ROK SKLIZNĚ. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK SKLIZNĚ. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy"

Transkript

1 ROK SKLIZNĚ Školní rok 2007/08 proběhl po všech stránkách úspěšně. Absolventy roku se stali Petra Dorotíková (OA) a Štefan Pišek (AP). Vzdělávacích výsledků tak bylo plně dosaženo. Průběh maturit hodnotili předsedové kladně, výsledky však lze považovat pouze za průměrné. Spokojenost s průměrem, jako trend posledních let, považuji za znepokojivý a nejsem ochoten se s ním smířit, což znamená, že budeme hledat řešení, jak tento trend (bohužel obecného charakteru), alespoň částečně eliminovat. Mimořádně úspěšně proběhlo přijímací řízení. Pro nedostatek zájmu nebylo sice otevřeno přírodovědné lyceum, ale všechny ostatní obory se otevřít podařilo. Poprvé v historii školy jsme tak přijali do 1. ročníku 5 tříd. Naše škola má velmi dobrou úroveň a jsme rádi, že se nám letitá poctivá práce vrací i v počtu přijatých žáků. Následující školní rok bude náročný, protože výuku musíme zvládnout bez navýšení počtu zaměstnanců. V personální oblasti je situace stabilizovaná. Školu bohužel opouští PhDr. Mgr. Martin Krýza, který se na naší škole vypracoval na jednoho z nejlepších učitelů. Přejeme hodně úspěchů na novém pracovišti (Gymnázium BR). Určitě bude škole chybět, ale bude nahrazen zajímavou, všestrannou mladou dámou, Mgr. Ingrid Raabovou, absolventkou Univerzity JEP v Ústí n. L. Kromě češtiny povede taky kurzy polštiny. Ruštinu bude aprobovaně vyučovat PhDr. Emilie Zavadilová, bývalá ředitelka Gymnázia Rýmařov. V průběhu roku odešla Ing. Kašíková, na místě koordinátora projektu EŠ ji zastoupila Ing. Radka Mikudíková, rovněž absolventka naší školy, oboru agropodnikání a MZLU Brno. Uplynulý školní rok byl skutečně rokem sklizně. Podařilo se úspěšně dokončit projekt Evropská škola. Kontrola z MŠMT označila náš projekt za příkladný! V květnu jsme podali další, pokračovací projekt Evropské školy, jeho přijetí je však značně nejisté, vzhledem k obrovskému převisu projektů a nízké částce, která je na oblast vzdělávání učitelů dislokována. Vyhráli jsme výběrové řízení ÚP a získali tak zakázku na rekvalifikační kurzy pro začínající podnikatele. Kurz s řadou inovativních prvků zaujal i ČT, která o něm natočila reportáž. Úspěšně pokračovala i činnost školy jako Informačního centra MSK, které si získalo značnou oblibu u pedagogů v našem regionu, tím jsme plynule navázali na naše rozsáhlé vzdělávací aktivity v SIPVZ, kdy se k nám naučili učitelé chodit za vzděláním v IT oblasti. Podpisem smlouvy s ředitelem ICV Ing. Máchalem bylo uzavřeno dvouleté jednání s MZLU v Brně o otevření Univerzity třetího věku. Stali jsme se pobočkou MZLU pro severní Moravu (jih Kyjov, střed Olomouc, sever Bruntál). V současnosti dolaďujeme podrobnosti spojené s přípravou otevření U3V, bude otevřena v říjnu 2008 slavnostní imatrikulací v Brně. Přinese rozšíření vzdělávací nabídky pro seniory, jen málo U3V je totiž zaměřeno na přírodu a krajinu a přinese i zajímavé doprovodné aktivity. Nadcházející školní rok bude rokem práce na školních vzdělávacích programech, kterým budou podřízeny i připravované projekty. Zásadní rekonstrukcí projde obor agropodnikání, který se stane nejmodernějším, praktickým oborem naší školy, zaměřený na podnikání na venkově. K realizaci tohoto mimořádně náročného úkolu jsme učinili první kroky jednání s Agrární komorou, ÚP, zaměstnavateli, MSK. Nově otevíráme obor obchodně podnikatelská činnost, který bude zaměřen na praktické podnikání. Za sklizeň považuji i toto jubilejní 50. číslo Zpravodaje, vydávaného od roku 1991, přeji mu do dalších let hodně dobrých zpráv. Vám vážení kolegové a milí studenti přeji relaxační prázdniny a celoživotní pocit štěstí. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy

2 EKONOMICKÝ START PRO ROK 2008 Ekonomická situace na začátku kalendářního roku nebyla tentokrát moc příznivá, neboť jsme rok minulý uzavírali nulovým HV v hlavní činnosti a ziskem je 3,5 tis. Kč v doplňkové činnosti. Bylo třeba zapojit do financování školy i rezervní fond pro vyrovnání nákladů a výnosů roku Zisk 3,5 tis. Kč z doplňkové činnosti, kde jsme měli rovněž finanční problémy s pokrytím odpisů hmotného majetku v Komunitním centru (76 tis. Kč). Podrobnější informace lze vyčíst z Výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 na www školy. Na rok 2008 jsme dostali přidělené finanční prostředky na financování platů a odvodů tis. Kč, což je oproti roku 2007 cca o 400 tis. Kč méně, je to zejména poklesem žáků na začátku minulého školního roku, neboť finanční prostředky na přímé výdaje tj. platy zaměstnanců se odvíjí od počtu žáků na škole, ale po letošním přijímacím řízení je situace příznivější, protože bude přijato 2x více žáků než v minulém školním roce a to také znamená, že od září 2008 bychom měli získat další finanční prostředky pro financování platů. Provozní náklady tis. Kč pro rok 2008 byly zřizovatelem navýšeny o 3% oproti roku 2007, což je nepatrná částka při objemu nákladů, které očekáváme. Stále se navyšující náklady na opravy budov nás neminou ani letos, kdy je třeba připravit nové učebny pro nové žáky, malování, opravy na domově mládeže a školním hospodářství. V oblasti tzv. vlastních příjmů hlavní činnosti dochází k úhradě některých provozních nákladů z tzv. vlastních zdrojů, do nichž jsou zahrnovány příjmy ze stravování a ubytování žáků a příjmy z pronájmů nebytových prostor, které očekáváme, že budou v rovnováze. V doplňkové činnosti se snažíme maximálně využít poptávky na realizaci rekvalifikačních kurzů a zemědělských kurzů, abychom situaci z minulého roku vylepšili a finančně pokryli náklady na odpisy. Nabízíme celou řadu vzdělávacích kurzů (viz nabídka na konci tohoto vydání zpravodaje nebo na www školy) avšak záleží to na počtu přihlášených a na rentabilitě těchto kurzů. Vzdělávací kurzy jsou hlavním příjmem v doplňkové činnosti. Dvouletý projekt financovaný z ESF a rozpočtu ČR Evropská škola se blíží ke svému konci. S objemem rozpočtu tis. Kč jsme hospodařili úspěšně, neboť jeho plnění se předpokládá na 98%, tzn. že zhruba částka 167 tis. nebude vyčerpána a bude tudíž vrácena poskytovateli dotace MŠMT. Při tak velkém objemu je to velmi uspokojivé. Ukončení projektu je stanoveno na a v červenci nás čeká poslední klíčová aktivita a tou je závěrečná hodnotící konference k projektu a workshop. Před ukončením bude proveden také audit auditorskou firmou z Orlové. Přidělená dotace pro rok 2008 v tis. Kč Přímé náklady na vzdělávání z toho: prostředky na platy ostatní platby za provedené práce 30 zákonné odvody FKSP 198 Přímý ONIV (učební pomůcky, cestovné, 143 DHM, ochranné oděvy a pomůcky) Projekt Evropská škola část dotace v r Provozní náklady celkem z toho: provozní náklady financování platu psychologa 158 prostředky na odpisy DHM 419 financování výuky a výcvik ŘMV 150 Celková dotace od zřizovatele Věra Bílková, vedoucí TEÚ

