Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha"

Transkript

1 Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

2 Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení

3 Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci Předmět daně Osvobození od daně Základ daně Nezdanitelná část základu daně Sazba daně

4 Daň z příjmů fyzických osob (2) Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů Odpisy Sleva na dani Zvláštní sazba daně Zálohy

5 Daň z příjmů fyzických osob (3) Daňové přiznání Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti Roční zúčtování daně

6 Poplatníci fyzické osoby, které mají na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost vztahující se jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak ze zdrojů v zahraničí (rezidenti) ostatní fyzické osoby mají DP jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR kriteriem je pobyt min. 183 dní v roce

7 Předmět daně příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ( 6) příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti ( 7) příjmy z kapitálového majetku ( 8) příjmy z pronájmu ( 9) ostatní příjmy ( 10) příjmy peněžní i nepeněžní i dosažené směnou

8 Osvobození od daně (mj.) příjmy z prodeje movitých a nemovitých věcí (při splnění dalších podmínek) přijatá náhrada škody příjmy z provozu malých energ. zdrojů sociální dávky (s výj. důchodů ze zahr. nad 12 tis. měsíčně), dotace z veř. rozpočtů alimenty, stipendia, některá pojistná plnění žold, příjmy z členských podílů, úroky ze stavebního spoření a hyp. ZL,, příjmy z prodeje cenných papírů (6M test)

9 Základ daně částka, o niž příjmy plynoucí ve zdaňovacím období (u FO kalendářní rok) převýší výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při více druzích příjmů je základem daně součet dílčích základů daně ztrátu lze vyměřit pouze u 7 a 9, odečíst jen u příjmů dle 7-10 nepočítají se příjmy, které jsou od daně osvobozené a příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně zaokrouhluje se na celé stokoruny dolů

10 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o., a to i když nejsou povinni dbát příkazů plátce odměny členů statutárních orgánů 1 % z ceny mot. vozidla pro služební i soukromé účely, min Kč řada položek, které nejsou předmětem daně nebo jsou osvobozeny základ daně je úhrn příjmů po odpočtu pojistného na ZP a SP

11 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství příjmy ze živnosti příjmy z jiného podnikání podle zvl. předpisů (auditoři, lékaři, daň. poradci, pojišťovací agenti) podíly společníků v.o.s. a komplementářů na zisku příjmy z užití aut. práv příjmy z výkonu nezávislého povolání příjmy znalce, tlumočníka, mediátora, rozhodce příjmy konkursních správců

12 Základ daně podle 7 výše uvedené příjmy po odpočtu výdajů výdaje lze uplatnit buď v prokázané výši, nebo paušálně 50 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 30 % příjmy z aut. práv 25 % ze živnosti a z činností, které nejsou živností ani podnikáním při paušálním uplatnění lze kromě paušálu uplatnit navíc zaplacené pojistné příspěvky do novin, časopisů, RTV do měsíčně od jednoho plátce zvláštní sazbou daně (10 %) příjmy lze rozdělovat na spolupracující osoby (manželka, děti), vybrané příjmy lze rozdělovat na více období a zabránit tak daňové progresi

13 Minimální základ daně platí od roku 2004 pro poplatníka s příjmy podle 7 a) až c) musí minimální základ daně činit 50 % přepočtené průměrné měsíční mzdy o 2 roky nazpět za každý měsíc SVČ výjimky: rok, v němž začíná či končí podnikatelská činnost, rok bezprostředně následující po začátku, studenti, osoby pobírající rodič. příspěvek, důchodci pro rok 2004 částka Kč (před odpočtem podle 15)

14 Příjmy z kapitálového majetku dividendy, úroky a jiné výnosy z vkladů a z držby cenných papírů, dávky penzijního připojištění, pojistná plnění ze soukromého životního pojištění a tzv. předčasné výplaty ze ŽP (po snížení), odbytné v řadě případů uplatňována zvláštní sazba daně (co může srazit plátce, sráží)

15 Příjmy z pronájmu nejde-li o příjmy podle 6 až 8 příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí, u mov. věcí s výjimkou příležitostného pronájmu základem jsou příjmy po odpočtu výdajů, lze uplatnit paušál 20 %

16 Ostatní příjmy příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu příjmy, na něž se uplatňují výjimky z osvobození osvobozeny příjmy, jejichž úhrn nepřesáhne za rok Kč (nesmí jít o příjmy podle 6 až 9!) osvobozeny příjmy ze státem povolených loterií základem daně je příjem snížený o výdaje na dosažení (nikoli na zajištění a udržení!); je-li výdaj na konkrétní příjem, k rozdílu se nepřihlíží

