Ženy modlitby Newsletter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ženy modlitby Newsletter"

Transkript

1 Ženy modlitby Newsletter Sjednocená letniční církev služba ženám Srpen 2015 Like us on Ladies Prayer International Růst v milosti Linda Reed "Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista." (Jan 1:17). Jan 1:17 nám říká, že Ježíš je plný milosti a pravdy. Zpravidla jsme úspěšní, když vyučujeme naše děti Boží pravdy, ale někdy se zdráháme učit je o milosti. Milost je nezasloužená Boží laskavost. Možná si myslíme, že získají názor, že jim Bůh odpustí, a tak mohou žít hříšný život. Ale skutečná myšlenka milosti je odpuštění a přijetí. Příliš často si naše odpadlé děti myslí, že Ježíš jen přinesl na svět pravdu. Zapomínají na Boží milost. Potřebují ve svých životech rovnováhu mezi milostí a pravdou. Milost se vždy natahuje po Božích dětech. Potřebujeme jim připomínat Ježíše a Jeho velkou lásku. Milost přehlíží naši lidskost a vede nás ke spasení. Někteří věří, že milost opravňuje dělat všechny možné hříchy. Ale to ne! Milost skončí. Až náš Pán sestoupí s nebe a odvede svoji nevěstu, pravda a milost odejdou s nimi. Pochopit milost trvá. Je také potřeba poznání. Způsob, jakým kázníme děti, je učí milosti a pravdě. Výchova může mít mnoho podob, ale vždy je to náročné. Pravda bolí; milost odpouští a utěšuje. Pokud vždy vyučujeme obojí, vychováme skutečné křesťany. Naše děti budou schopné kárat a napomínat, ale budou také trpělivé (2. Timoteovi 4:2). Růst v milosti je v našem křesťanském vývoji zásadní. Když připojíme milost a pravdu k životům našich dětí, učiníme z nich silné křesťany. Bázeň Hospodinova je počátkem moudrosti. Ale Boží láska zůstává na věky; tak je nechme růst v milosti. "Rozrůstejte se pak v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista" (2. Petrova 3:18).

2 Úžasná milost Tayna Smith Když slyšíme slovo milost, tak asi první, co se nám vybaví, je nejznámější ze všech chvalozpěvů. Amazing grace! how sweet the sound. ( Úžasná milost! Jak sladký zvuk. ) Milost považujeme za spásný faktor v našich jinak už zničených životech. Vidíme, jak dvojčata spasení, milosrdenství a milost, pracují společně, aby nás vytáhly z jámy zoufalství a bezpečně nás přenesly na nádherné místo krásy a pokoje, které si nezasloužíme. Vděčně opakujeme mantru, Milosrdenství znamená, že jsem nedostal to, co jsem si zasloužil. Milost znamená, že jsem dostal to, co jsem si nezasloužil. Teologie je přesná. Neboť jste spaseni milostí skrze víru. (Efezským 2:8), ale formální vyjádření duchovní pravdy nevykresluje dokonalý obraz milosti. Milost je to, co přináší nebo způsobuje potěšení, radost nebo způsobuje přízeň; týká se krásy nebo půvabu člověka nebo řeči. (Vine). Milost je Boží touha přinést potěšení a radost svému lidu. Boží milost přináší krásu a krásné věci do lidských životů. Milost jde mnohem dál než chmurná povinnost pomoci nám uniknout ze spárů pekla. Milost, kořen ve slově milostivý, přichází od někoho, kdo je milosrdný. Když do našeho dne milostivě vstoupí milost, hledá příležitost přinést něco nádherného. Chce nám věnovat dar, který nám udělá velkou radost. Milost nedávno vstoupila do mého života. Můj manžel a já jsme balili naše zavazadla a připravovali jsme se na odjezd, abychom pomohli církvi, která potřebovala pastora. Zavolala nám dcera, abychom ještě chvíli počkali. Když společně se zetěm vstoupili do domu, věnovali nám dárkovou krabici a přání, které vyjadřovalo jejich vděčnost k nám. Když jsem otevřela tu krabici, byla plná papírů, ale nic jiného jsem neviděla. Počkej. Ještě tam něco je, řekla mi dcera. Na dně té krabice byl obrázek miminka na ultrazvuku. Vykřikla jsem. Před deseti měsíci nám doktor řekl, že naše dcera nemůže mít děti. Před třemi měsíci promluvil jeden evangelista a uprostřed svého kázání řekl, Možná vám doktor řekl, že je vaše lůno zavřené. Už nedokážu přesně citovat zbytek jeho prohlášení, ale bylo to slovo víry. Před několika dny měla Heather bolesti a my jsme si mysleli, že je to vřed, tak se objednala k doktorovi. Doktor jí řekl, že je ve třetím měsíci. Milost vstoupila do našich životů. Práce spasení je nejkritičtější skutek milosti v našich životech. Je to Boží dar. (Efezským 2:8). Ale není to úžasné, že milost chce také přinést příležitost radosti a potěšení do našich životů. Úžasná milost! Poznámka: Tanya je manželkou pastora a 25 let byla ve výboru Ladies Ministries v Jižní Karolíně. Osm let byla sekretářkou a dva roky byla prezidentkou. 31 biblických ctností k modlitbě za vaše děti Bob Hostetler 1. Spasení - "Pane, ať spasení vytryskne v, aby mohl/a obdržet spasení, které je v Kristu