3 OČEKÁVANÉ INVESTICE NA ČERVENEC A SRPEN 2008 Letní měsíce pro většinu z nás znamenají čas dovolených, odpočinku. Život ve škole se ovšem nezastaví. V tuto dobu nastoupí řemeslníci a provedou práce, které je nutno vykonat v době, kdy neprobíhá výuka. Práce pro letošní prázdniny: - úprava jedné učebny a depozitáře, abychom získali další učebnu - posunutí příčky, vybourání otvoru pro dveře do nové učebny včetně opravy podlah, přívodu vody - úpravy ve výdejně jídel školní kuchyně podlaha, elektroinstalace - odstranění obložení v přízemí školy - malování soc. zařízení, učeben, pokojů na DM, školní kuchyně - částečná oprava okapů na budovách školy a školního hospodářství - oprava komína Všechny uvedené akce uhradíme z provozních prostředků a fondu reprodukce investičního majetku. Nepodařilo se nám získat dotaci kraje na rekonstrukci sociálního zařízení, kterou požadujeme každoročně. Kromě oprav rozšíříme počet míst v jazykových učebnách o 6 (výroba lavic) a vybavíme novým nábytkem zrekonstruovanou učebnu, zakoupíme výdejní ohřívací stůl. Věříme, že se nám podaří splnit všechny plánované úkoly v termínu. Hana Zerzavá, vedoucí správního úseku PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SKONČILO PŘEKVAPENÍM Přijímací řízení v roce 2008 skončilo mírným šokem. Oproti loňskému roku se přihlásilo dvojnásob zájemců o studium! Poprvé v historii školy jsme tak přijali do 1. ročníku 5 tříd o celkovém počtu 140 žáků. Zcela nově byl otevřen obor Obchodně podnikatelská činnost. Pro nedostatek zájmu nebylo otevřeno přírodovědné lyceum. Celkově dochází k navýšení počtu žáků školy na 370, což je historicky nejvyšší počet. Ve škole budou proto vytvořeny 2 nové učebny. Toto příjemné překvapení je odměnou za poctivou letitou práci všech zaměstnanců. Díky ní a díky úspěšné strategii řízení, jsme se stali špičkově vybavenou školou s kvalitním pedagogickým sborem, vyhledávanou žáky i ze vzdálených oblastí, což sebou přináší i zvýšení počtu ubytovaných na DM. Žáci byli přijímáni, jakož i na většině ostatních SOŠ, bez přijímacích zkoušek. Bodová hodnota pro přijetí byla u každého uchazeče stanovena podle prospěchu na základní škole a dále bylo přihlíženo k hodnocení školy. Šanci studovat jsme dali téměř všem zájemcům o studium. Nyní je na nich, jak se této příležitosti chopí. Apeluji na všechny nově přijaté žáky i rodiče, aby se od počátku poctivě učili a připravovali do školy. Přes různorodé vstupní předpoklady budeme od všech požadovat stejné výsledky. Zapomeňte na základní školu, sem přicházíte všichni rovni, dostáváte šanci si vybudovat na naší škole dobré jméno. Naopak ti, kteří nebudou ochotni nebo schopni naše požadavky plnit, se budou muset s naší školou rozloučit. Využijte tedy šance, kterou jsme vám dali, absolvováním naší školy získáte kvalitní vzdělání pro život. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy

4 MATURITNÍ ZKOUŠKY S PRŮMĚRNÝM VÝSLEDKEM 6. června byli slavnostně vyřazeni studenti čtvrtých ročníků obchodní akademie, obchodní akademie se zaměřením na informatiku a agropodnikání. Ze studentů naší školy se tak stali absolventi. Slavnostnímu aktu byla přítomna celá řada významných hostů, mimo jiné také senátor Jiří Žák, který osobně předal maturitní vysvědčení z anglického jazyka některým studentům Evropské školy. Program doprovodili také žáci Základní umělecké školy v Bruntále. K maturitám v řádném termínu se přihlásilo 75 studentů. Písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury 3. dubna 2008 konalo 72 studentů, protože 3 studenti přerušili studium. Ústní maturitní zkoušky pak konalo koncem května a začátkem června 64 studentů, poněvadž 8 studentů neprospělo nebo nemělo uzavřenou klasifikaci za čtvrtý ročník. Ve třídě 4.A klasické obchodní akademie třídní profesorky Ing. Radky Kotoučkové byla předsedkyní maturitní komise Ing. Dagmar Sekaninová z olomoucké obchodní akademie. 6 studentů prospělo s vyznamenáním. Byly to: Pavla Gilíková, Michaela Mlčáková, Tereza Ochotská, Dagmar Špačková, Veronika Vašková a Michaela Bělunková. Zbývajících 19 studentů prospělo. Vzhledem k průměrnému prospěchu 2,056 můžeme maturitní zkoušky v této třídě považovat za velmi úspěšné. Ve třídě 4.B obchodní akademie se zaměřením na informatiku třídní profesorky Ing. Anděly Sedláčkové byla předsedkyní maturitní komise Ing. Barbora Steinerová také z olomoucké obchodní akademie. S vyznamenáním prospěli 4: Petra Dorotíková, Marcel Stanovský, Otto Vach a Michaela Žitníková. Petra Dorotíková přitom odmaturovala se samými jedničkami. 16 studentů prospělo. 4 studenti neprospěli v jednom předmětu a budou jej opakovat v zářijovém termínu. Jedna studentka neprospěla ve dvou předmětech a bude muset opakovat celou maturitní zkoušku. Celkový průměr této třídy u maturity byl 2,68. V oboru agropodnikání maturovala 4.A třídní profesorky Ing. Marcely Mlčuchové. Předsedou maturitní komise byl Ing. Jiří Janků ze šumperské střední zemědělské školy. 2 studenti prospěli s vyznamenáním, a to Tomáš Brettschneider a Štefan Pišek, přičemž Štefan Pišek absolvoval se samými jedničkami. 11 studentů prospělo. Jedna studentka neprospěla a maturitu bude muset opakovat. Maturitní průměr této třídy byl 2,957. Maturitu také skládali účastníci kurzu anglického jazyka v rámci projektu Evropská škola. Byli to: Ing. Ladislav Konopka, Mgr. Jitka Kusendová, Ing. Radka Kotoučková, Věra Bílková, RNDr. Helena Hanzelková. Úspěšným maturantům přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě. PhDr. Mgr. Martin Krýza, místopředseda maturitní komise 4.A OA Ing. Zuzana Urbanková, zástupkyně ŘŠ VĚČNÝ PROBLÉM ABSENCE Celkem za toto pololetí 300 studentů školy zameškalo hodin, což je 71 hodiny na žáka, neomluveno bylo 70 hodin. Tato vysoká absence souvisí i se studijními výsledky. Nebylo hodnoceno 10 žáků a 26 žáků neprospělo!!! Třídy s nejhorší absencí jsou 2. OA (93,1), 4. AP (91,2) a 3. OA (89,4). Poprvé se na těchto neslavných místech vyskytly dvě třídy OA. Naopak nejnižší absenci mají třídy 4. OA (46,2), 1. EL (56) a 1. OAi (58). Z celkového počtu 300 žáků na škole mají na vysvědčení nulovou absenci jen tři studenti: Kusmič Martin 1. OAi, Ondřej Hochman 2. OAi, Andreas Rachůnek 2. AP. Vzrostl počet studentů s absencí nad 100 hodin. Z celkového počtu 77 je nejvíce studentů s vysokou absencí z 1. OA (12). Ing. Marie Slánská, výchovný poradce

