PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2013-14"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE SOUČKOVA 500, BUČOVICE, odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, Bučovice Plán práce OA Bučovice 2013/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok Bučovice, září 2013 Schvaluji (ŘŠ):...

2 Obsah 1 Úvod Prohlubování účinnosti výchovy Mravní výchova Opatření proti šikaně Pedagogičtí pracovníci Vlastenecká výchova Rozumová a estetická výchova Praxe Tělesná výchova Zvyšování odborné úrovně učitelů Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu Zdokonalení systému řízení a kontroly Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu... 7 Přílohy Základní údaje o škole odloučené pracoviště obchodní akademie Zaměstnanci 2013/ Třídní učitelé a jejich zástupci Organizace školního roku 2013/2014 na OA Bučovice Referentské úkoly šk. rok 2013/ Předmětová komise všeobecně vzděl. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková Předmětová komise odborných předmětů: Ing. Věra Kmentová Příprava a organizace akcí a soutěží Funkce a úkoly Správci místností a předmětů - šk. rok 2013/ Správci odborných učeben a kabinetů Správci kanceláří a dalších místností Správci skladů Správci učebních sbírek a knihoven Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2013/ Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2013/ Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Úvod Primární prevence rizikového chování u žáků Nespecifická primární prevence Specifická primární prevence Efektivní primární prevence Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a studentům Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se studenty Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu Plán exkurzí ve šk. roce

3 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Odloučené pracoviště: OBCHODNÍ AKADEMIE, BUČOVICE, Komenského náměstí Úvod PLÁN PRÁCE ŠKOLY ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ OA ve školním roce 2013/14 Plán práce OA Bučovice 2013/2014 Odloučené pracoviště obor obchodní akademie se řídí školním vzdělávacím programem s názvem Obchodní akademie aktualizovaným k Po vzniku nového subjektu došlo ke změnám zejména na administrativním a správním úseku. Účetnictví má i nadále na starosti paní Pejčochová, mzdy a administrativní záležitosti paní Srnová, cestovní příkazy a pokladnu paní Mahdalová. I v letošním školním roce pedagogy čeká mimo jiné též úkol související s projektem EU peníze školám. Realizace projektu skončí Celková částka rozpočtu projektu činí Kč, z toho je ,95 Kč (85 %) financováno z ESF, zbytek Kč (15 %) z prostředků státního rozpočtu. Na začátku šk. roku (do 30. září) bude odevzdána 3. monitorovací zpráva. V ní se objeví prvních sedm digitálních učebních materiálů. Z prostředků EU peníze školám jsou částečně hrazeny i platy některých pedagogických pracovníků (v rámci šablon individualizace). Snižující se stav žáků znamená také snížení prostředků na platy. V důsledku demografického vývoje a opatření vyvolaných vznikem nového právnického subjektu došlo ke snížení počtu žáků na pouhých 134, z toho je 104 dívek a 30 chlapců. V prvním a druhém ročníku máme vždy jednu třídu s 28, respektive 29 žáky, ve třetích 39 žáků a ve čtvrtých 38 žáků. V září loňského roku byl stav 160 žáků, došlo tedy ke snížení o 25 žáků (před tím cca o 30). Souvisí to i s postupným snižováním počtu tříd z důvodu budoucího přestěhování se do budovy gymnázia na Součkově ulici. Je v zájmu každého pedagogického pracovníka školy, aby přispíval k jejímu dobrému jménu a usiloval o získání co největšího počtu zájemců o studium. Výuka musí být činnostně zaměřená, zajímavá, žáky musí umět učitel pro výuku získat a nadchnout. Zúčastníme se veletrhu vzdělávání, navštívíme základní školy regionu, kde představíme naši školu. Žáky z bučovických devátých tříd pozveme do školy. V tomto školním roce nás čeká další ročník státních maturit, a to v obdobné formě jako v roce 2013 (volba mezi jazykem a matematikou, oprava písemných prací z češtiny vyučujícími školy, ale pouze jedna úroveň MZ). V loňském školním roce byl celkově po opravných zkouškách neúspěšný 1 maturant, a to z matematiky. Dva žáci však 4. ročník nedokončili. Kvalitní výuka podle nového ŠVP. Příprava na maturity. Zpracování a ověření DUMů (12 sad), individualizace výuky - 4 učitelé ( 2x MAT, SPV, ČJL) Každý pracovník přispívá k dobrému jménu školy, snaží se získávat žáky. Každý vyhodnocuje stav činnostního vyučování, zajímavost výuky, využívání techniky a moderních metod výuky. Učitelé dbají na přiměřenou klasifikaci a motivují žáky k lepším výsledkům, žáci mají možnost si průběžně opravovat špatné známky. 4

