PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2014-15"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE SOUČKOVA 500, BUČOVICE, odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, Bučovice Plán práce OA Bučovice 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok Bučovice, září 2014 Schvaluji (ŘŠ):...

2 Obsah 1 Úvod... 4 Prohlubování účinnosti výchovy Mravní výchova Opatření proti šikaně Pedagogičtí pracovníci Vlastenecká výchova Rozumová a estetická výchova Praxe Tělesná výchova Zvyšování odborné úrovně učitelů Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu Zdokonalení systému řízení a kontroly Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu... 7 Přílohy Základní údaje o škole a odloučeném pracovišti obchodní akademie Zaměstnanci OA Bučovice 2014/ Třídní učitelé zástupci a počty žáků k Organizace školního roku 2014/2015 na OA Bučovice Správci místností a předmětů - šk. rok 2014/ Referentské úkoly - šk. rok 2014/ Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2014/ Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2014/ Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Úvod Primární prevence rizikového chování u žáků Nespecifická primární prevence Specifická primární prevence Efektivní primární prevence Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a žákům Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se žáky Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu Plán exkurzí ve šk. roce

3 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Odloučené pracoviště: OBCHODNÍ AKADEMIE, BUČOVICE, Komenského náměstí Úvod PLÁN PRÁCE ŠKOLY ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ OA ve školním roce 2014/2015 Plán práce OA Bučovice 2014/2015 Odloučené pracoviště obor obchodní akademie se řídí školním vzdělávacím programem s názvem Obchodní akademie. Česká školní inspekce neměla při jarní kontrole zásadní připomínky k naší práci. Neznamená to ovšem, že bychom neměli co zlepšovat. Je zapotřebí zvyšovat důslednost, více komunikovat s žáky a snažit se o využívání nových vyučovacích metod a přístupů při práci se žáky. Všem vyučujícím patří poděkování za jejich působení ve výchovně-vzdělávacím procesu, provozním zaměstnancům za jejich práci na jejich úseku. Velkým problémem je také poměrně vysoká absence některých žáků. Je zapotřebí zvýšit kontrolní činnost a působit na žáky, aby docházku do školy zlepšili. V uplynulém školním roce jsme zakončili tvorbu DUMů v rámci projektu EU peníze školám. I závěrečná monitorovací zpráva (s pořadovým číslem pět) byla schválena. V důsledku demografického vývoje a opatření vyvolaných vznikem nového právnického subjektu došlo ke snížení počtu žáků na pouhých 116, z toho je 87 dívek a 29 chlapců. V září loňského roku byl stav 134 žáci. Do prvního ročníku nastoupilo dvacet žáků. I v letošním školním roce se zúčastníme veletrhu vzdělávání, který se uskuteční na SOŠ Vyškov, Sochorova. Plánujeme též návštěvy základních škol regionu, kde představíme naši školu a náš obor. Žáky z bučovických devátých tříd pozveme do školy. Od 1. září 2014 jsme zrušili studijní průkazy. Klasifikaci provádí vyučující prostřednictvím iškoly, tedy přes webový redakční systém. Vyžaduje to zadávat veškerou klasifikaci průběžně, a to i včetně hodnocení aktivity v hodinách, pokud je do ní zahrnována. V tomto školním roce nás čeká další ročník státních maturit, a to v obdobné podobě jako v roce 2014 (volba mezi jazykem a matematikou, oprava písemných prací z češtiny vyučujícími školy, ale pouze jedna úroveň MZ). V loňském školním roce byl celkově po opravných zkouškách neúspěšný 1 maturant, a to z matematiky. Opravné zkoušky vykonali 3 žáci z matematiky a jeden žák z praktické maturitní zkoušky. V březnu 2015 budeme organizačně zajišťovat krajské kolo v grafických disciplínách. Očekáváme zapojení nejen učitelů PEK a INT, ale i ostatních vyučujících. Očekávané výstupy a postoje Kvalitní výuka podle ŠVP, nebát se používat nové metody. Učitelé využívají DUMy nejen svých kolegů, ale i ty, které jsou uloženy např. na portálu RVP, Dumy.cz atp. Každý pedagogický pracovník vyhodnocuje stav činnostního vyučování, zajímavost výuky, využívání techniky a moderních metod výuky. Učitelé zaznamenávají průběžně klasifikaci na iškolu žák i jeho zákonný zástupce okamžitě vidí, jakých výsledků během studia dosahuje. Žáci mají mít možnost si průběžně opravovat špatné známky. Učitel je motivuje k dosahování lepších výsledků, k pravidelné docházce do školy a k zodpovědnému plnění zadaných úkolů. Každý pracovník přispívá k dobrému jménu školy, snaží se získávat žáky ke studiu na naší škole. 4