5 PROSPĚCH VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠK. ROKU 2007/08 1. OA Martin Krýza, 32 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,60. Studenti s vyznamenáním: Lucie Kurečková a Lenka Gadzialová. Neprospěli 3 studenti z češtiny, matematiky, cizích jazyků, dějepisu a písemné elektronické komunikace. 2 studentky nejsou klasifikovány. 1. OA inf. Jakub Černoch, 24 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,65. Jitka Křivohlavá má samé jedničky a Sára Hybnarová vyznamenání. 7 studentů neprospělo nejvíce z pís. elektron. komunikace a němčiny. 1 studentka neklasifikována. 1. EL (ekon. lyceum) Dagmar Liberdová, 23 studentů. Prům. prosp. třídy: 2,06. Studenti s vyznamenáním: Lucie Bartoňová samé jedničky, Jana Zipperová má jednu dvojku, dále Veronika Valentová, Lenka Doričáková a Markéta Říhová. 2 studenti nejsou klasifikováni z písemné elektronické komunikace. Třetí nejlepší třída školy. 2. OA Irena Kučmínová, 29 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,27. Nejlepší: Helga Bedáňová - samé výborné. 2 stud. neprospěli a 1 studentka není klasif. 2. OA inf. Radek Černý, 28 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,65. Student s vyznamenáním je jediný: Ondřej Hochman. 2 studenti neprospěli (účetnictví a matematika) a 1 studentka nebyla klasifikována z matematiky. 3. OA Dagmar Marková, 27 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,17. Studenti s vyznamenáním: Kamila Bridziková, Michaela Mlčuchová, Martina Přikrylová a Angelika Konczynová. 3 studenti neprospěli, 1 student neklasifikován. 3. EL (ekon. lyceum) Hana Machová, 25 studentů. Prům. prospěch třídy: 1,89. Studenti s vyznamen.: Pavlína Kunášková a Jana Melichárková se samými jedničkami, Nikola Melichárková, Pavel Hupka a Veronika Rolníková. Nikdo ve třídě nepropadá. Druhá nejlepší třída školy. 4. A OA Radka Kotoučková, 26 studentů. Průměrný prospěch třídy: 1,88. Studentky s vyznam.: Tereza Ochotská, Martina Hanzlíková, Šárka Pavlacká, Dagmar Špačková a Michaela Bělunková. Neprosp. 1 studentka. Nejlepší třída na škole. 4. B OA inf. Anděla Sedláčková, 27 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,44. Studenti s vyznamenáním: Petra Dorotíková (samé výborné), Markéta Čepičková a Marcel Stanovský. Neprospěla 1 studentka a 1 student je neklasifikován. 2. AP Marek Uhlíř, 21 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,90. Nikdo nemá vyznamenání, nejlepší studentkou je Lenka Ščuglíková. Neprospěla 1 studentka z pěstování rostlin a chovu zvířat a 3 studenti nebyli klasifikováni. Třída s nejhorším prospěchem. 3. AP Marie Slánská, 19 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,52. Nikdo nemá vyznamenání, nejlepší studentkou je Vendula Břenková. 1 studentka neprospěla z matematiky a pěstování rostlin. 4. AP Marcela Mlčuchová, 19 studentů. Průměrný prospěch třídy: 2,74. Nikdo nemá vyznamenání, nejlepší je Štefan Pišek. Neprospělo 5 studentů (pěstování rostlin, chov zvířat, účetnictví) a dva z nich nemají z některého předmětu uzavřenu klasifikaci. Studijní obor Vyznamen. Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Průměr Obchod. akademie ,37 Ekonomické lyceum ,98 Agropodnikání ,90 Škola celkem ,38 Mgr. Ladislav Pacvoň, zástupce ředitele

6 POCHVALY ZA DOBROU PRÁCI Za 2. pololetí 2007/2008 bylo celkem uděleno 20 pochval ředitele školy, o 4 více než v 1. pololetí. Za prospěch 1,00 byla udělena pochvala šesti studentům: Jitce Křivohlavé 1. OAi, Lucii Bartoňové 1. EL, Helze Bedáňové 2. OA, Pavlíně Kunáškové 3. EL, Janě Melichárkové 3. EL a Petře Dorotíkové 4. B OA. Osm pochval ředitele školy patří studentům za soutěže v psaní na klávesnici PC: Lucii Kurečkové, Lence Gadzialové a Markétě Danečkové z 1. OA za soutěž družstev, Lucii Kurečkové 1. OA za internetovou mezinárodní soutěž, Sáře Hybnarové 1. OAi a již tradičně studentkám Ivetě Kolarovčekové, Anetě Kaperové a Romaně Vítkové ze 3. OA. Za celostátní soutěž středních škol v matematice byli oceněni tři studenti: Jaromír Pražák 2. OAi, Markéta Říhová a Jana Zipperová z 1. EL. Ve 4. AP byli oceněni tři studenti za čtyřleté působení na škole: Štefan Pišek a Patrik Bubela za práci na školním hospodářství a Barbora Mikulášková za práci pro třídní kolektiv. Na celkovém počtu 64 udělených pochval třídního učitele se významně podílely třídy 2. OAi (12) a 3. EL (11), a to za prospěch s vyznamenáním, reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách a dobrou práci pro třídu. Všem pochváleným GRATULUJEME!!! Trestalo se o něco méně než v 1. pololetí. Za pozdní omlouvání absence, odchod ze školy o obědové přestávce, vyrušování v hodinách apod. bylo uděleno 27 důtek třídního učitele. Vyšší tresty (5 důtek ředitele školy a 2 podmíněná vyloučení) byly udělovány za neomluvenou absenci, krádež a nevhodné vyjadřování. Tyto tresty se promítly do hodnocení chování. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Studenti, rodiče i pedagogové mohli v průběhu celého školního roku 2007/2008 využít služeb školního poradenského pracoviště, které se skládá z výchovného poradce školy, školního psychologa, školního preventisty a případně také pedagogického pracovníka, podle momentální potřeby. Školní poradenské pracoviště bude k dispozici i v dalším školním roce a bude se snažit pomáhat zvláště nastupujícím studentům do 1. ročníků, a to konkrétně již na adaptačním kurzu, kterého se zúčastní rovněž školní psycholog. Upozorňujeme, že iniciovat problém může samotný student, ale také rodič nebo pedagog. Zvláště pedagogičtí pracovníci by měli aktivněji upozorňovat na výchovné a vzdělávací problémy studentů, aby mohla být včas nabídnuta pomocná ruka. Pro rok 2008/2009 je kladen důraz na nárůst počtu avizovaných případů pedagogickým sborem, který musí automaticky hlásit všechny případy dysporuch, velkých absencí, špatného prospěchu, sebepoškozování, suicidální úvahy, podezření z užívání drog apod. Výhodou bude jedna stálá kancelář psychologa a všichni studenti dostanou také horkou linku, kde budou moci vyhledat pomoc kdykoli v případě nutnosti. Ing. Zuzana Urbanková, zástupkyně ŘŠ

