Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008"

Transkript

1 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Karel Vácha K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení č. 895/08 rada města s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Doplňující návrhy k rozpočtu a schválení návrhu rozpočtů jednotlivých OV na rok ) Dispozice s majetkem: a) Přidělení bytu č. 1 v Žižkově ul. čp b) Zveřejnění záměru pronajmout byt č. 6 v Purkarci čp. 130 ( po p. J.Vondráškovi). c) Prodloužení NS s LČR na pozemky pod Cyklostezkou Hluboká-Poněšice. d) Schválení nájemní smlouvy na r nájem pozemků - parkoviště u hřbitova (Národní památkový ústav). e) Schválení smlouvy o zřízení VB - Vltavská ulice, pozemky parc. č. 1762, 1128/, 1127/1 (E.ON). f) Schválení smlouvy o zřízení VB - Kánín, pozemek parc. č. 1744/2 (E.ON). g) Žádost o koupi části pozemku parc. č. 615, 618/5 v k.ú. Jeznice - manželé Fraňkovi). h) Žádost o koupi části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Jeznice (p. Turek, pí. Gebrová). i) Žádost o koupi pozemku parc. č. 1096/149 v k.ú. Hluboká n. Vlt. - Ruská ul. (manželé Novotných). j) Žádost o změnu nájemní smlouvy + žádost o směnu pozemků areál Jachetního oddílu Slavoj Hluboká n.vlt. k) Prodej domů č.p. 771, 772 v Nerudově ulici nájemcům bytů a nebytových prostor. l) Žádost o prodej části pozemku v Křetínské ul. p. Jurka. 4) Rozpočtová opatření: a) zvýšení dotace MPSV na dávky soc. péče a hmotnou nouzi. b) zvýšení nákladů na výměnu hořáku v kotelně Fügnerova. c) příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. presentace v soutěži Obec přátelská rodině. d) smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na r linka IDS 104. e) Příspěvek na cestu do USA tréninková stáž baseball. 5) Souhlas se žádostí o dotaci MK ČR pro Městskou knihovnu Knihovnický systém Clavius. 6) Informace o žádosti o dotaci z OPŽP Revitalizace skládky Zíkův lom 7) Oprava textu v zápisu z jednání rady. 8) Výběrové řízení MŠ 9) ZTV Křesín II - západ dopravní řešení. 10) ÚP obce lokalita u obce Dasný. 11) Různé. a) Doprava v obci Munice. b) Uzavření smlouvy o užívání anténního sloupu dům č.p. 983 STARNET, s.r.o. c) Čerpací stanice u bazénu. d) Dodatek č.2 SOD zhotovení projektu Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice. e) Navýšení odpisů ZŠ, MŠ. -1-

2 f) Výsledky výběrového řízení na speciální nákladní automobil na svoz TKO. g) Informace o stížnosti na technický stav domu čp. 131 v Purkarci a na jeho prodej. h) Žádost o příspěvek na veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 K bodu 2) Zastupitelstvo projednalo dne první návrh rozpočtu města na rok Jako každý rok přicházejí postupně doplňující návrhy do rozpočtu roku Tyto návrhy byly členům rady předloženy. Jedná se o návrhy městských příspěvkových organizací, osadních výborů a dalších subjektů, nebo doplnění položek, které vyplynuly z některých změn. Na základě rozhodnutí rady města jsou každoročně předkládány návrhy rozpočtů jednotlivých OV k jejich činnosti v roce Rada rozpočty schválila. V zájmu hospodárnosti a optimálního technického řešení budou pro spolupráci na větších akcích za město pověřeni odborní garanti. Usnesení č. 896/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města provést doplnění a změny rozpočtu na rok 2009 dle předloženého návrhu a s o u h l a s í s rozpočty jednotlivých OV na rok 2009 dle předložených návrhů s tím, že pro spolupráci na větších akcích budou za město pověřeni odborní garanti. K bodu 3) a) K se uvolnil byt č. 1 v ul. Žižkova čp. 247 ve 2. podlaží o velikosti 2+1, plocha 75,15 m2 vč. sklepa, I. kategorie ( plyn kotel ). Na základě zveřejnění nabídky na přenechání bytu do nájmu dle Zásad došly ve stanoveném termínu do čtyři žádosti. Rada po diskuzi rozhodla přidělit byt panu Martinu Cejpovi, bytem Vltavská 1010, který nabídl nejvýhodnější příspěvek na investiční rozvoj města. Dle vyhodnocení nabídek byla na druhém místě paní Leopoldina Orlová, Kostelec 13, v současné době bytem Lesní Usnesení č. 897/08 s přidělením bytu č. 1 v ul. Žižkova čp. 247 o velikosti 2+1 na dobu neurčitou od panu Martinu Cejpovi, Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou. V případě neuzavření nájemní smlouvy, bude byt přenechán do nájmu druhému v pořadí. b) K začátku ledna 2009 se uvolní byt č. 6 v Purkarci čp. 130 ve 2. podlaží o velikosti 1+1, podlahová plocha 46,31 m 2, I. kategorie ( ÚT ), celková plocha vč. sklepa a balkonu 51,39 m 2. Jedná se o byt po zemřelém panu Josefu Vondráškovi, v domě, který je určen k prodeji družstvu nájemníků. Usnesení č. 898/08 se zveřejněním záměru města pronajmout a převést do družstevního vlastnictví byt č. 6 v Purkarci čp. 130, I. kategorie, o velikosti 1+1, na dobu neurčitou, dle Zásad. -2-

