Personální a organizační zajištění sociální služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální a organizační zajištění sociální služby"

Transkript

1 Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný personál odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů sociální služby, vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro každého zaměstnance, které motivují k dobrým pracovním výsledkům a výkonům. 2. Kvalitu sociálních služeb zajišťují zaměstnanci, jejichž znalosti a schopnosti, iniciativa a otevřenost vůči všemu novému, vede k spokojenosti uživatelů. Poskytovateli záleží na spokojenosti zaměstnanců, na bezpečnosti práce, na vytvoření příjemného prostředí, na dobrých vzájemných vztazích mezi zaměstnanci i vedoucími pracovníky. 3. Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kadani je 35 uživatelů. Počet a struktura personálu, který zajišťuje sociální službu v přímé péči, administrativní a technické zajištění odpovídá požadavkům pro zajištění kvalitních služeb. Struktura a počet pracovních míst Vedoucí zařízení 1 Zástupce vedoucí zařízení 1 Asistentka vedoucí 1 Sociální pracovnice 1 Staniční sestra 1 Všeobecná sestra 5 Pracovník sociálních služeb 10 Instruktor sociálních služeb 1 Uklízečka 2 Provozář 1 Organizační struktura, viz příloha 1 Struktura zařízení, viz příloha 2 1

2 Kvalifikační požadavky Pracovník sociálních služeb, Instruktor sociálních služeb Dle zákona 108/2006 Sb., 116, odst. 5 c, odborná způsobilost Dle zákona 108/2006 Sb., 116, odst. 7, Podmínky absolvování kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání. Do doby skončení této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně způsobilého pracovníka v sociálních službách. Dle zákona 108/2006 Sb., 116, odst. 9, další vzdělávání pracovníka v sociálních službách v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Další vzdělávání se uskutečňuje formami uvedenými v 111, odst. 3. b, c, d. Všeobecná sestra, Ergoterapeut Dle zákona č. 96/2004 Sb., odborná způsobilost Sestra, 5, odst Dle zákona č. 96/2004 Sb., odborná způsobilost Ergoterapeut, 7 odst Jedná se o poskytování komplexní péče základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu. Sociální pracovník Požadované vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., 110, odst. a, b. Trestní a právní bezúhonnost dle 110 odst. 2. Další vzdělávání sociálního pracovníka dle 111, odst. 1, písm. b, c, d. Platové stupně, viz příloha 3 2

3 Pracovní profily, oprávnění a povinnosti Vedoucí zařízení Místem výkonu práce: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Platová třída: katalog prací k Jedná se o komplexní koordinaci a zabezpečování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Dále komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních sužbách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Zajišťuje a koordinuje veškerou činnost spojenou s řízením organizační jednotky, a to ve všech směrech. Zodpovídá za přenos veškerých informací týkajících se činností organizace, zajišťuje přenos informací z porady vedení, zodpovídá za evidenci vnitřních předpisů zaměstnavatele a je povinen s těmito předpisy seznámit zaměstnance. Zajišťuje odměňování zaměstnanců ve spolupráci s ředitelem organizace, personální a mzdovou účetní. Zaměstnanec spolupracuje především s ředitelem organizace. Zaměstnanec je dále povinen vykonávat pracovní činnosti dle pokynů svého nadřízeného, pokud tyto nejsou Sociální pracovnice Místem výkonu práce: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Platová třída: katalog prací k Sociální pracovnice vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče. Sociální pracovnice vytváří podmínky pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb. Sociální pracovnice se účastní jednání se správními orgány a jinými organizacemi zájmu klientů. Sociální pracovnice úzce spolupracuje především s vedoucí zařízení a ředitelkou organizace. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec je dále povinen vykonávat pracovní činnosti dle pokynů svého nadřízeného, pokud tyto nejsou 3

