ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha"

Transkript

1 1 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha Tyto zásady jsou závazné pro Odborový svaz Taxi Praha (dále jen OS), které si nezpracuji a neschválí vlastni zásady pro hospodaření s finančními prostředky a dalším majetkem. I. Obecná ustanovení. 1. OS je právnickou osobou (má své vlastní IČO přidělené příslušným Statistickým úřadem a oznámil příslušnému Finančnímu úřadu působení OS. Může být vlastníkem movitého i nemovitého, hmotného i nehmotného majetku. Při získávání, udržováni a rozmnožování majetku vystupuje svým jménem, na základě vlastního rozhodnutí. 2. Finanční prostředky a majetek jsou určeny členům odborové organizace a jejich rodinným příslušníkům. Pravidla a zásady pro hospodaření s nimi si vytváří a schvaluje členská základna OS včetně statutů tvorby a čerpání vytvářených fondů. Mimo vlastni a svazové dokumenty musí OS plně respektovat platné právní předpisy z oblasti hospodaření tj. zejména zákon o účetnictví, daňové zákony, zákon o správě daní a poplatků a další v platném znění. 3. Jménem OS jedná vedení OS v čele s předsedou na základě pověření členskou základnou na schůzi. 4. Smlouvy o nabývání nebo pozbývání majetku a smlouvy týkající se jakékoli činnosti s majetkem sjednává za OS předseda, nebo I. a II. místopředseda. 5. Za rodinného příslušníka člena OS se považuje manžel (manželka), osoby žijící ve společné domácnosti (dále jen druh, družka), děti do skončení povinné školní docházky, děti do dosažení věku 26 let soustavně se připravující na své budoucí povolání studiem nebo jiným předepsaným výcvikem nebo jsou pro nemoc, tělesnou či duševní vadu trvale neschopny k práci (zdravotně postižené děti). II. Nabývání majetku

2 2 1. Při nabývání majetku postupuje OS v souladu s platnými právními předpisy, zejména s občanským a obchodním zákoníkem. OS může nabýt majetek: 1.1. Z členských příspěvků Každý člen OS platí jednou ročně příspěvky ve výši uvedené ve Stanovách OS. Příspěvky jsou evidovány na účtu OS a pokladně OS. Členskou základnou na schůzi schválená výše příspěvku OS je zasílána na účet OS, nebo placena hotově do pokladny OS Pořízením z vlastních prostředků 1.2.a) OS nakupuje hmotný a nehmotný majetek na základě uzavřené kupní smlouvy (doloženo daňovým dokladem bud' objednávkou a fakturou nebo dokladem o zaplacení v hotovosti). K platnému uzavření kupní smlouvy na nemovitosti tj. budovy a pozemky je nutný její vklad příslušným Katastrálním úřadem dle sídla nemovitosti. 1.2.b) OS může vkládat volné finanční prostředky do cenných papírů, popřípadě provádí jiné finanční operace za účelem získání dalších finančních prostředků pro činnost OS např. z dividend, úroků, podílů a pod. 1.2.c) OS může půjčovat hmotný i nehmotný majetek svým členů za poplatky na jeho údržbu 1.2.d) OS může získat prostředky z prodeje svého hmotného i nehmotného majetku Darováním Dar fyzické nebo právnické osoby (včetně zaměstnavatele z nákladů, ze sociálního fondu) musí být doložen darovací smlouvou, která je účetním dokladem pro zařazení do majetku OS a pro účely přiznání k dani darovací. U nemovitostí je nutný vklad smlouvy u příslušného Katastrálního úřadu 1.4. Vlastní podnikatelskou činnosti Pokud OS vyvíjí jakoukoli podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění nebo má příjmy z pronájmu je zisk po zaplacení

