J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A Z E M Ě D Ě L S K Á F A K U L T A České Budějovice S V O Č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A Z E M Ě D Ě L S K Á F A K U L T A České Budějovice S V O Č"

Transkript

1 J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A Z E M Ě D Ě L S K Á F A K U L T A České Budějovice S V O Č Tvorba výnosu brambor v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování Zdeněk Trnka Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc. České Budějovice 2005

2 TVORBA VÝNOSU V EKOLOGICKÉM A KONVENČNÍM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ YIELD OF POTATOES GROWING IN CONVENTIONAL AND ECOLOGICAL FARMING Z. Trnka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra rostlinné výroby Abstract In order to compare potatoes yields in conventional and ecological farming, were started on bio-farm and conventional farm in potatoes growing area small-plot experiments. In this experiments were tested varieties Bionta, Rosara, Karin, Marabel, Satina. The yields of tubers were affected by weather condition in the course of the zdar. The košer tuber yields were on the bio-farm. Key words: potatoes; organic farming; yield Souhrn Za účelem porovnání výnosu brambor v konvenčním a ekologickém zemědělství, byl na eko a konvenční farmě v bramborářské výrobní oblasti založen maloparcelkový pokus. V tomto pokusu byly testovány odrůdy Bionta, Rosara, Karin, Marabel, Satina. Výnos hlíz byl ovlivněn počasím v danémroce. Nízký výnos byl zaznamenán v ekologickém pěstování. Klíčová slova: brambory, ekologické zemědělství, výnos ÚVOD Od roku 1990 se v ČR začalo rozšiřovat ekologické zemědělství. Pro tento druh zemědělství v současné době platí nařízení rady č. 2092/91 EEC Ekologické zemědělství, ustanovení zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhláška Mze č. 53/2001 Sb. Ekologické zemědělství u nás v současné době zaujímá asi 5,5 % zemědělské půdy, ale méně než jedna desetina je na orné půdě. V roce 2003 to bylo ha orné půdy. Na této orné půdě se pěstuje široký sortiment zemědělských plodin, z nichž významnou část zaujímají brambory. (DIVIŠ, 2003). Brambory patří pro ekologického zemědělce mezi nejdůležitější plodiny, protože tvoří základ osevního postupu, regulují a snižují zaplevelení pozemku, příznivě působí na půdu (KOLSCH, STOPPLER, 1990). V roce 2003 bylo kontrolní organizací pro Ekologické zemědělství (KEZ) osvědčena produkce brambor u 50 pěstitelů v celkové výši 766 tun. V tomto roce se v systému (EZ) pěstovali brambory na ploše 690 ha, avšak většina ploch byla v prvním roce přechodného období k (EZ), což sice neumožnilo produkci certifikovat, ale ukazuje na pravděpodobný nárůst produkce bio-brambor v příštích letech (VOKÁL, 2004). Pěstování brambor v ekologickém systému hospodaření je pro mnohé farmáře důležitým úsekem produkce, který může významně přispět k příznivému ekonomickému výsledku podniku (DIVIŠ, VODIČKA, 1998). Výnos hlíz a jeho stabilita v ekologickém zemědělství je ovlivněna celou řadou faktorů. Limitující faktory jsou zvýšené náklady na jednotku produkce, zvýšený výskyt některých chorob a škůdců, nežádoucí konkurence plevelů (JŮZL, 2001). Při ekologickém pěstování brambor je důležité věnovat pozornost výběru stanoviště, přípravě pozemku a kvalitě sadby. Dodržením optimálních agrotechnických termínů a kvalita provedených zásahů v porostu vedou k prodloužení doby vegetace. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nedochází k výnosovým a kvalitativním ztrátám (VODIČKA, 2001). Výhodnější ale je pěstovat ranější odrůdy brambor. Při napadení Plísní bramborovou (Phytophhtora infestans), je nutné brzo zničit nať a jen rannější odrůdy jsou schopny za těchto okolností poskytnout dostatečný výnos konzumních hlíz (ŠKEŘÍK, 2002). Výnos hlíz z ekologického systému hospodaření je nižší než výnosy dosahované při konvenčním způsobu pěstování (DIVIŠ, 2003; JŮZL, 2002; VODIČKA, 2001). Vzniklé nedostatky v porostu mohou být u konvenčního způsobu odstraněny následnými agrotechnickými zásahy (zvýšeným počtem postřiků, přihnojením), zatímco u ekologického způsobu jsou tyto možnosti omezeny (DIVIŠ, VODIČKA, 2001). Rozdíl mezi výnosem konvenčního a ekologického způsobu pěstování narůstá v letech příznivých pro pěstování brambor (DIVIŠ, 2003). Počet hlíz je v ekologickém pěstování nižší než u konvenčního způsobu pěstování. Počet hlíz na rostlinu narůstá s prodlužující délkou vegetace (JŮZL, 2002). 2

