KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC. Studie využití objektu. zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC. Studie využití objektu. zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci"

Transkript

1 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC Studie využití objektu 2011 zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci

2 Obsah: kapitola kapitola kapitola kapitola kapitola Historie objektu. Potřebnost kulturního a společenského centra v Brně Novém Lískovci. Technická náročnost úprav objektu. Využitelnost objektu po úpravě. Grafická vizualizace před a po úpravě objektu.

3 1.kapitola Historie objektu Objekt bývalé prodejny Jednota získala firma Ahold Czech republic, s. r. o, která se rozhodla ho v roce 2004 prodat. Kupujícím měla být firma Synot, a.s., která v objektu chtěla zřídit servisní středisko pro opravy výherní hracích terminálů. Vznikla by tak další možnost pracovních příležitostí i pro místní občany. Pozemek, na kterém celý objekt stojí patřil již tehdy Statutárnímu městu Brnu. Tehdejší vedení Městské části Brno Nový Lískovec dle slov Ing. Jany Drápalové dostalo ale obavu z toho, že přestane mít nad objektem jakýkoliv vliv na jeho využitelnost a vyvstalo dilema, zda nechat proběhnout prodej společnosti Synot a.s., která navíc mohla po jeho realizaci objekt využít například i jako kasino, a nebo objekt koupit do majetku městské části a hledat jeho využití. Po zvážení celé situace ve svých orgánech se Městská část Brno Nový Lískovec rozhodla odkoupit celý objekt do svého vlastnictví a na základě znaleckého posudku Ing. Karla Janíčka ze dne za něj zaplatila prodávající společnosti Ahold Czech republic, s r.o kupní cenu ve výši devět milionů a tři sta tisíc korun. Od této transakce je objekt majetkem městské části. Konaly se v něm sporadicky malé prodejní akce, dětské bazary a po dobu dvou let v jeho prostorech byla v rámci nájemního vztahu prodejna sportovních potřeb. Objekt zůstal zkolaudován jako obchodní prostor. Ve spodním patře objektu je od odkoupení umístěna v rámci nájemního vztahu restaurace Ontário. Městská část ale nedokázala za celou dobu, kdy jí objekt patří, tedy sedmi let, najít dlouhodobé využití pro celý tento objekt! Naopak došlo k situaci, že se do objektu ze strany městské části investovali pouze minimální finanční prostředky. Díky nevyužívání celého objektu došlo dle vyjádření vedení městské části k údajnému havarijnímu stavu, ve kterém se nyní má celý objekt nacházet. S tímto tvrzením o technickém stavu objektu sdružení Občané Novému Lískovci zásadně nesouhlasí. Po získání objektu byla provedena Statická zpráva, která poukazovala na nestabilitu podloží pod objektem a doporučovala maximálně jednopatrovou nástavbu stávajícího objektu. Pokud by se nadstavovalo více pater, muselo by dojít ke kvalitnímu zpevnění podloží do hloubky několika metrů. V roce 2006 byla zpracována studie využití objektu, která počítala s nadstavbou jednoho patra na stávající objekt, které by se využilo, jako prostory pro vznik nových obecních bytových jednotek. Dle této studie by přestavba dosahovala výše až 50 milionů českých korun. Proto se vedení městské části rozhodlo odstoupit od realizace tohoto projektu pro jeho velkou finanční nákladnost. V listopadu 2008 obdržela městská část nabídkovou studii společnosti COMSA International, která dle tohoto materiálu hodlala provést přestavbu objektu Starého Alberta na bytový dům, po dokončení přestavby své investice do luxusního mezinárodního hotelu Comsa na Šilingrově náměstí, Brno. Byly proto stanoveny ze strany jak Městské části Brno Nový Lískovec, tak Statutárního města Brna podmínky na přestavbu objektu v polyfunkční dům s garážemi, patrem služeb a bytovými jednotkami. V roce 2009 ale před podpisem Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní, společnost COMSA International od svého záměru přestavby objektu pro finanční indispozici odstoupila. Od té doby objekt opět čekal, co s ním bude dále Rozhodlo se až v letošním roce. V měsíci únoru 2011 byla, podle údajů obchodního rejstříku, založena společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o., která je dceřinou společností společnosti S.A.S. s r.o. a společnosti Comsa International. Tato nová firma

