí. Ve školním roce 2011/2012 jsme měli celkem 1046 účastníků v 70 zájmových útvarech. Z toho bylo 125 dětí (věková kategorie dětí, které ještě nezahájily povinnou školní docházku), 800 žáků (věková kategorie dívek a chlapců ze základních a středních škol) a 121 ostatních účastníků (dospělí). Při DDM funguje rodinné centrum Korálky, které má pro svou činnost vyhrazenu jednu hernu, kam mají možnost chodit maminky s dětmi a účastnit se plánovaných i spontánních aktivit. Od září 2009 jsme začali pravidelně spolupracovat s klubem Asociace náhradních rodin ČR místním klubem v Moravských Budějovicích. Od roku 2010 spolupracujeme se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR krajskou organizací kraje Vysočina. Dům dětí má v obci Kdousov turistickou základnu, která je v období květen až říjen využívána k rekreačním pobytům, školním výletům, soustředěním zájmových kroužků a spolků a k pořádání letních táborů.

6 Hlavní oblasti činnosti - pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnosti /kroužky, kurzy, semináře / - příležitostná vzdělávací, zájmová a tematická činnost - táborová činnost - osvětová činnost, poradenství - individuální práce s talenty - péče o nadané děti, žáky a studenty prostřednictvím vzdělávacích programů, kurzů a exkurzí - organizování soutěží a přehlídek prací dětí a žáků Cílové skupiny - děti mateřských škol - děti základních škol - mládež - dospělí - rodiče a děti - neziskové organizace Přehled zájmové činnosti pravidelné název kroužku vedoucí počet členů Keramika I Reháková Lenka 11 Keramika II Berková Dana 11 Keramika III Berková Dana 12 Mladí hasiči John, Unger 15 Keramika dospělí Reháková Lenka 8 Lední hokej Trnka, Svoboda 32 Keramika IV Reháková Lenka 12 Zpívání s Rolničkou Simandlová Milada 18 Plavání I Reháková, Berková 22 Vodní záchranář Prokop Zdeněk 24 Bruslařská škola Berková, Kravcová, Pelikán 34 Aquaaerobik Berková Dana 23 Plavání Pulec I Berková Dana 10 Plavání Pulec II Berková Dana 10 Kytara I Mokrošová Jaroslava 12 Břišní tance dospělí Berková Dana 12 Keramika V Berková Dana 11 Břišní tance děti Berková Dana 24 Košíková I Kovárníková Marcela 12 Fotbal starší žáci Nevařil, Kabelka 15 Fotbal mladší žáci Šplíchal Pavel 12 Fotbal mladší žáci Rumíšek, Veleba 12 Fotbal předpřípravka Kvapil 6 Fotbal dorost Šťastný Filip 17 Fotbal starší přípravka Dostál, Kuba 11 Fotbal mladší přípravka Pikal, Maar 14 Míčové hry I Bendová Drahomíra 14 Míčové hry Mittnerová Jarmila 14 Počítače Čábel Vladimír 9 Počítače Čábel vladimír 23 Čtyřlístek Hanáková Marcela 15 Kalanetika Formanová Libuše 45