4 2 Prohlubování účinnosti výchovy 5 Plán práce OA Bučovice 2013/ Mravní výchova a) Vytvářet u žáků: správné návyky společenského chování, jednání a vystupování v každodenním životě, ve všech předmětech, na třídních schůzkách, správné mezilidské vztahy ve všech jejich složitostech, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení - učitelský sbor jde příkladem, citové působení k sobě samému i svému okolí. b) Pěstovat u žáků: ohleduplnost k lidem a přírodě. kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost). Jednat s žáky jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory. šetrné zacházení se zařízením školy, s učebnicemi a pomůckami. Vyrovnané a přátelské chování žáků i učitelů, dobré klima ve škole. Využívání vlastních názorů žáků a jejich pozitivního zaměření. Zlepšené zacházení s majetkem školy. 2.2 Opatření proti šikaně Vnímat chování a reakci žáků každodenním pozorováním (spolupracovat s třídními učiteli a výchovnou poradkyní a rodiči). Věnovat se protidrogové prevenci, anorexii, činnost koordinuje protidrogový preventista, TU, VP. Poskytovat žákům dostatek informací o škodlivosti drog, (v třídnických hodinách, v předmětech občanská nauka, TEV, základy přírodních věd atd.) Pěstovat u žáků schopnost dokázat říci ne v případě, že se s drogou setkají. Využívat dotazníky. 2.3 Pedagogičtí pracovníci Jednotně a se stejnými požadavky kontrolují chování žáků, viz školní řád. K prohřeškům zaujímají stanoviska se sjednáním nápravy. Pěstují v žácích přátelské chování a pozitivní myšlení. Ve spolupráci s vedením školy, VP a rodiči se snaží dopátrat příčin vysoké absence a nezájmu o učení u řady studentů. VP dále spolupracuje s PPS Vyškov. Snaží se získat rodiče na svou stranu a vytvářet u nich kladný vztah ke škole a spolupráci při výchově, na veřejnosti. Vyžadují od žáků spolupráci při vyučování a aktivitu při výuce, činnostní vyučování. Nechovají se k žákům nadřazeně, ale chtějí mít kamarádsky vypěstovanou přirozenou autoritu. Klasifikují moudře a s citem. Snaží se vyvarovat nespravedlnosti, klasifikace musí být v převážné míře pro žáky povzbuzením. Hromadné stížnosti dětí i rodičů berou jako své profesionální selhání a snaží se z něho poučit, cestou však není přitvrzení ve vztazích učitel - rodič - žák. Umí žákům i kolegům přiznávat chyby, i tak získávají autoritu. Neukvapují se v kritice a záporném hodnocení, když je neoprávněná, ubližuje. Vytvářet dobrou image školy, upřednostňovat činnostní vyučování, klasifikace slouží především k povzbuzení žáka, při neúspěchu nehledejme chybu v druhých, začněme sami od sebe. Neubližovat neoprávněnou kritikou. Jednotnost výchovného působení u všech pedagogických pracovníků, kladný vztah rodičů ke škole, pěkné prostory školy, své problémy projednáváme zavčas, dobré mezilidské vztahy. 2.4 Vlastenecká výchova Provádět ji ve všech předmětech pravdivě, bez nacionalismů, vycházet z pravdivého výkladu historie. Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie. Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti: dbát na nebezpečí nekritického přijímání cizích vzorů,

5 6 Plán práce OA Bučovice 2013/2014 neztrácet národnostní hrdost, je přece součástí evropanství, podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení, vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, OSN apod. pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností; tolerance (národnostní, náboženská, rasová) Vyhraněné názory žáků, dobrá orientace, nesouhlas s netolerantními náhledy - všichni, především vyučující DEJ, OBN, SPV, CJL, HOZ. 2.5 Rozumová a estetická výchova Rozvíjet u žáků: základní pracovní návyky s cílem osvojit si techniky zvládnutí učiva, zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny, využívat internet. Jednotná metodika osvojování si učiva v jednotlivých předmětech, spokojenost žáků z poznání, pozorování při hospitacích - průběžně všichni. dodržování osnov vyučovacích předmětů soulad se školním vzdělávacím zařízením kvalitní příprava na maturitní zkoušky účast žáků v soutěžích a olympiádách - každý úspěch reprezentuje naši školu 2.6 Praxe Učební praxe: shrnutí vědomostí, uplatnění vědomostí a dovedností komplexně, samostatná práce. Praxe v podnicích: ve třetím ročníku v době ústních maturitních zkoušek, individuální praxe ve 4. ročníku v podzimním termínu, uplatnění kompetencí, znalostí a dovedností, získání zkušeností, vypracování zprávy z praxe a práce na dané téma (4. ročníky). kvalitní prezentace žáků uplatnění vědomostí a dovedností při komplexních řešeních, seznámení s pracovním procesem. 2.7 Tělesná výchova Využívat tělocvičnu a hřiště k všestrannému tělesnému rozvoji žáků. Učitelé TV účast na sportovních soutěžích dbát na BOZP, vypracovat rozbor a opatření u nejčastějších úrazů - PK TEV zajistit sportovní kurzy dobrá komunikace stran ve využití sportovních zařízení osobní hygiena žáků při TEV nízká úrazovost v TEV řádně udržovaná sportoviště 2.8 Zvyšování odborné úrovně učitelů účast na akcích Střediska služeb školám, případně akreditovaných institucí podpora dalšího zvyšování jazykové gramotnosti učitelů hledat optimální formy práce s přihlédnutím na tvořivost využívání výpočetní techniky školení učitelů dle požadavků PK, školení ke státní maturitě vypracování tematických a časových plánů pro výuku