4 S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o. se přihlásila s novou nabídkou na přestavbu objektu, podle původního záměru společnosti COMSA International z roku Městská část dle vyjádření starostky Ing. Drápalové obdržela navíc ještě nabídku na přestavbu objektu od brněnské stavební společnosti JET IMPERA s r.o. se záměrem přestavby objektu. Následoval tedy opět proces schválení Podmínek nabídkového řízení pro výběr firmy, která přestavbu provede. V sestavení těchto podmínek se vyšlo z podmínek pro přestavbu v roce 2009 a doplnili se o nové ustanovení. Dne 21. června 2011 znění těchto nových podmínek nabídkového řízení schválilo Zastupitelstvo městské části Brno Nový Lískovec, následně je pak potvrdila Majetková komise Rady města Brna a na svém zasedání dne 20. července 2011 také Rada města Brna a následně vypsala Nabídkové řízení na přestavbu objektu Kamínky 3, Brno a určila Výběrovou komisi, ve které měla Městská část Brno Nový Lískovec dva zástupce ( Ing. Drápalová, pí. Adlerová). Proti znění podmínek a přestavbě objektu na polyfunkční dům proběhla i z iniciativy sdružení Občané Novému Lískovci petiční akce občanů MČ Brno Nový Lískovec, na vyjádření nesouhlasu s tímto projektem a podporou přestavby objektu na společenské a kulturní centrum v majetku MČ Brno Nový Lískovec. Ta byla po ukončení sběru podpisů předána Zastupitelstvu města Brna. Své projekty přihlásily společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r. o. a IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. Výběrová komise vybrala jako vítěze společnost S.A.S: develop Nový Lískovec, s r.o. a doporučila s ní podepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada města Brna výsledek nabídkového řízení potvrdila a po projednání s ním souhlasilo i na svém zasedání 6. prosince 2011 Zastupitelstvo města Brna. Primátor Statutárního města Brna před koncem roku 2011 podepsal doporučenou smlouvu a následně společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o. zveřejnila svou studii přestavby objektu na polyfunkční dům.

