MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ LITERÁRNÍ VÝCHOVY A ČTENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Blanka Janáčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ LITERÁRNÍ VÝCHOVY A ČTENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Blanka Janáčková"

Transkript

1 1 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ LITERÁRNÍ VÝCHOVY A ČTENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Blanka Janáčková Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem Jedním z úkolů, kterým věnujeme v přípravě budoucích učitelů v disciplíně Didaktika LV a čtení na 1. st. ZŠ pozornost, je práce s texty zaměřenými na multikulturní výchovu. Vycházíme v prvé řadě z Rámcového vzdělávacího programu, kde je MV průřezovým tématem v základním vzdělávání a má umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 1 Multikulturní výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, mimo jiné ji lze aplikovat i ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Toto průřezové téma je neoddělitelnou součástí základního vzdělávání a v jeho charakteristice nacházíme řadu podnětů, které lze v rozvoji osobnosti žáka prostřednictvím literatury využít. Nám se stala multikulturní výchova námětem výběrového semináře, který je určen studentům Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Vzhledem k tomu, že multikulturní výchova jako průřezové téma patří k povinným okruhům aktuálních problémů současné doby, kterým je ve škole věnovaná pozornost, zaměřili jsme se v semináři na možnost využití literárních textů dětské literatury jako východiska pro naplnění cílů MV. V literatuře pro děti můžeme najít množství uměleckých textů, prostřednictvím kterých lze pronikat do jinakosti kulturních a sociálních odlišností mezi národy. Literatura nabízí řadu prostředků, kterými disponuje, a jejich využití připravuje žáky na pochopení všeho toho, čeho chceme u tohoto průřezového tématu v oblasti vědomostí, dovedností, schopnost, postojů a hodnot dosáhnout (docílit). K tomu, abychom mohli kvalitně poznávat jinakost cizích kultur, je zapotřebí být dobře orientován v kultuře vlastní, pak lze určit odlišnosti, které nás rozdělují a podobnosti, které nás sbližují. Chceme-li, aby žák dobře poznal, kriticky zhodnotil a toleroval jinou národnostní, etnickou, náboženskou či sociální skupinu, je nutná správná orientace ve vlastní kultuře, ve vlastním sociokulturním zázemí. Porozumění vlastní (rozuměj české) literatuře, 1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C, str. 97, VÚP Praha 2005.

2 2 orientace ve vlastních (rozuměj českých) autorech a jejich dílech pro děti, schopnost určení kulturního kontextu, schopnost sjednotit informace získané i z jiných oborů, to vše chápeme jako důležitý základ ke správnému působení na žáka u průřezového tématu MV prostřednictvím literatury. Ve výběrovém semináři se snažíme v prvé řadě hledat se studenty v čítankách 1. stupně základní školy texty, které lze v multikulturní výchově využít. Často konstatujeme, že zastoupení autorů a ukázek cizí literatury pro děti je dostatečné, ale ne vždy vhodné k využití pro multikulturní výchovu. Proto přistupujeme k dalšímu kroku, ve kterém si studenti, vyzbrojeni teoretickými východisky, sami vyhledávají v dětské literatuře umělecké texty, které jsou pro práci s průřezovým tématem MV vhodné. Samotná didaktická práce s literárními texty je poté postavena na individuální přípravě každého studenta a následné diskusi, ke které dojde v semináři. Přitom je kladen důraz na schopnost studenta zvládnout přímo v praxi interpretaci zvoleného literárního textu, využít všech možností, které nabízejí mezipředmětové vztahy, nabídnout k diskusi i interpretační nástroje, které nejsou při výuce literární výchovy běžné. Nejčastěji se opakujícím žánrem dětské literatury, ke kterému se studenti často uchylují, je lidová pohádka. Lidová pohádka je součástí literární historie národního i světového písemnictví a jedním z předních žánrů literatury pro děti. Posluchači čerpají ze souborů našich i cizích autorů, kteří v adaptacích národních pohádek předkládají čtenářům tento žánr mimo jiné i jako možnost poznání světového folkloru. Takové soubory pro děti připravili např. Jan Vladislav Pohádky ze země draka, Václav Cibula Francouzské pohádky, Věnceslava Hrdličková Démonova flétna, I. a O. Klinderovi Pohádky rýžových polí a mnoho dalších. Práce v semináři je připravena tak, že si posluchači zvolené umělecké texty národních pohádek různých kultur sami vyhledají, následně didakticky a interpretačně zpracují a mezi sebou v kopiích rozšíří. Přitom se zaměří na ukázky, které jim umožní věnovat pozornost tradicím a hodnotám kultury, která je zaujala a která nabízí různé možnosti interpretace a jejich didaktické využití. Jako příklad, jak využít možností, které nám dává text pohádky, uvádíme ukázku uměleckého textu, kterou jsme čerpali ze souboru adaptovaných národních pohádek z eskymáckého prostředí Jan Suchla Pohádky z iglú (Albatros, 1987). Tento text jsme použili jako výchozí, protože nám umožnil upozornit na jinakost života Eskymáků, na hodnoty, které uznávají, na možnost porovnat, co mají obě kultury (rozuměj naše a jejich) společného a co odlišného. Člověk, který uvažuje a přemýšlí moderně, je člověkem bez rasových předsudků,

