STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS"

Transkript

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Název, sídlo a charakter sdružení 1. Název sdružení zní: ARCHAOS (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení je: Město/obec: Křelov-Břuchotín Ulice: Květinová Číslo popisné/ číslo orientační: 238/63 PSČ: Sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a působí jako dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení na území České republiky. 4. Sdružení je založeno na dobu neurčitou. 5. Členové sdružení neručí za závazky sdružení. Článek 2 Cíle sdružení 1. Cíle sdružení jsou zejména následující: a) spolupráce se soukromými i veřejnými subjekty v oblasti civilní ochrany, tj. při ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, krizových situacích, havarijním a krizovém plánování a řízení, ochraně při ohrožení státu nebo při válečném stavu, při živelních pohromách nebo haváriích, teroristických útocích apod., b) doplňování základních složek integrovaného záchranného systému, c) analýza potenciálních rizik v oblasti civilní ochrany, prevence a ochrana před nimi, d) příprava obyvatelstva na krizové situace, e) školení a výcvik dobrovolníků civilní ochrany, f) zachování a rekonstrukce stálých úkrytů civilní ochrany, g) ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí, h) obhajoba a prosazování společných zájmů a oprávněných požadavků členů sdružení, i) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a ochrany zdraví a majetku občanů, j) prosazování a využívání alternativních zdrojů energie, k) vytvoření a zachování databanky genetických informací rostlin a živočichů. 2. Za účelem naplnění cílů sdružení uvedených v odst. 1 tohoto článku stanov a za podmínek stanovených v těchto stanovách, sdružení zejména: Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 1/13

2 a) nabývá do vlastnictví nemovitý a movitý majetek, s tímto majetkem hospodaří a disponuje, b) vyvíjí poradenskou a informační činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, c) pořádá semináře, školení, přednášky, přehlídky, kurzy a konference, d) pořádá studijní cesty, stáže a zájezdy, e) organizuje občanské nepolitické kampaně a petiční akce, f) věnuje se neziskové publikační a vydavatelské činnosti, g) účastní se jednání nebo řízení před orgány veřejné správy, h) spolupracuje se sdruženími, které mají obdobné cíle činnosti, i) usiluje o výměnu informací a zkušeností s jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci v ČR i v zahraničí, j) vyhledává sponzory, dárce a potencionální partnery v ČR i zahraničí. Článek 3 Členství ve sdružení 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo existující právnická osoba, za kterou jednají statutární orgány. 2. Členem sdružení se nemůže stát politická strana, kraj, obec, jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace a organizační složky veřejné správy a samosprávy. 3. Předpokladem vzniku členství je písemná žádost zájemce o členství a zaplacení vstupního poplatku ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Žádost zájemce o členství ve sdružení musí zájemce doručit představenstvu sdružení. Žádost musí obsahovat souhlas s těmito stanovami a přílohou žádosti musí být doklad o zaplacení vstupního poplatku hotovostně, složenkou nebo bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu sdružení č. ú /0300 vedeného u Československá obchodní banka, a.s. 4. O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě písemné žádosti zájemce o členství. Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí představenstva. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může žadatel o členství odvolat k valné hromadě sdružení do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Článek 4 Zánik členství 1. Členství ve sdružení zaniká: a) smrtí člena, který je fyzickou osobou, nebo zánikem člena, který je právnickou osobou, b) dohodou podle odst. 2 tohoto článku stanov, c) vystoupením ze sdružení postupem podle odst. 3 tohoto článku stanov, d) vyloučením člena sdružení rozhodnutím valné hromady z důvodů uvedených v odstavcích 5, 6 nebo 7 tohoto článku stanov. 2. Dohodnou li se sdružení a člen na ukončení členství, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Dohoda musí být písemná a musí být podepsána vystupujícím členem a minimálně dvěma členy Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 2/13