5 2.kapitola Potřebnost kulturního a společenského centra v Brně Novém Lískovci. Na potřebě prostoru, kde by se dalo uspořádat společenské a kulturní akce v Městské části Brno Nový Lískovec se shoduje celá místní politická representace. Jedná se tedy o to, zda se v Novém Lískovci může nalézt prostor, který by vyhovoval všem technickým a kvalitativním potřebám pro pořádání takovýchto akcí. Současná situace využitelnosti neprovozovaných objektů je vázána na majetkové vztahy a vůli je získat do majetku městské části k následnému kulturnímu využití. Proto je nutné se pokusit o dohodu, ale za vyhovujících podmínek především pro městskou část. Nová výstavba takovéhoto objektu je vzhledem k prostorové zastavěnosti celé městské části nemyslitelná a byla by zároveň velmi finančně náročná. Bohužel, ani za poslední dvě volební období, nebylo vedení městské části schopno sestavit a předložit podobu koncepce kultury, která by mohla být vodítkem, jak se k podpoře kultury místní politické vedení postaví. Schází výběr a preferování vhodného prostoru pro kulturní a společenské akce většího rozsahu. Částečně tento deficit nahrazuje bývalá sokolovna na ulici Rybnická. Tento prostor je však soukromým, tudíž je nutno při pořádání akcí počítat s úhradou nájemného. Ačkoliv je upraven na kulturní akce, není možné jej universálně použít, jako kulturní sál. Jedná se o dlouhodobé nevyhovující provizorní řešení. Nedostatek důstojného prostoru pro kulturní a společenské akce v obci se jím takto nedá dlouhodobě nahradit. V Městské části Brno Nový Lískovec trvale žije takřka obyvatel. Jedná se o velikostí druhou nejmenší městskou část s třetím nejhustějším zalidněním v rámci Brna. Proto není vhodné stavět nový kulturní dům, ale musí se vyjít z možností stávající zástavby. Sdružení Občané Novému Lískovci prosazuje využití objektu Kamínky 3, Brno, který již je v majetku městské části. Úpravou tohoto objektu je možné získat vhodné prostory pro kulturní a společenské centrum. Tím by Nový Lískovec získal prostory, které by mohly místní občané využívat ke scházení v rámci klubů (např. Klub seniorů), cvičení, přednáškovou činnost, výstavy, malé obchodní akce, či různá jednání. Místní občanské spolky a sdružení zde získají vhodné zázemí a větší prostory pro pořádání svých akcí (koncert ZUŠ, stavění legového městečka, akce MC Sedmikráska a CVČ Lyska pro více návštěvníků). Plesová sezóna v Novém Lískovci je omezena pouze na ples ZMČ, který má být vizitkou obce. Dle našeho názoru je degradován tím, že je místo representačního pořádán jako maškarní, navíc v nedůstojných podmínkách sokolovny. Vznikem vhodného prostoru by se dala nabídka a kvalita plesů rozšířit a místní obyvatelé by tak nemuseli dojíždět za zábavou do jiných městských částí Brna. Vizitkou městské části je také přístup k místním občanům. Pokud by se vytvořil místní matriční úřad v Novém Lískovci, občané by nemuseli všechny matriční doklady vyřizovat na Městské části Brno střed. Navíc by se mohly v nově vzniklém centru vytvořit podmínky pro důstojný průběh svatebního obřadu, nebo třeba Setkání se seniory a Vítání občánků, či smuteční rozloučení. Na kolik se celý objekt použije pro potřeby společenského a kulturního centra, je na dohodě a následné podobě projektu přestavby. Dal by se využít i pro umístění občanské vybavenosti, jako je upravená podoba restaurace, kontaktní místo ÚMČ, pobočka České pošty, která podmiňuje přesun do nových prostor nájemním vztahem s městskou částí, která by byla vlastníkem pronajímaných prostor.

6 Nový Lískovec nemá kromě chráněné krajinné oblasti Kamenný vrch a opravené rozhledny v Lesoparku nad ulicí Raisovou žádá zajímavá, nebo historická místa, které by do naší městské části přilákali návštěvníky. Vznikem kulturního a společenského centra by se umožnila další možnost, jak ukázat Nový Lískovec i jiným, než jen jeho obyvatelům. Celá oblast jihozápadní části Brna (Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice) i areálu Campusu Bohunice má problém v tom, že není na jejím území kulturní zařízení, které by se dalo řádně využívat k důstojnému průběhu takovýchto akcí. Proto by vznikem kulturního a společenského centra v Novém Lískovci, mohla být zajištěna atraktivita pro pořadatele akcí i z okolních městských částí. Pro naší městskou část by to mohlo přinést nemalý finanční zisk z pronájmu prostor společenského a kulturního centra. Prostory by se dali také využít k duchovnímu životu obyvatel (konání mší, náboženských setkání). Nový Lískovec nemá kostel, ani žádné jiné vhodné prostory, které by se k náboženskému účelu dali využít a místní náboženské skupiny se tak schází ve zbývajících omezených prostorech v obci. Preference objektu Kamínky 3, Brno sdružením Občané Novému Lískovci je dána několika důvody, která nyní uvádíme: objekt má velmi vhodnou polohu uprostřed městské části pro všechny místní občany. jeho současná velikost naprosto postačuje účelu, na který se zregeneruje. objekt má dobrou dopravní obslužnost MHD. není problém přístupu ani pro handicapované občany. nedaleké parkovací plochy u obchodního centra Albert na ulici Petra Křivky v Novém Lískovci, v Campusu Bohunice i v plánované výstavbě multifunkční haly u ulice Bítešská zajistí možnost využití parkovacích ploch pro motorizované návštěvníky centra. objekt je ve vlastnictví městské části a není proto potřeba ho stavět, kupovat, nebo si jej pronajímat. Postačí pouze zajistit financování regenerace a dohodnout se na podobě, v jakou se přemění. finanční nákladnost investice do regenerace stávajícího objektu se městské části vrátí z následného pronájmu a poté bude objekt generovat zisk. pro městskou část není ekonomicky výhodné objekt darovat soukromému vlastníku za cenu pozemků k jeho podnikatelským aktivitám a zhodnocení pozemků jako stavebních parcel.