3 3 má tedy s lidmi jiné rasy a kultury mnoho společného, uznávají shodné hodnoty, odmítají negativa, která rušivě zasahují do jejich života. Pohádka Rybář a velryba je adaptací lidového vyprávění o životě tradičního eskymáckého lovce velryb kdesi u Severního ledového oceánu. Literární text pohádkově zachovává to, co je pro Eskymáky, žijící na Dalekém severu, pro život nejdůležitější, dnes chov velkých stád sobů či průmyslový lov ryb, dříve, tak jak je to v citované pohádce, lovem velryb, tuleňů, ryb, lišek i ledních medvědů. Jeden z běžných dnů se ale stává pro lovce výjimečným. To, co je pro lovce životně důležité štěstí na lovu, mu splní setkání s kouzelnou velrybou. Rybář a velryba eskymácká pohádka Rybář se vracel z lovu skoro s prázdnou. Štěstí mu ten den moc nepřálo, chytil dvě ubohé tresky. Jak se blížil ke břehu, všiml si, že v písku na mělčině leží velký balvan, který tam nikdy nebyl. Že by moře vyvrhlo tak velký kámen na břeh? Vždyť ani nebyla bouře a moře je už kolik dní klidné. Rybář vyskočil z kajaku a šel se na balvan podívat. Jaký byl jeho úžas, když zjistil, že to není kámen, ale že v písku leží velryba a spí. Jak se sem dostala? Uvažoval rybář a trvalo mu chvíli, než se vzpamatoval a než mu došlo, že velryba připlula na mělčinu, aby si odpočinula, a když usnula. Nastal odliv a ona zůstala na suchu. Tak přece jen se na mě štěstí usmálo, zaradoval se, a ne tak ledajaké štěstí! Ulovit sám velrybu, to se ještě nikomu nepodařilo. Běžel si do kajaku pro harpunu, aby velrybu zabil. Když přiběhl zpátky a chystal se jí zasadit ránu, velryba se probudila. Nezabíjej mne, rybáři, promluvila, bohatě se ti odměním. Rybář se ulekl. Mluvící velryba, to asi nebude jen tak, pomyslel si a sklonil harpunu. Nebudeš toho litovat, řekla velryba. Rybář se vrátil ke kajaku a přemítal, jestli udělal dobře, že velrybu poslechl. Takovou horu masa a tuku nechat zase odplout do moře nejsem vlastně hlupák? Říkal si. Raději o tom doma pomlčí, aby se mu lidé nesmáli. Mezitím nastal odliv a velryba zmizela v moři. Když pak druhý den rybář pádloval kolem toho místa, nebyl si tak docela jist, jestli se mu to jenom nezdálo. Ale cosi se od toho dne změnilo. Kdykoli vyplul rybář na moře, nikdy se nevracel bez úlovku. I když ostatní nechytili ani rybičku, on měl člun plný. Stala se totiž pozoruhodná věc. Rybářův kajak jako by ožil vždycky zamířil tam, kudy táhlo hejno ryb. Stalo se nejednou, že rybář pádloval doprava, ale kajak jel na opačnou stranu, tam, kde byly ryby.

