Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?"

Transkript

1 Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě. Obsah 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Kdo nemusí platit žádné regulační poplatky? Kdo nemusí platit příslušné poplatky ve výši 30 Kč? Kdo nemusí platit příslušné poplatky ve výši 100 Kč? Ubytování indikovaného průvodce hospitalizovaného pacienta Ubytování průvodce dítěte ve FN Brno Ubytování pacienta FN Brno na nadstandardním pokoji Jak je tomu s pobytem v nemocnici, regulačními poplatky a komerčním připojištěním? Roční ochranný limit Co se pacientům započítává do ročního limitu? Sledování výše uhrazených poplatků Odkazy na právní ustanovení a další zdroje informací Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatek se vybírá: A. ve výši 30 Kč 1. za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření 2. za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře 3. za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost 4. za recept, na jehož základě došlo k výdeji prvního z balení hrazených předepsaných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely a počet předepsaných balení B. ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém byla poskytována a) ústavní péče b) komplexní lázeňská péče c) ústavní péče v dětských odborných léčebnách a v ozdravovnách C. ve výši 90 Kč za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službu první pomoci (dále jen LSPP ) včetně LSPP poskytované zubními lékaři

2 ústavní pohotovostní službu (dále jen ÚPS ) v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 do 7:00 hodin 2. Kdo nemusí platit žádné regulační poplatky? Každý, kdo pobírá dávky v hmotné nouzi. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Je nutné prokázat se potvrzením v hmotné nouzi vydaným pověřeným úřadem, které nesmí být starší 30 dní. Platí i zpětně. Pojištěnec při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit, při nařízené izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu (např. antrax, cholera, mor, syfilis v I. a II. stadiu, spalničky, tuberkulóza, tyfus břišní, úplavice amébová, záškrt, ) Při posuzování zdravotní způsobilosti pojištěnce k odběru tkání a orgánů, při odběru tkání a orgánů a při dispenzární péči o pojištěnce po odběru tkání a orgánů podle transplantačního zákona. Osoby umístěné - v dětských domovech - ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy - k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením - na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče podle zákona o rodině Pojištěnec, kterému jsou podle zákona o sociálních službách poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800,- Kč nebo pokud nemá žádný příjem. Tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb. Jedinec při ochranném léčení nařízeném soudem dle ust. 351 zákona č. 141/1961 Sb. Pojištěnec při umístění z důvodů stanovených zvláštním zákonem bez jeho souhlasu do ústavní péče, vysloví-li s přípustností převzetí a dalšího držení pojištěnce v ústavní péči souhlas soud nebo při výkonu zabezpečovací detence. 3. Kdo nemusí platit příslušné poplatky ve výši 30 Kč? Jedná-li se o preventivní prohlídku u dětí, dospělých, ve stomatologii, v gynekologii (podle 29 zákona),

3 vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním (podle 30 zákona, tj. včetně např. vybraných očkování) závodní preventivní péči (podle 35 zákona). Jedná se např. o periodické preventivní prohlídky. děti do dovršení 18 let věku včetně tohoto dne, v případě, že je při návštěvě u lékaře provedeno klinické vyšetření nebo se jedná o návštěvní službu Za položku na receptu, pohotovost nebo pobyt v nemocnici ale platí. výdej zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz, poz.: Nehradí se poplatek ve výši 30,- Kč, ale ani se doplatek nezapočítává do limitu 5 000,- Kč, resp ,- Kč. výdej léčivých přípravků předepsaných na recept, avšak nehrazených z v.z.p. (např. antikoncepce předepsaná na recept) výdej léčivých přípravků předepsaných na recept s uvedením hradí pacient výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a pojištěnec je hradí plně poskytování péče, která není hrazena z v.z.p. (např. při vystavení receptu, pokud současně nebylo provedeno klinické vyšetření, nebo jedná-li se o akupunkturu, kosmetické výkony, výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství a dalších orgánů apod.). dispenzární péči (=aktivní sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího onemocněním, u kterého lze předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zachycení může mít zásadní význam pro další léčbu a vývoj.) Od spadají do této kategorie pouze těhotné ženy. hemodialýzu laboratorní nebo diagnostické vyšetření vyžádané ošetřujícím lékařem, pokud není zároveň provedeno klinické vyšetření vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně (resp. krvetvorných buněk) případy, kdy lékař, psycholog nebo logoped neprovádí klinické vyšetření, ale jiné výkony podle Seznamu výkonů, například: minimální kontakt lékaře s pacientem např. při předepisování léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely na recept nebo při opakovaných aplikacích injekcí, infuzí, při převazech ran a v případech, kdy není naplněn obsah kontrolního vyšetření. O tom, zda je nutné provést klinické vyšetření, rozhoduje lékař. telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře pacientem rozhovor lékaře s rodinou výkony psychoterapie nebo intervence výkony v logopedii je-li prováděno např. pouhé procvičování výslovnosti bez klinického vyšetření

