PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2013-14"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE SOUČKOVA 500, BUČOVICE, odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, Bučovice Plán práce OA Bučovice 2013/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok Bučovice, září 2013 Schvaluji (ŘŠ):...

2 Obsah 1 Úvod Prohlubování účinnosti výchovy Mravní výchova Opatření proti šikaně Pedagogičtí pracovníci Vlastenecká výchova Rozumová a estetická výchova Praxe Tělesná výchova Zvyšování odborné úrovně učitelů Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu Zdokonalení systému řízení a kontroly Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu... 7 Přílohy Základní údaje o škole odloučené pracoviště obchodní akademie Zaměstnanci 2013/ Třídní učitelé a jejich zástupci Organizace školního roku 2013/2014 na OA Bučovice Referentské úkoly šk. rok 2013/ Předmětová komise všeobecně vzděl. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková Předmětová komise odborných předmětů: Ing. Věra Kmentová Příprava a organizace akcí a soutěží Funkce a úkoly Správci místností a předmětů - šk. rok 2013/ Správci odborných učeben a kabinetů Správci kanceláří a dalších místností Správci skladů Správci učebních sbírek a knihoven Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2013/ Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2013/ Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Úvod Primární prevence rizikového chování u žáků Nespecifická primární prevence Specifická primární prevence Efektivní primární prevence Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a studentům Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se studenty Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu Plán exkurzí ve šk. roce

3 Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Odloučené pracoviště: OBCHODNÍ AKADEMIE, BUČOVICE, Komenského náměstí Úvod PLÁN PRÁCE ŠKOLY ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ OA ve školním roce 2013/14 Plán práce OA Bučovice 2013/2014 Odloučené pracoviště obor obchodní akademie se řídí školním vzdělávacím programem s názvem Obchodní akademie aktualizovaným k Po vzniku nového subjektu došlo ke změnám zejména na administrativním a správním úseku. Účetnictví má i nadále na starosti paní Pejčochová, mzdy a administrativní záležitosti paní Srnová, cestovní příkazy a pokladnu paní Mahdalová. I v letošním školním roce pedagogy čeká mimo jiné též úkol související s projektem EU peníze školám. Realizace projektu skončí Celková částka rozpočtu projektu činí Kč, z toho je ,95 Kč (85 %) financováno z ESF, zbytek Kč (15 %) z prostředků státního rozpočtu. Na začátku šk. roku (do 30. září) bude odevzdána 3. monitorovací zpráva. V ní se objeví prvních sedm digitálních učebních materiálů. Z prostředků EU peníze školám jsou částečně hrazeny i platy některých pedagogických pracovníků (v rámci šablon individualizace). Snižující se stav žáků znamená také snížení prostředků na platy. V důsledku demografického vývoje a opatření vyvolaných vznikem nového právnického subjektu došlo ke snížení počtu žáků na pouhých 134, z toho je 104 dívek a 30 chlapců. V prvním a druhém ročníku máme vždy jednu třídu s 28, respektive 29 žáky, ve třetích 39 žáků a ve čtvrtých 38 žáků. V září loňského roku byl stav 160 žáků, došlo tedy ke snížení o 25 žáků (před tím cca o 30). Souvisí to i s postupným snižováním počtu tříd z důvodu budoucího přestěhování se do budovy gymnázia na Součkově ulici. Je v zájmu každého pedagogického pracovníka školy, aby přispíval k jejímu dobrému jménu a usiloval o získání co největšího počtu zájemců o studium. Výuka musí být činnostně zaměřená, zajímavá, žáky musí umět učitel pro výuku získat a nadchnout. Zúčastníme se veletrhu vzdělávání, navštívíme základní školy regionu, kde představíme naši školu. Žáky z bučovických devátých tříd pozveme do školy. V tomto školním roce nás čeká další ročník státních maturit, a to v obdobné formě jako v roce 2013 (volba mezi jazykem a matematikou, oprava písemných prací z češtiny vyučujícími školy, ale pouze jedna úroveň MZ). V loňském školním roce byl celkově po opravných zkouškách neúspěšný 1 maturant, a to z matematiky. Dva žáci však 4. ročník nedokončili. Kvalitní výuka podle nového ŠVP. Příprava na maturity. Zpracování a ověření DUMů (12 sad), individualizace výuky - 4 učitelé ( 2x MAT, SPV, ČJL) Každý pracovník přispívá k dobrému jménu školy, snaží se získávat žáky. Každý vyhodnocuje stav činnostního vyučování, zajímavost výuky, využívání techniky a moderních metod výuky. Učitelé dbají na přiměřenou klasifikaci a motivují žáky k lepším výsledkům, žáci mají možnost si průběžně opravovat špatné známky. 4

