STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS"

Transkript

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCHAOS založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Název, sídlo a charakter sdružení 1. Název sdružení zní: ARCHAOS (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení je: Město/obec: Křelov-Břuchotín Ulice: Květinová Číslo popisné/ číslo orientační: 238/63 PSČ: Sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů a působí jako dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení na území České republiky. 4. Sdružení je založeno na dobu neurčitou. 5. Členové sdružení neručí za závazky sdružení. Článek 2 Cíle sdružení 1. Cíle sdružení jsou zejména následující: a) spolupráce se soukromými i veřejnými subjekty v oblasti civilní ochrany, tj. při ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, krizových situacích, havarijním a krizovém plánování a řízení, ochraně při ohrožení státu nebo při válečném stavu, při živelních pohromách nebo haváriích, teroristických útocích apod., b) doplňování základních složek integrovaného záchranného systému, c) analýza potenciálních rizik v oblasti civilní ochrany, prevence a ochrana před nimi, d) příprava obyvatelstva na krizové situace, e) školení a výcvik dobrovolníků civilní ochrany, f) zachování a rekonstrukce stálých úkrytů civilní ochrany, g) ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí, h) obhajoba a prosazování společných zájmů a oprávněných požadavků členů sdružení, i) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí a ochrany zdraví a majetku občanů, j) prosazování a využívání alternativních zdrojů energie, k) vytvoření a zachování databanky genetických informací rostlin a živočichů. 2. Za účelem naplnění cílů sdružení uvedených v odst. 1 tohoto článku stanov a za podmínek stanovených v těchto stanovách, sdružení zejména: Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 1/13

2 a) nabývá do vlastnictví nemovitý a movitý majetek, s tímto majetkem hospodaří a disponuje, b) vyvíjí poradenskou a informační činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, c) pořádá semináře, školení, přednášky, přehlídky, kurzy a konference, d) pořádá studijní cesty, stáže a zájezdy, e) organizuje občanské nepolitické kampaně a petiční akce, f) věnuje se neziskové publikační a vydavatelské činnosti, g) účastní se jednání nebo řízení před orgány veřejné správy, h) spolupracuje se sdruženími, které mají obdobné cíle činnosti, i) usiluje o výměnu informací a zkušeností s jinými organizacemi, institucemi a jednotlivci v ČR i v zahraničí, j) vyhledává sponzory, dárce a potencionální partnery v ČR i zahraničí. Článek 3 Členství ve sdružení 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo existující právnická osoba, za kterou jednají statutární orgány. 2. Členem sdružení se nemůže stát politická strana, kraj, obec, jimi zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace a organizační složky veřejné správy a samosprávy. 3. Předpokladem vzniku členství je písemná žádost zájemce o členství a zaplacení vstupního poplatku ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Žádost zájemce o členství ve sdružení musí zájemce doručit představenstvu sdružení. Žádost musí obsahovat souhlas s těmito stanovami a přílohou žádosti musí být doklad o zaplacení vstupního poplatku hotovostně, složenkou nebo bezhotovostně ve prospěch bankovního účtu sdružení č. ú /0300 vedeného u Československá obchodní banka, a.s. 4. O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě písemné žádosti zájemce o členství. Členství ve sdružení vzniká dnem rozhodnutí představenstva. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může žadatel o členství odvolat k valné hromadě sdružení do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Článek 4 Zánik členství 1. Členství ve sdružení zaniká: a) smrtí člena, který je fyzickou osobou, nebo zánikem člena, který je právnickou osobou, b) dohodou podle odst. 2 tohoto článku stanov, c) vystoupením ze sdružení postupem podle odst. 3 tohoto článku stanov, d) vyloučením člena sdružení rozhodnutím valné hromady z důvodů uvedených v odstavcích 5, 6 nebo 7 tohoto článku stanov. 2. Dohodnou li se sdružení a člen na ukončení členství, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Dohoda musí být písemná a musí být podepsána vystupujícím členem a minimálně dvěma členy Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 2/13