7 Cvičeníčko Harantová, Dvořáková 46 Flétna pro zdraví Pavlišová Irena 10 Angličtina I Čírtková Miroslava 5 Angličtina II Čírtková Miroslava 6 Angličtina III Čírtková Miroslava 6 Sportovní gymnastika Formanová Libuše 10 Rukodělný Čírtková Miroslava 12 Letečtí modeláři Dvořák Jiří 10 Historický šerm Strnad Jiří 4 Děti v akci Rubáková Monika 6 Rybáři Menšík Josef 20 Street dance Machátová Veronika 25 A je to... Svat Jan 11 Mažoretky I Reháková J., Pecková 25 Šachy Odvárka Ladislav 8 Kytara II Reháková Jarmila 11 Aerobik I Reháková Jarmila 17 Flétna Reháková Jarmila 9 Kytara III Reháková Jarmila 10 Florbal I Hanák Aleš 13 Florbal II Hanák Jan 14 Mažoretky II Reháková Jarmila 27 Kung fu Borkovec, Fic 22 Břišní tance Jevišovice Milcová Zuzana 14 Elektronická komunikace Šprinclová Lenka 9 Konverzace v AJ Kočová Anna 14 Seminář z matematiky Nečesal Libor 23 Socioklub Štáblová Leona 6 Seminář k závěrečné práci Štáblová Leona 12 Konverzace v NJ Doležalová Iva 10 Příprava k certifikátu v NJ Chalupová Martina 12 Testy studijních předpokladů Pánková Věra 12 Francouzský jazyk I Roupcová Blanka 16 Francouzský jazyk II Roupcová Blanka 12 Florbal III Truneček Tomáš 7 Košíková II Pokorná Štěpánka 17 Aerobik II Pokorná Štěpánka 15 Taneční Dostálová Jana 20 Výběr z přehledu příležitostné činnosti Září zájezd pro rodiče s dětmi florbalové turnaje cyklistická jízda zručnosti vystoupení mažoretek Říjen florbalové turnaje turnaj v ledním hokeji Listopad Budoshow ukázka bojových umění účast na turnajích v šachu, florbalu, košíkové

8 Prosinec účast na turnajích ve florbalu, ledním hokeji, Mikulášská besídka vystoupení na adventních koncertech Ježíškova pošta psaní přáníček Ježíškovi Upovídaný budíček recitační soutěž pro děti z MŠ vypouštění balónků s přáním Ježíškovi Pomůžeme Ježíškovi zdobení stromečků Leden turnaje v košíkové, florbalu, ledním hokeji a šachu Únor turnaje v ledním hokeji, florbalu Velké ledové zápolení akce Sobota s tancem zájezd Bongo Brno Březen turnaje v ledním hokeji, florbalu, košíkové dětský karneval vystoupení mažoretek, břišních tanců závody ve sportovní gymnastice Drnholec soustředění mažoretek, streeet dance zábavné dopoledne pro děti ze ZŠ Dobrovského Duben recitační soutěž Upovídaný budík turnaje v šachu velikonoční výstava čarodějnice stezka odvahy soustředění kroužků mažoretek, street dance, břišních tanců Květen vystoupení mažoretek, břišních tanců soustředění kroužku VZS (vodní záchranná služba) Den matek účast na přehlídce orientálních tanců ve Znojmě Všeználek okresní a krajské kolo vědomostní soutěže Červen rybářské závody soustředění leteckých modelářů Den dětí na letním koupališti 24. ročník Moravskobudějovického triatlonu Červenec sportovní tábor Srpen tábor Peksův mlýn příměstský tábor

9 3. Personální zabezpečení činnosti školy jméno příjmení zařazení vzdělání Drahomíra Bendová učitelka VŠ Kristýna Brančová učitelka VŠ Vladimír Čábel učitel VŠ Petra Černá učitelka VŠ Yvona Dosedělová učitelka VŠ František Dostál ředitel VŠ Blanka Dvořáková učitelka VŠ Jana Dvořáková učitelka SŠ Jiří Grambal učitel VŠ Marcela Hanáková učitelka VŠ Zdeněk Hirt učitel VŠ Miroslava Hirtová učitelka VŠ Zdeněk Chroust učitel VŠ Gabriela Kabelková učitelka VŠ Ludmila Konvalinová učitelka, výchovný poradce VŠ Květoslava Konvalinová učitelka VŠ Klára Kravcová učitelka VŠ Renata Maršíková učitelka VŠ Jarmila Mittnerová učitelka VŠ Marcela Mittnerová vedoucí učitelka 1. stupně VŠ Blanka Ryvolová zástupce ředitele, koordinátor ŠVP VŠ Oldřich Sedláček zástupce ředitele, ICT koordinátor VŠ Milada Simandlová učitelka VŠ Jiří Tržil učitel SŠ Zdeněk Uttendorfský učitel, výchovný poradce, preventista VŠ Dana Berková vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Libuše Formanová zástupce ředitele pro DDM, ŠD, ŠK SŠ Jitka Kemsová vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jarmila Reháková vychovatelka ŠD, ŠK a DDM SŠ Jiří Dostál statutární zástupce SŠ Libuše Medňanská samostatný ekonom VŠ Marie Přinosilová vedoucí ŠJ SŠ Renata Hocková kuchařka vyučena Lenka Bednářová kuchařka vyučena Marta Janderková kuchařka vyučena Jaromír Sádovský školník vyučen Rostislav Hanák správce bazénu vyučen Hana Fuchsová uklizečka ---- Hana Jarošová uklizečka ---- Eva Sádovská uklizečka ---- Marie Chvátalová uklizečka ---- Marie Šulová uklizečka ---- Zdeňka Růžičková uklizečka ---- Dana Ferdanová uklizečka ---- Marie Prknová správcová TZ Kdousov ----

