STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS"

Transkript

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Název, sídlo a charakter sdružení 1. Název sdružení zní: ARCHAOS (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení je: Město/obec: Křelov-Břuchotín Ulice: Květinová Číslo popisné/ číslo orientační: 238/63 PSČ: Sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a působí jako dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení na území České republiky. 4. Sdružení je založeno na dobu neurčitou. 5. Členové sdružení neručí za závazky sdružení. Článek 2 Cíle sdružení 1. Cíle sdružení jsou zejména následující: a) spolupráce se soukromými i veřejnými subjekty v oblasti civilní ochrany, tj. při ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, krizových situacích, havarijním a krizovém plánování a řízení, ochraně při ohrožení státu nebo při válečném stavu, při živelních pohromách nebo haváriích, teroristických útocích apod., b) doplňování základních složek integrovaného záchranného systému, c) analýza potenciálních rizik v oblasti civilní ochrany, prevence a ochrana před nimi, d) příprava obyvatelstva na krizové situace, e) školení a výcvik dobrovolníků civilní ochrany, f) zachování a rekonstrukce stálých úkrytů civilní ochrany, g) ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí, h) obhajoba a prosazování společných zájmů a oprávněných požadavků členů sdružení, i) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a ochrany zdraví a majetku občanů, j) prosazování a využívání alternativních zdrojů energie, k) vytvoření a zachování databanky genetických informací rostlin a živočichů. 2. Za účelem naplnění cílů sdružení uvedených v odst. 1 tohoto článku stanov a za podmínek stanovených v těchto stanovách, sdružení zejména: Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 1/13

2 a) nabývá do vlastnictví nemovitý a movitý majetek, s tímto majetkem hospodaří a disponuje, b) vyvíjí poradenskou a informační činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, c) pořádá semináře, školení, přednášky, přehlídky, kurzy a konference, d) pořádá studijní cesty, stáže a zájezdy, e) organizuje občanské nepolitické kampaně a petiční akce, f) věnuje se neziskové publikační a vydavatelské činnosti, g) účastní se jednání nebo řízení před orgány veřejné správy, h) spolupracuje se sdruženími, které mají obdobné cíle činnosti, i) usiluje o výměnu informací a zkušeností s jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci v ČR i v zahraničí, j) vyhledává sponzory, dárce a potencionální partnery v ČR i zahraničí. Článek 3 Členství ve sdružení 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo existující právnická osoba, za kterou jednají statutární orgány. 2. Členem sdružení se nemůže stát politická strana, kraj, obec, jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace a organizační složky veřejné správy a samosprávy. 3. Předpokladem vzniku členství je písemná žádost zájemce o členství a zaplacení vstupního poplatku ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Žádost zájemce o členství ve sdružení musí zájemce doručit představenstvu sdružení. Žádost musí obsahovat souhlas s těmito stanovami a přílohou žádosti musí být doklad o zaplacení vstupního poplatku hotovostně, složenkou nebo bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu sdružení č. ú /0300 vedeného u Československá obchodní banka, a.s. 4. O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě písemné žádosti zájemce o členství. Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí představenstva. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může žadatel o členství odvolat k valné hromadě sdružení do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Článek 4 Zánik členství 1. Členství ve sdružení zaniká: a) smrtí člena, který je fyzickou osobou, nebo zánikem člena, který je právnickou osobou, b) dohodou podle odst. 2 tohoto článku stanov, c) vystoupením ze sdružení postupem podle odst. 3 tohoto článku stanov, d) vyloučením člena sdružení rozhodnutím valné hromady z důvodů uvedených v odstavcích 5, 6 nebo 7 tohoto článku stanov. 2. Dohodnou li se sdružení a člen na ukončení členství, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Dohoda musí být písemná a musí být podepsána vystupujícím členem a minimálně dvěma členy Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 2/13