3 c) Město uzavřelo dne s Lesy ČR s.p. nájemní smlouvu na pozemky pod budoucí Cyklostezkou Hluboká Purkarec, s nájemní dobou na 5 let s tím, že po uplynutí této doby je možno smlouvu prodloužit na dalších 5 let. Roční nájemné 1 Kč. Jedná se o část pozemků v k.ú. Hluboká n.v. p.č. 893/1, 893/2, 893/5, 893/6, 893/7, 898/1, 898/6, 898/8, 898/12, 898/15, 906/1, na kterých je v současné době budována cyklistická stezka Hluboká-Poněšice. Lesy ČR předložily městu dodatek č. 1 uvedené nájemní smlouvy č. A/ s prodloužením doby nájmu o 5 let. Usnesení č. 899/08 s podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. A ze dne , s Lesy České republiky s.p. d) Národní památkový ústav, s.p.o. předložil městu nové návrhy smluv. Smlouva č. HL- 20/2009 se týká nájmu parkoviště a manipulačního prostoru u městského hřbitova (část pozemku 300/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, celková výměra 111 m 2 ). Nájemné je navrženo v obvyklé výši 7,- Kč za 1m 2 / rok celkem 777,- bez DPH. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od do (cena nájmu se oproti roku 2008 nezměnila). Usnesení č. 900/08 s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o celkové výměře 111m 2, které bude město Hluboká nad Vltavou využívat jako parkoviště a manipulační prostor u městského hřbitova, přičemž nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od do a nájemné je dohodnuto ve výši 777,- Kč + 19% DPH za celé období pronájmu. e) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost SETERM CB a.s., zastupující společnost E.ON Distribuce a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 1127/1, 1128/1, 1762 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Vltavská ulice). Věcné břemeno bude sjednáno v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. Usnesení č. 901/08 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví města parc. č 1127/1, 1128/1, 1762 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. f) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost Gefos trade s.r.o., zastupující společnost E.ON Distribuce a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení VN v pozemku ve vlastnictví města parc. č. PK 1744/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Kánín). Věcné břemeno bude sjednáno v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. -3-