17 Nezdanitelná část základu daně na poplatníka na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem na manželku nemající příjmy částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod, ZTP-P studium do 26 let (Ph.D. do 28 let) hodnota darů min Kč nebo 2 % ZD, max. 10 % ZD, krev 2000 Kč úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru do Kč penzijní připojištění max Kč, ŽP max Kč příspěvky na odbory, max. 1,5 % příjmů, max Kč

18 Sazba daně progresivní, po odpočtu nezdanitelných částek (klouzavou progresí) do % do % do % nad %

19 Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů výdaje, které vždy jsou uznatelné ( 24) výdaje, které nikdy nejsou uznatelné ( 25) ostatní výdaje

20 Odpisy hmotný majetek se vstupní cenou vyšší než Kč nelze uplatnit jednorázově do nákladů, lze jej odepisovat při prodeji jde do nákladů zůstatková cena 6 odpisových skupin (4,6,12,20,30,50 let) rovnoměrné či zrychlené odepisování

21 Slevy na dani za zaměstnance se ZTP za zaměstnance se ZTP s těžším zdravotním pojištěním polovina daně, u nichž podíl těchto zaměstnanců činí více než 50 % (min. celkový počet zaměstnanců 20)

22 Zvláštní sazba daně daň srážená plátcem 15 % z dividend, úroků, vkladů 15 % z DPČ a DPP do Kč/měs. (není-li podepsáno prohlášení) 20 % z výher v loteriích, nejsou-li osvobozeny 15 % z dávek PP a ŽP po snížení 25 % z odbytného 10 % z autorských příspěvků do 3000 Kč/měs

23 Zálohy (mimo 6) podle poslední známé daňové povinnosti od do Kč pololetně nad Kč čtvrtletně je-li podíl příjmů podle 6 vyšší než 85 %, zálohy se neplatí je-li podíl příjmů podle %, zálohy se platí v poloviční výši

24 Daňové přiznání nemusí podávat ten, kdo má příjmy nižší než Kč s výjimkou příjmů osvobozených nebo zdaněných zvláštní sazbou daně a nevykazuje daňovou ztrátu má příjmy podle 6 pouze od jednoho nebo postupně od více plátců, u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle 7 až 10 vyšší než Kč poplatník s příjmy podle 6 od více plátců současně nebo při nepodepsání prohlášení podává přiznání typu A ostatní poplatníci podávají přiznání typu B lhůta je 31. březen, při zpracování daňovým poradcem 30. červen

25 Závislá činnost: zvláštní ustanovení Plátce daně sráží zálohu ze zúčtované mzdy Poplatník má možnost podepsat prohlášení o uplatňování nezd. částek (které prokazuje) a o tom, že je neuplatňuje u jiného zaměstnavatele plátce, u něhož poplatník podepsal, odpočte při placení záloh nezdanitelné částky a počítá daň podle tabulek (neuplatní se zvláštní sazba daně); zaokrouhlení základu na stokoruny nahoru plátce, u něhož poplatník nepodepsal, buď uplatní zvláštní sazbu daně 15 % (do Kč), nebo při překročení limitu zdaní min. 20 % a pak případně dle progrese

26 Roční zúčtování záloh Poplatník, který není povinen podat daňové přiznání, může do požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň a požádat o vrácení přeplatku na dani, je-li vyšší než 50 Kč při zúčtování lze uplatnit další nezdanitelné částky jestliže nepožádá o zúčtování a není povinen podat daňové přiznání, je tím daňová povinnost splněna

27 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výše pojistného Vyměřovací základ, minimální základ Placení záloh a doplatku

28 Výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu na celé koruny nahoru

29 Vyměřovací základ (zaměstnanec) úhrn příjmů v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá na účast na nemocenském pojištění (s výjimkami) minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda (neníli stát či OSVČ) je-li plátcem pojistného i stát, vyměřovací základ se snižuje a neuplatňuje se minimum je-li min. základ nižší, zaměstnanec doplácí prostřednictvím zaměstnavatele DPČ ano, DPP ne (podle 54/1956 Sb.), z DPČ vyňati zaměstnanci vykonávající příležitostné zaměstnání

