KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC. Studie využití objektu. zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC. Studie využití objektu. zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci"

Transkript

1 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM STARÝ ALBERT BRNO NOVÝ LÍSKOVEC Studie využití objektu 2011 zpracovalo sdružení Občané Novému lískovci

2 Obsah: kapitola kapitola kapitola kapitola kapitola Historie objektu. Potřebnost kulturního a společenského centra v Brně Novém Lískovci. Technická náročnost úprav objektu. Využitelnost objektu po úpravě. Grafická vizualizace před a po úpravě objektu.

3 1.kapitola Historie objektu Objekt bývalé prodejny Jednota získala firma Ahold Czech republic, s. r. o, která se rozhodla ho v roce 2004 prodat. Kupujícím měla být firma Synot, a.s., která v objektu chtěla zřídit servisní středisko pro opravy výherní hracích terminálů. Vznikla by tak další možnost pracovních příležitostí i pro místní občany. Pozemek, na kterém celý objekt stojí patřil již tehdy Statutárnímu městu Brnu. Tehdejší vedení Městské části Brno Nový Lískovec dle slov Ing. Jany Drápalové dostalo ale obavu z toho, že přestane mít nad objektem jakýkoliv vliv na jeho využitelnost a vyvstalo dilema, zda nechat proběhnout prodej společnosti Synot a.s., která navíc mohla po jeho realizaci objekt využít například i jako kasino, a nebo objekt koupit do majetku městské části a hledat jeho využití. Po zvážení celé situace ve svých orgánech se Městská část Brno Nový Lískovec rozhodla odkoupit celý objekt do svého vlastnictví a na základě znaleckého posudku Ing. Karla Janíčka ze dne za něj zaplatila prodávající společnosti Ahold Czech republic, s r.o kupní cenu ve výši devět milionů a tři sta tisíc korun. Od této transakce je objekt majetkem městské části. Konaly se v něm sporadicky malé prodejní akce, dětské bazary a po dobu dvou let v jeho prostorech byla v rámci nájemního vztahu prodejna sportovních potřeb. Objekt zůstal zkolaudován jako obchodní prostor. Ve spodním patře objektu je od odkoupení umístěna v rámci nájemního vztahu restaurace Ontário. Městská část ale nedokázala za celou dobu, kdy jí objekt patří, tedy sedmi let, najít dlouhodobé využití pro celý tento objekt! Naopak došlo k situaci, že se do objektu ze strany městské části investovali pouze minimální finanční prostředky. Díky nevyužívání celého objektu došlo dle vyjádření vedení městské části k údajnému havarijnímu stavu, ve kterém se nyní má celý objekt nacházet. S tímto tvrzením o technickém stavu objektu sdružení Občané Novému Lískovci zásadně nesouhlasí. Po získání objektu byla provedena Statická zpráva, která poukazovala na nestabilitu podloží pod objektem a doporučovala maximálně jednopatrovou nástavbu stávajícího objektu. Pokud by se nadstavovalo více pater, muselo by dojít ke kvalitnímu zpevnění podloží do hloubky několika metrů. V roce 2006 byla zpracována studie využití objektu, která počítala s nadstavbou jednoho patra na stávající objekt, které by se využilo, jako prostory pro vznik nových obecních bytových jednotek. Dle této studie by přestavba dosahovala výše až 50 milionů českých korun. Proto se vedení městské části rozhodlo odstoupit od realizace tohoto projektu pro jeho velkou finanční nákladnost. V listopadu 2008 obdržela městská část nabídkovou studii společnosti COMSA International, která dle tohoto materiálu hodlala provést přestavbu objektu Starého Alberta na bytový dům, po dokončení přestavby své investice do luxusního mezinárodního hotelu Comsa na Šilingrově náměstí, Brno. Byly proto stanoveny ze strany jak Městské části Brno Nový Lískovec, tak Statutárního města Brna podmínky na přestavbu objektu v polyfunkční dům s garážemi, patrem služeb a bytovými jednotkami. V roce 2009 ale před podpisem Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní, společnost COMSA International od svého záměru přestavby objektu pro finanční indispozici odstoupila. Od té doby objekt opět čekal, co s ním bude dále Rozhodlo se až v letošním roce. V měsíci únoru 2011 byla, podle údajů obchodního rejstříku, založena společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o., která je dceřinou společností společnosti S.A.S. s r.o. a společnosti Comsa International. Tato nová firma

