Základní škola Vrdy, Školská 108, okres Kutná Hora. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání IV. verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vrdy, Školská 108, okres Kutná Hora. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání IV. verze"

Transkript

1 , Školská 108, okres Kutná Hora Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání IV. verze 1

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu FLORIAN 3.1. Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Školní družina Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP Preferované školní akce Začlenění průřezových témat Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Využití disponibilní časové dotace na I. stupni ZŠ Využití disponibilní časové dotace na II. stupni ZŠ Přehled vyučovacích předmětů - I. stupeň ZŠ Přehled vyučovacích předmětů - II. stupeň ZŠ Učební osnovy Povinné předměty. 39 Aktuální nabídka volitelných předmětů Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy a její evaluační činnost

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání FLORIAN ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora Školská Vrdy IČO: ŘEDITEL: Mgr. Jiří STÝBLO, tel: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: KOORDINÁTOR ŠVP: OBEC VRDY, IČO , zastoupená ing. Josefem Heroutem, starostou obce Smetanovo náměstí 28, Vrdy tel: Mgr. Ivana VESECKÁ ZPRACOVÁNO DLE: RVP ZV (verze platná od ) PLATNOST DOKUMENTU: Č.j.: 249/2013 razítko a podpis ředitele školy 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 450 žáků, v současnosti škola poskytuje základní vzdělání cca 310 dětem. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni v1 nebo 2 paralelních třídách v ročníku. Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků ve dvou odděleních. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 25 členů. Integrovaným žákům bývá přidělena asistentka, která zároveň pracuje i ve školní družině. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve škole pracuje výchovný poradce a zároveň poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy. U začínajících pedagogů je zajištěno kvalitní metodické a odborné vedení. Učitelé vyučující cizí jazyk se snaží zlepšovat své vědomosti v rámci dalšího vzdělávání absolvováním kurzů pro zkvalitnění jazykových dovedností. Charakteristika žáků Kromě žáků z Vrdů a Dolních Bučic tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. Nedaleko školy v Dolních Bučicích je autobusová zastávka (cca 33% žáků dojíždí). Dlouhodobé projekty Recyklohraní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení a baterií, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních v ČR. Zdravé zuby - výukový program péče o zubní zdraví pro 1. stupeň. Je primárně určen pro prevenci zubního kazu, je podporován MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví, odborným garantem je Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii. Sám sebou Tento projekt je realizován více jak deset let. Jedním z jeho realizátorů je PaedDr. Zdeňka Kašparová, která se zabývá pedagogickým poradenstvím. V každém školním roce probíhají u nás besedy od čtvrtých do devátých tříd. Témata jednotlivých hodin jsou např.: návykové látky, šikana, posilování sebevědomí a zásady osobní bezpečnosti. Děti učí děti - podpora užší komunikace mezi věkově rozdílnými žáky. Realizace projektu vzájemné spolupráce dětí mladšího a staršího školního věku. Motto: Spoluvytvářet přátelskou a vstřícnou atmosféru, chránit a podporovat. Ovoce do škol - projekt je zaměřen na zlepšení návyků ve stravování dětské populace. Mléko do škol - projekt na podporu zdravé výživy dětí. Nautilus - projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení). Multipolis - základem projektu je desková hra "Multipolis" s podtitulem "Přemýšlíme o lidech". Pro podporu výuky multikulturní, občanské a rodinné výchovy. Ekopolis projekt zaměřený na podporu environmentální výchovy prostřednictvím deskové hry "Ekopolis" s podtitulem "Přemýšlíme o městě". Žáci jsou ve hře postaveni do modelové situace, kdy samostatně rozhodují a jejich úspěch závisí na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu. Geoinformační dovednosti projekt podporuje využívání geoinformačních technologií jako nástroje pro osvojení geoinformačních dovedností, nejen při výuce zeměpisu Podmínky školy Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány. Na odborné učebny navazují kabinety s učebními pomůckami. Součástí školy je tělocvična (vybavení na florbal, lakros a další sporty), k dispozici jsou šatny se sprchami. Tělocvična slouží potřebám školy i veřejnosti. Školní družina využívá pro svoji činnost prostory ZŠ. Vedle školy je venkovní hřiště, které bylo upraveno pro potřeby výuky tělesné výchovy. Pro aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využít dva pevně zabudované stoly pro stolní tenis, které se nacházejí na dvoře školy. Školní jídelna je součástí hlavní budovy. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 počítačové učebny s připojením k internetu. 4