3 Ježíši, s věčnou slávou. (Iz 45:8; 2 Tim 2:10) 2. Růst v milosti - "Modlím se, aby mohl/a růst v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. (2 Pt 3:18) 3. Láska - "Dej, Pane, aby se mohl/a naučit žít život lásky skrze Ducha, který v něm/ní přebývá. (Gal 5:25; Ef 5:2) 4. Poctivost a čestnost - "Ať poctivost a čestnost je ctností a ochranou. (Ž 25:21) 5. Sebeovládání - "Otče, pomoz, aby nebyl/a jako mnozí okolo něj/ní, ale ať je ostražitý/á a umí se ovládat ve všem, co dělá. (1 Tes 5:6) 6. Láska k Božímu Slovu - "Ať roste k poznání, že Tvoje Slovo je vzácnější než ryzí zlato a sladší než med z plástve. (Ž 19:11) 7. Spravedlnost - "Bože, pomoz, aby miloval/a spravedlnost, jako ji miluješ Ty, a ve všem jednal/a spravedlivě. (Ž 11:7; Mich 6:8) 8. Milosrdenství - "Ať je vždy milosrdný/á, stejně jako je milosrdný Jeho/Její Otec. (Lk 6:36) 9. Úcta (k sobě, k druhým a k autoritám) - "Otče, dej, ať prokazuje každému náležitou úctu, jak přikazuje Tvoje Slovo. (1 Pt 2:17) 10. Biblická sebeúcta - "Pomoz vybudovat si silnou sebeúctu, která je zakořeněna v poznání, že je Božím dílem stvořeným v Kristu Ježíši. (Ef 2:10) 11. Věrnost - "Ať láska a věrnost nikdy neopouštějí, ale uvaž tyto dvě ctnosti kolem jeho/jejího krku a napiš je na desky jeho/jejího srdce. (Př 3:3) 12. Odvaha - "Ať je vždy silný/á a odvážný/á ve svém charakteru a skutcích. (5 M 31:6) 13. Čistota - "Stvoř v čisté srdce, Ó Bože, a kéž se tato čistota srdce ukazuje v jeho/jejích skutcích. (Ž 51:12) 14. Laskavost - "Pane, ať se snaží vždy být laskavý/á k druhým. (1 Tes 5:15) 15. Štědrost - "Dej, ať je štědrý/á a ochotný/á se rozdělit a ukládá si tak poklad jako pevný základ pro budoucí věk. (1 Tim 6:18-19) 16. Mírumilovnost - "Otče, ať vynaloží veškeré úsilí činit to, co vede k pokoji. (Řím 14:19) 17. Radost - "Ať je naplněna radostí Ducha Svatého (1 Tes 1:6) 18. Vytrvalost - "Pane, nauč vytrvalosti ve všem, co dělá, a zvlášť mu/jí pomoz s vytrvalostí běžet závod, který leží před nimi. (Žid 12:1) 19. Pokora - "Bože, prosím vzdělej v schopnost prokazovat všem lidem skutečnou pokoru. (Tit 3:2) 20. Soucit - "Pane, prosím oblékni do ctnosti soucitu. (Kol 3:12) 21. Zodpovědnost - "Dej, ať se naučí zodpovědnosti, protože každý ponese svůj vlastní náklad. (Gal 6:5) 22. Spokojenost - "Otče, nauč tajemství spokojenosti v každé situaci, skrze Toho, který mu/jí dává sílu. (Filip 4:12-13) 23. Víra - "Modlím se, aby víra zakořenila a rostla v srdci, aby skrze víru mohl/a získat, co mu/jí bylo zaslíbeno. (Luk 17:5-6; Žid 11:1-40) 24. Srdce služebníka - "Bože, pomoz prosím v vytvořit srdce služebníka, aby mohl/a sloužit celým srdcem, jako by sloužil/a Pánu, a ne lidem. (Ef 6:7) 25. Naděje - "Kéž Bůh naděje dá, aby přetékal/a nadějí a nadějností skrze moc Ducha Svatého. (Řím 15:13) 26. Ochota a schopnost pracovat - "Nauč, Pane,, aby si vážil/a práce a aby pracoval/a celým svým srdcem jako Pánu, a ne lidem. (Kol 3:23) 27. Nadšení pro Boha - "Pane, prosím, vštěp duši, která k Tobě přilne, duši, která se Tě náruživě přichytí. (Ž 63:9) 28. Sebekázeň - "Otče, modlím se, aby si osvojil/a disciplinovaný a rozvážný život a dělal/a to, co je správné, spravedlivé a čestné. (Př 1:3) 29. Zbožnost - "Dej, Pane, ať se život vyznačuje zbožností, ať se naučí při každé příležitosti modlit v Duchu všelijakou modlitbou. (1 Tes 5:17) 30. Vděčnost - "Pomoz žít život, který neustále přetéká vděčností a neustále vzdává za vše díky Bohu Otci, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. (Ef 5:20; Kol 2:7) 31. Srdce pro misii - "Pane, prosím, pomoz v vytvořit touhu vidět Tvoji slávu prohlašovanou mezi národy, Tvé úžasné skutky mezi lidmi. (Ž 96:3) Revive Our Hearts. Použito s povolením. Myšlenka: Chtěla jsem vám předat, co jsem dala dohromady na základě 31 biblických ctností k modlitbě za vaše děti, zahrnuté ve zpravodajích (Žen modlitby) během několika posledních měsíců. Četla jsem a učila se modlit Boží Slovo a jak to může být efektivní. Takže jsem z těch 31 biblických ctností vytvořila dokument a přidala prázdná místa, kam si můžeme doplnit jména našich vlastních dětí a každou modlitbu tak přizpůsobit. Pro někoho to může být užitečné nebo pro naše modlitební skupiny, aby se každý měsíc zaměřily na jednu ctnost objasněnou v Písmu a modlily se tak za každé dítě v našich církvích. Eva Chase, Křesťanské světové shromáždění, Salem, OR