4 2 Prohlubování účinnosti výchovy 5 Plán práce OA Bučovice 2013/ Mravní výchova a) Vytvářet u žáků: správné návyky společenského chování, jednání a vystupování v každodenním životě, ve všech předmětech, na třídních schůzkách, správné mezilidské vztahy ve všech jejich složitostech, vést dialog s cílem najít kompromisní řešení - učitelský sbor jde příkladem, citové působení k sobě samému i svému okolí. b) Pěstovat u žáků: ohleduplnost k lidem a přírodě. kladný růst jejich osobnosti (respektovat jejich osobnost). Jednat s žáky jako s dospělými, snažit se respektovat jejich názory. šetrné zacházení se zařízením školy, s učebnicemi a pomůckami. Vyrovnané a přátelské chování žáků i učitelů, dobré klima ve škole. Využívání vlastních názorů žáků a jejich pozitivního zaměření. Zlepšené zacházení s majetkem školy. 2.2 Opatření proti šikaně Vnímat chování a reakci žáků každodenním pozorováním (spolupracovat s třídními učiteli a výchovnou poradkyní a rodiči). Věnovat se protidrogové prevenci, anorexii, činnost koordinuje protidrogový preventista, TU, VP. Poskytovat žákům dostatek informací o škodlivosti drog, (v třídnických hodinách, v předmětech občanská nauka, TEV, základy přírodních věd atd.) Pěstovat u žáků schopnost dokázat říci ne v případě, že se s drogou setkají. Využívat dotazníky. 2.3 Pedagogičtí pracovníci Jednotně a se stejnými požadavky kontrolují chování žáků, viz školní řád. K prohřeškům zaujímají stanoviska se sjednáním nápravy. Pěstují v žácích přátelské chování a pozitivní myšlení. Ve spolupráci s vedením školy, VP a rodiči se snaží dopátrat příčin vysoké absence a nezájmu o učení u řady studentů. VP dále spolupracuje s PPS Vyškov. Snaží se získat rodiče na svou stranu a vytvářet u nich kladný vztah ke škole a spolupráci při výchově, na veřejnosti. Vyžadují od žáků spolupráci při vyučování a aktivitu při výuce, činnostní vyučování. Nechovají se k žákům nadřazeně, ale chtějí mít kamarádsky vypěstovanou přirozenou autoritu. Klasifikují moudře a s citem. Snaží se vyvarovat nespravedlnosti, klasifikace musí být v převážné míře pro žáky povzbuzením. Hromadné stížnosti dětí i rodičů berou jako své profesionální selhání a snaží se z něho poučit, cestou však není přitvrzení ve vztazích učitel - rodič - žák. Umí žákům i kolegům přiznávat chyby, i tak získávají autoritu. Neukvapují se v kritice a záporném hodnocení, když je neoprávněná, ubližuje. Vytvářet dobrou image školy, upřednostňovat činnostní vyučování, klasifikace slouží především k povzbuzení žáka, při neúspěchu nehledejme chybu v druhých, začněme sami od sebe. Neubližovat neoprávněnou kritikou. Jednotnost výchovného působení u všech pedagogických pracovníků, kladný vztah rodičů ke škole, pěkné prostory školy, své problémy projednáváme zavčas, dobré mezilidské vztahy. 2.4 Vlastenecká výchova Provádět ji ve všech předmětech pravdivě, bez nacionalismů, vycházet z pravdivého výkladu historie. Vést žáky k poučení z dobrých, ale i špatných činů naší historie. Využívat myšlenek našich, ale i světových velkých osobností z minulosti i současnosti: dbát na nebezpečí nekritického přijímání cizích vzorů,

5 6 Plán práce OA Bučovice 2013/2014 neztrácet národnostní hrdost, je přece součástí evropanství, podporovat celosvětový boj za život bez válek, utrpení, vysvětlovat výhody i nevýhody členství v NATO, EU, OSN apod. pěstovat kladný vztah k spoluobčanům jiných národností; tolerance (národnostní, náboženská, rasová) Vyhraněné názory žáků, dobrá orientace, nesouhlas s netolerantními náhledy - všichni, především vyučující DEJ, OBN, SPV, CJL, HOZ. 2.5 Rozumová a estetická výchova Rozvíjet u žáků: základní pracovní návyky s cílem osvojit si techniky zvládnutí učiva, zájem o kulturní díla umělecké hodnoty návštěvami výstav, muzeí, knihovny, využívat internet. Jednotná metodika osvojování si učiva v jednotlivých předmětech, spokojenost žáků z poznání, pozorování při hospitacích - průběžně všichni. dodržování osnov vyučovacích předmětů soulad se školním vzdělávacím zařízením kvalitní příprava na maturitní zkoušky účast žáků v soutěžích a olympiádách - každý úspěch reprezentuje naši školu 2.6 Praxe Učební praxe: shrnutí vědomostí, uplatnění vědomostí a dovedností komplexně, samostatná práce. Praxe v podnicích: ve třetím ročníku v době ústních maturitních zkoušek, individuální praxe ve 4. ročníku v podzimním termínu, uplatnění kompetencí, znalostí a dovedností, získání zkušeností, vypracování zprávy z praxe a práce na dané téma (4. ročníky). kvalitní prezentace žáků uplatnění vědomostí a dovedností při komplexních řešeních, seznámení s pracovním procesem. 2.7 Tělesná výchova Využívat tělocvičnu a hřiště k všestrannému tělesnému rozvoji žáků. Učitelé TV účast na sportovních soutěžích dbát na BOZP, vypracovat rozbor a opatření u nejčastějších úrazů - PK TEV zajistit sportovní kurzy dobrá komunikace stran ve využití sportovních zařízení osobní hygiena žáků při TEV nízká úrazovost v TEV řádně udržovaná sportoviště 2.8 Zvyšování odborné úrovně učitelů účast na akcích Střediska služeb školám, případně akreditovaných institucí podpora dalšího zvyšování jazykové gramotnosti učitelů hledat optimální formy práce s přihlédnutím na tvořivost využívání výpočetní techniky školení učitelů dle požadavků PK, školení ke státní maturitě vypracování tematických a časových plánů pro výuku