5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Zákonní zástupci mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s vyučujícími. Ve škole jsou stanovena informační odpoledne, třídní schůzky a dny otevřených dveří. Zákonní zástupci žáků se slabým prospěchem a s výchovnými problémy jsou informováni prokazatelně o výsledcích svých dětí tak, aby v součinnosti rodiny a školy byly tyto jevy minimalizovány. Probíhají pohovory s třídními učiteli i výchovnou poradkyní, aby byly nalezeny příčiny nežádoucího stavu, a jsou doporučovány další postupy ke zkvalitnění jejich výsledků. Realizujeme portfolia žáků. Prezentace školy probíhá na akcích, kterých se škola účastní, na internetových stránkách školy, také v obecním zpravodaji a regionálním tisku, kde informujeme širokou veřejnost nejen o aktivitách školních i mimoškolních, ale zejména o úspěších, jichž naši žáci dosáhli. Webové stránky naší školy jsou celoročně aktualizovány a přinášejí aktuální zprávy o dění ve škole, slouží jako jedna z možností předávání důležitých informací rodičům, žákům školy i veřejnosti vůbec. Škola organizuje řadu kulturních a sportovních akcí, dalších se účastní. Žáci se svými vyučujícími každoročně připravují výrobky na předvánoční a velikonoční výstavu výrobků a výtvarných prací ve výstavní síni OÚ. Škola pořádá jednou za dva roky Den otevřených dveří, který bývá spojen s prezentací činnosti žáků. Velkým přínosem jsou rovněž nové prostory místní knihovny, stejně jako obměna knižního fondu. Tyto skutečnosti nám nabízí nové možnosti spolupráce pro zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Současně jsme byli osloveni OÚ Vrdy v souvislosti s vydáváním místního měsíčníku. Formou našich příspěvků chceme informovat širokou veřejnost nejen o aktivitách školních i mimoškolních, ale zejména o úspěších, jichž naši žáci dosáhli. Naše škola aktivně spolupracuje s těmito organizacemi a institucemi: - Policie ČR, ČČK Kutná Hora, - úzce spolupracujeme s PPP v Kutné Hoře, odborem sociální péče - zájmovými organizacemi v obci Vrdy Hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení): Podklady pro sebehodnocení: -dotazníkové šetření pro zjištění klimatu školy, prováděné jednou za 3 roky (respondenti z řad vyučujících, zákonných zástupců, žáků) -rozhovory s žáky a žákovským parlamentem (např. po uskutečněných akcích apod.); -rozhovory s rodiči žáků zejména na třídních schůzkách a Radě rodičů; -pravidelné pohovory vedení školy se všemi učiteli; -hospitační činnosti vedení školy; -zprávy metodického sdružení a předmětových komisí, VP, metodika prevence, koordinátora EVVO; -výsledky srovnávacích testů v jednotlivých předmětech a ročnících; -výsledky externího testování -závěry z pedagogických rad v jednotlivých klasifikačních obdobích; -údaje žáků 9. ročníku o výsledcích přijímacího řízení. 5

6 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FLORIAN 3.1. Zaměření školy Školní vzdělávací program naší školy je koncipován dle potřeb současného vzdělávání s důrazem na potřeby žáků jednotlivých věkových skupin a s maximálním ohledem na priority kladené dnešní společností. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby těchto vzdělávacích priorit: Formy a metody práce volit co nejvhodnější a tak se snažit vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení a vytvářet kladný vztah k životnímu. Lidé, kteří v naší škole pracují a se školou spolupracují, se budou snažit vytvářet vhodné klima pro učení a život školy. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Snaha spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Rozvíjet pohybové dovednosti ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. Informační vytvářet co nejefektivnější a rozvíjet dovednosti v práci s počítačem. Anglický jazyk - rozšiřovat komunikační dovednosti žáků. Nabídnout znalosti a dovednosti uplatnitelné v životě a poskytnout všem kvalitní základy všeobecného vzdělání. 6