3 představenstva. 3. Člen sdružení může ze sdružení vystoupit na základě písemného oznámení doručeného do sídla sdružení. Členství ve sdružení zaniká okamžikem doručení takového oznámení do sídla sdružení. Člen sdružení může své písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat. Účinky odvolání nastanou pouze na základě jeho odsouhlasení představenstvem. 4. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který přes písemné upozornění představenstva sdružení porušuje stanovy nebo jinak jedná v rozporu s oprávněnými zájmy sdružení. 5. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který je členem představenstva nebo revizorem sdružení a který zneužil svou pravomoc na úkor ostatních členů sdružení. 6. Je-li člen právnickou osobou, může valná hromada rozhodnout o jeho vyloučení rovněž v případech, kdy člen této právnické osoby nebo její společník, akcionář nebo ovládající osoba hrubě poruší stanovy nebo oprávněné zájmy sdružení nebo zneužije na úkor členů sdružení své pravomoci člena představenstva nebo revizora sdružení. 7. Před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování o vyloučení, musí být členu, o jehož vyloučení má být hlasováno, poskytnuta možnost vyjádření. 8. Závazky člena sdružení vůči sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve sdružení, nezanikají. 9. Závazky sdružení vůči bývalému členu sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve sdružení, nezanikají, sdružení je povinno tyto závazky vypořádat nejpozději do tří kalendářních měsíců ode dne, ve kterém členství bývalého člena zaniklo. Výjimkou jsou již zaplacené poplatky, které se nevrací. Článek 5 Práva a povinnosti členů 1. Člen sdružení má právo: a) podílet se na veškeré činnosti sdružení, b) účastnit se hlasování na valné hromadě a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy, c) navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů sdružení, d) užívat majetek sdružení, e) účastnit se všech jednání, která se týkají jeho činnosti ve sdružení, f) účastnit se akcí pořádaných a organizovaných sdružením, g) být informován o veškeré činnosti sdružení a činnosti jeho orgánů, h) požadovat na orgánech sdružení vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, i) předkládat návrhy a podněty týkající se činnosti sdružení a návrhy na další činnost sdružení orgánům sdružení, j) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti sdružení činnosti jeho orgánů a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů, k) požívat všech výhod poskytovaných sdružením. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 3/13

4 2. Každý člen sdružení je povinen zejména: a) respektovat zájmy sdružení a jednat v souladu s cíly sdružení, b) dodržovat stanovy a nepoškozovat dobré jméno sdružení, c) plnit rozhodnutí orgánů sdružení, d) zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů sdružení a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv, e) strpět realizaci opatření spadajících do předmětu činnosti sdružení podle těchto stanov nebo podle rozhodnutí představenstva, f) řádně a včas platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím valné hromady, g) chránit majetek sdružení před poškozením nebo znehodnocením a používat jej pouze k účelům, ke kterým je určen, h) oznámit sdružení adresu, na kterou je mu možno doručovat písemnosti; veškeré písemnosti včas odeslané na oznámenou adresu jsou považovány za doručené, i) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení. 3. Členstvím ve sdružení není dotčeno ani omezeno vlastnické právo k věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám, které člen vložil do sdružení. Člen sdružení je nadále oprávněn věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty ve svém vlastnictví v rámci stanoveném obecně závaznými právními předpisy užívat, požívat a brát z nich plody nebo užitky a disponovat s nimi i s jejich plody nebo užitky. 4. Člen sdružení je oprávněn se odvolat proti každému rozhodnutí představenstva, které se přímo nebo nepřímo týká jeho práv a povinností nebo jeho právního postavení v rámci sdružení. Orgány sdružení jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) předseda sdružení, d) revizor. Článek 6 Orgány sdružení Článek 7 Valná hromada 1. Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. 2. Valná hromada zejména: a) rozhoduje o strategických cílech a strategickém rozvoji sdružení a o zásadních otázkách vedení a činnosti sdružení, b) rozhoduje o změnách stanov, c) volí a odvolává předsedu představenstva, místopředsedu představenstva a ostatní členy představenstva, d) volí a odvolává revizora sdružení, Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 4/13