10 4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce dětí narozených od do se konal v pátek od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. K zápisu se dostavilo a o přijetí požádalo 26 zákonných zástupců. Rodiče šesti dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Protože byly splněny všechny náležitosti, byl odklad udělen. K povinné školní docházce pro školní rok tak bylo přijato celkem 21 dětí.

11 5. Výsledky vzdělávání žáků

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 6. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů vycházela z metodických pokynů MŠMT. Cílem bylo ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, dělat rozhodnutí, která si budou vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Preventivní program byl zpracován za účelem minimalizovat nebezpečí používání drog, kouření, požívání alkoholu aj. Tomuto tématu byla přizpůsobena náplň sportovních, kulturních a školních akcí. Velký důraz byl kladen na smysluplné využití volného času a tím i nabídka kroužků při školním klubu a školní družině. Minimální preventivní programu Škola bez drog pro školní rok 2010/2011 Plánované činnosti a akce: Podpora ředitelství: - výchova dětí ke zdravému životnímu stylu - podpora dalšího vzdělání v této oblasti - finanční a materiální zabezpečení protidrogových aktivit Týmová spolupráce ve škole: - pravidelné seznamování pedagogických pracovníků s novými poznatky v této oblasti na provozních poradách a pedagogických radách, vyhodnocování celkového stavu a řešení problémových situací - spolupráce s ostatními školními zařízeními ve městě - v případě potřeby zainteresovat i ostatní zaměstnance školy - diagnostika třídních kolektivů, programy zaměřené na kooperaci v třídních kolektivech Aktivity pro žáky: - citlivým způsobem zapojovat do aktivit školní parlament - věnovat patřičnou pozornost protidrogové prevenci v jednotlivých předmětech, vhodně využívat probíranou látku - zapůjčení demonstračního kufříku se vzorky drog - umožnit žákům konzultace s protidrogovým preventistou kdykoliv - nástěnka s protidrogovou tematikou - soutěž o nejsportovnější třídu - schránky důvěry - vlastní školní výzkum v oblasti užívání drog - poradenské centrum, linky důvěry - denně ZŠ Havlíčkova - široká nabídka volnočasových aktivit pro děti v rámci kroužků DDM viz příloha - program pravidelných exkurzí a výletů pro jednotlivé ročníky hrazených z prostředků Nadačního fondu ZŠ - organizace zájezdů na divadelní představení do Jihlavy, Brna a Prahy, dopravu hradí nadační fond - beseda o právních souvislostech při dovršení 15 let věku, souvislosti s patologickými jevy - p. Procházka Městský úřad Moravské Budějovice - návštěva soudního jednání s mladistvými pro žáky 8. a 9. ročníků dle možností soudu - dotazníky pro celou školu zaměřené na nežádoucí patologické jevy - spolupráce s agenturou Střed Zajišťování metodických pomůcek, informací, kontaktů - doplňovat knihovnu a videotéku pro potřeby učitelů - aktualizovat seznam institucí a organizací působících na našem okrese