7 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. Posilujeme vnitřní motivaci žáků k získávání a upevňování znalostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Pravidla pro zachování a posílení vnitřní motivace: smysluplnost, spolupráce, svobodná volba a zpětná vazba. KOMPETENCE K UČENÍ vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - Podporujeme samostatnost a tvořivost, zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat potřebné informace v literatuře a na internetu, zpracovávat je a používat. - Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. - Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty. - Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. - Motivujeme k učení snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce. - Učíme práci s chybou. - Užíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 7

8 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit. - Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. - Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému, žákům není bráněno si zvolit vlastní pořadí vypracování úkolů. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci - Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (místní tisk, web, prezentace apod.). - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a ročníků. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven apod. - Učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých - Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostat. členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi žáky a učiteli). 8

9 - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování. - Ve výuce využíváme hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci. - V rámci spolupráce s různými věkovými skupinami organizujeme společné akce. KOMPETENCE OBČANSKÉ vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích KOMPETENCE PRACOVNÍ vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci a pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání - Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). - Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. - Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole stanovených ve vnitřních normách školy. - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, apod. - V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. - Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při nedodržování pravidel školního řádu vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti. - Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. - Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. - Organizujeme společně se staršími žáky celoškolní projektové dny. - Škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže a další akce pro obec vystoupení pro veřejnost, účast na akcích obce. - Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. - Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků. Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů. - Vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení. - Cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného studia. - Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 9

10 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče (např. dyslektické čtení). V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je vypracován individuální vzdělávací plán pro integrované žáky, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat a způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí a maximálně uplatňujeme individuální přístup. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Všechny tyto žáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na žádost zákonného zástupce a doporučení poradenského zařízení může být žákovi vypracován individuální vzdělávací plán. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na žádost zákonného zástupce po vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) Vzdělávání žáků zdravotně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části nahradit příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem, v případě potřeby je pro žáka na základě žádosti jeho zákonných zástupců zpracován IVP. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, omezení v tělesné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, je možné požadovat přítomnost osobního asistenta nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 10

11 Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden. Na základě posouzení závažnosti postižení SPC nebo PPP bude požadována přítomnost osobního asistenta nebo asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na škole působí logopedický asistent, který pracuje pod metodickým vedením logopeda, ze speciálně pedagogického centra. Logopedický asistent má pedagogické vzdělání a pro svou činnost v oblasti logopedie má odborné předpoklady získané vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy, kteří nevykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně vzděláním předepsaným pro vychovatele, kteří nevykonávají přímou výchovnou činnost v zařízeních zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění) a vzděláním získaným absolvováním kursu zaměřeného na logopedickou prevenci akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost podle čl. IV písm. c) se zaměřuje zejména: na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, na prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče. Škola nabízí žákům možnost reedukace specifických poruch učení. Cílem reedukace je lepší zapojení žáka s SPU do vyučování v rámci běžné výuky, posilování žákova sebevědomí a jeho vedení k tomu, aby byl schopen přebrat zodpovědnost za výsledky své práce při výuce. Při reedukaci vycházíme z doporučení vyplývajících z psychologického nebo speciálně pedagogického vyšetření. V rámci těchto činností je využívána metoda individuálního přístupu s upřednostňováním multisenzorického přístupu. Žáci mají k dispozici speciální výukové programy, pracovní listy, karty a další pomůcky. Práce s malým počtem žáků s obdobnými obtížemi umožňuje pracovat pomalým tempem a dostatečně fixovat problematické učivo. Žáci s SVP, kteří se nemohou vzdělávat v oboru Další cizí jazyk, budou podpořeni v rozvíjení výuky v Cizím jazyce. Další cizí jazyk, je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Výuka Dalšího cizího jazyka se započítává do celkové povinné hodinové dotace 6 hodin za 2. stupeň. V odůvodněných případech může být tato hodinová dotace využita pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Mezi odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v Cizím jazyce patří zejména a) speciální vzdělávací potřeby žáka ( 16 školského zákona): b) žáci cizinci c)organizační důvody O odůvodněných případech rozhoduje po projednání se zákonnými zástupci žáka ředitel školy. V učebním plánu žáka bude nahrazen Další cizí jazyk zařazením předmětů speciálně pedagogické péče se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností (např. ve výuce českého jazyka, cizího jazyka, náhradních komunikačních systémů pro neslyšící nebo hluchoslepé a dalších náhradních komunikačních systémů, k posílení logopedické péče atd). Výuka bude probíhat podle IVP sestaveného dle potřeb žáka. Zákonní zástupci budou seznámeni s formou výuky i s očekávanými výstupy. Žák bude v tomto případě zařazen do třídy nižších ročníků nebo paralelní třídy, kde se vyučuje Cizí jazyk. 11