3 představenstva. 3. Člen sdružení může ze sdružení vystoupit na základě písemného oznámení doručeného do sídla sdružení. Členství ve sdružení zaniká okamžikem doručení takového oznámení do sídla sdružení. Člen sdružení může své písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat. Účinky odvolání nastanou pouze na základě jeho odsouhlasení představenstvem. 4. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který přes písemné upozornění představenstva sdružení porušuje stanovy nebo jinak jedná v rozporu s oprávněnými zájmy sdružení. 5. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, který je členem představenstva nebo revizorem sdružení a který zneužil svou pravomoc na úkor ostatních členů sdružení. 6. Je-li člen právnickou osobou, může valná hromada rozhodnout o jeho vyloučení rovněž v případech, kdy člen této právnické osoby nebo její společník, akcionář nebo ovládající osoba hrubě poruší stanovy nebo oprávněné zájmy sdružení nebo zneužije na úkor členů sdružení své pravomoci člena představenstva nebo revizora sdružení. 7. Před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování o vyloučení, musí být členu, o jehož vyloučení má být hlasováno, poskytnuta možnost vyjádření. 8. Závazky člena sdružení vůči sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve sdružení, nezanikají. 9. Závazky sdružení vůči bývalému členu sdružení, které existují v okamžiku skončení členství ve sdružení, nezanikají, sdružení je povinno tyto závazky vypořádat nejpozději do tří kalendářních měsíců ode dne, ve kterém členství bývalého člena zaniklo. Výjimkou jsou již zaplacené poplatky, které se nevrací. Článek 5 Práva a povinnosti členů 1. Člen sdružení má právo: a) podílet se na veškeré činnosti sdružení, b) účastnit se hlasování na valné hromadě a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy, c) navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů sdružení, d) užívat majetek sdružení, e) účastnit se všech jednání, která se týkají jeho činnosti ve sdružení, f) účastnit se akcí pořádaných a organizovaných sdružením, g) být informován o veškeré činnosti sdružení a činnosti jeho orgánů, h) požadovat na orgánech sdružení vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, i) předkládat návrhy a podněty týkající se činnosti sdružení a návrhy na další činnost sdružení orgánům sdružení, j) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti sdružení činnosti jeho orgánů a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů, k) požívat všech výhod poskytovaných sdružením. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 3/13

4 2. Každý člen sdružení je povinen zejména: a) respektovat zájmy sdružení a jednat v souladu s cíly sdružení, b) dodržovat stanovy a nepoškozovat dobré jméno sdružení, c) plnit rozhodnutí orgánů sdružení, d) zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů sdružení a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv, e) strpět realizaci opatření spadajících do předmětu činnosti sdružení podle těchto stanov nebo podle rozhodnutí představenstva, f) řádně a včas platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím valné hromady, g) chránit majetek sdružení před poškozením nebo znehodnocením a používat jej pouze k účelům, ke kterým je určen, h) oznámit sdružení adresu, na kterou je mu možno doručovat písemnosti; veškeré písemnosti včas odeslané na oznámenou adresu jsou považovány za doručené, i) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení. 3. Členstvím ve sdružení není dotčeno ani omezeno vlastnické právo k věcem, právům nebo jiným majetkovým hodnotám, které člen vložil do sdružení. Člen sdružení je nadále oprávněn věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty ve svém vlastnictví v rámci stanoveném obecně závaznými právními předpisy užívat, požívat a brát z nich plody nebo užitky a disponovat s nimi i s jejich plody nebo užitky. 4. Člen sdružení je oprávněn se odvolat proti každému rozhodnutí představenstva, které se přímo nebo nepřímo týká jeho práv a povinností nebo jeho právního postavení v rámci sdružení. Orgány sdružení jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) předseda sdružení, d) revizor. Článek 6 Orgány sdružení Článek 7 Valná hromada 1. Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. 2. Valná hromada zejména: a) rozhoduje o strategických cílech a strategickém rozvoji sdružení a o zásadních otázkách vedení a činnosti sdružení, b) rozhoduje o změnách stanov, c) volí a odvolává předsedu představenstva, místopředsedu představenstva a ostatní členy představenstva, d) volí a odvolává revizora sdružení, Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 4/13