4 Prohlubování účinnosti výchovy 1.1 Mravní výchova a) Vytvářet u žáků: správné návyky společenského chování, jednání a vystupování v každodenním životě, ve všech předmětech, na třídních schůzkách, správné mezilidské vztahy ve všech jejich složitostech, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení - učitelský sbor jde příkladem, citové působení k sobě samému i svému okolí. b) Pěstovat u žáků: ohleduplnost k lidem a přírodě, kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost). Jednat s žáky jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory, šetrné zacházení se zařízením školy, s učebnicemi a pomůckami. Očekávané výstupy Vyrovnané a přátelské chování žáků i učitelů, dobré klima ve škole, Využívání vlastních názorů žáků a jejich pozitivního zaměření, Zlepšené zacházení s majetkem školy. 1.2 Opatření proti šikaně Vnímat chování a reakci žáků každodenním pozorováním (spolupracovat s třídními učiteli a výchovnou poradkyní a rodiči). Očekávané výstupy Věnovat se protidrogové prevenci, anorexii, činnost koordinuje metodik primární prevence, TU, VP. Poskytovat žákům dostatek informací o škodlivosti drog, (v třídnických hodinách, v předmětech občanská nauka, TEV, základy přírodních věd atd.) Pěstovat u žáků schopnost dokázat říci ne v případě, že se s drogou setkají. Využívat rozhovor se žáky a dotazníky. 1.3 Pedagogičtí pracovníci Jednotně a se stejnými požadavky kontrolují chování žáků, viz školní řád. K prohřeškům zaujímají stanoviska se sjednáním nápravy. Pěstují v žácích přátelské chování a pozitivní myšlení. Ve spolupráci s vedením školy, VP a rodiči se snaží dopátrat příčin vysoké absence a nezájmu o učení u řady žáků. VP dále spolupracuje s PPS Vyškov. Snaží se získat rodiče na svou stranu a vytvářet u nich kladný vztah ke škole a spolupráci při výchově, na veřejnosti. Vyžadují od žáků spolupráci při vyučování a aktivitu při výuce, činnostní vyučování. Nechovají se k žákům nadřazeně, ale chtějí mít kamarádsky vypěstovanou přirozenou autoritu. Klasifikují moudře a s citem. Snaží se vyvarovat nespravedlnosti, klasifikace musí být v převážné míře pro žáky povzbuzením. Hromadné stížnosti dětí i rodičů berou jako své profesionální selhání a snaží se z něho poučit, cestou však není přitvrzení ve vztazích učitel - rodič - žák. Umí žákům i kolegům přiznávat chyby, i tak získávají autoritu. Neukvapují se v kritice a záporném hodnocení, když je neoprávněná, ubližuje. Očekávané výstupy Vytvářet dobrou image školy, upřednostňovat činnostní vyučování, klasifikace slouží především k povzbuzení žáka, při neúspěchu nehledejme chybu v druhých, začněme sami od sebe. Neubližovat neoprávněnou kritikou. Jednotnost výchovného působení u všech pedagogických pracovníků, kladný vztah rodičů ke škole, pěkné prostory školy, své problémy projednáváme zavčas, dobré mezilidské vztahy. 1.4 Vlastenecká výchova Provádět ji ve všech předmětech pravdivě, bez nacionalismů, vycházet z pravdivého výkladu historie. Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie. Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti: 5

5 6 Plán práce OA Bučovice 2014/2015 dbát na nebezpečí nekritického přijímání cizích vzorů, neztrácet národnostní hrdost, je přece součástí evropanství, podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení, vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, OSN apod. pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností; tolerance (národnostní, náboženská, rasová) Očekávané výstupy Vyhraněné názory žáků, dobrá orientace, nesouhlas s netolerantními náhledy - všichni, především vyučující DEJ, OBN, SPV, EKN, CJL, HOZ. 1.5 Rozumová a estetická výchova Rozvíjet u žáků: základní pracovní návyky s cílem osvojit si techniky zvládnutí učiva, zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny, využívat internet. Očekávané výstupy Dodržování osnov vyučovacích předmětů soulad se školním vzdělávacím zařízením, kvalitní příprava na maturitní zkoušky, účast žáků v soutěžích a olympiádách - každý úspěch reprezentuje naši školu. 1.6 Praxe Učební praxe: shrnutí vědomostí, uplatnění vědomostí a dovedností, příprava na praktickou maturitní zkoušku. Praxe v podnicích: ve třetím ročníku v době ústních maturitních zkoušek, praxe žáků 4. ročníku v podzimním termínu začátek listopadu, uplatnění kompetencí, znalostí a dovedností, získání zkušeností, vypracování zprávy z praxe a práce na dané téma (4. ročníky). Očekávané výstupy Kvalitní prezentace žáků, uplatnění vědomostí a dovedností při komplexních řešeních, seznámení s pracovním procesem. 1.7 Tělesná výchova Využívat tělocvičnu a hřiště k všestrannému tělesnému rozvoji žáků. Učitelé TV Účast na sportovních soutěžích. Dbát na BOZ, provést rozbor a opatření u nejčastějších úrazů - PK TEV. Zajišťování sportovních akcí. Očekávané výstupy Dobrá komunikace stran ve využití sportovních zařízení. Osobní hygiena žáků při TEV, Nízká úrazovost v TEV. Řádně udržovaná sportoviště. 1.8 Zvyšování odborné úrovně učitelů Účast na akcích Střediska služeb školám, případně akreditovaných institucí. Podpora dalšího zvyšování jazykové gramotnosti učitelů. hledat optimální formy práce s přihlédnutím na tvořivost. Očekávané výstupy 1.9 Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu V tomto školním roce se budeme nadále zaměřovat na: komunikativnost žáků, umění se učit,