3 3 daní příjmem OS. Vždy je nutno podat přiznání k dani z příjmu, tj. i když podnikatelská činnost nevykazuje zisk. 2. Evidence majetku Každý majetek musí být v OS evidován bud' jako DHM (dlouhodobý hmotný majetek s hodnotou přes Kč a dobou použití více než 1 rok, DNM (dlouhodobý nehmotný majetek s hodnotou přes Kč a dobou použití přes 1 rok), DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek do Kč který se eviduje mimo účetnictví v operativní evidenci), finanční majetek (cenné papíry, termínované účty, pohledávky, závazky.) Předmětu musí být přiděleno inventární (evidenční) číslo a je nutno dodržet povinnost provádění inventarizací veškerého majetku OS a zároveň i likvidace zjištěných rozdílů. III. Dispozice s majetkem OS nakládá s majetkem jako každý jiný vlastník, tj. může jej půjčovat, převádět, prodávat. IV. Dispozice s majetkem při sloučení, rozdělení nebo zániku OS Dojde-li ke sloučení nebo rozdělení OS vypracuje vedení OS dohody o uspořádání finančních a majetkových poměrů a předloží je ke schválení členské základně na schůzi. Při uzavírání dohod je vedení OS zejména povinno zabezpečit ochranu a další účelné využití majetku, řádnou evidenci až do vlastní realizace majetkového vypořádání. Při převodech nemovitého majetku je třeba zajistit registraci převodu u Katastrálního úřadu. 1. Zásady při slučování majetku 1.1. Provede se inventarizace movitého a nemovitého majetku včetně inventarizace pohledávek a závazků, zpracuje se účetní uzávěrka Převod finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku se provede písemně na základě protokolů schválených na členské schůzi, podpisem zástupců OS. Protokoly musí obsahovat zejména dohody a zápisy o převzetí jednotlivých druhů majetku OS, inventarizační soupisy a účetní uzávěrku.

4 Sloučení OS se oznámí Statistickému úřadu. (nezapomenout na oznámení příslušnému Finančnímu úřadu, kde se nemovitost nachází). 2. Zásady při zániku OS O zániku OS rozhoduje členská základna na schůzi. Dojde-li ke schválení zániku OS a způsobu jeho likvidace sepíše se zápis a usnesení z členské schůze doložené prezenční listinou přítomných. Vedení OS provede stanovená opatření: 2.1. Zajistí vyrovnání veškerých finančních závazků, zabezpečí pohledávky vyplývající z činnosti OS a jejích zařízení, pohledávky z usnesení členské schůze o zániku OS Ke dni zániku OS ukončí výběr členských příspěvků a provede jejich zúčtování Provede inventarizaci movitého i nemovitého majetku, závazků a pohledávek Za řádné vypořádání majetkových poměrů OS odpovídá předseda. Zprávu o revizi a projednání likvidační účetní uzávěrky schvaluje členská základna na schůzi Vypracuje likvidační účetní uzávěrku OS, doklad o zrušení běžného účtu. Předá potvrzeni Finančního úřadu, Správy soc. zabezpečení o vyrovnání daňových a odvodových povinností. OS provede zrušení IČO. V. Zásady hospodaření s finančními prostředky OS Základní organizace používají odborové finanční prostředky na hlavní činnost v souladu se stanovami OS, popřípadě využívají prostředků z podnikatelské činnosti. Konkrétní postup použití finančních prostředků včetně jejich zdrojů stanoví OS ve svém rozpočtu (zpravidla ročním), který na návrh vedení OS schvaluje členská základna na schůzi. 1. Zabezpečení činnosti OS (hospodářsko-organizační výdaje) 1.1. Mzdové náklady Cestovní náhrady podle zákona o cestovních náhradách (podle platných právních předpisů) 1.3. Věcné náklady na činnost (kancelářské potřeby, poštovné, telefonní poplatky, tisk, opravy DHM a DDHM a pod.)