12 Zabezpečení výuky pro žáky se sociálním znevýhodněním Žáci se sociálním znevýhodněním, tj. žáci pocházející z sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného, se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd, případně se mohou vzdělávat na základě individuálních vzdělávacích plánů, které budou pomáhat žákům při přizpůsobení se školnímu. Vše bude probíhat ve vzájemné spolupráci s rodiči žáků. Zabezpečení výuky pro žáky s různými vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním znevýhodněním, tj. především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedocházejí nebo se účastní výuky pouze částečně, a také žáci nově přistěhovaní (pokud jejich výuka byla vedena zcela odlišně, ať již celkově, nebo jen v některých předmětech) se mohou vzdělávat na základě individuálních vzdělávacích plánů. Pro žáka je sestaven IVP, po zhodnocení úrovně vzdělávání v jednotlivých oborech, na základě potřeb jedince a především s ohledem na jeho pracovní tempo. V potřebném období a ve spolupráci s žákem a rodiči budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Žákům pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychologů i pracovníků pedagogicko psychologické poradny. Při vzdělávání a hodnocení žáků cizinců v jakémkoliv předmětu přihlížíme k úrovni jejich jazyka. více : Příloha č.3 - Nástroje a kriteria hodnocení 3.4. Školní družina Nedílnou součástí nabídky pro volný čas je i skvěle vedená školní družina. Nabízí žákům široké spektrum činností - pobyt venku, výtvarnou tvorbu, hry, soutěže a především relaxaci. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Činnosti školní družiny Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru, práce vlastních zájmových útvarů. Příležitostné akce: besídky, slavnosti, výlety, exkurze, besedy, návštěvy divadelních představení, kin, muzeí. Spontánní aktivity: každodenní individuální a klidové činnosti po obědě a při pobytu venku, spontánní hry a vlastní aktivity. Odpočinková činnost ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i aktivní odpočinek (rekreační činnosti např. závodivé hry při pobytu venku), organizované zájmové činnosti (např. v múzických oblastech, tělovýchovné aktivity, ) Příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní didaktické hry, tematické vycházky, hry na procvičování paměti, četbu, kreslení a dokreslování obrázků, hry pro výcvik sluchu a hmatu, inteligenční a postřehové hry; hry pro výcvik pozornosti. Domácí úkoly vypracováváme výjimečně, jen po dohodě s rodiči nebo s třídní učitelkou. více : Příloha č.1 - ŠVP školní družina 3.5. Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP Zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů ve ŠVP do podoby konkrétních, jednoznačných, srozumitelných a hodnotitelných dovedností umožňuje poměrně jednoduše uplatňovat individuální přístup k žákovi. Cílem výuky (vyučovací hodiny nebo její části) je vždy některá z konkrétních aktivních dovedností formulovaných jako výstup 12

13 žáka v učebních osnovách každého vyučovacího předmětu. Prostředkem jejího dosažení je uvedené učivo. Rozsah (náročnost) učiva lze v hodině přizpůsobit možnostem a schopnostem žáků PREFEROVANÉ ŠKOLNÍ AKCE Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto preferované pravidelné školní akce: 4. ročník (5. ročník) Škola v přírodě 1 týden 7. ročník (8.ročník) Lyžařský výcvikový kurz 1 týden 8. ročník Protidrogový seminář 2 dny Nespecifikováno Program protidrogové prevence a prevence dalších soc. pat. jevů nespecifikováno ročník Zdravé zuby nespecifikováno ročník Dopravní výchova 1 den ročník Den dětí 1 den ročník Program environmentální výchovy, např.: DEN ZEMĚ nespecifikováno ročník Školní sportovní soutěže nespecifikováno Součástí vzdělávacího programu jsou i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně zařazeny do ročních (měsíčních) plánů školy. Patří sem i účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity organizované školou. V oblasti přípravy a realizace ekologických projektů spolupracujeme s Terezou a místní odbornou veřejností, navštěvujeme ZOO a ekologická centra. více : Příloha č.4 - program EVVO 3.7. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 1. stupeň Průřezové téma Integrace do předmětu Činnosti a aktivity (dlouhodobé nebo tradičně se opakující) např.: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) VL, PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ, VV, TV, HV DEN ZEMĚ DEN DĚTÍ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) PŘ, PRV, TV, ČJ, VV, VL, M ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (EGS) VV, PČ, TV, HV, ČJ DEN DĚTÍ 13

