PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2014-15"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE SOUČKOVA 500, BUČOVICE, odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, Bučovice Plán práce OA Bučovice 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok Bučovice, září 2014 Schvaluji (ŘŠ):...

2 Obsah 1 Úvod... 4 Prohlubování účinnosti výchovy Mravní výchova Opatření proti šikaně Pedagogičtí pracovníci Vlastenecká výchova Rozumová a estetická výchova Praxe Tělesná výchova Zvyšování odborné úrovně učitelů Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu Zdokonalení systému řízení a kontroly Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu... 7 Přílohy Základní údaje o škole a odloučeném pracovišti obchodní akademie Zaměstnanci OA Bučovice 2014/ Třídní učitelé zástupci a počty žáků k Organizace školního roku 2014/2015 na OA Bučovice Správci místností a předmětů - šk. rok 2014/ Referentské úkoly - šk. rok 2014/ Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2014/ Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2014/ Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Úvod Primární prevence rizikového chování u žáků Nespecifická primární prevence Specifická primární prevence Efektivní primární prevence Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a žákům Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se žáky Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu Plán exkurzí ve šk. roce

3 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Odloučené pracoviště: OBCHODNÍ AKADEMIE, BUČOVICE, Komenského náměstí Úvod PLÁN PRÁCE ŠKOLY ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ OA ve školním roce 2014/2015 Plán práce OA Bučovice 2014/2015 Odloučené pracoviště obor obchodní akademie se řídí školním vzdělávacím programem s názvem Obchodní akademie. Česká školní inspekce neměla při jarní kontrole zásadní připomínky k naší práci. Neznamená to ovšem, že bychom neměli co zlepšovat. Je zapotřebí zvyšovat důslednost, více komunikovat s žáky a snažit se o využívání nových vyučovacích metod a přístupů při práci se žáky. Všem vyučujícím patří poděkování za jejich působení ve výchovně-vzdělávacím procesu, provozním zaměstnancům za jejich práci na jejich úseku. Velkým problémem je také poměrně vysoká absence některých žáků. Je zapotřebí zvýšit kontrolní činnost a působit na žáky, aby docházku do školy zlepšili. V uplynulém školním roce jsme zakončili tvorbu DUMů v rámci projektu EU peníze školám. I závěrečná monitorovací zpráva (s pořadovým číslem pět) byla schválena. V důsledku demografického vývoje a opatření vyvolaných vznikem nového právnického subjektu došlo ke snížení počtu žáků na pouhých 116, z toho je 87 dívek a 29 chlapců. V září loňského roku byl stav 134 žáci. Do prvního ročníku nastoupilo dvacet žáků. I v letošním školním roce se zúčastníme veletrhu vzdělávání, který se uskuteční na SOŠ Vyškov, Sochorova. Plánujeme též návštěvy základních škol regionu, kde představíme naši školu a náš obor. Žáky z bučovických devátých tříd pozveme do školy. Od 1. září 2014 jsme zrušili studijní průkazy. Klasifikaci provádí vyučující prostřednictvím iškoly, tedy přes webový redakční systém. Vyžaduje to zadávat veškerou klasifikaci průběžně, a to i včetně hodnocení aktivity v hodinách, pokud je do ní zahrnována. V tomto školním roce nás čeká další ročník státních maturit, a to v obdobné podobě jako v roce 2014 (volba mezi jazykem a matematikou, oprava písemných prací z češtiny vyučujícími školy, ale pouze jedna úroveň MZ). V loňském školním roce byl celkově po opravných zkouškách neúspěšný 1 maturant, a to z matematiky. Opravné zkoušky vykonali 3 žáci z matematiky a jeden žák z praktické maturitní zkoušky. V březnu 2015 budeme organizačně zajišťovat krajské kolo v grafických disciplínách. Očekáváme zapojení nejen učitelů PEK a INT, ale i ostatních vyučujících. Očekávané výstupy a postoje Kvalitní výuka podle ŠVP, nebát se používat nové metody. Učitelé využívají DUMy nejen svých kolegů, ale i ty, které jsou uloženy např. na portálu RVP, Dumy.cz atp. Každý pedagogický pracovník vyhodnocuje stav činnostního vyučování, zajímavost výuky, využívání techniky a moderních metod výuky. Učitelé zaznamenávají průběžně klasifikaci na iškolu žák i jeho zákonný zástupce okamžitě vidí, jakých výsledků během studia dosahuje. Žáci mají mít možnost si průběžně opravovat špatné známky. Učitel je motivuje k dosahování lepších výsledků, k pravidelné docházce do školy a k zodpovědnému plnění zadaných úkolů. Každý pracovník přispívá k dobrému jménu školy, snaží se získávat žáky ke studiu na naší škole. 4

