MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ LITERÁRNÍ VÝCHOVY A ČTENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Blanka Janáčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ LITERÁRNÍ VÝCHOVY A ČTENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Blanka Janáčková"

Transkript

1 1 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ LITERÁRNÍ VÝCHOVY A ČTENÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Blanka Janáčková Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem Jedním z úkolů, kterým věnujeme v přípravě budoucích učitelů v disciplíně Didaktika LV a čtení na 1. st. ZŠ pozornost, je práce s texty zaměřenými na multikulturní výchovu. Vycházíme v prvé řadě z Rámcového vzdělávacího programu, kde je MV průřezovým tématem v základním vzdělávání a má umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 1 Multikulturní výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, mimo jiné ji lze aplikovat i ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Toto průřezové téma je neoddělitelnou součástí základního vzdělávání a v jeho charakteristice nacházíme řadu podnětů, které lze v rozvoji osobnosti žáka prostřednictvím literatury využít. Nám se stala multikulturní výchova námětem výběrového semináře, který je určen studentům Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Vzhledem k tomu, že multikulturní výchova jako průřezové téma patří k povinným okruhům aktuálních problémů současné doby, kterým je ve škole věnovaná pozornost, zaměřili jsme se v semináři na možnost využití literárních textů dětské literatury jako východiska pro naplnění cílů MV. V literatuře pro děti můžeme najít množství uměleckých textů, prostřednictvím kterých lze pronikat do jinakosti kulturních a sociálních odlišností mezi národy. Literatura nabízí řadu prostředků, kterými disponuje, a jejich využití připravuje žáky na pochopení všeho toho, čeho chceme u tohoto průřezového tématu v oblasti vědomostí, dovedností, schopnost, postojů a hodnot dosáhnout (docílit). K tomu, abychom mohli kvalitně poznávat jinakost cizích kultur, je zapotřebí být dobře orientován v kultuře vlastní, pak lze určit odlišnosti, které nás rozdělují a podobnosti, které nás sbližují. Chceme-li, aby žák dobře poznal, kriticky zhodnotil a toleroval jinou národnostní, etnickou, náboženskou či sociální skupinu, je nutná správná orientace ve vlastní kultuře, ve vlastním sociokulturním zázemí. Porozumění vlastní (rozuměj české) literatuře, 1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C, str. 97, VÚP Praha 2005.

2 2 orientace ve vlastních (rozuměj českých) autorech a jejich dílech pro děti, schopnost určení kulturního kontextu, schopnost sjednotit informace získané i z jiných oborů, to vše chápeme jako důležitý základ ke správnému působení na žáka u průřezového tématu MV prostřednictvím literatury. Ve výběrovém semináři se snažíme v prvé řadě hledat se studenty v čítankách 1. stupně základní školy texty, které lze v multikulturní výchově využít. Často konstatujeme, že zastoupení autorů a ukázek cizí literatury pro děti je dostatečné, ale ne vždy vhodné k využití pro multikulturní výchovu. Proto přistupujeme k dalšímu kroku, ve kterém si studenti, vyzbrojeni teoretickými východisky, sami vyhledávají v dětské literatuře umělecké texty, které jsou pro práci s průřezovým tématem MV vhodné. Samotná didaktická práce s literárními texty je poté postavena na individuální přípravě každého studenta a následné diskusi, ke které dojde v semináři. Přitom je kladen důraz na schopnost studenta zvládnout přímo v praxi interpretaci zvoleného literárního textu, využít všech možností, které nabízejí mezipředmětové vztahy, nabídnout k diskusi i interpretační nástroje, které nejsou při výuce literární výchovy běžné. Nejčastěji se opakujícím žánrem dětské literatury, ke kterému se studenti často uchylují, je lidová pohádka. Lidová pohádka je součástí literární historie národního i světového písemnictví a jedním z předních žánrů literatury pro děti. Posluchači čerpají ze souborů našich i cizích autorů, kteří v adaptacích národních pohádek předkládají čtenářům tento žánr mimo jiné i jako možnost poznání světového folkloru. Takové soubory pro děti připravili např. Jan Vladislav Pohádky ze země draka, Václav Cibula Francouzské pohádky, Věnceslava Hrdličková Démonova flétna, I. a O. Klinderovi Pohádky rýžových polí a mnoho dalších. Práce v semináři je připravena tak, že si posluchači zvolené umělecké texty národních pohádek různých kultur sami vyhledají, následně didakticky a interpretačně zpracují a mezi sebou v kopiích rozšíří. Přitom se zaměří na ukázky, které jim umožní věnovat pozornost tradicím a hodnotám kultury, která je zaujala a která nabízí různé možnosti interpretace a jejich didaktické využití. Jako příklad, jak využít možností, které nám dává text pohádky, uvádíme ukázku uměleckého textu, kterou jsme čerpali ze souboru adaptovaných národních pohádek z eskymáckého prostředí Jan Suchla Pohádky z iglú (Albatros, 1987). Tento text jsme použili jako výchozí, protože nám umožnil upozornit na jinakost života Eskymáků, na hodnoty, které uznávají, na možnost porovnat, co mají obě kultury (rozuměj naše a jejich) společného a co odlišného. Člověk, který uvažuje a přemýšlí moderně, je člověkem bez rasových předsudků,

