Základní škola Vrdy, Školská 108, okres Kutná Hora. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání IV. verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vrdy, Školská 108, okres Kutná Hora. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání IV. verze"

Transkript

1 , Školská 108, okres Kutná Hora Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání IV. verze 1

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu FLORIAN 3.1. Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Školní družina Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP Preferované školní akce Začlenění průřezových témat Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Využití disponibilní časové dotace na I. stupni ZŠ Využití disponibilní časové dotace na II. stupni ZŠ Přehled vyučovacích předmětů - I. stupeň ZŠ Přehled vyučovacích předmětů - II. stupeň ZŠ Učební osnovy Povinné předměty. 39 Aktuální nabídka volitelných předmětů Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy a její evaluační činnost

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání FLORIAN ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora Školská Vrdy IČO: ŘEDITEL: Mgr. Jiří STÝBLO, tel: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: KOORDINÁTOR ŠVP: OBEC VRDY, IČO , zastoupená ing. Josefem Heroutem, starostou obce Smetanovo náměstí 28, Vrdy tel: Mgr. Ivana VESECKÁ ZPRACOVÁNO DLE: RVP ZV (verze platná od ) PLATNOST DOKUMENTU: Č.j.: 249/2013 razítko a podpis ředitele školy 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 450 žáků, v současnosti škola poskytuje základní vzdělání cca 310 dětem. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni v1 nebo 2 paralelních třídách v ročníku. Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků ve dvou odděleních. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 25 členů. Integrovaným žákům bývá přidělena asistentka, která zároveň pracuje i ve školní družině. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve škole pracuje výchovný poradce a zároveň poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy. U začínajících pedagogů je zajištěno kvalitní metodické a odborné vedení. Učitelé vyučující cizí jazyk se snaží zlepšovat své vědomosti v rámci dalšího vzdělávání absolvováním kurzů pro zkvalitnění jazykových dovedností. Charakteristika žáků Kromě žáků z Vrdů a Dolních Bučic tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. Nedaleko školy v Dolních Bučicích je autobusová zastávka (cca 33% žáků dojíždí). Dlouhodobé projekty Recyklohraní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení a baterií, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních v ČR. Zdravé zuby - výukový program péče o zubní zdraví pro 1. stupeň. Je primárně určen pro prevenci zubního kazu, je podporován MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví, odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Sám sebou Tento projekt je realizován více jak deset let. Jedním z jeho realizátorů je PaedDr. Zdeňka Kašparová, která se zabývá pedagogickým poradenstvím. V každém školním roce probíhají u nás besedy od čtvrtých do devátých tříd. Témata jednotlivých hodin jsou např.: návykové látky, šikana, posilování sebevědomí a zásady osobní bezpečnosti. Děti učí děti - podpora užší komunikace mezi věkově rozdílnými žáky. Realizace projektu vzájemné spolupráce dětí mladšího a staršího školního věku. Motto: Spoluvytvářet přátelskou a vstřícnou atmosféru, chránit a podporovat. Ovoce do škol - projekt je zaměřen na zlepšení návyků ve stravování dětské populace. Mléko do škol - projekt na podporu zdravé výživy dětí. Nautilus - projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení). Multipolis - základem projektu je desková hra "Multipolis" s podtitulem "Přemýšlíme o lidech". Pro podporu výuky multikulturní, občanské a rodinné výchovy. Ekopolis projekt zaměřený na podporu environmentální výchovy prostřednictvím deskové hry "Ekopolis" s podtitulem "Přemýšlíme o městě". Žáci jsou ve hře postaveni do modelové situace, kdy samostatně rozhodují a jejich úspěch závisí na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu. Geoinformační dovednosti projekt podporuje využívání geoinformačních technologií jako nástroje pro osvojení geoinformačních dovedností, nejen při výuce zeměpisu Podmínky školy Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. Na odborné učebny navazují kabinety s učebními pomůckami. Součástí školy je tělocvična (vybavení na florbal, lakros a další sporty), k dispozici jsou šatny se sprchami. Tělocvična slouží potřebám školy i veřejnosti. Školní družina využívá pro svoji činnost prostory ZŠ. Vedle školy je venkovní hřiště, které bylo upraveno pro potřeby výuky tělesné výchovy. Pro aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využít dva pevně zabudované stoly pro stolní tenis, které se nacházejí na dvoře školy. Školní jídelna je součástí hlavní budovy. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 počítačové učebny s připojením k internetu. 4