4 Prohlubování účinnosti výchovy 1.1 Mravní výchova a) Vytvářet u žáků: správné návyky společenského chování, jednání a vystupování v každodenním životě, ve všech předmětech, na třídních schůzkách, správné mezilidské vztahy ve všech jejich složitostech, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení - učitelský sbor jde příkladem, citové působení k sobě samému i svému okolí. b) Pěstovat u žáků: ohleduplnost k lidem a přírodě, kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost). Jednat s žáky jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory, šetrné zacházení se zařízením školy, s učebnicemi a pomůckami. Očekávané výstupy Vyrovnané a přátelské chování žáků i učitelů, dobré klima ve škole, Využívání vlastních názorů žáků a jejich pozitivního zaměření, Zlepšené zacházení s majetkem školy. 1.2 Opatření proti šikaně Vnímat chování a reakci žáků každodenním pozorováním (spolupracovat s třídními učiteli a výchovnou poradkyní a rodiči). Očekávané výstupy Věnovat se protidrogové prevenci, anorexii, činnost koordinuje metodik primární prevence, TU, VP. Poskytovat žákům dostatek informací o škodlivosti drog, (v třídnických hodinách, v předmětech občanská nauka, TEV, základy přírodních věd atd.) Pěstovat u žáků schopnost dokázat říci ne v případě, že se s drogou setkají. Využívat rozhovor se žáky a dotazníky. 1.3 Pedagogičtí pracovníci Jednotně a se stejnými požadavky kontrolují chování žáků, viz školní řád. K prohřeškům zaujímají stanoviska se sjednáním nápravy. Pěstují v žácích přátelské chování a pozitivní myšlení. Ve spolupráci s vedením školy, VP a rodiči se snaží dopátrat příčin vysoké absence a nezájmu o učení u řady žáků. VP dále spolupracuje s PPS Vyškov. Snaží se získat rodiče na svou stranu a vytvářet u nich kladný vztah ke škole a spolupráci při výchově, na veřejnosti. Vyžadují od žáků spolupráci při vyučování a aktivitu při výuce, činnostní vyučování. Nechovají se k žákům nadřazeně, ale chtějí mít kamarádsky vypěstovanou přirozenou autoritu. Klasifikují moudře a s citem. Snaží se vyvarovat nespravedlnosti, klasifikace musí být v převážné míře pro žáky povzbuzením. Hromadné stížnosti dětí i rodičů berou jako své profesionální selhání a snaží se z něho poučit, cestou však není přitvrzení ve vztazích učitel - rodič - žák. Umí žákům i kolegům přiznávat chyby, i tak získávají autoritu. Neukvapují se v kritice a záporném hodnocení, když je neoprávněná, ubližuje. Očekávané výstupy Vytvářet dobrou image školy, upřednostňovat činnostní vyučování, klasifikace slouží především k povzbuzení žáka, při neúspěchu nehledejme chybu v druhých, začněme sami od sebe. Neubližovat neoprávněnou kritikou. Jednotnost výchovného působení u všech pedagogických pracovníků, kladný vztah rodičů ke škole, pěkné prostory školy, své problémy projednáváme zavčas, dobré mezilidské vztahy. 1.4 Vlastenecká výchova Provádět ji ve všech předmětech pravdivě, bez nacionalismů, vycházet z pravdivého výkladu historie. Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie. Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti: 5

5 6 Plán práce OA Bučovice 2014/2015 dbát na nebezpečí nekritického přijímání cizích vzorů, neztrácet národnostní hrdost, je přece součástí evropanství, podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení, vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, OSN apod. pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností; tolerance (národnostní, náboženská, rasová) Očekávané výstupy Vyhraněné názory žáků, dobrá orientace, nesouhlas s netolerantními náhledy - všichni, především vyučující DEJ, OBN, SPV, EKN, CJL, HOZ. 1.5 Rozumová a estetická výchova Rozvíjet u žáků: základní pracovní návyky s cílem osvojit si techniky zvládnutí učiva, zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny, využívat internet. Očekávané výstupy Dodržování osnov vyučovacích předmětů soulad se školním vzdělávacím zařízením, kvalitní příprava na maturitní zkoušky, účast žáků v soutěžích a olympiádách - každý úspěch reprezentuje naši školu. 1.6 Praxe Učební praxe: shrnutí vědomostí, uplatnění vědomostí a dovedností, příprava na praktickou maturitní zkoušku. Praxe v podnicích: ve třetím ročníku v době ústních maturitních zkoušek, praxe žáků 4. ročníku v podzimním termínu začátek listopadu, uplatnění kompetencí, znalostí a dovedností, získání zkušeností, vypracování zprávy z praxe a práce na dané téma (4. ročníky). Očekávané výstupy Kvalitní prezentace žáků, uplatnění vědomostí a dovedností při komplexních řešeních, seznámení s pracovním procesem. 1.7 Tělesná výchova Využívat tělocvičnu a hřiště k všestrannému tělesnému rozvoji žáků. Učitelé TV Účast na sportovních soutěžích. Dbát na BOZ, provést rozbor a opatření u nejčastějších úrazů - PK TEV. Zajišťování sportovních akcí. Očekávané výstupy Dobrá komunikace stran ve využití sportovních zařízení. Osobní hygiena žáků při TEV, Nízká úrazovost v TEV. Řádně udržovaná sportoviště. 1.8 Zvyšování odborné úrovně učitelů Účast na akcích Střediska služeb školám, případně akreditovaných institucí. Podpora dalšího zvyšování jazykové gramotnosti učitelů. hledat optimální formy práce s přihlédnutím na tvořivost. Očekávané výstupy 1.9 Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu V tomto školním roce se budeme nadále zaměřovat na: komunikativnost žáků, umění se učit,

