Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR."

Transkript

1 PŘÍLOHY

2 SEZNAM PŘÍLOH Obrázky: Obr.1 Poloha lokality na mapách Obr.2 Zachycení ostrožny s kostelem sv. Jiří na Willenbergově vedutě města Obr.3 Plán sond výzkumu M. Šolla z let a výsledky geofyzikálního průzkumu ing. Hrdličky z roku 1961 Obr.4 Celkový plán sond z výzkumů M. Šolla na lokalitě Kouřim sv. Jiří Obr.5 Plán výzkumu v areálu kostela sv. Jiří Obr.6 Ideální rekonstrukce podoby hradiště v poloze Kouřim sv. Jiří. Obr.7 Skulptura tzv. kouřimských lvů. Obr.8 Srovnání ideálních rekonstrukcí z publikací lokality Břeclav-Pohansko. Obr.9 Vymezení hranic areálu svatojiřské ostrožny, na kterém byl realizován povrchový průzkum. Obr.10 Pohled na plochu severního předhradí od jihu. Obr.11 Pohled na areál vnitřního hradu od jihu. Obr.12 Pohled na jižní vnější areál od jihu. Obr.13 Síť s označením sektorů, podle níž byly prováděny povrchové sběry. Obr.14 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů. Obr.15 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů. Obr.16 Tabulka tvarů a výzdobných motivů regionální keramiky ve východní části středních Čech v mladší a pozdní době hradištní podle M. Šolla. Obr.17 Ukázky fragmentů reprezentujících jednotlivé keramické třídy. Obr.18 Tabulky zastoupených tvarů okrajů. Obr.19 Grafy zastoupení okrajů ve shromážděném souboru. 21 Obr.20 Tabulky zastoupených typů výzdoby. Obr.21 Grafické znázornění stupně fragmentarizace nálezů podle ker. tříd a typů výzdoby. Obr.22 Grafy podílu sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle četnosti jednotlivých skupin Obr.23 Grafy podílu sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle hmotnosti jednotlivých skupin. Obr.24 Fotografie speciálních kategorií nálezů: kostěný artefakt (?). Obr.25 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr typických fragmentů pravěké keramiky. Obr.26 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr kamenné industrie. Obr.27 Tabulka přeslenů a fotografie vybraných nálezů. Obr.28 Fotografie speciálních kategorií nálezů: skleněné předměty. Obr.29 Letecké snímky lokality. Obr.30 Výsledek magnetometrického průzkumu severního předhradí.

3 Obr.31 Výsledek magnetometrického průzkumu vnitřního hradu a vnější jižní plochy. Obr.32 Výsledky doplňujícího geoelektrického odporového průzkumu. Obr.33 Kombinace výsledků geofyzikálního průzkumu s novým vrstevnicovým plánem a plánem Šollových sond. Obr.34 Výřez z císařských otisků stabilního katastru s vyznačením polohy lokality. Obr.35 Vrstevnicové plány lokality. Obr.36 Zobrazení 3D modelů lokality. Obr.37 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s vrstevnicovým plánem. Obr.38 Vyznačení sektorů, ve kterých byly při sběrech pozorovány vyšší frekvence kamenů nebo odlišnosti zeminy. Obr.39 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s výsledky geofyzikálního průzkumu a vrstevnicovým plánem. Obr.40 Mapa distribuce fragmentů pravěké keramiky a nálezů kamenné industrie. Obr.41 Mapa distribuce železných nálezů a předmětů z barevných kovů ve srovnání. Obr.42 Mapa distribuce kovových nálezů podle typů předmětů. Obr.43 Mapa distribuce strusky. Obr.44 Mapa distribuce nálezů přeslenů, skleněných a kostěných předmětů. Obr.45 Mapa distribuce zlomků mazanice. Obr.46 Mapa distribuce kostí. Obr.47 Celkový pohled na lokalitu a proložení informačních vrstev všech prováděných povrchových průzkumů. Volné přílohy: Příloha 1: Distribuce raně středověké keramiky celková a jednotlivých keramických tříd, podle četnosti nálezů Příloha 2: Distribuce raně středověké keramiky celková a jednotlivých keramických tříd, podle hmotnosti nálezů Příloha 3: Zobrazení stupně fragmentarizace raně středověké keramiky celkově i jednotlivých keramických tříd Příloha 4: Metodická kontrola výsledků sběrů vyznačení sektorů podle data a sezon sběrů a podle způsobe užívání plochy Příloha 5: Distribuce mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu podle hmotnosti nálezů Příloha 6: Zobrazení stupně fragmentarizace mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu.

