Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR."

Transkript

1 PŘÍLOHY

2 SEZNAM PŘÍLOH Obrázky: Obr.1 Poloha lokality na mapách Obr.2 Zachycení ostrožny s kostelem sv. Jiří na Willenbergově vedutě města Obr.3 Plán sond výzkumu M. Šolla z let a výsledky geofyzikálního průzkumu ing. Hrdličky z roku 1961 Obr.4 Celkový plán sond z výzkumů M. Šolla na lokalitě Kouřim sv. Jiří Obr.5 Plán výzkumu v areálu kostela sv. Jiří Obr.6 Ideální rekonstrukce podoby hradiště v poloze Kouřim sv. Jiří. Obr.7 Skulptura tzv. kouřimských lvů. Obr.8 Srovnání ideálních rekonstrukcí z publikací lokality Břeclav-Pohansko. Obr.9 Vymezení hranic areálu svatojiřské ostrožny, na kterém byl realizován povrchový průzkum. Obr.10 Pohled na plochu severního předhradí od jihu. Obr.11 Pohled na areál vnitřního hradu od jihu. Obr.12 Pohled na jižní vnější areál od jihu. Obr.13 Síť s označením sektorů, podle níž byly prováděny povrchové sběry. Obr.14 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů. Obr.15 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů. Obr.16 Tabulka tvarů a výzdobných motivů regionální keramiky ve východní části středních Čech v mladší a pozdní době hradištní podle M. Šolla. Obr.17 Ukázky fragmentů reprezentujících jednotlivé keramické třídy. Obr.18 Tabulky zastoupených tvarů okrajů. Obr.19 Grafy zastoupení okrajů ve shromážděném souboru. 21 Obr.20 Tabulky zastoupených typů výzdoby. Obr.21 Grafické znázornění stupně fragmentarizace nálezů podle ker. tříd a typů výzdoby. Obr.22 Grafy podílu sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle četnosti jednotlivých skupin Obr.23 Grafy podílu sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle hmotnosti jednotlivých skupin. Obr.24 Fotografie speciálních kategorií nálezů: kostěný artefakt (?). Obr.25 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr typických fragmentů pravěké keramiky. Obr.26 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr kamenné industrie. Obr.27 Tabulka přeslenů a fotografie vybraných nálezů. Obr.28 Fotografie speciálních kategorií nálezů: skleněné předměty. Obr.29 Letecké snímky lokality. Obr.30 Výsledek magnetometrického průzkumu severního předhradí.

3 Obr.31 Výsledek magnetometrického průzkumu vnitřního hradu a vnější jižní plochy. Obr.32 Výsledky doplňujícího geoelektrického odporového průzkumu. Obr.33 Kombinace výsledků geofyzikálního průzkumu s novým vrstevnicovým plánem a plánem Šollových sond. Obr.34 Výřez z císařských otisků stabilního katastru s vyznačením polohy lokality. Obr.35 Vrstevnicové plány lokality. Obr.36 Zobrazení 3D modelů lokality. Obr.37 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s vrstevnicovým plánem. Obr.38 Vyznačení sektorů, ve kterých byly při sběrech pozorovány vyšší frekvence kamenů nebo odlišnosti zeminy. Obr.39 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s výsledky geofyzikálního průzkumu a vrstevnicovým plánem. Obr.40 Mapa distribuce fragmentů pravěké keramiky a nálezů kamenné industrie. Obr.41 Mapa distribuce železných nálezů a předmětů z barevných kovů ve srovnání. Obr.42 Mapa distribuce kovových nálezů podle typů předmětů. Obr.43 Mapa distribuce strusky. Obr.44 Mapa distribuce nálezů přeslenů, skleněných a kostěných předmětů. Obr.45 Mapa distribuce zlomků mazanice. Obr.46 Mapa distribuce kostí. Obr.47 Celkový pohled na lokalitu a proložení informačních vrstev všech prováděných povrchových průzkumů. Volné přílohy: Příloha 1: Distribuce raně středověké keramiky celková a jednotlivých keramických tříd, podle četnosti nálezů Příloha 2: Distribuce raně středověké keramiky celková a jednotlivých keramických tříd, podle hmotnosti nálezů Příloha 3: Zobrazení stupně fragmentarizace raně středověké keramiky celkově i jednotlivých keramických tříd Příloha 4: Metodická kontrola výsledků sběrů vyznačení sektorů podle data a sezon sběrů a podle způsobe užívání plochy Příloha 5: Distribuce mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu podle hmotnosti nálezů Příloha 6: Zobrazení stupně fragmentarizace mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu.