6 motivaci žáků, tvořivost učitelů, využívání nových metod práce, např. e-learning. Při hospitacích dbát na: stanovení cíle hodiny, zhodnocení splnění cíle za účasti žáků, shrnutí učiva s návykem techniky zvládnutí učiva, kvalitní prezentace žáků, využití motivace, funkční využívání knih, dodržování učebních osnov, popřípadě standardů, plnění tematického plánu vyučujícího v jednotlivých předmětech (časový plán), využívání didaktické techniky, PC, internetu. Předmětové komise a třídní učitelé: Na začátku roku se v PK domluvit na společných postupech při výuce (sešity, učebnice, klasifikace, základní učivo, povolené čtvrtletní písemné práce, testy, desetiminutovky), výměna zkušeností. Každý TU povede deník třídního učitele na síťovém disku školy, může být součástí portfolia, zde se zaznamenají jednání se žáky, rodiči - s datem, prospěch, zvláště dostatečné a nedostatečné známky, neomluvené hodiny, způsob nápravy ze strany rodičů. Deník se na závěr školního roku založí do katalogových listů žáků. Deník poslouží vlastně k zaprotokolování práce TU při vyřizování případných stížností. Při vedení deníku dbát především na zpětnou vazbu, projeví se zde i spolupráce s VP a metodikem primární prevence. Deník bude sloužit pro hodnocení práce TU. Vedení školy bude sledovat: spolupráci vyučujících a TU s rodiči, přirozenou osobnost učitelů, plnění profesní normy a pocit svobody učitele - člověk musí dělat profesi rád, neustále se snaží ji vylepšovat. Očekávané výstupy Tematické a časové plány pro výuku aktualizace ŠVP. Průběžné vedení záznamů (deníku) TU. Co nejlepší informovanost rodičů web redakčního systému iškola, třídní schůzky, individuální konzultace Zdokonalení systému řízení a kontroly Vedení školy bude ke kontrole využívat: ŠVP, tematické plány učiva, informace z porad, zápisy z třídnických hodin, informace z třídních schůzek a z jednání s rodiči, zápisy z předmětových komisí, návrhy, podněty a připomínky od zaměstnanců, poznatky výchovné poradkyně a metodika primární prevence. Očekávané výstupy Evaluace na škole. Reakce ŘŠ na jednání PK. Plán VP, plán metodika primární prevence Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu Uvážlivě čerpat rozpočet školy ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a využívat dle možností kriteria osobních příplatků a mimořádných odměn, kritéria hodnocení TU, OP. Sociálně slabí žáci (10 % z ročníku) si mohou učebnice zapůjčit, na konci školního roku je vrátí. 7

7 Přílohy 1. Základní údaje o G OA Bučovice 2. Zaměstnanci OA 3. Třídní učitelé a jejich zástupci 4. Organizace školního roku 5. Správci místností a pomůcek 6. Referentské úkoly 7. Plán sportovních a kulturních akcí 8. Uplatnění absolventů 9. Plán výchovného poradce 10. Plán primární prevence 11. Plán exkurzí 8

8 PŘÍLOHY K PLÁNU PRÁCE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE 2014/ Základní údaje o škole a odloučeném pracovišti obchodní akademie Název školy dle zřizovací listiny: Adresa školy: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Součkova 500, Bučovice Ředitel školy: Mgr. Jiří Vlček, tel , Web: gymbuc.cz IČ: IZO: REDIZO: Bankovní spojení: KB Vyškov, účet /0100 Zřizovatel: Forma organizace: Adresa odloučeného pracoviště: Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno příspěvková organizace Obchodní akademie, Komenského nám. 211, BUČOVICE Studijní obor - studium: M/02 obchodní akademie Forma vzdělávání ( 25 ŠZ): 4letá denní forma vzdělávání Stupeň středního vzdělávání ( 58): střední vzdělání s maturitní zkouškou Název ŠVP: obchodní akademie Zaměření: Telefony - spojovatelka: , odloučeného pracoviště: Přístup ke školnímu u: Web: proxy.oabucovice.cz/webmail Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Jiří Horák ; Pedagogický zástupce ředitele: Ing. Jaroslav Mlejnek , Potvrzení o studiu, průkazky: Marta Srnová , , ÚŘEDNÍ HODINY: PO a ST 11:30 12:30 h Opisy vysvědčení: Marcela Pejčochová, ; ZŘ Výchovný poradce: Mgr. Eva Kežlínková Metodik primární prevence: Mgr. Slavomír Mladějovský Účetní: Marcela Pejčochová Vedoucí školní jídelny (ŠJ): Jana Mahdalová Preventista požární ochrany (PO): Mgr. Jiří Horák Bezpečnostní technik (BOZ): Ing. Dagmar Šmaková Vedoucí učitel PK všeob. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková Vedoucí učitel PK odb. předmětů: Ing. Věra Kmentová