4 a) b) Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR.

5 Obr.2 Zachycení ostrožny s kostelem sv. Jiří na Willenbergově vedutě města publikované roku 1602 v Diadochu Bartoloměje Paprockého (Šolle 1969, Willenberg, J. - Podlaha, A. (ed.) a Zahradník, B. (ed.) 1901).

6 Obr.3 Plán sond výzkumu M. Šolla z let a výsledky geofyzikálního průzkumu ing. Hrdličky z roku předpokládaný výskyt navážek a proláklin.(šolle 1969, s. 4).

7 Obr.4 Celkový plán sond z výzkumů M. Šolla na lokalitě Kouřim sv. Jiří; oproti Obr. 3 obohacen o sondy z let (Šolle 2000, s. 29). 7

8 Obr.5 Plán výzkumu v areálu kostela sv. Jiří (Šolle 1969, s. 65). 8

9 a) b) Obr.6 Ideální rekonstrukce podoby hradiště v poloze Kouřim sv. Jiří: a) stol. s dvorcem a kostelem (Šolle 1981, s ) b) z tzv. děpoltické fáze(konec stol.): v západním sousedství kostela na sv. Jiří je přistavěna obytná věž; vnitřní hradbou je vyděleno severní předhradí se vstupní branou a kostelem sv. Klimenta (Šolle 1981, s ). 9

10 Obr.7 Skulptura tzv. kouřimských lvů (Šolle 2000, s. 113). 10

11 Obr.8 Srovnání ideálních rekonstrukcí z publikací lokality Břeclav-Pohansko. Názorně odráží odlišný přístup ve studiu lokalit v případě použití metody klasické archeologické exkavace, která je časově a nákladově náročnější, ale poskytuje detailnější poznání zkoumaných situací (horní obrázek); a v případě využití metod povrchového průzkumu, které jsou zpravidla méně náročné a přináší základní plošnou představu o podobě rozsáhlejšího areálu (spodní obrázek). 11

12 Obr.9 Vymezení hranic areálu svatojiřské ostrožny, na kterém byl v letech realizován povrchový průzkum. Povrchové sběry, geochemické analýzy a letecké snímkování byly soustředěny pouze na vyšrafovanou plochu. Geofyzikální průzkum a geodetické zaměření byly realizovány také na severní části vyznačené fialovou hranicí. 12

13 Obr.10 Pohled na plochu severního předhradí od jihu. Obr.11 Pohled na areál vnitřního hradu od jihu. 13

14 Obr.12 Pohled na jižní vnější areál od jihu. S Obr.13 Síť s označením sektorů, podle níž byly prováděny povrchové sběry. 14

15 Obr.14 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů (foto: Martin Hůrka). 15

16 Obr.15 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů (foto: Martin Hůrka). 16

17 Obr.16 Tabulka tvarů a výzdobných motivů regionální keramiky ve východní části středních Čech v mladší a pozdní době hradištní podle M. Šolla (Šolle 1972, Abb. 6s. 158). 17

18 a) b) c) d) e) f) g) h) i) Obr.17 Ukázky fragmentů reprezentujících jednotlivé keramické třídy: a) zástupce tř. A1 kresba na Obr.20/6; b) zástupce tř. A2 - kresba na Obr.18a/2; c+d) zástupci tř. B kresba na Obr.20/9; e+f+g) zástupci tř. C kresby na Obr. 20/10, 20/4 (fragment lahve), 20/3; h) zástupce tř. D; i) zástupce tř. P. 18

19 Obr.18 Tabulky zastoupených tvarů okrajů: Obr. 18a):1-4 jednoduché (2 tzv. keramika slavníkovské fáze ; 3 vývalkovitě profilované podhrdlí); 5-8 varianty jednoduchých; 9-19 kalichovité; archaické zduřelé; zduřelé; okruží; 30, vodorovně ven vyhnuté; jiné varianty okrajů (kresba: autorka). 19