5 Mzdy za práce ve prospěch OS na základě pracovních smluv, dohod o činnosti, dohod o provedení práce a s tím souvisejících odvodů SZP a daně (odměny odborníkům - daňovým poradcům, právníkům, lektorům a pod. ) 1.5. Odměny za zabezpečování hospodářské agendy (např. paušálně určená částka na měsíc, čtvrtletí, pololetí a pod.) podléhá dani z příjmu Úhrady poplatků a daní do státního rozpočtu, do rozpočtu obcí z výdělečné činnosti (doprava, pronájem, nemovitosti a další) 1.7. Úhrada nákladů spojených s využíváním majetku OS jako PHM, pneumatiky, vybavení kulturních a rekreačních zařízení a pod Náklady při odborových akcích: - výzdoba, pracovní materiály - náklady na občerstvení: a) při krátkodobých akcích v hodnotě 100 Kč na účastníka b) při dlouhodobých lze poskytnout oběd nebo večeři v hodnotě 100 Kč na účastníka, současně lze poskytnout další občerstvení (káva, limo, zákusek) v hodnotě 40 Kč. 2. Zajištění rekreace a rekreačních zájezdů 2.1. Příspěvky na rekreaci pro členy a rodinné příslušníky Příspěvky na dětskou rekreaci v tuzemsku i zahraničí 2.3. Příspěvky na zahraniční zájezdy OS v tuzemsku a zahraničí. (OS může uhradit manipulační poplatky, pojistné, ubytování, dopravu, vstupné). 3. Zajištění sportovních akcí 3.1. Nájem tělovýchovných a sportovních zařízení, placené služby (plavání, sauna, rehabilitace, lyžařské vleky, cvičeni a pod.) 3.2. Náklady spojené s pořádáním sportovních soutěží včetně přiměřených cen 3.3. Vstupné na sportovní akce 4. Zabezpečení sociální oblasti (podpůrný fond, dary, pozornosti) 4.1. K zajištění sociální politiky může OS zřídit podpůrný fond v souladu s vydaným a schváleným Statutem podpůrného fondu OS, nebo na základně vlastního Statutu a Zásad tvorby a čerpání tohoto fondu Podpory O výši jakékoliv podpory člena, nebo daru rozhoduje členská základna na členské schůzi

6 6 V souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou nebo na základě dohody se zaměstnavatelem lze činnost v oblasti kulturně vzdělávací, rekreační, sportovní, zdravotní a sociální financovat i z nákladů či zisku zaměstnavatele. 5. Tvorba fondů K zajištění členů OS v případě stávky rozhoduje o výši Stávkového fondu členská základna na schůzi. VI. Rozhodování, pravomoci a odpovědnost v otázkách hospodaření OS OS má právní subjektivitu. Je samostatnou právnickou osobou, která v souladu s platnými právními předpisy rozhoduje samostatně o nakládání s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví OS na základě usnesení členské základny na schůzi. Členské schůzi přísluší veškeré schvalování o využívání finančních prostředků OS VII. Hospodářsko finanční agenda OS 1. Rozpočet OS hospodaří podle vlastního ročního rozpočtu, který je po schválení členskou základnou na schůzi, majetkem OS. V případě podnikatelských aktivit je součásti rozpočtu i samostatný rozpočet této činnosti včetně daňových povinnosti. V důvodové zprávě k rozpočtu předkládá OS plán akcí a zdůvodnění jednotlivých příjmů a výdajů. Pokud není možno schválit rozpočet před začátkem roku, na který je předložen, hospodaří OS do doby jeho schváleni. V rozpočtu lze zohlednit i převody zisku z podnikatelské činnosti, převody darů od zaměstnavatelů a další.

