Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008"

Transkript

1 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Karel Vácha K bodu 1) Rada odsouhlasila návrh programu jednání rady: Usnesení č. 895/08 rada města s c h v a l u j e program svého jednání: 1) Schválení programu. 2) Doplňující návrhy k rozpočtu a schválení návrhu rozpočtů jednotlivých OV na rok ) Dispozice s majetkem: a) Přidělení bytu č. 1 v Žižkově ul. čp b) Zveřejnění záměru pronajmout byt č. 6 v Purkarci čp. 130 ( po p. J.Vondráškovi). c) Prodloužení NS s LČR na pozemky pod Cyklostezkou Hluboká-Poněšice. d) Schválení nájemní smlouvy na r nájem pozemků - parkoviště u hřbitova (Národní památkový ústav). e) Schválení smlouvy o zřízení VB - Vltavská ulice, pozemky parc. č. 1762, 1128/, 1127/1 (E.ON). f) Schválení smlouvy o zřízení VB - Kánín, pozemek parc. č. 1744/2 (E.ON). g) Žádost o koupi části pozemku parc. č. 615, 618/5 v k.ú. Jeznice - manželé Fraňkovi). h) Žádost o koupi části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Jeznice (p. Turek, pí. Gebrová). i) Žádost o koupi pozemku parc. č. 1096/149 v k.ú. Hluboká n. Vlt. - Ruská ul. (manželé Novotných). j) Žádost o změnu nájemní smlouvy + žádost o směnu pozemků areál Jachetního oddílu Slavoj Hluboká n.vlt. k) Prodej domů č.p. 771, 772 v Nerudově ulici nájemcům bytů a nebytových prostor. l) Žádost o prodej části pozemku v Křetínské ul. p. Jurka. 4) Rozpočtová opatření: a) zvýšení dotace MPSV na dávky soc. péče a hmotnou nouzi. b) zvýšení nákladů na výměnu hořáku v kotelně Fügnerova. c) příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. presentace v soutěži Obec přátelská rodině. d) smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na r linka IDS 104. e) Příspěvek na cestu do USA tréninková stáž baseball. 5) Souhlas se žádostí o dotaci MK ČR pro Městskou knihovnu Knihovnický systém Clavius. 6) Informace o žádosti o dotaci z OPŽP Revitalizace skládky Zíkův lom 7) Oprava textu v zápisu z jednání rady. 8) Výběrové řízení MŠ 9) ZTV Křesín II - západ dopravní řešení. 10) ÚP obce lokalita u obce Dasný. 11) Různé. a) Doprava v obci Munice. b) Uzavření smlouvy o užívání anténního sloupu dům č.p. 983 STARNET, s.r.o. c) Čerpací stanice u bazénu. d) Dodatek č.2 SOD zhotovení projektu Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice. e) Navýšení odpisů ZŠ, MŠ. -1-