3 U brambor pěstovaných v ekologickém zemědělství se uvádí menší velikost hlíz, vyšší obsah sušiny a škrobu. Obsah dusičnanů bývá zpravidla nižší. Rozdíl v obsahu solaninu mezi konvenčním a ekologickým způsobem pěstování se neudává. Obsah vitaminu C je kolísavý, vyniká však lepší chuť brambor (ŠKEŘÍK, 2002). Při porovnávání obsahu dusičnanů v hlízách brambor pěstovaných konvenčním a ekologickým způsobem byl jen zcela výjimečně prokázán zjištěn výraznější rozdíl. Ve většině případů máme nižší obsah dusičnanů v bramborách z ekologického pěstování, i když není vyloučeno, že i zde může dojít k překročení hygienického limitu. Vysoké obsahy dusičnanů jsou vázány na vysoké výnosy, vyšší podíl velkých hlíz. Současně bývají stanoveny nižší hodnoty biologické kvality (aminokyselinové skladby bílkovin), obsahu sušiny, škrobu, vitaminu C, redukujících cukrů. (PRUGAR, ZRŮST, 2000). Glykoalkaloidy jsou v rostlině rozloženy nerovnoměrně. V obvykle používaných odrůdách brambor jsou přítomny v nízkých koncentracích. Obsah glykoalkaloidů v hlízách je ovlivňován klimatickými vlivy, půdou agrotechnickými zásahy. Hlízy vypěstované na suchých a teplých stanovištích zpravidla obsahují více solaninu (MAZURCZYK, 1998). Hlízy stejných odrůd z chladnějších poloh s vyššími srážkami mají zpravidla obsah glykoalkaloidů nižší. Obsah roste s rostoucími dávkami dusíkatých hnojiv. Vlivem rozdílných podmínek růstu, zralosti hlíz, případně mechanickým poškozením může dojít k jejich akumulaci (ZRŮST, ČEPL, 1995). Glykoalkaloidy ovlivňují senzorické vlastnosti brambor, při běžných koncentracích ( mg/kg) spoluvytvářejí typickou chuť a vůni vařených nebo jinak upravených brambor (ZRŮST, PŘICHYSTALOVÁ, 1999). Brambory jsou zdrojem vitaminu C. Vitamin C se vyskytuje v bramborách jako kyselina askorbová a dehydroaskorbová. Vyšší obsah vitaminu C souvisí patrně s intenzivní látkovou výměnou brambor během růstu. Každoroční výsledky ukazují na vyšší obsah tohoto vitaminu u ekologicky pěstovaných brambor, rozdíly jsou však statisticky neprůkazné. Byla pozorována statisticky významná záporná korelace mezi obsahem vitaminu C a dusičnanů v bramborách. Z tohoto lze usuzovat, že vysoký obsah dusičnanů negativně ovlivňuje metabolismus rostliny a snižuje látkovou výměnu během růstu (TURNEROVÁ, 1998). Obsah vitaminu C je silně ovlivněn odrůdou (DIVIŠ, VODIČKA, 1999). MATERIÁL A METODIKA Pro sledování rozdílu výnosu v ekologickém a konvenčním způsobu pěstování byl založen v bramborářské výrobní oblasti dvouletý maloparcelkový pokus. Pokusné stanoviště se nachází v nadmořské výšce 605 m.n m. Ø roční teplota 6,8 o C, roční srážky jsou 696,0 mm. Pokus byla založen s pěti odrůdami ve 4 opakováních. Velikost pokusného políčka byla 7,5 m 2. Celý pokus byl založen a sklizen ručně. Sledovány byly následující parametry: výnos hlíz - přepočítáním z pokusné parcelky na 1 ha výnos konzumních hlíz podíl hlíz nad 35 mm ku celkovému výnosu na parcelce počet vzešlých rostlin odpočtem přímo na parcelce z počtu vysázených hlíz počet hlíz na rostlinu počet hlíz na parcelce ku počtu vzešlých rostlin průměrná hmotnost konzumních hlíz - hmotnost konzumních hlíz z parcelky ku jejich počtu z parcelky obsah škrobu mokrou cestou, pomocí Hošpes-Petzoldovy váhy obsah glykoalkaloidů byl stanoven v akreditované laboratoři obsah vitaminu C byl stanoven v akreditované laboratoři Charakteristiky odrůd MARABEL: raná konzumní odrůda zařazena do varného typu BA-B, počáteční růst natě a nárůst hlíz je středně rychlý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. ROSARA velmi raná odrůda pro letní a podzimní konzum, zařazena do varného typu BA, počáteční růst natě a nárůst hlíz středně rychlý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. BIONTA: pozdní odrůda zařazena do varného typu BC, počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz pomalý. Počet hlíz pod trsem střední. 3