6 motivaci žáků, tvořivost učitelů, využívání nových metod práce, např. e-learning. Při hospitacích dbát na: stanovení cíle hodiny, zhodnocení splnění cíle za účasti žáků, shrnutí učiva s návykem techniky zvládnutí učiva, kvalitní prezentace žáků, využití motivace, funkční využívání knih, dodržování učebních osnov, popřípadě standardů, plnění tematického plánu vyučujícího v jednotlivých předmětech (časový plán), využívání didaktické techniky, PC, internetu. Předmětové komise a třídní učitelé: Na začátku roku se v PK domluvit na společných postupech při výuce (sešity, učebnice, klasifikace, základní učivo, povolené čtvrtletní písemné práce, testy, desetiminutovky), výměna zkušeností. Každý TU povede deník třídního učitele na síťovém disku školy, může být součástí portfolia, zde se zaznamenají jednání se žáky, rodiči - s datem, prospěch, zvláště dostatečné a nedostatečné známky, neomluvené hodiny, způsob nápravy ze strany rodičů. Deník se na závěr školního roku založí do katalogových listů žáků. Deník poslouží vlastně k zaprotokolování práce TU při vyřizování případných stížností. Při vedení deníku dbát především na zpětnou vazbu, projeví se zde i spolupráce s VP a metodikem primární prevence. Deník bude sloužit pro hodnocení práce TU. Vedení školy bude sledovat: spolupráci vyučujících a TU s rodiči, přirozenou osobnost učitelů, plnění profesní normy a pocit svobody učitele - člověk musí dělat profesi rád, neustále se snaží ji vylepšovat. Očekávané výstupy Tematické a časové plány pro výuku aktualizace ŠVP. Průběžné vedení záznamů (deníku) TU. Co nejlepší informovanost rodičů web redakčního systému iškola, třídní schůzky, individuální konzultace Zdokonalení systému řízení a kontroly Vedení školy bude ke kontrole využívat: ŠVP, tematické plány učiva, informace z porad, zápisy z třídnických hodin, informace z třídních schůzek a z jednání s rodiči, zápisy z předmětových komisí, návrhy, podněty a připomínky od zaměstnanců, poznatky výchovné poradkyně a metodika primární prevence. Očekávané výstupy Evaluace na škole. Reakce ŘŠ na jednání PK. Plán VP, plán metodika primární prevence Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu Uvážlivě čerpat rozpočet školy ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a využívat dle možností kriteria osobních příplatků a mimořádných odměn, kritéria hodnocení TU, OP. Sociálně slabí žáci (10 % z ročníku) si mohou učebnice zapůjčit, na konci školního roku je vrátí. 7

7 Přílohy 1. Základní údaje o G OA Bučovice 2. Zaměstnanci OA 3. Třídní učitelé a jejich zástupci 4. Organizace školního roku 5. Správci místností a pomůcek 6. Referentské úkoly 7. Plán sportovních a kulturních akcí 8. Uplatnění absolventů 9. Plán výchovného poradce 10. Plán primární prevence 11. Plán exkurzí 8

8 PŘÍLOHY K PLÁNU PRÁCE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE 2014/ Základní údaje o škole a odloučeném pracovišti obchodní akademie Název školy dle zřizovací listiny: Adresa školy: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, Bučovice Ředitel školy: Mgr. Jiří Vlček, tel , Web: gymbuc.cz IČ: IZO: REDIZO: Bankovní spojení: KB Vyškov, účet /0100 Zřizovatel: Forma organizace: Adresa odloučeného pracoviště: Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno příspěvková organizace Obchodní akademie, Komenského nám. 211, BUČOVICE Studijní obor - studium: M/02 obchodní akademie Forma vzdělávání ( 25 ŠZ): 4letá denní forma vzdělávání Stupeň středního vzdělávání ( 58): střední vzdělání s maturitní zkouškou Název ŠVP: obchodní akademie Zaměření: Telefony - spojovatelka: , odloučeného pracoviště: Přístup ke školnímu u: Web: proxy.oabucovice.cz/webmail Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Jiří Horák ; Pedagogický zástupce ředitele: Ing. Jaroslav Mlejnek , Potvrzení o studiu, průkazky: Marta Srnová , , ÚŘEDNÍ HODINY: PO a ST 11:30 12:30 h Opisy vysvědčení: Marcela Pejčochová, ; ZŘ Výchovný poradce: Mgr. Eva Kežlínková Metodik primární prevence: Mgr. Slavomír Mladějovský Účetní: Marcela Pejčochová Vedoucí školní jídelny (ŠJ): Jana Mahdalová Preventista požární ochrany (PO): Mgr. Jiří Horák Bezpečnostní technik (BOZ): Ing. Dagmar Šmaková Vedoucí učitel PK všeob. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková Vedoucí učitel PK odb. předmětů: Ing. Věra Kmentová