2 f) Výsledky výběrového řízení na speciální nákladní automobil na svoz TKO. g) Informace o stížnosti na technický stav domu čp. 131 v Purkarci a na jeho prodej. h) Žádost o příspěvek na veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Hlasování : pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0 K bodu 2) Zastupitelstvo projednalo dne první návrh rozpočtu města na rok Jako každý rok přicházejí postupně doplňující návrhy do rozpočtu roku Tyto návrhy byly členům rady předloženy. Jedná se o návrhy městských příspěvkových organizací, osadních výborů a dalších subjektů, nebo doplnění položek, které vyplynuly z některých změn. Na základě rozhodnutí rady města jsou každoročně předkládány návrhy rozpočtů jednotlivých OV k jejich činnosti v roce Rada rozpočty schválila. V zájmu hospodárnosti a optimálního technického řešení budou pro spolupráci na větších akcích za město pověřeni odborní garanti. Usnesení č. 896/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města provést doplnění a změny rozpočtu na rok 2009 dle předloženého návrhu a s o u h l a s í s rozpočty jednotlivých OV na rok 2009 dle předložených návrhů s tím, že pro spolupráci na větších akcích budou za město pověřeni odborní garanti. K bodu 3) a) K se uvolnil byt č. 1 v ul. Žižkova čp. 247 ve 2. podlaží o velikosti 2+1, plocha 75,15 m2 vč. sklepa, I. kategorie ( plyn kotel ). Na základě zveřejnění nabídky na přenechání bytu do nájmu dle Zásad došly ve stanoveném termínu do čtyři žádosti. Rada po diskuzi rozhodla přidělit byt panu Martinu Cejpovi, bytem Vltavská 1010, který nabídl nejvýhodnější příspěvek na investiční rozvoj města. Dle vyhodnocení nabídek byla na druhém místě paní Leopoldina Orlová, Kostelec 13, v současné době bytem Lesní Usnesení č. 897/08 s přidělením bytu č. 1 v ul. Žižkova čp. 247 o velikosti 2+1 na dobu neurčitou od panu Martinu Cejpovi, Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou. V případě neuzavření nájemní smlouvy, bude byt přenechán do nájmu druhému v pořadí. b) K začátku ledna 2009 se uvolní byt č. 6 v Purkarci čp. 130 ve 2. podlaží o velikosti 1+1, podlahová plocha 46,31 m 2, I. kategorie ( ÚT ), celková plocha vč. sklepa a balkonu 51,39 m 2. Jedná se o byt po zemřelém panu Josefu Vondráškovi, v domě, který je určen k prodeji družstvu nájemníků. Usnesení č. 898/08 se zveřejněním záměru města pronajmout a převést do družstevního vlastnictví byt č. 6 v Purkarci čp. 130, I. kategorie, o velikosti 1+1, na dobu neurčitou, dle Zásad. -2-

3 c) Město uzavřelo dne s Lesy ČR s.p. nájemní smlouvu na pozemky pod budoucí Cyklostezkou Hluboká Purkarec, s nájemní dobou na 5 let s tím, že po uplynutí této doby je možno smlouvu prodloužit na dalších 5 let. Roční nájemné 1 Kč. Jedná se o část pozemků v k.ú. Hluboká n.v. p.č. 893/1, 893/2, 893/5, 893/6, 893/7, 898/1, 898/6, 898/8, 898/12, 898/15, 906/1, na kterých je v současné době budována cyklistická stezka Hluboká-Poněšice. Lesy ČR předložily městu dodatek č. 1 uvedené nájemní smlouvy č. A/ s prodloužením doby nájmu o 5 let. Usnesení č. 899/08 s podpisem dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. A ze dne , s Lesy České republiky s.p. d) Národní památkový ústav, s.p.o. předložil městu nové návrhy smluv. Smlouva č. HL- 20/2009 se týká nájmu parkoviště a manipulačního prostoru u městského hřbitova (část pozemku 300/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, celková výměra 111 m 2 ). Nájemné je navrženo v obvyklé výši 7,- Kč za 1m 2 / rok celkem 777,- bez DPH. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od do (cena nájmu se oproti roku 2008 nezměnila). Usnesení č. 900/08 s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou o celkové výměře 111m 2, které bude město Hluboká nad Vltavou využívat jako parkoviště a manipulační prostor u městského hřbitova, přičemž nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od do a nájemné je dohodnuto ve výši 777,- Kč + 19% DPH za celé období pronájmu. e) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost SETERM CB a.s., zastupující společnost E.ON Distribuce a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví města parc. č. 1127/1, 1128/1, 1762 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Vltavská ulice). Věcné břemeno bude sjednáno v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. Usnesení č. 901/08 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení NN v pozemcích ve vlastnictví města parc. č 1127/1, 1128/1, 1762 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. f) Na město Hluboká nad Vltavou se obrátila společnost Gefos trade s.r.o., zastupující společnost E.ON Distribuce a.s., se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení VN v pozemku ve vlastnictví města parc. č. PK 1744/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou (lokalita Kánín). Věcné břemeno bude sjednáno v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. -3-