5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Zákonní zástupci mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s vyučujícími. Ve škole jsou stanovena informační odpoledne, třídní schůzky a dny otevřených dveří. Zákonní zástupci žáků se slabým prospěchem a s výchovnými problémy jsou informováni prokazatelně o výsledcích svých dětí tak, aby v součinnosti rodiny a školy byly tyto jevy minimalizovány. Probíhají pohovory s třídními učiteli i výchovnou poradkyní, aby byly nalezeny příčiny nežádoucího stavu, a jsou doporučovány další postupy ke zkvalitnění jejich výsledků. Realizujeme portfolia žáků. Prezentace školy probíhá na akcích, kterých se škola účastní, na internetových stránkách školy, také v obecním zpravodaji a regionálním tisku, kde informujeme širokou veřejnost nejen o aktivitách školních i mimoškolních, ale zejména o úspěších, jichž naši žáci dosáhli. Webové stránky naší školy jsou celoročně aktualizovány a přinášejí aktuální zprávy o dění ve škole, slouží jako jedna z možností předávání důležitých informací rodičům, žákům školy i veřejnosti vůbec. Škola organizuje řadu kulturních a sportovních akcí, dalších se účastní. Žáci se svými vyučujícími každoročně připravují výrobky na předvánoční a velikonoční výstavu výrobků a výtvarných prací ve výstavní síni OÚ. Škola pořádá jednou za dva roky Den otevřených dveří, který bývá spojen s prezentací činnosti žáků. Velkým přínosem jsou rovněž nové prostory místní knihovny, stejně jako obměna knižního fondu. Tyto skutečnosti nám nabízí nové možnosti spolupráce pro zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Současně jsme byli osloveni OÚ Vrdy v souvislosti s vydáváním místního měsíčníku. Formou našich příspěvků chceme informovat širokou veřejnost nejen o aktivitách školních i mimoškolních, ale zejména o úspěších, jichž naši žáci dosáhli. Naše škola aktivně spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi: - Policie ČR, ČČK Kutná Hora, - úzce spolupracujeme s PPP v Kutné Hoře, odborem sociální péče - zájmovými organizacemi v obci Vrdy Hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení): Podklady pro sebehodnocení: -dotazníkové šetření pro zjištění klimatu školy, prováděné jednou za 3 roky (respondenti z řad vyučujících, zákonných zástupců, žáků) -rozhovory s žáky a žákovským parlamentem (např. po uskutečněných akcích apod.); -rozhovory s rodiči žáků zejména na třídních schůzkách a Radě rodičů; -pravidelné pohovory vedení školy se všemi učiteli; -hospitační činnosti vedení školy; -zprávy metodického sdružení a předmětových komisí, VP, metodika prevence, koordinátora EVVO; -výsledky srovnávacích testů v jednotlivých předmětech a ročnících; -výsledky externího testování -závěry z pedagogických rad v jednotlivých klasifikačních obdobích; -údaje žáků 9. ročníku o výsledcích přijímacího řízení. 5

6 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FLORIAN 3.1. Zaměření školy Školní vzdělávací program naší školy je koncipován dle potřeb současného vzdělávání s důrazem na potřeby žáků jednotlivých věkových skupin a s maximálním ohledem na priority kladené dnešní společností. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby těchto vzdělávacích priorit: Formy a metody práce volit co nejvhodnější a tak se snažit vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení a vytvářet kladný vztah k životnímu. Lidé, kteří v naší škole pracují a se školou spolupracují, se budou snažit vytvářet vhodné klima pro učení a život školy. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Snaha spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Rozvíjet pohybové dovednosti ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. Informační vytvářet co nejefektivnější a rozvíjet dovednosti v práci s počítačem. Anglický jazyk - rozšiřovat komunikační dovednosti žáků. Nabídnout znalosti a dovednosti uplatnitelné v životě a poskytnout všem kvalitní základy všeobecného vzdělání. 6