7 3.kapitola Technická náročnost úprav objektu. SOUČASNÝ STAV OBJEKTU majetkové vztahy: budova: pozemky: vlastníkem je Statutární město Brno MČ Brno Nový Lískovec. vlastníkem je Statutární město Brno stavební stav: podloží budovy je stabilní při současném stavu jeho zatížení a nepotřebuje žádné další technické zásahy. budova je staticky neporušena. podlaha je bez viditelných závad, či trhlin. stěny objektu jsou stabilní, nevykazující hrubé porušení jejich celistvosti. vnější fasáda objektu je lokálně poškozená (oprýskání, grafity). vnitřní omítky jsou jen lokálně popraskané a poškozené zatékáním vody. stropy objektu jsou bez statických i stavebních problémů. Na třech menších místech jsou znatelné stopy po zatečení vody ze střechy. střecha budovy je po opravě v pořádku, zvládající zátěž sněhu i vody. elektroinstalace: budova je vybavena plně funkčním rozvodovým elektroinstalačním okruhem pro světla vedeným ve stěnách budovy, jištěným pojistkami v rozvodní skříni. na stropech i stěnách budovy jsou nainstalována svítící tělesa schopné plného provozu. ovládání stropních světelných těles je umístěno ve zvláštní rozvodové skříni. budova je vybavena plně funkčním elektroinstalačním zásuvkovým okruhem vedeným ve stěnách budovy. na stěnách jsou nainstalovány funkční zásuvky schopné plného provozu. oba elektroinstalační okruhy jsou jištěné proti přepětí v rozvodové skříni s plně funkčními jističi přepětí. budova má své vlastní certifikované měřící zařízení k měření odběru elektřiny. vytápění: okruh vytápění budovy je tvořen kulatými topnými tělesy s žebrovím a rozvodným vedením. okruh vytápění je plně funkční bez závad. okruh má samostatné ovládání funkčnosti budova má své vlastní certifikované měřící zařízení k měření odběru tepla.

8 voda: budova má ve svých stěnách zabudovaný rozvodový okruh studené vody, který je plně funkční a nevykazuje známky porušení. na obvodu okruhu je několik odběrných míst k odebrání vody. okruh má samostatný hlavní uzavírací ventil pro celou budovu. budova má své vlastní certifikované zařízení k měření odběru vody. toalety: v současném stavu budovy, lze jako toalety použít pouze tři toaletní mísy. stav stávajících toaletních míst je uspokojivý nevykazují známky poruchy. zabezpečení objektu: celá budova je zabezpečena proti vniknutí zvenčí uzamčením všech vstupů. v prostorách celé budovy je nainstalováno plně funkční bezpečnostní a signalizační zařízení, schopné plného provozu. NÁVRH ÚPRAVY OBJEKTU cíle úprav: dosavadní vlastnictví budovy a pozemku se nezmění. regenerace na kulturní a společenské centrum. využití objektu pro občanskou vybavenost. umístění služeb v objektu. stavební úpravy: návrh vylučuje možnost bourání stávající budovy a výstavbu nové na jejím místě z důvodu nevýhodnosti pro městskou část stavební úpravy pláště budovy by se prováděli pouze v rozsahu funkčních a kosmetických úprav, či zbudování reklamních ploch k pronájmu. stavební úpravy uvnitř objektu by se prováděli při změně vnitřní dispozice prostor objektu, budování lepší výbavy sociálním zařízením a případné nutnosti rekonstrukce stávajících inženýrských sítí.