4 SATINA: poloraná konzumní odrůda zařazena do varného typu CB. počáteční růst natě velmi rychlý, nárůst hlíz středně rychlý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. KARIN raná konzumní odrůda zařazená do varného typu BA, počáteční nárůst natě a hlíz je pomalý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. VÝSLEDKY A DISKUSE Počet vzešlých rostlin Počet sadbových hlíz sázených na jednu pokusnou parcelku byl 30 ks. Počet vzešlých rostlin na jednotce plochy je jeden ze základních výnosotvorných prvků. V našem pokusu jsme zaznamenali vyšší počet vzešlých rostlin u konvenčního způsobu pěstování brambor, u odrůdy Marabel se vzcházivost v roce 2004 rovnala 100 %. Nejhorší vzcházivost byla u odrůdy Bionta 27,8 ks v roce V ekologickém způsobu pěstování nejlépe vzešla v roce 2004 odrůda Satina 29,8 ks a Bionta 29,3 ks. Nejhůře odrůda Rosara 23,8 ks a Bionta 21,3 ks v roce pěstování Nižší vzcházivost v roce 2003 lze spojit s poměrně brzkým nástupem vysokých teplot a celkově podprůměrně srážkovým ročníkem. Tab.: Počet vzešlých rostlin MARABEL 28,8 30,0 29,4 25,3 27,8 26,6 ROSARA 29,3 28,8 29,1 23,8 28,8 26,3 BIONTA 27,8 29,0 28,4 21,3 29,3 27,2 SATINA 30,0 29,8 29,9 25,3 29,8 27,6 KARIN 30,0 28,5 29,3 27,5 27,3 27,4 Graf: Vzcházivost rostlin Vzcházivost rostlin 105,0 100,0 % 95,0 90,0 85,0 80,0 Odrůdy 4

5 Počet hlíz na rostlinu Dalším výnosotvorným prvkem v pěstování brambor je počet hlíz na jednu rostlinu. Při porovnání konvenčního a ekologického způsobu pěstování v roce 2003, byl vyšší počet hlíz na rostlinu jednoznačně v ekologickém způsobu pěstování. Výjimku tvořila odrůda Satina, která měla téměř stejný počet hlíz jak v ekologickém tak i v konvenčním způsobu pěstování, V roce 2004 v konvenčním způsobu pěstování byl zaznamenán pokles o 50 % u odrůdy Bionta oproti roku Jinak lze říci že počty hlíz byly v obou letech vyrovnané. pěstování nezaznamenal výrazné výkyvy v počtu hlíz v letech 2003 a Pokles počtu hlíz na jednu rostlinu nastal v roce 2004 u odrůdy Marabel a Bionta o 10 % oproti roku Tab.: Počet hlíz na rostlinu MARABEL 9,7 10,5 10,1 10,3 9,0 9,7 ROSARA 9,5 10,1 9,8 9,0 8,8 8,9 BIONTA 7,6 3,8 5,7 9,6 8,7 9,2 SATINA 7,1 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 KARIN 7,9 8,0 8,0 7,8 8,1 8,0 Graf: Počet hlíz na rostlinu Počet hlíz na rostlinu počet ks Odrůdy 5