3 představenstva. 3. Člen sdružení může ze sdružení vystoupit na základě písemného oznámení doručeného do sídla sdružení. Členství ve sdružení zaniká okamžikem doručení takového oznámení do sídla sdružení. Člen sdružení může své písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat. Účinky odvolání nastanou pouze na základě jeho odsouhlasení představenstvem. 4. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který přes písemné upozornění představenstva sdružení porušuje stanovy nebo jinak jedná v rozporu s oprávněnými zájmy sdružení. 5. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který je členem představenstva nebo revizorem sdružení a který zneužil svou pravomoc na úkor ostatních členů sdružení. 6. Je-li člen právnickou osobou, může valná hromada rozhodnout o jeho vyloučení rovněž v případech, kdy člen této právnické osoby nebo její společník, akcionář nebo ovládající osoba hrubě poruší stanovy nebo oprávněné zájmy sdružení nebo zneužije na úkor členů sdružení své pravomoci člena představenstva nebo revizora sdružení. 7. Před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování o vyloučení, musí být členu, o jehož vyloučení má být hlasováno, poskytnuta možnost vyjádření. 8. Závazky člena sdružení vůči sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve sdružení, nezanikají. 9. Závazky sdružení vůči bývalému členu sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve sdružení, nezanikají, sdružení je povinno tyto závazky vypořádat nejpozději do tří kalendářních měsíců ode dne, ve kterém členství bývalého člena zaniklo. Výjimkou jsou již zaplacené poplatky, které se nevrací. Článek 5 Práva a povinnosti členů 1. Člen sdružení má právo: a) podílet se na veškeré činnosti sdružení, b) účastnit se hlasování na valné hromadě a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy, c) navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů sdružení, d) užívat majetek sdružení, e) účastnit se všech jednání, která se týkají jeho činnosti ve sdružení, f) účastnit se akcí pořádaných a organizovaných sdružením, g) být informován o veškeré činnosti sdružení a činnosti jeho orgánů, h) požadovat na orgánech sdružení vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, i) předkládat návrhy a podněty týkající se činnosti sdružení a návrhy na další činnost sdružení orgánům sdružení, j) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti sdružení činnosti jeho orgánů a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů, k) požívat všech výhod poskytovaných sdružením. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 3/13

4 2. Každý člen sdružení je povinen zejména: a) respektovat zájmy sdružení a jednat v souladu s cíly sdružení, b) dodržovat stanovy a nepoškozovat dobré jméno sdružení, c) plnit rozhodnutí orgánů sdružení, d) zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů sdružení a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv, e) strpět realizaci opatření spadajících do předmětu činnosti sdružení podle těchto stanov nebo podle rozhodnutí představenstva, f) řádně a včas platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím valné hromady, g) chránit majetek sdružení před poškozením nebo znehodnocením a používat jej pouze k účelům, ke kterým je určen, h) oznámit sdružení adresu, na kterou je mu možno doručovat písemnosti; veškeré písemnosti včas odeslané na oznámenou adresu jsou považovány za doručené, i) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení. 3. Členstvím ve sdružení není dotčeno ani omezeno vlastnické právo k věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám, které člen vložil do sdružení. Člen sdružení je nadále oprávněn věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty ve svém vlastnictví v rámci stanoveném obecně závaznými právními předpisy užívat, požívat a brát z nich plody nebo užitky a disponovat s nimi i s jejich plody nebo užitky. 4. Člen sdružení je oprávněn se odvolat proti každému rozhodnutí představenstva, které se přímo nebo nepřímo týká jeho práv a povinností nebo jeho právního postavení v rámci sdružení. Orgány sdružení jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) předseda sdružení, d) revizor. Článek 6 Orgány sdružení Článek 7 Valná hromada 1. Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. 2. Valná hromada zejména: a) rozhoduje o strategických cílech a strategickém rozvoji sdružení a o zásadních otázkách vedení a činnosti sdružení, b) rozhoduje o změnách stanov, c) volí a odvolává předsedu představenstva, místopředsedu představenstva a ostatní členy představenstva, d) volí a odvolává revizora sdružení, Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 4/13