4 4 A tak rybář uvěřil, že to není jen tak samo sebou a že velryba dodržela slib. Své tajemství si nechal pro sebe. Štěstí ho na lovu provázelo po celý jeho život. Ale velryby nelovil nikdy. Jan Suchl, Pohádky z iglú Průřezové téma multikulturní výchovy má vnést do rozvoje osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a schopností a v oblasti postojů a hodnot řadu podnětů 2, z nichž mnohé lze při práci s výše uvedeným textem naplnit. Cílem je např., aby žáci dokázali rozlišit fakta a autorovo líčení, zvládli interpretaci uměleckého textu pohádky, získali představu o životě Eskymáků, uvědomili si úroveň svých znalostí o životě Eskymáků, uvědomili si, že jen přečtení pohádky Rybář a velryba jim neskýtá komplexní pohled na život Eskymáků apod. V textu pohádky nacházíme vše, co je pro eskymáckého lovce důležité. Připomínají se slova jako moře, treska, mělčina, kajak, velryba, harpuna, odliv, příliv atp. a dětský čtenář je tak uváděn do prostředí, které je mu neznámé, ale pro Eskymáky běžné. Zároveň dává čtenáři možnost srovnání s naším rybářem, který loví někde u řeky, rybníka či jezera a lov pro něj není, tak jako pro Eskymáka, životně důležitý, ale více méně zábavou. V textu však najdeme také to, co lze označit jako společné. I my rozumíme tomu, co to znamená mít štěstí na lovu, i my prožíváme smutek z toho, když se nám nedaří, i my máme v českých pohádkách zvířata s kouzelnou mocí. Eskymácká mluvící velryba, která se odmění lovci za jeho dobrotu, má svůj protějšek v našich českých pohádkách - namátkou v lišce Ryšce nebo mušce ze Zlatovlásky. Interpretace uměleckého textu pohádky by mohla proběhnout (probíhá) metodou rozhovoru, při kterém by žáci spolupracovali tak, aby mohli odpovědi na položené otázky hledat přímo v ukázce. Nejprve se zaměříme na sdělovaná fakta. V přípravném čtení klademe důraz na správné čtení vybraných slov a jejich vysvětlení. Slova vybíráme podle úrovně třídy a využíváme individuálního přístupu. Čtení pohádky a interpretace textu probíhá pod vedením učitele. Následná interpretace směřuje k poznání, že přes rozdíly naší a eskymácké kultury nacházíme v pohádkách jistou míru podobnosti. Připravenými otázkami se dostáváme k závěru, že i v našich pohádkách bývá pohádkový hrdina za svůj dobrý skutek a ochotu pomoci odměněn (Jiřík v Erbenově Zlatovlásce) a kouzelná zvířata se hrdinovi odvděčí tím, že mu zachrání život nebo ho v budoucnosti zabezpečí tak, aby nestrádal. Pro Eskymáky je důležité zajistit si potravu, získávají si ji často lovem zvířat. Pokud lovec nic neulovil, byl on i 2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C, str , VÚP Praha 2005.