6 ná hmotnost konzumních hlíz Stanoviště Pacovsko při konvenčním způsobu pěstování dosahlo v roce 2004 vyšší hmotnost hlíz než v roce Nejvyšší nárůst byl u odrůdy Bionta o 33 gramů, odrůdy Rosara také o 33 gramů. Výjimkou byla odrůda Satina, která zaznamenala pokles o 18 gramů. pěstování vykázal naopak v roce 2004 nižší hmotnost hlíz než v roce Nejvyšší pokles hmotnosti hlíz byl zaznamenán u odrůdy Satina o 61 gramů, Karin o 38 gramů. Nejnižší zaznamenaný pokles hmotnosti odrůdy Marabel o 21 gramů. Tab.: ná hmotnost hlíz MARABEL ROSARA BIONTA SATINA KARIN Graf: ná hmotnost hlíz ná hmotnost konzumních hlíz 100,0 Hmotnost v (g) 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Odrůdy 6

7 Výnos hlíz Výnosy hlíz se na daném stanovišti v konvenčním způsobu pohybují v rozmezí od 17,7 t/ ha u odrůdy Bionta až po 36,0 t/ha u odrůdy Marabel. V porovnání výnosů konvenčního a ekologického způsobu pěstování se u odrůdy Marabel projevil pokles výnosu o 30,5 % oproti pěstování konvenčnímu. Výnos u odrůdy Rosara je snížen o 44,3 % na 16,7 t/ha. Bionta vykázal pokles pouze o 14,1 % v ekologickém způsobu pěstování, Nejmenšího rozdílu v způsobech pěstování dosáhla odrůda Satina, výnos byl jen o 12,7 % nižší. Karin dosáhla v ekologickém způsobu pěstování výnosu 21,1 t/ha, což je o 22,7 % méně než v konvenčním způsobu pěstování. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že v letech 2003 / 2004 byl průměrný hektarový výnos hlíz vyšší v konvenčním způsobu hospodaření. Tyto závěry odpovídají výsledkům, k nimž dospěla celá řada autorů VODIČKA, DIVIŠ (2001), DIVIŠ (2003). V pokusném roce 2004, byl zaznamenán ještě větší rozdíl ve výnosech konvenčního a ekologického způsobu hospodaření. Tuto skutečnost je možno zdůvodnit jak průběhem počasí v daném ročníku, tak i výběrem pozemku. Kdy pozemek v ekologickém způsobu pěstování nebyl řádně připraven pro výsadbu a byl velmi silně zaplevelen pýrem plazivým. Tab.: Výnos hlíz MARABEL 29,4 42,5 36,0 31,3 18,7 25,0 ROSARA 24,4 35,6 30,0 19,9 13,4 16,7 BIONTA 20,0 15,3 17,7 17,9 12,5 15,2 SATINA 26,3 22,6 24,4 28,4 14,1 21,3 KARIN 25,4 28,9 27,1 28,1 14,2 21,1 Graf: Výnos hlíz Výnos brambor 120,0 Relativní výnos (%) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Odrůdy 7

8 Obsah škrobu v hlízách brambor Při porovnání ročníku 2003 na obsah škrobu v hlízách brambor, nelze vyvodit jednoznačný závěr který způsob pěstování je lepší. Obsah škrobu v roce 2003 vykazoval vyšší hodnoty u odrůd Marabel a Rosara pěstovaných v konvenčním způsobu, ale Odrůdy Bionta, Satina, Karin vykázali vyšší obsah škrobu v ekologickém způsobu pěstování. Nejnižší obsah škrobu byl dosažen v ročníku 2004 v ekologickém způsobu hospodaření, lze to přičíst špatné přípravě pozemku před sázením a celkovému celoročnímu zaplevelení pozemku pýrem plazivým, který dokonce prorůstal hlízami. Při průměrném porovnání obou ročníků bylo vyšší škrobnatosti dosaženo u odrůd Marabel, Rosara, Bionta a Karin pěstovaných konvenčním způsobem. Satina naopak vykázala vyšší škrobnatost v ekologickém způsobu pěstování. Tab.: Obsah škrobu ve hlízách MARABEL 14,20 14,70 ROSARA 14,75 15,30 BIONTA 12,10 15,60 SATINA 12,70 13,95 KARIN 15,85 15,55 14,45 14,78 13,85 13,33 15,70 14,10 11,35 14,45 11,60 13,60 11,15 15,50 11,45 16,45 13,45 12,73 13,03 12,38 13,48 14,95 Graf: Obsah škrobu ve hlízách Obsah škrobu %