5 e) rozhoduje o zřízení a o zrušení poboček sdružení, f) rozhoduje o výši odměny členů představenstva a revizora, g) rozhoduje o druhu a rozsahu opatření realizovaných sdružením, h) rozhoduje o přijetí půjček nad ,- Kč a o nabývání a zcizování nemovitého majetku sdružení, jehož hodnota přesahuje ,- Kč ke dni uzavření právního úkonu, i) rozhoduje o zřízení zvláštních fondů vedených sdružením, j) schvaluje návrh rozpočtu sdružení vypracovaný představenstvem, k) schvaluje roční účetní závěrku sdružení, l) odvolává plné moci udělené představenstvem, m) rozhoduje o uplatňování právních nároků vůči členům představenstva a revizorovi n) pověřuje vhodnou osobu zastupováním sdružení, o) rozhoduje o vyloučení členů sdružení podle čl. 4, odst. 5 až 7 těchto stanov, p) rozhoduje o odvoláních členů sdružení proti rozhodnutím představenstva, q) schvaluje veškeré další vnitřní předpisy sdružení, r) rozhoduje o zániku sdružení a o způsobu zániku, v případě zániku s likvidací, jmenuje a odvolává likvidátora sdružení a rozhoduje o rozdělení likvidačního zůstatku, s) rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení a jeho činnosti, pokud tak určí tyto stanovy nebo si rozhodování o některé věci vyhradí valná hromada. 3. Valná hromada se koná nejméně jednou v kalendářním roce. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou všem členům sdružení na adresu jejich bydliště nebo sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to nejméně jeden kalendářní měsíc předem. 4. O místě konání valné hromady rozhoduje představenstvo, které je povinno zajistit podmínky pro její důstojný průběh. Jednání valné hromady se konají zpravidla v sídle sdružení. 5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady a pořad jednání valné hromady. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů sdružení účastnit se valné hromady. 6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov sdružení nebo schválení jiného dokumentu, musí být k pozvánce na valnou hromadu připojeno navrhované nové znění stanov nebo kopie dokumentu, který má být valnou hromadou schválen. 7. Člen sdružení, je-li fyzickou osobou, se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Za člena sdružení, který je právnickou osobou, se jednání valné hromady zúčastňuje statutární orgán nebo zástupce zmocněný k tomu písemnou plnou mocí. 8. Jednání valné hromady mají právo se účastnit členové sdružení, popřípadě jejich zástupci, členové představenstva a revizor. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem. 9. Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové sdružení, popřípadě jejich zástupci. Každý člen sdružení má při hlasování na valné hromadě jeden hlas. 10. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nejméně jedna polovina všech členů sdružení. 11. Členové sdružení přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž správnost potvrzuje svým podpisem zapisovatel. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 5/13

6 12. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti kalendářních týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Pro usnášeníschopnost náhradní valné hromady již neplatí omezení stanovená v odstavci 10 tohoto článku stanov. 13. Valná hromada volí z členů sdružení předsedajícího a zapisovatele. Do jejich zvolení řídí jednání valné hromady předseda představenstva. 14. Na jednání valné hromady se hlasuje veřejně, nerozhodne-li valná hromada svým usnesením, že volba bude probíhat tajně. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, nejde-li o hlasování o změně stanov sdružení nebo o zrušení sdružení, kde se vyžaduje souhlas dvou třetin všech hlasů členů sdružení. 15. Člen sdružení není oprávněn vykonávat své hlasovací právo v případě, že valná hromada hlasuje o jeho právech a povinnostech. 16. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat a) datum a místo konání valné hromady, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) námitky členů proti rozhodnutí valné hromady, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 17. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající valné hromady. 18. Na žádost 20 % členů sdružení nebo revizora nebo z vlastního podnětu svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu. Mimořádnou valnou hromadu může svolat rovněž sám revizor. Pro způsob svolání mimořádné valné hromady a jejího jednání jakož i usnášeníschopnosti a hlasování na valné hromadě platí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku stanov. Článek 8 Představenstvo 1. Představenstvo řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady, plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svou činnost. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu sdružení. 3. Představenstvu přísluší zejména: a) rozhodovat - o způsobu řešení a realizaci strategických cílů a strategického rozvoje sdružení, - o právních úkonech sdružení, není-li rozhodování o nich těmito stanovami vyhrazeno do působnosti valné hromady, - o udělení a odvolání plné moci k zastupování sdružení a k jednání jeho jménem; b) uzavírat prostřednictvím předsedy sdružení - smlouvy, kterými je nakládáno s majetkem sdružení, Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 6/13