4 S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o. se přihlásila s novou nabídkou na přestavbu objektu, podle původního záměru společnosti COMSA International z roku Městská část dle vyjádření starostky Ing. Drápalové obdržela navíc ještě nabídku na přestavbu objektu od brněnské stavební společnosti JET IMPERA s r.o. se záměrem přestavby objektu. Následoval tedy opět proces schválení Podmínek nabídkového řízení pro výběr firmy, která přestavbu provede. V sestavení těchto podmínek se vyšlo z podmínek pro přestavbu v roce 2009 a doplnili se o nové ustanovení. Dne 21. června 2011 znění těchto nových podmínek nabídkového řízení schválilo Zastupitelstvo městské části Brno Nový Lískovec, následně je pak potvrdila Majetková komise Rady města Brna a na svém zasedání dne 20. července 2011 také Rada města Brna a následně vypsala Nabídkové řízení na přestavbu objektu Kamínky 3, Brno a určila Výběrovou komisi, ve které měla Městská část Brno Nový Lískovec dva zástupce ( Ing. Drápalová, pí. Adlerová). Proti znění podmínek a přestavbě objektu na polyfunkční dům proběhla i z iniciativy sdružení Občané Novému Lískovci petiční akce občanů MČ Brno Nový Lískovec, na vyjádření nesouhlasu s tímto projektem a podporou přestavby objektu na společenské a kulturní centrum v majetku MČ Brno Nový Lískovec. Ta byla po ukončení sběru podpisů předána Zastupitelstvu města Brna. Své projekty přihlásily společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r. o. a IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. Výběrová komise vybrala jako vítěze společnost S.A.S: develop Nový Lískovec, s r.o. a doporučila s ní podepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada města Brna výsledek nabídkového řízení potvrdila a po projednání s ním souhlasilo i na svém zasedání 6. prosince 2011 Zastupitelstvo města Brna. Primátor Statutárního města Brna před koncem roku 2011 podepsal doporučenou smlouvu a následně společnost S.A.S. develop Nový Lískovec, s r.o. zveřejnila svou studii přestavby objektu na polyfunkční dům.

5 2.kapitola Potřebnost kulturního a společenského centra v Brně Novém Lískovci. Na potřebě prostoru, kde by se dalo uspořádat společenské a kulturní akce v Městské části Brno Nový Lískovec se shoduje celá místní politická representace. Jedná se tedy o to, zda se v Novém Lískovci může nalézt prostor, který by vyhovoval všem technickým a kvalitativním potřebám pro pořádání takovýchto akcí. Současná situace využitelnosti neprovozovaných objektů je vázána na majetkové vztahy a vůli je získat do majetku městské části k následnému kulturnímu využití. Proto je nutné se pokusit o dohodu, ale za vyhovujících podmínek především pro městskou část. Nová výstavba takovéhoto objektu je vzhledem k prostorové zastavěnosti celé městské části nemyslitelná a byla by zároveň velmi finančně náročná. Bohužel, ani za poslední dvě volební období, nebylo vedení městské části schopno sestavit a předložit podobu koncepce kultury, která by mohla být vodítkem, jak se k podpoře kultury místní politické vedení postaví. Schází výběr a preferování vhodného prostoru pro kulturní a společenské akce většího rozsahu. Částečně tento deficit nahrazuje bývalá sokolovna na ulici Rybnická. Tento prostor je však soukromým, tudíž je nutno při pořádání akcí počítat s úhradou nájemného. Ačkoliv je upraven na kulturní akce, není možné jej universálně použít, jako kulturní sál. Jedná se o dlouhodobé nevyhovující provizorní řešení. Nedostatek důstojného prostoru pro kulturní a společenské akce v obci se jím takto nedá dlouhodobě nahradit. V Městské části Brno Nový Lískovec trvale žije takřka obyvatel. Jedná se o velikostí druhou nejmenší městskou část s třetím nejhustějším zalidněním v rámci Brna. Proto není vhodné stavět nový kulturní dům, ale musí se vyjít z možností stávající zástavby. Sdružení Občané Novému Lískovci prosazuje využití objektu Kamínky 3, Brno, který již je v majetku městské části. Úpravou tohoto objektu je možné získat vhodné prostory pro kulturní a společenské centrum. Tím by Nový Lískovec získal prostory, které by mohly místní občané využívat ke scházení v rámci klubů (např. Klub seniorů), cvičení, přednáškovou činnost, výstavy, malé obchodní akce, či různá jednání. Místní občanské spolky a sdružení zde získají vhodné zázemí a větší prostory pro pořádání svých akcí (koncert ZUŠ, stavění legového městečka, akce MC Sedmikráska a CVČ Lyska pro více návštěvníků). Plesová sezóna v Novém Lískovci je omezena pouze na ples ZMČ, který má být vizitkou obce. Dle našeho názoru je degradován tím, že je místo representačního pořádán jako maškarní, navíc v nedůstojných podmínkách sokolovny. Vznikem vhodného prostoru by se dala nabídka a kvalita plesů rozšířit a místní obyvatelé by tak nemuseli dojíždět za zábavou do jiných městských částí Brna. Vizitkou městské části je také přístup k místním občanům. Pokud by se vytvořil místní matriční úřad v Novém Lískovci, občané by nemuseli všechny matriční doklady vyřizovat na Městské části Brno střed. Navíc by se mohly v nově vzniklém centru vytvořit podmínky pro důstojný průběh svatebního obřadu, nebo třeba Setkání se seniory a Vítání občánků, či smuteční rozloučení. Na kolik se celý objekt použije pro potřeby společenského a kulturního centra, je na dohodě a následné podobě projektu přestavby. Dal by se využít i pro umístění občanské vybavenosti, jako je upravená podoba restaurace, kontaktní místo ÚMČ, pobočka České pošty, která podmiňuje přesun do nových prostor nájemním vztahem s městskou částí, která by byla vlastníkem pronajímaných prostor.