6 2.9 Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu V tomto školním roce se budeme nadále zaměřovat na: Plán práce OA Bučovice 2013/2014 komunikativnost žáků umění se učit motivaci žáků tvořivost učitelů, využívání nových metod práce, např. e-learning Při hospitacích dbát na: stanovení cíle hodiny, zhodnocení splnění cíle za účasti žáků, shrnutí učiva s návykem techniky zvládnutí učiva kvalitní prezentace žáků využití motivace funkční využívání knih dodržování učebních osnov, popřípadě standardů plnění tematického plánu vyučujícího v jednotlivých předmětech (časový plán) využívání didaktické techniky, interaktivní tabule, PC, internetu Předmětové komise a třídní učitelé: na začátku roku se v PK domluvit na společných postupech při výuce (sešity, učebnice, klasifikace, základní učivo, povolené čtvrtletní písemné práce, testy, desetiminutovky), výměna zkušeností Každý TU povede deník třídního učitele na síťovém disku školy, může být součástí portfolia, zde se zaznamenají jednání se žáky, rodiči - s datem, prospěch, zvláště dostatečné a nedostatečné známky, neomluvené hodiny, způsob nápravy ze strany rodičů. Deník se na závěr školního roku založí do katalogových listů žáků. Deník poslouží vlastně k zaprotokolování práce TU při vyřizování případných stížností. Při vedení deníku dbát především na zpětnou vazbu, projeví se zde i spolupráce s VP a metodikem primární prevence. Deník bude sloužit pro hodnocení práce TU. Vedení školy bude sledovat: spolupráci vyučujících a TU s rodiči přirozenou osobnost učitelů, plnění profesní normy a pocit svobody učitele - člověk musí dělat profesi rád, neustále ji vylepšovat (pouhé opakování činnosti vede k ubíjení). tematické a časové plány pro výuku aktualizace ŠVP průběžné vedení záznamů (deníku) TU co nejlepší informovanost rodičů studijní průkazy, web redakčního systému, třídní schůzky, individuální konzultace Zdokonalení systému řízení a kontroly Vedení školy bude ke kontrole využívat: ŠVP, tematické plány učiva informace z porad zápisy z třídnických hodin informace z třídních schůzek zápisy z předmětových komisí návrhy, podněty a připomínky od zaměstnanců poznatky výchovné poradkyně a metodika primární prevence. evaluace na škole reakce ŘŠ na jednání PK, MS plán VP, plán protidrogového preventisty Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu Uvážlivě čerpat rozpočet školy ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a využívat dle možností kriteria osobních příplatků a mimořádných odměn, kritéria hodnocení TU, OP. Sociálně slabí žáci (10 % z ročníku) si mohou učebnice zapůjčit, na konci školního roku je vrátí. 7

7 Přílohy 1. Základní údaje o OA Bučovice 2. Třídní učitelé a jejich zástupci 3. Organizace školního roku 4. Využití týdnů 5. Referentské úkoly 6. Správci místností a pomůcek 7. Plán sportovních a kulturních akcí 8. Uplatnění absolventů 9. Plán výchovného poradce 10. Plán primární prevence 11. Plán exkurzí Plán práce OA Bučovice 2013/2014 8

8 PŘÍLOHY 1 Základní údaje o škole odloučené pracoviště obchodní akademie Název školy dle zřizovací listiny: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Adresa školy: Součkova 500, Bučovice Adresa odloučeného pracoviště: Obchodní akademie, Komenského nám. 211, BUČOVICE Studijní obor - studium: M/02 obchodní akademie Forma vzdělávání ( 25 ŠZ): 4letá denní forma vzdělávání Stupeň středního vzdělávání ( 58): střední vzdělání s maturitní zkouškou Název ŠVP: obchodní akademie Zaměření: Telefony - spojovatelka: , odloučeného pracoviště: Web: IČ: IZO: REDIZO: Forma organizace: příspěvková organizace Bankovní spojení: KB Vyškov, účet /0100 Ředitel školy: Mgr. Jiří Vlček, tel , Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Jiří Horák ; Pedagogický zástupce ředitele: Ing. Jaroslav Mlejnek , Zřizovatel: Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Potvrzení o studiu, průkazky: Marta Srnová , , PO a ST 11:30 12:30 h Opisy vysvědčení: Marcela Pejčochová Výchovný poradce: Mgr. Eva Kežlínková Protidrogový preventista: Mgr. Slavomír Mladějovský Účetní: Marcela Pejčochová Vedoucí školní jídelny: Jana Mahdalová Preventista PO: Mgr. Jiří Horák Bezpečnostní technik: Ing. Dagmar Šmaková Vedoucí učitel PK všeob. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková Vedoucí učitel PK odb. předmětů: Ing. Věra Kmentová