3 3 má tedy s lidmi jiné rasy a kultury mnoho společného, uznávají shodné hodnoty, odmítají negativa, která rušivě zasahují do jejich života. Pohádka Rybář a velryba je adaptací lidového vyprávění o životě tradičního eskymáckého lovce velryb kdesi u Severního ledového oceánu. Literární text pohádkově zachovává to, co je pro Eskymáky, žijící na Dalekém severu, pro život nejdůležitější, dnes chov velkých stád sobů či průmyslový lov ryb, dříve, tak jak je to v citované pohádce, lovem velryb, tuleňů, ryb, lišek i ledních medvědů. Jeden z běžných dnů se ale stává pro lovce výjimečným. To, co je pro lovce životně důležité štěstí na lovu, mu splní setkání s kouzelnou velrybou. Rybář a velryba eskymácká pohádka Rybář se vracel z lovu skoro s prázdnou. Štěstí mu ten den moc nepřálo, chytil dvě ubohé tresky. Jak se blížil ke břehu, všiml si, že v písku na mělčině leží velký balvan, který tam nikdy nebyl. Že by moře vyvrhlo tak velký kámen na břeh? Vždyť ani nebyla bouře a moře je už kolik dní klidné. Rybář vyskočil z kajaku a šel se na balvan podívat. Jaký byl jeho úžas, když zjistil, že to není kámen, ale že v písku leží velryba a spí. Jak se sem dostala? Uvažoval rybář a trvalo mu chvíli, než se vzpamatoval a než mu došlo, že velryba připlula na mělčinu, aby si odpočinula, a když usnula. Nastal odliv a ona zůstala na suchu. Tak přece jen se na mě štěstí usmálo, zaradoval se, a ne tak ledajaké štěstí! Ulovit sám velrybu, to se ještě nikomu nepodařilo. Běžel si do kajaku pro harpunu, aby velrybu zabil. Když přiběhl zpátky a chystal se jí zasadit ránu, velryba se probudila. Nezabíjej mne, rybáři, promluvila, bohatě se ti odměním. Rybář se ulekl. Mluvící velryba, to asi nebude jen tak, pomyslel si a sklonil harpunu. Nebudeš toho litovat, řekla velryba. Rybář se vrátil ke kajaku a přemítal, jestli udělal dobře, že velrybu poslechl. Takovou horu masa a tuku nechat zase odplout do moře nejsem vlastně hlupák? Říkal si. Raději o tom doma pomlčí, aby se mu lidé nesmáli. Mezitím nastal odliv a velryba zmizela v moři. Když pak druhý den rybář pádloval kolem toho místa, nebyl si tak docela jist, jestli se mu to jenom nezdálo. Ale cosi se od toho dne změnilo. Kdykoli vyplul rybář na moře, nikdy se nevracel bez úlovku. I když ostatní nechytili ani rybičku, on měl člun plný. Stala se totiž pozoruhodná věc. Rybářův kajak jako by ožil vždycky zamířil tam, kudy táhlo hejno ryb. Stalo se nejednou, že rybář pádloval doprava, ale kajak jel na opačnou stranu, tam, kde byly ryby.