9 2 Zaměstnanci OA Bučovice 2014/2015 Ř. Os. č. Jméno Příjmení Kategorie PSČ Obec Ing. Jan Cenek UČITEL BUČOVICE Mgr. Karla Goliášová UČITEL BUČOVICE Mgr. Jiří Horák VOP BUČOVICE Mgr. Eva Kežlínková VP BUČOVICE Ing. Věra Kmentová UČITEL BRANKOVICE Mgr. Josef Křížka UČITEL SLAVKOV RNDr. Renata Mačková UČITEL DRNOVICE Mgr. Slavomír Mladějovský MP BUČOVICE Ing. Jaroslav Mlejnek ZŘ BUČOVICE Mgr. Anastázie Polášková UČITEL ŽDÁNICE Ing. Olga Pospíšilová UČITEL KOBEŘICE Ing. Dagmar Šmaková UČITEL BUČOVICE Mgr. Dagmar Vrbácká UČITEL BUČOVICE Marcela Pejčochová KANCL BUČOVICE 15 Marta Srnová KANCL BUČOVICE Jana Mahdalová ŠJ ved BUČOVICE 17 Pavla Gábová ŠJ BRANKOVICE Ludmila Kyšová ŠJ MILONICE Jana Machálková ŠJ BUČOVICE Dáša Pašková ŠJ BUČOVICE Jana Pölzerová ŠJ BUČOVICE Marie Vašíčková ŠJ LETONICE Alena Gavalová UKL BUČOVICE Jarmila Hladilová UKL BUČOVICE František Gavala ŠKOLNÍK BUČOVICE 3 Třídní učitelé zástupci a počty žáků k Třída Tř. Zást. Dív. Hoši Celk. 1. AO ŠMA GOL AO POL KME AO MLA POS AO KŘÍ CEN BO VRB KEŽ Celkem

10 4 Organizace školního roku 2014/2015 na OA Bučovice Datum Čas Akce Poznámka v 8.15 h Zahájení šk. roku ve třídách v h OT PMZ 9. a :30 12:15 h Memoriál J. Trakače a D. Gregora v LA 1. den 1. A celý den Adaptační kurz 1. AO Ruprechtov 1. AO :00 h MP 1 (měsíční porada) :00 h MP 2 (měsíční porada) celý den VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL ve Vyškově SOŠ Sochorova PODZIMNÍ prázdniny listopad Praxe 4. r. ve firmách celý den dle volby Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno exkurze 3. a 4. r :00 h PR 2 (pedagogická rada) : h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ :25 h MZ nanečisto z cizích jazyků a matematiky 4. A, B :25 h MZ nanečisto z ČJL 4. A, B do Přihlášky k MZ :00 h MP 3 (měsíční porada) :00 h Afternoon tea kviz z angličtiny 2. A 5. a Stužkování 4. B (5. 12.) a 4. A ( ) 4. A, B :00 17:00 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :15 12:00 h TŘÍDA BAVÍ ŠKOLU VÁNOČNÍ prázdniny (?) NE-PÁ Lyžařský výcvikový kurz 1. AO? KŘÍ? :00 h PR 3 (pedagogická rada), MP 4 (měsíční porada) ČT Vydání vysvědčení PÁ POLOLETNÍ prázdniny :00 h ŠKOLNÍ PLES v Nesovicích JARNÍ prázdniny :00 h MP5 (měsíční porada) :00 h PR 4 (pedagogická rada), MP 5 (měsíční porada) ÚT 15:00 16:30 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ VELIKONOČNÍ prázdniny 22. a ? 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 1. kolo (1. a 2. termín) :00 h PR 5 (pedagogická rada), MP 6 (měsíční porada) v 07:00 h a ve 13:00 h PRAKTICKÁ MZ z OP :30 h Vysvědčení 4. A, B MATURITNÍ ZKOUŠKY písemná část (?) 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 2. kolo? Přípravný svatý týden k MZ viz rozpis ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Provozní praxe 3. ročníků ve firmách :00 h MP 7 (měsíční porada) Učební praxe 3. A (UCE 3 dny, EKČ 2 dny) červen? Sportovní kurz 2. AO + 2. r. G? :00 h Informativní schůzka budoucí 1. AO PÁ 14:00 h PR 6 (pedagogická rada), MP 8 (měsíční porada) Sportovní den OA :15 h Vydání vysvědčení HLAVNÍ prázdniny 11