5 e) rozhoduje o zřízení a o zrušení poboček sdružení, f) rozhoduje o výši odměny členů představenstva a revizora, g) rozhoduje o druhu a rozsahu opatření realizovaných sdružením, h) rozhoduje o přijetí půjček nad ,- Kč a o nabývání a zcizování nemovitého majetku sdružení, jehož hodnota přesahuje ,- Kč ke dni uzavření právního úkonu, i) rozhoduje o zřízení zvláštních fondů vedených sdružením, j) schvaluje návrh rozpočtu sdružení vypracovaný představenstvem, k) schvaluje roční účetní závěrku sdružení, l) odvolává plné moci udělené představenstvem, m) rozhoduje o uplatňování právních nároků vůči členům představenstva a revizorovi n) pověřuje vhodnou osobu zastupováním sdružení, o) rozhoduje o vyloučení členů sdružení podle čl. 4, odst. 5 až 7 těchto stanov, p) rozhoduje o odvoláních členů sdružení proti rozhodnutím představenstva, q) schvaluje veškeré další vnitřní předpisy sdružení, r) rozhoduje o zániku sdružení a o způsobu zániku, v případě zániku s likvidací, jmenuje a odvolává likvidátora sdružení a rozhoduje o rozdělení likvidačního zůstatku, s) rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení a jeho činnosti, pokud tak určí tyto stanovy nebo si rozhodování o některé věci vyhradí valná hromada. 3. Valná hromada se koná nejméně jednou v kalendářním roce. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou všem členům sdružení na adresu jejich bydliště nebo sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty, a to nejméně jeden kalendářní měsíc předem. 4. O místě konání valné hromady rozhoduje představenstvo, které je povinno zajistit podmínky pro její důstojný průběh. Jednání valné hromady se konají zpravidla v sídle sdružení. 5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady a pořad jednání valné hromady. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů sdružení účastnit se valné hromady. 6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov sdružení nebo schválení jiného dokumentu, musí být k pozvánce na valnou hromadu připojeno navrhované nové znění stanov nebo kopie dokumentu, který má být valnou hromadou schválen. 7. Člen sdružení, je-li fyzickou osobou, se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Za člena sdružení, který je právnickou osobou, se jednání valné hromady zúčastňuje statutární orgán nebo zástupce zmocněný k tomu písemnou plnou mocí. 8. Jednání valné hromady mají právo se účastnit členové sdružení, popřípadě jejich zástupci, členové představenstva a revizor. Valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem. 9. Právo hlasovat na valné hromadě mají pouze členové sdružení, popřípadě jejich zástupci. Každý člen sdružení má při hlasování na valné hromadě jeden hlas. 10. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nejméně jedna polovina všech členů sdružení. 11. Členové sdružení přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jejíž správnost potvrzuje svým podpisem zapisovatel. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 5/13

6 12. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti kalendářních týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Pro usnášeníschopnost náhradní valné hromady již neplatí omezení stanovená v odstavci 10 tohoto článku stanov. 13. Valná hromada volí z členů sdružení předsedajícího a zapisovatele. Do jejich zvolení řídí jednání valné hromady předseda představenstva. 14. Na jednání valné hromady se hlasuje veřejně, nerozhodne-li valná hromada svým usnesením, že volba bude probíhat tajně. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, nejde-li o hlasování o změně stanov sdružení nebo o zrušení sdružení, kde se vyžaduje souhlas dvou třetin všech hlasů členů sdružení. 15. Člen sdružení není oprávněn vykonávat své hlasovací právo v případě, že valná hromada hlasuje o jeho právech a povinnostech. 16. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat a) datum a místo konání valné hromady, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) námitky členů proti rozhodnutí valné hromady, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 17. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající valné hromady. 18. Na žádost 20 % členů sdružení nebo revizora nebo z vlastního podnětu svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu. Mimořádnou valnou hromadu může svolat rovněž sám revizor. Pro způsob svolání mimořádné valné hromady a jejího jednání jakož i usnášeníschopnosti a hlasování na valné hromadě platí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku stanov. Článek 8 Představenstvo 1. Představenstvo řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady, plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svou činnost. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu sdružení. 3. Představenstvu přísluší zejména: a) rozhodovat - o způsobu řešení a realizaci strategických cílů a strategického rozvoje sdružení, - o právních úkonech sdružení, není-li rozhodování o nich těmito stanovami vyhrazeno do působnosti valné hromady, - o udělení a odvolání plné moci k zastupování sdružení a k jednání jeho jménem; b) uzavírat prostřednictvím předsedy sdružení - smlouvy, kterými je nakládáno s majetkem sdružení, Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 6/13