4 Asistentka sociální pracovnice Platová třída: katalog prací k Jedná se především o zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend. Zaměstnanec řeší organizační a koordinační záležitosti, které by jinak musel vykonávat příslušný odborný pracovník (sociální pracovnice). Práce spočívají v asistenci sociální pracovnice při optimalizaci a harmonizaci organizační stránky činnosti a to její přípravou a koordinací v zajišťování změn a průběhu. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec úzce spolupracuje především se sociální pracovnicí, vedoucí zařízení a ředitelkou organizace. Zaměstnanec zastupuje vedoucí zařízení v době její nepřítomnosti. Vrchní (staniční) sestra Platová třída: katalog prací k Jedná se o poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu. Vrchní sestra se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Vrchní sestra kontroluje péči o klienty dle pokynů ošetřujícího lékaře, zodpovídá za vedení zdravotní dokumentace, kontroly, styky s ostatními subjekty dle pokynů ústavního lékaře a veškeré činnosti týkající se léků a léčiv. Vrchní sestra se podílí na sestavování jídelního lístku, dohlíží na dodržování zásad správné výživy a předepsaných diet lékařem, provádí poradenské činnosti v oblasti zdraví, epidemiologické ochrany a sexuálního života klientů. Vrchní sestra zajišťuje komplexní sterilizační proces. Vrchní sestra metodicky vede personál v přímé péči, vypracovává ošetřovatelské standardy a kontroluje jejich dodržování, zajišťuje rozpis služeb pro personál v přímé péči a provádí namátkové kontroly zařízení. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec spolupracuje především s vedoucí zařízení a zastupuje vedoucí zařízení v plném rozsahu v době její nepřítomnosti. 4

5 Asistentka vedoucí zařízení katalog prací k Jedná se především o zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend. Zaměstnanec řeší organizační a koordinační záležitosti, které by jinak musel vykonávat příslušný odborný pracovník (vedoucí zařízení). Práce spočívají v asistenci vedoucí zařízení při optimalizaci a harmonizaci organizační stránky činnosti a to její přípravou a koordinací v zajišťování změn a průběhu. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec úzce spolupracuje především s vedoucí zařízení. Všeobecná sestra Platová třída: katalog prací k Jedná se o poskytování komplexní základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu. Dále se všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči. Všeobecná sestra se zabývá plánováním a poskytováním ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu. Všeobecná sestra provádí základní zdravotní výchovu klientů v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech. Všeobecná sestra zajišťuje odborný dohled ostatním pracovníkům v přímé péči na své směně po stránce odborné, zdravotně ošetřovatelské. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se standardy ošetřovatelské péče, standardy sociální péče a harmonogramy práce. Zaměstnanec spolupracuje především s vrchní (staniční) sestrou a vedoucí zařízení. 5

6 Ergoterapeut Platová třída: katalog prací k Předmětem tohoto povolání je provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit klienta sociálních služeb. Provádění ergoterapeutického vyšetření bez odborného dohledu zaměřeného na analýzu aktivit klienta sociálních služeb, hodnocení senzomotoriky, mobility a lokomoce, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností. Provádění nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a sociálního prostředí. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se standardy ošetřovatelské péče, standardy sociální péče a harmonogramy práce. Zaměstnanec úzce spolupracuje se staniční sestrou a vedoucí zařízení. Pracovník v sociálních službách Platová třída: 5. klíčový pracovník katalog prací k Jedná se o provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby. Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se standardy ošetřovatelské péče, standardy sociální péče a harmonogramy práce. Zaměstnanec úzce spolupracuje s vrchní (staniční) sestrou a pracuje pod jejím odborným dohledem, dále se sociální pracovnicí a vedoucí zařízení. 6

7 Instruktor v sociálních službách Platová třída: katalog prací k Jedná se o základní výchovné nepedagogické činnosti pro vybrané oblasti činnosti pracovníka v sociálních službách. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků mentálně postižených klientů. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové výchovy. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb. Provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů. Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zaměstnanec úzce spolupracuje s vrchní (staniční) sestrou a vedoucí zařízení. Uklízečka Platová třída: katalog prací k Předmětem tohoto povolání je zajištění běžného úklidu, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání PVC podlah a dlaždic, čištění oken, zrcadel, čištění osvětlovacích těles. Zaměstnanec úzce spolupracuje s vedoucí zařízení. 7