4 Usnesení č. 902/08 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení VN v pozemku ve vlastnictví města parc. č PK 1744/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. g) Na město se písemně obrátili manželé Bohuslav a Jiřina Fraňkovi, bytem M. Chlajna 3, České Budějovice, se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 615 a pozemku 618/5 a dále pan František Turek a paní Vlasta Gebrová, bytem Slunečnicová 429, Rudolfov se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 615/1, vše v k.ú. Jeznice (chatová osada Buzkov). Svou žádost Fraňkovi odůvodnili tím, že tyto pozemky sousedí s jejich nemovitostmi a mají je v současné době v dlouhodobém pronájmu. V případě prodeje by zachovali stávající charakter pozemků. Pan Turek s paní Gebrovou svou žádost odůvodnili obdobně. Stavební a bytová komise pověřila MÚ aby provedl šetření za účelem zjištění místní situace, především vzhledem k napjatým sousedským vztahům v místě a opakujícím se stížnostem na obtěžování hlukem některými chataři. Poté co byla věc prověřena Ing. Adámkem Stavební a bytová komise doporučila setrvat v rovině nájemního vztahu a prodej pozemků v dané lokalitě (i vzhledem k předchozím rozhodnutím RM a ZM) nedoporučila. Usnesení č. 903/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 615 a pozemku 618/5 v k.ú. Jeznice (chatová osada Buzkov) manželům Bohuslavu a Jiřině Fraňkovým, bytem M. Chlajna 3, České Budějovice. Usnesení č. 904/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Jeznice (chatová osada Buzkov) Františku Turkovi a Vlastě Gebrové, bytem Slunečnicová 429, Rudolfov. i) Na město se písemně obrátili manželé Vlastimil a Miloslava Novotných, bytem Ruská 694, Hluboká nad Vltavou, se žádostí, aby město odkoupilo pozemek parc. č. 1096/149 o výměře 8 m 2. Tento pozemek nově vznikne na základě GP, když původně byl součástí pozemku parc. č. 1096/47, jenž je ve vlastnictví žadatelů. Jedná se o část chodníku v Ruské ulici, která se nachází na pozemku ve vlastnictví žadatelů. Dle tvrzení žadatelů k této situaci došlo již v roce 1974, kdy byl pozemek stavebním úřadem tehdejšího MNV nesprávně vyměřen. ZM v minulosti schválilo obdobnou koupi pozemků (od vlastníků - Obstovi, Točíkovi) v dané lokalitě Usnesení č. 905/08 rada města d o p o r u č u je zastupitelstvu města souhlasit s odkoupením pozemku parc. č. 1096/149 o výměře 8 m 2, který nově vznikne na základě GP oddělením z pozemku parc. č. 1096/47 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který je ve vlastnictví manželů Vlastimila a Miloslavy Novotných, bytem Ruská 694, Hluboká nad Vltavou, za cenu obvyklou. -4-

5 j) Na pana starostu se obrátil pan Jiří Petráček, zástupce Jachetního oddílu TJ SLAVOJ Hluboká nad Vltavou, se žádostí o uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne , na základě které je jachetní oddíl nájemcem pozemků parc. č. st. 1212, 1213, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jež jsou ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky v areálu loděnice u rybníka Bezdrev, kde jachetní oddíl provozuje svou činnost. Na těchto pozemcích jsou umístěny stavby loděnice, které jsou v současnosti vedeny jak stavby dočasného charakteru a jako takové vyžadují zvláštní režim, kdy je třeba z důvodu dalšího prodlužování životnosti provádět celou řadu revizí a dalších kroků. Pokud by dodatkem byla shora uvedená nájemní smlouva změněna tak, že doba nájmu se z doby neurčité změní na dobu určitou (delší časový úsek), nemusel by jachetní oddíl tyto kroky podnikat a životnost staveb by byla stejná jako doba pronájmu pozemků pod nimi. Žádostí se zabývala stavební a bytová komise RM a doporučila RM souhlasit s uzavřením předmětného dodatku, když zároveň doporučuje dobu pronájmu 30 let. Na základě nájemní smlouvy ze dne je Jachetní oddíl TJ SLAVOJ Hluboká nad Vltavou nájemcem pozemků parc. č. 2012/1, 2012/2, 2012/3, nacházejících se taktéž v areálu loděnice u rybníka Bezdrev. Uprostřed těchto pozemků se pak nachází pozemek parc. č. st. 667/1 ve vlastnictví s.p. Lesy ČR, na kterém stojí další budova loděnice. Jachetní oddíl žádá město o směnu tohoto pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví města s tím, že tento pozemek by poté město jachetnímu oddílu pronajalo v obdobném režimu jako ostatní stavební pozemky v areálu. Žádostí se zabývala stavební a bytová komise RM a doporučila RM s předmětnou směnou souhlasit pod podmínkou, že jachetní oddíl vyjedná věc s LČR, celou transakci zorganizuje a uhradí případné náklady s touto spojené. Usnesení č. 906/08 s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků parc. č. st. 1212, 1213, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, uzavřené dne mezi městem Hluboká nad Vltavou a Jachetním oddílem TJ SLAVOJ Hluboká nad Vltavou, jejichž předmětem bude změna doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou 10-ti let. Rada pověřuje MÚ vypracováním tohoto dodatku. Usnesení č. 907/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit se směnou pozemku parc. č. st. 667/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jenž je ve vlastnictví s.p. LESY ČR, za jiný pozemek o stejné ploše ve vlastnictví města s tím, že Jachetní oddíl TJ SLAVOJ zorganizuje a zajistí tuto směnu a uhradí náklady s touto směnou spojené. Po dojednání podmínek směny ukládá rada města MÚ předložit jí věc k dalšímu projednání. k) Na město se písemně obrátili nájemníci bytů a nebytových prostor v domech č.p. 771, 772 v ulici Nerudova v Hluboké nad Vltavou. Jedná se o bytové domy o 2x 9 bytových jednotkách a nebytovým prostorem (bývalá kotelna) v domě č.p Město se zástupci nájemníků již v minulosti jednalo a tito nabídli kupní cenu cca ,- Kč za 1m 2 plochy bytu. Rada města pověřila PMH vypracováním analýzy finančních nákladů na nutné opravy domů a výnosů z privatizace s tím, že poté se k věci vrátí a stanoví kupní cenu za prodej domů. V informaci je zohledněn mj. fakt, že se jedná o obsazené byty, což cenu snižuje cca o dvě třetiny oproti ceně domu s byty bez nájemníků. PMH současně předložil analýzu -5-