20 Obr. 18b) 1-9 se zvýrazněnou horní hranou; nízké vzhůru vytažené; vysoké vzhůru vytažené (kresba: autorka). 20

21 podíl jednotlivých typů okrajů počet nálezů keramická třída/ celkový počet fragmentů okrajů v dané třídě A1 320ks A2 587ks B 437ks C 357ks D 349ks P 71ks tuhová / 29ks typ okraje jednoduchý varianty jednoduchého (prožlabený, s obvodovou rýhou atp.) se zvýrazněnou horní hranou kalichovitý malý vzhůru vytažený velký vzhůru vytažený archaický zduřelý zduřelý ostře až vodorovně ven vyhnutý jiný a) Tabulka četnosti sledovaných typů okrajů v jednotlivých keramických třídách. 600 jiný 500 ostře až vodorovně ven vyhnutý zduřelý 400 archaický zduřelý 300 vysoký vzhůru vytažený 200 nízký vzhůru vytažený kalichovitý 100 se zvýrazněnou horní hranou 0 A1 A2 B C D P tuhová keramická třída varianty jednoduchého (s rýhami, prožlabený atp). jednoduchý 19b) Graf četnosti sledovaných typů okrajů v jednotlivých keramických třídách. 100% jiný 90% 80% 70% 60% 50% 40% ostře až vodorovně ven vyhnutý zduřelý archaický zduřelý vysoký vzhůru vytažený nízký vzhůru vytažený 30% kalichovitý 20% 10% 0% A1/320ks A2/ 587ks B/ 437ks C/ 357ks D/ 349ks P/ 71ks tuhová/ 29ks keramická třída se zvýrazněnou horní hranou varianty jednoduchého (s rýhami, prožlabený atp). jednoduchý 19c) Podíl sledovaných typů okrajů v jednotlivých keramických třídách. Obr.19 Grafy zastoupení okrajů ve shromážděném souboru. 21

22 Obr.20 Tabulka zastoupených typů výzdoby: 1-2 fragmenty s archaickou kasetovitě uspořádanou hřebenovou výzdobou; 3 hřebenová výzdoba na vývalkovitě profilovaném podhrdlí; 4 hřebenová výzdoba na podhrdlí lahve; 5-7 tzv. keramika slavníkovské fáze ; 8 rytá šroubovice začínající na podhrdlí; 10 nejasná rytá linie; 9-14 různé varianty plastických lišt (kresba:autorka). 22

23 keramická třída A1 keramická třída A ,37 5 5, , ,5 9,5 11, keramická třída B keramická třída C 0 4,5 5 5,29 6 5,75 5, ,5 4,18 4,25 4,22 5 4,5 5 5,25 6, , keramická třída D keramická třída P 0 3,17 3 2,8 3,5 4 4, , ,5 4, tuhová keramika 8,5 8, nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na plecích rytá šroubovice lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na plecích tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na plecích tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na plecích hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí Obr.21 Grafické znázornění stupně fragmentarizace nálezů podle ker. tříd a typů výzdoby. Fragmentarizace je počítána jako průměrná hmotnost nálezů. Hodnoty jsou uvedeny v gramech. 23

24 podíl sledovaných typů výzdoby a profilace počet fragmentů (ks) keramická třída/ počet všech fragmentů těl dané A1 A2 B C D P tuhová třídy 5 268ks 5 804ks 5 929ks 5 833ks 4 713ks 294ks 517ks sledovaný typ výzdoby a profilace vývalkovitě profilované podhrdlí hřebenová výzdoba tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) rytá šroubovice rytá šroubovice na podhrdlí plastická lišta nejasné ryté linie odsazené podhrdlí neurčitelná výzdoba nezdobené a) Tabulka četnosti fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jednotlivých ker. třídách nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na podhrdlí rytá šroubovice A1 A2 B C D P tuhová keramická třída lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 22b) Graf četnosti fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jednotlivých ker. třídách. 100% 80% nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta 60% rytá šroubovice na podhrdlí 40% 20% 0% A1 A2 B C D P tuhová keramická třída rytá šroubovice lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 22c) Podíl sledovaných typů výzdoby v jednotlivých keramických třídách. Obr.22 Zastoupení sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle četnosti jednotlivých skupin 24