7 - dohody o provedení práce popř. pracovní smlouvy, - smlouvy o dílo nebo o dodávce služeb, přičemž kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služby; c) vykonávat - rozhodnutí valné hromady, - zaměstnavatelská práva, - vše, co mu příslušné obecně závazné právní předpisy a stanovy sdružení ukládají; d) zajišťovat - uskutečňování předmětu činnosti sdružení, - kontrolu plnění pohledávek ze smluv, které sdružení uzavřelo, - plnění závazků ze smluv, které sdružení uzavřelo, - svolávání valné hromady a její organizační zabezpečení, - vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů sdružení; e) zpracovávat, případně zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě: - návrhy na změny v předmětu činnosti sdružení, - návrhy na změnu stanov, - návrhy na změnu příspěvkového řádu, - návrh rozpočtu sdružení, - roční účetní závěrku, - roční zprávy o činnosti sdružení a stavu jeho majetku, - návrhy na způsob krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém kalendářním roce, - návrh na zrušení sdružení, návrh na jmenování likvidátora sdružení, - návrhy pravidel tvorby a použití zvláštních fondů vedených sdružením. 4. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit, že některé činnosti vyhrazené představenstvu může vykonávat i jiná pověřená osoba. 5. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. 6. Představenstvo má nejméně tři a nejvýše patnáct členů a skládá se nejméně z předsedy, místopředsedy a člena představenstva, kteří jsou do svých funkcí voleni a odvoláváni valnou hromadou. 7. V čele představenstva stojí předseda, který je zároveň i předsedou sdružení, přičemž jeho práva a povinnosti jsou upravena také v čl. 9 těchto stanov. 8. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tříleté; opětovná volba člena představenstva je možná. 9. Člen představenstva se může během funkčního období vzdát své funkce. Vzdání se funkce oznamuje člen představenstva písemně předsedovi představenstva; vzdá-li se funkce předseda představenstva, oznamuje to písemně místopředsedovi představenstva. Vzdání se funkce je účinné ode dne, kdy bylo doručeno předsedovi nebo místopředsedovi představenstva. Funkce člena představenstva zaniká třicátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce. 10. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není revizorem sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 7/13

8 11. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou kalendářních měsíců zvolit nového člena představenstva. 12. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně v sídle sdružení, nejméně však třikrát v průběhu kalendářního roku. 13. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu trvalého bydliště poštou, telefaxem nebo elektronickou poštou. V pozvánce musí být uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání. Pozvánka a materiály k jednání musí být všem členům představenstva a revizorovi zaslány nejméně deset kalendářních dní před zasedáním představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i v kratším termínu; i v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. 14. Předseda představenstva je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, pokud jej o to písemně požádá nadpoloviční většina členů představenstva nebo revizor. 15. Zasedání představenstva je oprávněn se účastnit revizor. Revizor nemá právo hlasovat na zasedání představenstva. 16. Zasedání představenstva řídí jeho předseda; v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva. 17. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni nejméně tři členové představenstva. 18. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů představenstva. 19. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech, které nesnesou odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva písemně a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 20. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 21. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. 22. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat: a) datum a místo konání zasedání představenstva, b) přijatá rozhodnutí, c) výsledky hlasování, d) námitky členů představenstva proti rozhodnutí představenstva, pokud požádali o jejich zaprotokolování. 23. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. 24. Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 8/13

9 25. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž výši a splatnost určuje valná hromada. 26. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu. 27. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby jej při výkonu funkce zastupovala. 28. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili porušením své povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů. Členové představenstva se odpovědnosti zprostí, pokud prokáží, že škodu nezavinili. Odpovědnosti se člen představenstva zprostí též tehdy, pokud nesouhlasil s rozhodnutím představenstva, z jehož plnění vznikla sdružení škoda, a jeho nesouhlas je zachycen v protokolu ze zasedání představenstva, které přijalo předmětné rozhodnutí. Článek 9 Předseda sdružení 1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. 2. Předseda sdružení jedná jménem sdružení navenek, s výjimkou případů, kdy je k jednání jménem sdružení oprávněn revizor podle čl. 10, odst. 2, písm. f) těchto stanov. 3. Předseda vede běžnou agendu sdružení mezi zasedáními představenstva. 4. V případě nepřítomnosti předsedy nebo v případě, že předseda představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zastupuje předsedu místopředseda představenstva. 5. Předseda sdružení je oprávněn: a) jednat jménem sdružení navenek ve všech věcech sdružení, b) samostatně činit právních úkony za sdružení, kterými je nakládáno s majetkem sdružení, jehož hodnota nepřekračuje 5.000,- Kč ke dni uzavření právního úkonu, c) podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě; podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, d) uzavírat, měnit a rušit pracovněprávní a jiné obdobné smluvní vztahy, poté kdy o těchto úkonech rozhodlo představenstvo, popřípadě valná hromada, e) spravovat bankovní účet sdružení a rozhodovat o použití finančních prostředků na tomto účtu. Článek 10 Revizor 1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení. Je oprávněn kontrolovat veškerou činnost sdružení a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze valné hromadě a je nezávislý na ostatních orgánech sdružení. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 9/13