6 předpokládaného výnosu z privatizace domů a vyčíslení ceny nutných oprav domů. Rada si ještě vyžádala doplňující informace a bod odložila na lednové zasedání. l) Josef Jurka, Jiráskova 1055 Hluboká nad Vltavou při koupi bývalého zemědělského areálu Křesín v Zámostí, získal i součást nemovitosti - silážní jáma. Tato je umístěna částečně na pozemku parcelní číslo 1101, 1763/2 (vlastnictví Josef Jurka) a cca ze 40% na pozemku města parcelní číslo 1107/2. Vzhledem k zájmu uvést do souladu vlastnictví stavby s vlastnictvím pozemku, žádá o odprodej části pozemku parcelní číslo 1107/2 pod stavbou silážní jámy. Příslušný geometrický plán a znalecký posudek zajistí na své náklady. Po získání pozemku do vlastnictví má v úmyslu tuto nevzhlednou stavbu využít pro bydlení a skladování, protože její odstranění by bylo neekonomické. Usnesení č. 908/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 1107/2 (cca 150 m 2 ) v k.ú. Hluboká nad Vltavou, za částku dle znaleckého posudku, nejméně pak za částku 700,- Kč za 1m 2 s tím, že kupující dále uhradí náklady vynaložené na vypracování znaleckého posudku a poplatek za řízení o zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. K bodu 4) a) MPSV rozhodlo o zvýšení neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313-MPSV na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2008 o 10 tis. Kč ze 225 tis. Kč na 235 tis. Kč. Zvýšení reaguje na vyšší potřebu v roce Vzhledem k tomu, že do konce roku se již nesejde zastupitelstvo města, projedná změnu rozpočtu rada města v lednu 2009, na základě pověření zastupitelstva města ze dne , usnesení č. 386/08. Usnesení č. 909/08 rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o zvýšení prostředků na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2008 o 10 tis. Kč s tím, že změnu rozpočtu projedná rada města v lednu 2009, na základě pověření zastupitelstva města ze dne , usnesení č. 386/08. b) V rozpočtu města bylo na výměnu hořáku kotelny Fügnerova určeno 200 tis. Kč. Dne rada schválila navýšení o 8.688,- Kč. Z důvodu doplnění instalace o prvky nutné pro bezproblémovou funkci hořáku byla cena navýšena na Kč. Z uvedeného důvodu je nutno v tomto smyslu provést změnu rozpočtu a navýšit výdaj na tuto akci o ,- Kč. Usnesení č. 910/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 141/08 ve výdajové části navýšením na akci Kotelna Fügnerova výměna hořáku o 32,042 tis. Kč Výdaje Kotelna Fügnerova výměna hořáku navýšení o 32,042-6-