5 5 jeho rodina odsouzena k smrti hladem. Proto mělo ulovené zvíře pro každého lovce takový význam. Vedeme se žáky rozhovor, v němž směřujeme k pochopení pohádkového motivu, k uvědomění si literárních prostředků, k odkrytí významu textu ve smyslu multikulturní výchovy. Vycházíme přímo z textu Které postavy v pohádce vystupují? V jakém prostředí se odehrává její děj? K čemu byla velryba, ležící na břehu, přirovnána? Jak velryba vypadá? Jakými slovy je v pohádce řečeno, že se rybáři nedařilo? V textu se říká, že velryba na břehu spala. Jak se tam asi dostala? Proč se nakonec ocitla na suchu? Proč to považoval rybář za velké štěstí? Nač potřeboval harpunu, pro kterou si běžel do kajaku? Velryba na rybáře promluvila. To je možné jen v pohádce. Co mu řekla? Která odměna by byla asi pro rybáře ta správná? Bylo by mu k něčemu např. zlato? Jak se rybář zachoval? Proč o svém setkání s velrybou nikomu z vesnice nic neřekl? Jak se dostala velryba zpět do moře? Co se od toho dne změnilo? Co ještě pohádkového lze v textu najít? Dodržela velryba svůj slib? Proč už rybář nikdy nelovil velryby? Dostala by se velryba ve skutečnosti do moře sama? I dnes se stává, že na mělčině velryby uvíznou. Lidé jim pomáhají. Víte jak? V rozhovoru se dotýkáme pojmů, informací, poznatků, které souvisejí s životem Eskymáků. Žáci si uvědomují své mezery ve svých vědomostech a toho lze využít jako impulsu k dalším samostatným žákovským aktivitám. Využijeme propojenosti vzdělávacích obsahů oborů a v získávání dalších informací, souvisejících s naším textem, orientujeme žákovské aktivity do vzdělávacích oborů přírodopis, vlastivěda, výtvarná výchova apod. Využíváme všech nám dostupných zdrojů, odkazujeme žáky na práci s internetem, s učebnicemi, slovníky, encyklopediemi, odbornými časopisy apod. Jinakost prostředí, ve kterém Eskymáci žijí, je tak zajímavá, že toho lze využít motivačně. Žáci si osvojují zeměpisné poznatky, které se dotýkají Inuitů (Lidí) což je souhrnné označení původních obyvatel arktických oblastí severní Sibiře, Aljašky, Kanady a pobřeží Grónska. Dozvídají se, že je jich odhadem asi tisíc. Někteří stále ještě žijí v lesích a tundrách, jiní přežívají na mořském pobřeží, v nezaledněných oblastech severní polokoule, a jsou už ve spojení s ostatním světem. Živí se převážně lovem mořských ryb, různých zvířat a v Kanadě i lovem sobů karibu. Vše, co uloví, zužitkovávají jako potravu, zvěř je pro ně zdrojem kožešin, velryby oleje. Eskymáci žijí v nepříznivých klimatických podmínkách často je ohrožují velké mrazy, celoroční sněhová pokrývka, věčně zmrzlá půda. Trpí nedostatkem ovoce a zeleniny, dostupné jsou pro ně jen místy rostoucí lesní plody jako je například klikva, brusinky apod. Pro Eskymáky jsou důležití psi, psí spřežení jim slouží