4 4 A tak rybář uvěřil, že to není jen tak samo sebou a že velryba dodržela slib. Své tajemství si nechal pro sebe. Štěstí ho na lovu provázelo po celý jeho život. Ale velryby nelovil nikdy. Jan Suchl, Pohádky z iglú Průřezové téma multikulturní výchovy má vnést do rozvoje osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a schopností a v oblasti postojů a hodnot řadu podnětů 2, z nichž mnohé lze při práci s výše uvedeným textem naplnit. Cílem je např., aby žáci dokázali rozlišit fakta a autorovo líčení, zvládli interpretaci uměleckého textu pohádky, získali představu o životě Eskymáků, uvědomili si úroveň svých znalostí o životě Eskymáků, uvědomili si, že jen přečtení pohádky Rybář a velryba jim neskýtá komplexní pohled na život Eskymáků apod. V textu pohádky nacházíme vše, co je pro eskymáckého lovce důležité. Připomínají se slova jako moře, treska, mělčina, kajak, velryba, harpuna, odliv, příliv atp. a dětský čtenář je tak uváděn do prostředí, které je mu neznámé, ale pro Eskymáky běžné. Zároveň dává čtenáři možnost srovnání s naším rybářem, který loví někde u řeky, rybníka či jezera a lov pro něj není, tak jako pro Eskymáka, životně důležitý, ale více méně zábavou. V textu však najdeme také to, co lze označit jako společné. I my rozumíme tomu, co to znamená mít štěstí na lovu, i my prožíváme smutek z toho, když se nám nedaří, i my máme v českých pohádkách zvířata s kouzelnou mocí. Eskymácká mluvící velryba, která se odmění lovci za jeho dobrotu, má svůj protějšek v našich českých pohádkách - namátkou v lišce Ryšce nebo mušce ze Zlatovlásky. Interpretace uměleckého textu pohádky by mohla proběhnout (probíhá) metodou rozhovoru, při kterém by žáci spolupracovali tak, aby mohli odpovědi na položené otázky hledat přímo v ukázce. Nejprve se zaměříme na sdělovaná fakta. V přípravném čtení klademe důraz na správné čtení vybraných slov a jejich vysvětlení. Slova vybíráme podle úrovně třídy a využíváme individuálního přístupu. Čtení pohádky a interpretace textu probíhá pod vedením učitele. Následná interpretace směřuje k poznání, že přes rozdíly naší a eskymácké kultury nacházíme v pohádkách jistou míru podobnosti. Připravenými otázkami se dostáváme k závěru, že i v našich pohádkách bývá pohádkový hrdina za svůj dobrý skutek a ochotu pomoci odměněn (Jiřík v Erbenově Zlatovlásce) a kouzelná zvířata se hrdinovi odvděčí tím, že mu zachrání život nebo ho v budoucnosti zabezpečí tak, aby nestrádal. Pro Eskymáky je důležité zajistit si potravu, získávají si ji často lovem zvířat. Pokud lovec nic neulovil, byl on i 2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C, str , VÚP Praha 2005.

