NOVINYČervenec/Srpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINYČervenec/Srpen"

Transkript

1 NAPAJEDELSKÉ 2014 Ročník XV. NOVINYČervenec/Srpen Neprodejné Vydává město Napajedla Radnice v Napajedlích. Setkání Napajedla 2014 Koncertní síň Rudolfa Firkušného Napajedla 5. srpna 2014 v 19 hodin. Letos se uskuteční již jedenácté Setkání bývalých spolužáků JAMU a jejich hostů. Letní koncert, který se stal tradicí: nevšední program tvořený různými hudebními žánry a znamenití účinkující nejen z hudebního oboru (mimo jiné komorní orchestr MUSICA FESTA a moderátor David Vacke). Srdečně zveme! Oslavy 110 let radnice v Napajedlích srpna Foto: Kateřina Barešová Více na str. 5. Přijďte na Moravské chodníčky s Farmářským a řemeslným trhem srpna více na str. 5. Festival malých pivovarů Více na str. 8. Netradiční piva z malých pivovarů nalákala skoro 2000 návštěvníků. Foto: Kateřina Barešová 1

2 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Výsledky hospodaření města Napajedla za rok 2013 Každoročně je na červnovém zasedání zastupitelstva města jedním z bodů i projednávání a následné schvalování hospodaření města za uplynulý rok. Stejně tomu tak bylo i letos. Zastupitelé dostali k dispozici Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2013, Účetní závěrku města Napajedla za rok 2013 a irating města za rok Sestavený Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013 představuje přehled údajů o hospodaření města za minulý rok převážně z hlediska rozpočtu města, tj. jeho plnění, překročení nebo nedočerpání. Výsledek hospodaření dle rozpočtu za rok 2013 ukazuje Tab. č. 1. Celkové příjmy města za rok 2013 byly ve výši 122,5 mil. Kč a výdaje v objemu 101,8 mil. Kč. Z toho plyne kladné saldo rozpočtového hospodaření v částce 20,7 mil. Kč. Tento kladný výsledek rozpočtu byl způsoben překročením daňových příjmů o částku 5,0 mil. Kč, nedočerpáním běžných výdajů v částce 6,0 mil. Kč a především nedočerpáním kapitálových výdajů ve výši 16,5 mil. Kč. Celkové provozní výdaje tvořené především výdaji na činnost městského úřadu, městské policie, pečovatelské služby, neinvestičními příspěvky pro příspěvkové organizace města, opravami a údržbou majetku města a příspěvky pro organizace a spolky tvoří částku 79,1 mil. Kč. Zdrojem pro krytí provozních výdajů byly daňové příjmy (85,4 mil. Kč), nedaňové příjmy (16,2 mil. Kč) a neinvestiční dotace od státu na výkon přenesené působnosti (6,0 mil. Kč). To je dohromady částka 107,6 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na provoz se nespotřebovala celá tato částka, ale naopak 28,5 mil. Kč mohlo být použito na kapitálové výdaje nebo bylo převedeno jako zůstatek volných finančních prostředků do dalších let. V části financování rozpočtu o tom vypovídá položka změna stavu na bankovním účtu v celkové částce -18,8 mil. Kč, což značí tvorbu volných zdrojů. Z plnění rozpočtu města za rok 2013 vyplývá, že předpokládaných příjmů bylo dosaženo, plánované výdaje byly dodrženy ve všech oddílech, a nedošlo tak k překročení schválených závazných ukazatelů. Obsahem závěrečného účtu jsou také výsledky příspěvkových organizací města. 2 Všechny organizace ukončily své hospodaření kladným hospodářským výsledkem. 1. základní škola Napajedla ve výši 199 tis. Kč, 2. základní škola Napajedla ve výši 363 tis. Kč, Mateřská škola Napajedla ve výši 354 tis. Kč, Dům dětí mládeže ve výši 2 tis. Kč, Klub kultury Napajedla ve výši 538 tis. Kč a Služby města Napajedla ve výši 246 tis. Kč. (tab. č.1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Napajedla za rok 2013 poskytuje pohled na hospodaření města z hlediska zákonnosti. Přezkum hospodaření byl proveden pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje. Na straně 27 této zprávy je uvedeno: Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. Nedostatky byly uvedeny v zápise o dílčím přezkoumání a byly v průběhu roku odstraněny. V rámci těchto nedostatků nedošlo k přímé škodě na majetku města ani k jiným zásadním nesrovnalostem v hospodaření města. Z těchto důvodů nebylo v usnesení pro zastupitelstvo města navrženo žádné opatření k odstranění nedostatků za loňský rok. Účetní závěrku v případě města Napajedla za rok 2013 tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Město Napajedla vede účetnictví v plném rozsahu. Výkaz zisků a ztráty ukazuje přehled výnosů a nákladů za rok. Celkové výnosy činily 116,4 mil. Kč, přitom výnosy z činnosti činily 16,8 mil. Kč, finanční výnosy 688 tis. Kč, výnosy z transferů (dotací) činily 14,6 mil. Kč a výnosy ze sdílených daní činily částku 84,3 mil. Kč. Celkové náklady činily 99,3 mil. Kč, přitom náklady z činnosti činily částku 60,3 mil. Kč (z toho odpisy 19,0 mil. Kč), finanční náklady byly 59 tis. Kč a náklady na transfery (poskytnuté dotace a příspěvky) činily 34,9 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob za město činila částku ,- Kč. Výkaz rozvaha informuje o stavu majetku, závazků a vlastních zdrojích. Z tohoto pohledu město disponuje celkovými aktivy v netto hodnotě 726,3 mil. Kč. Z toho dlouhodobý nehmotný majetek je 2,0 mil. Kč, dlouhodobý hmotný majetek je 639,5 mil. Kč, dlouhodobý finanční majetek je 34,7 mil. Kč a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek) jsou ve výši 49,9 mil. Kč. Naproti tomu pasiva jsou vyjádřena formou vlastního kapitálu ve výši 703,6 mil. Kč a cizími zdroji ve výši 22,7 mil. Kč. Výkaz příloha účetní závěrky doplňuje a vysvětluje informace k předchozím výkazům a udává některé další skutečnosti např. podrozvahové účty. Výkaz přehled o peněžních tocích převádí účetní výsledky na tok peněz se stavem od počátku do konce účetního období. Výsledkem je informace, že k byly veškeré finanční prostředky na účtech města ve výši ,58 Kč a k byl jejich zůstatek na účtech ve výši ,21 Kč. I z těchto údajů je vidět růst hotovosti, tak jej zaznamenal i výsledek rozpočtu k Výkaz přehled o změnách vlastního kapitálu ukazuje podrobněji změnu vlastního kapitálu od ( ,01 Kč) do ( ,30 Kč), a to zvýšení i snížení jmění, pohyby fondů (fond rozvoje bydlení, fond zaměstnavatele) a výsledek hospodaření. Celkový výsledek hospodaření města od roku 2010, kdy se začalo účtovat tímto způsobem, je zisk ,94 Kč. Hospodářský výsledek města za rok 2013 před zdaněním je ve výši ,11 Kč, po zdanění hospodářský výsledek činí ,11 Kč. Bylo navrženo celý hospodářský výsledek po zdanění převést na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Kladný výsledek hospodaření za rok 2013 se proto připočte k dosavadnímu kladnému zůstatku účtu 432 ( ,83 Kč). Z toho je patrné, že hospodaření města podle účetních předpisů (platných od roku 2010) je celkově v kladných číslech + 57,8 mil. Kč. (tab. č. 2.) Pro nezávislé posouzení finanční situace města k byl objednán irating města za rok 2013 u společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Společnost používá při svém hodnocení stupnici v rozsahu A, B+, B, B-, C+, C a C-. Město bylo v rámci tohoto ratingu ohodnoceno stupněm Téměř bez rizika, B+ a následujícím slovním hodnocením: Posuzovaná obec (posuzované město) převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu. Dosažený výsledek města za rok 2013 v hospodaření dle rozpočtu je kladné saldo ve výši 20,7 mil. Kč

3 červenec - srpen 7/2014 a hospodářský výsledek dle účetnictví je tvorba zisku ve výši 17,1 mil. Kč. Volné finanční prostředky na účtech města pro další období činily k částku 38,9 mil. Kč. Závěrečný účet města Napajedla za rok 2013 a účetní závěrka města Tabulka č. 1 Plnění rozpočtu města Napajedla za rok 2013 (údaje v tisících Kč) za rok 2013 byly nejprve projednány v radě města a ve finančním výboru a v obou případech bylo doporučeno zastupitelstvu města uvedené dokumenty schválit. Zastupitelé po projednání předložených materiálů přijali usnesení, v němž schvalují účetní závěrku města za rok 2013 a převod schválený rozpočet v tis. Kč upravený rozpočet v tis. Kč zisku po zdanění ve výši 17,1 mil. Kč na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením města Napajedla za rok 2013, a to bez výhrad. Ivo Šlíma, vedoucí finančního odboru skutečnost skutečnost/ upravený skutečnost/ schválený Příjmy třída 1 daňové příjmy třída 2 nedaňové příjmy třída 3 kapitálové příjmy třída 4 přijaté dotace Příjmy celkem Financování 8115 změna stavu na bankovním účtu 8124 splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků 8901 operace nemající charakter příjmů a výdajů Financování celkem Zdroje celkem Výdaje dle oddílů 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání 32 Školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele 43 Sociální péče a pomoc 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Územní samospráva a státní správa 62 Jiné veřejné služby a činnosti 63 Finanční operace 64 Ostatní činnost Výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje ,6 106,1 106, ,8 103,0 129, ,2 0,0 0, ,0 100,0 174, ,6 104,8 113, ,2-200,2-720, ,0 100,0 100,0 1,0 0,0 0, ,2-274, , ,4 81,8 93, ,4 57,5 62, ,0 26,4 26, ,9 65,9 126, ,6 83,1 360, ,7 98,9 120, ,9 93,2 684, ,0 100,0 0, ,0 91,7 97, ,3 76,1 81, ,2 99,3 0, ,6 89,2 98, ,4 60,1 42, ,3 96,2 100, ,3 98,1 106, ,6 93,1 94, ,0 0,0 0, ,2 88,5 90, ,0 3,7 1, ,4 81,8 93, ,5 92,8 97, ,9 58,0 82,9 Tabulka č. 2 Přehled hospodářských výsledků za minulá účetní období (údaje v tisících Kč) rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 výnosy náklady hospodářský výsledek před zdaněním hospodářský výsledek po zdanění