4 4. Kdo nemusí platit příslušné poplatky ve výši 100 Kč? Tyto poplatek se nehradí, jedná-li se o: ústavní péči o narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení ústavní péče, ve kterém k porodu došlo, nebo do dne propuštění z jiného zdravotnického zařízení ústavní péče, do kterého bylo dítě ze zdravotních důvodů bezprostředně po porodu převezeno. Pozn.: Bude-li nutné po propuštění ze zdravotnického zařízení dítě znovu hospitalizovat, poplatky již zákonný zástupce při dalších hospitalizacích bude hradit. 5. Ubytování indikovaného průvodce hospitalizovaného pacienta Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná (tj. lékařem indikovaná) celodenní přítomnost průvodce vzhledem a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře. Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec. Regulační poplatky: indikovaný průvodce hospitalizovaného pacienta hradí rovněž regulační poplatky ve výši 100,- Kč/den i za sebe 6. Ubytování průvodce dítěte ve FN Brno O přijetí průvodce rozhoduje přijímající lékař. Ve sporných případech rozhoduje primář nebo přednosta kliniky/oddělení. Za indikovaný je vždy považován pobyt průvodce u dětí: do dvou let věku bez ohledu na diagnózu u dětí se ZTP, ZTP/P bez rozdílu věku u dětí, kde selhávají vitální funkce bez rozdílu věku u dětí s polytraumatem bez rozdílu věku u onkologicky nemocných dětí v akutní fázi léčby bez rozdílu věku. u dětí s mentální retardací bez rozdílu věku Indikovaný pobyt pobyt průvodce je vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta nutný náklady související s pobytem hradí příslušná zdravotní pojišťovna úhrada regulačních poplatků

5 strava je zajištěna od následujícího dne Neindikovaný pobyt pobyt na žádost průvodce průvodce hradí náklady pobytu cena ubytování na oddělení či na ubytovně se pohybuje okolo 350,- Kč za noc - pouze orientačně! cena nezahrnuje stravu, lze dokoupit při přijetí je na pokladně nemocnice skládána záloha 1000,- Kč, případně dle plánované délky pobytu ve výši 2/3 celkových nákladů 7. Ubytování pacienta FN Brno na nadstandardním pokoji O možnostech využití nadstandardních pokojů se na klinikách či oddělení informujte předem. Platba nadstandardních služeb probíhá na pokladnách. Nadstandartní pokoje ve FN Brno jsou rozdělený do třech kategorií, které se liší výši ceny za den pobytu v nemocnici. Pokud je pacient umístěn na nadstandardním pokoji z provozních důvodů oddělení, nelze po něm úhradu za nadstandardní pokoj spravedlivě požadovat. Bylo by to možné pouze v případě, kdyby pacient mohl být případně hospitalizován později, ale on z nějakého důvodu trvá na hospitalizaci již nyní, přičemž je informován o tom, že je volný pouze nadstandardní pokoj, pak by byla úhrada zcela namístě. Pokud je ovšem pacient umístěn zdarma na nadstandardním pokoji z provozních důvodů oddělení, musí být také připraven na situaci, kdy bude zdravotníky požádán, aby se přestěhoval na standardní pokoj, jakmile se tam uvolní místo. Pokud bude chtít setrvat na nadstandardním pokoji, měl by jej již od této chvíle hradit. 8. Jak je tomu s pobytem v nemocnici, regulačními poplatky a komerčním připojištěním? Regulační poplatky se hradí pouze v souvislosti s péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Je-li pacient ještě připojištěn, bude od komerční pojišťovny dostávat určitou částku, na kterou se u ní pojistil na pobyt v nemocnici. Klient komerční pojišťovny tedy není v žádném případě od placení regulačních poplatků v nemocnici osvobozen, ale tím, že se komerčně pojistil, si zmírnil dopad platby regulačních poplatků. 9. Roční ochranný limit Roční ochranný limit je maximální částka, kterou můžete za poplatky ročně vydat. Dospělí nad 18 let až do věkové hranice 65 let: 5000 Kč Děti do 18 let a osoby starší 65 let: 2500 Kč Nepočítají se sem poplatky za den v nemocnici. Kdy peníze dostanu zpátky? Do šedesáti dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