5 5 jeho rodina odsouzena k smrti hladem. Proto mělo ulovené zvíře pro každého lovce takový význam. Vedeme se žáky rozhovor, v němž směřujeme k pochopení pohádkového motivu, k uvědomění si literárních prostředků, k odkrytí významu textu ve smyslu multikulturní výchovy. Vycházíme přímo z textu Které postavy v pohádce vystupují? V jakém prostředí se odehrává její děj? K čemu byla velryba, ležící na břehu, přirovnána? Jak velryba vypadá? Jakými slovy je v pohádce řečeno, že se rybáři nedařilo? V textu se říká, že velryba na břehu spala. Jak se tam asi dostala? Proč se nakonec ocitla na suchu? Proč to považoval rybář za velké štěstí? Nač potřeboval harpunu, pro kterou si běžel do kajaku? Velryba na rybáře promluvila. To je možné jen v pohádce. Co mu řekla? Která odměna by byla asi pro rybáře ta správná? Bylo by mu k něčemu např. zlato? Jak se rybář zachoval? Proč o svém setkání s velrybou nikomu z vesnice nic neřekl? Jak se dostala velryba zpět do moře? Co se od toho dne změnilo? Co ještě pohádkového lze v textu najít? Dodržela velryba svůj slib? Proč už rybář nikdy nelovil velryby? Dostala by se velryba ve skutečnosti do moře sama? I dnes se stává, že na mělčině velryby uvíznou. Lidé jim pomáhají. Víte jak? V rozhovoru se dotýkáme pojmů, informací, poznatků, které souvisejí s životem Eskymáků. Žáci si uvědomují své mezery ve svých vědomostech a toho lze využít jako impulsu k dalším samostatným žákovským aktivitám. Využijeme propojenosti vzdělávacích obsahů oborů a v získávání dalších informací, souvisejících s naším textem, orientujeme žákovské aktivity do vzdělávacích oborů přírodopis, vlastivěda, výtvarná výchova apod. Využíváme všech nám dostupných zdrojů, odkazujeme žáky na práci s internetem, s učebnicemi, slovníky, encyklopediemi, odbornými časopisy apod. Jinakost prostředí, ve kterém Eskymáci žijí, je tak zajímavá, že toho lze využít motivačně. Žáci si osvojují zeměpisné poznatky, které se dotýkají Inuitů (Lidí) což je souhrnné označení původních obyvatel arktických oblastí severní Sibiře, Aljašky, Kanady a pobřeží Grónska. Dozvídají se, že je jich odhadem asi tisíc. Někteří stále ještě žijí v lesích a tundrách, jiní přežívají na mořském pobřeží, v nezaledněných oblastech severní polokoule, a jsou už ve spojení s ostatním světem. Živí se převážně lovem mořských ryb, různých zvířat a v Kanadě i lovem sobů karibu. Vše, co uloví, zužitkovávají jako potravu, zvěř je pro ně zdrojem kožešin, velryby oleje. Eskymáci žijí v nepříznivých klimatických podmínkách často je ohrožují velké mrazy, celoroční sněhová pokrývka, věčně zmrzlá půda. Trpí nedostatkem ovoce a zeleniny, dostupné jsou pro ně jen místy rostoucí lesní plody jako je například klikva, brusinky apod. Pro Eskymáky jsou důležití psi, psí spřežení jim slouží