6 2.9 Zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu V tomto školním roce se budeme nadále zaměřovat na: Plán práce OA Bučovice 2013/2014 komunikativnost žáků umění se učit motivaci žáků tvořivost učitelů, využívání nových metod práce, např. e-learning Při hospitacích dbát na: stanovení cíle hodiny, zhodnocení splnění cíle za účasti žáků, shrnutí učiva s návykem techniky zvládnutí učiva kvalitní prezentace žáků využití motivace funkční využívání knih dodržování učebních osnov, popřípadě standardů plnění tematického plánu vyučujícího v jednotlivých předmětech (časový plán) využívání didaktické techniky, interaktivní tabule, PC, internetu Předmětové komise a třídní učitelé: na začátku roku se v PK domluvit na společných postupech při výuce (sešity, učebnice, klasifikace, základní učivo, povolené čtvrtletní písemné práce, testy, desetiminutovky), výměna zkušeností Každý TU povede deník třídního učitele na síťovém disku školy, může být součástí portfolia, zde se zaznamenají jednání se žáky, rodiči - s datem, prospěch, zvláště dostatečné a nedostatečné známky, neomluvené hodiny, způsob nápravy ze strany rodičů. Deník se na závěr školního roku založí do katalogových listů žáků. Deník poslouží vlastně k zaprotokolování práce TU při vyřizování případných stížností. Při vedení deníku dbát především na zpětnou vazbu, projeví se zde i spolupráce s VP a metodikem primární prevence. Deník bude sloužit pro hodnocení práce TU. Vedení školy bude sledovat: spolupráci vyučujících a TU s rodiči přirozenou osobnost učitelů, plnění profesní normy a pocit svobody učitele - člověk musí dělat profesi rád, neustále ji vylepšovat (pouhé opakování činnosti vede k ubíjení). tematické a časové plány pro výuku aktualizace ŠVP průběžné vedení záznamů (deníku) TU co nejlepší informovanost rodičů studijní průkazy, web redakčního systému, třídní schůzky, individuální konzultace Zdokonalení systému řízení a kontroly Vedení školy bude ke kontrole využívat: ŠVP, tematické plány učiva informace z porad zápisy z třídnických hodin informace z třídních schůzek zápisy z předmětových komisí návrhy, podněty a připomínky od zaměstnanců poznatky výchovné poradkyně a metodika primární prevence. evaluace na škole reakce ŘŠ na jednání PK, MS plán VP, plán protidrogového preventisty Ekonomické a technické zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu Uvážlivě čerpat rozpočet školy ve spolupráci s vedením školy, školskou radou a využívat dle možností kriteria osobních příplatků a mimořádných odměn, kritéria hodnocení TU, OP. Sociálně slabí žáci (10 % z ročníku) si mohou učebnice zapůjčit, na konci školního roku je vrátí. 7

7 Přílohy 1. Základní údaje o OA Bučovice 2. Třídní učitelé a jejich zástupci 3. Organizace školního roku 4. Využití týdnů 5. Referentské úkoly 6. Správci místností a pomůcek 7. Plán sportovních a kulturních akcí 8. Uplatnění absolventů 9. Plán výchovného poradce 10. Plán primární prevence 11. Plán exkurzí Plán práce OA Bučovice 2013/2014 8

8 PŘÍLOHY 1 Základní údaje o škole odloučené pracoviště obchodní akademie Název školy dle zřizovací listiny: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Adresa školy: Součkova 500, Bučovice Adresa odloučeného pracoviště: Obchodní akademie, Komenského nám. 211, BUČOVICE Studijní obor - studium: M/02 obchodní akademie Forma vzdělávání ( 25 ŠZ): 4letá denní forma vzdělávání Stupeň středního vzdělávání ( 58): střední vzdělání s maturitní zkouškou Název ŠVP: obchodní akademie Zaměření: Telefony - spojovatelka: , odloučeného pracoviště: Web: IČ: IZO: REDIZO: Forma organizace: příspěvková organizace Bankovní spojení: KB Vyškov, účet /0100 Ředitel školy: Mgr. Jiří Vlček, tel , Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Jiří Horák ; Pedagogický zástupce ředitele: Ing. Jaroslav Mlejnek , Zřizovatel: Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Potvrzení o studiu, průkazky: Marta Srnová , , PO a ST 11:30 12:30 h Opisy vysvědčení: Marcela Pejčochová Výchovný poradce: Mgr. Eva Kežlínková Protidrogový preventista: Mgr. Slavomír Mladějovský Účetní: Marcela Pejčochová Vedoucí školní jídelny: Jana Mahdalová Preventista PO: Mgr. Jiří Horák Bezpečnostní technik: Ing. Dagmar Šmaková Vedoucí učitel PK všeob. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková Vedoucí učitel PK odb. předmětů: Ing. Věra Kmentová