27 Aktivity pro rodiče: - na pravidelných konzultacích seznamovat rodiče se stavem ve škole, předávat nejnovější informace a poznatky z této oblasti - požádat o spolupráci jak v této oblasti, tak v problematice šikanování a týrání dětí - v případě vhodnosti využít místní Zpravodaj a kabelovou televizi Spolupráce s ostatními odborníky: - OHS Třebíč - Městský úřad Moravské Budějovice oddělení péče o dítě, sociální kurátoři - OPPP Třebíč, pobočka Mor.Budějovice - Policie ČR - Městský úřad,sociální odbor - Okresní preventivní koordinátor Zjišťování efektivity: - vedení evidence akcí a jejich vyhodnocování - dotazníky pro žáky a rodiče - zpětná informace přes školní parlament a schránku důvěry Největší důraz klást na co nejširší nabídku volnočasových aktivit jako nejlepší protidrogovou prevenci. Nevytvářet ve škole zbytečné stresové situace. Všechny problémy okamžitě řešit již v zárodku ve spolupráci s protidrogovým preventistou, vedením školy a rodiči. Spolupráce s občanským sdružením Střed Navázali jsme spolupráci s organizací Střed, která ve školním roce provedla výukové preventivní programy ve všech ročnících naší školy. 1.ročník Jak jednají nejmenší 2. ročník Diagnostika třídních kolektivů 3. ročník Diagnostika třídních kolektivů 4. ročník Nebezpečně na síti 5. ročník Nebezpečně na síti 6. ročník Mám se rád 7. ročník Mezilidská tolerance 8. ročník Šikana ve třídě 9. ročník Subkultury 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků datum název akce Drahomíra Bendová Slovní úlohy jako nástroj tvořivého myšlení Čtenářská gramotnost Jak učit děti číst a psát genetickou metodou Školení v první pomoci Dana Berková Využití Smard Board

28 Digitální technologie Kristýna Brančová Čtenářská gramotnost Čtenářská a informační gramotnost Digitální technologie Evropské jazykové portfólio v praxi Jak učit děti číst a psát genetickou metodou Škola čtenářských dovedností Školení v první pomoci Vladimír Čábel Čtenářská gramotnost Využití Smard Board Petra Černá Čtenářská gramotnost Yvona Dosedělová Čtenářská gramotnost Express way of learning - seminář Digitální technologie Školení v první pomoci František Dostál Vedení změn a jejich implementace ve škole Čtenářská gramotnost Metoda aktivního naslouchání vedoucí k minimalizaci konfliktů Digitální technologie Školení v první pomoci Blanka Dvořáková Čtenářská gramotnost Express way of learning - seminář Digitální technologie Výuka angličtiny pro děti předškolního a školního věku Školení v první pomoci Jana Dvořáková Čtenářská gramotnost Libuše Formanová Využití Smard Board

29 Digitální technologie Jiří Grambal Čtenářská gramotnost Kdy je učení efektivní učební styly 3. část září 2011 červen 2012 Marcela Hanáková Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT (250 hodin) Školení v první pomoci 1. postgraduální seminář specializačního studia - EVVO Od skupinové práce ke kooperativnímu učení Čtenářská gramotnost VYKEV veletrh ekologické výchovy Mikrokosmos náměty pro EVVO Využití počítače v matematice Environmentální výchova a průřezová témata na klíč Školení v první pomoci Zdeněk Hirt Efektivní využití IAT ve výuce na ZŠ a SŠ Ve zdravém těle zdravý duch Čtenářská gramotnost Spirála ochrana reprodukčního zdraví Digitální technologie Miroslava Hirtová Čtenářská gramotnost Využití počítače v matematice Kdy je učení efektivní učební styly 3. část Digitální technologie Školení v první pomoci Zdeněk Chroust Čtenářská gramotnost Digitální technologie Gabriela Kabelková Čtenářská gramotnost Express way of learning - seminář duben 2010 listopad 2011 Program pro zvýšení jazykových kompetencí