4 OTEVŘENÝ DOPIS NAPAJEDELSKÉ NOVINY Vážení spoluobčané, obracím se na Vás otevřeným dopisem, abych Vás seznámila se stávající situací kolem tak ožehavého tématu, jakým je v Napajedlích zámecký park a jeho využití či využívání. Dne proběhl odvolací soud ve věci sporu, který vyvolalo město proti společnosti Zámek Napajedla, s.r.o. a proti osobě Eva Gajdošík. Rozsudkem krajského soudu byl potvrzen rozsudek soudu první instance, tzn. že žaloba města byla zamítnuta v celé šíři. Město tedy spor i v této fázi prohrálo. Chci znovu zdůraznit, že město se žalobou nedomáhalo průchodu zámeckým parkem pro občany. Žalovalo protiprávní jednání, kterého se žalovaní měli dopustit tím, že zavřeli své soukromé brány a na svých pozemcích postavili své mobilní oplocení. Přitom však předali veškeré klíče městu tak, aby město mohlo vykonávat svá práva plynoucí z uzavřené smlouvy o věcném břemenu. Dle právního zástupce města byla pak tato žaloba podána proto, aby byl právně vyjasněn rozsah těchto práv města ze smlouvy o věcném břemenu. Nic víc, nic míň. Město celou dobu muselo vědět, že uzavřená smlouva o věcném břemenu nezabezpečuje pro občany průchod zámeckým parkem. Přesto celých šest let, kdy jsme na zámku, vyvolává v občanech pocit, že právě průchod pro občany v roce 2002, kdy uzavřelo inkriminovanou Vyjádření právníka se chovala nanejvýš vstřícně a přístup Nemám ve zvyku vyjadřovat se ke kauzám, které řeší má advokátní kancelář. Ale protože soudní řízení ve věci Zámek je skončeno, učiním výjimku. Město Napajedla koupilo objekt Klubu kultury v roce Součástí kupní smlouvy bylo i věcné břemeno práva chůze a jízdy přes zámecké pozemky formou veřejné cesty. Tato smlouva, která by zajišťovala možnost přístupu široké veřejnosti, podléhala vkladu do katastru nemovitostí; vklad věcného břemene však katastrální úřad zamítl s poukazem, že toto břemeno nelze zřídit ve formě veřejné cesty. Proto byla ohledně věcného břemene uzavřena v r smlouva nová, která platí dodnes a která byla již v těchto novinách otištěna. Chci zdůraznit, že uzavřením této smlouvy bylo dosaženo maximum možného; ani po řadě let neshledávám ve smlouvě žádné pochybení. Neomezený přístup veřejnosti do areálu zámeckého parku by bylo možno zajistit pouze koupí tohoto parku, ke které však na straně Fatry chyběla vůle a na straně města prostředky. Fatra naopak později opakovaně jednala s městem o možnosti úplného zrušení věcných břemen, protože měla zájem celý zámecký areál prodat a věcná břemena pochopitelně jeho hodnotu snižovala a snižují. Je ovšem potřeba jedním dechem dodat, že Fatra smlouvu, zabezpečilo. Když budu personifikovat, dělá ze mě, z Evy Gajdošík, největšího nepřítele ve městě, který brání napajedelskému občanovi ve výkonu jeho práva. Já jsem se v Napajedlích narodila a zámek pořád vnímám jako dominantu města. Jako jedno z nejkrásnějších míst, jaké v Napajedlích máme. Jako kus historie, jako kus krásné přírody. Prostě srdce tohoto malého, ale pro mnohé z nás, milého místa. Jsem přesvědčena o tom, že je povinností naší, ale hlavně zástupců města, jednat o další případné spolupráci. Cítím však, že musí přijít noví lidé, kteří nebudou zatíženi uplynulými šesti lety a hlavně nebudou zatíženi tím, že tuto situaci v roce 2000, kdy město uzavíralo smlouvu o věcném břemenu s Fatrou, možná i způsobili. Takže, město spor prohrálo. Kladu si otázku Muselo k tomu vůbec dojít? Musely se vyhodit další peníze jen proto, že někdo není ochotný se domlouvat? Myslím, že je to špatně. Asi bych se teď mohla radovat, ale věřte mi, že mě tato situace zase tak netěší. Budu ráda, když alespoň část z Vás pochopí, že nahoře na zámku nemáte nepřátele. Takže co Vám občanům mohu dnes nabídnout? Od máme otevírací dobu zámku a části zámeckého areálu od 10 do 17 hodin. Je mi jasné, že nejvíce Vás bude zajímat, že se budete moci více pohybovat po parku, že si můžete jít sed- veřejnosti do areálu respektovala, přičemž město se recipročně podílelo na jeho údržbě. Vše se změnilo změnou vlastnictví zámku. Nová majitelka radikálně změnila přístup ke vstupu veřejnosti. V zájmu objektivity je ovšem třeba dodat, že chování některých občanů Napajedel v zámeckém areálu rovněž nebylo právě korektní. V zájmu řešení vzniklé situace a u vědomí, že jediným řešením, jak zajistit přístup veřejnosti do areálu, je koupě alespoň části parku, vstoupilo vedení města do jednání s majitelkou o možnosti uzavření příslušné smlouvy. Tato jednání však ztroskotala s ohledem na požadovanou cenu, když majitelka byla ochotna prodat čtvereční metr za 500,- Kč. Lze se dohadovat, že by tudíž za prodej části areálu utržila více, než za kolik koupila celý areál i se zámkem Proto město zahájilo se Zámkem řadu velmi obtížných a komplikovaných jednání, která přes obstrukce ze strany Zámku (marně vzpomínám, zda jsem se s tak licoměrným jednáním ve své mnohaleté právní praxi setkal) nakonec přece jen vyústila v uzavření Smlouvy o plnění práv souvisejících se smlouvou o zřízení věcného břemene (byla rovněž zveřejněna). Tato smlouva představovala vzájemný kompromis a zdálo se, že nout za zámek, na západní stranu, že můžete navštívit kavárnu. Samozřejmě také prohlídky zámku. Jen prosím dodržujte omezení související s rekonstrukcí dřevin v zámeckém parku. Prostě, přijďte si užít v Napajedlích trochu zeleně. Pokud bude ze strany občanů zájem o vysvětlení záležitosti kolem celého tohoto sporu, jsme připraveni uskutečnit v září tohoto roku veřejnou besedu s občany na téma: ZÁMECKÝ AREÁL A NAPAJEDLÁCI. Přeji Vám opravdu krásné léto. Eva Gajdošík Poznámka K otevřenému dopisu Mgr. Evy Gajdošík dodávám: Z implementačního dokumentu Operačního programu životní prostředí vyplývá, že po realizaci projektu Soubor stabilizačních opatření v zámeckém parku Napajedla v rámci XXVII. výzvy OPŽP, prioritní osy 6 s příjemcem dotace Mgr. Evou Gajdošík, bude zajištěn přístup veřejnosti na dotčenou lokalitu. Za vstup na lokalitu, kde byl podpořen záměr v rámci programu, není uplatňováno vstupné nebo jiné poplatky které generují zisk. Pokud by příjemce dotace tuto podmínku nedodržoval nebo ji dodržoval nedostatečně, začalo by se tím zabývat právní oddělení SFŽP (osobní sdělení ze SFŽP). Takže takto otevřeně je potřeba rozumět Otevřenému dopisu. Ing. Jaroslav Toufar nastolila pro obě strany přijatelný status quo. Zámek však smlouvu bez uvedení důvodu po dvou letech vypověděl. Téměř vzápětí se vedení města stalo předmětem urgencí, stížností a více, ale spíše méně racionálních návrhů řešení situace ze strany laické i odborné veřejnosti, jejichž jednotícím prvkem bylo přesvědčení, že město nevyčerpalo všechny možnosti k obraně zájmů svých občanů. Proto bylo rozhodnuto podat soudní žalobu i při vědomí, že neomezeného přístupu široké veřejnosti do zámeckého areálu se nepodaří dosáhnout. Žaloba byla okresním soudem zamítnuta a krajský soud toto rozhodnutí potvrdil. Výsledek sporu je Zámkem interpretován jako prohra města; to je v této kauze nepochybně pravda. Já se však domnívám, že hlavní poraženou v celé kauze Zámek je dominanta krásného města Napajedla okleštěná o přístup maminek s kočárky, školáků směřujících do školy a procházejících se rodinek. Při plném respektu k soukromému vlastnictví jsem naprosto přesvědčen, že to není vedení města, kdo duch této dominanty zadupává do země. A že nyní Zámek areál otevírá? Jen proto, že otevřít musí! Ale o tom poznámka v jiné části listu. JUDr. Drahomír Fus, advokát, právní zástupce města 4

5 červenec - srpen 7/ let radnice v Napajedlích Již 110 let je budova radnice nezaměnitelnou dominantou města Napajedel. Na připomínku tohoto výročí Muzeum Napajedla 7. srpna Vernisáž výstavy Radnice ve Vašich obrazech jsou naplánovány oslavy v termínu 19 hod. Výstava potrvá do 19. srpna společném i pro tradiční Moravské chodníčky a Farmářské trhy, a to na sobotu 9. srpna. Radnici, jakou mohla 9. srpna Outdoorová výstava 110 let radnice být, Vám spolu se střípky z její historie představíme ve venkovní výstavě Prostor před radnicí 9 hod. Výstava potrvá do 15. srpna. v prostoru před radnicí, takovou jakou je, pak na výstavě jejích obrazů a fotografií v muzeu. Na nádvoří radnice 8 18 hod. UTB Zlín Výstava Budoucnost okolí radnice očima studentů představíme práce studentů University Tomáše Bati o možném budoucím Radniční dvůr využití a úpravách okolí radnice a jejího nádvoří. V obřadní síni radnice se Přednáška Davida Valůška, ředitele Státního okresního archivu 14 hod. Zlín, autora publikace Radnice v Napajedlích, na závěr křest uskuteční přednáška autora publikace jejího druhého vydání o radnici, ředitele Okresního archivu Obřadní síň radnice na Klečůvce, pana Davida Valůška, v muzeu pak přednáška vedoucího muzea Ivana Bergmanna o jejím staviteli 9 19 hod. Muzeum Napajedla Výstava Radnice ve Vašich obrazech Dominiku Feyovi. Výstava potrvá do 19. srpna Srdečně Vás zveme na oslavu 110. narozenin naší radnice! Ing. Irena Brabcová starostka Zbyněk Ohnoutek místostarosta hod. 14. srpna 17 hod. Moravské chodníčky Setkání folklórních souborů tří národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané Pátek 8. srpna od hodin v Klášterní kapli - Zpívání o vojně. Sobota 9. srpna od hodin a Hané na nádvoří Nového Kláštera. Po skončení programu bude k tanci a poslechu hrát cimbálová muzika Rováš. Den otevřených dveří radnice: prohlídka vnitřních reprezentačních prostor vyhlídka na město z radniční věže Program: Přednáška Ivana Bergmanna o architektu Dominiku Feyovi spoluautorovi radnice Nový Klášter muzeum & Farmářský a řemeslný trh V rámci Moravských chodníčků v sobotu 9. srpna pro Vás připravujeme Farmářský a řemeslný trh na Masarykově náměstí. Od 8 do 16 hodin si zde můžete nakoupit vše od regionálních potravin až po rozmanité ruční výrobky. Nebude chybět bohatá nabídka občerstvení, frgály, domácí uzeniny a sýry, letničky a bylinky, med a také kvalitní kompost pro Vaše zahrádky a mnoho dalšího. Na trh bude volně navazovat setkání folklórních souborů Moravské chodníčky v 16 hodin. Srdečně Vás zve Klub kultury Napajedla a slovácké soubory Radovan a Pozdní sběr Moravské chodníčky přilákaly v minulém roce velký počet příznivců folklóru. Foto: František Cívela 5