9 Obsah dusičnanů v hlízách Obsah dusičnanů v hlíze je výsledkem metabolismu celé rostliny. Bylo prokázáno, že prostředí se podílelo na celkové variabilitě obsahu dusičnanů z 85,19 %, zatím co odrůda ovlivňovala obsah dusičnanů z 5,36 %. Z podmínek prostředí jsou nejvýznamnější půdní a klimatické podmínky a agrotechnická opatření včetně výživy (MÍČA, VOKÁL 1997). Hygienický limit pro obsah dusičnanů je stanoven vyhláškou MZd č.298/1997 Sb. na hodnotě 300 mg/kg čerstvé hmoty hlíz. V ročníku 2003 jsou vykazovány vyšší obsahy dusičnanů v ekologickém způsobu pěstování, což bylo způsobeno hnojením pozemku chlévským hnojem a suchým průběhem počasí v daném roce, které zvyšuje akumulaci dusičnanů v hlízách. V roce 2004 byl naopak vyšší obsah dusičnanů u konvenčního způsobu pěstování. U odrůdy Rosara a Satina došlo k překročení hygienického limitu pro obsah dusičnanů v hlízách. Při průměrném hodnocení obou ročníků, je prokázán vyšší obsah dusičnanů v konvenčním způsobu pěstování. Výjímkou je odrůda Satina pěstovaná v ekologickém způsobu, kdy v roce 2004 došlo k překročení hranice 300 mg/kg hlíz. Tab.: Obsah dusičnanů ve hlízách MARABEL 193,00 274,80 233,90 197,00 217,60 207,30 ROSARA 199,00 327,10 264,05 199,00 206,10 202,55 BIONTA 162,00 315,00 238,50 211,00 176,80 191,40 SATINA 144,00 365,90 254,95 208,00 309,00 258,53 KARIN 177,00 238,70 207,85 205,00 145,50 175,25 Graf: Obsah dusičnanů ve hlízách Obsah dusičnanů v hlízách Obsah (mg/kg)

10 Obsah solaninu Při porovnání průměrů obou ročníků zjistíme, že solanin je ve vyšším množstvím obsažen v odrůdách Marabel, Rosara, Satina pěstovaných v ekologickém zemědělství, odrůda Karin má vyšší obsah solaninu v konvenčním způsobu pěstování. Téměř neznatelný rozdíl v obsahu solaninu je u odrůdy Bionta, Nedochází zde však k tak velkým výkyvům jako u konvenčního způsobu pěstování v letech 2003/2004. Uvádí se, že obsah solaninu je závislý na průběhu počasí, půdě, agrotechnických zásazích, obsah solaninu roste také s dusíkatým hnojením.. Vezmeme-li si ročník 2003, který byl hodnocen jako srážkově podprůměrný, nalezneme při srovnání s ročníkem 2004 v konvenčním způsobu pěstování výrazné rozdíly v obsahu solaninu. Maximální rozdíl je 27,1 mg/kg u odrůdy Rosara a minimální u odrůdy Karin 10,1 mg/kg hlíz. V ekologickém způsobu nebyly takto velké rozdíly zaznamenány. Tab.: Obsah solaninu MARABEL 29,60 16,00 22,80 24,30 33,00 28,65 ROSARA 36,10 9,00 22,55 34,70 23,00 28,85 BIONTA 47,90 35,00 41,45 39,00 43,00 41,00 SATINA 18,50 8,00 13,25 24,10 12,00 18,05 KARIN 65,10 55,00 59,55 58,00 55,00 56,50 Graf: Obsah solaninu Obsah Solaninu 80 Obsah (mg/kg)

11 Obsah vitaminu C Brambory jsou považovány, vzhledem k jejich širokému konzumu za významného donátora vitaminu C. Při zhodnocení výsledků z jednotlivých pokusných let lze říci, že obsah vitaminu C v hlízách byl v roce 2003 nižší v obou způsobech pěstování brambor. Lze však říci, že v roce 2003 ekologický způsob pěstování vykazoval u odrůd Marabel, Rosara a Satina vyšší obsah vitaminu C oproti konvenčnímu způsobu. U odrůd Bionta a Karin tomu bylo právě naopak. Největší rozdíly mezi jednotlivými naměřenými hodnotami byly 35,9 mg/kg u odrůdy Rosara, nejmenší rozdíl byl u odrůdy Marabel a to 3,8 mg/kg. Pro porovnání v roce 2004, kdy byl obsah vitaminu C průměrně vyšší byl největší rozdíl mezi ekologickým a konvenčním způsobem zjištěn u odrůdy Karin o 27,5 mg/kg, nejmenší rozdíl u odrůdy Satina o 4,35 mg/kg. Tab.: Obsah vitamínu C ve hlízách brambor MARABEL 110,80 140,80 125,83 113,80 156,50 135,15 ROSARA 62,90 149,20 106,05 98,80 138,20 118,53 BIONTA 121,30 133,00 127,15 107,80 129,70 118,75 SATINA 92,80 139,40 116,10 98,80 142,10 120,45 KARIN 122,80 159,20 141,00 92,80 134,20 113,50 Graf: Obsah vitamínu C ve hlízách brambor Obsah vitamin C v hlízách bramboru Obsah (mg/kg) Odrůdy 11