7 Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY Zatím poslední schůze školské rady se uskutečnila Na svém zasedání rada schválila výroční zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 a vyslechla příspěvek ředitele školy Ing. Ladislava Konopky o chystaných akcích školy a projektu česko-polské spolupráce. Letos na podzim končí první 3-leté funkční období některých členů rady. Členové z řad veřejnosti, kteří jsou jmenováni krajským úřadem, přislíbili v práci pro školskou radu pokračovat. Za Ing. Věru Bubelovou a Mgr. Martina Krýzu, kteří činnost ukončili, budou provedeny doplňující volby z řad rodičů a pedagogů. Ing. Radka Kotoučková, místopředseda ŠR ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PŘI OA a SZeŠ BRUNTÁL VE 2. POLOLETÍ 2007/08 Ve druhém pololetí bylo těžiště naší činnosti především ve školení produktů fy Microsoft. O novinkách kancelářského balíku Office 2007 jsme školili v únoru 2007 druhý díl lednového školení především pro naše pedagogy, koncem března a začátkem dubna další běh pro Střední školu služeb Bruntál, pracovníky Městského úřadu v Bruntále, ale i pro kolegy ze Šternberka a Krnova. Dubnový běh Office 2007 byl obsazen opět kolegy ze Střední školy služeb, našimi pracovníky, kteří ještě nestihli předcházející běhy, ale také lidmi z Úřadu práce v Bruntále. Poslední květnový běh byl obsazen různými účastníky od Moravského Berouna až po Město Albrechtice. Zvláště ve druhé části kurzu jsme kladli důraz na PowerPoint, protože prezentace budou velmi používané v různých ročníkových projektech i při novém pojetí maturitní zkoušky a učitelé by měli být aspoň na takové úrovni, jako studenti. Další aktivitou ICeMSK byla školení (Ne)bezpečný internet bezpečnost práce dětí na internetu, součástí školení byla antivirová ochrana, firewaly, zásady bezpečnosti práce na internetu, spam, ochrana soukromí atd. Proběhly 2 běhy školení vždy po 7 hodinách, rozdělených do dvou dnů. Jeden běh školení byl v 1. pololetí v prosinci a druhý se nám podařilo uskutečnit na přelomu května a června pro učitele především ze základních škol, městského úřadu (pracují s mládeží) a jeden kolega přijel až z Mohelnice. Koncem dubna se uskutečnilo metodické odpoledne správa webu pomocí informačního systému školy. Kolega Ing. Kozelský naprogramoval možnost vkládání aktualit, fotografií apod. na školní webové stránky pomocí informačního systému školy. Každý pedagog tak může bezprostředně vkládat na školní web aktuality. V druhém pololetí se koordinátor ICeMSK zúčastnil dvou akcí v Ostravě, z nichž zvláště seminář v dubnu byl velmi přínosný. Také pokračovala metodická pomoc při zavádění programu Bakaláři na jiných školách. Poslední letošní akcí je 4 hodinový trénink Řízení projektu Mgr. Kozákové a Ing. Vyhlídalové z KVIC Nový Jičín Doufám, že v dalším školním roce se bude dařit také tak bohatá činnost ICeMSK. Mgr. Ladislav Pacvoň, koordinátor ICeMSK OA a SZeŠ Bruntál

8 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA - U3V Prostřednictvím svého Institutu celoživotního vzdělávání otevírá MZLU Brno Univerzitu třetího věku (U3V) v Bruntále pro oblast severní Moravy. Bruntál se tak stává, díky naší škole, významným centrem vzdělávání seniorů. Studium je šestisemestrové (3 roky). Zimní semestr probíhá od října do ledna, letní od února do května. Každý semestr zahrnuje 12 týdnů výuky. Výuka bude probíhat 1x týdně (pravděpodobně ve čtvrtek) od 15:00 do 17:30 v Komunitním centru naší školy, které je umístěno v přízemí, vchod od děkanského kostela, vpravo. Na jsou k dispozici přihlášky, které zasílejte na OA a SZeŠ Bruntál, nám. J. Žižky 10, Podmínkou přijetí je absolvovaná maturitní zkouška a věk přes 50 let. Pokud vážný uchazeč nesplňuje věk, může požádat ředitele školy o výjimku, která může být udělena, bude-li ve skupině místo (předpokládáme 20 účastníků v jedné skupině). Pokud uchazeč nemá maturitní zkoušku, musí absolvovat alespoň maturitní zkoušku z jednotlivého předmětu, odpovídajícího zaměření U3V. Podrobnosti je nutno konzultovat osobně. Studium bude zahájeno v říjnu slavnostní imatrikulací a ukončeno slavnostní promocí přímo na MZLU v Brně. Studium není zaměřeno úzce odborně, je spíše zaměřeno na přírodu, krajinu, zemědělství, potraviny, zdravý životní styl, bude obsahovat atraktivní témata a doprovodné aktivity (práce s digitálním mikroskopem, počítačem, hovory o víně, exkurze apod.). V srpnu bude na webových stránkách umístěna podrobná náplň studia. Studentům bude 2x týdně odpoledne zdarma k dispozici počítačová učebna. Administrativní poplatek činí 360 Kč za semestr, skutečné náklady na studium jsou asi 1400 Kč/semestr. Částečně budou hrazeny z projektů MZLU a částečně z výnosu doplňkové činnosti OA a SZeŠ Bruntál. Úspěšné studium a radost ze společného setkávání přeje Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy KURZ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Dne 12. května byl na naší škole otevřen rekvalifikační kurz Základy podnikání. Je určen zájemcům z řad nezaměstnaných občanů hlášených na úřadu práce, kteří chtějí zahájit podnikatelskou činnost. Absolvováním tohoto kurzu získají osvědčení, které je podmínkou žádosti o příspěvek na zřizovací výdaje při zahájení podnikání. Výše tohoto příspěvku může dosáhnout až Kč. Naše škola uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeným ÚP a získala zakázku na realizaci kurzů během celého roku 2008, přesto, že kurz byl akreditován až v roce Úspěch v akreditaci, přípravě a realizaci kurzu, o kterém byla natočena i reportáž ČT, je dán dlouholetými zkušenostmi školy v oblasti celoživotního vzdělávání. Kurz má rozsah 300 hodin a v jeho průběhu účastníci absolvovali tématické celky zaměřené na výuku na počítačích, majetkovou výstavbu podniku, zákony v oblasti podnikání, vedení daňové evidence, základy podvojného účetnictví, psychologii osobnosti a techniku administrativy. V rámci kurzu se zúčastnili besed s pracovníky úřadů, s nimiž budou v budoucnu jako podnikatelé spolupracovat a navštívili úspěšné podnikatele v regionu. Součástí byl také blok k tvorbě projektů pro EU a seminář k Operačnímu programu Podnikání a inovace. Na závěr kurzu účastníci zpracují podnikatelský záměr a finanční plán, na jehož základě mohou žádat o zmíněný příspěvek. Kurz bude ukončen závěrečnou obhajobou podnikatelského záměru. Ing. Radka Kotoučková, lektor kurzu