9 2 Zaměstnanci 2013/2014 Plán práce OA Bučovice 2013/ Třídní učitelé a jejich zástupci Ř. Úsek Příjmení a jméno Obec 1 Pedag. Cenek Jan, ing. BUČOVICE 2 Prov. Gavala František BUČOVICE 3 Prov. Gavalová Alena BUČOVICE 4 Pedag. Goliášová Karla, mgr. BUČOVICE 5 Prov. Hladilová Jarmila BUČOVICE 6 Pedag. Horák Jiří, mgr. BUČOVICE 7 Pedag. Ježková Hana, ing. BUČOVICE 8 Pedag. Kežlínková Eva, mgr. BUČOVICE 9 Pedag. Kmentová Věra, ing. BRANKOVICE 10 Pedag. Křížka Josef, mgr. SLAVKOV 11 ŠJ Kyšová Ludmila MILONICE 12 Pedag. Mačková Renata, RNDr. DRNOVICE 13 TH-ŠJ Mahdalová Jana, ved. ŠJ BUČOVICE 14 ŠJ Machálková Jana BUČOVICE 15 Pedag. Mladějovský Slavomír, mgr. BUČOVICE 16 Pedag. Mlejnek Jaroslav, ing. BUČOVICE 17 ŠJ Pašková Dáša BUČOVICE 18 TH Pejčochová Marcela, hosp. BUČOVICE 19 Pedag. Polášková Anastázie, mgr. ŽDÁNICE 20 ŠJ Pölzerová Jana BUČOVICE 21 Pedag. Pospíšilová Olga, ing. KOBEŘICE 22 TH Srnová Marta, mzd. úč. BUČOVICE 23 Pedag. Šmaková Dagmar, ing. BUČOVICE 24 ŠJ Vašíčková Marie LETONICE 25 Pedag. Vrbácká Dagmar, mgr. BUČOVICE Třída Žáci/hoši Třídní učitel Zástupce 1. AO 28/4 Polášková Anastázie, mgr. Kmentová Věra, ing. 2. AO 29/9 Mladějovský Slavomír, mgr. Goliášová Karla, mgr. 3. AO 18/5 Křížka Josef, mgr. Šmaková Dagmar, ing. 3. BO 21/5 Vrbácká Dagmar, mgr. Ježková Hana, ing. 4. AO 19/4 Kežlínková Eva, mgr. Mlejnek Jaroslav, ing. 4. BO 19/3 Pospíšilová Olga, ing. Cenek Jan, ing. 134/30 10

10 4 Organizace školního roku 2013/2014 na OA Bučovice Datum Hodina Akce Poznámka v 8.15 h Zahájení šk. roku ve třídách; v 9.00 h hřiště G 2. 9., OT PMZ, ÚMZ září - listopad Individuální praxe 4. r. ve firmách celý den Sportovní kurz Vltava 3. A, 3. B za červen , dopoledne Sportovní olympiáda v LA (Memoriál J. Trakače) celý den Adaptační kurz 1. AO celý den Exkurze 4. A, 4. B :00 h MP (měsíční porada) Zájezd Osvětim 4. r. a 3. B celý den VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL ve Vyškově ISŠ Slavkov h Listování pořad L. Hejlíka a T. Sedláčka aula gymnázia PODZIMNÍ prázdniny celý den Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno exkurze 3. a 4. r :00 h PR (pedagogická rada) a MP : h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ :00 h MP (měsíční porada) , :25 h MZ nanečisto z cizích jazyků a matematiky 4. A, B MZ nanečisto z ČJL - PP 4. A, B Stužkování 4. B a 4. A 4. A, B :00 17:00 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :00 12:00 h Třída baví školu VÁNOČNÍ prázdniny Lyžařský výcvikový kurz 1. AO KŘÍ :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) Vydání vysvědčení POLOLETNÍ prázdniny :00 h ŠKOLNÍ PLES v Nesovicích JARNÍ prázdniny :00 h MP (měsíční porada) :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) :00 16:30 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ VELIKONOČNÍ prázdniny 22. a :00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 1. kolo (1. a 2. termín) v 07:00 h a ve 13:00 h PRAKTICKÁ MZ z OP :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) :30 h Vysvědčení 4. A, B MATURITNÍ ZKOUŠKY písemná část upřesní MŠMT (?) 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 2. kolo Přípravný svatý týden k MZ viz rozpis ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Provozní praxe 3. ročníků ve firmách :00 h MP (měsíční porada) Učební praxe 3. r. červen Sportovní kurz 2. AO + 2. a 3. r. G :00 h Informativní schůzka budoucí 1. AO :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) Sportovní den OA :15 h Vydání vysvědčení Hlavní prázdniny 11

11 5 Referentské úkoly šk. rok 2013/ Předmětová komise všeobecně vzděl. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková vedoucí učitel ČJL Mgr. Dagmar Vrbácká vedoucí učitel DEJ, OBN, SPV, SVS Mgr. Karla Goliášová vedoucí učitel ANJ Mgr. Anastázie Polášková vedoucí učitel NEJ Mgr. Eva Kežlínková vedoucí učitel MAT, MAS Mgr. Slavomír Mladějovský vedoucí učitel TEV Mgr. Jiří Horák 5.2 Předmětová komise odborných předmětů: Ing. Věra Kmentová vedoucí učitel PRA, FIF Ing. Jan Cenek vedoucí učitel EKO, FIN, PRX Ing. Olga Pospíšilová vedoucí učitel UCE a EKC Ing. Věra Kmentová vedoucí učitel INT Mgr. Slavomír Mladějovský vedoucí učitel HOZ Mgr. Jiří Horák vedoucí učitel PEK, ZPV, STA, HOV Ing. Dagmar Šmaková 5.3 Příprava a organizace akcí a soutěží grafické disciplíny Ing. Dagmar Šmaková, vyuč. PEK sportovní soutěže Mgr. Jiří Horák, Mgr. Josef Křížka literární soutěže Mgr. Dagmar Vrbácká ekonomické a účetnické soutěže Ing. Kmentová, Ing. Olga Pospíšilová akce fiktivních firem ing. Cenek, vyučující FIF 5.4 Funkce a úkoly výchovný poradce Mgr. Eva Kežlínková požární preventista Mgr. Jiří Horák bezpečnostní preventista Ing. Dagmar Šmaková školní metodik prevence (ŠMK) Mgr. Slavomír Mladějovský správkyně počítačové sítě RNDr. Renata Mačková ICT koordinátor Ing. Jaroslav Mlejnek pokladník KRPŠ Ing. Jaroslav Mlejnek zajištění šk. plesu TU a zástupci třetích ročníků předseda inventarizační komise Ing. Věra Kmentová kronikář Ing. Jaroslav Mlejnek fotodokumentace Mgr. Slavomír Mladějovský nástěnka u jídelny a ve vestibulu Ing. Hana Ježková nástěnky dle předmětů jednotlivé komise fotografie nejlepších žáků Mgr. Slavomír Mladějovský 12