7 c) Hroznějovická Dobromysl, o.s. získala pro OV Hroznějovice ocenění v soutěži Obec přátelská rodině. S tím souvisely i následné cestovní náklady na účast při vyhlášení výsledků v Praze ve výši Kč a cestovní náklady na presentaci obce na konferenci účastníků soutěže v Praze dne ve výši Kč. Celkem náklady Kč. OV Hroznějovice žádá o příspěvek ve výši Kč. Usnesení č. 911/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.142/08 ve výdajové části ve výši 4,92 tis. Kč na akci Příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. na presentaci města v soutěži Obec přátelská rodině. Výdaje Příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. na presentaci v soutěži Obec přátelská rodině 4,920 d) Dopravní podnik města České Budějovice (DP MČB) zajišťuje dopravní obslužnost města Hluboká nad Vltavou linkou MHD č Na rok 2009 byla předložena smlouva, která zachovává rozsah spojů tak jako v r Prokazatelná ztráta za sjednané období činí 36,99 Kč/km ( navýšení proti r o 1,94 Kč), celkem prokazatelná ztráta v r činí Kč ( navýšení proti r o Kč). Usnesení č. 912/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s podpisem Smlouvy o závazku veřejné služby v silniční dopravě na rok 2009 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro město Hluboká nad Vltavou s Dopravním podnikem města České Budějovice, ve výši Kč a.s. a se zařazením výdaje do rozpočtu města na r e) Hluboká Baseball & Softball Club o. s. požádal radu o příspěvek na cestu do USA pro člena klubu p. Radka Drmotu. Jedná se o trenéra mládežnických kategorií, který v rámci zdokonalení odjíždí na trenérskou stáž do USA, kde bude součástí trenérského týmu na střední škole. Celkové náklady na cestu činí 20 tis. Kč. Hluboká Baseball & Softball Club o.s. požádal o 10 tis. Kč jako příspěvek na část letenky. V případě, že budou schválena RO v předchozích bodech, nebude již dostatek prostředků v rámci 1 mil. Kč určených pro potřeby rady. MÚ navrhuje použít ustanovení jednacího řádu zastupitelstva a v rámci svěřené pravomoci provést RO ve výši 10 tis. Kč převodem ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 3419 z položky 5212 Neinvestiční transfery na položku 5192 příspěvky. Usnesení č. 913/08 v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. Jř143/08 ve výdajové části rozpočtu navýšením na akci Příspěvek na zahraniční stáž - baseball ve výši 10 tis. a snížením ve výdajové části rozpočtu na Neinvestiční transfery ve výši 10 tis. Kč. -7-

8 Výdaj Příspěvek na zahraniční stáž - baseball 10 Výdaj Neinvestiční transfery snížení o - 10 K bodu 5) V městské knihovně Hluboká nad Vltavou vyvstává problém s automatizovaným knihovnickým systémem. V současné době má k dispozici AKS Lanius, který funguje v systému MS DOS. Firma Lanius, která jej vyvinula, jej již dále neupravuje a vyvinula následný windowsovský program Clavius. AKS Lanius začíná mít problémy s fungováním na novějších počítačích a již neposkytuje všechny služby a výstupy, které knihovny v dnešní době potřebují (např. možnost on-line služeb, statistické výstupy dle požadavků statistického úřadu). Proto by bylo vhodné přejít na AKS Clavius. Firma Lanius poskytuje knihovnám při změně z AKS Lanius na AKS Clavius 30% slevy z ceny AKS Clavius a dále je možné využít dotačního programu Ministerstva kultury - odboru knihoven pro rok 2009 "Veřejné informační služby knihoven" podprogram 3 - Informační centra veřejných knihoven, z kterého je možné získat až 70% z celkové částky projektu. Žádost o dotaci je nutné podat do 10. ledna Pomoc nabídla Jihočeská vědecká knihovna. Předpokládaná spoluúčast města 30 tis. Kč. K tomu je třeba souhlasu Města Hluboká nad Vltavou s realizací projektu, tedy s instalací nového automatizovaného knihovnického systému Clavius v Městské knihovně Hluboká nad Vltavou. Usnesení č. 914/08 s podáním žádosti o dotaci MK ČR na pořízení nového automatizovaného knihovnického systému Clavius a s jeho instalací v Městské knihovně Hluboká nad Vltavou K bodu 6) Město podalo k žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na projekt Rekultivace skládky Zíkův lom. Celkové náklady projektu ,- Kč, požadovaná dotace ,- Kč (90 %), spolufinancování ,- Kč (10 %). Předpokládaná doba realizace III/2009 VI/2010. Žádost byla vyřazena z posuzování mimo jiné i pro nejasnosti v projektové dokumentaci a pro značnou finanční náročnost projektu. Pro úspěšné posouzení žádosti v další výzvě pro podávání žádostí o dotaci z OPŽP bude nutno aktualizovat projektovou dokumentaci a ve spolupráci s poradenskou firmou Europoradenství s.r.o. připravit novou žádost pro budoucí výzvu. Termín nové výzvy není dosud známý. Usnesení č. 915/08 rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vyřazení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace staré skládky Zíkův lom z posuzování a -8-