14 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) PŘ, PRV, TV, ČJ, VV, VL, M, HV OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DEN DĚTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) VL, PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ, TV, VL, M DEN ZEMĚ DEN ZVÍŘAT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) VL, PŘ, PRV, PČ, VV, ČJ, TV, M DEN ZEMĚ OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Další projekty, které se obsahově či organizačně mění, volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. Veškeré aktivity jsou doporučené, záleží na uvážení učitele, zda a jakou formou je do výuky zařadí. více : Příloha č.2 - databáze PROJEKTŮ 2. stupeň Průřezové téma Integrace do předmětu Činnosti a aktivity (dlouhodobé nebo tradičně se opakující) např.: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Z, M, ČJ, TV, HV, P, VZ, CH, VV, INF, ON DEN ZEMĚ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Z, D, AJ, INF, P, VZ, CH, ON ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PROTIDROGOVÁ PREVENCE VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (EGS) Začleněno do občanské nauky v 9. ročníku - MDi, MT (Z, M, HV, ČJ, AJ, P, VV, INF, ON, NJ) RECYKLOHRANÍ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV) Z, HV, ČJ, AJ, INF, P, D, ON PROTIDROGOVÁ PREVENCE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (ENV) Z, M, P, VZ, ČJ, CH, AJ, VV, INF, ON RECYKLOHRANÍ 14

15 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MDV) Povinně volitelné předměty 8. ročník (Z, ČJ, AJ, VV, D, INF, NJ) ŠKOLNÍ AKADEMIE OCHRANA ČL. ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Další projekty volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní. Veškeré aktivity jsou doporučené, záleží na uvážení učitele, zda a jakou formou je do výuky zařadí. více : Příloha č.2 - databáze PROJEKTŮ 15

16 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH ŠVP FLORIAN ČESKÝ JAZYK OSV (mluvní cvičení, verbální a neverbální, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, ) VDO (demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) EGS ( poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy, ) ENV (lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství, ) MDV (výběr literatury, mediální a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem) MKV (Češi a národní obrození) ANGLICKÝ JAZYK OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) MATEMATIKA VDO (důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost) ENV (stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního,.) EGS (srovnání států, HDP, grafy, ) OSV (Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium) ENV ( problémy životního (řešení slovních úloh na dané téma) INFORMATIKA Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova PRVOUKA ENV (vztah člověka k životnímu, ekosystémy, ) VDO (občanská společnost a škola pravidla chování, ) MKV (princip sociálního smíru) PŘÍRODOVĚDA ENV (vztah člověka k, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO. VLASTIVĚDA MKV, EGS, VDO DĚJEPIS OSV (komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita, ) 16

17 VDO (demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie, ) ENV (člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů, ) MKV (sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur,.mezinárodní solidarita, ) EGS (integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce, ) MDV (národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika, ) OBČANSKÁ NAUKA OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) VDO (občan, občanská, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané) MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity) ENV ( lidské aktivity a problémy životního,vztah člověka k ) MDV ( tvorba mediálního, práce v realizačním týmu) ZEMĚPIS VDO (občanská, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie) OSV ( rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje) ENV (ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního, vztah člověka k ) MDV (kritické čtení a vnímání mediálního, interpretace vztahu mediálního a reality, stavba mediálního, tvorba mediálního, práce v realizačním týmu) EGS (objevování světa, Evropy) MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, principy solidarity) FYZIKA VDO (rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat) OSV (rozvíjení dovedností a schopností ) ENV (posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky) MDV (komunikace a kooperace, kritické čtení) EGS (evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj) MKV (vzájemné respektování) CHEMIE OSV, VDO (důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví), ENV, EGS (zaměřeno na na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního ). PŘÍRODOPIS VDO (aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření) OSV (evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání ) ENV (porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a a důsledkům lidských činností na, zachování biologické rovnováhy) MDV (komunikace a kooperace, kritické čtení) 17