12 6 Správci místností a předmětů - šk. rok 2013/2014 Č. j.: Ř 15/09/13 V souladu s Pracovním řádem, čl. 8. odst. d. pověřuji vedením kabinetů, sbírek, učebních pomůcek a knihoven učitele a ostatní zaměstnance (tito správci vždy v určeném termínu provedou inventarizaci v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví aktual.) takto: 6.1 Správci odborných učeben a kabinetů 8 - Učebna AJ I ing. Ježková 9 - Učebna AJ II mgr. Polášková 17 - Multimediální učebna 1 ing. Kmentová 18 - Klubovna a inf. centrum mgr. Vrbácká 31 - Učebna NJ mgr. Kežlínková 33 - Kabinet OP I ing. Kmentová 35 - Kabinet MAT mgr. Mladějovský 39 - Kabinet AJ ing. Ježková 40 - Kabinet NJ mgr. Kežlínková 41 - Kabinet ČJL a SPV mgr. Goliášová 43 - Kabinet přírodovědný ing. Šmaková 44 - Multimediální učebna 2 ing. Pospíšilová 42 - Žákovská knihovna mgr. Vrbácká 42- Učitelská knihovna mgr. Goliášová 47 - Učebna IT1 mgr. Mladějovský 48 - Učebna OP1 muz. ing. Cenek 49 - Kabinet OP III. ing. Pospíšilová 50 - Kabinet IT RNDr. Mačková 51 - Učebna PEK ing. Šmaková 52 - Učebna IT2 RNDr. Mačková 53 - Učebna OP2 ing. Cenek 61, 62 - Kabinet a šatna TV mgr. Křížka 63 - Tělocvična mgr. Křížka 66 - Učebna FIF1 ing. Pospíšilová 67, 68 - Učebna FIF2 ing. Cenek 34 Učebna FIF3 (kabinet OP II) ing. Cenek 6.2 Správci kanceláří a dalších místností 1, 2, 3 - Vrátnice M. Pejčochová 19 - Mzdová účtárna M. Pejčochová 20 - Sborovna ing. Mlejnek 21 - Zástupce ředitele ing. Mlejnek 22 - Hospodářka M. Pejčochová 23 - Ředitelna mgr. Horák Kancelář, ŠJ, kuchyně J. Mahdalová Dílna, kotelna F. Gavala 13

13 6.3 Správci skladů učebnic skříň na chodbě M. Pejčochová 6 - archiv 1 M. Pejčochová 7 - archiv 2 M. Pejčochová garáž, ND F. Gavala tělocvičného nářadí mgr. Křížka prádla J. Hladilová potravin J. Mahdalová úklidových prostředků J. Hladilová 6.4 Správci učebních sbírek a knihoven MAT mgr. Mladějovský EKO, FIN ing. Pospíšilová HOV, STA, PEK ing. Šmaková HOZ mgr. Horák ZPV ing. Šmaková UCE, EKC ing. Kmentová TEV mgr. Křížka ČJL mgr. Vrbácká DEJ, OBN, SPV, SVS mgr. Goliášová učitelská knihovna mgr. Goliášová žákovská knihovna, videotéka mgr. Vrbácká INT mgr. Mladějovský ANJ ing. Ježková NEJ mgr. Kežlínková FIF ing. Cenek 14

14 7 Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2013/2014 Středoškolské sportovní hry Disciplína Termín Poznámka Florbal chlapci leden - březen Nohejbal březen Odbíjená říjen - listopad Futsal únor - březen Košíková únor - duben silový čtyřboj březen Malá kopaná červen Plážový volejbal červen Kopaná PJM duben Stolní tenis říjen Házená únor Přespolní běh září, říjen Stř. pohár LA (CORNY) září Ostatní sportovní akce Akce Určeno Termín Místo Pořadatel Zajistí Sportovní olympiáda v LA celá škola září hřiště G G a OA Sportovní kurz Vltava 3. A, 3. B září Vltava jižní Čechy G a OA učitelé TEV Adaptační kurz 1. AO září Ruprechtov OA TU 1. r Sportovní kurz 2. AO červen Haluzice; Lužnice G a OA učitelé TEV LVK 1. AO leden Jeseníky G a OA učitelé TEV 7.1 Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2013/2014 Akce Určení Termín Zajistí Taneční 2. AO září prosinec G a OA Div. představení škola průběžně mgr. Vrbácká Afternoon Tea 2. AO prosinec učitelé ANJ Třída baví školu třídy prosinec tř. učitelé; žáci 3. r. Školní ples škola a veřejnost únor třídní uč. 3. ročníků Valašský datel 2. AO říjen ing. Šmaková ZAV Hodonín reprezentanti listopad ing. Šmaková krajské kolo v GD (MR) reprezentanti březen (duben) ing. Šmaková Má dáti, Dal 4. ročníky PK EKO EKOTÝM 4. ročníky PK EKO 15