9 PROJEKT EVROPSKÁ ŠKOLA ÚSPĚŠNĚ UKONČEN V letošním školním roce jsme ukončili výuku 2. roku v kurzech anglického jazyka v rámci projektu Evropská škola, který byl svým rozpočtem, přesahujícím 8 mil. Kč, největší, který jsme organizovali. Do kurzů chodili učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ z místních škol. Kurzy jsme pořádali na dalších sedmi Komunitních školách - Gymnáziu v Rýmařově, Střední škole umělecké a průmyslové v Opavě, Gymnáziu ve Vítkově, Střední škole Odry, Obchodní akademii v Orlové, Gymnáziu a SOŠ v Novém Jičíně a SPŠ v Krnově. Probíhaly v úrovních Mírně pokročilí 1, 2 a Středně pokročilí. Do kurzů nastoupilo v září 212 účastníků a úspěšně absolvovalo 183 účastníků kurzů. Vyučovalo se z učebnic Headway, dvě hodiny týdně v celkovém počtu 70 hodin za rok. Kromě této prezenční formy studia účastníci absolvovali navíc e-learningový kurz vytvořený v prostředí Moodle. V tomto kurzu pracovali samostatně, procvičovali a psali korespondenční úkoly. V květnu vykonalo 16 účastníků ze všech kurzů ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka v rámci maturit denních studentů, a to vždy na příslušné škole. V naší škole úspěšně absolvovali zkoušku Ing. L. Konopka, Ing. R. Kotoučková, Mgr. J. Kusendová, RNDr. H. Hanzelková (SŠS Bruntál) a paní V. Bílková. Zkoušející D. Juříčková velmi ocenila dobré výkony a zodpovědnou přípravu ke zkoušce. Na OA a SZeŠ vyučovali v kurzech EŠ Mgr. M. Bystrická, Mgr. R. Černý a Mgr. Dana Juříčková, která byla současně manažerem kurzu. Projekt prošel úspěšně kontrolou MŠMT a první fází auditu, který bude dokončen v srpnu. Celý projekt bude slavnostně uzavřen závěrečnou konferencí 1. července Ing. Radka Mikudíková, koordinátor projektu Mgr. Dana Juříčková, manažer kurzu ŠKOLNÍ JÍDELNA Pro příští rok budeme zvedat cenu stravování pro celodenní stravu na domově mládeže z 65,- Kč na pravděpodobně 76,50 Kč. Rodičům ubytovaných žáků byly zaslány 2 cenové varianty a rodiče mají možnost si vybrat, zda bude poskytována strava za částku 76,50 nebo za 92,- Kč. (rodiče se přiklánějí k variantě s nižší cenou, ale zatím nejsou návratky uzavřeny). Při vyšší variantě byly zvoleny nejvyšší možné cenové limity potravin pro mládež nad 15 let dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. Cena oběda pro příští školní rok zůstává beze změny a to za 24,- Kč. Pro vlastní zaměstnance zajišťujeme závodní stravování a zaměstnancům je přispíváno na stravu z FKSP. Také se u nás stravují cizí strávníci za celkovou cenu oběda 58,- Kč. V době hlavních prázdnin stravování nezajišťujeme. Od září do června ve školní kuchyni vykonávají praxi žáci ze Střední školy služeb Bruntál. Hedvika Kafurová, vedoucí ŠJ ZRYCHLENÍ INTERNETU V polovině května byla naše škola připojena na optický kabel, díky kterému jsme připojeni k internetu rychlostí 10 Mb/s. Tím jsme dosáhli značného zrychlení, protože dosavadní připojení (1-2 Mb/s) už nepostačovalo. Od druhého pololetí je naše počítačová síť více zabezpečena (včetně stahování větších souborů), aby internet mohli využívat všichni. Ing. Jakub Kozelský, správce PC sítě

10 HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ Hospodářský rok je od 1. ledna do 31. prosince, proto číselné vyjádření bude ve Zpravodaji v dalším kalendářním roce. Příjmy: Příspěvky Dary sponzorů Od NÚOVu podíl ze státních zkoušek Příspěvek z plesu Výdaje: Příspěvek na exkurze ve výši 150 Kč na platícího žáka/rok Knižní odměny Příspěvek na maturity Příspěvek na sportovní akce Soutěže Stipendia Zdravotní průkazy (příspěvek na vystavení zdravotního průkazu ve výši 50 %/platícího žáka) Příspěvek na kulturní akce (kino, divadlo) Cestovné na soutěže, matematická soustředění apod. Příspěvek výtvarnému kroužku na DM Příspěvek na soutěž DM Příspěvek Fiktivní firmě Ing. Anděla Sedláčková, pokladník FOTBAL PRO ROZVOJ Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu Fotbal pro rozvoj, který organizuje mezinárodní organizace MYSA z Nairobi. I letos se kromě fotbalu mohli naši studenti seznámit se svými vrstevníky z Afriky v rámci seminářů, které pobíhaly tentokrát na naší škole. Pracovní skupiny tvořili dále studenti z vrbenského gymnázia a z Primy Rýmařov. Seminářů a také celkového programu se zúčastnili naši studenti především ze třídy 3. EL a 2. OA, kterým chci za obětavou práci nad rámec školní výuky poděkovat. Zkušenosti a přátelství s mladými lidmi z úplně odlišné země a kultury je jistě významně obohatily. Spoustu podrobných zajímavostí a zážitků včetně fotodokumentace akcí najdete na školním webu: nebo Mgr. Ludmila Flosová, vedoucí PK TV, BIO STMELOVACÍ ADAPTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Adaptační kurz prvních ročníků pro vysoký počet studentů proběhne letos ve dvou termínech v areálu Paramonu v Suché Rudné. Již od středy do pátku proběhne soustředění třídy 1. EL - Mgr. Jitka Kusendová, organizačně budou kurz zajišťovat Mgr. Ludmila Flosová a Ing. Marie Slánská. Ostatní třídy 1. OA Mgr. Jarmila Pánková, 1. OAi Ing. Jakub Kozelský, 1. OPČ Ing. Zuzana Urbanková a 1. AP Mgr. Dana Juříčková vyjedou po zahájení šk. roku 2008/09 v pondělí 1. září. Na obou kurzech bude se studenty pracovat i školní psycholog Mgr. Mirek Škrabal. Ing. Marie Slánská, výchovný poradce