6 Jak mi peníze pošlou? Pokud pojišťovna zná číslo vašeho bankovního účtu, tak převodem. Pokud jej nezná nebo účet nemáte, přijde vám poštou složenka. Loni VZP poslala»vratky«431 tisícům lidí, dostali zpátky dohromady 385 milionů Kč. 10. Co se pacientům započítává do ročního limitu? U dětí do 18 let věku se do ročního limitu 2500 Kč započítávají: regulační poplatky za návštěvu u klinického psychologa nebo logopeda ve výši 30,- Kč regulační poplatky za recept ve výši 30,- Kč, je-li lék plně či částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění doplatky na léky ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný lék nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání U ostatních pojištěnců starších než 18 let a mladších než 65 let věku se do limitu 5 000,- Kč započítávají: regulační poplatek ve výši 30,- Kč za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření u praktického lékaře, u praktického lékaře pro děti a dorost (od 18 let do 19 let věku), u zubního či ženského lékaře, u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči, u klinického psychologa či logopeda regulační poplatek ve výši 30,- Kč za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem (popř. pro děti a dorost) regulační poplatek ve výši 30,- Kč za vydání každého, z veřejného zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení doplatky na léčivé přípravky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Do limitu se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupné léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou cestou podání. To neplatí v případě, že předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit, pak se do limitu 5 000,- Kč započítává doplatek v plné výši. 11. Sledování výše uhrazených poplatků ze zákona máte právo vyžadovat vydání dokladu o zaplacení poplatku. Doklad o zaplacení poplatku musí obsahovat: číslo pojištěnce výši poplatku a datum jeho zaplacení otisk razítka zdravotnického zařízení a podpis osoby, která poplatek přijala název léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výši doplatku, který se započítává do limitu 5 000,- Kč, resp ,- Kč, pokud se jedná o zařízení lékárenské péče

7 Zdravotní pojišťovna, u které je klient pojištěn, je povinna naplňování limitu hlídat a po jeho překročení pacientovi započitatelné částky, o které byl překročen, v zákonem stanoveném termínu (do 60 dnů po skončení příslušného čtvrtletí) vrátit. Dále je zdravotní pojišťovna povinna na žádost pojištěnce poskytnout jedenkrát ročně bezplatně výpis z osobního účtu, kde budou mimo jiné uvedeny všechny zaplacené regulační poplatky a doplatky za částečné hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, včetně těch, které se započítávají do limitu. 12. Odkazy na právní ustanovení a další zdroje informací Podrobnější informace naleznete v níže uvedených dokumentech a na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a FN Brno: 25 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jímž se změnil zákon o veřejném zdravotním pojištění (ČÁST ČTYŘICÁTÁ, 16) Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 979/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 979/0 Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Alfréda Michalíka, Pavla Antonína, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

* * * (1) Pojištěnec má právo

* * * (1) Pojištěnec má právo Platné znění částí zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (1) Pojištěnec

Více

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48_1997_Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 48/1997 Sb. ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

Financování zdravotnictví a regulační poplatky v České republice

Financování zdravotnictví a regulační poplatky v České republice 214 Volume 16 Issue 1 ISSN 1212-4117 (print) ISSN 184-7122 (on-line) právní a ekonomické obory v lékařských a sociálních vědách KONTAKT 3 (214) 221 228 Available online at www.sciencedirect.com journal

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb DOPADY REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ NA HOSPODAŘENÍ

Více

Právní úprava zdravotních pojišťoven v ČR

Právní úprava zdravotních pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Právní úprava zdravotních pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Petráková Ekonomika a management zdravotních

Více

48/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 7. března 1997

48/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 7. března 1997 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb.

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

DebRA ČR Noviny byly vydána díky podpoře společnosti

DebRA ČR Noviny byly vydána díky podpoře společnosti Milí čtenáři, s posledním měsícem roku 2012 je tu pro Vás další vydání DebRA ČR Novin. Opět Vám přinášíme informace o tom, co nového se událo. Chtěli bychom Vám všem také poděkovat za přízeň v roce 2012

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon: Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon, to celé krát platná hodnota bodu VYHLÁŠKA č. 439, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vzorec výpočtu pro celkovou

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR verze 6.28 vytvořená v součinnosti se zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče Ústředí Všeobecné zdravotní

Více

Návrh zákona o zdravotních službách

Návrh zákona o zdravotních službách Návrh zákona o zdravotních službách Zákon o zdravotních službách bude jedním ze souboru nových právních předpisů, které nahrazují stávající překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb. a zákonem

Více

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach

Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach J U D r. J a n M A C H Informace pro klienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Mach V uplynulých dnech bylo přijato několik nových zásadních zdravotnických zákonů. Jde zejména o: - zákon o zdravotních službách

Více

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Zdravotní pojišťovny jako subjekty právního vztahu zdravotního pojištění Alena KOLOROSOVÁ 2008

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Z obsahu: vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Z obsahu: vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč 2 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Z obsahu: 2-4/ Zprávy RMF a ZMF 5/ Zápis dětí do ZŠ 6/ OZV o odpadech 7/ Odpady 2008 8/ Zprávy z MŠ 9/ Zprávy ze ZŠ 10/

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více