11 5 Správci místností a předmětů - šk. rok 2014/2015 Č. j.: Ř 15/09/14 V souladu s Pracovním řádem, čl. 8. odst. d. pověřuji vedením kabinetů, dalších místností, sbírek, učebních pomůcek a knihoven učitele a ostatní zaměstnance (tito správci vždy v určeném termínu provedou inventarizaci v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví aktual.) takto: P. č. Pracovník Titul Zkratka Kat. Čís. Místnost - sbírka Pozn. 1 1 CENEK JAN Ing. CEN učitel 34 Kabinet OP II místnost 2 CENEK JAN Ing. CEN učitel 53 Učebna OP2 místnost 3 CENEK JAN Ing. CEN učitel 48 Učebna OP1 muz. místnost s PC 4 CENEK JAN Ing. CEN učitel FIF sbírka 5 GAVALA FRANTIŠEK GAV školník Dílna místnost 6 GAVALA FRANTIŠEK GAV školník Garáž, ND místnost 7 GAVALA FRANTIŠEK GAV školník Kotelna místnost 8 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel místnost 9 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel 41 Kabinet ČJL a SPV místnost 10 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel 42 Knihovna místnost 11 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel DEJ, OBN, SPV, SVS sbírka 12 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel Učitelská knihovna sbírka 13 HLADILOVÁ JARMILA HLA ukl. Sklad prádla místnost 14 HLADILOVÁ JARMILA HLA ukl. Sklad úklidových prostředků místnost 15 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 23 Ředitelna místnost 16 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 25 Půda místnost 17 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 61 Šatna TV místnost 18 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 62 Kabinet TV místnost 19 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 63 Tělocvična a nářaďovna místnost 20 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel HOZ sbírka 21 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel 31 Učebna NJ místnost 22 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel 40 Kabinet NJ místnost 23 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel NEJ sbírka 24 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel 17 MU 1 místnost 25 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel místnost 26 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel 33 Kabinet OP I místnost 27 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel 66 Učebna FIF1 místnost 28 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel UCE, EKC sbírka 29 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ TU A místnost 30 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Tělocvičné nářadí a výstroj sbírka 31 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel Počítače v kabinetech a klub. inventář 32 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel 50 Kabinet IT místnost 33 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel 52 Učebna IT2 místnost s PC 34 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Kancelář ŠJ místnost 35 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Kuchyně ŠJ místnost 36 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Sklad potravin místnost 37 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Školní jídelna místnost 38 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA TU A místnost 39 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel 35 Kabinet MAT místnost 40 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel 47 Učebna IT1 místnost s PC 41 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel INT sbírka 42 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel MAT sbírka 43 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel 18 Klubovna místnost 44 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel 20 Sborovna místnost 45 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel 21 Zástupce ředitele místnost 46 PEJČOCHOVÁ MARCELA PEJ účetní 06 Archív1 místnost 47 PEJČOCHOVÁ MARCELA PEJ účetní 07 Archív2 místnost 12

12 P. č. Pracovník Titul Zkratka Kat. Čís. Místnost - sbírka Pozn PEJČOCHOVÁ MARCELA PEJ účetní Učebnice - skříň chodba sbírka 49 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel 09 Učebna AJ II místnost 50 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL TU A místnost 51 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel 39 Kabinet AJ místnost 52 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel ANJ sbírka 53 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 44 MU 2 místnost 54 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 49 Kabinet OP III. - bývalý kab. místnost 55 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 67 Učebna FIF2 místnost 56 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 68 Učebna FIF3 místnost 57 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel EKO, FIN sbírka 58 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA TU A místnost 59 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel 43 Kabinet přírodovědný - sklad místnost 60 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel 51 Učebna PEK místnost s PC 61 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel HOV, STA, PEK sbírka 62 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel ZPV sbírka 63 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel 08 Učebna AJ I místnost 64 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel místnost 65 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB TU B místnost 66 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel ČJL sbírka 67 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel Videotéka, DVD sbírka 68 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel Žákovská knihovna sbírka 13

13 6 Referentské úkoly - šk. rok 2014/2015 P. č. Pracovník Titul Zkratka Kat. Referentský úkol Pozn. 1 1 CENEK JAN Ing. CEN učitel Člen školské rady referent 2 CENEK JAN Ing. CEN učitel Účetnictví KRPŠ referent 3 CENEK JAN Ing. CEN učitel VU PRA, FIF referent 4 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel Tiskový referent referent 5 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel VU DEJ, OBN, SPV, SVS referent 6 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Péče o hřiště referent 7 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Referent PO referent 8 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Tělocvična pro složky referent 9 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel VU HOZ a TEV referent 10 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel VU NEJ referent 11 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel Výchovná poradkyně referent 12 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel Předseda inv. komise referent 13 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel Předseda PK OP referent 14 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel VU UCE, EKC referent 15 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel Metodik primární prevence referent 16 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel VU MAT a INT referent 17 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel ICT koordinátor referent 18 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel Tajemník KRPŠ referent 19 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel Vedoucí př. komise všeob. př. referent 20 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel VU ANJ referent 21 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel Praxe referent 22 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel VU EKO, FIN referent 23 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel Referent BOZP referent 24 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel VU PEK, ZPV, STA, HOV referent 25 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel VU ČJL referent 26 CENEK JAN Ing. CEN učitel Soutěž UCE soutěže 27 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Sportovní soutěže soutěže 28 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel Soutěž EKO tým soutěže 29 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Sportovní soutěže soutěže 30 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel Soutěž UCE soutěže 31 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel Soutěže PEK soutěže 32 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel Foto nástěnka školy ostatní 33 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel Kronika školy, dopisov. tisk ostatní 34 CENEK JAN Ing. CEN učitel Nástěnka u ŠJ nástěnka 35 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel Nástěnka vých. poradkyně nástěnka 36 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Nástěnka TEV nástěnka 37 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel Počítače v kabinetech a klub. inventář 38 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel Burza škol akce 39 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel DOD - Fif akce 40 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Ples vstupenky akce 41 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA TU Burza škol - TU - účast akce 42 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA TU Ples hlavní organizátor akce 43 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel Kvíz Afternoon akce 44 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel DOD - Fif akce 45 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS ZTU Ples zástupce TU akce 46 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel Adaptační kurz - zajištění akce 47 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel Organizace návštěv divadla akce 14