11 ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLE STAGNUJE Bohužel, musíme konstatovat, že zájmová činnost se ve škole nerozvíjí. V letošním školním roce probíhala tato činnost pouze na domově mládeže a to ještě za velmi nízké účasti studentů. Domov mládeže aktivně využíval ke své činnosti multimediální učebnu školy pro činnost filmového klubu, tělocvičnu a sportovní areál pro sportovní hry (podle počtu účastníků volejbal, florbal, stolní tenis, střelby) a v dílničce DM se realizoval kroužek kreativních činností (jehož výsledky je možné vidět ve škole). V klubovně domova mládeže také probíhalo relaxační cvičení. Vyzýváme všechny studenty i pedagogy, zapojte se aktivně v této oblasti! Ing. Zuzana Urbanková, zástupkyně ŘŠ BUDEME SE VZDĚLÁVAT CELÝ ŽIVOT? Nutnost celoživotního vzdělávání je zakotvena ve vládních programech a my všichni musíme svůj přístup ke vzdělání a vzdělávání transformovat a uvědomit si, že absolvováním školy studium nekončí. Proto na naší škole funguje Centrum celoživotního vzdělávání a Komunitní centrum, které vytvářejí a nabízejí veřejnosti celou řadu kurzů: cizích jazyků: jazyk anglický (7 znalostních úrovní) jazyk německý (9 znalostních úrovní) jazyk francouzský (3 znalostní úrovně) jazyk ruský matematiky: příprava na přijímací zkoušky na VŠ ekonomie: příprava na přijímací zkoušky na VŠ společenských věd: příprava na přijímací zkoušky na VŠ rekvalifikační: Účetnictví s využitím výpočetní techniky Základy obsluhy osobního počítače dle osnov ECDL Start, následně s možností získání certifikátu ECDL Start Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL Certifikát, následně s možností získání certifikátu ECDL Certifikát Daňová evidence s využitím výpočetní techniky Základy podnikání dalších ICT kurzů: Základy tvorby www stránek Základy počítačové grafiky Zpracování digitální fotografie Tvorba dokumentů v CorelDraw Excel I, II, III Access I, II, III Nově byly letos akreditovány dva kurzy, a to Daňová evidence s využitím výpočetní techniky a 300-hodinový rekvalifikační kurz Základy podnikání. Nejfrekventovanějšími kurzy jsou Základy obsluhy osobního počítače a Obsluha osobního počítače, z ekonomických pak Účetnictví s využitím výpočetní techniky. U všech kurzů je studentům naší školy poskytnuta sleva ve výši 50%. Ing. Zuzana Urbanková, zástupkyně ŘŠ

12 PŘEDNÁŠKY A BESEDY PRO STUDENTY Také v průběhu druhého pololetí letošního školního roku měli naši žáci možnost účastnit se celé řady přednášek a besed. Po výrazném ohlasu, který u studentů vyvolala přednáška PhDr. Tomáše Niesnera o česko-německých vztazích, jsme připravili další, tentokrát s tématikou koncentračních táborů. Přednášku doprovázela beseda s pamětníkem panem Šulákem, který zprostředkoval žákům vlastní zážitky z pobytu v koncentračním táboře. Čtvrté ročníky již tradičně absolvovaly celou sérii odborných přednášek a seminářů, v nichž se studenti dověděli mnohé o činnosti zdravotních pojišťoven, finančního a živnostenského úřadu, agrární komory a podnikatelského centra. Navštívili také bruntálský úřad práce, kde načerpali cenné informace o dalších možnostech svého studia a dalšího profesního uplatnění. Navštívil nás také pan Josef Mojžíš s podnětnou besedou o odpadech. PhDr. Mgr. Martin Krýza, koordinátor besed ZAV BRUNTÁL 2008 Ve dnech 29. a 30. ledna 2008 se v naší škole uskutečnil 8. ročník soutěže ZAV Bruntál 2008 za účasti 77 soutěžících z 22 škol. Soutěž je určena pro soutěžící 3. ročníků středních škol a talentovaných mladších. Naše družstvo v soutěži družstev získalo 2. místo za OA Heroldovy sady, Praha. Umístění jednotlivců (výsledky za kombinaci): Iveta Kolarovčeková 2., Romana Vítková 9., Tomáš Kašpařík 10., Aneta Kaperová 12., Lucie Kurečková a Lenka Gadzialová 65. místo. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK MISTROVSTVÍ ČR PRAHA OPEN Iveta Kolarovčeková, v Real time competition (záznam mluveného slova v reálném čase), obsadila 3. místo. 30 minutový opis: Iveta Kolarovčeková 5., Romana Vítková 10. Korektura textu: Iveta Kolarovčeková 11., Romana Vítková 14. Záznam mluveného slova (diktát CBA; strojově): Iveta Kolarovčeková 5., Aneta Kaperová 10. V kombinaci podle olympijského bodování zasáhla do pořadí jen Iveta Kolarovčeková ziskem 8 bodů. Skončila na krásném 5. místě. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK KRAJSKÁ SOUTĚŽ KOLAROVČEKOVÁ 1. MÍSTO! V opisu se Iveta Kolarovčeková umístila na 1. místě, Aneta Kaperová byla 4. a Romana Vítková 6. ze 24 soutěžících. V korektuře textu byla Iveta Kolarovčeková 1., Romana Vítková 7. a Aneta Kaperová 9. Do soutěže v záznamu mluveného slova (tzv. strojový těsnopis) nastoupilo 6 závodnic, ale pouze naše soutěžící splnily limit pro postup do hodnocení. Iveta Kolarovčeková i v této soutěži byla 1., Aneta Kaperová 2. a Romana Vítková 3. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ V GRAFICKÝCH DISCIPLINÁCH 23. a 24. dubna 2008 na VOŠ a SOŠ v Novém Bydžově Ze 34 nominovaných se umístila Iveta Kolarovčeková na 16. místě. V kategorii 10 minutový opis obsadila Iveta Kolarovčeková 6. místo a Aneta Kaperová 16. místo, celkem bylo nominováno 50 soutěžících. V záznamu mluveného slova (diktát) se v konkurenci 7 nominovaných umístila na 2. místě Iveta a na 5. místě Aneta. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK

13 KUREČKOVÁ NEJLEPŠÍ V ČR! Výsledky v národním jazyce (pro naše soutěžící v češtině): Žáci: Lucie Kurečková 16. místo, Sára Hybnarová 135. místo, Michaela Holubová 169. místo, Šárka Korytářová 185. místo a Julie Vlachová 210. místo. V této kategorii soutěžilo 356 soutěžících. Umístění soutěžících je vynikající. Junioři: Iveta Kolarovčeková 16. místo, Tomáš Kašpařík 37. místo, Romana Vítková 71., Aneta Kaperová 149. místo, Lenka Gadzialová 277. místo a Tomáš Lobotka 379. místo. V této kategorii soutěžilo celkem 739 soutěžících. Umístění našich soutěžících je vynikající. Výsledky ve vícejazyčné soutěži Žáci: Lucie Kurečková 5. místo (9 jazyků), Sára Hybnarová 21. místo (3 jazyky) a Michaela Holubová 23. místo (3 jazyky). V této kategorii soutěžilo 41 soutěžících. Junioři: Iveta Kolarovčeková 10. místo (14 jazyků), Tomáš Kašpařík 21. místo (13 jazyků), Romana Vítková 22. místo (11 jazyků), Aneta Kaperová 28. místo (11 jazyků), Lenka Gadzialová 33. místo (8 jazyků) a Tomáš Lobotka 43. místo (8 jazyků). Ve výsledkové listině je zapsáno 156 soutěžících. Lucie Kurečková je nejlepší Češka v soutěži vícejazyčných opisů. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující PEK ZAV OSTRAVA 2008 JEN DRUZÍ Soutěžilo 35 žáků z 11 škol, naše družstvo se umístilo na 2. místě (výsledky v kombinaci). Lucie Kurečková 6., Lenka Gadzialová 15., Sára Hybnarová 18. a Markéta Danečková 21. Ing. Anděla Sedláčková,vyučující PEK SOUTĚŽE ČESKÉHO JAZYKA Ve 2. pololetí tohoto školního roku se několik studentů zúčastnilo okresního kola recitační soutěže, které se konalo v Krnově. Za naši školu vystoupili L. Bartoňová a T. Zapalačová z 1. EL a R. Žákovský ze 3. OA. Do krajského kola (stejně jako v předcházejících dvou ročnících) postoupil R. Žákovský proběhlo v Krnově okresní kolo Olympiády v českém jazyce, na kterém naši školu reprezentovala L. Bartoňová z 1. EL a O. Hochman z 2. OAi. Všem soutěžícím děkujeme za účast. Hana Machová, předmětová komise humanitní VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH STUDENTŮ V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI V celostátní matematické soutěži středních škol jsou úspěšnými řešiteli Markéta Říhová a Jana Zipperová ze třídy 1. EL a Jaromír Pražák ze třídy 2. OAi. Soutěž proběhla v mnoha střediscích po celé republice (Mgr. Roman Brázda doprovázel studenty do Olomouce) a po spočítání všech výsledků jsme se v rámci republiky umístili velmi slušně. Markéta Říhová a Jana Zipperová se pokusily řešit i matematickou olympiádu a všichni tři, protože jsou z prvního a druhého ročníku, mají šanci zabodovat i v dalších letech. Blahopřejeme. Mgr. Ladislav Pacvoň, předmětová komise