10 2. Revizor zejména: a) kontroluje hospodaření sdružení, především plnění rozpočtu a účelnost a správnost vynakládaných prostředků, b) dohlíží na uskutečňování předmětu činnosti sdružení, c) kontroluje a ověřuje činnost představenstva; v případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva nebo závažných nedostatků v hospodaření sdružení je oprávněn svolat valnou hromadu, d) je oprávněn kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti sdružení a zjišťovat stav sdružení, e) předkládá valné hromadě závěry a doporučení, týkající se zejména: - plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu, - dodržování stanov sdružení a právních předpisů v činnosti sdružení, - hospodářské a finanční činnosti sdružení, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku sdružení, jeho závazků a pohledávek, f) jedná jménem sdružení v případech, kdy sdružení uplatňuje nárok na náhradu škody vůči předsedovi představenstva nebo místopředsedovi představenstva, g) posuzuje návrh představenstva na zrušení sdružení, h) posuzuje návrh představenstva na jmenování likvidátora sdružení. 3. Revizor je povinen přezkoumat návrh rozpočtu sdružení a účetní závěrku sdružení a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě. 4. Revizor je volen a odvoláván valnou hromadou. 5. Funkční období revizora je tříleté; opětovná volba revizora je možná. Revizor nesmí být zároveň členem představenstva. 6. Revizor se může během funkčního období vzdát funkce. Vzdání se funkce oznamuje revizor písemně představenstvu. Vzdání se funkce je účinné ode dne, kdy bylo doručeno představenstvu. Funkce revizora zaniká šedesátým dnem po doručení oznámení o vzdání se funkce. 7. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, dosáhla věku 18 let, má způsobilost k právním úkonům, nemá vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky a není členem představenstva. 8. Jestliže revizor zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada sdružení do tří kalendářních měsíců zvolit revizora nového. 9. Revizor je povinen vykonávat svou funkci osobně a nemůže zmocnit třetí osobu, aby jej při výkonu funkce zastupovala. Tím není dotčeno právo revizora využít pro výkon činnosti třetích osob. 10. Náklady spojené s činností revizora nese sdružení. 11. Revizorovi přísluší za výkon jeho funkce odměna, jejíž výši určuje valná hromada. 12. Revizor je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení škodu. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 10/13

11 13. Revizor odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo obecně závazných právních předpisů. Revizor se odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Článek 11 Zásady hospodaření sdružení 1. Sdružení hospodaří s dotacemi, příspěvky a dary státu a dalších osob, s požitky ze sponzorství a reklamní činnosti, s výnosy majetku, popř. s dalšími příjmy. 2. Hospodaření sdružení se řídí rozpočtem, který navrhuje představenstvo sdružení a schvaluje valná hromada. 3. Z rozpočtu hradí sdružení své výdaje v následujícím pořadí: a) náklady na činnost orgánů sdružení, b) náklady na zaměstnance sdružení a subjekty provádějící pro sdružení služby, c) režijní náklady, d) náklady na nezbytnou údržbu majetku sdružení, e) náklady na pořízení nezbytného majetku sdružení, f) náklady na propagaci sdružení a osvětovou činnost, g) ostatní náklady. 4. Sdružení má zřízen samostatný bankovní účet u peněžního ústavu a jeho prostřednictvím přijímá a provádí peněžní platby. Vedením účtu se pověří a dispoziční právo k němu získají osoby navržené představenstvem a schválené valnou hromadou. 5. Správou ostatních věcí, práv a jiných majetkových hodnot patřících sdružení bude pověřena osoba navržená představenstvem a schválená valnou hromadou. 6. Do sdružení členové nevkládají kromě vstupního poplatku žádné majetkové hodnoty. Sdružení hospodaří pouze s příjmy uvedenými v odstavci 1 tohoto článku stanov. 7. Sdružení může vytvářet zvláštní fondy k ochraně a zabezpečení zájmů svých členů a pro veřejně prospěšné účely. 8. Odměny pro členy představenstva a revizora sdružení navrhuje a schvaluje valná hromada podle jejich aktivity a podílu na činnosti sdružení. 9. Sdružení vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 10. Účetní závěrku schvaluje valná hromada. 11. Případný kladný hospodářský výsledek sdružení, si sdružení přednostně ponechá na uskutečňování předmětu činnosti sdružení v dalších letech a na zlepšování jeho úrovně, popř. ke krytí ztrát. 12. O způsobu krytí ztrát sdružení vzniklých v uplynulém hospodářském roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 13. Členové mají právo nahlížet do účetních a jiných dokladů sdružení a činit si z nich výpisy. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 11/13