4 a) b) Obr.1 Poloha lokality na mapách: a) na výřezu základní mapy 1: b) na cenia ortofotomapě ČR.

5 Obr.2 Zachycení ostrožny s kostelem sv. Jiří na Willenbergově vedutě města publikované roku 1602 v Diadochu Bartoloměje Paprockého (Šolle 1969, Willenberg, J. - Podlaha, A. (ed.) a Zahradník, B. (ed.) 1901).

6 Obr.3 Plán sond výzkumu M. Šolla z let a výsledky geofyzikálního průzkumu ing. Hrdličky z roku předpokládaný výskyt navážek a proláklin.(šolle 1969, s. 4).

7 Obr.4 Celkový plán sond z výzkumů M. Šolla na lokalitě Kouřim sv. Jiří; oproti Obr. 3 obohacen o sondy z let (Šolle 2000, s. 29). 7

8 Obr.5 Plán výzkumu v areálu kostela sv. Jiří (Šolle 1969, s. 65). 8

9 a) b) Obr.6 Ideální rekonstrukce podoby hradiště v poloze Kouřim sv. Jiří: a) stol. s dvorcem a kostelem (Šolle 1981, s ) b) z tzv. děpoltické fáze(konec stol.): v západním sousedství kostela na sv. Jiří je přistavěna obytná věž; vnitřní hradbou je vyděleno severní předhradí se vstupní branou a kostelem sv. Klimenta (Šolle 1981, s ). 9

10 Obr.7 Skulptura tzv. kouřimských lvů (Šolle 2000, s. 113). 10

11 Obr.8 Srovnání ideálních rekonstrukcí z publikací lokality Břeclav-Pohansko. Názorně odráží odlišný přístup ve studiu lokalit v případě použití metody klasické archeologické exkavace, která je časově a nákladově náročnější, ale poskytuje detailnější poznání zkoumaných situací (horní obrázek); a v případě využití metod povrchového průzkumu, které jsou zpravidla méně náročné a přináší základní plošnou představu o podobě rozsáhlejšího areálu (spodní obrázek). 11

12 Obr.9 Vymezení hranic areálu svatojiřské ostrožny, na kterém byl v letech realizován povrchový průzkum. Povrchové sběry, geochemické analýzy a letecké snímkování byly soustředěny pouze na vyšrafovanou plochu. Geofyzikální průzkum a geodetické zaměření byly realizovány také na severní části vyznačené fialovou hranicí. 12

13 Obr.10 Pohled na plochu severního předhradí od jihu. Obr.11 Pohled na areál vnitřního hradu od jihu. 13

14 Obr.12 Pohled na jižní vnější areál od jihu. S Obr.13 Síť s označením sektorů, podle níž byly prováděny povrchové sběry. 14

15 Obr.14 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů (foto: Martin Hůrka). 15

16 Obr.15 Fotografie zachycující průběh povrchových sběrů (foto: Martin Hůrka). 16

17 Obr.16 Tabulka tvarů a výzdobných motivů regionální keramiky ve východní části středních Čech v mladší a pozdní době hradištní podle M. Šolla (Šolle 1972, Abb. 6s. 158). 17

18 a) b) c) d) e) f) g) h) i) Obr.17 Ukázky fragmentů reprezentujících jednotlivé keramické třídy: a) zástupce tř. A1 kresba na Obr.20/6; b) zástupce tř. A2 - kresba na Obr.18a/2; c+d) zástupci tř. B kresba na Obr.20/9; e+f+g) zástupci tř. C kresby na Obr. 20/10, 20/4 (fragment lahve), 20/3; h) zástupce tř. D; i) zástupce tř. P. 18

19 Obr.18 Tabulky zastoupených tvarů okrajů: Obr. 18a):1-4 jednoduché (2 tzv. keramika slavníkovské fáze ; 3 vývalkovitě profilované podhrdlí); 5-8 varianty jednoduchých; 9-19 kalichovité; archaické zduřelé; zduřelé; okruží; 30, vodorovně ven vyhnuté; jiné varianty okrajů (kresba: autorka). 19