15 8 Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO 2013 Plán práce OA Bučovice 2013/2014 Škola - fakulta 4. A 4. B Celkem 4. A 4. B Celkem Stav k k MENDELU Brno Provozně ekonomická fakulta Agronomická fakulta Regionálního rozvoje VUT Brno Podnikatelská fakulta Informatiky Masarykova univerzita Brno Ekonomicko-správní fakulta Pedagogická fakulta Sociálních studií Právnická Přírodovědecká Lékařská Sportovních studií Filozofická fakulta UTB Zlín Managamentu a ekonomiky Logistiky a kriz. řízení (U. Hradiště) Humanitních studií Institut mezioborových studií U Hradec Králové - pedagogická SU Opava filozoficko-přírodovědná fakulta UP Olomouc Pedagogická fakulta Filozofická fakulta Tělesné kultury Právnická Přírodovědecká fakulta U obrany Brno - ekonomická OU Ostrava Pedagogická fakulta Fakulta metalurgie 0 1 ČVUT Praha Masarykův ústav vyš. studií JU Č. Budějovice F. ekonomická Evropský polytechnický institut Kunovice Newton College Brno CELKEM přihlášek na VŠ VOŠ sociálně právní Brno VOŠ ekonomická Brno VOŠ Ahol Ostrava CELKEM VOŠ JAZYKOVÉ ŠKOLY Zaměstnání Beze zaměstnání evidence ÚP Zahraničí Neví se Celkem žáků ve třídě (2 neukončili ročník 4. B, 1 bez MZ)

16 9 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE Září: Spolupráce s vedením školy na tvorbě Plánu práce školy. Spolupráce s vedením školy na novelizaci Vnitřního řádu školy. Zhotovit nástěnky VP Kam po maturitě. Vypracování zprávy o umístění maturantů z minulého školního roku. Průběžný průzkum u studentů 4. ročníku o pomaturitním studiu. Zajištění exkurze 4. ročníků v prosinci na Informačním a poradenském středisku ÚP Vyškov Spolupráce s metodikem prevence při sestavování Minimálního programu protidrogové prevence (MPPP). Zajištění prezentací MZLU Brno Roadshow, Scio NSZ apod. - podle nabídky jednotlivých agentur. Spolupráce s třídními učiteli 3. a 4. ročníků návštěva veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus rozdání informačních materiálů, objednání volných vstupenek atd. Příprava a zajištění prezentace Sokrates a ROAD SHOW podle nabídky. Spolupráce s PPP Vyškov doporučení a zajištění termínů pro dovyšetření k SMZ pro studenty s PUP ze 4. r. Říjen: Zhotovit nástěnku k veletrhu GAUDEAMUS. Informovat studenty 3. a 4. ročníku o programu veletrhu GAUDEAMUS. Spolupráce s PPP Vyškov zajištění termínů pro dovyšetření ke SMZ pro studenty s PUP ze 4. ročníku. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Problémy adaptace studentů 1. ročníku, spolupráce s třídními učiteli. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, práce s těmito žáky i jejich rodiči. Spolupráce při realizaci MPPP. Informovat pedagogickou radu o uplatnění absolventů v uplynulém šk. roce. Prezentace MZLU Brno, PEF Roadshow pro 4. A, B. Příprava Burzy škol a účast na ní Listopad: Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. GAUDEAMUS - návštěva veletrhu, získání informačních materiálů jednotlivých vystavujících škol. Zhotovení nástěnky o VŠ z UN, aktualizace nástěnky materiály z veletrhu GAUDEAMUS. Informovat ve spolupráci s třídními učiteli studenty 4. ročníku o maturitní zkoušce na základě Vyhlášky o ukončování studia na SŠ. Seznámit rodiče studentů 4. ročníku s průběhem maturitní zkoušky a možnostmi pomaturitního studia na třídních schůzkách. Příprava a zajištění prezentace SCIO o průběhu přijímacích zkoušek na VŠ - NSZ. Prosinec: Příprava Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Zabezpečení průběhu Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Informovat studenty 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Exkurze 4. A, B + třídní učitel na Informačním a poradenském středisku ÚP ve Vyškově Leden: Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Informovat studenty 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ, prodej přihlášek, jejich potvrzení a ověření Průběžně informovat studenty 4. ročníku o Dni otevřených dveří na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžně řešení případných výchovných a vzdělávacích problémů studentů ve spolupráci s třídními učiteli a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově. 17