12 14. Sdružení odpovídá za závazky celým svým majetkem. 15. Členové sdružení neručí za závazky sdružení. Článek 12 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká: a) usnesením valné hromady o rozpuštění sdružení nebo o sloučení s jiným sdružením, b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění sdružení podle obecně závazných právních předpisů 2. Bez likvidace zaniká sdružení sloučením s jiným sdružením. 3. V případě zániku sdružení s likvidací se v rámci likvidace nejprve z majetku sdružení uhradí pohledávky všech věřitelů sdružení a poté se zbývající majetek sdružení rozdělí mezi členy rovným dílem. Zanikne-li sdružení pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, provede majetkové vypořádání likvidátor určený tímto orgánem. Článek 13 Přípravný výbor 1. Členové přípravného výboru sdružení se stávají členy sdružení dnem vzniku sdružení s tím, že členský příspěvek jsou tito členové povinni zaplatit do třiceti kalendářních dnů od vzniku sdružení. 2. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení oprávněni jednat jménem sdružení, a to společně a nerozdílně. 3. Členové přípravného výboru jsou ode dne vzniku sdružení do zvolení členů představenstva oprávněni vykonávat činnost představenstva. Zmocněnec přípravného výboru je ode dne vzniku sdružení do zvolení předsedy sdružení oprávněn vykonávat činnost předsedy sdružení v rámci sdružení s tím, že není oprávněn jednat jménem sdružení navenek. 4. Přípravný výbor nejpozději do šedesáti kalendářních dnů ode dne vzniku sdružení svolá ustavující zasedání valné hromady, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o svolání zasedání valné hromady, o jejím průběhu, usnášeníschopnosti, hlasování a rozhodování. 5. Zvolením členů představenstva zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je rozpuštěn. Členové přípravného výboru jsou povinni předat sdružení bez zbytečného odkladu stanovy a další listiny, které souvisejí s činností přípravného výboru. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 12/13

13 Článek 14 Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze písemně, přičemž změny jsou závazné až po jejich schválení valnou hromadou. 2. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže, ať vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. 3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se sdružení řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, popřípadě právními předpisy, které tento zákon mění nebo nahrazující. 4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR. Stanovy občanského sdružení ARCHAOS strana 13/13

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Přátelé zpětné vazby

STANOVY SDRUŽENÍ Přátelé zpětné vazby STANOVY SDRUŽENÍ Přátelé zpětné vazby Článek č. 1. Název a sídlo sdružení 1.1 Název sdružení zní Přátelé zpětné vazby. Tam, kde je to vhodné, bude použit akronym P.Z.V. (dále v textu P.Z.V. ). 1.2 P.Z.V.

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU Čl. 1 Název spolku Název spolku zní Spolek rodičů Jablíčko. Čl. 2 Sídlo spolku Sídlem spolku je Ostrava-Hrabová, Příborská 28. Čl. 3 Účel spolku Účelem spolku je spolupráce

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK Občanské sdružení Rozcestník je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory STANOVY SPOLKU Spolek školy U Obory 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Spolek školy U Obory (dále jen "Spolek") je samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím především zákonné zástupce (dále jen "rodiče") žáků

Více

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V.

Stanovy sdružení Lesná o.s. str. 1 z 5. Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Název sdružení. Čl. III. Sídlo sdružení. Čl. V. str. 1 z 5 Stanovy občanského sdružení s názvem: Lesná o.s. Čl. I. Úvodní ustanovení Sdružení Lesná o.s. (dále jen sdružení ) zakládají jeho členové podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více