25 podíl sledovaých typů výzdoby a profilace hmotnost (g) keramická třída/ hmotnost všech A1 A2 B C D tuhová P fragmentů těl dané třídy g sledovaný typ výzdoby a profilace g g g g g 3 420g vývalkovitě profilované podhrdlí hřebenová výzdoba tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí výzdoba provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) rytá šroubovice rytá šroubovice na podhrdlí plastická lišta nejasné ryté linie odsazené podhrdlí neurčitelná výzdoba nezdobené a) Tabulka hmotnosti skupin fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jedn. ker. třídách nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na podhrdlí A1 A2 B C D P tuhová keramická třída rytá šroubovice výzdoba provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 23b) Graf hmotnosti skupin fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jedn.ker. třídách. 100% 90% 80% 70% 60% 50% nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na podhrdlí 40% rytá šroubovice 30% 20% 10% 0% A1 A2 B C D P tuhová keramická třída výzdoba provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 23c) Podíl sledovaných typů výzdoby v jedn. ker. třídách. Obr.23 Zastoupení sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle hmotnosti jednotlivých skupin. 25

26 Obr.24 Fotografie speciálních kategorií nálezů: kostěný artefakt (?) a) b) Obr.25 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr typických fragmentů pravěké keramiky. 26

27 a) b) c) d) Obr.26 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr kamenné industrie: a) oboustranně retušovaný hrot šípu - silicit; b) úštěp křišťál; c)+d) fragmenty sekeromlatů. 27

28 d) a) b) c) d sektor J-15-J N10-T N17-T (foto: c) N17-T (foto: b) 19 N10-T materiál hornina hornina hornina keramika keramika keramika stav dochování fragment fragment fragment celý fragment fragment hmotnost/g sektor materiál stav dochování K-9-J (foto: d) L14-T N12-T M22-T fragment fragment fragment fragment nádoby nádoby nádoby nádoby N14-T (foto: a) keramika fragment nádoby celý téměř celý fragment polotovar? hmotnost/g Obr.27 Tabulka přeslenů a fotografie vybraných nálezů 28

29 a) b) c) Obr.28 Fotografie speciálních kategorií nálezů: skleněné předměty: a) fragment olivovitého korálku; b) fragment prstýnku; c) kapka skelné hmoty. 29

30 Obr.29 Letecké snímky lokality (autor : prof. Martin Gojda). 29a)Pohled na lokalitu od SSV: ve spodní části snímku je zachyceno severní předhradí; uprostřed areál vnitřního hradu a vnější plocha jižně od valu. Průběh obvodového valu indikují porostové, resp. vyprahlostní příznaky. V pravé části snímku zachycen okraj města Kouřimě. 29b) Detail vyprahlostních příznaků v linii opevnění, pohled od Z. Kolmo na remízek pokračují jiné příznaky v podobě dvou úzkých pásů vyššího porostu indikující parcelační hranici. 30

31 29c) Pohled na areál vnitřního hradu a vnější jižní plochu od SSZ. V levé horní části snímku, za stavbami bývalého mlýna, je zachycena část svatovojtěšské terasy.. 31

32 Obr.30 Výsledek magnetometrického průzkumu severního předhradí. Červené barevné spektrum vyznačuje zásahy do terénu (hranice parcelací, příkopy, zahloubené objekty atp.). Modré a fialové spektrum vyznačuje rušivé magnetické projevy kovů, lokálních narušení terénů či navážek. Vysvětlivky značek: L1 - liniová anomálie (příkop?); P parcelační hranice; O1 objekty zachycené také Šollovým výzkumem; O anomálie indikující pravděpodobně další archeologické objekty;?? anomálie méně zřejmého původu (úprava svažitého terénu, recentní? kov, přepálený materiál; archeologický objekt); R - rušivé vlivy recentních navážek (Křivánek 2011a, upraveno). 32

33 Obr.31 Výsledek magnetometrického průzkumu vnitřního hradu a vnější jižní plochy. Legenda k barevným spektrům - viz Obr. 30. Vysvětlivky značek: L1 dvojice souběžných liniových anomálií napříč plochou; L2 výrazná liniová anomálie podél západní hrany terasy; L3 liniové anomálie podél východní hrany terasy; L4 anomálie indikující průběh obvodového valu; L5 liniová anomálie v místě vnitřního příkopu obvodové hradby; P parcelační hranice; O1 nápadná kumulace objektů v jihovýchodní části vnějšího areálu; O anomálie indikující pravděpodobně další archeologické objekty; S? pravděpodobně sonda J. L. Píče;?? anomálie méně zřejmého původu; R - rušivé vlivy recentních navážek (Křivánek 2011b, upraveno). 33