6 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Výstava v Muzeu Napajedla Saletová Hanke Zdeňka Saletová (nar ve Zlíně), vystudovala Zlínskou soukromou školu umění ( ) a poté přešla na AVU v Praze, kde prošla ateliéry J. Koblasy, M. Šejna a J. Zeithammla ( ). Vystavovala zejména u nás, ale i v Německu. V Muzeu Napajedla se v měsíci červenci představí dvojice sochařů Radim Hanke a Zdeňka Saletová. Jde o jedinečné setkání nejprve učitele a studentky a posléze přátel, kteří každý svou cestou čerpají svou inspiraci v člověku a ve světě, který prožil či zrovna zažívá. Dnes už klasik české výtvarné scény Radim Hanke se zde, na rozdíl od Otrokovic, kde nedávno vystavoval, představí v jedné z poloh, která k němu, možná nečekaně, ale přesto bytostně patří. A tím je jeho práce, v níž se odráží minimalismus. Jmenujme např. díla Vůz a hlava a Kůň a jezdec. Dále zde budou k vidění plastiky, které rovněž spojuje vycházení ze základního modulu či představy tvaru, nicméně již postrádají strohost minimalismu. Jedná se o bronzy, které opět ztvárňují lidské postavy či hlavy a kde již nacházíme i jednotlivé rysy, byť opět hodně pracující s výrazovou zkratkou, např. Pod peřinou či Snící. Návštěvníci se tak mohou těšit na objekty ze svařovaného železa či z bronzu z posledních 10 let autorovy tvorby, které ve střídmém výstavním sále muzea dokonale vyniknou. Zdeňka Saletová, která patří k mladší umělecké generaci, sice také ještě občas pracuje s klasickým materiálem např. kamenem, ale poslední dobou svůj zájem upřela na jiný prastarý materiál na papír. Z něj autorka, která momentálně působí v Praze, vytváří Zlínský sochař Radim Hanke (nar v Třinci), vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti ( ) a posléze VŠUP v Praze ( ) v sochařském ateliéru J. Malejovského. Svá díla vystavoval v mnoha galeriích u nás i v zahraničí. Z jeho realizací je nejznámější pomník T. a J. A. Baťových ve Zlíně, socha sv. Urbana v Bohuslavicích u Kyjova či např. hlavní cena Dětského filmového festivalu ve Zlíně. nejrůznější objekty či slepotisky. Jde až o snová díla, která vyžadují klid, ticho, rozjímání. Tématem svého díla se Saletová vrací do svého rodného kraje a jeho tradic v němž nejvíce rezonuje i její oblíbené Horňácko s jeho lidmi, zvyky a písněmi. V Napajedlích představí své nejnovější práce, doplněné výběrem děl od roku 2011, např. z cyklu Modlitby, Peřinky či Krojové. Ve čtvrtek 3. července byla slavnostně otevřena výstava Saletová/Hanke. V Muzeu Napajedla ji máte možnost zhlédnout do 3. srpna. Foto: Kateřina Barešová V napajedelském muzeu tak bude moci být návštěvník účasten konfrontaci dvou přátel, dvou generací výtvarníků, které spojuje láska k sochařině a zdejšímu kraji. Výstava se uskuteční ve dnech ve výstavním sále Muzea Napajedla. Aktuální informace najdete na webu: Ivan Bergmann, Muzeum Napajedla Výstava připomene Jaroslava Nováka Je tomu rok, co muzeum získalo pozůstalost po Jaroslavu Novákovi, který byl jednou z prvních obětí vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy v srpnu K výročí této tragédie, která ovlivnila vývoj Československa a která osobně zasáhla i obyvatele Napajedel, se rozhodlo muzeum blíže seznámit veřejnost s osobností Jaroslava Nováka i tragickými okolnostmi jeho smrti. Výstava, která vzniká ve spolupráci s ateliérem prostorové tvorby Univerzity T. Bati ve Zlíně, bude symbolicky zahájena 21. srpna a potrvá do 21. září Informace z radnice Dne nastoupila do funkce tajemnice MěÚ Ing. Bc. Zdeňka Sukupová, která zastávala na městském úřadě funkci vedoucí správního odboru. Do funkce nastoupila po odstupujícím tajemníkovi Bc. Jiřím Foltýnovi, který odchází do důchodu. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za dlouholetou práci, kterou za svého působení ve funkci, vykonal pro MěÚ a potažmo pro město Napajedla. Přejeme mu hodně zdraví a životní pohody. Redakce Informace pro volební strany Upozorňujeme volební strany na možnost inzerce v mimořádném čísle Napajedelských novin. V měsíci září vyjde mimořádné číslo, které bude věnováno prezentaci volebních stran kandidujících ve volbách do zastupitelstva města. Dle usnesení rady města 184/5/2004 bude dán prostor všem volebním stranám, kterým bude zaregistrována bezvadná kandidátní listina. Cena inzerce činí Kč bez DPH za stranu A4. Zdeňka Sukupová, tajemnice MěÚ 6

7 Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla se 29. dubna zúčastnil 28. ročníku Přehlídky ochotnických divadelních souborů Hanácký divadelní máj 2014 v Němčicích nad Hanou. Napajedelský soubor se na soutěžní přehlídku přihlásil s pohádkou Marie Záhořové- -Němcové (vnučky Boženy Němcové) v úpravě, režii a s autorskou hudbou Miroslavy Havalové. Od odborné poroty ve složení: Josef Morávek, Vladimír Zajíc a Milan Strotzer, což jsou profesionálové v oblasti divadla a práce s hercem či divákem, získala pohádka O princezně Čárypíše v kategorii dětských představení dvě ceny, a to: Cenu pro Evu Kolomazníkovou za roli chůvy a Čestné uznání pro Miroslavu Havalovou a Helenu Medkovou za výpravu a kostýmy. Gratulujeme! Ceny patří celému souboru, protože bez herců, jejich hereckého projevu a jejich umění kostýmy přirozeně nosit, by celá výprava i kostýmy byly jen hromádkou neživé látky. Děkuji všem. (Miroslava Havalová) Mikuláš Švehla, člen DS Z. Štěpánka Napajedla Paní Eva Kolomazníková v roli Chůvy. Foto: Pavel Hána červenec - srpen 7/2014 Dvě ceny pro pohádku Všichni účinkující v pohádce. Foto: Pavel Hána Princezna je vysvobozena. Foto: Pavel Hána Napajedelské divadelní léto aneb Divadlo pod hvězdnou oblohou Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka a Klub kultury Napajedla vás zve na Napajedelské divadelní léto aneb Divadlo pod hvězdnou oblohou. Uskuteční se v termínech 2. srpna, 16. srpna a 30. srpna na nádvoří Nového Kláštera (za deště v Klášterní kapli). V každém z těchto termínů bude připravena pohádka pro děti od 18:00 hodin a divadlo pro náctileté i dospělé od 20:00 hodin. Těšit se tak můžete na pohádky ověnčené několika cenami odborných i dětských porot: Zvířátka a loupežnice, O princezně Čárypíše, Cesta do pohádky a zpátky i představení pro náctileté a dospělé, která byla úspěšná u poroty i diváků: Mandarínkový pokoj, Uděláte mně to znova! a překvapení na závěr. Podrobné informace budou včas zveřejněny na plakátech, webových stránkách Klubu kultury a Divadelního souboru či ve vysílání Kabelové televize. Miroslava Havalová, vedoucí DS Z. Štěpánka Napajedla Dny evropského dědictví Napajedla13.9. Dny evropského dědictví otevírají od 6. do veřejnosti brány nejzajímavějších památek, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Národní zahájení se uskuteční 6. září v Opavě. Národní téma pro rok 2014 je Návraty ke kořenům. Napajedla se k této akci připojí otevřením těchto památek: Kostel zpřístupněn k prohlídkám 9:00-17:00 hod. (vstupné dobrovolné) Zámek prohlídky zámku 10:00-16:00 hod. (sleva na vstupném) Radnice zpřístupněna radniční věž k vyhlídkám na město 14:00-17:00 hod. (vstup zdarma) Muzeum stálé expozice Hřiště hraček, Příběh továrny Slavia, Příběh města a výstava o Jaroslavu Novákovi 9:00-17:00 hod. (sleva na vstupném) Barbora Košutová, Informační centrum Letní kino program Promítání na nádvoří Nového Kláštera, vždy po setmění (od 21 hodin) Anna Karenina Avengers Ptačí úlet Rivalové Okresní přebor Ponyo Více informací na Srdečně zve Klub kultury Napajedla 7

8 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Festival malých pivovarů Festival malých pivovarů nabídl ochutnávku z regionálních pivovarů, dobrou muziku i zábavu pro děti. Zhlédněte fotogalerii na nebo na facebooku Klub kultury Napajedla. Promenádní koncerty Na prvním promenádním koncertě se představily soubory ZUŠ Rudolfa Firkušného. 2. Dechová hudba Fryštácká Javořina zahrála posluchačům valašské a slovácké písničky. 3. Pro mladší generaci se v parku Na Kapli rozezněl hiphop v podání Boyband. Sledujte náš program a novinky na nebo FB Klub kultury Napajedla. 4. Kapela Květy vytvořila pohodovou atmosféru pro poslední promenádní koncert v parku. Foto: Kateřina Barešová a Iva Dupalová 8