12 ZÁVĚR Na základě dosažených výsledků polních pokusů prováděných v letech 2003 a 2004 je možno vyvodit tyto závěry: Počet vzešlých rostlin je vyšší v konvenčním způsobu pěstování Počet hlíz na rostlinu je vyšší v konvenčním způsobu pěstování, výjimkou jsou odrůdy Bionta a Satina ná hmotnost hlíz je vyšší v konvenčním způsobu pěstování Při porovnání ekologického a konvenčního způsobu pěstování brambor. Lze říci, že v ekologickém pěstování bylo dosaženo nižších výnosů v t/ha Z těchto předchozích bodů vyplývá, že způsobem pěstování brambor jsou ovlivněny výnosové prvky (počet vzešlých rostlin, počet hlíz na rostlinu, hmotnost hlíz) Obsah škrobu v hlízách je vyšší v konvenčním způsobu pěstování u odrůd Marabel, Rosara, Bionta, Karin Obsah solaninu byl v průměru vyšší v ekologickém způsobu pěstování u odrůd Marabel, Rosara, Satina Obsah vitaminu C je vyšší jen u některých odrůd pěstovaných ekologickým způsobem (Marabel, Rosara, Satina), jeho obsah je ovlivněn právš odrůdou. Způsob pěstování ovlivní kvalitativní parametry hlíz tím, že se v ekologickém pěstování zvýší obsah glykolalkaloidů, a vitaminu C. LITERATURA DIVIŠ, J., 2003: Výsledky pokusů s biobramborami v roce Bramborářství, 11 č.1, s 7-8. DIVIŠ, J., VODIČKA, J., 1998: Výnos a kvalita hlíz v konvenčním a ekologickém způsobu pěstování brambor. Sborník zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, 15,č.1. DIVIŠ, J., VODIČKA, J., 1999: Je rozdíl v kvalitě hlíz z konvenčního a ekologického pěstování brambor?, Bramborářství, 7 č.1. DIVIŠ, J., 2003: Reakce vybraných odrůd bramboru na ekologické a konvenční vstupy. Bramborářství 6, č.5. JŮZL, M., STŘEDA,T.,HLUŠEK, J., 2001: K ekologickému a konvenčnímu pěstování brambor. Úroda 49, č.6. JŮZL, M., STŘEDA,T.,HLUŠEK, J., 2003: Výnos a kvalita brambor při rozdílných technologiích pěstování. In Výživa rostlin v trvale udržitelném zemědělství. Sborník z mezinárodní konference MZLU v Brně. JŮZL, M., STŘEDA, T., HLUŠEK, J., 2002: Výnosové a kvalitativní rozdíly při ekologické a konvenční technologii pěstování brambor. Bramborářství 10, č.1. KOLSCH,E., STOPPLER, H.,, Kartoffeln im Okologichen Landbau,, Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.v.(ktbl), MAZURCZYK, A.,1998: Vliv genotypu, zralosti ročníku, balení a expozice světla na akumulaci glykoalkaloidů v hlízách brambor, Bramborářství 6, č.1. MÍČA, VOKÁL, Dusíkaté látky a vztah ke kvalitě brambor, Bramborářství, 5 č. 1. PRUGAR,J., ZRŮST, J., 2000: Ekologické a konvenční hospodaření a ukazatele vnitřní kvality hlíz bramboru. Úroda 48, č.11. ŠKEŘÍK, J., 2002:Pěstování brambor v ekologickém zemědělství, Úroda 50, č.8. TURNEROVÁ, J., 1998: Výsledky hodnocení jakosti souborů odrůd brambor z ekologického a konvenčního pěstebního systému za období Bramborářství 6,č. 1. VODIČKA, J., DIVIŠ, J, 2001: Kvalita biobrambor z ekologického zemědělství. Úroda 49,č.2. VOKÁL, B., Brambory, Agrospoj, Vyhláška MZ č. 298/1997 Sb. ze dne ZRŮST, J., ČEPL, 1995: Glykoalkaloidy vážný problém bramborářství. Bramborářství, 3 č.1. ZRŮST, J., PŘICHYSTALOVÁ-FIALKOVÁ, V.,HLÁSEK, J., JŮZL,M., 1999: Obsah a-chaconinu, a-solaninu v hlízách velmi ranných odrůd brambor, Vědecké práce VÚBHB, 13. KONTAKTNÍ ADRESA CONTACT ADRESS Zdeněk Trnka University of South Bohemia in České Budejovice Faculty of Agriculture, Department of Plant Production Studentská České Budějovice, Czech republic 12