9 2 Zaměstnanci OA Bučovice 2014/2015 Ř. Os. č. Jméno Příjmení Kategorie PSČ Obec Ing. Jan Cenek UČITEL BUČOVICE Mgr. Karla Goliášová UČITEL BUČOVICE Mgr. Jiří Horák VOP BUČOVICE Mgr. Eva Kežlínková VP BUČOVICE Ing. Věra Kmentová UČITEL BRANKOVICE Mgr. Josef Křížka UČITEL SLAVKOV RNDr. Renata Mačková UČITEL DRNOVICE Mgr. Slavomír Mladějovský MP BUČOVICE Ing. Jaroslav Mlejnek ZŘ BUČOVICE Mgr. Anastázie Polášková UČITEL ŽDÁNICE Ing. Olga Pospíšilová UČITEL KOBEŘICE Ing. Dagmar Šmaková UČITEL BUČOVICE Mgr. Dagmar Vrbácká UČITEL BUČOVICE Marcela Pejčochová KANCL BUČOVICE 15 Marta Srnová KANCL BUČOVICE Jana Mahdalová ŠJ ved BUČOVICE 17 Pavla Gábová ŠJ BRANKOVICE Ludmila Kyšová ŠJ MILONICE Jana Machálková ŠJ BUČOVICE Dáša Pašková ŠJ BUČOVICE Jana Pölzerová ŠJ BUČOVICE Marie Vašíčková ŠJ LETONICE Alena Gavalová UKL BUČOVICE Jarmila Hladilová UKL BUČOVICE František Gavala ŠKOLNÍK BUČOVICE 3 Třídní učitelé zástupci a počty žáků k Třída Tř. Zást. Dív. Hoši Celk. 1. AO ŠMA GOL AO POL KME AO MLA POS AO KŘÍ CEN BO VRB KEŽ Celkem

10 4 Organizace školního roku 2014/2015 na OA Bučovice Datum Čas Akce Poznámka v 8.15 h Zahájení šk. roku ve třídách v h OT PMZ 9. a :30 12:15 h Memoriál J. Trakače a D. Gregora v LA 1. den 1. A celý den Adaptační kurz 1. AO Ruprechtov 1. AO :00 h MP 1 (měsíční porada) :00 h MP 2 (měsíční porada) celý den VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL ve Vyškově SOŠ Sochorova PODZIMNÍ prázdniny listopad Praxe 4. r. ve firmách celý den dle volby Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno exkurze 3. a 4. r :00 h PR 2 (pedagogická rada) : h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ :25 h MZ nanečisto z cizích jazyků a matematiky 4. A, B :25 h MZ nanečisto z ČJL 4. A, B do Přihlášky k MZ :00 h MP 3 (měsíční porada) :00 h Afternoon tea kviz z angličtiny 2. A 5. a Stužkování 4. B (5. 12.) a 4. A ( ) 4. A, B :00 17:00 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :15 12:00 h TŘÍDA BAVÍ ŠKOLU VÁNOČNÍ prázdniny (?) NE-PÁ Lyžařský výcvikový kurz 1. AO? KŘÍ? :00 h PR 3 (pedagogická rada), MP 4 (měsíční porada) ČT Vydání vysvědčení PÁ POLOLETNÍ prázdniny :00 h ŠKOLNÍ PLES v Nesovicích JARNÍ prázdniny :00 h MP5 (měsíční porada) :00 h PR 4 (pedagogická rada), MP 5 (měsíční porada) ÚT 15:00 16:30 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ VELIKONOČNÍ prázdniny 22. a ? 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 1. kolo (1. a 2. termín) :00 h PR 5 (pedagogická rada), MP 6 (měsíční porada) v 07:00 h a ve 13:00 h PRAKTICKÁ MZ z OP :30 h Vysvědčení 4. A, B MATURITNÍ ZKOUŠKY písemná část (?) 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 2. kolo? Přípravný svatý týden k MZ viz rozpis ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Provozní praxe 3. ročníků ve firmách :00 h MP 7 (měsíční porada) Učební praxe 3. A (UCE 3 dny, EKČ 2 dny) červen? Sportovní kurz 2. AO + 2. r. G? :00 h Informativní schůzka budoucí 1. AO PÁ 14:00 h PR 6 (pedagogická rada), MP 8 (měsíční porada) Sportovní den OA :15 h Vydání vysvědčení HLAVNÍ prázdniny 11

11 5 Správci místností a předmětů - šk. rok 2014/2015 Č. j.: Ř 15/09/14 V souladu s Pracovním řádem, čl. 8. odst. d. pověřuji vedením kabinetů, dalších místností, sbírek, učebních pomůcek a knihoven učitele a ostatní zaměstnance (tito správci vždy v určeném termínu provedou inventarizaci v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví aktual.) takto: P. č. Pracovník Titul Zkratka Kat. Čís. Místnost - sbírka Pozn. 1 1 CENEK JAN Ing. CEN učitel 34 Kabinet OP II místnost 2 CENEK JAN Ing. CEN učitel 53 Učebna OP2 místnost 3 CENEK JAN Ing. CEN učitel 48 Učebna OP1 muz. místnost s PC 4 CENEK JAN Ing. CEN učitel FIF sbírka 5 GAVALA FRANTIŠEK GAV školník Dílna místnost 6 GAVALA FRANTIŠEK GAV školník Garáž, ND místnost 7 GAVALA FRANTIŠEK GAV školník Kotelna místnost 8 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel místnost 9 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel 41 Kabinet ČJL a SPV místnost 10 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel 42 Knihovna místnost 11 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel DEJ, OBN, SPV, SVS sbírka 12 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel Učitelská knihovna sbírka 13 HLADILOVÁ JARMILA HLA ukl. Sklad prádla místnost 14 HLADILOVÁ JARMILA HLA ukl. Sklad úklidových prostředků místnost 15 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 23 Ředitelna místnost 16 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 25 Půda místnost 17 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 61 Šatna TV místnost 18 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 62 Kabinet TV místnost 19 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel 63 Tělocvična a nářaďovna místnost 20 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel HOZ sbírka 21 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel 31 Učebna NJ místnost 22 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel 40 Kabinet NJ místnost 23 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel NEJ sbírka 24 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel 17 MU 1 místnost 25 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel místnost 26 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel 33 Kabinet OP I místnost 27 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel 66 Učebna FIF1 místnost 28 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel UCE, EKC sbírka 29 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ TU A místnost 30 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Tělocvičné nářadí a výstroj sbírka 31 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel Počítače v kabinetech a klub. inventář 32 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel 50 Kabinet IT místnost 33 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel 52 Učebna IT2 místnost s PC 34 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Kancelář ŠJ místnost 35 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Kuchyně ŠJ místnost 36 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Sklad potravin místnost 37 MAHDALOVÁ JANA MAH ved. ŠJ Školní jídelna místnost 38 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA TU A místnost 39 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel 35 Kabinet MAT místnost 40 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel 47 Učebna IT1 místnost s PC 41 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel INT sbírka 42 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel MAT sbírka 43 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel 18 Klubovna místnost 44 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel 20 Sborovna místnost 45 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel 21 Zástupce ředitele místnost 46 PEJČOCHOVÁ MARCELA PEJ účetní 06 Archív1 místnost 47 PEJČOCHOVÁ MARCELA PEJ účetní 07 Archív2 místnost 12