6 6 k překonávání vzdáleností, ke stěhování. Na saních, které táhnou severští psi, dopravují Eskymáci vše, co potřebují. Internet nabízí žákům při vyhledávání informací i další podněty. Zvuky Dálného severu - mohou naslouchat velrybám, prostřednictvím monitoru se prohlížejí snímky míst, kde Eskymáci žijí jejich obydlí, vidí je v jejich tradičním oblečení, poznávají oblasti podle map atp. Lze využít i jiných zdrojů nahrávek na CD, fotografií, ilustračních materiálů. Při práci s textem využíváme i odkazy na spjatost života Eskymáků s přírodou. Ti žijí podél Severního ledového oceánu v krajích, kde je stále zima a pouze zjara se krátce tundra zazelená. Lidé tam žijí kočovným způsobem života, stěhují se se svými stády za pastvou, staví si přenosná obydlí, nejčastěji chatky z větví, kůží zvířat a lišejníku nebo přímo ve sněhu iglú kopulovitou chýši vybudovanou ze sněhových a ledových kvádrů s tunelovitým vchodem. Jejich pevné sepětí s přírodou nás vede k uvědomění si toho, jak je pro Eskymáky důležité, aby s ní žili v souladu. I my nacházíme v této myšlence to, co je pro nás důležité. Začínáme si stále více uvědomovat, že se musíme chovat ekologicky, a jaký význam má příroda i pro nás. Proto v neposlední řadě věnujeme pozornost i informacím, které si žáci vyhledávají v tématech čerpajících z přírodopisu a vlastivědy. Text může být podnětem i k pracovním činnostem, ve kterých lze motivovat uměleckým textem eskymácké pohádky k výrobě některých předmětů, např. ozdobných výšivek z korálků, kterými si Eskymáci zdobí své oděvy nebo k výrobě makety iglú z kousků polystyrénu. Výtvarná výchova nabízí vyjádřit vhodně zvolenou technikou pocity chladu, ledu, studené vody ale i smutku v kontrastu s radostí (neúspěch na lovu a závěr pohádky). Chceme-li, aby si žáci uvědomili jinakost kultury, tradic a hodnot Eskymáků ve smyslu multikulturní výchovy, můžeme zařadit různé interpretační úkoly vhodné pro samostatnou práci žáků ve třídě. Zvolíme činnost, při níž by si měli žáci uvědomit odlišnost vzhledu a oblečení Eskymáků. Připravíme si několik kopií fotografie, na níž je skupinka lidí v prostředí, které je jiné než naše. Žáci jsou rozděleni do několika skupin v odlehlejších částech učebny, tak aby se vzájemně nerušili. Jejich úkolem je na základě informací z fotografie a vlastních znalostí shromáždit co nejvíce sdělení, která si napíšou. Pomůckou jsou jim připravené otázky typu: Co vidíte? Jak vypadají zobrazení lidé? Jak vypadají jejich obydlí? Co dělají tito lidé? Čím se asi živí? Jaký je asi jejich postoj k prostředí, ve kterém žijí? V čem asi vidí krásu a co je pro ně ošklivé? Určíte, v čem jsou odlišní, jiní než my? Jednotlivé odpovědi skupin, které si žáci zpracovali, zveřejníme a v následné diskusi porovnáváme. Hledáme rozdíly v zaznamenaných textech, na závěr žákům sdělíme, že pracovali všichni se stejnou fotografií z eskymáckého

7 7 prostředí a doplníme jejich sdělení dalšími poznatky, které tam postrádáme. Hodnocení reflexe spočívá v diskusi nad dokončenou aktivitou, zaměříme pozornost na to, jak se lišily popisy toho, co žáci v jednotlivých skupinách na fotografiích viděli, kde žáci čerpali informace, na základě kterých fotografii popisovali. Jiným interpretačním úkolem, který bychom při poznávání kultury Eskymáků mohli využít, je příprava scénky, ve které si žáci uvědomí, jak je důležitá úloha nonverbálních prostředků v komunikaci. Tématem je rozhovor, v němž bude účinkovat český chlapec nebo dívka a jejich eskymácké protějšky. Chtějí se dozvědět, jak se dostanou na určité místo. Protože vzájemně neznají řeč, domlouvají se mimikou, gesty, pohyby. Dramatické ztvárnění scénky lze doplnit komentátorem, který může při scénce výstup komentovat a nakonec ujasní publiku to, co zůstalo ze setkání nejasné. V hodnocení reflexi pak diskutujeme problémy, které dramatický výstup přinesl. Využíváme otázky: Jak jste se cítili jako představitelé Eskymáka? Jak na vás působilo, že vám váš protějšek nerozumí? Byla v tom skryta špatná vůle? Co byste navrhli, aby dorozumění bylo příště lepší? Výstup můžeme ještě obměnit tím, že komentátora nahradíme vnitřním monologem účastníků rozhovoru. Žák se obrátí obličejem k publiku a v duchu jeho fantazie sdělí přihlížejícím, co si právě v dané chvíli probíhajícího rozhovoru myslí. Aktivitou, ve které se zaměříme na práci, kterou Eskymáci vykonávají, může být také hra, ve které žákům rozdáme kartičky, na kterých bude napsáno: např. lovec velryb, lovec medvědů, lovec ryb, člověk stavící si iglú, žena připravující na ohni pokrm z ryby. Ostatní žáci mají z gest a pohybů uhodnout, kterou činnost jejich spolužák předvádí. V hodnocení reflexi pak posuzujeme společenský význam předváděné práce pro Eskymáky. Klademe otázky: Jak moc je tato práce důležitá pro přežití? Kdo ji nejčastěji vykonává a proč? Potřebuje člověk k vykonávání takové práce nějaké zkušenosti? Kde je asi Eskymáci získávají? Kterou z těchto prací byste dokázali zvládnout a kterou nikoliv? Dokázali byste zdůvodnit proč? I v hodinách literární výchovy na 1. stupni základní školy můžeme žáky prostřednictvím uměleckých textů dětské literatury připravovat na život ve společnosti, která bude pluralitní a seznamovat je s kulturami takových společenství a identit, se kterými se setkají jen sporadicky. V našem příspěvku jsme nastínili, jak lze využít národní pohádku jako východisko ke vzájemnému sbližování a poznávání se. Zvolili jsme jeden text z mnoha, se kterými jsme na seminářích pracovali. Přáli bychom si, aby tento text byl na poskytnutém tématu jakýmsi nástinem toho, jak ve výuce literární výchovy na 1. stupni základní školy problematiku multikulturní výchovy zprostředkovat.