20 Obr. 18b) 1-9 se zvýrazněnou horní hranou; nízké vzhůru vytažené; vysoké vzhůru vytažené (kresba: autorka). 20

21 podíl jednotlivých typů okrajů počet nálezů keramická třída/ celkový počet fragmentů okrajů v dané třídě A1 320ks A2 587ks B 437ks C 357ks D 349ks P 71ks tuhová / 29ks typ okraje jednoduchý varianty jednoduchého (prožlabený, s obvodovou rýhou atp.) se zvýrazněnou horní hranou kalichovitý malý vzhůru vytažený velký vzhůru vytažený archaický zduřelý zduřelý ostře až vodorovně ven vyhnutý jiný a) Tabulka četnosti sledovaných typů okrajů v jednotlivých keramických třídách. 600 jiný 500 ostře až vodorovně ven vyhnutý zduřelý 400 archaický zduřelý 300 vysoký vzhůru vytažený 200 nízký vzhůru vytažený kalichovitý 100 se zvýrazněnou horní hranou 0 A1 A2 B C D P tuhová keramická třída varianty jednoduchého (s rýhami, prožlabený atp). jednoduchý 19b) Graf četnosti sledovaných typů okrajů v jednotlivých keramických třídách. 100% jiný 90% 80% 70% 60% 50% 40% ostře až vodorovně ven vyhnutý zduřelý archaický zduřelý vysoký vzhůru vytažený nízký vzhůru vytažený 30% kalichovitý 20% 10% 0% A1/320ks A2/ 587ks B/ 437ks C/ 357ks D/ 349ks P/ 71ks tuhová/ 29ks keramická třída se zvýrazněnou horní hranou varianty jednoduchého (s rýhami, prožlabený atp). jednoduchý 19c) Podíl sledovaných typů okrajů v jednotlivých keramických třídách. Obr.19 Grafy zastoupení okrajů ve shromážděném souboru. 21

22 Obr.20 Tabulka zastoupených typů výzdoby: 1-2 fragmenty s archaickou kasetovitě uspořádanou hřebenovou výzdobou; 3 hřebenová výzdoba na vývalkovitě profilovaném podhrdlí; 4 hřebenová výzdoba na podhrdlí lahve; 5-7 tzv. keramika slavníkovské fáze ; 8 rytá šroubovice začínající na podhrdlí; 10 nejasná rytá linie; 9-14 různé varianty plastických lišt (kresba:autorka). 22

23 keramická třída A1 keramická třída A ,37 5 5, , ,5 9,5 11, keramická třída B keramická třída C 0 4,5 5 5,29 6 5,75 5, ,5 4,18 4,25 4,22 5 4,5 5 5,25 6, , keramická třída D keramická třída P 0 3,17 3 2,8 3,5 4 4, , ,5 4, tuhová keramika 8,5 8, nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na plecích rytá šroubovice lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na plecích tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na plecích tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na plecích hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí Obr.21 Grafické znázornění stupně fragmentarizace nálezů podle ker. tříd a typů výzdoby. Fragmentarizace je počítána jako průměrná hmotnost nálezů. Hodnoty jsou uvedeny v gramech. 23

24 podíl sledovaných typů výzdoby a profilace počet fragmentů (ks) keramická třída/ počet všech fragmentů těl dané A1 A2 B C D P tuhová třídy 5 268ks 5 804ks 5 929ks 5 833ks 4 713ks 294ks 517ks sledovaný typ výzdoby a profilace vývalkovitě profilované podhrdlí hřebenová výzdoba tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) rytá šroubovice rytá šroubovice na podhrdlí plastická lišta nejasné ryté linie odsazené podhrdlí neurčitelná výzdoba nezdobené a) Tabulka četnosti fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jednotlivých ker. třídách nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na podhrdlí rytá šroubovice A1 A2 B C D P tuhová keramická třída lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 22b) Graf četnosti fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jednotlivých ker. třídách. 100% 80% nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta 60% rytá šroubovice na podhrdlí 40% 20% 0% A1 A2 B C D P tuhová keramická třída rytá šroubovice lineární provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 22c) Podíl sledovaných typů výzdoby v jednotlivých keramických třídách. Obr.22 Zastoupení sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle četnosti jednotlivých skupin 24