4 Usnesení č. 902/08 s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelového vedení VN v pozemku ve vlastnictví města parc. č PK 1744/2 v k.ú. Hluboká nad Vltavou ve prospěch spol. E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice v rozsahu dle GP za úplatu ve výši dle směrnice města Hluboká nad Vltavou. g) Na město se písemně obrátili manželé Bohuslav a Jiřina Fraňkovi, bytem M. Chlajna 3, České Budějovice, se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 615 a pozemku 618/5 a dále pan František Turek a paní Vlasta Gebrová, bytem Slunečnicová 429, Rudolfov se žádostí o prodej části pozemku parc. č. 615/1, vše v k.ú. Jeznice (chatová osada Buzkov). Svou žádost Fraňkovi odůvodnili tím, že tyto pozemky sousedí s jejich nemovitostmi a mají je v současné době v dlouhodobém pronájmu. V případě prodeje by zachovali stávající charakter pozemků. Pan Turek s paní Gebrovou svou žádost odůvodnili obdobně. Stavební a bytová komise pověřila MÚ aby provedl šetření za účelem zjištění místní situace, především vzhledem k napjatým sousedským vztahům v místě a opakujícím se stížnostem na obtěžování hlukem některými chataři. Poté co byla věc prověřena Ing. Adámkem Stavební a bytová komise doporučila setrvat v rovině nájemního vztahu a prodej pozemků v dané lokalitě (i vzhledem k předchozím rozhodnutím RM a ZM) nedoporučila. Usnesení č. 903/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 615 a pozemku 618/5 v k.ú. Jeznice (chatová osada Buzkov) manželům Bohuslavu a Jiřině Fraňkovým, bytem M. Chlajna 3, České Budějovice. Usnesení č. 904/08 rada města n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 615/1 v k.ú. Jeznice (chatová osada Buzkov) Františku Turkovi a Vlastě Gebrové, bytem Slunečnicová 429, Rudolfov. i) Na město se písemně obrátili manželé Vlastimil a Miloslava Novotných, bytem Ruská 694, Hluboká nad Vltavou, se žádostí, aby město odkoupilo pozemek parc. č. 1096/149 o výměře 8 m 2. Tento pozemek nově vznikne na základě GP, když původně byl součástí pozemku parc. č. 1096/47, jenž je ve vlastnictví žadatelů. Jedná se o část chodníku v Ruské ulici, která se nachází na pozemku ve vlastnictví žadatelů. Dle tvrzení žadatelů k této situaci došlo již v roce 1974, kdy byl pozemek stavebním úřadem tehdejšího MNV nesprávně vyměřen. ZM v minulosti schválilo obdobnou koupi pozemků (od vlastníků - Obstovi, Točíkovi) v dané lokalitě Usnesení č. 905/08 rada města d o p o r u č u je zastupitelstvu města souhlasit s odkoupením pozemku parc. č. 1096/149 o výměře 8 m 2, který nově vznikne na základě GP oddělením z pozemku parc. č. 1096/47 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, který je ve vlastnictví manželů Vlastimila a Miloslavy Novotných, bytem Ruská 694, Hluboká nad Vltavou, za cenu obvyklou. -4-