4 Inspirativní Citát Můžete očekávat bouři, ale bitvy se vyhrávají a prohrávají v boji. Pokud se nacházíte uprostřed duchovního útoku, BOJUJTE! Mezi všemi částmi Božího zbroje je uvedena jen jedna útočná meč Ducha, což je Boží Slovo. Efezským 6: Kim Ferguson Like us on Ladies Prayer International Prosím pomozte nám šířit zpravodaj Žen modlitby ve vaší církvi, vašim přátelům a modlitebním skupinám! Mohou se přihlásit a ZDARMA odebírat zpravodaj na or Od Editorky Bůh dělá mocné věci! Bůh otevírá mnoho dveří a tento zpravodaj je teď k dispozici v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, holandštině, portugalštině, ruštině, řečtině, arabštině, farsi, češtině, čínštině, svahilštině, maďarštině, tagalog, indonézštině a rumunštině Debbie Akers Svá svědectví a modlitební náměty posílejte, prosím, na: or Z Vašich dopisů Jsme nova církev, včera jsme oslavili své 7. výročí! Sláva buď Bohu! Použili jsme různé myšlenky, které jsem našla na vašich webových stránkách (LadiesMinistries.org) a skutečně to fungovalo! Děkuji Vám moc za všechny ty myšlenky! Skrze tuto modlitbu se dějí velké a mocné věci! -Tracie Feld, Církev PowerHouse, North Myrtle Beach, SC Příspěvky na Facebooku Čtení pro inspiraci a povzbuzení. Různé skvělé rady a příspěvky o modlitbě. Zázraky, požehnání a chvála! Chvála Pánu. To se mi líbí! Těším se na společný čas modlitby a povzbuzení! Navštivte a lajkujte stránku Žen modlitby na facebooku! Ženy modlitby Kdo jsme... Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšířena pro ženy na celém světě, které se potkávají každé první pondělí v měsíci, aby se společně modlili za jejich děti a za děti v místním sboru a komunity. Naše Mise... Jsme zavázáni k duchovnímu zachování této i další generace a duchovní obnově generace předchozí. Naše potřeba... Oddané ženy, které se budou scházet každé první pondělí v měsíci a modlit se za své děti. Tři hlavní modlitební prosby