5 e) rozhoduje o zřízení a o zrušení poboček sdružení, f) rozhoduje o výši odměny členů představenstva a revizora, g) rozhoduje o druhu a rozsahu opatření realizovaných sdružením, h) rozhoduje o přijetí půjček nad ,- Kč a o nabývání a zcizování nemovitého majetku sdružení, jehož hodnota přesahuje ,- Kč ke dni uzavření právního úkonu, i) rozhoduje o zřízení zvláštních fondů vedených sdružením, j) schvaluje návrh rozpočtu sdružení vypracovaný představenstvem, k) schvaluje roční účetní závěrku sdružení, l) odvolává plné moci udělené představenstvem, m) rozhoduje o uplatňování právních nároků vůči členům představenstva a revizorovi n) pověřuje vhodnou osobu zastupováním sdružení, o) rozhoduje o vyloučení členů sdružení podle čl. 4, odst. 5 až 7 těchto stanov, p) rozhoduje o odvoláních členů sdružení proti rozhodnutím představenstva, q) schvaluje veškeré další vnitřní předpisy sdružení, r) rozhoduje o zániku sdružení a o způsobu zániku, v případě zániku s likvidací, jmenuje a odvolává likvidátora sdružení a rozhoduje o rozdělení likvidačního zůstatku, s) rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení a jeho činnosti, pokud tak určí tyto stanovy nebo si rozhodování o některé věci vyhradí valná hromada. 3. Valná hromada se koná nejméně jednou v kalendářním roce. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou všem členům sdružení na adresu jejich bydliště nebo sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to nejméně jeden kalendářní měsíc předem. 4. O místě konání valné hromady rozhoduje představenstvo, které je povinno zajistit podmínky pro její důstojný průběh. Jednání valné hromady se konají zpravidla v sídle sdružení. 5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady a pořad jednání valné hromady. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů sdružení účastnit se valné hromady. 6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov sdružení nebo schválení jiného dokumentu, musí být k pozvánce na valnou hromadu připojeno navrhované nové znění stanov nebo kopie dokumentu, který má být valnou hromadou schválen. 7. Člen sdružení, je-li fyzickou osobou, se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Za člena sdružení, který je právnickou osobou, se jednání valné hromady zúčastňuje statutární orgán nebo zástupce zmocněný k tomu písemnou plnou mocí. 8. Jednání valné hromady mají právo se účastnit členové sdružení, popřípadě jejich zástupci, členové představenstva a revizor. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem. 9. Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové sdružení, popřípadě jejich zástupci. Každý člen sdružení má při hlasování na valné hromadě jeden hlas. 10. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nejméně jedna polovina všech členů sdružení. 11. Členové sdružení přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž správnost potvrzuje svým podpisem zapisovatel. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 5/13

6 12. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti kalendářních týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Pro usnášeníschopnost náhradní valné hromady již neplatí omezení stanovená v odstavci 10 tohoto článku stanov. 13. Valná hromada volí z členů sdružení předsedajícího a zapisovatele. Do jejich zvolení řídí jednání valné hromady předseda představenstva. 14. Na jednání valné hromady se hlasuje veřejně, nerozhodne-li valná hromada svým usnesením, že volba bude probíhat tajně. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, nejde-li o hlasování o změně stanov sdružení nebo o zrušení sdružení, kde se vyžaduje souhlas dvou třetin všech hlasů členů sdružení. 15. Člen sdružení není oprávněn vykonávat své hlasovací právo v případě, že valná hromada hlasuje o jeho právech a povinnostech. 16. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat a) datum a místo konání valné hromady, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) námitky členů proti rozhodnutí valné hromady, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 17. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající valné hromady. 18. Na žádost 20 % členů sdružení nebo revizora nebo z vlastního podnětu svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu. Mimořádnou valnou hromadu může svolat rovněž sám revizor. Pro způsob svolání mimořádné valné hromady a jejího jednání jakož i usnášeníschopnosti a hlasování na valné hromadě platí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku stanov. Článek 8 Představenstvo 1. Představenstvo řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady, plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svou činnost. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu sdružení. 3. Představenstvu přísluší zejména: a) rozhodovat - o způsobu řešení a realizaci strategických cílů a strategického rozvoje sdružení, - o právních úkonech sdružení, není-li rozhodování o nich těmito stanovami vyhrazeno do působnosti valné hromady, - o udělení a odvolání plné moci k zastupování sdružení a k jednání jeho jménem; b) uzavírat prostřednictvím předsedy sdružení - smlouvy, kterými je nakládáno s majetkem sdružení, Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 6/13