12 P. č. Pracovník Titul Zkratka Kat. Čís. Místnost - sbírka Pozn PEJČOCHOVÁ MARCELA PEJ účetní Učebnice - skříň chodba sbírka 49 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel 09 Učebna AJ II místnost 50 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL TU A místnost 51 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel 39 Kabinet AJ místnost 52 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel ANJ sbírka 53 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 44 MU 2 místnost 54 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 49 Kabinet OP III. - bývalý kab. místnost 55 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 67 Učebna FIF2 místnost 56 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel 68 Učebna FIF3 místnost 57 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel EKO, FIN sbírka 58 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA TU A místnost 59 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel 43 Kabinet přírodovědný - sklad místnost 60 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel 51 Učebna PEK místnost s PC 61 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel HOV, STA, PEK sbírka 62 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel ZPV sbírka 63 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel 08 Učebna AJ I místnost 64 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel místnost 65 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB TU B místnost 66 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel ČJL sbírka 67 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel Videotéka, DVD sbírka 68 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel Žákovská knihovna sbírka 13

13 6 Referentské úkoly - šk. rok 2014/2015 P. č. Pracovník Titul Zkratka Kat. Referentský úkol Pozn. 1 1 CENEK JAN Ing. CEN učitel Člen školské rady referent 2 CENEK JAN Ing. CEN učitel Účetnictví KRPŠ referent 3 CENEK JAN Ing. CEN učitel VU PRA, FIF referent 4 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel Tiskový referent referent 5 GOLIÁŠOVÁ KARLA Mgr. GOL učitel VU DEJ, OBN, SPV, SVS referent 6 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Péče o hřiště referent 7 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Referent PO referent 8 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Tělocvična pro složky referent 9 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel VU HOZ a TEV referent 10 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel VU NEJ referent 11 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel Výchovná poradkyně referent 12 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel Předseda inv. komise referent 13 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel Předseda PK OP referent 14 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel VU UCE, EKC referent 15 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel Metodik primární prevence referent 16 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel VU MAT a INT referent 17 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel ICT koordinátor referent 18 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel Tajemník KRPŠ referent 19 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel Vedoucí př. komise všeob. př. referent 20 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel VU ANJ referent 21 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel Praxe referent 22 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel VU EKO, FIN referent 23 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel Referent BOZP referent 24 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel VU PEK, ZPV, STA, HOV referent 25 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel VU ČJL referent 26 CENEK JAN Ing. CEN učitel Soutěž UCE soutěže 27 HORÁK JIŘÍ Mgr. HOR učitel Sportovní soutěže soutěže 28 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel Soutěž EKO tým soutěže 29 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Sportovní soutěže soutěže 30 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel Soutěž UCE soutěže 31 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel Soutěže PEK soutěže 32 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA učitel Foto nástěnka školy ostatní 33 MLEJNEK JAROSLAV Ing. MLE učitel Kronika školy, dopisov. tisk ostatní 34 CENEK JAN Ing. CEN učitel Nástěnka u ŠJ nástěnka 35 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel Nástěnka vých. poradkyně nástěnka 36 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Nástěnka TEV nástěnka 37 MAČKOVÁ RENATA RNDr. MAČ učitel Počítače v kabinetech a klub. inventář 38 KEŽLÍNKOVÁ EVA Mgr. KEŽ učitel Burza škol akce 39 KMENTOVÁ VĚRA Ing. KME učitel DOD - Fif akce 40 KŘÍŽKA JOSEF Mgr. KŘÍ učitel Ples vstupenky akce 41 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA TU Burza škol - TU - účast akce 42 MLADĚJOVSKÝ SLAVOMÍR Mgr. MLA TU Ples hlavní organizátor akce 43 POLÁŠKOVÁ ANASTÁZIE Mgr. POL učitel Kvíz Afternoon akce 44 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS učitel DOD - Fif akce 45 POSPÍŠILOVÁ OLGA Ing. POS ZTU Ples zástupce TU akce 46 ŠMAKOVÁ DAGMAR Ing. ŠMA učitel Adaptační kurz - zajištění akce 47 VRBÁCKÁ DAGMAR Mgr. VRB učitel Organizace návštěv divadla akce 14