14 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/09 Slavnostní zahájení školního roku je v pondělí 1. září 2008 v 9:00 v aule školy. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října (v úterý je státní svátek). Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Vysvědčení za 1. pololetí se vydá ve čtvrtek 29. ledna a pololetní prázdniny jsou v pátek 30. ledna Jarní prázdniny pro náš okres připadají na týden od 2. února do 8. února Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek a v pátek 9. a 10. dubna Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno v úterý 30. června Hlavní prázdniny jsou od středy 1. července do pondělí 31. srpna Mgr. Ladislav Pacvoň, ZŘ JAK SE PŘED 15ti LETY NARODILA OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie je dnes neodmyslitelnou součástí naší školy, která má mezi obchodními akademiemi mimořádné postavení a vydobyla si opravdový věhlas u veřejnosti. Nebylo tomu tak však vždy. Dnešní žáci si často ani neuvědomují, že všechno to jedinečné, co naše škola nabízí, vzniklo za poměrně krátkou dobu. Kolem roku 1990 otevírala nejbližší OA v Opavě podle dohody 1 třídu pro žáky z okresu Bruntál. Dohoda však nebyla naplňována. Proto přišel Mgr. Jaroslav Pozdíšek z ÚP a Mgr. Milan Horna, pozdější ředitel ÚP, s myšlenkou na otevření OA v Bruntále. Škola měla už v té době dobré renomé v ekonomické oblasti, protože na škole probíhala řada rekvalifikačních kurzů, o které byl ohromný zájem, protože řada lidí začínala podnikat a nevěděli si rady s účetnictvím a s novou nesocialistickou ekonomikou vůbec. Byla to doba, kdy se např. zaváděla DPH a řada dalších, dosud neexistujících, opatření. Příprava na otevření obchodní akademie trvala přes rok, s podobnou školou jsme neměli zkušenosti, proto jsem navázal kontakty s OA Přerov, která tehdy jako jedna z mála byla 4letá (ostatní OA byly pětileté). Rozhodl jsem se pro čtyřletou formu, protože pětileté středoškolské studium jsem nepovažoval za rozumné. Ředitel OA Přerov Ing. Karel Skřeček byl velmi přátelský a pomohl nám získat první zkušenosti. Na jeho doporučení jsme se zkontaktovali s Mgr. Josefem Švábenickým, ředitelem OA Mohelnice, která prošla podobným procesem přeměnou Střední zemědělské školy na OA. Situaci však měli mnohem snadnější, protože tato SŠ byla ekonomického zaměření a ze zaměstnanců naší školy ji absolvovaly např. paní Bílková a Zerzavá. Ředitel Mgr. Švábenický poskytl neocenitelné informace, mj. i o tom, že se na ně jiné OA dívají skrz prsty, protože vznikli z bývalé zemědělky (byť z ekonomického oboru) a pokud se budeme chtít etablovat na úroveň OA, měli bychom být členové Asociace ředitelů OA (později přejmenované na Asociaci OA). To se nám podařilo díky tomu, že Ing. Karel Skřeček byl členem výboru Asociace a dokázali jsme ho přesvědčit o poctivosti našich úmyslů a dobré připravenosti školy na otevření OA. Nicméně i přesto, že jsme byli (velkomyslně) přijati mezi ostatní OA, musel jsem dát za pravdu Mgr. Švábenickému, dívali se na nás skrz prsty. Jednou jsem dokonce jel na dvoudenní poradu na Vysočinu. Hned první řečník (nebudu jmenovat) plamenně odsuzoval odstrašující případy např. dokonce nějaké zemědělské školy, která si dovolila otevřít OA. Dotklo se mne to a z dvoudenního jednání jsem okamžitě odjel. Od té doby vždycky říkali jsou takové případy, ale vás se to netýká, my víme, že to děláte dobře.

15 Tak se postupně pozice naší OA mezi ostatními stabilizovala. Po různých progresivních opatřeních zhruba po roce 2002 (zavedení psaní na PC, rozvoj informatiky, zavedení systému praxe osvědčeného u zem. oborů, moderní výuka ekonomických předmětů apod.) a po prvních úspěších našich žáků v soutěžích, začala být naše OA všeobecně uznávaná a respektovaná. Více se o začátcích školy dovíme ze školních Zpravodajů. Zpravodaj číslo 5 z r.1993 vysvětluje příčinu vzniku OA: Často se setkáváme s překvapením, když hovoříme o obchodní akademii zřizované při SZeŠ. Jde o anomálii nebo zákonitost ve vývoji? Ve šk. roce 1990/91 se na naší škole učila pouze ruština a relativně zkamenělé zemědělské předměty vzdálené od tržního světa. Velké změny prodělala ekonomika. Zejména díky Ing. Kotoučkové, vedoucí PKE, však naše škola učila to, co žáci budou nezbytně potřebovat. Rozšíření učiva vedlo k nutnosti zvýšit počet hodin v balíku ekonomických předmětů a posléze posunout ekonomiku už do druhého ročníku. Současně se mění i pojetí ostatních odborných předmětů - akcentuje se zejména ekonomika technologických a organizačních zásahů. Ve všech předmětech jsme z roku na rok začali výuku angličtiny a němčiny nejen u prvních, ale i u druhých ročníků, neboť pro zemědělce jiné jazyky nemají význam. Rozšířila se výuka výpočetní techniky, psaní strojem. Těmito změnami jsme přizpůsobovali výuku potřebám praxe. Dnešním dnem jsme se dostali na samou hranici toho, kam až sahá pravomoc ředitele při úpravě vnitřní náplně učebního plánu SZeŠ. Tak pokračujeme dalším logickým krokem - otevření obchodní akademie, pro níž jsme vytvořili velmi solidní podmínky. Chystáme ještě celkovou opravu a přípravu školy po technické stránce a přijmeme 2-3 učitele (zahraniční lektor AJ, učitele NJ a účetnictví). Současně vyvíjíme úsilí o zachování SZeŠ. Jsme si vědomi toho, že momentálně je zem. středoškoláků přebytek, ale zrušení zavedené školy by mělo za následek, že by se tato škola již nikdy neobnovila. Naším cílem je snížit počet zem. tříd na 50%, zakoupit zemědělskou půdu pro provádění praktických činností a nabídnout pestrou škálu zem. vzdělání/rekvalifikace, školení, poradenskou činnost apod.. Tímto chceme SZeŠ udržet po celou dobu cca 8-10 let, kdy podle našich propočtů znovu vyvstane potřeba těchto škol (vzdělání vlastníků půdy). Zpravodaj č. 6/93 o akreditaci školy Splnili jsme všechny náležitosti požadované MŠMT ČR a od se naše škola jmenuje Obchodní akademie a Střední zemědělská škola v Bruntále. Na tomto místě textu chci poděkovat těm, kteří nás v úsilí o zřízení OA podpořili: MěÚ Bruntál, jmenovitě panu starostovi Ing. Přikrylovi, ŠÚ, ŠÚ Bruntál jmenovitě řediteli Piňosovi a p. Přikrylovi, řediteli ÚP. Současně se také stáváme členy Asociace OA ČR. Do září však zbývají dva měsíce, ve kterých se naplno rozběhnou stavební úpravy, které jsou podmínkou důstojného otevření nové školy. Jednak se ve dvoře dokončuje hřiště se syntetickým povrchem, opraví se fasáda vstupu u Komenského ulice, vyasfaltuje se komunikace ve dvoře, který bude uzavřen pro dopravní prostředky. Část dvora (dnešní parkoviště traktorů) bude po sadových úpravách sloužit jako oddechový areál. Počet zemědělských tříd bude klesat až na polovinu současného stavu. Tento útlum v žádném případě nelze chápat jako útlum kvality! Naopak. Pro následující školní rok chystáme řadu dalších změn, které povedou ke zlepšení kvality výuky a hlavně finálních znalostí žáků. Především se chystáme posílit praktickou stránku výuky a to nejen zkvalitněním praxí, což se nám doposud zcela nedařilo, ale i posílením praktické stránky vzdělání ve všech předmětech. Do této oblasti