25 podíl sledovaých typů výzdoby a profilace hmotnost (g) keramická třída/ hmotnost všech A1 A2 B C D tuhová P fragmentů těl dané třídy g sledovaný typ výzdoby a profilace g g g g g 3 420g vývalkovitě profilované podhrdlí hřebenová výzdoba tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí výzdoba provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) rytá šroubovice rytá šroubovice na podhrdlí plastická lišta nejasné ryté linie odsazené podhrdlí neurčitelná výzdoba nezdobené a) Tabulka hmotnosti skupin fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jedn. ker. třídách nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na podhrdlí A1 A2 B C D P tuhová keramická třída rytá šroubovice výzdoba provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 23b) Graf hmotnosti skupin fragmentů se sledovanými typy výzdoby v jedn.ker. třídách. 100% 90% 80% 70% 60% 50% nezdobené neurčitelná výzdoba odsazené podhrdlí nejasné ryté linie plastická lišta rytá šroubovice na podhrdlí 40% rytá šroubovice 30% 20% 10% 0% A1 A2 B C D P tuhová keramická třída výzdoba provedená jednoduchý rydlem (vlnice, vpichy, vrypy) tzv. ker. "slavníkovské fáze" s lineární výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s neurčitelnou výzdobou na podhrdlí tzv. ker. "slavníkovské fáze" s hřebenovou výzdobou na podhrdlí hřebenová výzdoba vývalkovitě profilované podhrdlí 23c) Podíl sledovaných typů výzdoby v jedn. ker. třídách. Obr.23 Zastoupení sledovaných typů výzdoby; stanoveno podle hmotnosti jednotlivých skupin. 25

26 Obr.24 Fotografie speciálních kategorií nálezů: kostěný artefakt (?) a) b) Obr.25 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr typických fragmentů pravěké keramiky. 26

27 a) b) c) d) Obr.26 Fotografie speciálních kategorií nálezů: výběr kamenné industrie: a) oboustranně retušovaný hrot šípu - silicit; b) úštěp křišťál; c)+d) fragmenty sekeromlatů. 27

28 d) a) b) c) d sektor J-15-J N10-T N17-T (foto: c) N17-T (foto: b) 19 N10-T materiál hornina hornina hornina keramika keramika keramika stav dochování fragment fragment fragment celý fragment fragment hmotnost/g sektor materiál stav dochování K-9-J (foto: d) L14-T N12-T M22-T fragment fragment fragment fragment nádoby nádoby nádoby nádoby N14-T (foto: a) keramika fragment nádoby celý téměř celý fragment polotovar? hmotnost/g Obr.27 Tabulka přeslenů a fotografie vybraných nálezů 28

29 a) b) c) Obr.28 Fotografie speciálních kategorií nálezů: skleněné předměty: a) fragment olivovitého korálku; b) fragment prstýnku; c) kapka skelné hmoty. 29

30 Obr.29 Letecké snímky lokality (autor : prof. Martin Gojda). 29a)Pohled na lokalitu od SSV: ve spodní části snímku je zachyceno severní předhradí; uprostřed areál vnitřního hradu a vnější plocha jižně od valu. Průběh obvodového valu indikují porostové, resp. vyprahlostní příznaky. V pravé části snímku zachycen okraj města Kouřimě. 29b) Detail vyprahlostních příznaků v linii opevnění, pohled od Z. Kolmo na remízek pokračují jiné příznaky v podobě dvou úzkých pásů vyššího porostu indikující parcelační hranici. 30

31 29c) Pohled na areál vnitřního hradu a vnější jižní plochu od SSZ. V levé horní části snímku, za stavbami bývalého mlýna, je zachycena část svatovojtěšské terasy.. 31

32 Obr.30 Výsledek magnetometrického průzkumu severního předhradí. Červené barevné spektrum vyznačuje zásahy do terénu (hranice parcelací, příkopy, zahloubené objekty atp.). Modré a fialové spektrum vyznačuje rušivé magnetické projevy kovů, lokálních narušení terénů či navážek. Vysvětlivky značek: L1 - liniová anomálie (příkop?); P parcelační hranice; O1 objekty zachycené také Šollovým výzkumem; O anomálie indikující pravděpodobně další archeologické objekty;?? anomálie méně zřejmého původu (úprava svažitého terénu, recentní? kov, přepálený materiál; archeologický objekt); R - rušivé vlivy recentních navážek (Křivánek 2011a, upraveno). 32