7 - dohody o provedení práce popř. pracovní smlouvy, - smlouvy o dílo nebo o dodávce služeb, přičemž kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služby; c) vykonávat - rozhodnutí valné hromady, - zaměstnavatelská práva, - vše, co mu příslušné obecně závazné právní předpisy a stanovy sdružení ukládají; d) zajišťovat - uskutečňování předmětu činnosti sdružení, - kontrolu plnění pohledávek ze smluv, které sdružení uzavřelo, - plnění závazků ze smluv, které sdružení uzavřelo, - svolávání valné hromady a její organizační zabezpečení, - vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů sdružení; e) zpracovávat, případně zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě: - návrhy na změny v předmětu činnosti sdružení, - návrhy na změnu stanov, - návrhy na změnu příspěvkového řádu, - návrh rozpočtu sdružení, - roční účetní závěrku, - roční zprávy o činnosti sdružení a stavu jeho majetku, - návrhy na způsob krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém kalendářním roce, - návrh na zrušení sdružení, návrh na jmenování likvidátora sdružení, - návrhy pravidel tvorby a použití zvláštních fondů vedených sdružením. 4. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit, že některé činnosti vyhrazené představenstvu může vykonávat i jiná pověřená osoba. 5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. 6. Představenstvo má nejméně tři a nejvýše patnáct členů a skládá se nejméně z předsedy, místopředsedy a člena představenstva, kteří jsou do svých funkcí voleni a odvoláváni valnou hromadou. 7. V čele představenstva stojí předseda, který je zároveň i předsedou sdružení, přičemž jeho práva a povinnosti jsou upravena také v čl. 9 těchto stanov. 8. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté; opětovná volba člena představenstva je možná. 9. Člen představenstva se může během funkčního období vzdát své funkce. Vzdání se funkce oznamuje člen představenstva písemně předsedovi představenstva; vzdá-li se funkce předseda představenstva, oznamuje to písemně místopředsedovi představenstva. Vzdání se funkce je účinné ode dne, kdy bylo doručeno předsedovi nebo místopředsedovi představenstva. Funkce člena představenstva zaniká třicátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce. 10. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není revizorem sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 7/13

8 11. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou kalendářních měsíců zvolit nového člena představenstva. 12. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně v sídle sdružení, nejméně však třikrát v průběhu kalendářního roku. 13. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu trvalého bydliště poštou, telefaxem nebo elektronickou poštou. V pozvánce musí být uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání. Pozvánka a materiály k jednání musí být všem členům představenstva a revizorovi zaslány nejméně deset kalendářních dní před zasedáním představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i v kratším termínu; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. 14. Předseda představenstva je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, pokud jej o to písemně požádá nadpoloviční většina členů představenstva nebo revizor. 15. Zasedání představenstva je oprávněn se účastnit revizor. Revizor nemá právo hlasovat na zasedání představenstva. 16. Zasedání představenstva řídí jeho předseda; v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva. 17. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni nejméně tři členové představenstva. 18. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. 19. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech, které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 20. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 21. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 22. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat: a) datum a místo konání zasedání představenstva, b) přijatá rozhodnutí, c) výsledky hlasování, d) námitky členů představenstva proti rozhodnutí představenstva, pokud požádali o jejich zaprotokolování. 23. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. 24. Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 8/13

9 25. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši a splatnost určuje valná hromada. 26. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu. 27. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby jej při výkonu funkce zastupovala. 28. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili porušením své povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů. Členové představenstva se odpovědnosti zprostí, pokud prokáží, že škodu nezavinili. Odpovědnosti se člen představenstva zprostí též tehdy, pokud nesouhlasil s rozhodnutím představenstva, z jehož plnění vznikla sdružení škoda, a jeho nesouhlas je zachycen v protokolu ze zasedání představenstva, které přijalo předmětné rozhodnutí. Článek 9 Předseda sdružení 1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. 2. Předseda sdružení jedná jménem sdružení navenek, s výjimkou případů, kdy je k jednání jménem sdružení oprávněn revizor podle čl. 10, odst. 2, písm. f) těchto stanov. 3. Předseda vede běžnou agendu sdružení mezi zasedáními představenstva. 4. V případě nepřítomnosti předsedy nebo v případě, že předseda představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zastupuje předsedu místopředseda představenstva. 5. Předseda sdružení je oprávněn: a) jednat jménem sdružení navenek ve všech věcech sdružení, b) samostatně činit právních úkony za sdružení, kterými je nakládáno s majetkem sdružení, jehož hodnota nepřekračuje 5.000,- Kč ke dni uzavření právního úkonu, c) podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě; podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, d) uzavírat, měnit a rušit pracovněprávní a jiné obdobné smluvní vztahy, poté kdy o těchto úkonech rozhodlo představenstvo, popřípadě valná hromada, e) spravovat bankovní účet sdružení a rozhodovat o použití finančních prostředků na tomto účtu. Článek 10 Revizor 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Je oprávněn kontrolovat veškerou činnost sdružení a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze valné hromadě a je nezávislý na ostatních orgánech sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 9/13