18 EGS (evropská a globální dimenze v základech ekologie) HUDEBNÍ VÝCHOVA EGS, MKV, ENV, MDV VÝTVARNÁ VÝCHOVA VDO, ENV, MDV, Osobnostní a sociální výchova (týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře) TĚLESNÁ VÝCHOVA VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování OSV obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích MKV schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,. ENV vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí MDV interpretace vztahu mediálních a reality, práce v realizačním týmu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování OSV obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích MKV schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické reklamy ENV vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí EGS osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení SVĚT PRÁCE VDO (zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat) OSV (orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy k sobě samému,k dalším lidem a k dalším složkám životního ) ENV (pozorovat a popisovat okolní, získávat informace o ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního, ekologické zemědělství, zemědělství a ŽP, význam a role profesí ve vztahu k ŽP) MDV (schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, internet) EGS (zavést evropskou dimenzi, evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní) MKV (zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy, zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič, výchova k profesní orientaci, význam zemědělského povolání) NĚMECKÝ JAZYK OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) 18

19 VÝPOČETNÍ TECHNIKA MDV, VDO, OSV, ENV MEDIÁLNÍ TVORBA, MEDIÁLNÍ INFORMACE OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá,) MKV (Kulturní diference, Multikulturalita,) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) SEMINÁŘ ČESKÉHO JAZYKA OSV (mluvní cvičení, verbální a neverbální, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů, ) VDO (demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti, ) SEMINÁŘ MATEMATIKY OSV, VDO (důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost - práce s mapou, slevy, využití poměru,.) ENV (stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního, ) EGS (srovnání států, HDP, grafy,.) BIOLOGICKO-GEOGRAFICKÁ PRAKTIKA VDO (občanská, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie) OSV (rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje) ENV (ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního, vztah člověka k ) MDV (kritické čtení a vnímání mediálního, interpretace vztahu mediálního a reality, stavba mediálního, tvorba mediálního, práce v realizačním týmu) EGS (objevování světa, Evropy) MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, principy solidarity) FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PRAKTIKA VDO (rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat) OSV (rozvíjení dovedností a schopností) ENV (posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a zápory jaderné energetiky) MDV (komunikace a kooperace, kritické čtení) EGS (evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj) MKV (vzájemné respektování) CHEMIE OSV, VDO (důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví), ENV, EGS (na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního ). 19

20 BIOLOGIE A CHEMIE V PRAXI ENV, EGS (na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního, porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a a důsledkům lidských činností na, zachování biologické rovnováhy). VDO (aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví), OSV (evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání (OSV) APLIKOVANÁ EKOLOGIE ENV (vztah člověka k, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO. ZÁKLADY EKOLOGIE ENV (vztah člověka k, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO. ANGLICKÁ KONVERZACE OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) KONVERZACE V ANGLICKÁM JAZYCE OSV (Sociální rozvoj) EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MKV (, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) MDV (Tvorba mediálního ) ENV ( problémy životního, ) VDO (Občanská společnost a škola) POHYB A OCHRANA ZDRAVÍ VDO (angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování) OSV (obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích) MKV (schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické reklamy) ENV (vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí) MDV (interpretace vztahu mediálních a reality, práce v realizačním týmu) UŽITÁ INFORMATIKA OSV (Sociální rozvoj) 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Rychnov u Jablonce nad Nisou, Školní 488 Obsah: I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. Předkladatel a zřizovatel 2. Seznam použitých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze 2013/2014 (platnost od 1.9. 2013) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. 1 ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV: Základní škola Horní Kruty,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.: 177 / 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LUDGEŘOVICE Škola pro všechny Platnost od 1. 9. 2013 Předmluva Školská reforma je nevyhnutelnou reakcí

Více

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST

MOUDRÁ SOVA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j.:582/2007 ZÁKLADNÍ ČÁST 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nám. T. G. Masaryka 58 273 51 Unhošť. čj:485/2012/zš Unhošť

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nám. T. G. Masaryka 58 273 51 Unhošť. čj:485/2012/zš Unhošť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nám. T. G. Masaryka 58 273 51 Unhošť čj:485/2012/zš Unhošť Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT Zpracovaný podle RVP ZV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. PŘEDKLADATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZELENÁ ŠKOLA OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP Úplnost a velikost školy Vybavení

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více