30 Vyměřovací základ (OSVČ) 40 % z příjmů po odpočtu výdajů (zvyšuje se na 45 % v roce 2005 a 50 % v roce 2006) počítají se příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, tj. z příjmů podle 7 odst. 1 a 2 (včetně aut. práv, včetně těch, které jsou zdaněné zvl. sazbou daně) nepočítají se příjmy podle 8, 9, 10 minimem je 50 % přepočtené průměrné mzdy o 2 roky zpět (neplatí-li zaměstnavatel ani stát); minimální zálohou je pro rok Kč měsíčně

31 Vyměřovací základ (OBZP) vyměřovacím základem u osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze SVČ a není za ni plátcem pojistného stát, je minimální mzda (6 700 Kč)

32 Vyměřovací základ (stát) Vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, je částka Kč

33 Placení záloh a doplatku Pojistné (zálohy) splatné do 8. dne následujícího měsíce, za něž je pojistné splatné Přehled za OSVČ se podává do 8. dne po podání daňového přiznání, do kdy je též splatný doplatek pojistného; od tohoto měsíce se též platí nově vypočtené zálohy OSVČ, která je zároveň zaměstancem a hlavním zdrojem příjmů je zaměstnání, neplatí zálohy

34 Pojistné na sociální zabezpečení Poplatníci Pojistné, sazby pojistného Hlavní a vedlejší SVČ Vyměřovací základ Sazby Placení záloh a doplatku

35 Poplatníci organizace a malé organizace zaměstnanci OSVČ

36 Vyměřovací základ (zaměstnanec) úhrn příjmů v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá na účast na nemocenském pojištění (s výjimkami) minimální vyměřovací základ není stanoven DPČ ano, DPP ne (podle 54/1956 Sb.), z DPČ vyňati zaměstnanci vykonávající příležitostné zaměstnání

37 Hlavní a vedlejší SVČ za osobu vykonávající VSVČ se považují: za rok 2003 zaměstnání s min. 12násobkem minimální mzdy (tj ); započtou se i nemocenské dávky (příjem ze zaměstnání nutno doložit!!!) důchodci, vojáci, civilkáři, studenti, vězni ostatní osoby mající příjmy z SVČ jsou považované za osoby vykonávající HSVČ není-li rozdíl příjmů a výdajů min Kč, osoba není účastna DP v r.2004 (ledaže se přihlásí)

38 Vyměřovací základ (OSVČ) 40 % z příjmů po odpočtu výdajů (zvyšuje se na 45 % v roce 2005 a 50 % v roce 2006) počítají se příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, tj. z příjmů podle 7 odst. 1 a 2 (včetně aut. práv, včetně těch, které jsou zdaněné zvl. sazbou daně) nepočítají se příjmy podle 8, 9, 10

39 Minimální vyměřovací základ (OSVČ) HSVČ: min Kč (2004) bude růst procento i základ VSVČ: min Kč (2004) bude růst jen procento zálohy neplatí VSVČ, které nedosáhly min. rozdílu mezi příjmy a výdaji v roce Kč

40 Sazby pojistného zaměstnanci (zaměstnanec, organizace): Z: 8 % (1,1 NP, 6,5 DP, 0,4 SPZ) O: 26 % (3,3 NP, 21,5 DP, 1,2 SPZ) OSVČ: 29,6 % (28 DP, 1,6 SPZ, 4,4 nepovinně na NP)

41 Placení záloh a doplatku zálohy se platí od měsíce, v němž byl nebo měl být podán Přehled zálohy se platí podle vyměřovacího základu za předchozí rok a podle toho, zda se jedná o HSVČ nebo VSVČ; neplatí se, pokud byly P-V v minulém roce menší než (2004) min. záloha pro HSVČ je 997 Kč, pro VSVČ 499 Kč doplatek je splatný do 8 dnů ode dne, kdy byl podán Přehled

42 Shrnutí změn od zvýšení limitu pro srážkovou daň (5 000 Kč) zvýšení limitu pro podání daňového přiznání ( Kč) zvýšení limitu pro osvoboz.příjmů podle 10 ( Kč) zavedení minimálního základu daně ( Kč) zvýšení limitu pro nedanění vedlejších příjmů při ročním zúčtování záloh (6 000 Kč) zvýšení minimálního pojistného na ZP (růst minimální mzdy, růst procenta základu z 35 na 40) vymezení hlavní a vedlejší samostatné činnosti pro účely placení SP, minimální pojistné pro HSVČ, růst procenta základu z 35 na 40

43 Minimální platby OSVČ, za něž není plátcem pojistného stát a nemají příjmy ze zaměstnání, platí v roce 2004 minimálně měsíčně: 1071 na ZP 997 na SP 787 minimální daň (lze snížit odpočty)

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více