17 Únor: Březen: Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Průběžná informovanost studentů 4. ročníku o termínech Dní otevřených dveří na VŠ. Prodej přihlášek na VŠ. Kontrola přihlášek na VŠ, jejich potvrzení a ověření Průběžně připomínat studentům termíny odeslání přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Plán práce OA Bučovice 2013/2014 Průběžná aktualizace nástěnky vyšší odborné školy (VOŠ), jazykové školy (JŠ). Získávat informace o VOŠ a JŠ. Studentům 4. ročníku znovu vysvětlit Vyhlášku o ukončování studia na SŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, spolupráce s žáky i s rodiči daných žáků. Duben: Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ a JŠ. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Pomoc při organizaci 1. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Na pedagogické radě informovat o počtu přihlášených studentů 4. ročníku ke studiu na VŠ, popřípadě VOŠ Spolupráce při realizaci MPPP. Květen: Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ, JŠ a možnostech pracovního uplatnění maturantů. Seznámit studenty 4. ročníku se Zákonem o zaměstnanosti. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Spolupráce s vedením školy při přípravě a organizaci 2. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Vypracovat seznam studentů 4. ročníku, kteří se hlásí na VOŠ, JŠ a kteří nastoupí do zaměstnání. Spolupráce při realizaci MPPP. Červen: Vypracovat za pomoci třídních učitelů přehled uplatnění maturantů (neúplný). Vyhodnocení MPPP ve spolupráci s metodikem prevence. 18

18 10 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 10.1 Úvod Minimální preventivní program naší školy vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů (nově rizikového chování) u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT ČR, sešit 11 z roku 2007, z pokynu MŠMT č. j / ze dne , z plánu práce školy, a také z potřeb, které aktuální situace na škole vyžaduje. V poslední době se v médiích diskutuje otázka Dospívající a alkohol. Z různých šetření, výzkumů a analýz vyplývá, že velké dávky alkoholu pije čtvrtina dospívajících chlapců a necelá pětina dívek. Nárazové pití většího množství alkoholu poškozuje mozek, každodenní popíjení menšího množství pak zase játra. Abstinují pouze zhruba čtyři procenta mladistvých. Dotazníkové šetření prováděné každoročně na naší škole potvrzuje, že prakticky všichni studenti mají s alkoholem určitou zkušenost a pozvolna přibývá těch, kteří ho konzumují občas (čísla se pohybují v desítkách) nebo dokonce pravidelně (zde se čísla pohybují v jednotkách). Naše šetření také zachycuje mírné zvýšení užívání drog, zejména marihuany. Ta devastuje mozek podobně jako alkohol a obojí dohromady následky poškození ještě znásobuje. Škola má v této oblasti jen částečné možnosti prevence, a to především působením na rodiče a zákonné zástupce, kteří nesou hlavní odpovědnost za chování a jednání svých dětí. Při vyučování jsou to jednotliví učitelé a na exkurzích a jiných školních akcích třídní učitelé a pomocné dozory. Pro studenty zůstává v platnosti stále důležitá volba svých kamarádů, kteří mohou velmi pozitivně nebo naopak negativně ovlivnit zejména chování labilnějších jedinců. Úkolem školy je tedy optimální, systematické a nenásilné působení pedagogických pracovníků na studenty i jejich rodiče. Na prvním místě by měl být osobní příklad, jednoznačné postoje a otevřená diskuse mezi učitelem, studenty a rodiči Primární prevence rizikového chování u žáků Škola se snaží vychovávat studenty ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování studentů především v těchto oblastech: záškoláctví, šikana a vandalismus, kriminalita a delikvence, užívání návykových látek a onemocnění HIV/AIDS, patologické hráčství (gambling). Dále se snažit rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech: kyberšikany, domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Nespecifická primární prevence Zde škola podporuje veškeré aktivity rozvíjející zdravý životní styl, snaží se, aby si studenti osvojili pozitivní sociální chování smysluplným využíváním a organizováním volného času. Nabízí možnost sportování (mimo jiné zimní lyžařský kurz, letní cyklistický nebo vodácký kurz) i reprezentování školy na různých sportovních soutěžích, závodech a turnajích (atletika, míčové hry, stolní tenis apod.). Dále organizuje pravidelné návštěvy brněnských divadel, hudebně kulturních programů, a také nabízí možnost navštěvovat taneční kurz, který může velmi zvýšit povědomí studentů o jejich správném společenském chování. Důležitá je i aktivní účast studentů na tradičních školních akcích, jako je Třída baví školu, školní ples, stužkování maturantů, předávání maturitního vysvědčení apod., které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání Specifická primární prevence Na naší škole má tradici přednáška spojená s diskusí na téma HIV (AIDS), pořádaná společností ACET. U studentů 2. ročníku má velmi kladný ohlas. Po jejím skončení se účastníci mohou zapojit do osvětové činnosti na toto téma a pomáhat tak šířit informace důležité pro ochranu zdraví, zejména u sexuálně aktivních jedinců. Z důvodu obrovského nárůstu používání informačních technologií mezi mládeží, zejména využívání počítačů, mobilních telefonů a v poslední době tabletů, je čas strávený na Internetu, facebooku, posíláním a přijímáním spousty SMS zpráv důvodem věnovat pozornost nejen kyberšikně, ale nově i sextingu. 19