9 Hřebčín Napajedla převzala společnost SYGNUM, s.r.o. 30. června proběhla v Hřebčíně Napajedla Valná hromada této společnosti. Jako 8. bod programu bylo předneseno Rozhodnutí o převzetí jmění hlavním akcionářem a o zrušení společnosti bez likvidace. Hlavním akcionářem Hřebčína Napajedla, a.s. byla společnost Sygnum, s.r.o., která k loňského roku vlastnila akcií, což představuje 90,88% podíl na základním kapitálu společnosti. Hřebčín Napajedla již ve Výroční zprávě za rok 2013 konstatuje, že pro současné ztrátové hospodaření a negativní ekonomický vývoj dlouhodobějšího charakteru je nezbytné urychleně přijmout řešení, které by umožnilo zachovat v Hřebčíně Napajedla chov anglického plnokrevníka. Možností, o které je třeba uvažovat, je spojení s kapitálově silnou a ekonomicky stabilní společností SYG- NUM, s.r.o., která je hlavním akcionářem společnosti Hřebčín Napajedla, a.s. Po plánovaném zániku společnosti a převedením jmění na SYGNUM, s.r.o. Na základě požadavku vedení ČSAD Vsetín, a. s., dochází s platností od k omezení provozu některých meziregionálních autobusových spojů (zejména směr Brno a Praha - z důvodu jejich malého využití kvůli souběžně vedeným linkám konkurenčního dopravce a problémům na D1). Vzhledem k tomu, že tyto spoje částečně zajišťovaly též obslužnost obcí na území Zlínského kraje, KOVED důsledně prozkoumal navržené úpravy a návrhy odsouhlasil pouze v těch případech, kdy je v blízké časové poloze veden jiný spoj veřejné linkové dopravy či dopravy železniční tak, aby nedošlo ke zhoršení dopravní obslužnosti jednotlivých obcí našeho kraje. Hřebčín Napajedla převzala dne 30. června společnost SYGNUM. Foto: Archiv Hřebčín Napajedla budou vyplaceni dosavadní minoritní akcionáři, kteří v současnosti drží necelých 10 % podílu na základním jmění. Minoritní akcionáři budou vyplaceni podle zákona o přeměnách, a to po zápisu převodu jmění do Obchodního rejstříku. Přiměřená vypořádací cena za akcii byla stanovena znaleckým posudkem. Vypořádáním byla pověřena společnost Finance Zlín. Akcionářům budou zaslány dopisem podrobné informace vč. formuláře pro uplatnění nároku na vypořádání. Tyto informace budou rovněž zveřejněny na webových stránkách Hřebčína Napajedla, uvedl Ing. Kutra, ekonom společnosti SYGNUM. Hospodaření Hřebčína Napajedla, a.s. je dlouhodobě ztrátové, za loňský rok vykazuje hřebčín při tržbách ve výši 9,990 miliónu korun a nákladech 16,813 miliónu ztrátu 6,823 miliónu korun. Převod jmění by podle Martiny Hradilové, pověřené řízením hřebčína, neměl výrazně zasáhnout do samotného chovu. V současné době je v hřebčíně ustájeno 144 koní a v letošním roce bylo zapuštěno 67 klisen. Žádná velká změna to pro chov nebude, chov v současné redukované podobě, kdy máme 25 chovných klisen (z toho 16 březích), 3 plemenné hřebce a odpovídající počty hříbat a ročků, bude zachován. Rovněž služby pro ostatní chovatele koní budou poskytovány v plném rozsahu. Chov koní anglického plnokrevníka v Napajedlích bude realizován pod ochrannou známkou Hřebčín Napajedla. Vedení Hřebčína Napajedla Omezení provozu meziregionálních autobusových spojů Z nových knih Města Napajedla se dotýká zrušení následujících autobusových spojů v pracovních dnech v relaci Zlín - Brno a zpět: / 1 (Napajedla 05:35, Spytihněv 05:40, Babice 05:45, Huštěnovice 05:57) - spojení do Napajedel zajištěno souběžným spojem / 3, z Napajedel do Spytihněvi a Babic lze využít souběžný spoj / 6, pro cestu z Babic a Huštěnovic směr Uherské Hradiště lze využít souběžný spoj / 8, samozřejmě je možno použít též vlak Os 4202; / 3 (Napajedla 06:42, Spytihněv 06:48, Babice 06:52, Huštěnovice 06:55) - spojení do Napajedel zajištěno souběžným spojem / 5, ve Knihovny Boženy Benešové Janečková Klára Z deníku Gréty Kaiserové Dvojčata Agáta a Gréta jsou povahově rozdílná jako den a noc. Gréta je lehkomyslná a impulzivní. Agáta kultivovaná a zodpovědná. Vyrůstají s rodiči ve Vídni, ale jejich matka Johana pochází z Čech. Autohavárie, při níž Johana zemře a Agáta zůstane navždy tělesně postižená, změní oběma dívkám život. Gréta se s matčinou ztrátou nedokáže smířit a když si posléze otec najde novou partnerku, utíká k matčině sestře do Čech, kde - jak doufá - najde nový domov. Záhy však zjistí, jak moc se mýlila. Napajedla Keleová-Vasilková Táňa Lék na smutek Na Mariku, gynekoložku a porodní lékařku, se valí jedna pohroma za druhou. Manžel jí umírá na rakovinu a krátce nato ztratí i svého jediného, třiadvacetiletého syna, u něhož náhle propukla dědičná choroba jater. Maričin život pozbyl smysl, přišla o poslání manželky i matky. Utápí se v žalu, obklopuje ji samota a naprostá beznaděj. Existuje vůbec ještě něco, co by ji mohlo vytrhnout ze zničující letargie? Ale život má pro každého z nás v záloze nová a nová překvapení. zbylém úseku spoji / 10 a 8, lze využít rovněž vlakového spoje Os 4212; / 8 (Babice 13:31, Napajedla 13:40) - spojení do Otrokovic zajištěno souběžným spojem / 25, z Napajedel do Zlína lze využít spoj / 64, lze využít rovněž vlakového spoje Os / 4 (Huštěnovice 12.20, Babice 12:23, Spytihněv 12:26, Napajedla 12:30) - spojení zajištěno souběžným spojem / 15. Spojení do Napajedel tak zůstane v uvedených časech vždy zachováno a nedojde ke zhoršení dopravní dostupnosti. František Brachtl, vedoucí provozního úseku, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Výpůjční doba knihovny: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Knihovna Boženy Benešové nabízí balení knih a učebnic do fólie. Cena: 5,- Kč za 1 kus. Využijte této nabídky před zahájením nového školního roku. Svatava Ondrášová, Knihovna Boženy Benešové Knihovna Boženy Benešové Napajedla oznamuje všem svým čtenářům a uživatelům, že v době od 21. července do 1. srpna 2014 bude uzavřena. 9

10 10 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Ohlédnutí za Varhanním festivalem v Napajedlích Varhanní festival v Napajedlích se letos konal popáté. Ve třech koncertech během tří květnových nedělí zazněla spousta pozoruhodné hudby. Ještě v týdnu před festivalem jsme zde měli absolventský koncert kroměřížské konzervatoře viz níže. O varhanách Varhany bývají nazývány královským hudebním nástrojem. Je to trochu nepřesné, neboť varhany jsou přímo králem hudebních nástrojů. (Tento jejich titul je dán tím, že zatímco všechny veškeré jiné hudební nástroje vydávají tóny už hotové, vytvářené tělem nástroje a jejich rezonanční kvalita je již dána nástrojem jako takovým, u varhan je tomu jinak. Je to situace srovnatelná s orchestrem: jeho rezonančním tělem je koncertní síň jako celek. O varhanách, jejichž ozvučným prostorem je celý chrámový prostor, to platí ještě mnohem více. Typická chrámová akustika s dozvukem poskytuje účastníkům koncertů mimořádné hudební zážitky nejen ze skladeb samotných, ale také tím, že se stávají součástí samotného dotváření zvuku varhan. Zkrátka není nad živou hudební produkci a osobní účast na ní.) Varhany v chrámu sv. Bartoloměje v Napajedlích vymyslel, zkonstruoval a vyrobil (včetně autorství designu) mistr varhanář Václav Smolka v letech (zajímavé podrobnosti na Od jejich dokončení se neustále potvrzuje, jak šťastné bývá spojení varhan, zvukově velmi bohatě disponovaných, s vynikající akustikou chrámového prostoru. Kostel s vynikající akustikou máme u nás v Napajedlích už více než tři sta let. Varhany koncertních kvalit máme teprve několik málo let. Právě díky konání Varhanního festivalu máme možnost slýchat mistrovskou hru virtuozů, kteří nástroj dokonale využijí. Dle jejich referencí se jedná skutečně o varhany špičkových technických kvalit a hlavně světových zvukových parametrů. Před každým festivalem je třeba (po zimním klimatu) varhany vyregulovat a seřídit. Letos mistru Smolkovi pomáhali dva varhanáři z čínského Pekingu. Praxí u něj si zvyšovali kvalifikaci, aby mu mohli být nápomocni při realizaci rekonstrukce varhan v sále pekingské filharmonie, kterou v blízké budoucnosti bude mistr Smolka provádět. O festivalu V minulých ročnících zde koncertovali vynikající varhaníci, sólisté a renomovaní pedagogové konzervatoří a vysokých škol. Z těch nejznámějších to byl prof. Jaroslav Tůma z Prahy velmi proslulý nejen v celé Evropě. Na festivalu účinkovali také nevarhaníci : např. velký český houslista Bohuslav Matoušek, operní pěvec Richard Novák (ve svých 83 letech nejstarší aktivní pěvec na světě - držitel mnoha tuzemských i zahraničních ocenění) nebo všestranný muzikant Jiří Pavlica. Dramaturgie Varhanního festivalu v Napajedlích je každoročně koncipována tak, aby na jednom koncertu zazněly varhany sólově, v plné barevné kráse, a ve zbývajících dvou také jako nástroj k doprovodu sólistů a jako partner nástrojových nebo vokálních souborů a seskupení. Soubor Musica Organum. Foto: Pavel Hána Letošní Varhanní festival byl zahájen (neděle ) koncertem souboru MUSICA ORGANUM. Jedná se o mladé, regionálně blízké umělce. Složení zpěv (Kateřina Jurášková), trubka (Petr Jurášek) a varhany (Jiří Šon) je velmi atraktivní pro svou barevnost. Pozoruhodný byl zvláště začátek koncertu dole před oltářem Žesťové sexteto Brass Art a varhaník Jiří Šon. středověká píseň sv. Hildegardy pro zpěv sólo a následná intráda pro sólovou trubku od soudobého holandského skladatele. Dále z kůru zazněla převážně barokní hudba. Spojení krásného, nesmírně stylově propracovaného zpěvu a virtuozní lehkosti přednesu trubky s pozadím varhanního zvuku působilo skutečně blahodárně až léčivě. Druhý koncert (neděle ) byl poněkud výjimečný. Sešla se zde nástrojová sestava schopná takového zvukového náporu, jaký se v našem kostele zatím v historii asi nevyskytl. Žesťové sexteto BRASS ART (dvě trubky, dva pozouny, lesní roh, tuba - tvořené vynikajícími mladými hráči České filharmonie, Filharmonie Brno a Moravské filharmonie Olomouc) pod vedením trumpetisty Ondřeje Moťky ve spojení s varhanami - zahrálo krásný koncert. Program byl pestrý slohově (od renesance až po 20. stol.) i kombinacemi nástrojových sestav. Jeho vrcholem byla skladba renesančního skladatele Giovanni Gabrieliho. Zde žestě i varhany všechny v plné síle zvuku připravily publiku (a údajně i samy sobě) naprosto úchvatný zážitek. Zvláštní poděkování zde patří varhaníku Jiřímu Šonovi, který velmi pohotově na poslední chvíli zastoupil za onemocnělou varhanici Pavlínu Mitášovou a zachránil tak samotné konání koncertu. Třetí koncert (neděle ) byl vyhrazen sólovým varhanám. Letos zahrál svůj recitál mladý virtuoz Jan Šprta, vynikající student prestižní Vídeňské vysoké hudební školy Universität für Musik und darstellende Kunst. Foto: Pavel Hána