16 spadá i zřízení školního statku. Z prostředků hospodářské činnosti jsme zakoupili přibližně 13 ha pozemků, které však dosud nejsou vydány. Dalším přínosem jistě bude nástup nových učitelů jazyků - paní Helgy Šedkové pro výuku němčiny a anglického lektora Iana Playera. Zpravodaj č. 7/93 slavnostní otevření školy Vskutku důstojným způsobem byla otevřena Obchodní akademie, která znamená v historii naší školy historický zlom. Slavnostní událost zvýraznila svou účastí řada vzácných hostů z řad podnikatelů či ředitelů rozhodujících podniků a představitelé státních a samosprávních institucí: p. Stanislav Navrátil - přednosta Okresního úřadu, p. Vladimír Kozák - ředitel Školského úřadu, p. ing. František Přikryl - starosta města Bruntálu, p. ing. Zdeněk Babka - starosta města Vrbna p. Prad., p. Oldřich Přikryl - ředitel Úřadu práce. Hostům bylo představeno vedení školy a celý pedagogický sbor. Hlavní projev měl ředitel školy ing. Ladislav Konopka, který zdůvodnil příčiny vzniku nové školy a seznámil přítomné s koncepcí školy a záměry pro nejbližší období. Za hosty vystoupil p. Navrátil, předseda Okresního úřadu, který jednak ocenil vytvoření nové, v regionu citelně chybějící školy a také podpořil záměr zachovat, byť v redukovaném stavu Střední zemědělskou školu. Přitom zdůraznil význam kvalitní práce učitelů. Za uspořádání celé akce patří dík zejména kuchařkám vedeným pí. Kačírkovou a vychovatelkám v čele s pí. Hančilovou. Několik zajímavostí o začátcích OA - slavnostnímu otevření byli přítomni také Ing. Ludmila Mullerová z firmy Meritum, dnes poslankyně parlamentu ČR, Ing. Zdeněk Němec, dnes majitel firmy Kareta, Ing. František Přikryl, starosta Bruntálu, pozdější učitel naší školy a Ing. Zdeněk Babka, starosta Vrbna, pozdější senátor, se kterým jsme se naposled rozloučili letos na jaře. Obchodní akademie tak byla porozena. Hned v prvním roce se na OA přihlásilo dvakrát tolik zájemců, než jsme mohli přijmout. Byli to žáci tak vynikající, že ty, které jsme nepřijali, byli přijati na gymnázium. Vyrostla z nich řada dnes známých osobností, ale to už by bylo na další článek. Pod tlakem veřejnosti jsme v následujícím roce 1994 otevřeli 3 třídy OA. Škola měla od počátku dobrou úroveň, kterou zabezpečovali kromě uvedených i nově přijatí učitelé Ing. Anna Janečková, která vytvořila s Ing. Kotoučkovou skvělý ekonomický tandem (byla to první přijatá absolventka VŠE) a Mgr. Dana Juříčková, která zde vybudovala celou výuku angličtiny a dokázala ji posunout na dnešní úroveň. První maturanti OA opouštěli školu v roce Předsedy maturitních komisí byli naši přátelé, Ing. Karel Skřeček, ředitel OA Přerov, Mgr. Josef Švábenický, ředitel OA Mohelnice a Mgr. Vláčil, ředitel OA Prostějov. Tím, že tyto osobnosti uznávané mezi ostatními OA byly u našich maturit a vyslovili se o jejich průběhu a celkově o škole pochvalně, jsme byli přijati za partnera ostatních OA. Ještě zhruba dalších 5 let však trvalo, než začala být naše OA uznávána jako škola v mnoha ohledech mimořádná, průkopnická a zaujala tak místo, které jí právem náleží. Když rekapituluji svou profesní dráhu, tak si říkám jestli nic, tak aspoň všechna ta obrovská práce, která znamenala otevření a vybudování této dnes jedinečné školy doslova na zelené louce měla význam. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ROK 2006/07 VE ZNAMENÍ EVROPSKÉ INTEGRACE

ROK 2006/07 VE ZNAMENÍ EVROPSKÉ INTEGRACE ROK 2006/07 VE ZNAMENÍ EVROPSKÉ INTEGRACE Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh maturit hodnotili předsedové kladně, výsledky však lze považovat pouze za průměrné. Absolventy roku se stali

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM

ŠKOLSKÁ RADA PŘÍNOSEM ROK PROJEKTŮ Školní rok proběhl po všech stránkách úspěšně. Průběh i výsledky maturit hodnotili předsedové jednoznačně kladně. Absolventy roku se stali Andrea Meluchová (OA) a Miroslav Mlčuch (AP). Vzdělávacích

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010

SLOVO ŘEDITELKY EKONOMICKÝ START PRO ROK 2010 SLOVO ŘEDITELKY V dubnu letošního roku jsem se ujala řízení Obchodní akademie a Střední zemědělské školy v Bruntále. Mým základním východiskem je navázat na již stanovené strategické cíle školy, které

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SLOVO ŘEDITELE (TENTOKRÁT POSLEDNÍ ) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT PRO ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

SLOVO ŘEDITELE (TENTOKRÁT POSLEDNÍ ) NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT PRO ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR SLOVO ŘEDITELE (TENTOKRÁT POSLEDNÍ ) Vážení kolegové, studenti, rodiče a všichni přátelé školy, kterým je náš Zpravodaj určen, jak jistě víte, ze zdravotních důvodů jsem k 31. 3. 2010 požádal o uvolnění

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více