7 - dohody o provedení práce popř. pracovní smlouvy, - smlouvy o dílo nebo o dodávce služeb, přičemž kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služby; c) vykonávat - rozhodnutí valné hromady, - zaměstnavatelská práva, - vše, co mu příslušné obecně závazné právní předpisy a stanovy sdružení ukládají; d) zajišťovat - uskutečňování předmětu činnosti sdružení, - kontrolu plnění pohledávek ze smluv, které sdružení uzavřelo, - plnění závazků ze smluv, které sdružení uzavřelo, - svolávání valné hromady a její organizační zabezpečení, - vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů sdružení; e) zpracovávat, případně zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě: - návrhy na změny v předmětu činnosti sdružení, - návrhy na změnu stanov, - návrhy na změnu příspěvkového řádu, - návrh rozpočtu sdružení, - roční účetní závěrku, - roční zprávy o činnosti sdružení a stavu jeho majetku, - návrhy na způsob krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém kalendářním roce, - návrh na zrušení sdružení, návrh na jmenování likvidátora sdružení, - návrhy pravidel tvorby a použití zvláštních fondů vedených sdružením. 4. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit, že některé činnosti vyhrazené představenstvu může vykonávat i jiná pověřená osoba. 5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. 6. Představenstvo má nejméně tři a nejvýše patnáct členů a skládá se nejméně z předsedy, místopředsedy a člena představenstva, kteří jsou do svých funkcí voleni a odvoláváni valnou hromadou. 7. V čele představenstva stojí předseda, který je zároveň i předsedou sdružení, přičemž jeho práva a povinnosti jsou upravena také v čl. 9 těchto stanov. 8. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté; opětovná volba člena představenstva je možná. 9. Člen představenstva se může během funkčního období vzdát své funkce. Vzdání se funkce oznamuje člen představenstva písemně předsedovi představenstva; vzdá-li se funkce předseda představenstva, oznamuje to písemně místopředsedovi představenstva. Vzdání se funkce je účinné ode dne, kdy bylo doručeno předsedovi nebo místopředsedovi představenstva. Funkce člena představenstva zaniká třicátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce. 10. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není revizorem sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 7/13

8 11. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou kalendářních měsíců zvolit nového člena představenstva. 12. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně v sídle sdružení, nejméně však třikrát v průběhu kalendářního roku. 13. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu trvalého bydliště poštou, telefaxem nebo elektronickou poštou. V pozvánce musí být uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání. Pozvánka a materiály k jednání musí být všem členům představenstva a revizorovi zaslány nejméně deset kalendářních dní před zasedáním představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i v kratším termínu; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. 14. Předseda představenstva je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, pokud jej o to písemně požádá nadpoloviční většina členů představenstva nebo revizor. 15. Zasedání představenstva je oprávněn se účastnit revizor. Revizor nemá právo hlasovat na zasedání představenstva. 16. Zasedání představenstva řídí jeho předseda; v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva. 17. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni nejméně tři členové představenstva. 18. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. 19. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech, které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 20. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 21. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 22. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat: a) datum a místo konání zasedání představenstva, b) přijatá rozhodnutí, c) výsledky hlasování, d) námitky členů představenstva proti rozhodnutí představenstva, pokud požádali o jejich zaprotokolování. 23. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. 24. Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 8/13