33 Obr.31 Výsledek magnetometrického průzkumu vnitřního hradu a vnější jižní plochy. Legenda k barevným spektrům - viz Obr. 30. Vysvětlivky značek: L1 dvojice souběžných liniových anomálií napříč plochou; L2 výrazná liniová anomálie podél západní hrany terasy; L3 liniové anomálie podél východní hrany terasy; L4 anomálie indikující průběh obvodového valu; L5 liniová anomálie v místě vnitřního příkopu obvodové hradby; P parcelační hranice; O1 nápadná kumulace objektů v jihovýchodní části vnějšího areálu; O anomálie indikující pravděpodobně další archeologické objekty; S? pravděpodobně sonda J. L. Píče;?? anomálie méně zřejmého původu; R - rušivé vlivy recentních navážek (Křivánek 2011b, upraveno). 33

34 a) b) Obr.32 Výsledky doplňujícího geoelektrického odporového průzkumu ve srovnání s výsledky magnetometrického průzkumu: a) v prostoru, kde předchozí výzkum zachytil jižní bránu b) na severozápadním výběžku severního předhradí. 34

35 Obr.33 Kombinace výsledků geofyzikálního průzkumu s novým vrstevnicovým plánem a plánem Šollových sond. (zdroje: Geo-cz, Křivánek 2011a, b; Šolle 2000, s. 29; sesadil dr. Tomáš Klír) 35

36 Obr.34 Výřez z císařských otisků stabilního katastru s vyznačením polohy lokality. Pro kontext této práce je podstatné především zachycení původního komunikačního schématu ve směru na jih od města a parcelační hranice na ploše lokality Kouřim-sv. Jiří (výřez sestavil a upravil dr. Tomáš Klír). 36

37 Obr.35 a) Vrstevnicový plán lokality vytvořený v programu ArcGIS na základě nově naměřených geodetických dat poskytnutých firmou Geo-cz. 37

38 Obr. 35 b)barevné znázornění výškopisu ostrožny (vytvořil dr. Jan Mařík). 38

39 Obr.36 Zobrazení 3D modelů vygenerovaných z geodetických bodů získaných novým geodetickým zaměřením lokality. Modely názorně dokumentují svažitost terénu, komunikační schéma lokality a průběh obvodového valu. Zjevné jsou také rozdíly ve stavu dochování valu v části kryté remízkem a obnažené části, která je pravidelně narušována orbou. Modely dále ukazují recentní zásahy do terénu: parcelační hranici napříč střední částí severního předhradí a relikt stavby při příjezdové cestě na hradiště ze směru od silnice (vytvořil dr. Jan Mařík). 39

40 Obr.37 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s vrstevnicovým plánem. 40

41 a) b) Obr.38 Vyznačení sektorů, ve kterých byly při sběrech pozorovány vyšší frekvence kamenů nebo odlišnosti zeminy: a) proložení s mapou distribuce nálezů raně středověké keramiky a vrstevnicovým plánem; b) proložení s výstupem geofyzikálního průzkumu. V jihovýchodní části vnějšího areálu odpovídají sektory s vyšší frekvencí výskytu kamenů místům, kde klesá terén, ubývá nálezů, resp. mizí anomálie. Situace jasně indikuje plochy zasažené erozí a naoráváním podloží. 41

42 Obr.39 Proložení mapy distribuce raně středověké keramiky s výsledky geofyzikálního průzkumu a vrstevnicovým plánem. 42

43 Obr.40 Distribuce fragmentů pravěké keramiky a nálezů kamenné industrie. 43

44 Obr.41 Distribuce železných nálezů a předmětů z barevných kovů ve srovnání s výsledky geofyzikálního měření. Distribuce kovových nálezů na zkoumané ploše ukazuje, že recentní kovový odpad nezpůsobil zvýšení magnetických hodnot naměřené geofyzikálním průzkumem. 44

45 a) b) Obr.42 Distribuce kovových nálezů podle typů předmětů: a)želené předměty; b) předměty z barevných kovů. 45

46 Obr.43 Distribuce strusky v korelaci s distribucí raně středověké keramiky na podkladě výsledků geofyzikálního průzkumu. Nápadná je především koncentrace komponent v jihovýchodní části jižního vnějšího areálu. 46

47 Obr.44 Distribuce nálezů přeslenů, skleněných a kostěných předmětů na podkladě mapy distribuce raně středověké keramiky. 47