6 6 k překonávání vzdáleností, ke stěhování. Na saních, které táhnou severští psi, dopravují Eskymáci vše, co potřebují. Internet nabízí žákům při vyhledávání informací i další podněty. Zvuky Dálného severu - mohou naslouchat velrybám, prostřednictvím monitoru se prohlížejí snímky míst, kde Eskymáci žijí jejich obydlí, vidí je v jejich tradičním oblečení, poznávají oblasti podle map atp. Lze využít i jiných zdrojů nahrávek na CD, fotografií, ilustračních materiálů. Při práci s textem využíváme i odkazy na spjatost života Eskymáků s přírodou. Ti žijí podél Severního ledového oceánu v krajích, kde je stále zima a pouze zjara se krátce tundra zazelená. Lidé tam žijí kočovným způsobem života, stěhují se se svými stády za pastvou, staví si přenosná obydlí, nejčastěji chatky z větví, kůží zvířat a lišejníku nebo přímo ve sněhu iglú kopulovitou chýši vybudovanou ze sněhových a ledových kvádrů s tunelovitým vchodem. Jejich pevné sepětí s přírodou nás vede k uvědomění si toho, jak je pro Eskymáky důležité, aby s ní žili v souladu. I my nacházíme v této myšlence to, co je pro nás důležité. Začínáme si stále více uvědomovat, že se musíme chovat ekologicky, a jaký význam má příroda i pro nás. Proto v neposlední řadě věnujeme pozornost i informacím, které si žáci vyhledávají v tématech čerpajících z přírodopisu a vlastivědy. Text může být podnětem i k pracovním činnostem, ve kterých lze motivovat uměleckým textem eskymácké pohádky k výrobě některých předmětů, např. ozdobných výšivek z korálků, kterými si Eskymáci zdobí své oděvy nebo k výrobě makety iglú z kousků polystyrénu. Výtvarná výchova nabízí vyjádřit vhodně zvolenou technikou pocity chladu, ledu, studené vody ale i smutku v kontrastu s radostí (neúspěch na lovu a závěr pohádky). Chceme-li, aby si žáci uvědomili jinakost kultury, tradic a hodnot Eskymáků ve smyslu multikulturní výchovy, můžeme zařadit různé interpretační úkoly vhodné pro samostatnou práci žáků ve třídě. Zvolíme činnost, při níž by si měli žáci uvědomit odlišnost vzhledu a oblečení Eskymáků. Připravíme si několik kopií fotografie, na níž je skupinka lidí v prostředí, které je jiné než naše. Žáci jsou rozděleni do několika skupin v odlehlejších částech učebny, tak aby se vzájemně nerušili. Jejich úkolem je na základě informací z fotografie a vlastních znalostí shromáždit co nejvíce sdělení, která si napíšou. Pomůckou jsou jim připravené otázky typu: Co vidíte? Jak vypadají zobrazení lidé? Jak vypadají jejich obydlí? Co dělají tito lidé? Čím se asi živí? Jaký je asi jejich postoj k prostředí, ve kterém žijí? V čem asi vidí krásu a co je pro ně ošklivé? Určíte, v čem jsou odlišní, jiní než my? Jednotlivé odpovědi skupin, které si žáci zpracovali, zveřejníme a v následné diskusi porovnáváme. Hledáme rozdíly v zaznamenaných textech, na závěr žákům sdělíme, že pracovali všichni se stejnou fotografií z eskymáckého