9 finanční náklady: pořízení objektu: byly vynaloženy finanční náklady na nákup budovy ve výši 9,3 milionu Kč ze strany MČ Brno Nový Lískovec. regenerace objektu: projekt zateplení objektu odhlučnění objektu vybudování reklamních ploch úpravy dispozic vnitřních prostor objektu úpravy inženýrských sítí materiální vybavení objektu provoz: MČ Brno Nový Lískovec pronajme vybrané prostory centra po regeneraci jejich provozovatelům na základě nájemního vztahu. výběr nájemného z nájemního vztahu s provozovateli zaručuje trvalou ziskovost vlastnictví objektu MČ Brno Nový Lískovec. provoz pronajatých prostor bude hrazen provozovatelem (nájem, služby). služby: restaurace zůstane v budově zachována po úpravách hlučnosti v rámci nájemního vztahu, jako volně přístupné zařízení občanské vybavenosti. na vnějším plášti objektu se vybudují plochy pro umístění reklamy možnost zisku pro MČ z pronájmu těchto ploch. pobočka České pošty se přesune ze současného místa do nových prostor v objektu. náklady na přestavbu: vynaložení prostředků z Fondu rozvoje bydlení: 10% zůstatku lze použít bez souhlasu ZMB a bez určení vynaložení. vyšší procento zůstatku lze použít se souhlasem ZMB a určení vynaložení. výherci výběrových řízení na provozovatele centra a restaurace se zaváží k úhradě stanovené finanční částky v podmínkách výběru dle velikosti budoucí pronajímané plochy na účet MČ Brno Nový Lískovec. Po uhrazení se s nimi uzavře dlouhodobá nájemní smlouva na provozování prostor s časově omezenou slevou na nájemném ve výši jejich úhrady před podpisem nájemní smlouvy.

10 použití dotačních titulů: Statutárního města Brna Jihomoravského kraje Ministerstva kultury České republiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky rozvojových fondů Evropské unie finanční úvěr od bankovního domu odhad finančních nákladů: regenerační práce vybavení centra reklamní plochy ,Kč ,Kč ,Kč celkové náklady ,Kč

11 4.kapitola Využitelnost objektu po úpravě. Zde předkládá sdružení Občané Novému Lískovci využití objektu po provedení regenerace. Využitelnost zde navržená není konečná a při její závěrečné podobě by se přihlédlo k připomínkám občanů. Návrh sdružení Občané Novému Lískovci na využití kulturního a společenského centra Starý Albert: stávající budova bývalé prodejny Albert na ulici Kamínky3, Brno se po nutných úpravách při regeneraci promění na společenské a kulturní centrum městské části. budova se bude využívat na: Kulturní akce: divadla, koncerty, plesy, zábavy, karnevaly Společenské akce: setkání občanů, klubové koncerty, výstavy, besedy Firemní akce: školení, prezentace, výstavy, představení projektů Školní akce: akce, na které ve školních zařízeních není dostatek prostoru Politické akce: zasedání ZMČ, představení různých projektů a návrhů občanům, volební mítinky politických uskupení, setkávání politiků s občany Rodinné a soukromé akce: svatební a smuteční obřady, oslavy narozenin, promoce

12 Komerční akce: malé veletrhy, módní přehlídky, prodejní akce konference

13 Plánek současného stavu nadzemního patra objektu:

14 Návrh sdružení Občané Novému Lískovci na využití prostor objektu po regeneraci: B A

15 sekce 1: vchod do budovy. dveřní prostor A vstupní prostor pro návštěvníky dveřní prostor B technický vchod budovy sekce 2: prostor, který bude sloužit jako šatna návštěvníků. bude v něm: nainstalovaný pult pro příjem a výdej svršků. odkládací stojany pro zavěšení svršků. sekce 3: pobočka České pošty sekce 4: zázemí kulturního centra. možnost uskladnění zvukové techniky. možnost využití dělícího okna od velkého sálu kulturního centra. uzamykatelný rozvaděč ovládání světelných těles v sále a pojistná skříň. sekce 5: nákladová rampa sekce 6: prodej občerstvení. okénko pro výdej občerstvení do velkého sálu kulturního centra. technické zázemí pro občerstvení při akcích v centru. skladové prostory určené pro uskladnění zásob na akci. prostory pro přípravu občerstvení, vybavené kuchyňskou linkou. uzamykatelný přístup k nákladové rampě. sekce 7: hygienické zázemí kulturního centra. možnost vytvoření oddělených toalet pro dámy. možnost vytvoření oddělených toalet pro pány. možnost vytvoření oddělených sprchových koutů. sekce 9: klubové prostory. možnost přebudovat současné chladící boxy pro klubovou činnost občanů. zázemí pro místní spolky. možnost dobudování samostatného přístupu v obvodové stěně kulturního centra u venkovního schodiště. sekce 9: sál kulturního centra.