5 j) Na pana starostu se obrátil pan Jiří Petráček, zástupce Jachetního oddílu TJ SLAVOJ Hluboká nad Vltavou, se žádostí o uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne , na základě které je jachetní oddíl nájemcem pozemků parc. č. st. 1212, 1213, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jež jsou ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky v areálu loděnice u rybníka Bezdrev, kde jachetní oddíl provozuje svou činnost. Na těchto pozemcích jsou umístěny stavby loděnice, které jsou v současnosti vedeny jak stavby dočasného charakteru a jako takové vyžadují zvláštní režim, kdy je třeba z důvodu dalšího prodlužování životnosti provádět celou řadu revizí a dalších kroků. Pokud by dodatkem byla shora uvedená nájemní smlouva změněna tak, že doba nájmu se z doby neurčité změní na dobu určitou (delší časový úsek), nemusel by jachetní oddíl tyto kroky podnikat a životnost staveb by byla stejná jako doba pronájmu pozemků pod nimi. Žádostí se zabývala stavební a bytová komise RM a doporučila RM souhlasit s uzavřením předmětného dodatku, když zároveň doporučuje dobu pronájmu 30 let. Na základě nájemní smlouvy ze dne je Jachetní oddíl TJ SLAVOJ Hluboká nad Vltavou nájemcem pozemků parc. č. 2012/1, 2012/2, 2012/3, nacházejících se taktéž v areálu loděnice u rybníka Bezdrev. Uprostřed těchto pozemků se pak nachází pozemek parc. č. st. 667/1 ve vlastnictví s.p. Lesy ČR, na kterém stojí další budova loděnice. Jachetní oddíl žádá město o směnu tohoto pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví města s tím, že tento pozemek by poté město jachetnímu oddílu pronajalo v obdobném režimu jako ostatní stavební pozemky v areálu. Žádostí se zabývala stavební a bytová komise RM a doporučila RM s předmětnou směnou souhlasit pod podmínkou, že jachetní oddíl vyjedná věc s LČR, celou transakci zorganizuje a uhradí případné náklady s touto spojené. Usnesení č. 906/08 s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o nájmu pozemků parc. č. st. 1212, 1213, vše v k.ú. Hluboká nad Vltavou, uzavřené dne mezi městem Hluboká nad Vltavou a Jachetním oddílem TJ SLAVOJ Hluboká nad Vltavou, jejichž předmětem bude změna doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou 10-ti let. Rada pověřuje MÚ vypracováním tohoto dodatku. Usnesení č. 907/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit se směnou pozemku parc. č. st. 667/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou, jenž je ve vlastnictví s.p. LESY ČR, za jiný pozemek o stejné ploše ve vlastnictví města s tím, že Jachetní oddíl TJ SLAVOJ zorganizuje a zajistí tuto směnu a uhradí náklady s touto směnou spojené. Po dojednání podmínek směny ukládá rada města MÚ předložit jí věc k dalšímu projednání. k) Na město se písemně obrátili nájemníci bytů a nebytových prostor v domech č.p. 771, 772 v ulici Nerudova v Hluboké nad Vltavou. Jedná se o bytové domy o 2x 9 bytových jednotkách a nebytovým prostorem (bývalá kotelna) v domě č.p Město se zástupci nájemníků již v minulosti jednalo a tito nabídli kupní cenu cca ,- Kč za 1m 2 plochy bytu. Rada města pověřila PMH vypracováním analýzy finančních nákladů na nutné opravy domů a výnosů z privatizace s tím, že poté se k věci vrátí a stanoví kupní cenu za prodej domů. V informaci je zohledněn mj. fakt, že se jedná o obsazené byty, což cenu snižuje cca o dvě třetiny oproti ceně domu s byty bez nájemníků. PMH současně předložil analýzu -5-

6 předpokládaného výnosu z privatizace domů a vyčíslení ceny nutných oprav domů. Rada si ještě vyžádala doplňující informace a bod odložila na lednové zasedání. l) Josef Jurka, Jiráskova 1055 Hluboká nad Vltavou při koupi bývalého zemědělského areálu Křesín v Zámostí, získal i součást nemovitosti - silážní jáma. Tato je umístěna částečně na pozemku parcelní číslo 1101, 1763/2 (vlastnictví Josef Jurka) a cca ze 40% na pozemku města parcelní číslo 1107/2. Vzhledem k zájmu uvést do souladu vlastnictví stavby s vlastnictvím pozemku, žádá o odprodej části pozemku parcelní číslo 1107/2 pod stavbou silážní jámy. Příslušný geometrický plán a znalecký posudek zajistí na své náklady. Po získání pozemku do vlastnictví má v úmyslu tuto nevzhlednou stavbu využít pro bydlení a skladování, protože její odstranění by bylo neekonomické. Usnesení č. 908/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 1107/2 (cca 150 m 2 ) v k.ú. Hluboká nad Vltavou, za částku dle znaleckého posudku, nejméně pak za částku 700,- Kč za 1m 2 s tím, že kupující dále uhradí náklady vynaložené na vypracování znaleckého posudku a poplatek za řízení o zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. K bodu 4) a) MPSV rozhodlo o zvýšení neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313-MPSV na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2008 o 10 tis. Kč ze 225 tis. Kč na 235 tis. Kč. Zvýšení reaguje na vyšší potřebu v roce Vzhledem k tomu, že do konce roku se již nesejde zastupitelstvo města, projedná změnu rozpočtu rada města v lednu 2009, na základě pověření zastupitelstva města ze dne , usnesení č. 386/08. Usnesení č. 909/08 rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o zvýšení prostředků na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2008 o 10 tis. Kč s tím, že změnu rozpočtu projedná rada města v lednu 2009, na základě pověření zastupitelstva města ze dne , usnesení č. 386/08. b) V rozpočtu města bylo na výměnu hořáku kotelny Fügnerova určeno 200 tis. Kč. Dne rada schválila navýšení o 8.688,- Kč. Z důvodu doplnění instalace o prvky nutné pro bezproblémovou funkci hořáku byla cena navýšena na Kč. Z uvedeného důvodu je nutno v tomto smyslu provést změnu rozpočtu a navýšit výdaj na tuto akci o ,- Kč. Usnesení č. 910/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č. 141/08 ve výdajové části navýšením na akci Kotelna Fügnerova výměna hořáku o 32,042 tis. Kč Výdaje Kotelna Fügnerova výměna hořáku navýšení o 32,042-6-