34 a) b) Obr.32 Výsledky doplňujícího geoelektrického odporového průzkumu ve srovnání s výsledky magnetometrického průzkumu: a) v prostoru, kde předchozí výzkum zachytil jižní bránu b) na severozápadním výběžku severního předhradí. 34

35 Obr.33 Kombinace výsledků geofyzikálního průzkumu s novým vrstevnicovým plánem a plánem Šollových sond. (zdroje: Geo-cz, Křivánek 2011a, b; Šolle 2000, s. 29; sesadil dr. Tomáš Klír) 35

36 Obr.34 Výřez z císařských otisků stabilního katastru s vyznačením polohy lokality. Pro kontext této práce je podstatné především zachycení původního komunikačního schématu ve směru na jih od města a parcelační hranice na ploše lokality Kouřim-sv. Jiří (výřez sestavil a upravil dr. Tomáš Klír). 36

37 Obr.35 a) Vrstevnicový plán lokality vytvořený v programu ArcGIS na základě nově naměřených geodetických dat poskytnutých firmou Geo-cz. 37

38 Obr. 35 b)barevné znázornění výškopisu ostrožny (vytvořil dr. Jan Mařík). 38

39 Obr.36 Zobrazení 3D modelů vygenerovaných z geodetických bodů získaných novým geodetickým zaměřením lokality. Modely názorně dokumentují svažitost terénu, komunikační schéma lokality a průběh obvodového valu. Zjevné jsou také rozdíly ve stavu dochování valu v části kryté remízkem a obnažené části, která je pravidelně narušována orbou. Modely dále ukazují recentní zásahy do terénu: parcelační hranici napříč střední částí severního předhradí a relikt stavby při příjezdové cestě na hradiště ze směru od silnice (vytvořil dr. Jan Mařík). 39

40 Obr.37 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s vrstevnicovým plánem. 40

41 a) b) Obr.38 Vyznačení sektorů, ve kterých byly při sběrech pozorovány vyšší frekvence kamenů nebo odlišnosti zeminy: a) proložení s mapou distribuce nálezů raně středověké keramiky a vrstevnicovým plánem; b) proložení s výstupem geofyzikálního průzkumu. V jihovýchodní části vnějšího areálu odpovídají sektory s vyšší frekvencí výskytu kamenů místům, kde klesá terén, ubývá nálezů, resp. mizí anomálie. Situace jasně indikuje plochy zasažené erozí a naoráváním podloží. 41

42 Obr.39 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s výsledky geofyzikálního průzkumu a vrstevnicovým plánem. 42

43 Obr.40 Distribuce fragmentů pravěké keramiky a nálezů kamenné industrie. 43

44 Obr.41 Distribuce železných nálezů a předmětů z barevných kovů ve srovnání s výsledky geofyzikálního měření. Distribuce kovových nálezů na zkoumané ploše ukazuje, že recentní kovový odpad nezpůsobil zvýšení magnetických hodnot naměřené geofyzikálním průzkumem. 44

45 a) b) Obr.42 Distribuce kovových nálezů podle typů předmětů: a)želené předměty; b) předměty z barevných kovů. 45

46 Obr.43 Distribuce strusky v korelaci s distribucí raně středověké keramiky na podkladě výsledků geofyzikálního průzkumu. Nápadná je především koncentrace komponent v jihovýchodní části jižního vnějšího areálu. 46

47 Obr.44 Distribuce nálezů přeslenů, skleněných a kostěných předmětů na podkladě mapy distribuce raně středověké keramiky. 47

48 Obr.45 Distribuce zlomků mazanice v korelaci s distribucí raně středověké keramiky na podkladě výsledků geofyzikálního průzkumu. 48

49 Obr.46 Distribuce kostí v korelaci s distribucí raně středověké keramiky a na podkladě výsledků geofyzikálního průzkumu. 49

50 Obr.47 Celkový pohled na lokalitu a proložení informačních vrstev všech prováděných povrchových průzkumů (sesadil dr. Jan Mařík). 50