9 2 Zaměstnanci 2013/2014 Plán práce OA Bučovice 2013/ Třídní učitelé a jejich zástupci Ř. Úsek Příjmení a jméno Obec 1 Pedag. Cenek Jan, ing. BUČOVICE 2 Prov. Gavala František BUČOVICE 3 Prov. Gavalová Alena BUČOVICE 4 Pedag. Goliášová Karla, mgr. BUČOVICE 5 Prov. Hladilová Jarmila BUČOVICE 6 Pedag. Horák Jiří, mgr. BUČOVICE 7 Pedag. Ježková Hana, ing. BUČOVICE 8 Pedag. Kežlínková Eva, mgr. BUČOVICE 9 Pedag. Kmentová Věra, ing. BRANKOVICE 10 Pedag. Křížka Josef, mgr. SLAVKOV 11 ŠJ Kyšová Ludmila MILONICE 12 Pedag. Mačková Renata, RNDr. DRNOVICE 13 TH-ŠJ Mahdalová Jana, ved. ŠJ BUČOVICE 14 ŠJ Machálková Jana BUČOVICE 15 Pedag. Mladějovský Slavomír, mgr. BUČOVICE 16 Pedag. Mlejnek Jaroslav, ing. BUČOVICE 17 ŠJ Pašková Dáša BUČOVICE 18 TH Pejčochová Marcela, hosp. BUČOVICE 19 Pedag. Polášková Anastázie, mgr. ŽDÁNICE 20 ŠJ Pölzerová Jana BUČOVICE 21 Pedag. Pospíšilová Olga, ing. KOBEŘICE 22 TH Srnová Marta, mzd. úč. BUČOVICE 23 Pedag. Šmaková Dagmar, ing. BUČOVICE 24 ŠJ Vašíčková Marie LETONICE 25 Pedag. Vrbácká Dagmar, mgr. BUČOVICE Třída Žáci/hoši Třídní učitel Zástupce 1. AO 28/4 Polášková Anastázie, mgr. Kmentová Věra, ing. 2. AO 29/9 Mladějovský Slavomír, mgr. Goliášová Karla, mgr. 3. AO 18/5 Křížka Josef, mgr. Šmaková Dagmar, ing. 3. BO 21/5 Vrbácká Dagmar, mgr. Ježková Hana, ing. 4. AO 19/4 Kežlínková Eva, mgr. Mlejnek Jaroslav, ing. 4. BO 19/3 Pospíšilová Olga, ing. Cenek Jan, ing. 134/30 10

10 4 Organizace školního roku 2013/2014 na OA Bučovice Datum Hodina Akce Poznámka v 8.15 h Zahájení šk. roku ve třídách; v 9.00 h hřiště G 2. 9., OT PMZ, ÚMZ září - listopad Individuální praxe 4. r. ve firmách celý den Sportovní kurz Vltava 3. A, 3. B za červen , dopoledne Sportovní olympiáda v LA (Memoriál J. Trakače) celý den Adaptační kurz 1. AO celý den Exkurze 4. A, 4. B :00 h MP (měsíční porada) Zájezd Osvětim 4. r. a 3. B celý den VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL ve Vyškově ISŠ Slavkov h Listování pořad L. Hejlíka a T. Sedláčka aula gymnázia PODZIMNÍ prázdniny celý den Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno exkurze 3. a 4. r :00 h PR (pedagogická rada) a MP : h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ :00 h MP (měsíční porada) , :25 h MZ nanečisto z cizích jazyků a matematiky 4. A, B MZ nanečisto z ČJL - PP 4. A, B Stužkování 4. B a 4. A 4. A, B :00 17:00 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :00 12:00 h Třída baví školu VÁNOČNÍ prázdniny Lyžařský výcvikový kurz 1. AO KŘÍ :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) Vydání vysvědčení POLOLETNÍ prázdniny :00 h ŠKOLNÍ PLES v Nesovicích JARNÍ prázdniny :00 h MP (měsíční porada) :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) :00 16:30 h TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ VELIKONOČNÍ prázdniny 22. a :00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 1. kolo (1. a 2. termín) v 07:00 h a ve 13:00 h PRAKTICKÁ MZ z OP :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) :30 h Vysvědčení 4. A, B MATURITNÍ ZKOUŠKY písemná část upřesní MŠMT (?) 08:00 h (14 h) PŘIJÍMACÍ řízení 2. kolo Přípravný svatý týden k MZ viz rozpis ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Provozní praxe 3. ročníků ve firmách :00 h MP (měsíční porada) Učební praxe 3. r. červen Sportovní kurz 2. AO + 2. a 3. r. G :00 h Informativní schůzka budoucí 1. AO :00 h PR (pedagogická rada), MP (měsíční porada) Sportovní den OA :15 h Vydání vysvědčení Hlavní prázdniny 11

11 5 Referentské úkoly šk. rok 2013/ Předmětová komise všeobecně vzděl. předmětů: Mgr. Anastázie Polášková vedoucí učitel ČJL Mgr. Dagmar Vrbácká vedoucí učitel DEJ, OBN, SPV, SVS Mgr. Karla Goliášová vedoucí učitel ANJ Mgr. Anastázie Polášková vedoucí učitel NEJ Mgr. Eva Kežlínková vedoucí učitel MAT, MAS Mgr. Slavomír Mladějovský vedoucí učitel TEV Mgr. Jiří Horák 5.2 Předmětová komise odborných předmětů: Ing. Věra Kmentová vedoucí učitel PRA, FIF Ing. Jan Cenek vedoucí učitel EKO, FIN, PRX Ing. Olga Pospíšilová vedoucí učitel UCE a EKC Ing. Věra Kmentová vedoucí učitel INT Mgr. Slavomír Mladějovský vedoucí učitel HOZ Mgr. Jiří Horák vedoucí učitel PEK, ZPV, STA, HOV Ing. Dagmar Šmaková 5.3 Příprava a organizace akcí a soutěží grafické disciplíny Ing. Dagmar Šmaková, vyuč. PEK sportovní soutěže Mgr. Jiří Horák, Mgr. Josef Křížka literární soutěže Mgr. Dagmar Vrbácká ekonomické a účetnické soutěže Ing. Kmentová, Ing. Olga Pospíšilová akce fiktivních firem ing. Cenek, vyučující FIF 5.4 Funkce a úkoly výchovný poradce Mgr. Eva Kežlínková požární preventista Mgr. Jiří Horák bezpečnostní preventista Ing. Dagmar Šmaková školní metodik prevence (ŠMK) Mgr. Slavomír Mladějovský správkyně počítačové sítě RNDr. Renata Mačková ICT koordinátor Ing. Jaroslav Mlejnek pokladník KRPŠ Ing. Jaroslav Mlejnek zajištění šk. plesu TU a zástupci třetích ročníků předseda inventarizační komise Ing. Věra Kmentová kronikář Ing. Jaroslav Mlejnek fotodokumentace Mgr. Slavomír Mladějovský nástěnka u jídelny a ve vestibulu Ing. Hana Ježková nástěnky dle předmětů jednotlivé komise fotografie nejlepších žáků Mgr. Slavomír Mladějovský 12