8 8 Literatura ČEŇKOVÁ, J. a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, Interkulturní vzdělávání. Projekt VARIANTY. Člověk v tísni: Lidové noviny, PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, SUCHL, J. Pohádky z iglú. Praha: Albatros,

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Číslo rozhodnutí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 2 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Tundra Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce: 16.

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/03 Zima Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová slova: Zima,

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Lesní pedagogika jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Co to jsou průřezová témata? 1 jsou důležitým formativním prvkem vzdělávání pomáhají rozvíjet

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

More ˇ není jen modré 21

More ˇ není jen modré 21 M e t o d i c k ý l i s t L í s k y p r o u č i t e l e n a p o d p o r u E V V O v e š k o l á c h More ˇ není jen modré 21 Cíl: Motivace: Cílová skupina: Doba trvání: Místo: Pomůcky: Metody a formy práce:

Více

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L. Soubor obrázků pro výuku a vytváření strukturovaných úloh Soubor obrázků vytvořených z různých učebních pomůcek umožňuje využívat efektivnější výukové metody a výuka je v mnoha ohledech zajímavější jak

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Typy literárněvýchovného působení v MŠ:

Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Typy literárněvýchovného působení v MŠ: Předčítání knih (příběhů) bez navazujících činností (za odměnu, před spaním ). Předčítání jako motivace k jiným než literárněvýchovným aktivitám. setkávání s literárním

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Název materiálu: Kytovci

Název materiálu: Kytovci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2. Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2. Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2 TÉMA: PYRAMIDA ZDRAVÉ VÝŽIVY Vypracovala : Sylva Ježová UČO 174127 ZS1MK_RZT2 Akadem. rok 2009/10

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Bajky J. Prévert jednotky Stručná anotace

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební Bajky J. Prévert jednotky Stručná anotace Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Bajky J. Prévert Stručná anotace učební jednotky Jedná se o hodinu, ve které žáci na základě

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A

Úvodní slovo. Autor: Eliška Horáková 7.A Úvodní slovo Autor: Eliška Horáková 7.A Milé čtenářky a milí čtenáři, tento školní časopis jsme napsali proto, abyste se trochu pobavili a přitom se dozvěděli něco zajímavého. A co vše se v časopisu můžete

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Společná četba: Lovci mamutů 1. VYUČOVACÍ HODINA

Společná četba: Lovci mamutů 1. VYUČOVACÍ HODINA Společná četba: Lovci mamutů 1. VYUČOVACÍ HODINA 1. Úvod část : krátké zopakování o Eduardu Štorchovi, autorovi knihy Lovci mamutů, prostřednictvím krátké PREZENTACE EDUARD ŠTORCH 2. Motivační hra staneme

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Datum: Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Pstruh potoční se představuje

Datum: Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Pstruh potoční se představuje Autor: Diana Kotová Datum: 15. 11. 2011 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Pstruh potoční se představuje Anotace:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Projekt : Objevujeme Evropu a svět

Projekt : Objevujeme Evropu a svět Organizace : Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Projekt : Objevujeme Evropu a svět Aktivita.1 : Česko versus státy EU odkud a proč přicházejí do EU uprchlíci Hlavní cíl projektu

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více