8 Dělník prádelen a čistíren Platová třída: katalog prací k Předmětem tohoto povolání je příjem a výdej prádla a textilních oděvů s kontrolou stavu, stupně a charakteru zašpinění i poškození. Určování technologie praní a čištění s ohledem na druh a srážlivost textilního materiálu. Obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla včetně přípravy pracích, bělících, avivážních, dezinfekčních a ostatních roztoků. Strojní nebo ruční žehlení a napařování prádla a oděvů. Zaměstnanec úzce spolupracuje s vedoucí zařízení. Provozář Platová třída: katalog prací k Předmětem tohoto povolání je především zajišťování běžné údržby, vytápění a úklid jednotlivých ploch a vybavení. Dále se jedná o organizaci a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových služeb včetně vedení příručního skladu. Zaměstnanec úzce spolupracuje s vedoucí zařízení a technickým pracovníkem. 8

9 Pracovník v sociálních službách: kladný vztah k uživatelům sociální služby ochota, empatie, vstřícnost dobré komunikační schopnosti spolehlivost, samostatnost předpoklady pro týmovou práci zodpovědnost Všeobecná sestra: kladný vztah k uživatelům sociální služby ochota, empatie, vstřícnost dobré komunikační schopnosti spolehlivost, samostatnost předpoklady pro týmovou práci zodpovědnost Sociální pracovník: kladný vztah k uživatelům sociální služby ochota, empatie, vstřícnost výborné komunikační schopnosti organizační schopnosti předpoklady pro týmovou práci Osobnostní předpoklady zaměstnanců Přímá obslužná péče 9

10 Kritéria pro výběr uchazečů o zaměstnání, postup pro přijetí zaměstnance a následné zaškolení. Výběr uchazečů Při uvolnění pracovní pozice nebo navýšení zaměstnanců na zařízení je potřeba, aby vedoucí zařízení personálnímu oddělení přesně definovali podmínky, které musí splňovat uchazeč na danou pozici. 1) Vyhledání vhodného kandidáta, na volnou pracovní pozici, z databáze uchazečů. 2) Pokud zde není nalezen vhodný kandidát na uvedenou pozici, následuje oslovení úřadu práce. 3) Ze získaných životopisů se provede užší výběr dle splněných kritérií: a) odpovídající požadavek na vzdělání b) odborná způsobilost c) flexibilita (směnný provoz apod.) d) zdravotní způsobilost e) profesní zkušenosti (praxe) 4) Předběžný rozhovor, který má sloužit k doplnění některých skutečností, které nebyly uvedeny v životopisu a seznámení uchazeče s pracovní pozicí. 5) Možnost testování uchazečů, pokud to pracovní pozice vyžaduje (PC gramotnost, písemný projev, ústní projev apod.) 6) Výběrový pohovor možnost zkoumání referencí. 7) Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče. 8) Informace uchazečů o rozhodnutí. Domluvení schůzky pro předání formulářů k vyplnění. Jednotlivé kroky lze sloučit, případně, v návaznosti na pracovní pozici, vynechat nebo změnit jejich pořadí. Osoby kompetentní k rozhodování při výběru nových zaměstnanců: - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - ředitelka organizace - Domov pro seniory Mašťov - vedoucí zařízení - Domov pro osoby se zdrav. postižením, Kadaň - vedoucí zařízení - Domov pro osoby se zdrav. postižením, Mašťov - vedoucí zařízení Kompetentní osoba vždy seznámí s výsledkem výběrového řízení ředitelku organizace. Teprve na základě jejího souhlasu lze vhodného kandidáta přijmout na danou pozici. 10