11 Mladý virtuóz Jan Šprta a mistr Smolka. Foto: Daniel Verbík V loňských sólových koncertech páni mistři vždy úspěšně představovali naše varhany prostřednictvím reprezentativního výběru hudby několika staletí od 16. až po 20. stol. Náš letošní mistr varhanního umění ovšem trval na programu, který bude striktně odpovídat stylovému zaměření našich varhan, to znamená barokní repertoár. Ale nejen to, program byl ušit na míru nástroji dle jeho zvukové dispozice. A tak zazněly dosud neslýchané kombinace rejstříků oživené hráčskou technikou, které k naprosté dokonalosti chybělo jen pramálo. Znamenitý výkon varhaníka vyvrcholil v závěrečné skladbě koncertu proslulá Passacaglia c moll J. S. Bacha hřměla chrámem v ideální interpretaci. Mohutnost a krása hudby byla téměř hmatatelná. červenec - srpen 7/2014 Spolupráce s konzervatoří Koncertní užití varhan v Napajedlích se neodehrává jen v rámci festivalu. Spolupracujeme již několik let s varhanním oddělením Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, které vede prof. Ester Moravetzová. Výsledkem spolupráce bylo v uplynulých letech několik koncertů. Zatím poslední byl v úterý 6. května: Absolventský koncert kroměřížské konzervatoře: Daniela Valchařová, letošní vynikající absolventka na naše varhany už několikrát koncertovala. Z mnoha jiných možností si vybrala právě tento nástroj ke svému absolventskému výkonu. Dále na koncertě účinkovala Nicole Maňáková absolventka pěveckého oddělení za hudební spolupráce smyčcového souboru studentů konzervatoře. V první části koncertu velká varhanní hudba J. S. Bacha a Ch. M. Widora, v té druhé zase výběr sopránových sól z Pergolessiho Stabat Mater. Kostel byl zcela zaplněn publikem tvořeným pedagogy a posluchači kroměřížské konzervatoře. Jejich ovace a skandování v závěru bylo až nezvykle bouřlivé a divoké. Nejbližší koncert posluchaček varhanního oddělení Konzervatoře Kroměříž plánujeme na letošní říjen. Dále snad něco kolem Vánoc a příští rok 6. Varhanní festival Napajedla. Kdo může přijít do kostela? Člověka může napadnout myšlenka, že z důvodů osobního, náboženského nebo nenáboženského přesvědčení, nepříslušnosti ke katolické církvi atd. není v kostele vítán a v účasti na koncertě jej odrazují různé takové zábrany. Rád bych zdůraznil, že koncerty v kostele nejsou náboženskými obřady. Každý je zván a vítán bez ohledu na svůj světonázor. Koncerty pořádáme pro kohokoliv příchozího bez jakékoliv diskriminace. Překonejte předsudky a dopřejte si zážitek, který vás spolehlivě vyvede nad hranice všedních dnů Poděkování Velké poděkování patří Městu Napajedla, díky němuž je možné organizovat Varhanní festival Napajedla. Městu Napajedla také patří opětovné poděkování za velkou a nezastupitelnou roli při realizaci stavby varhan. Děkujeme také všem, kteří jakkoliv přispěli ke stavbě nových varhan v chrámu sv. Bartoloměje. Petr Verbík, organizátor Varhanního festivalu Varhanář pan Yang z Pekingu a mistr Smolka při práci v útrobách varhan. Foto: Petr Verbík Martin Kot v Kolíně nad Rýnem Mladý akordeonista úspěšně reprezentoval svoji základní uměleckou školu, město Napajedla i celou Českou republiku na koncertě vítězů národních kol soutěží Eurovision Young Musicians. Mezi soutěžícími byl nejmladší, ale díky přímému přenosu do 14 evropských zemí, které vyslaly své zástupce do prestižní soutěže, jsme se svědčit, že jeho výkon byl vynikající. Nevyhrál sice švýcarské hodinky nebo možnost vystupovat s Vídeňskou filharmonií (šéfdirigent tohoto tělesa předsedal porotě), přesto to pro něj byla neuvěřitelná zkušenost. Před sebou tisíce posluchačů, za sebou orchestr německého rozhlasu; přesto se mu neroztřásla kolena a podal soustředěný výkon oceněný velkým potleskem. Martina i jeho paní učitelku Petru Strašákovou čekají v létě i na podzim významná vystoupení s Filharmonií Brno a s Václavem Hudečkem. Přejme jim hodně úspěchů. Lenka Hanáčková, ZUŠ R.Firkušného Napajedla Martin při vystoupení s orchestrem. Foto: Alena Volotová 11

12 12 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Město Napajedla Interiér Informačního centra Napajedla. Foto: Kateřina Barešová? V kolik hodin mi jede autobus? Musí mít pes v Napajedlích náhubek? Kdy odplouvá výletní loď Morava a odkud? Kdo byl Emil Spiro? Kam mám jet na výlet na kole? Jaké kulturní akce můžu v nejbližší době navštívit? Máte podobné otázky? Nevíte, kde se zeptat? No přece v Informačním centru Napajedla! V létě jsme tu pro vás 7 dní v týdnu! Více informací na Soutěž o nejoblíbenější informační centrum v kraji najdete na stránkách výrazně přispělo k ochraně životního prostředí Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro naše město zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží velký dík. Stanislava Kozmíková, Městský úřad Napajedla - životní prostředí Výletní loď Morava - pravidelné plavby - jízdní řád 2014 ČERVEN NEDĚLE plavba se uskuteční pouze pokud bude více jak 20 zájemců Zastávkové místo příjezd odjezd Spytihněv Napajedla Pahrbek Napajedla centrum Otrokovice Otrokovice Napajedla centrum Napajedla Pahrbek Spytihněv CENÍK LODNÍCH LÍSTKŮ NA PRAVIDELNÉ PLAVBY 2014 ČERVENEC - SRPEN ÚTERÝ, ČTVRTEK Zastávkové místo příjezd odjezd SOBOTA Zastávkové místo příjezd odjezd Spytihněv Spytihněv Napajedla Pahrbek Babice Napajedla centrum Staré Město Otrokovice Uherské Hradiště Otrokovice Hradišťský okruh Napajedla centrum Uherské Hradiště Napajedla Pahrbek Staré Město Spytihněv Babice Spytihněv NEDĚLE LODNÍ LÍSTEK Hradišťský okruh 100,- Kč LODNÍ LÍSTEK jednosměrný 140,- Kč obousměrný (tam a zpět) 200,- Kč RODINNÝ jednosměrný 220,- Kč obousměrný (tam a zpět) 440,- Kč PŘEPRAVA KOL... 20,- Kč DĚTI / ZTP - 50% JEDNOTLIVÉ ÚSEKY - 25% RODINNÝ LÍSTEK = Rodiče s dětmi. Přepravu jízdních kol je vhodné objednat předem. Změny jízdního řádu vyhrazeny. Množství přepravovaných jízdních kol určuje kapitán. Doporučujeme rezervaci lodních lístků na tel.: Zlínský kraj - partner rozvoje vodní cesty Baťův kanál l l l tel l Zastávkové místo příjezd odjezd Spytihněv Napajedla Pahrbek Napajedla centrum Napajedla Pahrbek Spytihněv cena za 70,- Kč tam a 140,- Kč zpět Spytihněv Napajedla Pahrbek Napajedla centrum Otrokovice Otrokovice Napajedla centrum Napajedla Pahrbek Spytihněv ZÁŘÍ NEDĚLE plavba se uskuteční pouze pokud bude více jak 20 zájemců Zastávkové místo příjezd odjezd Spytihněv Napajedla Pahrbek Napajedla centrum Otrokovice Otrokovice Napajedla centrum Napajedla Pahrbek Spytihnev Plavby na objednávku: pro školní výlety pro uzavřenou společnost (oslavy, večírky, svatby, firemní akce) s degustací kulinárních specialit s degustací vín s možností vlastního cateringu s doprovodným programem (hudební produkce) Pro další tipy na výlety navštivte naše Informační centrum v Novém Klášteře (Komenského 304)

13 Napajedelská vzduchovka 2014 Za účasti 50 sportovních střelců ze Střední Moravy se na střelnici v Napajedlích v sobotu konal již 10. ročník této populární střelecké soutěže Napajedelská vzduchovka. Závodníci byli rozděleni do tří věkových kategorií do 12 let, 13 až 17 let a nad 18 let - a mohli střílet vzduchovkami s otevřenými miřidly nebo s dioptrem. Střílelo se 20 ran vleže na vzdálenost 10 m. Vítězové kat. do 12 let - OM, zleva David Kosek 3. místo, Petr Pelikán 1. místo, oba z Kunovic, Barbora Plecáková z Napajedel 2. místo Ḟoto: Jiří Jurásek Krajská hygienická stanice Zlínského kraje při jedné z pravidelných kontrol upozornila na nutnost rekonstrukce a přizpůsobení technologie bazénu a brouzdaliště v mateřské škole současně platné legislativě. Na základě tohoto faktu byla zpracována projektová dokumentace jako podklad pro výběrové řízení, jejímž předmětem byl návrh stavebních úprav koupacího bazénu a brouzdaliště a nové technologie úpravny vody bazénu určeného pro plavání dětí z MŠ v souladu s platnou legislativou. Na revitalizaci areálu Mateřské školy Ředitelem soutěže byl předseda ZO AVZO TSČ Napajedla Jaromír Strmiska, hlavním rozhodčím byl pan Miloslav Kašík, řídícím střelby a velitelem střelnice byl Bc. Karel Řezanina. V kategorii do 12 let ve střelbě s otevřenými miřidly zvítězil Petr Pelikán z Kunovic s nástřelem 164 bodů, pěkné druhé místo získala se 159 body Barbora Plecáková z Napajedel. V téže kategorii ve střelbě s dioptrem zvítězil David Kosek z Kunovic se 156 body. V kategorii 13 až 17 let ve střelbě s otevřenými miřidly zvítězil nástřelem 194 bodů Viktor Chaloupka ze Spytihněvi, ve střelbě s dioptrem zvítězil nástřelem 195 bodů Marek Grebeníček z Přerova. V kategorii nad 18 let zvítězil rekordním nástřelem 196 bodů RNDr. Karel Sýkora ze ZO AVZO Junior Zlín, druhé místo obsadil napajedelský střelec Karel Řezanina se 184 body. Po vyhodnocení celé soutěže se absolutním vítězem 10. ročníku Napajedelské vzduchovky stal RNDr. Karel Sýkora, který z rukou ředitele soutěže převzal pohár vítěze Napajedelské vzduchovky 2014 a putovní pohár ZO AVZO TSČ Napajedla. Nově zrekonstruovaný bazén a brouzdaliště v mateřské škole jsou již v provozu v Napajedlích poskytla Nadace AGRO- FERT HOLDING městu Napajedla finanční dar ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity právě na rekonstrukci technologie bazénu a brouzdaliště. Náklady na realizaci této akce byly ve výši Kč s DPH. Rekonstrukce byla zahájena dne a probíhala do Ode dne 9. června se již v bazénu a brouzdališti koupaly první děti. Tímto děkujeme Nadaci AGROFERT HOLDING za poskytnutí finančního daru. Jana Opravilová, MŠ Napajedla Děti z Mateřské školy Napajedla si užívají nově zrekonstruovaný bazén. Foto: Archiv MŠ Vítězové kat let - OM, zleva Viktor Chaloupka ze Spytihněvi 1. místo, Johana Jelénková z Kunovic 2. místo, Marek Grebeníček z Přerova 3. místo. Foto: Jiří Jurásek Závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích získali medaile, diplomy a věcné ceny. Na zabezpečení této střelecké soutěže se podílely Město Napajedla a společnost Continental Barum Otrokovice. Celá soutěž byla velmi dobře připravena, ze strany závodníků nebyly žádné protesty. Za to patří poděkování všem pořadatelům, rozhodčím, sponzorům a vedoucím výprav. Jaromír Strmiska, ředitel soutěže V Napajedlích a blízkém okolí se bude natáčet nový český film! Od posledního týdne v srpnu až do konce září se bude v Napajedlech a okolí natáčet nový český film s názvem Domácí péče režiséra Slávka Horáka. Příběh místní zdravotní sestry Vlasty (Simona Stašová) vypráví vtipně a přitom dojemně upřímně o konečnosti lidské existence a jak si s ní poradit. Po boku paní Stašové se objeví taková herecká jména jako Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová nebo Emília Vášáryová. Ostatní herecké role plánuje režisér obsadit herci zejména z Jižní Moravy a Slovenska. Natáčení snímku bude probíhat na různých místech našeho města, které se tak promění ve filmové lokace štábu produkční společnosti Tvorba Films, s.r.o. Snímek vzniká v koprodukci s Českou televizí. Domácí péče bude uvedena do kin v České i Slovenské republice z jara příštího roku. Filmaři věří, že natáčení bude pro místní obyvatele zajímavým zážitkem a možná pro některé i hereckou příležitostí, neboť filmový štáb tímto hledá muže, ženy, děti i důchodce ve vyšším věku jako komparsisty. V případě zájmu, prosím, zašlete svoji fotografii a kontakt na: napajedla.cz (Barbora Košutová). Redakce 13