7 7 2. Pokladní a finanční operace 2.1. Pokladní operace Pokladní operace a dispozice s peněžními prostředky na účtech u peněžních ústavů se řídí ustanoveními zákona o účetnictví a předpisů navazujících včetně Opatření MF v platném znění Finanční operace OS může mít jeden i více běžných účtů, termínovaný účet vkladové listy i depozitní certifikáty OS nemůže ukládat finanční prostředky na vkladní knížky. 3. Účetnictví a výkaznictví Účetnictví a výkaznictví se řídí zákonem o účetnictví v platném znění, který stanovuje i povinnost účtování dle jednotlivých soustav. Účetnictví může být vedeno nebo pomocí výpočetní techniky v oblasti finančního hospodaření a hmotného i nehmotného majetku OS. 4. Majetek OS Dlouhodobý nehmotný majetek je např. programové vybavení, autorská práva, licenční smlouvy, ochranné známky, patenty, který má pořizovací hodnotu vyšší jak Kč a jeho technická funkce je delší než 1 rok. Je veden v účetnictví, evidován na inventárních kartách nebo v inventárních knihách. Dlouhodobý hmotný majetek tj. movité věci (jakýkoli hmotný majetek, který není spojen se zemí pevným základem) včetně jejich souborů (sestava počítače) s hodnotou nad Kč s funkcí delší než 1 rok a stavby, budovy, pozemky, kanalizace, cesty a pod. Hmotný majetek je veden v účetnictví, evidován na inventárních kartách. Drobný dlouhodobý hmotný majetek tj. věci v hodnotě do Kč, v operativní evidenci se sleduje majetek v hodnotách dle rozhodnutí OS. Zásoby jsou vedeny v knize zásob nebo na skladových kartách. Pohledávky se evidují v knize pohledávek, obdobně závazky např. v knize došlých faktur a závazků (povinnost daňových odvodů, odvodů SZP a pod.)

8 8 Peněžní prostředky tj. peníze v hotovosti a na bankovních běžených i jiných účtech. Finanční ní majetek tj. zejména cenné papíry, certifikáty a pod. se evidují v samostatné inventární knize. Ceniny jsou vedeny v operativní evidenci. Sbírky obrazů, knihovny a podobné sbírky se vedou odděleně od ostatního inventáře vlastní řadou. 5. Inventarizace a archivace Inventarizace majetku a závazků je nedílnou součásti hospodaření OS. U peněžních prostředků musí OS provést inventarizaci 1 x do roka. U hmotného majetku ročně a kromě zásob a peněžních prostředků v hotovosti i v delší lhůtě, která však nesmí překročit 2 roky. Inventarizace probíhá na základě jmenování inventarizační komise, stanovení termínů a rozsahu inventarizací za součinnosti revizní komise a musí být doložena písemnou zprávou. Předseda je povinen zajistit řádnou archivaci dokladů o hospodaření OS. u písemností (zápisy a usnesení OS) po dobu 5 let u pokladních dokladů po dobu 5 let u výkazů o hospodaření, revizních zpráv, a účetních výkazů (včetně peněž. deníku) 10 let Pokud si OS nezřídí vlastní archív má možnost dle dohody ukládat archiválie do archivů zaměstnavatele nebo archivů státních. Před uložením do archivu musí být písemnosti označeny skartačními znaky a zabezpečeny proti poškození: 6. Odpovědnost funkcionářů Zásadní odpovědnost za hospodaření SO má předseda OS. Dále podle občansko-právní předpisů odpovídají na základě podepsané dohody o hmotné odpovědnosti další členové OS, kterým byl majetek OS svěřen. Při změně vedení, kteří bezprostředně odpovídají za hospodaření OS je nutno vždy