48 Obr.45 Distribuce zlomků mazanice v korelaci s distribucí raně středověké keramiky na podkladě výsledků geofyzikálního průzkumu. 48

49 Obr.46 Distribuce kostí v korelaci s distribucí raně středověké keramiky a na podkladě výsledků geofyzikálního průzkumu. 49

50 Obr.47 Celkový pohled na lokalitu a proložení informačních vrstev všech prováděných povrchových průzkumů (sesadil dr. Jan Mařík). 50

51 a) b) c) d) e) f) g) h) Příloha 1: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů Distribuce raně středověké keramiky podle četnosti: a) všech fragmentů raně středověké keramiky dohromady; b h) jednotlivých keramických tříd

52 a) b) c) d) e) f) g) h) Příloha 2: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů Distribuce raně středověké keramiky podle hmotnosti: a) všech fragmentů raně středověké keramiky dohromady; b h) jednotlivých keramických tříd

53 a) E Aa) a) b) c) d) e) f) g) h) Příloha 3: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů : Zobrazení stupně fragmentarizace raně středověké keramiky a) jako průměrné hmotnosti nálezů, bez rozlišení keramických tříd b h) průměrné hmotnosti zlomků keramiky jednotlivých tříd v kombinaci se zobrazením podílů okrajů a den v sektorech

54 a) b) c) Příloha 4 Metodická kontrola výsledků sběrů a) rozdělení sektorů podle data sběrů; b) rozdělení sektorů podle roků sběrů; c) katastrální mapa s vyznačením parcelačních hranic proložená ortofotomapou, na níž jsou patrné současné hranice pozemků a dvojí využívání plochy (zdroj: server Českéhoúřadu zeměměřického a katastrálního k ).

55 a) b) c) d) e) f) g) Příloha 5 Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů Distribuce mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu podle hmotnosti

56 a) b) c) d) e) f) g) Příloha 6: Kouřim-sv. Jiří.Výsledky povrchových sběrů : Zobrazení stupně fragmentarizace mladší středověké a novověké keramiky a recentního stavebního odpadu. Stupeň fragmentarizace je zde určen jako průměrná hmotnost nálezů

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina 9. PRANí rud Pozůstatky po praní rud jsou hojným druhem podpovrchových archeologických nálezů a situací. Zásadní problém na úrovni vnější kritiky pramene ale spočívá v tom, že velké části těchto zařízení

Více

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1

FOCENO OD JV, DOLE - POHLED NA CENTRUM ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY. obr. 1 Příbor - Prchalov Označ. na artefaktech Pr Lokalita publikována: Diviš, J. : Neuvěřitelnou starobylost Příbora prokazují nové archeologické nálezy, Měsíčník města Příbora, leden 1998 Diviš, J. : Legendární

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum

Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Hradiště Na Jánu a terénní výzkum Netolické hradiště se nachází na východním okraji města v poloze Na Jánu na ostrožně nad potokem Rapačov (v mapách také Bezdrevský potok), obtékající z východu dnešní

Více

Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK

Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic. PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK Záměr badatelského výzkumu ÚPRAV FF UK na lokalitě U Markéty resp. Šance na k. ú. Prahy Královic předkládají: PhDr. Ivo Štefan, Ph.D., Mgr. Jan Hasil, ÚPRAV FF UK termín: 30. 7. 2012 7. 9. 2012 lokalizace:

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den

Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro zahájení pozemkových úprav. Dobrý den Dobrý den Řádné stanovení obvodu PÚ je nutné ke stanovení měrných jednotek v rámci výběrového řízení na zpracovatele. Čím podrobnější a kvalifikovanější popis dané lokality bude zpracován, tím je větší

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ

MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ MATERIÁLY NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Z KATASTRU POPŮVEK, OKRES TŘEBÍČ Jitka Knotková, Muzeum Vysočiny Třebíč Martin Kuča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno Úvod

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Vysvětlivky ke katalogu keramiky

Vysvětlivky ke katalogu keramiky Vysvětlivky ke katalogu keramiky VČ: vlastní číslo (číslo, pod kterým se jednotlivé keramické fragmenty nacházejí v tabulce) OBEC: název obce, na jejímţ katastru se lokalita nachází (např. Hartvíkovice)

Více

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín)

Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Železářské pece na sídlišti ze starší doby římské v poloze Rúdník u Vacenovic (okr. Hodonín) Martin Hložek Úvod V roce 1996 v prostoru tratí Rúdnícký dvůr, Rúdnícký mlýn zahájili M. Hložek a M. Chludil

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi

Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Historická prostorová data ve vzdělání a praxi Marie Novotná novotnam@kge.zcu.cz Historická prostorová data ve vzdělání a praxi 1. Zdroj informací pro poznání: jednoduché zpracování prohlížení, čtení 2.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO MICHAL SÝKORA TOPGIS, S.R.O. 4.6.2015 1 PROGRAM PREZENTACE Seznam.cz TopGis, s.r.o. O společných mapách O přístupu k mapám Nástroje pro práci s Mapy.cz GisOnline - GisManager

Více

Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST

Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST Mapa generelu BPT, se zanesenými starými dobývkami jižně od Chomutova (1998) výřez Mapa generelu BPT, se zanesenými starými dobývkami jižně

Více

Zaniklá středověká ves Svídna

Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna Zaniklá středověká ves Svídna, se nachází v dnešním katastru obce Drnek., což je asi 10km na západ od Slaného (bývalý okres Kladno). Etymologové soudí, že název Svídna vznikl

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana; www.arup.cas.cz ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV Č R PRAHA, v.v.i. Letenská 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana; www.arup.cas.cz Oddělení záchranných výzkumů, pracoviště Restaurátorské laboratoře V Holešovičkách 41, 18000 Praha 8; tel.

Více

Zájmová oblast M 1 : 50 000

Zájmová oblast M 1 : 50 000 S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU Pomůcky: čidlo polohy Go!Motion, čidlo magnetického pole MG-BTA, magnet, provázek (gumička, izolepa), vhodný stativ na magnet, LabQuest, program LoggerPro Postup:

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Změny ve struktuře využití území obce Libverda. mezi lety 1845 a 2010

Změny ve struktuře využití území obce Libverda. mezi lety 1845 a 2010 Změny ve struktuře využití území obce Libverda mezi lety 1845 a 2010 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování 2011 Anotace:

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 Zdeněk Dragoun a kolektiv Radikální zkrácení výrobních lhůt PSH odsunulo termíny odevzdání příspěvků a umožnilo tak zkrátit interval mezi provedením archeologických

Více

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ

ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI AKTIVIT NA VENKOVĚ Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny ZAJIŠTĚNÍ HARMONIZACE KRAJINOTVORNÉ, HYDROLOGICKÉ A PRODUKČNÍ FUNKCE AGRÁRNÍCH VALŮ A TERAS PRO DIVERZIFIKACI

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM

JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM JAK SE STÁT ARCHEOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace Žatec Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace V roce 1967 byla publikována práce historika J. Tomase Počátky města Žatce, která uvedla Žatec do literatury jako rozsáhlou

Více

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce

Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Hrad Bezděz Záchranný archeologický výzkum klenebních zásypů manského paláce Jedna z nejvýznamnějších raně gotických památek v České republice, hrad Bezděz, prochází v současné době částečnou stavební

Více

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ

KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, Kolín Tel: Fax: ID DS : 5x6ieg8 ROZHODNUTÍ KÚ pro Středočeský kraj, KP Kolín Rorejcova 8, 280 02 Kolín Tel: 321 737011 Fax: 321 724088 e-mail: kp.kolín@cuzk.cz ID DS : 5x6ieg8 V Kolíně dne 18.4.2016 Vyřizuje: Vlasta Emilie Křídlová Sp.zn.: OR -

Více

Archeologie Pražského hradu a Hradčan

Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan 1 Hradčany přírodní prostředí a topografie 2 Historie výzkumu Hradčan 3 Panovnická rezidence jako archeologická lokalita 4 Význam

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Technická specifikace Řešené území: Řešené pozemky jsou v katastru obce Dolní Břežany ve vlastnictví zadavatele

Více

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034 DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 812/282/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 812/282/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 812/282/2011 o ceně obvyklé pozemků - č. parc. 429/3 k.ú. Bystřany, obec Bystřany, zapsáno na LV č. 949 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Teplice - č. parc. 596 k.ú. Sobědruhy,

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál pod deskou III.nádvoří Pražského hradu. Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál pod deskou III.nádvoří Pražského hradu. Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. III.nádvoří Pražského hradu Ljuba Svobodová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Rok 1925 Rok 2007 Archeologický výzkum na III. nádvoří PH, rok 1925 Rok 1926 Dlouhodobá ochrana a péče o arch. areál