9 Usnesení č. 916/08 s pokračováním prací na aktualizaci projektové dokumentace projektu Revitalizace staré skládky Zíkův lom a s podáním žádosti o dotaci do další výzvy OPŽP K bodu 7) a) V rámci prováděného dílčího přezkoumání hospodaření města bylo upozorněno na chybu v textu zápisu z jednání rady města ze dne , bod 8e). V původním textu k bodu 8e) Souhlas uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci Domova důchodců bylo chybou v počítání chybně uvedeno ve 4. větě : Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. Správně měla věta znít: Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. V navazujícím usnesení zastupitelstva města z , bod 2f) je již uveden správný údaj. Usnesení č. 917/08 rada města o p r a v u j e text zápisu z jednání rady města ze dne , bod 8e) tak, že čtvrtá věta zápisu k tomuto bodu zní: Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. b) V rámci prováděného dílčího přezkoumání hospodaření města bylo upozorněno na nutnost doplnit usnesení rady města č. 862/08 ze dne , které se týkalo schválení dodatku k SOD s firmou STRABAG a.s. k provedení víceprací na projektu Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice. Původní usnesení zní: Usnesení č. 862/08 s uzavřením dodatku k SOD s firmou STRABAG a.s. k provedení víceprací na projektu Cyklistická stezka Hluboká - Poněšice. Usnesení č. 918/08 s úpravou usnesení rady města č. 862/08 ze dne které nově zní takto: s uzavřením dodatku č. 2 k SOD č. 841/HA/24/2008 s firmou STRABAG a.s. a s uzavřením dodatku č. 1 k SOD č. 841/HA/40/2008 s firmou STRABAG a.s., k provedení víceprací na projektu Cyklistická stezka Hluboká - Poněšice. K bodu 8) V souvislosti s přípravou stavby Rekonstrukce a přístavba školky - Hluboká nad Vltavou Zámostí byla společnost MANE engineering s.r.o. pověřena organizací výběrového řízení na zhotovitele stavby. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách bylo vyhlášeno užší výběrové řízení. Do prvého kola se přihlásilo pět společností. V dalším kole bude vydána výzva k podání nabídek. -9-