30 učitelů Aj Digitální technologie Školení v první pomoci Jitka Kemsová Využití Smard Board Digitální technologie Květoslava Konvalinová Čtenářská gramotnost Digitální technologie Školení v první pomoci Ludmila Konvalinová Setkání výchovných poradců volba povolání Ve zdravém těle zdravý duch Čtenářská gramotnost Digitální technologie Školení v první pomoci Klára Kravcová Čtenářská gramotnost Digitální technologie Jak učit děti číst a psát genetickou metodou Školení v první pomoci Renata Maršíková Čtenářská gramotnost Využití počítače v matematice Digitální technologie Školení v první pomoci Dana Menšíková Adobe Illustrator základní kurz (AIR) Čtenářská gramotnost Jarmila Mittnerová Čtenářská gramotnost Digitální technologie Otevřená hodina matematiky podle prof. Hejného Školení v první pomoci Marcela Mittnerová Slovní úlohy jako nástroj tvořivého myšlení

31 Čtenářská gramotnost Otevřená hodina matematiky podle prof. Hejného Jak učit děti číst a psát genetickou metodou Digitální technologie Školení v první pomoci Eva Nesibová Čtenářská gramotnost Kdy je učení efektivní učební styly 3. část Adobe Illustrator základní kurz (AIR) William Shakespeare Sonety (přednáška M. Hilského) Školení v první pomoci Jarmila Reháková Využití Smard Board Blanka Ryvolová Digitální technologie Diagnostika stavu znalostí a dovedností - konference Hodnocení a sebehodnocení žáka Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu leden 2011 leden 2012 Studium k výkonu specializovaných činností koordinátor ŠVP (250 hodin) Rubikon nová pomůcka pro učitele Cesta ke kvalitě - konference William Shakespeare Sonety (přednáška M. Hilského) Cesta ke kvalitě evaluační nástroje (workshop v Brně) Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP Školení v první pomoci Oldřich Sedláček Čtenářská gramotnost Milada Simandlová Adobe Illustrator základní kurz (AIR) Seminář pro příjemce finanční podpory 1. výzva Počítač ve škole ICT ve výuce Seminář pro žadatele finanční podpory Školení v první pomoci Práce s dětským pěveckým sborem a partiturou 1. st.

32 Čtenářská gramotnost Práce s dětským pěveckým sborem a partiturou 2. st Kdy je učení efektivní učební styly 3. část Digitální technologie Školení v první pomoci Jiří Tržil Čtenářská gramotnost Využití Smard Board Digitální technologie Školení v první pomoci Zdeněk Uttendorfský Prevence zneužívání návykových látek Čtenářská gramotnost Digitální technologie Školení v první pomoci 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Září Akademie Gymnázia Mor. Budějovice 2. stupeň p. ředitel Atletický čtyřboj - Třebíč p. uč. Chroust Poznávací exkurze Praha (8. A, 8. B) p. uč. Uttendorfský Poznávací exkurze Brno (6. A, 6. B) p. uč. Maršíková Poznávací exkurze Praha (7. A, 7. B) p. uč. Ryvolová Školení ICT - InDesign p. uč. Sedláček, Nesibová, Menšíková Přespolní běh okresní kolo p. uč. Hirt Říjen Přespolní běh třída (školní kolo) p. uč. Hirt Přespolní běh (okresní kolo) p. uč. Hirt Halloween 6. ročník p. uč. Dosedělová Minikopaná starší žáci (Třebíč) p. uč. Chroust Seminář Fraus (matematika) p. uč. M. Mittnerová, Bendová