12 6 Správci místností a předmětů - šk. rok 2013/2014 Č. j.: Ř 15/09/13 V souladu s Pracovním řádem, čl. 8. odst. d. pověřuji vedením kabinetů, sbírek, učebních pomůcek a knihoven učitele a ostatní zaměstnance (tito správci vždy v určeném termínu provedou inventarizaci v souladu s ustanovením 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví aktual.) takto: 6.1 Správci odborných učeben a kabinetů 8 - Učebna AJ I ing. Ježková 9 - Učebna AJ II mgr. Polášková 17 - Multimediální učebna 1 ing. Kmentová 18 - Klubovna a inf. centrum mgr. Vrbácká 31 - Učebna NJ mgr. Kežlínková 33 - Kabinet OP I ing. Kmentová 35 - Kabinet MAT mgr. Mladějovský 39 - Kabinet AJ ing. Ježková 40 - Kabinet NJ mgr. Kežlínková 41 - Kabinet ČJL a SPV mgr. Goliášová 43 - Kabinet přírodovědný ing. Šmaková 44 - Multimediální učebna 2 ing. Pospíšilová 42 - Žákovská knihovna mgr. Vrbácká 42- Učitelská knihovna mgr. Goliášová 47 - Učebna IT1 mgr. Mladějovský 48 - Učebna OP1 muz. ing. Cenek 49 - Kabinet OP III. ing. Pospíšilová 50 - Kabinet IT RNDr. Mačková 51 - Učebna PEK ing. Šmaková 52 - Učebna IT2 RNDr. Mačková 53 - Učebna OP2 ing. Cenek 61, 62 - Kabinet a šatna TV mgr. Křížka 63 - Tělocvična mgr. Křížka 66 - Učebna FIF1 ing. Pospíšilová 67, 68 - Učebna FIF2 ing. Cenek 34 Učebna FIF3 (kabinet OP II) ing. Cenek 6.2 Správci kanceláří a dalších místností 1, 2, 3 - Vrátnice M. Pejčochová 19 - Mzdová účtárna M. Pejčochová 20 - Sborovna ing. Mlejnek 21 - Zástupce ředitele ing. Mlejnek 22 - Hospodářka M. Pejčochová 23 - Ředitelna mgr. Horák Kancelář, ŠJ, kuchyně J. Mahdalová Dílna, kotelna F. Gavala 13

13 6.3 Správci skladů učebnic skříň na chodbě M. Pejčochová 6 - archiv 1 M. Pejčochová 7 - archiv 2 M. Pejčochová garáž, ND F. Gavala tělocvičného nářadí mgr. Křížka prádla J. Hladilová potravin J. Mahdalová úklidových prostředků J. Hladilová 6.4 Správci učebních sbírek a knihoven MAT mgr. Mladějovský EKO, FIN ing. Pospíšilová HOV, STA, PEK ing. Šmaková HOZ mgr. Horák ZPV ing. Šmaková UCE, EKC ing. Kmentová TEV mgr. Křížka ČJL mgr. Vrbácká DEJ, OBN, SPV, SVS mgr. Goliášová učitelská knihovna mgr. Goliášová žákovská knihovna, videotéka mgr. Vrbácká INT mgr. Mladějovský ANJ ing. Ježková NEJ mgr. Kežlínková FIF ing. Cenek 14

14 7 Sportovní akce a kulturní akce - šk. rok 2013/2014 Středoškolské sportovní hry Disciplína Termín Poznámka Florbal chlapci leden - březen Nohejbal březen Odbíjená říjen - listopad Futsal únor - březen Košíková únor - duben silový čtyřboj březen Malá kopaná červen Plážový volejbal červen Kopaná PJM duben Stolní tenis říjen Házená únor Přespolní běh září, říjen Stř. pohár LA (CORNY) září Ostatní sportovní akce Akce Určeno Termín Místo Pořadatel Zajistí Sportovní olympiáda v LA celá škola září hřiště G G a OA Sportovní kurz Vltava 3. A, 3. B září Vltava jižní Čechy G a OA učitelé TEV Adaptační kurz 1. AO září Ruprechtov OA TU 1. r Sportovní kurz 2. AO červen Haluzice; Lužnice G a OA učitelé TEV LVK 1. AO leden Jeseníky G a OA učitelé TEV 7.1 Kulturní činnost a další akce ve šk. roce 2013/2014 Akce Určení Termín Zajistí Taneční 2. AO září prosinec G a OA Div. představení škola průběžně mgr. Vrbácká Afternoon Tea 2. AO prosinec učitelé ANJ Třída baví školu třídy prosinec tř. učitelé; žáci 3. r. Školní ples škola a veřejnost únor třídní uč. 3. ročníků Valašský datel 2. AO říjen ing. Šmaková ZAV Hodonín reprezentanti listopad ing. Šmaková krajské kolo v GD (MR) reprezentanti březen (duben) ing. Šmaková Má dáti, Dal 4. ročníky PK EKO EKOTÝM 4. ročníky PK EKO 15