14 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Malý spisovatel Tvůrčí prázdninový workshop pro děti Hravé dopoledne, jež s sebou přináší téma PRÁZDNIN, chystá pro žáky prvního stupně Café Klášter. Baví Vaše děti psát, vymýšlí rády příběhy anebo píší vlastní básně? Jsou kreativní, neradi se o prázdninách nudí a jsou nakloněni novým zážitkům? Pak jsou na správné cestě k cíli. Prázdninový workshop se bude konat v průběhu letních prázdnin, a to hned dvakrát července a 28. srpna, vždy od 9:00 do 12:00 hodin. Součástí programu je zejména tvůrčí myšlení, tvorba a hry. Vrcholem celé akce je soutěž o Nejlepší prázdninový zážitek. Soutěž to ale není ledajaká, odstartujeme ji právě na prázdninovém workshopu, kde se účastníci dozvědí také pravidla. Vyhlášení vítěze soutěže o Nejlepší prázdninový zážitek proběhne v průběhu září. Zájemci o prázdninový workshop se můžou nezávazně přihlásit. K dispozici je tištěná přihláška, kterou je nutno odevzdat v Café Klášter nebo Informačním centru. Nezávaznou přihlášku je možno podat také telefonicky či em uvedete pouze jméno a Váš kontakt. Účastnický poplatek činí 25,- Kč za jeden den a zahrnuje občerstvení pro děti, které je zajištěno po celou dobu tvůrčího dopoledne. Vymýšlet každodenně program pro mladé tvůrce je náročné, tentokrát přebereme iniciativu za Vás a už se na to těšíme. Café Klášter, Veronika Velcerová Kontakt: telefon: Léto v Café Klášter Café Klášter je kavárna, kterou provozuje Klub kultury Napajedla v krásných prostorách Nového Kláštera. V těchto letních dnech je to ideální místo ke strávení pěkného odpoledne nebo večera. Využít můžete příjemnou zahrádku ve dvoře, zdarma si v kavárně zapůjčit pétanque nebo pálky na ping pong a zahrát si na venkovním pingpongovém stole. Bez obav zde můžete vypustit i svoje děti, ty nejmenší se zabaví třeba na pískovišti. Pokud radši sledujete dění na ulici, zahrádka před kavárnou je Vám také k dispozici. Horké letní dny zchladí pravé řecké frappé, výborné ledové latté nebo některý ze speciálních koktejlů z týdenní nabídky. Děti se občerství kvalitním moštem a dospělí třeba vychlazeným jablečným ciderem. Do konce srpna můžete navíc přímo v prostoru kavárny zhlédnout jedinečnou výstavu barevných fotografií známého zlínského fo- Výstavu fotografií můžete zhlédnout až do konce srpna. Foto: Kateřina Barešová tografa JSF ABB. Tento charismatický fotograf, vlastním jménem Josef Řezníček, získal se svým kalendářem Magický Zlín cenu kalendář roku 2014! Klidné prostředí s kvalitní nabídkou nápojů a výběrovou kávou, se sportovní aktivitou nebo kulturním vyžitím, je to pravé pro odpočinek v horkých dnech. Kristina Frascaová, ředitelka Klubu kultury Napajedla Krásné barevné fotografie JSF ABB přilákaly na vernisáž širokou veřejnost. Foto: Kateřina Barešová Přihláška na tvůrčí prázdninový workshop pro děti MALÝ SPISOVATEL Jméno, příjmení: Věk: Kontakt na jednoho rodiče Jméno: Telefon: Přihlašuji se na workshop (zaškrtni jeden nebo oba termíny):

15 Nejlepší žáci na radnici v Napajedlích Starostka města Napajedla přijala na radnici nejlepší žáky ze základních škol. Foto: Jiřina Jurčová Dne 10. června proběhlo na radnici v Napajedlích přijetí nejlepších žáků z 1. a 2. základní školy u starostky města paní Ing. Ireny Brabcové. V obřadní síni bylo oceněno 5 žákyň z 1. ZŠ Napajedla, z nichž nejlepších studijních výsledků a ocenění v soutěžích a olympiádách dosáhla Aneta Matušincová a 10 žáků a žákyň z 2. V příjemném prostředí klubovny Střelnice ZO AVZO Napajedla (Základní organizace Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností Napajedla) se ve čtvrtek odpoledne 12. června 2014 konala Krajská konference AVZO TSČ Zlínského kraje. Pozváno na ni bylo 36 delegátů s hlasem rozhodujícím ze ZO AVZO a 4 hosté. Mezi pozvanými hosty byla nejlepší sportovkyně Zlínského kraje za léta 2012 a 2013, sportovní střelkyně, zasloužilá mistryně sportu Adéla Sýkorová ze ZO AVZO Junior Zlín a její rodiče. Vzácným hostem byl pplk.v.v. Karel Vaculík ze Vsetína, předseda Historické skupiny 1 čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Zahájení konference provedl předseda KV (Krajský výbor) a KRKOL AVZO TSČ Zlínského kraje (Krajské kolegium Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností Zlínského kraje) Jaromír Strmiska, řízením konference byl pověřen místopředseda KV PaedDr. Stanislav Kutálek. Po schválení programu krajské konference, volbě komisí a ověřovatelů zápisu přednesl předseda Jaromír Strmiska zprávu o činnosti a hospodaření KRKOL AVZO Zlínského kraje za období Se zprávou Krajské kontrolní komise AVZO za období seznámil přítomné delegáty a hosty předseda KK Mgr. Jiří ZŠ Napajedla, z nichž nejvýraznějších výsledků, zejména ve hře na akordeon dosáhl Martin Kot. Děti obdržely z rukou starostky Ing. I. Brabcové pamětní listy a drobný dárek. Na závěr setkání proběhla neformální beseda s paní starostkou, kde dětem zodpověděla jejich dotazy. Bylo to velmi milé a příjemné setkání s dětmi, které jsou velmi úspěšné. Redakce Pohled na delegáty a hosty krajské konference AVZO Zlínského kraje, vpředu hovoří předseda KV AVZO pan Jaromír Strmiska Foto: Libor Kubíček Milí žáci, vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, sešli jsme se na radnici v Napajedlích s vybranými žáky našich dvou základních škol. Se žáky, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků, reprezentují školu v různých soutěžích a olympiádách. Jedná se o žáky obětavě pracující pro svou školu, třídu, kolektiv spolužáků. Tato slavnostní akce je součástí motivačního programu obou škol a města Napajedla, jehož cílem je pozitivně motivovat žáky pracovité, nadané a obětavé. Jednak se tímto společně snažíme stimulovat žáky nadané, jednak se jedná o prevenci negativních jevů, které se ve školách objevují. Hrdinou a obdivovaným žákem by neměli být ti problémoví, ale ti co něco dokázali. Je mi ctí se právě s touto, na druhém místě jmenovanou, skupinkou žáků setkat v obřadní síni naší radnice. Jsem ráda, že se z této akce již stala tradice. Děkuji všem slušným, pracovitým a ve studiu úspěšným žákům za odvedenou práci a za jejich vztah ke své škole, městu, spolužákům a učitelům. Irena Brabcová, starostka města Krajská konference AVZO TSČ Zlínského kraje Mecerod. Dalším bodem jednání konference bylo předání Čestných uznání KV AVZO Zlínského kraje a dárkových předmětů 14 dlouholetým a zasloužilým funkcionářům KRKOL a hostům. Předání ocenění provedli předseda KV Jaromír Strmiska a členka KV paní Hana Doleželová. Za nepřítomnou a omluvenou zms. Adélu Sýkorovou převzala pohár KV AVZO TSČ Zlínského kraje a dárkový předmět její maminka Mgr. Hana Sýkorová. Nepřítomnému, toho času nemocnému panu Evženovi Pourovi, předsedovi AVZO TSČ ČR, bude ocenění předáno na 10. sjezdu AVZO ČR. Po krátké přestávce, během níž bylo podáno občerstvení zajištěné paní Janou Jüngerovou s kolektivem, pokračovalo jednání Krajské konference dle schváleného programu. Během přestávky si mohli delegáti a hosté prohlédnout areál Střelnice, aktuální Slovo starostky města nástěnky z činnosti krajské organizace AVZO, ZO Napajedla, střeleckých soutěží, ankety Sportovec roku a dalších aktivit členů KRKOL a ZO AVZO Zlínského kraje. Po diskuzi provedl předseda volební komise pan Josef Andrýsek volbu nového jedenáctičlenného KRKOL AVZO Zlínského kraje na období Předsedou byl opět zvolen pan Jaromír Strmiska, místopředsedou PaedDr. Stanislav Kutálek, členy RSDr. Jiří Jurásek, RNDr. Karel Sýkora, Mgr. Jiří Mecerod, Ing. Ondřej Strapina, Ing. František Koutný, František Viceník, paní Jana Jüngerová, Hana Doleželová a Jana Kosová. Dále bylo zvoleno 6 delegátů na 10. sjezd AVZO TSČ ČR, který se bude konat v Kutné Hoře dne , a to: Jaromír Strmiska, PaedDr. Stanislav Kutálek, RSDr. Jiří Jurásek, Ing. Ondřej Strapina, Mgr. Jiří Mecerod a Ing. Stanislav Knedlík. Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise RSDr. Jiří Jurásek, po doplnění bylo usnesení z jednání Krajské konference AVZO Zlínského kraje jednomyslně přijato. Závěr konference provedl předseda Jaromír Strmiska, který poděkoval delegátům a hostům za účast, za jejich práci v ZO AVZO, členům komisí za přípravu a zabezpečení konference, členům nově zvoleného KRKOL AVZO Zlínského kraje popřál hodně úspěchů v další činnosti. Jaromír Strmiska 15