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY PRO VESNICE BUKO TIMBANE A MITO DUBELA V OKRESU ALABA LISTOPAD 2015 page 1 / 6 Popis současné situace v lokalitě Realizace

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový)

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám. Obor: archeologie Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový) OKRUH A. Obecná archeologie: teorie, metodologie 1/ Archeologie jako vědecká disciplína: vymezení

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Srovnání výsledků laserového skenování pozemní a leteckou metodou pro projekt rozšíření dálnice D1. Pavel Sobotka

Srovnání výsledků laserového skenování pozemní a leteckou metodou pro projekt rozšíření dálnice D1. Pavel Sobotka Srovnání výsledků laserového skenování pozemní a leteckou metodou pro projekt rozšíření dálnice D1 Pavel Sobotka Jsou data z laserového skenování vhodným podkladem pro projektování silničních komunikací...?

Více

Tepelná izolace soklu

Tepelná izolace soklu Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko)

Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Železná houba ze zaniklé středověké osady Polom (okr. Blansko) Jiří Merta, Jiří Hošek ZSO Polom Zaniklá středověká osada Polom leží na okraji okrsku staré železářské oblasti střední části Moravského krasu.

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

BODY VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE

BODY VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE GEODÉZIE SPŠ stavební, České Budějovice, Resslova 2 KABINET GEODÉZIE BODY VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE České Budějovice, 28.4.2015 GEODÉZIE Výškové bodové pole České republiky tvoří: základní výškové bodové

Více

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007

PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 PRAVĚKÝ RADOTÍN (OD LOVCŮ MAMUTŮ PO SLOVANY) Radotínská Letopisecká komise 24. 10. 2007 DOBA KAMENNÁ (cca 2 500 000 8 000 let př. n. l.) - Starší doba kamenná Paleolit - Střední doba kamenná Mezolit (8

Více

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost Výňatek z normy ČSN EN ISO 13370 Tepelně technické vlastnosti zeminy Použijí se hodnoty odpovídající skutečné lokalitě, zprůměrované pro hloubku. Pokud je druh zeminy znám, použijí se hodnoty z tabulky.

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice

Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice - Ložiska s. r. o. Zpráva z termovizního měření Rodinný dům v lokalitě, Ostrava Vítkovice Objednatel: ISOTRA a.s. Bílovická 2411/1 746 01 Opava Zhotovitel: KOMA Ložiska, s.r.o. Ruská 514 / 41 706 02 Ostrava

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie Červené bahno kolontár, maďarsko PŘípadová studie 1 BLOM spolu s Karoly Robert College dokončil analýzu průběhu ekologické katastrofy v Kolontáru v Maďarsku. Dr. Tomor Tamás, Karoly Robert College, tomor@karolyrobert.hu

Více

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu II. část

Zpráva ze zahraničního studijního pobytu II. část Zpráva ze zahraničního studijního pobytu II. část Účastník: Ing. Vladimír Brůna katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP, pracoviště Most termín: 11.1. 1.2. 2013 místo: Egypt Káhira, Bawitti příjemce

Více

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

6.1. Lokalizace a přírodní poměry

6.1. Lokalizace a přírodní poměry 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ Marcela Waldmannová 52 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM A POKUS O ZÁCHRANU TORZA TECHNICKÉ PAMÁTKY Marcela Waldmannová

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Statut lázeňského místa Teplice nad Bečvou MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor stavební úřad Ing. arch. Ladislav

Více

3 OKRES ÚSTÍ NAD LABEM

3 OKRES ÚSTÍ NAD LABEM 3 OKRES ÚSTÍ NAD LABEM Autor: Peter Budinský OBSAH 3.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 3.2 Rejstřík sbírkových předmětů podle období a kultur 3.3 Literatura 3.1 Soupis sbírkových

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE ZMĚNA č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BRATRONICE 1 Obsah: Lokalita č.1....3 Lokalita č.2 5 Lokalita č.3....6 Lokalita č.4....8 Lokalita č.5..10 Lokalita č.6.. 11 Lokalita č.7..13 Lokalita č.8..14 2

Více

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ

Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ verze 1.2 CENIA, česká informační agentura životního prostředí úsek vnitřních služeb oddělení ISPOP a IRZ červen 2012 Obsah

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více