51 a) b) c) d) e) f) g) h) Příloha 1: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů Distribuce raně středověké keramiky podle četnosti: a) všech fragmentů raně středověké keramiky dohromady; b h) jednotlivých keramických tříd

52 a) b) c) d) e) f) g) h) Příloha 2: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů Distribuce raně středověké keramiky podle hmotnosti: a) všech fragmentů raně středověké keramiky dohromady; b h) jednotlivých keramických tříd

53 a) E Aa) a) b) c) d) e) f) g) h) Příloha 3: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů : Zobrazení stupně fragmentarizace raně středověké keramiky a) jako průměrné hmotnosti nálezů, bez rozlišení keramických tříd b h) průměrné hmotnosti zlomků keramiky jednotlivých tříd v kombinaci se zobrazením podílů okrajů a den v sektorech

54 a) b) c) Příloha 4 Metodická kontrola výsledků sběrů a) rozdělení sektorů podle data sběrů; b) rozdělení sektorů podle roků sběrů; c) katastrální mapa s vyznačením parcelačních hranic proložená ortofotomapou, na níž jsou patrné současné hranice pozemků a dvojí využívání plochy (zdroj: server Českéhoúřadu zeměměřického a katastrálního k ).

55 a) b) c) d) e) f) g) Příloha 5 Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů Distribuce mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu podle hmotnosti

56 a) b) c) d) e) f) g) Příloha 6: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů : Zobrazení stupně fragmentarizace mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu. Stupeň fragmentarizace je zde určen jako průměrná hmotnost nálezů

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1 Příbor - Prchalov Označ. na artefaktech Pr Lokalita publikována: Diviš, J. : Neuvěřitelnou starobylost Příbora prokazují nové archeologické nálezy, Měsíčník města Příbora, leden 1998 Diviš, J. : Legendární

Více

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina 9. PRANí rud Pozůstatky po praní rud jsou hojným druhem podpovrchových archeologických nálezů a situací. Zásadní problém na úrovni vnější kritiky pramene ale spočívá v tom, že velké části těchto zařízení

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku

Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Raně středověké nože ze Staré Boleslavi příspěvek mezioborového studia k poznání hmotné kultury středověku Ivana Boháčová Jiří Hošek, ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Martina Bílková, KA ZČU Plzeň 1 témata a cíle

Více

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity

Příloha 2-Cíle a navrhované metody. Dosavadní aktivity Příloha 2-Cíle a navrhované metody Dosavadní aktivity Výšinná lokalita Sovice na katastru obce Vetlá, okr. Litoměřice, nacházející se zhruba 6 km severovýchodně od Roudnice nad Labem, představuje jednu

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Výzkumy opevnění. Centrální část

Výzkumy opevnění. Centrální část výzkumy opevnění Výzkumy opevnění Centrální část Realizace výzkumů destrukce opevnění Pohanska nebyla záležitostí pravidelnou. Až do roku 2005 byly provedeny čtyři výzkumné kampaně (Obr. 59). Po tomto

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Netolické hradiště se nachází na východním okraji města v poloze Na Jánu na ostrožně nad potokem Rapačov (v mapách také Bezdrevský potok), obtékající z východu dnešní

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

Skupina Typ varianta Typ varianta

Skupina Typ varianta Typ varianta Přílohy 89 Hrnce Procházka Brno Ronovec Skupina Typ varianta Typ varianta 02 01.01 04 89 05 02.01 07 08.01 08 81 09 02.01 04.01 05.01 22 33 06.01 10 01.01 02.01 05.01 2 5 9 06.01 07.01 11 01.01 02.01 04.01

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Studijní program: Obor: Vedoucí práce: Geodézie a kartografie Geoinformatika Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. TOMÁŠ VOJTĚCHOVSKÝ

Více

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D.

PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. PC V ARCHEOLOGII Mgr. Richard Thér, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Počítačová podpora v archeologii 205 642683.040 1068617.732 256.634 106a 206 642682.416 1068617.018 256.609 106b

Více

Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK

Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic předkládají: PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK termín: 30. 7. 2012 7. 9. 2012 lokalizace:

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č.