19 V těchto oblastech je možné využít podporu zástupců OPPP Vyškov nebo společnosti ACET. Přednášku o kyberšikaně spojenou s besedou, by bylo vhodné zrealizovat během školního roku zejména u třídy 1. AO. Centrum prevence - Sdružení Podané ruce Brno, pak může na naší škole zrealizovat besedu na téma Taneční drogy, což je stále velmi aktuální problém Efektivní primární prevence Tato má zahrnovat kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především takové, které pomáhají studentům čelit sociálnímu tlaku, odmítat návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí, zvládat úzkost a stres. Zde se nabízí možnost naplnit obsah MPP tak, aby byl založen na podpoře vlastní aktivity studentů, pestrosti forem preventivní práce se studenty, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci studentů školy. To, čím lze dnes nastartovat rizikové chování dospívajících jedinců, může souviset s pojmem prokrastinace. Jedná se o notorické odkládání povinností, které vede k frustraci, chaosu a celkovému stresu. Adolescent to pak může řešit třeba závislostí na kouření nebo alkoholu. Prokrastinace souvisí s nezdravým životním stylem, v jehož důsledku se student ani řádně nepřipravuje na výuku, ani dostatečně neodpočívá. Důležité je respektovat pravidelný životní styl, smysluplněji využívat svůj čas. Žít svůj život zodpovědněji. Internet, sociální sítě a další dávají dnes dospívajícím tolik možností výběru, že si z nich nedokáží vybrat, co je podstatné. Souvisí to se sebedisciplínou, po malých krůčcích posilovat svou vůli. Seneka hlásal: Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Využít by se dala také interaktivní hra pro náctileté s tematikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy apod.). Hra se jmenuje Jak se (ne)stát závislákem a vznikla na oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Hru je možné využít i jako inspiraci nebo iniciační prvek k otevření problematiky závislosti, a tím rozvíjet komunikaci mezi pedagogem a žákem Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a studentům spolupráce metodika prevence s ředitelem školy a s výchovným poradcem spolupráce metodika prevence s třídními učiteli; jejich prostřednictvím předávat informační materiály studentům případně jejich rodičům nebo zákonným zástupcům, např. využít DVD Když musíš, tak musíš, Pravda o drogách, Řekni drogám NE!, video Kouření a JÁ, textové materiály Životní styl ZÁVISLOST, Kouření a alkohol, My drogy a Evropa, Desatero prevence vzniků závislostí apod.; také vyhodnocovat zpětné vazby, které se podaří třídním učitelům od žáků získat; pomáhat třídním učitelům podle potřeby s jednotlivými tématy zapojení třídních učitelů i dalších vyučujících do sledování chování studentů s ohledem na výskyt právě rizikového chování podchycení nadměrné absence studentů, a s tím související možnost vzniku záškoláctví využívání třídnických hodin k diskusím o případné šikaně a vandalismu, kriminalitě a delikvenci, gamblingu; upozornit studenty na domácí násilí, týrání a zneužívání, poruchy příjmu potravy (mentální bulimii a mentální anorexii); nově také prokrastinaci, a s tím souvisejícím neplněním školních úkolů, vyhýbání se školní docházce a vzniku nebezpečných závislostí o těchto tématech informovat i rodiče, např. na třídních schůzkách nebo při individuálním pohovoru třídní učitelé si vyberou čtyři vhodná témata, např. z níže nabízených jedenácti, která během školního roku se studenty prodiskutují a pokusí se získat určitou zpětnou vazbu minimálně čtvrtletně budou učitelé informovat metodika prevence o svých aktivitách vzhledem k sociálně patologickým jevům tak, jak je prováděli ve svých vyučovacích hodinách, třídnických hodinách nebo jiným způsobem 10.7 Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se studenty závislost kouření alkohol drogy kyberšikana sexting 10.8 Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu gambling patologické hráčství prokrastinace poruchy příjmu potravy asertivita jak se ubránit rozhodování Krizový plán Omamné látky Krizový plán Šikana Zákon č. 379/2005 Sb. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření 20

20 11 Plán exkurzí ve šk. roce Třída Počet žáků Ped. dozor Termín Dny Oblast - místo Kč na 1 žáka 1. A 28 POL, KME Ruprechtov Kč POL, KME červen 1 Kyjov 100 Kč POL POL červen 1 Bučovice 2. A 29 MLA, GOL květen-červen 2-3 Vranov Kč MLA MLA, GOL červen 1 Brno 150 Kč 3. A 18 KŘÍ Gaudeamus Brno 200,- Kč KŘÍ prosinec 1 Brno 150,- Kč KŘÍ KŘÍ květen 1 Slavkov u Brna 70,- Kč KŘÍ, ŠMA červen 3 Olomouc 1200,- Kč 3. B 21 VRB Osvětim 450 Kč VRB Gaudeamus Brno 170 Kč VRB VRB, JEŽ červen 2 Olomouc 600 Kč VRB červen 1 Brno 150 Kč 4. A 19 KEŽ, POS Osvětim, Polsko 450,- Kč Gaudeamus Brno 200,- Kč KEŽ KEŽ IPS ÚP Vyškov a KB Vyškov 60,- Kč KEŽ únor 2014? 1 Brno 150,- Kč 4. B 19 POS, KEŽ Znojmo, Vranov n. Dyjí 800,- Kč KEŽ, POS Osvětim, Polsko 450,- Kč Gaudeamus Brno 200,- Kč POS POS Komerční banka Vyškov 70,-Kč 21

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2014-15

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2014-15 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE SOUČKOVA 500, 685 01 BUČOVICE, odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice Plán práce OA Bučovice 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2015-16

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2015-16 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, příspěvková organizace SOUČKOVA 500, 685 01 BUČOVICE odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice Číslo jednací: ZŘ 08/09/2015

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více