Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz"

Transkript

1 CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Přímé daně Daň z příjmů

3 Právní úprava a charakteristika Právní úprava: 1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela z. č. 261/2007 Sb. a z. č. 269/2007 Sb.) 2. Vyhláška MF ČR č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o daních z příjmů 3. Nařízení vlády č. 238/1993 Sb., kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek 4. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění p.p. 5. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů (např. Slovensko, Rakousko, Německo, Švédsko, atd.)

4 Charakteristika: - Druhá nejvýznamnější položka SR (výnos se poměrně dělí mezi SR a RÚSC) - Daň přímá - Daň důchodového typu, placená fyzickými a právnickými osobami, a to pravidelně jednorázově či v zálohách - V ČR existovala již před rokem 1993, systém zdaňování byl ale odlišný

5 1. Daň z příjmů fyzických osob Subjekty daně: Daňoví rezidenti X Daňoví nerezidenti Poplatníci daně X Plátci daně Předmět (objekt) daně: = příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou a) Negativní vymezení b) Pozitivní vymezení - příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, - příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, - příjmy z kapitálového majetku, - příjmy z pronájmu, - ostatní příjmy.

6 Osvobození od DPř. FO: - příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, vč. podílu na společných částech domu nebo spoluvl. podílu a) poplatník měl bydliště 2 roky nebo použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby ( u manželů stačí, splňuje-li podmínky i 1 manžel), b) poplatník neměl bydliště 5 let, - příjmy z prodeje movitých věcí ne motorová vozidla, letadla a lodě až po 1 roce, - stipendia, dávky sociální péče, sociální služby, atd. atd.

7 Základ DPř. FO (dále jen ZD ) = rozdíl mezi příjmy a výdaji a) Způsoby uplatnění výdajů u OSVČ a pronájmu: - Výdaje prokazatelně vynaložené, - Výdaje uplatněné paušální částkou. b) Základ daně u závislé činnosti : - vždy zisk Možnosti stanovení ZD u OSVČ: a) účetnictví z. č. 563/1991 Sb., ve znění p.p.; b) daňová evidence - 7b ZDPř. Výsledek druhy základu daně: a) zisk; b) nulový základ daně; c) daňová ztráta - snížení ZD příjmy od daně osvobozené ( 4 ZDPř.) a příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně podle 36 ZDPř.

8 Úprava daňové povinnosti: - Nezdanitelné části základu daně: a) Dary NO účely a limity!!! b) Úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru použité na financování bytových potřeb c) Úhrn příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem snížený o 6000,-, max ,-. d) Pojistné na soukromé životní pojištění max ,-. e) Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci 1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3000,-. f) Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání nehrazené zaměstnavatelem max ,-; zdrav. postižení 13000,-; s těžší ZP 15000,-

9 - Slevy na DPř. FO - 35 ZDPř.: 1. Sleva za zaměstnance se ZP 18000,-; s těžším ZP 60000,- 2. Tzv. osobní slevy: a) Na poplatníka 28840,- b) Na manželku dosahuje-li pouze příjmů ve výši 68040, ,- c) Částečný ID 2520,- d) Plný ID 5040,- e) Držitel průkazu ZTP/P 16140,- f) Student 4020,- g) Zvýhodnění na vyživované dítě 11604,- ; nutno splnit podmínky:

10 vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti (dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění), formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu, vyživované dítě poplatníka = a) neletilé dítě; b) zletilé dítě až do dovršení 26 let, popř. 28 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, které : 1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; 2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost, jde-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek

11 Zdaňovací období: - Kalendářní rok Splatnost daně: - do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období; - možnost prodloužení o 3 měsíce (nutno uložit plnou moc u příslušného FÚ v zákonné lhůtě) Správa daně z příjmů fyzických osob: 1. Místně příslušný finanční úřad podle místa bydliště fyzické osoby v ČR, jinak 2. Finanční úřad v místě, kde se fyzická osoba převážně zdržuje, jinak 3. Finanční úřad pro Prahu 1.

12 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob: je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly Kč podává se do konce března za uplynulý kalendářní rok (daňový poradce do konce června) v daň. přiznání si daň sám vypočte, uvede případné výjimky, osvobození, zvýhodnění,slevy, odpočty a vyčíslí jejich výši není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků pouze od jednoho anebo postupně od více plátců, podepsal u těchto plátců tzv. prohlášení k dani a nemá jiné příjmy vyšší než 6 000,-Kč

13 Některé instituty spojené s příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky - Prohlášení k dani: - do 30 dnů po nástupu do zaměstnání; - pro uplatnění slev na dani; - pro daňové zvýhodnění na děti; - vždy jen u jednoho zaměstnavatele - Roční zúčtování:- jeden nebo postupně několik zaměstnavatelů; poplatník nemá další příjmy nad 6000 Kč; - písemná žádost zaměstnavateli do 15.února provede jej poslední plátce daně; - poplatník musí dodat doklady od všech předchozích plátců daně a další doklady k uplatnění slev a Nezdanitelných částek; - jen v případě, že sám nepodá daňové přiznání; - přeplatek bude poplatníkovi uhrazen ve mzdě za březen

14 2. Daň z příjmů právnických osob Subjekt daně: - Osoby jiné než FO - Organizační složky státu - ČNB od DPř. PO osvobozena a) daňoví rezidenti X b) daňoví nerezidenti Předmět daně: - Pozitivní vymezení - Negativní vymezení nabytí akcií, zdědění, darovaní mov. věcí, atd. - speciální ustanovení: - neziskové organizace = poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání - 18 odst. 8, 3, 4

15 Osvobození od DPř. PO: a) členské příspěvky u OS, vč. odbor. org., záj. sdružení PO, profesních komor s nepovinným členstvím, PS a PH, b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrov. církví a NS, c) příjmy Fondu dětí a mládeže, d) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud doplňují vklad e) příjmy spořitelních a úvěrních družstev, f) atd.