14 7 Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2014/2015 Středoškolské sportovní hry Disciplína Termín Poznámka Florbal chlapci leden - březen Nohejbal březen Odbíjená říjen - listopad Futsal únor - březen Košíková únor - duben Malá kopaná červen Plážový volejbal červen Kopaná PJM duben Stolní tenis říjen Házená únor Stř. pohár LA (CORNY) září Ostatní sportovní akce Akce Určeno Termín Místo Pořadatel Zajistí Memoriál J. Trakače v LA celá škola září hřiště G G a OA Adaptační kurz 1. AO září Ruprechtov OA TU 1. r Sportovní kurz 2. AO červen Haluzice; Lužnice G a OA učitelé TEV LK 1. AO leden Jeseníky G a OA učitelé TEV 7.1 Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2014/2015 Akce Určení Termín Zajistí Taneční 2. AO září prosinec, KD G a OA Div. představení škola průběžně, Brno mgr. Vrbácká MARBO škola v 11 hodin, aula ZŘ Afternoon Tea 2. AO , č. 17 učitelé ANJ Třída baví školu třídy tř. učitelé; žáci 3. r. Školní ples škola a veřejnost 6 2., KD Nesovice třídní uč. 3. ročníků ZAV Hodonín reprezentanti listopad ing. Šmaková Krajské kolo v GD (MR) reprezentanti 17(?) , OA Buč. ing. Šmaková, ing. Mlejnek Má dáti, Dal 4. ročníky PK EKO EKOTÝM 4. ročníky, 3členný tým , OA Blansko ing. Kmentová, PK EKO 15

15 8 Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO 2014 Vysoká škola 4. A 4. B Celkem MENDELU Brno F. provozně - ekonomická VUT Brno F. podnikatelská 5-5 UP Olomouc F. pedagogická OU Ostrava F. filozofická 1-1 TU Ostrava F. metalurgie Univerzita obrany Brno VŠ polytechnická Jihlava cestovní ruch Celkem Vyšší odborné školy VOŠ sociálně právní Brno, Kotlářská VOŠ VSA Brno 1-1 Celkem Jazykové školy Zaměstnání Bez zaměstnání evidence ÚP Zahraničí 1-1 Neví se Celkem žáků ve třídě Zpracovala: mgr. E. Kežlínková 16

16 9 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE Září Spolupráce s vedením školy na tvorbě Plánu práce školy. Spolupráce s vedením školy na novelizaci Vnitřního řádu školy. Zhotovit nástěnky VP Kam po maturitě. Vypracování zprávy o umístění maturantů z minulého školního roku. Průběžný průzkum u žáků 4. ročníku o pomaturitním studiu. Zajištění exkurze 4. ročníků v prosinci na Informačním a poradenském středisku ÚP Vyškov Spolupráce s metodikem prevence při sestavování Minimálního programu protidrogové prevence (MPPP). Zajištění prezentací MZLU Brno Roadshow, Scio NSZ apod. - podle nabídky jednotlivých agentur. Spolupráce s třídními učiteli 3. a 4. ročníků návštěva veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus předání informačních materiálů, objednání volných vstupenek atd. Příprava a zajištění prezentace Sokrates a ROAD SHOW podle nabídky. Spolupráce s PPP Vyškov doporučení a zajištění termínů pro dovyšetření k SMZ pro žáky s PUP ze 4. r. Říjen Zhotovit nástěnku k veletrhu GAUDEAMUS. Informovat žáky 3. a 4. ročníku o programu veletrhu GAUDEAMUS. Spolupráce s PPP Vyškov zajištění termínů pro dovyšetření ke SMZ pro žáky s PUP ze 4. ročníku. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Problémy adaptace žáků 1. ročníku, spolupráce s třídními učiteli. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, práce s těmito žáky i jejich rodiči. Spolupráce při realizaci MPPP. Informovat pedagogickou radu o uplatnění absolventů v uplynulém šk. roce. Prezentace MZLU Brno, PEF Roadshow pro 4. A, B. Příprava Burzy škol a účast na ní Listopad Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. GAUDEAMUS - návštěva veletrhu, získání informačních materiálů jednotlivých vystavujících škol. Zhotovení nástěnky o VŠ z UN, aktualizace nástěnky materiály z veletrhu GAUDEAMUS. Informovat ve spolupráci s třídními učiteli žáky 4. ročníku o maturitní zkoušce na základě Vyhlášky o ukončování studia na SŠ. Seznámit rodiče žáků 4. ročníku s průběhem maturitní zkoušky a možnostmi pomaturitního studia na třídních schůzkách. Příprava a zajištění prezentace SCIO o průběhu přijímacích zkoušek na VŠ - NSZ. Prosinec Příprava Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Zabezpečení průběhu Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Informovat žáky 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Exkurze 4. A, B + třídní učitel na Informačním a poradenském středisku ÚP ve Vyškově Leden Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Informovat žáky 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ, prodej přihlášek, jejich potvrzení a ověření Průběžně informovat žáky 4. ročníku o Dni otevřených dveří na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžně řešení případných výchovných a vzdělávacích problémů žáků ve spolupráci s třídními učiteli a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově. 17