5 1. Spasení našich dětí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6). 2. Aby převzali vládu nad vírou v odpovědném věku (1.Jan 2:25-28; Jakub 1:25). 3. Aby vešli do služby Pánovy sklizně (Matouš 9:38).

Ženy modlitby - Newsletter

Ženy modlitby - Newsletter Ženy modlitby - Newsletter Sjednocená letniční církve Služba ženám červen 2015 Dejte nám Like na Facebooku @ Ladies Prayer International Ťuk ťuk Wanda Chavis A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings 1.Pokrok života v modlitbě Rozhovor o Bohu a jeho slově změnil život i službu mladého muže jménem Dawson Trotman. Dawson byl pohroužen do meditace nad Slovem Božím.

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It?

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? David Wilkerson listopad 1983 A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe (Jan 17:5). Žádný člověk nedokáže správně definovat

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska Postup přípravy vyučování Odkud jdeme: 1. Východiska Kam jdeme: 2. Vytvořit definici vyučeného člověka 3. Definovat si úkoly a roli učitele 4. Uvědomit si, co všechno žák sleduje na svém učiteli 5. Ujasnit

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce

Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce Otec mluví ke svým dětem Zjevení Boha Otce OBSAH OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 1. OTCOVO POSELSTVÍ ČÁST 2. MŮJ NEBESKÝ OTČE SVĚDECTVÍ JEHO EXCELENCE A. CAILLOTA POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Tvé schopnosti a obdarování

Tvé schopnosti a obdarování LEKCE 7 Tvé schopnosti a obdarování Ve starověké židovské kultuře měli rodiče zodpovědnost pomoci dětem objevit jejich nadání, vlohy a dovednosti, aby mohly být úspěšné. Židovský talmud tuto rodičovskou

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4.

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4. ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ Living As Jesus Lived Copyright - Zac Poonen (1977) OBSAH 1. Boží plán pro člověka 2. Žít v pokoře 3. Žít ve svatosti 4. Žít v lásce 5. Žít v Duchu 6. Žít podle Boží vůle 7. Žít z moci

Více

4. lekce Rozvoj naší osobnosti

4. lekce Rozvoj naší osobnosti 4. lekce Rozvoj naší osobnosti Vzpomínáte si, že jsme si v předchozí lekci říkali, že Božím záměremje zbudovat v nás svou podobu? Jaký to nádherný cíl! A tato obnova probíhá spolu s rozvojem naší osobnosti.

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

MEZI PLOTY. www.teenchallenge.cz. Ú V O D N Í K - Petr Ministr TEEN CHALLENGE. Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj. TEEN CHALLENGE MEZI PLOTY MEZI PLOTY ZÁŘ Í 2007-Č ÍSLO 39 Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Lukáš 14,23; Bible kralická Ú V O D N Í K - Petr Ministr www.teenchallenge.cz

Více