11 Postup pro přijetí zaměstnance 1) Vybraný kandidát se ve stanoveném termínu dostaví na personální oddělení, kde obdrží tyto formuláře: a) Osobní dotazník b) Čestné prohlášení o dosažené praxi (doloží pouze zaměstnanci, u kterých probíhá určení tarifu dle praxe) c) formulář pro vstupní lékařskou prohlídku d) seznam písemností, které musí v den přijetí do pracovního poměru předložit (výpis z rejstříku trestů, zdravotní průkaz, notářsky ověřené nejvyšší dosažené vzdělání). 2) Personalista si domluví s uchazečem datum předání požadovaných dokumentů. Na základě doložených podkladů, zpracuje tyto materiály: a) Pracovní smlouva b) Popis pracovní činnosti c) Platový výměr 3) V den nástupu do zaměstnání se nový zaměstnanec dostaví na personální oddělení k podpisu a převzetí uvedených dokumentů: a) Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků b) Pracovní smlouva c) Popis pracovní činnosti d) Platový výměr e) Pokyn ke srážkám z platu f) Etický kodex g) Jmenovka 4) Zaměstnavatel vybaví nového zaměstnance ochranným pracovním oděvem dle platné směrnice č. 28/2009 Zaškolování nových pracovníků Cílem zaškolování je zajistit, aby nový pracovník zvládl pracovní činnosti stanovené pro danou pracovní pozici a další nároky spojené s působením v organizaci. 1) Vedoucí zařízení seznámí nového zaměstnance s následujícími předpisy: a) Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci b) Pracovní řád c) Provozní řád d) Organizační řád e) Nouzové, havarijní a mimořádné situace f) Písemná vnitřní pravidla g) Informace o způsobu stravování 2) Vedoucí zařízení nebo jím pověřený školitel dle profese dále seznámí zaměstnance s: a) návody ke spotřebičům, chemickým látkám atd. b) harmonogramem práce (pokud bude zařazen do harmonogramu) c) informacemi o zařízení 11

12 3) Vedoucí zařízení pověří jednoho zaměstnance zaškolením a představí nového zaměstnance kolektivu. Předpoklady pro činnost pověřeného zaměstnance (školitele): - odbornost a praxe - zkušenosti a schopnost je předávat - loajalita k organizaci, ztotožnění s hodnotami a posláním organizace - motivace a schopnost motivovat - komunikační dovednosti - dovednost vést lidi, pracovat v týmu - schopnost hodnotit pracovníky - mít k dispozici čas k zaškolování nového pracovníka, mít vhodné podmínky Doba zaškolení: - je individuálně stanovena pro každou pracovní pozici - je rámcově ohraničena zpravidla zkušební dobou a po tuto dobu je pracovník průběžně kontrolován školitelem - před ukončením zkušební doby dojde k důkladnému zhodnocení procesu zaškolování, na jehož základě může být rozhodnuto o případném prodloužení zaškolovacího období či o ukončení pracovního poměru 4) Ukončení zaškolovacího procesu: a) splnění předem daných kritérií b) formou může pozorování, rozhovor c) do osobní dokumentace pracovníka proveden záznam 5) Vyhodnocování zaškolovacího procesu a zpětná vazba a) školitel vyplní individuální zaškolovací plán b) školitel spolu s pracovníkem hodnotí, jak pracovník zvládl jednotlivé činnosti c) hodnocení úspěšnosti a kvality zaškolení 12

13 Kontrolní kritéria proškolení nových pracovníků v přímé péči Jméno a příjmení pracovníka: Datum nástupu do zaměstnání: Ukončení zkušební doby: Metoda Kontrolní kritéria Splnil(a)/nesplnil(a) Ano - Ne Dotaz na pracovníka Byl řádně seznámen s předpisy, které mají souvislost k vykonávané práci? Dotaz na pracovníka Zná pracovník své kompetence a povinnosti? Dotaz vrchní sestra, sociální pracovník Dodržuje pracovník předpisy, se kterými byl řádně seznámen? Dotazem na pracovníka Dotazem na pracovníka Dotaz vrchní sestra, sociální pracovník Je informován o délce a způsobu zapracování? Byl seznámen s organizací práce na úseku? Zvládá práci dle harmonogramu? Dotaz vrchní sestra, sociální pracovník Zná a zvládá vedení dokumentace uživatelů? Dotazem na pracovníka Dotaz vrchní sestra, sociální pracovník Hodnotí zapracování, jako dostačující? Je pracovník schopen samostatně pracovat? Hodnocení vrchní sestry, sociálního pracovníka: 13