7 c) Hroznějovická Dobromysl, o.s. získala pro OV Hroznějovice ocenění v soutěži Obec přátelská rodině. S tím souvisely i následné cestovní náklady na účast při vyhlášení výsledků v Praze ve výši Kč a cestovní náklady na presentaci obce na konferenci účastníků soutěže v Praze dne ve výši Kč. Celkem náklady Kč. OV Hroznějovice žádá o příspěvek ve výši Kč. Usnesení č. 911/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.142/08 ve výdajové části ve výši 4,92 tis. Kč na akci Příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. na presentaci města v soutěži Obec přátelská rodině. Výdaje Příspěvek Hroznějovická Dobromysl o.s. na presentaci v soutěži Obec přátelská rodině 4,920 d) Dopravní podnik města České Budějovice (DP MČB) zajišťuje dopravní obslužnost města Hluboká nad Vltavou linkou MHD č Na rok 2009 byla předložena smlouva, která zachovává rozsah spojů tak jako v r Prokazatelná ztráta za sjednané období činí 36,99 Kč/km ( navýšení proti r o 1,94 Kč), celkem prokazatelná ztráta v r činí Kč ( navýšení proti r o Kč). Usnesení č. 912/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s podpisem Smlouvy o závazku veřejné služby v silniční dopravě na rok 2009 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro město Hluboká nad Vltavou s Dopravním podnikem města České Budějovice, ve výši Kč a.s. a se zařazením výdaje do rozpočtu města na r e) Hluboká Baseball & Softball Club o. s. požádal radu o příspěvek na cestu do USA pro člena klubu p. Radka Drmotu. Jedná se o trenéra mládežnických kategorií, který v rámci zdokonalení odjíždí na trenérskou stáž do USA, kde bude součástí trenérského týmu na střední škole. Celkové náklady na cestu činí 20 tis. Kč. Hluboká Baseball & Softball Club o.s. požádal o 10 tis. Kč jako příspěvek na část letenky. V případě, že budou schválena RO v předchozích bodech, nebude již dostatek prostředků v rámci 1 mil. Kč určených pro potřeby rady. MÚ navrhuje použít ustanovení jednacího řádu zastupitelstva a v rámci svěřené pravomoci provést RO ve výši 10 tis. Kč převodem ve výdajové části rozpočtu v rámci paragrafu 3419 z položky 5212 Neinvestiční transfery na položku 5192 příspěvky. Usnesení č. 913/08 v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města s provedením změny rozpočtu rozpočtovým opatřením č. Jř143/08 ve výdajové části rozpočtu navýšením na akci Příspěvek na zahraniční stáž - baseball ve výši 10 tis. a snížením ve výdajové části rozpočtu na Neinvestiční transfery ve výši 10 tis. Kč. -7-