16 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Přírodovědný V letošním školním roce probíhal na naší škole volnočasový kroužek, který navštěvovali dívky i chlapci ve věku let. Zaměření kroužku bylo ryze přírodovědné. Nebyl by to správný kroužek, kdybychom si nezahráli nějakou tu přírodovědnou hru: Těmi nejoblíbenějšími se staly: Abeceda zvířat a hra Kufr. Jako správní ochránci přírody jsme také prozkoumali a řádně probádali okolí města Napajedla. kroužek v 1. základní škole Tento kroužek byl doplněn i o další důležitý vědní obor - chemii. V naší chemické učebně jsme se úspěšně pokoušeli o laboratorní práce s přírodními barvivy. Vše dopadlo tak, jak mělo a naše učebna zůstala zcela v pořádku. Další velmi důležitou náplní kroužku byla příprava na soutěže, jako jsou: Poznej a chraň nebo Biologická olympiáda. Naše snaha se vyplatila, v těchto soutěžích jsme sklízeli úspěchy. Ale to pořád není vše. Kousek našeho kroužku máte možná i vy doma za oknem, jelikož jsme také přispěli sadbou bazalek ke Dni Země. Závěrem kroužku nám byla odměna v podobě cestovatelské besedy s Jiřím Kolbabou - známým českým cestovatelem. Celá beseda byla zaměřena na téma Afrika. Bohužel se pomalu, ale jistě, blíží konec školního roku a s ním i konec našeho kroužku. Ale již teď dopředu víme, že účast v příštím roce bude opět hojná! My se určitě zúčastníme. Tento kroužek se nám velmi líbil. A to hlavně díky našim skvělým paní učitelkám Evě Ochotské a Lence Perutkové. Tímto jim moc děkujeme, že vše tak skvěle naplánovaly i připravily ve svém volném čase. Jen doufáme, že by se k nám mohlo připojit nějaké drobné zvířátko. Kateřina Strojilová a Adéla Galetková, žákyně 7.B, 1. ZŠ Napajedla 16 Z činnosti kroužku. Fotoreportáž: Lenka Perutková Kateřina Holubová nejlepším ekologem ve Zlínském kraji Ve středu 21. května 2014 proběhla Ekoolympiáda ve Štípě. Pro soutěžící byl připraven náročný ekologický test a poznávání přírodnin včetně minerálů. Zvláštností této soutěže je ochutnávka netradičních pokrmů s hmyzem. Mezi velkou konkurencí Kateřina Holubová z 9.A nenašla přemožitele a umístila se na vynikajícím 1. místě. V krajském kole biologické olympiády, které se konalo v Zoo Lešná, získala skvělé 2. místo. Končí s ní jedna velmi úspěšná kapitola přírodopisu. 5 let reprezentovala naši školu v individuálních i skupinových soutěžích (4. místo v okresním kole Chemické olympiády, 6. místo v regionálním kole soutěže Mladý chemik, 5. místo v okresním kole matematické olympiády). Děkujeme za reprezentaci a přejeme úspěchy i na střední škole. Petra Gabrielová, 2. ZŠ Napajedla Kateřina Holubová z 9.A, 2. ZŠ Napajedla zvítězila v krajském kole ekoolympiády. Foto: Kristýna Marková

17 Děti ze Švédska Fatra Cyan 100 % Magenta 65 % Yellow 0 % Black 8 % Fatra PANTONE 293 C červenec - srpen 7/2014 Foto: Archiv Fatra, a.s. Mezinárodní tábor na Pahrbku Od 25. do 30. května v Napajedlích na Pahrbku zorganizovala Základní škola Velký Ořechov v rámci projektu Comenius mezinárodní tábor. Setkání se zúčastnily děti z Německa, Itálie, Polska, Švédska, Portugalska a Česka. Děti měly nabitý program spoustou akcí, např. návštěvu ZOO Lešná, prohlídku muzea J. A. Komenského nebo výlet lodí po Baťově kanálu. Slavnostní akci, při které děti představily sebe i svoji zem, navštívili všichni sponzoři, starostka města Napajedla paní Ing. Irena Brabcová i senátor Patrik Kunčar. Akci sponzorovala řada velkých firem z okolí, Fatra, a.s. byla generálním sponzorem této akce. Redakce Atletické úspěchy žáků 2. ZŠ V jednom z podzimních čísel Napajedelských novin jsme představili atletickou skupinu, která trénuje pod vedením pí. uč. Marčíkové. Uplynul školní rok a je čas hodnotit. Ti, kteří vydrželi, udělali velký výkonnostní pokrok. Odrazilo se to na umístěních v okresních či krajských kolech a na 14 nových školních rekordech. 6. května se konalo okresní kolo Poháru rozhlasu, kde dívky obsadily 3. místo a vybojovaly postup do kraje, chlapci pak 4. místo. 14. května proběhlo okresní kolo Atletického čtyřboje dívky 2. místo a chlapci 2. místo. 20. května jsme se účastnili krajského kola Poháru rozhlasu dívky 6. místo. Bodové rozdíly mezi 2. a 6. místem byly minimál- Atletická skupina 2. ZŠ Napajedla. ní. Je úspěch, že dokážeme držet krok i se sportovními školami. Výkony, které stojí za zmínku: SKOK DALEKÝ: Z. Škopíková 484 cm, N. Behriková 482 cm, SKOK VYSOKÝ: K. Polášková 148 cm, J. Zbořil 155 cm, T. Lapčík 150 cm, BĚH 800 m: K. Kýblová- 2:46, A. Kudelová 2:36, HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM: K. Vančíková 46,40 m, VRH KOULÍ: B. Tomášková 9 m, A. Vyoral 10,47 m, BĚH 1500 m: R. Holub 4:47, 21 (tento výkon je 5. nejlepším zaběhnutým časem v letošních tabulkách ČR v jeho věkové kategorii), ČTYŘBOJ: F. Navrátil 2298 b. Výsledky družstev tvořili i ostatní, kteří přidali body: K. Švancerová, A. Foto: Katarína Marčíková Silná, sestry Omelkovy, D. Brauner, J. Landsfeld. Můžeme říct, že to byla pro naši školu úspěšná sezóna. Zatímco děvčata by měla svých nejlepších výkonů dosáhnout v příštím roce, z chlapců většina končí ZŠ a odchází. Jim přejeme, aby u sportu vydrželi, nám, aby místo nich přišly další šikovné děti. Katarína Marčíková, 2. ZŠ Napajedla Děti dětem Dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za účast Vašeho města v projektu Děti dětem, který jsem dne 20. května pořádala v prostorách Otrokovické BESEDY, a jehož výtěžek jsme předali ve prospěch onkologicky a hematoonkologicky nemocných dětí v olomoucké nemocnici. Celkový výtěžek činil neuvěřitelných ,- Kč a bude využit na rekondiční pobyty malých pacientů. Chtěla bych touto cestou vyzdvihnout zapojení 2 týmů z DDM Matýsek Napajedla, jejichž vystoupení patřila k nejkrásnějším. Jsem ráda, že nejen Vaše obec, ale také organizace věnující se volnočasovým aktivitám, přispěly ke krásnému průběhu projektu a k tak velkému finančnímu zisku. Pevně věřím, že budeme i v příštích letech spolupracovat a pomáhat onkologickému oddělení, kde se léčí děti z celé Moravy včetně Zlína, Otrokovic, Napajedel a dalších obcí našeho regionu. Hana Zvoníčková, organizátorka projektu 17

18 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Napajedelští florbalisté zakončili sezonu zlatým hattrickem! Přípravka. Foto: Michal Hujíček Mladší žáci. Foto: Michal Hujíček Florbal v DDM Napajedla je stále populárnější a je o něj stále větší zájem z řad dětí. I tuto sezonu se náš tým kromě tréninků a soustředění zúčastnil také několika turnajů po celém Zlínském kraji. Letos však došlo k radikální výměně hráčů u mladších žáků, kteří minulý rok byli velmi úspěšní. Do řad mladších žáků nastoupili většinou hráči z přípravky a bylo to vidět i na prvních turnajích, kde se neumísťovali zrovna nejlépe. Naši noví mladší žáci se však nevzdávali a usilovně trénovali formace, útok i obranu, hru, kombinace a postupně bylo vidět jejich zlepšování jak na kvalitě hry, tak také na výsledcích. První medaile za 3. místo vybojovali na domácím turnaji v Napajedlích. Poté v Želechovicích sice skončili čtvrtí, tedy těsně před medailovou pozicí, ale dále usilovně a zodpovědně pokračovali v tréninku. Koncem dubna násle- doval předposlední turnaj v Holešově, kde nastalo něco velkolepého. První zlaté medaile za první místo! Zlepšení bylo vidět čím dál více. Double v Kunovicích: Začátkem června nás čekal poslední turnaj v Kunovicích, na který se naši hráči opět poctivě připravovali. Tohoto turnaje se ovšem nezúčastnili pouze mladší žáci, ale i naši nejmenší florbalisté z přípravky. Každý tým hrál ve své kategorii. Naše přípravka vyhrála všechny zápasy, až na jednu remízu. První turnaj tedy pro ně skončil krásným 1. místem. I naši nejmenší tedy předvedli krásnou hru a dovednosti, kterým se za celý rok naučili. Mladší žáci vybojovali také skoro samé výhry až na 2 remízy. Nakonec nás čekal velmi dramatický zápas o 1. místo s týmem FBK Halenkovice. V tomto zápase se nám po několikaminutovém souboji podařilo vstřelit jednu branku a poté už jsme se soustředili převážně na bránění, jelikož tým Halenkovic se velmi dravě hnal k naší bráně. V týmu Halenkovic jsou vynikající střelci, a proto je naši nesměli pustit k naší bráně, což se jim opravdu podařilo, další branku jsme sice už nedali, ale i tak naši díky výborné obraně vyhráli 1:0. Mladší žáci se tak umístili také opět na 1. místě, stejně jako naše přípravka. Náš florbalový kroužek tedy získal 3 první místa po sobě! Oba naše týmy, jako jediné na turnaji, neměly ani jednu prohru! Naši florbalisté tak dokazují, že pokud se trénink bere opravdu zodpovědně a vkládá se do hry maximum, pak se tým postupně zlepšuje. Děkujeme našim florbalistům za tak úžasný závěr letošní sezony a také rodičům za odvoz na turnaje a podporu z divácké tribuny. Od října opět začínáme a rádi přivítáme i nové zájemce z řad dětí o tak dynamickou, akční a populární sportovní hru, kterou florbal bezesporu je. Lukáš Cívela, trenér florbalu v DDM Napajedla JAZYKY JSOU ZÁBAVA Zápis do kurzů pro dospělé, mládež a děti od 3 let. Nám. 3. května 1791 (budova MÚ), Otrokovice Tel: Placená inzerce Placená inzerce 18