14 Pravidla pro působení (na výše uvedených pracovištích poskytovatele) fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu. 1. Dobrovolníci práce dobrovolníků u poskytovatelů sociálních služeb se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě., ve znění pozdějších předpisů. 2. Praktikující žáci škol jejich působení je ošetřeno smlouvou o spolupráci při zabezpečení odborného výcviku. Při nástupu na praxi jsou studenti proškoleni v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany viz směrnice č. 27/2009 o zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví při práci v organizaci a vždy pracují pod dohledem pověřeného pracovníka zařízení a jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (zajišťuje škola). 3. Praktikující účastníci rekvalifikačních kursů jejich působení je ošetřeno smlouvou o zajištění praktické výuky posluchačů rekvalifikačního kursu, poskytovatel vyžaduje předložení výpisu z rejstříku trestů. Pracují vždy pod dohledem pracovníka služby, který je oprávněn vzhledem ke svému vzdělání, pracovat bez dohledu. 4. Pracovníci dodavatelských firem při vstupu do zařízení jsou proškoleni dle směrnice č. 27/2009 o zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví při práci v organizaci Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 5. Návštěvy zařízení (hosté), exkurze - informujeme hosty o rizicích, se kterými se mohou při pohybu v prostorách poskytovatele setkat. Po zařízení se pohybují v doprovodu pověřeného pracovníka. Osoby výše uvedené jsou při vstupu do zařízení A. Proškoleni dle výše uvedených směrnic B. Upozorněni na požadavek respektování soukromí uživatelů služeb. C. Upozorněni na požadavek zachovávat mlčenlivosti o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby (a to i po skončení působení u poskytovatele). D. Osoby zařazeny pod bod 2 3 pracují vždy pod dohledem pracovníka služby, který je oprávněn vzhledem ke svému vzdělání pracovat bez dohledu. 14

15 SQ 9 Materiál je určen: Materiál je závazný pro: Všem pracovníkům uvedené sociální služby Všechny pracovníky uvedené sociální služby DOZP, Osoby, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu. Platnost od: Revize: 12/2012 Kontrola: Aktualizoval/a: Připomínkovali: Kontakt: Schválila: 1x ročně Dagmar Bečvářová, zást. vedoucí zařízení Václava Svobodová, staniční sestra Markéta Bílková, asistentka Pracovníci uvedené sociální služby Anna Edita Hadbávna vedoucí zařízení Tel.: , Ing. Lenka Miláková ředitelka Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Příspěvková organizace Golovinova Kadaň 15

Zvyšování kvality sociální služby. Poskytovatel kontrolní tým poskytovatele hodnotí kvalitu poskytovaných služeb

Zvyšování kvality sociální služby. Poskytovatel kontrolní tým poskytovatele hodnotí kvalitu poskytovaných služeb SQ 15 Zvyšování kvality sociální služby Dle 88 písm. h), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je povinností poskytovatele dodržovat standardy kvality sociálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č. 9. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Etický kodex pracovníků

Etický kodex pracovníků Etický kodex pracovníků REMEDIA PLUS o.p.s. terénní služby REMEDIA PLUS, o.p.s. Všichni pracovníci, kteří chtějí pracovat v sociálních službách, jsou trestně a morálně bezúhonní. Trestní bezúhonnost prokazují

Více

PÉČE SE TYKÁ NÁS VŠECH. Konference o současném a budoucím stavu ošetřovatelské péče v sociálních službách v České republice a v Rakousku

PÉČE SE TYKÁ NÁS VŠECH. Konference o současném a budoucím stavu ošetřovatelské péče v sociálních službách v České republice a v Rakousku PÉČE SE TYKÁ NÁS VŠECH Konference o současném a budoucím stavu ošetřovatelské péče v sociálních službách v České republice a v Rakousku Profesní skupiny, jejich vzdělání a odměňování v České republice

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu

Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu Město Nové Město nad Metují Metodika hodnocení zaměstnanců úřadu Název projektu: Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů - cesta k efektivnímu úřadu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/57.00056

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

ÚVOD. 1 V textu aplikovaných modelů používáme pro zaměstnavatelskou sféru také výrazy sociální partner