7 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. Posilujeme vnitřní motivaci žáků k získávání a upevňování znalostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Pravidla pro zachování a posílení vnitřní motivace: smysluplnost, spolupráce, svobodná volba a zpětná vazba. KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - Podporujeme samostatnost a tvořivost, zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu, zpracovávat je a používat. - Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. - Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty. - Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. - Motivujeme k učení snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce. - Učíme práci s chybou. - Užíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 7

8 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit. - Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. - Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému, žákům není bráněno si zvolit vlastní pořadí vypracování úkolů. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci - Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (místní tisk, web, prezentace apod.). - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a ročníků. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven apod. - Učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých - Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostat. členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). 8

9 - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování. - Ve výuce využíváme hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci. - V rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce. KOMPETENCE OBČANSKÉ vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích KOMPETENCE PRACOVNÍ vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci a pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání - Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole stanovených ve vnitřních normách školy. - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, apod. - V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. - Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel školního řádu vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti. - Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. - Organizujeme společně se staršími žáky celoškolní projektové dny. - Škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže a další akce pro obec vystoupení pro veřejnost, účast na akcích obce. - Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. - Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků. Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů. - Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení. - Cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného studia. - Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 9

10 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče (např. dyslektické čtení). V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je vypracován individuální vzdělávací plán pro integrované žáky, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat a způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí a maximálně uplatňujeme individuální přístup. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Všechny tyto žáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na žádost zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení může být žákovi vypracován individuální vzdělávací plán. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na žádost zákonného zástupce po vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) Vzdělávání žáků zdravotně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části nahradit příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem, v případě potřeby je pro žáka na základě žádosti jeho zákonných zástupců zpracován IVP. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, omezení v tělesné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je možné požadovat přítomnost osobního asistenta nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 10

11 Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden. Na základě posouzení závažnosti postižení SPC nebo PPP bude požadována přítomnost osobního asistenta nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na škole působí logopedický asistent, který pracuje pod metodickým vedením logopeda, ze speciálně pedagogického centra. Logopedický asistent má pedagogické vzdělání a pro svou činnost v oblasti logopedie má odborné předpoklady získané vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně vzděláním předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) a vzděláním získaným absolvováním kursu zaměřeného na logopedickou prevenci akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost podle čl. IV písm. c) se zaměřuje zejména: na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, na prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče. Škola nabízí žákům možnost reedukace specifických poruch učení. Cílem reedukace je lepší zapojení žáka s SPU do vyučování v rámci běžné výuky, posilování žákova sebevědomí a jeho vedení k tomu, aby byl schopen přebrat zodpovědnost za výsledky své práce při výuce. Při reedukaci vycházíme z doporučení vyplývajících z psychologického nebo speciálně pedagogického vyšetření. V rámci těchto činností je využívána metoda individuálního přístupu s upřednostňováním multisenzorického přístupu. Žáci mají k dispozici speciální výukové programy, pracovní listy, karty a další pomůcky. Práce s malým počtem žáků s obdobnými obtížemi umožňuje pracovat pomalým tempem a dostatečně fixovat problematické učivo. Žáci s SVP, kteří se nemohou vzdělávat v oboru Další cizí jazyk, budou podpořeni v rozvíjení výuky v Cizím jazyce. Další cizí jazyk, je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Výuka Dalšího cizího jazyka se započítává do celkové povinné hodinové dotace 6 hodin za 2. stupeň. V odůvodněných případech může být tato hodinová dotace využita pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Mezi odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce patří zejména a) speciální vzdělávací potřeby žáka ( 16 školského zákona): b) žáci cizinci c)organizační důvody O odůvodněných případech rozhoduje po projednání se zákonnými zástupci žáka ředitel školy. V učebním plánu žáka bude nahrazen Další cizí jazyk zařazením předmětů speciálně pedagogické péče se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností (např. ve výuce českého jazyka, cizího jazyka, náhradních komunikačních systémů pro neslyšící nebo hluchoslepé a dalších náhradních komunikačních systémů, k posílení logopedické péče atd). Výuka bude probíhat podle IVP sestaveného dle potřeb žáka. Zákonní zástupci budou seznámeni s formou výuky i s očekávanými výstupy. Žák bude v tomto případě zařazen do třídy nižších ročníků nebo paralelní třídy, kde se vyučuje Cizí jazyk. 11