8 Výdaj Příspěvek na zahraniční stáž - baseball 10 Výdaj Neinvestiční transfery snížení o - 10 K bodu 5) V městské knihovně Hluboká nad Vltavou vyvstává problém s automatizovaným knihovnickým systémem. V současné době má k dispozici AKS Lanius, který funguje v systému MS DOS. Firma Lanius, která jej vyvinula, jej již dále neupravuje a vyvinula následný windowsovský program Clavius. AKS Lanius začíná mít problémy s fungováním na novějších počítačích a již neposkytuje všechny služby a výstupy, které knihovny v dnešní době potřebují (např. možnost on-line služeb, statistické výstupy dle požadavků statistického úřadu). Proto by bylo vhodné přejít na AKS Clavius. Firma Lanius poskytuje knihovnám při změně z AKS Lanius na AKS Clavius 30% slevy z ceny AKS Clavius a dále je možné využít dotačního programu Ministerstva kultury - odboru knihoven pro rok 2009 "Veřejné informační služby knihoven" podprogram 3 - Informační centra veřejných knihoven, z kterého je možné získat až 70% z celkové částky projektu. Žádost o dotaci je nutné podat do 10. ledna Pomoc nabídla Jihočeská vědecká knihovna. Předpokládaná spoluúčast města 30 tis. Kč. K tomu je třeba souhlasu Města Hluboká nad Vltavou s realizací projektu, tedy s instalací nového automatizovaného knihovnického systému Clavius v Městské knihovně Hluboká nad Vltavou. Usnesení č. 914/08 s podáním žádosti o dotaci MK ČR na pořízení nového automatizovaného knihovnického systému Clavius a s jeho instalací v Městské knihovně Hluboká nad Vltavou K bodu 6) Město podalo k žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) na projekt Rekultivace skládky Zíkův lom. Celkové náklady projektu ,- Kč, požadovaná dotace ,- Kč (90 %), spolufinancování ,- Kč (10 %). Předpokládaná doba realizace III/2009 VI/2010. Žádost byla vyřazena z posuzování mimo jiné i pro nejasnosti v projektové dokumentaci a pro značnou finanční náročnost projektu. Pro úspěšné posouzení žádosti v další výzvě pro podávání žádostí o dotaci z OPŽP bude nutno aktualizovat projektovou dokumentaci a ve spolupráci s poradenskou firmou Europoradenství s.r.o. připravit novou žádost pro budoucí výzvu. Termín nové výzvy není dosud známý. Usnesení č. 915/08 rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vyřazení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace staré skládky Zíkův lom z posuzování a -8-

9 Usnesení č. 916/08 s pokračováním prací na aktualizaci projektové dokumentace projektu Revitalizace staré skládky Zíkův lom a s podáním žádosti o dotaci do další výzvy OPŽP K bodu 7) a) V rámci prováděného dílčího přezkoumání hospodaření města bylo upozorněno na chybu v textu zápisu z jednání rady města ze dne , bod 8e). V původním textu k bodu 8e) Souhlas uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci Domova důchodců bylo chybou v počítání chybně uvedeno ve 4. větě : Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. Správně měla věta znít: Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. V navazujícím usnesení zastupitelstva města z , bod 2f) je již uveden správný údaj. Usnesení č. 917/08 rada města o p r a v u j e text zápisu z jednání rady města ze dne , bod 8e) tak, že čtvrtá věta zápisu k tomuto bodu zní: Na základě výsledku výběrového řízení bude nutno zvýšit podíl města na této akci o ,- Kč. b) V rámci prováděného dílčího přezkoumání hospodaření města bylo upozorněno na nutnost doplnit usnesení rady města č. 862/08 ze dne , které se týkalo schválení dodatku k SOD s firmou STRABAG a.s. k provedení víceprací na projektu Cyklistická stezka Hluboká-Poněšice. Původní usnesení zní: Usnesení č. 862/08 s uzavřením dodatku k SOD s firmou STRABAG a.s. k provedení víceprací na projektu Cyklistická stezka Hluboká - Poněšice. Usnesení č. 918/08 s úpravou usnesení rady města č. 862/08 ze dne které nově zní takto: s uzavřením dodatku č. 2 k SOD č. 841/HA/24/2008 s firmou STRABAG a.s. a s uzavřením dodatku č. 1 k SOD č. 841/HA/40/2008 s firmou STRABAG a.s., k provedení víceprací na projektu Cyklistická stezka Hluboká - Poněšice. K bodu 8) V souvislosti s přípravou stavby Rekonstrukce a přístavba školky - Hluboká nad Vltavou Zámostí byla společnost MANE engineering s.r.o. pověřena organizací výběrového řízení na zhotovitele stavby. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách bylo vyhlášeno užší výběrové řízení. Do prvého kola se přihlásilo pět společností. V dalším kole bude vydána výzva k podání nabídek. -9-