15 8 Uplatnění žáků a absolventů 4. AO, 4. BO 2013 Plán práce OA Bučovice 2013/2014 Škola - fakulta 4. A 4. B Celkem 4. A 4. B Celkem Stav k k MENDELU Brno Provozně ekonomická fakulta Agronomická fakulta Regionálního rozvoje VUT Brno Podnikatelská fakulta Informatiky Masarykova univerzita Brno Ekonomicko-správní fakulta Pedagogická fakulta Sociálních studií Právnická Přírodovědecká Lékařská Sportovních studií Filozofická fakulta UTB Zlín Managamentu a ekonomiky Logistiky a kriz. řízení (U. Hradiště) Humanitních studií Institut mezioborových studií U Hradec Králové - pedagogická SU Opava filozoficko-přírodovědná fakulta UP Olomouc Pedagogická fakulta Filozofická fakulta Tělesné kultury Právnická Přírodovědecká fakulta U obrany Brno - ekonomická OU Ostrava Pedagogická fakulta Fakulta metalurgie 0 1 ČVUT Praha Masarykův ústav vyš. studií JU Č. Budějovice F. ekonomická Evropský polytechnický institut Kunovice Newton College Brno CELKEM přihlášek na VŠ VOŠ sociálně právní Brno VOŠ ekonomická Brno VOŠ Ahol Ostrava CELKEM VOŠ JAZYKOVÉ ŠKOLY Zaměstnání Beze zaměstnání evidence ÚP Zahraničí Neví se Celkem žáků ve třídě (2 neukončili ročník 4. B, 1 bez MZ)

16 9 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE Září: Spolupráce s vedením školy na tvorbě Plánu práce školy. Spolupráce s vedením školy na novelizaci Vnitřního řádu školy. Zhotovit nástěnky VP Kam po maturitě. Vypracování zprávy o umístění maturantů z minulého školního roku. Průběžný průzkum u studentů 4. ročníku o pomaturitním studiu. Zajištění exkurze 4. ročníků v prosinci na Informačním a poradenském středisku ÚP Vyškov Spolupráce s metodikem prevence při sestavování Minimálního programu protidrogové prevence (MPPP). Zajištění prezentací MZLU Brno Roadshow, Scio NSZ apod. - podle nabídky jednotlivých agentur. Spolupráce s třídními učiteli 3. a 4. ročníků návštěva veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus rozdání informačních materiálů, objednání volných vstupenek atd. Příprava a zajištění prezentace Sokrates a ROAD SHOW podle nabídky. Spolupráce s PPP Vyškov doporučení a zajištění termínů pro dovyšetření k SMZ pro studenty s PUP ze 4. r. Říjen: Zhotovit nástěnku k veletrhu GAUDEAMUS. Informovat studenty 3. a 4. ročníku o programu veletrhu GAUDEAMUS. Spolupráce s PPP Vyškov zajištění termínů pro dovyšetření ke SMZ pro studenty s PUP ze 4. ročníku. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Problémy adaptace studentů 1. ročníku, spolupráce s třídními učiteli. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, práce s těmito žáky i jejich rodiči. Spolupráce při realizaci MPPP. Informovat pedagogickou radu o uplatnění absolventů v uplynulém šk. roce. Prezentace MZLU Brno, PEF Roadshow pro 4. A, B. Příprava Burzy škol a účast na ní Listopad: Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. GAUDEAMUS - návštěva veletrhu, získání informačních materiálů jednotlivých vystavujících škol. Zhotovení nástěnky o VŠ z UN, aktualizace nástěnky materiály z veletrhu GAUDEAMUS. Informovat ve spolupráci s třídními učiteli studenty 4. ročníku o maturitní zkoušce na základě Vyhlášky o ukončování studia na SŠ. Seznámit rodiče studentů 4. ročníku s průběhem maturitní zkoušky a možnostmi pomaturitního studia na třídních schůzkách. Příprava a zajištění prezentace SCIO o průběhu přijímacích zkoušek na VŠ - NSZ. Prosinec: Příprava Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Zabezpečení průběhu Dne otevřených dveří na OA Bučovice. Účast na třídních schůzkách žáků 9. ročníku ZŠ v okrese Vyškov. Informovat studenty 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Exkurze 4. A, B + třídní učitel na Informačním a poradenském středisku ÚP ve Vyškově Leden: Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Informovat studenty 4. ročníku o vyplňování přihlášek na VŠ, prodej přihlášek, jejich potvrzení a ověření Průběžně informovat studenty 4. ročníku o Dni otevřených dveří na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Průběžně řešení případných výchovných a vzdělávacích problémů studentů ve spolupráci s třídními učiteli a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově. 17