12 Zabezpečení výuky pro žáky se sociálním znevýhodněním Žáci se sociálním znevýhodněním, tj. žáci pocházející z sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného, se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd, případně se mohou vzdělávat na základě individuálních vzdělávacích plánů, které budou pomáhat žákům při přizpůsobení se školnímu. Vše bude probíhat ve vzájemné spolupráci s rodiči žáků. Zabezpečení výuky pro žáky s různými vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním znevýhodněním, tj. především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedocházejí nebo se účastní výuky pouze částečně, a také žáci nově přistěhovaní (pokud jejich výuka byla vedena zcela odlišně, ať již celkově, nebo jen v některých předmětech) se mohou vzdělávat na základě individuálních vzdělávacích plánů. Pro žáka je sestaven IVP, po zhodnocení úrovně vzdělávání v jednotlivých oborech, na základě potřeb jedince a především s ohledem na jeho pracovní tempo. V potřebném období a ve spolupráci s žákem a rodiči budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Žákům pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny. Při vzdělávání a hodnocení žáků cizinců v jakémkoliv předmětu přihlížíme k úrovni jejich jazyka. více : Příloha č.3 - Nástroje a kriteria hodnocení 3.4. Školní družina Nedílnou součástí nabídky pro volný čas je i skvěle vedená školní družina. Nabízí žákům široké spektrum činností - pobyt venku, výtvarnou tvorbu, hry, soutěže a především relaxaci. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Činnosti školní družiny Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru, práce vlastních zájmových útvarů. Příležitostné akce: besídky, slavnosti, výlety, exkurze, besedy, návštěvy divadelních představení, kin, muzeí. Spontánní aktivity: každodenní individuální a klidové činnosti po obědě a při pobytu venku, spontánní hry a vlastní aktivity. Odpočinková činnost ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i aktivní odpočinek (rekreační činnosti např. závodivé hry při pobytu venku), organizované zájmové činnosti (např. v múzických oblastech, tělovýchovné aktivity, ) Příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní didaktické hry, tematické vycházky, hry na procvičování paměti, četbu, kreslení a dokreslování obrázků, hry pro výcvik sluchu a hmatu, inteligenční a postřehové hry; hry pro výcvik pozornosti. Domácí úkoly vypracováváme výjimečně, jen po dohodě s rodiči nebo s třídní učitelkou. více : Příloha č.1 - ŠVP školní družina 3.5. Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP Zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů ve ŠVP do podoby konkrétních, jednoznačných, srozumitelných a hodnotitelných dovedností umožňuje poměrně jednoduše uplatňovat individuální přístup k žákovi. Cílem výuky (vyučovací hodiny nebo její části) je vždy některá z konkrétních aktivních dovedností formulovaných jako výstup 12

13 žáka v učebních osnovách každého vyučovacího předmětu. Prostředkem jejího dosažení je uvedené učivo. Rozsah (náročnost) učiva lze v hodině přizpůsobit možnostem a schopnostem žáků PREFEROVANÉ ŠKOLNÍ AKCE Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto preferované pravidelné školní akce: 4. ročník (5. ročník) Škola v přírodě 1 týden 7. ročník (8.ročník) Lyžařský výcvikový kurz 1 týden 8. ročník Protidrogový seminář 2 dny Nespecifikováno Program protidrogové prevence a prevence dalších soc. pat. jevů nespecifikováno ročník Zdravé zuby nespecifikováno ročník Dopravní výchova 1 den ročník Den dětí 1 den ročník Program environmentální výchovy, např.: DEN ZEMĚ nespecifikováno ročník Školní sportovní soutěže nespecifikováno Součástí vzdělávacího programu jsou i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy. Patří sem i účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity organizované školou. V oblasti přípravy a realizace ekologických projektů spolupracujeme s Terezou a místní odbornou veřejností, navštěvujeme ZOO a ekologická centra. více : Příloha č.4 - program EVVO 3.7. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 1. stupeň Průřezové téma Integrace do předmětu Činnosti a aktivity (dlouhodobé nebo tradičně se opakující) např.: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) VL, PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ, VV, TV, HV DEN ZEMĚ DEN DĚTÍ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) PŘ, PRV, TV, ČJ, VV, VL, M ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (EGS) VV, PČ, TV, HV, ČJ DEN DĚTÍ 13