6 Nový Lískovec nemá kromě chráněné krajinné oblasti Kamenný vrch a opravené rozhledny v Lesoparku nad ulicí Raisovou žádá zajímavá, nebo historická místa, které by do naší městské části přilákali návštěvníky. Vznikem kulturního a společenského centra by se umožnila další možnost, jak ukázat Nový Lískovec i jiným, než jen jeho obyvatelům. Celá oblast jihozápadní části Brna (Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice) i areálu Campusu Bohunice má problém v tom, že není na jejím území kulturní zařízení, které by se dalo řádně využívat k důstojnému průběhu takovýchto akcí. Proto by vznikem kulturního a společenského centra v Novém Lískovci, mohla být zajištěna atraktivita pro pořadatele akcí i z okolních městských částí. Pro naší městskou část by to mohlo přinést nemalý finanční zisk z pronájmu prostor společenského a kulturního centra. Prostory by se dali také využít k duchovnímu životu obyvatel (konání mší, náboženských setkání). Nový Lískovec nemá kostel, ani žádné jiné vhodné prostory, které by se k náboženskému účelu dali využít a místní náboženské skupiny se tak schází ve zbývajících omezených prostorech v obci. Preference objektu Kamínky 3, Brno sdružením Občané Novému Lískovci je dána několika důvody, která nyní uvádíme: objekt má velmi vhodnou polohu uprostřed městské části pro všechny místní občany. jeho současná velikost naprosto postačuje účelu, na který se zregeneruje. objekt má dobrou dopravní obslužnost MHD. není problém přístupu ani pro handicapované občany. nedaleké parkovací plochy u obchodního centra Albert na ulici Petra Křivky v Novém Lískovci, v Campusu Bohunice i v plánované výstavbě multifunkční haly u ulice Bítešská zajistí možnost využití parkovacích ploch pro motorizované návštěvníky centra. objekt je ve vlastnictví městské části a není proto potřeba ho stavět, kupovat, nebo si jej pronajímat. Postačí pouze zajistit financování regenerace a dohodnout se na podobě, v jakou se přemění. finanční nákladnost investice do regenerace stávajícího objektu se městské části vrátí z následného pronájmu a poté bude objekt generovat zisk. pro městskou část není ekonomicky výhodné objekt darovat soukromému vlastníku za cenu pozemků k jeho podnikatelským aktivitám a zhodnocení pozemků jako stavebních parcel.