10 Usnesení č. 919/08 s výzvou k podání nabídek na stavební práce akce Rekonstrukce a přístavba školky - Hluboká nad Vltavou Zámostí s tím, že o výsledku výběrového řízení bude rada města informována ihned po ukončení jednání výběrové a hodnotící komise. K bodu 9) Na základě radou Města odsouhlaseného upraveného návrhu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ZTV pro 8 rodinných domů. Na Město se obrátili obyvatelé stávajících rodinných domů s obavou, že v budoucnu dojde k propojení této lokality s připravovanou lokalitou pod pilou. Usnesení č. 920/08 rada města p o t v r z u j e svůj předchozí souhlas a trvá na dodržení předloženého řešení, tzn., že komunikace ZTV Křesín II. západ v Hluboké nad Vltavou Zámostí zůstane slepou ulicí bez dopravního napojení na pozemek parcelní číslo 1126/1 a 1125/8. Toto stanovisko se netýká doby provádění vlastního ZTV a vytvoření staveništní komunikace a u k l á d á MÚ předložit materiál do jednání zastupitelstva města K bodu 10) V souvislosti s projednáváním nového územního plánu obce Hluboká nad Vltavou a vytvořením nové smíšené zóny u obce Dasný v k.ú. Bavorovice se zde objevila nutnost řešení budoucí dopravy po provedení přeložky silnice I/20 (České Budějovice Vodňany) a odclonění této zóny od obytné zástavby obce Dasný. Po projednání se zpracovatelem územního plánu a budoucím investorem bylo navrženo vytvořit u západní hranice a směrem k severnímu cípu protihlukovou clonu zeleným pásem okolo pozemku investora a ostatní ponechat jako zemědělské. Toto řešení odpovídá původnímu záměru zastupitelstva města o získání finanační kompenzace pro bývalé zemědělce obce Bavorovice. Usnesení č. 921/08 zastupitelstvo města s o u h l a s í s pořízením změny rozpracovaného územního obce Hluboká nad Vltavou v katastrálním území Bavorovice, v lokalitě jižně od komunikace I/20, východně od obce Dasný pro účel obchody, služby, stravování, parkovací stání apod.. K bodu 11) a) V souvislosti s omezováním nákladní dopravy v Hluboké nad Vltavou bylo konstatováno, že těžká nákladní doprava zatěžuje i okolní obce, zejména Munice. Tato skutečnost byla již projednávána při plánované výstavbě spalovny v Mydlovarech. Tato akce nebyla sice realizována, ale nárůst nákladní dopravy je přesto v obci patrný. -10-