9 25. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši a splatnost určuje valná hromada. 26. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu. 27. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby jej při výkonu funkce zastupovala. 28. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili porušením své povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů. Členové představenstva se odpovědnosti zprostí, pokud prokáží, že škodu nezavinili. Odpovědnosti se člen představenstva zprostí též tehdy, pokud nesouhlasil s rozhodnutím představenstva, z jehož plnění vznikla sdružení škoda, a jeho nesouhlas je zachycen v protokolu ze zasedání představenstva, které přijalo předmětné rozhodnutí. Článek 9 Předseda sdružení 1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. 2. Předseda sdružení jedná jménem sdružení navenek, s výjimkou případů, kdy je k jednání jménem sdružení oprávněn revizor podle čl. 10, odst. 2, písm. f) těchto stanov. 3. Předseda vede běžnou agendu sdružení mezi zasedáními představenstva. 4. V případě nepřítomnosti předsedy nebo v případě, že předseda představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zastupuje předsedu místopředseda představenstva. 5. Předseda sdružení je oprávněn: a) jednat jménem sdružení navenek ve všech věcech sdružení, b) samostatně činit právních úkony za sdružení, kterými je nakládáno s majetkem sdružení, jehož hodnota nepřekračuje 5.000,- Kč ke dni uzavření právního úkonu, c) podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě; podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, d) uzavírat, měnit a rušit pracovněprávní a jiné obdobné smluvní vztahy, poté kdy o těchto úkonech rozhodlo představenstvo, popřípadě valná hromada, e) spravovat bankovní účet sdružení a rozhodovat o použití finančních prostředků na tomto účtu. Článek 10 Revizor 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Je oprávněn kontrolovat veškerou činnost sdružení a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze valné hromadě a je nezávislý na ostatních orgánech sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 9/13

10 2. Revizor zejména: a) kontroluje hospodaření sdružení, především plnění rozpočtu a účelnost a správnost vynakládaných prostředků, b) dohlíží na uskutečňování předmětu činnosti sdružení, c) kontroluje a ověřuje činnost představenstva; v případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva nebo závažných nedostatků v hospodaření sdružení je oprávněn svolat valnou hromadu, d) je oprávněn kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti sdružení a zjišťovat stav sdružení, e) předkládá valné hromadě závěry a doporučení, týkající se zejména: - plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, - dodržování stanov sdružení a právních předpisů v činnosti sdružení, - hospodářské a finanční činnosti sdružení, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku sdružení, jeho závazků a pohledávek, f) jedná jménem sdružení v případech, kdy sdružení uplatňuje nárok na náhradu škody vůči předsedovi představenstva nebo místopředsedovi představenstva, g) posuzuje návrh představenstva na zrušení sdružení, h) posuzuje návrh představenstva na jmenování likvidátora sdružení. 3. Revizor je povinen přezkoumat návrh rozpočtu sdružení a účetní závěrku sdružení a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě. 4. Revizor je volen a odvoláván valnou hromadou. 5. Funkční období revizora je tříleté; opětovná volba revizora je možná. Revizor nesmí být zároveň členem představenstva. 6. Revizor se může během funkčního období vzdát funkce. Vzdání se funkce oznamuje revizor písemně představenstvu. Vzdání se funkce je účinné ode dne, kdy bylo doručeno představenstvu. Funkce revizora zaniká šedesátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce. 7. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není členem představenstva. 8. Jestliže revizor zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada sdružení do tří kalendářních měsíců zvolit revizora nového. 9. Revizor je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby jej při výkonu funkce zastupovala. Tím není dotčeno právo revizora využít pro výkon činnosti třetích osob. 10. Náklady spojené s činností revizora nese sdružení. 11. Revizorovi přísluší za výkon jeho funkce odměna, jejíž výši určuje valná hromada. 12. Revizor je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 10/13