33 Přírodovědný klokan p. uč. Grambal, Hanáková Den stromů Obora v Lesonicích p. uč. Hanáková Kompetence pro život - seminář p. uč. Ryvolová listopad Listopad 2011 EKO ART výtvarná soutěž Dopravní výchova beseda 4. třída p. uč. Hanáková, M. Mittnerová p. uč. J. Mittnerová, p. Kratochvíl Island beseda (5. 9. třída) p. ředitel Beseda v knihovně 6. B (Bajky) p. uč. Ryvolová TTS exkurze (Přírodopisný seminář 9. A, B) p. uč. Hanáková Úřad práce Třebíč 9. A, B p. uč. L. Konvalinová HD Jihlava - Lucerna p. uč. Ryvolová, Simandlová Knihovna 4. třída p. uč. J. Mittnerová MŠ program na PC p. uč. M. Mittnerová, Sedláček Beseda v knihovně 6. A (Bajky) p. uč. Ryvolová Divadlo pro školy Hradec Králové p. uč. Ryvolová Prosinec Soutěž školních časopisů - finále p. uč. Nesibová Florbal - okresní kolo p. uč. Hirt Florbal - okresní kolo p. uč. Hirt Mikulášská nadílka (1. stupeň) p. uč. Ryvolová Bruslení (1. stupeň) p. uč. Kravcová Už vím jak..,- projekt s MŠ (1. stupeň) p. uč. M. Mittnerová Zdobení stromečku (1. a 2. třída) p. uč. Bendová, Kravcová Dům sv. Antonína kulturní program p. uč. M. Mittnerová, Tržil Vánoce s knihou čtenářské dílny (1. 9. ročník) p. uč. Ryvolová Projektové dny (1. 9. ročník) p. uč. Ryvolová Rosteme četbou projekt s MŠ p. uč. Ryvolová Beseda Městská knihovna (3. třída) p. uč. Brančová Sportujeme (1. 9. ročník) + akce tříd p. uč. Ryvolová Beseda Městská knihovna (5. třída) p. uč. M. Mittnerová Leden Školní kolo v AJ - poslech p. uč. Dosedělová Školní kolo - biologická olympiáda kat. 8. a 9. tříd p. uč. Hanáková

34 Školní kolo - biologická olympiáda kat. 6. a 7. tříd p. uč. Hanáková Školní kolo v AJ konverzace p. uč. Dosedělová Už Vím jak projekt s MŠ (předškoláci) p. uč. Bendová Matematická olympiáda 4. ročník p. uč. J. Mittnerová Beseda knihovna 2. třída p. uč. Kravcová Divadlo pro školy Hradec Králové p. uč. Ryvolová Sálová kopaná 1. a 2. ročník (Třebíč) p. uč. Kravcová LVVZ 7. ročník p. uč. Hirt Beseda v knihovně 3. ročník p. uč. Brančová Únor Městská knihovna (beseda) 5. třída p. uč. M. Mittnerová Návštěva Městského úřadu MB 6. B p. uč. K. Konvalinová Městská knihovna (beseda) 1. třída p. uč. Bendová Návštěva Městského úřadu MB 6. A p. uč. L. Konvalinová Okresní kolo olympiáda v AJ p. uč. Dosedělová Zelený ostrov projektový den 9. A, 9. B p. uč. Hanáková LVVZ 4., 5., 8. a 9 ročník p. uč. Hirt Zápis do 1. tříd p. uč. M. Mittnerová Jak se dělá časopis 5. Třída, členové Havlíčka p. uč. Nesibová Okresní kolo ve vybíjené 4. a 5. třída p. uč. M. Mittnerová Kluci, holky, pojďte hrát fotbal 1. a 2. třída p. uč. Kravcová Březen Bruslení 1. stupeň p. uč. Kravcocá Výroční schůze Jednota kulturní program p. uč. M. Mittnerová Mezinárodní matematická soutěž - KLOKAN p. uč. Hirtová Okresní kolo matematické olympiády 4. a 5. třída p. uč. M. Mittnerová PYTHAGORIÁDA 5. třída p. uč. M. Mittnerová Košíková okresní kolo (starší dívky, chlapci) p. uč. Hirt Košíková okresní kolo (mladší dívky, chlapci) p. uč. Hirt Okresní kolo biologické olympiády 8. a 9. třída p. uč. Hanáková Duben Hledání jara terénní cvičení p. uč. Hanáková Velikonoční turnaj - basketbal p. uč. Hirt

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Základní škola Proseč, okres Chrudim 1. Základní údaje o škole Zřizovatel : Město Proseč, 539 44 Proseč Ředitelka : Mgr. Jarmila

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1. 9. 2013 30. 6. 2014 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více