14 7 Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2014/2015 Středoškolské sportovní hry Disciplína Termín Poznámka Florbal chlapci leden - březen Nohejbal březen Odbíjená říjen - listopad Futsal únor - březen Košíková únor - duben Malá kopaná červen Plážový volejbal červen Kopaná PJM duben Stolní tenis říjen Házená únor Stř. pohár LA (CORNY) září Ostatní sportovní akce Akce Určeno Termín Místo Pořadatel Zajistí Memoriál J. Trakače v LA celá škola září hřiště G G a OA Adaptační kurz 1. AO září Ruprechtov OA TU 1. r Sportovní kurz 2. AO červen Haluzice; Lužnice G a OA učitelé TEV LK 1. AO leden Jeseníky G a OA učitelé TEV 7.1 Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2014/2015 Akce Určení Termín Zajistí Taneční 2. AO září prosinec, KD G a OA Div. představení škola průběžně, Brno mgr. Vrbácká MARBO škola v 11 hodin, aula ZŘ Afternoon Tea 2. AO , č. 17 učitelé ANJ Třída baví školu třídy tř. učitelé; žáci 3. r. Školní ples škola a veřejnost 6 2., KD Nesovice třídní uč. 3. ročníků ZAV Hodonín reprezentanti listopad ing. Šmaková Krajské kolo v GD (MR) reprezentanti 17(?) , OA Buč. ing. Šmaková, ing. Mlejnek Má dáti, Dal 4. ročníky PK EKO EKOTÝM 4. ročníky, 3členný tým , OA Blansko ing. Kmentová, PK EKO 15

15 8 Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO 2014 Vysoká škola 4. A 4. B Celkem MENDELU Brno F. provozně - ekonomická VUT Brno F. podnikatelská 5-5 UP Olomouc F. pedagogická OU Ostrava F. filozofická 1-1 TU Ostrava F. metalurgie Univerzita obrany Brno VŠ polytechnická Jihlava cestovní ruch Celkem Vyšší odborné školy VOŠ sociálně právní Brno, Kotlářská VOŠ VSA Brno 1-1 Celkem Jazykové školy Zaměstnání Bez zaměstnání evidence ÚP Zahraničí 1-1 Neví se Celkem žáků ve třídě Zpracovala: mgr. E. Kežlínková 16

16 9 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE Září Spolupráce s vedením školy na tvorbě Plánu práce školy. Spolupráce s vedením školy na novelizaci Vnitřního řádu školy. Zhotovit nástěnky VP Kam po maturitě. Vypracování zprávy o umístění maturantů z minulého školního roku. Průběžný průzkum u žáků 4. ročníku o pomaturitním studiu. Zajištění exkurze 4. ročníků v prosinci na Informačním a poradenském středisku ÚP Vyškov Spolupráce s metodikem prevence při sestavování Minimálního programu protidrogové prevence (MPPP). Zajištění prezentací MZLU Brno Roadshow, Scio NSZ apod. - podle nabídky jednotlivých agentur. Spolupráce s třídními učiteli 3. a 4. ročníků návštěva veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus předání informačních materiálů, objednání volných vstupenek atd. Příprava a zajištění prezentace Sokrates a ROAD SHOW podle nabídky. Spolupráce s PPP Vyškov doporučení a zajištění termínů pro dovyšetření k SMZ pro žáky s PUP ze 4. r. Říjen Zhotovit nástěnku k veletrhu GAUDEAMUS. Informovat žáky 3. a 4. ročníku o programu veletrhu GAUDEAMUS. Spolupráce s PPP Vyškov zajištění termínů pro dovyšetření ke SMZ pro žáky s PUP ze 4. ročníku. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Problémy adaptace žáků 1. ročníku, spolupráce s třídními učiteli. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, práce s těmito žáky i jejich rodiči. Spolupráce při realizaci MPPP. Informovat pedagogickou radu o uplatnění absolventů v uplynulém šk. roce. Prezentace MZLU Brno, PEF Roadshow pro 4. A, B. Příprava Burzy škol a účast na ní Listopad Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. GAUDEAMUS - návštěva veletrhu, získání informačních materiálů jednotlivých vystavujících škol. Zhotovení nástěnky o VŠ z UN, aktualizace nástěnky materiály z veletrhu GAUDEAMUS. Informovat ve spolupráci s třídními učiteli žáky 4. ročníku o maturitní zkoušce na základě Vyhlášky o ukončování studia na SŠ. Seznámit rodiče žáků 4. ročníku s průběhem maturitní zkoušky a možnostmi pomaturitního studia na třídních schůzkách. Příprava a zajištění prezentace SCIO o průběhu přijímacích zkoušek na VŠ - NSZ. Prosinec Příprava Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Zabezpečení průběhu Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Informovat žáky 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Exkurze 4. A, B + třídní učitel na Informačním a poradenském středisku ÚP ve Vyškově Leden Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Informovat žáky 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ, prodej přihlášek, jejich potvrzení a ověření Průběžně informovat žáky 4. ročníku o Dni otevřených dveří na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžně řešení případných výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově. 17