16 5.kapitola Grafická vizualizace před a po úpravě objektu. Zde předkládá sdružení Občané Novému Lískovci barevné vizualizace stavu objektu tak, jak by mohl v reálném a současném okolí vypadat po provedení regenerace. Na navrhovanou horní stříbrnou plochu objektu v návrhu by se umístily plochy pro presentaci placené reklamy. Grafická podoba zde navržená není konečná a při její závěrečné podobě by se přihlédlo k připomínkám občanů.

17 Jižní pohled

18 Severní pohled:

19 Východní pohled:

20 Západní pohled:

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej stavby bez čp/če Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 25 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

... Žižková Vladimíra Oupor Petr Ing. Dzurja Vladimír, PhD.

... Žižková Vladimíra Oupor Petr Ing. Dzurja Vladimír, PhD. členům Rady města Brna Magistrát města Brna Malinovského nám. 3 601 67 Brno Věc: Vyjádření připomínky k projednávanému materiálu. Vážená Rado města Brna, dovolte nám, abychom tímto vyjádřili své připomínky

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY

PRAHA 6 BŘEVNOV KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY PRAHA 6 BŘEVNOV REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Rezidence Břevnovské centrum se nachází v

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar Čabalová Vlasta Zapatová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Ing. Dagmar

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz

Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích. k prodeji. www.dob-invest.cz Aktuálně k prodeji Nabídka komerčního objektu v areálu DOB Centrum v Dobřichovicích připraveno pro wellness, fitcentrum, zdravotní služby (rehabilitace/ordinace) právě stavěno jako součást areálu s bydlením

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 11. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej objektu a pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Jitka Pekařová Odbor ekonomiky a

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz www.kinvesticni.cz INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. MAPA KVASIN FOTOMAPA KVASIN BYTOVÉ DOMY A, B, C INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. www.kinvesticni.cz TŘI BYTOVÉ DOMY BD-A, BD-B A BD-C JSOU SITUOVÁNY V SAMÉM

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Komise pro investice a opravy

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. STAROSTA 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n dne: 15.4.2009 Bod pořadu jednání: 12. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Věc: A) Prodej Technického

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 Vondroušova 1200 163 00 Praha 6 - Řepy 1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201,

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ÚSEK TAJEMNÍKA, GAJDOŠOVA 7, 615 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: BZID 03171/12/UT/raf BZID 03171/12/3 Mgr. Lukáš Rafaj 548 426 171 548 426 129 rafaj@zidenice.brno.cz

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti?

CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? PROJEKT CHARVATCE CO JE VAŠÍM DOMOVEM A JAKÝ JE? A CO TEDY TVOŘÍ VÁŠ DOMOV? Co je vaším hlavním požadavkem na domov? Jaké má mít vlastnosti? Bydlením, stavěním, navrhováním a kvalitou domů se zabývám celý

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Objekt částečně přístupný*

Objekt částečně přístupný* Objekt částečně přístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) MENZA KLADNO/restaurace Kokos Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2 Tel.: 224 359 919, 224 359 920 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/menza-kladno GPS:

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

PRAHA 9 LETŇANY LETŇANSKÉ ZAHRADY

PRAHA 9 LETŇANY LETŇANSKÉ ZAHRADY PRAHA 9 LETŇANY LETŇANSKÉ ZAHRADY KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový areál Letňanské zahrady se nachází poblíž ulice Veselská v

Více