17 Únor Březen Duben Květen Červen Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Průběžná informovanost žáků 4. ročníku o termínech Dní otevřených dveří na VŠ. Prodej přihlášek na VŠ. Kontrola přihlášek na VŠ, jejich potvrzení a ověření Průběžně připomínat žákům termíny odeslání přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžná aktualizace nástěnky vyšší odborné školy (VOŠ), jazykové školy (JŠ). Získávat informace o VOŠ a JŠ. Žákům 4. ročníku znovu vysvětlit Vyhlášku o ukončování studia na SŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, spolupráce s žáky i s rodiči daných žáků. Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ a JŠ. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Pomoc při organizaci 1. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Na pedagogické radě informovat o počtu přihlášených žáků 4. ročníku ke studiu na VŠ, popřípadě VOŠ Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ, JŠ a možnostech pracovního uplatnění maturantů. Seznámit žáky 4. ročníku se Zákonem o zaměstnanosti. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Spolupráce s vedením školy při přípravě a organizaci 2. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Vypracovat seznam žáků 4. ročníku, kteří se hlásí na VOŠ, JŠ a kteří nastoupí do zaměstnání. Spolupráce při realizaci MPPP. Vypracovat za pomoci třídních učitelů přehled uplatnění maturantů (neúplný). Vyhodnocení MPPP ve spolupráci s metodikem prevence. 18

18 10 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 10.1 Úvod Minimální preventivní program naší školy vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů (nově rizikového chování) u dětí, žáků a žáků ve školách a školských zařízeních, který byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT ČR, sešit 11 z roku 2007, z pokynu MŠMT č. j / ze dne , z plánu práce školy, a také z potřeb, které aktuální situace na škole vyžaduje. V poslední době se v médiích diskutuje otázka Dospívající a alkohol. Z různých šetření, výzkumů a analýz vyplývá, že velké dávky alkoholu pije čtvrtina dospívajících chlapců a necelá pětina dívek. Nárazové pití většího množství alkoholu poškozuje mozek, každodenní popíjení menšího množství pak zase játra. Abstinují pouze zhruba čtyři procenta mladistvých. Dotazníkové šetření prováděné každoročně na naší škole potvrzuje, že prakticky všichni žáci mají s alkoholem určitou zkušenost a pozvolna přibývá těch, kteří ho konzumují občas (čísla se pohybují v desítkách) nebo dokonce pravidelně (zde se čísla pohybují v jednotkách). Naše šetření také zachycuje mírné zvýšení užívání drog, zejména marihuany. Ta devastuje mozek podobně jako alkohol a obojí dohromady následky poškození ještě znásobuje. Škola má v této oblasti jen částečné možnosti prevence, a to především působením na rodiče a zákonné zástupce, kteří nesou hlavní odpovědnost za chování a jednání svých dětí. Při vyučování jsou to jednotliví učitelé a na exkurzích a jiných školních akcích třídní učitelé a pomocné dozory. Pro žáky zůstává v platnosti stále důležitá volba svých kamarádů, kteří mohou velmi pozitivně nebo naopak negativně ovlivnit zejména chování labilnějších jedinců. Úkolem školy je tedy optimální, systematické a nenásilné působení pedagogických pracovníků na žáky i jejich rodiče. Na prvním místě by měl být osobní příklad, jednoznačné postoje a otevřená diskuse mezi učitelem, žáky a rodiči Primární prevence rizikového chování u žáků Škola se snaží vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování žáků především v těchto oblastech: záškoláctví, šikana a vandalismus, kriminalita a delikvence, užívání návykových látek a onemocnění HIV/AIDS, patologické hráčství (gambling). Dále se snažit rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech: kyberšikany, domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Nespecifická primární prevence Zde škola podporuje veškeré aktivity rozvíjející zdravý životní styl, snaží se, aby si žáci osvojili pozitivní sociální chování smysluplným využíváním a organizováním volného času. Nabízí možnost sportování (mimo jiné zimní lyžařský kurz, letní cyklistický nebo vodácký kurz) i reprezentování školy na různých sportovních soutěžích, závodech a turnajích (atletika, míčové hry, stolní tenis apod.). Dále organizuje pravidelné návštěvy brněnských divadel, hudebně kulturních programů, a také nabízí možnost navštěvovat taneční kurz, který může velmi zvýšit povědomí žáků o jejich správném společenském chování. Důležitá je i aktivní účast žáků na tradičních školních akcích, jako je Třída baví školu, školní ples, stužkování maturantů, předávání maturitního vysvědčení apod., které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání Specifická primární prevence Na naší škole má tradici přednáška spojená s diskusí na téma HIV (AIDS), pořádaná společností ACET. U žáků 2. ročníku má velmi kladný ohlas. Po jejím skončení se účastníci mohou zapojit do osvětové činnosti na toto téma a pomáhat tak šířit informace důležité pro ochranu zdraví, zejména u sexuálně aktivních jedinců. Z důvodu obrovského nárůstu používání informačních technologií mezi mládeží, zejména využívání počítačů, mobilních telefonů a v poslední době tabletů, je čas strávený na Internetu, facebooku, posíláním a přijímáním spousty SMS zpráv důvodem věnovat pozornost nejen kyberšikaně, ale nově i sextingu. 19