17 Únor Březen Duben Květen Červen Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Průběžná informovanost žáků 4. ročníku o termínech Dní otevřených dveří na VŠ. Prodej přihlášek na VŠ. Kontrola přihlášek na VŠ, jejich potvrzení a ověření Průběžně připomínat žákům termíny odeslání přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžná aktualizace nástěnky vyšší odborné školy (VOŠ), jazykové školy (JŠ). Získávat informace o VOŠ a JŠ. Žákům 4. ročníku znovu vysvětlit Vyhlášku o ukončování studia na SŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, spolupráce s žáky i s rodiči daných žáků. Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ a JŠ. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Pomoc při organizaci 1. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Na pedagogické radě informovat o počtu přihlášených žáků 4. ročníku ke studiu na VŠ, popřípadě VOŠ Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ, JŠ a možnostech pracovního uplatnění maturantů. Seznámit žáky 4. ročníku se Zákonem o zaměstnanosti. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Spolupráce s vedením školy při přípravě a organizaci 2. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Vypracovat seznam žáků 4. ročníku, kteří se hlásí na VOŠ, JŠ a kteří nastoupí do zaměstnání. Spolupráce při realizaci MPPP. Vypracovat za pomoci třídních učitelů přehled uplatnění maturantů (neúplný). Vyhodnocení MPPP ve spolupráci s metodikem prevence. 18

18 10 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 10.1 Úvod Minimální preventivní program naší školy vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů (nově rizikového chování) u dětí, žáků a žáků ve školách a školských zařízeních, který byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT ČR, sešit 11 z roku 2007, z pokynu MŠMT č. j / ze dne , z plánu práce školy, a také z potřeb, které aktuální situace na škole vyžaduje. V poslední době se v médiích diskutuje otázka Dospívající a alkohol. Z různých šetření, výzkumů a analýz vyplývá, že velké dávky alkoholu pije čtvrtina dospívajících chlapců a necelá pětina dívek. Nárazové pití většího množství alkoholu poškozuje mozek, každodenní popíjení menšího množství pak zase játra. Abstinují pouze zhruba čtyři procenta mladistvých. Dotazníkové šetření prováděné každoročně na naší škole potvrzuje, že prakticky všichni žáci mají s alkoholem určitou zkušenost a pozvolna přibývá těch, kteří ho konzumují občas (čísla se pohybují v desítkách) nebo dokonce pravidelně (zde se čísla pohybují v jednotkách). Naše šetření také zachycuje mírné zvýšení užívání drog, zejména marihuany. Ta devastuje mozek podobně jako alkohol a obojí dohromady následky poškození ještě znásobuje. Škola má v této oblasti jen částečné možnosti prevence, a to především působením na rodiče a zákonné zástupce, kteří nesou hlavní odpovědnost za chování a jednání svých dětí. Při vyučování jsou to jednotliví učitelé a na exkurzích a jiných školních akcích třídní učitelé a pomocné dozory. Pro žáky zůstává v platnosti stále důležitá volba svých kamarádů, kteří mohou velmi pozitivně nebo naopak negativně ovlivnit zejména chování labilnějších jedinců. Úkolem školy je tedy optimální, systematické a nenásilné působení pedagogických pracovníků na žáky i jejich rodiče. Na prvním místě by měl být osobní příklad, jednoznačné postoje a otevřená diskuse mezi učitelem, žáky a rodiči Primární prevence rizikového chování u žáků Škola se snaží vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování žáků především v těchto oblastech: záškoláctví, šikana a vandalismus, kriminalita a delikvence, užívání návykových látek a onemocnění HIV/AIDS, patologické hráčství (gambling). Dále se snažit rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech: kyberšikany, domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Nespecifická primární prevence Zde škola podporuje veškeré aktivity rozvíjející zdravý životní styl, snaží se, aby si žáci osvojili pozitivní sociální chování smysluplným využíváním a organizováním volného času. Nabízí možnost sportování (mimo jiné zimní lyžařský kurz, letní cyklistický nebo vodácký kurz) i reprezentování školy na různých sportovních soutěžích, závodech a turnajích (atletika, míčové hry, stolní tenis apod.). Dále organizuje pravidelné návštěvy brněnských divadel, hudebně kulturních programů, a také nabízí možnost navštěvovat taneční kurz, který může velmi zvýšit povědomí žáků o jejich správném společenském chování. Důležitá je i aktivní účast žáků na tradičních školních akcích, jako je Třída baví školu, školní ples, stužkování maturantů, předávání maturitního vysvědčení apod., které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání Specifická primární prevence Na naší škole má tradici přednáška spojená s diskusí na téma HIV (AIDS), pořádaná společností ACET. U žáků 2. ročníku má velmi kladný ohlas. Po jejím skončení se účastníci mohou zapojit do osvětové činnosti na toto téma a pomáhat tak šířit informace důležité pro ochranu zdraví, zejména u sexuálně aktivních jedinců. Z důvodu obrovského nárůstu používání informačních technologií mezi mládeží, zejména využívání počítačů, mobilních telefonů a v poslední době tabletů, je čas strávený na Internetu, facebooku, posíláním a přijímáním spousty SMS zpráv důvodem věnovat pozornost nejen kyberšikaně, ale nově i sextingu. 19