7 3.kapitola Technická náročnost úprav objektu. SOUČASNÝ STAV OBJEKTU majetkové vztahy: budova: pozemky: vlastníkem je Statutární město Brno MČ Brno Nový Lískovec. vlastníkem je Statutární město Brno stavební stav: podloží budovy je stabilní při současném stavu jeho zatížení a nepotřebuje žádné další technické zásahy. budova je staticky neporušena. podlaha je bez viditelných závad, či trhlin. stěny objektu jsou stabilní, nevykazující hrubé porušení jejich celistvosti. vnější fasáda objektu je lokálně poškozená (oprýskání, grafity). vnitřní omítky jsou jen lokálně popraskané a poškozené zatékáním vody. stropy objektu jsou bez statických i stavebních problémů. Na třech menších místech jsou znatelné stopy po zatečení vody ze střechy. střecha budovy je po opravě v pořádku, zvládající zátěž sněhu i vody. elektroinstalace: budova je vybavena plně funkčním rozvodovým elektroinstalačním okruhem pro světla vedeným ve stěnách budovy, jištěným pojistkami v rozvodní skříni. na stropech i stěnách budovy jsou nainstalována svítící tělesa schopné plného provozu. ovládání stropních světelných těles je umístěno ve zvláštní rozvodové skříni. budova je vybavena plně funkčním elektroinstalačním zásuvkovým okruhem vedeným ve stěnách budovy. na stěnách jsou nainstalovány funkční zásuvky schopné plného provozu. oba elektroinstalační okruhy jsou jištěné proti přepětí v rozvodové skříni s plně funkčními jističi přepětí. budova má své vlastní certifikované měřící zařízení k měření odběru elektřiny. vytápění: okruh vytápění budovy je tvořen kulatými topnými tělesy s žebrovím a rozvodným vedením. okruh vytápění je plně funkční bez závad. okruh má samostatné ovládání funkčnosti budova má své vlastní certifikované měřící zařízení k měření odběru tepla.

8 voda: budova má ve svých stěnách zabudovaný rozvodový okruh studené vody, který je plně funkční a nevykazuje známky porušení. na obvodu okruhu je několik odběrných míst k odebrání vody. okruh má samostatný hlavní uzavírací ventil pro celou budovu. budova má své vlastní certifikované zařízení k měření odběru vody. toalety: v současném stavu budovy, lze jako toalety použít pouze tři toaletní mísy. stav stávajících toaletních míst je uspokojivý nevykazují známky poruchy. zabezpečení objektu: celá budova je zabezpečena proti vniknutí zvenčí uzamčením všech vstupů. v prostorách celé budovy je nainstalováno plně funkční bezpečnostní a signalizační zařízení, schopné plného provozu. NÁVRH ÚPRAVY OBJEKTU cíle úprav: dosavadní vlastnictví budovy a pozemku se nezmění. regenerace na kulturní a společenské centrum. využití objektu pro občanskou vybavenost. umístění služeb v objektu. stavební úpravy: návrh vylučuje možnost bourání stávající budovy a výstavbu nové na jejím místě z důvodu nevýhodnosti pro městskou část stavební úpravy pláště budovy by se prováděli pouze v rozsahu funkčních a kosmetických úprav, či zbudování reklamních ploch k pronájmu. stavební úpravy uvnitř objektu by se prováděli při změně vnitřní dispozice prostor objektu, budování lepší výbavy sociálním zařízením a případné nutnosti rekonstrukce stávajících inženýrských sítí.

9 finanční náklady: pořízení objektu: byly vynaloženy finanční náklady na nákup budovy ve výši 9,3 milionu Kč ze strany MČ Brno Nový Lískovec. regenerace objektu: projekt zateplení objektu odhlučnění objektu vybudování reklamních ploch úpravy dispozic vnitřních prostor objektu úpravy inženýrských sítí materiální vybavení objektu provoz: MČ Brno Nový Lískovec pronajme vybrané prostory centra po regeneraci jejich provozovatelům na základě nájemního vztahu. výběr nájemného z nájemního vztahu s provozovateli zaručuje trvalou ziskovost vlastnictví objektu MČ Brno Nový Lískovec. provoz pronajatých prostor bude hrazen provozovatelem (nájem, služby). služby: restaurace zůstane v budově zachována po úpravách hlučnosti v rámci nájemního vztahu, jako volně přístupné zařízení občanské vybavenosti. na vnějším plášti objektu se vybudují plochy pro umístění reklamy možnost zisku pro MČ z pronájmu těchto ploch. pobočka České pošty se přesune ze současného místa do nových prostor v objektu. náklady na přestavbu: vynaložení prostředků z Fondu rozvoje bydlení: 10% zůstatku lze použít bez souhlasu ZMB a bez určení vynaložení. vyšší procento zůstatku lze použít se souhlasem ZMB a určení vynaložení. výherci výběrových řízení na provozovatele centra a restaurace se zaváží k úhradě stanovené finanční částky v podmínkách výběru dle velikosti budoucí pronajímané plochy na účet MČ Brno Nový Lískovec. Po uhrazení se s nimi uzavře dlouhodobá nájemní smlouva na provozování prostor s časově omezenou slevou na nájemném ve výši jejich úhrady před podpisem nájemní smlouvy.