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č. Tesák Úvod Tesáky představují významnou skupinu v kategorii chladných zbraní. Jedná se také o jednu z nejvíce zastoupených chladných zbraní v archeologických nálezech. Podle úchopu tesáky rozdělujeme na

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9

Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Nálezová zpráva o archeologickém dohledu Rabštejn nad Střelou statické zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Archeologický dohled při statickém zajištění opěrné zdi na ppč. 9 Muzeum a galerie severního Plzeňska

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

SRBY u Horšovského Týna, okr. Domažlice

SRBY u Horšovského Týna, okr. Domažlice Závěrečná zpráva o geofyzikálním průzkumu prováděném na základě HS č.716038/16 na lokalitě SRBY u Horšovského Týna, okr. Domažlice Obsah : Strana : 1. Lokalizace 1 2. Okolnosti a cíle průzkumu 2 3. Metoda

Více

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní A T E L I E R V Doc. Ing. arch. Ivan VOREL, CSc autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA A T E L I E R V projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu, krajinného plánování a ochrany krajiny Nevanova 1066/52,

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Vysvětlivky ke katalogu keramiky

Vysvětlivky ke katalogu keramiky Vysvětlivky ke katalogu keramiky VČ: vlastní číslo (číslo, pod kterým se jednotlivé keramické fragmenty nacházejí v tabulce) OBEC: název obce, na jejímţ katastru se lokalita nachází (např. Hartvíkovice)

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den Dobrý den Řádné stanovení obvodu PÚ je nutné ke stanovení měrných jednotek v rámci výběrového řízení na zpracovatele. Čím podrobnější a kvalifikovanější popis dané lokality bude zpracován, tím je větší

Více

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín)

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Martin Hložek Úvod V roce 1996 v prostoru tratí Rúdnícký dvůr, Rúdnícký mlýn zahájili M. Hložek a M. Chludil

Více

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod

Více

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová)

PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) PŘÍLOHA 1 Znalecký traseologický posudek ( autor: RNDr. Andrea Dušková Šajnerová) 433 Protokol o analýze Zadavatel: Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková FF MU, Ústav archeologie a muzeologie Počet artefaktů

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Zájmová oblast M 1 : 50 000

Zájmová oblast M 1 : 50 000 S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací

Více

Zaniklá středověká ves Svídna

Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna, se nachází v dnešním katastru obce Drnek., což je asi 10km na západ od Slaného (bývalý okres Kladno). Etymologové soudí, že název Svídna vznikl

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě Miroslav Plaček Miroslav Dejmal a kolektiv Vydáno s podporou grantového projektu GA ČR P405/11/1729 Brno

Více

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Marie Novotná novotnam@kge.zcu.cz Historická prostorová data ve vzdělání a praxi 1. Zdroj informací pro poznání: jednoduché zpracování prohlížení, čtení 2.

Více

Změny ve struktuře využití území obce Libverda. mezi lety 1845 a 2010

Změny ve struktuře využití území obce Libverda. mezi lety 1845 a 2010 Změny ve struktuře využití území obce Libverda mezi lety 1845 a 2010 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování 2011 Anotace:

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 Zdeněk Dragoun a kolektiv Radikální zkrácení výrobních lhůt PSH odsunulo termíny odevzdání příspěvků a umožnilo tak zkrátit interval mezi provedením archeologických

Více

Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu pro investora.

Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu pro investora. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV Prácheň (k.ú. Velké Hydčice), úprava parkoviště před hřbitovem, srpen 2016. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém

Více

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI

Více

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU Pomůcky: čidlo polohy Go!Motion, čidlo magnetického pole MG-BTA, magnet, provázek (gumička, izolepa), vhodný stativ na magnet, LabQuest, program LoggerPro Postup:

Více

SEZNAM OBRÁZKŮ. Obr. 1: GTP Dolánky převzato z (Smetánka Klápště 1981). Obr. 2 : GTP Lažany převzato z (Smetánka Klápště 1981).

SEZNAM OBRÁZKŮ. Obr. 1: GTP Dolánky převzato z (Smetánka Klápště 1981). Obr. 2 : GTP Lažany převzato z (Smetánka Klápště 1981). SEZNAM TABULEK Tab.: 1 - Struktura podnikatelů ve městech pražských, v evidenci drženi pouze vlastníci nemovitostí. Převzato z (Nový 1971, 401) Tab.: 2 Struktura řemesel ve městech pražských. Převzato

Více

Seznam příloh. Seznam tabulek. Seznam obrázků

Seznam příloh. Seznam tabulek. Seznam obrázků 8 PŘÍLOHY 30 Seznam příloh Příloha 1: Rozšíření jasoně dymnivkového v Evropě podle Aagaard et al. (1999) Příloha 2: Síťová mapa výskytu jasoně dymnivkového na území České republiky, podle J. Beneše, M.