10 Usnesení č. 919/08 s výzvou k podání nabídek na stavební práce akce Rekonstrukce a přístavba školky - Hluboká nad Vltavou Zámostí s tím, že o výsledku výběrového řízení bude rada města informována ihned po ukončení jednání výběrové a hodnotící komise. K bodu 9) Na základě radou Města odsouhlaseného upraveného návrhu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ZTV pro 8 rodinných domů. Na Město se obrátili obyvatelé stávajících rodinných domů s obavou, že v budoucnu dojde k propojení této lokality s připravovanou lokalitou pod pilou. Usnesení č. 920/08 rada města p o t v r z u j e svůj předchozí souhlas a trvá na dodržení předloženého řešení, tzn., že komunikace ZTV Křesín II. západ v Hluboké nad Vltavou Zámostí zůstane slepou ulicí bez dopravního napojení na pozemek parcelní číslo 1126/1 a 1125/8. Toto stanovisko se netýká doby provádění vlastního ZTV a vytvoření staveništní komunikace a u k l á d á MÚ předložit materiál do jednání zastupitelstva města K bodu 10) V souvislosti s projednáváním nového územního plánu obce Hluboká nad Vltavou a vytvořením nové smíšené zóny u obce Dasný v k.ú. Bavorovice se zde objevila nutnost řešení budoucí dopravy po provedení přeložky silnice I/20 (České Budějovice Vodňany) a odclonění této zóny od obytné zástavby obce Dasný. Po projednání se zpracovatelem územního plánu a budoucím investorem bylo navrženo vytvořit u západní hranice a směrem k severnímu cípu protihlukovou clonu zeleným pásem okolo pozemku investora a ostatní ponechat jako zemědělské. Toto řešení odpovídá původnímu záměru zastupitelstva města o získání finanační kompenzace pro bývalé zemědělce obce Bavorovice. Usnesení č. 921/08 zastupitelstvo města s o u h l a s í s pořízením změny rozpracovaného územního obce Hluboká nad Vltavou v katastrálním území Bavorovice, v lokalitě jižně od komunikace I/20, východně od obce Dasný pro účel obchody, služby, stravování, parkovací stání apod.. K bodu 11) a) V souvislosti s omezováním nákladní dopravy v Hluboké nad Vltavou bylo konstatováno, že těžká nákladní doprava zatěžuje i okolní obce, zejména Munice. Tato skutečnost byla již projednávána při plánované výstavbě spalovny v Mydlovarech. Tato akce nebyla sice realizována, ale nárůst nákladní dopravy je přesto v obci patrný. -10-

11 Usnesení č. 922/08 rada města p o v ě ř u j e městský úřad vypracováním žádosti na Odbor dopravy Magistrátu města (příslušný dopravní úřad) o prověření vhodnosti vedení nákladní dopravy obcí s ohledem na technický stav komunikací a mostků. b) Na základě žádostí nájemníků bytů v domě č.p. 983 v ulici Masarykova se na město obrátila společnost STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3, České Budějovice, s návrhem smlouvy o užívání anténního stožáru na domě č.p. 983 (bytový dům sýpka). Jedná se o smlouvu o nájmu místa pro umístění antény, zajišťující bezdrátové internetové připojení v jednotlivých bytech v domě. Smlouvu připomínkoval za MÚ Ing. Adámek a za PMH p. Raus a s navrženým zněním vyslovili souhlas. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (60 měsíců) s opcí dalšího prodloužení. Usnesení č. 923/08 se uzavřením smlouvy o užívání anténního stožáru na domě č.p. 983, v ulici Masarykova, se společností STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3, České Budějovice, dle předloženého návrhu. Rada pověřuje MÚ administrací věci. c) Městský úřad Hluboká nad Vltavou obdržel návrh řešení čerpací stanice u plovárny v Hluboké nad Vltavou, která je ve správě ZVHS Povodí Vltavy, České Budějovice. Jedná se o dokončení a vystrojení již dříve vybudované stavby. Budou zde osazena čerpadla o výkonu 2,3 m 3 /s, která zajistí odvod vod (až Q 20 ) z prostoru za hrází (od města) do Vltavy. Součástí stavby je objekt pro rozvaděče a automatiku, přípojky elektro, výtlačné potrubí, montáž čerpadel, stavební úpravy. Dále bude výústí kanalizace vedoucí z Podskalské louky opatřeno zpětnou klapkou (severozápadně od plovárny pod trkačem ). Pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení potřebuje stavebník souhlas města s uložením elektrického kabelu na pozemku parcelní číslo 232/2 k.ú. Hluboká nad Vltavou, souhlas s instalací zpětné klapky, souhlasné vyjádření k celé stavbě a souhlas s provedením zjednodušeného územního řízení. Usnesení č. 924/08 s realizací akce Schwarzenbergský kanál objekt čerpací stanice na pozemcích parcelní číslo 230/1 a 1849, s uložením elektrického kabelu na pozemku parcelní číslo 232/2 a zřízením příslušného věcného břemene, s vydáním zjednodušeného územního rozhodnutí a s úpravou výústního objektu na meliorační kanalizaci na pozemku parcelní číslo d) Dle SOD Zhotovení projektu Cyklostezka Hluboká Poněšice byly v r provedeny projektové práce - Etapa 1., 2. a objednávka - celkem ve výši Kč. Rozpočet r na 2. etapu PD ve výši Kč bude nutno upravit na Kč (snížení o Kč). V roce 2009 bude potřeba na dokončení PD částka Kč. Návrh rozpočtu r je nutno navýšit o 30 tis. Kč z předpokládaných 580 tis. Kč na 610 tis. Kč. Uvedené změny budou upraveny dodatkem č. 2 k SOD se zhotovitelem Ing. František Stráský Atelier SIS. -11-