ÚVOD. 1 V textu aplikovaných modelů používáme pro zaměstnavatelskou sféru také výrazy sociální partner OBSAH Úvod... 3 Slovníček pojmů... 4 Legislativní prostředí... 4 Popis cílů spolupráce škol se zaměstnavateli... 5 Vymezení skupiny oborů vzdělání... 5 Praktické vyučování... 6 Využití odborníků z praxe...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 1.9.2015 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu OU Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd I. Akademičtí pracovníci 1. mzdová třída Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Místní zástupce cestovní kanceláře. Odborná způsobilost. Platnost standardu Místní zástupce cestovní kanceláře (kód: 65-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Místní zástupce cestovní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní řád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní řád vypracovala: Ivana Nejedlá schválila: Školská rada, Pedagogická rada pedagogická rada projednala dne: 31.8.2010 směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. č.j.41 /2015. Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.41 /2015 Adresa ředitelství školy: Adresa jednotlivých pracovišť: Zborovská 887, 664 34 Kuřim Jungmannova 885,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Průvodce vnitřními pravidly

Průvodce vnitřními pravidly Průvodce vnitřními pravidly Základní charakteristika služby Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD je jedním ze zařízení příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havířova. Poradenské středisko

Více

Historie spolupráce mezi školou a firmou

Historie spolupráce mezi školou a firmou Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední zdravotnická škola odborného zaměření. Studijní obory: asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér sportovní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH.

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH. Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

Název standardu. 5. Přijímání a zaškolování

Název standardu. 5. Přijímání a zaškolování Název standardu 5. Přijímání a zaškolování Kritérium standardu 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY STANDARD 5. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Smlouva o poskytnutí sociální služby Standard kvality č. 4 Článek I. Pravidla pro uzavírání smluv 1. Smlouva

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Povinnost řídit se standardy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval: Schválil:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: Vnitřní směrnice č. 02/2007 pro zabezpečování lyžařského výcvikového kurzu (LVK) Číslo směrnice: 02/2007 Vypracoval:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II.

VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II. VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II. oddíl Úvodní ustanovení 1 ( 1 ) Vyhláška stanoví stupně odborné

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 2. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Bydlí v ní 10 uživatelů ve čtyřech dvoulůžkových pokojích a dvou jednolůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou částečně samostatní

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 1. Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2016, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

Standard č. 3 - verze č. 8 a

Standard č. 3 - verze č. 8 a Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Standard č. 3 - verze č. 8 a Zkrácená verze Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Staň se součástí AFO týmu!

Staň se součástí AFO týmu! Staň se součástí AFO týmu! Hledáme nové členy štábu festivalu AFO! Pokud tě některá pozice zaujme, přijď na výběrové řízení do Velké posluchárny Katedry divadelních, filmových a mediálních studií ve 2.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů

Zpracovala Bc. Radka Slováková, vedoucí DM a kolektiv vychovatelů Vzdělávací program Pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť pro žáky se speciálními výchovnými potřebami. Zpracovala Bc. Radka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro pedagogické pracovníky a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E K L I N I C K Ý C H P R A X Í P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. OSTRAVA 2006 Význam

Více

Školní asistent v projektech OP VVV

Školní asistent v projektech OP VVV Školní asistent v projektech OP VVV Dne 16. října 2015 schválil Řídicí výbor pro inkluzi ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy níže uvedenou podobu výkladu pracovní pozice školního asistenta pro

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Pod Čeřovkou 709 Adresa: Pod Čeřovkou 709, 506 01 Jičín Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace Na

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec Identifikátor školy: 600 012 221 Termín

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-470/11-E. Mateřská škola Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 284 Sídlo:

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-470/11-E. Mateřská škola Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 284 Sídlo: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 284 Sídlo: Sluneční 284, 530 09 Pardubice

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská

Typologie / odbornosti sociálních pracovníků. Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Typologie / odbornosti sociálních pracovníků Tábor 24.4. 2015 Andrea Tajanovská Téma Typologie 1 Navrhněte odborné činnosti a cíle sociální práce, které jsou zaměřené na sociální péči v těchto oblastech:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 10. 2015 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Odborný garant:

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 6 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více