11 13. Revizor odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů. Revizor se odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Článek 11 Zásady hospodaření sdružení 1. Sdružení hospodaří s dotacemi, příspěvky a dary státu a dalších osob, s požitky ze sponzorství a reklamní činnosti, s výnosy majetku, popř. s dalšími příjmy. 2. Hospodaření sdružení se řídí rozpočtem, který navrhuje představenstvo sdružení a schvaluje valná hromada. 3. Z rozpočtu hradí sdružení své výdaje v následujícím pořadí: a) náklady na činnost orgánů sdružení, b) náklady na zaměstnance sdružení a subjekty provádějící pro sdružení služby, c) režijní náklady, d) náklady na nezbytnou údržbu majetku sdružení, e) náklady na pořízení nezbytného majetku sdružení, f) náklady na propagaci sdružení a osvětovou činnost, g) ostatní náklady. 4. Sdružení má zřízen samostatný bankovní účet u peněžního ústavu a jeho prostřednictvím přijímá a provádí peněžní platby. Vedením účtu se pověří a dispoziční právo k němu získají osoby navržené představenstvem a schválené valnou hromadou. 5. Správou ostatních věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících sdružení bude pověřena osoba navržená představenstvem a schválená valnou hromadou. 6. Do sdružení členové nevkládají kromě vstupního poplatku žádné majetkové hodnoty. Sdružení hospodaří pouze s příjmy uvedenými v odstavci 1 tohoto článku stanov. 7. Sdružení může vytvářet zvláštní fondy k ochraně a zabezpečení zájmů svých členů a pro veřejně prospěšné účely. 8. Odměny pro členy představenstva a revizora sdružení navrhuje a schvaluje valná hromada podle jejich aktivity a podílu na činnosti sdružení. 9. Sdružení vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 10. Účetní závěrku schvaluje valná hromada. 11. Případný kladný hospodářský výsledek sdružení, si sdružení přednostně ponechá na uskutečňování předmětu činnosti sdružení v dalších letech a na zlepšování jeho úrovně, popř. ke krytí ztrát. 12. O způsobu krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém hospodářském roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 13. Členové mají právo nahlížet do účetních a jiných dokladů sdružení a činit si z nich výpisy. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 11/13

12 14. Sdružení odpovídá za závazky celým svým majetkem. 15. Členové sdružení neručí za závazky sdružení. Článek 12 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká: a) usnesením valné hromady o rozpuštění sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením, b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění sdružení podle obecně závazných právních předpisů 2. Bez likvidace zaniká sdružení sloučením s jiným sdružením. 3. V případě zániku sdružení s likvidací se v rámci likvidace nejprve z majetku sdružení uhradí pohledávky všech věřitelů sdružení a poté se zbývající majetek sdružení rozdělí mezi členy rovným dílem. Zanikne-li sdružení pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, provede majetkové vypořádání likvidátor určený tímto orgánem. Článek 13 Přípravný výbor 1. Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem vzniku sdružení s tím, že členský příspěvek jsou tito členové povinni zaplatit do třiceti kalendářních dnů od vzniku sdružení. 2. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení oprávněni jednat jménem sdružení, a to společně a nerozdílně. 3. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení do zvolení členů představenstva oprávněni vykonávat činnost představenstva. Zmocněnec přípravného výboru je ode dne vzniku sdružení do zvolení předsedy sdružení oprávněn vykonávat činnost předsedy sdružení v rámci sdružení s tím, že není oprávněn jednat jménem sdružení navenek. 4. Přípravný výbor nejpozději do šedesáti kalendářních dnů ode dne vzniku sdružení svolá ustavující zasedání valné hromady, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o svolání zasedání valné hromady, o jejím průběhu, usnášeníschopnosti, hlasování a rozhodování. 5. Zvolením členů představenstva zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je rozpuštěn. Členové přípravného výboru jsou povinni předat sdružení bez zbytečného odkladu stanovy a další listiny, které souvisejí s činností přípravného výboru. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 12/13

13 Článek 14 Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemně, přičemž změny jsou závazné až po jejich schválení valnou hromadou. 2. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. 3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se sdružení řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, popřípadě právními předpisy, které tento zákon mění nebo nahrazující. 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 13/13

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238 Cíl: viz stanovy Stanovy Preambule Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY. Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY Parkinson-Help z. s. dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Parkinson-Help z. s. 2. Sídlo spolku je (obec, město): Dürerova 2177/18, 100

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára v Praze I. Úvodní ustanovení, název, sídlo, IČ 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více