12 Usnesení č. 925/08 s dodatkem č. 2 SOD se zhotovitelem Ing. František Stráský Atelier SIS na zhotovení projektu Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice dle předloženého návrhu.. e) Z důvodu nákupu investičního majetku ZŠ a MŠ je nutno navýšit položku odpisy: - ZŠ navýšení o ,- Kč z ,- Kč na ,- Kč - MŠ navýšení o ,- Kč z ,- Kč na ,- Kč Usnesení č. 926/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.144/08 v příjmové a výdajové části navýšením Odpisů ZŠ o 95 tis. Kč Příjem Odpisy ZŠ navýšení o 95 Výdaje Odpisy ZŠ navýšení o 95 Usnesení č. 927/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.145/08 v příjmové a výdajové části navýšením Odpisů MŠ o 12 tis. Kč Příjem Odpisy MŠ navýšení o 12 Výdaje Odpisy MŠ navýšení o 12 f) Dále rada projednala výsledky výběrového řízení na speciální nákladní automobil na svoz TKO, které realizoval Podnik místního hospodářství. Rada doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit výsledky výběrového řízení dle návrhu. Usnesení č. 928/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit výsledky výběrového řízení na speciální nákladní automobil na svoz TKO dle návrhu. g) Tajemník předal členům rady pro informaci stížnost jednoho z obyvatel domu čp. 131 Purkarec týkající se technického stavu domu a jeho prodeje. -12-

13 h) Hotel Podhrad, jako zástupce subjektů v cestovním ruchu v Hluboké n.vlt. ( Hotel Podhrad, Parkhotel, Hotel Záviš, Hotel Štekl, ZOO Hluboká n.v.,) žádá na základě předchozích jednání s městem, o příspěvek na zajištění společné presentace uvedených subjektů destinace Hluboká nad Vltavou a města Hluboká nad Vltavou na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009, který se koná v lednu Cena presentace včetně grafického zpracování stánku činí ,- Kč. Tento náklad předfinancuje Hotel Podhrad a žádá město o příspěvek z rozpočtu r Usnesení č. 929/08 s poskytnutím příspěvku Hotelu Podhrad na akci Společná presentace subjektů destinace Hluboká nad Vltavou na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009 ve výši 22 tis. Kč a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zařadit tuto částku do rozpočtu města na r člen rady města Aleš Raus starosta města Ing. Tomáš Jirsa -13-

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008

Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Zápis z 15. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 25. 2. 2008 Přítomni: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha,

Více

Z á p i s z 17. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.2.2009.

Z á p i s z 17. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.2.2009. Z á p i s z 17. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 9.2.2009. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 16 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka MÚ Zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Rozpočtové VÝDAJE - rok 2011 9.3.2011 Město MHluboká nad Vltavou Upravený Paragraf Org. Položka Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Skutečnost rozpočet 2010 2010 Rozpočet 2011 1032 0 Pěstební činnost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 5 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 5 / 2015 konané dne 7.4.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis č.12 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 14. listopadu 2011, od 18:00 hodin.

Zápis č.12 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 14. listopadu 2011, od 18:00 hodin. Obec Hrdějovice Zastupitelstvo obce Hrdějovice Zápis č.12 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 14. listopadu 2011, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 - 42 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 22.1.2015 Přítomno: 7 členů rady Program: 1. Kontrola usnesení - spolupráce s JUDr. Plavcem - usnesení č. 49/2014 ze dne 17.12.2014 postup

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více