9 9 zajistit protokolární předání a převzetí finančního i ostatního majetku včetně odpovídající agendy. 7. Odměňování funkcionářů OS 7.1. Pro pracovníky OS je nutno zpracovat a schválit platový řád vyhovující podmínkám OS Dlouhodobému pracovníkovi pro výkon funkce v OS se poskytuje náhrada mzdy ve výši, která odpovídá průměrnému výdělku odpovídajícímu pracovnímu zařazení z něhož byl funkcionář uvolněn včetně jeho valorizace. 8. Kontrola hospodaření OS a revizní komise Hospodaření OS je pod kontrolou členské základny, která projednává a rozhoduje zásadní otázky hospodaření OS. Vedení OS a jeho odpovědní funkcionáři zabezpečují průběžnou kontrolu hospodaření a plnění úkolů na úseku činnosti OS včetně jejích zařízení. Hlavním článkem kontroly je revizní komise, která je volena na členské schůzi v minimálním počtu 3 členů. Revizní komise kromě kontroly zaujímá stanoviska ke všem otázkám hospodaření i plnění usnesení členské základny na schůzi. O své činnosti podává zprávu členské základně. Práva revizní komise: vyžadovat zprávy, záznamy, podklady a informace vztahující se k odborovému hospodaření kontrolovat dodržování zásad hospodaření, placení členských příspěvků ve správné výši včetně odvodu podílu na OS kontrolovat vedení účtů, pokladní hotovost, pravidelnost účtováni, věcnou i formální správnost účtování a dokladů provádět průběžně kontrolu čerpání rozpočtu, při závadách navrhovat opatření popřípadě přesun položek rozpočtu a pod. kontrolovat plnění usnesení členské schůze vyvodit okamžité důsledky v případě zjištění nedostatků v hospodářsko finanční agendě, pokladního schodku nebo ztrát na majetku. Návrh s opatřeními předat neprodleně k řešení vedení OS a při hrubém porušení informovat členskou základnu. Zpětně

10 10 kontrolovat odstranění závad. Dojde-li ke zneužiti finančních prostředků, podléhá tato skutečnost trestnímu oznámení účastnit se schůzí OS účastnit se při předávání a přejímání funkcí. Povinnosti revizní komise: podávat zprávy o provedených revizích OS plnit úkoly vyplývající ze stanoveného plánu práce revizní komise a přijatých usnesení OS - prosazovat a obhajovat zásady hospodaření schválené členskou základnou na schůzi OS zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijeti závěrů, zejména mimo OS - nebýt pouze represivním orgánem, ale i konzultantem OS. Revizní komise na počátku roku sestavuje plán práce s uvedením periodických kontrol a pravidelných porad. Je nutno, aby revizní komise prováděla jednou ročně skonto pokladny, stav na účtech u peněžních ústavů včetně porovnání na účetní zápisy, inventarizaci pokladny, kontrolu výběru a zúčtováni členských příspěvků včetně převodu na OS, čerpání rozpočtu a rozbor položek u nichž došlo k překročení, navrhovat opatření a změny v rozpočtu, kontrolu plnění povinností k orgánům státní správy (registrace, odvody daní, zúčtování se sociálním a zdravotním pojištěním), kontrola zásob, kontrola provozu vozidla, autobusu a zařízeni (knihoven, rekr. zařízení a pod.), kontrola čerpání rozpočtu, příprava na výroční schůzi ve vztahu k celoročnímu hospodaření a plnění usnesení, projednání návrhu rozpočtu na příští rok, roční zúčtování daňových povinnosti ( daň z příjmů, odvod daně (popřípadě záloh) z odměn pracovníků, daně silniční, DPH, z převodu nemovitostí a dalších pokud se OS týkají) VIIl. Účinnost Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení a jsou nedílnou součástí Stanov Odborového svazu Taxi Praha.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4 VZNIK ZÁKLADNÍ

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice

Vnitřní předpis č. 9/2012. Města Řevnice Vnitřní předpis č. 9/2012 Města Řevnice K zajištění finančního hospodaření Města Řevnice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 505/2002

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011 SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 7/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE Směrnice č.1 Obec...: Strunkovice nad Blanicí Adresa...: Strunkovice nad Blanicí 86 Katastrální území obce tvoří...: Protivec, Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Šipoun, Velký Bor,

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 --

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE OPLANY -- 2008 -- OBECNÍ ÚŘAD OPLANY 79, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY TEL.: 725021039, 724191454, 321 693 881 OBEC OPLANY V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E (platnost od r. 2008) OBSAH:

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více