16 Základ daně: = rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje. - možnosti: viz základ daně u FO Úprava daňové povinnosti: - Položky snižující základ DPř. PO: a) NO = 30%ní odpočet (min ,- nebo do výše základu daně), max ,-, b) hodnota poskytnutých darů alespoň 2000,-, v úhrnu max. 5 % ze základu daně, plus dalších 5 % poskytnutých VŠ a veřejným výzkumným institucím

17 - Položky odčitatelné od základu DPř. PO: a) daňová ztráta (ne OPS, ano OPS = VŠ nebo provozovatel zdravotnického zařízení), b) 100 % výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje, atd. Sazba daně: - Procentní lineární v roce % - Investiční, podílové a penzijní fondy 5 %

18 Zdaňovací období: a) kalendářní rok, b) hospodářský rok, c) období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka nebo rozdělení zapsány v OR, nebo d) účetní období, pokud je delší než po sobě jdoucích 12 měsíců. Splatnost daně: - ve lhůtě pro podání DP, tj. do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období; vybrané subjekty do 6ti měsíců po skončení zdaňovacího období

19 Správa daně: a) Příslušný FÚ podle místa sídla PO v ČR, nelze-li zjistit b) Podle místa, kde má poplatník stálou provozovnu nebo místa, kde poplatník vykonává na území ČR hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem DPř. PO, popř. místo, kde se nachází na území ČR převážná část nemovitého majetku, nelze-li zjistit, c) FÚ pro Prahu 1.

20 3. Daň z příjmů společná ustanovení Výdaje = vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a) Prokázané poplatníkem b) Stanovené zákonem - Uznatelné výdaje: 1. odpisy majetku (viz dále) 2. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, 3. daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, 4. náhrady cestovních výdajů podle zvl. zákona, atd. - Výdaje, které nelze uznat - 25 ZDPř. - např. výdaje na reprezentaci (s výj. dárkových předmětů )

21 Daňové odpisy: (jeden z možných uznatelných výdajů, není nutno uplatnit) - Odpisy hmotného majetku - A) Odpisové skupiny zařazení majetku podle přílohy k ZDPř. 1. = 3 roky (např. skot plemenný, skot chovný, kancelářské stroje a počítače, televizní kamery) 2. = 5 let (např. koně, zemědělské a lesnické traktory, revolvery, pistole aj. střelné zbraně vč. loveckých, dvoustopá motorová vozidla osobní) 3. = 10 let (např. trezory a pancéřové skříně, klimatizační zařízení, lodě) 4. = 20 let (např. budovy dřevěné a plastové, oplocení) 5. = 30 let (např. budovy až na výjimky, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvl. pr. předpisem) 6. = 50 let (např. budovy hotelů apod. ubyt. zař., budovy administrativní, obch. domů, muzea, knihovny, hist. a kult. pam.)

22 B) Způsoby odpisování stanoví vlastník majetku; v průběhu odpisování nelze měnit; lze přerušit, ale nutno pokračovat ve stejným způsobem: - rovnoměrné odpisování - 31 maximální odpisové sazby (dále jen ROS - pro první rok a další roky) - vzoreček: jedna setina součinu vstupní ceny a přiřazené ROS - zrychlené odpisování - 32 koeficienty (pro první rok a další roky) - vzoreček: - 1. rok podíl vstupní ceny a koeficientu pro 1. r. - další roky podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem a počtem let, po které byl odpisován - Odpisy nehmotného majetku - 32a: - odpisuje vlastník nebo poplatník, který k NM nabyl právo užívání za úplatu; - vzoreček - 32a odst. 4

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie DANĚ A JEJICH SPRÁVA ZDENKA PAPOUŠKOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie DANĚ A JEJICH SPRÁVA ZDENKA PAPOUŠKOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie DANĚ A JEJICH SPRÁVA ZDENKA PAPOUŠKOVÁ Olomouc, 2013 Obsah I Úvod do daňového práva... 6 II. Přímé daně... 15 II.1 Daně z

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK 2012 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2010 č.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)...

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Jak si poradit s daňovým přiznáním

Jak si poradit s daňovým přiznáním OPřiznání 1/E06 6.2.2006 14:09 Stránka 1 Příloha týdeníku Ekonom 6/2006 Jak si poradit s daňovým přiznáním Rychle se blíží konec března a s ním termín podání daňového přiznání za rok 2005. Při jeho vyplňování

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I III. N á v r h ZÁKO ze dne.. 2011, o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU

SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více