19 V těchto oblastech je možné využít podporu zástupců OPPP Vyškov nebo společnosti ACET. Přednášku o kyberšikaně spojenou s besedou, by bylo vhodné zrealizovat během školního roku zejména u třídy 1. AO. Centrum prevence - Sdružení Podané ruce Brno, pak může na naší škole zrealizovat besedu na téma Taneční drogy, což je stále velmi aktuální problém Efektivní primární prevence Tato má zahrnovat kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především takové, které pomáhají žákům čelit sociálnímu tlaku, odmítat návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí, zvládat úzkost a stres. Zde se nabízí možnost naplnit obsah MPP tak, aby byl založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. To, čím lze dnes nastartovat rizikové chování dospívajících jedinců, může souviset s pojmem prokrastinace. Jedná se o notorické odkládání povinností, které vede k frustraci, chaosu a celkovému stresu. Adolescent to pak může řešit třeba závislostí na kouření nebo alkoholu. Prokrastinace souvisí s nezdravým životním stylem, v jehož důsledku se žák ani řádně nepřipravuje na výuku, ani dostatečně neodpočívá. Důležité je respektovat pravidelný životní styl, smysluplněji využívat svůj čas. Žít svůj život zodpovědněji. Internet, sociální sítě a další dávají dnes dospívajícím tolik možností výběru, že si z nich nedokáží vybrat, co je podstatné. Souvisí to se sebedisciplínou, po malých krůčcích posilovat svou vůli. Seneka hlásal: Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Využít by se dala také interaktivní hra pro náctileté s tematikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy apod.). Hra se jmenuje Jak se (ne)stát závislákem a vznikla na oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Hru je možné využít i jako inspiraci nebo iniciační prvek k otevření problematiky závislosti, a tím rozvíjet komunikaci mezi pedagogem a žákem Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a žákům spolupráce metodika prevence s ředitelem školy a s výchovným poradcem spolupráce metodika prevence s třídními učiteli; jejich prostřednictvím předávat informační materiály žákům případně jejich rodičům nebo zákonným zástupcům, např. využít DVD Když musíš, tak musíš, Pravda o drogách, Řekni drogám NE!, video Kouření a JÁ, textové materiály Životní styl ZÁVISLOST, Kouření a alkohol, My drogy a Evropa, Desatero prevence vzniků závislostí apod.; také vyhodnocovat zpětné vazby, které se podaří třídním učitelům od žáků získat; pomáhat třídním učitelům podle potřeby s jednotlivými tématy zapojení třídních učitelů i dalších vyučujících do sledování chování žáků s ohledem na výskyt právě rizikového chování podchycení nadměrné absence žáků, a s tím související možnost vzniku záškoláctví využívání třídnických hodin k diskusím o případné šikaně a vandalismu, kriminalitě a delikvenci, gamblingu; upozornit žáky na domácí násilí, týrání a zneužívání, poruchy příjmu potravy (mentální bulimii a mentální anorexii); nově také prokrastinaci, a s tím souvisejícím neplněním školních úkolů, vyhýbání se školní docházce a vzniku nebezpečných závislostí o těchto tématech informovat i rodiče, např. na třídních schůzkách nebo při individuálním pohovoru třídní učitelé si vyberou čtyři vhodná témata, např. z níže nabízených jedenácti, která během školního roku se žáky prodiskutují a pokusí se získat určitou zpětnou vazbu minimálně čtvrtletně budou učitelé informovat metodika prevence o svých aktivitách vzhledem k sociálně patologickým jevům tak, jak je prováděli ve svých vyučovacích hodinách, třídnických hodinách nebo jiným způsobem 10.7 Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se žáky závislost kouření alkohol drogy kyberšikana sexting 10.8 Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu gambling patologické hráčství prokrastinace poruchy příjmu potravy asertivita jak se ubránit rozhodování Krizový plán Omamné látky Krizový plán Šikana Zákon č. 379/2005 Sb. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření 20

20 11 Plán exkurzí ve šk. roce Třída Počet žáků 1. AO 20 ŠMA 20 ŠMA, GOL Ped. dozor Termín Dny Oblast - místo Adaptační kurz Ruprechtov Kč na 1 žáka Kč 20 ŠMA, GOL červen 1 sklárny Kyjov 100 Kč 20 ŠMA, GOL červen 1 Bučovice 0 Kč 2. AO KEˇŽ, POL prosinec 1 Vídeň 400 Kč 28 POL, KME květen 1 Brno 150 Kč POL 28 POL, KME červen 1 Brno 150 Kč 28 POL, KME červen 1 Bučovice 50 Kč 3. AO MLA, POS červen 3 Adršpach Kč 28 MLA, POS červen 1 Luhačovice 300 Kč MLA 28 MLA, POS červen 1 Brno 200 Kč 4. AO KŘÍ, CEN Praha 1200,- 17 KŘÍ březen 1 Vyškov 100,- KŘÍ 17 KŘÍ duben 1 Brno 100,- 4. BO VRB, KEŽ Znojemsko 600 Kč VRB 22 VRB březen 1 Kyjov 100 Kč 22 VRB duben 1 Brno 100 Kč 21

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500, 985 01 Bučovice Odloučené pracoviště: Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice www.oabucovice.cz; info@oabucovice.cz tel. 517 383 515; 517 383 169 ŠKOLNÍ

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Ve Skutči dne 1. 10. 2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Navrátil, ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 18.9.2013 1 Obsah Organizace

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2011/2012 Vypracovala : Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne : 1 Obsah Organizace školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 1 Obsah Organizace školního

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více