14 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) PŘ, PRV, TV, ČJ, VV, VL, M, HV OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DEN DĚTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) VL, PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ, TV, VL, M DEN ZEMĚ DEN ZVÍŘAT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) VL, PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ, TV, M DEN ZEMĚ OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Další projekty, které se obsahově či organizačně mění, volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. Veškeré aktivity jsou doporučené, záleží na uvážení učitele, zda a jakou formou je do výuky zařadí. více : Příloha č.2 - databáze PROJEKTŮ 2. stupeň Průřezové téma Integrace do předmětu Činnosti a aktivity (dlouhodobé nebo tradičně se opakující) např.: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Z, M, ČJ, TV, HV, P, VZ, CH, VV, INF, ON DEN ZEMĚ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Z, D, AJ, INF, P, VZ, CH, ON ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PROTIDROGOVÁ PREVENCE VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (EGS) Začleněno do občanské nauky v 9. ročníku - MDi, MT (Z, M, HV, ČJ, AJ, P, VV, INF, ON, NJ) RECYKLOHRANÍ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) Z, HV, ČJ, AJ, INF, P, D, ON PROTIDROGOVÁ PREVENCE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) Z, M, P, VZ, ČJ, CH, AJ, VV, INF, ON RECYKLOHRANÍ 14

15 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) Povinně volitelné předměty 8. ročník (Z, ČJ, AJ, VV, D, INF, NJ) ŠKOLNÍ AKADEMIE OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Další projekty volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. Veškeré aktivity jsou doporučené, záleží na uvážení učitele, zda a jakou formou je do výuky zařadí. více : Příloha č.2 - databáze PROJEKTŮ 15

16 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH ŠVP FLORIAN ČESKÝ JAZYK OSV (mluvní cvičení, verbální a neverbální, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, ) VDO (demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) EGS ( poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy, ) ENV (lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství, ) MDV (výběr literatury, mediální a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem) MKV (Češi a národní obrození) ANGLICKÝ JAZYK OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) MATEMATIKA VDO (důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost) ENV (stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního,.) EGS (srovnání států, HDP, grafy, ) OSV (Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium) ENV ( problémy životního (řešení slovních úloh na dané téma) INFORMATIKA Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova PRVOUKA ENV (vztah člověka k životnímu, ekosystémy, ) VDO (občanská společnost a škola pravidla chování, ) MKV (princip sociálního smíru) PŘÍRODOVĚDA ENV (vztah člověka k, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO. VLASTIVĚDA MKV, EGS, VDO DĚJEPIS OSV (komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita, ) 16

17 VDO (demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie, ) ENV (člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů, ) MKV (sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur,.mezinárodní solidarita, ) EGS (integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce, ) MDV (národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika, ) OBČANSKÁ NAUKA OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) VDO (občan, občanská, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané) MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity) ENV ( lidské aktivity a problémy životního,vztah člověka k ) MDV ( tvorba mediálního, práce v realizačním týmu) ZEMĚPIS VDO (občanská, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie) OSV ( rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje) ENV (ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního, vztah člověka k ) MDV (kritické čtení a vnímání mediálního, interpretace vztahu mediálního a reality, stavba mediálního, tvorba mediálního, práce v realizačním týmu) EGS (objevování světa, Evropy) MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, principy solidarity) FYZIKA VDO (rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat) OSV (rozvíjení dovedností a schopností ) ENV (posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky) MDV (komunikace a kooperace, kritické čtení) EGS (evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj) MKV (vzájemné respektování) CHEMIE OSV, VDO (důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví), ENV, EGS (zaměřeno na na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního ). PŘÍRODOPIS VDO (aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření) OSV (evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání ) ENV (porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a a důsledkům lidských činností na, zachování biologické rovnováhy) MDV (komunikace a kooperace, kritické čtení) 17