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ The Influence of Certified and Farmer Seed Potatoes on the Yield and its Formation in Ecological Farming Jiří

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR A JEJICH NÁROKY NA KLIMATICKÉ PODMÍNKY

PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR A JEJICH NÁROKY NA KLIMATICKÉ PODMÍNKY M. Jůzl PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR A JEJICH NÁROKY NA KLIMATICKÉ PODMÍNKY Ústav pěstování a šlechtění rostlin, VŠZ v Brně ÚVOD Problematika řešení důsledků možného zvyšování průměrné teploty a snižování úhrnů srážek

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod ADORA - velmi raná - vysoký při předčasné sklizni v ranobramborářských oblastech - varný typ B BC - méně odolná virovým chorobám, méně odolná plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní,

Více

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod ADORA. - náchylnost k napadení plísní bramborovou

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, Havlíčkův Brod ADORA. - náchylnost k napadení plísní bramborovou ADORA - velmi raná - vysoký při předčasné sklizni v ranobramborářských oblastech - varný typ B BC - méně odolná virovým chorobám, méně odolná plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní,

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování Rostlin-zahrada. Vypracoval: Bc.Ivana Kadeřábková Materiál: VY32_INOVACE_295 Datum: 9.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2. Téma: Pěstování

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory III

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Léčivé rostliny v ekozemědělství

Léčivé rostliny v ekozemědělství Průkopníkem ekologického pěstování, výkupu, zpracování a prodeje léčivých rostlin v kvalitě BIO v České republice je ing. Tomáš Mitáček, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel firmy Sluneční brána Čejkovice.

Více

REGULACE TVORBY VÝNOSU CUKROVKY BIOLOGICKY AKTIVNÍMI LÁTKAMI

REGULACE TVORBY VÝNOSU CUKROVKY BIOLOGICKY AKTIVNÍMI LÁTKAMI REGULACE TVORBY VÝNOSU CUKROVKY BIOLOGICKY AKTIVNÍMI LÁTKAMI Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula, DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby AF, Vysoká škola

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Stolní hodnota hlíz z ekologického a konvenčního způsobu pěstování brambor

Stolní hodnota hlíz z ekologického a konvenčního způsobu pěstování brambor JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: N4101 Zemědělské inženýrství Agropodnikání Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Více

Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy. Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o.

Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy. Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o. Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Souhrn Obsahem příspěvku je vyhodnocení dosažené pekárenské

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Brambor - škrob [Starch potatoes]

Brambor - škrob [Starch potatoes] ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD Organizace pověřená provedením samostatných zkoušek - tzv. garant: VÝSLEDKY ZKOUŠEK PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD ZE SKLIZNĚ 2012 a

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro okopaniny (kód: 41-096-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Výzkumný ústav pícninářský spol. s r. o. Troubsko Ing. Marek Seidenglanz, Agritec s.r.o. Šumperk Ing. Jiří Cejtchaml, Výzkumný ústav

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 178 Poř. č. Brambory rané Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 5000 5000 3 Tržba

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN brambory & mandelinka bramborová

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN brambory & mandelinka bramborová HODNOCENÍ ÚČINNOSTI CHEMICKÝCH A BIOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 brambory & mandelinka bramborová Úvod V návaznosti na nové povinnosti vyplývající z novelizovaného zákona č. 326/2004 Sb.

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.