7 7 prostředí a doplníme jejich sdělení dalšími poznatky, které tam postrádáme. Hodnocení reflexe spočívá v diskusi nad dokončenou aktivitou, zaměříme pozornost na to, jak se lišily popisy toho, co žáci v jednotlivých skupinách na fotografiích viděli, kde žáci čerpali informace, na základě kterých fotografii popisovali. Jiným interpretačním úkolem, který bychom při poznávání kultury Eskymáků mohli využít, je příprava scénky, ve které si žáci uvědomí, jak je důležitá úloha nonverbálních prostředků v komunikaci. Tématem je rozhovor, v němž bude účinkovat český chlapec nebo dívka a jejich eskymácké protějšky. Chtějí se dozvědět, jak se dostanou na určité místo. Protože vzájemně neznají řeč, domlouvají se mimikou, gesty, pohyby. Dramatické ztvárnění scénky lze doplnit komentátorem, který může při scénce výstup komentovat a nakonec ujasní publiku to, co zůstalo ze setkání nejasné. V hodnocení reflexi pak diskutujeme problémy, které dramatický výstup přinesl. Využíváme otázky: Jak jste se cítili jako představitelé Eskymáka? Jak na vás působilo, že vám váš protějšek nerozumí? Byla v tom skryta špatná vůle? Co byste navrhli, aby dorozumění bylo příště lepší? Výstup můžeme ještě obměnit tím, že komentátora nahradíme vnitřním monologem účastníků rozhovoru. Žák se obrátí obličejem k publiku a v duchu jeho fantazie sdělí přihlížejícím, co si právě v dané chvíli probíhajícího rozhovoru myslí. Aktivitou, ve které se zaměříme na práci, kterou Eskymáci vykonávají, může být také hra, ve které žákům rozdáme kartičky, na kterých bude napsáno: např. lovec velryb, lovec medvědů, lovec ryb, člověk stavící si iglú, žena připravující na ohni pokrm z ryby. Ostatní žáci mají z gest a pohybů uhodnout, kterou činnost jejich spolužák předvádí. V hodnocení reflexi pak posuzujeme společenský význam předváděné práce pro Eskymáky. Klademe otázky: Jak moc je tato práce důležitá pro přežití? Kdo ji nejčastěji vykonává a proč? Potřebuje člověk k vykonávání takové práce nějaké zkušenosti? Kde je asi Eskymáci získávají? Kterou z těchto prací byste dokázali zvládnout a kterou nikoliv? Dokázali byste zdůvodnit proč? I v hodinách literární výchovy na 1. stupni základní školy můžeme žáky prostřednictvím uměleckých textů dětské literatury připravovat na život ve společnosti, která bude pluralitní a seznamovat je s kulturami takových společenství a identit, se kterými se setkají jen sporadicky. V našem příspěvku jsme nastínili, jak lze využít národní pohádku jako východisko ke vzájemnému sbližování a poznávání se. Zvolili jsme jeden text z mnoha, se kterými jsme na seminářích pracovali. Přáli bychom si, aby tento text byl na poskytnutém tématu jakýmsi nástinem toho, jak ve výuce literární výchovy na 1. stupni základní školy problematiku multikulturní výchovy zprostředkovat.

8 8 Literatura ČEŇKOVÁ, J. a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, Interkulturní vzdělávání. Projekt VARIANTY. Člověk v tísni: Lidové noviny, PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, SUCHL, J. Pohádky z iglú. Praha: Albatros,

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

TÉMA ARKTIDA VE ŠKOLIČCE KAMARÁD

TÉMA ARKTIDA VE ŠKOLIČCE KAMARÁD TÉMA ARKTIDA VE ŠKOLIČCE KAMARÁD Jak jsme rozvíjeli zájem dětí o dané téma, vedli je k vnímaní, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý ( jak svět přírody, tak

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Martin Svoboda, IV. B

Martin Svoboda, IV. B Martin Svoboda, IV. B Obecné vymezení Regiony v blízkosti zeměpisného pólu Místa za polárním kruhem (vymezen rovnoběžkami 66 33 severní a jižní zeměpisné šířky) Severní polární oblast = Arktida Jižní polární

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Název materiálu: Kytovci

Název materiálu: Kytovci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Období: 2. období Počet hodin ročník: 33 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Průřezová témata NS 3. roč. Průřezové téma: Multikulturní výchova (MkV) Průřezové téma: Mediální výchova (MV) MkV v dílčích tématech oboru:

Průřezová témata NS 3. roč. Průřezové téma: Multikulturní výchova (MkV) Průřezové téma: Mediální výchova (MV) MkV v dílčích tématech oboru: Průřezová témata NS 3. roč. Multikulturní výchova (MkV) MkV v dílčích tématech oboru: MkV 3/1 dílčí téma: Naše obec, místo, kde žijeme Očekávané výstupy: Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-35

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy.

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy. VY_52_INOVACE_Pr_31 Téma hodiny: Podnebné pásy Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: podnebí, pásy, Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec Řež Výukové materiály

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

angličtina Water Quality

angličtina Water Quality angličtina Water Quality V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v angličtině, se kterým se mohou setkat při práci s moderní výukovou technikou PASCO. Manuály pro experimenty

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více