18 EGS (evropská a globální dimenze v základech ekologie) HUDEBNÍ VÝCHOVA EGS, MKV, ENV, MDV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VDO, ENV, MDV, Osobnostní a sociální výchova (týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře) TĚLESNÁ VÝCHOVA VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování OSV obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích MKV schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,. ENV vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí MDV interpretace vztahu mediálních a reality, práce v realizačním týmu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování OSV obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích MKV schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické reklamy ENV vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí EGS osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení SVĚT PRÁCE VDO (zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat) OSV (orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy k sobě samému,k dalším lidem a k dalším složkám životního ) ENV (pozorovat a popisovat okolní, získávat informace o ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního, ekologické zemědělství, zemědělství a ŽP, význam a role profesí ve vztahu k ŽP) MDV (schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, internet) EGS (zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní) MKV (zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy, zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič, výchova k profesní orientaci, význam zemědělského povolání) NĚMECKÝ JAZYK OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) 18

19 VÝPOČETNÍ TECHNIKA MDV, VDO, OSV, ENV MEDIÁLNÍ TVORBA, MEDIÁLNÍ INFORMACE OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá,) MKV (Kulturní diference, Multikulturalita,) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) SEMINÁŘ ČESKÉHO JAZYKA OSV (mluvní cvičení, verbální a neverbální, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, ) VDO (demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) SEMINÁŘ MATEMATIKY OSV, VDO (důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost - práce s mapou, slevy, využití poměru,.) ENV (stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního, ) EGS (srovnání států, HDP, grafy,.) BIOLOGICKO-GEOGRAFICKÁ PRAKTIKA VDO (občanská, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie) OSV (rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje) ENV (ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního, vztah člověka k ) MDV (kritické čtení a vnímání mediálního, interpretace vztahu mediálního a reality, stavba mediálního, tvorba mediálního, práce v realizačním týmu) EGS (objevování světa, Evropy) MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, principy solidarity) FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PRAKTIKA VDO (rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat) OSV (rozvíjení dovedností a schopností) ENV (posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky) MDV (komunikace a kooperace, kritické čtení) EGS (evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj) MKV (vzájemné respektování) CHEMIE OSV, VDO (důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví), ENV, EGS (na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního ). 19

20 BIOLOGIE A CHEMIE V PRAXI ENV, EGS (na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního, porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a a důsledkům lidských činností na, zachování biologické rovnováhy). VDO (aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví), OSV (evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání (OSV) APLIKOVANÁ EKOLOGIE ENV (vztah člověka k, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO. ZÁKLADY EKOLOGIE ENV (vztah člověka k, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO. ANGLICKÁ KONVERZACE OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) KONVERZACE V ANGLICKÁM JAZYCE OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) POHYB A OCHRANA ZDRAVÍ VDO (angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování) OSV (obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích) MKV (schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické reklamy) ENV (vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí) MDV (interpretace vztahu mediálních a reality, práce v realizačním týmu) UŽITÁ INFORMATIKA OSV (Sociální rozvoj) 20

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola Vrdy, Školská 108, okres Kutná Hora

Základní škola Vrdy, Školská 108, okres Kutná Hora , Školská 108, okres Kutná Hora Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání III. verze * * Podstatné úpravy podpora ICT výuky, rozšíření ekologické výchovy, posílení Aj zavedení povinného předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Šťasten národ, který má hojnost škol a pěkných knih. J.A. Komenský Předkladatel: Název školy: Adresa: Ředitel: Zástupce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze 2013/2014 (platnost od 1.9. 2013) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. 1 ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV: Základní škola Horní Kruty,

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, Školní 488 Obsah: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. Předkladatel a zřizovatel 2. Seznam použitých

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace Struktura ŠVP 1. Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu 1.2 Údaje o škole 1.3 Zřizovatel školy 1.4 Koordinátoři:

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více