Více

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice

SUPREME S 240 Z 240. Hybrid dvout váří: bioplyn nebo zrno. Bioplyn, Zrno. Kukuřice Přednosti mimořádný hybrid na bioplyn ve FAO 240 vysoká čistota bioplynu podíl metanu 54 % při změně pěstování špičkový ZRŇÁK ZUB Pěstování SUPREME je dvouliniový specifický hybrid. Jedná se o velmi vzrůstný

Více

SOUČASNÉ POSTAVENÍ BRAMBOR, JEJICH KONKURENČNÍ SCHOPNOST A EKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY PŘI JEJICH PĚSTOVÁNÍ V ČR

SOUČASNÉ POSTAVENÍ BRAMBOR, JEJICH KONKURENČNÍ SCHOPNOST A EKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY PŘI JEJICH PĚSTOVÁNÍ V ČR SOUČASNÉ POSTAVENÍ BRAMBOR, JEJICH KONKURENČNÍ SCHOPNOST A EKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY PŘI JEJICH PĚSTOVÁNÍ V ČR Ing. Bohumil Vokál, CSc. Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod Ing. Karel Hamouz, CSc. Katedra

Více

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice

SULANO DS0419A S 210. Velmi raný, velmi vzrůstný, velmi výnosný. Siláž, Bioplyn. Kukuřice Přednosti mimořádný vzrůst velmi vysoký výnos hmoty výborné kvality univerzální využití siláže výživa skotu i bioplyn vynikající odolnost přísušku velmi rychlý počáteční vývoj Pěstování SULANO je dvouliniový

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Luskoviny a zemědělské systémy

Luskoviny a zemědělské systémy Luskoviny a zemědělské systémy chytíme příležitost za pačesy? Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace luskoviny nenahraditelné zdroje bílkovinných potravin a krmiv

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st MALOPARELNÍ POKUSY: 3. VÚRV pšenice ozimá Magister, pokusná stanice Humpolec maloparcelky 2014 Výsevek 4,5 MKS Metodika: Termín

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pícninář (kód: 41-097-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Pěstování pokusných rostlin

Pěstování pokusných rostlin zimní semestr 2008/2009 Pěstování pokusných rostlin Přednáška 7: Zakládání pokusů Pěstování pokusných rostlin ZS 2008/2009 cvičení klíčivost a vzcházivost příklady založení pokusu: 15. 10. 2008 foto: 20.

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice

SUVIDA DS1202B S 240. Kvalitní siláž, skvělé agronomické vlastnosti. Siláž, Zrno. Kukuřice Přednosti vysoký výnos hmoty, listový typ hybridu vysoký obsah škrobu špičková stravitelnost organické hmoty vysoká stravitelnost vlákniny výborná odolnost suchu Pěstování SUVIDA je tříliniový hybrid,

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Nově registrované odrůdy (2014) Brambor

Nově registrované odrůdy (2014) Brambor ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy (2014) Brambor BROPANNA Bropanna je velmi raná odrůda pro

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 39 43 Srní 2. 4. dubna 2001 Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě Tomáš Kvítek, Renata Duffková & Jana Peterková Výzkumný ústav meliorací

Více

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Odhady sklizně ovoce (bez jahod) k 15.6.2013, které byly zpracovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) Brno, ukazují, že

Více

Zemědělství minulých století

Zemědělství minulých století Způsoby hospodaření v zemědělství Zemědělství minulých století Znalost vlastností jednotlivých lokalit/ polí přizpůsobení způsobu kultivace přizpůsobení pěstovaných plodin odhad výnosových výsledků 1 Konvenční

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

OKOPANINY PRO ZDRAVOU LIDSKOU VÝŽIVU

OKOPANINY PRO ZDRAVOU LIDSKOU VÝŽIVU OKOPANINY PRO ZDRAVOU LIDSKOU VÝŽIVU UPLATNĚNÍ BRAMBOR A CUKROVÉ ŘEPY VE VÝŽIVĚ ČLOVĚKA Doc. Ing. Jiří Diviš, CSc. Doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D. POROST BRAMBOR KVETOUCÍ ROSTLINY BRAMBORU BRAMBORY rok 2013

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro pěstování chmele (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro pěstování chmele (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro pěstování chmele (kód: 41-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU

ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ

UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ. Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ UPRAVENÉ KALY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Odbor kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ Charakteristika kalu 2 VZNIK UPRAVENÉHO KALU Čistírenské kaly vznikají při různých procesech

Více

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M)

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M) Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: 41-094-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více