19 Napajedelský volejbal slaví 85 let i řadu úspěchů VOLEJBAL vymyslel v USA r William G. Morgan s cílem vytvořit nový bezkontaktní halový sport s minimálním rizikem zranění. Pojmenoval ho Mintonette. Až později se podle způsobu odehrávání míčů sportu začalo říkat volejbal. V Napajedlích má tento sport dlouholetou tradici, jednu z nejstarších ve Zlínském kraji. Počátky volejbalu v Napajedlích se počítají již od r Letos oslaví krásných 85 let. Členové spolku VOLEJBALOVÝ KLUB NA- PAJEDLA, kteří se mohou oprávněně pochlubit řadou sportovních úspěchů v kategorii mužů (Přebor Zlínského kraje), žen (Okresní přebor Kroměříž) i dětí, zapojených do projektu Minivolejbal v barvách, chystají jako připomínku tohoto výročí atraktivní sportovně společenskou akci určenou široké veřejnosti a volejbalovým nadšencům bez rozdílu věku. Nosným motivem OSLAV 85 LET VOLEJBALU V NA- PAJEDLÍCH bude TURNAJ GENE- RACÍ, plánovaný na sobotu 13. září, následující víkend turnaj dětí v minivolejbalu a další akce, které budou, jak pevně doufáme, hezkým poděkováním všem, kteří volejbalu v Napajedlích věnovali část svého života. Volejbalovou současnost v Napajedlích reprezentuje v okresní soutěži družstvo žen, které v loňském roce s převahou zvítězilo a obsadilo 1. místo a v sezóně 2013/14 tento svůj výkon úspěšně zopakovalo. V krajské soutěži - Přeboru Zlínského kraje - exceloval tým mužů VK NAPAJEDLA. V řádné sezoně odehráli muži 36 zápasů a pouze ze dvou odešli poraženi. Unikátní je zejména bilance domácích zápasů, kde družstvo nepoznalo chuť porážky. Vítězství a titul Přeborníka Zlínského kraje byly jen logickým vyústěním této statistiky. Z tohoto úspěchu vyplynulo právo účasti v kvalifikaci o postup do 2. ligy. Kvalifikace proběhla v Brně ve dnech dubna. Soupeři byli pořádající TJ Tesla Brno, TJ Lignum Morávka a TJ Šumperk. Volejbalisté z Napajedel začali v sobotu soubojem s domácími a po vynikajícím výkonu z obou stran a výborné hře se Napajedla radovala z 1. výhry v poměru 3:2. Poté čekal na Napajedelské zápas s TJ Šumperk, který se ukázal jako klíčový. První dvě sady měl Šumperk na kurtu jasnou převahu, ve 3. a 4. setu se situace otočila a Napajedla byla blízko postupu již po 2 zápasech. Zkažená koncovka tie-breaku, prohra 16:18 a celkově 2:3 byla pro konečné účtování velkou ztrátou. V neděli stál v cestě k postupu velmi zkušený a zatím výborně hrající celek z Morávky. Morávku dvě předchozí vítězství pasovala do role favorita a výsledek 1:3 z pohledu Napajedel to jen potvrdil. V konečné tabulce kvalifikace patří VK NAPAJEDLA 3. místo, bohužel nepostupové. Přesto je nutno kolektivu pod vedením trenéra Honzy Machačky poděkovat a doufat, že se tato zkušenost projeví v následujících letech. Dobré jméno si buduje napajedelský volejbal v kraji i v republikovém měřítku také díky mládežnické základně. Pravidelně sportuje cca 25 děvčat a chlapců ve věku 6-10 let, a to 2x týdně. Díky výbornému projektu Českého volejbalového svazu Minivolejbal v barvách je možné již těm nejmenším předat radost ze hry a vítězství. Mladí sportovci se zúčastnili celé řady turnajů a téměř vždy se hned několik družstev vracelo s medailí. Díky nadšení trenérů, rodičů dětí a také pomoci řady členů VK se podařilo v lednu 2014 uspořádat minivolejbalový turnaj i v Napajedlích. Trenéry jednotlivých družstev byl turnaj hodnocen jako jeden z nejlépe organizovaných v sezoně 2013/2014. Poděkování patří všem organizátorům, účastníkům a především 4 trenérům dětí, z nichž všichni absolvovali školení trenérů a jsou licencovanými trenéry ČVS III. třídy. Tým muži VK Napajedla. Foto: Tereza Máselníková VK NAPAJEDLA pořádá pravidelně i turnaje na antukových kurtech, především turnaj smíšených družstev (letos již 12. ročník), který je jedním z největších a nejlépe obsazených turnajů ve Zlínském kraji, jehož se tradičně účastní i extraligoví hráči a družstva z širokého okolí, a turnaj žen pro týmy ze Zlínského kraje. Řady ročníků se dočkal také tzv. Debl smíšených dvojic, který je každoročně první jarní zkušeností všech hráčů se sportováním pod širým nebem. Podrobnosti o volejbalovém dění dokreslené řadou fotek ze zápasů a turnajů si můžete prohlédnout na facebooku VK Napajedla. Poděkování patří zaslouženě všem aktivním členům, podporovatelům a příznivcům volejbalu v Napajedlích a zvláštní poděkování městu Napajedla za významnou pomoc při zajišťování pokračování dlouhé tradice tohoto sportu v našem městě. Lubomír Machačka, Volejbalový klub Napajedla Minivolejbalisté z Napapajedel sbírají medaile Napajedelští minivolejbalisté - Ostrava Foto: Petra Tunysová Cenné kovy, ale i další krásná umístění, si z Ostravy domů přivezli nadějní minivolejbalisté z VOLEJBALOVÉ- HO KLUBU NAPAJEDLA, kde se poslední květnový víkend konalo oblastní kolo barevného minivolejbalu. Svoji účast na turnaji vybojovali postupem z okresních a krajských kol. V Ostravě tak změřili síly se 77 nejlepšími moravskými týmy, které fungují současně jako volejbalové školy nebo přípravky extraligových týmů Brna, Zlína, Ostravy, Znojma, Prostějova a dalších. Více než dvě stě mladých minivolejbalistů, rozdělených do pěti barevných kategorií dle věku, vložilo do zápasů maximum svých sil a k vidění byly opravdové volejbalové bitvy. Po náročném dvoudenním turnaji si ti nejlepší odvezli domů krásné medaile. Napajedelští minivolejbalisté v silné konkurenci obstáli na výbornou!!! Ve žluté kategorii (6-8let) obsadili 1. místo Andrea Čechová a Andrea Sedláčková. 3. místo patřilo Adéle Rybecké a Jardovi Zimákovi. Na 4. místě skončili Michal Blahuš a Robert Langpaul. V oranžové kategorii (7-9let) si postup do finálové skupiny a krásné 4. místo odnesly Veronika Bačová a Veronika Menšíková. 5. místo obsadila Viktorka Šulcová, Sára Cingelová a Natálka Čikotová. Dětem v červené kategorii (9-10let) těsně utekl postup do finálové skupiny a boj o medaile, ale oba týmy předvedly krásný volejbal. Tým ve složení Bára Botková, Alenka Horecká a Lenka Nováková porazil své soupeře dokonce největší výhrou celého turnaje 43:11. Druhý tým hrál ve složení Hanka Nováková a Michaela Rybecká. Poslední týden prázdnin proběhne soustředění napajedelských minivolejbalistů, po kterém bude následovat první zářijový víkend celorepublikové finále v Brně. Držíme palce! Petra Tunysová, Volejbalový klub Napajedla 19

20 NAPAJEDELSKÉ NOVINY Turnaj ve střelbě V sobotu 7. června se uskutečnil již VIII. ročník turnaje ve střelbě, pořádaný emirátem Pohořelice, na střelnici u Hájenky v Pohořelicích. Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to ve střelbě z brokovnice na plastové holuby (redukované lovecké kolo), ve střelbě z brokovnice na plastové zajíce (zajíc na průseku) a ve střelbě na terč z malorážky. Za naše město se střeleckého klání zúčastnilo čtyřčlenné družstvo a v těžké konkurenci deseti dalších čtyřčlenných družstev získalo krásné 2. místo. Všem našim střelcům a v neposlední radě také pořádajícím myslivcům z Pohořelic patří velké poděkování za tuto zdařilou akci. Redakce Aktivity seniorů Nedávno byly v Napajedelských novinách zveřejněny plány aktivit Klubu seniorů. Klub aktivních seniorů plní plánované akce opravdu na jedničku. Že je o ně opravdu zájem, o tom svědčí bohatá účast a radost z dobře naplánovaných a bohatých akcí. Výlet na Lesní hřbitov a do Obuvnického muzea s vyhlídkou na celý Zlín, procházka z Bunče na Brdo krásnou rozhlednu z kamene ze žlutavského lomu, skvělý výlet do rakouského Tullnu s překrásnými květinovými zahradami a procházkou po břehu řeky a zhlédnutí řady kulturních památek a Vídně, rovněž výlet do Bílých Karpat s překrásnou luční květenou. I ostatní akce byly poučné a pěkné, také díky podpoře města, Starosta Pohořelic předává napajedelským střelcům pohár za 2. místo. Foto: Ladislav Kochta sociálnímu odboru a Sokolu. Děvčata seniorky, organizátorky, průvodkyně, instruktorky, fotografky, dokumentaristky, hostitelky moc Vám všem děkujeme a přejeme pěkné léto. Za zúčastněné, Marie Vaňáčová Zahrady v Tullnu. Foto: Marie Vaňáčová Bílé Karpaty. Foto: Marie Vaňáčová Poděkování Klubu českých turistů a městu Napajedla Dne 29. května se vydali členové Klubu důchodců ze Sadové společně s Klubem aktivních seniorů (KAS) na turistickou vycházku z Bunče na Brdo, kterou pro ně zajistil p. Karel Janošek z KČT a odbor soc. věcí MěÚ. Počasí nám sice nepřálo, ale vycházka se zdařila. Všichni, co ji absolvovali, měli dobrý pocit ze svého výkonu a těší se na další společnou aktivitu s KČT. Antonie Kolaříková Hrad Kreuzenstein. Foto: Marie Vaňáčová Výlet aktivních seniorů na rozhlednu Brdo. Foto: Antonie Kolaříková 20 NAPAJEDELSKÉ NOVINY: Vydává Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla, IČO: , tel.: , fax: , Den vydání Vychází jednou za měsíc v nákladu 3250 ks. Uzávěrka do 15. dne každého měsíce. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Vydavatel má právo příspěvky krátit, případně neuveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele. Placená inzerce 5000 Kč + 21 % DPH za jednu stranu, inzerci přijímá Infocentrum, tel.: , Grafická úprava a sazba: Oldřich Pink, grafické studio, tel.: Tisk: Kodiak print, s.r.o., tel.: , Povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0118/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov, IČ: 69892822 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2012 Obec BRUMOV /podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Název: Obec Brumov Sídlo:, 679 23 Lomnice

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých Návrh závěrečného účtu obce Rudná pod Pradědem za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více