10 2. Revizor zejména: a) kontroluje hospodaření sdružení, především plnění rozpočtu a účelnost a správnost vynakládaných prostředků, b) dohlíží na uskutečňování předmětu činnosti sdružení, c) kontroluje a ověřuje činnost představenstva; v případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva nebo závažných nedostatků v hospodaření sdružení je oprávněn svolat valnou hromadu, d) je oprávněn kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti sdružení a zjišťovat stav sdružení, e) předkládá valné hromadě závěry a doporučení, týkající se zejména: - plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, - dodržování stanov sdružení a právních předpisů v činnosti sdružení, - hospodářské a finanční činnosti sdružení, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku sdružení, jeho závazků a pohledávek, f) jedná jménem sdružení v případech, kdy sdružení uplatňuje nárok na náhradu škody vůči předsedovi představenstva nebo místopředsedovi představenstva, g) posuzuje návrh představenstva na zrušení sdružení, h) posuzuje návrh představenstva na jmenování likvidátora sdružení. 3. Revizor je povinen přezkoumat návrh rozpočtu sdružení a účetní závěrku sdružení a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě. 4. Revizor je volen a odvoláván valnou hromadou. 5. Funkční období revizora je tříleté; opětovná volba revizora je možná. Revizor nesmí být zároveň členem představenstva. 6. Revizor se může během funkčního období vzdát funkce. Vzdání se funkce oznamuje revizor písemně představenstvu. Vzdání se funkce je účinné ode dne, kdy bylo doručeno představenstvu. Funkce revizora zaniká šedesátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce. 7. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není členem představenstva. 8. Jestliže revizor zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada sdružení do tří kalendářních měsíců zvolit revizora nového. 9. Revizor je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby jej při výkonu funkce zastupovala. Tím není dotčeno právo revizora využít pro výkon činnosti třetích osob. 10. Náklady spojené s činností revizora nese sdružení. 11. Revizorovi přísluší za výkon jeho funkce odměna, jejíž výši určuje valná hromada. 12. Revizor je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 10/13

11 13. Revizor odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů. Revizor se odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Článek 11 Zásady hospodaření sdružení 1. Sdružení hospodaří s dotacemi, příspěvky a dary státu a dalších osob, s požitky ze sponzorství a reklamní činnosti, s výnosy majetku, popř. s dalšími příjmy. 2. Hospodaření sdružení se řídí rozpočtem, který navrhuje představenstvo sdružení a schvaluje valná hromada. 3. Z rozpočtu hradí sdružení své výdaje v následujícím pořadí: a) náklady na činnost orgánů sdružení, b) náklady na zaměstnance sdružení a subjekty provádějící pro sdružení služby, c) režijní náklady, d) náklady na nezbytnou údržbu majetku sdružení, e) náklady na pořízení nezbytného majetku sdružení, f) náklady na propagaci sdružení a osvětovou činnost, g) ostatní náklady. 4. Sdružení má zřízen samostatný bankovní účet u peněžního ústavu a jeho prostřednictvím přijímá a provádí peněžní platby. Vedením účtu se pověří a dispoziční právo k němu získají osoby navržené představenstvem a schválené valnou hromadou. 5. Správou ostatních věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících sdružení bude pověřena osoba navržená představenstvem a schválená valnou hromadou. 6. Do sdružení členové nevkládají kromě vstupního poplatku žádné majetkové hodnoty. Sdružení hospodaří pouze s příjmy uvedenými v odstavci 1 tohoto článku stanov. 7. Sdružení může vytvářet zvláštní fondy k ochraně a zabezpečení zájmů svých členů a pro veřejně prospěšné účely. 8. Odměny pro členy představenstva a revizora sdružení navrhuje a schvaluje valná hromada podle jejich aktivity a podílu na činnosti sdružení. 9. Sdružení vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 10. Účetní závěrku schvaluje valná hromada. 11. Případný kladný hospodářský výsledek sdružení, si sdružení přednostně ponechá na uskutečňování předmětu činnosti sdružení v dalších letech a na zlepšování jeho úrovně, popř. ke krytí ztrát. 12. O způsobu krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém hospodářském roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 13. Členové mají právo nahlížet do účetních a jiných dokladů sdružení a činit si z nich výpisy. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 11/13