19 V těchto oblastech je možné využít podporu zástupců OPPP Vyškov nebo společnosti ACET. Přednášku o kyberšikaně spojenou s besedou, by bylo vhodné zrealizovat během školního roku zejména u třídy 1. AO. Centrum prevence - Sdružení Podané ruce Brno, pak může na naší škole zrealizovat besedu na téma Taneční drogy, což je stále velmi aktuální problém Efektivní primární prevence Tato má zahrnovat kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především takové, které pomáhají žákům čelit sociálnímu tlaku, odmítat návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí, zvládat úzkost a stres. Zde se nabízí možnost naplnit obsah MPP tak, aby byl založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. To, čím lze dnes nastartovat rizikové chování dospívajících jedinců, může souviset s pojmem prokrastinace. Jedná se o notorické odkládání povinností, které vede k frustraci, chaosu a celkovému stresu. Adolescent to pak může řešit třeba závislostí na kouření nebo alkoholu. Prokrastinace souvisí s nezdravým životním stylem, v jehož důsledku se žák ani řádně nepřipravuje na výuku, ani dostatečně neodpočívá. Důležité je respektovat pravidelný životní styl, smysluplněji využívat svůj čas. Žít svůj život zodpovědněji. Internet, sociální sítě a další dávají dnes dospívajícím tolik možností výběru, že si z nich nedokáží vybrat, co je podstatné. Souvisí to se sebedisciplínou, po malých krůčcích posilovat svou vůli. Seneka hlásal: Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Využít by se dala také interaktivní hra pro náctileté s tematikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy apod.). Hra se jmenuje Jak se (ne)stát závislákem a vznikla na oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Hru je možné využít i jako inspiraci nebo iniciační prvek k otevření problematiky závislosti, a tím rozvíjet komunikaci mezi pedagogem a žákem Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a žákům spolupráce metodika prevence s ředitelem školy a s výchovným poradcem spolupráce metodika prevence s třídními učiteli; jejich prostřednictvím předávat informační materiály žákům případně jejich rodičům nebo zákonným zástupcům, např. využít DVD Když musíš, tak musíš, Pravda o drogách, Řekni drogám NE!, video Kouření a JÁ, textové materiály Životní styl ZÁVISLOST, Kouření a alkohol, My drogy a Evropa, Desatero prevence vzniků závislostí apod.; také vyhodnocovat zpětné vazby, které se podaří třídním učitelům od žáků získat; pomáhat třídním učitelům podle potřeby s jednotlivými tématy zapojení třídních učitelů i dalších vyučujících do sledování chování žáků s ohledem na výskyt právě rizikového chování podchycení nadměrné absence žáků, a s tím související možnost vzniku záškoláctví využívání třídnických hodin k diskusím o případné šikaně a vandalismu, kriminalitě a delikvenci, gamblingu; upozornit žáky na domácí násilí, týrání a zneužívání, poruchy příjmu potravy (mentální bulimii a mentální anorexii); nově také prokrastinaci, a s tím souvisejícím neplněním školních úkolů, vyhýbání se školní docházce a vzniku nebezpečných závislostí o těchto tématech informovat i rodiče, např. na třídních schůzkách nebo při individuálním pohovoru třídní učitelé si vyberou čtyři vhodná témata, např. z níže nabízených jedenácti, která během školního roku se žáky prodiskutují a pokusí se získat určitou zpětnou vazbu minimálně čtvrtletně budou učitelé informovat metodika prevence o svých aktivitách vzhledem k sociálně patologickým jevům tak, jak je prováděli ve svých vyučovacích hodinách, třídnických hodinách nebo jiným způsobem 10.7 Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se žáky závislost kouření alkohol drogy kyberšikana sexting 10.8 Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu gambling patologické hráčství prokrastinace poruchy příjmu potravy asertivita jak se ubránit rozhodování Krizový plán Omamné látky Krizový plán Šikana Zákon č. 379/2005 Sb. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření 20

20 11 Plán exkurzí ve šk. roce Třída Počet žáků 1. AO 20 ŠMA 20 ŠMA, GOL Ped. dozor Termín Dny Oblast - místo Adaptační kurz Ruprechtov Kč na 1 žáka Kč 20 ŠMA, GOL červen 1 sklárny Kyjov 100 Kč 20 ŠMA, GOL červen 1 Bučovice 0 Kč 2. AO KEˇŽ, POL prosinec 1 Vídeň 400 Kč 28 POL, KME květen 1 Brno 150 Kč POL 28 POL, KME červen 1 Brno 150 Kč 28 POL, KME červen 1 Bučovice 50 Kč 3. AO MLA, POS červen 3 Adršpach Kč 28 MLA, POS červen 1 Luhačovice 300 Kč MLA 28 MLA, POS červen 1 Brno 200 Kč 4. AO KŘÍ, CEN Praha 1200,- 17 KŘÍ březen 1 Vyškov 100,- KŘÍ 17 KŘÍ duben 1 Brno 100,- 4. BO VRB, KEŽ Znojemsko 600 Kč VRB 22 VRB březen 1 Kyjov 100 Kč 22 VRB duben 1 Brno 100 Kč 21

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2015-16

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2015-16 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, příspěvková organizace SOUČKOVA 500, 685 01 BUČOVICE odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice Číslo jednací: ZŘ 08/09/2015

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2013-14

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2013-14 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE SOUČKOVA 500, 685 01 BUČOVICE, odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice Plán práce OA Bučovice 2013/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLY

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více