11 Usnesení č. 922/08 rada města p o v ě ř u j e městský úřad vypracováním žádosti na Odbor dopravy Magistrátu města (příslušný dopravní úřad) o prověření vhodnosti vedení nákladní dopravy obcí s ohledem na technický stav komunikací a mostků. b) Na základě žádostí nájemníků bytů v domě č.p. 983 v ulici Masarykova se na město obrátila společnost STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3, České Budějovice, s návrhem smlouvy o užívání anténního stožáru na domě č.p. 983 (bytový dům sýpka). Jedná se o smlouvu o nájmu místa pro umístění antény, zajišťující bezdrátové internetové připojení v jednotlivých bytech v domě. Smlouvu připomínkoval za MÚ Ing. Adámek a za PMH p. Raus a s navrženým zněním vyslovili souhlas. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (60 měsíců) s opcí dalšího prodloužení. Usnesení č. 923/08 se uzavřením smlouvy o užívání anténního stožáru na domě č.p. 983, v ulici Masarykova, se společností STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3, České Budějovice, dle předloženého návrhu. Rada pověřuje MÚ administrací věci. c) Městský úřad Hluboká nad Vltavou obdržel návrh řešení čerpací stanice u plovárny v Hluboké nad Vltavou, která je ve správě ZVHS Povodí Vltavy, České Budějovice. Jedná se o dokončení a vystrojení již dříve vybudované stavby. Budou zde osazena čerpadla o výkonu 2,3 m 3 /s, která zajistí odvod vod (až Q 20 ) z prostoru za hrází (od města) do Vltavy. Součástí stavby je objekt pro rozvaděče a automatiku, přípojky elektro, výtlačné potrubí, montáž čerpadel, stavební úpravy. Dále bude výústí kanalizace vedoucí z Podskalské louky opatřeno zpětnou klapkou (severozápadně od plovárny pod trkačem ). Pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení potřebuje stavebník souhlas města s uložením elektrického kabelu na pozemku parcelní číslo 232/2 k.ú. Hluboká nad Vltavou, souhlas s instalací zpětné klapky, souhlasné vyjádření k celé stavbě a souhlas s provedením zjednodušeného územního řízení. Usnesení č. 924/08 s realizací akce Schwarzenbergský kanál objekt čerpací stanice na pozemcích parcelní číslo 230/1 a 1849, s uložením elektrického kabelu na pozemku parcelní číslo 232/2 a zřízením příslušného věcného břemene, s vydáním zjednodušeného územního rozhodnutí a s úpravou výústního objektu na meliorační kanalizaci na pozemku parcelní číslo d) Dle SOD Zhotovení projektu Cyklostezka Hluboká Poněšice byly v r provedeny projektové práce - Etapa 1., 2. a objednávka - celkem ve výši Kč. Rozpočet r na 2. etapu PD ve výši Kč bude nutno upravit na Kč (snížení o Kč). V roce 2009 bude potřeba na dokončení PD částka Kč. Návrh rozpočtu r je nutno navýšit o 30 tis. Kč z předpokládaných 580 tis. Kč na 610 tis. Kč. Uvedené změny budou upraveny dodatkem č. 2 k SOD se zhotovitelem Ing. František Stráský Atelier SIS. -11-

12 Usnesení č. 925/08 s dodatkem č. 2 SOD se zhotovitelem Ing. František Stráský Atelier SIS na zhotovení projektu Cyklostezka Hluboká nad Vltavou Poněšice dle předloženého návrhu.. e) Z důvodu nákupu investičního majetku ZŠ a MŠ je nutno navýšit položku odpisy: - ZŠ navýšení o ,- Kč z ,- Kč na ,- Kč - MŠ navýšení o ,- Kč z ,- Kč na ,- Kč Usnesení č. 926/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.144/08 v příjmové a výdajové části navýšením Odpisů ZŠ o 95 tis. Kč Příjem Odpisy ZŠ navýšení o 95 Výdaje Odpisy ZŠ navýšení o 95 Usnesení č. 927/08 se změnou rozpočtu rozpočtovým opatřením rady města č.145/08 v příjmové a výdajové části navýšením Odpisů MŠ o 12 tis. Kč Příjem Odpisy MŠ navýšení o 12 Výdaje Odpisy MŠ navýšení o 12 f) Dále rada projednala výsledky výběrového řízení na speciální nákladní automobil na svoz TKO, které realizoval Podnik místního hospodářství. Rada doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit výsledky výběrového řízení dle návrhu. Usnesení č. 928/08 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit výsledky výběrového řízení na speciální nákladní automobil na svoz TKO dle návrhu. g) Tajemník předal členům rady pro informaci stížnost jednoho z obyvatel domu čp. 131 Purkarec týkající se technického stavu domu a jeho prodeje. -12-

13 h) Hotel Podhrad, jako zástupce subjektů v cestovním ruchu v Hluboké n.vlt. ( Hotel Podhrad, Parkhotel, Hotel Záviš, Hotel Štekl, ZOO Hluboká n.v.,) žádá na základě předchozích jednání s městem, o příspěvek na zajištění společné presentace uvedených subjektů destinace Hluboká nad Vltavou a města Hluboká nad Vltavou na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009, který se koná v lednu Cena presentace včetně grafického zpracování stánku činí ,- Kč. Tento náklad předfinancuje Hotel Podhrad a žádá město o příspěvek z rozpočtu r Usnesení č. 929/08 s poskytnutím příspěvku Hotelu Podhrad na akci Společná presentace subjektů destinace Hluboká nad Vltavou na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2009 ve výši 22 tis. Kč a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zařadit tuto částku do rozpočtu města na r člen rady města Aleš Raus starosta města Ing. Tomáš Jirsa -13-

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 2 / 2014 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 / 2014 konané dne 7.2.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více