12 14. Sdružení odpovídá za závazky celým svým majetkem. 15. Členové sdružení neručí za závazky sdružení. Článek 12 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká: a) usnesením valné hromady o rozpuštění sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením, b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění sdružení podle obecně závazných právních předpisů 2. Bez likvidace zaniká sdružení sloučením s jiným sdružením. 3. V případě zániku sdružení s likvidací se v rámci likvidace nejprve z majetku sdružení uhradí pohledávky všech věřitelů sdružení a poté se zbývající majetek sdružení rozdělí mezi členy rovným dílem. Zanikne-li sdružení pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, provede majetkové vypořádání likvidátor určený tímto orgánem. Článek 13 Přípravný výbor 1. Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem vzniku sdružení s tím, že členský příspěvek jsou tito členové povinni zaplatit do třiceti kalendářních dnů od vzniku sdružení. 2. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení oprávněni jednat jménem sdružení, a to společně a nerozdílně. 3. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení do zvolení členů představenstva oprávněni vykonávat činnost představenstva. Zmocněnec přípravného výboru je ode dne vzniku sdružení do zvolení předsedy sdružení oprávněn vykonávat činnost předsedy sdružení v rámci sdružení s tím, že není oprávněn jednat jménem sdružení navenek. 4. Přípravný výbor nejpozději do šedesáti kalendářních dnů ode dne vzniku sdružení svolá ustavující zasedání valné hromady, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o svolání zasedání valné hromady, o jejím průběhu, usnášeníschopnosti, hlasování a rozhodování. 5. Zvolením členů představenstva zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je rozpuštěn. Členové přípravného výboru jsou povinni předat sdružení bez zbytečného odkladu stanovy a další listiny, které souvisejí s činností přípravného výboru. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 12/13

13 Článek 14 Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemně, přičemž změny jsou závazné až po jejich schválení valnou hromadou. 2. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. 3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se sdružení řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, popřípadě právními předpisy, které tento zákon mění nebo nahrazující. 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 13/13

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y úplné znění 27. května 2014 O B S A H S T A N O V Hlava I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Založení, vznik a trvání akciové společnosti 4 Čl. 2 -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ATAS elektromotory Náchod a. s. (Návrh změny stanov na jednání valné hromady 26.06.2014) 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost ATAS

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost")

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen společnost) Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost") I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti a) Firma společnosti zní: GEOtest, a.s. b) Sídlo společnosti je: Brno Společnost

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Stanovy akciové společnosti PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Strana jedna Stanovy akciové společnosti PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti 1.1 Společnost PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond, a.s. (dále

Více

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK NÁVRH ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK STANOVY Část I. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení: 1) Obchodní společnost Josef Bambásek a.s., (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rjstříku dne 15.06.2000. 2)

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. AGRO SÁZAVA, a.s. Se sídlem Velká Losenice, Sázava 176. Okres Žďár. nad Sázavou, PSČ 592 11 IČO: 25328328

S T A N O V Y. akciové společnosti. AGRO SÁZAVA, a.s. Se sídlem Velká Losenice, Sázava 176. Okres Žďár. nad Sázavou, PSČ 592 11 IČO: 25328328 S T A N O V Y akciové společnosti AGRO SÁZAVA, a.s. Se sídlem Velká Losenice, Sázava 176. Okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 11 IČO: 25328328 --------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s.

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. platné od 12. 8. 2013 Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s., platné od 12. 8. 2013 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení S T A N O V Y akciové společnosti ZERAS a.s., se sídlem Radostín nad Oslavou 224 okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 44 Část I. Základní ustanovení Čl.1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost ZERAS

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33. Část I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33. Část I. Základní ustanovení S T A N O V Y akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33 Část I. Základní ustanovení Čl.1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost PROAGRO

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2008 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více