17 Únor: Březen: Průběžná aktualizace nástěnky o VŠ. Průběžná informovanost studentů 4. ročníku o termínech Dní otevřených dveří na VŠ. Prodej přihlášek na VŠ. Kontrola přihlášek na VŠ, jejich potvrzení a ověření Průběžně připomínat studentům termíny odeslání přihlášek na VŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Plán práce OA Bučovice 2013/2014 Průběžná aktualizace nástěnky vyšší odborné školy (VOŠ), jazykové školy (JŠ). Získávat informace o VOŠ a JŠ. Studentům 4. ročníku znovu vysvětlit Vyhlášku o ukončování studia na SŠ. Spolupráce při realizaci MPPP. Aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení, s individuálními plány rozvoje a nadanými žáky, spolupráce s žáky i s rodiči daných žáků. Duben: Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ a JŠ. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Pomoc při organizaci 1. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Na pedagogické radě informovat o počtu přihlášených studentů 4. ročníku ke studiu na VŠ, popřípadě VOŠ Spolupráce při realizaci MPPP. Květen: Průběžná aktualizace nástěnky o VOŠ a JŠ. Získávání informací o VOŠ, JŠ a možnostech pracovního uplatnění maturantů. Seznámit studenty 4. ročníku se Zákonem o zaměstnanosti. Kontrola přihlášek na VOŠ a jejich potvrzení. Spolupráce s vedením školy při přípravě a organizaci 2. kola přijímacích zkoušek na OA Bučovice. Vypracovat seznam studentů 4. ročníku, kteří se hlásí na VOŠ, JŠ a kteří nastoupí do zaměstnání. Spolupráce při realizaci MPPP. Červen: Vypracovat za pomoci třídních učitelů přehled uplatnění maturantů (neúplný). Vyhodnocení MPPP ve spolupráci s metodikem prevence. 18

18 10 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 10.1 Úvod Minimální preventivní program naší školy vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů (nově rizikového chování) u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který byl zveřejněn ve Věstníku MŠMT ČR, sešit 11 z roku 2007, z pokynu MŠMT č. j / ze dne , z plánu práce školy, a také z potřeb, které aktuální situace na škole vyžaduje. V poslední době se v médiích diskutuje otázka Dospívající a alkohol. Z různých šetření, výzkumů a analýz vyplývá, že velké dávky alkoholu pije čtvrtina dospívajících chlapců a necelá pětina dívek. Nárazové pití většího množství alkoholu poškozuje mozek, každodenní popíjení menšího množství pak zase játra. Abstinují pouze zhruba čtyři procenta mladistvých. Dotazníkové šetření prováděné každoročně na naší škole potvrzuje, že prakticky všichni studenti mají s alkoholem určitou zkušenost a pozvolna přibývá těch, kteří ho konzumují občas (čísla se pohybují v desítkách) nebo dokonce pravidelně (zde se čísla pohybují v jednotkách). Naše šetření také zachycuje mírné zvýšení užívání drog, zejména marihuany. Ta devastuje mozek podobně jako alkohol a obojí dohromady následky poškození ještě znásobuje. Škola má v této oblasti jen částečné možnosti prevence, a to především působením na rodiče a zákonné zástupce, kteří nesou hlavní odpovědnost za chování a jednání svých dětí. Při vyučování jsou to jednotliví učitelé a na exkurzích a jiných školních akcích třídní učitelé a pomocné dozory. Pro studenty zůstává v platnosti stále důležitá volba svých kamarádů, kteří mohou velmi pozitivně nebo naopak negativně ovlivnit zejména chování labilnějších jedinců. Úkolem školy je tedy optimální, systematické a nenásilné působení pedagogických pracovníků na studenty i jejich rodiče. Na prvním místě by měl být osobní příklad, jednoznačné postoje a otevřená diskuse mezi učitelem, studenty a rodiči Primární prevence rizikového chování u žáků Škola se snaží vychovávat studenty ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem je zabránit výskytu rizikového chování studentů především v těchto oblastech: záškoláctví, šikana a vandalismus, kriminalita a delikvence, užívání návykových látek a onemocnění HIV/AIDS, patologické hráčství (gambling). Dále se snažit rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech: kyberšikany, domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) Nespecifická primární prevence Zde škola podporuje veškeré aktivity rozvíjející zdravý životní styl, snaží se, aby si studenti osvojili pozitivní sociální chování smysluplným využíváním a organizováním volného času. Nabízí možnost sportování (mimo jiné zimní lyžařský kurz, letní cyklistický nebo vodácký kurz) i reprezentování školy na různých sportovních soutěžích, závodech a turnajích (atletika, míčové hry, stolní tenis apod.). Dále organizuje pravidelné návštěvy brněnských divadel, hudebně kulturních programů, a také nabízí možnost navštěvovat taneční kurz, který může velmi zvýšit povědomí studentů o jejich správném společenském chování. Důležitá je i aktivní účast studentů na tradičních školních akcích, jako je Třída baví školu, školní ples, stužkování maturantů, předávání maturitního vysvědčení apod., které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání Specifická primární prevence Na naší škole má tradici přednáška spojená s diskusí na téma HIV (AIDS), pořádaná společností ACET. U studentů 2. ročníku má velmi kladný ohlas. Po jejím skončení se účastníci mohou zapojit do osvětové činnosti na toto téma a pomáhat tak šířit informace důležité pro ochranu zdraví, zejména u sexuálně aktivních jedinců. Z důvodu obrovského nárůstu používání informačních technologií mezi mládeží, zejména využívání počítačů, mobilních telefonů a v poslední době tabletů, je čas strávený na Internetu, facebooku, posíláním a přijímáním spousty SMS zpráv důvodem věnovat pozornost nejen kyberšikně, ale nově i sextingu. 19