10 použití dotačních titulů: Statutárního města Brna Jihomoravského kraje Ministerstva kultury České republiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky rozvojových fondů Evropské unie finanční úvěr od bankovního domu odhad finančních nákladů: regenerační práce vybavení centra reklamní plochy ,Kč ,Kč ,Kč celkové náklady ,Kč

11 4.kapitola Využitelnost objektu po úpravě. Zde předkládá sdružení Občané Novému Lískovci využití objektu po provedení regenerace. Využitelnost zde navržená není konečná a při její závěrečné podobě by se přihlédlo k připomínkám občanů. Návrh sdružení Občané Novému Lískovci na využití kulturního a společenského centra Starý Albert: stávající budova bývalé prodejny Albert na ulici Kamínky3, Brno se po nutných úpravách při regeneraci promění na společenské a kulturní centrum městské části. budova se bude využívat na: Kulturní akce: divadla, koncerty, plesy, zábavy, karnevaly Společenské akce: setkání občanů, klubové koncerty, výstavy, besedy Firemní akce: školení, prezentace, výstavy, představení projektů Školní akce: akce, na které ve školních zařízeních není dostatek prostoru Politické akce: zasedání ZMČ, představení různých projektů a návrhů občanům, volební mítinky politických uskupení, setkávání politiků s občany Rodinné a soukromé akce: svatební a smuteční obřady, oslavy narozenin, promoce

12 Komerční akce: malé veletrhy, módní přehlídky, prodejní akce konference

13 Plánek současného stavu nadzemního patra objektu:

14 Návrh sdružení Občané Novému Lískovci na využití prostor objektu po regeneraci: B A

15 sekce 1: vchod do budovy. dveřní prostor A vstupní prostor pro návštěvníky dveřní prostor B technický vchod budovy sekce 2: prostor, který bude sloužit jako šatna návštěvníků. bude v něm: nainstalovaný pult pro příjem a výdej svršků. odkládací stojany pro zavěšení svršků. sekce 3: pobočka České pošty sekce 4: zázemí kulturního centra. možnost uskladnění zvukové techniky. možnost využití dělícího okna od velkého sálu kulturního centra. uzamykatelný rozvaděč ovládání světelných těles v sále a pojistná skříň. sekce 5: nákladová rampa sekce 6: prodej občerstvení. okénko pro výdej občerstvení do velkého sálu kulturního centra. technické zázemí pro občerstvení při akcích v centru. skladové prostory určené pro uskladnění zásob na akci. prostory pro přípravu občerstvení, vybavené kuchyňskou linkou. uzamykatelný přístup k nákladové rampě. sekce 7: hygienické zázemí kulturního centra. možnost vytvoření oddělených toalet pro dámy. možnost vytvoření oddělených toalet pro pány. možnost vytvoření oddělených sprchových koutů. sekce 9: klubové prostory. možnost přebudovat současné chladící boxy pro klubovou činnost občanů. zázemí pro místní spolky. možnost dobudování samostatného přístupu v obvodové stěně kulturního centra u venkovního schodiště. sekce 9: sál kulturního centra.

16 5.kapitola Grafická vizualizace před a po úpravě objektu. Zde předkládá sdružení Občané Novému Lískovci barevné vizualizace stavu objektu tak, jak by mohl v reálném a současném okolí vypadat po provedení regenerace. Na navrhovanou horní stříbrnou plochu objektu v návrhu by se umístily plochy pro presentaci placené reklamy. Grafická podoba zde navržená není konečná a při její závěrečné podobě by se přihlédlo k připomínkám občanů.

17 Jižní pohled

18 Severní pohled:

19 Východní pohled:

20 Západní pohled:

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 254 červen 2011 Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem Je za námi další ročník dálkového pochodu

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019 Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Běchovice pro období 2009 2019 Konečná verze schválená v prosinci 2009 Zadavatel: Městská část Praha Běchovice Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Programové prohlášení koalice Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 pro volební

Více

120. výročí založení Nového Lískovce

120. výročí založení Nového Lískovce číslo 10 říjen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Výsledky voleb do zastupitelstva 3 8 Informace z radnice

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více