Více

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci)

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Přílohy: V Mladé Boleslavi dne. Adresát: Obecní úřad Dalovice Dalovice 94 Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Vážený pane starosto

Více

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Jedna z nejvýznamnějších raně gotických památek v České republice, hrad Bezděz, prochází v současné době částečnou stavební

Více

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace Žatec Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace V roce 1967 byla publikována práce historika J. Tomase Počátky města Žatce, která uvedla Žatec do literatury jako rozsáhlou

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice

Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice PRŮVODNÍ ZPRÁVA stavba: dotčené parcely: stupeň dokumentace: pořizovatel: zpracovatel: Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice studie MAS

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034 DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním

Více

4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) Autor: P. Budinský, 2014.

4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) Autor: P. Budinský, 2014. 4c OKRES TEPLICE 3 (P Ž) 4c OBSAH 4c 1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 4c 2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 4c 3 Literatura Autor: P. Budinský, 2014. 4c 1 Soupis

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

Historie města. Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Historie města Osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína Doba bronzová (cca 2000-800 př.n.l.) představuje v jižních Čechách velmi důležitou epochu. Po př obdobích mladší a pozdní doby kamenné,

Více

Archeologie Pražského hradu a Hradčan

Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan 1 Hradčany přírodní prostředí a topografie 2 Historie výzkumu Hradčan 3 Panovnická rezidence jako archeologická lokalita 4 Význam

Více

ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU

ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU Přednosti a využití zobrazení S, B a C při zkoušení tlustostěnných výkovků ultrazvukem. Kováčik Miloslav, Ing., Hyža Rastislav, Ing., Slovcert s.r.o. Bratislava ÚVOD Tlustostěnné výkovky patří k výrobkům,

Více

Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST

Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST Mapa generelu BPT, se zanesenými starými dobývkami jižně od Chomutova (1998) výřez Mapa generelu BPT, se zanesenými starými dobývkami jižně

Více

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Braun J., Třasák P. - 2012 1. Převzetí podkladů pro tvorbu plánu od investora Informace o zaměřovaném území (vymezení lokality) Účel

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 812/282/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 812/282/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 812/282/2011 o ceně obvyklé pozemků - č. parc. 429/3 k.ú. Bystřany, obec Bystřany, zapsáno na LV č. 949 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Teplice - č. parc. 596 k.ú. Sobědruhy,

Více

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

Zázemí Kouřimi v době přemyslovské

Zázemí Kouřimi v době přemyslovské Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro archeologii Bakalářská práce Daniel Dvořáček Zázemí Kouřimi v době přemyslovské Hinterland of Kouřim in Přemyslid Period Vedoucí: PhDr. Tomáš Klír,

Více

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.

Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6

KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE. POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE OMICE POD PŘÍČNÍMI I a II ALTERNATIVY 4, 5, 6 Pořizovatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Objednatel: Obec Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Projektant: Ing. arch. Milan

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) http://www.npu.cz/pp/pridruz/opd/metodika/nz/nz050216/. http://monumnet.npu.cz/opd/opddetail.php?idopdpam=3178&okodok=5203&onazsidob=he%f8m%e1nkovic

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod

1: Zákaz volného pohybu psů - CELKOVÝ PŘEHLED. Legenda. Město Havlíčkův Brod. Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě Legenda č. 1 centrum města č. 2 okolí nemocnice

Více

ARCHEOLOGICKÁ MAPA ČR CROWDSOURCING V ARCHEOLOGII?

ARCHEOLOGICKÁ MAPA ČR CROWDSOURCING V ARCHEOLOGII? ARCHEOLOGICKÁ MAPA ČR CROWDSOURCING V ARCHEOLOGII? 8.12.2016 2 AMČR je...... jednotný systém správy informací pro celou ČR (oborový agendový systém)... soubor informací (metadat) o terénních výzkumech...

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více