19 V těchto oblastech je možné využít podporu zástupců OPPP Vyškov nebo společnosti ACET. Přednášku o kyberšikaně spojenou s besedou, by bylo vhodné zrealizovat během školního roku zejména u třídy 1. AO. Centrum prevence - Sdružení Podané ruce Brno, pak může na naší škole zrealizovat besedu na téma Taneční drogy, což je stále velmi aktuální problém Efektivní primární prevence Tato má zahrnovat kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především takové, které pomáhají studentům čelit sociálnímu tlaku, odmítat návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí, zvládat úzkost a stres. Zde se nabízí možnost naplnit obsah MPP tak, aby byl založen na podpoře vlastní aktivity studentů, pestrosti forem preventivní práce se studenty, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci studentů školy. To, čím lze dnes nastartovat rizikové chování dospívajících jedinců, může souviset s pojmem prokrastinace. Jedná se o notorické odkládání povinností, které vede k frustraci, chaosu a celkovému stresu. Adolescent to pak může řešit třeba závislostí na kouření nebo alkoholu. Prokrastinace souvisí s nezdravým životním stylem, v jehož důsledku se student ani řádně nepřipravuje na výuku, ani dostatečně neodpočívá. Důležité je respektovat pravidelný životní styl, smysluplněji využívat svůj čas. Žít svůj život zodpovědněji. Internet, sociální sítě a další dávají dnes dospívajícím tolik možností výběru, že si z nich nedokáží vybrat, co je podstatné. Souvisí to se sebedisciplínou, po malých krůčcích posilovat svou vůli. Seneka hlásal: Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Využít by se dala také interaktivní hra pro náctileté s tematikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy apod.). Hra se jmenuje Jak se (ne)stát závislákem a vznikla na oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Brně. Hru je možné využít i jako inspiraci nebo iniciační prvek k otevření problematiky závislosti, a tím rozvíjet komunikaci mezi pedagogem a žákem Konkrétní aktivity ve vztahu k učitelům a studentům spolupráce metodika prevence s ředitelem školy a s výchovným poradcem spolupráce metodika prevence s třídními učiteli; jejich prostřednictvím předávat informační materiály studentům případně jejich rodičům nebo zákonným zástupcům, např. využít DVD Když musíš, tak musíš, Pravda o drogách, Řekni drogám NE!, video Kouření a JÁ, textové materiály Životní styl ZÁVISLOST, Kouření a alkohol, My drogy a Evropa, Desatero prevence vzniků závislostí apod.; také vyhodnocovat zpětné vazby, které se podaří třídním učitelům od žáků získat; pomáhat třídním učitelům podle potřeby s jednotlivými tématy zapojení třídních učitelů i dalších vyučujících do sledování chování studentů s ohledem na výskyt právě rizikového chování podchycení nadměrné absence studentů, a s tím související možnost vzniku záškoláctví využívání třídnických hodin k diskusím o případné šikaně a vandalismu, kriminalitě a delikvenci, gamblingu; upozornit studenty na domácí násilí, týrání a zneužívání, poruchy příjmu potravy (mentální bulimii a mentální anorexii); nově také prokrastinaci, a s tím souvisejícím neplněním školních úkolů, vyhýbání se školní docházce a vzniku nebezpečných závislostí o těchto tématech informovat i rodiče, např. na třídních schůzkách nebo při individuálním pohovoru třídní učitelé si vyberou čtyři vhodná témata, např. z níže nabízených jedenácti, která během školního roku se studenty prodiskutují a pokusí se získat určitou zpětnou vazbu minimálně čtvrtletně budou učitelé informovat metodika prevence o svých aktivitách vzhledem k sociálně patologickým jevům tak, jak je prováděli ve svých vyučovacích hodinách, třídnických hodinách nebo jiným způsobem 10.7 Vhodná témata do diskuse třídních učitelů se studenty závislost kouření alkohol drogy kyberšikana sexting 10.8 Přílohy k minimálnímu preventivnímu programu gambling patologické hráčství prokrastinace poruchy příjmu potravy asertivita jak se ubránit rozhodování Krizový plán Omamné látky Krizový plán Šikana Zákon č. 379/2005 Sb. Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákazy kouření 20

20 11 Plán exkurzí ve šk. roce Třída Počet žáků Ped. dozor Termín Dny Oblast - místo Kč na 1 žáka 1. A 28 POL, KME Ruprechtov Kč POL, KME červen 1 Kyjov 100 Kč POL POL červen 1 Bučovice 2. A 29 MLA, GOL květen-červen 2-3 Vranov Kč MLA MLA, GOL červen 1 Brno 150 Kč 3. A 18 KŘÍ Gaudeamus Brno 200,- Kč KŘÍ prosinec 1 Brno 150,- Kč KŘÍ KŘÍ květen 1 Slavkov u Brna 70,- Kč KŘÍ, ŠMA červen 3 Olomouc 1200,- Kč 3. B 21 VRB Osvětim 450 Kč VRB Gaudeamus Brno 170 Kč VRB VRB, JEŽ červen 2 Olomouc 600 Kč VRB červen 1 Brno 150 Kč 4. A 19 KEŽ, POS Osvětim, Polsko 450,- Kč Gaudeamus Brno 200,- Kč KEŽ KEŽ IPS ÚP Vyškov a KB Vyškov 60,- Kč KEŽ únor 2014? 1 Brno 150,- Kč 4. B 19 POS, KEŽ Znojmo, Vranov n. Dyjí 800,- Kč KEŽ, POS Osvětim, Polsko 450,- Kč Gaudeamus Brno 200,- Kč POS POS Komerční banka Vyškov 70,-Kč 21

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2014-15

PLÁN PRÁCE ŠKOLY (OA) na šk. rok 2014-15 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE SOUČKOVA 500, 685 01 BUČOVICE, odloučené pracoviště Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice Plán práce OA Bučovice 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLY

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní údaje o škole odloučené pracoviště obchodní akademie

Základní údaje o škole odloučené pracoviště obchodní akademie Základní údaje o škole odloučené pracoviště obchodní akademie Název školy dle zřizovací listiny: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Adresa školy: Součkova 500, 685 01 Bučovice Adresa odloučeného pracoviště:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mgr. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více